MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MERK TIDEN!!!!!! TID: kl STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 21/09 22/09 ORIENTERING DIGITALISERING AV SENTRUM KINO NORDRE LAND KOMMUNE, den 25. august Ole Klokkersveen leder

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 21/09 Utvalg: Hovedutvalg for levekår Lnr.: 6230/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1806 Saksbeh.: Vigdis Hagenborg Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for levekår /09 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERING 1. Asylmottak: Enslige mindreårige asylsøkere: a) Generelt om asylmottaket v/leder Ivar Solum b) Om undervisning av asylsøkere v/grethe Skogstad. NORDRE LAND KOMMUNE, den 25. august Aage Sandlie Kommunalsjef Vigdis Hagenborg

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 22/09 Utvalg: Hovedutvalg for levekår Lnr.: 6134/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/279 Saksbeh.: Svein Ladehaug Arkivnøkkel.: C34 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for levekår /09 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Film & Kino Faggruppe økonomi Revisjonen Administrasjonen for oppfølging DIGITALISERING AV SENTRUM KINO Sammendrag: Kinobransjen har vedtatt å gå over til visning av digital film på alle kinoer i Norge. Dette betyr at produksjonen av film på rull vil opphøre, og at alle kinoer som ønsker å fortsette sin drift må anskaffe seg digitalt visningsutstyr. For å legge forholdene til rette for at flest mulig av landets kinoer skal kunne foreta denne investeringen, har bransjeorganisasjonen Film & Kino opprettet en tilskuddsordning der også distributørene bidrar. Rådmannen anbefaler kommunestyret å videreføre kinodriften i Nordre Land ved å vedta digitalisering av Sentrum kino. Rådmannen forslår at kommunestyret bevilger kr ,- til digitalt visningsutstyr og nytt lydanlegg m.m., og at beløpet innarbeides i investeringsbudsjettet for Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Film & Kino, datert Informasjon om digitaliseringen av norske kinoer. Brev fra Film & Kino, datert Digitaliseringen av norske kinoer innhenting av fullmakt til å igangsette anbudsutlysning av utstyr, systemintegratortjenester og finansiering. Diverse vedlegg. Tilbud fra Hjalmar Wilhelmsen AS, datert Tilbud på lydanlegg, konferanseutstyr m.m. Tilbud fra GK Norge AS, datert Tilbud på kjøling i kinomaskinrommet. Tilbud fra Land Elektriske AS, datert Tilbud på kabling m.m.

4 Saksopplysninger: Overgang til digital film og digitalt visningsutstyr på verdensbasis har i lang tid vært diskutert i den internasjonale film/kino-bransjen. At digitaliseringen ville komme har lenge vært klart, spørsmålet har vært når og på hvilke vilkår. Det har også lenge vært klart at når digitaliseringen gjennomføres i Norge, opphører produksjonen av film på rull, med det til følge at kinoer med gammeldags visningsutstyr ikke vil få tilgang til nye filmer. M.a.o. er spørsmålet om digitalisering i realiteten et spørsmål om videre kinodrift. At digitaliseringen av verdens kinoer vil revolusjonere hele bransjen er hevet over en hver tvil. Full oversikt over alle konsekvenser er det trolig ingen som har. Det som er på det rene er at overgangen til produksjon, distribusjon og visning av digital film gir en enklere og langt mindre kostnadskrevende prosess enn med de gamle filmrullene. Lavere kostnader kommer først og fremst distributørsiden til gode, noe som gjør det interessant å være med å betale kinoenes utgifter i forbindelse med digitaliseringen. Uansett om filmen distribueres på en fysisk hardisk, via kabel eller trådløst, vil antallet kopier være nesten ubegrenset. Dette fører til at all film (i teorien) kan vises mer eller mindre samtidig på alle kinoer. Det digitale visningsutstyret vil også åpne for nye aktiviteter, som for eksempel overføring av idretts- og kulturarrangementer direkte eller i opptak. Det vil også føre til at kinosalene blir mer fleksible og bedre egnet til for eksempel konferanser. Mulighetene er mange og bare tiden vil vise hvordan utviklingen faktisk blir. Norge er et svært spesielt kino-land. I motsetning til i de fleste andre land, der kinoene drives på vanlige markedsøkonomiske vilkår, har norske myndigheter sett det som viktig å sørge for et desentralisert kinotilbud. Små kinoer over hele landet har over tid utviklet seg til et kulturog distriktspolitisk virkemiddel, og ført til at det offentlige Norge har holdt en lang rekke små kinoer i drift på tross av lav lønnsomhet. Mindre enn 20 av landets ca. 200 kinoer går med overskudd. For mange små kinoer vil det være vanskelig å investere i nytt kostbart visningsutstyr. Bransjeorganisasjonen Film & Kino har derfor tatt på seg oppgaven med å samordne digitaliseringen i Norge. Stortinget har vedtatt at Film & Kino kan bruke 100 millioner av det såkalte filmfondet til å subsidiere digitalt visningsutstyr i norske kinoer. For en liten kino som drives med årlige underskudd virker det urettferdig at investeringsutgiftene i utgangspunktet pålegges kinoene, mens produsenter og distributører høster den økonomiske gevinsten i form av lavere utgifter. Som en følge av dette har det lyktes Film & Kino å komme til enighet med distributørene om en avtale som i hovedsak går ut på en tredeling av investeringsutgiftene knyttet opp til selve visningsutstyret (server og projektor). I henhold til denne avtalen skal distributørene betale 40% mens Film & Kino og kinoene skal bidra med resterende 60%. Kinoenes andel er avhengig av prisen Film & Kino oppnår når de innhenter tilbud på vegne av alle kinoene i Norge, men Film & Kino har fulgt markedet nøye, og regner med at kinoenes andel vil ende opp et sted mellom kr ,- og kr ,-. En alternativ ordning er dessuten under utarbeiding. Trolig får kinoeierne mulighet til å velge en avbetalingsmodell der visningsutstyret nedbetales over 6 år for en kostnad på kr , ,- pr. år. Dette gir en totalkostnad på mellom kr , ,- I tillegg til selve visningsutstyret er det også helt nødvendig å oppdatere kinosalen på en rekke andre områder. Det viktigste er lydanlegget. Lyd blir en stadig viktigere del av totalopplevelsen, og det gamle lydanlegget i Sentrum kino tilfredsstiller verken publikums Side 4

5 krav eller det nye visningsutstyrets tekniske krav. Det eksisterende lydanlegget i Sentrum kino kan ikke brukes med digitalt visningsutstyr. Administrasjonen har innhentet et uforpliktende tilbud i to alternativer, på henholdsvis kr ,- og kr ,-. Kinoteknisk leverandør anbefaler at det anskaffes nytt lerret som plasseres lenger fram på scenen (og rulles opp mellom hver forestilling), samt at inndekningen rundt scenen/lerretet skiftes. Dette vil gi bedre bilde og en bedre opplevelse for publikum, samtidig som det gir rom for at de store basshøytalerne kan plasseres på traller i rommet bak lerretet. Nytt lerret er i utgangspunktet ikke absolutt nødvendig for å gjennomføre digitaliseringen, men kinoeier bør ta stilling til om lerretet skal flyttes fram på scenen før visningsutstyret bestilles, da avstanden mellom projektor og lerret påvirker valget av projektor. Evt. utskifting av lerret for fastmontering i bakkant påvirker ikke valg av projektor. Kommunen har mottatt tilbud på kr ,- for nytt lerret på rull inkl. traller for mobil plassering av basshøytalere og ny inndekning. Utskifting av kun lerret i eksisterende ramme anslås til ca. kr ,-. For å kunne dra full nytte av det digitale visningsutstyret, for eksempel i forbindelse med konferanser og lignende, må det opprettes forbindelse mellom scene og maskinrom og installeres diverse komponenter for overføring av lyd og bilde. Administrasjonen har mottatt tilbud på slikt utstyr fra kinoteknisk leverandør på kr ,-. Maskinrommet må utstyres med kjøleutstyr for å forhindre overoppheting av det digitale visningsutstyret. En lokal leverandør har anslått prisen på nytt kjøleutstyr til kr ,-. En lokal el-installatør har prissatt kabling og nødvendig oppgradering av elektriske installasjoner til kr ,-. Stadig flere filmer produseres i 3D (tredimensjonal film). Visning av film i 3D krever en kraftigere og dyrere projektor fordi teknologien krever mer lys. Økte kostnader i forbindelse med en projektor som er beregnet for 3D er ikke inkludert i tilskuddsordningen. Administrasjonen har ikke innhentet tilbud på slikt utstyr, men kinoteknisk leverandør antyder at dette vil fordyre digitaliseringen av Sentrum kino med ca. kr ,-. Kinoeier må selv fullt og helt stå for alle investeringer som kommer i tillegg til selve visningsutstyret. For å kunne nyttegjøre seg ordningen der distributørene og Film & Kino subsidierer visningsutstyret må kommunen forplikte seg til å gjennomføre nødvendige oppgraderinger, samt å vise minst 50 filmer pr. år. Den subsidierte ordningen gjelder kun investeringer som gjøres i forbindelse med den landsomfattende og koordinerte utrullingen av digitalkino. Ved evt. etablering av digitalkino på et senere tidspunkt må kinoeier selv stå for alle utgifter. Digitaliseringen vil, dersom en tar med alle tiltakene som er nevnt ovenfor, koste Nordre Land kommune godt og vel 1,2 millioner. Forhandlingene om endelig pris på visningsutstyr vil foregå høsten Selve digitaliseringen starter trolig vinteren Da hele landet skal digitaliseres vil dette naturlig nok ta noe tid, og det er foreløpig usikkert når en evt. digitalisering av Sentrum kino vil kunne gjennomføres. Nytt lydanlegg kan med fordel monteres i god tid før det digitale visningsutstyret, da nytt lydanlegg vil fungere utmerket i kombinasjon med det gamle visningsutstyret, mens digitalt visningsutstyr ikke vil fungere med det gamle lydanlegget. Side 5

6 I tillegg til investeringskostnadene vil en digitalisering av Sentrum kino medføre utgifter til opplæring av kinomaskinist samt årlige utgifter oppdateringer og vedlikehold av det digitale utstyret. Disse utgiftene antas å være relativt små, og bør kunne dekkes over ordinært driftsbudsjett. Vurdering: Rådmannen fastslår at film- og kinobransjen står overfor den største endringen siden innføringen av lydfilm, og at digitalisering er en absolutt forutsetning for videre kinodrift. Videre ser rådmannen at digitaliseringen av kinoene åpner nye spennende muligheter, og at særlig småkinoene trolig vil bedre sin konkurransesituasjon fordi filmene kommer raskere og fordi nytt utstyr og ny teknologi visker ut kvalitetsforskjellene på både lyd og bilde og derved på totalopplevelsen. Ved å digitalisere Sentrum kino vil kommunen beholde, og trolig forsterke, et viktig kulturtilbud med lange tradisjoner. I motsatt fall vil kinoen i løpet av relativt kort tid stå uten mulighet til å vise ny film, med det til følge at kinodriften opphører. Kommunen mister i så fall en viktig kulturformidlingsarena og møteplass, og tvinger de av kommunens innbyggere som ønsker å se film på kino til å reise ut av kommunen. Det som i realiteten vil være en nedleggelse av kinoen, vil føre til et fattigere lokalsamfunn der (enda) en viktig arena for opplevelse av profesjonell kultur må oppsøkes utenfor kommunens grenser. Nedgangen i innbyggertallet er en av kommunens største utfordringer. Trolig vil en nedleggelse av kinoen ha symbolverdi for mange innbyggere, og på den måten bidra til en form for nederlagsfølelse som kanskje er vanskelig å måle, men som definitivt ikke er med på å skape den optimismen og det pågangsmotet kommunen trenger. Å opprettholde kinodriften kan sees på som et lite, men viktig bidrag i arbeidet med å snu negative trender, og opprettholde LandsByen Dokka som et levende tettsted med viktige sentrumsfunksjoner. Da det gamle lydanlegget i Sentrum kino ikke vil fungere med digitalt visningsutstyr, fastslår rådmannen at digitaliseringen også innebærer at kinoens lydanlegg må skiftes ut. Rådmannen tar utgangspunkt i billigste mottatte tilbud fra en leverandør, kr ,-, men holder mulighetene åpne for at beløpet kan bli lavere etter at ytterligere tilbud er innhentet. I tillegg må en sikre kjøling av maskinrommet og montere et nytt midtstilt projeksjonsvindu (mellom maskinrommet og salen). Disse oppgraderingene ansees som helt nødvendige for å kunne gjennomføre digitaliseringen. Ekstrautstyr for bruk av kinosalen til konferanser og andre typer arrangementer vil gjøre kinosalen mer attraktiv og trolig føre til økt bruk. Rådmannen mener dette utstyret bør installeres i forbindelse med digitaliseringen. Derimot er rådmannen av den oppfatning at eksisterende lerret fortsatt kan brukes. Selv om lerretet er noe gulnet og har et par mindre fysiske skader, vil det gi en akseptabel bildegjengivelse også med digitalt utstyr. Basshøytalerne må i så fall plasseres på veggen bak lerret slik som i dag. Hvis en senere velger å skifte lerret, kan dette gjøres forholdsvis enkelt ved å beholde eksisterende plassering i bankkant av scenen. En kan også senere velge å montere et nytt opprullbart lerret i forkan av scenen, men da må en trolig også skifte projektorens linse. Rådmannen er enig i at det er på tide å skifte inndekningen rundt scenen, og at det med fordel kunne vært gjort i forbindelse med digitaliseringen, men konkluderer likevel med at dette ikke er absolutt nødvendig og derfor kan utsettes. Side 6

7 Selv om 3D-film muligens tilhører framtidens kino, anser rådmannen det som uaktuelt å prioritere dette nå. Sentrum kino har de senere år har hatt et relativt stabilt besøkstall på mellom 4000 og 6000 besøk pr. år. Dette er ikke spesielt høyt, og det er sannsynelig at en del av kommunens innbyggere velger å reise til for eksempel Gjøvik for å se filmen før den kommer til Sentrum kino, og ikke minst oppleve filmen med moderne lydgjengivelse. Tidligere visning og bedre lyd er to av de viktigste resultatene av digitaliseringen. Det er derfor realistisk å forvente en økning i besøkstallet dersom kinoen digitaliseres. De samlede driftsmessige konsekvensene av en evt. digitalisering er vanskelig å forutsi. En fast vedlikeholdsavtale på et sted mellom 20 og 30 tusen kroner pr. år vil avløse de noe mer uforutsigbare kostnadene knyttet til reparasjoner og vedlikehold av de gamle kinomaskinene. En kan tenke seg at besøkstallet øker så mye at nettoutgiften reduseres og i bestefall nærmer seg null, men rådmannen mener det er å være i overkant optimistisk. Mange filmer vises i dag med et så lite besøkstall at kinoen kun betaler minsteleie. Økt besøkstall vil derfor også gi høyere kostnader til filmleie. Det realistisk å tro at Sentrum kino, etter en evt. digitalisering, kan drives videre for omtrent samme netto utgift som i dag. Dersom Sentrum kino ikke digitaliseres vil kinodriften automatisk opphøre når utrullingen av digitalkino i Norge er fullført. Selv uten filmvisning vil kinosalen fortsatt måtte driftes som kommunens kulturhus og som en del av rådhuset. Innsparingene ved nedleggelse av kinodriften er derfor relativt små. Selve kinodriften (utgifter til filmleie, frakt, annonsering, programmering og lønn til maskinist, og inntekter fra billett- og reklamesalg samt utleie) har i 2009 et nettobudsjett på kr ,-. Dersom kommunestyret ikke vedtar å digitalisere kinoen, og denne legges ned, vil kommunen m.a.o. redusere sine kostnader med kr ,-. Eiendomsavdelingen budsjetterer i 2009 med kr ,- til husleie og strøm, og kr ,- til renhold av kinosalen. Dersom det ikke skal vises film i kinosalen vil dette trolig medføre en økning i andre aktiviteter. Det er likevel grunn til å tro at behovet for renhold vil bli noe mindre. Utgiftene til husleie blir uforandret, mens strømutgiftene muligens vil bli ubetydelig redusert. Uten kinodrift kan kulturkalenderen reduseres fra 8 til 4 sider, noe som medfører en årlig kostnadsreduksjon på ca. kr ,-. Samlet sett betyr dette at kommunen, ved å legge ned kinodriften, oppnår en kostnadsreduksjon på et sted mellom kr ,- og kr ,-. Rådmannen anser denne innsparingseffekten som så vidt liten at den ikke er å betrakte som et avgjørende argument for ikke å digitalisere Sentrum kino. Rådmannen finner det nødvendig å presisere at selv om digitaliseringen trolig ikke gjennomføres før tidligst mot slutten av 2010, må kommunen ta stilling til om en ønsker å være med på den koordinerte utrullingen av digitalkino nå. Dette kan ikke vente til for eksempel budsjettbehandlingen for 2010, fordi Film & Kino må vite hvor mange kinoer de forhandler om pris på vegne av, før disse forhandlingene kan sluttføres. De anbefalte tiltakene ovenfor har en samlet pris på kr ,-. Etter rådmannens vurdering er det noe usikkerhet knyttet til noen av postene i kostnadsoverslaget. Digitaliseringen av kinoen er en relativt komplisert prosess der mange fagområder er involvert. Sjansen for at det skal oppstå uforutsette ting i løpet av prosessen er derfor tilstede. Rådmannen mener derfor det er nødvendig å legge til en post for uforutsette kostnader, og foreslår at det bevilges en ramme på opp til kr ,- til digitalisering av Sentrum kino. Rådmannen foreslår at beløpet innarbeides i investeringsbudsjettet for Side 7

8 Anbefalt kostnadsoverslag for digitalisering av Sentrum kino: Visningsutstyr (server og projektor) (netto beløp) kr ,- Nytt lydanlegg kr ,- Tilleggsutstyr for bruk av kinosalen til bl.a. konferanser kr ,- Nytt projeksjonsvindu kr ,- Kjøling av maskinistrommet kr ,- Lyddempende plater til veggen bak lerretet kr ,- Kabling, el. installasjoner kr ,- Uforutsett Kr ,- Sum (netto eksl. mva) kr ,- Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å legge saken fram for formannskapet med slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar å fortsette driften av Sentrum kino og bevilger opp til kr ,- til innkjøp av digitalt visningsutstyr og nødvendig oppgradering av andre tekniske installasjoner, herunder nytt lydanlegg og kjøleutstyr for maskinrommet. 2. Kommunestyret vedtar at beløpet, kr ,-, innarbeides i investeringsbudsjettet for Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å underskrive nødvendige avtaler i forbindelse med digitaliseringen, samt å gjennomføre denne innenfor vedtatte rammer. NORDRE LAND KOMMUNE, den 25. august Aage Sandlie Kommunalsjef Svein Ladehaug Side 8

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Utarbeidet på oppdrag for Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom) OE-rapport 2015-1 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.05.2009 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer