Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune"

Transkript

1 Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner Vedtak i formannskapet Mandat Tolking av mandat 4 2 Næringslivet i Verran 2.1 Historikk 5 3 Næringslivet 3.1 Dagens situasjon Arbeidsformidling- Fosdalen Grusforekomst Sysselsettingsbildet og demografi Sysselsettingssituasjonen Utdanningsnivå Yrkesdeltakelse Uføreandel Befolkningssammensetning Befolkningsutvikling Befolkningsframskriving Inn- og utpendling Kjønnsfordeling i arbeidsmarkedet Oppsummering av statistikken Kompetanse og ledelse Kompetansebehov 15 4 Frivillig sektor i Verran 4.1 Beskrivelse av frivillig sektor i Verran kommune 16 5 Utfordringer 5.1 Utordringer for næringslivet Utfordringer ift rekruttering av fagfolk Framtidige endringer i kompetansebehov Kommunale utfordringer 18 6 Beskrivelse/historikk av Verran kommunes organisering av næringsarbeidet 6.1 Historikk Ny evaluering av kommunens næringsarbeid i Organisering av næringsarbeidet i Vurdering av de tidligere Ordningene 22 7 Målsettinger 7.1 Innledning Antatte mål for kommunen Oppsummering av kommunens antatte mål Antatte mål for bedriftene Oppsummering av bedriftenes antatte mål Målene for den tredje sektor Oppsummering av mål for den tredje sektor/ frivilligheten Mål for næringsforeningen Oppsummering av mål for næringsforeningen Mulige mål for kommunen, foretakene og den tredje sektor/ frivillig sektor Konklusjon 27 8 Valg av modell for næringsarbeidet i kommunen 8.1 Bakgrunn Eierskap Hvordan innrette tiltaksapparatet Forutsetning Alternativ A Alternativ B Foreslått oppbygging Organisering Rapportering Daglig leder Finansiering Næringsforening konklusjon 31 Oversikt over vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Oversikt over lag og foreninger Definisjon tredje sektor/ frivilligheten

3 1.Sammendrag og konklusjoner Jf. mandatet har utredningsgruppen, heretter kalt gruppen, utredet hvordan Verran kommune kan innrette sitt tiltaks-/næringsrettede arbeid. For å kunne gi et grundig svar på kravene i mandatet, har gruppen innledningsvis valgt å foreta en fremstilling som omhandler næringsutviklingen i Verran kommune i gammel og ny tid. Bakgrunnen til dette har i denne sammenheng vært å vise til de industritradisjoner som har vokst fram i løpet av det siste hundreåret, og hvordan kommunen har anlagt sitt næringsrettede arbeid i nyere tid. Gruppen har videre sett på nåsituasjonen og i den sammenheng gitt en skisse av eksisterende næringsliv. Gruppen har innhentet oppdatert statistikk over yrkesdeltakelse, arbeidsledighet, uføretrygdete, utdanning og andre sider som viser at kommunen har store utfordringer på flere sosiale og yrkesmessige områder. Gruppen har valgt å belyse disse utfordringene i det den mener at det er avgjørende at eieren av problemene kan definere og utvikle et sikkert fundament for tiltak som kan fremme vekst i kommunen. Det er naturlig å innrette nærings-/og tiltaksarbeidet i samsvar med utfordringer og målsettinger. Utredningen viser de mål det kan være naturlig å sette for kommunen og bedriftene for å fremme aktivitet og vekst. Gruppen har merket seg at det i dag er en erkjennelse at gode generalistkommuner med stor måloppfyllelse av lovpålagte oppgaver, også fremstår som attraktive for næringslivet. Gruppen har drøftet muligheten for at tredje sektor, frivilligheten kan inngå i tiltaksarbeidet. Frivilligheten kombinert med kulturrelaterte oppgaver, kan fungere som nettverk som fremmer aktivitet og forståelse og bidra til å bedre omdømmet i kommunen. Gruppen foreslår to alternative løsninger: Alternativ A, forutsetter at det blir to ansatte ved kontoret. Verrut, næringsfondet, næringsrettet arbeid samt frivilligheten vil ligge i samme kontoret, som vil bli benevnt som tiltakskontor og daglig leder tiltakssjef. Alternativ B, forutsetter en ansatt og omfatter bare næringsrettet arbeid. Kontoret blir næringskontor og daglig leder næringssjef. For begge alternativene gjelder at daglig leder også har ansvaret for å drifte en næringsforening som er underlagt kontoret. Gruppen forutsetter at kontoret eies og finansieres av kommunen (ikke som selskap), og skal fristilles fra kommunale oppgaver og forvaltning, men kan trekke på kommunens back- Office tjenester. Kommunen skal oppnevne et styre med tre medlemmer nominert fra representantene fra næringslivet og to representanter fra kommunen. Ordfører og Rådmann skal sitte i styret med alle rettigheter. Styret vil da bestå av sju medlemmer. Det fremgår i utredningen hvordan rapporteringen skal foregå, og det anbefales arrangert et årlig eiermøte. Gruppen mener at begge alternativene, i det de bygger på like forutsetninger, er akseptable løsninger og kan danne grunnlaget for gradvis implementering av oppgaver i kontoret. 3

4 1.1 Vedtak i Formannskapet, Enstemmig vedtatt ble: "Formannskapet slutter seg til gruppens sammensetning og mandat beskrevet i saksfremlegget". Gruppen sammensetning: ه ه ه ه ه ه ه Karl Christian Aag Torunn Molberg Per Kosberg Ola Kr. Folladal Ellen Ressem Kolbjørn Almlid leder Sekretærfunksjon - Verran kommune Mandat "Hvordan man innretter tiltaks/næringsarbeidet i kommunen for å nå mål om økt verdiskaping og aktivitet, som indirekte og direkte er med på å fremme positiv utvikling på sysselsettings og tiltaksområdet i kommunen. Utredningsgruppen skal foreslå eierskap for det tiltaksapparatet man foreslår, jfr. den organisasjonsmodellen gruppen mener er best egnet. Videre skal gruppen beskrive rapporteringsrutiner, og foreslå administrativ tilknytning, samt hvilke rolleavklaringer og grensesnitt, det er naturlig å trekke mellom aktørene. Gruppen skal også foreslå hvilke hovedoppgaver administrativ leder for tiltaksapparatet skal ha - og finansiering av driften. Videre skal det vurderes hvordan man på beste måte skal innrette en næringsforening skal ligge «under» tiltaksapparatet - både når det gjelder relevant funksjonsmåte, innhold og finansiering av drift" Tolking av mandatet Utredningsgruppen, heretter kalt gruppen, har valgt å tolke mandat som et krav om å gi en bred tilnærming til temaet tiltaksarbeid og næringsarbeid. Derfor er det naturlig å gi en beskrivelse av kommunens næringsliv både i et historisk perspektiv og nåsituasjonen, før man kommer med forslag til framtidige løsninger. De senere årene har det blitt en forståelse av at de kommunene som makter å fremstille seg som positive leverandør av velferdstjenester, enten de er lovpålagte eller ikke, er kommuner som næringsaktørene helst ønsker å etablere seg i. Dette betyr at næringsrettet arbeid alene ikke er nok. Gode generalistkommuner er å foretrekke så lenge det er muligheter for god rekruttering av kompetanse, god infrastruktur og rimelig nærhet til marked, for å nevne noe, men et godt organisert tiltaks -/ næringskontor, vil ha stor betydning for vekst og utvikling i kommunen. En annen side gruppen kort vil berøre, er mulighetene for næringspolitisk samarbeid med andre kommuner i erkjennelsen av at et kontor i Verran, alene ikke vil greie å svare ut alle krav fra næringslivet. Gruppen vil som en konsekvens av en bredere tilnærming, se nærmere på den tredje sektor. Vi vil drøfte om det kan være en fordel å se denne siden av kommunens virksomhet i sammenheng med næringssatsingen. 4

5 Videre vil gruppen foreslå en optimal «plassering» av tiltaks/næringskontoret. Skal det legges inn i den normale kommunale tjenesteytingen, eller bør en med fordel opprette et aksjeselskap fristilt fra den øvrige kommunale drift og tjenesteyting? Det vil i denne sammenhengen være naturlig å se på hva man har fått ut av tidligere organiseringer av næringssektoren i kommunen. Videre vil man avdekke de utfordringer kommunen og bedriftene står overfor, og legge fram oppdatert statistikk som bakgrunnsmateriale. Gruppen vil utrede hvilke mål kommunen, næringslivet og den 3. sektor hver for seg og samlet vil ha for videre utvikling. På dette grunnlaget vil gruppen utforme forslag til organisering av tiltaks/næringssatsingen i kommunen, og vise hvordan vi mener dette på best mulig måte bør organiseres og finansieres. Det er også naturlig å se på dimensjoneringen og kostnadsstrukturen i forbindelse med kontoret. 2 Næringslivet i Verran 2.1 Kort historikk Kommunesenteret i Malm er et gammelt gruvesamfunn. I nesten 100 år ble det tatt ut jernmalm fra gruvene. Dette la grunnlaget for velstand og gjorde Malm til en av landets rikeste kommuner. I 1964 ble Malm slått sammen med Verran. I Verrabotn var det på slutten av tallet, og begynnelsen av 1900-tallet, en kobbergruve som sysselsatte et betydelig antall gruvearbeidere. Noen av disse fikk jobb i Fosdalen etter at gruvedriften ble lagt ned. For øvrig var det en del sagbruksvirksomhet i kommunen, og det ble bygget et betydelig antall jekter i kommunene Verran og Malm. Follafoss kraftverk var det første kraftverket som ble etablert av Nord- Trøndelag fylkeskommune. Kraftverket sørget for el -forsyning i området, og ut til Åsen. Tidlig på 50-tallet ble Brattingfoss kraftanlegg bygd, og i nyere tid Ormsetfoss. Fra å være et godt etablert gruvesamfunn, ble Verran utfordret til å finne nye veier innenfor næringslivet da gruvedriften begynte nedtrappingen, og fram til den tok slutt i Løsningen ble industri, i tråd med næringstradisjonen som var utviklet gjennom generasjoner. Gruvedriften hadde blant annet tilført en høy kompetanse på drift og vedlikehold av store maskiner og mekaniske konstruksjoner. Det ble derfor naturlig å utnytte kunnskapen som allerede fantes i kommunen, og spille videre på denne. 5

6 Tresliperiet i Follafoss var også en typisk hjørnesteinsbedrift som økte produksjonen kraftig etter at Nord-Trøndelag fylke bygget sitt første kraftverk der i perioden Lenge var denne bedriften en melkeku for fylket som benyttet avkastningen til blant annet å bygge videregående skoler og sykehus. Folla fabrikker etablerte også mekanisk industri for å ha flere ben å stå på. Bedriften hadde også store skog- og fjellområder og drev hvert år skogsdrifter hvor virket ble benyttet i egen produksjon. Etter hvert som tiden gikk ble utfordringene større. Allerede kort tid etter 2. verdenskrig, ble spørsmålet om å selge fabrikken til private tatt opp på fylkesplan. Det måtte tilføres kapital, og på 1980-tallet ble Folla fabrikker solgt til industrigründeren Bjørn Lyng fra Leksvik kommune. Han bygde en ny fabrikk og optimismen var tilbake i grenda. Etter noen års drift solgte han fabrikken til Norske Skog, som heller ikke ønsket å sitte med eierskapet særlig lenge. Den viktigste innsatsfaktoren var elektrisk kraft, og eieren hadde nok kastet kortene i 1993 hvis ikke fylkeskommunen hadde instruert NTE til å inngå en svært gunstig strømavtale slik at produksjonen kunne gå med overskudd. 6

7 I dag er det svenske Sødra Cell som eier fabrikken. Det har dessuten kommet et større oppdrettsanlegg, Salmar, samt en teknologibedrift, Folla Tech AS, på stedet. 3 Næringslivet 3.1 Dagens situasjon Rapporten tar for seg noen spesielle forhold innenfor næringslivet og enkeltforetak/ bedrift, men oversikten er ikke utfyllende. I dette ligger det at hver enkelt bedrift/ foretak i kommunen ikke nevnes eksplisitt. Verran har en utpreget industrikultur, der over 60 % av de som er sysselsatt i privat sektor er i industriell virksomhet. Her finnes det en kultur for skiftarbeid og det å reise bort på anlegg. Lokalsamfunnet setter faglig dyktighet innen industrifagene høyt, og det gir prestisje å kunne et slikt håndverk. I Verran finner vi blant annet bedrifter som har kunnskap/ kompetanse innenfor: Mekanisk industri Treforedling Ventilasjon Prosessindustri Akvakultur Maskin og transport Klima og ventilasjon Entreprenørvirksomhet Handel Produksjon og salg av kompetansetjenester Ved siden av industri er landbruk en av hovednæringene i kommunen. Jordbruket i Verran består hovedsakelig av melkeproduksjon, sauedrift og produksjon av storfekjøtt. Kombinasjonen jord/skog og melk/sau er i utgangspunktet veldig positiv, men er sårbar i forhold til konjunkturer i samfunnet og den uforutsigbarhet dette gir for inntektsnivået. Nedgangen i antall søkere på produksjonstilskudd (foretak som driver jordbruksproduksjon) har stagnert og stått stille siden 2005 i kommunen. Verran 7

8 opplever også at de får nye produsenter. Det vil si at gamle nedlagte gårdsbruk blir satt i stand for melke- og saueproduksjon igjen. Siden 2005 har man hatt en tilbakegang på ti melkeprodusenter (fra 30 til 20). Bakgrunnen for dette er blant annet at flere etablerer samdrift, eller der en slutter og leier ut melkekvoten. Verran klarer ikke å opprettholde produksjonsvolumet på melk i kommunen. Det selges mer melkekvote ut av kommunen enn det blir igjen lokalt. Det er en helt klar trend i forhold til at enkeltprodusenter satser stort alene og står for hele finansieringen selv, både med hensyn til kjøp av kvote, og bruksutbygging. Også innen sauebruket satses det sterkt, blant annet som pilot for GPS- basert merking og overvåkning av beitedyr. Verran var tidlig ute med Inn På Tunet- aktivitet, og denne type tilleggsnæring er i dag godt etablert på flere gårdsbruk i kommunen. Det er et relativt godt spekter av tilbud innenfor handel i Verran. Samlokaliseringen av små enheter i et fellesskap i Coopbygningen på Malm, bidrar til å gi et bedre lokalt tilbud, utover dagligvarehandel. Det foregår en del handel i nabokommunene, fordi man lokalt ikke har det samme utvalget av butikker. Nivået på handelslekkasjen er ikke estimert, men en kan anta at de er en viss lekkasje, selv om det er betydelig omsetting i dagligvarebransjen i Verran kommune 3.2 Arbeidsformidling Fosdalen Fosdalen AS, heretter benevnt som FAS. FAS er et søsterselskap av Fosdalen industrier AS, heretter benevnt som FIAS. I 2005 startet bedriften omfattende utleie av utenlandsk kvalifisert personell til verkstedindustrien. Dette var i regi av FIAS. FAS ble etablert 2009, som eget bemanningsforetak med hovedfokus på utleie av polsk kvalifisert personell innen sveise-/platefaget, til større aktører innen olje/gass. Før bedriften startet innen bemanning i 2005, var antall arbeidere varierende, fra ca ti ansatte ved utgangen av 2005, vokste det til ca 300 ved utgangen av I en kort periode i 2007/2008 var det over 700 ansatte, som for det meste var utleid til Aker Kværnerkonsernet samt Reinertsen AS. Det ble en dalende kurve mot slutten av 2008, men i 2.halvår 2011 økte antallet ansatte. De positive utsiktene innenfor olje/gass-sektoren de nærmeste årene, gjør at en økning i antallet ansatte i FAS, er realistisk. Bedriftens prognose går på en vekst opp til ca 500 ansatte ved utgangen av Bedriften har som mål å opprettholde nivået framover. 8

9 3.3 Grusforekomst En av Norges største og beste grusforekomster finnes i Verran, nærmere bestemt Verrabotn innerst i Verrasundet. Norwegian Aggregates AS utnytter denne grusen og legger til rette for industri på området. Norwegian Aggregates AS produserer grus og pukk for tilslag til betong, asfalt og til bygg og anleggsbransjen. Bedriften har konsesjon for drift av grustak og steinbrudd. Grusforekomsten i Verran er naturlig skapt av isbreer gjennom tusener av år. Verran kommune er godt forsynt med sand og grus for bruk til byggetekniske formål. Det er registrert 15 sand- og grusforekomster, der 10 er volumberegnet til å inneholde nærmere 30 mill. m³. Avhengig av kvaliteten på massene, forekomstenes beliggenhet i forhold til forbruksområdene og andre interesser knyttet til arealene, er knapt 20 mill. m³ av det totale volumet vurdert som utnyttbart. Den største forekomsten finner vi i Ørsjødal. Forekomsten ligger på grensen mot Rissa, og er svært viktig på grunn av god kvalitet og er anvendelig som tilslag i betong. Verran kommunen er selvforsynt med både pukk og sand/grus. 3.4 Sysselsettingsbildet og demografi Sysselsettingssituasjonen Registrert arbeidsledige ved utgangen av måneden (prosent), etter region, kjønn, tid og statistikkvariabel 2011M M M M M12 Registrert helt Registrert helt Registrert helt Registrert helt Registrert helt arbeidsledige arbeidsledige arbeidsledige arbeidsledige arbeidsledige Steinkjer 3,4 3,1 2,6 2,9 3,9 Namsos 2,1 2,1 1,8 1,8 1,7 Meråker 3,5 3,2 3,2 3,5 3,2 Stjørdal 2,4 2,1 2,2 2,0 2,2 Frosta 2,6 2,7 1,9 2,6 3,0 Leksvik 2,8 2,5 2,4 2,0 2,0 Levanger 2,6 2,4 2,4 2,0 2,3 Verdal 2,5 2,3 2,1 2,2 2,3 Verran ,1 6,1 4,5 Namdalseid 1,8 2,2 2,4 2,1 2,1 9

10 Ser man bort ifra arbeidssøkere med utenlandsk bakgrunn har Verran tradisjonelt ligget høyt i antall helt ledige. De utfordringene kommunen opplever i forhold til vanskelig utnyttbar arbeidskraft, er ikke vesentlig større i Verran enn i andre nordtrønderske kommuner på samme størrelse. Det som har vært mest spesielt for Verran de siste årene er det forholdsvis store antall arbeidsledige innvandrere(fortrinnsvis fra Polen), sammen med et næringsliv som gir få alternativer når de mest konjunkturutsatte næringene får problemer. Per i dag er ca 10 % av arbeidssøkerne med dagpengerett utenlandske arbeidssøkere. I 2010 utgjorde denne gruppen på det meste over 40 % av de arbeidsledige med dagpengerett i kommunen Utdanningsnivå Verran kommune er blant kommunene i fylket med lavest andel av befolkningen over 16 år med høyere utdanning (høgskole/universitet). Tabellen under viser kun et utvalg at kommuner i Nord- Trøndelag. For utdanningsnivåene grunnskole og videregående skole, er kommunen nærmere gjennomsnittet i fylket. Sammensetningen av næringslivet i kommunen gjør at det er noe mindre jobbtilbud for personer med høyere utdanning enn ønskelig. Innenfor rimelig pendlingsavstand er jobbtilbudet for denne gruppen meget variert. Samtidig melder næringslivet om problemer med å rekruttere fagfolk til stillinger med krav om høyere utdanning, bla innen tekniske fag (ingeniører mv). Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og bostedskommune Kommune I alt Grunnsk. Personer Vgs Personer Uni/ høgskole Personer Uoppgitt Grunnskole % Vgs % Uni/ høgskole % Steinkjer ,7 47,9 23,3 Namsos ,9 45,3 24,9 Meråker ,4 49,4 16,2 Stjørdal ,6 48,5 23,8 Frosta ,2 49,7 16,1 Leksvik ,4 45,8 17,8 Levanger ,5 44,7 29,7 Verdal ,2 48,8 19,1 Mosvik ,1 50,0 15,9 Verran ,8 46,6 13,7 Namdalseid ,3 49,4 16,3 Inderøy ,6 48,8 25, Yrkesdeltakelse En undersøkelse i januar 2010, viste at Verran kommune har landets laveste yrkesdeltakelse, med bare en andel på 58,2 % i alderen år i arbeid. Kommune Yrkesdeltakelse i % Gratangen 60,5 Dyrøy 60,3 Gamvik 60,2 Vardø 59,4 Tysfjord 58,8 Verran 58,2 10

11 Som det framgår har Verran lav yrkesdeltakelse sammenlignet med andre kommuner i fylket. Dette har først og fremst sammenheng med andelen uføre i kommunen, og vedvarende høy arbeidsledighet. I små utkantkommuner er det vanligvis færre personer med høy utdanning enn i større kommuner. Dette er fordi folk med utdanning ofte flytter for å skaffe seg jobb. Siden personer med høy utdanning generelt jobber lenger enn personer med lav utdanning, vil utdanningsnivået i de ulike kommunene også påvirke yrkesdeltakelsen. Nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter har i flere kommuner ført til at mange faller helt utenfor arbeidsmarkedet, men noen kommuner har lyktes bedre med omstillingsarbeidet enn andre. Yrkesdeltakelse i % av folketall: SSB Nord- Trønderske kommuner(utvalg) År Verran Namdalseid Snåsa Inderøy Steinkjer Namsskogan Røyrvik ,5 69,2 68,7 68,9 67,7 68,4 67, ,8 67,5 71,2 69, ,9 72, ,2 71,2 71,9 69,6 67,4 71,1 72, Uføreandel År Geografi Nord- Trøndelag 10,1 10,4 10,5 10,4 10,3 10, ,2 Steinkjer 9,9 10,1 10,2 10,3 10,2 10 9, ,3 Meråker 9,9 10,1 10,2 9,8 9,3 8,9 8,7 8,7 9 Frosta 10,4 10,7 10, ,6 10,4 10,2 10,1 10 Verdal 9,9 10,2 10,4 10,5 10,4 10,4 10,4 10,6 11 Mosvik 8,6 9,1 9,3 9,6 9,7 9,8 9,4 8,9 8,7 Verran 14,3 14, ,7 14,3 13,8 13,6 14,3 Namdalseid 10,7 11,2 11,7 11,8 11,7 11,8 11,6 11,5 11,3 Uføretrygd er først og fremst en indikator på helsetilstand (fysisk eller psykisk), men må ses i sammenheng med næringslivet sammensetning, utdanningsnivå og jobbtilbud i kommunen. De siste ti årene har andelen mennesker som tildeles uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD land. Verran kommune har i tillegg en høy uføreandel sammenlignet med andre kommuner. Årsakene til dette er komplekst og sammensatt, men usikre arbeidssituasjoner, utdanningsnivå, sosial arv, 11

12 næringslivets sammensetning og mobilitet, er viktige årsaker. Dette vil bli drøftet noe mer under utfordringsdelen i rapporten Befolkningssammensetning En analyse av befolkningssammensetningen viser følgende fordeling (SSB-tabell, 2012) Tabellen viser at det er flere menn enn kvinner i kommunen. Korrigert for arbeidsinnvandring er det fortsatt en skjevdeling mellom kjønnene, med en overvekt av menn Befolkningsutvikling Statistisk sentralbyrå har gode tall for historisk befolkningsutvikling og også analyser på framskriving av folketallet. Verran kommune har med unntak av enkelte år med stor arbeidsinnvandring(2008/09/10), hatt netto befolkningsnedgang hvert år i perioden. 12

13 3.4.7 Befolkningsframskriving SSB viser ulike scenario for befolkningsutviklingen. Om utviklingen fortsetter etter samme mønster som i perioden , er det SSB sitt alternativ kalt Sterk aldring (LHML) som anses som nærmest for Verran sin del. Dette alternativet kjennetegnes ved Lav fruktbarhet, Høy aldring, Middels innenlands flytting og Lav innvandring. Dette alternativet gir følgende utvikling i befolkningen i Verran: År år år år år år år år år og eldre SUM Med alternativet kalt Middels nasjonal vekst (MMMM), dvs. Middels fruktbarhet, Middels aldring, Middels innenlands flytting og Middels innvandring, kommer Verran noe bedre ut, men fortsatt er det en betydelig nedgang i befolkningstallet; År år år år år år år år år og eldre SUM Befolkningsframskrivingene viser uansett at folketallsutviklingen vil være en stor utfordring for Verran. 13

14 3.4.8 Inn -og utpendling Innpendl. Utpendl. Innpendl. Utpendl Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Som det framgår er Verran netto importør av pendlere i industrisektoren og helsesektoren, mens man i alle andre sektorer er netto eksportør av arbeidskraft. Tabellen viser at et betydelig antall av kommunens innbyggere pendler ut av kommunen for å jobbe. Gitt Verran sin geografiske plassering med nærhet til et større arbeidsmarked på Innherred, er dette en forståelig virkning Kjønnsfordeling i arbeidsmarkedet Det er et lavere antall sysselsatte kvinner i kommunen, enn i fylket for øvrig. Innenfor industrien er det et klart mindretall av kvinnelige arbeidstakere, som igjen har sammenheng med andelen kvinner som tar utdanning innfor de ulike retningene (tradisjonelle menn -/ kvinneyrker). I den grad kvinner er representert i bedrifter innenfor industrien er dette innenfor merkantile tjenester, renhold og kantinedrift. Offentlig sektor står overfor store rekrutteringsutfordringer i fremtiden. I barnehager og i omsorgsyrker forsterkes utfordringene av en svært ujevn kjønnsbalanse. I offentlig sektor viser kartleggingen at det er stor mangel på mannlig arbeidskraft, spesielt innenfor helsesektoren. 14

15 3.5 Oppsummering av statistikken Samlet sett ser en at Verran kommune har utfordringer innenfor en rekke området. Det er fortsatt større arbeidsutpendling enn innpendling, og kommunen har et noe ensidig næringsliv, med få typiske kvinnearbeidsplasser. Dette kan igjen føre til et segregert arbeidsmarked, hvor kvinnene jobber i det offentlige og menn i industrirelaterte yrker. Befolkningsframskrivingen viser at folketallsutviklingen i kommunen er bekymringsfull lav. I tillegg er befolkningssammensetningen spesiell med at kommunen har et høyt antall eldre over 80 år(sammenlignet med andre kommuner, og landet for øvrig), samt en skjevfordeling ift andelen menn og kvinner, hvor menn er overrepresentert. Korrigert for arbeidsinnvandring (som stort sett bare er menn), er det fortsatt flere menn enn kvinner. I tillegg er det et fødselsunderskudd. Den høye uføreandelen, lav yrkesdeltakelse, samt det lave utdanningsnivået gir noen utfordringer i forhold til verdiskaping i kommunen, og i tillegg økt "press" på offentlige velferdsordninger. På dette grunnlaget kan i utgangspunktet det statistiske materialet gi et negativt bilde. Det er viktig at kommunen identifiserer gode vekstområdet, og videreutvikler dem. Her vil et tiltaks-/ næringskontor ha en viktig rolle. 3.6 Kompetanse og ledelse Kompetansebehov Når det gjelder spesifikke fagområder kan det være vanskelig å forutse framtidens behov. Det skjer raske skiftninger i etterspørselen etter arbeidskraft. Det tar lang tid før arbeidsmarkedets etterspørsel resulterer i økt utdanningskapasitet på aktuelle områder. Arbeidsplasser forsvinner og kompetansebehovene endres. Nye grupper vinner innpass på arbeidsmarkedet og supplerer og fortrenger dem som tradisjonelt har vært sysselsatt på et område. Det er store forskjeller i hvordan bedriftene vurderer kompetansebehovet. I servicebransjen er kompetansebegrepet knyttet til at de ansatte er omgjengelige og serviceinnstilt. Flere av bedriftene har kompetansekrav knyttet til formell kompetanse, altså utdanningskrav Noen av bedriftene ønsker å lære opp personene selv, og stiller ingen krav til utdanning. Interesse for faget er overordnet formell kompetanse (i de tilfeller hvor det ikke er et krav om formell utdanning). Stor grad av intern opplæring er vanlig i bedriftene. Flere av bedriftene benytter seg av slike ordninger, fordi det er en styrke at arbeidsgiver kan forme arbeidstakere, og plukke ut de dyktigste arbeidstakerne i forhold til kompetansepåfyll og utviklingsmuligheter i bedriften. Der det er behov for økt kompetanse/ spesialkompetanse på enkeltområder, leies det inn personer med spesiell kompetanse når dette er nødvendig. Dette i tilfeller hvor det av ulike årsaker ikke er mulighet for faste ansettelser. Flere bedrifter i kommunen er en del av et større konsern/ foretak, og har derfor mulighet til å innhente spisskompetanse fra konsernet/ foretaket. Følgene av dette er at de ikke ansetter slik spisskompetanse lokalt. Bedriftene/ foretakene har ulike utfordringer ift rekruttering inn i ledelsen. Noen har god tilgang til kvalifiserte personer, andre ikke. Et bilde som tegner seg for Verran er at de fleste av lederne i det 15

16 private næringslivet ikke er bosatt i kommunen. For kommunen og samfunnet vil det i utgangspunktet være positivt at flere ledere bor i kommunen. Det viktigste er imidlertid at næringslivet har tilgang til gode ledere, og ikke om de bor i eller utenfor kommunen. 4 Frivilligheten i Verran 4.1 Beskrivelse av frivillig sektor i Verran kommune Det finnes svært mange lag, foreninger og frivillige organisasjoner i Verran, sett i forhold til innbyggertallet. I 2011 var det 88 stykker. Dette gir Verran kommune gode muligheter til å få økt medvirkning og engasjement på flere områder. Erfaringer fra blant annet kommunens egen småsamfunnssatsing Pilot Småsamfunn, viser at når frivillig sektor involveres, vil grasrotengasjementet stimuleres og dugnadsånden øke. I tillegg vil man i de fleste tilfeller oppnå en bredere forankring enn man ellers ville ha oppnådd fordi frivillig sektor har medlemmer fra alle samfunnslag. Kommunen har erfaring med at tiltak som er iverksatt på initiativ fra den tredje sektor, ofte har større muligheter for å realiseres og lykkes. I Verran ser vi at både de store idrettslagene, Røde Kors, sanitetsforeningen, Norsk Folkehjelp, Fosdalsgruvas Venner, Malm Trekkspillklubb, Bygdemobiliseringsgrupper, Hytteeierforeninger og mange flere, er gode eksempler på aktører som kan få til positive tiltak i nærmiljøet både alene og i samarbeid. Konkrete arrangement og tiltak som bekrefter dette er: Gruveteater, fiskefestivaler, åpen cafe, leksehjelp, all- idrett, nytt butikk konsept på Verrastranda, mobil- og bredbåndsdekning på Sela, nytt klubbhus på Malm stadion, varmebasseng på Verran Helsetun m.m. Uten bidrag fra frivillig sektor hadde disse tiltakene og arrangementene vanskelig latt seg gjennomføre med så godt resultat. 16

17 5 Utfordringer 5.1 Utfordringer for næringslivet Verran kommune har i dag noen få store industribedrifter, alle i konjunkturavhengige bransjer. I tillegg finnes mange mindre industribedrifter med fra en til ti ansatte. Manglende bredde i næringslivet kan bli en utfordring framover. Om en av de store industribedrifter skulle bli nedlagt som følge av konjunkturendringer, høyere energipris eller andre forhold en ikke lokalt kan påvirke, vil det få meget stor negativ betydning. Kommunens industritradisjoner ivaretas hovedsakelig av bedrifter innen tremasseproduksjon, ulike treprodukter, klima- og ventilasjonsindustri og mekanisk industri. Innen mekanisk industri har en de senere årene hatt en betydelig arbeidsinnvandring av faglærte operatører, spesielt fra Polen. Dette som følge av at det har vært underskudd på norske fagarbeidere innen sektoren. Landbruksnæringen vil fortsatt ha betydelige utfordringer, i stor grad knyttet til sentrale rammebetingelser. Samtidig er Verran en kommune med til dels betydelig avstandsulemper (det er langt mellom gårdene), noe som kan gjøre muligheten for samarbeid og samdrifter mindre aktuell i enkelte tilfeller. Det er betydelig risiko knyttet til oppføring av produksjonsbygg for industrien. Bakgrunnen for dette er at panteverdien er lav, og derfor er det vanskelig å omsette bygningsmassen. Dette fører til at bankene er lite villig til å gå inn med kapital, de ikke kan kalkulere med en panteverdi som dekker finansieringskostnadene. Infrastrukturen er viktig for at næringslivet skal ha god tilgang til nødvendige ressurser, og avhende ferdige produkter. Ny FV 17 vil gi vesentlig bedrede rammebetingelser for næringslivet, under forutsetning at riksvei 720 legges gjennom Sundbygda, og tilknyttes FV Utfordringer ift rekruttering av fagfolk Næringslivet rapporterer at det er problemer med å skaffe fagfolk til enkelte stillinger. Spesielt gjør dette seg gjeldende for stillinger med krav om høyere utdanning (ingeniører mv), men også for enkelte fagarbeiderstillinger. Det meldes tilbake om at en i liten grad klarer å rekruttere fagutdannet 17

18 personell fra lokalområdet. Det foregår en del intern opplæring innad i bedriftene. Innenfor enkelte bedrifter ser en ikke at kompetansebehovet framover vil endre seg i vesentlig grad, men felles for flere bedrifter er at kravet til allsidighet/ flerfaglighet hos den enkelte vil øke. Det er ingen eller liten rekruttering av lærlinger i nærområdet. Utvalgets medlemmer representerer til sammen et høyt antatt ansatte, innenfor ulike bedrifter/ foretak, og yrkesgrupper. En kartlegging av dagens situasjon viser at det er en utfordring å få rekruttert folk til følgende fagområder: CTMP -prosess Automasjon Industrimekanikk Formell kompetanse i ledelse Sveisere Tømrere/ Snekkere Industri ingeniører Platearbeidere Utfordringer som nevenes i forbindelse med rekrutteringsproblematikk er at det utdannes for få til verkstedfagene, og de ulike fagene som det lokale næringslivet har behov for. I tillegg er det utfordringer med hensyn til infrastruktur, boliger, språk og integrering Framtidig endringer i kompetansebehov Nasjonale undersøkelser viser at arbeidsgivere i 2020 kun vil ha behov for 3 % ufaglært arbeidskraft, mot ca 20 % i Flere av de større bedriftene ser endringer i kompetansebehovet framover. Tverrfaglig kompetanse blir høyt verdsatt. I mange av bedriftene finnes det noen få nøkkelpersoner som besitter kunnskap og kvalifikasjoner som de er helt avhengige av. Dette gjør bedriftene sårbare med hensyn til arbeidsbytter, sykdom osv. Ved rekruttering og eventuell intern opplæring er det derfor nødvendig å få frem personer med tilsvarende hovedkvalifikasjoner. Generelt tror bedriftene i Verran (jf. bedriftsundersøkelsen 2009) at geografiske forhold kan påvirke rekrutteringsforholdene. Mindre kommuner og avsidesliggende kommuner har større utfordringer knyttet til å få tilstrekkelig kompetanse, og dermed en større utfordring knyttet til rekruttering. Hvorfor folk ikke søker seg arbeid i Verran er trolig sammensatt, men kommunens geografiske beliggenhet, infrastruktur og boligproblematikk(lav pantesikkerhet på nybygg i kommunen) påvirker tilgangen på kvalifisert arbeidskraft Kommunale utfordringer Jf. omdømmeundersøkelsen i 2009, tror mange av kommunens innbyggere at Verran har et dårlig rykte og et dårlig omdømme. Det er flere grunner til det. Verran kommune er blant kommunene i fylket med lavest andel av befolkningen over 16 år med høyere utdanning (høgskole/universitet). Sammensetningen av næringslivet i kommunen gjør at det er noe mindre jobbtilbud for personer 18

19 med høyere utdanning enn ønskelig. Innenfor rimelig pendlingsavstand er jobbtilbudet for denne gruppen meget variert. Kommunen har vedvarende høy arbeidsledighet, men et lokalt næringsliv som ikke klarer å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Bakgrunnen til dette er at de arbeidsledige ikke har den kompetansen arbeidslivet etterspør. Antall innbyggere i kommunen vil være styrende for Verran kommune sin utvikling som kommune og lokalsamfunn framover. Dette gjelder både antall innbyggere, og hvordan befolkningen er sammensatt mht. alder, inntekt, utdanningsnivå, yrkesdeltakelse mv. Per i dag har Verran kommune meget lav yrkesdeltakelse i befolkningen. Dette gir lave skatteinntekter og stor belastning på ulike hjelpefunksjoner. Barnetallet går ned, og innbyggertallet særlig i grendene har en negativ utvikling. Det er gjennomført omfattende forskning på årsakene til uføreveksten i Norge. Å ha foreldre som mottar uførepensjon er i seg selv en risikofaktor. Dette kan blant annet handle om foreldrenes funksjon som rollemodeller. Sosiale normer smitter. Et ikke ukjent fenomen er at det i enkelte områder er sosialt akseptert å gå på trygd, selv om man ikke er syk. Mange kommuner som mister hjørnesteinsbedriftene sine opplever en dramatisk økning i antall uføre, og dette fenomenet har en tendens til å vedvare over tid. Verran kommune har på mange måter et dysfunksjonelt boligmarked. På tross av at det er godt tilrettelagt for nybygging av boliger, med mange ledige og rimelige boligtomter, bygges det i praksis ikke nye hus. Bakgrunnen for dette er i all hovedsak knyttet til at de totale byggekostnadene er høyere enn markedsverdien, og risikoen er stor. Det finnes billige tomter i kommunen(kun tilknytningsavgift), men dette fører ikke til at man får en ønsket utvikling i kommunen med tanke på boligetableringer, herunder nybygging. For å møte utfordringene i befolkningsutviklingen, må det arbeides aktivt for å rekruttere nye innbyggere, og da primært yngre, yrkesaktive personer. Nøkkelord her er økt tilflytting, noe som kan stimuleres ved aktiv markedsføring av lokalsamfunnets fortrinn. I hvor stor grad de " sosiale utfordringene" i kommunen påvirker næringslivets vekst og utviklingsvilkår, er vanskelig å fastslå. 6 Organisering av næringsarbeidet i Verran kommune 6.1 Historikk Næringsarbeid - / oppgaver er ikke lovfestet. Kommunale bevilgninger til dette vil derfor måtte prioriteres opp mot andre tjenester som er lovpålagt. Primært er kommunen lovforvalter, godkjenningsmyndighet og kontrollør. I tillegg er rollen som tilrettelegger (arealdisponering plan og reguleringsmyndighet) svært viktig. Verran kommune har arbeidet målbevisst og konkret med å delta aktivt i arbeidet med næringsutvikling i kommunen. Før opprettelsen av Verran næringsutvikling, heretter VNU, var formannskapet tiltaksnemnd, og foretok blant annet bevilgninger fra det kommunale næringsfondet. Det var en holdning og et ønske i kommunen (i 1989) at man skulle ha et tydeligere skille mellom kommunen og politikken på den ene siden, og næringslivet og næringsutviklingsarbeidet på den andre siden. 19

20 VNU ble etablert i 1989, for å drive næringsutviklingsarbeidet på vegne av kommunen. Dette selskapet ble drevet som et ordinært aksjeselskap, med styre og daglig leder. I hele denne perioden var det kun en person som var ansatt. Org. mod Næringsarbeid I forbindelse med behandling av budsjett for 2004 og vedtak til dette, vedtok kommunestyret også å evaluere næringsutviklingsarbeidet i Verran kommune. Komite2 (Politisk komité, bestående av representanter fra kommunestyret). fikk ansvaret for dette arbeidet, og begrenset mandatet til å se på næringsutviklingen -/ arbeidet, i perioden Hovedkonklusjonen etter dette arbeidet var at VNU, et selskap atskilt fra den kommunale administrasjonen og forvaltningen, ga den beste muligheten for lån, bidrag og støtte fra de finansieringskildene som eksisterer for næringsutvikling, og samtidig ga den nødvendige trygghet for sikker kommunikasjon med bedriftene. Utvalget foreslo videre å utvide VNU med to personer, som hadde kompetanse opp mot eksisterende bedrifter, besøksnæring og landbruk. Kommunestyret tok fremlagte evalueringsrapport og dets anbefalinger til etterretning. Daværende styre i VNU innstilte på at næringsarbeidet i framtiden måtte gjennomføres og organiseres i en næringsavdeling i Verran kommune. Bakgrunnen for dette var todelt: 1. Mer næringsutvikling for pengene, samt bedre utnyttelse av ressurser 2. Finansiering av næringsarbeidet 20

21 6.1.1 Ny evaluering av kommunens næringsarbeid i 2006 Etter vedtak i kommunestyret vurderte rådmannen organiseringen av kommunens næringsarbeid, og la fram forslag til framtidig organisering av næringsarbeidet i Verran kommune. De følgende ulike måtene å organisere næringsarbeidet på ble vurdert: a) organisert som aksjeselskap b) opprette egen næringsavdeling innenfor den ordinære kommunale organisasjon c) organisere arbeidet i et aksjeselskap, del - eid eller helt fristilt fra kommunen, men kommunen yter et driftstilskudd mot at visse tjenester utføres for kommunen Evalueringen av daværende organisering pekte på en tydelig utfordring som var knyttet til den faktiske avstand som eksisterte mellom det politiske nivået, og det operative næringssamarbeidet med AS- modellen. Styret skulle utøve styrearbeidet med grunnlag i de føringer som var uttrykt i generalforsamlingen og i aksjeloven. Styrets arbeid ble vanskeliggjort ved at det ikke forelå en vedtatt strategisk næringsplan (som i denne sammenheng faktisk kunne fremstå som kommunens bestilling til det operative næringsapparat). I tillegg ble det brukt for mange ressurser til å administrere selskapet med forhold som; bilag, regnskap, lønn mv. Dette medførte at den tid man hadde til operativt næringsarbeid ble redusert. Etter en totalvurdering av de ulike organisasjonsmodellene for næringsarbeidet konkluderte kommunestyret, etter rådmannens forslag, med at de beste resultater bare kunne oppnås dersom næringsarbeidet organiseres som en næringsavdeling, integrert som en del av kommunens ordinære administrative organisering. Dette basert på en gjennomgang av de erfaringer som var høstet de siste årene. Nytt organisasjonskart Næringsarbeid: 21

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Innhold I. Strategisk program 2004-2005 Side: Historikk 4 Befolkningsutvikling 4 Holtålen som bosted 4 Infrastruktur 4 Næringsstruktur 5 Viktige utviklingstrekk 6

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer