SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/14 14/4748 HØRINGUTTALELSE - FORENKLING AV REGELVERKET FOR DEKNING AV PASIENTERS REISEUTGIFTER (PASIENTTRANSPORT) 48/14 14/5268 UTEKONTOR LEGER 49/14 14/5307 PROSJEKT AKTIV FRITID-KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I TJENESTENE TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING 50/14 14/1573 LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD 51/14 14/4579 MARI OG KARI - SØKNAD OM SERVERINGBEVILLING 52/14 14/5025 JAFS ALTA AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 30 53/14 14/5026 JAFS ALTA AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 54/14 14/4578 PORTEN TIL FINNMARK -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 55/14 14/5320 ORGANISASJONSUTVIKLINGS (OU) - PROSESS I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN Orienteringer: ROP prosjektet Kommunepsykolog Fastlegesituasjonen Alta, Oddveig Hammari Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 47/14 HØRINGUTTALELSE - FORENKLING AV REGELVERKET FOR DEKNING AV PASIENTERS REISEUTGIFTER (PASIENTTRANSPORT) Saksbehandler: Kenneth Johansen Arkiv: G02 Arkivsaksnr.: 14/4748 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet /14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Formannskapet i Alta vedtar at følgende avsnitt innarbeides i en høringsuttalelse som sendes helse- og omsorgsdepartementet: Det anses svært positivt at det blir enklere for pasientene å få reiseoppgjør, samt at de administrative kostnadene ved systemet reduseres. Økning av minsteavstanden til 10 km oppleves som rimelig. En betydelig forenkling av prosedyrene for å kreve refusjon av reiseutgifter, både gjennom standardsats, tilnærmet opphør av dokumentasjonskrav og mulighet for elektronisk innsending av krav, vil sannsynligvis føre til at flere pasienter i primærhelsetjenesten vil få utbetalt refusjon for reiseutgifter. I henhold til forslaget vi alle med bosted mer enn 10 km fra behandlingssted ha krav på reiseoppgjør etter standard sats, uavhengig av om man bruker kollektivtransport osv. Alta kommune stiller seg spørrende til langsiktige samfunnsmessige konsekvenser av at selve forenklingen av systemet tillegges større betydning enn det innarbeidede prinsippet om utgiftsdekning. Med dette siktes til prinsippet om at utbetalingen skal være for dekning av reelle utgifter. Med foreliggende forslag åpnes for at pasienter vil kunne få utbetaling for reiser uavhengig av om de faktisk har hatt utgifter, for eksempel som passasjerer, syklende, eller av andre grunner ikke har kostnader til transport. Dette er noe diskutert i høringsnotatet. For Alta og Finnmark har den største utfordringen når det gjelder pasienttransport vært når det har vært behov for fly- eller drosjetransport. Fylket og landsdelen har som følge av geografiske og kommunikasjonsmessige forhold spesielt stor bruk av denne type transport. Dette er en vesentlig forskjell fra resten av landet. Disse transportformene ikke gjenstand for endringsforslag i notatet, og heller ikke problematisert i vesentlig grad. Side 3 av 30

4 Sak 47/14 Spesielt ved flyreiser mellom Alta og Tromsø har vi sett problemer. Hovedsakelig har dette vært i form av at pasienter har måttet vente urimelig lenge ved retur fra Tromsø, fordi billigste rutegående transport blir lagt til grunn uten at tidsaspekt eller pasientens helsetilstand tillegges vekt. Flyreisene med lavest kostnad mellom Tromsø og Alta går vanligvis på sen kveld. Dette innebærer at pasienter som har avsluttet behandling og er reiseklar allerede tidlig på formiddagen kan måtte stå over flere flyavganger, og ende opp med svært lang ventetid før rimeligste avgang på kvelden. Tilsvarende rapporteres hendelser der pasienter må vente svært lenge, eller gjøre lange omveier som følge av pasientreisekontorenes samordning av drosjetransport. Dette oppleves urimelig og ofte uverdig. Alta kommune ber departementet om å vurdere praksisen rundt også bruk av fly- og drosje, og komme med forslag til endringer som gir et bedre tilbud for pasientene. SAKSUTREDNING: Andre saksdok.: Bakgrunn: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut aktuelle høring som del av et arbeid med mål om å forenkle refusjonsordningen for pasientreiser. Utgifter til pasienttransport dekkes av lokalt helseforetak. Dette gjelder reiser både til offentlig spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Et viktig element i forslaget er innføring av standard kilometergodtgjørelse, som utbetales uavhengig av om det er brukt buss, bil eller drosje. Videre utvides minsteavstanden for retten til dekning transportutgifter fra 3 til 10 km, mens for reiser over 300 km skal billigste rutegående transport legges til grunn. Prosedyren rundt innsending av reiseregning skal forenkles, bl.a. ved at man ikke må dokumentere reiseutgifter, heller ikke avstand, kun oppgi behandlingssted. Dokumentasjon på faktisk behandling blir også overflødig. Reiseavstand blir beregnet automatisk via ruteplanleggere, og dokumentasjon for oppmøte skal trekkes ut av nasjonale dataregistere. Regningene skal kunne sendes inn elektronisk. I høringsnotatet er det ikke beskrevet endringer knyttet til pasientreiser med fly. Det stadfestes at utbetalingen til pasientene fremdeles baseres på billigste rutegående transport, og at reiser med fly og drosje skal bestilles av pasientreisekontorene som tidligere. Side 4 av 30

5 Sak 47/14 Helse- og omsorgsdepartementets sammendrag av forslaget (utdrag): Dagens ordning Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven 2-6 og syketransportforskriften har pasienter rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise til og fra offentlig finansiert behandling (pasientreiser). Hovedregelen er at man får dekket billigste reisemåte med offentlig transport til nærmeste sted der behandlingen kan ytes. Dyrere transport dekkes dersom offentlig transport ikke er tilgjengelig på strekningen eller at det av helsemessige årsaker ikke er mulig å benytte offentlig transport. Det gis ikke refusjon i soner hvor det er innført minstetakst eller enhetstakst for rutetilbudet (normalt i bynære strøk), eller der pasienten bor nærmere enn 3 kilometer fra behandlingssted. I 2004 overtok de regionale helseforetakene ansvaret for pasientreiseområdet i Norge. Helseforetakenes senter for pasientreiser (Pasientreiser ANS) ble opprettet i I tillegg er det 18 lokale pasientreisekontor i Norge, lokalisert til helseforetakene. Helseforetakene har ansvar for reiseplanlegging, gjennomføring av reiser med rekvisisjon og saksbehandling av reiseregninger. I 2013 fikk pasientene refundert 661 mill. kroner. Pasientene betalte 119 mill. kroner i egenandel. Administrative kostnader knyttet til Pasientreiser ANS og pasientreisekontorene er om lag 180 mill. kroner i året. Høringsnotatet innebærer ikke en fullstendig gjennomgang av dagens ordning, og omtaler bare områder hvor departementet foreslår endringer. Behov for forenkling Hovedutfordringen med dagens refusjonsordning er at pasienter og helseforetak opplever ordningen som tungvint. Refusjon av utlegg forutsetter et krav fra pasienten. Pasienten må fylle ut et detaljert skjema om reisen og legge ved dokumentasjon på blant annet oppmøte, helsemessig begrunnelse for bruk av bil eller drosje og kvitteringer. Krav kan ikke sendes inn elektronisk. Pasientreiser ANS mottar ca. 100 kilo post hver dag (ca konvolutter per år), og det er et stort omfang av manuelle rutiner, bl.a. mottak, skanning, sortering, saksbehandling og postutsendelse. Regelverket er blitt kritisert for å være vanskelig å forstå. Det er ønskelig å forenkle oppgjørsordningen for å sikre en enklere løsning for pasientene og en mer kostnadseffektiv administrasjon av ordningen. Eksempler på slik forenkling er standardiserte utbetalinger, elektronisk innsending av krav, elektronisk oversikt over egne reiser, lett tilgjengelig informasjon, forenklet kontakt ved spørsmål og klage samt tekniske løsninger som gjør det mulig å automatisere kontrollen av enkelte vilkår for refusjon. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å digitalisere den offentlige helsesektoren og gi pasientene flere selvbetjeningsløsninger. Innføring av enklere beregning av stønad standardsats mv. Departementet foreslår å innføre standardsats som hovedregel. Se kapittel 4. Standardsats innebærer at utbetalingen til pasientene baseres på en standard kilometergodtgjørelse, uavhengig av om pasienten benytter kollektiv transport, egen bil eller drosje. Det er strekningens lengde som ligger til grunn for utbetalingen. Dette vil erstatte dagens hovedregel om at reiser dekkes etter taksten for billigste rutegående transportmiddel. Ved reiser over 300 kilometer (som oftest fly) skal utbetalingen til pasientene fremdeles baseres på billigste rutegående transport. Innføring av standardsats vil påvirke utbetalingene til pasientene. Noen pasienter vil få mer utbetalt i enn i dag og noen vil få mindre. Eksempelvis vil de fleste pasienter som reiser korte strekninger med buss og tog få mindre enn i dag, mens de som reiser langt vil få mer. Det foreslås å beholde dagens regler om at reiser som kunne være foretatt med rutegående transportmiddel til lokal minstetakst eller enhetstakst ikke dekkes. Fjerning av vilkårene ville for eksempel gitt pasienter som kunne reist med buss og trikk i store byer rett til refusjon. Side 5 av 30

6 Sak 47/14 Det foreslås å heve kilometergrensen fra 3 kilometer til 10 kilometer. Basert på reiser i 2013, vil dette gi reduserte refusjonsutbetalinger på ca. 8 mill. kroner per år og administrative besparelser på ca. 7 millioner kroner per år. Beregninger viser at i overkant av pasienter kan miste rett til refusjon dersom kilometergrensen heves til 10 kilometer. Pasienter som av helsemessige grunner må benytte bil eller drosje, vil fortsatt ha rett til refusjon på strekninger som er kortere enn 10 kilometer. Dekning av faktiske utgifter Departementet foreslår i stor grad å videreføre bestemmelsene for refusjon av faktiske utgifter når pasientens helsetilstand eller kommunikasjonsmessige forhold gjør bruk av egen bil eller drosje nødvendig. I tillegg foreslås at pasienter som har reisevei med rutegående båt skal ha rett til å få dekket faktiske utgifter til billigste rutegående transport. Dette skal sikre at pasienter som har store reiseutgifter, og som ikke kan benytte billigere transportmiddel, fortsatt skal ha mulighet til å få sine utgifter refundert. Høringsinstansene spørres om dette fanger opp de mest kostbare reisene. For å forenkle saksbehandlingen, foreslår departementet at dagens rett til dekning av 2,40 kroner per kilometer ved bruk av egen bil erstattes av en felles standardsats. Det legges derfor ikke opp til egen sats for bil ved helsemessige eller kommunikasjonsmessige forhold. Dersom standardsatsen settes lavere enn 2,40 kroner per kilometer, vil pasientene som får innvilget bruk av egen bil, få mindre utbetalt enn i dag. Færre dokumentasjonskrav og elektronisk krav Det legges opp til at en elektronisk løsning kan bli tilgjengelig for innbyggerne via Min helse på helsenorge.no. Departementet ønsker å forenkle kravet til dokumentasjon av pasienters oppmøte hos behandler. Oppmøte bør bekreftes gjennom data fra eksisterende registre som Norsk pasientregister og i registre for refusjon og oppgjør i HELFO. Dette kan gjøres for de aller fleste reisene. For reiser hvor oppmøte ikke kan bekreftes med data fra eksisterende registre på vedtakstidspunktet, må det innføres systemer for stikkprøvekontroller. Dokumentasjon for reise som det kreves tapt arbeidsinntekt for må foreligge på vedtakstidspunktet. Når vedtak fattes før opplysningene kontrolleres, vil det også oppstå behov for en særskilt hjemmel for tvangsinndrivelse av feilutbetalinger og motregning i fremtidige refusjoner. Det vil være uhensiktsmessig å måtte gå til rettsapparatet for effektivt å kunne tilbakekreve mange små summer. Departementet foreslår derfor lovhjemmel for tvangsinndrivelse og motregning i fremtidige refusjoner. Økonomiske konsekvenser: Endringsforslagene vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for Alta kommune. Vurdering: Alta kommunes vurderinger er innarbeidet i «Administrasjonens innstilling» og foreslås sendt departementet i form av en høringsuttalelse. Side 6 av 30

7 Sak 48/14 UTEKONTOR LEGER Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/5268 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial vedtar å legge ned driften av utekontorene i Rognsund og Korsfjord i løpet av 1. kvartal Innsparinger som følge av dette går til å styrke helsevirksomhetens budsjettbalanse. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: Avtale mellom Alta kommune og legeforeningen, avd. Alta datert Bakgrunn: I forbindelse med budsjett 2015 er administrasjonen bedt om å vurdere fremtidig drift av utekontor for leger. På 1980 og 90-tallet ble det drevet 8-9 utekontor for leger i Alta kommune. Ved inngangen til fastlegereformen ( ) hadde kommunen 4 utekontor igjen: Langfjord, Talvik, Korsfjord og Kvalfjord. Utekontoret i Langfjorden ble avviklet i forkant av avtaleinngåelsene slik at vi kun hadde 3 utekontor ved oppstart av fastlegereformen. Da legen som betjente Talvik sluttet i 2003/2004 fikk man ingen leger til å betjene dette kontoret, og det ble nedlagt. Fra da av har vi kun hatt 2 utekontor. Disse er begge på østsiden av Altafjorden: Korsfjord og Rognsund (Kvalfjord/Altnes). I forbindelse med fastlegereformen inngikk legene en avtale med Alta kommune Avtalen omfatter helt sentrale deler av Altamodellen slik den fremstår i dag. Avtalen omfatter både daglegevakta, sykestua, fødestua, turnusleger, utekontor og en modifisert videreføring av Nord-Norge-reglene for leger. Side 7 av 30

8 Sak 48/14 Avtalens punkt 5. Utekontor: Det forutsettes drevet utekontor på følgende steder og med følgende frekvens: Talvik hver 2. uke Korsfjord hver 3. uke Kvalfjord hver 4. uke Godtgjørelsen gjelder for hele fraværet inklusiv reisetid. Samlet tid per arbeidsdag inntil 7,5 timer. Godtgjørelsen settes til kr 640,- per time + 20% for spesialist. Justeres i hht generell lønnsvekst. Alta kommune dekker alle utgiftene til utekontordriften. Alta kommune skal ha inntektene av egenandeler og refusjon. IT-løsningen avtales mellom partene. Det forutsettes inngåtte avtaler med den enkelte lege som ønsker å betjene utekontor før listene presenteres for befolkningen. Alta kommune står fritt til å endre antall utekontorer. Alta kommune vil ta endelig stilling til antall og frekvens etter at befolkningen har valgt liste. Utekontoret i Korsfjord drives fra en tidligere lærerbolig som eies av Stiftelsen Utleieboliger. Utekontoret betjenes av lege Olav Gunnar Ballo hver 4. uke eller 11 ganger i året. Antallet pasienter er ca hver gang. Utekontoret i Rognsund (Kvalfjord/Altnes) drives fra Sanitetshuset i Kvalfjord eid av Sanitetsforeningen, og fra det tidligere skolebygget på Altnes eid av Seiland House/Alta Adventure AS ved Stig Erland Hansen. Utekontoret betjenes av lege Svein Svendsen hver 4. uke eller 11 ganger i året. Antallet pasienter har den siste tiden vært ca.10 hver gang. Til sammenligning er normalt antall pasienter som betjenes fra fastlegekontorene i Alta mellom 15 og 20 pasienter pr dag. Det utføres ordinære konsultasjoner på utekontorene, men de har noen begrensninger. Mangel på utstyr gjør at man ikke får hurtige analysesvar, man kan ikke utføre EKG-undersøkelser og det er mindre av prosedyrer slik som fjerning av mindre hudutvekster mm. Dette gir lavere inntjening ved utekontorene. Timegodtgjørelsen på utekontorene er for tiden kr. 947,-. Befolkningsutvikling og -sammensetning Side 8 av 30

9 Sak 48/14 Korsfjord Rognsund (Kvalfjord/Altnes) Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum aldersfordelt 0 18 år år år år Over 80 år Funn: Begge områdene har hatt en kraftig nedgang i befolkningstallet etter år Begge områdene har få unge under 18 år. Særlig Rognsund har få i gruppen eldste eldre. Begge områdene har kvinneunderskudd, men dette er mest fremtredende i Korsfjord. Økonomiske konsekvenser: Kostnadsberegninger for utekontorene: Korsfjord Rognsund Sum Lønn lege Lønn sykepleier Lønn renhold Husleie, strøm Skyss Andre driftskostnader Sum Inntekter Netto utgift Kostnadene ved drift av utekontorene er ikke ubetydelig i en trang økonomisk hverdag. En nedlegging av kontorene vil ikke gi kommunale merkostnader. Kostnader til pasienttransport er ikke et kommunalt ansvar. Det må forventes kostnadsøkning på 2 områder: Side 9 av 30

10 Sak 48/14 Det er signalisert økt husleie på legekontoret på Altnes. På sikt må det følge hjelpepersonell fra Alta med legene grunnet bortfall av stilling i området. Økonomisk sett vurderes en nedlegging å få størst betydning for eierne av skyssbåten Mjaanes og for Kvalfjord sanitetsforening. Avtalen med Mjaanes er gått ut, men den er i praksis videreført muntlig. Vurdering: Kommunen har en lovpålagt plikt til å skaffe befolkningen legetjenester. Kommunene står fritt til hvordan man organiserer dette. Driften av utekontorene er ikke å betrakte som en lovpålagt oppgave, men mer en ekstra service for befolkningen i de aktuelle områdene. Disse områdene er de eneste i Alta kommune med fast bosetting uten veifast forbindelse til sentral-alta. Begge legene som betjener utekontorene opplever utekontordagene som positive og er villige til å drive dem videre. Pasienttilgangen er forholdsvis stabil, men over tid har det vært en nedgang parallelt med befolkningsnedgangen i området. Eventuelt bortfall av utekontorene vil nok ha størst betydning for den eldste delen av befolkningen som har størst forbruk av legetjenester og størst besvær med å reise til Alta. Likevel ser vi at når det oppstår akutte situasjoner, så kommer de seg til lege. En kontordag hver 4. uke vil i så måte utgjøre en svært begrenset akutt-beredskap. Reisen til/fra utekontorene tar tid og gjør tjenesten lite effektiv. Hjemmetjenesten er svakt utbygd i de aktuelle områdene. Mange flytter når de får behov for hjelp, og eldre fra disse områdene har vært prioritert ved tildeling av trygdeleiligheter i sentral- Alta. En hjemmesykepleier bosatt i området sluttet i sommer, og stillingen flyttes til hovedbasen i Alta. Hun brukes fortsatt på timer, og dette blir nå en ekstraregning for utekontorene. Faglig sett inneholder konsultasjonene på utekontorene de vesentligste kontrollene, men mangel på utstyr gir noen begrensninger. Forventa utvikling på utstyrssiden vil sannsynligvis gi økte forskjeller mellom fastlegekontorene og utekontorene. Ut fra en helhetlig vurdering foreslås utekontorene nedlagt. De ulike aktørene bør ut fra rimelighetsbetraktninger gis noe tid til omstilling. Det foreslås derfor at nedleggingen skjer i løpet av 1. kvartal Helsevirksomheten har slitt med budsjettbalansen over år. Eventuelle innsparinger på utekontorene bør gå til å styrke virksomhetens budsjett. Side 10 av 30

11 Sak 49/14 PROSJEKT AKTIV FRITID-KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I TJENESTENE TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: F07 Arkivsaksnr.: 14/5307 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur og hovedutvalget for helse- og sosial tar saken til orientering. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Vedlegg: Tilsagnsbrev, Helsedirektoratet Fremdriftsplan Tiltaksplan Kompetanseplan Andre saksdok.: Organisering: Alta kommune har mottatt tilskudd på ,- fra Helsedirektoratet i forbindelse med søknad om prosjektmidler til kompetansehevende tiltak i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Tilskuddet benyttes til prosjektansvarlig i 80 % samt medarbeider i 20 % i prosjektperioden, Prosjektet er et samarbeid mellom Barn- og ungetjenesten/ habilitering og Virksomhet for bistand. Bakgrunn: Side 11 av 30

12 Sak 49/14 Prosjektet skal gi mennesker med utviklingshemming, økt mulighet til deltakelse i kultur- og fritidsaktivitet. Målsettingen oppnås gjennom informasjons- og kompetansehevende tiltak. De sentrale føringene for prosjektet er Stortingsmelding nr. 45 ( ) "Frihet og likeverd- om mennesker med utviklingshemming" og Stortingsmelding nr. 29 ( ) "Morgendagens omsorg". St. mld. 45 fremmer at det offentlige må arbeide for likestilling, og arbeide for at alle skal ha tilnærmet like muligheter til samfunnsdeltakelse, og St.mld. 29 fremhever frivillige organisasjoner som en ressurs i fremtidens omsorgstjenester. Ved å utnytte disse positive ressursene, kan man støtte opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Alta kommune har siden 2007 hatt fokus på fritid for mennesker med bistandsbehov, og utvikling av støttekontakttjenesten. Dette blant annet gjennom koordinatoransvar og deltakelse i nettverk knyttet til det Nasjonale knutepunktet Fritid for alle, og ved bruk av metoden Fritid med bistand og tiltaket Treningskompis. Betydningen av meningsfylt aktivitet er godt dokumentert gjennom nettstedet Fritidforalle.no. En kartlegging gjennomført av det Nasjonale knutepunktet Fritid for alle i 2012, synliggjorde at mennesker med utviklingshemming ikke benytter seg av ordinære fritidstilbud i regi av frivillige organisasjoner. I Alta kommune ytes tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming fra oppvekst og kultur (under 18 år), samt helse og sosial (over 18 år). Som i mange andre kommuner er det utfordringer knyttet til overgangen mellom barn og voksne. Av den grunn har vi innledet et samarbeid mellom avdelingene, med mål om å kunne tilrettelegge og skape bedre sammenheng i tjenestetilbudet for brukere og foresatte. Per 2013 har Alta kommune 97 personer med diagnosen psykisk utviklingshemming over 16 år, som har tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Khol). En sammenliknbar kommune har gjennomsnittlig 68 personer med utviklingshemming. Med et betydelig høyere antall enn landsgjennomsnittet, ser vi et økende behov for å utvikle tjenestetilbudet til målgruppen. Prosjektet skal bidra til utvikling av tjenester for hele målgruppen, uavhengig av alder. I Alta kommune er status, på lik linje med mange andre kommuner, at få mennesker med utviklingshemming har et tilbud i ordinære fritidsaktiviteter. Et av tiltakene vi har hatt suksess med ovenfor andre målgrupper i Alta, er treningskompis. Dette tiltaket er det også noen mennesker med utviklingshemming som benytter seg av, men vi ser at potensialet er større. Videre har vi noe erfaring med bruk av metoden Fritid med bistand, men har opplevd dette som utfordrende for målgruppen. Gjennomføring: Gjennom prosjektet ønsker vi å øke kompetansen i kommunen gjennom systematisk informasjonsspredning, opplæring og veiledning av brukere, pårørende, ansatte/ Side 12 av 30

13 Sak 49/14 oppdragstakere, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere. Dette for å spre kunnskap om betydningen av et meningsfylt fritidstilbud for mennesker med utviklingshemming, og på sikt å øke deltakelsen i aktivitet. Vi tror at kunnskap og informasjon vil skape trygghet, med den effekt at flere ønsker å prøve løsninger som Fritid med bistand, gruppetilbud og Treningskompis. Som en følge av intern og ekstern kompetansespredning ønsker vi å oppnå utvikling av egen tjeneste. Prosjektet skal heve kvaliteten på de tjenestene som kommunen leverer til tjenestemottakere, samt at en skal bli bedre å benytte de positive ressursene i frivillige organisasjoner og deres aktivitetstilbud i Alta. Side 13 av 30

14 Sak 50/14 LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 14/1573 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial tar saken til orientering. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Alta kommunes søknad datert Fylkesmannen i Troms tilsagnsbrev datert Bakgrunn: Alta kommune søkte i mars 2014 på en tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak for å bedre tjenestetilbudet for pasienter med behov for lindrende behandling (vedlegg). Kommunen fikk i sommer et tilskudd på , og prosjektet er justert i forhold til gitte tilsagn. Som prosjektleder er engasjert kreftsykepleier Helena Hykkerud i 8 måneder. Justert prosjektplan gjengis i sin helhet: Plan for prosjektarbeidet «Kvalitetsforbedring i tjenestetilbudet til alvorlig syke i Alta kommune» Fase 1: Prosjektmandat Tilbudet til pasienter med alvorlig sykdom er tilfredsstillende med de personalressursene vi disponerer, men vi ser at kvalitetsforbedring er nødvendig og vi har søkt om prosjektmidler til kvalitetsforbedrende tiltak. Gjennom tidligere tilskudd har Alta kommune i nært samarbeid med LIN (Lindring i Nord), bygget opp personalets kompetanse med kurs, hospitering og videreutdanning. Nå ønsker vi å gjennomføre nye tiltak for å bruke personalets kompetanse for å forbedre tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende. Side 14 av 30

15 Sak 50/14 Vi ønsker kvalitetsforbedring i tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende basert på mer systematisk arbeid og bedre planer for gode pasientforløp i kommunen. Bedre dokumentasjon av pasientens opplevelse av sine plager og behov for behandling og pleie gjennom systematisk bruk av ESAS-r, MOBID 2, LCP og lignende skjema/metode. Dette vil resultere i bedre og mer systematisk samarbeid på tvers av avdelingene. Det kreves høy kvalitet på tjenestene som ytes og en mer effektiv bruk av tiden sammen med pasientene slik at de opplever at det er en god kommunikasjon og samhandling mellom de ulike faggruppene og de ulike virksomhetene i kommunen. En tverrfaglig arbeidsgruppe legger grunnlag for et bredere fokus og bedre kvalitet i palliativ behandling og pleie. Helsepersonell med spesiell interesse for denne pasientgruppa må få et handlingsrom hvor de sammen kan bidra med sin kompetanse for i neste omgang bli en ressurs for de som står i nære pasient- og pårørenderelasjoner. Resultatmål: - At kvaliteten på tjenestetilbudet blir bedre for pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, og at de får opplevelse av god behandling og pleie. - At helsepersonellet på de forskjellige virksomhetene er kjent med og kan bruke skjema som grunnlag for behandling og pleie til alvorlig syke og døende pasienter. - At data fra skjema dokumenteres i Profil slik at det blir tilgjengelig i alle virksomheter. - At prosjektet resulterer i nye rutiner for dokumentasjon for alvorlig syke i kommunen - At bruk av verktøyet fører til kontinuitet, forutsigbarhet og kvalitetssikring i pleie og omsorg for både pasient og helsepersonell Prosjektarbeidet «Kvalitetsforbedring i tjenestetilbudet til alvorlig syke i Alta kommune» - Et samarbeidsprosjekt mellom sykestua, hjemmetjenesten, rehabiliteringsavdelingen og legetjenesten Hva ønsker vi med prosjektet? - Økt fokus på systematisk arbeid og bedre planer for gode pasientforløp i kommunen - Bedre dokumentasjon av pasientens opplevelse av sine plager - Kartlegge behov for behandling og pleie gjennom systematisk bruk av skjema/metode - Kort sagt: Utvikle et verktøy for planlegging og rapportering som benyttes av alt helsepersonell i kommunen For søknad og tildelingsbrev, se vedlegg. Prosjektorganisasjon Side 15 av 30

16 Sak 50/14 Styringsgruppe Marie Stavang - leder Ingunn Torbergsen Karin Mikkelsen Gøril Karlsen Frode Øvrejord Bodil Trosten LIN Johanna Isaksen Sekretær - prosjektleder Helena Marie Hykkerud Referansegruppe Inger Johanne Kristensen (leder) Sykepleiekonsulent Tone Mauseth Avdelingssykepleier sykestua Stina Paulsen Soneleder hjemmetjenesten sone vest Lege sykestua Hege Stenbakk Systemansvarlig Profil Anne Marie Qvarme Oksavik - Kommuneergoterapeut Sekretær - prosjektleder Helena Marie Hykkerud Prosjektgruppe Prosjektleder Helena Marie Hykkerud - kreftsykepleier Lena Johnsen - sykestua Maj Liss Berg - hjemmetjenesten Mette Hætta - fysioterapeut Siv Helene Eriksen - sykestuelege Mette Skipperud kreftkoordinator Sykepleier fra kortid/rehab avd Ressursbruk 40 % prosjektleder 20 % prosjektmedarbeider (10 prosjektmidler + 10 vikarmidler) fra sykestua Side 16 av 30

17 Sak 50/14 20 % prosjektmedarbeider fra hjemmetjenesten (10+10) Deltakelse arbeidsgruppemedlemmer i prosjektgruppa 3 timer/uke fase 2 og fase 3 (evt. bruk av vikarmidler) Prosjektets fremdrift er avhengig av deltakelse fra fagpersoner med ulik kompetanse slik at den samlede kompetansen i arbeidsgruppa står i forhold til det ansvaret de tar på seg. I tildelingen ligger det en forutsetting at AK bidrar økonomisk for å få på plass de nødvendige personell ressursene. Budsjettforslag Tilskudd fra LIN prosjektmidler kroner Lønn prosjektleder 40 % i 8 mnd Kroner Prosjektmedarbeider 10 % i 6 mnd kroner Prosjektmedarbeider 10 % i 6 mnd kroner Veiledning fra LIN / Lindrende team kroner Hospitering Profil kroner Kurs/konferanse for prosjektgruppe kroner Intern kompetanseheving kroner Utgifter kroner Fase 2: Prosjektleders arbeid: - Sette seg inn i prosjektdokumentene, sikre tydelige rammer rundt prosjektet - Oppdatere seg på førende strategier og plandokumenter (kommunale og nasjonale) - Forespørre de ansatte som er foreslått til prosjektgruppe og avklare dette - Legge en plan for samarbeidet/møtevirksomheten i prosjektgruppa - Prosjektgruppa skal ha ukentlige arbeidsmøter. Prosjektleder, prosjektmedarbeidere sykestua og hjemmetjenesten, og kreftkoordinator møter alltid. (3 timer) - De andre deltar i et mindre omfang - 1 ½ t/ uke eller etter avtale med prosjektleder - Prosjektleder innkaller til alle møter i styringsgruppa, referansegruppa og prosjektgruppa - Prosjektleder skriver referat fra alle møtene. - Prosjektleder lager en milepælsplan for prosjektperioden (8 mnd., fra 1.okt 30. mai) Side 17 av 30

18 Sak 50/14 Fase 3 : Gjennomføring av prosjektet - Deltakerne må få en felles forståelse av prosjektet og legge en plan for arbeidet - Medlemmene må gjøre en evaluering av hva som dokumenteres i Profil. - Alle bidrar med erfaringer fra sitt arbeidssted og sammen gjøres det opp en status for hvordan det jobbes med kvalitetssikring av dagens arbeid i omsorgen til alvorlig syke og døende. - Hvilke prosedyrer følges pr i dag i kommunen? - Kjenner alle til ESAS-r, og brukes det systematisk? - Viktig at gruppa går gjennom og sammen vurderer hvilke skjema som de ønsker å benytte i et kvalitetssikringsarbeid for å gjøre tjenestene enda bedre - Prosjektgruppa kan sammen med systemansvarlig for Profil lage en mal for hvordan verktøyet skal se ut - Prosjektgruppa kan bruke tirsdagsmøte telematikk møte med LIN aktivt for læring og for mer bevisst datasamling i avdelingen/veiledning - Prosjektgruppa planlegger hvor og når de ønsker hospitering - Prosjektgruppa skal delta på en faglig konferanse i prosjektperioden Fase 4 : Avslutning evaluering og rapportering Kvantitativ metode Registrere: Antall pasienter, skjema benyttet og planer utarbeidet gjennom hele prosjektperioden Rapportere og evaluere: Om eventuelle deltakere på kurs eller i veiledning, møtevirksomhet i prosjektperioden Kvalitativ metode Beskrive prosessene som har vært gjennom prosjektperioden De som evt. har hospitert skriver egen evaluering Dokumentere nye rutiner Dokumentere utgifter/regnskap Komme med forslag til videre plan for arbeidet med kvalitetssikring av tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende i Alta kommune på bakgrunn av erfaringer gjort i prosjektperioden Side 18 av 30

19 Sak 51/14 MARI OG KARI - SØKNAD OM SERVERINGBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/4579 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial gir med dette serveringsbevilling til Kari og Mari AS, org.nr ved kafe i 2.etasje Sentrumsparken 4. Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes Mari Trulsen f SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert og delegert vedtak datert Andre saksdok.: Saksmappe 14/4579 Bakgrunn: Alta kommune har mottatt søknad om serveringsbevilling fra Kari og Mari As om servering i kafe i 2.etasje ved Sentrumsparken 4. Konseptet er ordinær kafe drift, med drift i henhold til sentrets åpningstider. Eiere av Kari og Mari As er Mari Trulsen og Kari Sivertsen med like stor eierandel. Eier av den faste eiendommen er Park Eiendom As, org.nr Som styrer for serveringsbevillingen søkes daglig leder og eier Mari Trulsen f godkjent. Hun har bestått etablererprøven. Side 19 av 30

20 Sak 51/14 Høring/merknader: I henhold til Politiet og skatteetaten foreligger det ikke noen opplysninger om at søker og eiere har gjort seg skyldig i brudd i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Vurdering: Alta kommune mottok søknaden den og fullstendig søknad den , hvor de ønsket å starte opp Administrasjonen ferdig behandlet søknaden og det ble vedtatt et delegert vedtak etter kommunelovens 13 om midlertidig serveringsbevilling fram til neste hovedutvalgsmøte den Søknaden legges nå fram til ordinær behandling i hovedutvalget og administrasjonen anbefaler at søknaden videreføres. Side 20 av 30

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 05.11.2014 kl. 09:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/ Saksbehandler: Ingunn Torbergsen UTEKONTOR LEGER -NY UTREDNING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/ Saksbehandler: Ingunn Torbergsen UTEKONTOR LEGER -NY UTREDNING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5268-3 Arkiv: G21 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: UTEKONTOR LEGER -NY UTREDNING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for helse- og

Detaljer

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester.

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester. Prosjektnavn ORGANISASJONSUTVIKLINGS (OU)-PROSESS I HELSE OG SOSIALTJENESTEN 2014-2015 Bakgrunn Kommunestyret fastsatte dagens organisering av tjenesteområdet helse og sosial i februar 2013: K-sak 1/13,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 08.02.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 10:00 15:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges.

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/981-3 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN 2012-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse-

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 24.08.2015 Tid: 10:00 13:05 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 30.09.2013 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 30.09.2013 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 30.09.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems.

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems. Saksfremlegg Saksnr.: 10/3533-4 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 17.02.2014 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 08.02.2016 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014 HØRING FORENKLING AV REGELVERKET FOR DEKNING AV PASIENTERS REISEUTGIFTER (PASIENTTRANSPORT). â INNSTILLING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 26.08.2013 Tid: 10:00 12.00 SAKSLISTE Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial. Datert , godkjent Datert , godkjent

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial. Datert , godkjent Datert , godkjent Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Visningsarena, Altagård Møtedato: 31.10.2017 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven og forslag om ny

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2696-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2016 Tid: 09:55-10:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: 15.01.2007 Tid: 10.00 12.30 Til stede på møtet: SV Ole Simonsen leder Leif Birger Mækinen vararepr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 På Elvebakken sykehjem.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 På Elvebakken sykehjem. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 På Elvebakken sykehjem. Eventuelle forfall meldes til tlf..78455193 Epost: politisksekretaeriat@alta.kommune.no

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 21.03.2017 kl. 10:00 i møterom Kommuenstyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 20.01.2014 Tid: 10:00 14:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010 Kunnskapsparken Helgeland Mo 21.01.2010 Leder for pasientreiser: Arve Smedseng Hva er prosjekt pasientreiser? Helse Nord har fått i oppdrag å overta oppgavene NAV gjør innen pasientreiser før utgangen

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012 Møtedato: 9. januar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 2.1.2013 Styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 18.02.2013 Tid: 10:00 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Olsen Ivan FRP Nestleder Jørstad Claus

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 31.05.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag

Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag 2017 2021 Taxi Midt Norge: 13 kommuner 27% av innbyggerne Sykehuset Namsos Oppstart 16.2.2017 Stjørdal Taxi AS: 10 kommuner 73% av innbyggerne Sykehuset

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.09.2016 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Reginiussen Torfinn Permisjon i sak 29/16

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato:

Mandat. «Mine Pasientreiser» «Mine Pasientreiser» Mandat foranalyse. Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Dato: 1 / 9 Mandat Forenkling av oppgjørsordningen for syketransport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 04.03.2014 Tid: 18:00-22:00 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/201 GODKJENNING

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 25.08.2014 Tid: 10:00 13:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Medlem Kristensen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 23.08.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 23.06.2008 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner

Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner November 2008 Hovedregelen er at pasienter får dekket billigste reisemåte med rutegående transport tur/ retur nærmeste behandlingssted Enkeltoppgjør

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer