Lier kommune Politisk sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 45/2010 Godkjenning av protokoll 46/2010 Meldinger 23/2010 Hovedutvalgenes sakslister i juni 24/2010 Hovedutvalgenes protokoller i juni 25/2010 Vestregionen - referat fra generalforsamling /2010 Arbeidsledighet ved utgangen av mai /2010 Månedsrapport regnskap og skatteinngang pr. 31.mai / tertialrapport /2010 Økonomisk omstilling Generelle kostnadsreduksjoner, strukturtiltak og inntektsøkning. 49/2010 Strukturtiltak i omsorgstjenestene 50/2010 Finansreglement 51/2010 Kvalitetsplan Barnehagene i Lier 52/2010 Kommunalt eide selskaper - retningslinjer for styresammensetning 53/2010 Temaplan avløp - rullering 54/2010 Fjordbyen Lierstranda - Gullaug - muligheter for klima- og energinøytralitet 55/2010 Utarbeidelse av felles areal-og transportplan for Buskerudbyen 56/2010 Endring av gebyrregulativ for planseksjonen som følge av ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) 57/2010 Klage på vedtatt reguleringsplan for 161/5 - Drammensveien (Del av N5), Lierskogen. Klager: Nils Heien 58/2010 Fastsetting av godtgjøring 59/2010 Kunstgressbane på Tranby idrettspark

3 45/2010 Godkjenning av protokoll

4 46/2010 Meldinger

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/32 Saksbehandler: Anne K Olafsen 16/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne /2010 Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister i juni Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Melding nr. 16: Hovedutvalgenes sakslister i juni, tas til orientering med følgende merknader: Tjenesteutvalgets liste: Sak nr. 35: Rådet er bekymret for kostnadsutviklingen for de med inntekt under 1G. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: Meldingen ble tatt til orientering med følgende merknad til tjenesteutvalgets liste: Sak 35: Rådet sluttet seg til følgende uttalelse fra Sjur Malm: Rådet er bekymret for kostnadsutviklingen for de med inntekt under 1G.

6 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/33 Saksbehandler: Anne K Olafsen 24/2010 Kommunestyret Hovedutvalgenes protokoller i juni Vedlagt følger til orientering protokoller fra: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte

7 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/828 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen 25/2010 Kommunestyret Vestregionen - referat fra generalforsamling Vedlagt følger til orientering referat fra Vestregionens generalforsamling i Asker 5. mai 2010.

8 VESTREGIONENS GENERALFORSAMLING 2010 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TORSDAG 6. MAI 2010 Tid: Torsdag 6. mai 2010 kl Sted: Asker kulturhus, Strøket 15A, 1383 Asker Til stede: Formannskaps-/fylkesutvalgsmedlemmer, gjester, foredragsholdere samt administrative deltagere. Deltakeroversikt følger vedlagt. Møteledelse: Ordfører Tore Opdal Hansen, leder av styringsgruppen Dagsorden/ saksliste: Se tilsendt og utdelt innkalling/dagsorden m/tilhørende sakspapirer.. Referat: Etter bespisning ønsket ordfører Lene Conradi generalforsamlingen velkommen til Asker. Deretter fulgte konsert med Vestregionens Ungdomssymfoniorkester, før ordfører Tore Opdal Hansen ledet det faglige programmet og deretter den formelle gjennomføring av generalforsamlingen. Faglig program. Første del var en gjennomgang av Vestregionens sentrale satsinger og arbeidsområder, med fokus på prioriterte prosjekter og resultater så langt. Gjennomgangen ble ledet av ordfører Karl Einar Haslestad (styringsgruppens leder i 2009), og de ulike prosjektene ble presentert av hhv Unni Larsen, prosjektleder Klimasatsingen, Lena Hansson, prosjektleder Kunst rett Vest og Anne Marit H. Fuglum, prosjektleder for Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken. Andre del hadde en todelt faglig ramme; Helsereformene samhandlingsreformen Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken Hvordan blir endringene i fremtidens helsetjenester og hva må kommunene forberede seg på? Foredragsholder var statssekretær Roger Ingebrigtsen (AP), Helse- og omsorgsdepartementet. Fremtidens transportløsninger i Vest- (og Oslo)regionen. Hva skjer egentlig med våre veier og jernbanestrekninger? Og kan vi stole på Oslopakke 3, eller vil investeringer og vedlikehold i vei og jernbane kanaliseres dit det bor stadig færre mennesker? Foredragsholder var stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (KrF), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen. Generalforsamlingen. Til formell behandling forelå: Sak 0: Godkjenning av innkalling, saksliste/sakspapirer samt valg av møteleder og sekretær. Vedtak: a) Innkalling og saksliste/sakspapirer godkjent. b) Tore Opdal Hansen valgt som møteleder, Hans Hagene som sekretær.

9 Sak 1A: Årsberetning 2009 Sak 1B: Årsregnskap og revisjonsuttalelse 2009 Styringsgruppens fremsendte vedtak i sakene 1A og 1B var slik: Årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning for 2009 for Vestregionen godkjennes. Vedtak: Årsberetning og årsregnskap med revisjonsuttalelser for 2009 for Vestregionen godkjent med følgende tillegg: Mht regnskapet bes det om at utgifter og inntekter for 2010 settes opp slik at kilder/formål fremstår på en mer forklarbar måte. Sak 2: Reviderte/nye vedtekter for Vestregionen. Styringsgruppens fremsendte vedtak i sak 2 var slik: Forslag til nye vedtekter vedtas og oversendes generalforsamlingen 2010 til formell godkjenning. Vedtak: Forslaget til reviderte/nye vedtekter for Vestregionen godkjent med følgende endring: Siste setning i forslagets pkt. 6.3 tas ut og flyttes til pkt. 3.1 med slik tekst: Generalforsamlingen godkjenner fremlagt og revidert regnskap. Generalforsamlingen ble avsluttet av styringsgruppens leder, ordfører Tore Opdal Hansen. Det informeres samtidig om at styringsgruppen i samråd med administrasjonen og rådmannsgruppen, vil se på muligheten for en to - dagers generalforsamling m/bredere faglig innhold i 2011.

10 VEDTEKTER FOR VESTREGIONENS STYRINGSGRUPPE OG VESTREGIONEN VEDTATT I GENERALFORSAMLINGEN 6. MAI Navn. Samarbeidets/sammenslutningens juridiske navn er Vestregionens styringsgruppe. Likeledes og likestilt benyttes navnet Vestregionen. 1. Formål. Samarbeidet/sammenslutningen skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de kommuner og fylkeskommuner som til enhver tid er medlemmer Medlemskap Generelt. Som medlem i Vestregionen opptas de kommuner og fylkeskommuner som erkjenner og føler tilhørighet til det funksjonelle fellesskap av kommuner og fylkeskommuner som naturlig oppleves som Vestregionen. Styringsgruppen kan også anbefale andre enn de nevnte som medlemmer Om medlemskap. Medlemskap i Vestregionen godkjennes formelt av generalforsamlingen etter innstilling og anbefaling fra styringsgruppen. Medlemskap innebærer rett til å delta i og dra fordel av alle de tiltak og aktiviteter som initieres, utvikles eller støttes av samarbeidet/sammenslutningen. Ethvert medlem plikter samtidig å bære de forpliktelser som følger av medlemskapet, herunder medfinansiering av de tiltak som til enhver tid gjenspeiles i vedtatt budsjett. Ønske om å melde seg ut av Vestregionen må varsles til styret med en frist på minst ni måneder før uttreden. Eventuell utmeldelse kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte. 3. Vestregionens organer Generalforsamling. Vestregionens høyeste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsetter mål og strategier for samarbeidet i Vestregionen, samt årlig kontingent etter innstilling og anbefaling av styringsgruppen. Generalforsamlingen godkjenner fremlagt og revidert regnskap. Generalforsamlingen består av medlemmenes formannskap/fylkesutvalg. Generalforsamlingen ledes av styringsgruppens leder. Ved lederens fravær ledes generalforsamlingen av styringsgruppens nestleder. Er begge fraværende velges en møteleder av og blant de tilstedeværende medlemmers ordførere/fylkesordførere. Generalforsamling holdes ordinært en gang hvert kalenderår, og innen utløpet av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når styringsgruppen beslutter dette, eller når et forslag om slik sammenkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. Generalforsamlingen holdes for åpne dører Styringsgruppen. Styringsgruppen er det utøvende organ for Vestregionen. 1 Medlemmer pr er kommunene Bærum, Asker, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad, samt fylkeskommunene Buskerud og Akershus. 1

11 Styringsgruppen iverksetter generalforsamlingens beslutninger, vedtar årlig budsjett for den samlede virksomheten, fatter selv beslutninger når myndighet er tillagt gruppen, samt ivaretar ellers løpende Vestregionens interesser mellom hver generalforsamling. Styringsgruppen består av ordførerne/fylkesordførerne fra medlemskommunene/- fylkene, med varaordfører/fylkesvaraordfører som personlig vararepresentant. Andre som er medlem av formannskap/fylkesutvalg kan også oppnevnes som personlig vararepresentant. Styringsgruppen ledes av en styreleder, som velges av og blant gruppens medlemmer for en periode på to år. Samtidig velges også en nestleder av og blant medlemmene for samme periode Styringsgruppens møter. I styringsgruppens møter har kun ordførere/fylkesordførere eller møtende vararepresentanter tale -, forslags - og stemmerett. I tillegg til ordførere/fylkesordførere har medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn (personlig eller stedfortreder) møte-, tale- og forslagsrett. Leder av Vestregionens sekretariat har tilsvarende møte-, tale- og forslagsrett. Styringsgruppen kan bestemme at også andre kan delta i møtene og gis talerett. Styringsgruppen holder møter ihht fastsatt møteplan. I tillegg kan det holdes møte når gruppens leder eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Styringsgruppen er vedtaksfør når minst 2/3 av ordførerne* er representert enten personlig eller ved fullmakt. Styringsgruppens møter holdes for åpne dører Utøvelse av fullmakt. Styringsgruppen arbeider innenfor de fullmakter ordførerne/fylkesordførerne har. Styringsgruppen og/eller den enkelte ordfører/fylkesordfører må løpende vurdere hvilke saker som man mener må legges frem for den enkeltes kommunestyre/fylkesting for endelig behandling/godkjenning Rådmannsgruppen. Rådmannsgruppen består av medlemmenes rådmenn/fylkesrådmenn, eventuelt stedfortreder, og behandler i samarbeid og samråd med sekretariatet, de saker som fremsendes styringsgruppen. Rådmannsgruppen eller dens leder kan i konkrete saker gis fullmakter etter vedtak i styringsgruppen. Rådmannsgruppen holder møter ihht fastsatt møteplan, denne skal tilpasses styringsgruppens møteplan. 4. Administrativ koordinering og sekretariat. For å ivareta nødvendig administrativ koordinering, saksbehandling og sekretariatstjenester for de politiske organene i Vestregionen er det opprettet eget sekretariat. Styringsgruppen fastsetter hvordan og hvor sekretariatet til enhver tid skal være organisert. 5. Vestregionens som egen juridisk enhet. Vestregionen er organisert som egen juridisk enhet, ref. kommunelovens 27. I denne sammenhengen er styringsgruppen å betrakte som styre, med de rettigheter og plikter som følger av dette. Styringsgruppens leder er således styreleder, mens sekretariatets leder er enhetens daglige leder. 6. Økonomiforvaltning Generelt. Styringsgruppen (styret) er tillagt det løpende ansvar for og tilsyn med økonomiforvaltningen i Vestregionen Finansiering av virksomheten. Løpende utgifter til administrasjon og drift samt vedtatte felles tiltak og oppgaver dekkes av årlig kontingent. Styringsgruppen (styret) kan i tillegg vedta at særskilte tiltak og satsinger utover dette finansieres særskilt. 2

12 Vedtak om opptak av lån krever enstemmighet blant de fremmøtte Daglig økonomiforvaltning. Styringsgruppen (styret) avgjør hvordan det daglige ansvaret for økonomiforvaltningen skal organiseres. Styringsgruppen (styret) kan fastsette retningslinjer for økonomiforvaltningen. Når det gjelder føring av virksomhetens regnskap, skal dette føres ihht regnskapsloven med forskrifter. Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten av april måned i det påfølgende kalenderår Kontroll og regnskapsrevisjon. Løpende kontroll av virksomheten utføres av det kontrollorgan som styringsgruppen (styret) bestemmer. Kontrolloppdraget utføres på vegne av generalforsamlingen. Revisjon av årsregnskap og økonomiforvaltning utføres av den revisjonsenhet som styringsgruppen (styret) velger. Revisjon utføres på oppdrag av generalforsamlingen. 7. Andre bestemmelser Valg. I styringsgruppens (styrets) første møte etter oktober måned i år med kommune- eller stortingsvalg skal det velges leder og nestleder. Det er ikke anledning til å ta gjenvalg i de respektive funksjonene. Valgperioden for leder og nestleder er to år Valgkomite. Styringsgruppens valgkomité består av de to ordførerne som er valgt for den to års perioden som utgår. Komiteen fremmer forslag på kandidater til leder og nestleder i styringsgruppen for kommende to års periode. Valgkomiteen nedsettes av styringsgruppen på første møte etter september måned Møteplan. Styringsgruppen blir vanligvis innkalt 7 dager før møtedato. Det skal settes opp møteplan for ett år av gangen Vedtekter. Styringsgruppens (styrets) vedtektskomité er sammenfallende med gruppens valgkomité. Komiteen fremmer forslag til endringer av vedtektene. Forslag om vedtektsendringer må fremsettes for styringsgruppen slik at denne rekker å legge endringsforslaget frem i generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta endring av vedtektene dersom det er samstemthet om dette. Oppnås ikke enighet, avgjøres spørsmålet ved votering. Forslag til endring av vedtektene må ha støtte fra minst ¾ av de avgitte stemmene for å bli vedtatt. *Merknad: Begrepet kommune innbefatter både kommune og fylkeskommune, og begrepet ordfører både ordfører og fylkesordfører. 3

13 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/343 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 26/2010 Kommunestyret Arbeidsledighet ved utgangen av mai 2010 Ledighetstallene for mai viser en noe høyere ledighet. I Lier er det en økning fra 296 ved utgangen av april, til 298 ved utgangen av mai, og en økning på 85 siden mai I alt er 2,4 % av arbeidsstyrken i Lier ledige, (2,3 % i april) mot 2,7 % som er gjennomsnittet i Buskerud (3,0 % i april). ARBEIDSLEDIGE OG TILTAKSDELTAKERE ETTER KOMMUNE - Mai 2010 ARBEIDSLEDIGE TILTAKSDELTAKERE KOMMUNE Totalt % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Totalt % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Drammen , , Kongsberg 272 2, , Ringerike 453 2, , Hole 83 2, ,4 1 0 Flå 11 2, ,2 0 0 Nes 33 1, ,5-1 2 Gol 55 2, ,3-2 4 Hemsedal 53 4, ,2-1 2 Ål 42 1, ,1-1 3 Hol 54 2, , Sigdal 17 0, ,3 1 2 Krødsherad 26 2, ,3 1-2 Modum 164 2, , Øvre Eiker 262 3, , Nedre Eiker 374 3, , Lier 298 2, , Røyken 227 2, , Hurum 110 2, , Flesberg 23 1, ,4-2 1 Rollag 21 2, , Nore og Uvdal 35 2, ,1-4 0 BUSKERUD , , LANDET , , I følge NAV har arbeidsmarkedet i Buskerud har hatt positiv utvikling i flere måneder nå, og prognosene tilsier fortsatt stabilitet i arbeidsmarkedet. Usikkerheten ligger først og fremst i hvordan den siste tidens økonomiske uroligheter i sør-europa vil påvirke virksomhetene her hjemme. Det er først og fremst reiselivet og eksportindustrien som kan merke endringene først.

14 Industribedriftene har over lengre tid opplevd usikkerhet, og spesielt for eksportbedriftene vedvarer usikkerheten. Et positivt tegn er at det ble registrert 52 nye stillinger innen industri i mai. Samtidig var det en nedgang på 13 prosent av antall helt ledige (76 personer) sammenlignet med mai 2009, som var en vanskelig periode for store deler av industrinæringene. Antallet langtidsledige fortsetter å øke. Forklaringen på dette er den kraftige økningen i arbeidsledigheten under nedgangskonjunkturen. Mange av dem som ble ledige da, står fortsatt uten jobb. Det er ved utgangen av måneden 705 personer som er langtidsledige. Dette er en økning på 42 prosent sammenlignet med mai 2009, og de langtidsledige utgjør nå 19 prosent av antall helt ledige. Det er en prioritert oppgave for NAV-kontorene å bistå de langtidsledige, og det er særlig viktig å nå de unge arbeidssøkerne med målrettede virkemidler. NAV har høyt tiltaksnivå for ungdom, men likevel er det 60 langtidsledige under 25 år som ikke er i arbeid eller aktivitet. NAV er optimistisk med tanke på arbeidsmarkedet i nærmeste fremtid, selv om optimismen er noe dempet etter de siste ukers hendelser i Europa. Nedenfor fremkommer arbeidsledigheten i Lier, fordelt på kjønn, alder, utdanning, ledighetstid og yrkesfordeling: Arbeidsledighet ved utgangen av mai 2010 Helt ledige Kvinner Menn Ja n Feb r Mar s April Mai Mai Endrin g år og under år år år år år år og over Grunnskole Vgs GK/VKI Vgs avsluttet utd Høyere utd inntil 4 år Høyere utd over 4 år

15 Ukjent Under 4 uker ledig uker ledig uker ledig uker ledig uker ledig uker ledig uker ledig Ledig 81 uker og mer Ledere Ingeniør og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarb Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk og salgsarbeid Jordbr., skogbr og fiske Bygg og anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport Serviceyrker o.a Ingen yrkesbakgr oppgitt Norge Innvandrer OECD land Innvandrer ikke-oecd land Ukjent

16 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/677 Saksbehandler: Trond Larsen 40/2010 Formannskapet /2010 Kommunestyret MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE APRIL 2010 Periodisert budsjett Årsbudsjett inkl. endring Tall i kr Regnskap Avvik Forbruks% 10 Grunnskole ,84 20 Barnehage ,54 30 Omsorg ,77 40 Helse- og sosialtjenester ,49 50 Kultur ,53 60 Infrastruktur - Bygg, VA, V ,72 70 Plan/Samfunn ,13 80 Fellestjenester, ledelse og ,21 Hele utvalget ,04 - er underforbruk og + er overforbruk Tabellen viser lønnsregnskapet fratrukket syke- og svangerskapsrefusjoner. Det er enkeltvirksomheter som melder om mindre overforbruk, men samlet sett ligger Lier i balanse når det gjelder lønn. Underforbrukene på grunnskole knytter seg til avsetninger i fordelingsmodellen. For omsorg er underforbruket i hovedsak knyttet til utsatt oppstart av boligene på Gifstad. Overforbruket på helse- og sosialtjenester er knyttet til Barnevern og Sosial. Risikomatrise Risikomatrisen skal gi en grov og overordnet oversikt over kjente utfordringer med sannsynlighetsangivelse. Matrisen gir en oversikt over de største utfordringene. Risikomatrisen er en ny måte å presentere avvik på. I arbeidet med avvikene ser vi at det er en utfordring å presentere avvik og risiko slik at det gir et korrekt og oversiktelig bilde. Avvikene i tidligere meldinger er justert, og oppdatert for innmeldinger 1. tertial. Det må fremdeles påregnes endringer i risikomatrisen til den finner sin form. Risikomatrisen inneholder følgende poster: Årseffekt - Beregnet netto driftsresultat (uten tiltak) Sannsynlighet - Sannsynligheten for årseffekten inntreffer (ses også i sammenhenng med mulighet for å sette inn tiltak) Justert - Sum hvis trenden bedres eller tiltak får full effekt

17 Risiko (+) og mulighets (-) matrise for påvirkning av netto driftsresultat i 2010 (tall i hele 1000 NOK) Tjenesteområde Beløp Sannsy nlighet Just beløp Omsorg Habilitering % Helse- og sosialtjenester Barnevern % Sosial % Kultur Kulturskolen % 400 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Anlegg og eiendom % Plan/ Samfunn Planseksjonen % Fellestjenester, ledelse og politikk Stab- og støtte % 540 Fellesomr- Overordn., selsk., finans, frie innt, overf. Tilskudd ressurskrevende tjenester % Sum Habilitering Habilitering har over tid hatt en økning av kostnader innen flere felt. Det har vært økning i brukere, økning i vedtak for brukerstyrt personlig assistent og avlastning. Det har også vært nødvendig å øke bemanningen grunnet bortfall av SFO og 4A vedtak. Virksomheten melder om et potensielt underskudd i størrelsesorden 1,2 mill kr. Barnevern Trenden fra november i fjor har fortsatt med betydelig økning i meldinger og tiltak, enheten melder om et mulig fremskrevet forbruk ca 6 mill kr over budsjett. Statlige refusjonsordninger og en nyansering av områdene for forbruk undersøkes ytterligere. Sosial Trenden med stor økning i sosialhjelpsutgifter for 2009 har fortsatt inn i Antallet sosialstønadsmottakere øker og gjennomsnittsutbetalingene er høyere enn tidligere. Den statlig initierte kvalifiseringsordningen reduseres betydelig (ca 30%) og representerer en risiko for ikke refunderbare utgifter på kommunens hånd. Prognosen for overforbruk totalt sett ut i fra dagens situasjon er 17 mill kr. Arbeidet med å finne korrigerende tiltak er igangsatt og det utarbeides egen rapport som vedrører dette. Kulturskolen Det er en endring i etterspørselen til kulturskolen. Dette har ført til at det ikke er samsvar mellom publikums behov og musikklærernes kompetanse. Det jobbes med å styrke virksomheten gjennom nye tiltak som gruppeundervisning, øke rekruttering til korpsene, reduksjon i stillinger samt muligheter for å selge enkelttimer til skolene.

18 Kulturskolen har i tillegg tilpasningsbehov i forhold til merutgifter ved overføring av en 23% stilling. Tiltakene vil over tid gi effekt, men vil ikke føre til balanse i budsjett for Anlegg og eiendom Siden 2008 er budsjettrammene for Anlegg og Eiendom redusert med 10,7 mill, herav 6,3 mill. i 2010 alene. Virksomheten har arbeidet kontinuerlig for å realisere den pålagte rammereduksjonen; i en viss utstrekning er effekten tatt ut, men bidrar til at ytterligere innsparinger vanskeliggjøres. Virksomheten har en del kostnader som er mindre påvirkelige, eksempelvis lokalleie/husleie. I tilegg har den kalde, snørike vinteren gitt ekstra utfordringer i form av økte kostnader til energiforbruk og brøyting. Energiprisen har også vært høyere enn forventet. Planseksjonen I omstillingsprosjektet er Planseksjonens rammer redusert med 1,2 mill kr. Det gjenstår tiltak for ca. 0,8 mill kr. som planlegges realisert ved naturlig avgang. Det er usikkert om tilpasningen lar seg gjennomføre i Trenden med nedgangen i gebyrinntekter på kart og oppmåling fortsetter i Nivået på byggeaktivitet er halvert 1. tertial sammenlignet med Hvis trenden fortsetter vil ikke de planlagte stillingsreduksjoner være tilstrekkelig for å bringe Planseksjonen i balanse på sikt. Stab- og støtte Stab- og støtteenheten har et innsparingskrav på 1,5 millioner kr. Mye av innsparingskravet er ivaretatt ved å ikke ansette i alle ledige stillinger, ved å utsette oppdrag/oppgaver og ellers stramme inn på alle hold. Det virker likevel ikke sannsynlig at virksomheten klarer hele innsparingskravet. Det anslås et merforbruk i forhold til budsjett på 0,6 millioner kr. Tilskudd ressurskrevende brukere Basert på tilskuddet for 2009 og endringer i brukermassen er tilskuddet beregnet til ca. 5 mill høyere enn budsjett for Det er flere forhold som påvirker tilskuddet og det må tas høyde for usikkerhet i anslaget. Nasjonalt øker denne ordningen kraftig og regjeringen skal vurdere ordningen fram mot statsbudsjett til høsten. Evt. endringer får konsekvens for 2010 hvis tidligere praksis følges. Risikomatrisen viser en potensiell reduksjon i budsjettert netto driftsresultat i 2010 på 27 mill kr dersom vi fortsetter driften som i dag uten å få effekt av tiltak. Budsjettert netto driftsresultat i 2010 er på 38,2 mill kr. korrigert netto driftsresultat med risikomatrisen blir på 13,6 mill kr. Utviklingen er bekymringsfull da innsparingskravet for på 60 mill kr forutsetter at virksomhetene går i balanse i Signalene vi fikk i kommuneproposisjonen for 2011 viser at Lier kommune ikke har en vekst i frie inntekter i Dette skyldes omleggingen av inntektssystemet der Lier kommune kommer svært dårlig ut.

19 Skatteinngangen pr. 31. april 2010 Meldingen om skatteinngang for april er nå endret i samsvar med de foreslåtte endringene som ble foreslått i forrige melding. Tidligere vedlegg av tabellene for skatteinngang for Lier kommune utgår, men tallene fremkommer i de grafer og tall som ligger i denne meldingen. Dette er en månedlig melding til formannskapet om skatteinngangen for kommunen og på landsbasis. Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen i inngangen er på landsbasis. Siste tilgjengelige landstall er som regel fra måneden før. Oppdaterte årsanslag og anbefalinger for de samlede frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) gjøres i utgangspunktet i forbindelse med tertialrapportene. Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet Forutsetninger 1 Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år I samsvar med revidert statsbudsjett Budsjett 2010 Pr. Januar Pr. Februar Pr. Mars Pr. April Pr. Mai Pr. Juni Pr. Juli Pr. August Pr. September Pr. Oktober Pr. November Pr. Desember Kommunen 6,57 % 7,26 % 8,3 % 9,1 % 11,5 % 1,9 % Landet 6,57 % 7,26 % 6,8 % 3,0 % 6,9 % -1,6 % 1. Iforholdtilregnskap2009 I handlingsprogrammet ble anslaget for frie inntekter i 2010 satt 5 mill kr. høyere enn det statsbudsjettets prognose. Justeringen av befolkningstall pr gjør at Lier nå ligger 3,6 mill kr. over justert prognose fra statsbudsjettet. Med reell skatteinngang i 2009 er budsjettet for de frie inntektene lagt med en skattevekst på 7,3 % for Lier og landet. Det har vært noen periodeforskyvninger som gjør at de individuelle tallene for februar og april gir et skjevt bilde. Mars er den måneden som gir mest korrekt bilde av veksten for Forskyvning av tilleggsforskudd gjør at skatt som kom inn i april 2009 kommer inn i mai Derfor knytter det seg spenning til hvordan mai vill bli. Lier har de første månedene hatt relativ høy vekst, hovedårsaken ligger i strengere forskuddsberegning for 2010, landet ligger under budsjettert vekst. Utfra de første månedene angir skatteveksten et nivå på de frie inntektene for Lier rett i overkant av budsjett. Det er for tidlig å trekke konklusjoner men så langt er skatteinngangen i tråd med budsjettert nivå. Det bemerkes at inntektsutjevningen gjør at det er landsveksten som har størst betydning for Liers frie inntekter. Skatteinngang Lier kommune Mill. kr Mill. kr Akkumulert skatteinngang - Lier Akkumulert skatteinngang - Lier Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett ,8 75,8 172,8 182,8 299,8 304,8 371,8 378,8 475,8 479,8 594,8 606,3 Budsjett ,8 75,8 172,8 182,8 299,8 304,8 371,8 378,8 475,8 479,8 594,8 606,3 Skatt ,7 75,1 180,2 182,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt ,7 75,1 180,2 182,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 vekst % fra ,3% 9,1% 11,5% 1,9% vekst % fra ,3% 9,1% 11,5% 1,9% 14 % 14 % 12 % 12 % 10 % 10 % 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 % 2 % 2 % 0 % 0 % vekst % vekst %

20 Mill. kr Mill. kr Skatteinngang pr. mnd - Lier Skatteinngang pr. mnd - Lier 120,0 120,0 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 60,0 40,0 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Skatt 2009 Jan 67,2 Feb 1,8 Mar 92,8 Apr 17,4 Mai 105,8 Jun 4,6 Jul 64,5 Aug 5,6 Sep 94,9 Okt 1,7 Nov 98,6 Des 10,4 Skatt 2009 Skatt ,2 72,8 1,8 2,5 92,8 105,2 17,4 0,0 105,8 0,0 4,6 0,0 64,5 0,0 5,6 0,0 94,9 0,0 1,7 0,0 98,6 0,0 10,4 0,0 Skatt ,8 % endring 8,3% 2,5 37,0% 105,2 13,3% 0,0-87,8% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % endring 8,3% 37,0% 13,3% -87,8% 60 % 60 % 40 % 40 % 20 % 20 % 0 % 0-20 % -20 % -40 % -40 % -60 % % % % -100 % Endrings % Endrings % Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen Fra 2005 ble det innført symmetrisk inntektsutjevning mellom kommunene. Dette innebærer at kommunens inntekter i stor grad blir påvirket av hvordan sektorens samlede skatteinntekter utvikler seg. Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 59% av skatteinntekten over landsgjennomsnittet (økt fra 57% i 2009). Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon. Utviklingen av månedsrapportene Endringer i forhold til tidligere månedsrapportering Meldingen sendes ut særskilt rett i forkant av møtet for å ha ferskere tall Overgang fra forbruksprosent til periodisert budsjett for lønn Skattemeldingen tas inn i månedsrapporteringen Med erfaring fra de siste månedene i 2009 har rådmannen varslet endringer i rutinene for økonomistyring og rapportering til folkevalgt nivå. Dette skjer blant annet ved månedlig rapportering til formannskapet om den økonomiske utviklingen i kommunen og samtidig en tettere oppfølging av virksomhetene. Kommunalsjef rapporterer til rådmannen for de virksomhetene vedkommende har oppfølgingsansvaret for. Virksomhetslederne rapporterer til kommunalsjef. Innen omsorgsområdet ble rapporteringen ytterligere intensivert de innledende ukene i I motsetning til tidligere praksis som innebar tertialrapportering, basert på akkumulert forbruk ved rapporteringstidspunktet, er det foretatt endringer i rutiner og prosedyrer som muliggjør en realistisk rapportering månedlig. Netto forbruksprosent er avhengig av tidspunktet fakturaen er bokført og betalt, ikke når kostnaden faktisk har oppstått. Inntektene bokføres når de faktureres (tilskudd når de er mottatt), ikke når inntektene er opptjent. For å styrke den økonomiske kontrollen og forutsigbarheten ønsker rådmannen å endre dette og rapportere økonomiske data som gjenspeiler aktiviteten i måneden. Rutinene er under utvikling, og innføres suksessivt. Tiltak som er iverksatt Sykemeldinger registreres fortløpende slik at sykepengerefusjonen blir inntektsført i riktig måned Tidligere lå registreringen 2 3 måneder på etterskudd Detaljbudsjettene var ferdigstilt uke 2 tidligere år har dette vært klart i mars Budsjettene periodiseres etter forventet aktivitet per måned Har tidligere ikke vært periodisert pr. måned En overordnet generell periodisering er gjennomført. Formålet er å finne et nivå som gir en nøyaktig nok periodisering samtidig som administrasjonen av periodiseringene blir

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.01.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 15.06.2011 Haugestad, umiddelbart etter kommunestyrets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 91 956 92 398-442 257 148 35,8 % 2 207 35,9 % 20 Barnehage

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 179 797 177 798 1 999 278 428 64,6 % 2 557 63,0 % 20 Barnehage 127

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 103 949 101 338 2 611 288 835 36,0 % 259 34,1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2016 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 95 851 95 592 259 281 452 34,1 % -566 35,7 % 20 Barnehage 64 886

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Regnskap pr. gjeldende måned Tall i 1000 kr. Oktober 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 243 270 236

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 07.09.2010 Fra saksnr.: 12/10 Fra/til kl. 17.00 18.55 Til saksnr.: 16/10 Møtested: Møterom Zik- Zaken, 4. etasje i Rådhuset

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Ark.: 153 Lnr.: 1626/10 Arkivsaksnr.: 10/ Det foreslås at den framlagte planen for økonomirapportering for 2010 tas til etterretning.

Ark.: 153 Lnr.: 1626/10 Arkivsaksnr.: 10/ Det foreslås at den framlagte planen for økonomirapportering for 2010 tas til etterretning. Ark.: 153 Lnr.: 1626/10 Arkivsaksnr.: 10/278-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMISK RAPPORTERING I 2010 Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at den framlagte planen for økonomirapportering for

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle bel p i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overf ringer med krav til motytelse

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. november 2008. Tid: 09.30-10.30 Befaring - Bossekop skole. 11.00 13.30 møte Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning kl 16:00.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer