IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ"

Transkript

1 side 1 av xx IRS MILJØ

2 side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS Organisasjon Formål Mål og strategier Selskapets eiere Representantskapet Styret Klagenemd Forhandlingsutvalg Husholdningsrenovasjon Kildesortering Abonnement og tariffer Hytterenovasjon Kildesortering Abonnement og tariffer Slamrenovasjon Utfordringer Slamavgift Avfall og innsamlingskontrakter Avfallsmengder Behandling av avfallsfraksjonane Innsamlingskontrakter Miljøstasjoner Faste miljøstasjoner Mobil Miljøstasjon Økonomi Monopolvirksomhet Næringsvirksomhet Deleide selskaper Forus Energigjenvinning 2 AS (FE2AS) Sandnes Gjenvinning Sør-Vest AS (GSV) Lyngdal Svaaheia Avfall AS (SA) Egersund Sør-Vest Avfall og Ressurs AS (SVAR) Stavanger Arbeidet fremover Indre og ytre miljø Årsberetning og regnskap... 15

3 side 3 av xx 1 IRS Miljø IKS 1.1 Organisasjon IRS Miljø IKS ble stiftet etter loven om interkommunale selskaper, LOV , og er en videreføring av Interkommunalt Renovasjonsselskap IRS som ble stiftet i Selskapets øverste organ er representantskapet. Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet velger et styre som skal forestå den alminnelige forvaltning av selskapet. Styret ansetter daglig leder som skal forestå den daglige ledelsen Representantskap Styret Daglig leder 100 % Økonomi/Personal60 % Driftsleder 100 % Renovasjonsleder 100 % Fagarbeider 100 % Fagarbeider 100 % Kundekonsulent 100 % Fagarbeider 100 % (50 %) Fagarbeider 50 % Kundekonsulent/ sekretær 100 % Fagarbeider 50 % Arbeider 45 % Operatør miljøstasjon - veileder 100 % Arbeider 45 % Arbeidsmarkedstiltak 1.2 Formål Selskapet har som formål å løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren, herunder også innsamling og behandling av kloakkslam fra private husholdninger. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon eller beslektede områder, dersom dette ikke medfører kostnader som gir økte renovasjonsgebyrer.

4 side 4 av xx Selskapet kan, etter vedtak i representantskapet, opprette aksjeselskap eller delta i slike der dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor ansvarsområdet. Erverv er ikke hensikten med selskapet. Eierne skal ikke ta ut utbytte. Selskapet står fritt til å inngå avtaler med andre selskaper/kommuner om avfallshåndtering under forutsetning av at slike avtaler er basert på forretningsmessige prinsipper for eierne, miljømessige prinsipper for regionen og forskrifter for offentlig anskaffelser. Styret kan også fatte vedtak om å tildele enerett til et annet offentligrettslig organ dersom dette anses nødvendig for å løse oppgavene, i den grad dette er forenlig med EØS-avtalen. Et slikt vedtak skal kunngjøres. Selskapet må disponere midlene slik at avfallsplassen sikres den etterdrift myndighetene krever. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor. Oppgave tillagt deltakerne i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til et interkommunalt samarbeid Mål og strategier IRS arbeider med å få på plass mål og strategier for selskapet og det planlegges en styresamling 1. og 2. april 2014 hvor dette blir et sentralt tema. Kommunikasjon mellom selskapet og eierne er et tema som det er arbeidet noe med. 25. oktober 2013 ble det for første gang arrangert et eiermøte med deltagere. Målgruppene for møtet var eierne ved formannskapene inkl. rådmennene, representantskapet og styret. Eiermøte skal avholdes hvert 4. år i etterkant av kommunevalget og bli en del av representantskapet opplæring til vervet som eiernes representanter i selskapet. Denne selskapsmeldingen skal være tema hvert 2. år i kommunestyrene hvor styreleder og daglig leder vil informere om selskapet og dets virke. Visjon: «Sammen om det beste for miljøet» er selskapet visjon. Den tar utgangspunkt i at vi er avhengige av alle ledd for å lykkes med oppdraget. Bildet på fremsiden av denne selskapsmeldingen illustrerer visjonen ved valg av personer og er sammensatt slik: Bak fra venstre medlem av representantskapet (eier), ungdom fra Sirdal, voksen fra Flekkefjord, renovatør, senior fra Kvinesdal, ansatt hos IRS og foran barn fra Lund. På den måten er eiere, utførere og alle aldersgrupper i kommunene representert på dekoren som snar vil være på renovasjonsbilene. 1.4 Selskapets eiere Flekkefjord 38,9 % Kvinesdal 24,7 % Lund 13,3 % Sirdal 23,1 % 1.5 Representantskapet Representantskapet består av 9 medlemmer og ble valgt for årene 2012 til og med 2015: Styremedlem Rep/Firma Varamedlem Reidar Gausdal Flekkefjord Per Einar Birkeland Ellen Matsen Flekkefjord Nina Danielsen Hans Gregers Aarenes Flekkefjord Sigbjørn Sirnes Odd Omland (Til ) Per Sverre Kvinlaug

5 side 5 av xx Svein Arne Jerstad Kvinesdal Siv Galdal Olsen Kvinesdal Malin Stokkeland Vilhelm Helleren Lund Marianne Øverland Marit Liland Øverland Lund Tommy Eik Jonny Liland Sirdal Isak A. Liland Egil Netland Sirdal Ivar Hognestad Tabell 1 Representantskapet har avholdt to møter I 2013, 17. april og 13. november, og behandlet 17 saker av vanlig karakter. I møte 13/11 ble det satt ned en gruppe som skal arbeide med å samordne kommunenes eierstrategier for selskapet. Resultatet legges frem for representantskapet før oversendelse til eierkommunene. Ellen Matsen Svein Arne Jerstad Marit Liøand Øverland Egil Netland Kjell Halvorsen Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal Sekretær 1.6 Styret Kommune Medlem Periode Varamedlem Periode Flekkefjord Øyvind Alver Jan Sigbjørnsen Flekkefjord Ingeborg Haughom Carlotte Tangvall Larsen Nestleder Flekkefjord Steinar Ness Kirsten Mauland Kvinesdal Per Rafoss Elisabet Urstad Kvinesdal Anne Berit Åtland Geir Netland Hansen Lund Olav Hafstad Magnhild Eia Leder Lund Solfrid Birkeland Jon Skåland Sirdal Rolf Guddal Helge M Tonstad Sirdal May Brit Ousdal Anita Bjordal Tabell 2 De som er valgt for perioden 12 13, sitter til nytt valg i representantskapet 26. mars Styret har avholdt 6 styremøter, hvor av ett var avholdt som telefonmøte og behandlet til sammen 50 saker. 1.7 Klagenemd I henhold til 14 i renovasjonsforskriften er det opprettet en særskilt klagenemd. Medlem klagenemd STEINAR NESS ANNE BERIT Å. HANSEN SOLFRID BIRKELAND MAY BRIT OUSDAL Tabell 3 Varamedlem klagenemd KIRSTEN MAULAND GEIR NETLAND JOHN SKÅLAND ANITA BJORDAL I 2013 er det behandlet 0 klger.

6 side 6 av xx 1.8 Forhandlingsutvalg Styret har oppnevnt et forhandlingsutvalg som er: Olav Hafstad Steinar Ness

7 side 7 av xx 2 Husholdningsrenovasjon 2.1 Kildesortering For å oppnå målsettingene i nasjonal avfallspolitikk er det i dag nødvendig med kildesortering i hjemmene der avfallet oppstår. I 2013 har IRS gjennomført en endring fra sekkerenovasjon til beholdere på hjul. Standard husholdning: 140 liters beholder for matavfall med tømming hver 2. uke 240 liters beholder for papir med tømming hver 4. uke 140 liters beholder for restavfall med tømming hver 4. uke Sekkestativ for plastinnsamling med tømming hver 4. uke Alle husstander har fått tilbud om en gratis beholder på ca. 30 liter til oppbevaring av farlig avfall. Beholderen må bringes til en miljøstasjon for tømming Glass og metall emballasje sorteres ut og bringes til returpunkter. Returpunktene er i hovedsak plassert i nærheten av steder hvor det selges matvarer. 2.2 Abonnement og tariffer Avgiftene er i endring og vil få en ny struktur i Det innføres en grunnavgift som er ca. 50 % av den totale renovasjonsavgiften. Grunnavgiften skal dekke de administrative kostnadene, felleskostnader, farlig avfall, delvis drift av miljøstasjoner og andre kostnader som ikke er knyttet til innsamlet avfallsmengde i hentesystemet. Resterende del av renovasjonsavgiften er et volumgebyr som knyttes til størrelsen på restavfallsbeholder. På grunn av ergonomi er det ikke anbefalt fra bedriftshelsetjenesten å ha mindre beholdere enn 140 liter. For de som er god å sortere og har lite restavfall, vil vi anbefale å samarbeide med en nabo om felles beholdere dersom det ligger til rette for det. Oversikt over antall abonnement og renovasjonsavgiften for husholdning Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal År Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff * * * Tabell 4 I utgangspunktet har alle kommunene lik renovasjonsavgift for den samme tjenesten. Sirdal har «gratis» tømming på miljøstasjonen tillagt renovasjonsavgiften med 150,- kroner inkl. mva. *I 2012 vedtok bystyret i Flekkefjord å tilbakebetale «overskuddet» på kommunens selvkostfond. Kvinesdal hadde en negativ saldo som ble dekket inn ved økt avgift i 2012 og Renovasjonsavgiftene i vårt område har vært de laveste i Vest-Agder siden 2010 og under gjennomsnittet siden Diagram 1 viser vår tariff i forhold til gjennomsnittet i Vest-Agder. I ettertid ser en at tariffene for 2011, 12 og 13 har vært for lave. Dette har ført til, pr , at selvkostfondet for husholdning og hytter har en negativ saldo på over 3 Mill. kroner. For å dekke inn dette beløpet må avgiften økes med ca. 100 kr i årene 2014,15 og 16 i tillegg til prisstigning og andre endringer som følge investeringer og eventuelt endret tjenestenivå.

8 side 8 av xx kr 3 500,00 kr 3 250,00 kr 3 000,00 kr 2 750,00 kr 2 500,00 kr 2 250,00 Flekkefjord Vest-Agder kr 2 000,00 kr 1 750,00 kr 1 500,00 Diagram Forskjellen mellom vårt avgiftsnivå og gjennomsnittet i Vest-Agder vil i 2014 utgjøre vel 5,6 Mill. kroner 3 Hytterenovasjon 3.1 Kildesortering Hytterenovasjonen har en svært enkel kildesortering. Det er kun glass og metallemballasje som sorteres ut. Innsamlingen er baser på returpunkter hvor brukerne selv må bringe avfallet. Det er til sammen utplassert 83 stk. hyttekonteinere og noen få 1000 liters plastbeholdere. På returpunktene er det utplassert utstyr for oppsamling av glass og metallemballasje. 3.2 Abonnement og tariffer Hyttene er delt inn i 3 kategorier: Kategori 1 er standard hytter og de aller fleste hyttene vil komme i denne kategorien. Kategori 2 er bedriftshytter og utleigehytter Kategori 3 er hytter i spredt bebyggelse i uregulerte områder. Dette gjerder hytter med enklere standard uten vann og avløp Hytter i kategori 3 kan samarbeide med egen husholdningsabonnement. Det betinger at alle hjemmelshavere har husholdningsabonnement i IRS-området og at hytten ikke leies ut. Tariffen for kategori 1 er ca. 50 % av et standard husholdningsabonnement. Kategori 2 har ca. lik pris som et standard husholdningsabonement Kategori 3 har ca. 50 % av renovasjonsavgiften for kategori 1.

9 side 9 av xx Oversikt over antall abonnement og renovasjonsavgiften inkl. mva. for hytter Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal År Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Ant. Abb. Tariff Tabell 5 Renovasjonsavgiftene for hytter er den laveste i Vest-Agder. Gjennomsnittet i fylket er på kroner og da har 6 av 14 kommuner bare tilbud fra 5 til 7 måneder i året. To kommuner i Vest- Agder har ikke innført hytterenovasjon. 4 Slamrenovasjon IRS overtok totalansvaret for innsamling og fakturering av slam i Det er lagt ned et betydelig arbeid med å få oversikt over alle septiktanker og å få registrert disse slik at det kan lages effektive rutiner og kjøreplaner. IRS har tatt i bruk et elektronisk system som sender kjørelister til slambilen. Slamrenovatøren kan da finne frem ved å bruke GPS-informasjonen som ligger i systemet. Tilbakemelding om utført oppdrag og eventuelle avvik blir sendt tilbake til kontoret fortløpende. 4.1 Utfordringer Det er en utfordring for selskapet at det er så ulike ordninger for slammet i de fire eierkommunene. Det som IRS har funnet som det mest vanlige systemet er at de som har slamavskiller betaler slamavgift og de som ikke har slamavskiller betaler kloakkavgift hvor kostnadene med sentrale renseanlegg inngår. Slik er det i Kvinesdal og Sirdal. Flekkefjord har en ordning der alle husstander betaler slamavgift selv om de ikke har slamavskiller. Slamavgiften skal da dekke slamkostnadene ved sentrale renseanlegg. IRS skal da betale kostnadene med avvannet slag fra renseanleggene. Lund har en ordning der de fleste som har slamavskillere og som er tilkoblet en kommunal samleledning ikke betaler slamavgift men bare kloakkavgift. Når IRS tømmer slike tanker skal kostnadene faktureres Lund kommune siden de har beregnet disse kostnadene inn i kloakkavgiften 4.2 Slamavgift Slamavgift inkl. mva. Samlet inntekt for IRS er uten mva. Kommune Antall abb. Netto inntekt 2013 Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal Tabell 6 Selvkostregnskapet for slam gikk i balanse i Negativt selkostfond fra kommunene er overført IRS og saldo pr viser en underdekning på 748 tusen kroner.

10 5 Avfall og innsamlingskontrakter Avfall er en ressurs som i størst mulig grad skal inn i kretsløpet og utnyttes på best mulig måte. side 10 av xx 5.1 Avfallsmengder Dette samlet vi inn fra husholdninger og hytter i antall tonn: Avfallstype Restavfall fra husholdnig Matavfall fra husholdning Papir fra husholdning Plast fra husholdning Glass&metall Restavfall fra hytter Tabell Behandling av avfallsfraksjonene Avfallsfraksjon Avtalepartner Beskrivelse av behandling Restavfall Forus Energigjenvinning Restavfallet blir behandlet i forbrenningsanlegget på Forus i Sandnes Kommune. Varmen blir til strøm og fjernvarme Matavfall Egenproduksjon Matavfallet blir kompostert i et lukket reaktoranlegg og ettermodnet i ranker. Brukes i landbruket, annlegg og i private hager. Papir, papp og drikkekartong Geminor Blir solgt i markedet. For tiden går det til en fabrikk i Sverige. Papiret blir til nye papirproduklter Plast Grønt Punkt Blir til nye plastprodukter i Sverige og Tyskland. Kravet er at minst 80 % skal materialgjenvinnes. Plasten blir benyttet til et utall nye produkter fra emballasje, møbler, klær osv. Rent treverk Egenproduksjon Blir malt opp og brukt som strukturmateriale i slamkomposteringen Treverk Geminor Blir solgt i markedet. Går for tiden til bibrensel i Sverige. Farlig avfall Renor Innenfor farlig avfall er det svært mange avfallstyper som går til ulike behandlingsformer. Ikke brennbart restavfall Svaaheia Avfall Restavfall som ikke er brennbart blir deponert på Svåheia i Egersund. EE-avfall Renas, Elretur og ERP EE-avfallet blir miljøsanert og går til gjenvinning flere steder alt etter hvilke avtalepartner det gjelder. EEavfallet blir samlet på Erikstemmen og lastet i krokkonteinere. Batterier Bateriretur Bilbatterier og andre batterier blir besørget hentet på Erikstemmen av Batteriretur. Batterier blir

11 side 11 av xx miljøsanert og gjenvunnet. Skrapjern Hermod Teigen Metallet blir malt opp og sortert på et anlegg i Egersund. Metallet blir til råvarer i metallindustrien. PCB vinduer RuteRetur Glasset blir gjenvunnet og det PCB-holdige avfallet blir forbrent ved sterk varme. Vinduer med klorparafiner Tabell 8 Geminor Går til forbrenning i anlegg som er godkjent for det og for tiden blir det sendt til Sverige. 5.3 Innsamlingskontrakter Det er gjennomført anbud etter loven om offentlig anskaffelser og det er inngått ny kontrakt på innsamling av avfall. Reno Norden AS var selskapets renovatør frem til 31. august Ny renovatør er Norsk Gjenvinning Renovasjon AS Slamrenovasjonen skal ut på nytt anbud varen I dag er det SJT Miljø AS som har slamkontraken frem til Miljøstasjoner En miljøstasjoner blir ofte benevnt som gjenbruksstasjon. Det er en bemannet stasjon hvor det ligger til rette for kildesortering gjenbruk. 6.1 Faste miljøstasjoner Selskapet disponerer to faste miljøstasjoner, Erikstemmen som IRS eier og driver og på Øya i Kvinesdal hvor IRS kjøper tjenester hos Netland & Sønner Bilde 1 Miljøstasjon på Erikstemmen I september 2013 åpnet IRS en ny miljøstasjon med lagerhall på Erikstemmen. Fasilitetene på Erikstemmen var svært dårlige for sortering og oppbevaring av avfallet. Med stolthet kan det sies at selskapet har den fineste stasjonen i Vest-Agder.

12 side 12 av xx 6.2 Mobil Miljøstasjon IRS har 8 års erfaring med drift av den mobile miljøstasjonen og vi kan trykt slå fast an den blitt godt mottatt og er et godt og effektivt alternativ i på mindre tettsteder. Tonstad og Moi blir betjent hver uke 8 mindre steder blir betjent hver 4. uke. Åna-Sira blir betjent 4 ganger i året i samarbeid med Dalane Miljøverk. Bilde 2, Ålefjær på Tonstad 7 Økonomi Hovedaktiviteten i selskapet er monopolvirksomhet til selvkost. Overskudd eller underskudd i forhold til selvkost reguleres med et selvkostfond og skal jevnes ut over en femårs periode. All investering i monopolvirksomheten må derfor finansieres med lån. Selskapsavtalen gir selskapet en maksimal låneramme på 40 Mill. kroner og denne er nå benyttet full ut. Dette gir en anstrengt likviditet og hindrer en videre investering og utvikling. 7.1 Monopolvirksomhet Monopolvirksomheten hadde en omsetning på 30,8 Mill kroner og utgjør 76 % av den totale omsetningen. Selvkostfondet fikk en negativ dekning på kroner. Det tilsvarer at renovasjonsavgiften var 117 kroner for liten i forhold til kostnadene for husholdningene og 60 kroner for liten for hytter. Totalt skylder hver abonnent 288 kroner pr husholdning og 106 kroner per hytteabonnement. 7.2 Næringsvirksomhet Nøringsvirksomhet innbefatter kompostering av matavfall og noe slam fra våre naboområder og avfallshåndtering av kommunale institusjoner. IRS er ikke aktiv på næringsmarkedet. Næringsdelen er skattepliktig. Omsetningen i 2013 var på 9,9 Mill kroner og gav et overskudd på kr før skatt.

13 side 13 av xx 8 Deleide selskaper Selskapsavtalen 3 gir selskapet, etter vedtak i representantskapet, anledning til å opprette eller delta i aksjeselskaper der dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor ansvarsområdet. 8.1 Forus Energigjenvinning 2 AS (FE2AS) Sandnes Formålet med selskapet er forbrenning av husholdnings- og næringsavfall for produksjon og salg av energi. Selskapets hovedformål er å sikre tilstrekkelig regional behandlingskapasitet for kommunenes restavfall fra husholdningen.kommunene er her representert ved eierne av Forus Energigjenvinning 2 AS. Selskapets eiere er 100% offentlig eide selskaper. IVAR IKS 43,0 % LYSE NEO AS 43,0 % Dalane Miljøverk IKS 3,5 % Ryfylke Miljøverk IKS 3,5 % Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 3,5 % IRS Miljø IKS 3,5 % IRS sine aksjer i Forus Energigjenvinning 2 AS er bokført med kroner IRS har inngått en 20 års avtale om å tildele enerett på forbrenning av monopolavfallet og er et viktig selskap for å ivareta IRS sine forpliktelser. 8.2 Gjenvinning Sør-Vest AS (GSV) Lyngdal Formålet med selskapet er mottak, behandling, mellomlagring og videreformidling av avfall for gjenvinning, aktuelle tjenester i den forbindelse, handel med slik varer m.v. Selskapet eies av en blanding av private og offentlige selskaper Agder Veitransport AS 25 % B. Hansen Renovasjon AS 25 % Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 25 % IRS Miljø IKS 25 % IRS sine aksjer i Gjenvinning Sør-Vest AS er bokført med kroner IRS har i dag ingen strategiske interesser av å delta i selskapet siden IRS ikke er aktive på næringsmarkedet. 8.3 Svaaheia Avfall AS (SA) Egersund Formålet med selakapet avfallsbehandling og gjenvinning, herunder deponi for ordinært avfall, samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet har en blanding av offentlige og private eiere Dalane Miljøverk IKS 51 % Stangeland Gruppen AS 20 % IVAR IKS 20 % Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 3 % IRS Miljø IKS 3 % Ryfylke Miljøverk IKS 3 % IRS sine aksjer i Svaaheia Avfall AS er bokført med kroner

14 side 14 av xx Det er av strategisk interesse for IRS å ha et deponi for fremtiden i vår nærhet. 8.4 Sør-Vest Avfall og Ressurs AS (SVAR) Stavanger Formålet med selskapet er å drive, samordne og optimalisere driften av avfallsbehandlingsanlegg i de samarbeidende regioner økonomisk og miljømessig. Selskapet kan påta seg utvikling, eierskap og drift av nye og eksisterende avfallsbehandlingsanlegg etter eiernes ønske. Eierne er 100 % offentlig eide selskaper IVAR IKS 50 % Dalane Miljøverk IKS 12,5 % Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 12,5 % IRS Miljø IKS 12,5 % Ryfylke Miljøverk IKS 12,5 % IRS sine aksjer i SVAR er bokført med kroner Utviklingen av selskapet lever ikke opp til den opprinnelige målsettingen. Det blir i dag brukt til et samarbeidsfora og til å lyse ut felles anbud. 9 Arbeidet fremover Kommunikasjon: I løpet av 2. halvår 2014 vil IRS gi ut en informasjonsavis til alle husholdningsabonnementer. Det planlegges å utgi 2 nummer hvert år fra I 2014 vil IRS utgi en APP som gjør at abonnentene kan laste ned tømmekalenderen på smarttelefon og lesebrett. Ordningen med SMS-varsling vil utgå som gratistjeneste. Utvikling av innsamlingsordningen: IRS har i dag en svært effektiv innsamling av avfall. En av grunnpilarene er innsamling av restavfall kun hver 4. uke. Dette gjør at innbyggerne må kildesortere godt for å få nok kapasitet på restavfallet. I forbindelse med budsjettet for 2015 vil IRS vurdere å innføre en ordning med verdikuponger for levering av ekstra restavfall. Samarbeid: IRS har i dag et tett og godt samarbeid først og fremst med våre to naboselskaper, Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL) og Dalane Miljøverk IKS (DIM). Det dreier seg om sekker og poser med felles logo, samarbeid om hyttekonteinere, felles anbud, utførelse av tjenester for hverandre og i Åna-Sira utfører IRS renovasjonen for DIM på Rogalandssiden. Etter samtaler mellom selskapene og lufting i felles styremøte er det ønskelig å se nærmere på et tettere samarbeid og eventuelt sammenslåing av to eller flere selskaper. 10 Indre og ytre miljø Indre miljø er må betegnes som godt. IRS er tilsluttet Lister Bedriftshelsetjeneste (LBHT) som fortar systematisk oppfølging av de ansatte. Siste intervjurunde som LBHT har foretatt av alle ansatte gav en gjennomsnittlig tilfredshet på 8,5 på en skala fra Det har ikke vært skader eller ulykker i Samlet sykefravær har vært 262 dager, hvilket utgjør 8,06 %. Av dette har 206 dager, eller 6,33 % sin grunn i operasjoner/ulykker som ikke direkte kan relateres til arbeidsplassen. Av resterende 1,73 % er 0,9 % egenmelding.

15 side 15 av xx Ytre miljø har i 2013 vært preget av større utfordringer med lukt enn vanlig. Omfattende anleggsvirksomhet har ført til vanskeligere forhold for eksisterende drift. Det var særlig 4. kvartal 2013 at det var hyppige klager på lukt. Flere tiltak er gjennomført pr. januar 2014 og det er laget en plan for lukking av avvik på grunn av luktutslipp. Innen sommeren 2014 skal det bygges et biofilter for rensing av oppsamlet luft fra ettermodning i rubberhaller. Det er igangsatt arbeid for bygging av et nytt komposteringsanlegg for slam. Slammet blir nå kompostert i åpne ranker i friluft. Det nye lukkede anlegget vil stå ferdig 2. halvår Det arbeides med å utvikle en ny registreringsordning for luktplager fra Erikstemmen basert på melding via smarttelefon eller sms. 11 Årsberetning og regnskap Blir lagt inn når signert utgave foreligger med revisjonsberetning

16 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

17

18 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap Regnskap Budsjett Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og resultat - -

19 Balanse pr EIENDELER NOTER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Bygninger og fast eiendom Maskiner og utstyr Driftsløsøre, inventar og verktøy Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kortsiktige fordringer Kortsiktige finansinesteringer Tilgode offentlige avgifter Bankinnskudd, kontanter Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

20

21 Noter Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Lånene har flytende rente med total løpetid på 10 år. Lånene har kommunale garantier fra eierkommunene. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

22 Note 2: Ansatte og godtgjørelser Lønninger Pensjon Arbeidgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørsler Ved utgangen av 2013 var det i faste stillinger ansatt 15 personer i 10,55 årsverk. 4 kvinner og 11 menn. Honorar til revisor er i regnskapet kostnadsført med kr ,- for ordinær revisjon Bistand og attestasjoner kr Note 3: Varige driftsmidler Anleggsomr. og bygninger Tekniske anlegg Inventar og driftsløsøre Totalte summer Anskaffelse 1/ Akkumulerte avskrivninger Årets tilgang Årets avgang Ordinære avskrivninger Bokført verdi 31/ Avskrivningssats 2,5-10% 5-20% 16,7-33 % Økonomisk levetid år 20-5 år 8-3år Note 4: Aksjer Eierandel Kostpris Pålydende Bokført verdi Gjenvinning Sør-Vest Lyngdal 25,0 % Svar AS 12,5 % Forus Energigjenvinning 2 AS 3,5 % Svaaheia Avfall AS 3,0 % Note 5: Bundne midler I posten inngår skattetrekksmidler med kr Note 6: Innskutt kapital/eierandel Kommune. Eierandel Flekkefjord 38,9 % Kvinesdal 24,7 % Lund 13,3 % Sirdal 23,1 % Sum 100,0 %

23 Note 7: Selvkostregnskap Husholdning Hytte/fritid Slam Sum Driftsinntekter Direkte kostnader Lønnskostnader *)Indirekte kostnader Resultat uten finanskostnader Kalkulatoriske renter Resultat selvkostregnskp # # # *) Uten avsetning til selvkostfond Note 8: Selvkostfond husholdning og hytter Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal kommune kommune kommune kommune Inngående balanse 1/ Individuell bruk kommuner Resultat årets selvkostberegning Sum selvkostfond 31/ Herav individuelt pr. kommune Individuelt pr. kommune er utlignet i 2013 ved at avgiftene er økt med Kvinesdal. I Sirdal er det brukt på hytterenovasjon og miljøstasjon. Individuelt selvkostfond er nå nullet ut. Resultat selvkostberegning er fordelt likt per abonnement og vil derfor gi lik virkning på avgiftene i alle kommunene.. Note 9: Selvkostfond slamrenovasjon Inngående balanse 1/ Kommunenes selvkost Årets resultat selvkost Sum selkostfond slam 31/

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer