DE 4 VIKTIGSTE GRUNNENE TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET I OSLO I 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE 4 VIKTIGSTE GRUNNENE TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET I OSLO I 2011"

Transkript

1 DE 4 VIKTIGSTE GRUNNENE TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET I OSLO I 2011 Medinnflytelse for folk flest Et grønnere Oslo Kulturbyen Oslo med trygge nærmiljøer Oslo, byen for single og aleneboere INNLEDNING TIL PROGRAMMET Oslo Senterparti vil ta vare på det som gjør Oslo til en god by å bo i. Vi trenger et nytt flertall med Senterpartiet i bystyret. Oslo Senterparti vil ha et grønt, moderne, kulturelt og tolerant Oslo der folkevalgte i bydelene får mer makt og der færre faller utenfor. Medinnflytelse for folk flest Oslo Senterparti vil flytte makt fra byråkratiet, bystyret og byrådet til de folkevalgte i bydelene. Lokalmiljøene i byen skal få innflytelse på egen hverdag. Vi vil at folk skal delta i debatten om utviklingen av byen. Se kapittel 1. Et grønnere Oslo Oslo skal være et forbilde for et moderne storbysamfunn som er miljø- og klimatilpasset, bygd på fornybare ressurser og basert på kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. For å bedre bomiljøet trenger byene et transportsystem som minsker luft- og støyproblemene til innbyggerne. Vi vil ha en by med små gårdsbruk som Lindeberg gård, villahager, kolonihager, parseller og skolehager hvor det produseres mat og hvor byens befolkning kan oppleve naturen tett innpå seg. Se kapittel 2. Kulturbyen Oslo med trygge nærmiljøer Oslo Senterparti ønsker å styrke Oslo som kulturby, i videste forstand. Vi vil skape tilhørighet og livsglede ved å prioritere de lokale kulturtilbudene. Vi vil jobbe for at politiet i Oslo styrkes for at folk skal få et tryggere nærmiljø. Vi mener politiets hovedstadsfunksjoner og politiets lokale funksjoner må deles og synliggjøres. Oslo Senterparti vil at næringsliv og gründere skal trives i byen. Se kapittel 3. Oslo, byen for single og aleneboere Omtrent halvparten av Oslos husstander består av aleneboere. Kostnadsnivået på boligmarkedet er så høyt at mange som lever i byen, ikke har mulighet til å skaffe seg egen bolig. Oslo Senterparti ønsker nye grep i boligpolitikken for å gi alle et trygt hjem, uansett økonomisk og sosial status. Se kapittel 4. 1

2 KAPITTEL 1 MEDINNFLYTELSE FOR FOLK FLEST FRA RETORIKK TIL HANDLING: VI FÅR UTARBEIDET FORSLAG PÅ NYE OMRÅDER SOM VI MENER SKAL FLYTTES TIL BYDELENE. Hovedmål: Medinnflytelse for folk flest Hvorfor: Vi er opptatt av enkeltmennesket og vil bygge samfunnet nedenfra. Dermed ønsker vi å snu sentraliseringen av makt og oppgaver og flytte makt fra byrådet til bydelsutvalgene, de folkevalgte organene i bydelene. I dag er debatten om byens utvikling flyttet inn bak lukkede dører som styrerommet for museene, driftsstyrene for skolen osv., og byutviklingstiltak er flyttet inn i styrene for de store eiendomsselskapene. Dette har ført til en byråkratisering av blant annet skolene i byen. Senterpartiet vil: Gi bydelene mer reell makt i planarbeidet i byen, som arealplaner, kommunedelplaner osv. Utrede hvilke områder som på kort og lengre sikt kan flyttes fra sentraladministrasjon, bystyre og byråd til folkevalgte i bydelene Oppmuntre til at det startes nabolags- og velforeninger som blir høringsinstans i saker som angår nabolaget Registrere alle byens grønne lunger og friområder og gi bydelsutvalgene vetorett mot nedbygginger Ha en tenkepause i nedbygging av grøntarealer og matjord i byen, og få flere parsellhager, skolehager og kolonihager, ikke færre Gjennomføre en vurdering med sikte på å tilbakeføre enkelte kommunale aksjeselskap til kommunal forvaltning, og sette tjenester som er privatisert eller satt ut på anbud, tilbake til kommunen (rekommunalisering) Beholde eierskapet til infrastruktur og eiendommer i Oslo, herunder kommunens heleide vann- og avløpsnett og kraftselskapet. Sørge for at Oslo kommune, som en av landets største arbeidsgivere, tar et særskilt ansvar for likestillingsarbeid blant sine ansatte Sørge for at Oslo kommune legger til rette for heltidsstillinger for dem som ønsker det, med heltid som en rett og deltid som en mulighet Avsette særskilte midler for å få arbeidstakere i Oslo kommune til å stå lengre i arbeid, slik at tilrettelagt arbeidstid og tilpassede eller nye arbeidsoppgaver kan tilbys Stille krav om tarifflønn, regulert arbeidstid og faste ansettelser i private barnehager og ved offentlige kontrakter, og motvirke sosial dumping gjennom å innføre prinsippet om solidaransvar for kommunen som byggherre Gå inn for en forpliktende avtale med Oslo kommunes ansatte om likelønn mellom kvinner og menn ved at kvinner får en prosentdel av lønnspottene som er lik eller større enn kvinneandelen på arbeidsplassen. At Oslo kommunes anbud skal inneholde en forpliktelse om å ha pensjonsordning, for å hindre at pensjon blir et konkurranseelement ved anbud og sikre de ansattes rettigheter 2

3 KAPITTEL 2 EIT GRØNARE OSLO FRÅ RETORIKK TIL HANDLING: VI UTARBEIDER NYE SYKKELTRASÉKART OG NYE T-BANE-/TRIKKE- KART, OG EI SKISSE TIL EIN BILFRI BY INNAFOR RING 1. Hovudmål: Eit grønare Oslo Kvifor: Oslo skal vere eit førebilete for eit moderne klima- og miljøvennleg storbysamfunn. Vi vil stoppe nedbygging av grøntareal og ta naudsynte grep for at Oslo skal redusere klimautsleppa sine. Oslo skal vere eit miljøvennleg samfunn kor vi òg skal ta vare på biomangfald og trua artar i Oslo. Lufta i Oslo er til tider skadeleg, noko som mellom anna fører til at det er mest dobbelt så mange born med astma i Oslo som i resten av landet. Nær ein kvart million av Oslos borgarar blir kvart år utsette for helsefarlege konsentrasjonar av svevestøv. Vi vil leggje til rette for å skape fleire grøne arbeidsplassar i små og mellomstore bedrifter basert på gjenbruk, reparasjon og redusert forbruk. Oslo Senterparti vil satse på eit næringsliv som er inkluderande, mellom anna gjennom å ta inn byens eigne lærlingar, gje praksisplassar til menneske som av ulike grunnar ikkje kan stå i full jobb, og samarbeide med frivilligsektoren for å skape eit meir humant arbeidsliv. Senterpartiet vil: Klima og miljø Bidra til at Oslo jobbar systematisk med å bli ein Fairtrade City, med ein innkjøpspolitikk med tydelege krav på miljø, klima og sosialt rettferdige vilkår Initiere eit sterkare samarbeid mellom Oslo og andre europeiske storbyar for å finne felles løysingar på klima- og miljøproblem Gjere alle/fleire nye kommunale bygg til lavenergibygg, og lage tilskottsordningar som gjer det mogleg å oppgradere heimar og offentlege og private bygg til lavenergibygg med minimalt energiforbruk Sørgje for at alle nye bussar i Oslos kollektivtrafikk skal gå på miljøvennleg drivstoff produsert nasjonalt, som biogass og andregenerasjons biodrivstoff som ikkje konkurrerer med matproduksjonen nasjonalt eller internasjonalt Redusere bilbruken og auke kollektivdelen i byen Auke støtten til tiltak som reduserer energiforbruk og bidrar til bruk av meir miljøvennlig energi i boliger. Samferdsel Utvide tilbodet med avgang kvart femte minutt for fleire kollektivruter Prøve ut ei ordning med gratis sykkel på T-banen Lage til fleire scooterparkeringsplassar i Oslo Byggje ut innfartsparkeringar og auke kapasiteten på kollektivtransporten i byen Utvikle tydelege planar for å minske problema med trafikk og snørydding under vanskelege vintertilhøve Innføre fleire og hyppigare båtlinjer mellom Oslo og pendlarforstadene, og etablere fleire skinnegåande trafikklinjer frå Søndre Nordstrand 3

4 Prioritere båtplassar for gjester og allmenta, ved sommarbrygger i samband med utbygginga av Fjordbyen/Bjørvika Gjennomføre bygginga av eit samanhengande sykkelvegnett i Oslo, med eigne trasear for syklistar slik at alle mjuke trafikantar er trygge når dei ferdast i byen Etablere fleire bysykkelstativ og ha betre merking for syklistar i rundkøyringar og betre merking av sykkelstigane Byggje Fossumdiagonalen, primært i tunnel, så snart som mogleg, for å betre flyten i godstrafikken og redusere støy og svevestøv Byggje sambandslinjer for trikken i Frederiks gate og Sporveisgata, og i perioden byggje trikkelinjer til Tonsenhagen og Holmlia Starte arbeidet med å forlengje T-banen til Ahus og byggje en tverrgåande trasé som bind saman linjene 2 og 5, så snart som mogleg og seinast innan 2013 Bevare Ruter AS i kommunal og fylkeskommunalt eige, og så snart som mogleg samle Ruter og dei 19 underliggjande selskapa i eitt føretak, for å sikre samhandling, redusere byråkratiet og auke effektiviteten i styringa av Oslos kollektivtrafikk Gå lenger i å styrkje kollektivtrafikken framfor privatbilen enn kva ein gjer i Oslopakke 3 Redusere støyplager knytte til trafikk Innføre rushtidsavgift i bomringen og greie ut om vegprising er mogleg Innføre ei gradvis prøveordning med ei bilfri sone i Oslo innafor ring 1 i sommarhalvåret, ved å stengje enkelte gater for alt anna enn nyttetrafikk som første steget Jobbe vidare med lokk over E6 i deler av Groruddalen, mellom anna ved å sjå på alternative finansieringsordningar Favorisere elbilar gjennom gratis parkering, fritak for rushtidsavgift, utbygging av lade- og tankstasjonar og miljøsoner for personbilar, tilsvarande som i Berlin Flytte offentleg og privat verksemd ut frå sentrum til stader med god offentleg kommunikasjon i dei ytre bydelane, og oppmuntre til nyetablering av slik verksemd der 4

5 KAPITTEL 3 KULTURBYEN OSLO MED TRYGGE NÆRMILJØER FRA RETORIKK TIL HANDLING: VI UTARBEIDER EKSEMPLER PÅ LOKALE KULTURBYGG Hovedmål: Kulturbyen Oslo med trygge nærmiljøer Hvorfor: Vi vil at Oslo skal være en kulturell smeltedigel hvor vi tar vare på vår egenart samtidig som vi åpner for nye impulser fra andre kulturer. Vi mener at skolen er et kulturelt sentrum i nærmiljøet og at hver bydel skal ha sitt kulturhus, hvor lokale krefter innen musikk, dans, teater og litteratur kan utfolde seg, og som også kan være et møtested med både bibliotek og kino. Bydelene skal være attraktive og trygge steder å bo og ferdes. Derfor vil vi jobbe for at politiet i Oslo styrkes for at folk skal få tryggere nærmiljøer. Dette innebærer blant annet at vi i samarbeid med staten kan etablere flere synlige mobile politiposter i byen. Vi ønsker ikke en utvidelse av skjenketidene og vil gjennomføre en strengere håndheving av skjenkebestemmelsene. Oslo har med sin mangfoldige befolkning alle muligheter til å bygge barnehager, skoler og lokalsamfunn som skaper reflekterte, opplyste og tolerante samfunnsborgere. Osloskolen skal være nulltoleransesone for diskriminering. Senterpartiet vil: Kultur Ha et tettere samarbeid mellom skoler og idrettslag slik at vi får mer fysisk aktivitet i skoletiden og utnytter kapasiteten bedre på de anleggene vi har i dag Sikre bydelene midler til å bygge ut og drifte flere ungdomsklubber, kulturhus og idrettsanlegg Etablere uteområder og anlegg tilpasset skateres bruk Bygge nytt Munch-museum på Tøyen og benytte det gamle Munch-museet til Stenersensamlingen Beholde Vikingskipmuseet på Bygdøy, og bedre publikumsfasilitetene Lokalisere øvrige kulturhistoriske samlinger ved middelalderparken i Bjørvika Bevare Nasjonalgalleriet, bevare og oppgradere Kunstindustrimuseet og bygge nytt museum for samtidskunst på Vestbanen Styrke bydelssentrene som sosiale og kulturelle møteplasser Etablere små, lokale kulturarenaer i alle bydeler Øke driftsstøtten til lag, foreninger, frivillighetssentraler, idretts- og kulturgrupper Etablere et nettverk og en rådgivingstjeneste for frivillige organisasjoner, og en frivillighetsportal med informasjon og elektroniske søknadsskjemaer Unngå at skolene pålegges å ta betalt for utleie til frivillige organisasjoner, og gi ungdomsorganisasjonene gratis leie Opprette en koordinatorfunksjon som jobber tett sammen med de mange årlige festivalene Øke vedlikeholdsmidlene til idrettsanlegg hvert budsjettår i perioden Ha et mål om en idrettspark i hver bydel innen 2018 i den nye kommunedelplanen for anlegg, samlokalisert med skoler eller barnehager der det er mulig 5

6 Bygge et nytt badeanlegg for Groruddalen samtidig med utbygging av Rommen skole Gi alle innvandrere som går på norskkurs, tilbud om jobbpraksis og en støttekontakt i arbeidslivet Gi bydelene ressurser til å drive et flerkulturelt senter sammen med frivillige organisasjoner Gi alle bydelene bibliotek med fagpersonell og et bredt medie- og kulturtilbud, og øke bevilgningene til Deichmanske og Det flerkulturelle bibliotek Levekår Bygge ut hjemmetjenesten slik at alle som ønsker det, skal kunne bo hjemme så lenge som mulig Gi rett til sykehjemsplass når det ikke lenger er mulig å bo hjemme Tilby omsorgslønn til pårørende som tar omsorgsansvar, ved en avtale mellom kommunen, de pårørende og den pleietrengende der avlastningstiltak går inn som en del av avtalen med trygghet/garanti for korttidsopphold/avlastning i løpet av kort tid (to uker) Tilby praktisk og økonomisk hjelp til eldre for å tilpasse boligen slik at de kan greie seg lenger hjemme, blant annet i form av gratis utlån av tekniske hjelpemidler Gi hjelpetrengende eldre den omsorgen de trenger i rett tid, i størst mulig grad utført av en fast hjelper/primærpleier, da det er avgjørende for den eldre å ha få hjelpepersoner å forholde seg til Bedre dag- og aktivitetstilbudet til hjemmeboende eldre Støtte frivillige i å etablere hjelp til eldre med praktisk arbeid Innføre en bemanningsnorm på sykehjemmene som reduserer tallet på brukere per ansatt på vakt, som gir den ansatte mer tid til den enkelte beboer, bedrer arbeidsmiljøet og reduserer sykefraværet Ha minst én fast ansatt aktivitør på hvert sykehjem Ha en klar og tydelig ledelse på alle kommunale sykehjem Gi innvandrere som skal jobbe i omsorgsyrker tilbud om språkopplæring. Videre stimulere dem tl å ta utdanning samt etter- og videreutdanning Øke legedekningen for sykehjemmene og ha en bedre tilsynsordning Beholde private ikke-kommersielle tilbud som et supplement, men som må reguleres og inngå i de offentlige planene Tilstrebe å ha personale med samme bakgrunn som brukerne på de lokale eldresentrene Gi bydelene midler til å etablere nye lavterskeltilbud i psykiatrien Sørge for at Oslo kommune finansierer spesialisering for helsepersonell som møter voldsrammede kvinner, og opprette koordineringsavtaler med frivillige organisasjoner som jobber mot kjønnsrelatert vold Gi frivillighetssentralene midler til å opprette besøksordninger for enslige eldre Utvide TT-tilbudet til eldre og funksjonshemmede Supplere flere tvangsinnleggelser med tilbud om arbeidspraksis i vernede bedrifter og oppfølging i bemannede bokollektiv Være åpne for at heroinassistert behandling kan ha positive virkninger for de tyngste brukerne Opprette et kommunalt pårørendesenter for pårørende til rusmisbrukere, med juridisk, medisinsk og psykologisk kompetanse Prioritere ressurser til økt lærertetthet framfor utvidet skoledag 6

7 Få inn i skolen at unge mennesker får trening i ledelse og demokrati slik at de kan delta i lokale ungdomsråd, og få ferdigheter de kan bruke i yrkesliv, fagforeningsarbeid, politikk og frivillighet Støtte opp om videreutvikling av entreprenørskap i skolen Oppnå full barnehagedekning Redusere antall barnehager som driver på dispensasjon fra kravet om pedagogisk personale Vil unngå kasteball-systemet i ruspolitikken ved å sentralisere behandlingen av misbrukerne i Oslo under en paraply, jfr. Stoltenbergutvalgets MO-sentre. Opprette flere diakonstillinger i kirken Bruke menighetens frivillige sosialarbeid og nettverksbygging i lokalmiljøene Innføre støtteordninger for lokal kultur i kirkene/menighetene Holde på sidemålet i osloskolen Grønne arbeidsplasser Stimulere til initiativ og skaperlyst i Oslo la alle som har en god idé og initiativ, møte åpne dører og velvilje hos offentlige myndigheter Arbeide for at gründere og nyetablerere får lavere arbeidsgiveravgift de fem første årene Redusere det kommunale byråkratiet for næringsdrivende Leie ut egnede kommunale lokaler til under markedspris til småbedrifter ved oppstart. Ha næringskonsulenter i bydelene som skal gi gründere praktiske råd og støtte Utvikle koblinger mellom kulturbasert næringsutvikling og reiseliv Sikre alle byens egne elever lærlingplasser, blant annet ved å øke tilskuddet til lærlingbedrifter som ansetter osloungdom Bidra til å tilby sirkelopplæring i flere bedrifter der dette er aktuelt for å gi en bedre plattform til å mestre arbeidslivet for de unge Jobbe for at lærlinger blir fritatt for arbeidsgiveravgift Tilby flere sommerjobber til elever og studenter innenfor alle Oslo kommunes virksomheter Tilby flere trainee- og praksisplasser for nyutdannede akademikere innenfor alle virksomheter i kommunen og bydelene Utvikle deler av Groruddalen og Søndre Nordstrand til Business Improvement Districts (BID) der myndigheter, næringsliv og frivillig sektor samarbeider Utvikle byens innvandrerspråk som konkurransefortrinn for næringslivet, gjennom morsmålsopplæring og tilbud om flere språk som andrespråk Etablere et utdanningstilbud for personer som har en annen språkbakgrunn enn norsk slik at de kan kvalifisere seg til tolketjeneste, språklærere o.l. 7

8 KAPITTEL 4 OSLO, BYEN FOR SINGLE OG ALEINEBUARAR FRÅ RETORIKK TIL HANDLING: VI FÅR UTARBEIDD EIT BUSTADPROGRAM FOR OSLO MED KONKRETE FRAMLEGG Hovudmål: Oslo, byen for single og aleinebuarar Kvifor: Oslo er den kommunen i Noreg med størst tilvekst. Det gir kommunen store utfordringar når det gjeld å skaffe moderne bustader med ein høg bu- og miljøstandard til ein rimeleg pris. Fleire unge vil flytte til Oslo, og fleire vil bu sentralt i hovudstaden. Når kommunen legg ned eller flyttar verksemder, skal det alltid vurderast om heile eller delar av lokala kan byggjast om til bustader for studentar, unge i etableringsfasen eller einslege. Vi må planleggje utnyttinga av tomta på Lindern der Veterinærinstituttet ligg i dag. Instituttet flyttar til Ås i neste valperiode. Det vil difor vere avgjerande at dette området blir planlagt med bustader, barnehagar, skolar, lokale arbeidsplassar, grøntareal og naudsynt infrastruktur. Einslege ugifte, skilte og enkjer/enkjemenn utgjer ein svært stor del av folkesetnaden i Noreg. I Oslo dreier det seg om kring halvparten av hushalda. Einslege må betale det same i faste utgifter som familiar gjer. Ikkje minst gjeld dette på bustadmarknaden. For mange er og blir eigen bustad ein draum. Senterpartiet vil: Jobbe for eit eige skattefrådrag for aleinebuarar (einslege) Innføre avgifter etter forbruk, ikkje etter areal Bruke plan- og bygningslova til å stille krav til utbyggjarar når det gjeld areal mellom husa Omregulere ledige kontorbygg til bustadføremål Gjennomgå ledige areal som kan nyttast til bustadføremål Stille krav til utbyggjarar om at dei set av plass til område der ein både kan bu og drive næringsverksemd i liten skala, som frisørsalong, skreddar, sykkelverkstad, mindre butikkar osb. 8

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Volda ei internasjonal distriktskommune

Volda ei internasjonal distriktskommune Volda ei internasjonal distriktskommune BUSETTING OG INTEGRERING I VOLDA Busettingskonferansen, Gardermoen 22.01.12 Arild Iversen ordførar Innvandring og innvandrarar Volda kommune 8700 innbyggjarar 650

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Grorud Venstres program for 2015-19

Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstre er det grønne og sosialliberale partiet i bydel Grorud. Venstre har alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå. Bydel Stovner. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå. Bydel Stovner. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå 2011 2015 Bydel Stovner Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Stovner Arbeiderparti 1. Karl Per Olsen, f. 1940 2. Brit Axelsen, f. 1945

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Program 2015-2019 Oslo Senterparti

Program 2015-2019 Oslo Senterparti Grønn by Levende bydeler Små forskjeller Program 2015-2019 Oslo Senterparti Samholds-Oslo, ikke markeds-oslo Et grønnere Oslo Oslo for alle Et desentralisert Oslo Hva er Senterpartiet? Senterpartiet er

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Skyss, Bergen 5.6.2013. Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As. Ruter sine strategiar på miljøområdet - kva fungerer?

Skyss, Bergen 5.6.2013. Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As. Ruter sine strategiar på miljøområdet - kva fungerer? Skyss, Bergen 5.6.2013. Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Ruter sine strategiar på miljøområdet - kva fungerer? Fyrst og viktigast: Auka marknadsdel Bilbruk har i snitt fire gångar kollektivtrafikken

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først.

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Sveinung Rotevatn førstekandidat for Venstre i Sogn og Fjordane 99731_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 02.07.13 09:01 Sats på kunnskap

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne:

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne: SURNADAL Lokalprogram MDG Surnadal 2015-2019 Miljøpartiet Dei Grøne sitt mål er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremme fred og

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Hjem-skolesamarbeid og lovverket

Hjem-skolesamarbeid og lovverket Hjem-skolesamarbeid og lovverket Det formelle grunnlaget for hjem-skolesamarbeidet finner vi hovedsakelig i følgende dokumenter: FNs menneskerettighetserklæring Barneloven Opplæringsloven m/tilhørende

Detaljer

Program for. Nesset Venstre. for perioden _Programmal 2011 A5 8s.indd 1

Program for. Nesset Venstre. for perioden _Programmal 2011 A5 8s.indd 1 Program for Nesset Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no 38196_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 1 04.08.11 17:46 Eit liberalt Nesset Venstre sitt grunnsyn, sosialliberalismen, byggjer på demokratiet

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Grønn vekst og kultur.

Grønn vekst og kultur. Kristiansund[...] Grønn vekst og kultur. Det er i Kristiansund det skjer. Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og Nordmøre med godt oppvekstmiljø, bredt kulturliv og omstillingsdyktig næringsliv.

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Kultur for læring i biblioteket. Kunnskapsløftet

Kultur for læring i biblioteket. Kunnskapsløftet Kultur for læring i biblioteket Kunnskapsløftet Bakgrunn for reformen Evalueringa av L-97 PISA 2000 og 2003 TIMSS 1995 og 2003 Anna nasjonal og internasjonal skuleforsking Svake resultat i matematikk,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

HOVUDTILLITSVALTE INNSPEL TIL KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL. 23. februar 2017

HOVUDTILLITSVALTE INNSPEL TIL KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL. 23. februar 2017 h HOVUDTILLITSVALTE INNSPEL TIL KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 23. februar 2017 2 innspel frå hovudtillitsvalte Innhald Temaoversikt Tema 3: Attraktive nærmiljø Tema 6: Livsmeistring og fellesskap Tema

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

kommunevalprogram for nesset venstre i perioden Venstre setter deg og dine behov i sentrum. Sammen bygger vi Nesset.

kommunevalprogram for nesset venstre i perioden Venstre setter deg og dine behov i sentrum. Sammen bygger vi Nesset. kommunevalprogram for nesset venstre i perioden 2007-2011 Venstre setter deg og dine behov i sentrum. Sammen bygger vi Nesset. Venstre sitt grunnsyn, sosialliberalismen, byggjer på demokratiet som styreform,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer