HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I. FORORD... 3 II. INNLEDNING... 4 III. BEFOLKNING OG BOFORHOLD... 6 IV. KARTLEGGING AV DE VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET V. LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER I HUSBANKEN VI. DAGENS ORGANISERING AV BOLIGOPPGAVENE I KOMMUNEN VII. VEDTATTE PLANER SOM OMHANDLER BEHOV FOR BOLIG VIII. UTFORDRINGER IX. MÅL OG TILTAK VEDLEGG FORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER ALTERNATIVE ORGANISASJONSFORMER SAKSFRAMLEGG... 42

3 3 I. FORORD Hva er en plan for helhetlig boligpolitikk? Det er en plan som omhandler boliger og botiltak for innbyggere i Hemne kommune som har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig. Hvorfor lage en plan for helhetlig boligpolitikk? Fordi en del grupper i befolkningen ikke klarer å skaffe seg en tilfredsstillende bolig i det åpne markedet Fordi mangel på tilfredsstillende bolig rammer dem det gjelder hardt. Fordi staten satser tungt på å bedre boligsituasjonen for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet og har tilrettelagt gode finansieringsordninger gjennom Husbanken Kan det lønne seg å lage en plan for helhetlig boligpolitikk? De kommuner som har laget boligsosiale handlingsplaner kan tilgodeses med tilskuddsmidler fra Husbanken Flere av de tiltakene som blir foreslått i planene kan bidra til å redusere den enkeltes og kommunens utgifter til bolig gjennom kombinasjon av rimelig lånefinansiering, boligtilskudd og statlig bostøtte Hjelp til boligetablering kan føre til bedre resultater i annet rehabiliteringsarbeid Rimelige boliger for ungdom/etablerere kan bidra til at man beholder ungdommen i kommunen

4 4 II. INNLEDNING I St. meld 49 ( ) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte, oppfordres kommunene å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Husbanken har satt i gang prosjektet Lokale boligsosiale handlingsplaner for å stimulere og veilede kommunene til et målrettet planarbeid, som kan bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å etablere seg og beholde sin bolig. I.h.t. sosialtjenestelovens 3-4 har den enkelte boligsøker ingen rett til å kreve bolig fra kommunen. For den som har et akutt boligbehov, følger det av sosialtjenestelovens 4-5 en forpliktelse for sosialtjenesten til å finne midlertidig husvære for den som ikke klarer det selv. Denne plikten begrenses til å skaffe midlertidig husvære i en nødsituasjon. Dette betyr at kommunen har en viktig rolle i den nasjonale boligpolitikken og at de også tilføres en rekke statlige virkemidler for å ivareta denne oppgaven. Mandat. Som en oppfølging av dette vedtok Hemne kommunestyre i sak 9/03 å utarbeide en boligsosial handlingsplan. Følgende mandat for arbeidet ble vedtatt av formannskapet i sak 150/03: 1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. 3. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. 4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av boligoppgavene. 7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger og behov for booppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet.dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. 8. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere oppfølgingen av planen. 9. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som kommuneplan/ eldreplan/psykiatriplan/økonomi (velg de planer som eksisterer i kommunen). 10. Vurdere hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private og kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, blant annet ved booppfølging. 11. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen, og tiltak som bedrer tilgjengeligheten. 12. Vurdere hvilken rolle kommunen bør ha i utvikling av gode bomiljøer, og utarbeide forslag til bomiljøtiltak. 13. Vurdere tiltak som bidrar til at estetiske hensyn ivaretas ved utbygging i kommunen.

5 5 Organisering. Hemne kommune har mottatt ,- fra Husbanken for å utarbeide en handlingsplan for boligpolitikken i kommunen. Handlingsplanen ser de spesielle boligbehova i sammenheng med de generelle boligbehova i kommunen. Vår lokale boligsosiale handlingsplan har fått navnet: Handlingsplan for helhetlig boligpolitikk i Hemne kommune. Planarbeidet har vært organisert som et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt med oppstart midten av Prosjektleder har vært kommunalsjef Inger-Johanne L. Steinveg. Gruppa har for øvrig bestått av representanter fra enhetene for pleie-og omsorg, sosial og barnevern og tekniske tjenester Gruppa har fått sekretærbistand fra rådmannens stab. Rullering. I.h.t. kommunestyrevedtak 9/03 skal planen inngå i kommuneplanen og rulleres i samme takt som denne. PLANENS OPPBYGGING Boligplanens sammendrag, mål og tiltak kan leses uavhengig av den resterende planen. Den er m.a.o. en kortversjon som inneholder utfordringer, strategier og tiltak for den framtidige boligpolitikken i Hemne. Situasjonsbeskrivelsen og vurderingen av dagens situasjon i Hemne kommune er delt i fire deler; I II III IV Befolkning og boforhold Kartlegging av de vanskeligstilte på boligmarkedet Virkemiddelbruk Organisering av boligarbeidet

6 6 III. BEFOLKNING OG BOFORHOLD Innbyggertall og befolkningssammensetning. Iflg. Tabell for fremskrivning av folketall i SSB, var det i Hemne kommune innbyggere i Tabellen nedenfor viser befolkningsframskrivning og aldersfordelingen fram til år Personer i alt år år år år år år år år og eldre Tabellen viser at total folkemengde er forholdsvis stabil i perioden. Størst endring finner vi i aldersgruppen år som vil øke med ca. 100 personer i nevnte periode. Legg også merke til at aldersgruppen år viser en synkende tendens. Boligtellinga i 2001 viser tall fra SSB at så mye som 78,6% bor i frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift, mens 13,1% bor i rekkehusleiligheter eller vertikaldelte tomannsboliger. Hemne kommune har ingen husstander i borettslagsleiligheter mens Sør-Trøndelag har 15,5% av husstandene i en slik boform. Hemne kommune har en høyere andel av kommunens husstander i eneboliger (78,6%)i forhold til fylket (49,8%). Figuren over bosettingsmønster viser at kommunene i effektiviseringsnettverket varierer i spredtbygdhet. Hemne kommune framkommer som en kommune med en stor andel av befolkningen som bor i tettsteder og hvor gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret er lav. Ut i fra dette kan vi konkludere med at de fleste av boligsøkerne også vil følge dette hovedmønsteret.

7 7 Bosettingsmønster 60 28, ,8 54,5 55,1 55, , ,8 43, % ,2 11,5 32,3 10,8 28,2 24,5 13,7 18,4 13,8 28,9 32,3 33,7 18,5 23,2 7,6 11,3 7,8 12,6 13, ,3 9, ,1 minutter 10 5,3 5,9 8,9 4,4 5, Åfjord Åfjord Gruppe 01 Frøya Frøya HemneHemneGruppe 02 Hitra Hitra Gruppe Midtre Midtre GruppeOppdalOppdal Rissa 05 Gauldal Gauldal 10 Rissa Gruppe 11 0 Andel av befolkningen som bor i tettsteder Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter

8 8 Oversikt kommunale boliger / nivå på husleie Kommunale utleieboliger. Hemne kommune disponerer pr boligenheter for ordinær utleie til boligsøkere. Ledige enheter tildeles søkere administrativt, det henvises til kommentarer gjengitt på side 19. Boligene som kommunen eier har variabel størrelse. Mindre leiligheter: Hybelleiligheter: 28 stk. Størrelse på leilighetene varier fra 34 m 2 til 50 m 2 bruksareal. Disse har vanligvis bare 1 soverom. Stue og kjøkken er ofte sammen. Større leiligheter: De fleste av større kommunale leiligheter ligger i rekke. Det er totalt 52 leiligheter med variabel størrelse fra 60 m 2 til 144 m 2 bruksareal. 26 leiligheter har 3 soverom med egen stue og kjøkken, av disse har 22 garasje. 26 leiligheter har 2 soverom, her er det ofte kombinasjon av stue/kjøkken. 6 av de små leilighetene har carport. Kommunale utleieleiligheter Hybelleiligheter Små leiligheter Større leilligheter Nivå husleie. Det er kommunestyret som i forbindelse med behandling av årsbudsjett/ økonomiplan fastsetter ny månedlig husleie med virkning fra hvert år. Husleie for 2004 ble fastsatt til 3% økning i forhold til 2003-nivå. Gjennomsnittelig husleie for kommunens rekkehusleiligheter er for 2004 kr ,- pr. mnd.. Den gjennomsnittelige husleie for sokkelleilighetene er kr ,- pr. mnd. For kommunens hybelleiligheter er månedlig husleie kr ,-. I tillegg skal leietakerne innbetale et depositum på kr ,- før innflytting. Dette skal gå til dekning av manglende innbetalt husleie og eventuelle skader på leiligheten som er forvoldt av leietaker. Depositumet benyttes sjelden til dekning av skade. Derimot er det flere og flere som ikke klarer å betale husleia ,- tilsvarer en måned husleie, og de fleste som har restanser går ut over dette beløpet. Depositumet er også i en del tilfeller knyttet opp mot et rentefritt sosiallån innvilget av Hemne kommune. Kommunen har også utfordringer knyttet opp imot innkreving av restanser ved bytte av bolig (fra hybelleilighet til større leilighet). I disse tilfeller innebærer dette høyere husleie og risiko for økt restanse. Reglementets pkt. 6, kulepkt. 2, gir dekning for å avslå søknad om ny bolig når det foreligger husleierestanse. Overholdelse av dette punktet er ofte vanskelig, da det er kryssende hensyn mellom sosiale behov og kommunens innkrevningsansvar.

9 9 Kommunale trygdeboliger. Kommunen disponerer i alt 73 trygdeboliger/-leiligheter. Disse tildeles administrativt av personell ved pleie- og omsorgsavdelingen. Det henvises til side 18 hvor dette omtales nærmere. Boligene fordeler seg slik; Trygdeboliger Trygdepensjonat Tiendbursveien (TTF) Hybelhus C Skeiet Trygdebolig 1 27 stk. 20 stk. m/bistand 9 stk. m/bistand 8 stk. 9 stk. Nivå husleie. Månedlig leie fastsettes gjennom vedtak i kommunestyret. Leien for disse boligene ble også øket med 3% i forhold til 2003-leie. Husleien 2004 i de forskjellige boligene er følgende: Ektepar Enslige Trygdebolig I * 2.265,- pr. mnd 2.180,- pr. mnd. Trygdebolig II 2.870,- pr. mnd 2.390,- pr. mnd Trygdebolig III 3.715,- pr. mnd 3.230,- pr. mnd Trygdepensjonat 4.440,- pr. mnd 4.265,- pr. mnd Tiendbursveien 5.670,- pr. mnd 5.135,- pr. mnd Støa ,- pr. mnd ,- pr. mnd. I tillegg disp. pleie- og omsorgsavdelingen 8 hybelleiligheter på Skeiet. Husleien for disse er kr ,- pr. mnd. for de minste, og kr ,- pr. mnd. for de største. * Leien i Trygdebolig I inkluderer strøm, avgifter og bistand. Avsluttende merknader Utnyttelsesgraden (forholdet mellom inn- og utflytting) var i 2003 ca. 93% for de ordinære utleieboligene. Den generelle tilstanden for kommunale boliger er forholdsvis bra, og nødvendig vedlikehold utføres fortløpende med de vedlikeholdsmidler som til enhver tid er tilgjengelig. Tildeling av kommunale boliger foretas av 2 ulike enheter i kommunen, mens bygningsavdelingen ved enhet for Tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. I ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold ligger kostnader for vedlikehold, avskrivninger og fordelte renter. Kostnader forbundet med vaktmestertjenesten er regnskapsmessig fordelt på type bolig (trygde- og omsorgsboliger / kommunale utleieboliger).

10 10 Leieinntektene føres i regnskapet på enhet for Pleie- og omsorg når det gjelder trygde- og omsorgsboligene, mens det føres på enhet for Tekniske tjenester når det gjelder leieinntekter på de ordinære utleieboligene. Indirekte administrative kostnader for boligene er ikke synliggjort i kommunens interne regnskap. Når vi sammenligner oss med andre kommuner, har Hemne kommune en stor andel ordinære utleieboliger. Prisnivået på disse har i en årrekke fulgt prisutviklingen. Nivå på husleien er derfor markedstilpasset. Rapportering politiske utvalg. Årsmelding gir sammen med årsregnskapet en overordnet informasjon om forvaltningen av de kommunale utleieboligene. I tillegg er det periodevis rapportering av budsjettkontroll til hovedutvalgene, formannskap og kommunestyre i.h.t. vedtatt økonomireglement. Iflg. pkt. 7 i Reglement for tildeling av kommunale boliger skal det ved hvert årsskifte avlegges rapport til hovedutvalg for Teknisk, Landbruk og Miljø som redegjør for boligmasse, teknisk tilstand, behov for kommunale boliger, utleiefrekvens m.v. Tabellen gjelder for 2001 og 2002

11 Arealressurser HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE 11 Hemne Kommune har opparbeidet boligfelt på forskjellige steder i kommunen. I samtlige boligfelt er det byggeklare og ledige tomter for salg. Tomtene kan bebygges med eneboliger. Boligfelt/adresse Pris pr. m2 Refusjonsbeløp Ledige tomter Vinje, Vinjeøra Kr. 7,00 Kr ,- 19 Eide Kr. 8,50 Kr ,- 15 Støllia, Kyrksæterøra Kr. 44,00 Kr ,- 18 Grøtnes, Kyrksæterøra Kr. 7,00 Kr ,- 28 Grindbakken, H.sjøen Kr. 11,00 Kr ,- 8 Heim, Heimsjøen Kr. 6,30 Kr ,- 4 Gjengstø Kr. 8,00 Kr ,- 8 Sum: 100 I tillegg er det planlagt nytt byggefelt på Hellandsjøen. Planen inneholder 10 tomter som skal opparbeides. I de siste åra har private entreprenører kjøpt opp tomtearealer fra private og fått disse regulert til boligformål. Private aktører: I 2004 er det oppført 18 boenheter av varierende størrelse på Stølan. (G-bygg). I tillegg er det ledige tomter i Bugen.(Bolig og næringsbygg). De private aktørene har også tidligere bidratt med bygging av boliger med felles fasiliteter. Prinsensgt. 4, 13 leiligheter tilrettelagt med garasje i kjeller og heis opp til boligplan (selveierleiligheter). Stretet 2, 10 leiligheter fordelt på 3 bygg (selveierleiligheter). Fosseflata, 22 selveierboliger. Kleiva, 10 selveierboliger. Bugen, 8 store selveierleiligheter, og 10 mindre enheter.

12 12 IV. KARTLEGGING AV DE VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET De boligsosiale handlingsplanene skal inneholde en oversikt over boligbehov til vanskeligstilte husstander. Men hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet? Dette begrepet omfatter flere enn de som er klienter på et sosialkontor. Begrepet refererer til de som av en eller annen grunn har problemer med å etablere seg i eller bli boende i en bolig. Vi har benyttet Husbankens kartleggingsmetode samt at vi i tillegg har registrert boligsøkere som har tatt kontakt med tjenesteapparatet for å få løst sitt boligproblem. Dette er søkere som normalt ville ha benyttet seg av tilbud til bolig på det private marked. Dette markedet er imidlertid anstrengt i Hemne. Kartleggingen ble gjennomført av personell ved enhetene for pleie- og omsorg, sosial og barnevern og tekniske tjenester. Kartleggingen omfatter husstander med boligbehov, og kun husstander som har vært i kontakt med tjenestestedene det siste halve året, og ble gjennomført for søkere i perioden juli desember Det ble registrert 46 bolighenvendelser etter Husbankens metode, i tillegg er det tatt hensyn til ca. 14 andre henvendelser om bolig når mål og tiltak er utarbeidet. Alderssammensetning. Diagrammet nedenfor viser hvem de vanskeligstilte er i Hemne fordelt på aldersgrupper; ALDERSSAMMENSETNING Antall < Aldersgrupper Av diagrammet ser man at det er aldersgruppen år som representerer den største andelen av de med boligbehov, men også gruppen år utgjør en stor andel. Også aldersgruppen 80 år og over framkommer med et stort behov. Kjennetegn for denne siste gruppen er at de er hjemmeboende i eget hus, og har ønske om mindre bolig/leilighet med livsløpsstandard.

13 13 Husstandstyper. Tabellen nedenfor viser hvordan de vanskeligstilte med boligbehov fordeler seg på husholdningssammensetninger. Par med barn 17 % Par uten barn 2 % Enslig mann 24 % Enslig med barn 35 % Enslig kvinne 22 % Går vi inn i datamaterialet kan vi tydelig se at aldersgruppen år, enslig med barn, er de med størst boligbehov i Hemne kommune. Målgrupper. I.h.t. husbankens kartleggingsmetode skal hussøkerne deles i målgrupper. Det kjennetegnet som er mest framtredende for husstandens boligbehov har vært avgjørende for plassering i de ulike målgruppene, som defineres slik: Økonomisk vanskeligstilt: økonomi er hovedårsaken til boligproblemet 1. gangs etablert flyktning: flyktning som kommunen har tatt i mot fra flyktningemottak 2. gangs etablert flyktning: flyktning som har flyttet til kommunen på eget initiativ Fysisk funksjonshemmet: må ha fysiske tilrettelegginger for å fungere i bosituasjonen Psykisk utviklingshemmet: psykisk utviklingshemming er hovedårsaken til boligproblemet Psykiatrisk langtidspasient Rusmiddelmisbruker: person som har problemer med å etablere/opprettholde et stabilt boligforhold pga. rusproblemer Sosialt vanskeligstilt: Personer som ikke hører inn under kategoriene over. Andre funksjonshemninger: andre funksjonshemminger enn det som er nevnt ovenfor, for eksempel autisme, aldersdemens, og andre diagnoser som ikke passer inne i kategoriene over.

14 14 OVERSIKT OVER MÅLGRUPPER Sosialt vanskeligstilt 47 % Annen funksjonshemming 7 % Økonomisk vanskeligstilt 13 % Flyktning 1. gangsetablert 7 % Rusmiddelmisbr. 9 % Fysisk funksjonshemmet 11 % Psykisk utviklingshemmet 2 % Psykiatrisk langtidspasient 4 % Hele 47% av de kartlagte kommer inn under målgruppen sosialt vanskeligstilt. Men hvem er sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet? Dette begrepet omfatter flere enn de som er klienter på et sosialkontor. Begrepet refererer til de som av en eller annen grunn har problemer med å etablere seg i eller bli boende i en ordinær bolig. De resterende av de registrerte fordeler seg ut over de øvrige målgruppene. BEHOV FOR ANNEN BOLIG Samlokalisert enhet uten bemanning 9 % Samlokalisert enhet med døgnbemanning 17 % Ordinær bolig med oppfølging fra hjelpeapparatet 2 % Samlokalisert enhet med dag/kveld bemanning 2 % Ordinær bolig uten oppfølging 70 % Figuren viser at 70% av de kartlagte husstandene trenger en ordinær bolig uten oppfølging. Når det gjelder de resterende 30% har disse i varierende grad behov for tilrettelagte boliger. Kartleggingen har vist at det er behov for boliger bygd i fellesskap, der det er lagt til rette for at det også kan tilknyttes bemanning. Dette gjelder for 19% av de kartlagte. Ut over dette vil det være nærhet til tjenesteapparatet som er den viktigste faktoren.

15 15 Samlokalisert enhet vil si at det bygges boliger som er bygget sammen med eller uten fellesareal. Dette kan være en løsning hvor det kan være døgnbemanning eller dag/kveld bemanning. En slik boform vil være mer hensiktsmessig i forhold til oppfølging og bistand fra det kommunale hjelpeapparatet. Det kan også virke positivt for de som har slike leiligheter for å skape seg nettverk og sosial omgang. Dette er ofte en gruppe som har problemer med å opprettholde nettverk utenom likesinnede. Nedenfor er en oversikt over de 14 andre boligsøkerene fordelt etter type bolig de ønsker. OVERSIKT OVER BOLIGSØKRE UTENFOR KARTLEGGINGSOMRÅDE 8 6 ANTALL Odinære søkere Odinære søkere på trygdeboliger V. LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER I HUSBANKEN Kort om de ulike ordningene og utnyttelsen av disse OPPFØRINGSLÅN; er lån som skal gå til finansiering av nye boliger, og er den eneste husbankordninga som ikke er behovsprøvd. Søknader om oppføringslån behandles av husbanken etter innstilling fra kommunen. I Hemne kommune er det enhet for Tekniske Tjenester som behandler slike søknader. Oversikt oppføringslån i Hemne perioden : År Ant. boliger Beløp i 1000 kr Oppføringslån skal medvirke til å dekke behovet for nye, gode, rimelige og nøkterne boliger i gode bomiljøer.

16 16 STARTLÅN skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån erstattet ordningen med etableringslån i Startlån behandles av enhet for Tekniske tjenester. Lånet er behovsprøvd og kan omfatte følgende grupper: unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere funksjonshemmede flyktninger personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Lånet kan nyttes til: kjøp av bolig utbedring av bolig oppføring av bolig refinansiering Disponering av midler stilt til disposisjon fra husbanken og lånt ut av kommunen: Etableringslån Totalt til disposisjon i perioden 1000 kr Innvilge søknader etter brukergruppe Startlån Totalt til disposisjon i perioden 1000 kr Innvilge søknader etter brukergruppe 8 Rente- og avdragsvilkår for lån følger husbankens til enhver tid gjeldende retningslinjer. UTBEDRINGSLÅN FRA HUSBANKEN; Husbanken gir lån til utbedring for å gjøre gamle boliger bedre. Ordningen er i noen grad behovsprøvd, men alle husstander kan få lån til å utbedre boligen til livsløpsstandard. Det er kommunen ved enhet for Tekniske tjenester som sluttbehandler saker der lånet er kr ,- eller mindre. Større saker behandles i Husbanken. Oversikt utbedringslån Hemne kommune : År Ant. boliger Beløp i 1000 kr

17 17 TILSKUDD Boligtilskudd til etablering; skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi med å få en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan gis til enkeltpersoner samt kommuner, selskaper, stiftelser, og lignende. Tilskudd gis etter en streng behovsprøving, der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Husbanken tildeler tilskudd til kommunene. Sosialkontoret administrerer ordningen. Utlysing i kommunal info hvert år. Hemne kommune har i 2002 og 2003 ikke mottatt tilskudd fra Husbanken. Dette p.g.a. at det ble stilt vilkår både til at kommunen må ha utarbeidet en boligsosial handlingsplan og at kommunen må motta flyktninger. Hemne kommune har tildelt tilskudd til etablering til 9 husstander totalt i årene med totalt kr ,-.. Boligtilskudd til utbedring/tilpasning; kan gis til husstander der minst ett medlem enten er funksjonshemmet, over 60 år eller har et særlig sosialt behov. Formålet med ordninga er å sørge for at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming, og kan gis til mindre utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av bolig, eller oppføring av garasje for funksjonshemmede. Tilskuddet gis etter en vurdering av både søkers spesielle behov og husstandens samlede økonomi. Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt eller egne oppsparte midler til å dekke kostnadene kan søknader om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert. Kommunene kan sette av 20 % årlig av tildelt boligtilskudd som sikkerhet for tap på startlån og tidligere innvilgede etableringslån. Hemne kommune har avsatt 20%. I utgangen av 2003 er det avsatt kr til tapsfond. Husbanken tildeler tilskudd til kommunene. Enhet for Barnevern og sosial omsorg administrerer ordningen. Utlysning i kommunal info hvert år. Hemne kommune fikk fra Husbanken midler til boligtilskudd til tilpasning i årene med totalt søknader er innvilget. Prosjekteringstilskudd; kan gis til funksjonshemmede og personer over 60 år når en bolig må tilpasses for at husstandsmedlemmer skal kunne bo der. Husbanken kan gi tilskudd til dekning av arkitekthonorar for maks. 15 timers arbeid, pluss omkostninger til reise og kopiering. Tilskuddet utbetales til arkitekten for utført prosjekteringsarbeid. Tilskuddet kan gis både i forbindelse med kjøp av bolig, utbedring av boligen du har eller ved bygging av ny. Søknaden sendes via kommunen. Hemne kommune har formidlet 7 søknader i perioden 2000, 2001 og 2002.

18 18 Bostøtte Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning administrert av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe barnefamilier, eldre og uføre med lave inntekter og høye boutgifter til å kunne skaffe, eller bli boende i en egnet bolig. Det stilles krav til husstanden og til boligen. For å kunne motta bostøtte må én i husstanden være støtteberettiget, og kravene til boligen må være oppfylt. Videre blir bostøtten behovsprøvd ut fra forholdet mellom boutgiftene og husstandens samlede inntekt. I perioden 1997 til 2003 har antallet som har mottatt bostøtte i Hemne kommune variert mellom 118 og 188. Gjennomsnitt utbetalt bostøtte pr. innvilget søknad i 2003 var kr ,-. Totalt utbetalt bostøtte til søkere i Hemne kommune i 2003 var kr ,-. Enhetene for Barnevern og sosial omsorg og Pleie- og omsorg i Hemne kommune har rutiner for å fange opp nye søkere i trygdeboligene. Bostøtteordningen er lagt til enhet for Barnevern og sosial omsorg, og sosialhjelpsmottakere som kan ha rett til å søke bostøtte vil bli fanget opp. Ordningen synes ellers å være kjent blant befolkningen. Husbanken annonserer i dagspressen for hver termin. I 2002 kjørte Husbanken en landsomfattende kampanje. I og med at Husbanken annonserer med landsomfattende kampanjer, annonseres ikke ordningen lokalt. Kommunestyret : Ordningen utlyses i kommunal info hvert år.

19 19 VI. DAGENS ORGANISERING AV BOLIGOPPGAVENE I KOMMUNEN Boligtildeling Omsorgboliger og trygdeboliger Tildeling av trygde- og omsorgsboliger skjer i kommunens pleie og omsorgsteam. Teamet møtes 1 gang pr uke og består av representanter fra sykehjem, hjemmesykepleie, psykiatritjeneste, ergo- og fysioterapeut, tilsynslege og enhetsledere pleie og omsorg. Det foreligger en skriftlig henvendelse / søknad om bolig. Det er i forkant av møtet foretatt en omfattende kartlegging av søkerens funksjonsnivå, både fysisk og sosialt i et eget kartleggingsskjema. Boligsøkerne blir prioritert i møte og plassert i en av tre ulike søkergrupper, etter grad av behov. Disse tre gruppene er : Gruppe I : Øyeblikkelig behov. Situasjonen kan raskt utvikle seg til akutt Kriterier: Ensomhet, pleie og omsorgsbehov( funksjonshemming), angst/ utrygghet, isolert bosted, dårlig bolig. Flere av disse faktorene er tilstede. Noen har behov for bolig nært omsorgsapparatet, og noen har behov for bolig med tilknyttet døgnkontinuerlig bistands og oppfølgingsbehov. Gruppe II : Bør ha bolig snarest. Kriterier: Høy alder, gradvis svekket helse, situasjonen kan raskt utvikle seg til verre. Vil da raskt havne i gruppe I. Gruppe III : Kan vente Kriterier: Stabile forhold, bra bolig. Det forventes ikke rask endring i situasjonen. Et rent boligbehov som kan løses på annen måte. Det foreligger ikke et pleie og omsorgsbehov.

20 20 Tildeling ordinære utleieboliger Tildeling av ordinære utleieboliger skjer administrativt etter fullmakt gitt av kommunestyret, i.h.t. reglement som gjengis nedenfor; REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGER 1. OMFANG Reglementet er gitt i medhold av prinsipper og reglementer for arbeidsdeling og utøvelse av myndighet i Hemne kommune (K-sak ), og gjelder ved søknad om tildeling av kommunale boliger. 2. LOVGRUNNLAG Lov om husleieavtaler av 26.mars TILDELINGSMYNDIGHET Rådmannen eller den han bemyndiger er tildelt tildelingsmyndighet. (Rådmannen har oppnevnt et tildelingsutvalg som består av 1. rep fra Sosialkontoret og to rep fra Tekniske tjenester) 4. OM UGILDHET Det henvises her til bestemmelsene i Forvaltningslovens SAKSBEHANDLING Søknad: Alle søknader skal være skriftlig på eget skjema. Følgende kriterier gjelder for tildeling: 1. Hemne kommunes interesse i å disponere boligen til en bestemt arbeidstaker 2. Søkerens sosiale forhold 3. Søkere bosatt i Hemne kommune 4. Søkere bosatt utenfor kommunen Det skal utferdiges standard husleiekontrakt (se vedlegg). Klage: Utleie av ordinære kommunale boliger drives på forretningsmessig basis, og vedtak om tildeling/avslag kan derfor ikke påklages. 6. GENERELLE BESTEMMELSER Rådmannen skal forvalte den kommunale boligmassen på en mest mulig økonomisk fordelaktig måte for kommunen. Manglende betaling (restanser) fra tidligere leieforhold kan gi selvstendig grunnlag for avslag på boligsøknad. Søker som er tildelt kommunal bolig gis en svarfrist på 7 dager fra mottatt bekreftelse. Husleie skal normalt betales fra den dag det utkvitteres nøkler til boligen, eventuelt maksimum 15 dager etter tildeling forutsatt at boligen er innflyttingsklar. Unntak fra dette er boliger som Hemne kommune reserverer for egne ansatte og andre. Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder (jfr. loven), Hemne kommune aksepterer likevel en oppsigelsesfrist fra leietaker på 1 måned. Før innflytting må det være innbetalt et depositum på f.t. kr ,-, som settes inn på sperret konto i bank. Krav om depositum kan fravikes i særlige tilfeller. Ved oppsigelse pga mislighold/avtalebrudd skal lovens bestemmelser gjelde. Rådmannen har generell fullmakt til anmeldelser og event. utkastelse. 7. RAPPORTERING Rådmannen skal ved hvert årsskifte avlegge skriftlig rapport til hovedutvalg for Tekniske tjenester, Landbruk og Miljø, som redegjør for boligmasse, tekniske tilstand, behov for kommunale boliger, utleiefrekvens m.v.

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007 INNHOLD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STANGE KOMMUNE 2002-2007 INNLEDNING... s.4 1. SAMMENDRAG... s.4 2. BEFOLKNING I STANGE... s.6 2.1 Folkemengdens bevegelser... s.6

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06. Dato: 8. september 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.2011 for N:Bolig AUOI BBB-1602-200800610-30 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Innhold Forord Innledning Boligsosial handlingsplan Metode og begrepsdefinisjoner Befolknings og boforhold i Eide kommune Hovedutfordringer

Innhold Forord Innledning Boligsosial handlingsplan Metode og begrepsdefinisjoner Befolknings og boforhold i Eide kommune Hovedutfordringer Innhold Forord 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Mandat for komite 1.3 Organisering av arbeidet 1.4 Fremdrift 2 Boligsosial handlingsplan 2.1 Hva er en boligsosial handlingsplan 2.2 Hvorfor lage en boligsosial

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 Alle skal kunne disponere en god bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale utfordringer En god bolig er en bolig som fyller de nødvendige forutsetningene

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 Alle skal kunne disponere en god bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale utfordringer En god bolig er en bolig som fyller de nødvendige forutsetningene

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sak 05/489 Dok 8585/07 Arkiv F17 SØRREISA KOMMUNE Behandlet av Helse- og sosialutvalget 07.06.07 Vedtatt av Kommunestyret 11.10.07 INNHOLD BAKGRUNN / GENERELT Hva er en boligsosial handlingsplan Brukere

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer