Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag , kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen, Svein Erik Kristiansen, Gunnhill Andreassen, Bjørn Hansen, Rune Edvardsen, Trond Millerjord, Petter Paulsen, Svein Nilsen, Guttorm Aasebøstøl, Hermod Amundsen, Lene Fjelldal, Filip Mikkelsen, Bodil Tokle, Wenche Folberg, Lars Andreassen, Bjørn Alling, Konrad Sætra, Steinar Sørensen, Egil Heitmann Orienteringssaker - Orientering fra ImDi ved Dulo Dizdarevic / Roger Solstad (ca en time) - Norges Brannskole i Tjeldsund (kort) - Kampflybase og ambulansehelikopter (kort) Referatsaker - Møte i Midtre Hålogaland regionrådssamarbeid. - Oppnevning av representant fra Vesterålen og Lofoten - Møte med Statssekretær Bård Hoksrud - Møte med Nordlandsbenken - Møte Styringsgruppe Foresightstudie - Referat Olje/gassgruppa Drøftingssaker HS 01/14 Kommunestruktur HS 02/14 Selvråderett over kommunenes arealer Saker til behandling HS 03/14 Melkekvoter HS 04/14 Avvikling av Regionale næringsfond HS 05/14 Høring AMK struktur for Nord Norge HS 06/14 Vekstkraft i Ofoten HS 07/14 Høringssvar Narvik Havn Joint Barens Transport Plan HS 08/14 Oppnevning av representant til styringsgruppe HS 09/14 Høring Rapport for arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2

3

4

5

6 Møte om frekvens ferge rv. 827 Samferdselsdept., Nattavganger Drag-Kjøpsvik NTP slår fast at ferger på riksvegsamband skal ha 24 timers åpningstid på ukedag og 19 timer på helgedager, med henholdsvis 2 og 1 nattavgang(er). Sambandet Drag Kjøpsvik har i dag ikke nattavganger Ved vurdering av forbedret service, vil økt frekvens på de mest trafikkerte strekningene ha høyest prioritet, og næringslivets behov skal vektlegges. Hvorfor trengs nattavgang? Den foretrukne vei for tung transport pga vanskelig fremkommelighet og høgt drivstofforbruk langs E6 Farlig last begrenser kapasiteten på ferga Godsbåten Tege som fraktet gods fra Bodø og nordover er lagt ned, mer gods er ført inn på vegnettet. Besparelser Sparer samfunnet for kostnader Sparer næringslivet for kostnader Raskere transport Trafikksikkerhet Regularitet Konklusjon: RV 827 og sambandet Drag - Kjøpsvik må prioriteres for kryssing av Tysfjord. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

7 Program for møte mellom Nordlandsbenken og KS-Nordland- Kl Vel møtt « Helgeland Regionråd: « Salten Regionråd: « Ofotrådet: Radisson BLU Hotel, Bodø, 31. januar 2014 Møteleder: Anne-Rita Nicklasson, nestleder styret Aktivitet i Norskehavet Barnevern- kommunalt/regionalt og statlig Markering av 200 års jubileet Samferdsel (vei, bane, sjø og luft) (film 4. min.) Sikkerhet og beredskap (flytting av Generalinspektøren, Politianalysen og omstrukturering HRS- lokalisering av redningsdirektøren) Refusjonsordning for enslige mindreårige flyktninger Rovviltproblematikken Kommunestruktur Samferdsel generelt, samt Ofotbanen Brannskolen i Tjeldsund Fergeforbindelser over Tysfjord Kraftsystem regioner- utredning foretatt av Reitenutvalget om inndeling Situasjonen for høgskoler og utdanning « Pause « Vesterålen Regionråd: MTB i oppdrett Infrastruktur og midler både på sjø og land; mobildekning, bredband Framtiden til de regionale næringsfondene? Miljøbase i Lofoten og Vesterålen Politireformen Fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland

8 « Lofotrådet: Samferdsel (fly, ferger, KVU for E10, fiskerihavner) Tilrettelegging med infrastruktur for FOU og høyere utdanning i Lofoten Kapitalfond Regler/direktiv for spylevann fra fiskeindustrien Kostnader for nettleie i Lofoten- bortfall av tilskuddsordning Videre vil han kunne orientere om arbeid i våre utvalg/prosjektgrupper vedr. Sjømatutvalget, Profilering og merkevarebygging, flyplassutvalget, kompetanseutvalg. « Oppsummering/avslutning «12.00 Lunsj DELTAKERE: Stortingsbenken: Lisbeth Berg-Hansen, Anna Ljunggren, Kjell-Idar Juvik, Margunn Ebbesen Helgeland Regionråd: Bård Anders Langø og Sissel Hesjedal Salten Regionråd: Kjersti Bye Pedersen, Rolf Steffensen og Ole H. Hjartøy Ofotrådet: Tor Asgeir Johansen eller Tore Nysæter, samt Sigbjørn Astrup Vesterålen Regionråd: Sture Pedersen, Kjell-Børge Freiberg, Jørn Martinussen og Grete Ellingsen Lofotrådet: Jonny Finstad Nordland fylkeskommune: Sonja A. Steen, Knut Petter Torgersen, Marit Tennfjord, Tomas Norvoll? KS Nordland: Anne-Rita Nicklasson, Rolf Søtorp, Kjell-Børge Freiberg, Grete Ellingsen, Elin Bye, Per-Oscar Schjølberg.

9 Møte med Nordlandsbenken 31. Jan 2014 Norges Brannskole Tjeldsund Ofotbanen Nattavganger ferge Tysfjord Samferdsel E6 og E10 Inndeling av kraftsystemregioner Høyskolen i Narvik Fengsel til midtre Hålogaland Regionale næringsfond Kommunestruktur

10

11 Referat fra møte i Olje/gass-utvalget Sted: Narvik Havn Tid: Fredag 10. januar fra til Deltakere: Sigbjørn Astrup Regionrådet, Trond Millerjord varaordfører, Kjetil Moe NRNF, Rune Arnøy Narvik Havn, Ragnar Krogstad Narvik Havn, Leif Gunnar Hansen FpN, Geir Frantzen FpN, Terje Nordvåg Norut Narvik, Anette Meidell HiN, Lars Skjønnås Narvikgården, Edel Storelvmo Futurum Møte hadde følgende agenda: 1. Finansiering, ressurser og organisering. Hvem kan gjøre hva? Egeninnsats og egenbetaling. (Forslag er kommet om at de som stiller midler til disposisjon for en satsing mot olje og gassnæringen bestemmer. De øvrige blir for en referansegruppe å regne). 2. Aktiviteter; kortsiktig og langsiktig 3. Arealer /lokaler ; blant annet Nye Narvik Havn 4. Invitasjonsbrevet fra kommunen til aktuelle bedrifter og videre oppfølging 5. Informasjon. 6. Arktiske Teknologisk Lab./Testsenter 7. Arktisk Maritim Klynge 8. Evt. andre ting 9. Eventuelt I tillegg var følgende problemstillinger meld inn i forkant av møtet. Hva vil vi ha ut av møtet/utvalget? ONS Ofoten Regionråd deltager i utvalget? Hvordan sette Narvik på olje-gass kartet Info. Om: Klynge-prosjekt olje/gass/boring? Referat Rune Arnøy ønsket velkommen og innledet kort før Geir Frantzen ga en oppsummering av strategidokumentet som Forskningsparken har utviklet på oppdrag fra Regionrådet. Dette som et bakteppe for behandlingen av agendaen. Videre orienterte Sigbjørn Astrup om regionrådets vedtak, Edel Storelvmo om Futurums mulige rolle og Trond Millerjord om Petroleumsrådets funksjon. Punktene på agendaen: 1) Her ble det konkludert med at Futurum skal organisere arbeidet og skal til neste møte utarbeide forslag til en prosjektplan med forslag til mandat og prosjektorganisering med prosjektledelse, styringsgruppe, referansegruppe, delprosjekter/delprosjektledelse, finansieringsplan samt prosjektets varighet. Prosjektplanen skal også inneholde forslag til fokusområder. Planen skal ha et regionalt perspektiv.

12 2) Følgende kortsiktige aktiviteter tas hensyn til og diskuteres i neste møte: -Deltagelse på ONS i august Deltagelse på Barentshavkonferansen -Forskningsparkens arbeid med bedriftsklynge innenfor brønn og boring som en del av prosjektet. De langsiktige aktivitetene beskrives i prosjektplanen. 3) Arealer og lokaler, arbeidet med Nye Narvik Havn. Dette arbeidet er viktig for at prosjektet skal oppnå resultater og må følges tett i prosjektet. 4) Det ble informert om brevet som ble sendt fra Narvik kommune etter messedeltagelsene i Oppfølging av bedrifter må foregå på en systematisk måte og kvalitetssikres gjennom prosjektet. 5) Informasjon. Det ble poengtert at prosjektet må ha en informasjonsplan og en mediestrategi. 6) Anette Meidell orienterte om at det foregår et arbeid med tanke på Arktisk teknologisk lab./testsenter. Dette tas hensyn til i arbeidet. 7) Arenaprosjektet Arktisk Maritim Klynge er i gang og mulige synergier søkes realisert. 8) Eventuelt: Gro Brekken fra Norsk Olje og Gass, Ørjan Robertsen fra LOVE Petro og Kjell Giæver fra Petroarctic inviteres for å komme med innspill etter at en prosjektplan er vedtatt. Edel Storelvmo ba om at innspill til arbeidet med forslag til prosjektplan sendes Futurum innen fredag 17. januar klokken Kjetil Moe organiserer en faggruppe for sine medlemmer innenfor olje/gass. Det var et enstemmig ønske at Ofotrådet v/sigbjørn Astrup deltar i utvalget. Neste møte legges til fredag 31. januar fra til Futurum innkaller og organiserer. Kommentar fra referent: Møtet ble gjennomført på en effektiv måte og i en god tone. Narvik Edel Storelvmo referent

13 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 01/14 Kommunestruktur Saksopplysninger: For at prosessen med kommunestruktur skal få en inkluderende dimensjon er det viktig at politikere har muligheten underveis til å formulere problemstillinger ift prosessen. Spørsmålet er ikke så enkelt at man er for eller imot, spørsmålet er hvordan man kan skape gode lokalpolitiske løsninger og hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet for innbyggerne. Noen problemstillinger som kan drøftes i tilegg til forslag i møtet: 1) Hvordan legge opp prosessen slik at man har en stor grad av sannsynlighet for å lykkes? 2) Hvordan skal man samkjøre ordninger i dagens kommuner som kan virke kontroversielle for befolkningen, eks forskjellig nivå på eiendomskatt? 3) Hvordan skal man behandle spørsmål som tidligere har fått gjensidig utelukkende utfall, eks oppdrett eller ikke? 4) Hvordan imøtegå problemer knyttet til lokaldemokrati, der folk kan tro at de i større grad vil miste kontroll over sitt nærmiljø? 5) Hvor hurtig/evt sakte skal prosessen legges opp til. Er man for sen vil man kunne komme for nært opp imot kommunevalget, saken kan da fort få et preg av valgkampssak og blir et spørsmål om ja eller nei? 6) Sentralt er det sagt at det ikke pr i dag er Stortingsflertall for å slå sammen kommuner med tvang. Derfor vil regjeringen belønne eventuelle sammenslåinger med spesielle utbyggingskostnader som er kommunene i dag mangler. Hvilke krav har vi og hvordan fremsettes disse? 7) Folkeavstemninger har ofte veltet prosesser tidligere, skal man legge opp til folkeavstemning eller legge opp til god medvirkning underveis? 8) Kommunale arbeidsplasser er særdeles viktig i småkommunene, hvordan kan man sikre disse i prosessen slik at alle aktører ser at de har noe å vinne på strukturendring? Vedlegg: - Mandat for ekspertutvalget for kommunereformen. - Leder Dagbladet Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

14

15

16

17

18

19

20

21 Dato: Saksbehandler:Sigbjørn Astrup Sak HS 02/14 Selvråderett over kommunes arealer Forslag til vedtak: Ofoten regionråd ønsker å sette i gang et arbeid for å kartlegge hvilke offentlige instanser og organisasjoner som uthuler lokaldemokratiet i den enkelte kommune Saksopplysninger: Saken ble foreslått sent ift møtedato. Det ytres ønske om at man skal gjennom kommunene kartlegge hvilke hindre som er i veien for utviklingen av kommunene. Mye av dagens ordninger ift arealbruk, lovforordninger, reglementer, regler er i dag sentralisert i en rekke offentlige institusjoner som på mange måter lever sitt eget liv med liten demokratisk kontroll. Disse institusjonene kan omstøte kommunenes arealbruk og hindre lokal kontroll over lokale ressurser. Ønske om at regionrådet tar en åpen diskusjon rundt problemstillingen, og ved interesse, hvordan vi kan jobbe videre med den. Vedlegg: - Kart fra Statsskog som viser noen av de arealene som er båndlagt på en eller annen måte. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

22

23 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 03/14 Melkekvoter- distrikt Forslag til vedtak: Ofoten regionråd tar opp med landbruksministeren direkte om at Ofoten blir overført til Troms kvoteområde Saksopplysninger: Argumentene for vedtaket er av økonomisk art. Dagens system favoriserer produsenter i søndre Nordland og i Troms. Dette gjør at stadig flere legger ned driften i vår region, samt at utvidelser er økonomisk vanskeligere enn andre steder. Dette viser at dagens reguleringer slår feil ut for produsentene i Ofoten. Se for øvrig vedlagte brev. Vedlegg: - Brev fra produsent med endring antall produsenter. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

24

25

26 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 04/14 Avvikling av regionale næringsfond Forslag til vedtak: Brev sendes fylkesrådsleder m/kopi til fylkesordfører og komité for næring og plan og miljø Saksopplysninger: Regionalt næringsfond avvikles. - konklusjonen er ikke uventet at bevilgningen til regionale næringsfond strykes - og at ostehøvelen brukes på øvrige poster under kapitlet for regional utvikling. I praksis betyr dette at vi ikke vil ha midler til å lyse ut nye prosjekter i 2014, men at vi vil kunne benytte "restmidler" til å følge opp prosjekter som har fått bevilgning i 2012 og Fylkeskommunens næringsavdeling hadde et budsjett for utviklingsarbeid på ca 300 mill. som nå foreslås redusert til 235 mill. Av dette utgjør regionale næringsfond en total budsjettramme på 15 mill. D.v.s at en ev. avvikling av regionale næringsfond står for ca 25% av fylkeskommunens reduksjon i statsbudsjettet for Dette er ikke overraskende da dette formålet står lagelig til for hugg når fylkeskommunen selv må redusere sin virksomhet og ev. redusere sin bemanning på avdelingen. Imidlertid kan man undre seg over begrunnelsen som framgår i saken, etter som de eksterne evalueringene fylkeskommunen har fått utført har vist den motsatte konklusjon når det gjelder treffsikkerhet opp mot lokalt næringsliv. Det området som imidlertid har vært påpekt som en svakhet for fylkeskommunen er at de regionale utviklingsfondene ikke har "profilert fylkeskommunens rolle" tilstrekkelig godt. Man kan anta at dette også har vært en viktig faktor her. Midlene det her er snakk om er opprinnelig statlige bevilgninger fra KRD til næringsutvikling i regionene. Fylkeskommunen viderefordeler til kommunene (og Innovasjon Norge) ut fra sin tillagte rolle som "regional utviklingsaktør". Kommunene bør vurdere om den prioritering som er lagt til grunn i denne saken kan aksepteres, eller er noe som kommunene vil be fylkestinget om å endre. I så fall må det mobiliseres politisk opp mot førstkommende fylkesting. Vedlegg: - Brev til fylkesråd - Reduksjon næring Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

27 Uttalelse vedrørende avviklingen av regionale næringsfond i Nordland Viser til fylkesrådssak 010/14. Vedlagt følger en enstemmig uttalelse fra regionrådene i Nordland: Det er svært beklagelig at fylkesrådet har vedtatt å avvikle ordningen med regionale næringsfond. Ordningen har vært et viktig bidrag for å løfte fram prosjekter i de ulike regionene. Regionrådene i Nordland har gjennom ordningen med regionale næringsfond bidratt med midler for å realisere mange gode utviklingsprosjekter i hele fylket. De fleste prosjektene er regionale prosjekter hvor flere kommuner eller aktører har gått sammen om å gjennomføre prosjekter med betydning for hele regionen. I flere av prosjektene har man også hatt en intensjon om å være med videre under visse forutsetninger. Dette vil ikke la seg gjøre nå som de regionale næringsfondene er besluttet avviklet, og som følge av dette står flere av prosjektene i fare for ikke å kunne realiseres. Partnerskapsordningen og siden oppfølgeren Regionale næringsfond har styrket samkvem og samarbeid i regionene. Dette primært ved at ordningen har satt forutsetninger som har fremtvunget samarbeid mellom ulike aktører i forskjellige kommuner, både offentlige og private. Regionale næringsfond har således gitt lokalpolitikerne et redskap for å integrere regionene på en annen måte enn tidligere ved å støtte opp rundt samarbeidsprosjekter. Dette har nok uten tvil beredt grunnen for oppstart av arbeid med kommunestruktur. Derfor er det viktig at ordningen kan beholdes slik at lokalpolitikerne kan fortsette i arbeidet med å sveise regionene sammen. Hvis ordningen bortfaller vil det være et steg tilbake for de regionale samarbeidene. Regionrådene i Nordland ber på denne bakgrunn om at fylkesrådet revurderer sitt vedtak om å avvikle regionale næringsfond, og at ordningen opprettholdes. Det er svært positivt at regionene selv har hatt hånd om disse midlene og har kunnet prioritere det som har vært viktig for utviklingen i den enkelte region. Med hilsen Tore Nysæter Leder ofoten regionråd

28 Journalpost.: 14/1165 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 010/14 Fylkesrådet Revidert budsjett 2014 Næringsavdelingen Sammendrag På grunn av redusert overføringer fra staten til regional utvikling for 2014 vedtar fylkesrådet å redusere budsjettet for Næring og regional utvikling med 60,3 mill. kr. Næringsrettede virkemidler blir i henhold til overordnede føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet prioritert, i tillegg til at prosjektbevilgninger til næringsrettet infrastruktur opprettholdes på nåværende nivå. Bakgrunn Gjennom tilleggsproposisjon til St.prp. 1 Gul bok, vedtok Stortinget en nedskjæring på Kommunalog Moderniseringsdepartementets bevilgning til fylkeskommunene over kap. 551, post 60 på 430 mill. kroner. Dette representerer et kutt på 27% av totalen i forhold til det opprinnelige forslaget. Fordelingen på fylkeskommunene gir Nordland fylkeskommune en bevilgning på 187,5 mill. kr. inkl. bevilgning til regionale omstillingstiltak på 11 mill. kr. og Interreg på 8,76 mill. kr. Nettovirkningen for Nordland fylkeskommune er dermed et kutt i bevilgningen på 60,29 mill. kr. i forhold til det vedtatte budsjettet for Problemstilling Fylkeskommunen finansierer en stor del av arbeidet med regional utvikling i Nordland over bevilgningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i tillegg til bevilgninger over eget budsjett. Tabellen nedenfor viser den eksterne finansieringen og siste kolonne viser den nye rammen etter regjeringens vedtatte budsjett. 1

29 Budsjett 2014 (10.jan 2014) Ressursamme 2014 fordelt på inntektskilder (i 1000 kr) Formål Regnskap 2012 Budsjett 2013 B 2014 i 2013kr B 2014 i 2014kr B2014 Etter saldering Kap 551 post 60 Tilskudd til f.kommune til reg.utv Kap 551 post 60 Interreg Kap 551 post 61 Regionalt differensiert arb.giv.avg Kap 551 post 61 Bredbånd Kap 572 post 60 Rekruttering, likestilling og 0 kompetanseheving i landbruket Statsskog Eksterne finansierte prosjekter Andre refussjoner Inntekt fra Havbruksfondet inngår i finansinnt Sum budsjett finansiert over statsbudsjett Inntekter salg konsesjonskraft Finansposter inkl. finansiering fra overskudd - konsesjonskraft Sum næringsformål (eks/finans: ) Kostnadssiden må dermed tilpasses ny ramme med en reduksjon på 60,3 mill. kr. Vurderinger Regjeringen har lagt overordnede føringer på hvordan de regionale utviklingsmidlene skal anvendes. I Sundvollenerklæringen er det lagt til grunn at bedriftsrettede virkemidler skal prioriteres i fylkeskommunenes anvendelse av post 60-midlene. Departementet har gitt følgende overordnede mer detaljerte føringer: Regjeringen forutsetter at fylkeskommunene i forvaltingen av kap. 551, post 60 prioriterer bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping i fylket. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap og innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer. Fylkeskommunene skal i sin prioritering legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultater. Det skal sikres god forankring av fylkeskommunens prioriteringer i det regionale partnerskapet. Denne prioriteringen skal også gjelde for midler som eventuelt bevilges til kommunale og regionale næringsfond. Fylkesråd for næring har i de drøftinger som har vært med berørte parter lagt vekt på å følge de overordnede prioriteringene departementet har lagt til grunn. Derfor er det lagt stor vekt på å skjerme prosjekter rettet mot kommunal infrastruktur og kommunenes arbeid med entreprenørskap lokalt. Bevilgningsrammene til denne type prosjekter er derfor unntatt nedskjæringene. Det har også vært omfattende dialog med Innovasjon Norge om hvordan virkemidlene skal innrettes innenfor de rammene som settes av her, og hvilke virkninger eventuelle endringer vil få. I tilleggsproposisjonen slås det fast at rammene for bevilgningene innenfor post 61 (DA-ordningen) vil bli redusert, men at det fortsatt vil bli opprettholdt som virkemiddel. Det foreslås derfor at transportstøtteordningen overføres til denne posten og opprettholdes med samme ramme som i opprinnelig budsjett. 2

30 Departementet har opphevet øremerkingen til kommunale og regionale næringsfond. Nordland fylkeskommune har tidligere etablert en særskilt ordning med regionale næringsfond, og etter en samlet vurdering foreslås det nå å avvikle denne ordningen. Begrunnelsen for dette er at den har dårlig treffsikkerhet i forhold til de oppsatte kriteriene. De øvrige forslagene medfører at fylkeskommunen må trekke ned innsatsen innenfor flere områder. Fylkesråd for næring mener likevel at med en mer målrettet innsats i forhold til de aktuelle målområdene skal det være mulig å opprettholde servicenivået i stor grad i forhold til ekstern virksomhet. Avdelingen vil i løpet av 2014 legge fram en mer detaljert plan for hvordan man skal effektivisere arbeidet internt med vekt på endrede arbeidsformer og kostnadsreduserende tiltak. Konsekvenser Tabellen nedenfor viser hvordan innsparingene fordeler seg på de ulike områdene. Sektorens utgiftsramme fordelt på formål Regnskap 2012 Budsjett 2013 B2014 i 2013kr Budsjett 2014 i 2014kr B2014 Etter saldering Formål Kap 551 post 60 Overføring til Innovasjon Norge, Nordland (25 000) Kommunale og regionale næringsfond (15 000) Omstillingskommuner (1 000) Interreg statlige midler Tilrettelegging næringsutvikling (400) folkehelse (1 400) frie regionale (500) Kulturnæring Stedsutvikling (2 000) Transportstøtte (tas fra midler fra 2013) (8 300) flyttes 61posten Kvinnemillionen (tas fra midler fra 2013) KRD Småkommuneprogram ny (1 000) Ikke lenger øremerket, Oppfølgingskostnader statlige virkemidler flyttes til UPN Hjelpekonto korrig fordringer/gjeld tidl.år Sum søkn.baserte virkem. over Kap 551 post Kap 551 post 61 Kap RDA 185 Kap DA- Bodø DA-administrasjon. Oppfølging finanseires fra fond Kap DA- Innovasjon Norge Nordland Kap DA- Bodø Pilarer Kap Bredbåndsatsing Sum søkn.baserte virkem. over Kap 551 post Kap Rekr.likestilling og komphev.landbruk Statsskogordningen Sum søkn.baserte virk. Fin. over statsbudsjett Støtte til utkantbutikker Interreg fylkeskomm.andel Samiske tilskudd Søknadsbasert virkemiddel finansiert av kraftfond 1) Sum søkn.baserte virk. fin. av fylkeskommune Sum søknadsbaserte virkemidler UPN Utviklingsprogram Nordland (5 700) Prosjekter: Nordlandskonferansen LUK (Lokal samf.utv) KRD LUK (Lokal samf.utv) prosjekt NFK Utkantbutikker, kulturb.nærutv,websøknad etc Fylkesplanarbeid Lulesamsik språkområde Sum utviklingsarbeid Konsesjonskraft kjøp Finanskostn inkl overskudd konskraft avsatt til fond Sum næringsformål (eks/fiansn: ) (60 300) Inntekter Fra fylkeskommunal ramme

31 Vedtakskompetanse Det vises til vedtak i FT-sak 115/13 Økonomiplan og budsjett 2014 hvor fylkesrådet ble gitt fullmakt til å saldere budsjettet til næring og regional utvikling. Fylkesrådens innstilling til vedtak 1. Næringsavdelingens budsjett reduseres med 60,3 mill. kr. i forhold til vedtatt budsjett for Reduksjonen fordeles med følgende innsparinger: Opprinnelig (mill.kr.) Innsparing (mill.kr.) Nytt budsjett (mill.kr.) a) Redusert overføring Innovasjon Norge 90,0-25,0 65,0 b) Avvikling ordning med regionale 29,7-15,0 14,7 næringsfond c) Redusert prosjektfinansiering 8,5-2,0 6,5 stedsutvikling d) Tranportstøtteordningen overføres til 16,8-8,3 8,5 post 61 e) Omstilling 16,0-1,0 15,0 f) Redusert prosjektfinansiering Folkehelse 1,6-0,4 1,2 g) Redusere ordningen med frie regionale 4,4-1,4 3,0 midler h) Reduksjon i stimuleringsmidlene/vri 14,0-2,0 12,0 i) Reduksjon i satsing kulturnæringer 3,0-0,5 2,5 (næring) j) Reduksjon i bevilgninger til 6,4-1,0 5,4 innovasjonsselskapene k) Reduksjon i satsing 8,0-1,0 7,0 industri/internasjonalisering l) Reduksjon i småsamfunnssatsing 4,5-1,0 3,5 m) Reduksjon i satsing på regionsenter- 3,7-1,0 2,7 /bypolitikk n) Reduksjon i prosjekt Kystskogbruket 1,0-0,2 0,8 o) Reduksjon kvinnesatsing (komp. med 1,5-0,5 1,0 overf. 2013) SUM - 60,3 3. Næringsavdelingen bes i løpet av 1. halvår 2014 legge fram en plan for effektivisering av virkemiddelforvaltning og drift. Bodø den Arve Knutsen fylkesråd for næring sign 4

32 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 05/14 Høring AMK struktur for Nord Norge Forslag til vedtak: Høringsbrev sendes med de endringer som fremkom i møte Saksopplysninger: Helse Nord RHF har produsert høringsrapport som finnes på: Rapporten er på 114 sider. Rapporten utreder fremtidig AMK struktur for Nord Norge. Det er utredet 3 alternativer: 1. Dagen struktur med 5 sentraler. 2. En AMK sentral 3. to AMK sentraler. Hovedkonklusjonen i utredningen er at dagens struktur på organiseringen av AMK bør beholdes på bakgrunn av gjennomførte ROS-analyser og ulike vurderinger. Areal, befolkning og kompleksitet i Helse Nords område, samt at nødnettet ikke er på plass før i 2015, gis det en anbefaling i høringsrapporten om ikke å gjøre endringer på nåværende tidspunkt når det gjelder struktur, med at enkelte tiltak bør settes i verk for å bedre det som er utfordringer i dag. Kommunene bør stille seg bak hovedkonklusjonen, men gjerne presisere at man anbefaler dagens struktur og ikke en reduksjon til to AMK-sentraler som også er foreslått. På lengere sikt bør det vurderes at det opprettes en enkelt AMK sentral i Nord Norge med lokalisering i Narvik. Da dette vil bli midt i Nord Norge. Plasseringen i Narvik vil være den beste ut fra strøm og nettsikkerhet (trippel forsyning) En løsning med en sentral vil også være den billigste løsningen. Vedlegg: - Høringsbrev fra Ofoten regionråd til helse Nord. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

33 Helse Nord Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. februar 2014 Utredning av fremtidig AMK struktur i Helse Nord Saken har vært behandlet på møte i Tysfjord 10. feb Noen aspekter fremkom i møtet som vi ønsker skal bli hørt angående syn på hvordan fremtidige AMK sentraler skal lokaliseres. Det er utredet 3 alternativer: 1. Dagen struktur med 5 sentraler. 2. En AMK sentral 3. to AMK sentraler. Hovedkonklusjonen i utredningen er at dagens struktur på organiseringen av AMK bør beholdes på bakgrunn av gjennomførte ROS-analyser og ulike vurderinger. Areal, befolkning og kompleksitet i Helse Nords område, samt at nødnettet ikke er på plass før i 2015, gis det en anbefaling i høringsrapporten om ikke å gjøre endringer på nåværende tidspunkt når det gjelder struktur, men at enkelte tiltak bør settes i verk for å bedre det som er utfordringer i dag. Kommunene stiller seg bak hovedkonklusjonen, men gjerne presisere at man anbefaler dagens struktur og ikke en reduksjon til to AMK-sentraler som også er foreslått. På lengere sikt bør det vurderes at det opprettes en enkelt AMK sentral i Nord Norge med lokalisering i Narvik. Da dette vil bli midt i Nord Norge. Plasseringen i Narvik vil være den beste ut fra strøm og nettsikkerhet (trippel forsyning) En løsning med en sentral vil også være den billigste løsningen for sikkerhet i Nord Norge. Med vennlig hilsen Leder Ofoten regionråd Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

34 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 06/14 Vekstkraft i Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd stiller seg bak initiativet og sender inn uttalelse til Utviklingsprogrammet. Saksopplysninger: Futurum står som søker av midler på Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft. De ønsker å utvikle et felles styringsverktøy og samfunnsanalyse som er forankret i politisk og administrativ ledelse i kommunene, regionrådet, næringslivet, utdanning/forskning, innovasjonssystem, bedrifter og andre aktører (offentlige). Prosjektet vil være nettverksbasert da det vil skape og utvikle nettverk i Narvik og småkommunene. Målet er å skape bedre samhandling i regionen. Samfunnsanalysen skal kunne gi grunnlag for et felles styringsverktøy (plan?). Målgruppene er beslutningstagere i kommuner og alle som med næringsutvikling, innovasjonssystemer. Finansieringsmodellen innebærer at det brukes midler fra Regionale næringsfond, noe som pr dags dato er usikkert mht videreføring. Vedlegg: - Uttalelse fra Ofoten regionråd - Søknad om midler sendt til Utviklingsprogram for små og mellomstore byer Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Søknad Søknadsnr. 2017-0248 Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Støtteordning Prosjektnavn Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland Virkningsstudie avvikling Bodø hovedflystasjon og verdiskapsningsstudie

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/3109 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget 20.02.2012 Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø Sammendrag basevalg for nye kampfly. I tillegg

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD 3. februar 17 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD Tid: Fredag 10. februar kl 10:00-14:00 Sted: Evenes kommune, kommunehuset, Bergvikveien 11, 8533 Bogen i Ofoten Til: Leder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Journalpost:16/99059 Saksnummer Utvalg/komite Dato 030/2017 Fylkesrådet 31.01.2017 Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Sammendrag I Tilflyttingsprosjektet skal innsatsen framover rettes

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Byregionprogrammet (ByR)

Byregionprogrammet (ByR) Byregionprogrammet (ByR) Kommunal- og moderningseringsdepartementet (KMD) Koordinator: Distriktssenteret (KUD) 33 byregioner i Norge Byregionen Harstad- samspill imella bygd og by (Harstad, Kvæfjord, Ibestad,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0046 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregionprogrammets fase 2: Vekstkraft Ofoten Kort

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan

Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan UTKAST TIL: Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan 2012-2013. Vedtatt: Handlingsplan 2012-13 Side 1 sitt strategidokument som bygger på Regionalplan for Nordland ligg til grunn for arbeidet.

Detaljer

Byregionen Harstad Formål:

Byregionen Harstad Formål: Byregionen Harstad Formål: Øke bevisstheten om regionens muligheter Skape regionalt samspill Styrke den regionale vekstkraften Prosjekteier PE Sør-Troms regionråd (STRR) Styringsgruppe SG* ByR Byregionen

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Journalpost:16/31299 Saksnummer Utvalg/komite Dato 100/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 046/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for plan og økonomi 25.04.2016 Høring - forskrift om klageordning for berørte

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Søknad Søknadsnr. 2014-0053 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Prosjektnavn Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Kort beskrivelse Prosjektet "Byregionen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll Søke tilskudd Helle Bygdevoll 20.04.2017 Søke støtte til utviklingsprosjekter Regionale utviklingsmidler Utviklingsprosjekt Prosess og prosjektbeskrivelse Rød tråd Praktiske tips og råd Våre tilskuddsordninger

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 14/1861-2 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark 27,2 mill. kr til bedriftsutvikling og etableringsstipend

Detaljer

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik!

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Aktiviteter i Narvik Narvik, 25.mai 2016 Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Hyggelig at jeg får anledning til å bli invitert til dere for å gi

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0042 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Bodø og Salten - Næringssamarbeid for økt vekst. Kort

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD 13. september 17 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD Tid: Fredag 22. september kl 10:00-14:00 Sted: Ballangen rådhus Til: Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder Rune Edvardsen, Geir-Ketil

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer