Nytt håp om energifunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt håp om energifunn"

Transkript

1 nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3

2 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten fortsetter. I 2012 økte det totale markedet for de tekniske entreprenørene med hele 7,3 prosent. Størst var veksten innen elektro og klima (ventilasjon og kjøling). Her var veksten på henholdsvis 7,3 prosent og 9,1 prosent. Fortsatt vekst. Det totale markedet for de tekniske entreprenørene er nå på 58 milliarder kroner. I årene fremover forventes det at veksten skal fortsette, men på et noe lavere nivå. Forventningene til 2013 er så langt en vekst på ca. 3 prosent. Den generelle veksten forventes i nesten alle segmentene i de tekniske bransjene, men er noe større i bygg og anlegg enn innen offshore og skip. Geografiske forskjeller. Selv om de fleste fylker antas å få en vekst i 2013, forventes det mindre nedgang i Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms. Nedgangen er likevel marginal, og måles fra en stor aktivitet i I de øvrige fylkene forventes vekst. Det er fremdeles i pressområdene vi ser den høyeste aktiviteten. Nesten en fjerdedel av byggeaktiviteten foregår i Oslo-området inklusiv Akershus. Det er på Vestlandet man antar at vi får den største veksten, og da spesielt i Rogaland og Hordaland. Midt-Norge og Sørlandet har en noe svakere utvikling. God planlegging. -Det er viktig for bransjen å ha gode markedsutsikter. Dette påvirker både prisnivå og muligheten til å få til en god kapasitetstilpasning. Alt skulle ligge til rette for dette i tiden fremover. Markedsrapporten kommer ut to ganger i året og omfatter de tre største markedene innen de tekniske fagene elektro, VVS og klima. Det utgis egne rapporter for elektromarkedet og klimamarkedet, forteller Jens Lysøe, direktør økonomi og administrasjon i Norsk Teknologi. Markedsrapporten kan lastes ned på norskteknologi.no Mai 2013 Norsk Teknologi Markedsrapport Ansvarlig redaktør: Tom Schjerven E-post: Telefon / Hold deg oppdatert! Følg Norsk Teknologi på Facebook og Twitter Fridtjof Nansens vei 17, 0368 Oslo Postboks 7175 Majorstuen, 0307 Oslo tlf: e-post: internett: org.nr: Norsk Teknologi en landsforening i NHO 2 TEKNOLOGICA

3 nytt fra norsk teknologi Side 3 energifunn «Dette er et tiltak som vil gjøre det lettere og mer lønnsomt for hver enkelt av oss å ta miljøvennlige valg i hverdagen.» Nikolai Astrup, Høyres miljøpolitiske talsmann De borgerlige partiene vil innføre EnergiFunn De fire borgerlige partiene er enige om å innføre skattefradrag for personer som investerer i energisparende tiltak i egen bolig. Det kunngjorde Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre kort tid før valget. - Dette er svært gledelig for Norsk Teknologi. Vi har argumentert for EnergiFunn i flere år. Endelig skal folket få noe tilbake for energieffektivisering av egen bolig, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi. Dette er et tiltak vi har kjempet for i mange år. Vi må bruke skattesystemet mer offensiv for å få til de endringene i samfunnet som vi ønsker, sier Venstreleder Trine Skei Grande. Dette er et tiltak som vil gjøre det lettere og mer lønnsomt for hver enkelt av oss å ta miljøvennlige valg i hverdagen, uttaler Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup. De aller fleste ønsker å være miljøvennlige, og da er det vår oppgave som politikere å legge til rette for at folk flest kan ta miljøvennlige valg i hverdagen, sier nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik- Olsen. Det avgjørende for oss er at en ny regjering vrir skatter og avgifter på en måte som gjør at det blir billigere å velge miljøvennlige løsninger og dyrere å sløse, sier miljøpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad. ( NTB) Teknologica utkommer 3 ganger per år og distribueres gratis til alle medlemsbedriftene i Norsk Teknologis bransje foreninger; NELFO, Integra, VKE og HLF. Bladet sendes også til deler av det politiske miljøet, samarbeidspartnere og deler av bygg- og anleggsbransjen. Alle utgaver av Teknologica ligger på Vi mottar gjerne innspill til saker. Nytt håp om energifunn nr 02/2013 Vet du om flere? Alle medlemsbedriftene mottar et eksemplar av Teknologica merket adm. direktør. Send oss gjerne navn på flere i bedriften og eventuelt andre som kan ha interesse av å motta bladet TEKNOLOGICA 3

4 næringspolitikk Stort engasjement rundt nye energikrav i 2015 Torsdag 29. august inviterte DiBK byggebransjen til høringsmøte i forbindelse med en ny rapport, som er skrevet av Rambøll på oppdrag av DiBK. Rapporten inneholder forslag til nye energikrav i byggeforskriften fra og med Det var et stort engasjement på møtet med nærmere 150 deltakere og mer enn 30 påmeldte innlegg. Norsk Teknologi var blant aktørene som ga innspill til rapporten. I sitt innlegg tok Norsk Teknologi utgangspunkt i et ønske om at fremtidens bygg skal ha et godt inneklima, lavt energibruk og null klimagassutslipp. Samtidig er det viktig at energikravene stimulerer til innovasjon og kostnadseffektivitet gjennom å ta hensyn til konkurranse- og teknologinøytralitet. Skjerpede energikrav. Norsk Teknologi viste en positiv holdning til foreslåtte skjerpelser i energikravene basert på mer energieffektive vinduer og dører, bedre lufttetthet og lavere spesifikk vifteeffekt i ventilasjonssystemet. Rapportens lønnsomhetsbetraktninger i forbindelse med disse energitiltakene synes å være solide. Effektiv energibruk og behovsstyring. Norsk Teknologi hadde imidlertid en rekke kritiske merknader til rapporten. Det er en allment kjent problemstilling at dagens energikrav ikke i tilstrekkelig grad tilrettelegger for installasjon av tekniske anlegg og løsninger som sikrer effektiv energibruk etter at bygget er tatt i bruk. Konsekvensen av dette er veldokumentert og viser at nye bygg, også passivhus, bruker vesentlig mer energi enn det man har beregnet. Krav til behovsstyring av belysning, samt integrert behovsstyring av varme, kjøling og ventilasjon, er eksempler på energitiltak som åpenbart vil kunne realisere store kostnadseffektive energibesparelser i nybygg. Skuffelse. I tillegg uttrykte Norsk Teknologi en dyp skuffelse over at man i rapporten anbefaler å begrense adgangen til bruk av elektrisitet til varmeformål. Norsk Teknologi mener at kombinasjonen av forsterket nasjonalt strømnett, fremtidig kraft- og effektoverskudd, samt et stadig redusert behov for energi til varmeformål i bygg, tilsier at regulering av elektrisitet til varmeformål har gått ut på dato. Norsk Teknologi har derfor utviklet fire alternative modeller til regulering av energiforsyning som vi mener er mer i tråd med de mål som DiBK ønsker å oppnå gjennom energikravene. Bygg 21 viktig arena for byggenæringen Gjennom Bygg21 inviterer myndighetene byggenæringen og andre sentrale aktører til et bredt samarbeid. Målet er å utvikle en kunnskapsbasert byggenæring gjennom å øke kompetansen og gjennomføringsevnen i alle ledd i næringen. Det ble på forsommeren gjennomført regionale møter over hele landet med lokal deltakelse fra hele næringen som har gitt et godt grunnlag for utarbeidelse av tre nasjonale strategier for Bygg21. Arbeidet med strategiene er godt i gang og skal være ferdig før jul. Det er etablert tre fagråd forskning og utvikling, kompetanse og infospredning. Norsk Teknologi er representert i alle gruppene. Stort engasjement. Medlemsbedriftene i Norsk Teknologis bransjeforeninger har vært godt representert på de regionale arbeidsmøtene. - Jeg takker alle som har deltatt. Mange har møtt opp med stort engasjement og bidratt til at vi har et godt grunnlag for Bygg21s tre strategier, sier styreleder i Bygg 21 Petter Eiken. om bygg 21» Da Stortinget vedtok Byggemeldingen like før jul i fjor, ble det samtidig besluttet å etablere Bygg21. Bygg21 ledes av et eksternt styre. Direktoratet for byggekvalitet (DiBK) har den daglige ledelsen og sekretariatet for programmet. Petter Eiken, tidligere toppsjef i Skanska, er valgt som styreleder. Tidligere styreleder i Norsk Teknologi, adm. direktør Geir Kvifte i Proxll AS er styremedlem. 4 TEKNOLOGICA

5 næringspolitikk «Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri Ordningen med opprinnelsesgarantier er gått ut på dato og bør avvikles.» Opprinnelsesgarantier - en miljøbløff -Opprinnelsesgarantier er en gedigen miljøbløff som undergraver arbeidet med å fase ut fossil energi, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog til Teknisk Ukeblad. Ordningen med opprinnelsesgarantier er med på å svekke bruken av fornybar elektrisitet til oppvarming gjennom at man urettmessig fremstiller bruk av norsk el som sterkt forurensende. Den bidrar til å forsterke en politisk tenkning som i praksis undergraver arbeidet mot fornybarsamfunnet og vekk fra bruk av fossilt, sier Strandskog. Henger ikke på greip. Dette vil på sikt svekke bruken av fornybar el i industrien, i transportsektoren og eventuelt elektrifiseringen av sokkelen. Opprinnelsesgarantiene er en av de største miljøbløffene som noen gang er konstruert. Det er tragisk at kraftbransjen av kortsiktige kommersielle årsaker har gått inn i markedet, samtidig som de lar være å tenke på at de undergraver deres kjernevirksomhet, salg av strøm basert på fornybar energi. Dette er en politikk som ikke henger på greip, avslutter Strandskog. Vil avvikle opprinnelsesgarantier. Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er enig. Ordningen med opprinnelsesgarantier er gått ut på dato og bør avvikles, hevder han. Han er knusende klar i sin dom over opprinnelsesgarantiene: Dette markedet bør avvikles. Det er en pervertert ordning som ikke dekker noen funksjoner. Uansett opprinnelsesgaranti eller ikke, så er det fysikken som avgjør hvor kraften faktisk kommer fra, sier han. Ifølge Lier-Hansen vil kraftforbruket til en forbruker på Kontinentet være basert på fossil energi selv om forbrukeren har kjøpt garantier. Ordningen må endres eller avvikles, slik at den ikke villeder kraftkjøperne til å tro at de er miljøvennlige når de kjøper opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantier gir ingen samfunnsøkonomiske gevinster i form av reduserte klimagassutslipp, hevder han. Stein Lier-Hansen mener dette er grundig dokumentert i rapporten: Er norsk strøm skitten?, som Adapt Consulting har utarbeidet for Norsk Industri. OPPRINNELSES- GARANTIER» Ordningen ble innført av EU i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Ble gjort gjeldende for Norge i 2005.» Kraftforbruket i Norge i 2012 var 130 TWh, mens norske kunder kun kjøpte opprinnelsesgarantier tilsvarende 15,2 TWh.» De gjenværende 114,8 TWh består ifølge NVEs varedeklarasjon kun av 20 prosent fornybar kraft, fordi de overtar en «restmiks» fra utlandet, og tilskrives dermed 47 prosent kull- og gasskraft og 33 prosent kjernekraft.» Prisen på opprinnelsesgarantier på norsk vannkraft er lav, rundt 0,10 0,15 øre/kwh. Men det store volumet, 130 TWh per år, gjør at garantiene til sammen tilfører norske kraftselskaper rundt 200 millioner kroner per år. Kilder: NVE og Adapt Consulting TEKNOLOGICA 5

6 næringspolitikk Næringspolitisk utvalg i møte med Høyre på Stortinget To dager etter Stortingsvalget, onsdag 11. september, var næringspolitisk utvalg i NELFO i møte hos Høyre på Stortinget. Utvalget fikk høre om spennende forberedelser til ny regjeringsplattform. Gjennom næringspolitikk arbeider NELFO for gode rammebetingelser for elektrobransjen. - Stortinget er en viktig arena for å bygge politisk oppslutning om våre prioriterte saker, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog. Når det nye Stortinget trer sammen i oktober vil om lag 4 av 10 være nye representanter. Komiteene skal besettes og NELFO vil i tiden fremover bygge relasjoner og bidra til å overføre kompetanse om vår næring til representantene. 14. oktober kommer forslag til Statsbudsjett for Det blir spennende å se hva Regjeringen legger frem, og hvilke endringer et nytt stortingsflertall klarer å få på plass i denne omgang. Vi skal ha spesiell fokus på Energi- Funn, sier Strandskog. Foto: Medicinsk bild Sveriges største sykehus totalbimmes Bygningsinformasjonsmodellering benyttes på alle områder, i prosjektering, bygging og drift av nye Karolinska sjukehuset i Solna utenfor Stockholm. Prosjektet blir bimmet for FDV, som innebærer at driftsinstruksjoner, produktbeskrivelser og relasjonstegninger blir lagt inn i modellen. Det er beregnet en byggetid på syv år for prosjektet. Byggenæringen får Før sommerferien benket produsenter og grossister fra hele byggenæringen seg for første gang rundt samme bord for å forberede seg på fremtiden. Samarbeidet skal munne ut i en kommersiell kommunikasjonsplattform. IFD Sign On. Plattformen har fått navnet IFD Sign On, og skal binde sammen de tre store bransjedatabasene EFO, NRF og NOBB. Plattformen vil bli utformet med Forsvarsbygg som kunde. Ved at datafangsten blir til på regneark, kan også de entreprenørene som ikke benytter e-handel bruke den i sin bestilling til grossist, forteller Knud Mohn, prosjektansvarlig i Forsvarsbygg. Han varsler at Forsvarsbygg fortsatt vil være en aktiv og krevende kunde i prosjektet. Nyttig workshop i Oslo. Under workshopen i Oslo før sommerferien diskuterte produsenter og grossister digital vareflyt i den felles kommunikasjonsplattformen. Samtidig som de store varedatabasene blir knyttet sammen, skal IFD Sign On klargjøres for e-handel og for bruk i BIM. 6 TEKNOLOGICA

7 bim IFD Sign On» Utviklingsprosjekt delfinansiert av Innovasjon Norge. Kostnadsramme: millioner kroner. Elektroforeningen, Norske Rørgrossisters Forening og Norsk Byggtjeneste har like store eierandeler i prosjektet. Etter planen skal IFD Sign On komme i salg første halvår felles plattform for vareinformasjon I flere av de nye stortingsmeldingene som berører byggenæringen, peker man på at det offentlige skal bruke innkjøpsmakten til å rasjonalisere og til å gjøre byggenæringen grønn. Med et verktøy som dette vil det være mulig for oss å gjennomføre en del av de politiske intensjonene som ligger der. Vi ønsker å være en pådriver for en slik utvikling, sier Mohn. Stort sparepotensiale. Sparepotensialet i en felles produktdatabase for hele byggenæringen er stort, med tanke på både tid og penger, konstaterer han. Vår gevinst ligger i å bestille riktige produkter, i tillegg til at vi får muligheten til å foreta materialopptelling før vi setter opp et bygg. Da kvalitetssikrer vi at vi beskriver noe som faktisk eksisterer. I dag beskriver vi altfor mye som ikke finnes. Første møte: Bak fra venstre Jens-Dag Vatndal, daglig leder EFO, Halvard Gavelstad, administrerende direktør Norsk Byggetjeneste AS. Foran fra v: Knud Mohn, prosjektansvarlig Forsvarsbygg, Terje Røising, daglig leder NRF. Foto: Laila Sandvold Macdonald Leverandørinteresse. Mohn kan fortelle om god interesse fra leverandørene. Av de 22 selskapene som var invitert til workshopen, stilte 19. At mange av dem stilte med beslutningstakere, sier mye om at de ser at det er viktige ting som skjer nå, sier han TEKNOLOGICA 7

8 arbeidsliv Søksmålsrett for fagforeninger Den 1. juli i år trådte den nye bestemmelsen som gir søksmålsrett for fagforeninger om lovligheten av innleie i kraft. Bestemmelsen er inntatt i AML 17-1 som et nytt femte ledd. Formålet med reglene om kollektiv søksmålsrett er ifølge forarbeidene å bidra til at reglene om innleie blir etterlevd i større utstrekning enn i dag. I tillegg til fagforeningenes søksmålsrett er Arbeidstilsynets påleggsmyndighet utvidet i tråd med den nye bestemmelsen. Arbeidstilsynet gis her en begrenset tilsynskompetanse, som innebærer at virksomheten på tilsynets forespørsel skal dokumentere at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte iht AML andre ledd. Ved brudd, skal Arbeidstilsynet kunne utstede et overtredelsesgebyr. Denne bestemmelsen trer i kraft fra 1. januar De nye bestemmelsene: Tvister om arbeidsforhold (5) Fagforening som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf , kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. I tilknytning til en slik sak vil begge parter ha rett til å kreve forhandlinger i tråd med reglene i 17-3.» Overtredelsesgebyr (1) Arbeidstilsynet kan ilegge en virksomhet overtredelsesgebyr dersom noen som har handlet på vegne av virksomheten har overtrådt bestemmelser som nevnt i 18-6 første ledd. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld. Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen, og kan maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden. (2) Ved vurdering av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmålingen, skal det særlig legges vekt på:» hvor alvorlig overtredelsen er,» graden av skyld,» om det foreligger gjentagelse,» om virksomheten ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen,» om virksomheten har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen,» om overtredelsen er begått for å fremme virksomhetens interesser,» om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt virksomheten eller noen som har handlet på vegne av denne,» virksomhetens økonomiske evne, og» den preventive effekten. (3) Når ikke annet er fastsatt i enkeltvedtak, er oppfyllelsesfristen fire uker fra vedtak om overtredelsesgebyr ble truffet. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom virksomheten går til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes tvangskraften. Retten kan prøve alle sider av saken. (4) Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes to år etter at overtredelsen er opphørt. Foreldelsesfristen avbrytes ved at Arbeidstilsynet har gitt forhåndsvarsel om vedtak om overtredelsesgebyr, jf. forvaltningsloven 16.» Nærmere om de enkelte nye bestemmelsene: Fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf 14-12, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. Bestemmelsen innebærer at slike fagforeninger vil kunne reise søksmål mot innleievirksomheten om lovligheten av slik innleie 8 TEKNOLOGICA

9 jus Ny NHO-brosjyre: Vil du selge til offentlig sektor? - Offentlige innkjøp står for en betydelig omsetning for mange av våre medlemmer. Regelverket er komplisert å forholde seg til både for oppdragsgiverne og tilbyderne, sier advokat Gunnar Aalde i Norsk Teknologi. NHOs og Norsk Teknologis advokater har utarbeidet en brosjyre som fokuserer på strategisk viktige punkter og forberedelser til å selge til det offentlige. På forespørsel fra NHO, har Norsk Teknologis advokater takket ja til å være med i NHOs «Team offentlige anskaffelser». - Ved å bli en del av et større miljø, vil vi bli i stand til å yte bedre service til medlemsbedriftene. Er du leverandør i det offentlige markedet, må du kjenne spillereglene. Det er lett å trå feil, sier Aalde. Hvordan kan medlemsbedriftene få juridisk bistand? Team offentlige anskaffelser består av ekspertise på tvers av NHO-felleskapet. NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og sikrer likebehandling av leverandører. NHO og Norsk Teknologi vil dessuten bidra til å sikre leverandørenes rettsstilling, slik at leverandørene kan gripe fatt i uregelmessigheter og ulovligheter som foretas i offentlig sektor. uavhengig av kravet til partstilknytning etter tvisteloven. Kravene i tvisteloven om at det må være en søksmålsgjenstand («rettskrav»)og søksmålssituasjonen («kravets aktualitet») må fortsatt være oppfylt. I tilknytning til en slik sak vil begge parter ha rett til å kreve forhandlinger i tråd med reglene i AML Fagforeningenes søksmålsadgang er begrenset til såkalte fastsettelsessøksmål, dvs et krav om avgjørelse av hvorvidt innleien er ulovlig eller ikke, ikke søksmål om fast ansettelse eller erstatning for den innleide. I forhold til lovens krav om aktualitet, vil et spørsmål om fagforeningens adgang til å reise søksmål om avsluttede innleieforhold ifølge forarbeidene bero på om de aktuelle søksmålsbetingelsene iht tvisteloven er oppfylt i den konkrete saken. Advokat Cathrine Aspestrand Furre Arbeidstilsynets påleggskompetanse er regulert i AML 18-6, hvoretter tilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene i og i medhold av blant annet AML 14-12, 2. første pkt og 3. ledd. I dette tilfellet vil påleggskompetansen være begrenset til dokumentasjonsplikten i andre ledd andre punktum og omfatter altså ikke selve innleie i første punktum. Ved overtredelse av dokumentasjonsplikten, kan Arbeidstilsynet ilegge en virksomhet overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyret kan ilegges selv om ingen enkeltpersoner har utvist skyld. Gebyret tilfaller statskassen, og kan maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet pr 1. mai 2013 er kr ,-. Ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, har gitt en oppstilling over hvilke momenter tilsynet særlig skal legge vekt på. Oppfyllelsestiden på gebyret er 4 uker, med mindre annet er fastsatt i enkeltvedtak, og fristen regnes fra vedtaksdato. Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes etter 2 år. Team offentlige anskaffelser skal:» Gi veiledning til medlemsbedrifter» Bidra til kompetanse hos medlemsbedrifter gjennom kurs og dialogmøter» Bidra til utarbeidelse av anskaffelsesverktøy og maler -Våre medlemmer er velkommen til å kontakte oss. Vi bestreber oss på å gi klare svar, avslutter Gunnar Aalde. Brosjyren "Vil du selge til offentlig sektor" kan lastes ned på Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige TEKNOLOGICA 9

10 velferdsteknologi Engasjerende fagmøte om velferdsteknologi Torsdag 22. august inviterte NELFO til fagmøte om velferdsteknologi. 26 deltakere møttes til en spennende temadag, der Sintef fortalte om sine erfaringer fra de første pilotprosjektene med GPS-sporing av demente, og Lyse Smart fortalte om sine planer om å tilby alarmtjenester og smarthusløsninger til alle sine strømabonnenter. sikkerhet og trygghet, men også for energieffektivisering og komfort. Signaler og styring kan gjøres tilgjengelig for kunden på nettbrett og smarttelefoner, og alarmer formidles til Lyses egen trygghetssentral. Økende etterspørsel. Deltakerne representerte bedrifter som ønsker å satse på velferdsteknologi, både NELFOs medlemsbedrifter, leverandører og rådgivere. Selv om markedet fremdeles er umodent, opplever bedriftene stadig større aktivitet og interesse fra myndigheter, kommuner og omsorgssektoren. Det er viktig at vi som bransje har nødvendig kompetanse om behovene i omsorgssektoren, og hvordan teknologi kan bidra til gode omsorgstjenester fremover. Sårbare brukergrupper. Innledningsvis fortalte Dag Ausen fra Sintef IKT om sine erfaringer fra to-tre prosjekter han har deltatt i, sammen med flere store kommuner. Disse pilotene var rettet mot bruk av GPS for sporing, trygghetsalarmer og kognitive støtteverktøy for sårbare grupper. Budskapet fra Sintef er at standard teknologi ikke er egnet for alle målgrupper, og i disse pilotene har det vært behov for å tilpasse teknologien til brukergruppen. For eksempel kan man ikke forvente at alle brukere selv aktivt klarer å tilkalle hjelp ved å trykke på alarmknappen. Da må man tenke alternativt. Velferdsteknologi til folket. På møtet deltok også Terje Moi Nilsen fra Lyse Smart. Lyse har utviklet en grensesnittsboks som kommuniserer med flere typer smarthusteknologier. Boksen blir standardutrusting hos alle Lyses strømkunder, og blir installert i forbindelse med utrullingen av smarte strømmålere. Boksen kan blant annet overføre styringsog alarmsignaler, og derved ligger forholdene til rette for å tilby kundene tjenester og løsninger, både i omsorgsformål som Kompetanse til alle. Som Sintef var inne på i sitt innlegg, er det viktig å ha kunnskap om og forstå brukerne i omsorgsfeltet. I denne sammenhengen kan brukerne være både beboer, pårørende og ansatte i omsorgssektoren. Fagskolen i Vestfold har tatt mål av seg til å tilby spesialutdanning innen velferdsteknologi. Skolen har studenter både innen omsorgsfeltet og teknologifagene. Ola Småkasin, rektor ved Fagskolen i Horten, fortalte om de gode erfaringene skolen har fra en tverrfaglig temadag, hvor helsefag- og elektrofagstudenter har jobbet sammen om gode løsninger for brukerne. Forståelse for felles begrep, muligheter og diagnoser er viktig for å finne de gode løsningene for den enkelte bruker. Studentene var veldig fornøyd med dagen. Rammebetingelser for velferdsteknologi Stortingsmeldingen»Morgendagens Omsorg», byggemeldingen og Husbanken fornuftig bruk av midlene IT og helse- og velferdsteknologi er pekt ut som to nye satsingsområder i Næringsmeldingen. -Det er svært gledelig at velferdsteknologi fremheves som et satsingsområde i næringsmeldingen. Regjeringen er dermed helt på linje med oss som ønsker å legge til rette for at norsk næringsliv kan ta del i det store verdiskapingspotensialet på dette området, sier fagsjef Vigdis Sværen i Norsk Teknologi. Smarthusløsninger er velferdsteknologi. Velferdsteknologi, som sensorer og smarthusteknologi, integrert med kommunikasjonsløsninger, mobile helsetjenester og medisinsk-tekniske hjelpemidler vil kunne inngå som en integrert del av helseog omsorgstilbudet. Offentlig sektor som premissgiver og bestiller må, i samspill med brukere og næringslivet, utvikle bedre og tryggere tjenester ved å foreta gode og innovasjonsfremmende innkjøp. For at dette skal skje, må offentlig sektor blant annet ha en effektiv markedsdialog i forkant av anskaffelsene, som regjeringens Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser også peker på. Dette skaper samtidig betydelige muligheter for næringsutvikling. Samarbeid om gode løsninger. Nye løsninger for fremtidens omsorg må utvikles sammen med brukere, pårørende, kommuner, ideelle organisasjoner, forskning, næringsliv og det næringsrettede virkemiddelapparatet. -Det er gledelig at det skal satses på innkjøpskompetanse i kommunene, noe vi har etterlyst i lang tid, sier Sværen Utvikling og implementering. Regjeringen vil sette i gang et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er at velferdsteknologi blir en integrert del av omsorgstjenestetilbudet innen TEKNOLOGICA

11 ekom Utfasing av fastnettet: Teknologiomlegging i Telenor Telenor er i gang med en omfattende teknologiomlegging, som skyldes både den tekniske og markedsmessige utviklingen over lengre tid. Pilotprosjekter. Telenors moderniseringsprogram er planlagt frem til I 2012 og 2013 dreier dette seg om et lite antall pilotprosjekter i utvalgte kommuner (Modalen, Lillehammer), hvor fasttelefon basert på PSTN/ ISDN vil bli avviklet. Deretter vil erfaringene fra disse pilotprosjektene bli evaluert. Telenor vil analysere hvert sentralområde og avgjøre hvilke aksessformer som de mener egner seg best for ulike grupper. Dvs. hvem som skal tilknyttes via fiber, koaks, kobber eller mobilnett. Noen av erstatningsproduktene er allerede tilgjengelig, f. eks. bredbåndstelefoni for brukere som har bredbåndstilknytning, mens andre produkter blir utviklet i løpet av moderniseringsprogrammet. Telenor tilbyr trådløs tilknytning ved nytegning der det ikke er strukket kobberkabel eller annen fast infrastruktur eksisterer. Videre er det i enkelte feilrettingssituasjoner for kobberbasert tilknytning tilbudt Mobil Hjemmetelefon, som billigste løsning. Tekniske endringer i nettet. Telenor har varslet at i tillegg til utfasing av eksisterende tekniske plattform (PSTN/ISDN) vil det også skje en viss nedlegging av kobberaksesser. Det er likevel ikke snakk om full avvikling av kobbernettet frem mot 2017, ettersom kobbernettet også er en viktig infrastruktur for bredbånds-tjenester. Et sentralt spørsmål for brukere av fasttelefon er om den fysiske nettilknytningen må endres for å benytte erstatningsprodukter. Telenor forutsetter at brukerne må ha bredbåndsaksess for å kunne benytte den nye fasttelefontjenesten, dvs. tilsvarende dagens bredbåndstelefoni. I de fleste tilfeller kan eksisterende telefonapparat benyttes ved at det kobles direkte til bredbåndsruter eller modem. Brukerne blir da koplet opp til sentrale tjenestenoder via sin bredbåndstilknytning, dvs. enten xdsl, kabel-tv eller fibertilknytning. For å unngå at brukerne må endre sin nettilknytning, kan man benytte en såkalt MSAN-løsning, som blir vurdert i flere land. Dette innebærer utplassering av nye aksessnoder (Multi Service Access Node) i kobbernettet slik at fasttelefonabonnenter ikke merker noe til teknologiskiftet. Konvertering til IP-teknologi skjer internt i nettet tilsvarende dagens PSTN hvor digitaliseringen skjer i konsentrator/ lokalsentral. Nytt hjemmetelefoniprodukt under utvikling. Det er grunn til å tro at et betydelig antall husstander i Norge vil være uten fast bredbåndstilknytning også i For dem som ikke har mulighet for fast bredbånd blir alternativet en eller annen form for tilknytning via mobilnett. Telenor har varslet at de holder på med å utvikle et fremtidig hjemmetelefoniprodukt som skal tilknyttes både fast og mobil infrastruktur TEKNOLOGICA 11

12 utdanning/rekruttering Astrid Søgnen, direktør utdanningsetaten, Erna Solberg, Høyreleder og Kristin Skogen Lund, NHO-sjef under åpningen av Kuben. Fantastiske forhold for fag- og yrkesopplæring - Aldri før har forholdene blitt lagt så godt til rette for at undervisning og læring skal forberede elevene på arbeidslivet, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund ved åpningen av Kuben Yrkesarena i Oslo 19. august. Utdanningsetaten i Oslo kommune kunne med stolthet ta imot elever, lærere og bedrifter til sitt topp utstyrte anlegg på Økern. Selve åpningen, klippingen av en enorm flette, ble foretatt av Høyre-leder Erna Solberg og Kristin Skogen Lund i fellesskap. Formidabel satsing. NHOs administrerende direktør gratulerte Oslo kommune og Utdanningsetaten med en formidabel satsing og vilje til å koble skole med arbeids- og næringsliv; lærere og bedrifter med å stille med kunnskap, erfaring og ny giv for fagopplæringen; og elevene med å ha truffet godt med sitt valg av utdanning. Riktig kompetanse. Oslo og omegn har fått en topp moderne fagskole som gir gode muligheter for bedriftene til å få tilgang til medarbeidere med riktig kompetanse. Det er imidlertid svært viktig at bedriftene engasjerer seg og synliggjør sine kompetansebehov for fagskolen, sier Knut Chr. Christensen, direktør for utdanning og rekruttering i Norsk Teknologi. Kurs- og teknologisenter. -Norsk Teknologi deltar aktivt i etableringen av Kuben kursog teknologisenter (KKT) som består av et teknologisenter på 600 m2 med passivhus-/ lavenergiteknologi, KEM-teknologi og velferdsteknologi. I tillegg disponeres tre auditorier av ulik størrelse, to datarom og tre andre møterom/klasserom. Både fagskolen, den videregående skolen og eksterne skal kunne benytte kurs- og teknologisenteret. Senteret skal være en arena som knytter næringsliv, myndigheter og utdanningsinstitusjoner sammen, forteller Mats Eriksson som deltar i prosjektet for Norsk Teknologi. Det skal tilbys dagsaktuelle kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i næringslivet og offentlig sektor. Innholdet i kursene skal utvikles i samarbeid med de ulike bransjene og ha fokus på tverrfaglighet og moderne, miljøvennlig og utskiftbar teknologi. Det 45 nye energirådgivere jobbes nå med å kartlegge behov for etterog videreutdanning innen både offentlig og privat næringsliv. Prøvestasjon kulde. I disse dager avlegges den første fagprøven på VKEs nye prøvestasjon på Kuben. Prøvestasjonen er et pilotprosjekt som reflekterer elektro sin posisjon i kuldefaget. VKE er i ferd med å lage en veileder med et komplett opplegg for prøveavleggelse i kulde- og varmepumpefaget som skal være en mal for fremtidige prøvestasjoner rundt om i landet. Dette gjørs i samarbeid med fagprøvenemndene i Oslo og Akershus. Hensikten med veilederen er å kvalitetssikre at elever får like krav og bedømming over hele landet. Med de 45 studentene som tok eksamen ved Fagskolen i Telemark før sommerferien har skolen uteksaminert 150 energirådgivere siden studiet startet i Regionsjef i NELFO Telemark, Gunnar Steen Larsen, har fulgt studentene siden det første kullet og forteller til Elmagasinet at det har vært en positiv utvikling når det gjelder kvaliteten på studiet og nivået på prosjektoppgavene. Jeg er imponert over avgangsstudentene i år. De har utført energianalyse på et bygg ved universitetet i Agder, to barnehager i Østfold og i Sør Trøndelag i tillegg til Porche Center i Oslo. I dette studiet er det samordning mellom fagområdene vann, ventilasjon og elektro, et område der teknologimulighetene har vært for dårlig utnyttet. Studiet har siden starten vært under stadig utvikling. Temaer som BREEAM-sertifisering og EPC-kontrakter er lagt til. Studiet er åpnet for deltakere fra rådgiverselskaper og eiendomsdriftselskaper og passer både for elinstallatører, saksbehandlere og erfarne montører. Studiet står nå også på studieplanen på Fagskolen i Hadsel i Nordland. 12 TEKNOLOGICA

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Ingen er for store - ingen er for små

Ingen er for store - ingen er for små INFORMASJONSORGAN FOR EL OG IT BRANSJEN nr 2/2009 393 - corneli.no Ingen er for store - ingen er for små -bare de er prosjekter Otera er uten tvil landets sterkeste og mest erfarne installatører i vei,

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

NYHET! For det kommersielle markedet

NYHET! For det kommersielle markedet nr. 4 2012 www.kulde.biz NYHET! For det kommersielle markedet Totalløsning for næring og industri EcoConsult satser stort på det kommersielle markedet og har i derfor stor glede av å kunne presentere en

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer