Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Arbeiderpartiet: Kjell Eilertsen, Nils-Christian Steinbakk, Wenche Setså, Siv Anita Johnsen Brekke, Henry Tvedt, Lars Bang, Tom Vidar Karlsen,, Sidsel Sørdahl, Arne Salamonsen. Felleslista: Jørn Stene, Bjarne Eidissen, Gry Janne Rugås, Bernt-Gøran Lund. Fremskrittspartiet: Kjell Sverre Jakobsen, Marit Stemland, Leif Lindstrøm, Tore Stemland, Greta Hjemgård Olsen, Arne Andre Hjemås. Høyre: Jan-Åke Storjord, Odd Henriksen, Hans Henrik Holmvik. Kristelig Folkeparti: Odd Even Wollbakk. Senterpartiet: Kirsti Ellingsen. Sosialistisk Venstreparti: Gunnar Myrstad, Steinar Johansen, Trine Johanne Andal, Snefrid Larsen Risvåg, Tora Bikset. Venstre: Varamedlemmer: Janne Hatlebrekke, Erling Skagen, Rolf Arne Olsen, Marthe K. Eilertsen, Knut O. Hagen, Dag-Willy Nyrud, Truls Larsen, Terje Mellerud, Vigdis Kristensen, Heidi Therese Viberg, Reidun Støve, Svein Roger Bådsvik. Andre: Rådmann, ass.rådmann, sektorleder helse/sosial, sektorleder drift/teknisk, sektorleder oppvekst/fritid, formannskapssekretær, presse, radioen. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske rådmannskontor, 3. mars 2003 Berit Vestvann Johnsen Formannskapssekretær Kjell Eilertsen Ordfører representant representant Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr 2/2003 den med vedlagte protokolltilførsel. Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Ass Rådmann - Sektorledere - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene

2 Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker, kundetorget på administrasjonsbygget og ved rådhuset. Ordfører Kjell Eilertsen ledet møtet. Det var ingen merknader til forfallene. Som kulturinnslag fikk kommunestyret se drillgrupper fra Fauske skolekorps, bestående av Ina Bjur, Stine Leirvik, Line Alver Okkenhaug, Mali Rones, Marianne Tverrå, Kristin Pettersen, Helene Kristiansen, Hanne Sollund, Emilie Alver Okkenhaug og Anniken Holstad. Det var ingen merknader til innkallinga. Merknader til dagsorden: Lunsj kl Fauske Hotell Notat i sak 10/02 ble utlevert i møtet. Steinar Johansen (SV) ba om å få stille spørsmål ang. utvalget vedr. Fauskeeidet skole. Jørn Stene (FL) ba om orientering ang. avkastning på hjemfallsfondet. Marit Stemland (FRP) stilte spørsmål om boligene i Buveien. Er det ikke de som i dag ikke har et tilbud som skal prioriteres? Tore Stemland (FRP): Det er lang ventetid før rusmisbrukere får behandling. Hvordan er det med medisinering før behandling starter? Dagsorden ble enstemmig godkjent. Odd Henriksen (H) tiltrer. Inhabilitet: Sak 4/03: Bjarne Eidissen Sak 12/03: Henry Tvedt Ordførers 10 minutter. Sektorens 10 minutter sektorstyreleder drift/teknisk Hans Henrik Holmvik. Tema: Fauske i dag v/ Lensmann Petter Grønnås. Arne Andre Hjemås (FRP) tiltrer fra og med sak 7/03. Tora Bikset (SV) innvilget permisjon fra midten av sak 7/03. Odd Henriksen (H) innvilget permisjon fra og med sak 8/03.

3 Svar spørsmål: Steinar Johansen (SV): Politikerutvalget i forbindelse med nedlegging av Fauskeeidet skole har foreslått nedleggelse av rektorstillingen for voksenopplæringen. Hvordan videreføres prosessen nå? Dette vanskeliggjør introdusjonsprogrammet. Jørn Stene svarer: Politikerutvalget vil komme til sektorstyre oppvekst/fritid med flere alternativer for ikke nedleggelse av Fauskeeidet skole. Rådmannen svarer: Når resultatene fra utvalget har kommet inn, vil disse bli saksbehandlet. Jørn Stene (FL): Ass.rådmann svarer: Saken vil komme til formannskapet Negativt resultat på ca. 2,5 mill. kr. Marit Stemland (FRP): Ordfører svarte under ordførers 10 minutter: Saken ble behandlet i F-sak 179/01. Innstillingen fra sektorstyre helse/sosial ble i formannskapet endret fra utbygging av boliger for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede til gjelder for alle psykisk utviklingshemmede. Tore Stemland (FRP): Ordfører svarte: Dette er en problemstilling som ordfører og Gunnar Myrstad kan ta opp i samarbeidsutvalget sammen med legene. Sektorleder Frank Bernhardsen svarer: Fastlege bestemmer medisinering før opplegg foreligger. Det kan ta inntil 2 år før rusmisbruker er inne under aktiv behandling. Tore Stemland: Mener det er feil at fastlege skal bestemme medikatel behandling.

4 Sakliste Sak nr.: Sakstittel: 001/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 002/03 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 003/03 REFERATSAKER I PERIODEN 004/03 REGULERINGSPLAN FOR BUVEIEN 005/03 INNFØRING AV STARTLÅN 006/03 ENDELIG GODKJENNING AV LOMI VANNVERK 007/03 SENTRUMSPLANEN FOR FAUSKE - FINANSIERING AV KOMMUNAL EGENANDEL 008/03 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN. TILTAK 5 ( ): ETABLERING AV SMÅKRAFTVERK 009/03 FAUSKE KOMMUNE SIN EIERROLLE I AKSJESELSKAP OG ANDELSLAG 010/03 FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HJEMFALL - UTTALELSE 011/03 ANTALL STEMMEKRETSER VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET /03 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARTE GEORGSTAD 013/03 SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET

5 001/03: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlagte møtebok godkjennes. KOM-001/03 VEDTAK /03: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Delegerte saker tas til orientering. KOM-002/03 VEDTAK /03: REFERATSAKER I PERIODEN Refererte dokumenter tas til orientering. KOM-003/03 VEDTAK /03: REGULERINGSPLAN FOR BUVEIEN NY INNSTILLING: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2, godkjenner kommunestyret foreliggende forslag til reguleringsplan for Buveien med følgende endringer: Planbestemmelsen, setning nr 2. tilføyes Dersom utendørs støynivå overskrider For dimensjonering av støytiltak gis utbygger ansvar for å kontakte Vegkontoret i Nordland med tanke på dimensjonerende kriterier i forhold til ÅDT.

6 Utbygger plikter å ta hensyn som anført i merknaden fra Nordland fylkeskommune, Kulturavdelingen. DT-004/03 VEDTAK KOM-004/03 VEDTAK Bjarne Eidissen (FL) fratrådte som inhabil. Sektorstyre drift/teknisk s innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2, godkjenner kommunestyret foreliggende forslag til reguleringsplan for Buveien med følgende endringer: Planbestemmelsen, setning nr 2. tilføyes Dersom utendørs støynivå overskrider For dimensjonering av støytiltak gis utbygger ansvar for å kontakte Vegkontoret i Nordland med tanke på dimensjonerende kriterier i forhold til ÅDT. Utbygger plikter å ta hensyn som anført i merknaden fra Nordland fylkeskommune, Kulturavdelingen. 005/03: INNFØRING AV STARTLÅN 1. Kommunestyre godkjenner innføring av startlån. 2. Kommunestyre godkjenner låneopptak for videreformidling i år 2003 på kr fra Den norske stats Husbank. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen. 4. Rådmann gis fullmakt til utarbeidelse av nødvendige retningslinjer tilpasset vår kommune. Retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene. De kommunale retningslinjene sendes til Husbanken til orientering. DT-099/02 VEDTAK

7 FOR-010/03 VEDTAK INNSTILLING: 1. Kommunestyre godkjenner innføring av startlån. 2. Kommunestyre godkjenner låneopptak for videreformidling i år 2003 på kr fra Den norske stats Husbank. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen. 4. Rådmann gis fullmakt til utarbeidelse av nødvendige retningslinjer tilpasset vår kommune. Retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene. De kommunale retningslinjene sendes til Husbanken til orientering. KOM-005/03 VEDTAK Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 4. Rådmannen utarbeider nødvendige retningslinjer tilpasset vår kommune og legger disse fram for kommunestyret. Retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene, samt ivareta ungdoms behov for støtte i etableringsfasen. 5. Uavhengig av selve startlån ber kommunestyret Rådmannen utarbeide en boligpolitisk plan for ungdom under 30 år og førstegangsetablerere som vil bosette seg i kommunen. Det bes spesielt om at det utarbeides ulike tilskuddsordninger. Gry Janne Rugås (FL) var ikke tilstede ved avstemningen. Formannskapets innstilling pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. AP s forslag pkt. 4 ble vedtatt med 24 mot 15 stemmer. AP s forslag pkt. 5 ble forkastet med 22 mot 17 stemmer. VEDTAK: 1. Kommunestyre godkjenner innføring av startlån. 2. Kommunestyre godkjenner låneopptak for videreformidling i år 2003 på kr fra Den norske stats Husbank. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen. 4. Rådmannen utarbeider nødvendige retningslinjer tilpasset vår kommune og legger disse fram for kommunestyret. Retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene, samt ivareta ungdoms behov for støtte i etableringsfasen. 006/03: ENDELIG GODKJENNING AV LOMI VANNVERK

8 Fauske kommunestyre vedtar en endelig godkjenning av Lomi vannverk som omsøkt. DT-097/02 VEDTAK KOM-006/03 VEDTAK Sektorstyre drift/teknisk s innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Fauske kommunestyre vedtar en endelig godkjenning av Lomi vannverk som omsøkt. 007/03: SENTRUMSPLANEN FOR FAUSKE - FINANSIERING AV KOMMUNAL EGENANDEL 1. Med formål å utvikle parkeringstilbudet og miljøet i Fauske sentrum vedtas i prinsipp å innføre avgiftsparkering. 2. Det skal utvikles parkeringsordning i Fauske sentrum som som: ivaretar trafikksikkerhet i sentrum ivaretar utvikling av miljøet i sentrum etter vedtette planer sikrer tilgjengelighet til virksomheter i sentrum sikrer framkommelighet i sentrum 3. Parkeringsvirksomheten organiseres som et kommunalt aksjeselskap 4. Formannskapet gis fullmakt til å opprette kommunalt aksjeselskap for parkeringsvirksomheten 5. Det velges 3 personer til et interimstyre: FOR-009/03 VEDTAK Kjell Eilertsen (AP) foreslo pkt. 5: Det velges 4 personer til et interimstyre: Truls Aanstad Lise Dahlberg Ragnar Pettersen Nils-Christian Steinbakk, leder

9 Jørn Stene (FL) foreslo: 1. Med formål å utvikle parkeringstilbudet og miljøet i Fauske sentrum, og som kommunen s andel av kostnadene med miljøgata opptaes det er lån stort kr. 20 mill. Nedbetalingstid settes til 40 år. Næringsfondet dekker de årlige avdrag og renter på lånet. Tore Stemland (FRP) foreslo: 1. Saken utsettes. 2. Det søkes fylkeskommunen om midler til byutvikling. 3. Det søkes fylkeskommunen om midler til kaianlegg. FRP s forslag ble forkastet med 7 mot 3 stemmer. AP s forslag ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. FL s forslag ble forkastet med 9 mot 1 stemme. Innstillingen med AP s forslag ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. INNSTILLING: 1. Med formål å utvikle parkeringstilbudet og miljøet i Fauske sentrum vedtas i prinsipp å innføre avgiftsparkering. 2. Det skal utvikles parkeringsordning i Fauske sentrum som: ivaretar trafikksikkerhet i sentrum ivaretar utvikling av miljøet i sentrum etter vedtatte planer sikrer tilgjengelighet til virksomheter i sentrum sikrer framkommelighet i sentrum 3. Parkeringsvirksomheten organiseres som et kommunalt aksjeselskap 4. Formannskapet gis fullmakt til å opprette kommunalt aksjeselskap for parkeringsvirksomheten 5. Det velges 4 personer til et interimstyre: Truls Aanstad Lise Dahlberg Ragnar Pettersen Nils-Christian Steinbakk, leder KOM-007/03 VEDTAK Leif Lindstrøm (FRP) foreslo følgende utsettelsesforslag: Store utbyggingsoppgaver som beskrevet i saken søkes løst gjennom en finansiering som representerer stor usikkerhet for kommunen. Det vil ikke være riktig å basere en slik utbygging gjennom innføring av parkeringsavgift. Punkt 1. Det innføres ikke parkeringsavgift i Fauske kommune. Punkt 2. Saken utsettes og det søkes fylkeskommunen/statlig midler til by utvikling. Punkt 3. Det søkes fylkeskommunen/statlig og Havnevesenet som midler til kaianlegg. Utsettelsesforslaget ble forkastet med 24 mot 17 stemmer.

10 Jan-Åke Storjord (H) foreslo: Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med realiseringen utbyggingsprosjektene som er beskrevet i saken. Kommunestyret avventer en eventuell innføring av parkeringsavgift inntil flere finansieringsalternativer er nærmere vurdert og presentert. Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: Det innføres ikke parkeringsavgift i Fauske kommune. FRP s forslag ble forkastet med 28 mot 12 stemer. H s forslag ble forkastet med 23 mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 17 stemmer. VEDTAK: 1. Med formål å utvikle parkeringstilbudet og miljøet i Fauske sentrum vedtas i prinsipp å innføre avgiftsparkering. 2. Det skal utvikles parkeringsordning i Fauske sentrum som: ivaretar trafikksikkerhet i sentrum ivaretar utvikling av miljøet i sentrum etter vedtatte planer sikrer tilgjengelighet til virksomheter i sentrum sikrer framkommelighet i sentrum 3. Parkeringsvirksomheten organiseres som et kommunalt aksjeselskap 4. Formannskapet gis fullmakt til å opprette kommunalt aksjeselskap for parkeringsvirksomheten 5. Det velges 4 personer til et interimstyre: Truls Aanstad Lise Dahlberg Ragnar Pettersen Nils-Christian Steinbakk, leder 008/03: SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN. TILTAK 5 ( ): ETABLERING AV SMÅKRAFTVERK Kommunestyret godkjenner prosjektet som sluttført. FOR-005/03 VEDTAK INNSTILLING:

11 Kommunestyret godkjenner prosjektet som sluttført. KOM-008/03 VEDTAK Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret godkjenner prosjektet som sluttført. 009/03: FAUSKE KOMMUNE SIN EIERROLLE I AKSJESELSKAP OG ANDELSLAG Kommunestyret vedtar at kommunens eierskap i energisektoren videreføres; det samme gjelder aksjene i lokalt forankrede selskaper. Rådmannen bemyndiges til å avhende aksjer i selskaper med hovedkontor utenfor Fauske. Når det gjelder finansielle plasseringer i utbyttepapirer handteres det i samsvar med kommunens Finansreglement. FOR-011/03 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo: Avsnitt 2: Rådmannen endres til Formannskap. Tilleggspunkt: Ordfører legger saken frem, også for det nye kommunestyret i Tore Stemland (FRP) foreslo: Fauske kommune selger alle sine aksjer. Aksjene selges etter forhandlinger med bedriftene det gjelder på et gunstig tidspunkt. Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo nytt 2. avsnitt: Rådmannen bemyndiges til å avhende aksjene i følgende selskaper: NIT kommunedata AS Nordlandske DS Nordland utb. Selskap AS FL s forslag til 2. avsnitt ble trukket. FRP s forslag ble forkastet med 8 mot 2 stemmer. AP s forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. FL s forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen m/endringsforslagene ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. INNSTILLING:

12 Kommunestyret vedtar at kommunens eierskap i energisektoren videreføres; det samme gjelder aksjene i lokalt forankrede selskaper. Rådmannen bemyndiges til å avhende aksjene i følgende selskaper: NIT kommunedata AS Nordlandske DS Nordland utb. Selskap AS Når det gjelder finansielle plasseringer i utbyttepapirer handteres det i samsvar med kommunens Finansreglement. Ordfører legger saken frem, også for det nye kommunestyret i KOM-009/03 VEDTAK Hans Henrik Holmvik (H) fratrådte som inhabil. Tore Stemland (FRP) foreslo: Fauske kommune selger alle sine aksjer. Aksjene selges til høystbydende etter forhandlinger med de bedrifter det gjelder, på et gunstig tidspunkt for Fauske kommune. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 mot 8 stemmer avgitt for FRP s forslag. VEDTAK: Kommunestyret vedtar at kommunens eierskap i energisektoren videreføres; det samme gjelder aksjene i lokalt forankrede selskaper. Rådmannen bemyndiges til å avhende aksjene i følgende selskaper: NIT kommunedata AS Nordlandske DS Nordland utb. Selskap AS Når det gjelder finansielle plasseringer i utbyttepapirer handteres det i samsvar med kommunens Finansreglement. Ordfører legger saken frem, også for det nye kommunestyret i /03: FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HJEMFALL - UTTALELSE Formannskapet vedtar følgende uttalelse til endringer i hjemfallsordningen: Hjemfallsordningen er og har vært en bærebjelke i den norske konsesjonslovgivningen for energisektoren. Høringsnotatet omhandler særdeles viktige spørsmål for hele nasjonen og berører enorme verdier både for Norge og for kommunesektoren.

13 Høringsnotatet etterlater seg en rekke spørsmål både om innholdet i hjemfallsordningen, den offentlige kontroll med norsk kraftforesyning, kommuners erstatningsvern, kommuneøkonomien og sammenhengen mellom energimarkedet, eierstrukturen i markedet og kraftpriser til forbruker. Fauske formannskap finner det uforsvarlig, og i strid med utredningsinstruksen å la en så viktig sak bli behandlet på så kort tid og uten et bredt sammensatt utvalg. På denne bakgrunn vil Fauske formannskap be regjeringen snarest nedsette et slikt utvalg til en grundig kartlegging av de ulike hensyn og forslag til regler som ivaretar fundamentale interesser innenfor rammen av EØS-avtalen. FOR-031/03 VEDTAK Rådmannen endret innstillingen: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende.. Innstillingen m/endringer fra formannskap til kommunestyre ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende uttalelse til endringer i hjemfallsordningen: Hjemfallsordningen er og har vært en bærebjelke i den norske konsesjonslovgivningen for energisektoren. Høringsnotatet omhandler særdeles viktige spørsmål for hele nasjonen og berører enorme verdier både for Norge og for kommunesektoren. Høringsnotatet etterlater seg en rekke spørsmål både om innholdet i hjemfallsordningen, den offentlige kontroll med norsk kraftforesyning, kommuners erstatningsvern, kommuneøkonomien og sammenhengen mellom energimarkedet, eierstrukturen i markedet og kraftpriser til forbruker. Fauske kommunestyre finner det uforsvarlig, og i strid med utredningsinstruksen å la en så viktig sak bli behandlet på så kort tid og uten et bredt sammensatt utvalg. På denne bakgrunn vil Fauske kommunestyre be regjeringen snarest nedsette et slikt utvalg til en grundig kartlegging av de ulike hensyn og forslag til regler som ivaretar fundamentale interesser innenfor rammen av EØS-avtalen. KOM-010/03 VEDTAK Notat fra ordfører ble utdelt i møtet. Ordfører foreslo følgende: Kommunestyret i Fauske vedtar følgende uttalelse ang. høring om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven: Det er tilfredsstillende at Olje- og energiministeren har besluttet å nedsette et utvalg til en grundigere utredning Vi ber om at vår interesseorganisasjon LVK- blir representert i det utvalget som skal nedsettes

14 Den saken Olje- og energidepartementet har igangsatt, gjelder fundamentale spørsmål for det norske samfunn. Norges velferd er i første rekke tuftet på fordeling av verdifulle naturressurser, hvor vannkraften historisk står i fremste rekke. Departementets forslag reiser spørsmålet om hvem som skal eie vannkraften i fremtiden, og hvordan Norge kan hegne om vannkraftformuen, som i dag er antatt å være i størrelsesorden 200 milliarder kroner. Det er vårt syn at forslaget: mangler en grundig utredning av de samfunnsmessige konsekvenser av å endre hjemfallsreglene mangler en grundig utredning av hvilke konsekvenser for eierstrukturen i kraftforsyningen forslagene vil kunne ha, herunder for Statskrafts fremtidige rolle og eierskap mangler vurderinger av om og i tilfelle på hvilken måte kraftpriser til forbruker vil bli berørt av de forslag som fremmes mangler en grundig utredning av virkningene av ulike hjemfallstidspunkt mht nasjonal kontroll over vassdragsressursene og erstatningskonsekvenser for de berørte mangler en samlet vurdering av i hvilken grad konsesjons- og skattereglene kan sikre staten den nødvendige nasjonale kontroll over vannkraftressursene og den fremtidige vannkraftformuen. I den forbindelse vises til Saugeutvalgets redegjørelse for de problemer den økende internasjonale skattekonkurransen påfører den nasjonale skattpolitikken. Det er vårt syn at av de spørsmål departementets forslag reiser, er de her nevnte blant de viktigste. Vi forventer at Regjeringen nedsetter et utvalg med den nødvendige kompetanse til å utrede overnevnte spørsmål. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret i Fauske vedtar følgende uttalelse ang. høring om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven: Det er tilfredsstillende at Olje- og energiministeren har besluttet å nedsette et utvalg til en grundigere utredning Vi ber om at vår interesseorganisasjon LVK- blir representert i det utvalget som skal nedsettes Den saken Olje- og energidepartementet har igangsatt, gjelder fundamentale spørsmål for det norske samfunn. Norges velferd er i første rekke tuftet på fordeling av verdifulle naturressurser, hvor vannkraften historisk står i fremste rekke.

15 Departementets forslag reiser spørsmålet om hvem som skal eie vannkraften i fremtiden, og hvordan Norge kan hegne om vannkraftformuen, som i dag er antatt å være i størrelsesorden 200 milliarder kroner. Det er vårt syn at forslaget: mangler en grundig utredning av de samfunnsmessige konsekvenser av å endre hjemfallsreglene mangler en grundig utredning av hvilke konsekvenser for eierstrukturen i kraftforsyningen forslagene vil kunne ha, herunder for Statskrafts fremtidige rolle og eierskap mangler vurderinger av om og i tilfelle på hvilken måte kraftpriser til forbruker vil bli berørt av de forslag som fremmes mangler en grundig utredning av virkningene av ulike hjemfallstidspunkt mht nasjonal kontroll over vassdragsressursene og erstatningskonsekvenser for de berørte mangler en samlet vurdering av i hvilken grad konsesjons- og skattereglene kan sikre staten den nødvendige nasjonale kontroll over vannkraftressursene og den fremtidige vannkraftformuen. I den forbindelse vises til Saugeutvalgets redegjørelse for de problemer den økende internasjonale skattekonkurransen påfører den nasjonale skattpolitikken. Det er vårt syn at av de spørsmål departementets forslag reiser, er de her nevnte blant de viktigste. Vi forventer at Regjeringen nedsetter et utvalg med den nødvendige kompetanse til å utrede overnevnte spørsmål. 011/03: ANTALL STEMMEKRETSER VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2003 Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 opprettholdes de eksisterende stemmekretser. Stemmekretsene er som følgende : 01 Sulitjelma 02 Finneid 03 Fauske 04 Kvitblik 05 Strømsnes 06 Kosmo FOR-014/03 VEDTAK

16 INNSTILLING: Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 opprettholdes de eksisterende stemmekretser. Stemmekretsene er som følgende : 01 Sulitjelma 02 Finneid 03 Fauske 04 Kvitblik 05 Strømsnes 06 Kosmo KOM-011/03 VEDTAK Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 opprettholdes de eksisterende stemmekretser. Stemmekretsene er som følgende : 01 Sulitjelma 02 Finneid 03 Fauske 04 Kvitblik 05 Strømsnes 06 Kosmo 012/03: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARTE GEORGSTAD 1. Med hjemmel i kommunelovens 15.2 innvilges Marte Georgstad fritak fra sine verv i Fauske kommune ut resten av valgperioden. 2. Med hjemmel i valglovens 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyret med følgende: Gjertrud Annbjørg Jensen, Kirkevn. 1, 8200 Fauske FOR-015/03 VEDTAK INNSTILLING: 1. Med hjemmel i kommunelovens 15.2 innvilges Marte Georgstad fritak fra sine verv i Fauske kommune ut resten av valgperioden.

17 2. Med hjemmel i valglovens 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyret med følgende: Gjertrud Annbjørg Jensen, Kirkevn. 1, 8200 Fauske KOM-012/03 VEDTAK Henry Tvedt (AP) fratrådte som inhabil. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Med hjemmel i kommunelovens 15.2 innvilges Marte Georgstad fritak fra sine verv i Fauske kommune ut resten av valgperioden. 2. Med hjemmel i valglovens 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyret med følgende: Gjertrud Annbjørg Jensen, Kirkevn. 1, 8200 Fauske 013/03: SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET Som nytt medlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet for Petter Skoglund velges: Hilmar Hallstein Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord Som nytt 2. varamedlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet velges: Lilly Johanna Ness, Ness, 8215 Valnesfjord FOR-033/03 VEDTAK INNSTILLING: Som nytt medlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet for Petter Skoglund velges: Hilmar Hallstein Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord Som nytt 2. varamedlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet velges: Lilly Johanna Ness, Ness, 8215 Valnesfjord KOM-013/03 VEDTAK Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

18 VEDTAK: Som nytt medlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet for Petter Skoglund velges: Hilmar Hallstein Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord Som nytt 2. varamedlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet velges: Lilly Johanna Ness, Ness, 8215 Valnesfjord

19

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer