IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ"

Transkript

1 side 1 av xx IRS MILJØ

2 side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS Organisasjon Formål Mål og strategier Selskapets eiere Representantskapet Styret Klagenemd Forhandlingsutvalg Husholdningsrenovasjon Kildesortering Abonnement og tariffer Hytterenovasjon Kildesortering Abonnement og tariffer Slamrenovasjon Utfordringer Slamavgift Avfall og innsamlingskontrakter Avfallsmengder Behandling av avfallsfraksjonane Innsamlingskontrakter Miljøstasjoner Faste miljøstasjoner Mobil Miljøstasjon Økonomi Monopolvirksomhet Næringsvirksomhet Deleide selskaper Forus Energigjenvinning 2 AS (FE2AS) Sandnes Gjenvinning Sør-Vest AS (GSV) Lyngdal Svaaheia Avfall AS (SA) Egersund Sør-Vest Avfall og Ressurs AS (SVAR) Stavanger Arbeidet fremover Indre og ytre miljø Årsberetning og regnskap... 15

3 side 3 av xx 1 IRS Miljø IKS 1.1 Organisasjon IRS Miljø IKS ble stiftet etter loven om interkommunale selskaper, LOV , og er en videreføring av Interkommunalt Renovasjonsselskap IRS som ble stiftet i Selskapets øverste organ er representantskapet. Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet velger et styre som skal forestå den alminnelige forvaltning av selskapet. Styret ansetter daglig leder som skal forestå den daglige ledelsen Representantskap Styret Daglig leder 100 % Økonomi/Personal60 % Driftsleder 100 % Renovasjonsleder 100 % Fagarbeider 100 % Fagarbeider 100 % Kundekonsulent 100 % Fagarbeider 100 % (50 %) Fagarbeider 50 % Kundekonsulent/ sekretær 100 % Fagarbeider 50 % Arbeider 45 % Operatør miljøstasjon - veileder 100 % Arbeider 45 % Arbeidsmarkedstiltak 1.2 Formål Selskapet har som formål å løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren, herunder også innsamling og behandling av kloakkslam fra private husholdninger. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon eller beslektede områder, dersom dette ikke medfører kostnader som gir økte renovasjonsgebyrer.

4 side 4 av xx Selskapet kan, etter vedtak i representantskapet, opprette aksjeselskap eller delta i slike der dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor ansvarsområdet. Erverv er ikke hensikten med selskapet. Eierne skal ikke ta ut utbytte. Selskapet står fritt til å inngå avtaler med andre selskaper/kommuner om avfallshåndtering under forutsetning av at slike avtaler er basert på forretningsmessige prinsipper for eierne, miljømessige prinsipper for regionen og forskrifter for offentlig anskaffelser. Styret kan også fatte vedtak om å tildele enerett til et annet offentligrettslig organ dersom dette anses nødvendig for å løse oppgavene, i den grad dette er forenlig med EØS-avtalen. Et slikt vedtak skal kunngjøres. Selskapet må disponere midlene slik at avfallsplassen sikres den etterdrift myndighetene krever. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor. Oppgave tillagt deltakerne i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til et interkommunalt samarbeid Mål og strategier IRS arbeider med å få på plass mål og strategier for selskapet og det planlegges en styresamling 1. og 2. april 2014 hvor dette blir et sentralt tema. Kommunikasjon mellom selskapet og eierne er et tema som det er arbeidet noe med. 25. oktober 2013 ble det for første gang arrangert et eiermøte med deltagere. Målgruppene for møtet var eierne ved formannskapene inkl. rådmennene, representantskapet og styret. Eiermøte skal avholdes hvert 4. år i etterkant av kommunevalget og bli en del av representantskapet opplæring til vervet som eiernes representanter i selskapet. Denne selskapsmeldingen skal være tema hvert 2. år i kommunestyrene hvor styreleder og daglig leder vil informere om selskapet og dets virke. Visjon: «Sammen om det beste for miljøet» er selskapet visjon. Den tar utgangspunkt i at vi er avhengige av alle ledd for å lykkes med oppdraget. Bildet på fremsiden av denne selskapsmeldingen illustrerer visjonen ved valg av personer og er sammensatt slik: Bak fra venstre medlem av representantskapet (eier), ungdom fra Sirdal, voksen fra Flekkefjord, renovatør, senior fra Kvinesdal, ansatt hos IRS og foran barn fra Lund. På den måten er eiere, utførere og alle aldersgrupper i kommunene representert på dekoren som snar vil være på renovasjonsbilene. 1.4 Selskapets eiere Flekkefjord 38,9 % Kvinesdal 24,7 % Lund 13,3 % Sirdal 23,1 % 1.5 Representantskapet Representantskapet består av 9 medlemmer og ble valgt for årene 2012 til og med 2015: Styremedlem Rep/Firma Varamedlem Reidar Gausdal Flekkefjord Per Einar Birkeland Ellen Matsen Flekkefjord Nina Danielsen Hans Gregers Aarenes Flekkefjord Sigbjørn Sirnes Odd Omland (Til ) Per Sverre Kvinlaug

5 side 5 av xx Svein Arne Jerstad Kvinesdal Siv Galdal Olsen Kvinesdal Malin Stokkeland Vilhelm Helleren Lund Marianne Øverland Marit Liland Øverland Lund Tommy Eik Jonny Liland Sirdal Isak A. Liland Egil Netland Sirdal Ivar Hognestad Tabell 1 Representantskapet har avholdt to møter I 2013, 17. april og 13. november, og behandlet 17 saker av vanlig karakter. I møte 13/11 ble det satt ned en gruppe som skal arbeide med å samordne kommunenes eierstrategier for selskapet. Resultatet legges frem for representantskapet før oversendelse til eierkommunene. Ellen Matsen Svein Arne Jerstad Marit Liøand Øverland Egil Netland Kjell Halvorsen Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal Sekretær 1.6 Styret Kommune Medlem Periode Varamedlem Periode Flekkefjord Øyvind Alver Jan Sigbjørnsen Flekkefjord Ingeborg Haughom Carlotte Tangvall Larsen Nestleder Flekkefjord Steinar Ness Kirsten Mauland Kvinesdal Per Rafoss Elisabet Urstad Kvinesdal Anne Berit Åtland Geir Netland Hansen Lund Olav Hafstad Magnhild Eia Leder Lund Solfrid Birkeland Jon Skåland Sirdal Rolf Guddal Helge M Tonstad Sirdal May Brit Ousdal Anita Bjordal Tabell 2 De som er valgt for perioden 12 13, sitter til nytt valg i representantskapet 26. mars Styret har avholdt 6 styremøter, hvor av ett var avholdt som telefonmøte og behandlet til sammen 50 saker. 1.7 Klagenemd I henhold til 14 i renovasjonsforskriften er det opprettet en særskilt klagenemd. Medlem klagenemd STEINAR NESS ANNE BERIT Å. HANSEN SOLFRID BIRKELAND MAY BRIT OUSDAL Tabell 3 Varamedlem klagenemd KIRSTEN MAULAND GEIR NETLAND JOHN SKÅLAND ANITA BJORDAL I 2013 er det behandlet 0 klger.

6 side 6 av xx 1.8 Forhandlingsutvalg Styret har oppnevnt et forhandlingsutvalg som er: Olav Hafstad Steinar Ness

7 side 7 av xx 2 Husholdningsrenovasjon 2.1 Kildesortering For å oppnå målsettingene i nasjonal avfallspolitikk er det i dag nødvendig med kildesortering i hjemmene der avfallet oppstår. I 2013 har IRS gjennomført en endring fra sekkerenovasjon til beholdere på hjul. Standard husholdning: 140 liters beholder for matavfall med tømming hver 2. uke 240 liters beholder for papir med tømming hver 4. uke 140 liters beholder for restavfall med tømming hver 4. uke Sekkestativ for plastinnsamling med tømming hver 4. uke Alle husstander har fått tilbud om en gratis beholder på ca. 30 liter til oppbevaring av farlig avfall. Beholderen må bringes til en miljøstasjon for tømming Glass og metall emballasje sorteres ut og bringes til returpunkter. Returpunktene er i hovedsak plassert i nærheten av steder hvor det selges matvarer. 2.2 Abonnement og tariffer Avgiftene er i endring og vil få en ny struktur i Det innføres en grunnavgift som er ca. 50 % av den totale renovasjonsavgiften. Grunnavgiften skal dekke de administrative kostnadene, felleskostnader, farlig avfall, delvis drift av miljøstasjoner og andre kostnader som ikke er knyttet til innsamlet avfallsmengde i hentesystemet. Resterende del av renovasjonsavgiften er et volumgebyr som knyttes til størrelsen på restavfallsbeholder. På grunn av ergonomi er det ikke anbefalt fra bedriftshelsetjenesten å ha mindre beholdere enn 140 liter. For de som er god å sortere og har lite restavfall, vil vi anbefale å samarbeide med en nabo om felles beholdere dersom det ligger til rette for det. Oversikt over antall abonnement og renovasjonsavgiften for husholdning Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal År Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff * * * Tabell 4 I utgangspunktet har alle kommunene lik renovasjonsavgift for den samme tjenesten. Sirdal har «gratis» tømming på miljøstasjonen tillagt renovasjonsavgiften med 150,- kroner inkl. mva. *I 2012 vedtok bystyret i Flekkefjord å tilbakebetale «overskuddet» på kommunens selvkostfond. Kvinesdal hadde en negativ saldo som ble dekket inn ved økt avgift i 2012 og Renovasjonsavgiftene i vårt område har vært de laveste i Vest-Agder siden 2010 og under gjennomsnittet siden Diagram 1 viser vår tariff i forhold til gjennomsnittet i Vest-Agder. I ettertid ser en at tariffene for 2011, 12 og 13 har vært for lave. Dette har ført til, pr , at selvkostfondet for husholdning og hytter har en negativ saldo på over 3 Mill. kroner. For å dekke inn dette beløpet må avgiften økes med ca. 100 kr i årene 2014,15 og 16 i tillegg til prisstigning og andre endringer som følge investeringer og eventuelt endret tjenestenivå.

8 side 8 av xx kr 3 500,00 kr 3 250,00 kr 3 000,00 kr 2 750,00 kr 2 500,00 kr 2 250,00 Flekkefjord Vest-Agder kr 2 000,00 kr 1 750,00 kr 1 500,00 Diagram Forskjellen mellom vårt avgiftsnivå og gjennomsnittet i Vest-Agder vil i 2014 utgjøre vel 5,6 Mill. kroner 3 Hytterenovasjon 3.1 Kildesortering Hytterenovasjonen har en svært enkel kildesortering. Det er kun glass og metallemballasje som sorteres ut. Innsamlingen er baser på returpunkter hvor brukerne selv må bringe avfallet. Det er til sammen utplassert 83 stk. hyttekonteinere og noen få 1000 liters plastbeholdere. På returpunktene er det utplassert utstyr for oppsamling av glass og metallemballasje. 3.2 Abonnement og tariffer Hyttene er delt inn i 3 kategorier: Kategori 1 er standard hytter og de aller fleste hyttene vil komme i denne kategorien. Kategori 2 er bedriftshytter og utleigehytter Kategori 3 er hytter i spredt bebyggelse i uregulerte områder. Dette gjerder hytter med enklere standard uten vann og avløp Hytter i kategori 3 kan samarbeide med egen husholdningsabonnement. Det betinger at alle hjemmelshavere har husholdningsabonnement i IRS-området og at hytten ikke leies ut. Tariffen for kategori 1 er ca. 50 % av et standard husholdningsabonnement. Kategori 2 har ca. lik pris som et standard husholdningsabonement Kategori 3 har ca. 50 % av renovasjonsavgiften for kategori 1.

9 side 9 av xx Oversikt over antall abonnement og renovasjonsavgiften inkl. mva. for hytter Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal År Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Tabell 5 Renovasjonsavgiftene for hytter er den laveste i Vest-Agder. Gjennomsnittet i fylket er på kroner og da har 6 av 14 kommuner bare tilbud fra 5 til 7 måneder i året. To kommuner i Vest- Agder har ikke innført hytterenovasjon. 4 Slamrenovasjon IRS overtok totalansvaret for innsamling og fakturering av slam i Det er lagt ned et betydelig arbeid med å få oversikt over alle septiktanker og å få registrert disse slik at det kan lages effektive rutiner og kjøreplaner. IRS har tatt i bruk et elektronisk system som sender kjørelister til slambilen. Slamrenovatøren kan da finne frem ved å bruke GPS-informasjonen som ligger i systemet. Tilbakemelding om utført oppdrag og eventuelle avvik blir sendt tilbake til kontoret fortløpende. 4.1 Utfordringer Det er en utfordring for selskapet at det er så ulike ordninger for slammet i de fire eierkommunene. Det som IRS har funnet som det mest vanlige systemet er at de som har slamavskiller betaler slamavgift og de som ikke har slamavskiller betaler kloakkavgift hvor kostnadene med sentrale renseanlegg inngår. Slik er det i Kvinesdal og Sirdal. Flekkefjord har en ordning der alle husstander betaler slamavgift selv om de ikke har slamavskiller. Slamavgiften skal da dekke slamkostnadene ved sentrale renseanlegg. IRS skal da betale kostnadene med avvannet slag fra renseanleggene. Lund har en ordning der de fleste som har slamavskillere og som er tilkoblet en kommunal samleledning ikke betaler slamavgift men bare kloakkavgift. Når IRS tømmer slike tanker skal kostnadene faktureres Lund kommune siden de har beregnet disse kostnadene inn i kloakkavgiften 4.2 Slamavgift Slamavgift inkl. mva. Samlet inntekt for IRS er uten mva. Kommune Antall abb. Netto inntekt 2013 Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal Tabell 6 Selvkostregnskapet for slam gikk i balanse i Negativt selkostfond fra kommunene er overført IRS og saldo pr viser en underdekning på 748 tusen kroner.

10 5 Avfall og innsamlingskontrakter Avfall er en ressurs som i størst mulig grad skal inn i kretsløpet og utnyttes på best mulig måte. side 10 av xx 5.1 Avfallsmengder Dette samlet vi inn fra husholdninger og hytter i antall tonn: Avfallstype Restavfall fra husholdnig Matavfall fra husholdning Papir fra husholdning Plast fra husholdning Glass&metall Restavfall fra hytter Tabell Behandling av avfallsfraksjonene Avfallsfraksjon Avtalepartner Beskrivelse av behandling Restavfall Forus Energigjenvinning Restavfallet blir behandlet i forbrenningsanlegget på Forus i Sandnes Kommune. Varmen blir til strøm og fjernvarme Matavfall Egenproduksjon Matavfallet blir kompostert i et lukket reaktoranlegg og ettermodnet i ranker. Brukes i landbruket, annlegg og i private hager. Papir, papp og drikkekartong Geminor Blir solgt i markedet. For tiden går det til en fabrikk i Sverige. Papiret blir til nye papirproduklter Plast Grønt Punkt Blir til nye plastprodukter i Sverige og Tyskland. Kravet er at minst 80 % skal materialgjenvinnes. Plasten blir benyttet til et utall nye produkter fra emballasje, møbler, klær osv. Rent treverk Egenproduksjon Blir malt opp og brukt som strukturmateriale i slamkomposteringen Treverk Geminor Blir solgt i markedet. Går for tiden til bibrensel i Sverige. Farlig avfall Renor Innenfor farlig avfall er det svært mange avfallstyper som går til ulike behandlingsformer. Ikke brennbart restavfall Svaaheia Avfall Restavfall som ikke er brennbart blir deponert på Svåheia i Egersund. EE-avfall Renas, Elretur og ERP EE-avfallet blir miljøsanert og går til gjenvinning flere steder alt etter hvilke avtalepartner det gjelder. EEavfallet blir samlet på Erikstemmen og lastet i krokkonteinere. Batterier Bateriretur Bilbatterier og andre batterier blir besørget hentet på Erikstemmen av Batteriretur. Batterier blir

11 side 11 av xx miljøsanert og gjenvunnet. Skrapjern Hermod Teigen Metallet blir malt opp og sortert på et anlegg i Egersund. Metallet blir til råvarer i metallindustrien. PCB vinduer RuteRetur Glasset blir gjenvunnet og det PCB-holdige avfallet blir forbrent ved sterk varme. Vinduer med klorparafiner Tabell 8 Geminor Går til forbrenning i anlegg som er godkjent for det og for tiden blir det sendt til Sverige. 5.3 Innsamlingskontrakter Det er gjennomført anbud etter loven om offentlig anskaffelser og det er inngått ny kontrakt på innsamling av avfall. Reno Norden AS var selskapets renovatør frem til 31. august Ny renovatør er Norsk Gjenvinning Renovasjon AS Slamrenovasjonen skal ut på nytt anbud varen I dag er det SJT Miljø AS som har slamkontraken frem til Miljøstasjoner En miljøstasjoner blir ofte benevnt som gjenbruksstasjon. Det er en bemannet stasjon hvor det ligger til rette for kildesortering gjenbruk. 6.1 Faste miljøstasjoner Selskapet disponerer to faste miljøstasjoner, Erikstemmen som IRS eier og driver og på Øya i Kvinesdal hvor IRS kjøper tjenester hos Netland & Sønner Bilde 1 Miljøstasjon på Erikstemmen I september 2013 åpnet IRS en ny miljøstasjon med lagerhall på Erikstemmen. Fasilitetene på Erikstemmen var svært dårlige for sortering og oppbevaring av avfallet. Med stolthet kan det sies at selskapet har den fineste stasjonen i Vest-Agder.

12 side 12 av xx 6.2 Mobil Miljøstasjon IRS har 8 års erfaring med drift av den mobile miljøstasjonen og vi kan trykt slå fast an den blitt godt mottatt og er et godt og effektivt alternativ i på mindre tettsteder. Tonstad og Moi blir betjent hver uke 8 mindre steder blir betjent hver 4. uke. Åna-Sira blir betjent 4 ganger i året i samarbeid med Dalane Miljøverk. Bilde 2, Ålefjær på Tonstad 7 Økonomi Hovedaktiviteten i selskapet er monopolvirksomhet til selvkost. Overskudd eller underskudd i forhold til selvkost reguleres med et selvkostfond og skal jevnes ut over en femårs periode. All investering i monopolvirksomheten må derfor finansieres med lån. Selskapsavtalen gir selskapet en maksimal låneramme på 40 Mill. kroner og denne er nå benyttet full ut. Dette gir en anstrengt likviditet og hindrer en videre investering og utvikling. 7.1 Monopolvirksomhet Monopolvirksomheten hadde en omsetning på 30,8 Mill kroner og utgjør 76 % av den totale omsetningen. Selvkostfondet fikk en negativ dekning på kroner. Det tilsvarer at renovasjonsavgiften var 117 kroner for liten i forhold til kostnadene for husholdningene og 60 kroner for liten for hytter. Totalt skylder hver abonnent 288 kroner pr husholdning og 106 kroner per hytteabonnement. 7.2 Næringsvirksomhet Nøringsvirksomhet innbefatter kompostering av matavfall og noe slam fra våre naboområder og avfallshåndtering av kommunale institusjoner. IRS er ikke aktiv på næringsmarkedet. Næringsdelen er skattepliktig. Omsetningen i 2013 var på 9,9 Mill kroner og gav et overskudd på kr før skatt.

13 side 13 av xx 8 Deleide selskaper Selskapsavtalen 3 gir selskapet, etter vedtak i representantskapet, anledning til å opprette eller delta i aksjeselskaper der dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor ansvarsområdet. 8.1 Forus Energigjenvinning 2 AS (FE2AS) Sandnes Formålet med selskapet er forbrenning av husholdnings- og næringsavfall for produksjon og salg av energi. Selskapets hovedformål er å sikre tilstrekkelig regional behandlingskapasitet for kommunenes restavfall fra husholdningen.kommunene er her representert ved eierne av Forus Energigjenvinning 2 AS. Selskapets eiere er 100% offentlig eide selskaper. IVAR IKS 43,0 % LYSE NEO AS 43,0 % Dalane Miljøverk IKS 3,5 % Ryfylke Miljøverk IKS 3,5 % Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 3,5 % IRS Miljø IKS 3,5 % IRS sine aksjer i Forus Energigjenvinning 2 AS er bokført med kroner IRS har inngått en 20 års avtale om å tildele enerett på forbrenning av monopolavfallet og er et viktig selskap for å ivareta IRS sine forpliktelser. 8.2 Gjenvinning Sør-Vest AS (GSV) Lyngdal Formålet med selskapet er mottak, behandling, mellomlagring og videreformidling av avfall for gjenvinning, aktuelle tjenester i den forbindelse, handel med slik varer m.v. Selskapet eies av en blanding av private og offentlige selskaper Agder Veitransport AS 25 % B. Hansen Renovasjon AS 25 % Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 25 % IRS Miljø IKS 25 % IRS sine aksjer i Gjenvinning Sør-Vest AS er bokført med kroner IRS har i dag ingen strategiske interesser av å delta i selskapet siden IRS ikke er aktive på næringsmarkedet. 8.3 Svaaheia Avfall AS (SA) Egersund Formålet med selakapet avfallsbehandling og gjenvinning, herunder deponi for ordinært avfall, samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet har en blanding av offentlige og private eiere Dalane Miljøverk IKS 51 % Stangeland Gruppen AS 20 % IVAR IKS 20 % Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 3 % IRS Miljø IKS 3 % Ryfylke Miljøverk IKS 3 % IRS sine aksjer i Svaaheia Avfall AS er bokført med kroner

14 side 14 av xx Det er av strategisk interesse for IRS å ha et deponi for fremtiden i vår nærhet. 8.4 Sør-Vest Avfall og Ressurs AS (SVAR) Stavanger Formålet med selskapet er å drive, samordne og optimalisere driften av avfallsbehandlingsanlegg i de samarbeidende regioner økonomisk og miljømessig. Selskapet kan påta seg utvikling, eierskap og drift av nye og eksisterende avfallsbehandlingsanlegg etter eiernes ønske. Eierne er 100 % offentlig eide selskaper IVAR IKS 50 % Dalane Miljøverk IKS 12,5 % Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 12,5 % IRS Miljø IKS 12,5 % Ryfylke Miljøverk IKS 12,5 % IRS sine aksjer i SVAR er bokført med kroner Utviklingen av selskapet lever ikke opp til den opprinnelige målsettingen. Det blir i dag brukt til et samarbeidsfora og til å lyse ut felles anbud. 9 Arbeidet fremover Kommunikasjon: I løpet av 2. halvår 2014 vil IRS gi ut en informasjonsavis til alle husholdningsabonnementer. Det planlegges å utgi 2 nummer hvert år fra I 2014 vil IRS utgi en APP som gjør at abonnentene kan laste ned tømmekalenderen på smarttelefon og lesebrett. Ordningen med SMS-varsling vil utgå som gratistjeneste. Utvikling av innsamlingsordningen: IRS har i dag en svært effektiv innsamling av avfall. En av grunnpilarene er innsamling av restavfall kun hver 4. uke. Dette gjør at innbyggerne må kildesortere godt for å få nok kapasitet på restavfallet. I forbindelse med budsjettet for 2015 vil IRS vurdere å innføre en ordning med verdikuponger for levering av ekstra restavfall. Samarbeid: IRS har i dag et tett og godt samarbeid først og fremst med våre to naboselskaper, Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL) og Dalane Miljøverk IKS (DIM). Det dreier seg om sekker og poser med felles logo, samarbeid om hyttekonteinere, felles anbud, utførelse av tjenester for hverandre og i Åna-Sira utfører IRS renovasjonen for DIM på Rogalandssiden. Etter samtaler mellom selskapene og lufting i felles styremøte er det ønskelig å se nærmere på et tettere samarbeid og eventuelt sammenslåing av to eller flere selskaper. 10 Indre og ytre miljø Indre miljø er må betegnes som godt. IRS er tilsluttet Lister Bedriftshelsetjeneste (LBHT) som fortar systematisk oppfølging av de ansatte. Siste intervjurunde som LBHT har foretatt av alle ansatte gav en gjennomsnittlig tilfredshet på 8,5 på en skala fra Det har ikke vært skader eller ulykker i Samlet sykefravær har vært 262 dager, hvilket utgjør 8,06 %. Av dette har 206 dager, eller 6,33 % sin grunn i operasjoner/ulykker som ikke direkte kan relateres til arbeidsplassen. Av resterende 1,73 % er 0,9 % egenmelding.

15 side 15 av xx Ytre miljø har i 2013 vært preget av større utfordringer med lukt enn vanlig. Omfattende anleggsvirksomhet har ført til vanskeligere forhold for eksisterende drift. Det var særlig 4. kvartal 2013 at det var hyppige klager på lukt. Flere tiltak er gjennomført pr. januar 2014 og det er laget en plan for lukking av avvik på grunn av luktutslipp. Innen sommeren 2014 skal det bygges et biofilter for rensing av oppsamlet luft fra ettermodning i rubberhaller. Det er igangsatt arbeid for bygging av et nytt komposteringsanlegg for slam. Slammet blir nå kompostert i åpne ranker i friluft. Det nye lukkede anlegget vil stå ferdig 2. halvår Det arbeides med å utvikle en ny registreringsordning for luktplager fra Erikstemmen basert på melding via smarttelefon eller sms. 11 Årsberetning og regnskap Blir lagt inn når signert utgave foreligger med revisjonsberetning

16 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

17

18 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap Regnskap Budsjett Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og resultat - -

19 Balanse pr EIENDELER NOTER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Bygninger og fast eiendom Maskiner og utstyr Driftsløsøre, inventar og verktøy Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kortsiktige fordringer Kortsiktige finansinesteringer Tilgode offentlige avgifter Bankinnskudd, kontanter Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

20

21 Noter Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Lånene har flytende rente med total løpetid på 10 år. Lånene har kommunale garantier fra eierkommunene. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

22 Note 2: Ansatte og godtgjørelser Lønninger Pensjon Arbeidgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørsler Ved utgangen av 2013 var det i faste stillinger ansatt 15 personer i 10,55 årsverk. 4 kvinner og 11 menn. Honorar til revisor er i regnskapet kostnadsført med kr ,- for ordinær revisjon Bistand og attestasjoner kr Note 3: Varige driftsmidler Anleggsomr. og bygninger Tekniske anlegg Inventar og driftsløsøre Totalte summer Anskaffelse 1/ Akkumulerte avskrivninger Årets tilgang Årets avgang Ordinære avskrivninger Bokført verdi 31/ Avskrivningssats 2,5-10% 5-20% 16,7-33 % Økonomisk levetid år 20-5 år 8-3år Note 4: Aksjer Eierandel Kostpris Pålydende Bokført verdi Gjenvinning Sør-Vest Lyngdal 25,0 % Svar AS 12,5 % Forus Energigjenvinning 2 AS 3,5 % Svaaheia Avfall AS 3,0 % Note 5: Bundne midler I posten inngår skattetrekksmidler med kr Note 6: Innskutt kapital/eierandel Kommune. Eierandel Flekkefjord 38,9 % Kvinesdal 24,7 % Lund 13,3 % Sirdal 23,1 % Sum 100,0 %

23 Note 7: Selvkostregnskap Husholdning Hytte/fritid Slam Sum Driftsinntekter Direkte kostnader Lønnskostnader *)Indirekte kostnader Resultat uten finanskostnader Kalkulatoriske renter Resultat selvkostregnskp # # # *) Uten avsetning til selvkostfond Note 8: Selvkostfond husholdning og hytter Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal kommune kommune kommune kommune Inngående balanse 1/ Individuell bruk kommuner Resultat årets selvkostberegning Sum selvkostfond 31/ Herav individuelt pr. kommune Individuelt pr. kommune er utlignet i 2013 ved at avgiftene er økt med Kvinesdal. I Sirdal er det brukt på hytterenovasjon og miljøstasjon. Individuelt selvkostfond er nå nullet ut. Resultat selvkostberegning er fordelt likt per abonnement og vil derfor gi lik virkning på avgiftene i alle kommunene.. Note 9: Selvkostfond slamrenovasjon Inngående balanse 1/ Kommunenes selvkost Årets resultat selvkost Sum selkostfond slam 31/

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer