Lier kommune Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 45/2010 Godkjenning av protokoll 46/2010 Meldinger 23/2010 Hovedutvalgenes sakslister i juni 24/2010 Hovedutvalgenes protokoller i juni 25/2010 Vestregionen - referat fra generalforsamling /2010 Arbeidsledighet ved utgangen av mai /2010 Månedsrapport regnskap og skatteinngang pr. 31.mai / tertialrapport /2010 Økonomisk omstilling Generelle kostnadsreduksjoner, strukturtiltak og inntektsøkning. 49/2010 Strukturtiltak i omsorgstjenestene 50/2010 Finansreglement 51/2010 Kvalitetsplan Barnehagene i Lier 52/2010 Kommunalt eide selskaper - retningslinjer for styresammensetning 53/2010 Temaplan avløp - rullering 54/2010 Fjordbyen Lierstranda - Gullaug - muligheter for klima- og energinøytralitet 55/2010 Utarbeidelse av felles areal-og transportplan for Buskerudbyen 56/2010 Endring av gebyrregulativ for planseksjonen som følge av ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) 57/2010 Klage på vedtatt reguleringsplan for 161/5 - Drammensveien (Del av N5), Lierskogen. Klager: Nils Heien 58/2010 Fastsetting av godtgjøring 59/2010 Kunstgressbane på Tranby idrettspark

3 45/2010 Godkjenning av protokoll

4 46/2010 Meldinger

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/32 Saksbehandler: Anne K Olafsen 16/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne /2010 Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister i juni Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Melding nr. 16: Hovedutvalgenes sakslister i juni, tas til orientering med følgende merknader: Tjenesteutvalgets liste: Sak nr. 35: Rådet er bekymret for kostnadsutviklingen for de med inntekt under 1G. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: Meldingen ble tatt til orientering med følgende merknad til tjenesteutvalgets liste: Sak 35: Rådet sluttet seg til følgende uttalelse fra Sjur Malm: Rådet er bekymret for kostnadsutviklingen for de med inntekt under 1G.

6 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/33 Saksbehandler: Anne K Olafsen 24/2010 Kommunestyret Hovedutvalgenes protokoller i juni Vedlagt følger til orientering protokoller fra: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte

7 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/828 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen 25/2010 Kommunestyret Vestregionen - referat fra generalforsamling Vedlagt følger til orientering referat fra Vestregionens generalforsamling i Asker 5. mai 2010.

8 VESTREGIONENS GENERALFORSAMLING 2010 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TORSDAG 6. MAI 2010 Tid: Torsdag 6. mai 2010 kl Sted: Asker kulturhus, Strøket 15A, 1383 Asker Til stede: Formannskaps-/fylkesutvalgsmedlemmer, gjester, foredragsholdere samt administrative deltagere. Deltakeroversikt følger vedlagt. Møteledelse: Ordfører Tore Opdal Hansen, leder av styringsgruppen Dagsorden/ saksliste: Se tilsendt og utdelt innkalling/dagsorden m/tilhørende sakspapirer.. Referat: Etter bespisning ønsket ordfører Lene Conradi generalforsamlingen velkommen til Asker. Deretter fulgte konsert med Vestregionens Ungdomssymfoniorkester, før ordfører Tore Opdal Hansen ledet det faglige programmet og deretter den formelle gjennomføring av generalforsamlingen. Faglig program. Første del var en gjennomgang av Vestregionens sentrale satsinger og arbeidsområder, med fokus på prioriterte prosjekter og resultater så langt. Gjennomgangen ble ledet av ordfører Karl Einar Haslestad (styringsgruppens leder i 2009), og de ulike prosjektene ble presentert av hhv Unni Larsen, prosjektleder Klimasatsingen, Lena Hansson, prosjektleder Kunst rett Vest og Anne Marit H. Fuglum, prosjektleder for Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken. Andre del hadde en todelt faglig ramme; Helsereformene samhandlingsreformen Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken Hvordan blir endringene i fremtidens helsetjenester og hva må kommunene forberede seg på? Foredragsholder var statssekretær Roger Ingebrigtsen (AP), Helse- og omsorgsdepartementet. Fremtidens transportløsninger i Vest- (og Oslo)regionen. Hva skjer egentlig med våre veier og jernbanestrekninger? Og kan vi stole på Oslopakke 3, eller vil investeringer og vedlikehold i vei og jernbane kanaliseres dit det bor stadig færre mennesker? Foredragsholder var stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (KrF), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen. Generalforsamlingen. Til formell behandling forelå: Sak 0: Godkjenning av innkalling, saksliste/sakspapirer samt valg av møteleder og sekretær. Vedtak: a) Innkalling og saksliste/sakspapirer godkjent. b) Tore Opdal Hansen valgt som møteleder, Hans Hagene som sekretær.

9 Sak 1A: Årsberetning 2009 Sak 1B: Årsregnskap og revisjonsuttalelse 2009 Styringsgruppens fremsendte vedtak i sakene 1A og 1B var slik: Årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning for 2009 for Vestregionen godkjennes. Vedtak: Årsberetning og årsregnskap med revisjonsuttalelser for 2009 for Vestregionen godkjent med følgende tillegg: Mht regnskapet bes det om at utgifter og inntekter for 2010 settes opp slik at kilder/formål fremstår på en mer forklarbar måte. Sak 2: Reviderte/nye vedtekter for Vestregionen. Styringsgruppens fremsendte vedtak i sak 2 var slik: Forslag til nye vedtekter vedtas og oversendes generalforsamlingen 2010 til formell godkjenning. Vedtak: Forslaget til reviderte/nye vedtekter for Vestregionen godkjent med følgende endring: Siste setning i forslagets pkt. 6.3 tas ut og flyttes til pkt. 3.1 med slik tekst: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt og revidert regnskap. Generalforsamlingen ble avsluttet av styringsgruppens leder, ordfører Tore Opdal Hansen. Det informeres samtidig om at styringsgruppen i samråd med administrasjonen og rådmannsgruppen, vil se på muligheten for en to - dagers generalforsamling m/bredere faglig innhold i 2011.

10 VEDTEKTER FOR VESTREGIONENS STYRINGSGRUPPE OG VESTREGIONEN VEDTATT I GENERALFORSAMLINGEN 6. MAI Navn. Samarbeidets/sammenslutningens juridiske navn er Vestregionens styringsgruppe. Likeledes og likestilt benyttes navnet Vestregionen. 1. Formål. Samarbeidet/sammenslutningen skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de kommuner og fylkeskommuner som til enhver tid er medlemmer Medlemskap Generelt. Som medlem i Vestregionen opptas de kommuner og fylkeskommuner som erkjenner og føler tilhørighet til det funksjonelle fellesskap av kommuner og fylkeskommuner som naturlig oppleves som Vestregionen. Styringsgruppen kan også anbefale andre enn de nevnte som medlemmer Om medlemskap. Medlemskap i Vestregionen godkjennes formelt av generalforsamlingen etter innstilling og anbefaling fra styringsgruppen. Medlemskap innebærer rett til å delta i og dra fordel av alle de tiltak og aktiviteter som initieres, utvikles eller støttes av samarbeidet/sammenslutningen. Ethvert medlem plikter samtidig å bære de forpliktelser som følger av medlemskapet, herunder medfinansiering av de tiltak som til enhver tid gjenspeiles i vedtatt budsjett. Ønske om å melde seg ut av Vestregionen må varsles til styret med en frist på minst ni måneder før uttreden. Eventuell utmeldelse kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte. 3. Vestregionens organer Generalforsamling. Vestregionens høyeste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsetter mål og strategier for samarbeidet i Vestregionen, samt årlig kontingent etter innstilling og anbefaling av styringsgruppen. Generalforsamlingen godkjenner fremlagt og revidert regnskap. Generalforsamlingen består av medlemmenes formannskap/fylkesutvalg. Generalforsamlingen ledes av styringsgruppens leder. Ved lederens fravær ledes generalforsamlingen av styringsgruppens nestleder. Er begge fraværende velges en møteleder av og blant de tilstedeværende medlemmers ordførere/fylkesordførere. Generalforsamling holdes ordinært en gang hvert kalenderår, og innen utløpet av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når styringsgruppen beslutter dette, eller når et forslag om slik sammenkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. Generalforsamlingen holdes for åpne dører Styringsgruppen. Styringsgruppen er det utøvende organ for Vestregionen. 1 Medlemmer pr er kommunene Bærum, Asker, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad, samt fylkeskommunene Buskerud og Akershus. 1

11 Styringsgruppen iverksetter generalforsamlingens beslutninger, vedtar årlig budsjett for den samlede virksomheten, fatter selv beslutninger når myndighet er tillagt gruppen, samt ivaretar ellers løpende Vestregionens interesser mellom hver generalforsamling. Styringsgruppen består av ordførerne/fylkesordførerne fra medlemskommunene/- fylkene, med varaordfører/fylkesvaraordfører som personlig vararepresentant. Andre som er medlem av formannskap/fylkesutvalg kan også oppnevnes som personlig vararepresentant. Styringsgruppen ledes av en styreleder, som velges av og blant gruppens medlemmer for en periode på to år. Samtidig velges også en nestleder av og blant medlemmene for samme periode Styringsgruppens møter. I styringsgruppens møter har kun ordførere/fylkesordførere eller møtende vararepresentanter tale -, forslags - og stemmerett. I tillegg til ordførere/fylkesordførere har medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn (personlig eller stedfortreder) møte-, tale- og forslagsrett. Leder av Vestregionens sekretariat har tilsvarende møte-, tale- og forslagsrett. Styringsgruppen kan bestemme at også andre kan delta i møtene og gis talerett. Styringsgruppen holder møter ihht fastsatt møteplan. I tillegg kan det holdes møte når gruppens leder eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Styringsgruppen er vedtaksfør når minst 2/3 av ordførerne* er representert enten personlig eller ved fullmakt. Styringsgruppens møter holdes for åpne dører Utøvelse av fullmakt. Styringsgruppen arbeider innenfor de fullmakter ordførerne/fylkesordførerne har. Styringsgruppen og/eller den enkelte ordfører/fylkesordfører må løpende vurdere hvilke saker som man mener må legges frem for den enkeltes kommunestyre/fylkesting for endelig behandling/godkjenning Rådmannsgruppen. Rådmannsgruppen består av medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn, eventuelt stedfortreder, og behandler i samarbeid og samråd med sekretariatet, de saker som fremsendes styringsgruppen. Rådmannsgruppen eller dens leder kan i konkrete saker gis fullmakter etter vedtak i styringsgruppen. Rådmannsgruppen holder møter ihht fastsatt møteplan, denne skal tilpasses styringsgruppens møteplan. 4. Administrativ koordinering og sekretariat. For å ivareta nødvendig administrativ koordinering, saksbehandling og sekretariatstjenester for de politiske organene i Vestregionen er det opprettet eget sekretariat. Styringsgruppen fastsetter hvordan og hvor sekretariatet til enhver tid skal være organisert. 5. Vestregionens som egen juridisk enhet. Vestregionen er organisert som egen juridisk enhet, ref. kommunelovens 27. I denne sammenhengen er styringsgruppen å betrakte som styre, med de rettigheter og plikter som følger av dette. Styringsgruppens leder er således styreleder, mens sekretariatets leder er enhetens daglige leder. 6. Økonomiforvaltning Generelt. Styringsgruppen (styret) er tillagt det løpende ansvar for og tilsyn med økonomiforvaltningen i Vestregionen Finansiering av virksomheten. Løpende utgifter til administrasjon og drift samt vedtatte felles tiltak og oppgaver dekkes av årlig kontingent. Styringsgruppen (styret) kan i tillegg vedta at særskilte tiltak og satsinger utover dette finansieres særskilt. 2

12 Vedtak om opptak av lån krever enstemmighet blant de fremmøtte Daglig økonomiforvaltning. Styringsgruppen (styret) avgjør hvordan det daglige ansvaret for økonomiforvaltningen skal organiseres. Styringsgruppen (styret) kan fastsette retningslinjer for økonomiforvaltningen. Når det gjelder føring av virksomhetens regnskap, skal dette føres ihht regnskapsloven med forskrifter. Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten av april måned i det påfølgende kalenderår Kontroll og regnskapsrevisjon. Løpende kontroll av virksomheten utføres av det kontrollorgan som styringsgruppen (styret) bestemmer. Kontrolloppdraget utføres på vegne av generalforsamlingen. Revisjon av årsregnskap og økonomiforvaltning utføres av den revisjonsenhet som styringsgruppen (styret) velger. Revisjon utføres på oppdrag av generalforsamlingen. 7. Andre bestemmelser Valg. I styringsgruppens (styrets) første møte etter oktober måned i år med kommune- eller stortingsvalg skal det velges leder og nestleder. Det er ikke anledning til å ta gjenvalg i de respektive funksjonene. Valgperioden for leder og nestleder er to år Valgkomite. Styringsgruppens valgkomité består av de to ordførerne som er valgt for den to års perioden som utgår. Komiteen fremmer forslag på kandidater til leder og nestleder i styringsgruppen for kommende to års periode. Valgkomiteen nedsettes av styringsgruppen på første møte etter september måned Møteplan. Styringsgruppen blir vanligvis innkalt 7 dager før møtedato. Det skal settes opp møteplan for ett år av gangen Vedtekter. Styringsgruppens (styrets) vedtektskomité er sammenfallende med gruppens valgkomité. Komiteen fremmer forslag til endringer av vedtektene. Forslag om vedtektsendringer må fremsettes for styringsgruppen slik at denne rekker å legge endringsforslaget frem i generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta endring av vedtektene dersom det er samstemthet om dette. Oppnås ikke enighet, avgjøres spørsmålet ved votering. Forslag til endring av vedtektene må ha støtte fra minst ¾ av de avgitte stemmene for å bli vedtatt. *Merknad: Begrepet kommune innbefatter både kommune og fylkeskommune, og begrepet ordfører både ordfører og fylkesordfører. 3

13 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/343 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 26/2010 Kommunestyret Arbeidsledighet ved utgangen av mai 2010 Ledighetstallene for mai viser en noe høyere ledighet. I Lier er det en økning fra 296 ved utgangen av april, til 298 ved utgangen av mai, og en økning på 85 siden mai I alt er 2,4 % av arbeidsstyrken i Lier ledige, (2,3 % i april) mot 2,7 % som er gjennomsnittet i Buskerud (3,0 % i april). ARBEIDSLEDIGE OG TILTAKSDELTAKERE ETTER KOMMUNE - Mai 2010 ARBEIDSLEDIGE TILTAKSDELTAKERE KOMMUNE Totalt % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Totalt % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Drammen , , Kongsberg 272 2, , Ringerike 453 2, , Hole 83 2, ,4 1 0 Flå 11 2, ,2 0 0 Nes 33 1, ,5-1 2 Gol 55 2, ,3-2 4 Hemsedal 53 4, ,2-1 2 Ål 42 1, ,1-1 3 Hol 54 2, , Sigdal 17 0, ,3 1 2 Krødsherad 26 2, ,3 1-2 Modum 164 2, , Øvre Eiker 262 3, , Nedre Eiker 374 3, , Lier 298 2, , Røyken 227 2, , Hurum 110 2, , Flesberg 23 1, ,4-2 1 Rollag 21 2, , Nore og Uvdal 35 2, ,1-4 0 BUSKERUD , , LANDET , , I følge NAV har arbeidsmarkedet i Buskerud har hatt positiv utvikling i flere måneder nå, og prognosene tilsier fortsatt stabilitet i arbeidsmarkedet. Usikkerheten ligger først og fremst i hvordan den siste tidens økonomiske uroligheter i sør-europa vil påvirke virksomhetene her hjemme. Det er først og fremst reiselivet og eksportindustrien som kan merke endringene først.

14 Industribedriftene har over lengre tid opplevd usikkerhet, og spesielt for eksportbedriftene vedvarer usikkerheten. Et positivt tegn er at det ble registrert 52 nye stillinger innen industri i mai. Samtidig var det en nedgang på 13 prosent av antall helt ledige (76 personer) sammenlignet med mai 2009, som var en vanskelig periode for store deler av industrinæringene. Antallet langtidsledige fortsetter å øke. Forklaringen på dette er den kraftige økningen i arbeidsledigheten under nedgangskonjunkturen. Mange av dem som ble ledige da, står fortsatt uten jobb. Det er ved utgangen av måneden 705 personer som er langtidsledige. Dette er en økning på 42 prosent sammenlignet med mai 2009, og de langtidsledige utgjør nå 19 prosent av antall helt ledige. Det er en prioritert oppgave for NAV-kontorene å bistå de langtidsledige, og det er særlig viktig å nå de unge arbeidssøkerne med målrettede virkemidler. NAV har høyt tiltaksnivå for ungdom, men likevel er det 60 langtidsledige under 25 år som ikke er i arbeid eller aktivitet. NAV er optimistisk med tanke på arbeidsmarkedet i nærmeste fremtid, selv om optimismen er noe dempet etter de siste ukers hendelser i Europa. Nedenfor fremkommer arbeidsledigheten i Lier, fordelt på kjønn, alder, utdanning, ledighetstid og yrkesfordeling: Arbeidsledighet ved utgangen av mai 2010 Helt ledige Kvinner Menn Ja n Feb r Mar s April Mai Mai Endrin g år og under år år år år år år og over Grunnskole Vgs GK/VKI Vgs avsluttet utd Høyere utd inntil 4 år Høyere utd over 4 år

15 Ukjent Under 4 uker ledig uker ledig uker ledig uker ledig uker ledig uker ledig uker ledig Ledig 81 uker og mer Ledere Ingeniør og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarb Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk og salgsarbeid Jordbr., skogbr og fiske Bygg og anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport Serviceyrker o.a Ingen yrkesbakgr oppgitt Norge Innvandrer OECD land Innvandrer ikke-oecd land Ukjent

16 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/677 Saksbehandler: Trond Larsen 40/2010 Formannskapet /2010 Kommunestyret MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE APRIL 2010 Periodisert budsjett Årsbudsjett inkl. endring Tall i kr Regnskap Avvik Forbruks% 10 Grunnskole ,84 20 Barnehage ,54 30 Omsorg ,77 40 Helse- og sosialtjenester ,49 50 Kultur ,53 60 Infrastruktur - Bygg, VA, V ,72 70 Plan/Samfunn ,13 80 Fellestjenester, ledelse og ,21 Hele utvalget ,04 - er underforbruk og + er overforbruk Tabellen viser lønnsregnskapet fratrukket syke- og svangerskapsrefusjoner. Det er enkeltvirksomheter som melder om mindre overforbruk, men samlet sett ligger Lier i balanse når det gjelder lønn. Underforbrukene på grunnskole knytter seg til avsetninger i fordelingsmodellen. For omsorg er underforbruket i hovedsak knyttet til utsatt oppstart av boligene på Gifstad. Overforbruket på helse- og sosialtjenester er knyttet til Barnevern og Sosial. Risikomatrise Risikomatrisen skal gi en grov og overordnet oversikt over kjente utfordringer med sannsynlighetsangivelse. Matrisen gir en oversikt over de største utfordringene. Risikomatrisen er en ny måte å presentere avvik på. I arbeidet med avvikene ser vi at det er en utfordring å presentere avvik og risiko slik at det gir et korrekt og oversiktelig bilde. Avvikene i tidligere meldinger er justert, og oppdatert for innmeldinger 1. tertial. Det må fremdeles påregnes endringer i risikomatrisen til den finner sin form. Risikomatrisen inneholder følgende poster: Årseffekt - Beregnet netto driftsresultat (uten tiltak) Sannsynlighet - Sannsynligheten for årseffekten inntreffer (ses også i sammenhenng med mulighet for å sette inn tiltak) Justert - Sum hvis trenden bedres eller tiltak får full effekt

17 Risiko (+) og mulighets (-) matrise for påvirkning av netto driftsresultat i 2010 (tall i hele 1000 NOK) Tjenesteområde Beløp Sannsy nlighet Just beløp Omsorg Habilitering % Helse- og sosialtjenester Barnevern % Sosial % Kultur Kulturskolen % 400 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Anlegg og eiendom % Plan/ Samfunn Planseksjonen % Fellestjenester, ledelse og politikk Stab- og støtte % 540 Fellesomr- Overordn., selsk., finans, frie innt, overf. Tilskudd ressurskrevende tjenester % Sum Habilitering Habilitering har over tid hatt en økning av kostnader innen flere felt. Det har vært økning i brukere, økning i vedtak for brukerstyrt personlig assistent og avlastning. Det har også vært nødvendig å øke bemanningen grunnet bortfall av SFO og 4A vedtak. Virksomheten melder om et potensielt underskudd i størrelsesorden 1,2 mill kr. Barnevern Trenden fra november i fjor har fortsatt med betydelig økning i meldinger og tiltak, enheten melder om et mulig fremskrevet forbruk ca 6 mill kr over budsjett. Statlige refusjonsordninger og en nyansering av områdene for forbruk undersøkes ytterligere. Sosial Trenden med stor økning i sosialhjelpsutgifter for 2009 har fortsatt inn i Antallet sosialstønadsmottakere øker og gjennomsnittsutbetalingene er høyere enn tidligere. Den statlig initierte kvalifiseringsordningen reduseres betydelig (ca 30%) og representerer en risiko for ikke refunderbare utgifter på kommunens hånd. Prognosen for overforbruk totalt sett ut i fra dagens situasjon er 17 mill kr. Arbeidet med å finne korrigerende tiltak er igangsatt og det utarbeides egen rapport som vedrører dette. Kulturskolen Det er en endring i etterspørselen til kulturskolen. Dette har ført til at det ikke er samsvar mellom publikums behov og musikklærernes kompetanse. Det jobbes med å styrke virksomheten gjennom nye tiltak som gruppeundervisning, øke rekruttering til korpsene, reduksjon i stillinger samt muligheter for å selge enkelttimer til skolene.

18 Kulturskolen har i tillegg tilpasningsbehov i forhold til merutgifter ved overføring av en 23% stilling. Tiltakene vil over tid gi effekt, men vil ikke føre til balanse i budsjett for Anlegg og eiendom Siden 2008 er budsjettrammene for Anlegg og Eiendom redusert med 10,7 mill, herav 6,3 mill. i 2010 alene. Virksomheten har arbeidet kontinuerlig for å realisere den pålagte rammereduksjonen; i en viss utstrekning er effekten tatt ut, men bidrar til at ytterligere innsparinger vanskeliggjøres. Virksomheten har en del kostnader som er mindre påvirkelige, eksempelvis lokalleie/husleie. I tilegg har den kalde, snørike vinteren gitt ekstra utfordringer i form av økte kostnader til energiforbruk og brøyting. Energiprisen har også vært høyere enn forventet. Planseksjonen I omstillingsprosjektet er Planseksjonens rammer redusert med 1,2 mill kr. Det gjenstår tiltak for ca. 0,8 mill kr. som planlegges realisert ved naturlig avgang. Det er usikkert om tilpasningen lar seg gjennomføre i Trenden med nedgangen i gebyrinntekter på kart og oppmåling fortsetter i Nivået på byggeaktivitet er halvert 1. tertial sammenlignet med Hvis trenden fortsetter vil ikke de planlagte stillingsreduksjoner være tilstrekkelig for å bringe Planseksjonen i balanse på sikt. Stab- og støtte Stab- og støtteenheten har et innsparingskrav på 1,5 millioner kr. Mye av innsparingskravet er ivaretatt ved å ikke ansette i alle ledige stillinger, ved å utsette oppdrag/oppgaver og ellers stramme inn på alle hold. Det virker likevel ikke sannsynlig at virksomheten klarer hele innsparingskravet. Det anslås et merforbruk i forhold til budsjett på 0,6 millioner kr. Tilskudd ressurskrevende brukere Basert på tilskuddet for 2009 og endringer i brukermassen er tilskuddet beregnet til ca. 5 mill høyere enn budsjett for Det er flere forhold som påvirker tilskuddet og det må tas høyde for usikkerhet i anslaget. Nasjonalt øker denne ordningen kraftig og regjeringen skal vurdere ordningen fram mot statsbudsjett til høsten. Evt. endringer får konsekvens for 2010 hvis tidligere praksis følges. Risikomatrisen viser en potensiell reduksjon i budsjettert netto driftsresultat i 2010 på 27 mill kr dersom vi fortsetter driften som i dag uten å få effekt av tiltak. Budsjettert netto driftsresultat i 2010 er på 38,2 mill kr. korrigert netto driftsresultat med risikomatrisen blir på 13,6 mill kr. Utviklingen er bekymringsfull da innsparingskravet for på 60 mill kr forutsetter at virksomhetene går i balanse i Signalene vi fikk i kommuneproposisjonen for 2011 viser at Lier kommune ikke har en vekst i frie inntekter i Dette skyldes omleggingen av inntektssystemet der Lier kommune kommer svært dårlig ut.

19 Skatteinngangen pr. 31. april 2010 Meldingen om skatteinngang for april er nå endret i samsvar med de foreslåtte endringene som ble foreslått i forrige melding. Tidligere vedlegg av tabellene for skatteinngang for Lier kommune utgår, men tallene fremkommer i de grafer og tall som ligger i denne meldingen. Dette er en månedlig melding til formannskapet om skatteinngangen for kommunen og på landsbasis. Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen i inngangen er på landsbasis. Siste tilgjengelige landstall er som regel fra måneden før. Oppdaterte årsanslag og anbefalinger for de samlede frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) gjøres i utgangspunktet i forbindelse med tertialrapportene. Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet Forutsetninger 1 Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år I samsvar med revidert statsbudsjett Budsjett 2010 Pr. Januar Pr. Februar Pr. Mars Pr. April Pr. Mai Pr. Juni Pr. Juli Pr. August Pr. September Pr. Oktober Pr. November Pr. Desember Kommunen 6,57 % 7,26 % 8,3 % 9,1 % 11,5 % 1,9 % Landet 6,57 % 7,26 % 6,8 % 3,0 % 6,9 % -1,6 % 1. Iforholdtilregnskap2009 I handlingsprogrammet ble anslaget for frie inntekter i 2010 satt 5 mill kr. høyere enn det statsbudsjettets prognose. Justeringen av befolkningstall pr gjør at Lier nå ligger 3,6 mill kr. over justert prognose fra statsbudsjettet. Med reell skatteinngang i 2009 er budsjettet for de frie inntektene lagt med en skattevekst på 7,3 % for Lier og landet. Det har vært noen periodeforskyvninger som gjør at de individuelle tallene for februar og april gir et skjevt bilde. Mars er den måneden som gir mest korrekt bilde av veksten for Forskyvning av tilleggsforskudd gjør at skatt som kom inn i april 2009 kommer inn i mai Derfor knytter det seg spenning til hvordan mai vill bli. Lier har de første månedene hatt relativ høy vekst, hovedårsaken ligger i strengere forskuddsberegning for 2010, landet ligger under budsjettert vekst. Utfra de første månedene angir skatteveksten et nivå på de frie inntektene for Lier rett i overkant av budsjett. Det er for tidlig å trekke konklusjoner men så langt er skatteinngangen i tråd med budsjettert nivå. Det bemerkes at inntektsutjevningen gjør at det er landsveksten som har størst betydning for Liers frie inntekter. Skatteinngang Lier kommune Mill. kr Mill. kr Akkumulert skatteinngang - Lier Akkumulert skatteinngang - Lier Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett ,8 75,8 172,8 182,8 299,8 304,8 371,8 378,8 475,8 479,8 594,8 606,3 Budsjett ,8 75,8 172,8 182,8 299,8 304,8 371,8 378,8 475,8 479,8 594,8 606,3 Skatt ,7 75,1 180,2 182,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt ,7 75,1 180,2 182,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 vekst % fra ,3% 9,1% 11,5% 1,9% vekst % fra ,3% 9,1% 11,5% 1,9% 14 % 14 % 12 % 12 % 10 % 10 % 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 % 2 % 2 % 0 % 0 % vekst % vekst %

20 Mill. kr Mill. kr Skatteinngang pr. mnd - Lier Skatteinngang pr. mnd - Lier 120,0 120,0 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 60,0 40,0 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatt 2009 Jan 67,2 Feb 1,8 Mar 92,8 Apr 17,4 Mai 105,8 Jun 4,6 Jul 64,5 Aug 5,6 Sep 94,9 Okt 1,7 Nov 98,6 Des 10,4 Skatt 2009 Skatt ,2 72,8 1,8 2,5 92,8 105,2 17,4 0,0 105,8 0,0 4,6 0,0 64,5 0,0 5,6 0,0 94,9 0,0 1,7 0,0 98,6 0,0 10,4 0,0 Skatt ,8 % endring 8,3% 2,5 37,0% 105,2 13,3% 0,0-87,8% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % endring 8,3% 37,0% 13,3% -87,8% 60 % 60 % 40 % 40 % 20 % 20 % 0 % 0-20 % -20 % -40 % -40 % -60 % % % % -100 % Endrings % Endrings % Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen Fra 2005 ble det innført symmetrisk inntektsutjevning mellom kommunene. Dette innebærer at kommunens inntekter i stor grad blir påvirket av hvordan sektorens samlede skatteinntekter utvikler seg. Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 59% av skatteinntekten over landsgjennomsnittet (økt fra 57% i 2009). Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon. Utviklingen av månedsrapportene Endringer i forhold til tidligere månedsrapportering Meldingen sendes ut særskilt rett i forkant av møtet for å ha ferskere tall Overgang fra forbruksprosent til periodisert budsjett for lønn Skattemeldingen tas inn i månedsrapporteringen Med erfaring fra de siste månedene i 2009 har rådmannen varslet endringer i rutinene for økonomistyring og rapportering til folkevalgt nivå. Dette skjer blant annet ved månedlig rapportering til formannskapet om den økonomiske utviklingen i kommunen og samtidig en tettere oppfølging av virksomhetene. Kommunalsjef rapporterer til rådmannen for de virksomhetene vedkommende har oppfølgingsansvaret for. Virksomhetslederne rapporterer til kommunalsjef. Innen omsorgsområdet ble rapporteringen ytterligere intensivert de innledende ukene i I motsetning til tidligere praksis som innebar tertialrapportering, basert på akkumulert forbruk ved rapporteringstidspunktet, er det foretatt endringer i rutiner og prosedyrer som muliggjør en realistisk rapportering månedlig. Netto forbruksprosent er avhengig av tidspunktet fakturaen er bokført og betalt, ikke når kostnaden faktisk har oppstått. Inntektene bokføres når de faktureres (tilskudd når de er mottatt), ikke når inntektene er opptjent. For å styrke den økonomiske kontrollen og forutsigbarheten ønsker rådmannen å endre dette og rapportere økonomiske data som gjenspeiler aktiviteten i måneden. Rutinene er under utvikling, og innføres suksessivt. Tiltak som er iverksatt Sykemeldinger registreres fortløpende slik at sykepengerefusjonen blir inntektsført i riktig måned Tidligere lå registreringen 2 3 måneder på etterskudd Detaljbudsjettene var ferdigstilt uke 2 tidligere år har dette vært klart i mars Budsjettene periodiseres etter forventet aktivitet per måned Har tidligere ikke vært periodisert pr. måned En overordnet generell periodisering er gjennomført. Formålet er å finne et nivå som gir en nøyaktig nok periodisering samtidig som administrasjonen av periodiseringene blir

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 04.06.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer