Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag , kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen, Svein Erik Kristiansen, Gunnhill Andreassen, Bjørn Hansen, Rune Edvardsen, Trond Millerjord, Petter Paulsen, Svein Nilsen, Guttorm Aasebøstøl, Hermod Amundsen, Lene Fjelldal, Filip Mikkelsen, Bodil Tokle, Wenche Folberg, Lars Andreassen, Bjørn Alling, Konrad Sætra, Steinar Sørensen, Egil Heitmann Orienteringssaker - Orientering fra ImDi ved Dulo Dizdarevic / Roger Solstad (ca en time) - Norges Brannskole i Tjeldsund (kort) - Kampflybase og ambulansehelikopter (kort) Referatsaker - Møte i Midtre Hålogaland regionrådssamarbeid. - Oppnevning av representant fra Vesterålen og Lofoten - Møte med Statssekretær Bård Hoksrud - Møte med Nordlandsbenken - Møte Styringsgruppe Foresightstudie - Referat Olje/gassgruppa Drøftingssaker HS 01/14 Kommunestruktur HS 02/14 Selvråderett over kommunenes arealer Saker til behandling HS 03/14 Melkekvoter HS 04/14 Avvikling av Regionale næringsfond HS 05/14 Høring AMK struktur for Nord Norge HS 06/14 Vekstkraft i Ofoten HS 07/14 Høringssvar Narvik Havn Joint Barens Transport Plan HS 08/14 Oppnevning av representant til styringsgruppe HS 09/14 Høring Rapport for arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2

3

4

5

6 Møte om frekvens ferge rv. 827 Samferdselsdept., Nattavganger Drag-Kjøpsvik NTP slår fast at ferger på riksvegsamband skal ha 24 timers åpningstid på ukedag og 19 timer på helgedager, med henholdsvis 2 og 1 nattavgang(er). Sambandet Drag Kjøpsvik har i dag ikke nattavganger Ved vurdering av forbedret service, vil økt frekvens på de mest trafikkerte strekningene ha høyest prioritet, og næringslivets behov skal vektlegges. Hvorfor trengs nattavgang? Den foretrukne vei for tung transport pga vanskelig fremkommelighet og høgt drivstofforbruk langs E6 Farlig last begrenser kapasiteten på ferga Godsbåten Tege som fraktet gods fra Bodø og nordover er lagt ned, mer gods er ført inn på vegnettet. Besparelser Sparer samfunnet for kostnader Sparer næringslivet for kostnader Raskere transport Trafikksikkerhet Regularitet Konklusjon: RV 827 og sambandet Drag - Kjøpsvik må prioriteres for kryssing av Tysfjord. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

7 Program for møte mellom Nordlandsbenken og KS-Nordland- Kl Vel møtt « Helgeland Regionråd: « Salten Regionråd: « Ofotrådet: Radisson BLU Hotel, Bodø, 31. januar 2014 Møteleder: Anne-Rita Nicklasson, nestleder styret Aktivitet i Norskehavet Barnevern- kommunalt/regionalt og statlig Markering av 200 års jubileet Samferdsel (vei, bane, sjø og luft) (film 4. min.) Sikkerhet og beredskap (flytting av Generalinspektøren, Politianalysen og omstrukturering HRS- lokalisering av redningsdirektøren) Refusjonsordning for enslige mindreårige flyktninger Rovviltproblematikken Kommunestruktur Samferdsel generelt, samt Ofotbanen Brannskolen i Tjeldsund Fergeforbindelser over Tysfjord Kraftsystem regioner- utredning foretatt av Reitenutvalget om inndeling Situasjonen for høgskoler og utdanning « Pause « Vesterålen Regionråd: MTB i oppdrett Infrastruktur og midler både på sjø og land; mobildekning, bredband Framtiden til de regionale næringsfondene? Miljøbase i Lofoten og Vesterålen Politireformen Fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland

8 « Lofotrådet: Samferdsel (fly, ferger, KVU for E10, fiskerihavner) Tilrettelegging med infrastruktur for FOU og høyere utdanning i Lofoten Kapitalfond Regler/direktiv for spylevann fra fiskeindustrien Kostnader for nettleie i Lofoten- bortfall av tilskuddsordning Videre vil han kunne orientere om arbeid i våre utvalg/prosjektgrupper vedr. Sjømatutvalget, Profilering og merkevarebygging, flyplassutvalget, kompetanseutvalg. « Oppsummering/avslutning «12.00 Lunsj DELTAKERE: Stortingsbenken: Lisbeth Berg-Hansen, Anna Ljunggren, Kjell-Idar Juvik, Margunn Ebbesen Helgeland Regionråd: Bård Anders Langø og Sissel Hesjedal Salten Regionråd: Kjersti Bye Pedersen, Rolf Steffensen og Ole H. Hjartøy Ofotrådet: Tor Asgeir Johansen eller Tore Nysæter, samt Sigbjørn Astrup Vesterålen Regionråd: Sture Pedersen, Kjell-Børge Freiberg, Jørn Martinussen og Grete Ellingsen Lofotrådet: Jonny Finstad Nordland fylkeskommune: Sonja A. Steen, Knut Petter Torgersen, Marit Tennfjord, Tomas Norvoll? KS Nordland: Anne-Rita Nicklasson, Rolf Søtorp, Kjell-Børge Freiberg, Grete Ellingsen, Elin Bye, Per-Oscar Schjølberg.

9 Møte med Nordlandsbenken 31. Jan 2014 Norges Brannskole Tjeldsund Ofotbanen Nattavganger ferge Tysfjord Samferdsel E6 og E10 Inndeling av kraftsystemregioner Høyskolen i Narvik Fengsel til midtre Hålogaland Regionale næringsfond Kommunestruktur

10

11 Referat fra møte i Olje/gass-utvalget Sted: Narvik Havn Tid: Fredag 10. januar fra til Deltakere: Sigbjørn Astrup Regionrådet, Trond Millerjord varaordfører, Kjetil Moe NRNF, Rune Arnøy Narvik Havn, Ragnar Krogstad Narvik Havn, Leif Gunnar Hansen FpN, Geir Frantzen FpN, Terje Nordvåg Norut Narvik, Anette Meidell HiN, Lars Skjønnås Narvikgården, Edel Storelvmo Futurum Møte hadde følgende agenda: 1. Finansiering, ressurser og organisering. Hvem kan gjøre hva? Egeninnsats og egenbetaling. (Forslag er kommet om at de som stiller midler til disposisjon for en satsing mot olje og gassnæringen bestemmer. De øvrige blir for en referansegruppe å regne). 2. Aktiviteter; kortsiktig og langsiktig 3. Arealer /lokaler ; blant annet Nye Narvik Havn 4. Invitasjonsbrevet fra kommunen til aktuelle bedrifter og videre oppfølging 5. Informasjon. 6. Arktiske Teknologisk Lab./Testsenter 7. Arktisk Maritim Klynge 8. Evt. andre ting 9. Eventuelt I tillegg var følgende problemstillinger meld inn i forkant av møtet. Hva vil vi ha ut av møtet/utvalget? ONS Ofoten Regionråd deltager i utvalget? Hvordan sette Narvik på olje-gass kartet Info. Om: Klynge-prosjekt olje/gass/boring? Referat Rune Arnøy ønsket velkommen og innledet kort før Geir Frantzen ga en oppsummering av strategidokumentet som Forskningsparken har utviklet på oppdrag fra Regionrådet. Dette som et bakteppe for behandlingen av agendaen. Videre orienterte Sigbjørn Astrup om regionrådets vedtak, Edel Storelvmo om Futurums mulige rolle og Trond Millerjord om Petroleumsrådets funksjon. Punktene på agendaen: 1) Her ble det konkludert med at Futurum skal organisere arbeidet og skal til neste møte utarbeide forslag til en prosjektplan med forslag til mandat og prosjektorganisering med prosjektledelse, styringsgruppe, referansegruppe, delprosjekter/delprosjektledelse, finansieringsplan samt prosjektets varighet. Prosjektplanen skal også inneholde forslag til fokusområder. Planen skal ha et regionalt perspektiv.

12 2) Følgende kortsiktige aktiviteter tas hensyn til og diskuteres i neste møte: -Deltagelse på ONS i august Deltagelse på Barentshavkonferansen -Forskningsparkens arbeid med bedriftsklynge innenfor brønn og boring som en del av prosjektet. De langsiktige aktivitetene beskrives i prosjektplanen. 3) Arealer og lokaler, arbeidet med Nye Narvik Havn. Dette arbeidet er viktig for at prosjektet skal oppnå resultater og må følges tett i prosjektet. 4) Det ble informert om brevet som ble sendt fra Narvik kommune etter messedeltagelsene i Oppfølging av bedrifter må foregå på en systematisk måte og kvalitetssikres gjennom prosjektet. 5) Informasjon. Det ble poengtert at prosjektet må ha en informasjonsplan og en mediestrategi. 6) Anette Meidell orienterte om at det foregår et arbeid med tanke på Arktisk teknologisk lab./testsenter. Dette tas hensyn til i arbeidet. 7) Arenaprosjektet Arktisk Maritim Klynge er i gang og mulige synergier søkes realisert. 8) Eventuelt: Gro Brekken fra Norsk Olje og Gass, Ørjan Robertsen fra LOVE Petro og Kjell Giæver fra Petroarctic inviteres for å komme med innspill etter at en prosjektplan er vedtatt. Edel Storelvmo ba om at innspill til arbeidet med forslag til prosjektplan sendes Futurum innen fredag 17. januar klokken Kjetil Moe organiserer en faggruppe for sine medlemmer innenfor olje/gass. Det var et enstemmig ønske at Ofotrådet v/sigbjørn Astrup deltar i utvalget. Neste møte legges til fredag 31. januar fra til Futurum innkaller og organiserer. Kommentar fra referent: Møtet ble gjennomført på en effektiv måte og i en god tone. Narvik Edel Storelvmo referent

13 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 01/14 Kommunestruktur Saksopplysninger: For at prosessen med kommunestruktur skal få en inkluderende dimensjon er det viktig at politikere har muligheten underveis til å formulere problemstillinger ift prosessen. Spørsmålet er ikke så enkelt at man er for eller imot, spørsmålet er hvordan man kan skape gode lokalpolitiske løsninger og hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet for innbyggerne. Noen problemstillinger som kan drøftes i tilegg til forslag i møtet: 1) Hvordan legge opp prosessen slik at man har en stor grad av sannsynlighet for å lykkes? 2) Hvordan skal man samkjøre ordninger i dagens kommuner som kan virke kontroversielle for befolkningen, eks forskjellig nivå på eiendomskatt? 3) Hvordan skal man behandle spørsmål som tidligere har fått gjensidig utelukkende utfall, eks oppdrett eller ikke? 4) Hvordan imøtegå problemer knyttet til lokaldemokrati, der folk kan tro at de i større grad vil miste kontroll over sitt nærmiljø? 5) Hvor hurtig/evt sakte skal prosessen legges opp til. Er man for sen vil man kunne komme for nært opp imot kommunevalget, saken kan da fort få et preg av valgkampssak og blir et spørsmål om ja eller nei? 6) Sentralt er det sagt at det ikke pr i dag er Stortingsflertall for å slå sammen kommuner med tvang. Derfor vil regjeringen belønne eventuelle sammenslåinger med spesielle utbyggingskostnader som er kommunene i dag mangler. Hvilke krav har vi og hvordan fremsettes disse? 7) Folkeavstemninger har ofte veltet prosesser tidligere, skal man legge opp til folkeavstemning eller legge opp til god medvirkning underveis? 8) Kommunale arbeidsplasser er særdeles viktig i småkommunene, hvordan kan man sikre disse i prosessen slik at alle aktører ser at de har noe å vinne på strukturendring? Vedlegg: - Mandat for ekspertutvalget for kommunereformen. - Leder Dagbladet Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

14

15

16

17

18

19

20

21 Dato: Saksbehandler:Sigbjørn Astrup Sak HS 02/14 Selvråderett over kommunes arealer Forslag til vedtak: Ofoten regionråd ønsker å sette i gang et arbeid for å kartlegge hvilke offentlige instanser og organisasjoner som uthuler lokaldemokratiet i den enkelte kommune Saksopplysninger: Saken ble foreslått sent ift møtedato. Det ytres ønske om at man skal gjennom kommunene kartlegge hvilke hindre som er i veien for utviklingen av kommunene. Mye av dagens ordninger ift arealbruk, lovforordninger, reglementer, regler er i dag sentralisert i en rekke offentlige institusjoner som på mange måter lever sitt eget liv med liten demokratisk kontroll. Disse institusjonene kan omstøte kommunenes arealbruk og hindre lokal kontroll over lokale ressurser. Ønske om at regionrådet tar en åpen diskusjon rundt problemstillingen, og ved interesse, hvordan vi kan jobbe videre med den. Vedlegg: - Kart fra Statsskog som viser noen av de arealene som er båndlagt på en eller annen måte. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

22

23 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 03/14 Melkekvoter- distrikt Forslag til vedtak: Ofoten regionråd tar opp med landbruksministeren direkte om at Ofoten blir overført til Troms kvoteområde Saksopplysninger: Argumentene for vedtaket er av økonomisk art. Dagens system favoriserer produsenter i søndre Nordland og i Troms. Dette gjør at stadig flere legger ned driften i vår region, samt at utvidelser er økonomisk vanskeligere enn andre steder. Dette viser at dagens reguleringer slår feil ut for produsentene i Ofoten. Se for øvrig vedlagte brev. Vedlegg: - Brev fra produsent med endring antall produsenter. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

24

25

26 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 04/14 Avvikling av regionale næringsfond Forslag til vedtak: Brev sendes fylkesrådsleder m/kopi til fylkesordfører og komité for næring og plan og miljø Saksopplysninger: Regionalt næringsfond avvikles. - konklusjonen er ikke uventet at bevilgningen til regionale næringsfond strykes - og at ostehøvelen brukes på øvrige poster under kapitlet for regional utvikling. I praksis betyr dette at vi ikke vil ha midler til å lyse ut nye prosjekter i 2014, men at vi vil kunne benytte "restmidler" til å følge opp prosjekter som har fått bevilgning i 2012 og Fylkeskommunens næringsavdeling hadde et budsjett for utviklingsarbeid på ca 300 mill. som nå foreslås redusert til 235 mill. Av dette utgjør regionale næringsfond en total budsjettramme på 15 mill. D.v.s at en ev. avvikling av regionale næringsfond står for ca 25% av fylkeskommunens reduksjon i statsbudsjettet for Dette er ikke overraskende da dette formålet står lagelig til for hugg når fylkeskommunen selv må redusere sin virksomhet og ev. redusere sin bemanning på avdelingen. Imidlertid kan man undre seg over begrunnelsen som framgår i saken, etter som de eksterne evalueringene fylkeskommunen har fått utført har vist den motsatte konklusjon når det gjelder treffsikkerhet opp mot lokalt næringsliv. Det området som imidlertid har vært påpekt som en svakhet for fylkeskommunen er at de regionale utviklingsfondene ikke har "profilert fylkeskommunens rolle" tilstrekkelig godt. Man kan anta at dette også har vært en viktig faktor her. Midlene det her er snakk om er opprinnelig statlige bevilgninger fra KRD til næringsutvikling i regionene. Fylkeskommunen viderefordeler til kommunene (og Innovasjon Norge) ut fra sin tillagte rolle som "regional utviklingsaktør". Kommunene bør vurdere om den prioritering som er lagt til grunn i denne saken kan aksepteres, eller er noe som kommunene vil be fylkestinget om å endre. I så fall må det mobiliseres politisk opp mot førstkommende fylkesting. Vedlegg: - Brev til fylkesråd - Reduksjon næring Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

27 Uttalelse vedrørende avviklingen av regionale næringsfond i Nordland Viser til fylkesrådssak 010/14. Vedlagt følger en enstemmig uttalelse fra regionrådene i Nordland: Det er svært beklagelig at fylkesrådet har vedtatt å avvikle ordningen med regionale næringsfond. Ordningen har vært et viktig bidrag for å løfte fram prosjekter i de ulike regionene. Regionrådene i Nordland har gjennom ordningen med regionale næringsfond bidratt med midler for å realisere mange gode utviklingsprosjekter i hele fylket. De fleste prosjektene er regionale prosjekter hvor flere kommuner eller aktører har gått sammen om å gjennomføre prosjekter med betydning for hele regionen. I flere av prosjektene har man også hatt en intensjon om å være med videre under visse forutsetninger. Dette vil ikke la seg gjøre nå som de regionale næringsfondene er besluttet avviklet, og som følge av dette står flere av prosjektene i fare for ikke å kunne realiseres. Partnerskapsordningen og siden oppfølgeren Regionale næringsfond har styrket samkvem og samarbeid i regionene. Dette primært ved at ordningen har satt forutsetninger som har fremtvunget samarbeid mellom ulike aktører i forskjellige kommuner, både offentlige og private. Regionale næringsfond har således gitt lokalpolitikerne et redskap for å integrere regionene på en annen måte enn tidligere ved å støtte opp rundt samarbeidsprosjekter. Dette har nok uten tvil beredt grunnen for oppstart av arbeid med kommunestruktur. Derfor er det viktig at ordningen kan beholdes slik at lokalpolitikerne kan fortsette i arbeidet med å sveise regionene sammen. Hvis ordningen bortfaller vil det være et steg tilbake for de regionale samarbeidene. Regionrådene i Nordland ber på denne bakgrunn om at fylkesrådet revurderer sitt vedtak om å avvikle regionale næringsfond, og at ordningen opprettholdes. Det er svært positivt at regionene selv har hatt hånd om disse midlene og har kunnet prioritere det som har vært viktig for utviklingen i den enkelte region. Med hilsen Tore Nysæter Leder ofoten regionråd

28 Journalpost.: 14/1165 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 010/14 Fylkesrådet Revidert budsjett 2014 Næringsavdelingen Sammendrag På grunn av redusert overføringer fra staten til regional utvikling for 2014 vedtar fylkesrådet å redusere budsjettet for Næring og regional utvikling med 60,3 mill. kr. Næringsrettede virkemidler blir i henhold til overordnede føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet prioritert, i tillegg til at prosjektbevilgninger til næringsrettet infrastruktur opprettholdes på nåværende nivå. Bakgrunn Gjennom tilleggsproposisjon til St.prp. 1 Gul bok, vedtok Stortinget en nedskjæring på Kommunalog Moderniseringsdepartementets bevilgning til fylkeskommunene over kap. 551, post 60 på 430 mill. kroner. Dette representerer et kutt på 27% av totalen i forhold til det opprinnelige forslaget. Fordelingen på fylkeskommunene gir Nordland fylkeskommune en bevilgning på 187,5 mill. kr. inkl. bevilgning til regionale omstillingstiltak på 11 mill. kr. og Interreg på 8,76 mill. kr. Nettovirkningen for Nordland fylkeskommune er dermed et kutt i bevilgningen på 60,29 mill. kr. i forhold til det vedtatte budsjettet for Problemstilling Fylkeskommunen finansierer en stor del av arbeidet med regional utvikling i Nordland over bevilgningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i tillegg til bevilgninger over eget budsjett. Tabellen nedenfor viser den eksterne finansieringen og siste kolonne viser den nye rammen etter regjeringens vedtatte budsjett. 1

29 Budsjett 2014 (10.jan 2014) Ressursamme 2014 fordelt på inntektskilder (i 1000 kr) Formål Regnskap 2012 Budsjett 2013 B 2014 i 2013kr B 2014 i 2014kr B2014 Etter saldering Kap 551 post 60 Tilskudd til f.kommune til reg.utv Kap 551 post 60 Interreg Kap 551 post 61 Regionalt differensiert arb.giv.avg Kap 551 post 61 Bredbånd Kap 572 post 60 Rekruttering, likestilling og 0 kompetanseheving i landbruket Statsskog Eksterne finansierte prosjekter Andre refussjoner Inntekt fra Havbruksfondet inngår i finansinnt Sum budsjett finansiert over statsbudsjett Inntekter salg konsesjonskraft Finansposter inkl. finansiering fra overskudd - konsesjonskraft Sum næringsformål (eks/finans: ) Kostnadssiden må dermed tilpasses ny ramme med en reduksjon på 60,3 mill. kr. Vurderinger Regjeringen har lagt overordnede føringer på hvordan de regionale utviklingsmidlene skal anvendes. I Sundvollenerklæringen er det lagt til grunn at bedriftsrettede virkemidler skal prioriteres i fylkeskommunenes anvendelse av post 60-midlene. Departementet har gitt følgende overordnede mer detaljerte føringer: Regjeringen forutsetter at fylkeskommunene i forvaltingen av kap. 551, post 60 prioriterer bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping i fylket. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap og innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer. Fylkeskommunene skal i sin prioritering legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultater. Det skal sikres god forankring av fylkeskommunens prioriteringer i det regionale partnerskapet. Denne prioriteringen skal også gjelde for midler som eventuelt bevilges til kommunale og regionale næringsfond. Fylkesråd for næring har i de drøftinger som har vært med berørte parter lagt vekt på å følge de overordnede prioriteringene departementet har lagt til grunn. Derfor er det lagt stor vekt på å skjerme prosjekter rettet mot kommunal infrastruktur og kommunenes arbeid med entreprenørskap lokalt. Bevilgningsrammene til denne type prosjekter er derfor unntatt nedskjæringene. Det har også vært omfattende dialog med Innovasjon Norge om hvordan virkemidlene skal innrettes innenfor de rammene som settes av her, og hvilke virkninger eventuelle endringer vil få. I tilleggsproposisjonen slås det fast at rammene for bevilgningene innenfor post 61 (DA-ordningen) vil bli redusert, men at det fortsatt vil bli opprettholdt som virkemiddel. Det foreslås derfor at transportstøtteordningen overføres til denne posten og opprettholdes med samme ramme som i opprinnelig budsjett. 2

30 Departementet har opphevet øremerkingen til kommunale og regionale næringsfond. Nordland fylkeskommune har tidligere etablert en særskilt ordning med regionale næringsfond, og etter en samlet vurdering foreslås det nå å avvikle denne ordningen. Begrunnelsen for dette er at den har dårlig treffsikkerhet i forhold til de oppsatte kriteriene. De øvrige forslagene medfører at fylkeskommunen må trekke ned innsatsen innenfor flere områder. Fylkesråd for næring mener likevel at med en mer målrettet innsats i forhold til de aktuelle målområdene skal det være mulig å opprettholde servicenivået i stor grad i forhold til ekstern virksomhet. Avdelingen vil i løpet av 2014 legge fram en mer detaljert plan for hvordan man skal effektivisere arbeidet internt med vekt på endrede arbeidsformer og kostnadsreduserende tiltak. Konsekvenser Tabellen nedenfor viser hvordan innsparingene fordeler seg på de ulike områdene. Sektorens utgiftsramme fordelt på formål Regnskap 2012 Budsjett 2013 B2014 i 2013kr Budsjett 2014 i 2014kr B2014 Etter saldering Formål Kap 551 post 60 Overføring til Innovasjon Norge, Nordland (25 000) Kommunale og regionale næringsfond (15 000) Omstillingskommuner (1 000) Interreg statlige midler Tilrettelegging næringsutvikling (400) folkehelse (1 400) frie regionale (500) Kulturnæring Stedsutvikling (2 000) Transportstøtte (tas fra midler fra 2013) (8 300) flyttes 61posten Kvinnemillionen (tas fra midler fra 2013) KRD Småkommuneprogram ny (1 000) Ikke lenger øremerket, Oppfølgingskostnader statlige virkemidler flyttes til UPN Hjelpekonto korrig fordringer/gjeld tidl.år Sum søkn.baserte virkem. over Kap 551 post Kap 551 post 61 Kap RDA 185 Kap DA- Bodø DA-administrasjon. Oppfølging finanseires fra fond Kap DA- Innovasjon Norge Nordland Kap DA- Bodø Pilarer Kap Bredbåndsatsing Sum søkn.baserte virkem. over Kap 551 post Kap Rekr.likestilling og komphev.landbruk Statsskogordningen Sum søkn.baserte virk. Fin. over statsbudsjett Støtte til utkantbutikker Interreg fylkeskomm.andel Samiske tilskudd Søknadsbasert virkemiddel finansiert av kraftfond 1) Sum søkn.baserte virk. fin. av fylkeskommune Sum søknadsbaserte virkemidler UPN Utviklingsprogram Nordland (5 700) Prosjekter: Nordlandskonferansen LUK (Lokal samf.utv) KRD LUK (Lokal samf.utv) prosjekt NFK Utkantbutikker, kulturb.nærutv,websøknad etc Fylkesplanarbeid Lulesamsik språkområde Sum utviklingsarbeid Konsesjonskraft kjøp Finanskostn inkl overskudd konskraft avsatt til fond Sum næringsformål (eks/fiansn: ) (60 300) Inntekter Fra fylkeskommunal ramme

31 Vedtakskompetanse Det vises til vedtak i FT-sak 115/13 Økonomiplan og budsjett 2014 hvor fylkesrådet ble gitt fullmakt til å saldere budsjettet til næring og regional utvikling. Fylkesrådens innstilling til vedtak 1. Næringsavdelingens budsjett reduseres med 60,3 mill. kr. i forhold til vedtatt budsjett for Reduksjonen fordeles med følgende innsparinger: Opprinnelig (mill.kr.) Innsparing (mill.kr.) Nytt budsjett (mill.kr.) a) Redusert overføring Innovasjon Norge 90,0-25,0 65,0 b) Avvikling ordning med regionale 29,7-15,0 14,7 næringsfond c) Redusert prosjektfinansiering 8,5-2,0 6,5 stedsutvikling d) Tranportstøtteordningen overføres til 16,8-8,3 8,5 post 61 e) Omstilling 16,0-1,0 15,0 f) Redusert prosjektfinansiering Folkehelse 1,6-0,4 1,2 g) Redusere ordningen med frie regionale 4,4-1,4 3,0 midler h) Reduksjon i stimuleringsmidlene/vri 14,0-2,0 12,0 i) Reduksjon i satsing kulturnæringer 3,0-0,5 2,5 (næring) j) Reduksjon i bevilgninger til 6,4-1,0 5,4 innovasjonsselskapene k) Reduksjon i satsing 8,0-1,0 7,0 industri/internasjonalisering l) Reduksjon i småsamfunnssatsing 4,5-1,0 3,5 m) Reduksjon i satsing på regionsenter- 3,7-1,0 2,7 /bypolitikk n) Reduksjon i prosjekt Kystskogbruket 1,0-0,2 0,8 o) Reduksjon kvinnesatsing (komp. med 1,5-0,5 1,0 overf. 2013) SUM - 60,3 3. Næringsavdelingen bes i løpet av 1. halvår 2014 legge fram en plan for effektivisering av virkemiddelforvaltning og drift. Bodø den Arve Knutsen fylkesråd for næring sign 4

32 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 05/14 Høring AMK struktur for Nord Norge Forslag til vedtak: Høringsbrev sendes med de endringer som fremkom i møte Saksopplysninger: Helse Nord RHF har produsert høringsrapport som finnes på: Rapporten er på 114 sider. Rapporten utreder fremtidig AMK struktur for Nord Norge. Det er utredet 3 alternativer: 1. Dagen struktur med 5 sentraler. 2. En AMK sentral 3. to AMK sentraler. Hovedkonklusjonen i utredningen er at dagens struktur på organiseringen av AMK bør beholdes på bakgrunn av gjennomførte ROS-analyser og ulike vurderinger. Areal, befolkning og kompleksitet i Helse Nords område, samt at nødnettet ikke er på plass før i 2015, gis det en anbefaling i høringsrapporten om ikke å gjøre endringer på nåværende tidspunkt når det gjelder struktur, med at enkelte tiltak bør settes i verk for å bedre det som er utfordringer i dag. Kommunene bør stille seg bak hovedkonklusjonen, men gjerne presisere at man anbefaler dagens struktur og ikke en reduksjon til to AMK-sentraler som også er foreslått. På lengere sikt bør det vurderes at det opprettes en enkelt AMK sentral i Nord Norge med lokalisering i Narvik. Da dette vil bli midt i Nord Norge. Plasseringen i Narvik vil være den beste ut fra strøm og nettsikkerhet (trippel forsyning) En løsning med en sentral vil også være den billigste løsningen. Vedlegg: - Høringsbrev fra Ofoten regionråd til helse Nord. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

33 Helse Nord Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. februar 2014 Utredning av fremtidig AMK struktur i Helse Nord Saken har vært behandlet på møte i Tysfjord 10. feb Noen aspekter fremkom i møtet som vi ønsker skal bli hørt angående syn på hvordan fremtidige AMK sentraler skal lokaliseres. Det er utredet 3 alternativer: 1. Dagen struktur med 5 sentraler. 2. En AMK sentral 3. to AMK sentraler. Hovedkonklusjonen i utredningen er at dagens struktur på organiseringen av AMK bør beholdes på bakgrunn av gjennomførte ROS-analyser og ulike vurderinger. Areal, befolkning og kompleksitet i Helse Nords område, samt at nødnettet ikke er på plass før i 2015, gis det en anbefaling i høringsrapporten om ikke å gjøre endringer på nåværende tidspunkt når det gjelder struktur, men at enkelte tiltak bør settes i verk for å bedre det som er utfordringer i dag. Kommunene stiller seg bak hovedkonklusjonen, men gjerne presisere at man anbefaler dagens struktur og ikke en reduksjon til to AMK-sentraler som også er foreslått. På lengere sikt bør det vurderes at det opprettes en enkelt AMK sentral i Nord Norge med lokalisering i Narvik. Da dette vil bli midt i Nord Norge. Plasseringen i Narvik vil være den beste ut fra strøm og nettsikkerhet (trippel forsyning) En løsning med en sentral vil også være den billigste løsningen for sikkerhet i Nord Norge. Med vennlig hilsen Leder Ofoten regionråd Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

34 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 06/14 Vekstkraft i Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd stiller seg bak initiativet og sender inn uttalelse til Utviklingsprogrammet. Saksopplysninger: Futurum står som søker av midler på Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft. De ønsker å utvikle et felles styringsverktøy og samfunnsanalyse som er forankret i politisk og administrativ ledelse i kommunene, regionrådet, næringslivet, utdanning/forskning, innovasjonssystem, bedrifter og andre aktører (offentlige). Prosjektet vil være nettverksbasert da det vil skape og utvikle nettverk i Narvik og småkommunene. Målet er å skape bedre samhandling i regionen. Samfunnsanalysen skal kunne gi grunnlag for et felles styringsverktøy (plan?). Målgruppene er beslutningstagere i kommuner og alle som med næringsutvikling, innovasjonssystemer. Finansieringsmodellen innebærer at det brukes midler fra Regionale næringsfond, noe som pr dags dato er usikkert mht videreføring. Vedlegg: - Uttalelse fra Ofoten regionråd - Søknad om midler sendt til Utviklingsprogram for små og mellomstore byer Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0046 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregionprogrammets fase 2: Vekstkraft Ofoten Kort

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0042 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Bodø og Salten - Næringssamarbeid for økt vekst. Kort

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0029 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Kommunesamarbeid Kristiansundsregionen Kort beskrivelse

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Ranaregionen fase 2 byregionprogrammet Kort beskrivelse

Detaljer

Referatsak - Petrostrategi for Bodø

Referatsak - Petrostrategi for Bodø Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2009 62450/2009 2002/619 U22 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Komite for plan, næring og miljø 19.11.2009 09/16 Komite for oppvekst og kultur

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd fredag 07.06.13, kl. 10:30 Rica Hotell, Narvik Til: Formannskapene i deltagerkommunene som til sammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0037 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og senterutvikling i 4 kommuner Kort beskrivelse

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV MIDLER I FORBINDELSE MED TILDELING AV LAKSEKONSESJONER 2009 Foto: Steinar Johansen REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010-2012 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, REGIONAL

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Journalpost.: 11/37604 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Tilskudd - DA-midler - Petro utviklingsprogram for Bodøregionen 2012-2014 - Team Bodø KF

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Skånland kommune. Hvorfor en ETS kommune er riktig for å møte framtiden.

Skånland kommune. Hvorfor en ETS kommune er riktig for å møte framtiden. Skånland kommune Hvorfor en ETS kommune er riktig for å møte framtiden. Kommunereformen i Skånland Skånland som storebror eller storesøster Intensjonsavtalen Befolkning ETS Befolkningsmessig tyngdepunkt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Søknad om skjønnsmidler 2015

Søknad om skjønnsmidler 2015 Søknad om skjønnsmidler 215 Referansenummer: 4U33KG Registrert dato: 29.1.215 9:17:54 Vedlegg: Annen dokumentasjon : Vedtak Grane.pdf Vedtak Hattfjelldal.pdf Vedtak Vefsn.pdf 14-864-7 Vedtak KST, 411214,

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer