REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN FOR: REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD -moderne mennesker i Olav den helliges fotspor langs eldgamle stier I I Stiklestad mars

2 lnnhold 1. Bakgrunn og sammendrag 2. Fakta om utviklingsprosjekt Regionalt pilegrimssenter Stiklestad 3. SWOT analyse 4. Virksomhetsplan Regionalt pilegrimssenter Stiklestad 4.1 Hvem er Regionalt pilegrimssenter Stiklestad til for? Primærmålgruppe: Pilegrimen Sekundærmålgruppe 1: Nuzringsaktører langs pilegrimsleden Sekundærmâlgruppe 2: Kommunene langs leden 4.2 Markedsføring Markedsføring Markedsføring Hva skal Regionalt pilegrimssenter Stiklestad gjøre? Hovedaktlvltet l: Skape innhold i pllegrimsvandringer Hovedaktivitet 2: Mottak av pilegrimer Hovedaktivitet 3: Markedsføring Hovedaktivitet 4: Vedlikehold av Iedene Hovedaktivitet 5: Bygge bedrlftsnettverk 4.4. Hvordan skal Regionalt pilegrimssenter Stiklestad organiseres? Aksjeselskap Aksjekapital Styret Ansatte 4.5. Hvor skal Regionalt pilegrimssenter Stiklestad ha sine kontorer? 4.6. Skisse til budsjett for Regionalt pilegrimssenter Stiklestad Partnere 4.8. Utviklingspotensíal de første fem årene. S. Fremdriftsplan 6. Konklusjon ll

3 1. Bakgrunn og sammendrag 1.1. Bakgrunn I middelalderen var Olav Den Helliges grav i Nidarosdomen det største og viktigste pílegrimsmålet i Nord-Europa. Da reforrnasjonen ble innført på 1500-tallet ble pilegrimsvandring forbudt. Siden midt på 1980-tallet har verden opplevd en sterkt fomyet interesse for pilegrimsvandring. Santiago de Compostela har opplevd en økning fra 2500 pilegrimer i 1985 til i I den vestlige kulturen blir tempoet høyere, rommene for stillhet færre, forbindelse med naturen svakere og arenaene for åndelighet utydeligere. Det kan synes som om samfunnsutviklingen har skapt et behov for opplevelser som gir mulighet for langsomhet, enkelhet, stillhet, naturopplevelser og en åpen åndelighet. Det er dette behovet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (RPS) vil møte. Fortellingene om Olav den hellige som kommer gjennom Sverige, blir drept på Stiklestad og helgenkåret i Nidaros, bærer med seg tradisjoner som kan være med på å gi modeme pilegrimer eksistensielt innhold til vandringen langs de gamle pilegrimsvegene. På 1990-tallet startet arbeidet med å ta opp ien de gjengrodde pilegrimsveiene også i Skandinavia. Flere av de gamle ledene ble forsøkt merket på kart og i terrenget. Sakte men sikkert begynte det å vandre pilegrimer langs de skandinaviske St. Olavsveiene. Det finnes en stor tro på at de Skandinaviske pilegrimsledene har potensiale til å tiltrekke seg mange vandrere. I 2010etablerte myndighetene i Norge fem Regionale pilegrimssentere som alle i hovedsak er finansiert over statsbudsjettet. Alle de fem sentrene ble lagt langs Gudbrandsdalsleden sør for Trondheim. De siste årenes økte bruk av pilegrimsledene nord/øst for Trondheim har avdekket behovet for et regionalt pilegrimssenter også nord for Trondheim. Stiklestads helt spesielle plass i historien om Olav den Hellige ør dette stedet til et naturlig valg for plasseringen av et slikt senter. Om ikke lenge vil Stiklestad ha kirker for kristendommens tre største grener (protestantisk, katolsk og ortodoks) samlet på ett sted. Dette vil ytterligere understreke Stiklestad betydning som helligsted for pilegrimer fra mange land og tradisjoner. I flere ulike miljøer har det de siste årene vært et engasjement for å få på plass et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad. Med bakgrurm i dette ble utviklingsprosjektet «Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (RPS)» startet høsten Prosjektet er i hovedsak finansiert av Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene langs ledene. Målet for prosjektet er formulert slik i prosjektplanen: «Formålet med prosjektet er å utvikle et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad. Dette innebærer å etablere en varig struktur som kan ivareta regionale pilegrimsoppgaver og sørge for et godt pilegrimsmottak på Stiklestad.»' ' Prosjektplan for utviklingsprosjektet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad s. 4 3

4 Parallelt med det norske utviklingsprosjektet startet det opp et interregprosjekt, SÖTprosjektet, som hadde som hovedmål å skape næringsliv og arbeidsplasser rundt S:t Olavsleden fra Selânger til Trondheim. Utviklingsprosjektet RPS har samarbeidet tett med SÖT-prosjektet helt fra første dag. Det første drifisäret til utviklingsprosjektet har det vært arbeidet med å få merket leden og å få på plass enkle herberger med jevne mellomrom langs S:t Olavsleden slik at leden faktisk kan brukes av moderne pilegrimer. Dette arbeidet ble sluttført sommeren S:t Olavsleden ble offisielt gjenåpnet med en pilegrimsvandring fra Stiklestad til Trondheim og med en stor gjenâpningsgudstjeneste i Nidarosdomenz. Selv om den førte ordentlige sesongen på S:t Olavsleden blir sommeren 2014, har vi allerede sommeren 2013registrert en betydelig økningi antall vandrere langs S:t Olavsleden. På Stiklestad har det vært registret knapt 300 pilegrimer denne sommeren. 100 av dem har gått langt. Dette styrker troen på at antallet pilegrimer vil fortsette å vokse i årene som kommer. I takt med denne økningen vil også mulighetene for å drive næringsvirksomhet langs leden vokse. Regionalt pilegrimssenter Stiklestad vil være en drivkrafi i en reiselivssatsing der trøndersk, natur, kultur, historie, estfrihet og åndelighet gir moderne mennesker livgivende opplevelser. De siste 1 /2årene av utviklingsprosjektet RPS vil i hovedsak handle om å få på plass merking og infrastruktur langs Nordleden, videreutvikle S:t Olavsleden og tå på plass organisasjon og finansiering av et permanent pilegrirnssenter på Stiklestad Sammendrag Som det følgende skal vise, planlegges Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (RPS)med fem hovedaktiviteter: utvikling av innhold ipilegrinrsvondringene, mottok av pilegrimer, bednflsnettverk for næringsdrivende langs ledene, vedlikehold av ledene og markedsføring. RPS blir organisert som et aksjeselskap der kommunene langs leden, Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK), Nidaros bispedømrneråd, Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) og Nord- Trøndelag fylkeskommune (NTFK) inviteres til â bli eiere. RPS planlegges oppsatt med to hele stillinger: en daglig leder og en pilegrimsprest. Totalbudsjett blir på kr Følgende vil bli invitert til å bidra med drifistilskudd til RPS: NPS, NTFK, SNK, private samarbeidspartnere, Nidaros bispedømmerâd, Verdal, Levanger, Grong, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Frosta og Malvik kommuner. Våren 2014 vil det bli arbeidet med å skafi`efinansiering av RPS. Det tas sikte på å etablere et styre i løpet av oktober Stillingene vil bli utlyst senhøstes 2014 med sikte på at de ansatte skal være på plass i mai 2015 ved oppstart av det permanente RPS. 2 En 2-minutters video fra enåpningen av S:t Olavsleden kan sees her: 4

5 2. Fakta om utviklingsprosjekt Regionalt pilegrimssenter Stiklestad Oppstart utviklingsprosjekt: 1.september 2012 Avslutning utviklingsprosjekt: Prosjektleder: 30.april 2015 Kjartan Bergslid 50% stilling % stilling % stilling fra Postadresse: Ringvegen 16, 7604 Levanger Telefon: Epostadresse: A-eiere utviklingsprosjekt: Bfelereutvik!!!'gsl$ros119kt= "i u, Pmielsfmppe k'artan.ber lid ikirken.no Stiklestad nasjonale kultursenter Stiklestad sokneråd Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Verdal kommune Nord-Trøndelag Fylkækommune. Nidarosbiskop: Nils Ãge Alme Sør-Innherad kirkelige fellesråd: Lasse Sandø (prosjektansvarlig og leder av styringsgruppa) Stiklestad nasjonale kultursenter: John Petter Valstad Stiklestad sokneråd: Torbjøm Guddingsmo Verdal kommune: Trond Selseth Visit Innherred: Anne Haga Hans Morten Løvrød, prosjektansvarlig (sept august 2013) Lasse Sandø, prosjektansvarlig (august ) Amstein Indahl, SNK Kjartan Bergslid, prosjektleder Totalbudsjettutgifter? Totalbudsjett Bidragsytere inntekter (budsjett): Nord-Trøndelag fylkeskommune: Verdal Kommune Fullstendig budsjett ligger vedlagt 5

6 Øvrige kommuner: InnovasjonNorge: SÖT- prosjektet: Sør-lnnheradkirkelige fellesråd: SNK: SWOT - analyse Styrke: 0 merket led 0 godepartnere 0 felles web-portal/ Facebooksiden 0 stort offentlig engasjement 0 stort engasjementi Den norskekirke 0 vakker natur 0 sterkehistoriske stederog fortellinger 0 åpnekirker 0 godeusp (Unique selling point). I St. Olavs fotspor, Fra kyst til kyst, gjennom to land, ermomsørsamiskkjemeområde. 0 med i nasjonalereiselivskampanjer ennomsamarbeidmed SNK og reiselivet. 0 internasjonaltsamarbeid 0 samarbeidmed Stiklestadnasjonalekultursenter 0 samarbeidmed Den norskekirke 0 helligsted med tre kirkehus: Luthersk, katolsk og ortodoks Svakhet 0 ikke med i nasjonalekampanjerog nettverk knyttet til Nasjonaltpilegrimssenter 0 stor avhengighetav offentlige bevilgninger 0 begrensetmarkedsanalyse.lite kunnskapom primærmålgruppen 0 dårlig merket nordover mellom Trondheim og Stiklestad 6

7 Muligheter 0 bedre samarbeid med NPS 0 økt antall pilegrimer 0 mulighet for rolle frem mot jubileet nye tilbydere langs leden 0 senteret lokalisert på Stiklestad prestegård 0 Stiklestad eget pilegrimsmål Trussel 0 nasjonal satsing opphører/ nedskaleres krafii g 0 ubalanse mellom kapasitet og antall pilegrimer 0 usikker lokalisering 0 høykostland 0 leden forfaller 0 for få vandrere på første del av leden 0 manglende driflstilskudd 4. Virksomhetsplan Regionalt pilegrimssenter Stiklestad 4.1 Hvem er Regionalt pilegrímssenter Stiklestad til for? Regionalt pilegrimssenter Stiklestad er til for pilegrimene som vandrer på Nordleden, Szt Olavsleden og Romboleden. Pilegrimene er i bunn og grunn den eneste målgruppen for RPS. For at pileg-imene skal få et best mulig tilbud, skal imidlertid RPS tilby skreddersydde tjenester til to sekundære målgrupper: næringsaktører og kommunene langs pilegrimsleden" Primærmålgruppe: Pilegrimen RPS skal betjene pilegrimene som kommer til Pilegrimsledene nord for Trondheim. Den moderne pilegrimen er en mangfoldig gruppe både når det gjelder livssyn, motivasjon og betalingsevne. Pilegrimsvandring har i vår tid vist seg å appellere til folk med vidt forskjellige utgangspunkt. Noen vandrer med en klart uttalt religiøs motivasjon. Andre legger ut på pilegrimsvandring uten å bekjenne seg til noen religion. Noen vandrere har livserfaringer som gir dem behov for en ny start i livet. Dette kan være sykdom både fysisk og psykisk, eller det kan være sorg knyttet til dødsfall eller samlivsbrudd. Andre pilegrimer bruker vandringen til 7

8 rekreasjon, kultur og naturopplevelse. Noen pilegrimer kommer alene eller i små grupper. Disse har som regel planlagt og organisert turen selv. Andre pilegrimer tilhører organiserte gruppevandringer der de har kjøpt en pakke som inneholder mat, ovematting, guiding og opplevelser. Den modeme pilegrimen deles ofle i tre hovedgrupper når det kommer til betalingsevne: ø «Lavbudsj ett-pilegrimen»: Dette er en vandrer som vil sove i telt, bære med seg all bagasje og som vil lage det meste av maten selv ø «Gjennomsnitts-pflegrimen»: Dette er en vandrer som ønsker å benytte seg av enkle og rimelige pilegrimsherberger. Han/hun bærer eme bagasjen selv, men helst uten telt og sovepose. Middelklasse-pilegiimen lager noen måltider selv og kjøper noen på restauranter /herberger. Av og til unner denne pilegrimen seg litt luksus. ø «Den privilegerte pilegrimen»: Dette er en vandrer som har høy betalingsevne, som ønsker å bo på hoteller med høy standard og som ønsker mat ferdig servert. Han/hun har høye forventninger til lokal mat og drikke. Denne pilegrimen vil ha bagasjen transportert til neste overnattingssted. Felles for alle pilegrimer er at når de kommer til et sted der de skal ovematte, trenger de et sted å sove, mat, sanitæranlegg og informasjon om den videre vandringen. De fleste har også en bevissthet om at en pilegrimsled er en led som har dype røtter i historien og som har et helligsted som mål. De fleste ønsker derfor å høre et steds historie og besøke åpne kirker Sekundærmålgmppe 1: Næringsaktører langs pilegrimsleden I områder der pilegrimsturismen har vokst seg stor, har den vist seg å være et meget godt redskap til å utvikle næringsliv i små bygdesamfunn. I Nord-Spania har pilegrimsturismen bidratt til at fraflytting og forfall har blitt stoppet og snudd i mange små samfunn. I 1985 ble det registrert 2491 pilegrimer. I 2013 var tallet over De første 10 årene etter at Caminoen til Santiago fikk status som europeisk kulturvei, ble antallet pileg-imer 10-doblet, fra 2491 til Det som har skjedd i Nord-Spania har skapt en intemasjonal reiselivstrend der vandring har blitt trendy også for yngre mennesker. Det er god grunn til å tro at pilegrimsveiene i Norden kan dra nytte av denne intemasjonale trenden. Dersom pilegrimsledene nord og øst for Trondheim får oppleve noe av den samme veksten som Santiago gjorde, vil det komme tusenvis av pilegrimer til Stiklestad fi-emmot Det finnes med andre ord et potensiale for pilegrimsrelatert næringsutvikling også i bygdene i Trøndelag. Pilegrimsledene er et flere hundre km langt og en meter bredt reiselivsprodukt som ligger der klar til å bli brukt av både store og små bedrifler. Utviklingen i landbruket de senere årene har ført til redusert lønnsomhet for små enheter. Det blir lagt ned hundrevis av gårdsbruk hvert eneste år. Det har med andre ord vokst frem et behov i bygdene for tilleggsnæringer til landbruket. 8

9 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad henvender seg i første rekke til tre ulike typer næringsaktører: Pilegrimsherberger: For at leden skal være farbar og tilgjengelig for andre vandrere enn «lavbudsjett-pilegrimen», er pilegrimsherberger med jevne mellomrom av avgjørende betydning. Disse tilbyr ovematting med ulik standard og pris. De fleste herberger har også tilbud om å kjøpe mat. Mange av dem som tilbyr ovematting har herberget som binæring. De har etablert overnattingstilbud med små investeringer. Flere av herbergene har derfor ikke kjøkken som er godkjent av mattilsynet for tilbereding av fersk mat til ester. Mattilbudet blir derfor basert på hennetikk, frossen mat og halvfabrikata. Disse minste herbergene har et utviklingspotensial. Andre aktører har etablert pilegrimsherberge i allerede godt utviklede ovemattingsbedrifier. Disse har en helt annen standard både på senger, mat, drikke og pris. Reisearrangører: Dette er næringsaktører som ønsker å tilby pakketurer langs pilegrimsleden. Disse tilbyr pilegrimsturer der alt er planlagt og tilrettelagt for pilegrimen både når det gjelder, mat, overnatting, guiding og opplevelser. Det finnes mange muligheter for ulikt preg på slike gruppevandringer. Noen kan f.eks. tilby pilegrimsreise pr. hest eller sykkel. Noen kan ha lokal mat og historie som tema. Kanskje vil noen arrangere vandringer med flora og fauna langs leden som tema. Atter andre kan tilby pilegrimsvandringer med tilbud om åndelig veiledning av ulik art. Tilbydere av opplevelser langs leden. Dette er næringsaktører som ønsker å tilby pilegrimene opplevelser langs pilegrimsleden. Dette kan f.eks. være menigheter som ønsker å invitere pilegrimene inn i kirkene sine og som kan tilby omvisning og historiefortelling. Det ligger mange små og store museer langs ledene. F.eks. Fjølstadtrøa (Malvik) og festningsanleggene i Inndalen (Verdal). Disse kan oppleve økt besøk og økte inntekter som en følge av pilegrimstrafikken. I Levanger er man i ferd med å etablere «Åpen seter» på Reistabustaden. Pilegrimsleden går rett igjennom setra og vil bidra med gode opplevelser for pilegrimene og økt besøk for tilbydeme. Felles for næringsaktørene er at de trenger kunnskap om hvilke muligheter som finnes langs leden. De trenger også fora der de kan møte andre aktører og utvikle tilbudene i fellesskap. Som nevnt ovenfor: pilegrimsledene er et flere hundre km langt og en meter bredt reiselivsprodukt som nå er klart til bruk for et mangfold av næringsaktører Sekundærmålgruppe 2: Kommunene langs leden Det er kommunene som har det formelle ansvaret for vedlikehold, rydding og merking av pilegrimsledene i Norge4. Kommunene har imidlertid mange ansvarsområder og begrensede 4Kommunenes ansvar for vedlikehold av pilegrimsledene står beskrevet i «Håndbok for pilegrimsleden» s

10 ressurser. Erfaringer viser at mange kommuner ñnner det vanskelig å prioritere skjøtsel av vandringsstiene sine. Kommunene har behov for: Noen som har et hovedfokus på vedlikehold av pilegrimslcdene. Noen som kan rekruttere frivillige lag og organisasjoner til å utføre vedlikeholdsarbeidet på en rimelig måte. Noen som kan bidra til å markedsføre pilegrimsledene. Initiativ som kan skape nye arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet. 4.2 Markedsføring Markedsføring Utviklingsprosjektet RPS har hatt små ressurser til markedsføring. SÖT-prosjektet har derimot hatt betydelige ressurser til å øre S:t Olavsleden kjent. De har brukt PR-byrået «Trarnpolin» fra Östersund. Fra PR-rapporten som firmaet leverte i september 2013 kan følgende nevnes 5. S:t Olavsleden har etablert sin egen hjemmeside: hggz//stolavsledencom/ Siden hadde besøk med over sidevisninger i perioden l6.april - 14.september 2013 S:t Olavsleden har etablert sin egen facebookside med 1341 følgere (4.desernber 2013):hgps://www.facebook.com/#!/StOlavsleden?fiei%ts S:t Olavsleden har produsert brosjyre på norsk/svensk, engelsk og tysk. Den er trykket i eksmplarer (5000 på hvert språk) Ruben Hejloo har produsert en videoblogg med 2-minutters videoer fra hver av S:t Olavsledens 30 dagsetapper publisert på Youtube. Disse har 5000visninger (september 2013) S:t Olavsleden er besøkt av 30journalister som skriver artikler om leden. (jfr. 6-siders oppslagi Scanorarna) Det er publisert ca.l 50 artikler om S:t Olavsleden i ulike nasjonale og intemasjonale tidsskrifter. 5PR-rapportenfraTrampolinliggervedlagti sinhelhet. 10

11 l tillegg til det PR-arbeidet som er ort av SÖT-prosjektet har pilegrimsledene nord og øst for Trondheim god tilgang til intemettsidene til Nasjonalt pilegrimssenter. Alle pilegrimsherbergene på norsk side av S:t Olavsleden er presentert på websidene Markedsføring RPS planlegges med et årlig markedsføringsbudsjett på kr S:t Olavsleden vil også i fremtiden nyte godt av den markedsføringen som drives gjennom SÖT-prosjektet. Vi vil være aktive på internett og facebooksidene til hgpz//pilegrjmsledenmo/ og hqp://stolavsleden.com/ Vi vil bli synlige på reiselivsmesser og friluftsmesser som er spesielt relevante for pilegrimer. Følgendemesser vil bli prioritert: 0 Rcisclivsmessa på Fornebu 0 Norwegian travel work~shop (arrangeres på forskjellige steder) 0 World travel market i London o ITB Berlin o Die Pilger-messe i Hamburg I tillegg planlegger RPS å melde seg inn i Visit Innherred og demied bli synlig i markedskanalene til Trøndelag reiseliv og Visit Norway Et slikt medlemskap vil gi RPS tilgang på mange møteplasser der aktuelle tema for videre utvikling kan diskuteres Hva skal Regionalt pilegrimssenter Stiklestad gjøre? Regionalt pilegrimssenter Stiklestad skal bæres av fem hovedaktiviteter: Hovedakflvitet 1: Skape innhold i pilegrlmsvandrlnger RPS skal være en tydelig ressurs for næringsaktørene som vil arrangere vandringer langs pilegrimsledene nord og øst for Trondheim. Olavsfortellingene har et betydelig potensiale til â bidra til at vandring langs ledene blir både en ytre og en indre reise. RPS skal bidra til at ledene gjennom våre områder får en tydelig forankring og et tydelig særpreg i Olavsarven. Det er imidlertid viktig at et offentlig støttet pilegrimssenter ikke ñmgerer som en konkurransevridende aktør som arrangerer subsidierte vandringer. Dette vil hemme utviklingen av den verdiskapende virksomheten langs leden. 0 RPS skal tilby vandringsarrangørene hjelp til å bygge opp vandringer med et innhold som er forankret i Olavsarven. 11

12 0 RPS skal bidra til at kunnskapen om lokal historie, kultur og åndelighet øker blant vandringsarrangørene. 0 RPS skal bidra til at reisearrangørene får tilgang til pilegrimsveiledere med god kompetanse på innhold i pilegrimsvandringer. 0 RPS skal samarbeide med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) om å videreutvikle studiet for Pilegrimsveiledere som ble tilbudt første gang høsten Hovedaktivitet 2: Mottak av pilegrimer Både Nordleden, Szt Olavsleden, og Romboleden går gjennom vakre og vitale Trønderske lokalsamfium. Alle disse lokalsamfunnene har kultur, historie, mat, bygninger som har et potensiale til å berike opplevelsen for pilegrimer som ferdes langs ledene. RPS har en viktig oppgave som bindeledd mellom pilegrimen og lokalsamfunnene. Senteret skal bidra til at kirker, bygdemuseum, lokale fortellinger, lokalprodusert mat og håndverk blir tilengelige for pilegrimen. Sentret kan også bringe pilegrimens perspektiv inn i tankegangen og strategien til de som har noe å tilby i lokalsamfunnene. RPS skal altså bidra til at de trønderske lokalsamfunnene blir gode til å ta imot vandrere. Det å gjøre Stiklestad til et helt spesielt stoppested for pilegrimer er også en oppgave for RPS. På Stiklestad fortelles historien om kong Olav Haraldson som ble drept her under et stort slag 29.juli Dette slaget ble et viktig vendepunkt i norsk historie, både åndelig, historisk og politisk. Pilegrimen som kommer til Stiklestad skal merke at han/hun kommer til et sted som har en viktig historie å forrnidle. I samarbeid med SNK og Stiklestad sokneråd vil RPS invitere pilegrimen til å oppleve historien som formidles på Stiklestad. Når det gjelder mottak av pilegrimen kommer RPS til å ha hovedfokus på Stiklestad kirke. 0 RPS skal i samarbeid med Stiklestad sokneråd sørge for at Stiklestad kirke er åpen og tilgjengelig for pilegrimene. 0 Pilegrimen skal møte et vennlig vertskap når han/hun kommer til Stiklestad kirke. 0 Pilegrimen skal få tilbud om å delta i liturgiske bønner morgen og kveld. 0 Pilegrimen skal få tilbud om å bruke kirkerommet til stillhet, meditasjon og refleksjon. 0 Pilegrimen skal få tilbud om å få høre fortellingen om Olav den Hellige ved omvisning i kirken. 0 Pilegrimen får tilbud om å delta i de omvisninger som gis på hele omrâdet på Stiklestad (de faste utstillingene, langhuset, museet og spelamfiet). Dette er det SNK som har hovedansvaret for. 0 Pilegrimen skal få informasjon og hjelp til veien videre. 12

13 Til hovedaktiviteten «mottak av pilegrimer» regnes også kommunikasjon med pilegrimer før vandringen starter. RPS skal være lett tilengelig på sosiale medier, e-post og telefon slik at pilegrimen får rask og god infonnasjon om reisen i planleggingsfasen Hovedaktivitet 3: Markedsføring For å skape økt trafikk langs pilegrimsledene nord og øst for Trondheim er det viktig å skape økt kjennskap til mulighetene langs disse ledene. Nasjonale og intemasjonale trender viser at ulike fonner for vandring som feriefonn er i sterk vekst. Norge har et stort potensiale i dette markedet. Antall aktive ferier vokser, og vandring framstår som den mest aktuelle formen for aktiv ferie i flere brukerundersøkelser til Innovasjon Norge. Samtidig viser markedsundersøkelsen Optima til Innovasjon Norge at det frerndeles hersker stor usikkerhet blant forbrukeme om hva man kan se og gjøre når man drar til Norge. Produktutvikling og markedsføring sammen er derfor viktig. Forbrukeren ønsker også helhetlige gode ferieopplevelser - noe som en vandring i vakker natur, med mening eller historiefortelling, vil kunne gi dem. Markedsføringen av pilegrimsledene skal gjøres ermom utstrakt samarbeid med viktige partnere: SNK, SÖT-prosjektet, Visit Innherred, Trøndelag reiseliv og NPS. Følgende oppgaver skal utføres av RPS: 0 Stadig oppdatering og presentasjon på intemettsidene ht_ p://stolavsleden.corn/og hgp://pileg1_1'msleden.no/samt på relaterte faeebooksider 0 Bidra til utformingen av bilder og tekst til presentasjon av pilegrimsledene ennom kanalene til: SNK, Visit Innherred og Trøndelag reiseliv 0 Deltakelse på reiselivsmesser og frilufismesser 0 Invitasjon av og presentasjon for journalister I-.Hovedaktivitet 4: Vedlikehold av ledene. For at bruken av pilegrimsledene nord og øst for Trondheim skal øke, er det helt avørende at ledene er godt merket og ryddet, og at det finnes muligheter for mat og ovematting med jevne mellomrom. Merking av en pilegrimsled i Nordisk natur er imidlertid ikke noe man gjør én gang Det er helt nødvendig at merking og rydding vedlikeholdes hvert eneste âr. Når antallet pilegrimer øker, er det også viktig at ovemattingskapasiteten økes tilsvarende. Følgende oppgaver skal utføres av RPS: 0 Bestilling, utfonning og distribusjon av merkemateriell 0 Merking og rydding av ledene i samarbeid med kommunene og frivillige lag og foreninger. De kommunene som går inn som bidragsytere får ingen andre utgifler til vedlikehold av ledene. 0 Vedlikehold og videreutvikling av klopper og broer langs ledene i samarbeid med kommunene og frivillige lag og foreninger 13

14 0 Vedlikehold og oppdatering av kart, på intemett 0 Produksjon og distribusjon av fysiske kan og infonnasjon om leden til pilegrimene 0 Sørge for at ovemattingskapasiteten langs leden er tilpasset antall pilegrimer Hovedaktivitet 5: Bygge bedriftsnettverk I områder der pilegrimsturismen har vokst seg stor, har den vist seg å være et meget godt redskap for å utvikle næringsliv i små bygdesamfunn. Det finnes et stort potensiale for slik næringsutvikling også i Trøndelag. Som nevnt ovenfor, er pilegrimsledene et flere hundre lcrn langt og en meter bredt reiselivsprodukt som ligger der klar til å bli brukt av både store og små bedrifter. Det er imidlertid svært viktig at det bygges en samarbeidskultur blant næringsutøverne langs leden. En slik kultur vil vi bygge ved å etablere bedrifisnettverk langs leden. Her kan de næringsdriveme inspirere hverandre, få kunnskap om helheten i produktet og få tilgang på ekstern kompetanse slik at de kan utvikle tilbudene sine. Som nevnt ovenfor (4.1.2), kan de næringsdrivende langs leden deles inn i tre hovedkategorier: De som tilbyr ovematting og mat, de som tilbyr pakkereiser og de som tilbyr opplevelser. Viktige oppgaver for RPS blir: 0 Rekruttering av næringsdrivende langs ledene 0 Organisering av bedriflsnettverk knyttet til ledene 0 Arrangere faglige seminarer for de som driver næring langs ledene 0 Drive individuell veiledning av de ulike næringsutøveme Hvordan skal Regionalt pilegrimssenter Stiklestad organiseres? Styringsgruppa i utviklingsprosjektet har vurdert ulike organisasjonsfonner. Organisering som stiftelse, samvirke eller aksjeselskap har alle vært vurdert. Etter en totalvurdering har styringsgruppa valgt aksjeselskap som den best egnede organisasjonsforrnen. Denne organisasjonsfonnen er ryddig og godt kjent over alt. Den har dessuten tydelig definerte rammer og ansvarsforhold Aksjeselskap RPS planlegges organisert som et aksjeselskap. Forslaget fia styringsgruppen for utviklingsprosjektet er at følgende aktører inviteres til eierskap i aksjeselskapet: Kommunene langs leden (Grong, Snåsa, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Frosta og Malvik) i tillegg til Nidaros bispedømmeråd og Stiklestad Nasjonale kultursenter. 14

15 Tilskuddsyteme Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) og Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) inviteres også til eierskap. Dersom de ikke ønsker eierskap får de styringsmuligheter gjennom tilskuddsbrevene Aksjekapital Aksjekapitalen ved stiflelsen av selskapet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad bør etter styringsgruppas oppfatning være mellom kr Under forutsetning av at NPS og N IFK ikke går inn som eiere, legger styringsgruppa for utviklingsprosjektet frem følgende forslag til fordelingsnøkkel til en aksjekapital på kr : 0 Verdal kommune kr (21,7%) 0 Stiklestad nasjonale kultursenter kr (16,3%) 0 Privat næringsliv kr (13%) 0 Levanger kommune kr (10,9%) 0 Grong Kommune kr (5,4%) 0 Snåsa kommune kr (5,4%) 0 Steinkjer kommune kr (5,4%) 0 Stjørdal kommune kr (5,4%) 0 Frosta kommune kr (5,4%) 0 Malvik kommune kr (5,4%) 0 Nidaros bispedømrneråd kr (5,4%) Styret Styringsgruppa i utviklingsprosjektet foreslår at det opprettes et styre på fem personer. Styret vil bli sammensatt ut i fra kompetansebehov. Det er ønskelig at det finnes personer med høy kompetanse feks. i teologi, økonomi/administrasjon, reiseliv og organisasjonskultur i styret. Styret ansetter daglig leder og pilegrimsprest, og styret har arbeidsgiveransvar for disse. Daglig leder møter i styret og er styrets sekretær. Styret vedtar Virksomhetsplan for senteret og utarbeider en aksjonæravtale. For øvrig reguleres styrets ansvar av aksjeloven. Utviklingsprosjektet RPS vil i løpet av våren 2014 innlede en dialog med aktuelle aktører omkring driflsstøtte og mulig eierskap. Med bakgrunn i denne dialogen vil det bli satt sammen et styre i løpet av høsten Styringsgruppen for utviklingsprosjektet utarbeider et 15

16 forslag til aksjonæravtale. Aksjeselskapet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad planlegges stifiet i januar Ansatte RPS planlegges med to hele stillinger ved oppstarten våren En daglig leder og en pilegrimsprest ved senteret. Den daglige lederen skal bruke sin arbeidskapasitet til fire av hovedaktivitetene som er skissert ovenfor: bedriftsnettverk for tilbydeme, vedlikehold av ledene, markedsføring og mottak av pilegrimer. Prestestillingen skal hovedsakelig brukes til tre av hovedaktivitetene: markedsføring, mottak av pilegrimer og til å skape innhold i pilegrimsvandringene. Stillingen blir en viktig ressurs i arbeidet med å skape samhandling rundt leden i lokalsarnfunn og menigheter slik at pilegrimene får en best mulig mottakelse langs hele leden Hvor skal Regionalt pilegrimssenter Stiklestad ha sine kontorer? Ved oppstarten i april 2015 ønsker RPS primært å leie to kontorer i bygningsmassen til SNK. Kultursenteret har undersøkt mulighetene til dette og gitt klarsignal til at dette lar seg gjøre. Det arbeides imidlertid for at RPS, på sikt, etablerer kontorer i Stiklestad prestegård (se nedenfor 4.7 og 4.8) Skisse til budsjett for Regionalt pilegrimssenter Stiklestad RPS vil i utgangspunktet ha begrensede muligheter til inntekter basert på egen virksomhet. Senteret er derfor helt avhengig av ofientlig finansiering. RPS planlegges realisert ut i fira følgende fordelingsnøkkel på tilskuddene: Nasjonalt pilegrimssenter: 30 %, Nord - Trøndelag fylkeskommune 23%, Verdal kommune 10%, Privat næringsliv 6%, Levanger kommune 5 %, Grong, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Frosta og Malvik kommuner 18 % (3% pr kommune) og SNK 8% og Nidaros bispedømme 3%. Budsjettskissen blir som følger: I skissen er det lagt inn 3% økning hvert år. Dette for å ta høyde for lønns og prisvekst Lønn til daglig lederi l00 % stilling lO l (inkl. sosiale utgifler) Lønn til pilegrimsprest i 100% stilling lO l (inkl. sosiale utgifler) Leie av 2 kontorer, inkl. kontomiøbler l0l

17 IKT-materiel] etc. Møtekostnader, møtegodtgjørelse, styre, nettverk etc Reisekostnader ansatte Markedsføring Presentasjonsstrategi og materiell Vedlikehold av ledene Fagseminarer bedriftsnettverk Styrehonorar Totalt Inntekter Tilskudd fra Nasjonalt pilegrimssenter Tilskudd fia Nord-Trøndelag fylkeskommune Tilskudd fi~averdal kommune Tilskudd fra Levanger kommune Tilskudd fra Grong, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Frosta og Malvik kommuner (kr pr. år) Tilskudd fra Stiklestad nasjonale kultursenter Tilskudd fra SÖT-prosjektet Tilskudd fia Nidaros bispedømmeråd Tilskudd fra det private næringsliv Egne inntekter Totalt

18 Risikovurdering av tilskudd - minimum tilskudd til drift til RPS Dersom noen av de inviterte bidragsyteme takkernei til invitasjonen om å gi tilskudd til RPS, eller reduserertilskuddet i forhold til det foreslåtte, vil dette føre til at stillingsprosententil de ansattevil bli redusert Partnere RPS er helt avhengig av gode relasjonertil mange samarbeidspartnerefor å kunne utrette oppdragetsitt på en god måte. I tillegg til de som blir partnere ennom sine økonomiske bidrag,blir følgende relasjonerviktige: Hovedaktivitet 1: Skape innhold i pilegrimsvandringer For å lykkes godt med å skape et godt og meningsfylt innhold til pilegrimsvandringene langs ledene nord og øst for Trondheimvil RPS søke samarbeidmed følgende partnere: - SNK som harspisskompetanse på Olavsan/ens historiske, politiske og åndelige sider. - HiNT som har satt i gang et studium for pilegrimsvegledere (30 studiepoeng) - NPS som samler erfaringene som er ort langs pilegrimsledene i Norge og internasjonalt - Pilegrimsprestene i Trondheim og Hamarsom har høy kompetansepå pilegrimsteologi og ledelse av pilegrimsvandringer Hovedaktivitet 2: Mottak av pilegrimer Soknerådene og bygdemuseene langs ledene er viktige samarbeidspartnerelangs leden. Stiklestad soknerådog SNK er viktige samarbeidspartnerefor å lykkes med å tilby pilegrimene en god mottakelse på Stiklestad. Stiklestad soknerådhari mange år etablerten ordning med åpen kirke om sommeren. Denne gruppenblir helt avgjørende for å kunne øre Stiklestad kirke tilgjengelig for pilegrimene. Når det gjelder omvisning på områdetutenfor kirken, er det SNK som haransvaret. Hovedaktivitet 3: Markedsføring Når det gjelder markedsføring,har RPS relativt små ressurser.det er derfor av avgjørende betydning å inngå samarbeidmed andreaktørerslik at pilegrimsledene og senteret kan bli mest mulig synlig. I markedsføringsarbeidetblir Visit Innherred,SNK, SÖT-prosjektetog Nasjonalt pilegrimssenter viktige partnerefor RPS. Hovedaktivitet 4: Vedlikehold av ledene Her går RPS i partnerskapmed kommunene langs ledene som hardet formelle ansvaret for vedlikeholdet av ledene. For å få utført dette viktige og omfattende arbeidet har RPS etablertsamarbeidmed en rekke frivillige lag og organisasjoner: Grong historielag, Ogndal historielag, Rotaryklubbenei Verdal, Levangerog Stjørdal og Orienteringsgruppen til Malvik IL. Utviklingsprosjektet RPS er svært fomøyd med dette samarbeidetog ønsker og beholde og utvikle det i fiemtiden. 18

19 ø Hovedaktivitet 5: Bedriftsnettverk For å lykkes godt med denne hovedaktiviteten er RPS avhengig av å kunne gjøre seg nytte av kompetansen som Innovasjon Norge har bygd opp over en årrekke. Andre mulige partnere er landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag som også har et betydelig engasjement for å utvikle nytt næringsliv på bygdene i våre områder. Visit Innherred vil, med sin reiselivskompetanse, også bli en viktig partner inn i dette arbeidet. 0 Pilegrimssenter i Stiklestad prestegård. Dersom pilegrimssenteri Stiklestad prestegård skal realiseres, er RPS helt avhengige av samarbeid mellom flere partnere: Verdal kommune, SNK, Opplysningsvesenets fond (huseieme), Nidaros bispedømmeråd, Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Stiklestad sokneråd. Disse partene arbeider for tiden med å finne gode organisatoriske og økonomiske muligheter for ny bruk av Stiklestad prestegård der pilegrimssenteret er en av de nye mulige brukerne Utviklingspotensial de første fem årene. Som det frerngår av denne virksomhetsplanen planlegges senteret oppsatt med to hele stillinger ved oppstarten av det permanente senteret våren De ansatte vil ha kontorer i lokalene til SNK. Når SÖT-prosj ektet utløperó, er det avørende viktig å få på plass en struktur som kan ivareta merking og infrastruktur langs S:t Olavsleden i Sverige. Prosjektleder for Utviklingsprosjektet RPS har lansert ideen om at RPS skal skjøtte leden også på Svensk side. Planen er å finansiere en halv stilling ennom bidrag fra kommunene og lånene langs S:t Olavsleden i Sverige. Ideen er drøftet med sittende prosjektleder i SÖT-prosjektet Per «Putte» Eby, som stiller seg positiv til ideen. Hvis antallet pilegrimer vokser mye i årene fremover, vil behovet raskt melde seg for større ovemattingskapasitet på Stiklestad. Utviklingsprosjektet RPS arbeider for at denne utvidelsen kan skje ved at Stiklestad prestegård bli henholdsvis Regionalt pilegrimssenter, kirkekontor, og menighetssal for Stiklestad menighet (se ovenfor). 6 Det opprinnelige SÖT-prosjektet avsluttes høsten 2014, men det er søkt om midler til å forlenge prosjektet med 3år 19

20 5. Fremdriftsplan Aktivitet Ferdigstille Virksomhetsplan ll" 32" Ti fl X Jul Aug Stpl Okt Nnv Du Jul Feb Mar Apr Mil 14 u 1.: u u :4 IS 15 IS is Is Søke finansiering X X X X X X X Opprette styre X Lage alsjonæravtale Lage utlysningstekster Lyse ut stillinger X X X Stifte aksjeselskap Ansettelsesprosess X X X X X Åpning av permanent RPS X 6. Konklusjon Under forutsetning av at finansieringen går i orden, vil Regionalt pilegrimssenter Stiklestad gå over i permanent drifi våren Ved å tilby et godt innhold i vandringene, et godt mottak for pilegrimene, god markedsføring, vedlikehold av pilegrimsledene og bedriflsnettverk for næringsaktørene, har det nye senteret gode muligheter til å bli en drivkrafl i en reiselivssatsing der trøndersk åndelighet, natur, kultur, historie og estfi-ihet gir modeme mennesker livgivende opplevelser. Regionalt pilegrimssenter Stiklestad skal legge til rette for å virkeliggjøre visjonen: «Modeme mennesker, i Olav den helliges fotspor, langs eldgamle stier». 20

Stiftelsesmøte RPSS 30.11.15 Plan: Tidsramme: 0900 1200 Åpning Orientering om utviklingsprosjektet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (RPSS) Utarbeiding av Vedtekter Utarbeiding av Aksjonæravtale Valg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite kultur, næring og miljø 96/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite kultur, næring og miljø 96/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/4244-2 Saksbehandler: Joachim Engan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 96/15 09.12.2015 Komite kultur, næring og miljø

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: LIER 2009/1821 Dato: 24.04.2009 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Pilegrimsmotivet som nasjonal

Detaljer

Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad

Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad Arkivsak-dok. 12/00379-5 Saksbehandler Tove Lofthus

Detaljer

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden RIMS PI G N Vandring i en sann historie... LEDE - Olavsvegene til Trondheim LE Pilegrimsleden Pilegrimsleden i Hedmark Pilegrimenes gjeninntreden, på gjengrodde stier, var ikke et resultat av en bevisst

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar HANDLINGSPLAN 2012 for foreningen Pilegrimssenter Hamar Hovedmål: Pilegrimssenter Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025

Saksframlegg. Trondheim kommune. Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025 Saksframlegg Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar rådmannens høringsuttalelse til Kultur- og kirkedepartementet vedrørende utredningen om

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Det kongelige Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Vår saksbehandler: Knut Wik Tlf. 73 86 60 11 E-post: knut.wik@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no

Detaljer

2012-2014. MiG Tautra. Øyvind Løvrød

2012-2014. MiG Tautra. Øyvind Løvrød MiG Tautra Øyvind Løvrød 2012-2014 Hvor enn pilgrimsvandringen går er den en «Via vita» - livsfornyelse, livsmotets, livssmertens og livsvitaliseringens vei» MiG Tautra 7633 Frosta 48107799 oyvind@mig.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Pilegrimsleden Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/friluftsliv/pilegrimsleden/ Side 1 / 5 Pilegrimsleden Publisert 19.09.2014 av Miljødirektoratet Pilegrimsleden er et fellesnavn på turveier

Detaljer

0030 OSLO Trondheim

0030 OSLO Trondheim DEN NORSKE KIRKE Nidaros domkirke og Vår Frue menighet Kongsgårds gt. 2 7013 TRONDHEIM Tlf: 73538480 Faks: 73538490 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Trondheim 16.04.2009 Høringsuttalelse-

Detaljer

DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR

DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR Hovedmål: Domkirkeodden Pilegrimssenter - Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av veien

Detaljer

Saksframlegg. ETABLERING AV MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/49521

Saksframlegg. ETABLERING AV MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/49521 Saksframlegg ETABLERING AV MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/49521 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim kommune ser med tilfredshet

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Mangfold i tema Makt Tro og tvil Etikk og moral

Mangfold i tema Makt Tro og tvil Etikk og moral Prosjektide Å etablere en reiselivssatsing for Trøndelag med formål å øke antall besøkende til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform. Mangfold i tema Makt Tro

Detaljer

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Tid: Tirsdag 9. januar 2007, kl. 10.30-16.00 Sted: Erkebispegården, Trondheim Referent: Steinar Skomedal Tilstede: Fraværende: Finn Damstuen,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Pilotprosjekt Pilegrimsleden

Pilotprosjekt Pilegrimsleden Trondheim 26.november 2008 Pilotprosjekt Pilegrimsleden En satsning på kulturminner som ledd i verdiskaping Prosjekt medarbeider Tove E. Nypan Første skriftlige reisebeskrivelse: Adam av Bremen (ca. 1070)

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 30/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KR 12/08, KR 52/05, Saksdokumenter: KR 30.1/11 Nasjonalkirkelig utvalg for pilegrimsarbeid,

Detaljer

Økumenikk i Trøndelag

Økumenikk i Trøndelag Økumenikk i Trøndelag Rapport fra samling på Tautra 1. sept. 2010 Musikalsk velkomst i Klosterruinene på Tautra, ved saksofonist Tore Ljøkjel Rapport fra Økumenikk i Trøndelag Tautra 1.9.2010 Trøndelagsrådet

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak RF13.5O www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2017-0014 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017 Prosjektnavn Gates of Freedom, verdensutstilling Wittenberg2017

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Nidaros biskop og preses slutter seg til vedtaket i bispedømmerådet og avgir felles høringssvar:

Nidaros biskop og preses slutter seg til vedtaket i bispedømmerådet og avgir felles høringssvar: DEN NORSKE KIRKE Preses Nidaros biskop Nidaros bispedømmeråd Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Dato: 13.05.2015 Vår ref: 15/1573-4 SSKO (15/19797) Deres ref: Høringssvar - presteboliger med

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

SØKNAD TURSKILTPROSJEKT

SØKNAD TURSKILTPROSJEKT 15.01.2015 PILEGRIMSLEDEN SØKNAD TURSKILTPROSJEKT Turskiltmerking på Pilegrimsleden. Dovrefjell-Trondheim-Malvik. Mattias Jansson. Nasjonal Pilegrimssenter Pilegrimsleden- St.Olavsvegene til Trondheim,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Koordineringsgruppa for barnevandrerstien

Koordineringsgruppa for barnevandrerstien Koordineringsgruppa for barnevandrerstien Årsrapport 2013 Alle bilder hentet fra nettsidene www.barnevandring.no Innhold s. 3 1. Innledning s. 4 2. Satsningsområdene s. 4 2.1 Informasjon og nettsidene

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Invitasjon til seminar

Invitasjon til seminar Invitasjon til seminar Har du opplevd gode ideer - som handler om å få til noe sammen og som angår flere/mange men som ikke blir gjennomført fordi for få vil ta ansvar/bidra til finansiering av ideen?

Detaljer

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020 Sluttrapportens vedlegg VI Sykkelbyen Levanger Prosjektgruppen i Levanger 2020 1. Sykkelbyen Levanger - Visjon Sykkelbyen Levanger sentrum for sykkelopplevelser på Innherred Foto: Hanne Holthe Munkeby

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Bakgrunn Steinkjer kommune har siden juni 2010 arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse.

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt

På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros til Kultur- og kirkedepartementet Foto: Vigdis Vormdal På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM ER VI, PILEGRIMSFELLESSKAPET

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG «NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannens landbruksavdeling, Aino Holst Oksdøl 31.10.2012 TRENDER I REISELIVET (NORSK TURISTUTVIKLING AS: 2012) Økende marked for naturbaserte opplevelser og

Detaljer

Høringsuttalelse til "På livets vei", et nasjonalt utviklingsprosjekt. Fra Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

Høringsuttalelse til På livets vei, et nasjonalt utviklingsprosjekt. Fra Pilegrimsfellesskapet St. Jakob Pilegrimskontoret - Pilegrimsforlaget - Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Kirkegata 34 A, 0153 OSLO - Telefon: 22 33 03 11 www.pilegrim.no - E-mail: pilegrim@pilegrim.no tt.1^ ( * )2 /2_ 1 Kultur-

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Frostating 29.06.07 - Reisemål med Olavsarven som plattform Myraune/Lundeby

Frostating 29.06.07 - Reisemål med Olavsarven som plattform Myraune/Lundeby Kultur og naturbasert turisme Reisemål med Olavsarven som plattform Formål: Å øke antall besøkende og gi økt verdiskapning til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Prioriterte områder: Internasjonalisering av næringslivet Ungdom Annet: Chongqing Utvikle enhetlig profilering av Trøndelag Erfaringer fra fylkeskommunale

Detaljer

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune.

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune. Prosjektplan - Innherredsprogrammet III 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Innherredsprogrammet, som et regionalt næringsutviklingssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa (fra 2014)

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

På livets vei. Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt

På livets vei. Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt I. På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt Høringsuttalelse fra Nidaros Pilegrimsgård og Pilegrimspresten i Nidaros Basis for Nidaros Pilegrimsgårds høringsuttalelse Det vil være

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Denne holdningen følges opp av sittende regime på statlig nivå.

Denne holdningen følges opp av sittende regime på statlig nivå. Prosjektbeskrivelse: Reisemål med Olavsarven som plattform Forslag til pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapningsprogram. Samarbeid Trøndelagsrådet og Frostatingssamarbeidet. Bakgrunn Olavsarven

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL OVERORDNET INFO VEDR SØKER - Søker: Omstillingsprogrammet i Rollag Kommune - Kontaktperson: Espen Berg - Espen.berg@rollag.kommune.no;

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Skilting og gradering. Av turstier og skiløyper

Skilting og gradering. Av turstier og skiløyper Skilting og gradering Av turstier og skiløyper Visit Innherred Kathrine Kragøe Skjelvan Visit Innherred Destinasjonsselskap Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa Vertskap, Markedsføring, produkt-

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge Ole Jonny Trangsrud Markeds- og mediesjef

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

Markedsplassen Levanger AS

Markedsplassen Levanger AS Markedsplassen Levanger AS Presentasjon av markedsundersøkelsen Utfordringer/ muligheter Tanker rundt fremtidig næringsorganisering Hva mener du om Markedsplassen Levanger? Gjennomføring Oppdragsgiver:

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft DEN NORSKE KIRKE KR 06/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 29.-30. januar 2015 Referanser: KM 4/07, KM 5/08, KM 4/12, KM 12/13 Saksdokumenter: KR 06.1/15 Klimamelding for Den norske

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal»

Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal» Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal» 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Region Namdal (RN) startet som et kollegialt samarbeid mellom ordførerne, men har etter hvert utviklet seg

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA Strategi 2015-2018 Nore og Uvdal Næringsselskap SA Dokumentet beskriver i korthet hvilke målsettinger og strategier som danner grunnlaget for hvordan selskapet skal drives i årene fremover. Strategi for

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

KR 22/02 Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord-Norge

KR 22/02 Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord-Norge KR 22/02 Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord-Norge Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 10.-11.06.2002 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Saksdokumenter: Rekruttering til kirkelige

Detaljer