Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells"

Transkript

1 årsrapport 2013

2

3 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19 Noter 20 Revisjonsberetning 32 Finansielle hovedtall 34 Nettvirksomhet 35 Selskapsstruktur 36 Kraftsalg 37 Kraftproduksjon 38 Bioenergi 40 Eiendom 41 Volumtall for NØK 42 Samfunnsregnskap 43 Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

4 STAB VERNELEDER marked nett ØKONOMI Entreprenør smartkom PLAN

5 Dette er NØK Nord-Østerdal Kraftlag SA ble etablert 1. oktober 1944 og er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. NØK s forretningskontor ligger i Tynset i Hedmark fylke. Forsyningsområdet dekker kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal, Folldal og deler av Sollia (Stor-Elvdal). Formål NØK s hovedformål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskaping i Nord-Østerdalen. årsrapport

6 Bjørn Frydenborg Styreleder Stine Ringnes Medlem Svein Borkhus Medlem Jo Esten Trøan Medlem Hege Steihaug Barstad Medlem Tore Estensgård Medlem Ann Kristin Moen Medlem Stein Solbu Everksjef Ivar M. Often Nett Egil Magnar Stubsjøen Økonomi Merete Hektoen Marked

7 Nord-Østerdal Kraftlag SA Eierforhold Nord-Østerdal Kraftlag SA er et andelslag hvor om lag 85 % av andelene eies av private og 15 % av det offentlige. Organisasjon Årsmøtet er NØK s øverste organ. Årsmøtets medlemmer velges blant andelseierne for en periode på 4 år. Valgene skjer på særmøter i de kommuner som ligger innenfor nettområdet til NØK. Styret består av sju medlemmer. Ett medlem i styret velges som felles representant for kommunene i nettområdet og fire styremedlemmer velges av årsmøtet. To medlemmer velges av de ansatte. Everksjefen forestår den daglige ledelsen av NØK. Det vises for øvrig til organisasjonskartet på side 4. Styrets sammensetning: (andeler i NØK) Styreleder: Bjørn Frydenborg (12) Valgt av årsmøtet Medlem: Stine Ringnes (10) Valgt av årsmøtet Medlem: Svein Borkhus (10) Valgt av kommunene Medlem: Jo Esten Trøan (12) Valgt av årsmøtet Medlem: Ann Kristin Moen (12) Valgt av årsmøtet Medlem: Tore Estensgård (10) Valgt av de ansatte Medlem: Hege Steihaug Barstad (10) Valgt av de ansatte Ledelse NØK s ledelse er: (andeler i NØK) Everksjef: Stein Solbu (10) Nett: Ivar Müller Often (10) Økonomi: Egil Magnar Stubsjøen (10) Marked: Merete Hektoen (10) årsrapport

8

9 Nord-Østerdal Kraftlag SA Årsmøtets sammensetning Ordfører: Siri Strømmevold Representanter for andelseierne i kommunene Tynset: Tynset Bokhandel AS v/siri Strømmevold, Vidar Westum, Merete Myhre Moen, Stein Oddvar Østgård, Reidun Joten, Aasmund Gardseth, Berit Nordseth Moen. Rendalen: Elin Sandbakken, Jens Tore Løken, Randi Thorshaug, Dag Bakkom. Alvdal: Øyvind Holt, Olav Odden, Ola Eggset, Lars Einar Skarpsno. Folldal: Odd Hallgeir Øien, Heidi Katrine Krokmoen, Kjetil Blæsterdalen. Tolga: Toril Østvang, Jo Esten Trøan. Os: Bjarne Hansen, Helge Grue, Anne Røsten. Stor-Elvdal (Sollia): Ole Anton Brænd. Kontrollkomiteens sammensetning: Leder: Odd Uglem Medlemmer: Ingrid Wiik Haugbjørg og Helge Bjertnæs Valgkomiteens sammensetning: Leder: Marit Gilleberg Medlemmer: Dag Meli og Berit Nordseth Moen Representanter for kommunene: Tynset: Bersvend Salbu Rendalen: Tove Døsen Alvdal: Svein Borkhus Folldal: Egil Eide Tolga: Leif Vingelen Os: Arnfinn Nergård Stor-Elvdal: Even Moen årsrapport

10 Everksjefen har ordet Kraftlaget er 70 år i år og er en vital og energisk bedrift som hver dag arbeider for å gi positiv energi til folk. Vi leverer strøm til bedrifter og husholdninger som har ulik bruk og ulike formål med sin anvendelse. Alt dette har en fellesnevner i at det gjør hverdagen enklere for folk. Likevel ønsker vi å gi noe mer til vår region gjennom den kapitalen og kompetansen vi har. Vi avlegger derfor hvert år et samfunnsregnskap som viser den lokale verdiskapingen vi bidrar med. Likeledes vil vi strekke oss litt ekstra for at kundene skal ha en positiv opplevelse i møte med ansatte i selskapet. Det må like vel innrømmes at det ikke er alltid vi lykkes, enn så gjerne vi skulle ønske det. Nettselskapene i Norge er monopoler og strengt lovregulert i forhold hva vi kan og ikke kan gjøre. Kunden kan i mange tilfeller oppfatte oss både som omstendelige og lite fleksible. I et mellomstort selskap som kraftlaget må mange personer gjøre oppgaver innenfor flere fagfelt. Vi må også trekke på smilebåndet når reglene til eksempel forteller oss at en og samme person ikke har lov til å svare på både nettleie og kraftpris når en kunde ringer. Nord-Østerdal Kraftlag SA ble etablert i 1944 og hovedoppgaven de tre første tiårene var å knytte de ulike bygdene i Nord-Østerdal sammen i et felles kraftnett. Oppgaven var enorm i vårt vidstrakte distrikt. Med tæl og kompetanse ble jobben gjennomført, og vi må takke pionerne for det nettet og de ressursene vi rår over i dag. Dette har vært et forbilde i arbeidet når vi de siste årene har gjennomført en vidstrakt fiberutbygging. For å arbeide og bo i regionen er ikke lenger bare strøm en nødvendighet, men også moderne høyhastighetskommunikasjon som gir oss de samme digitale tilbudene som i de sentrale strøk. Det hårete målet har vært at vi skal ha det samme bredbåndstilbudet som på Karl Johan. 10 årsrapport 2013 Det har lenge vært en diskusjon både blant politikere og i bransjen selv om hvordan den norske nettstrukturen skal være. I første rekke er mange kritiske til at det er så mange små nettselskaper. Denne vurderingen av nettselskapene har nå materialisert seg gjennom at Olje- og energidepartementet i fjor etablerte en ekspertgruppe som skal vurdere en rekke utfordringer knyttet til organisering og drift av det norske kraftnettet. Gruppen ledes av Eivind Reiten og skal levere sin rapport 30. april Vi er naturlig nok spente på hvilke føringer som vil ligge i denne innstillingen.

11 Nye krav og forventninger fra EU, norske myndigheter, strømkunder og produsenter vil øke nettselskapenes behov for kompetanse, organisering og kapital i årene fremover. Kombinasjonen av endret forbruksmønster, mer uregulerbar kraftproduksjon og hyppigere ekstremvær vil stille nye krav til drift og koordinering i nettet. Nord-Østerdal Kraftlag SA deltar med synspunkter og vurderingene om disse temaene gjennom fagforum i bransjeorganisasjonen Energi Norge. Det er viktig at kraftlaget ser de utfordringene som kommer og tar en posisjon som gjør at selskapet fortsatt kan være en regional aktør. I siste halvdel av 2013 startet utbyggingen av en tredje fyrkjele i fjernvarmenettet til NØK Holmen biovarme. Fyrkjelen er konstruert for å ta imot fuktig flis. Det er viktig for kraftlaget å benytte teknologi og kunnskap til bærekraftig utnyttelse av lokalt råstoff. Miljøgevinsten med det nye anlegget tilsvarer at alle i Tynset sluttet å kjøre bil. Med beslutningen fra NVE om å gi konsesjon til bygging av et nytt Sølna kraftverk i Alvdal, har Østerdalen Kraftproduksjon AS satt i gang med detaljprosjektering med sikte på byggestart første halvår Kraftverket vil ligge i nærheten av tidligere Lovise Hytte som ble etablert som smeltehytte i Hedmark fylkeskommune skriver følgende om kraftverket: Området får på denne måten en tilvekst som forteller om vannkraftens betydning over et enda lenger tidsspenn. Det kan sees på som en berikelse for kulturminneområdet. Det er ikke ofte en får slike superlativer, men det viser det industrielle perspektivet kraftlaget jobber i. De ansatte er den viktigste ressursen i bedriften. For selskapet er det derfor viktig å ha tilgang på dyktige og entusiastiske fagfolk, og at NØK bidrar til at ungdom får denne kompetansen. Jeg er sikker på at vi står godt rustet for utfordringene framover. De ansatte har vist stor endringsvilje, og jeg vil takke de ansatte for entusiasmen og innsatsen gjennom året. Tynset, 9. april Stein Solbu årsrapport

12 Årsberetning 2013 Virksomheten Konsernet har sin kjernevirksomhet innen kraftproduksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk energi. I hovedsak skjer dette i regionen Nord-Østerdal. Hovedkontoret ligger i Tynset kommune med tillegg av oppmøtesteder for montører i Tolga, Tynset, Alvdal og Rendalen. Morselskapet er registrert som et samvirkeforetak med navnet Nord-Østerdal Kraftlag SA. Kraftproduksjonen er plassert i to egne selskaper. Det ene er det heleide datterselskapet NØK Andelsverk AS som har en eierandel på 4,4 % i Kraftverkene i Orkla. Det andre er Østerdalen Kraftproduksjon AS hvor Nord-Østerdal Kraftlag SA (NØK) har en eierandel på 33 %. Selskapet har kraftverk i Elverum, Folldal og Alvdal. NØK har kraftsalg plassert i morselskapet. Kundegrunnlaget er i hovedsak innenfor eget forsyningsområde, men har også kunder fra andre deler av landet. NØK har ansvaret for effektiv og sikker strømforsyning i Nord- Østerdal. Nettavdelingen er den avdelingen som har flest ansatte i NØK familien og har oppmøtesteder på Tolga, Tynset, Alvdal og i Rendalen. Spredt bebyggelse og et langstrakt nett gir utfordringer i forhold til kostnadseffektive investeringer. NØK eier ved årsskiftet 100 % i NØK Holmen biovarme AS. Selskapet har sin hovedaktivitet i fjernvarmenettet i Tynset, men har også fjernvarmenett i Vingelen og Tolga sentrum. Videre eier NØK 100 % i Janfire Norge AS som tilbyr konsulenttjenester innen varmeløsninger. Innenfor eiendom har NØK en eierandel på 65,8 % i datterselskapet NØK Energi eiendom AS hvor SIVA Eiendom Holding AS, gjennom en innfusjonering av sine industribygg i Tynset, eier de resterende 34,2 %. Selskapet eier både kontor- og industrilokaler som i hovedsak er plassert i Tynset sentrum, men er også etablert med et forretningsbygg i Tolga. NØK driver ikke eget forsknings- og utviklingsarbeid ut over fellesfinansierte prosjekter gjennom energibedriftenes interesseforening, Energi Norge. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn som forutsetning da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljø Nord-Østerdal Kraftlag SA utøver helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i henhold til gjeldende regelverk og dokumentasjonskrav fastsatt i internkontrollforskriften. Selskapet har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet og arbeider aktivt for at alle ansatte skal ha en sikker arbeidsdag og et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte er tilsluttet Bedriftshelsetjenesten AS. Arbeidsmiljøutvalget har gjennom året hatt 4 møter. Det totale sykefraværet i 2013 (2012) var på 4,32 % (2,02 %) og av dette utgjør 3,21 % (0,98 %) langtidssykefravær. Vi har i 2013 ikke hatt arbeidsuhell/skader. I 2012 hadde vi 2 mindre alvorlige arbeidsuhell, men ingen av dem medførte fravær. Bedriften har som tidligere år også i 2013 hatt høy fokus på rapportering av uønskede hendelser. Dette er meget viktig i forhold til forbedringsarbeidet og gir mulighet til å få satt inn tiltak i en tidlig fase og samtidig redusere sannsynligheten for at det skjer arbeidsuhell. Styret vil takke de ansatte for innsatsen i Resultatet som NØK har oppnådd viser at de ansatte har gjort en utmerket jobb og framstår som gode ambassadører for bedriften. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnedsettelse i saker som lønn, avansement og rekruttering. Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 48 heltidsansatte hvorav 7 kvinner og 41 menn. Selskapets styre består av 3 kvinner og 4 menn. Ytre miljø Styret mener det ytre miljø er ivaretatt innenfor rammen av hva som er påregnelig for et energiverk. Nord-Østerdal Kraftlag SA er Miljøfyrtårnsertifisert. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per årsskiftet. I regnskapet for 2013 inngår morselskap, datterselskaper (mer enn 50 % eierandel) og tilknyttede selskaper (mer enn 20 % eierandel). I regnskapet for mor benyttes egenkapitalmetoden for selskaper hvor en har mer enn 20 % eierandel. Det betyr at selskapenes resultater føres under finansposter i morselskapet etter prosentvis eierandel og påvirker derfor resultatet direkte. I 2013 er det foretatt ekstraordinære nedskrivninger på 7,5 mill. kroner i NØK Energi eiendom AS hvor NØK har en eierandel på 65,85 %. Størstedelen av nedskrivingen er kostnader knyttet til utvikling av prosjektet for nytt helsearkiv på Tynset. NØK Energi eiendom AS fikk i 2013 et underskudd på 6,4 mill. kroner etter skatt. 12

13 Styret kjenner ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som ikke er hensyntatt ved årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme NØKs resultat og stilling. Nord-Østerdal Kraftlag SA, morselskap Morselskapet består av virksomhetsområdene nett og kraftsalg. Under finansinntekter kommer resultatandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Brutto omsetning i driftsåret 2013 ble 191,9 mill. kroner mot 151,5 mill. kroner i Årets driftsresultat ga et overskudd på 20,7 mill. kroner mot 0,4 mill. kroner året før og er i hovedsak resultat fra kjernevirksomhetene nett og kraftsalg. Ordinært resultat etter skatt ble et overskudd på 14,0 mill. kroner mot 8,1 mill. kroner i Nord-Østerdal Kraftlag SA, konsern Konsernet Nord-Østerdal Kraftlag SA omfatter morselskapet og datterselskapene NØK Andelsverk AS, NØK Energi eiendom AS, NØK Holmen biovarme AS, Janfire Norge AS og NØK Avfallsenergi AS. I det konsoliderte årsregnskapet for konsernet er de interne transaksjonene mellom morselskap og datterselskaper eliminert. Resultatandeler i de tilknyttede selskapene er klassifisert under finansinntekter. Brutto omsetning i driftsåret 2013 ble 220,3 mill. kroner mot 180,3 mill. kroner i Driftsresultatet ga et overskudd på 21,5 mill. kroner mot 14,4 mill. kroner i året før. Konsernets ordinære resultat ga et overskudd på 12,7 mill. kroner før minoritetsinteresser mot 8,7 mill. kroner i Netto finansposter økte med 0,7 mill. kroner sammenlignet med året før. Kontantstrøm fra driften utgjorde 42,2 mill. kroner i 2013, mens 58,2 mill. kroner gikk til dekning av investeringer. Opptak av nye lån og nedbetaling av langsiktig gjeld ga samlet et forbruk på 5,7 mill. kroner. Samlet ble likviditeten redusert med 21,8 mill. kroner. Selskapet hadde ved inngangen til 2014 ubenyttede trekkrettigher på 12 mill. kroner. Langsiktig gjeld og forpliktelser, inklusive deleide anlegg, ble redusert med 5,6 mill. kroner til 174,7 mill. kroner per Egenkapitalens andel av bokført totalkapital ble 63,8 % i 2013 mot 62,9 % i Totalkapitalrentabiliteten, eller avkastning på bokført kapital, ble 4,2 % i 2013 mot 3,0 % i Finansiell risiko Den finansielle risikoen i selskapet er knyttet mot motpartsrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Motpartsrisikoen er knyttet til salg av nettjenester og kraft til sluttkunder. Fordi NØK har svært få store kunder anses motpartsrisikoen som lav. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med å holde tapene så lave som mulige. Markedsrisikoen i forhold til kraftmarkedet er ivaretatt gjennom et eget risikodokument. Hovedtyngden av NØKs privatkunder har elspotpris med påslag og derigjennom er markedsrisikoen lav. Kreditt- og likviditetsrisikoen anses liten som følge av solid egenkapital i selskapet og styres gjennom et eget dokument for finansforvaltning. Verdiskaping Nord-Østerdal Kraftlag SA har en formålsparagraf som legger rammene for selskapets aktivitet, samtidig som det i denne ligger en utfordring om å bidra til verdiskapingen i Nord-Østerdal. Nord-Østerdal Kraftlag SA skal være en drivkraft i regionen gjennom bruk av kompetanse og kapital. Selskapet skal utvikle eksisterende forretningsområder, men også delta i etablering av nye. Dette materialiseres gjennom selskapets engasjement i fornybar energi, infrastruktur og vare- og tjenesteleveranser. Framtidig utvikling Det har lenge vært en diskusjon både blant politikere og i bransjen selv om hvordan den norske nettstrukturen skal være. I første rekke er mange kritiske til at det er så mange små nettselskaper. Denne vurderingen av nettselskapene har nå materialisert seg gjennom at Olje- og energidepartementet i fjor etablerte en ekspertgruppe som skal vurdere en rekke utfordringer knyttet til organisering og drift av det norske kraftnettet. Gruppen ledes av Eivind Reiten og skal levere sin rapport 30. april Nye krav og forventninger fra EU, norske myndigheter, strømkunder og produsenter vil øke nettselskapenes behov for kompetanse, organisering og kapital i årene fremover. Kombinasjonen av endret forbruksmønster, mer uregulerbar kraftproduksjon og hyppigere ekstremvær vil stille nye krav til drift og koordinering i nettet. Nord-Østerdal Kraftlag SA deltar med synspunkter og vurderingene om disse temaene gjennom fagforum i bransjeorganisasjonen årsrapport

14 Energi Norge. Det er viktig at kraftlaget ser de utfordringene som kommer og tar en posisjon som gjør at selskapet fortsatt kan være en regional aktør. De nåværende rammevilkårene for nettvirksomheten, som er fastlagt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), gir Nord-Østerdal Kraftlag SA rom for nyinvesteringer og rehabiliteringer som skal til for å opprettholde kvaliteten på strømforsyningen i vårt vidstrakte distrikt. Det største prosjektet framover vil være å få installert digitale Smart Strøm-målere hos kundene. Prosjektet skal være ferdig innen Fiberutbyggingen i Nord-Østerdal er en viktig infrastruktur for framtidig bosetting og utvikling. NØK har en langsiktig avtale med Eidsiva Bredbånd AS om utbygging som sikrer tilfredsstillende avkastning ved fiberutbygging. En viktig investering for Nord-Østerdal Kraftlag SA og regionen har vært ønske om utbygging av dam og kraftverk i Markbulia og Einunna. I april 2012 kom innstillingen fra NVE til OED (Olje og energi departementet) med avslag på bygging av ny dam i Markbulia, men med en positiv innstilling til nytt kraftverk i Einunna. Det er nå opp til OED å bestemme om det skal gis mulighet for full utbygging. Beslutning om dette kan ventes i siste halvdel av I november kom beslutningen fra NVE om å gi konsesjon til bygging av et nytt Sølna kraftverk i Alvdal. Østerdalen Kraftproduksjon AS har satt i gang med detaljprosjektering med sikte på byggestart første halvår Kraftverket er kostnadsberegnet til 80 mill. kroner med en årsproduksjon på 15,7 GWh. Nord-Østerdal Kraftlag SA er gitt mulighet til å delta i utbyggingen av Tolgafallene med inntil en 1/9 eierandel. Det arbeides nå med forutsetningen for et selskap med lokale offentlige eiere hvor NØK kan ha inntil en tredjedel eierskap. NØK ser det som viktig å bidra til lokal verdiskaping gjennom et slikt eierskap. NØK ønsker også å bidra til en realisering av det potensialet for kraftproduksjon som utbygging av småkraftverk representerer. Dette vil kunne skje både i egen regi og i form av direkte samarbeid med grunneiere. Videre er utbyggingen av nettet viktig for eventuelle småkraftprosjekter. Nord-Østerdal Kraftlag SA ønsker fortsatt å være en pådriver for bruk av bioenergi i vår region, men må tilpasse aktiviteten til de rammebetingelser en har. Samtidig er det viktig å påvirke rammebetingelsen slik at disse blir forutsigbare og har en slik innretning at de utløser nye prosjekter. NØK Holmen biovarme AS eies i dag i sin helhet av NØK. Selskapet har vist en positiv utvikling siste år og har gjennom høsten bygget et nytt flisfyringsanlegg på 3 MW for å dekke etterspørselen etter fjernvarme i Tynset sentrum. En forventet videre positiv utvikling av selskapet er basert på etableringen av Norsk Helsearkiv på Tynset. Nord-Østerdal Kraftlag SA har en egenkapitalandel på 76,2 % av en totalkapital på 526 mill. kroner. Det er viktig at NØK kan bidra til utviklingen i regionen gjennom satsing på energi og infrastruktur og ha styrke til å delta med tilstrekkelig kapital på de ulike områdene. Resultatdisponering Styret foreslår at av årets overskudd i morselskapet på 13,997 mill. kroner, overføres 10,871 mill. kroner til annen egenkapital og 3,127 mill. kroner avsettes til kjøpeutbytte. Tynset, 9. april 2014 Bjørn Frydenborg, leder Stine Ringnes Svein Borkhus Ann Kristin Moen Jo Esten Trøan Tore Estensgård Heidi Steihaug Barstad Stein Solbu, everksjef 14

15 Resultatregnskap [1000 kr.] MORSELSKAP KONSERN Driftsinntekter Note Salg av energi Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Kjøp andre varer for salg Lønnskostnad 8, Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning av varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat av investering i datterselskap 3, Resultat av investering i tilknyttet selskap 3, Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel av årsresultat Overføringer Avsatt til kjøpeutbytte Overført fra annen egenkapital Sum overføringer årsrapport årsrapport

16 Balanse pr. 31. desember [1000 kr.] MORSELSKAP KONSERN EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern 5, Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 4, Investeringer i aksjer og andeler 9, Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring på konsernselskap Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjefond/obligasjonsfond Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER årsrapport

17 Balanse pr. 31. desember [1000 kr.] MORSELSKAP KONSERN EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kjøpeutbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tynset, 9. april 2014 Bjørn Frydenborg, leder Stine Ringnes Svein Borkhus Ann Kristin Moen Jo Esten Trøan Tore Estensgård Heidi Steihaug Barstad Stein Solbu, everksjef årsrapport

18

19 Kontantstrømoppstilling [1000 kr.] MORSELSKAP KONSERN Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra salg av energi og overføringstjenester Innbetalinger fra andre driftsinntekter Utbetalinger for varer og tjenester for salg og eget forbruk Utbetalinger til ansatte, pensjoner, arbeidsgiveravgift mv Innbetalinger av utbytte Utbetalinger av utbytte/kjøpeutbytte Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter/finanskostnader Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer, andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger på langsiktige fordringer Utbetalinger til nye langsiktige fordringer Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Netto endring mellomværende med konsernselskaper Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Endring av andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter årsrapport årsrapport

20 Noter 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nord-Østerdal Kraftlag SA og datterselskapene Nord-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS, NØK Energi eiendom, NØK Holmen biovarme, NØK Avfallsenergi AS, Janfire Norge AS og Vingelen Nærvarme AS (datterdatter). Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Datterselskaper/tilknyttede selskaper/felles kontrollert virksomhet Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Dette innebærer at morselskapets aksjeposter i disse selskapene er verdsatt til morselskapets andel (eierandel) av selskapenes egenkapital. Tilsvarende er morselskapets andel av selskapenes årsresultat for 2013 resultatført som finansposter i selskapsregnskapet. Nord-Østerdal Kraftlag SA har følgende datterselskaper pr : Nord-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS er heleid datterselskap. Janfire Norge AS er heleid datterselskap. NØK Avfallsenergi AS er heleid datterselskap. NØK Holmen biovarme er heleid datterselskap. NØK Energi eiendom eies med 65,8%. Vingelen Nærvarme AS er datterdatter og eies med 60% av NØK Holmen biovarme. Følgende selskaper er definert som tilknyttede selskaper pr : Østerdalen Kraftproduksjon AS med en eierandel på 33,0%. Tynset Arkiv AS hvor NØK Energi eiendom har en eierandel på 34,0 %. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler er generelt vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom identifisert verdifall ikke forventeså være forbigående. Langsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Avskrivningene er i samsvar med anbefalinger fra Energiforeningens Fellesorganisasjon. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon, og den etablerte ordningen er ytelsesbasert og i samsvar med kravene i loven. Tjenestepensjonsavtalen er etablert i Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsforpliktelser er aktuarberegnet pr og bokført i samsvar med beregningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/ utsatt skattefordel er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel på framførbar grunnrente er bokført i regnskapet. Utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av en estimert effektiv skattesats på grunnrente på 16,4 %. Estimatet for effektiv skattesats er utarbeidet på grunnlag av prognoser for de enkelte elementer som inngår i grunnrentebeskatningen i de framtidige perioder. Den gjennomsnittlige effektive skattesatsen finnes som forholdet mellom beregnet grunnrenteskatt og skattemessig resultat før friinntekt summert over hele prognoseperioden. 20 årsrapport

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014

årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Melan van der Hout i svev fra Sølna Bro ved Sølna Kraftverk. «Det var helt fantastisk å sveve over vannet og se på de flotte omgivelsene», sier hun om hoppet. Innhold Organisasjonskart

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Dette er NØK. Formål NØK s formål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskaping i Nord-Østerdalen.

Dette er NØK. Formål NØK s formål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskaping i Nord-Østerdalen. årsrapport 29 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 29 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer