Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12"

Transkript

1 årsrapport 2008

2 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning 19 2 ÅRSRAPPORT 2008

3 Daglig leder har ordet Året 2008 har for kraftomsetterne i Midt- og Nord- Norge vært et utfordrende år. Innkjøpsprisen på strøm i nord var i mai 2,5 ganger prisen i sør, og årsgjennomsnittet hele 8,6 øre eller 26 % høyere. Årsakene til dette er nettrelatert: dårlig utbygd overføringsnett mellom Nord- og Sør-Norge og langvarig feil på overføringskabler mellom Sør-Norge og Sverige. For Kraftinors kunder i Nord-Norge utgjorde dette en merkostnad på om lag 19 millioner kroner i Kraftinor ønsker like rammebetingelser for alle kraftomsetterne i dette markedet, og håper myndighetene legger til rette for det i fortsettelsen. Høsten 2007 lanserte Kraftinor sitt lavprisprodukt Kraftinor Lavpris. Vi ble samtidig definert som landsdekkende aktør. Med enkel selvbetjening, online kredittsjekk og integrasjon mot kundesystem, skulle vi vokse organisk i et nasjonalt marked. Det viste seg raskt at det ikke er tilstrekkelig med enkle systemer. Man må i tillegg være best (dvs. billigst) på pris og ha optimale driftsrutiner. Vinteren 2008 fastsatte vi derfor vår lavprisstrategi. Fra da av har Dine Pengers strømbarometer kåret Kraftinor Lavpris til landets billigste spotprisprodukt uten forskuddsfakturering hele 16 måneder på rad. Ingrediensene til denne suksessen er lav pris, enkel bestilling, god kundeservice, etterskuddsvis fakturering og ingen bindingstid. På en god dag strømmer det inn mellom 50 og 100 bestillinger fra hele landet. Så langt har kundene vist seg lojale. Vi er naturlig nok opptatt av at kundene ikke skal finne noen grunn til å forlate oss. Derfor skal vi fortsatt være gode på pris, men samtidig gi en kundeservice ut over det forventede, samt gode tilleggsprodukter. Dette vil være vårt fokus i tiden framover. Konkurransetilsynets prissammenligning gir ikke alltid forbrukeren et godt nok bilde. Et produkt som faktureres månedlig etterskuddsvis kontra et som forskuddsfaktureres 3 4 måneder med akontopris, kan vanskelig sammenlignes likt. Med de lave marginene som finnes i dette markedet, vil forskuddsfakturering representere en betydelig renteeffekt sammenlignet med bidraget fra selve kraftsalget. Det er vårt håp at tilsynet og forbruker myndighetene i større grad tar hensyn til slikt i framtiden. privatmarkedet, ser også bedriftsmarkedet på oss som en interessant kraftleverandør. Lanseringen av www. kraftportalen.no våren 2009 vil være med på å gi våre kunder en merverdi utover det våre konkurrenter kan tilby. Vi håper og tror at dette vil gi en tilleggsverdi for bedriftskundene, som igjen gjør at de velger oss eller fortsetter å bli hos Kraftinor. I likhet med mange andre kraftleverandører har Kraftinor store markedsandeler i sitt hjemmemarked. Dette kan langt på vei tilskrives at vi tilbyr kundene samfakturering av nett og kraft. Gjennom vårt unike kundesystem som er integrert med samarbeidende nettselskaper, er dette mulig uten innsyn til deres nettkunder. Denne løsningen gir samtidig disse nettselskapene en inntektsmulighet uten at det kompromitterer deres nøytralitet vis-à-vis andre kraftleverandører. I dagens energibransje finnes det et stort antall vertikalintegrerte selskaper som driver både nettvirksomhet (monopol) og kraftomsetning (konkurranseutsatt virksomhet). I slike virksomheter er det også utbredt at man har ett kundeinformasjonssystem (KIS) som benyttes av både nettvirksomheten og kraftomsetningen. Dette er uheldig og kan by på utfordringer. For omsetningsavdelingen er det mulig å gjøre både tilsiktet og utilsiktet bruk av informasjon om kunder som man ikke har som strømkunde. Tilsvarende kan det for nettvirksomheten være en utfordring å ivareta nøytraliteten overfor andre kraftleverandører. Etter vårt syn er den beste løsningen separate kundebaser for nettvirksomhet og kraftomsetter. Samfakturering vil likevel kunne tilbys de kunder som ønsker det. Dette er Kraftinors KIS-modell et bevis på. Kraftinor satser fortsatt aktivt på utvikling av produkter og forbedring av tekniske løsninger. Dette er nødvendig for å kunne tilby markedets beste priser og en effektiv kundebehandling. Jeg vil takke alle våre kunder for tilliten, og lover ytterligere innsats for å kunne innfri forventningene til oss. Vi har i 2008 også tatt store grep mot bedriftsmarkedet. Som følge av svært konkurransedyktige priser i Herold Myrland daglig leder ÅRSRAPPORT

4 Styrets beretning 2008 Virksomhetens art Kraftinor AS driver omsetning av elektrisk kraft og annen virksomhet som hører naturlig sammen med det. Selskapet ble etablert i november 1998 av Lofotkraft AS, Vesterålskraft AS, Narvik Energi AS og Hafslund ASA. Ordinær drift startet opp med utgangspunkt i sluttbrukervirksomhetene som selskapet overtok fra Lofotkraft AS, Vesterålskraft AS og Narvik Energi AS samme dato. I dag eier Lofotkraft Holding AS og Nordkraft AS 50,0 % hver av aksjene i selskapet. Selskapet leverer kraft til forbrukere, og skal være åpent for samarbeid med, og deltagelse i, andre selskaper som har lignende virksomhet. Forretningsadressen er i Narvik. Selskapet har også avdelinger i Svolvær og på Sortland. Virksomheten opererer innenfor et ensartet marked begrenset til Norge. Selskapet er organisert og bemannet for å ivareta markedsføring, salg og innkjøp av kraft. Ved utgangen av 2008 hadde selskapet tre ansatte i Svolvær, tre på Sortland og fire i Narvik. Selskapet kjøper en rekke administrative tjenester fra forskjellige samarbeidspartnere. Fortsatt drift Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Kraftinor AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Resultat, finansiering og likviditet Selskapets omsetning var på 321,0 millioner kroner i 2008, noe som tilsvarer en økning på 97,0 millioner kroner eller 44 % fra foregående år. Den økte omsetningen har sammenheng med høyere priser i engrosmarkedet for kraft enn foregående år. Årsresultat før og etter skatt ble på hhv 7,9 og 5,8 millioner kroner, og er noe høyere enn resultatet for Selskapet har gjort gunstige innkjøp, og oppnådd tilfredsstillende marginer i et marked preget av mange aktører og hard konkurranse. Som følge av betydelig høyere spotpris i Midt- og Nord-Norge enn systempris, har Kraftinor og våre kunder blitt påført en ekstra kostnad på om lag 19 millioner kroner i Kraftinors finansielle stilling er god. Pr var samlede omløpsmidler 127,4 millioner kroner, mens samlet gjeld utgjorde 67,4 millioner kroner. Selskapets arbeidskapital var på 60,0 millioner kroner. Pr var totalkapitalen 132,8 millioner kroner, med en egenkapitalandel på 49,2 %. Risikoforhold Kraftinors virksomhet er eksponert for risiko av markedsmessig og finansiell art. Selskapet jobber etter eget risikodokument som fastsetter rammer for arbeidet med risikostyring og kontroll forbundet med kraftomsetningen. Selskapets samlede risiko blir fortløpende vurdert av styret. Selskapet har klare risikorammer for krafthandelen, og det er etablert rutiner og systemer for løpende risikomåling og rapportering. Selskapets aktivitet i engrosmarkedet er begrenset til sikring av de forpliktelsene som oppstår når selskapet selger kraft til sluttbrukere. Motpartsrisiko minimeres gjennom utstrakt bruk av standardiserte kontrakter på Nord Pool. Fra og med 2007 har all finansiell krafthandel på Nord Pool vært gjort i Euro. Kraftinor foretar fortløpende valutasikring av kraftkontraktene. Dette for å redusere selskapets valutarisiko. På strømsalgssiden kan det være risiko for større kundefrafall eller kortere kundelevetid enn forventet. Historisk sett har risikoen for dette vært liten. Selskapet har til en hver tid betydelige fordringer og dermed kredittrisiko mot kunder. I tiden fra selskapet ble etablert i 1999, har tapene vært marginale. Kraftinor har etablert trekkrettigheter for å sikre nødvendig likviditet i perioder med stor volatilitet i kraftmarkedet. Med det er selskapets likviditetsrisiko redusert til et minimum. Arbeidsmiljø og personale Totalt sykefravær var i ,7 % mot 3,2 % i 2007 som følge av flere langtidssykemeldinger. Dette har naturlig nok påvirket driften i en såpass liten organisasjon. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker, som har ført til materielle skader eller personskader i løpet av året. Selskapet har lav turnover av medarbeidere. Samtlige ansatte arbeider på kontor med utstrakt bruk av datamaskiner. For medarbeiderne er fysisk risiko i hovedsak knyttet til ergonomiske forhold og 4 ÅRSRAPPORT 2008

5 fare for belastningsskader som følge av liten variasjon i arbeidsstilling mv. Selskapet har lagt vekt på at medarbeiderne skal ha gode arbeidsforhold. Store geografiske avstander, høy aktivitet og utstrakt reisevirksomhet gir utfordringer i forhold til arbeidsmiljøet. Selskapet gjennomfører løpende tiltak med sikte på å holde medarbeiderne informert om planer, aktiviteter og resultater og utvikle gode relasjoner mellom de enkelte medarbeiderne. Selskapet har bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Samarbeidet mellom medarbeiderne fungerer tilfredsstillende. Ytre miljø Selskapets virksomhet gir ikke utslipp av stoffer som kan føre til miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg i forhold til utslipp eller ressursbruk. Likestilling Styret består av fire menn. Av fire varamedlemmer er det én kvinne. Av selskapets 10 ansatte pr er fire kvinner. Det er for tiden ingen kvinner i selskapets administrative ledelse ble det ansatt en kvinnelig kunderådgiver, slik at 5 av 11 ansatte er kvinner. Ved utlysning av ledige stillinger oppfordres kvinner spesielt til å søke. For øvrig er det ikke iverksatt eller planlagt noen tiltak innen likestilling. Årets resultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av overskuddet i Kraftinor AS: Avsatt til utbytte kroner Avsatt til annen egenkapital kroner Sum overføringer kroner Pr utgjør opptjent egenkapital kroner. Forskning og utvikling I 2008 er det brukt betydelige midler på utvikling av selskapets Kraftportal. Kraftportalen ble lansert for de første kundene medio mars 2009, og vil være et strategisk verktøy for kundene i årene framover. Selskapet vil også i 2009 bruke betydelige midler på system- og produktutvikling og det planlegges flere nye versjoner av portalløsningen. Kraftinor har en veletablert utviklingskultur blant sine ansatte, og det fokuseres ytterligere på bruk av teknologi for å automatisere interne arbeidsprosesser. Fremtidig utvikling Det forventes at bidraget fra kraftomsetningen i 2009 blir noe høyere enn i Kraftprisene forventes å bli noe lavere enn i Svolvær, 19. mai 2009 Olaf Larsen styreleder Arnt M. Winther styremedlem Jean Otto Karlsen styremedlem Øyvind Løvdal styremedlem Herold Myrland daglig leder ÅRSRAPPORT

6 Nøkkeltall siste 5 år (Tall i 1000 kr) Resultat Driftsinntekter Avskrivninger Driftsresultat Finansinntekter Netto finansposter Resultat før skatt Resultat etter skatt Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Forpliktelser og langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital Nøkkeltall EBITDA Resultatgrad 0,6 % 5,3 % 3,4 % 3,9 % 2,2 % Resultatgrad før avskrivninger 0,7 % 5,3 % 3,4 % 4,2 % 2,4 % Driftsresultat før avskrivninger/antall ansatte Likviditetsgrad 1 4,58 5,89 2,16 2,75 1,89 Arbeidskapital Egenkapitalandel 79,1 % 83,4 % 54,7 % 64,9 % 49,2 % Totalkapitalrentabilitet før skatt 2,2 % 12,5 % 11,7 % 9,5 % 8,0 % Tot.kap. rentabilitet før avskrivninger og skatt 2,4 % 12,6 % 11,8 % 9,9 % 8,5 % Andre forhold Investeringer i driftsmidler Utbytte Forklaring til enkelte nøkkeltall EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Resultatgrad: Driftsresultat x 100 Driftsinntekter Likviditetsgrad 1: Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Arbeidskapital: Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Totalkapitalrentabilitet før skatt: (Driftsresultat + finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital 6 ÅRSRAPPORT 2008

7 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kraftkjøp Lønnskostnader mm 1, Aktivert lønn 1, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSOVERSKUDD Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer ÅRSRAPPORT

8 Balanse Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Immaterielle driftsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSRAPPORT 2008

9 Egenkapital og gjeld Note INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital á , Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt 5, Skattetrekk og offentlige avgifter Utbytte 8, Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Svolvær, 19. mai 2009 Olaf Larsen styreleder Arnt M. Winther styremedlem Jean Otto Karlsen styremedlem Øyvind Løvdal styremedlem Herold Myrland daglig leder ÅRSRAPPORT

10 Kontantstrømoppstilling Tilført fra årets virksomhet 1) /- Endringer i debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer - Investering i varige driftsmidler = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansieringer - Utbetalt utbytte /- Endring i trekkrettighet = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Betalt skatt = Tilført fra årets virksomhet Av samlet likviditetsbeholdning pr er 31,8 mill kr bundet i forbindelse med sikkerhetsstillelser for krafthandel samt skattetrekk. 10 ÅRSRAPPORT 2008

11 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når strøm er levert eller avregnet til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Eventuell langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Eiendeler og gjeld i utenlands valuta Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Krafthandel Selskapet prissikrer fortløpende de forpliktelser som oppstår ved inngåelse av avtaler om fysisk levering av kraft til sluttbrukere. Sikringen skjer ved hjelp av avtaler om fysisk levering samt ved inngåelse av finansielle future- og forwardkontrakter. Selskapet driver ikke handel med fysiske eller finansielle engrosavtaler ut over den handelen som gjøres i forbindelse med sikringen av forpliktelsene overfor sluttbrukerkundene. Samtlige kontrakter registreres og følges i selskapets portefølje-/risikostyringssystem. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht den indirekte metoden. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. ÅRSRAPPORT

12 Noter til regnskapet Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, revisjon mm Lønnskostnader (Tall i 1000 kr) Lønninger og honorarer 1) Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Styrehonorarer Sum ) Det er fra 2007 innført en ny ordning for resultatlønn med øvre tak i iht gjeldende prinsipper fastsatt av selskapets styre. Resultatlønn for alle selskapets ansatte beregnes på grunnlag av oppnådd driftsresultat i forhold til innslagspunkt fastsatt av selskapets styre. Det er avsatt resultatlønn i regnskapet for 2008 med kr med tillegg av arbeidsgiveravgift og feriepenger. Egne lønnskostnader knyttet til utviklingsprosjekter er aktivert med kr. Antall ansatte og årsverk pr Ansatte, inkl engasjement Årsverk Kostnadsførte ytelser til daglig leder (Tall i 1000 kr) Ordinær lønn Resultatlønn Kompensasjonstillegg 1) Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse 2) Sum ) Engangskompensasjon utbetalt grunnet ekstraordinær arbeidsbelastning. 2) Annen godtgjørelse består av innberettede fordeler knyttet til fri telefon, kjøregodtgjørelse og kollektive forsikringsordninger. Det er ikke inngått avtaler om lån eller opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det foreligger ikke avtale om etterlønn eller sluttvederlag for daglig leder. Det er ingen enkeltlån/ sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. Selskapet har ingen fordringer på ansatte ved årsskiftet. Godtgjørelse til revisor (Tall i 1000 kr) Revisjonshonorar Annen revisjonsrelatert bistand Sum Andre honorarer til revisor består i hovedsak av bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. 12 ÅRSRAPPORT 2008

13 Note 2 - Pensjoner Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Storebrand Livsforsikring AS. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Beregningen tar utgangspunkt i 11 personer pr , hvor én stilling er vakant ved årsskiftet. Fra 2006 har selskapet tilnærmet seg høringsutkast fra Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) vedr. veiledning til Norsk Regnskapsstandard om pensjoner (NRS6), jf endringene i økonomiske og aktuarmessige forutsetninger gjengitt nedenfor. Netto pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift (Tall i 1000 kr) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatførte estimatavvik Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse/-(midler) inkl arbeidsgiveravgift (Tall i 1000 kr) Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse/-(midler) inkl arbeidsgiveravgift Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,0 % 5,5 % Årlig lønnsregulering 4,0 % 4,0 % Årlig G-regulering 4,0 % 4,0 % Årlig regulering av pensjoner 4,0 % 4,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 6,5 % 6,5 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift 5,1 % 5,1 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Tallene i tabellen ovenfor inkluderer avsetninger til arbeidsgiveravgift. ÅRSRAPPORT

14 Note 3 - Anleggsmidler og immaterielle eiendeler Maskin, Anleggsmidler (Tall i 1000 kr) Immatr. eiend. inventar mv EDB-utst. mv Sum Anskaffelseskost pr Årets tilgang Årets tilgang, egentilvirket Årets avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskr. pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningssats - 16,7-20 % 20-33,3 % - Immaterielle eiendeler består av selskapets nettsted samt Kraftportal. Det er ikke bokført regnskapsmessige avskrivninger i 2008, ettersom prosjektene ikke er ferdigstilt. Egne lønnskostnader knyttet til utviklingsprosjekter er aktivert med kr. Tilskudd fra SkatteFUNN i forbindelse med utviklingsprosjekter er ført som reduksjon på årets anskaffelseskost med kr, samt kostnadsreduksjon med kr. Fordelingen skyldes at prosjektkostnadene dels er kostnadsført og dels aktivert. Prosjektene er godkjent av Norsk forskningsråd, og er utført i henhold til gjeldende retningslinjer for skattefunn. Samlede prosjektkostnader i 2008 utgjør kr, og knytter seg til utvikling av nettsted og Kraftportal. Prosjektene er ikke ferdigstilt pr Tilskuddet/fordringen medfører en samlet reduksjon i betalbar skatt pr med kr, jf også note 5. Selskapet leaser ingen driftsmidler. Note 4 - Kjøp fra aksjonærer, nærstående/samarbeidende selskaper Kjøp av tjenester fra aksjonærer og nærstående/samarbeidende selskaper utgjør 3,3 mill kr. Tilsvarende tall for 2007 var 3,3 mill kr. Tallene gjelder kjøp av tjenester fra selskap tilknyttet aksjonærene. For Lofotkraft Holding AS gjelder det Lofotkraft AS og Interfakt AS, tilsammen 1,5 mill kr. For Nordkraft AS gjelder det Nordkraft Produksjon AS og Narvik Energinett AS, tilsammen 1,8 mill kr. Det er etablert avtaler med aksjonærene og de nærstående/samarbeidende selskapene om kjøp av samfaktureringstjenester, økonomitjenester og leie av lokaler samt inventar/utstyr. Avtalene løper «inntil videre» med klausuler om oppsigelsestid. Pr utgjorde leverandørgjeld til Interfakt 0,155 mill kr. Factoringfordring pr mot Lofotkraft AS utgjorde 32,353 mill kr, mot Narvik Energinett AS 31,251 mill kr og mot Vesterålskraft Nett AS 20,488 mill kr. Alle faktureringer mellom nærstående parter gjøres opp løpende. 14 ÅRSRAPPORT 2008

15 Note 5 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på Betalbar skatt 1) Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 2) Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Fordringer Driftsmidler Pensjoner Sum Hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt % skatt av resultat før skatt % skatt av permanente forskjeller Beregnet skattekostnad ) Skyldig betalbar skatt i balansen er redusert med kr i forbindelse med utviklingsprosjekter gjennom ordningen SkatteFUNN. 2) Inkluderer: representasjon, kontingenter og gaver ikke fradragsberettiget, samt ev tilskudd fra Skatte- FUNN. ÅRSRAPPORT

16 Note 6 - Fordringer/tap på krav Tap på fordringer (Tall i 1000 kr) Konstaterte tap på fordringer Innbetalt tidligere avskrevne fordringer Avsetning til usikre fordringer pr Avsetning til usikre fordringer pr Bokførte tap på fordringer Fordringer (Tall i 1000 kr) Pålydende strømfordringer Pålydende andre kundefordringer Avsetning til usikre fordringer Bokført verdi kundefordringer Spesifikasjon av andre fordringer Til gode mva Forskuddsbetalte kostnader/tidsavgrensninger Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Note 7 - Bankinnskudd/sikkerhetsstillelser Bankinnskudd (Tall i 1000 kr) Samlet innskudd i bank Herav bundne likvider Skattetrekk Sikkerhetsstillelse Nord Pool (spot/terminhandel) Sum bundne likvider Sikkerhetsstillelser (Tall i 1000 kr) Sikkerhet overfor Nord Pool Clearing AS Sikkerhet overfor Nord Pool Spot AS Sikkerhet overfor Statnett SF Sikkerhet overfor Hafslund Strøm AS Sum sikkerhetsstillelser (bankgarantier) Selskapet disponerte en ramme på 75 mill kr i bankgarantier pr Rammen var fullt disponert. Selskapet disponerte trekkrettigheter på 90 mill kr ved årsskiftet. Benyttet trekk utgjorde 53,7 mill kr. 16 ÅRSRAPPORT 2008

17 Note 8 - Egenkapital Egenkapital (Tall i 1000 kr) Aksjekapital Overkurs-fond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat etter skatt Avsatt til utbytte Egenkapital pr Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består bare av en aksjeklasse. Det er lik stemmerett for hver aksje. Aksjekapital Antall Pålydende Bokført Aksjekapital pr Aksjekapital pr Eierstruktur pr Antall Eierandel Lofotkraft Holding AS ,0 % Nordkraft AS ,0 % Sum ,0 % Eierstrukturen er ikke endret i løpet av Narvik Energi AS endret navn til Nordkraft AS i mars ÅRSRAPPORT

18 Note 10 - Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld (Tall i 1000 kr) Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og offentlige avgifter Arbeidsgiveravgift Skattetrekk Sum Utbytte Annen kortsiktig gjeld Påløpte feriepenger Andre tidsavgrensninger Sum Sum kortsiktig gjeld ÅRSRAPPORT 2008

19 Revisjonsberetning ÅRSRAPPORT

20 Teknologiveien 2 Postboks Narvik Telefon Telefaks Epost Internett reklamebyrået mål & mening, svolvær, t:

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer