Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag , kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen, Svein Erik Kristiansen, Gunnhill Andreassen, Bjørn Hansen, Rune Edvardsen, Trond Millerjord, Petter Paulsen, Svein Nilsen, Guttorm Aasebøstøl, Hermod Amundsen, Lene Fjelldal, Filip Mikkelsen, Bodil Tokle, Wenche Folberg, Lars Andreassen, Bjørn Alling, Konrad Sætra, Steinar Sørensen, Egil Heitmann Orienteringssaker - Orientering fra ImDi ved Dulo Dizdarevic / Roger Solstad (ca en time) - Norges Brannskole i Tjeldsund (kort) - Kampflybase og ambulansehelikopter (kort) Referatsaker - Møte i Midtre Hålogaland regionrådssamarbeid. - Oppnevning av representant fra Vesterålen og Lofoten - Møte med Statssekretær Bård Hoksrud - Møte med Nordlandsbenken - Møte Styringsgruppe Foresightstudie - Referat Olje/gassgruppa Drøftingssaker HS 01/14 Kommunestruktur HS 02/14 Selvråderett over kommunenes arealer Saker til behandling HS 03/14 Melkekvoter HS 04/14 Avvikling av Regionale næringsfond HS 05/14 Høring AMK struktur for Nord Norge HS 06/14 Vekstkraft i Ofoten HS 07/14 Høringssvar Narvik Havn Joint Barens Transport Plan HS 08/14 Oppnevning av representant til styringsgruppe HS 09/14 Høring Rapport for arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2

3

4

5

6 Møte om frekvens ferge rv. 827 Samferdselsdept., Nattavganger Drag-Kjøpsvik NTP slår fast at ferger på riksvegsamband skal ha 24 timers åpningstid på ukedag og 19 timer på helgedager, med henholdsvis 2 og 1 nattavgang(er). Sambandet Drag Kjøpsvik har i dag ikke nattavganger Ved vurdering av forbedret service, vil økt frekvens på de mest trafikkerte strekningene ha høyest prioritet, og næringslivets behov skal vektlegges. Hvorfor trengs nattavgang? Den foretrukne vei for tung transport pga vanskelig fremkommelighet og høgt drivstofforbruk langs E6 Farlig last begrenser kapasiteten på ferga Godsbåten Tege som fraktet gods fra Bodø og nordover er lagt ned, mer gods er ført inn på vegnettet. Besparelser Sparer samfunnet for kostnader Sparer næringslivet for kostnader Raskere transport Trafikksikkerhet Regularitet Konklusjon: RV 827 og sambandet Drag - Kjøpsvik må prioriteres for kryssing av Tysfjord. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

7 Program for møte mellom Nordlandsbenken og KS-Nordland- Kl Vel møtt « Helgeland Regionråd: « Salten Regionråd: « Ofotrådet: Radisson BLU Hotel, Bodø, 31. januar 2014 Møteleder: Anne-Rita Nicklasson, nestleder styret Aktivitet i Norskehavet Barnevern- kommunalt/regionalt og statlig Markering av 200 års jubileet Samferdsel (vei, bane, sjø og luft) (film 4. min.) Sikkerhet og beredskap (flytting av Generalinspektøren, Politianalysen og omstrukturering HRS- lokalisering av redningsdirektøren) Refusjonsordning for enslige mindreårige flyktninger Rovviltproblematikken Kommunestruktur Samferdsel generelt, samt Ofotbanen Brannskolen i Tjeldsund Fergeforbindelser over Tysfjord Kraftsystem regioner- utredning foretatt av Reitenutvalget om inndeling Situasjonen for høgskoler og utdanning « Pause « Vesterålen Regionråd: MTB i oppdrett Infrastruktur og midler både på sjø og land; mobildekning, bredband Framtiden til de regionale næringsfondene? Miljøbase i Lofoten og Vesterålen Politireformen Fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland

8 « Lofotrådet: Samferdsel (fly, ferger, KVU for E10, fiskerihavner) Tilrettelegging med infrastruktur for FOU og høyere utdanning i Lofoten Kapitalfond Regler/direktiv for spylevann fra fiskeindustrien Kostnader for nettleie i Lofoten- bortfall av tilskuddsordning Videre vil han kunne orientere om arbeid i våre utvalg/prosjektgrupper vedr. Sjømatutvalget, Profilering og merkevarebygging, flyplassutvalget, kompetanseutvalg. « Oppsummering/avslutning «12.00 Lunsj DELTAKERE: Stortingsbenken: Lisbeth Berg-Hansen, Anna Ljunggren, Kjell-Idar Juvik, Margunn Ebbesen Helgeland Regionråd: Bård Anders Langø og Sissel Hesjedal Salten Regionråd: Kjersti Bye Pedersen, Rolf Steffensen og Ole H. Hjartøy Ofotrådet: Tor Asgeir Johansen eller Tore Nysæter, samt Sigbjørn Astrup Vesterålen Regionråd: Sture Pedersen, Kjell-Børge Freiberg, Jørn Martinussen og Grete Ellingsen Lofotrådet: Jonny Finstad Nordland fylkeskommune: Sonja A. Steen, Knut Petter Torgersen, Marit Tennfjord, Tomas Norvoll? KS Nordland: Anne-Rita Nicklasson, Rolf Søtorp, Kjell-Børge Freiberg, Grete Ellingsen, Elin Bye, Per-Oscar Schjølberg.

9 Møte med Nordlandsbenken 31. Jan 2014 Norges Brannskole Tjeldsund Ofotbanen Nattavganger ferge Tysfjord Samferdsel E6 og E10 Inndeling av kraftsystemregioner Høyskolen i Narvik Fengsel til midtre Hålogaland Regionale næringsfond Kommunestruktur

10

11 Referat fra møte i Olje/gass-utvalget Sted: Narvik Havn Tid: Fredag 10. januar fra til Deltakere: Sigbjørn Astrup Regionrådet, Trond Millerjord varaordfører, Kjetil Moe NRNF, Rune Arnøy Narvik Havn, Ragnar Krogstad Narvik Havn, Leif Gunnar Hansen FpN, Geir Frantzen FpN, Terje Nordvåg Norut Narvik, Anette Meidell HiN, Lars Skjønnås Narvikgården, Edel Storelvmo Futurum Møte hadde følgende agenda: 1. Finansiering, ressurser og organisering. Hvem kan gjøre hva? Egeninnsats og egenbetaling. (Forslag er kommet om at de som stiller midler til disposisjon for en satsing mot olje og gassnæringen bestemmer. De øvrige blir for en referansegruppe å regne). 2. Aktiviteter; kortsiktig og langsiktig 3. Arealer /lokaler ; blant annet Nye Narvik Havn 4. Invitasjonsbrevet fra kommunen til aktuelle bedrifter og videre oppfølging 5. Informasjon. 6. Arktiske Teknologisk Lab./Testsenter 7. Arktisk Maritim Klynge 8. Evt. andre ting 9. Eventuelt I tillegg var følgende problemstillinger meld inn i forkant av møtet. Hva vil vi ha ut av møtet/utvalget? ONS Ofoten Regionråd deltager i utvalget? Hvordan sette Narvik på olje-gass kartet Info. Om: Klynge-prosjekt olje/gass/boring? Referat Rune Arnøy ønsket velkommen og innledet kort før Geir Frantzen ga en oppsummering av strategidokumentet som Forskningsparken har utviklet på oppdrag fra Regionrådet. Dette som et bakteppe for behandlingen av agendaen. Videre orienterte Sigbjørn Astrup om regionrådets vedtak, Edel Storelvmo om Futurums mulige rolle og Trond Millerjord om Petroleumsrådets funksjon. Punktene på agendaen: 1) Her ble det konkludert med at Futurum skal organisere arbeidet og skal til neste møte utarbeide forslag til en prosjektplan med forslag til mandat og prosjektorganisering med prosjektledelse, styringsgruppe, referansegruppe, delprosjekter/delprosjektledelse, finansieringsplan samt prosjektets varighet. Prosjektplanen skal også inneholde forslag til fokusområder. Planen skal ha et regionalt perspektiv.

12 2) Følgende kortsiktige aktiviteter tas hensyn til og diskuteres i neste møte: -Deltagelse på ONS i august Deltagelse på Barentshavkonferansen -Forskningsparkens arbeid med bedriftsklynge innenfor brønn og boring som en del av prosjektet. De langsiktige aktivitetene beskrives i prosjektplanen. 3) Arealer og lokaler, arbeidet med Nye Narvik Havn. Dette arbeidet er viktig for at prosjektet skal oppnå resultater og må følges tett i prosjektet. 4) Det ble informert om brevet som ble sendt fra Narvik kommune etter messedeltagelsene i Oppfølging av bedrifter må foregå på en systematisk måte og kvalitetssikres gjennom prosjektet. 5) Informasjon. Det ble poengtert at prosjektet må ha en informasjonsplan og en mediestrategi. 6) Anette Meidell orienterte om at det foregår et arbeid med tanke på Arktisk teknologisk lab./testsenter. Dette tas hensyn til i arbeidet. 7) Arenaprosjektet Arktisk Maritim Klynge er i gang og mulige synergier søkes realisert. 8) Eventuelt: Gro Brekken fra Norsk Olje og Gass, Ørjan Robertsen fra LOVE Petro og Kjell Giæver fra Petroarctic inviteres for å komme med innspill etter at en prosjektplan er vedtatt. Edel Storelvmo ba om at innspill til arbeidet med forslag til prosjektplan sendes Futurum innen fredag 17. januar klokken Kjetil Moe organiserer en faggruppe for sine medlemmer innenfor olje/gass. Det var et enstemmig ønske at Ofotrådet v/sigbjørn Astrup deltar i utvalget. Neste møte legges til fredag 31. januar fra til Futurum innkaller og organiserer. Kommentar fra referent: Møtet ble gjennomført på en effektiv måte og i en god tone. Narvik Edel Storelvmo referent

13 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 01/14 Kommunestruktur Saksopplysninger: For at prosessen med kommunestruktur skal få en inkluderende dimensjon er det viktig at politikere har muligheten underveis til å formulere problemstillinger ift prosessen. Spørsmålet er ikke så enkelt at man er for eller imot, spørsmålet er hvordan man kan skape gode lokalpolitiske løsninger og hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet for innbyggerne. Noen problemstillinger som kan drøftes i tilegg til forslag i møtet: 1) Hvordan legge opp prosessen slik at man har en stor grad av sannsynlighet for å lykkes? 2) Hvordan skal man samkjøre ordninger i dagens kommuner som kan virke kontroversielle for befolkningen, eks forskjellig nivå på eiendomskatt? 3) Hvordan skal man behandle spørsmål som tidligere har fått gjensidig utelukkende utfall, eks oppdrett eller ikke? 4) Hvordan imøtegå problemer knyttet til lokaldemokrati, der folk kan tro at de i større grad vil miste kontroll over sitt nærmiljø? 5) Hvor hurtig/evt sakte skal prosessen legges opp til. Er man for sen vil man kunne komme for nært opp imot kommunevalget, saken kan da fort få et preg av valgkampssak og blir et spørsmål om ja eller nei? 6) Sentralt er det sagt at det ikke pr i dag er Stortingsflertall for å slå sammen kommuner med tvang. Derfor vil regjeringen belønne eventuelle sammenslåinger med spesielle utbyggingskostnader som er kommunene i dag mangler. Hvilke krav har vi og hvordan fremsettes disse? 7) Folkeavstemninger har ofte veltet prosesser tidligere, skal man legge opp til folkeavstemning eller legge opp til god medvirkning underveis? 8) Kommunale arbeidsplasser er særdeles viktig i småkommunene, hvordan kan man sikre disse i prosessen slik at alle aktører ser at de har noe å vinne på strukturendring? Vedlegg: - Mandat for ekspertutvalget for kommunereformen. - Leder Dagbladet Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

14

15

16

17

18

19

20

21 Dato: Saksbehandler:Sigbjørn Astrup Sak HS 02/14 Selvråderett over kommunes arealer Forslag til vedtak: Ofoten regionråd ønsker å sette i gang et arbeid for å kartlegge hvilke offentlige instanser og organisasjoner som uthuler lokaldemokratiet i den enkelte kommune Saksopplysninger: Saken ble foreslått sent ift møtedato. Det ytres ønske om at man skal gjennom kommunene kartlegge hvilke hindre som er i veien for utviklingen av kommunene. Mye av dagens ordninger ift arealbruk, lovforordninger, reglementer, regler er i dag sentralisert i en rekke offentlige institusjoner som på mange måter lever sitt eget liv med liten demokratisk kontroll. Disse institusjonene kan omstøte kommunenes arealbruk og hindre lokal kontroll over lokale ressurser. Ønske om at regionrådet tar en åpen diskusjon rundt problemstillingen, og ved interesse, hvordan vi kan jobbe videre med den. Vedlegg: - Kart fra Statsskog som viser noen av de arealene som er båndlagt på en eller annen måte. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

22

23 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 03/14 Melkekvoter- distrikt Forslag til vedtak: Ofoten regionråd tar opp med landbruksministeren direkte om at Ofoten blir overført til Troms kvoteområde Saksopplysninger: Argumentene for vedtaket er av økonomisk art. Dagens system favoriserer produsenter i søndre Nordland og i Troms. Dette gjør at stadig flere legger ned driften i vår region, samt at utvidelser er økonomisk vanskeligere enn andre steder. Dette viser at dagens reguleringer slår feil ut for produsentene i Ofoten. Se for øvrig vedlagte brev. Vedlegg: - Brev fra produsent med endring antall produsenter. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

24

25

26 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 04/14 Avvikling av regionale næringsfond Forslag til vedtak: Brev sendes fylkesrådsleder m/kopi til fylkesordfører og komité for næring og plan og miljø Saksopplysninger: Regionalt næringsfond avvikles. - konklusjonen er ikke uventet at bevilgningen til regionale næringsfond strykes - og at ostehøvelen brukes på øvrige poster under kapitlet for regional utvikling. I praksis betyr dette at vi ikke vil ha midler til å lyse ut nye prosjekter i 2014, men at vi vil kunne benytte "restmidler" til å følge opp prosjekter som har fått bevilgning i 2012 og Fylkeskommunens næringsavdeling hadde et budsjett for utviklingsarbeid på ca 300 mill. som nå foreslås redusert til 235 mill. Av dette utgjør regionale næringsfond en total budsjettramme på 15 mill. D.v.s at en ev. avvikling av regionale næringsfond står for ca 25% av fylkeskommunens reduksjon i statsbudsjettet for Dette er ikke overraskende da dette formålet står lagelig til for hugg når fylkeskommunen selv må redusere sin virksomhet og ev. redusere sin bemanning på avdelingen. Imidlertid kan man undre seg over begrunnelsen som framgår i saken, etter som de eksterne evalueringene fylkeskommunen har fått utført har vist den motsatte konklusjon når det gjelder treffsikkerhet opp mot lokalt næringsliv. Det området som imidlertid har vært påpekt som en svakhet for fylkeskommunen er at de regionale utviklingsfondene ikke har "profilert fylkeskommunens rolle" tilstrekkelig godt. Man kan anta at dette også har vært en viktig faktor her. Midlene det her er snakk om er opprinnelig statlige bevilgninger fra KRD til næringsutvikling i regionene. Fylkeskommunen viderefordeler til kommunene (og Innovasjon Norge) ut fra sin tillagte rolle som "regional utviklingsaktør". Kommunene bør vurdere om den prioritering som er lagt til grunn i denne saken kan aksepteres, eller er noe som kommunene vil be fylkestinget om å endre. I så fall må det mobiliseres politisk opp mot førstkommende fylkesting. Vedlegg: - Brev til fylkesråd - Reduksjon næring Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

27 Uttalelse vedrørende avviklingen av regionale næringsfond i Nordland Viser til fylkesrådssak 010/14. Vedlagt følger en enstemmig uttalelse fra regionrådene i Nordland: Det er svært beklagelig at fylkesrådet har vedtatt å avvikle ordningen med regionale næringsfond. Ordningen har vært et viktig bidrag for å løfte fram prosjekter i de ulike regionene. Regionrådene i Nordland har gjennom ordningen med regionale næringsfond bidratt med midler for å realisere mange gode utviklingsprosjekter i hele fylket. De fleste prosjektene er regionale prosjekter hvor flere kommuner eller aktører har gått sammen om å gjennomføre prosjekter med betydning for hele regionen. I flere av prosjektene har man også hatt en intensjon om å være med videre under visse forutsetninger. Dette vil ikke la seg gjøre nå som de regionale næringsfondene er besluttet avviklet, og som følge av dette står flere av prosjektene i fare for ikke å kunne realiseres. Partnerskapsordningen og siden oppfølgeren Regionale næringsfond har styrket samkvem og samarbeid i regionene. Dette primært ved at ordningen har satt forutsetninger som har fremtvunget samarbeid mellom ulike aktører i forskjellige kommuner, både offentlige og private. Regionale næringsfond har således gitt lokalpolitikerne et redskap for å integrere regionene på en annen måte enn tidligere ved å støtte opp rundt samarbeidsprosjekter. Dette har nok uten tvil beredt grunnen for oppstart av arbeid med kommunestruktur. Derfor er det viktig at ordningen kan beholdes slik at lokalpolitikerne kan fortsette i arbeidet med å sveise regionene sammen. Hvis ordningen bortfaller vil det være et steg tilbake for de regionale samarbeidene. Regionrådene i Nordland ber på denne bakgrunn om at fylkesrådet revurderer sitt vedtak om å avvikle regionale næringsfond, og at ordningen opprettholdes. Det er svært positivt at regionene selv har hatt hånd om disse midlene og har kunnet prioritere det som har vært viktig for utviklingen i den enkelte region. Med hilsen Tore Nysæter Leder ofoten regionråd

28 Journalpost.: 14/1165 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 010/14 Fylkesrådet Revidert budsjett 2014 Næringsavdelingen Sammendrag På grunn av redusert overføringer fra staten til regional utvikling for 2014 vedtar fylkesrådet å redusere budsjettet for Næring og regional utvikling med 60,3 mill. kr. Næringsrettede virkemidler blir i henhold til overordnede føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet prioritert, i tillegg til at prosjektbevilgninger til næringsrettet infrastruktur opprettholdes på nåværende nivå. Bakgrunn Gjennom tilleggsproposisjon til St.prp. 1 Gul bok, vedtok Stortinget en nedskjæring på Kommunalog Moderniseringsdepartementets bevilgning til fylkeskommunene over kap. 551, post 60 på 430 mill. kroner. Dette representerer et kutt på 27% av totalen i forhold til det opprinnelige forslaget. Fordelingen på fylkeskommunene gir Nordland fylkeskommune en bevilgning på 187,5 mill. kr. inkl. bevilgning til regionale omstillingstiltak på 11 mill. kr. og Interreg på 8,76 mill. kr. Nettovirkningen for Nordland fylkeskommune er dermed et kutt i bevilgningen på 60,29 mill. kr. i forhold til det vedtatte budsjettet for Problemstilling Fylkeskommunen finansierer en stor del av arbeidet med regional utvikling i Nordland over bevilgningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i tillegg til bevilgninger over eget budsjett. Tabellen nedenfor viser den eksterne finansieringen og siste kolonne viser den nye rammen etter regjeringens vedtatte budsjett. 1

29 Budsjett 2014 (10.jan 2014) Ressursamme 2014 fordelt på inntektskilder (i 1000 kr) Formål Regnskap 2012 Budsjett 2013 B 2014 i 2013kr B 2014 i 2014kr B2014 Etter saldering Kap 551 post 60 Tilskudd til f.kommune til reg.utv Kap 551 post 60 Interreg Kap 551 post 61 Regionalt differensiert arb.giv.avg Kap 551 post 61 Bredbånd Kap 572 post 60 Rekruttering, likestilling og 0 kompetanseheving i landbruket Statsskog Eksterne finansierte prosjekter Andre refussjoner Inntekt fra Havbruksfondet inngår i finansinnt Sum budsjett finansiert over statsbudsjett Inntekter salg konsesjonskraft Finansposter inkl. finansiering fra overskudd - konsesjonskraft Sum næringsformål (eks/finans: ) Kostnadssiden må dermed tilpasses ny ramme med en reduksjon på 60,3 mill. kr. Vurderinger Regjeringen har lagt overordnede føringer på hvordan de regionale utviklingsmidlene skal anvendes. I Sundvollenerklæringen er det lagt til grunn at bedriftsrettede virkemidler skal prioriteres i fylkeskommunenes anvendelse av post 60-midlene. Departementet har gitt følgende overordnede mer detaljerte føringer: Regjeringen forutsetter at fylkeskommunene i forvaltingen av kap. 551, post 60 prioriterer bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping i fylket. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap og innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer. Fylkeskommunene skal i sin prioritering legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultater. Det skal sikres god forankring av fylkeskommunens prioriteringer i det regionale partnerskapet. Denne prioriteringen skal også gjelde for midler som eventuelt bevilges til kommunale og regionale næringsfond. Fylkesråd for næring har i de drøftinger som har vært med berørte parter lagt vekt på å følge de overordnede prioriteringene departementet har lagt til grunn. Derfor er det lagt stor vekt på å skjerme prosjekter rettet mot kommunal infrastruktur og kommunenes arbeid med entreprenørskap lokalt. Bevilgningsrammene til denne type prosjekter er derfor unntatt nedskjæringene. Det har også vært omfattende dialog med Innovasjon Norge om hvordan virkemidlene skal innrettes innenfor de rammene som settes av her, og hvilke virkninger eventuelle endringer vil få. I tilleggsproposisjonen slås det fast at rammene for bevilgningene innenfor post 61 (DA-ordningen) vil bli redusert, men at det fortsatt vil bli opprettholdt som virkemiddel. Det foreslås derfor at transportstøtteordningen overføres til denne posten og opprettholdes med samme ramme som i opprinnelig budsjett. 2

30 Departementet har opphevet øremerkingen til kommunale og regionale næringsfond. Nordland fylkeskommune har tidligere etablert en særskilt ordning med regionale næringsfond, og etter en samlet vurdering foreslås det nå å avvikle denne ordningen. Begrunnelsen for dette er at den har dårlig treffsikkerhet i forhold til de oppsatte kriteriene. De øvrige forslagene medfører at fylkeskommunen må trekke ned innsatsen innenfor flere områder. Fylkesråd for næring mener likevel at med en mer målrettet innsats i forhold til de aktuelle målområdene skal det være mulig å opprettholde servicenivået i stor grad i forhold til ekstern virksomhet. Avdelingen vil i løpet av 2014 legge fram en mer detaljert plan for hvordan man skal effektivisere arbeidet internt med vekt på endrede arbeidsformer og kostnadsreduserende tiltak. Konsekvenser Tabellen nedenfor viser hvordan innsparingene fordeler seg på de ulike områdene. Sektorens utgiftsramme fordelt på formål Regnskap 2012 Budsjett 2013 B2014 i 2013kr Budsjett 2014 i 2014kr B2014 Etter saldering Formål Kap 551 post 60 Overføring til Innovasjon Norge, Nordland (25 000) Kommunale og regionale næringsfond (15 000) Omstillingskommuner (1 000) Interreg statlige midler Tilrettelegging næringsutvikling (400) folkehelse (1 400) frie regionale (500) Kulturnæring Stedsutvikling (2 000) Transportstøtte (tas fra midler fra 2013) (8 300) flyttes 61posten Kvinnemillionen (tas fra midler fra 2013) KRD Småkommuneprogram ny (1 000) Ikke lenger øremerket, Oppfølgingskostnader statlige virkemidler flyttes til UPN Hjelpekonto korrig fordringer/gjeld tidl.år Sum søkn.baserte virkem. over Kap 551 post Kap 551 post 61 Kap RDA 185 Kap DA- Bodø DA-administrasjon. Oppfølging finanseires fra fond Kap DA- Innovasjon Norge Nordland Kap DA- Bodø Pilarer Kap Bredbåndsatsing Sum søkn.baserte virkem. over Kap 551 post Kap Rekr.likestilling og komphev.landbruk Statsskogordningen Sum søkn.baserte virk. Fin. over statsbudsjett Støtte til utkantbutikker Interreg fylkeskomm.andel Samiske tilskudd Søknadsbasert virkemiddel finansiert av kraftfond 1) Sum søkn.baserte virk. fin. av fylkeskommune Sum søknadsbaserte virkemidler UPN Utviklingsprogram Nordland (5 700) Prosjekter: Nordlandskonferansen LUK (Lokal samf.utv) KRD LUK (Lokal samf.utv) prosjekt NFK Utkantbutikker, kulturb.nærutv,websøknad etc Fylkesplanarbeid Lulesamsik språkområde Sum utviklingsarbeid Konsesjonskraft kjøp Finanskostn inkl overskudd konskraft avsatt til fond Sum næringsformål (eks/fiansn: ) (60 300) Inntekter Fra fylkeskommunal ramme

31 Vedtakskompetanse Det vises til vedtak i FT-sak 115/13 Økonomiplan og budsjett 2014 hvor fylkesrådet ble gitt fullmakt til å saldere budsjettet til næring og regional utvikling. Fylkesrådens innstilling til vedtak 1. Næringsavdelingens budsjett reduseres med 60,3 mill. kr. i forhold til vedtatt budsjett for Reduksjonen fordeles med følgende innsparinger: Opprinnelig (mill.kr.) Innsparing (mill.kr.) Nytt budsjett (mill.kr.) a) Redusert overføring Innovasjon Norge 90,0-25,0 65,0 b) Avvikling ordning med regionale 29,7-15,0 14,7 næringsfond c) Redusert prosjektfinansiering 8,5-2,0 6,5 stedsutvikling d) Tranportstøtteordningen overføres til 16,8-8,3 8,5 post 61 e) Omstilling 16,0-1,0 15,0 f) Redusert prosjektfinansiering Folkehelse 1,6-0,4 1,2 g) Redusere ordningen med frie regionale 4,4-1,4 3,0 midler h) Reduksjon i stimuleringsmidlene/vri 14,0-2,0 12,0 i) Reduksjon i satsing kulturnæringer 3,0-0,5 2,5 (næring) j) Reduksjon i bevilgninger til 6,4-1,0 5,4 innovasjonsselskapene k) Reduksjon i satsing 8,0-1,0 7,0 industri/internasjonalisering l) Reduksjon i småsamfunnssatsing 4,5-1,0 3,5 m) Reduksjon i satsing på regionsenter- 3,7-1,0 2,7 /bypolitikk n) Reduksjon i prosjekt Kystskogbruket 1,0-0,2 0,8 o) Reduksjon kvinnesatsing (komp. med 1,5-0,5 1,0 overf. 2013) SUM - 60,3 3. Næringsavdelingen bes i løpet av 1. halvår 2014 legge fram en plan for effektivisering av virkemiddelforvaltning og drift. Bodø den Arve Knutsen fylkesråd for næring sign 4

32 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 05/14 Høring AMK struktur for Nord Norge Forslag til vedtak: Høringsbrev sendes med de endringer som fremkom i møte Saksopplysninger: Helse Nord RHF har produsert høringsrapport som finnes på: Rapporten er på 114 sider. Rapporten utreder fremtidig AMK struktur for Nord Norge. Det er utredet 3 alternativer: 1. Dagen struktur med 5 sentraler. 2. En AMK sentral 3. to AMK sentraler. Hovedkonklusjonen i utredningen er at dagens struktur på organiseringen av AMK bør beholdes på bakgrunn av gjennomførte ROS-analyser og ulike vurderinger. Areal, befolkning og kompleksitet i Helse Nords område, samt at nødnettet ikke er på plass før i 2015, gis det en anbefaling i høringsrapporten om ikke å gjøre endringer på nåværende tidspunkt når det gjelder struktur, med at enkelte tiltak bør settes i verk for å bedre det som er utfordringer i dag. Kommunene bør stille seg bak hovedkonklusjonen, men gjerne presisere at man anbefaler dagens struktur og ikke en reduksjon til to AMK-sentraler som også er foreslått. På lengere sikt bør det vurderes at det opprettes en enkelt AMK sentral i Nord Norge med lokalisering i Narvik. Da dette vil bli midt i Nord Norge. Plasseringen i Narvik vil være den beste ut fra strøm og nettsikkerhet (trippel forsyning) En løsning med en sentral vil også være den billigste løsningen. Vedlegg: - Høringsbrev fra Ofoten regionråd til helse Nord. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

33 Helse Nord Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 5. februar 2014 Utredning av fremtidig AMK struktur i Helse Nord Saken har vært behandlet på møte i Tysfjord 10. feb Noen aspekter fremkom i møtet som vi ønsker skal bli hørt angående syn på hvordan fremtidige AMK sentraler skal lokaliseres. Det er utredet 3 alternativer: 1. Dagen struktur med 5 sentraler. 2. En AMK sentral 3. to AMK sentraler. Hovedkonklusjonen i utredningen er at dagens struktur på organiseringen av AMK bør beholdes på bakgrunn av gjennomførte ROS-analyser og ulike vurderinger. Areal, befolkning og kompleksitet i Helse Nords område, samt at nødnettet ikke er på plass før i 2015, gis det en anbefaling i høringsrapporten om ikke å gjøre endringer på nåværende tidspunkt når det gjelder struktur, men at enkelte tiltak bør settes i verk for å bedre det som er utfordringer i dag. Kommunene stiller seg bak hovedkonklusjonen, men gjerne presisere at man anbefaler dagens struktur og ikke en reduksjon til to AMK-sentraler som også er foreslått. På lengere sikt bør det vurderes at det opprettes en enkelt AMK sentral i Nord Norge med lokalisering i Narvik. Da dette vil bli midt i Nord Norge. Plasseringen i Narvik vil være den beste ut fra strøm og nettsikkerhet (trippel forsyning) En løsning med en sentral vil også være den billigste løsningen for sikkerhet i Nord Norge. Med vennlig hilsen Leder Ofoten regionråd Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

34 Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 06/14 Vekstkraft i Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd stiller seg bak initiativet og sender inn uttalelse til Utviklingsprogrammet. Saksopplysninger: Futurum står som søker av midler på Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft. De ønsker å utvikle et felles styringsverktøy og samfunnsanalyse som er forankret i politisk og administrativ ledelse i kommunene, regionrådet, næringslivet, utdanning/forskning, innovasjonssystem, bedrifter og andre aktører (offentlige). Prosjektet vil være nettverksbasert da det vil skape og utvikle nettverk i Narvik og småkommunene. Målet er å skape bedre samhandling i regionen. Samfunnsanalysen skal kunne gi grunnlag for et felles styringsverktøy (plan?). Målgruppene er beslutningstagere i kommuner og alle som med næringsutvikling, innovasjonssystemer. Finansieringsmodellen innebærer at det brukes midler fra Regionale næringsfond, noe som pr dags dato er usikkert mht videreføring. Vedlegg: - Uttalelse fra Ofoten regionråd - Søknad om midler sendt til Utviklingsprogram for små og mellomstore byer Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer