Prosjekt demonstrasjon av bølgekraftteknologi i sjøen ved Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt demonstrasjon av bølgekraftteknologi i sjøen ved Bergen"

Transkript

1 Status og framdriftsplan Prosjekt demonstrasjon av bølgekraftteknologi i sjøen ved Bergen Sist oppdatert: 7. november 2006 Av Ingvald Straume Om gründerprosjektet Gründerprosjektet ble etablert i 2002 som et samarbeid mellom læreren Ingvald Straume (Ottestad/ Hamar), og ingeniørene Ole Gabriel Kverneland (Sandnes), Øystein Holm (Oslo) og Erik Sauar (Oslo). Målet med samarbeidet er å etablere lønnsom forretningsdrift basert på et bølgekraftkonsept opprinnelig initiert av Ingvald Straume og utviklet av gründerne i fellesskap. Vi har utarbeidet en forretningsplan, med en tidshorisont på 5 år fram til 2012 med oppstart i 2007, hvor vi budsjetterer med 6 7 millioner kr i investert kapital. Virksomheten som er beskrevet i forretningsplanen innebærer utvikling, installasjon og drift av ett til to storskala/fullskala pilotanlegg, og oppstart av salg av teknologien til energiselskaper som ønsker å utnytte det voksende markedet for fornybar energi. Vår visjon er at vårt selskap skal være det første i verden som etablerer bølgekraft som en kommersielt interessant energikilde på linje med vindkraft. 1 / 12

2 Teknologi Anleggstypen tar utgangspunkt i små bølgeenergiabsorberende enheter, hvor hver enhet er en flytende bøye som henter ut energi fra bølgene og overfører denne til et omstruktureringsmaskineri som ikke er nærmere beskrevet herunder, utover at det sørger for at det pumpes væske, vann eller olje, over i et energilagringsreservoar, høydebasseng eller trykktank, hvorfra en jevn strøm av energi kan hentes ut og konverteres til elektrisitet på tradisjonelt vis, via turbin/hydraulikkmotor og generator. Teknologien er i prinsippet meget robust. Det betyr at anlegg av denne typen kan utformes med en relativt spinkel dimensjonering av de fleste komponenter, uten at anleggene blir sårbare i møte med havets til tider enorme krefter. Dermed kuttes kostnader vesentlig sammenlignet med andre bølgekraftteknologier som har måttet utformes robust fordi de i prinsippet er sårbare. For den første prototypens vedkommende er turbin og generator er av praktiske og økonomiske grunner kuttet ut. Økonomi og organisering Inntil nå i startfasen har driften av prosjektet formelt foregått gjennom Øystein Holms enkeltmannsforetak «Siv.ing. Øystein Holm» (organisasjonsnummer: MVA). Imidlertid arbeider vi nå med å opptrette et aksjeselskap, som vi vil overføre virksomheten til. Vi regner med å ha aksjeselskapet på plass innen utgangen av Ved oppstart av arbeidet med bygging av den første prototypen, hadde vi kr i egenkapital. Vi søkte tidligere i år om kr i prosjektstøtte fra Enova-programmet «Innovative energiløsninger» til måleutstyr på prototypen som nå er installert. Søknaden ble innvilget. Pengene står foreløpig urørt. I forbindelse med opprettelse av aksjeselskap, vil vi forsøke å hente inn noe mer såkornskapital gjennom våre kontaktnett, og ved å søke etablererstipend fra Innovasjon Norge (tidligere Statens nærings- og distriktsutviklingsfond). 2 / 12

3 Gründerne. Fra venstre: Siv.ing. Øystein B. Holm, siv.ing. Ole Gabriel Kverneland, dr. techn. Erik Sauar og ungdomsskolelærer Ingvald Straume (Oslo, 20. april 2006) Strategimål på kort sikt Fram til midten av 2007 vil vi, ved siden av at vi forsøker å skaffe mer såkornskapital for å trygge den videre framdriften, være fokusert på to delmål: 1) synliggjøre verdien av bølgekraftkonseptet, og 2) sikre verdien i prosjektet. 1) Å synliggjøre av verdien handler om å gjøre forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) som omfatter konkrete forsøk i sjøen med ett eller flere testanlegg, som kan dokumentere at teknologien holder mål, ved at testanleggene viser seg overlevelsesdyktige gjennom vinterstormer, og ved at forsøkene kan gi empirisk begrunnede indikasjoner på at teknologien kan bli lønnsom. Dette anser vi som viktig for at vi skal kunne lykkes med å få større investorer til å interessere seg for prosjektet i fortsettelsen. Bølgekraft har vanskelige investeringsvilkår, på grunn av mange mislykkede prosjekter og store feilsatsninger tidligere. Derfor er det ikke nok å gjøre teoretiske beregninger som tilsier god lønnsomhet for prosjektet. 2) Å sikre verdien handler om å få et dekkende patent for teknologien. I første omgang er det nok å dokumentere at teknologien lar seg patentere. Av strategiske grunner økonomiske og tidsplanmessige har vi til nå funnet det best å vente med å søke patent. Imidlertid sendte vi tidligere i år, gjennom Innovasjon Norges avdeling Veiledning for Oppfinnere, en 3 / 12

4 patentsøknad til forundersøkelse hos Patentstyret. Resultatet av denne undersøkelsen foreligger. (3/8 2006, saksbehandler: Olav A Aasen.) Saksbehandler konkluderte som følger: «Jeg er av den oppfatning at den foreslåtte løsning ikke oppfyller betingelsene i Patentloven 2, første ledd, ved at løsningen ikke skiller seg vesentlig fra den kjente teknikk ("mangler oppfinnelseshøyde").» Grunnlaget for denne konklusjonen er en betraktning om at det er mulig å komme fram til den tekniske løsningen ved å kombinere utvalgte aspekter fra to framtrukne mothold. Vi vurderer likevel mulighetene for å få et dekkende patent som rimelig gode, siden det er nettopp det å kombinere velkjente tekniske enkeltaspekter på en måte som ikke har vært gjort før i bølgekraftsammenheng, som er oppfinnelsen, og siden det vil være enkelt å sannsynliggjøre at denne kombinasjonen vil gi en betydelig kosnadsreduksjon for anleggene. Videre er det på sin plass å nevne at patentsøknaden slik den ble sendt inn, er ambisiøs i den forstand at den tar sikte på å gi et vidtdekkende patentvern for selve den teknologiske kjernekomponenten. Hvis denne ambisjonen ikke skulle føre fram, vil det være mulig å omskrive patentsøknaden for å få et litt mer begrenset, men likevel verdifult patentvern. Eventuelt bør vi i så tilfelle også se på om det er flere sider ved teknologien som kan la seg patentere. Det vil være aktuelt å gå nye runder med patentmyndighetene i Norge eller andre land (f.eks. USA) for å få avklart patentspørsmålet. Eventuelt kan neste skritt være å søke patent på det grunnlaget som vi har, og dermed få en avklaring på spørsmålet om «oppfinnelseshøyde». Hvis teknologien lar seg beskytte godt nok av ett eller flere patenter, vil det øke prosjektets verdi sett fra en investors synsvinkel. I motsatt fall må vi velge en strategi hvor hemmelighold står sentralt, kombinert med at vi arbeider kontinuerlig for å opprettholde et teknologiforsprang i forhold til eventuelle konkurrenter. (En slik strategi er beskrevet i forretningsplanen.) Framtidsutsikter Slik vi har lagt til grunn i vår forretningsplan, vil vi utvikle teknologien over tid i tre utviklingstrinn: Utviklingstrinn 1 (strandbasert): Flytende bøye i vannet nær land, med overføring av kraftbevegelse til land, hvor alt det dyre, teknisk kompliserte utstyret er plassert. 4 / 12

5 Utviklingstrinn 2 (offshore / nær land, på grunt vann): Alt det tekniske utstyret står på sjøbunnen. Flytende bøye i vannskorpen over. Utviklingstrinn 3 (offshore, dypt vann, verdenshavene): Systemet i sin helhet integrert i flytende bøyer, forankret horisontalt til hverandre i et stort nettverk. (Se Figur 1.) Figur 1: Vårt mål innenfor en årsperiode er å ha utviklet teknologi på trinn 3. Men til vi har demonstrert teknologiens levedyktighet og lønnsomhet, vil vi holde oss til trinn 1. Muligens vil vi bevege oss litt over til trinn 2 også, hvis vi får økonomi til det i den forsknings- og utviklingsfasen som ligger foran oss, og hvis vi vurderer det tjenlig. Innenfor den 5-årsperioden som vi forholder oss til i forretningsplanen, har vi lagt til grunn at det kun er systemer (prototyper og pilotanlegg) på utviklingstrinn 1 som skal bygges og settes i drift. Praktiske erfaringer, sommeren og høsten 2006 Gjennom Ingvald Straumes familie, har vi vederlagsfritt fått anledning til å utplassere den første prototypen av bølgekraftverket på en øy utenfor Bergen. Her er det gode bølgeforhold i nordavind. På grunn av landtopografien rundt øya, er det lite bølger når det blåser fra andre vindretninger. Stedet er imidlertid velegnet nok med tanke på å få demonstrert systemets driftssikkerhet og overlevelsesevne gjennom vinterstormer (i nordavind) og i møte med saltvannskorrosjon, strømninger, sand og vann i bevegelse, begroing m.m. 5 / 12

6 Installasjonsarbeid, august Ingvald Straume (th) med sønn Ivar Refsdal (tv). Prototypen, som er bygget av Modell Verkstedet AS ved Bergen (www.modellverkstedet.no), ble montert i begynnelsen av august (uke 31 og 32). Planen er at prototypen skal stå utplassert ved den aktuelle lokaliteten gjennom vinteren 2006/2007. Formålet med dette er først og fremst å få demonstrert teknologiens overlevelsesevne, samt å høste praktisk erfaring med virkemåte og få kjennskap til hvordan sjø og slitasje virker på systemet over tid. Torsdag 7. september ca. kl , én måned etter at prototypen ble installert, inntraff en lettere havariepisode: Flytelegemet slet seg løs fra bølgekraftverket og kom i drift. Flytelegemet ble berget i land av Ingvald Straumes far, Asgeir Straume, som tilfeldigvis var på stedet da det skjedde. Det var kuling vindstyrke da havariet inntraff. I dagene/uken før fungerte anlegget etter planen; flyteren beveget seg med bølgene og sørget for at maskineriet på land pumpet vann som det skulle. Under de bølgeforholdene som var da flyteren slet seg løs, var den av og til, i noen bølger, helt overskyllet med vann, hvilket også var etter planen. Årsaken til havariet var at to wirelåser ikke var stramt nok skrudd til, eventuelt at to wirelåser av denne typen ikke var nok. wirelås Etter en måned ute av drift, ble anlegget satt i operativ stand igjen søndag 8. oktober, denne gangen med hele sju wirelåser, forhåpentligvis forsvarlig skrudd fast denne gangen. 6 / 12

7 Så, fredag 27. oktober, i stiv kuling/liten storm fra nord, skjedde et nytt lite uhell. Omfanget av dette var for smått og for udramatisk til at det vel kvalifiserer til betegnelsen «havari». Det som skjedde var at en komponent i systemet, som holder hovedmekanismen på plass, gikk i stykker. Dette førte til at virkningsgraden til omstruktureringsmaskineriet midlertidig ble redusert til null. Det førte ikke til at noen større eller kostbare komponenter ble ødelagt eller at anlegget kom i drift de sju wirelåsene holdt stand. Men hvis det hadde kommet kraftigere bølger i en periode i etterkant, før komponenten var reparert, ville det kunne ha ført til et nytt havari av den delen av anlegget som står i sjøen. Årsaken til at komponenten gikk i stykker, var at tre mindre hjulskiver i maskineriet (som relativt sett er svært rimelige i innkjøp/produksjon) ikke var utstyrt med kulelagre slik de burde vært, og at de hadde for liten diameter, slik at slitasjen ble for stor. Takket være Ingvald Straumes bror, Sivert, og igjen Asgeir Straume som stilte opp gratis, ble komponenten reparert og anlegget satt i stand i gjen lørdag 4. november Materialkostnadene for disse to reparasjonene kom på ca. en tusenlapp. Med utgifter til arbeidet kostet reparasjonene til sammen ca kr. Den foreløpige konklusjonen på dette kan være at erfaringene så langt har vært nyttige. Begge uhellene skyldtes trivielle omstendigheter. Det første: bruk av skiftenøkkel i stedet for fastnøkkel og for få wirelåser. Det siste: For liten hjuldiameter og manglende kulelager på tre små hjulskiver. Kjerneteknologien ble ikke berørt av disse uhellene. Både reparasjon og forsterkninger av de delene av anlegget som gikk i stykker, må betegnes som ukomplisert og kostnadsmessig rimelig. Uhellene gir ikke grunn til å ha mindre tro på prosjektet eller den tekniske løsningen. Uhellene viser: 1) at det i praksis skal litt til å treffe «innertieren av blinken» på første forsøk. 2) at vår strategi med å plassere og montere alt det dyre og teknisk kompliserte utstyret på land (utviklingstrinn 1), er et klokt valg. Sivert Straume under reparasjonsarbeid, lørdag 4. november / 12

8 (Under:) Dykker, Maren Haug Johannesen, under arbeid med reinstallasjon, 8. oktober 2006 Videre arbeid på kort sikt: Målinger og beregninger I og med at vi fikk tilsagn om kr fra Enova-programmet «Innovative energiløsninger», har vi mulighet til å gjøre noe mer ut av prototypen som nå er oppført. Det er aktuelt å videreføre samarbeidet med Modell Verkstedet AS i forbindelse med installasjon av slikt måleutstyr. Vi har en kontakt med Høyskolen i Bergen, avdeling for Ingeniørfag, som det kanskje kan være aktuelt for oss å involvere i dette, og som i så fall kan bli verdifull for oss i dette videre arbeidet. I utgangspunktet var tanken å installere en kraftmåler (lastcelle) og to speedometere for måling av rotasjonshastighet på ulike steder i systemet. Ideen var at disse apparatene skulle registrere måledata elektronisk og videreføre disse via radiokommunikasjon, for at vi skulle kunne bruke disse målingene i arbeidet med bygging av en prototype nr II, og i det videre prosjekterings- og engineeringsarbeidet. Imidlertid har vi funnet ut at slikt elektronisk sende- og måleutstyr er dyrere enn vi la til grunn i søknaden til Enova ( kr). Vi har også tenkt ut en enklere, sikrere og langt billigere framgangsmåte for å registrere de to viktigste måledataene som vi er ute etter: Maksimal kraftbelastning, og maksimal amplitude. Dette kan gjøres ved hjelp av enklere mekaniske midler (ikke nærmere redegjort for herunder). Vi legger til grunn at det vil koste mellom og å utvikle og montere et slikt mekanisk målesystem. De to uhellene og reperasjonsjobbene vi til nå har opplevd, tilsier at vi også bør prioritere oppsyn og videre modifikasjoner/vedlikehold (om det 8 / 12

9 skulle vise seg nødvendig) i løpet av vinteren. Vi ønsker derfor å få anledning til å omdisponere noe av støttebeløpet fra Enova, og vil gå i dialog med dem om dette. FoU-arbeid fram mot høsten 2007 I forretningsplanen regner vi med oppstart omtrent midtveis i Sommeren eller tidlig-høsten 2007 ønsker vi, hvis alt går etter planen og vi har finansieringen i orden, å ta med oss erfaringene fra dette første uttestingsprosjektet og bygge og sette ut en ny prototype (prototype nr II) i et mer værutsatt område. Vi vurderer da kystområdet i nærheten av Toftevika i Øygarden kommune som et aktuelt sted for utplassering. I Toftevika ligger Toftestallen, hvor selskapene Kværner Brug og Norwave hadde sine bølgekraftpilotanlegg noen år på 1980-tallet, før det havarerte. Med en plassering i Toftevika har vi muligheten til å bevise at vår teknologi tåler det Kværners og Norwaves teknologi ikke tålte, i samme bølgeklima. Det ble også gjort grundige undersøkelser og målinger av bølgeenergiforholdene ved Toftestallen over flere år, i forbindelse med bølgekraftforskningen der. Disse vil være tilgjengelige for oss. Mye data som det ellers ville vært kostbart å fremskaffe, kan vi dermed få gratis. Dette vil være av stor verdi for prosjektet. I nordenden av Toftevika ligger Kvannholmen, i luftlinje ca. 4 km fra Toftestallen. Se kart 1 (flyfoto). Dette stedet kan være meget velegnet både for utplassering av en prototype, og for et fremtidig pilotanlegg. Vi snakket i vår med grunneieren, Leif Inge Jakobsen på Rong i Øygarden, og han ga da uttrykk for at han var meget positiv til ideen om å anlegge bølgekraftproduksjon i tilknytning til Kvannholmen. I forlengelsen av erfaringene med en prototype nr II på Kvannholmen, kan det litt lenger fram i tid være aktuelt å anlegge et pilotkraftverk på samme sted. Panoramabilde fra Kvannholmen (30. april 2006). Grunneier Leif Inge Jakobsen i forgrunnen. 9 / 12

10 kart 1: Flyfoto av Kvannholmen Utsikt fra Kvannholmen mot Toftestallen (se pil) Midt på holmen er det en fordypning i terrenget, delvis fylt med brakkvann. Dette vil være velegnet som magasineringsbasseng for et hybrid-kraftverk på utviklingstrinn 1 eller utviklingstrinn 2. Dette 10 / 12

11 vil fungere både til et demonstrasjonsanlegg (hvor vi bare måler vannmengden som pumpes opp og beregner effektopptak ved å sammenholde med oppumpingshøyde), og til et pilotanlegg med lavtrykksturbin(er) som tåler saltvann og fungerer som et tradisjonelt vannkraftverk på samme måten som for Norwaves kilerennekraftverk på Toftestallen på 1980-tallet. For å kunne bruke øya som et magasin med 2 3 meters fallhøyde, er det anslått at det er tilstrekkelig med oppmuring av totalt mellom 10 og 20 m³ betong. Det er tre store naturlige renner fra sjøkanten inn på holmen, velegnet til å legge rør for pumping av sjøvann opp til bassenget. En av disse rennene er avfotografert nedenfor. En av tre naturlige renner i terrenget på Kvannholmen Figur 2: Forslag til oppdemming av Kvannholmen (skisse) På Figur 2 over er det tegnet inn med rødt de partiene som bør demmes opp med betongmur, og med blått hvor et løp for oppumpet sjøvann kan legges. (Dette er den samme rennen som er avbildet over.) Pilotanlegget kan bestå av enheter på utviklingstrinn 1 eller utviklingstrinn 2, eller en 11 / 12

12 kombinasjon av disse. Rundt holmen er det et «skjørt» inntil 100 m ut fra land, hvor sjødybdene er i området 6 8 meter. Hvis vi lykkes med det første uttestingsprosjektet gjennom vinteren 2006/2007, og får finansieringen i orden, håper vi at vi sommeren 2007 vil kunne videreføre prosjektet med å utplassere en prototype nr. II på Kvannholmen. Vi vurderer samarbeidet med Modell Verkstedet AS, ved daglig leder Morten Sandnes, som såpass vellykket at vi ønsker å gå i dialog med dem om videre samarbeid og oppdrag i forbindelse med bygging og eventuelt installasjon av en prototype nr II. Kontaktinformasjon: For tilbakemelding, kontakt: Ingvald Straume tlf: / e-post: eller Øystein B. Holm tlf: e-post: / 12 / 12

Straumekraft AS Sist oppdatert: 20. november 2007

Straumekraft AS Sist oppdatert: 20. november 2007 Statusrapport Sist oppdatert: 20. november 2007 av Ingvald Straume Om selskapet skal bli det første selskapet i verden som etablerer bølgekraft som en kommersielt interessant energikilde på linje med vindkraft.

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB

Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Kan dine forskningsresultater patenteres? Vegard Arnhoff, jurist Næringslivskontoret UMB Fire vilkår for patentering 1. Nyhet 2. Oppfinnelse 3. Oppfinnelseshøyde 4. Industriell utnyttelsesgrad 2 NYHETSKRAVET

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING

FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING Foto: Gettyimages. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova står sammen for å fremme forskning og teknologi utvikling rettet mot fremtidens energiløsninger.

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as FLUMILL TIDEVANNSKRAFT TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as OFFSHORE PRODUKTER 2 Hvorfor Fornybar Energi? Vi (og Norge) trenger flere ben å stå på etter oljen tar

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

CleanPower AS. VTF Midt 11/9 2008 Rica Hotel Kristiansund

CleanPower AS. VTF Midt 11/9 2008 Rica Hotel Kristiansund CleanPower AS Terje Dragseth Øystein Krøvel Daglig Leder FoU leder VTF Midt 11/9 2008 Rica Hotel Kristiansund Forretningsidé Levere kompakte turbin /generatorløsninger til kraftverk på opptil 2 MW basert

Detaljer

Fornybar energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen

Fornybar energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen Fornybar energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen Roar Carlsen Salgsansvarlig www.zeropex.com Vår ide Utnytte trykkenergien i drikkevann www.zeropex.com Vårt produkt En trykkreduksjonsturbin

Detaljer

Dette er kapital som var helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn.

Dette er kapital som var helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2013 Dato : 09/12 2013 Til Selskapets aksjonærer Folkeemisjon OCE har siden sommeren i år gjennomført to såkalte folkeemisjoner for å få inn kapital til å finansiere testen

Detaljer

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus,

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus, Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind Måltidets Hus, 03.11.09 Innhold Introduksjon Lyses involvering i teknologi innen offshore vind Lyses offshore vind

Detaljer

CleanPower AS. VTF Vest 26/ Hopstock Hotel & Motell Vik i Sogn

CleanPower AS. VTF Vest 26/ Hopstock Hotel & Motell Vik i Sogn CleanPower AS Terje Dragseth Øystein Krøvel Markedsansvarlig FoU leder VTF Vest 26/8 2008 Hopstock Hotel & Motell Vik i Sogn Forretningsidé Levere kompakte turbin /generatorløsninger til kraftverk på opptil

Detaljer

Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: "Fra forskningsresultat til marked - utfordringer".

Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: Fra forskningsresultat til marked - utfordringer. Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: "Fra forskningsresultat til marked - utfordringer". Hva er de reelle utfordringene? Figur 1: Innovasjonskjede og kapitalbehov: Prosjektets fokusområde: Test - og demonstrasjon

Detaljer

Presentasjon. Gruppa består av Mari Hegnastykket og Birgitte Reime som går på vg 1. studiespesialisering.

Presentasjon. Gruppa består av Mari Hegnastykket og Birgitte Reime som går på vg 1. studiespesialisering. Forord Vi i Norge er svært heldige. Vi har store energikilder av olje og gass, som gir Norge gode inntekter, slik at vi kan leve i et land med stor velferd. Vi har gjort oss avhengige av disse energikildene,

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Saltkraft Virkemåte fjellene osmose Membran Semipermeabel membran mindre konsentrasjon

Saltkraft Virkemåte fjellene osmose Membran Semipermeabel membran mindre konsentrasjon Saltkraft Saltkraft er kraft som utvinnes når ferskvann og saltvann avskilles med en membran. Det vil si at overalt hvor elver renner ned til saltvann, er det mulig å ha ett saltkraftverk. For Norge er

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

i m m a t e r i e l l e

i m m a t e r i e l l e i m m a t e r i e l l e v e r d i e r o g IPR En innføring 2 x 45 min d e f i n i s j o n e r (Hva legger dere i begrepene) Patent Varemerke Design Opphavsrett Markedsføringsloven Know-how Hva er og hvordan

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Forskningsinstituttet - en partner i innovasjonsprosessen. Truls Fallet, sjefforsker SINTEF

Forskningsinstituttet - en partner i innovasjonsprosessen. Truls Fallet, sjefforsker SINTEF Forskningsinstituttet - en partner i innovasjonsprosessen Truls Fallet, sjefforsker SINTEF Fra problem til teknologisk realiserbar idé Nød lærer naken kvinne å spinne - men noen må skaffe henne strikkepinner

Detaljer

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Støtteordninger fra Innovasjon Norge Støtteordninger fra Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Bjørn Aage Seem Holmen, 18.11.2014 Hva har jeg tenkt å snakke om? IFU/OFU-ordningen Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Pluss litt til

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Vindparken ingen kan se men mange kan bruke

Vindparken ingen kan se men mange kan bruke Vindparken ingen kan se men mange kan bruke Marginene i vindkraft er små og hver detalj teller for å øke produksjonen og redusere kostnadene. Forskere i Danmark og Norge har laget en referansevindpark

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

difgen Pure Power Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com

difgen Pure Power Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com Pure Power Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com Om Zeropex Teknologi Produkt sortiment Marked & Muligheter OM ZEROPEX Zeropex AS er en del av Energreen Group Etablert

Detaljer

Offshore vind i Statoil

Offshore vind i Statoil Offshore vind i Statoil Energidager på UMB Vår fornybar energi strategi Lønnsomhet Vekstmuligheter Kjernekompetanse 2 Utvikling av offshore vindkraft i Statoil Sheringham Shoal Dogger Bank Hywind 3 Hvordan

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT FISKERSTRAND VERFT AS NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff Oslo 4. mai 2017 Konstruksjonssjef Kåre Nerem 1 1909 Skikkelig arbeid må det være, så ligger

Detaljer

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Delårsrapport UB Washer Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Sammendrag UB Washer Forretningsidè Produktet er til traktoreierne som vil ha en sko/støvvelvasker

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER Marine Harvest Norway As Saksbehandler: Aksnes/Skjetne Postboks 4102 Sandviken Telefon: 99691466 / 48124810 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 5835 BERGEN Vår referanse: 16/1948 Deres referanse: Vår

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Enovas støtteordninger Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Om Enova Skal bidra til markedsendring, energieffektivisering samt utvikling av energi- og klimateknologi. Hovedområder: industri, bygg,

Detaljer

Enova som bidragsyter i utviklingen av offshore vindkraft. Energirådet 12. november 2007

Enova som bidragsyter i utviklingen av offshore vindkraft. Energirådet 12. november 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enova som bidragsyter i utviklingen av offshore vindkraft Energirådet 12. november 2007 Enova Visjon Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

Detaljer

Gruppen. Åsmund Heir. Thomas Bergflødt. Kristian Elset Bø. Marius Svenungsen. Oda Gomnes. Kjersti Bjelkarøy

Gruppen. Åsmund Heir. Thomas Bergflødt. Kristian Elset Bø. Marius Svenungsen. Oda Gomnes. Kjersti Bjelkarøy Gruppen Gruppens største styrke anses å være det brede spekteret i kunnskap fra ulik fagbakgrunn, både fra Gløshaugen og Dragvoll. Vi har den kreative produktutvikleren, forsoveren, den kritisk-analytiske

Detaljer

NVEs vindkraftseminar, Sommarøy 15 juni 2005. Jonny Sørensen Adm.dir.

NVEs vindkraftseminar, Sommarøy 15 juni 2005. Jonny Sørensen Adm.dir. NVEs vindkraftseminar, Sommarøy 15 juni 2005 Jonny Sørensen Adm.dir. 1 HOVEDTEMA KORT HISTORIKK NMK SANDHAUGEN TESTFELT WINDEX EU-STREPS PROGRAM KVITFJELL VINDKRAFTVERK UTFORDRING FOR VINDKRAFTUTBYGGERE

Detaljer

Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen

Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com Ren energi Kombinert turbin/generator som erstatter trykkreduksjonsventiler www.zeropex.com ZEROPEX AS Zeropex AS er en

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS. Petropol 24. feb 2011, Petrosenteret Kristiansund

Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS. Petropol 24. feb 2011, Petrosenteret Kristiansund Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS Petropol 24. feb 2011, Petrosenteret Kristiansund CleanPower AS: Bakgrunn / historikk Pilotinstallasjon Hegsetdammen Konseptet Turbinator Turbin- og generatordesign

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen nopparit/istock/thinkstock Program 1. Forsknings- og utviklingskontrakter v/ivar Skjerve, Innovasjon Norge 2. Miljøteknologiordningen

Detaljer

En annerledes miljøkjempe

En annerledes miljøkjempe En annerledes miljøkjempe Innhold St1s visjon 3 St1 Nordic Energy Outlook Vårt fremtidskompass Hvorfor Viktige punkter 4 5 St1s investeringer i fornybar energi (Etanolix, Cellunolix, vindkraft, geotermisk

Detaljer

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Støtte for Masterstudenter/-kandidater med en god ide som de ønsker å gjøre business ut av Inntil 1 mill kr pr. prosjekt

Detaljer

Miljøteknologi og IFU

Miljøteknologi og IFU Miljøteknologi og IFU Støtte til utvikling og demonstrasjon av miljøteknologi VEKST I BEDRIFTER Innovasjon Norge realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet ca. 6 000 000 000 kroner årlig Flere

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier Bedriftsinterne kurs gjør ideer til verdier Kunnskap er første skritt på veien Stadig flere opplever at egne produkter, tjenester, logoer eller design blir kopiert av andre. En av tre norske bedrifter

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

INNLEDNING OVERVANN FRA KJOSELVA OG KVALVIKSKARELVA NOTAT

INNLEDNING OVERVANN FRA KJOSELVA OG KVALVIKSKARELVA NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen OVERVANN FRA KJOSELVA OG KVALVIKSKARELVA INNLEDNING

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING 2010

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING 2010 Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Stipendprogram for masterstudenter i næringsrette

Detaljer

Vassdragsteknisk Forum, 7 sep 10. Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS

Vassdragsteknisk Forum, 7 sep 10. Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS Vassdragsteknisk Forum, 7 sep 10 Egil Opsahl Daglig leder, CleanPower AS CleanPower AS: Bakgrunn / historikk Pilotinstallasjon Hegsetdammen Konseptet Turbinator Hegsetdammen måleresultater Marked / anvendelser

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

Vi gjør norsk næringsliv bedre

Vi gjør norsk næringsliv bedre Vi gjør norsk næringsliv bedre Lean Forum Innlandet 8.September 2011 v/direktør Torunn Aass Taralrud Innovasjon Norge Oppland Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter

Detaljer

Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen

Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com Ren energi Kombinert turbin/generator som erstatter trykkreduksjonsventiler www.zeropex.com Agenda Zeropex AS Teknologi

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS

Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood fikk i 2014 tildelt 4 grønne konsesjoner, F/A 0005, i kategori A fra Fylkesmannen i Finnmark. I 2016 ble en lokalitet driftet grønn

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337088 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 13/02 (2006.01) B63B 11/02 (2006.01) B63H 21/38 (2006.01) B63B 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130746 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Risikovurdering medisinsk teknisk utstyr

Risikovurdering medisinsk teknisk utstyr Risikovurdering medisinsk teknisk utstyr Utstyrsparken på Ullevål i dag: 10179 enheter, verdi 1127 mill. kr 1. Avgrensninger og definisjoner Utstyrskategorier Medisinsk teknisk utstyr (MTU) defineres som:

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt?

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt? PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Forretningsplanen- Unødvendig bruk av tid eller et nødvendig strategiverktøy for å finne et marked og oppnå profitt? Denne bacheloroppgaven er skrevet av Hege Annette Olstad

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

1268 Newton basedokument - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 33

1268 Newton basedokument - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 33 1268 Newton basedokument - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 33 Emneprøve Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning av kulebanen på Newton-rommet. Kula som

Detaljer

Investor presentasjon. The Waves of the Future

Investor presentasjon. The Waves of the Future Investor presentasjon The Waves of the Future Grunnprinsippet for konseptet Storm Buoy senker seg automa4sk ved ekstremvær, regulerer for flo og

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

Effektmuligheter i norske vannkraftverk. Kjell Erik Stensby NVE

Effektmuligheter i norske vannkraftverk. Kjell Erik Stensby NVE Effektmuligheter i norske vannkraftverk 1 Kjell Erik Stensby NVE Norsk vannkraft noen tall Effekt i norske vannkraftverk: 29 000 MW Midlere produksjonskapasitet: 121 TWh/år Gjennomsnittlig brukstid: 4

Detaljer

FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter

FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter FRA IDE TIL FORRETNING: Utviklingstrategi for nye produkter I VFO (Innovasjon Norges Veiledning for Oppfinnere) bistår vi gründere og mindre bedrifter med å utrede hvilke muligheter et antatt unikt produkt

Detaljer

Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen

Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen Aanderaa Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen INGER M. GRAVES Aanderaa Hvem er vi? Ca 80 medarbeidere lokalisert på Midttun Teknisk miljø med overvekt av ingeniører og sivilingeniører

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser. Eirik Røhmen ONSAGERS AS

Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser. Eirik Røhmen ONSAGERS AS Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser Eirik Røhmen ONSAGERS AS Disposisjon Hvorfor bry seg meg immaterielle rettigheter? Hvorfor skal en gründer tenke patent? Patentloven Innføring i

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Søknad fra Øvrebyen Park AS om adgang til tiltak på nabogrunn etter plan- og bygningsloven 101

Søknad fra Øvrebyen Park AS om adgang til tiltak på nabogrunn etter plan- og bygningsloven 101 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 22.06.2010 029/10 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-73/123, GBR-73/124 : Arkivsaknr.: 09/2422 Søknad fra Øvrebyen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg Foto: shutterstock.com ULIKE FORMÅL FELLES AMBISJON næringsutvikling internasjonal konkurransekraft nybar energiproduksjon nye energi-

Detaljer

Forberedt på framtida

Forberedt på framtida Side 1 av 7 NTNU, 11. august 2009 Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning Forberedt på framtida [Om å være student] Noe av det som kjennetegner mennesket er vår utforskertrang. Vi legger

Detaljer

Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning. Oddvar Longva NGU

Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning. Oddvar Longva NGU Fra grunndata til kunnskap for bærekraftig verdiskapning og forvaltning Oddvar Longva NGU Undervannslandskap Sokkel; rolig landskap - dype renner og grunne banker SENJA Kyst og fjord; kupert og komplekst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer