Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells"

Transkript

1 årsrapport 2013

2

3 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19 Noter 20 Revisjonsberetning 32 Finansielle hovedtall 34 Nettvirksomhet 35 Selskapsstruktur 36 Kraftsalg 37 Kraftproduksjon 38 Bioenergi 40 Eiendom 41 Volumtall for NØK 42 Samfunnsregnskap 43 Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

4 STAB VERNELEDER marked nett ØKONOMI Entreprenør smartkom PLAN

5 Dette er NØK Nord-Østerdal Kraftlag SA ble etablert 1. oktober 1944 og er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. NØK s forretningskontor ligger i Tynset i Hedmark fylke. Forsyningsområdet dekker kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal, Folldal og deler av Sollia (Stor-Elvdal). Formål NØK s hovedformål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskaping i Nord-Østerdalen. årsrapport

6 Bjørn Frydenborg Styreleder Stine Ringnes Medlem Svein Borkhus Medlem Jo Esten Trøan Medlem Hege Steihaug Barstad Medlem Tore Estensgård Medlem Ann Kristin Moen Medlem Stein Solbu Everksjef Ivar M. Often Nett Egil Magnar Stubsjøen Økonomi Merete Hektoen Marked

7 Nord-Østerdal Kraftlag SA Eierforhold Nord-Østerdal Kraftlag SA er et andelslag hvor om lag 85 % av andelene eies av private og 15 % av det offentlige. Organisasjon Årsmøtet er NØK s øverste organ. Årsmøtets medlemmer velges blant andelseierne for en periode på 4 år. Valgene skjer på særmøter i de kommuner som ligger innenfor nettområdet til NØK. Styret består av sju medlemmer. Ett medlem i styret velges som felles representant for kommunene i nettområdet og fire styremedlemmer velges av årsmøtet. To medlemmer velges av de ansatte. Everksjefen forestår den daglige ledelsen av NØK. Det vises for øvrig til organisasjonskartet på side 4. Styrets sammensetning: (andeler i NØK) Styreleder: Bjørn Frydenborg (12) Valgt av årsmøtet Medlem: Stine Ringnes (10) Valgt av årsmøtet Medlem: Svein Borkhus (10) Valgt av kommunene Medlem: Jo Esten Trøan (12) Valgt av årsmøtet Medlem: Ann Kristin Moen (12) Valgt av årsmøtet Medlem: Tore Estensgård (10) Valgt av de ansatte Medlem: Hege Steihaug Barstad (10) Valgt av de ansatte Ledelse NØK s ledelse er: (andeler i NØK) Everksjef: Stein Solbu (10) Nett: Ivar Müller Often (10) Økonomi: Egil Magnar Stubsjøen (10) Marked: Merete Hektoen (10) årsrapport

8

9 Nord-Østerdal Kraftlag SA Årsmøtets sammensetning Ordfører: Siri Strømmevold Representanter for andelseierne i kommunene Tynset: Tynset Bokhandel AS v/siri Strømmevold, Vidar Westum, Merete Myhre Moen, Stein Oddvar Østgård, Reidun Joten, Aasmund Gardseth, Berit Nordseth Moen. Rendalen: Elin Sandbakken, Jens Tore Løken, Randi Thorshaug, Dag Bakkom. Alvdal: Øyvind Holt, Olav Odden, Ola Eggset, Lars Einar Skarpsno. Folldal: Odd Hallgeir Øien, Heidi Katrine Krokmoen, Kjetil Blæsterdalen. Tolga: Toril Østvang, Jo Esten Trøan. Os: Bjarne Hansen, Helge Grue, Anne Røsten. Stor-Elvdal (Sollia): Ole Anton Brænd. Kontrollkomiteens sammensetning: Leder: Odd Uglem Medlemmer: Ingrid Wiik Haugbjørg og Helge Bjertnæs Valgkomiteens sammensetning: Leder: Marit Gilleberg Medlemmer: Dag Meli og Berit Nordseth Moen Representanter for kommunene: Tynset: Bersvend Salbu Rendalen: Tove Døsen Alvdal: Svein Borkhus Folldal: Egil Eide Tolga: Leif Vingelen Os: Arnfinn Nergård Stor-Elvdal: Even Moen årsrapport

10 Everksjefen har ordet Kraftlaget er 70 år i år og er en vital og energisk bedrift som hver dag arbeider for å gi positiv energi til folk. Vi leverer strøm til bedrifter og husholdninger som har ulik bruk og ulike formål med sin anvendelse. Alt dette har en fellesnevner i at det gjør hverdagen enklere for folk. Likevel ønsker vi å gi noe mer til vår region gjennom den kapitalen og kompetansen vi har. Vi avlegger derfor hvert år et samfunnsregnskap som viser den lokale verdiskapingen vi bidrar med. Likeledes vil vi strekke oss litt ekstra for at kundene skal ha en positiv opplevelse i møte med ansatte i selskapet. Det må like vel innrømmes at det ikke er alltid vi lykkes, enn så gjerne vi skulle ønske det. Nettselskapene i Norge er monopoler og strengt lovregulert i forhold hva vi kan og ikke kan gjøre. Kunden kan i mange tilfeller oppfatte oss både som omstendelige og lite fleksible. I et mellomstort selskap som kraftlaget må mange personer gjøre oppgaver innenfor flere fagfelt. Vi må også trekke på smilebåndet når reglene til eksempel forteller oss at en og samme person ikke har lov til å svare på både nettleie og kraftpris når en kunde ringer. Nord-Østerdal Kraftlag SA ble etablert i 1944 og hovedoppgaven de tre første tiårene var å knytte de ulike bygdene i Nord-Østerdal sammen i et felles kraftnett. Oppgaven var enorm i vårt vidstrakte distrikt. Med tæl og kompetanse ble jobben gjennomført, og vi må takke pionerne for det nettet og de ressursene vi rår over i dag. Dette har vært et forbilde i arbeidet når vi de siste årene har gjennomført en vidstrakt fiberutbygging. For å arbeide og bo i regionen er ikke lenger bare strøm en nødvendighet, men også moderne høyhastighetskommunikasjon som gir oss de samme digitale tilbudene som i de sentrale strøk. Det hårete målet har vært at vi skal ha det samme bredbåndstilbudet som på Karl Johan. 10 årsrapport 2013 Det har lenge vært en diskusjon både blant politikere og i bransjen selv om hvordan den norske nettstrukturen skal være. I første rekke er mange kritiske til at det er så mange små nettselskaper. Denne vurderingen av nettselskapene har nå materialisert seg gjennom at Olje- og energidepartementet i fjor etablerte en ekspertgruppe som skal vurdere en rekke utfordringer knyttet til organisering og drift av det norske kraftnettet. Gruppen ledes av Eivind Reiten og skal levere sin rapport 30. april Vi er naturlig nok spente på hvilke føringer som vil ligge i denne innstillingen.

11 Nye krav og forventninger fra EU, norske myndigheter, strømkunder og produsenter vil øke nettselskapenes behov for kompetanse, organisering og kapital i årene fremover. Kombinasjonen av endret forbruksmønster, mer uregulerbar kraftproduksjon og hyppigere ekstremvær vil stille nye krav til drift og koordinering i nettet. Nord-Østerdal Kraftlag SA deltar med synspunkter og vurderingene om disse temaene gjennom fagforum i bransjeorganisasjonen Energi Norge. Det er viktig at kraftlaget ser de utfordringene som kommer og tar en posisjon som gjør at selskapet fortsatt kan være en regional aktør. I siste halvdel av 2013 startet utbyggingen av en tredje fyrkjele i fjernvarmenettet til NØK Holmen biovarme. Fyrkjelen er konstruert for å ta imot fuktig flis. Det er viktig for kraftlaget å benytte teknologi og kunnskap til bærekraftig utnyttelse av lokalt råstoff. Miljøgevinsten med det nye anlegget tilsvarer at alle i Tynset sluttet å kjøre bil. Med beslutningen fra NVE om å gi konsesjon til bygging av et nytt Sølna kraftverk i Alvdal, har Østerdalen Kraftproduksjon AS satt i gang med detaljprosjektering med sikte på byggestart første halvår Kraftverket vil ligge i nærheten av tidligere Lovise Hytte som ble etablert som smeltehytte i Hedmark fylkeskommune skriver følgende om kraftverket: Området får på denne måten en tilvekst som forteller om vannkraftens betydning over et enda lenger tidsspenn. Det kan sees på som en berikelse for kulturminneområdet. Det er ikke ofte en får slike superlativer, men det viser det industrielle perspektivet kraftlaget jobber i. De ansatte er den viktigste ressursen i bedriften. For selskapet er det derfor viktig å ha tilgang på dyktige og entusiastiske fagfolk, og at NØK bidrar til at ungdom får denne kompetansen. Jeg er sikker på at vi står godt rustet for utfordringene framover. De ansatte har vist stor endringsvilje, og jeg vil takke de ansatte for entusiasmen og innsatsen gjennom året. Tynset, 9. april Stein Solbu årsrapport

12 Årsberetning 2013 Virksomheten Konsernet har sin kjernevirksomhet innen kraftproduksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk energi. I hovedsak skjer dette i regionen Nord-Østerdal. Hovedkontoret ligger i Tynset kommune med tillegg av oppmøtesteder for montører i Tolga, Tynset, Alvdal og Rendalen. Morselskapet er registrert som et samvirkeforetak med navnet Nord-Østerdal Kraftlag SA. Kraftproduksjonen er plassert i to egne selskaper. Det ene er det heleide datterselskapet NØK Andelsverk AS som har en eierandel på 4,4 % i Kraftverkene i Orkla. Det andre er Østerdalen Kraftproduksjon AS hvor Nord-Østerdal Kraftlag SA (NØK) har en eierandel på 33 %. Selskapet har kraftverk i Elverum, Folldal og Alvdal. NØK har kraftsalg plassert i morselskapet. Kundegrunnlaget er i hovedsak innenfor eget forsyningsområde, men har også kunder fra andre deler av landet. NØK har ansvaret for effektiv og sikker strømforsyning i Nord- Østerdal. Nettavdelingen er den avdelingen som har flest ansatte i NØK familien og har oppmøtesteder på Tolga, Tynset, Alvdal og i Rendalen. Spredt bebyggelse og et langstrakt nett gir utfordringer i forhold til kostnadseffektive investeringer. NØK eier ved årsskiftet 100 % i NØK Holmen biovarme AS. Selskapet har sin hovedaktivitet i fjernvarmenettet i Tynset, men har også fjernvarmenett i Vingelen og Tolga sentrum. Videre eier NØK 100 % i Janfire Norge AS som tilbyr konsulenttjenester innen varmeløsninger. Innenfor eiendom har NØK en eierandel på 65,8 % i datterselskapet NØK Energi eiendom AS hvor SIVA Eiendom Holding AS, gjennom en innfusjonering av sine industribygg i Tynset, eier de resterende 34,2 %. Selskapet eier både kontor- og industrilokaler som i hovedsak er plassert i Tynset sentrum, men er også etablert med et forretningsbygg i Tolga. NØK driver ikke eget forsknings- og utviklingsarbeid ut over fellesfinansierte prosjekter gjennom energibedriftenes interesseforening, Energi Norge. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn som forutsetning da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljø Nord-Østerdal Kraftlag SA utøver helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i henhold til gjeldende regelverk og dokumentasjonskrav fastsatt i internkontrollforskriften. Selskapet har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet og arbeider aktivt for at alle ansatte skal ha en sikker arbeidsdag og et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte er tilsluttet Bedriftshelsetjenesten AS. Arbeidsmiljøutvalget har gjennom året hatt 4 møter. Det totale sykefraværet i 2013 (2012) var på 4,32 % (2,02 %) og av dette utgjør 3,21 % (0,98 %) langtidssykefravær. Vi har i 2013 ikke hatt arbeidsuhell/skader. I 2012 hadde vi 2 mindre alvorlige arbeidsuhell, men ingen av dem medførte fravær. Bedriften har som tidligere år også i 2013 hatt høy fokus på rapportering av uønskede hendelser. Dette er meget viktig i forhold til forbedringsarbeidet og gir mulighet til å få satt inn tiltak i en tidlig fase og samtidig redusere sannsynligheten for at det skjer arbeidsuhell. Styret vil takke de ansatte for innsatsen i Resultatet som NØK har oppnådd viser at de ansatte har gjort en utmerket jobb og framstår som gode ambassadører for bedriften. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnedsettelse i saker som lønn, avansement og rekruttering. Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 48 heltidsansatte hvorav 7 kvinner og 41 menn. Selskapets styre består av 3 kvinner og 4 menn. Ytre miljø Styret mener det ytre miljø er ivaretatt innenfor rammen av hva som er påregnelig for et energiverk. Nord-Østerdal Kraftlag SA er Miljøfyrtårnsertifisert. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per årsskiftet. I regnskapet for 2013 inngår morselskap, datterselskaper (mer enn 50 % eierandel) og tilknyttede selskaper (mer enn 20 % eierandel). I regnskapet for mor benyttes egenkapitalmetoden for selskaper hvor en har mer enn 20 % eierandel. Det betyr at selskapenes resultater føres under finansposter i morselskapet etter prosentvis eierandel og påvirker derfor resultatet direkte. I 2013 er det foretatt ekstraordinære nedskrivninger på 7,5 mill. kroner i NØK Energi eiendom AS hvor NØK har en eierandel på 65,85 %. Størstedelen av nedskrivingen er kostnader knyttet til utvikling av prosjektet for nytt helsearkiv på Tynset. NØK Energi eiendom AS fikk i 2013 et underskudd på 6,4 mill. kroner etter skatt. 12

13 Styret kjenner ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som ikke er hensyntatt ved årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme NØKs resultat og stilling. Nord-Østerdal Kraftlag SA, morselskap Morselskapet består av virksomhetsområdene nett og kraftsalg. Under finansinntekter kommer resultatandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Brutto omsetning i driftsåret 2013 ble 191,9 mill. kroner mot 151,5 mill. kroner i Årets driftsresultat ga et overskudd på 20,7 mill. kroner mot 0,4 mill. kroner året før og er i hovedsak resultat fra kjernevirksomhetene nett og kraftsalg. Ordinært resultat etter skatt ble et overskudd på 14,0 mill. kroner mot 8,1 mill. kroner i Nord-Østerdal Kraftlag SA, konsern Konsernet Nord-Østerdal Kraftlag SA omfatter morselskapet og datterselskapene NØK Andelsverk AS, NØK Energi eiendom AS, NØK Holmen biovarme AS, Janfire Norge AS og NØK Avfallsenergi AS. I det konsoliderte årsregnskapet for konsernet er de interne transaksjonene mellom morselskap og datterselskaper eliminert. Resultatandeler i de tilknyttede selskapene er klassifisert under finansinntekter. Brutto omsetning i driftsåret 2013 ble 220,3 mill. kroner mot 180,3 mill. kroner i Driftsresultatet ga et overskudd på 21,5 mill. kroner mot 14,4 mill. kroner i året før. Konsernets ordinære resultat ga et overskudd på 12,7 mill. kroner før minoritetsinteresser mot 8,7 mill. kroner i Netto finansposter økte med 0,7 mill. kroner sammenlignet med året før. Kontantstrøm fra driften utgjorde 42,2 mill. kroner i 2013, mens 58,2 mill. kroner gikk til dekning av investeringer. Opptak av nye lån og nedbetaling av langsiktig gjeld ga samlet et forbruk på 5,7 mill. kroner. Samlet ble likviditeten redusert med 21,8 mill. kroner. Selskapet hadde ved inngangen til 2014 ubenyttede trekkrettigher på 12 mill. kroner. Langsiktig gjeld og forpliktelser, inklusive deleide anlegg, ble redusert med 5,6 mill. kroner til 174,7 mill. kroner per Egenkapitalens andel av bokført totalkapital ble 63,8 % i 2013 mot 62,9 % i Totalkapitalrentabiliteten, eller avkastning på bokført kapital, ble 4,2 % i 2013 mot 3,0 % i Finansiell risiko Den finansielle risikoen i selskapet er knyttet mot motpartsrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Motpartsrisikoen er knyttet til salg av nettjenester og kraft til sluttkunder. Fordi NØK har svært få store kunder anses motpartsrisikoen som lav. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med å holde tapene så lave som mulige. Markedsrisikoen i forhold til kraftmarkedet er ivaretatt gjennom et eget risikodokument. Hovedtyngden av NØKs privatkunder har elspotpris med påslag og derigjennom er markedsrisikoen lav. Kreditt- og likviditetsrisikoen anses liten som følge av solid egenkapital i selskapet og styres gjennom et eget dokument for finansforvaltning. Verdiskaping Nord-Østerdal Kraftlag SA har en formålsparagraf som legger rammene for selskapets aktivitet, samtidig som det i denne ligger en utfordring om å bidra til verdiskapingen i Nord-Østerdal. Nord-Østerdal Kraftlag SA skal være en drivkraft i regionen gjennom bruk av kompetanse og kapital. Selskapet skal utvikle eksisterende forretningsområder, men også delta i etablering av nye. Dette materialiseres gjennom selskapets engasjement i fornybar energi, infrastruktur og vare- og tjenesteleveranser. Framtidig utvikling Det har lenge vært en diskusjon både blant politikere og i bransjen selv om hvordan den norske nettstrukturen skal være. I første rekke er mange kritiske til at det er så mange små nettselskaper. Denne vurderingen av nettselskapene har nå materialisert seg gjennom at Olje- og energidepartementet i fjor etablerte en ekspertgruppe som skal vurdere en rekke utfordringer knyttet til organisering og drift av det norske kraftnettet. Gruppen ledes av Eivind Reiten og skal levere sin rapport 30. april Nye krav og forventninger fra EU, norske myndigheter, strømkunder og produsenter vil øke nettselskapenes behov for kompetanse, organisering og kapital i årene fremover. Kombinasjonen av endret forbruksmønster, mer uregulerbar kraftproduksjon og hyppigere ekstremvær vil stille nye krav til drift og koordinering i nettet. Nord-Østerdal Kraftlag SA deltar med synspunkter og vurderingene om disse temaene gjennom fagforum i bransjeorganisasjonen årsrapport

14 Energi Norge. Det er viktig at kraftlaget ser de utfordringene som kommer og tar en posisjon som gjør at selskapet fortsatt kan være en regional aktør. De nåværende rammevilkårene for nettvirksomheten, som er fastlagt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), gir Nord-Østerdal Kraftlag SA rom for nyinvesteringer og rehabiliteringer som skal til for å opprettholde kvaliteten på strømforsyningen i vårt vidstrakte distrikt. Det største prosjektet framover vil være å få installert digitale Smart Strøm-målere hos kundene. Prosjektet skal være ferdig innen Fiberutbyggingen i Nord-Østerdal er en viktig infrastruktur for framtidig bosetting og utvikling. NØK har en langsiktig avtale med Eidsiva Bredbånd AS om utbygging som sikrer tilfredsstillende avkastning ved fiberutbygging. En viktig investering for Nord-Østerdal Kraftlag SA og regionen har vært ønske om utbygging av dam og kraftverk i Markbulia og Einunna. I april 2012 kom innstillingen fra NVE til OED (Olje og energi departementet) med avslag på bygging av ny dam i Markbulia, men med en positiv innstilling til nytt kraftverk i Einunna. Det er nå opp til OED å bestemme om det skal gis mulighet for full utbygging. Beslutning om dette kan ventes i siste halvdel av I november kom beslutningen fra NVE om å gi konsesjon til bygging av et nytt Sølna kraftverk i Alvdal. Østerdalen Kraftproduksjon AS har satt i gang med detaljprosjektering med sikte på byggestart første halvår Kraftverket er kostnadsberegnet til 80 mill. kroner med en årsproduksjon på 15,7 GWh. Nord-Østerdal Kraftlag SA er gitt mulighet til å delta i utbyggingen av Tolgafallene med inntil en 1/9 eierandel. Det arbeides nå med forutsetningen for et selskap med lokale offentlige eiere hvor NØK kan ha inntil en tredjedel eierskap. NØK ser det som viktig å bidra til lokal verdiskaping gjennom et slikt eierskap. NØK ønsker også å bidra til en realisering av det potensialet for kraftproduksjon som utbygging av småkraftverk representerer. Dette vil kunne skje både i egen regi og i form av direkte samarbeid med grunneiere. Videre er utbyggingen av nettet viktig for eventuelle småkraftprosjekter. Nord-Østerdal Kraftlag SA ønsker fortsatt å være en pådriver for bruk av bioenergi i vår region, men må tilpasse aktiviteten til de rammebetingelser en har. Samtidig er det viktig å påvirke rammebetingelsen slik at disse blir forutsigbare og har en slik innretning at de utløser nye prosjekter. NØK Holmen biovarme AS eies i dag i sin helhet av NØK. Selskapet har vist en positiv utvikling siste år og har gjennom høsten bygget et nytt flisfyringsanlegg på 3 MW for å dekke etterspørselen etter fjernvarme i Tynset sentrum. En forventet videre positiv utvikling av selskapet er basert på etableringen av Norsk Helsearkiv på Tynset. Nord-Østerdal Kraftlag SA har en egenkapitalandel på 76,2 % av en totalkapital på 526 mill. kroner. Det er viktig at NØK kan bidra til utviklingen i regionen gjennom satsing på energi og infrastruktur og ha styrke til å delta med tilstrekkelig kapital på de ulike områdene. Resultatdisponering Styret foreslår at av årets overskudd i morselskapet på 13,997 mill. kroner, overføres 10,871 mill. kroner til annen egenkapital og 3,127 mill. kroner avsettes til kjøpeutbytte. Tynset, 9. april 2014 Bjørn Frydenborg, leder Stine Ringnes Svein Borkhus Ann Kristin Moen Jo Esten Trøan Tore Estensgård Heidi Steihaug Barstad Stein Solbu, everksjef 14

15 Resultatregnskap [1000 kr.] MORSELSKAP KONSERN Driftsinntekter Note Salg av energi Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Kjøp andre varer for salg Lønnskostnad 8, Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning av varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat av investering i datterselskap 3, Resultat av investering i tilknyttet selskap 3, Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel av årsresultat Overføringer Avsatt til kjøpeutbytte Overført fra annen egenkapital Sum overføringer årsrapport årsrapport

16 Balanse pr. 31. desember [1000 kr.] MORSELSKAP KONSERN EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern 5, Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 4, Investeringer i aksjer og andeler 9, Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring på konsernselskap Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjefond/obligasjonsfond Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER årsrapport

17 Balanse pr. 31. desember [1000 kr.] MORSELSKAP KONSERN EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kjøpeutbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tynset, 9. april 2014 Bjørn Frydenborg, leder Stine Ringnes Svein Borkhus Ann Kristin Moen Jo Esten Trøan Tore Estensgård Heidi Steihaug Barstad Stein Solbu, everksjef årsrapport

18

19 Kontantstrømoppstilling [1000 kr.] MORSELSKAP KONSERN Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra salg av energi og overføringstjenester Innbetalinger fra andre driftsinntekter Utbetalinger for varer og tjenester for salg og eget forbruk Utbetalinger til ansatte, pensjoner, arbeidsgiveravgift mv Innbetalinger av utbytte Utbetalinger av utbytte/kjøpeutbytte Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter/finanskostnader Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer, andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger på langsiktige fordringer Utbetalinger til nye langsiktige fordringer Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Netto endring mellomværende med konsernselskaper Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Endring av andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter årsrapport årsrapport

20 Noter 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nord-Østerdal Kraftlag SA og datterselskapene Nord-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS, NØK Energi eiendom, NØK Holmen biovarme, NØK Avfallsenergi AS, Janfire Norge AS og Vingelen Nærvarme AS (datterdatter). Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Datterselskaper/tilknyttede selskaper/felles kontrollert virksomhet Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Dette innebærer at morselskapets aksjeposter i disse selskapene er verdsatt til morselskapets andel (eierandel) av selskapenes egenkapital. Tilsvarende er morselskapets andel av selskapenes årsresultat for 2013 resultatført som finansposter i selskapsregnskapet. Nord-Østerdal Kraftlag SA har følgende datterselskaper pr : Nord-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS er heleid datterselskap. Janfire Norge AS er heleid datterselskap. NØK Avfallsenergi AS er heleid datterselskap. NØK Holmen biovarme er heleid datterselskap. NØK Energi eiendom eies med 65,8%. Vingelen Nærvarme AS er datterdatter og eies med 60% av NØK Holmen biovarme. Følgende selskaper er definert som tilknyttede selskaper pr : Østerdalen Kraftproduksjon AS med en eierandel på 33,0%. Tynset Arkiv AS hvor NØK Energi eiendom har en eierandel på 34,0 %. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler er generelt vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom identifisert verdifall ikke forventeså være forbigående. Langsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Avskrivningene er i samsvar med anbefalinger fra Energiforeningens Fellesorganisasjon. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon, og den etablerte ordningen er ytelsesbasert og i samsvar med kravene i loven. Tjenestepensjonsavtalen er etablert i Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsforpliktelser er aktuarberegnet pr og bokført i samsvar med beregningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/ utsatt skattefordel er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel på framførbar grunnrente er bokført i regnskapet. Utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av en estimert effektiv skattesats på grunnrente på 16,4 %. Estimatet for effektiv skattesats er utarbeidet på grunnlag av prognoser for de enkelte elementer som inngår i grunnrentebeskatningen i de framtidige perioder. Den gjennomsnittlige effektive skattesatsen finnes som forholdet mellom beregnet grunnrenteskatt og skattemessig resultat før friinntekt summert over hele prognoseperioden. 20 årsrapport

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer