ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådet 0 0 B rådssak 110/13 ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Sammendrag: Saken er en oppfølging av bystyrets sak 359/12 Etablering av næringsmviklingsselskap i Oslo kommune - Byradssak av Byrådet ble bedt om å gjenoppta forhandlinger med Akershus om å etablere et felles næringsselskap. Hvis byrådet ikke oppnådde enighet med Akershus, ble byrådet bedt om å legge fram en sak med alternative måter å organisere arbeidet med næringsutvikling. Det har vært avholdt fiere møter med Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har konkludert med at den ikke vil gå videre med arbeidet om et felles næringsutviklingsselskap på det nåværende tidspunkt. Osloregionen konkurrerer med andre europeiske storbyregioner om å tiltrekke seg kunnskapsarbeidere, selskapsetableringer og investeringer i forskning, utvikling og kompetanse. Økt næringspolitisk satsing er avgjørende for om regionen skal kunne løse utfordringer med blant annet økende befolkningsvekst, lengre levealder og opprettholdelse av velferdsnivået. Oslo kommune må til enhver tid ha en operativ organisasjon, som skal arbeide med næringsutvikling i kommunen og regionen for øvrig. Organiseringen som foreslås i denne saken er sett i lys av dette. Som ledd i en økt næringspolitisk satsing, foreslås det at Oslo kommune etablerer et nytt næringsutviklingsselskap. Selskapet skal ha et regionalt og internasjonalt fokus. I første omgang foreslås det at det nye selskapet etableres som et aksjeselskap av Oslo kommune alene, men at eierskapet utvides på sikt for å utvikle og formalisere det regionale samarbeidet. Samarbeidsalliansen Osloregionen inviteres til å la det nye næringsutviklingsselskapet ivareta Osloregionens sekretariatsfunksj oner. Det kan være aktuelt å vurdere tilsvarende samarbeid med andre utviklingsaktører. Oslo skal bli blant de mest innovative og konkurransedyktige byene i Europa, og byens internasjonale profil må bli tydeligere. Den vedtatte planstrategien til kommuneplanen 2013 fremhever dette som viktige plantemaer og satsningsområder. Byrådet vil med nytt næringsutviklingsselskap styrke Oslos internasjonale attraktivitet og øke kjennskapen til Osloregionen som konkurransedyktig etablerings- og investeringsområde. Det er behov for et næringsutviklingsselskap som tilrettelegger for at Osloregionen er et naturlig valg for å etablere, utvikle og drive næringsvirksomhet. Dette må skje i tett samarbeid med næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre offentlige aktører.

2 Side 2 Saksfremstilling: Saken er en oppfølging av bystyrets sak 359/12 Etablering av nceringsutviklingsselskap i Oslo kommune - Byrådssak av Byrådet ble bedt om å gjenoppta forhandlinger med Akershus om å etablere et felles næringsselskap. Hvis byrådet ikke oppnådde enighet med Akershus, ble byrådet bedt om å legge fram en sak med alternative måter å organisere arbeidet med næringsutvikling. Det har vært avholdt flere møter med Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har konkludert med at den ikke vil gå videre med arbeidet om et felles næringsutviklingsselskap, på det nåværende tidspunkt. Historikk Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har hatt et utstrakt næringspolitisk samarbeid. For å målrette og effektivisere det næringspolitiske samarbeidet var det i 2010 prinsipiell enighet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om å etablere et nytt felles næringsutviklingsselskap. En viktig oppgave skulle være å få til tettere og bedre samarbeid mellom sentrale næringsutviklingsaktører i regionen. Det nye selskapet ble foreslått etablert som aksjeselskap. Det ble vist til at dette var en innarbeidet selskapsforrn, og den selskapsform som best lar seg innpasse i det parlamentariske systemet i Oslo kommune. Dette ble vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyret. Bystyret vedtok den , sak 394, følgende: /. Oslo Teknopol IKS opploses, jf lov om interkommunale selskaper g. Bystyret gir byrådet fullmakt til å etablere et nytt meringsutviklingsselskap organisert som et aksjeselskap i samarbeid med Akershus.ffikeskommune Byrådet bes å orientere bystyret om etableringen Som en oppfølging av dette vedtaket ble det ført forhandlinger mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om det nærmere organisasjonsmessige og økonomiske grunnlaget for et nytt næringsutviklingsselskap. Forhandlingene viste at partene sto for langt fra hverandre når det gjaldt synet på selskapets finansiering og bemanning. Det var derfor enighet om at det ikke var grunnlag for etablering av et nytt felles selskap. På denne bakgrunn fremmet byrådet ny sak til bystyret med forslag om at byrådet ble gitt fullmakt til å etablere et næringsutviklingsselskap i Oslo organisert som aksjeselskap, jf byrådssak 152.3/12. Ved behandling av ovennevnte byrådssak vedtok bystyret , sak 359, følgende: Saken sendes tilbake til byrådel. Byrådet bes å gjenoppta firhandlinger med Akershus med sikte pa å etablere et,felles nceringsselskap. Hvis byrådet ikke oppnår enighet med Akershus, bes byrådet legge fram sak med alternative måter å organisere arbeidet med nceringsutvikling. Med bakgrunn i bystyrets vedtak av , har mulige modeller for et felles næringsutviklingsselskap vært drøftet i møter mellom politisk ledelse i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune og , i tillegg til administrativ kontakt. Sentralt i dratingene har vært selskapets organisering, bemanning og budsjett. Forskjellene i prioritering av næringsutvikling fra eget budsjett skaper imidlertid, etter Akershus fylkeskommunes oppfatning, en ubalanse som gir et dårlig utgangspunkt for samarbeid organisert i et felles næringsutviklingsselskap. Akershus fylkeskommune ønsker derfor ikke å gå videre med arbeidet med et felles selskap. Det vises bl.a. til arbeidet som er startet opp om en felles innovasjonsstrategi og at denne strategiprosessen

3 Side 3 vil kunne avklare mulighetene for videreutvikling av det næringspolitiske samarbeidet mellom Oslo og Akershus. Dette arbeidet er planlagt ferdig 1. halvår Akershus fylkeskommune har i brev av oppsummert sine synspunkter om det næringspolitiske samarbeidet mellom Oslo og Akershus. Akershus fylkeskommune er positiv til at Oslo kommune etablerer et eget næringsutviklingsselskap, som det fremgår av vedlagt brev. Behov,for næringsutviklingsselskap Osloregionen konkurrerer med andre europeiske storbyregioner om å tiltrekke seg kunnskapsarbeidere, selskapsetableringer og investeringer i forskning, utvikling og kompetanse. Økt næringspolitisk satsing er avgjørende for om regionen skal kunne løse utfordringer med blant annet økende befolkningsvekst, lengre levealder og opprettholdelse av velferdsnivået. Oslo kommune må til enhver tid ha en operativ organisasjon, som skal arbeide med nærirwsutvikling i kommunen og regionen for øvrig. Som ledd i en økt næringspolitisk satsing, foreslås det at Oslo kommune etablerer et nytt næringsutviklingsselskap. Selskapet skal ha et regionalt og internasjonalt fokus. I første omgang foreslås det at det nye selskapet etableres av Oslo kommune alene, men at eierskapet utvides på sikt for å utvikle og formalisere det regionale samarbeidet. Samarbeidsalliansen Osloregionen inviteres til å la det nye næringsutviklingsselskapet ivareta Osloregionens sekretariatsfunksjoner. Det kan være aktuelt å vurdere tilsvarende samarbeid med andre utviklingsaktører. Det er behov for et næringsutviklingsselskap som tilrettelegger for at Osloregionen er et naturlig valg for å etablere, utvikle og drive næringsvirksomhet. Dette må skje i tett samarbeid med næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre offentlige aktører. Andre storbyregioner har næringsutviklingsselskaper som bidrar med kvalifisert og kostnadsfri service til næringslivet i regionen. Selskapene arbeider bl.a. med tilrettelegging for næringsklynger, etablererveiledning og profilering. Næringsutviklingsselskapene i storbyregionene har også ofte tett organisatorisk kobling mot reiselivsorganiseringen. Osloregionen ligger i verdenstoppen når det gjelder økonomisk velstand og verdiskaping per innbygger og scorer høyt på andre næringslivsindikatorer. Utfordringen er at Osloregionen er lite kjent og taper kampen om fremtidens kunnskapsarbeidere, selskapsetableringer og investeringer med storbyregioner som København, Stockholm, Helsinki og G5teborg. Potensialet blir dermed ikke utnyttet. Dette blir forsterket av at disse regionene har etablert relativt store programmer og aktiviteter for å sikre at attraktivitet omsettes i lokalisering og andre investeringer. Oslo skal bli blant de mest innovative og konkurransedyktige byene i Europa og byens internasjonale profil må bli tydeligere. Den vedtatte planstrategien til kommuneplanen 2013 fremhever dette som viktige plantemaer og satsningsområder. Byrådet vil med nytt næringsutviklingsselskap styrke Oslos internasjonale attraktivitet og øke kjennskapen til Osloregionen som konkurransedyktig etablerings- og investeringsområde. Det er behov for et selskap som virker sammen med næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre offentlige aktører, og som bidrar til at Osloregionen er et naturlig valg for å etablere, utvikle og drive næringsvirksomhet. Regionens innovasjonssystem er fragmentert, noe som hemmer omfanget av og kvaliteten på samhandlingen mellom de ulike utviklingsaktørene i regionen. For å få til en enda bedre samfunnsutvikling og større dynamikk mellom aktørene, er det behov for et selskap som

4 Side 4 trekker utviklingsaktørene i Osloregionen sammen og i samme retning for å utnytte knappe felles ressurser på en best og mest mulig effektiv måte. I saken fremgår selskapets hovedoppgaver, og at det er lagt til grunn en overdragelse av Servicekontoret for næringslivet fra Næringsetaten og de gjenværende ansatte i Oslo Teknopol IKS til det nye selskapet. Næringsulviklingsselskapets,fOrmål Selskapet skal være non-profit og etableres som del av en offensiv og målrettet næringspolitikk. Selskapets formål skal refiektere det samlede oppdraget fra Oslo kommune og kan utrykkes på følgende måte: Osloregionen skal styrkes som innovativ og attraktiv storbyregion for etablering og utvikling av kunnskapsbasert næringsliv. Næringsulviklingsselskapets hovedinnsatsområder Etablererveiledning rettet mot gri.indere og etablerere Tilrettelegge for næringsutviklingssamarbeid i samarbeid med næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og offentlig virkemiddelapparat Markedsføre og profilere Osloregionen nasjonalt og internasjonalt Statistikk, analyse og internasjonal benchrnarking Næringsulviklingsselskapets hovedmal Hovedmålene for selskapet er formulert med utgangspunkt i hovedinnsatsområdene. Øke kjennskapet til Osloregionens fortrinn som investerings- og etableringsregion Øke rekrutteringen av kunnskapsarbeidere, talenter, selskapsetableringer og investeringer Øke etableringsfrekvensen av kunnskapsbaserte selskaper Øke innovasjonsevnen i Osloregionens næringsmiljøer Styrke kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for politikk- og strategiutforming Næringsutvildingsselskapets oppgaver Aktuelle oppgaver er relatert til næringsutviklingsselskapets hovedinnsatsområder. a) Etablererveiledning til griindere og etablerere: Gjennomføre etablererkurs med grunnleggende informasjon om plikter og rettigheter for næringsdrivende Veilede gri.mdere om forretningsplan og andre grunnleggende oppgaver for etablerere Veilede grinidere og etablerere om øvrig privat og offentlig støtte- og veiledningstilbud b) Tilrettelegge for næringsutviklingssamarbeid i samarbeid med næringsliv, forskningsog utdanningsinstitusjoner og offentlig virkemiddelapparat: Tilrettelegge for møteplasser og samarbeidsarenaer for å styrke samhandling mellom næringsliv, forskning og virkemiddelapparat Tilrettelegge for at utviklingsprosjekter blir utviklet og finansiert i samhandling mellom næringsliv, forskning, utdanning og offentlig sektor Utvikle et godt og forpliktende samarbeid med andre utviklingsaktører i regionen Benytte kommunens og selskapets internasjonale samarbeidsrelasjoner som døråpner for næringslivet internasjonalt Delta på internasjonale næringslivsarenaer i samarbeid med næringsliv og kunnskapsinstitusjoner

5 Side 5 Bistå med å tilrettelegge for næringslivets internasjonale deltagelse på messer, partnersøk m.v. Ivareta sekretariats- og forvaltningsoppgaver av statlige regionale utviklingsmidler Planlegging og gjennomføring av næringslivsarrangementer regionalt og internasjonalt c) Markedsføre og profilere Osloregionen nasjonalt og internasjonalt: Markedsføre og profilere Osloregionen som en innovativ og attraktiv storbyregion Tilrettelegge for og bistå utenlandske etableringer og investeringer i Osloregionen Etablere mediekontakt mot bransjemedier, internasjonale tidsskrift og magasiner og lignende med sikte på omtale av regionen som attraktivt sted å arbeide. studere og bo Organisere et mottaksapparat for utenlandske henvendelser om regionen, og etablere gode rutiner for oppfølging i samarbeid med andre (næringsforeninger, bedriftsnettverk, statlige og kommunale etater m.fi.) d) Statistikk, analyse og internasjonal benchmarking: Datainnhenting av relevant statistikk som dokumenterer Osloregionens attraktivitet som lokaliseringsalternativ for bedrifter, kurmskapsarbeidere og investorer. Utarbeidelse av attraktivitetsbarometer Innhenting og utarbeidelse av internasjonale sammenligninger (benchmarking) Selskapet vil også ha ansvaret for gjennomføring av tiltak i Næringspolitisk handlingsplan for Oslo kommune. Selskapet skal kunne påta seg særskilte oppdrag fra Oslo kommune, som blant annet gjennomføring av Oslo Innovation Week. Næringsutviklingsselskapets organisering For å utvikle og formalisere det regionale samarbeidet ønsker byrådet å kunne åpne for at andre regionale aktører kan inngå som eiere i næringsutviklingsselskapet. Det foreslås derfor at selskapet etableres som aksjeselskap. Aksjeselskap er en innarbeidet selskapsform som tillater kommunene å være eneeiere eller inkludere andre eiere. Aksjeselskap er også en selskapsform som lar seg godt innpasse i det parlamentariske system i Oslo kommune, da ansvaret for styringen av selskapet klart legges til byrådet. For å sikre god fremdrift i organiseringen av selskapet. foreslås selskapet i første omgang å bli etablert med Oslo kommune som eneeier. Etter at selskapet er etablert, kan andre eiere inviteres inn. I henhold til bestemmelsene om offentlige anskaffelser er det fastlagt vilkår om eierskap i selskaper som skal utføre oppdrag for offentlilw myndigheter. Ett av disse vilkårene er at slike selskaper ikke kan ha private eiere. Næringsutviklingsselskapets drift skal finansieres gjennom driftstilskudd fra Oslo kommune med tilhørende tildelingsbrev. Selskapet vil kunne påta seg oppdrag uavhengig av formelt eierskap, for eksempel i form av utvidet egenregi gjennom egne avtaler eller på prosjektbasis. Selskapet vil også kunne påta seg oppdrag med finansiering fra andre offentlige og private samarbeidspartnere. Selskapet har som nevnt ikke som formål å gi økonomisk avkastning. Selskapet skal ha et profesjonelt styre med næringslivskompetanse. Det skal opprettes et rådgivende organ med representanter fra Osloregionens næringsliv, forsknings- og kunnskapsinstitusjoner og andre relevante næringsmiljøer. Organets oppgaver vil være å gi råd og uttale seg om strategier og virksomhetsplaner, forvaltning av virkemidler og aktuelle utfordringer.

6 Side 6 Alternative organisasjonsfirmer Byrådet har vurdert alternative organisasjonsformer, som etatsmodell og foretaksmodell, da det ble kjent at Akershus fylkeskommune ikke ville bli medeier. En etatsmodell vil ha begrensninger med hensyn til å inngå samarbeid med andre regionale og internasjonale aktører. I etatsmodellen vil man ikke kunne ha andre eiere enn Oslo kommune. Næringsaktører vil kunne oppleve kontakt og samarbeid med en etat som mer begrensende enn med et markedsorientert næringsutviklingsselskap organisert som et aksjeselskap. Et kommunalt foretak vil ha de samme fordeler som et aksjeselskap når det gjelder tydelig ansvarsplasseriniz. I likhet med en etat. vil et foretak imidlertid ikke kunne ha fiere eiere. Foretaksmodellen er derfor ikke hensiktsmessig når det gjelder målet om et utvidet regionalt samarbeid. Hvordan selskapet endelig vil se ut i forhold til form og innhold vil først komme på plass når styret og daglig leder er valgt og prioritering av oppgaver relatert til regionens næringsutviklingsutfordringer er vurdert. Byrådet vil orientere bystyret når dette er avklart. Regionall samarbeid Oslo inngår i en integrert næringsregion med et samspill mellom relaterte næringer, felles arbeidsmarked og felles utfordringer knyttet til profilering. Oslo kommune tok i 2005 initiativet til etablering av samarbeidsalliansen Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen er et frivillig samarbeid for kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen. Pr i dag består dette samarbeidet av 72 kommuner, inkludert Oslo kommune, i tillegg til Ostfold. Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Målet med Samarbeidsalliansen Osloregionen er at regionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Alliansen er møteplass og nettverk, skal utvikle felles strategier i forhold til Osloregionens mål og er talerør for regionen overfor nasjonale myndigheter. Prioriterte arbeidsområder er: Utvikling av utbyggingsmønster, Styrking av kompetanse og verdiskapning Styrking av felles profilering Klimapolitikk samferdsel og kollektivtransport Sekretariatet for Osloregionen er finansiert av bidrag fra alliansens medlemmer og ivaretas i dag administrativt av Oslo kommune ved Byrådslederens kontor i en vertskapsrolle. Byrådet mener det vil være hensiktsmessig å legge til rette for en tettere integrasjon mellom næringsutviklingsarbeidet og det regionale samarbeidet i Osloregionen. Byrådet vil derfor invitere samarbeidsalliansen til å la det nye næringsselskapet ivareta Osloregionens sekretariats funksjoner på oppdrag for styret i Osloregionen innenfor en bestiller/utfører modell. Byrådet mener en slik integrasjon vil bidra til å styrke kompetansemiljøene innenfor de aktuelle fagområdene og legge til rette for økt gjennomføringsevne, samtidig som det kan være et skritt på veien mot en effektivisering av samarbeidsstrukturene innenfor regionalt samarbeid. En forutsetning er at dette ikke innebærer merkostnader for Oslo kommune eller de andre partene i samarbeidet. Det understrekes at det er samarbeidsalliansen slik organisering er ønskelig. Oslore2ionen som selv må beslutte om en

7 Side 7 På tilsvarende måte, kan det også være aktuelt å vurdere om funksjoner for andre samarbeidsarenaer som arbeider med tilgrensende spørsmål kan ivaretas av det nye selskapet. Byrådet anser det også som formålstjenlig å vurdere en tettere organisatorisk kobling mot VisitOSLO. Vurderingen vil bli relatert til Nærings- og Handelsdepartementets pågående arbeid med ny struktur for reiselivsorganiseringen i Norge og tilsvarende organisatoriske modeller i andre europeiske byer. Videre samarbeid med Akershus.b)lkeskommune Akershus fylkeskommune og alle kommunene i Akershus er sentrale medlemmer i samarbeidsalliansen Osloregionen og vil delta i det felles regionale utviklingsarbeidet som utføres av denne samarbeidsorganisasjonen. I tillegg har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inngått samarbeid om utarbeidelse av en regional innovasjonsstrategi. Hensikten er å utvikle helhetlige, oppdaterte strategier som omfatter Osloregionen og som bidrar til koordinering, rolledeling og samordning mellom aktørene på et regionalt nivå. Byrådet vil også videreføre samarbeidet med Akershus fylkeskommune om felles forvaltning av statlig regionale utviklingsprograrnmer, blant annet regionalt forskningsfond for Oslo og Akershus, virkemidler for regional FoU og innovasjon og regionalt innovasjonsprograrn for Oslo og Akershus. Avvikling av Oslo Teknopol IKS og virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Servicekontoret i Næringsetaten. Det følger av lov om interkommunale selskaper 32 fig. hvordan oppløsningen og avviklingen av IKS- selskapet formelt gjennomføres. Bystyrets vedtak av er lagt til grunn for avviklingen av Oslo Teknopol IKS fra Oslo kommunes side. Akershus fylkesting vedtok i møte den å oppløse Oslo Teknopol IKS. Kommunal- og regionaldepartementet har godkjent at avviklingen av Oslo Teknopol IKS kan iverksettes. Avviklingsstyret er under opprettelse. Det tas sikte på at Oslo Teknopol IKS avvikles samtidig med at nytt næringsutviklingsselskap etableres. Byrådet vil sørge for at de ansattes arbeidsmiljømessige forhold vil bli ivaretatt i prosessen, i henhold til arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. En overføring av Servicekontoret for næringslivet i Næringsetaten er å anse som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kap 16. Det er allerede startet opp samtaler med tillitsvalgte og Hovedvernombud. Saken har vært oppe i Kontaktutvalgsrnote den Etter Hovedavtalen 14-f plikter arbeidsgiver å informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd på et tidligst mulig tidspunkt om de virkninger planlagte endringer vil få for arbeidstakerne. Det har vært avholdt møter med tillitsvalgte og arbeidstakerne. Byrådet vil fortsette omorganiseringen videre i henhold til Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene, dok 24, og arbeidsmiljøloven. Videre oppfolging Byrådet vil legge til rette for en mer offensiv og målrettet satsing på Osloregionen som etablerings- og investeringsregion. Dette vil skje ved etablering av næringsutviklingsselskap i regi av Oslo kommune. Selskapsformen gir mulighet for

8 Side 8 fremtidig utvidet eierskap, og ivaretakelse av sekretariatsoppgaver og funksjoner for Samarbeidsalliansen Osloregionen og eventuelt andre utviklingsaktører. Byrådet tar sikte på å etablere næringsutviklingsselskapet så raskt som mulig. Lover og regelverk, tidligere vedtak Etablering av nytt næringsutviklingsselskap for Oslo kommune, byrådssak 152.3/12 av , sendt tilbake av bystyret den sak 359 og verbalvedtak F7. Byrådssak 257/10 Budsjett 2011 og økonomiperioden , tilleggsinnstillingen kap. 2.5, vedtatt av bystyret den sak 394 verbalvedtak F6. Økonomiske og administrative konsekvenser Det er lagt inn 10,7 mill i byrådets budsjetter for 2013 og videre i planperioden til Det forutsettes at utgifter relatert til etablering av næringsutviklingsselskapet, herunder egenkapital og styrehonorar, dekkes innenfor disse rammene. Bvrådet innstiller til bystvret å fatte føl ende vedtak: Bystyret gir byrådet fullmakt til å etablere et næringsutviklingsselskap, aksjeselskap. organisert som Byrådet, den 13 JUN 2013 / tiallstein Bjercke(' Vedlegg tilgjengelig på Internett: Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Brev av fra Akershus fylkekommune Ingen

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer