HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I. FORORD... 3 II. INNLEDNING... 4 III. BEFOLKNING OG BOFORHOLD... 6 IV. KARTLEGGING AV DE VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET V. LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER I HUSBANKEN VI. DAGENS ORGANISERING AV BOLIGOPPGAVENE I KOMMUNEN VII. VEDTATTE PLANER SOM OMHANDLER BEHOV FOR BOLIG VIII. UTFORDRINGER IX. MÅL OG TILTAK VEDLEGG FORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER ALTERNATIVE ORGANISASJONSFORMER SAKSFRAMLEGG... 42

3 3 I. FORORD Hva er en plan for helhetlig boligpolitikk? Det er en plan som omhandler boliger og botiltak for innbyggere i Hemne kommune som har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig. Hvorfor lage en plan for helhetlig boligpolitikk? Fordi en del grupper i befolkningen ikke klarer å skaffe seg en tilfredsstillende bolig i det åpne markedet Fordi mangel på tilfredsstillende bolig rammer dem det gjelder hardt. Fordi staten satser tungt på å bedre boligsituasjonen for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet og har tilrettelagt gode finansieringsordninger gjennom Husbanken Kan det lønne seg å lage en plan for helhetlig boligpolitikk? De kommuner som har laget boligsosiale handlingsplaner kan tilgodeses med tilskuddsmidler fra Husbanken Flere av de tiltakene som blir foreslått i planene kan bidra til å redusere den enkeltes og kommunens utgifter til bolig gjennom kombinasjon av rimelig lånefinansiering, boligtilskudd og statlig bostøtte Hjelp til boligetablering kan føre til bedre resultater i annet rehabiliteringsarbeid Rimelige boliger for ungdom/etablerere kan bidra til at man beholder ungdommen i kommunen

4 4 II. INNLEDNING I St. meld 49 ( ) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte, oppfordres kommunene å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Husbanken har satt i gang prosjektet Lokale boligsosiale handlingsplaner for å stimulere og veilede kommunene til et målrettet planarbeid, som kan bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å etablere seg og beholde sin bolig. I.h.t. sosialtjenestelovens 3-4 har den enkelte boligsøker ingen rett til å kreve bolig fra kommunen. For den som har et akutt boligbehov, følger det av sosialtjenestelovens 4-5 en forpliktelse for sosialtjenesten til å finne midlertidig husvære for den som ikke klarer det selv. Denne plikten begrenses til å skaffe midlertidig husvære i en nødsituasjon. Dette betyr at kommunen har en viktig rolle i den nasjonale boligpolitikken og at de også tilføres en rekke statlige virkemidler for å ivareta denne oppgaven. Mandat. Som en oppfølging av dette vedtok Hemne kommunestyre i sak 9/03 å utarbeide en boligsosial handlingsplan. Følgende mandat for arbeidet ble vedtatt av formannskapet i sak 150/03: 1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. 3. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. 4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av boligoppgavene. 7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger og behov for booppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet.dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. 8. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere oppfølgingen av planen. 9. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som kommuneplan/ eldreplan/psykiatriplan/økonomi (velg de planer som eksisterer i kommunen). 10. Vurdere hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private og kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, blant annet ved booppfølging. 11. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen, og tiltak som bedrer tilgjengeligheten. 12. Vurdere hvilken rolle kommunen bør ha i utvikling av gode bomiljøer, og utarbeide forslag til bomiljøtiltak. 13. Vurdere tiltak som bidrar til at estetiske hensyn ivaretas ved utbygging i kommunen.

5 5 Organisering. Hemne kommune har mottatt ,- fra Husbanken for å utarbeide en handlingsplan for boligpolitikken i kommunen. Handlingsplanen ser de spesielle boligbehova i sammenheng med de generelle boligbehova i kommunen. Vår lokale boligsosiale handlingsplan har fått navnet: Handlingsplan for helhetlig boligpolitikk i Hemne kommune. Planarbeidet har vært organisert som et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt med oppstart midten av Prosjektleder har vært kommunalsjef Inger-Johanne L. Steinveg. Gruppa har for øvrig bestått av representanter fra enhetene for pleie-og omsorg, sosial og barnevern og tekniske tjenester Gruppa har fått sekretærbistand fra rådmannens stab. Rullering. I.h.t. kommunestyrevedtak 9/03 skal planen inngå i kommuneplanen og rulleres i samme takt som denne. PLANENS OPPBYGGING Boligplanens sammendrag, mål og tiltak kan leses uavhengig av den resterende planen. Den er m.a.o. en kortversjon som inneholder utfordringer, strategier og tiltak for den framtidige boligpolitikken i Hemne. Situasjonsbeskrivelsen og vurderingen av dagens situasjon i Hemne kommune er delt i fire deler; I II III IV Befolkning og boforhold Kartlegging av de vanskeligstilte på boligmarkedet Virkemiddelbruk Organisering av boligarbeidet

6 6 III. BEFOLKNING OG BOFORHOLD Innbyggertall og befolkningssammensetning. Iflg. Tabell for fremskrivning av folketall i SSB, var det i Hemne kommune innbyggere i Tabellen nedenfor viser befolkningsframskrivning og aldersfordelingen fram til år Personer i alt år år år år år år år år og eldre Tabellen viser at total folkemengde er forholdsvis stabil i perioden. Størst endring finner vi i aldersgruppen år som vil øke med ca. 100 personer i nevnte periode. Legg også merke til at aldersgruppen år viser en synkende tendens. Boligtellinga i 2001 viser tall fra SSB at så mye som 78,6% bor i frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift, mens 13,1% bor i rekkehusleiligheter eller vertikaldelte tomannsboliger. Hemne kommune har ingen husstander i borettslagsleiligheter mens Sør-Trøndelag har 15,5% av husstandene i en slik boform. Hemne kommune har en høyere andel av kommunens husstander i eneboliger (78,6%)i forhold til fylket (49,8%). Figuren over bosettingsmønster viser at kommunene i effektiviseringsnettverket varierer i spredtbygdhet. Hemne kommune framkommer som en kommune med en stor andel av befolkningen som bor i tettsteder og hvor gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret er lav. Ut i fra dette kan vi konkludere med at de fleste av boligsøkerne også vil følge dette hovedmønsteret.

7 7 Bosettingsmønster 60 28, ,8 54,5 55,1 55, , ,8 43, % ,2 11,5 32,3 10,8 28,2 24,5 13,7 18,4 13,8 28,9 32,3 33,7 18,5 23,2 7,6 11,3 7,8 12,6 13, ,3 9, ,1 minutter 10 5,3 5,9 8,9 4,4 5, Åfjord Åfjord Gruppe 01 Frøya Frøya HemneHemneGruppe 02 Hitra Hitra Gruppe Midtre Midtre GruppeOppdalOppdal Rissa 05 Gauldal Gauldal 10 Rissa Gruppe 11 0 Andel av befolkningen som bor i tettsteder Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter

8 8 Oversikt kommunale boliger / nivå på husleie Kommunale utleieboliger. Hemne kommune disponerer pr boligenheter for ordinær utleie til boligsøkere. Ledige enheter tildeles søkere administrativt, det henvises til kommentarer gjengitt på side 19. Boligene som kommunen eier har variabel størrelse. Mindre leiligheter: Hybelleiligheter: 28 stk. Størrelse på leilighetene varier fra 34 m 2 til 50 m 2 bruksareal. Disse har vanligvis bare 1 soverom. Stue og kjøkken er ofte sammen. Større leiligheter: De fleste av større kommunale leiligheter ligger i rekke. Det er totalt 52 leiligheter med variabel størrelse fra 60 m 2 til 144 m 2 bruksareal. 26 leiligheter har 3 soverom med egen stue og kjøkken, av disse har 22 garasje. 26 leiligheter har 2 soverom, her er det ofte kombinasjon av stue/kjøkken. 6 av de små leilighetene har carport. Kommunale utleieleiligheter Hybelleiligheter Små leiligheter Større leilligheter Nivå husleie. Det er kommunestyret som i forbindelse med behandling av årsbudsjett/ økonomiplan fastsetter ny månedlig husleie med virkning fra hvert år. Husleie for 2004 ble fastsatt til 3% økning i forhold til 2003-nivå. Gjennomsnittelig husleie for kommunens rekkehusleiligheter er for 2004 kr ,- pr. mnd.. Den gjennomsnittelige husleie for sokkelleilighetene er kr ,- pr. mnd. For kommunens hybelleiligheter er månedlig husleie kr ,-. I tillegg skal leietakerne innbetale et depositum på kr ,- før innflytting. Dette skal gå til dekning av manglende innbetalt husleie og eventuelle skader på leiligheten som er forvoldt av leietaker. Depositumet benyttes sjelden til dekning av skade. Derimot er det flere og flere som ikke klarer å betale husleia ,- tilsvarer en måned husleie, og de fleste som har restanser går ut over dette beløpet. Depositumet er også i en del tilfeller knyttet opp mot et rentefritt sosiallån innvilget av Hemne kommune. Kommunen har også utfordringer knyttet opp imot innkreving av restanser ved bytte av bolig (fra hybelleilighet til større leilighet). I disse tilfeller innebærer dette høyere husleie og risiko for økt restanse. Reglementets pkt. 6, kulepkt. 2, gir dekning for å avslå søknad om ny bolig når det foreligger husleierestanse. Overholdelse av dette punktet er ofte vanskelig, da det er kryssende hensyn mellom sosiale behov og kommunens innkrevningsansvar.

9 9 Kommunale trygdeboliger. Kommunen disponerer i alt 73 trygdeboliger/-leiligheter. Disse tildeles administrativt av personell ved pleie- og omsorgsavdelingen. Det henvises til side 18 hvor dette omtales nærmere. Boligene fordeler seg slik; Trygdeboliger Trygdepensjonat Tiendbursveien (TTF) Hybelhus C Skeiet Trygdebolig 1 27 stk. 20 stk. m/bistand 9 stk. m/bistand 8 stk. 9 stk. Nivå husleie. Månedlig leie fastsettes gjennom vedtak i kommunestyret. Leien for disse boligene ble også øket med 3% i forhold til 2003-leie. Husleien 2004 i de forskjellige boligene er følgende: Ektepar Enslige Trygdebolig I * 2.265,- pr. mnd 2.180,- pr. mnd. Trygdebolig II 2.870,- pr. mnd 2.390,- pr. mnd Trygdebolig III 3.715,- pr. mnd 3.230,- pr. mnd Trygdepensjonat 4.440,- pr. mnd 4.265,- pr. mnd Tiendbursveien 5.670,- pr. mnd 5.135,- pr. mnd Støa ,- pr. mnd ,- pr. mnd. I tillegg disp. pleie- og omsorgsavdelingen 8 hybelleiligheter på Skeiet. Husleien for disse er kr ,- pr. mnd. for de minste, og kr ,- pr. mnd. for de største. * Leien i Trygdebolig I inkluderer strøm, avgifter og bistand. Avsluttende merknader Utnyttelsesgraden (forholdet mellom inn- og utflytting) var i 2003 ca. 93% for de ordinære utleieboligene. Den generelle tilstanden for kommunale boliger er forholdsvis bra, og nødvendig vedlikehold utføres fortløpende med de vedlikeholdsmidler som til enhver tid er tilgjengelig. Tildeling av kommunale boliger foretas av 2 ulike enheter i kommunen, mens bygningsavdelingen ved enhet for Tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. I ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold ligger kostnader for vedlikehold, avskrivninger og fordelte renter. Kostnader forbundet med vaktmestertjenesten er regnskapsmessig fordelt på type bolig (trygde- og omsorgsboliger / kommunale utleieboliger).

10 10 Leieinntektene føres i regnskapet på enhet for Pleie- og omsorg når det gjelder trygde- og omsorgsboligene, mens det føres på enhet for Tekniske tjenester når det gjelder leieinntekter på de ordinære utleieboligene. Indirekte administrative kostnader for boligene er ikke synliggjort i kommunens interne regnskap. Når vi sammenligner oss med andre kommuner, har Hemne kommune en stor andel ordinære utleieboliger. Prisnivået på disse har i en årrekke fulgt prisutviklingen. Nivå på husleien er derfor markedstilpasset. Rapportering politiske utvalg. Årsmelding gir sammen med årsregnskapet en overordnet informasjon om forvaltningen av de kommunale utleieboligene. I tillegg er det periodevis rapportering av budsjettkontroll til hovedutvalgene, formannskap og kommunestyre i.h.t. vedtatt økonomireglement. Iflg. pkt. 7 i Reglement for tildeling av kommunale boliger skal det ved hvert årsskifte avlegges rapport til hovedutvalg for Teknisk, Landbruk og Miljø som redegjør for boligmasse, teknisk tilstand, behov for kommunale boliger, utleiefrekvens m.v. Tabellen gjelder for 2001 og 2002

11 Arealressurser HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE 11 Hemne Kommune har opparbeidet boligfelt på forskjellige steder i kommunen. I samtlige boligfelt er det byggeklare og ledige tomter for salg. Tomtene kan bebygges med eneboliger. Boligfelt/adresse Pris pr. m2 Refusjonsbeløp Ledige tomter Vinje, Vinjeøra Kr. 7,00 Kr ,- 19 Eide Kr. 8,50 Kr ,- 15 Støllia, Kyrksæterøra Kr. 44,00 Kr ,- 18 Grøtnes, Kyrksæterøra Kr. 7,00 Kr ,- 28 Grindbakken, H.sjøen Kr. 11,00 Kr ,- 8 Heim, Heimsjøen Kr. 6,30 Kr ,- 4 Gjengstø Kr. 8,00 Kr ,- 8 Sum: 100 I tillegg er det planlagt nytt byggefelt på Hellandsjøen. Planen inneholder 10 tomter som skal opparbeides. I de siste åra har private entreprenører kjøpt opp tomtearealer fra private og fått disse regulert til boligformål. Private aktører: I 2004 er det oppført 18 boenheter av varierende størrelse på Stølan. (G-bygg). I tillegg er det ledige tomter i Bugen.(Bolig og næringsbygg). De private aktørene har også tidligere bidratt med bygging av boliger med felles fasiliteter. Prinsensgt. 4, 13 leiligheter tilrettelagt med garasje i kjeller og heis opp til boligplan (selveierleiligheter). Stretet 2, 10 leiligheter fordelt på 3 bygg (selveierleiligheter). Fosseflata, 22 selveierboliger. Kleiva, 10 selveierboliger. Bugen, 8 store selveierleiligheter, og 10 mindre enheter.

12 12 IV. KARTLEGGING AV DE VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET De boligsosiale handlingsplanene skal inneholde en oversikt over boligbehov til vanskeligstilte husstander. Men hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet? Dette begrepet omfatter flere enn de som er klienter på et sosialkontor. Begrepet refererer til de som av en eller annen grunn har problemer med å etablere seg i eller bli boende i en bolig. Vi har benyttet Husbankens kartleggingsmetode samt at vi i tillegg har registrert boligsøkere som har tatt kontakt med tjenesteapparatet for å få løst sitt boligproblem. Dette er søkere som normalt ville ha benyttet seg av tilbud til bolig på det private marked. Dette markedet er imidlertid anstrengt i Hemne. Kartleggingen ble gjennomført av personell ved enhetene for pleie- og omsorg, sosial og barnevern og tekniske tjenester. Kartleggingen omfatter husstander med boligbehov, og kun husstander som har vært i kontakt med tjenestestedene det siste halve året, og ble gjennomført for søkere i perioden juli desember Det ble registrert 46 bolighenvendelser etter Husbankens metode, i tillegg er det tatt hensyn til ca. 14 andre henvendelser om bolig når mål og tiltak er utarbeidet. Alderssammensetning. Diagrammet nedenfor viser hvem de vanskeligstilte er i Hemne fordelt på aldersgrupper; ALDERSSAMMENSETNING Antall < Aldersgrupper Av diagrammet ser man at det er aldersgruppen år som representerer den største andelen av de med boligbehov, men også gruppen år utgjør en stor andel. Også aldersgruppen 80 år og over framkommer med et stort behov. Kjennetegn for denne siste gruppen er at de er hjemmeboende i eget hus, og har ønske om mindre bolig/leilighet med livsløpsstandard.

13 13 Husstandstyper. Tabellen nedenfor viser hvordan de vanskeligstilte med boligbehov fordeler seg på husholdningssammensetninger. Par med barn 17 % Par uten barn 2 % Enslig mann 24 % Enslig med barn 35 % Enslig kvinne 22 % Går vi inn i datamaterialet kan vi tydelig se at aldersgruppen år, enslig med barn, er de med størst boligbehov i Hemne kommune. Målgrupper. I.h.t. husbankens kartleggingsmetode skal hussøkerne deles i målgrupper. Det kjennetegnet som er mest framtredende for husstandens boligbehov har vært avgjørende for plassering i de ulike målgruppene, som defineres slik: Økonomisk vanskeligstilt: økonomi er hovedårsaken til boligproblemet 1. gangs etablert flyktning: flyktning som kommunen har tatt i mot fra flyktningemottak 2. gangs etablert flyktning: flyktning som har flyttet til kommunen på eget initiativ Fysisk funksjonshemmet: må ha fysiske tilrettelegginger for å fungere i bosituasjonen Psykisk utviklingshemmet: psykisk utviklingshemming er hovedårsaken til boligproblemet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker: person som har problemer med å etablere/opprettholde et stabilt boligforhold pga. rusproblemer Sosialt vanskeligstilt: Personer som ikke hører inn under kategoriene over. Andre funksjonshemninger: andre funksjonshemminger enn det som er nevnt ovenfor, for eksempel autisme, aldersdemens, og andre diagnoser som ikke passer inne i kategoriene over.

14 14 OVERSIKT OVER MÅLGRUPPER Sosialt vanskeligstilt 47 % Annen funksjonshemming 7 % Økonomisk vanskeligstilt 13 % Flyktning 1. gangsetablert 7 % Rusmiddelmisbr. 9 % Fysisk funksjonshemmet 11 % Psykisk utviklingshemmet 2 % Psykiatrisk langtidspasient 4 % Hele 47% av de kartlagte kommer inn under målgruppen sosialt vanskeligstilt. Men hvem er sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet? Dette begrepet omfatter flere enn de som er klienter på et sosialkontor. Begrepet refererer til de som av en eller annen grunn har problemer med å etablere seg i eller bli boende i en ordinær bolig. De resterende av de registrerte fordeler seg ut over de øvrige målgruppene. BEHOV FOR ANNEN BOLIG Samlokalisert enhet uten bemanning 9 % Samlokalisert enhet med døgnbemanning 17 % Ordinær bolig med oppfølging fra hjelpeapparatet 2 % Samlokalisert enhet med dag/kveld bemanning 2 % Ordinær bolig uten oppfølging 70 % Figuren viser at 70% av de kartlagte husstandene trenger en ordinær bolig uten oppfølging. Når det gjelder de resterende 30% har disse i varierende grad behov for tilrettelagte boliger. Kartleggingen har vist at det er behov for boliger bygd i fellesskap, der det er lagt til rette for at det også kan tilknyttes bemanning. Dette gjelder for 19% av de kartlagte. Ut over dette vil det være nærhet til tjenesteapparatet som er den viktigste faktoren.

15 15 Samlokalisert enhet vil si at det bygges boliger som er bygget sammen med eller uten fellesareal. Dette kan være en løsning hvor det kan være døgnbemanning eller dag/kveld bemanning. En slik boform vil være mer hensiktsmessig i forhold til oppfølging og bistand fra det kommunale hjelpeapparatet. Det kan også virke positivt for de som har slike leiligheter for å skape seg nettverk og sosial omgang. Dette er ofte en gruppe som har problemer med å opprettholde nettverk utenom likesinnede. Nedenfor er en oversikt over de 14 andre boligsøkerene fordelt etter type bolig de ønsker. OVERSIKT OVER BOLIGSØKRE UTENFOR KARTLEGGINGSOMRÅDE 8 6 ANTALL Odinære søkere Odinære søkere på trygdeboliger V. LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER I HUSBANKEN Kort om de ulike ordningene og utnyttelsen av disse OPPFØRINGSLÅN; er lån som skal gå til finansiering av nye boliger, og er den eneste husbankordninga som ikke er behovsprøvd. Søknader om oppføringslån behandles av husbanken etter innstilling fra kommunen. I Hemne kommune er det enhet for Tekniske Tjenester som behandler slike søknader. Oversikt oppføringslån i Hemne perioden : År Ant. boliger Beløp i 1000 kr Oppføringslån skal medvirke til å dekke behovet for nye, gode, rimelige og nøkterne boliger i gode bomiljøer.

16 16 STARTLÅN skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån erstattet ordningen med etableringslån i Startlån behandles av enhet for Tekniske tjenester. Lånet er behovsprøvd og kan omfatte følgende grupper: unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere funksjonshemmede flyktninger personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Lånet kan nyttes til: kjøp av bolig utbedring av bolig oppføring av bolig refinansiering Disponering av midler stilt til disposisjon fra husbanken og lånt ut av kommunen: Etableringslån Totalt til disposisjon i perioden 1000 kr Innvilge søknader etter brukergruppe Startlån Totalt til disposisjon i perioden 1000 kr Innvilge søknader etter brukergruppe 8 Rente- og avdragsvilkår for lån følger husbankens til enhver tid gjeldende retningslinjer. UTBEDRINGSLÅN FRA HUSBANKEN; Husbanken gir lån til utbedring for å gjøre gamle boliger bedre. Ordningen er i noen grad behovsprøvd, men alle husstander kan få lån til å utbedre boligen til livsløpsstandard. Det er kommunen ved enhet for Tekniske tjenester som sluttbehandler saker der lånet er kr ,- eller mindre. Større saker behandles i Husbanken. Oversikt utbedringslån Hemne kommune : År Ant. boliger Beløp i 1000 kr

17 17 TILSKUDD Boligtilskudd til etablering; skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi med å få en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan gis til enkeltpersoner samt kommuner, selskaper, stiftelser, og lignende. Tilskudd gis etter en streng behovsprøving, der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Husbanken tildeler tilskudd til kommunene. Sosialkontoret administrerer ordningen. Utlysing i kommunal info hvert år. Hemne kommune har i 2002 og 2003 ikke mottatt tilskudd fra Husbanken. Dette p.g.a. at det ble stilt vilkår både til at kommunen må ha utarbeidet en boligsosial handlingsplan og at kommunen må motta flyktninger. Hemne kommune har tildelt tilskudd til etablering til 9 husstander totalt i årene med totalt kr ,-.. Boligtilskudd til utbedring/tilpasning; kan gis til husstander der minst ett medlem enten er funksjonshemmet, over 60 år eller har et særlig sosialt behov. Formålet med ordninga er å sørge for at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming, og kan gis til mindre utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av bolig, eller oppføring av garasje for funksjonshemmede. Tilskuddet gis etter en vurdering av både søkers spesielle behov og husstandens samlede økonomi. Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt eller egne oppsparte midler til å dekke kostnadene kan søknader om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert. Kommunene kan sette av 20 % årlig av tildelt boligtilskudd som sikkerhet for tap på startlån og tidligere innvilgede etableringslån. Hemne kommune har avsatt 20%. I utgangen av 2003 er det avsatt kr til tapsfond. Husbanken tildeler tilskudd til kommunene. Enhet for Barnevern og sosial omsorg administrerer ordningen. Utlysning i kommunal info hvert år. Hemne kommune fikk fra Husbanken midler til boligtilskudd til tilpasning i årene med totalt søknader er innvilget. Prosjekteringstilskudd; kan gis til funksjonshemmede og personer over 60 år når en bolig må tilpasses for at husstandsmedlemmer skal kunne bo der. Husbanken kan gi tilskudd til dekning av arkitekthonorar for maks. 15 timers arbeid, pluss omkostninger til reise og kopiering. Tilskuddet utbetales til arkitekten for utført prosjekteringsarbeid. Tilskuddet kan gis både i forbindelse med kjøp av bolig, utbedring av boligen du har eller ved bygging av ny. Søknaden sendes via kommunen. Hemne kommune har formidlet 7 søknader i perioden 2000, 2001 og 2002.

18 18 Bostøtte Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning administrert av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe barnefamilier, eldre og uføre med lave inntekter og høye boutgifter til å kunne skaffe, eller bli boende i en egnet bolig. Det stilles krav til husstanden og til boligen. For å kunne motta bostøtte må én i husstanden være støtteberettiget, og kravene til boligen må være oppfylt. Videre blir bostøtten behovsprøvd ut fra forholdet mellom boutgiftene og husstandens samlede inntekt. I perioden 1997 til 2003 har antallet som har mottatt bostøtte i Hemne kommune variert mellom 118 og 188. Gjennomsnitt utbetalt bostøtte pr. innvilget søknad i 2003 var kr ,-. Totalt utbetalt bostøtte til søkere i Hemne kommune i 2003 var kr ,-. Enhetene for Barnevern og sosial omsorg og Pleie- og omsorg i Hemne kommune har rutiner for å fange opp nye søkere i trygdeboligene. Bostøtteordningen er lagt til enhet for Barnevern og sosial omsorg, og sosialhjelpsmottakere som kan ha rett til å søke bostøtte vil bli fanget opp. Ordningen synes ellers å være kjent blant befolkningen. Husbanken annonserer i dagspressen for hver termin. I 2002 kjørte Husbanken en landsomfattende kampanje. I og med at Husbanken annonserer med landsomfattende kampanjer, annonseres ikke ordningen lokalt. Kommunestyret : Ordningen utlyses i kommunal info hvert år.

19 19 VI. DAGENS ORGANISERING AV BOLIGOPPGAVENE I KOMMUNEN Boligtildeling Omsorgboliger og trygdeboliger Tildeling av trygde- og omsorgsboliger skjer i kommunens pleie og omsorgsteam. Teamet møtes 1 gang pr uke og består av representanter fra sykehjem, hjemmesykepleie, psykiatritjeneste, ergo- og fysioterapeut, tilsynslege og enhetsledere pleie og omsorg. Det foreligger en skriftlig henvendelse / søknad om bolig. Det er i forkant av møtet foretatt en omfattende kartlegging av søkerens funksjonsnivå, både fysisk og sosialt i et eget kartleggingsskjema. Boligsøkerne blir prioritert i møte og plassert i en av tre ulike søkergrupper, etter grad av behov. Disse tre gruppene er : Gruppe I : Øyeblikkelig behov. Situasjonen kan raskt utvikle seg til akutt Kriterier: Ensomhet, pleie og omsorgsbehov( funksjonshemming), angst/ utrygghet, isolert bosted, dårlig bolig. Flere av disse faktorene er tilstede. Noen har behov for bolig nært omsorgsapparatet, og noen har behov for bolig med tilknyttet døgnkontinuerlig bistands og oppfølgingsbehov. Gruppe II : Bør ha bolig snarest. Kriterier: Høy alder, gradvis svekket helse, situasjonen kan raskt utvikle seg til verre. Vil da raskt havne i gruppe I. Gruppe III : Kan vente Kriterier: Stabile forhold, bra bolig. Det forventes ikke rask endring i situasjonen. Et rent boligbehov som kan løses på annen måte. Det foreligger ikke et pleie og omsorgsbehov.

20 20 Tildeling ordinære utleieboliger Tildeling av ordinære utleieboliger skjer administrativt etter fullmakt gitt av kommunestyret, i.h.t. reglement som gjengis nedenfor; REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGER 1. OMFANG Reglementet er gitt i medhold av prinsipper og reglementer for arbeidsdeling og utøvelse av myndighet i Hemne kommune (K-sak ), og gjelder ved søknad om tildeling av kommunale boliger. 2. LOVGRUNNLAG Lov om husleieavtaler av 26.mars TILDELINGSMYNDIGHET Rådmannen eller den han bemyndiger er tildelt tildelingsmyndighet. (Rådmannen har oppnevnt et tildelingsutvalg som består av 1. rep fra Sosialkontoret og to rep fra Tekniske tjenester) 4. OM UGILDHET Det henvises her til bestemmelsene i Forvaltningslovens SAKSBEHANDLING Søknad: Alle søknader skal være skriftlig på eget skjema. Følgende kriterier gjelder for tildeling: 1. Hemne kommunes interesse i å disponere boligen til en bestemt arbeidstaker 2. Søkerens sosiale forhold 3. Søkere bosatt i Hemne kommune 4. Søkere bosatt utenfor kommunen Det skal utferdiges standard husleiekontrakt (se vedlegg). Klage: Utleie av ordinære kommunale boliger drives på forretningsmessig basis, og vedtak om tildeling/avslag kan derfor ikke påklages. 6. GENERELLE BESTEMMELSER Rådmannen skal forvalte den kommunale boligmassen på en mest mulig økonomisk fordelaktig måte for kommunen. Manglende betaling (restanser) fra tidligere leieforhold kan gi selvstendig grunnlag for avslag på boligsøknad. Søker som er tildelt kommunal bolig gis en svarfrist på 7 dager fra mottatt bekreftelse. Husleie skal normalt betales fra den dag det utkvitteres nøkler til boligen, eventuelt maksimum 15 dager etter tildeling forutsatt at boligen er innflyttingsklar. Unntak fra dette er boliger som Hemne kommune reserverer for egne ansatte og andre. Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder (jfr. loven), Hemne kommune aksepterer likevel en oppsigelsesfrist fra leietaker på 1 måned. Før innflytting må det være innbetalt et depositum på f.t. kr ,-, som settes inn på sperret konto i bank. Krav om depositum kan fravikes i særlige tilfeller. Ved oppsigelse pga mislighold/avtalebrudd skal lovens bestemmelser gjelde. Rådmannen har generell fullmakt til anmeldelser og event. utkastelse. 7. RAPPORTERING Rådmannen skal ved hvert årsskifte avlegge skriftlig rapport til hovedutvalg for Tekniske tjenester, Landbruk og Miljø, som redegjør for boligmasse, tekniske tilstand, behov for kommunale boliger, utleiefrekvens m.v.

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen FORORD Denne meldinga er skrevet som et bidrag til utforming av en bred kommunal boligpolitikk der også forholdene for de grupper som faller mer eller mindre utenom det ordinære boligmarkedet vektlegges.

Detaljer

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan for Unjárgga gielda/nesseby kommune Vedtatt av kommunestyret den. Forord I Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer