SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013

2 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for Denne skal gi et bilde av utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på denne måten for året Kontrollutvalgets medlemmer Etter forslag fra kontrollutvalget vedtok kommunestyret i møte den å utvide antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5. Kommunestyret valgte etter dette følgende medlemmer og varamedlemmer: Medlemmer: Varamedlemmer: -Asle Jonas Holmen (AP), leder Peder Johan Pedersen (SV) For Holmen,Moi og Meiholt -Brytteva Litleré Moi (V) Audun Hinna Øvrebø (AP) d.s -Marianne Bakke Meiholt (AP) Gordon Øydna (V) d.s -Bjarne Bentsen Lieng (SP), nestleder Erik Spieler (H) For Lieng og Flor -Astrid Tordis Flor (FRP) Tom Jørgensen (FRP) d.s. Sara Nordbø Pettersen (FRP) d.s. Kontrollutvalget tilstreber åpenhet, og ønsker å spre informasjon om de saker som er til behandling i utvalget. Innkalling, saksliste og saksutredning og møteprotokoller legges derfor ut på kommunens hjemmesider. Kontrollutvalgenes møter ble åpne etter forskriftsendring av Kontrollutvalgets formelle stilling Etter Kommuneloven er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal forestå det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ som kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av kommunestyret. Regler for valg av medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget. 4. Opplæring og kurs Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferanse for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. I regi av sekretariatet og revisjonen hadde utvalget en lokal kursdag hvor en gjennomgikk kontrollutvalgets rolle og oppgaver. 2

3 5. Intern og ekstern kontroll Fra og med er kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg noe endret, og det er gitt ny forskrift for kontrollutvalget med virkning fra samme dato. Forskriften er gitt i medhold av kommuneloven og er bindende. I forskriften er det tatt inn utførlige regler om saksbehandlingen i utvalget. Etter kommuneloven er ansvaret for internkontrollen tillagt kommunen selv v/rådmannen. Dette omfatter både kontroll med forvaltning av kommunens midler, legalitetskontroll og saksbehandlingsrutiner. Denne internkontrollen utøves av administrasjonen. Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at dette fungerer. Revisjonen skal i henhold til revisjonsforskriften se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Fylkesmannens eksternkontroll omfatter begrenset tilsyn med kommunens økonomiplaner/ forvaltning, foretar behandling av lovlighetsklager og tar stilling i klagesaker. Fylkesmannen kan dessuten på eget initiativ ta opp saker han blir kjent med. 6. Kontrollutvalgets forhold til revisjonen og sekretariatet Utvalget skal føre tilsyn med og holde seg orientert om revisjonens arbeid. Kontrollutvalget er med og prioriterer de oppgaver (herunder forvaltningsrevisjonsoppgaver og selskapskontroll) som revisjonen skal utføre i løpet av året. Samspillet med revisjonen har vært viktig. Forholdet mellom kontrollutvalget og revisjonen er godt, og utvalget har fått tilgang på de opplysninger som det har vært behov for. Fra og med har sekretærhjelp og saksforberedelse til kontrollutvalget vært kjøpt fra Arendal Revisjonsdistrikt IKS. Dette har sammenheng med at forskrift for kontrollutvalg ble endret, med den følge at kommunens utøvende revisor ikke lenger kunne være sekretær for utvalget. Den praktiske løsningen som er valgt for Søgne, har fungert tilfredsstillende i I løpet av 2013 er det igangsatt et arbeid med å etablere en ny sekretariatsordning. Et forslag ventes framlagt for kontrollutvalget og kommunestyret i 1. halvår Arendal revisjonsdistrikt IKS leverer sekretariatstjenester til kontrollutvalget inntil nyordningen er på plass. Normalt vil kontrollutvalget få saker fremmet av revisjonen og sekretariat, men utvalget kan også ta opp saker av eget initiativ eller etter anmodning/pålegg fra kommunestyret. 7. Kontrollutvalgets arbeid og oversikt over behandlede oppgaver/prosjekter I 2013 har kontrollutvalget hatt 5 møter og behandlet 30 saker. I årsmeldingen gis en oversikt over planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2013 og kommentarer til disse. Likeledes en skjematisk oversikt over planlagte/gjennomførte selskapskontroller. Rapporter for gjennomførte prosjekter og selskapskontroller legges frem for kontrollutvalget, og oversendes kommunestyret til behandling, evt. administrasjonen for oppfølging. Enkelte av sakene i årsplanen er så omfattende at de ikke vil kunne bli avsluttet i løpet av året. Slike saker vil bli fulgt opp året etter, og vil utgjøre samlede prosjekter i 4-årsperioden. Utover spesifiserte prosjekter og selskapskontroller, inneholder årsmeldingen også en oversikt over andre saker som har vært til behandling i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har gjennom året blitt løpende orientert om utviklingen i kommunens økonomi ved at rådmann/økonomisjef har møtt i kontrollutvalget. 8. Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden. 3

4 Kontrollutvalget behandlet i møte overordnet analyse/plan for forvaltningsrevisjon for Søgne kommune for perioden utarbeidet av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS. Planen er godkjent av kommunestyret i møte Skjematisk oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter Prosjekt KU - behandlet KU vedtak Kommentarer Overordnet analyse/plan for forvaltningsrevisjon Behandlet i KU , sak 23/ Offentlige anskaffelser i Søgne kommune Prosjektplan behandlet den Sak 03/ Rapporten behandlet den Sak 21/2013 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Søgne kommune for legges frem for kommunestyret til godkjenning. Kontrollutvalget ber om fullmakt av kommunestyret til å foreta endringer i planen Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet: Offentlige anskaffelser i Søgne kommune godkjennes og legges til grunn for revisjonens arbeid med prosjektet Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune til etterretning. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune til etterretning og ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding innen om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. Oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter i planen: Overordnet: Beredskap/sikkerhet/klimatilpasning Økonomisektoren: Innkjøp Om kommunen følger reglene for offentlige anskaffelser ved innkjøp av varer og tjenester. Seksjon for helse- og omsorg: Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller rusrelaterte problemer. Oppvekstsektoren: Sikre at alle elever har et godt, likeverdig og tilpasset opplæringsbehov Teknisk sektor -Sikre gode vann- og avløpstjenester. Kommunestyret godkjente planen i møte sak 3/13. Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte den og fattet følgende vedtak: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune til etterretning og ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding innen om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. 4

5 10. Selskapskontroll Kommunen har eierinteresser i følgende selskaper : Heleide aksjeselskaper (direkte eller gjennom annet heleid AS) - Songvaar Vekst AS - Søgne Industriselskap AS - Salemsveien 24 AS Heleide aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser: - Avfall Sør AS - Avfall Sør Husholdning AS - Avfall Sør Bedrift AS - Mjåvannsveien 23 AS - Returkraft AS Interkommunale sammenslutninger: - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS - Tronstadvann Interkommunal Vannverk IKS - Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS - Vest-Agder-Museet IKS - Kristiansand brann og redning IKS - Knutepunkt Sørlandet (KL 27) - Midt-Agder Friluftsråd (KL 27) - Sandripheia Fritidspark (KL 27) - Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA Aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser (kan omfattes av kontroll) - Agder Energi AS - Varodd Industrier AS - Torvmoen AS Selskapskontrollen i selskapene blir utført i samsvar med den plan som er vedtatt av kontrollutvalget og som følger årsplanen. Resultatet av selskapskontrollen rapporteres til kommunestyret. Det er gjennomført selskapskontroll i IKAVA IKS og i RKR AS før 2009, og utvidet selskapskontroll i RKR AS i I 2011 er det gjennomført utvidet selskapskontroll i Returkraft AS av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS. Revisjonens rapport er lagt frem og behandlet i kontrollutvalgets møte og i kommunestyret Revisjonen har i 2012 og 2013 brukt betydelige ressurser i oppfølging av selskapskontrollen i Returkraft AS og har holdt kontrollutvalget løpende orientert. Plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode ble lagt frem for kontrollutvalget i møte Planen ble godkjent av kommunestyret i møte den sak 4/13. Kontrollutvalget har fullmakt til å prioritere hvilke selskaper som skal kontrolleres. I planen ligger følgende selskaper til prioritering: o Kristiansandsregionen brann og redning IKS o Vest-Agder-Museet IKS o Avfall Sør AS m/datterselskapene o Returkraft AS o Songvaar Vekst AS 5

6 11. Skjematisk oversikt over gjennomførte og planlagte selskapskontroller Selskap KU behandlet KU - vedtak Kommentarer Returkraft AS Utvidet selskapskontroll Behandlet i KU , sak 39/2011. Kontrollutvalget tar Gjennomført selskapskontroll i Returkraft AS revisjonsrapport til etterretning og anbefaler kommunestyret i Søgne å gjøre følgende vedtak: Kommunestyret tar Gjennomført selskapskontroll i Returkraft AS revisjonsrapport til etterretning og ber om at selskapet følger opp anbefalingene i revisjonens rapport: Rapporten og kontrollutvalgets vedtak er oversendt kommunestyret til behandling. Kommunestyret har møte sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak. Revisjonen har brukt betydelige ressurser til utarbeidelse og oppfølging av denne selskapskontrollen. Selskapet bør tilpasse virksomheten slik at mottak og behandling av restavfall fra husholdningene utgjør virksomhetens hovedaktivitet i samsvar med vedtektene, og iht. Skattedirektoratets vurdering. Selskapet bør sikre at alle anskaffelser blir gjennomført i samsvar med bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Returkraft AS bør samle dokumentasjon som selskapet iht. arkivloven har ansvar for å ta vare på i eget arkiv. Alternativt bør det inngås avtale med ekstern konsulent som sikrer at dokumentasjon blir tatt godt vare på og gjort tilgjengelig iht. bestemmelsene i arkivloven. Som grunnlag for beregning av skatt bør selskapet utarbeide et regnskapsmessig skille mellom den ervervsmessige og den ikkeervervsmessige delen av virksomheten. I møte ble kontrollutvalget orientert om selskapets kommentarer til rapporten og deres forslag til tiltak. Selskapskontrollen ligger til videre oppfølging. Kommunestyret ber selskapet gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen om hvordan de omtalte forhold i rapporten er fulgt opp. 12. Oversikt over saker I 2013 har kontrollutvalget behandlet en rekke saker utover de oppgavene som er kommentert over: Sak 02/2013: Økning av antall medlemmer i kontrollutvalget Sak 04/2013: Revisors egenvurdering av uavhengighet Sak 09/2013: Kontrollutvalgets rolle og oppgaver Sak 13/2013: Årsregnskapet for Søgne kommune for 2012 Sak 14/2013: Årsrapport 2012 Søgne kommunes forvaltningsfond Sak 15/2013: Årsrapport for 2012 fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Sak 16/2013: Behov for ny sekretærordning for kontrollutvalget fra 2014 Sak 18/2013: Kommuneplan for Søgne kommune Området Eik-Sangvik 6

7 Sak 22/2013: Budsjett 2014 for den samlede kontrollvirksomhet Sak 23/2013: Endelig innberetning i sak fra revisor (unntatt offentlighet) Sak 28/2013: Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Utover dette så har revisjonen og sekretariatet gitt informasjon i møtene om aktuelle saker. Revisjonen gir på hvert møte informasjon om sin virksomhet som et ledd i kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen. 13. Arbeidsfordeling i kontrollutvalget Kontrollutvalgets medlemmer har også i 2013 fått henvendelse fra politikere og privatpersoner om saker som ønskes vurdert i utvalget. I 2013 har kontrollutvalget opprettholdt den praksis at kontrollutvalgets medlemmer ønsker å følge med i hva som skjer i kommunens politiske organer. Oppgaven omfatter oppfølging av vedtak, og forutsetter at innkalling, saksliste og protokoll etter møtene blir sendt til utvalgets medlemmer. Dokumentene og ansvar for oppfølging blir således fordelt på alle. 14. Konklusjoner og avsluttende kommentarer Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 legges med dette frem for kommunestyret til orientering. Ved å sammenligne årsplan og årsmelding for 2013, kan kommunestyret se om de vedtatte oppgaver og målsetting for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp. Søgne, 6. mai 2014 Asle Jonas Holmen Leder Steinar Johansen Sekretær 7

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer