Kopi til. Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal Erik Tjemsland N110208/ET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til. Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal. 977 03 515 Erik Tjemsland N110208/ET 21.08.2009"

Transkript

1 Bystyret sak 88/09 vedlegg Til Sandnes bystyre Forus Næringspark - styret Kopi til Fra Direkte telefon Direkte telefaks Torgeir Ravndal Erik Tjemsland Referanse Dato N110208/ET Side 1 av 8 Sandnes Næringspark - arbeidsfellesskap 1. Innledning Bystyret i Sandnes har gjort vedtak (desember 2008) om å etablere et aksjeselskap ( Sandnes Næringspark Vagle AS) med formål å utvikle næringsarealene på Vagle som er avsatt i godkjent kommuneplan. Selskapet var opprinnelig planlagt etablert 1. kvartal 2009 med en aksjekapital på kr 1 mill. med kommunen som eier. Bystyret har videre bedt om en sak hvor opplegg for utvikling av Vagle som næringsområde samt selskapsorganisering ble fremlagt til behandling. I denne saken skulle mulige samarbeidspartnere også vurderes. Forus Næringspark ble i vedtaket omtalt som en sentral aktør. Saken er fortsatt til utredning. Forus Næringspark har gjort vedtak om å være en ledende, offentlig utvikler av næringsarealer i Stavanger-regionen. Dette engasjementet skal kanaliseres inn mot områder som blir definert å være av strategisk karakter eller blir gitt prioritet av den enkelte kommune. Det er gitt følgende føringer for fremtidige engasjement: Risiko begrenses ved at det opprettes egne aksjeselskap for hver geografisk avgrenset næringspark (eller areal). Næringsparkens risiko avgrenses til å være aksjeinnskuddet. Det åpnes opp for å inngå allianser med andre aktører enten kommuner eller private - om utvikling av nye områder. Det gjennomføres en ervervspolitikk basert på langsiktighet og konkurransedyktige priser. For hver næringspark som utvikles i samarbeid med øvrige aktører, inngås en aksjonæravtale som avklarer ervervsretningslinjer, tidshorisont og fremdriftsplan, næringsformål, grunnlaget for tilrettelegging i form av hvilke kostnader som skal inndekkes, prispolitikk (selvkost markedsprising) samt overskuddsdeling herunder hvilken andel som skal tilføres det regionale næringsutviklingsarbeidet. Det legges til grunn at Forus Næringspark skal ha det operative ansvar for erverv, tilrettelegging og videresalg. Det inngås særskilte avtaler med angjeldende kommuner om ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av vedkommende næringsparks infrastruktur. Det er lagt vekt på at deltakelse i selskapsdannelser med dette siktemålet bør skje i forståelse med aktuell(e) vertskommune(r). Forus Næringspark er ved brev av 3. mai 2009 invitert av rådmannen i Sandnes til å drøfte deltakelse i etableringen av Sandnes Næringspark Vagle AS.

2 Side 2 av 8 2. Planstatus Det er i godkjent kommuneplan avsatt et område på Vagle til næringsformål. Fylkeskommunen har initiert et interkommunalt planarbeid for Bybåndet Sør. Dette er et samarbeidsprosjekt for Klepp, Time og Sandnes som omfatter områdene fra Ganddal-Vagle, Foss-Eikeland, Kalberg, Orstad, Frøyland/Kverneland og til Lyse. Arbeid med planprogram pågår. Planarbeidet antas å strekke seg over 2 3 år. Realistisk tidshorisont for utvikling til næringsområde er de nærmeste 5 15 år. Sandnes kommune har videre igangsatt arbeid med å utforme en egen kommunedelplan for områdene Vagle, Kvål og Foss-Eikeland. Det er nylig engasjert prosjektleder. Sandnes kommune arbeider også med å utforme en masterplan for Sandnes Øst. I denne masterplanen er innarbeidet flere næringsområder Vatne, Kylles og Sviland. Kun Vatne har en tidshorisont realistisk for gjennomføring innen de nærmeste 20 årene. 3. Vagle næringsområde Vagle næringsområde er lokalisert mellom Ganddal godsterminalstasjon og Foss-Eikeland. Næringsområdet er avgrenset av planlagt trase for ny/omlagt Rv 505 mellom Skjæveland og Foss-Eikeland mot sør, det nåværende industriområdet Kvål mot vest og nåværende trase for Rv 505 mot nord nord-øst. Området er brutto på ca m2. Området nyttes i dag aktivt til landbruksvirksomhet. Det er lagt som forutsetning for utbygging at ny Rv 505 blir bygget. Det er nærliggende å ta høyde for at dette kan bli lagt inn som rekkefølgekrav ved at ny Rv 505 på strekningen skal være bygget/tatt i bruk eller sikret utbygget før det vil bli gitt rammetillatelse/brukstillatelse for oppføring av industribygg på området. Godkjent kommuneplan inneholder videre en bestemmelse som krever at det er utarbeidet en kommunedelplan som inngår i langsiktig utviklingsretning for FDP-J. Det er lagt følgende føringer for dette arbeidet: Fastlegging av minstekrav til utnytting som sikrer effektiv arealbruk. Tilrettelegging for god kollektivbetjening. Krav til minst mulig parkeringsareal på bakkeplan. Krav til støytiltak som sikret Vagleskogens kvaliteter som friluftsområde. Før området kan bygges ut, må ny RV 505 mellom Skjæveland og Foss-Eikeland være gjennomført eller sikret gjennomført. Bruk av næringsareal Kvål (nord) og arealer langs dagens RV 505 (Kvernelandsvn) i hovedsak for arbeidsplassintensive virksomheter (ikke forretningsformål). Arealer i tilknytning til godsterminalen forbeholdes transportrelaterte virksomheter. Grunneierstrukturen er relativt oversiktlig. Det er grunneiere i det aktuelle planområdet hovedsakelig gårdsbruk, men også boligeiendommer. Det er flere potensielle interessekonflikter som vil måtte håndteres som mellom grunneiere som er interessert i snarlig salg og grunneiere som primært ønsker å drive nåværende virksomhet videre; mellom grunneiere som er berørt av eksisterende trase for høyspentledning (300 kv) og grunneiere som disponerer jord uten båndlegging av noe slag; mellom grunneiere som er/vil bli representert av ulike advokater; mellom grunneieres ulike forventinger om oppnåelig pris på rågrunnareal;

3 Side 3 av 8 mellom grunneiere som vil søke erstatning for nåværende boligeiendom og grunneiere som primært ønsker å bo videre på området. Det er vanskelig å danne seg et dekkende bilde av den potensielle konkurransen mellom ulike interessenter for kjøp av areal i området. Det er imidlertid realistisk å ta utgangspunkt i at det i regionen er profesjonelle eiendomsutviklere med tilstrekkelig finansiell tyngde og utviklingskompetanse til å ha interesse for erverv av hele området; det i regionen er mindre aktører som kan ha interesse for å inngå opsjonsavtaler med enkelte grunneiere for å posisjonere seg taktisk til den etterfølgende utviklingsprosessen. Det vil kreve store investeringer for å utvikle Vagle til et kommersielt, attraktivt næringsområde. Utbyggingskostnadene vil være betinget av følgende enkeltfaktorer: Pris pr. m2 rågrunnareal ved inngåelse av kjøpekontrakter; Løpende kostnader ved inngåelse av eventuelle opsjonsavtaler; Kostnader v/krav om innløsning av boligeiendommer; Overgangen fra brutto areal til netto salgbart næringstomteareal (areal som beslaglegges av ny trase for Rv 505, areal som beslaglegges av høyspentrase, areal som medgår til internveier og grøntanlegg i området); Krav til deltakelse i utbygging av ekstern infrastruktur fremsatt som rekkefølgekrav i områdeplan (reguleringsplan); Opparbeidelse av intern infrastruktur for å gjøre området til salgbare næringstomter. Foreløpige analyser viser at kostpris pr. m2 salgbart næringstomteareal vil kunne variere betydelig betinget i første rekke av pris på rågrunnareal, opparbeidelseskostnader og finansiell deltakelse i utvikling av ekstern infrastruktur som vil måtte belastes næringstomtene. 4. Vatne næringsområde Vatne næringsområde inngår som et hovedelement i Sandnes Øst-utbyggingen. Næringsområder er lokalisert i sentrum av den første utbyggingsfasen for Sandnes Øst med god beliggenhet i forhold til stoppesteder for den fremtidige kollektivtraseen (bybanen) som skal gå fra Sandnes sentrum til Sviland. Geografisk ligger området mellom Vatnekrossen og Auestad med nord-østlig grense opp mot Vatneleiren. Området er brutto ca m2. Området nyttes i dag aktivt til landbruksvirksomhet. Det er lagt som forutsetning for utbygging at ny hovedvei blir bygget. Det er nærliggende å ta høyde for at dette blir lagt inn som rekkefølgekrav ved at ny Gandsfjord bru og tunnel gjennom Ulvanutane og ny veiforbindelse frem til Auestad/Skjørestad skal være bygget/tatt i bruk eller sikret bygget ut før det vil bli gitt rammetillatelse/brukstillatelse for oppføring av industribygg på området. Det er f. eks. lagt som grunnleggende vilkår at fjordkryssing og etablering av bybanen østover er nødvendige forutsetninger for en bærekraftig utvikling og tempo i gjennomføringen blir mao helt avgjørende for hvorvidt resultatet blir etter hensikten. Det er således også her nærliggende å anta at deltakelse i finansiering av sentrale elementer i utbyggingen av den eksterne infrastrukturen vil bli satt som vilkår for gjennomføring av utbygging av bolig- og næringsområder i Sandnes Øst (rekkefølgekrav i områdeplaner). Det er i kommunens masterplan for utvikling av Sandnes Øst lagt følgende føringer for Vatnekrossen næringsområde: Vatne under kategori Næringsområder med høy urbaniseringsgrad.

4 Side 4 av 8 Det etableres arbeidsplass og publikumsintensive virksomheter, eks. kontor, handel og bedrifts- og husholdningsrettede servicetilbud. Høy arealintensitet, dvs tilrettelegging for mange arbeidsplasser eller besøkende pr. m2. Begrenset biltilgjengelighet tilpasset høy kollektivtilgjengelighet og nærhet til større befolkningskonsentrasjoner som legger til rette for høy gang- og sykkelandel. Vatne under kategori for Næringsområder med mangedriftsfordeler. Virksomheter med middels arbeidsplass og besøksintensitet, eks. lager, produksjonsbedrifter, servicebedrifter. Middels arealutnyttelse som muliggjør etablering av virksomheter med relativt høyt arealbehov. Biltilgjengelighet tilpasset middels kollektivtilgjengelighet til områdene, dvs tilrettelegging for en høyere andel bilbruk enn i kategori høy urbaniseringsgrad. Det vil kreve store investeringer for å utvikle Vatnekrossen til et kommersielt, attraktivt næringsområde. Utbyggingskostnadene vil være betinget av følgende enkeltfaktorer: Pris pr. m2 rågrunnareal ved inngåelse av kjøpekontrakter; Løpende kostnader ved inngåelse av eventuelle opsjonsavtaler; Kostnader v/krav om innløsning av boligeiendommer; Overgangen fra brutto areal til netto salgbart næringstomteareal (areal som beslaglegges av ny trase for hovedvei, areal som beslaglegges av bybanetrase, areal som medgår til internveier og grøntanlegg i området); Krav til deltakelse i utbygging av ekstern infrastruktur fremsatt som rekkefølgekrav i områdeplan (reguleringsplan); Opparbeidelse av intern infrastruktur for å gjøre området til salgbare næringstomter. Foreløpige analyser viser at kostpris pr. m2 salgbart næringstomteareal vil kunne variere betydelig betinget i første rekke av pris på rågrunnareal, opparbeidelseskostnader og evt. finansiell deltakelse i utvikling av ekstern infrastruktur. 5. Kapitalbehov Sandnes Næringspark AS vil oppebære et betydelig kapitalbehov fordelt på ulike utviklingsfaser: Første fase Aktuelle oppgaver i første fase antas å bli som følger: forhandle frem og inngå opsjonsavtaler med grunneiere; delta i/fremskaffe informasjon om planarbeider interkommunal kommunedelplan for bybåndet sør (ansvar: fylkeskommunen og de tre berørte kommuner) samt masterplan for Sandnes Øst, delta i utarbeidelsen av områdeplan (ansvar: kommunen iht ny PBL); gjennomføre markedsundersøkelser; forberede grunnlaget for selskapsdannelsen/stifte selskapet Sandnes Næringspark AS. Det antas at kapitalbehovet i denne fasen vil være begrenset til kostnader for inngåelse av opsjonsavtaler, markedsundersøkelser, kostnader for eget personells deltakelse i planarbeid samt evt. aksjekapital ved selskapsstiftelse/alternativt finansiering av et arbeidsfellesskap. Det antas at kapitalbehovet i denne fasen vil kunne begrenses til inntil kr 5 mill. Dette bør utelukkende sikres ved egenkapitaltilskudd. Andre fase: Aktuelle oppgaver i denne fasen antas å bli:

5 Side 5 av 8 selskapsstiftelse; gjennomføre aksjeutvidelse; inngå kjøpekontrakter med aktuelle grunneiere; utarbeide detaljplaner for delfelt iht ny PBL; utarbeide tekniske utbyggingsplaner for hvert hovedområde. ; Det antas at kapitalbehovet i andre fase vil samlet kunne være i størrelsesorden kr mill. Det er realistisk å anta at kapitalbehovet for Vagle i andre fase vil oppstå i perioden Kapitalbehovet for Vagle næringsoråde isolert anslås å kunne bli i størrelsesorden kr mill. hvorav vi antar at 40 % i denne fasen bør være egenkapital og resten lånefinansiert. I så fall betyr det at eierne av selskapet bør ha grunnlag for å tilføre samlet kr mill. gjennom utvidelse av aksjekapitalens størrelse. Kapitalbehovet for Vatnenæringsområde hva gjelder andre fase vil neppe komme før i perioden Kapitalbehovet vil da antydningsvis kunne ligge i størrelsesorden kr mill. Med samme utgangspunkt som for Vagle vil kr mill. måtte forventes egenfinansiert gjennom ytterligere aksjeutvidelser (med mindre selskapet har hentet betydelige salgsinntekter fra utvikling av Vagle). Tredje fase: Aktuelle oppgaver i denne fasen antas: markedsføring av næringsområdet næringstomtene; anbudsinnhenting på grunnlag av godkjente tekniske utbyggingsplaner; utbygging av infrastruktur mv for å gjøre området om til salgbare næringstomter; kapitalbehovet for Vagle anslås til kr 290 mill. samt evt. deltakelse i ekstern infrastruktur (rekkefølgekrav) anslått opp til kr 600 mill.; kontraktsinngåelse for næringstomter; overlevering av infrastruktur til kommunen ved ferdigstillelse. Det er forbundet med stor usikkerhet å anslå kapitalbehovet for tredje fase. For Vagle antas kapitalbehovet å komme i perioden , mens for Vatne antas kapitalbehovet å oppstå i fasen Det er videre rimelig å legge til grunn at 25 % av kapitalbehovet vil måtte egenfinansieres, mens restbehovet kan lånefinansieres. Kapitalbehovet i tredje fase vil også kunne være avhengig av inntjening gjennom salg av tomter i denne fasen. 6. Organisering Utvikling av Vagle og Vatne til næringsområder fordrer betydelige kapitalinnskudd fra eiernes side og store låneopptak. Risikoen vurderes som vesentlig og i hovedsak knyttet til to hovedfaktorer: Reguleringsrisiko: Med reguleringsrisiko forstår vi kostnader som kan bli påført selskapet fra planmyndighetenes side knyttet opp mot retningslinjer for arealbruk som ikke treffer markedet, krav om deltakelse i finansiering av ekstern infrastruktur som ikke selskapet kan velte over på pris, krav om tidsrekkefølge for prosjektgjennomføring som hindrer utbygging til tidspunkt som treffer markedet riktig eller som gjør at selskapet oppebærer betydelige kapitalkostnader. Vi vurderer reguleringsrisikoen som reell og betydelig og som et forhold som bør avklares innen selskapsetableringen ettersom kostpris for utbygging blir på et nivå som gjør det krevende å oppnå forsvarlig inntjening i forhold til investert kapital.

6 Side 6 av 8 Markedsrisiko: Med markedsrisiko forstår vi mangel på samsvar mellom tidspunktet for når byggeklare tomter kan legges ut på markedet og etterspørselsituasjonen på det samme tidspunkt. Dette sammenfaller i høy grad med en oljebetinget konjunktursyklus i vår region. Markedsrisiko kan også være forbundet med feilaktig prisfastsetting eller reguleringsformål som ikke treffer aktuelle markedsbehov. Det anbefales på dette grunnlaget at man rykker stegvis frem etter følgende mønster: For første fase etableres et avtalebasert arbeidsfellesskap med Sandnes Tomteselskap som utførende sekretariat hvor Forus Næringspark deltar med en prosjektmedarbeider, og med en styringsgruppe sammensatt av daglig leder i Sandnes Tomteselskap og daglig leder av Forus Næringspark. Arbeidsfellesskapets mandat blir som følger: Forhandle frem og inngå opsjonsavtaler. Sandnes kommune v/sandnes Tomteselskap blir formell juridisk motpart. Følge, påvirke og gi innspill til arbeidet med interkommunal kommunedelplan og områdeplan for Vagle og til masterplan for Sandnes Øst med utgangspunkt markedets behov. Utarbeide forprosjekt m/kostnadsoverslag, finansieringsbehov og lønnsomhetsanalyser for utvikling av hhv Vagle og Vatne til næringsområder. Begge parter i arbeidsfellesskapet tilfører nødvendig driftskapital forholdsmessig etter eierbrøk som det er enighet om skal innarbeides i aksjonæravtalen, dog begrenset oppad til samlet øvre grense lik kr 5 mill. Det er videre forstått slik at kommunen ønsker at Sandnes Tomteselskap skal ha daglig ledelse av et fremtidig aksjeselskap og dette legges til grunn også for arbeidsfellesskapet. Deltakerne i arbeidsfellesskapet Sandnes Næringspark tar på dette grunnlaget stilling til etablering av aksjeselskapet Sandnes Næringspark AS og hvorvidt andre profesjonelle eiendomsinvestorer skal inviteres til deltakelse (for å spre risiko og tilføre prosjektet ytterligere markedsinnsikt). Dersom deltakerne konkluderer med at det foreligger et økonomisk grunnlag for utvikling av de aktuelle næringsområder med håndterbare risiki, etableres selskapet basert på følgende grunnlag: Formål med selskapet skal være å gjennomføre kjøp av tomteområder, ansvarlig for reguleringsplanarbeidet, planlegge og etablere infrastruktur, utforme formingsveileder samt markedsføre og selge tomter til bedrifter/virksomheter. Selskapet stiftes med nødvendig egenkapital for å kunne inngå avtaler om kjøp av eiendommer iht opsjonsavtaler inngått av arbeidsfellesskapet. Selskapets egenkapitalandel skal være på min. 40 % av totalkapitalen. Partene er videre enige om at selskapet skal ha en bokført egenkapital på min. 25 % av totalkapitalen. Partene er videre forpliktet til å stemme for kapitalutvidelser som er nødvendig for å sikre forsvarlig finansiering av selskapet. Aksjonærer inviteres til å delta med samme eierbrøk. Styrets sammensetning skal reflektere eierbrøk. Hver av aksjonærene utpeker på selvstendig grunnlag sine styrerepresentanter. Styreleder velges på selskapets generalforsamling fra aksjonær som ikke har inngått management-avtale med selskapet.

7 Side 7 av 8 Selskapet inngår egen management-avtale med Sandnes Tomteselskap som med dette også forstår den daglige drift av selskapet. Det opprettes egen prosjektgruppe med en representant fra hver av aksjonærene. Utbygging skal finne sted gjennom selskapet. Skulle en av de øvrige aksjonærer ha mer enn 50 % eierbrøk, overføres management-avtalen til vedkommende aksjonær med mindre aksjonærene i fellesskap bestemmer annet. Aksjonærene har forkjøpsrett og løsningsrett ved evt. eierskifte av aksjer. Selskapet skal ikke kunne oppløses før tidligst utbygging av næringsområdene på Vagle og i Vatne er gjennomført, inkl. garantitid. Dersom ett av medlemmene i arbeidsfellesskapet ikke ønsker å delta i etableringen av selskapet, er denne parten ansvarlig for sin del av de disponerte kostnadene. Partene plikter å stemme for og å delta i kapitalutvidelser i forhold til sin eierandel som måtte bli nødvendig for å sikre at selskapet for en EK som foreskrevet. Kapitalutvidelser er forutsatt å finne sted, men er ikke begrenset til følgende tidspunkt: o ved oppgjør av grunn som foretas av selskapet; o ved oppgjør for opparbeidelse av hovedanlegg. Partene er enige om at det utbetales utbytte til aksjonærene i den grad selskapets resultater og den langsiktige egenkapitalsituasjonen gir grunnlag for dette. Det lages regler for å som beskriver forholdet mellom partene dersom en av partene misligholder sine plikter etter aksjonæravtalen. Beslutning om å stifte selskapet treffes av styringsgruppen. En part kan ikke pålegge en annen part å delta i selskapsstiftelsen. Den av partene som ikke deltar som aksjonær i selskapet, kan ikke gjøre fremstøt for å posisjonere seg innen Vagle og Vatne næringspark. En part som ikke deltar i selskapet, er likevel ansvarlig for sin proratariske andel av arbeidsfellesskapets forpliktelser frem til stiftelsen. Det er partenes målsetting at det må foreligge et best mulig faktisk grunnlag før beslutning om å stifte selskapet, slik at det kan gjennomføres en hensiktsmessig utbygging basert på markedsmessige prinsipper. Dersom det ikke er grunnlag for å stifte selskapet, bærer hver av partene påløpte kostnader iht den fordelingsnøkkel som er omtalt tidligere. Ut over dette har ingen av partene noe å kreve av de øvrige parter. Alternativt kan kommunen velge å etablere selskapet umiddelbart i samsvar med bystyrets vedtak med nødvendig aksjekapital, gjennomføre første fase som beskrevet med aktiv deltakelse fra Forus Næringspark og deretter at partene på selvstendig grunnlag tar stilling til deltakelse i evt. aksjeutvidelse når resultatet av oppgavene i første fase foreligger. 7. Konklusjon Sandnes Tomteselskap KF og Forus Næringspark AS har oppnådd enighet om å samarbeide for å utbygge næringsområder innen Sandnes kommune. Partene er enige om å prioritere utbygging av et næringsområde på Vagle, Ganddal og et næringsområde omkring Vatne, Hana. Partene er enige om å etablere et arbeidsfellesskap med mandat å fremskaffe et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for utbygging med utgangspunkt i dette dokumentet med tilhørende vedlegg. Partene er videre enige om å etablere selskapet Sandnes Næringspark AS så fremt nødvendig beslutningsgrunnlag er etablert og partene har konkludert med at det kommersielle grunnlaget for utbygging av de aktuelle næringsområdene foreligger. Vedlagte avtale om arbeidsfellesskap mellom partene danner rammen om selskapsstiftelsen og regulerer forholdet mellom partene.

8 Side 8 av 8 Begge parter har tatt forbehold om godkjenning i partenes respektive styrende organer: Sandnes bystyre tirsdag 8. september 2009 Styret i Forus Næringspark AS onsdag 23. september Sandnes/ Stavanger Erik Tjemsland Forus Næringspark AS Daglig leder Torgeir Ravndal Sandnes Tomteselskap KF Daglig leder Vedlegg: Aksjonæravtale Med vennlig hilsen Erik Tjemsland

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ESKJ-13/260-8 74793/13 24.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 07.11.2013 Stavanger

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 10/15 Årsberetning 2014 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. FORMÅL OG OPPGAVER... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 4 4. AKTIVITETER I 2014... 5 5. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer