DE 4 VIKTIGSTE GRUNNENE TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET I OSLO I 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE 4 VIKTIGSTE GRUNNENE TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET I OSLO I 2011"

Transkript

1 DE 4 VIKTIGSTE GRUNNENE TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET I OSLO I 2011 Medinnflytelse for folk flest Et grønnere Oslo Kulturbyen Oslo med trygge nærmiljøer Oslo, byen for single og aleneboere INNLEDNING TIL PROGRAMMET Oslo Senterparti vil ta vare på det som gjør Oslo til en god by å bo i. Vi trenger et nytt flertall med Senterpartiet i bystyret. Oslo Senterparti vil ha et grønt, moderne, kulturelt og tolerant Oslo der folkevalgte i bydelene får mer makt og der færre faller utenfor. Medinnflytelse for folk flest Oslo Senterparti vil flytte makt fra byråkratiet, bystyret og byrådet til de folkevalgte i bydelene. Lokalmiljøene i byen skal få innflytelse på egen hverdag. Vi vil at folk skal delta i debatten om utviklingen av byen. Se kapittel 1. Et grønnere Oslo Oslo skal være et forbilde for et moderne storbysamfunn som er miljø- og klimatilpasset, bygd på fornybare ressurser og basert på kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. For å bedre bomiljøet trenger byene et transportsystem som minsker luft- og støyproblemene til innbyggerne. Vi vil ha en by med små gårdsbruk som Lindeberg gård, villahager, kolonihager, parseller og skolehager hvor det produseres mat og hvor byens befolkning kan oppleve naturen tett innpå seg. Se kapittel 2. Kulturbyen Oslo med trygge nærmiljøer Oslo Senterparti ønsker å styrke Oslo som kulturby, i videste forstand. Vi vil skape tilhørighet og livsglede ved å prioritere de lokale kulturtilbudene. Vi vil jobbe for at politiet i Oslo styrkes for at folk skal få et tryggere nærmiljø. Vi mener politiets hovedstadsfunksjoner og politiets lokale funksjoner må deles og synliggjøres. Oslo Senterparti vil at næringsliv og gründere skal trives i byen. Se kapittel 3. Oslo, byen for single og aleneboere Omtrent halvparten av Oslos husstander består av aleneboere. Kostnadsnivået på boligmarkedet er så høyt at mange som lever i byen, ikke har mulighet til å skaffe seg egen bolig. Oslo Senterparti ønsker nye grep i boligpolitikken for å gi alle et trygt hjem, uansett økonomisk og sosial status. Se kapittel 4. 1

2 KAPITTEL 1 MEDINNFLYTELSE FOR FOLK FLEST FRA RETORIKK TIL HANDLING: VI FÅR UTARBEIDET FORSLAG PÅ NYE OMRÅDER SOM VI MENER SKAL FLYTTES TIL BYDELENE. Hovedmål: Medinnflytelse for folk flest Hvorfor: Vi er opptatt av enkeltmennesket og vil bygge samfunnet nedenfra. Dermed ønsker vi å snu sentraliseringen av makt og oppgaver og flytte makt fra byrådet til bydelsutvalgene, de folkevalgte organene i bydelene. I dag er debatten om byens utvikling flyttet inn bak lukkede dører som styrerommet for museene, driftsstyrene for skolen osv., og byutviklingstiltak er flyttet inn i styrene for de store eiendomsselskapene. Dette har ført til en byråkratisering av blant annet skolene i byen. Senterpartiet vil: Gi bydelene mer reell makt i planarbeidet i byen, som arealplaner, kommunedelplaner osv. Utrede hvilke områder som på kort og lengre sikt kan flyttes fra sentraladministrasjon, bystyre og byråd til folkevalgte i bydelene Oppmuntre til at det startes nabolags- og velforeninger som blir høringsinstans i saker som angår nabolaget Registrere alle byens grønne lunger og friområder og gi bydelsutvalgene vetorett mot nedbygginger Ha en tenkepause i nedbygging av grøntarealer og matjord i byen, og få flere parsellhager, skolehager og kolonihager, ikke færre Gjennomføre en vurdering med sikte på å tilbakeføre enkelte kommunale aksjeselskap til kommunal forvaltning, og sette tjenester som er privatisert eller satt ut på anbud, tilbake til kommunen (rekommunalisering) Beholde eierskapet til infrastruktur og eiendommer i Oslo, herunder kommunens heleide vann- og avløpsnett og kraftselskapet. Sørge for at Oslo kommune, som en av landets største arbeidsgivere, tar et særskilt ansvar for likestillingsarbeid blant sine ansatte Sørge for at Oslo kommune legger til rette for heltidsstillinger for dem som ønsker det, med heltid som en rett og deltid som en mulighet Avsette særskilte midler for å få arbeidstakere i Oslo kommune til å stå lengre i arbeid, slik at tilrettelagt arbeidstid og tilpassede eller nye arbeidsoppgaver kan tilbys Stille krav om tarifflønn, regulert arbeidstid og faste ansettelser i private barnehager og ved offentlige kontrakter, og motvirke sosial dumping gjennom å innføre prinsippet om solidaransvar for kommunen som byggherre Gå inn for en forpliktende avtale med Oslo kommunes ansatte om likelønn mellom kvinner og menn ved at kvinner får en prosentdel av lønnspottene som er lik eller større enn kvinneandelen på arbeidsplassen. At Oslo kommunes anbud skal inneholde en forpliktelse om å ha pensjonsordning, for å hindre at pensjon blir et konkurranseelement ved anbud og sikre de ansattes rettigheter 2

3 KAPITTEL 2 EIT GRØNARE OSLO FRÅ RETORIKK TIL HANDLING: VI UTARBEIDER NYE SYKKELTRASÉKART OG NYE T-BANE-/TRIKKE- KART, OG EI SKISSE TIL EIN BILFRI BY INNAFOR RING 1. Hovudmål: Eit grønare Oslo Kvifor: Oslo skal vere eit førebilete for eit moderne klima- og miljøvennleg storbysamfunn. Vi vil stoppe nedbygging av grøntareal og ta naudsynte grep for at Oslo skal redusere klimautsleppa sine. Oslo skal vere eit miljøvennleg samfunn kor vi òg skal ta vare på biomangfald og trua artar i Oslo. Lufta i Oslo er til tider skadeleg, noko som mellom anna fører til at det er mest dobbelt så mange born med astma i Oslo som i resten av landet. Nær ein kvart million av Oslos borgarar blir kvart år utsette for helsefarlege konsentrasjonar av svevestøv. Vi vil leggje til rette for å skape fleire grøne arbeidsplassar i små og mellomstore bedrifter basert på gjenbruk, reparasjon og redusert forbruk. Oslo Senterparti vil satse på eit næringsliv som er inkluderande, mellom anna gjennom å ta inn byens eigne lærlingar, gje praksisplassar til menneske som av ulike grunnar ikkje kan stå i full jobb, og samarbeide med frivilligsektoren for å skape eit meir humant arbeidsliv. Senterpartiet vil: Klima og miljø Bidra til at Oslo jobbar systematisk med å bli ein Fairtrade City, med ein innkjøpspolitikk med tydelege krav på miljø, klima og sosialt rettferdige vilkår Initiere eit sterkare samarbeid mellom Oslo og andre europeiske storbyar for å finne felles løysingar på klima- og miljøproblem Gjere alle/fleire nye kommunale bygg til lavenergibygg, og lage tilskottsordningar som gjer det mogleg å oppgradere heimar og offentlege og private bygg til lavenergibygg med minimalt energiforbruk Sørgje for at alle nye bussar i Oslos kollektivtrafikk skal gå på miljøvennleg drivstoff produsert nasjonalt, som biogass og andregenerasjons biodrivstoff som ikkje konkurrerer med matproduksjonen nasjonalt eller internasjonalt Redusere bilbruken og auke kollektivdelen i byen Auke støtten til tiltak som reduserer energiforbruk og bidrar til bruk av meir miljøvennlig energi i boliger. Samferdsel Utvide tilbodet med avgang kvart femte minutt for fleire kollektivruter Prøve ut ei ordning med gratis sykkel på T-banen Lage til fleire scooterparkeringsplassar i Oslo Byggje ut innfartsparkeringar og auke kapasiteten på kollektivtransporten i byen Utvikle tydelege planar for å minske problema med trafikk og snørydding under vanskelege vintertilhøve Innføre fleire og hyppigare båtlinjer mellom Oslo og pendlarforstadene, og etablere fleire skinnegåande trafikklinjer frå Søndre Nordstrand 3

4 Prioritere båtplassar for gjester og allmenta, ved sommarbrygger i samband med utbygginga av Fjordbyen/Bjørvika Gjennomføre bygginga av eit samanhengande sykkelvegnett i Oslo, med eigne trasear for syklistar slik at alle mjuke trafikantar er trygge når dei ferdast i byen Etablere fleire bysykkelstativ og ha betre merking for syklistar i rundkøyringar og betre merking av sykkelstigane Byggje Fossumdiagonalen, primært i tunnel, så snart som mogleg, for å betre flyten i godstrafikken og redusere støy og svevestøv Byggje sambandslinjer for trikken i Frederiks gate og Sporveisgata, og i perioden byggje trikkelinjer til Tonsenhagen og Holmlia Starte arbeidet med å forlengje T-banen til Ahus og byggje en tverrgåande trasé som bind saman linjene 2 og 5, så snart som mogleg og seinast innan 2013 Bevare Ruter AS i kommunal og fylkeskommunalt eige, og så snart som mogleg samle Ruter og dei 19 underliggjande selskapa i eitt føretak, for å sikre samhandling, redusere byråkratiet og auke effektiviteten i styringa av Oslos kollektivtrafikk Gå lenger i å styrkje kollektivtrafikken framfor privatbilen enn kva ein gjer i Oslopakke 3 Redusere støyplager knytte til trafikk Innføre rushtidsavgift i bomringen og greie ut om vegprising er mogleg Innføre ei gradvis prøveordning med ei bilfri sone i Oslo innafor ring 1 i sommarhalvåret, ved å stengje enkelte gater for alt anna enn nyttetrafikk som første steget Jobbe vidare med lokk over E6 i deler av Groruddalen, mellom anna ved å sjå på alternative finansieringsordningar Favorisere elbilar gjennom gratis parkering, fritak for rushtidsavgift, utbygging av lade- og tankstasjonar og miljøsoner for personbilar, tilsvarande som i Berlin Flytte offentleg og privat verksemd ut frå sentrum til stader med god offentleg kommunikasjon i dei ytre bydelane, og oppmuntre til nyetablering av slik verksemd der 4

5 KAPITTEL 3 KULTURBYEN OSLO MED TRYGGE NÆRMILJØER FRA RETORIKK TIL HANDLING: VI UTARBEIDER EKSEMPLER PÅ LOKALE KULTURBYGG Hovedmål: Kulturbyen Oslo med trygge nærmiljøer Hvorfor: Vi vil at Oslo skal være en kulturell smeltedigel hvor vi tar vare på vår egenart samtidig som vi åpner for nye impulser fra andre kulturer. Vi mener at skolen er et kulturelt sentrum i nærmiljøet og at hver bydel skal ha sitt kulturhus, hvor lokale krefter innen musikk, dans, teater og litteratur kan utfolde seg, og som også kan være et møtested med både bibliotek og kino. Bydelene skal være attraktive og trygge steder å bo og ferdes. Derfor vil vi jobbe for at politiet i Oslo styrkes for at folk skal få tryggere nærmiljøer. Dette innebærer blant annet at vi i samarbeid med staten kan etablere flere synlige mobile politiposter i byen. Vi ønsker ikke en utvidelse av skjenketidene og vil gjennomføre en strengere håndheving av skjenkebestemmelsene. Oslo har med sin mangfoldige befolkning alle muligheter til å bygge barnehager, skoler og lokalsamfunn som skaper reflekterte, opplyste og tolerante samfunnsborgere. Osloskolen skal være nulltoleransesone for diskriminering. Senterpartiet vil: Kultur Ha et tettere samarbeid mellom skoler og idrettslag slik at vi får mer fysisk aktivitet i skoletiden og utnytter kapasiteten bedre på de anleggene vi har i dag Sikre bydelene midler til å bygge ut og drifte flere ungdomsklubber, kulturhus og idrettsanlegg Etablere uteområder og anlegg tilpasset skateres bruk Bygge nytt Munch-museum på Tøyen og benytte det gamle Munch-museet til Stenersensamlingen Beholde Vikingskipmuseet på Bygdøy, og bedre publikumsfasilitetene Lokalisere øvrige kulturhistoriske samlinger ved middelalderparken i Bjørvika Bevare Nasjonalgalleriet, bevare og oppgradere Kunstindustrimuseet og bygge nytt museum for samtidskunst på Vestbanen Styrke bydelssentrene som sosiale og kulturelle møteplasser Etablere små, lokale kulturarenaer i alle bydeler Øke driftsstøtten til lag, foreninger, frivillighetssentraler, idretts- og kulturgrupper Etablere et nettverk og en rådgivingstjeneste for frivillige organisasjoner, og en frivillighetsportal med informasjon og elektroniske søknadsskjemaer Unngå at skolene pålegges å ta betalt for utleie til frivillige organisasjoner, og gi ungdomsorganisasjonene gratis leie Opprette en koordinatorfunksjon som jobber tett sammen med de mange årlige festivalene Øke vedlikeholdsmidlene til idrettsanlegg hvert budsjettår i perioden Ha et mål om en idrettspark i hver bydel innen 2018 i den nye kommunedelplanen for anlegg, samlokalisert med skoler eller barnehager der det er mulig 5

6 Bygge et nytt badeanlegg for Groruddalen samtidig med utbygging av Rommen skole Gi alle innvandrere som går på norskkurs, tilbud om jobbpraksis og en støttekontakt i arbeidslivet Gi bydelene ressurser til å drive et flerkulturelt senter sammen med frivillige organisasjoner Gi alle bydelene bibliotek med fagpersonell og et bredt medie- og kulturtilbud, og øke bevilgningene til Deichmanske og Det flerkulturelle bibliotek Levekår Bygge ut hjemmetjenesten slik at alle som ønsker det, skal kunne bo hjemme så lenge som mulig Gi rett til sykehjemsplass når det ikke lenger er mulig å bo hjemme Tilby omsorgslønn til pårørende som tar omsorgsansvar, ved en avtale mellom kommunen, de pårørende og den pleietrengende der avlastningstiltak går inn som en del av avtalen med trygghet/garanti for korttidsopphold/avlastning i løpet av kort tid (to uker) Tilby praktisk og økonomisk hjelp til eldre for å tilpasse boligen slik at de kan greie seg lenger hjemme, blant annet i form av gratis utlån av tekniske hjelpemidler Gi hjelpetrengende eldre den omsorgen de trenger i rett tid, i størst mulig grad utført av en fast hjelper/primærpleier, da det er avgjørende for den eldre å ha få hjelpepersoner å forholde seg til Bedre dag- og aktivitetstilbudet til hjemmeboende eldre Støtte frivillige i å etablere hjelp til eldre med praktisk arbeid Innføre en bemanningsnorm på sykehjemmene som reduserer tallet på brukere per ansatt på vakt, som gir den ansatte mer tid til den enkelte beboer, bedrer arbeidsmiljøet og reduserer sykefraværet Ha minst én fast ansatt aktivitør på hvert sykehjem Ha en klar og tydelig ledelse på alle kommunale sykehjem Gi innvandrere som skal jobbe i omsorgsyrker tilbud om språkopplæring. Videre stimulere dem tl å ta utdanning samt etter- og videreutdanning Øke legedekningen for sykehjemmene og ha en bedre tilsynsordning Beholde private ikke-kommersielle tilbud som et supplement, men som må reguleres og inngå i de offentlige planene Tilstrebe å ha personale med samme bakgrunn som brukerne på de lokale eldresentrene Gi bydelene midler til å etablere nye lavterskeltilbud i psykiatrien Sørge for at Oslo kommune finansierer spesialisering for helsepersonell som møter voldsrammede kvinner, og opprette koordineringsavtaler med frivillige organisasjoner som jobber mot kjønnsrelatert vold Gi frivillighetssentralene midler til å opprette besøksordninger for enslige eldre Utvide TT-tilbudet til eldre og funksjonshemmede Supplere flere tvangsinnleggelser med tilbud om arbeidspraksis i vernede bedrifter og oppfølging i bemannede bokollektiv Være åpne for at heroinassistert behandling kan ha positive virkninger for de tyngste brukerne Opprette et kommunalt pårørendesenter for pårørende til rusmisbrukere, med juridisk, medisinsk og psykologisk kompetanse Prioritere ressurser til økt lærertetthet framfor utvidet skoledag 6

7 Få inn i skolen at unge mennesker får trening i ledelse og demokrati slik at de kan delta i lokale ungdomsråd, og få ferdigheter de kan bruke i yrkesliv, fagforeningsarbeid, politikk og frivillighet Støtte opp om videreutvikling av entreprenørskap i skolen Oppnå full barnehagedekning Redusere antall barnehager som driver på dispensasjon fra kravet om pedagogisk personale Vil unngå kasteball-systemet i ruspolitikken ved å sentralisere behandlingen av misbrukerne i Oslo under en paraply, jfr. Stoltenbergutvalgets MO-sentre. Opprette flere diakonstillinger i kirken Bruke menighetens frivillige sosialarbeid og nettverksbygging i lokalmiljøene Innføre støtteordninger for lokal kultur i kirkene/menighetene Holde på sidemålet i osloskolen Grønne arbeidsplasser Stimulere til initiativ og skaperlyst i Oslo la alle som har en god idé og initiativ, møte åpne dører og velvilje hos offentlige myndigheter Arbeide for at gründere og nyetablerere får lavere arbeidsgiveravgift de fem første årene Redusere det kommunale byråkratiet for næringsdrivende Leie ut egnede kommunale lokaler til under markedspris til småbedrifter ved oppstart. Ha næringskonsulenter i bydelene som skal gi gründere praktiske råd og støtte Utvikle koblinger mellom kulturbasert næringsutvikling og reiseliv Sikre alle byens egne elever lærlingplasser, blant annet ved å øke tilskuddet til lærlingbedrifter som ansetter osloungdom Bidra til å tilby sirkelopplæring i flere bedrifter der dette er aktuelt for å gi en bedre plattform til å mestre arbeidslivet for de unge Jobbe for at lærlinger blir fritatt for arbeidsgiveravgift Tilby flere sommerjobber til elever og studenter innenfor alle Oslo kommunes virksomheter Tilby flere trainee- og praksisplasser for nyutdannede akademikere innenfor alle virksomheter i kommunen og bydelene Utvikle deler av Groruddalen og Søndre Nordstrand til Business Improvement Districts (BID) der myndigheter, næringsliv og frivillig sektor samarbeider Utvikle byens innvandrerspråk som konkurransefortrinn for næringslivet, gjennom morsmålsopplæring og tilbud om flere språk som andrespråk Etablere et utdanningstilbud for personer som har en annen språkbakgrunn enn norsk slik at de kan kvalifisere seg til tolketjeneste, språklærere o.l. 7

8 KAPITTEL 4 OSLO, BYEN FOR SINGLE OG ALEINEBUARAR FRÅ RETORIKK TIL HANDLING: VI FÅR UTARBEIDD EIT BUSTADPROGRAM FOR OSLO MED KONKRETE FRAMLEGG Hovudmål: Oslo, byen for single og aleinebuarar Kvifor: Oslo er den kommunen i Noreg med størst tilvekst. Det gir kommunen store utfordringar når det gjeld å skaffe moderne bustader med ein høg bu- og miljøstandard til ein rimeleg pris. Fleire unge vil flytte til Oslo, og fleire vil bu sentralt i hovudstaden. Når kommunen legg ned eller flyttar verksemder, skal det alltid vurderast om heile eller delar av lokala kan byggjast om til bustader for studentar, unge i etableringsfasen eller einslege. Vi må planleggje utnyttinga av tomta på Lindern der Veterinærinstituttet ligg i dag. Instituttet flyttar til Ås i neste valperiode. Det vil difor vere avgjerande at dette området blir planlagt med bustader, barnehagar, skolar, lokale arbeidsplassar, grøntareal og naudsynt infrastruktur. Einslege ugifte, skilte og enkjer/enkjemenn utgjer ein svært stor del av folkesetnaden i Noreg. I Oslo dreier det seg om kring halvparten av hushalda. Einslege må betale det same i faste utgifter som familiar gjer. Ikkje minst gjeld dette på bustadmarknaden. For mange er og blir eigen bustad ein draum. Senterpartiet vil: Jobbe for eit eige skattefrådrag for aleinebuarar (einslege) Innføre avgifter etter forbruk, ikkje etter areal Bruke plan- og bygningslova til å stille krav til utbyggjarar når det gjeld areal mellom husa Omregulere ledige kontorbygg til bustadføremål Gjennomgå ledige areal som kan nyttast til bustadføremål Stille krav til utbyggjarar om at dei set av plass til område der ein både kan bu og drive næringsverksemd i liten skala, som frisørsalong, skreddar, sykkelverkstad, mindre butikkar osb. 8

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2015

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2015 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2015 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Politisk regnskap 2011-15 Asker Venstre

Politisk regnskap 2011-15 Asker Venstre Politisk regnskap 2011-15 Asker Venstre Innhold 1. Det viktigste Asker Venstre har fått til i perioden 2011 til 2015... 2 2. Kunnskap og kvalitet i skoler og barnehager... 3 En skole for kunnskap og kreativitet...

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer