OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID"

Transkript

1 OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID ENERGI Akershus Energi AS, morselskap i konsern Kontantstrøm fra drift (2012): 511 mill. kr før skatt og renter 100 %, bokført verdi kr ets formål er Utbygging og produksjon av vannkraft, bioenergi/fjernvarme og annen fornybar energi, og bidra til forskning og utvikling på disse områdene. Omsetning av energi, herunder også gjennom finansielle kontraktstyper. Rådgivning, konsulentvirksomhet og tjenesteyting som har tilknytning til de nevnte formål. Vannkraftvirksomheten drives gjennom de heleide datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS, Glomma Kraftproduksjon AS, Skien Kraftproduksjon AS, Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS og Halden Kraftproduksjon AS. I tillegg har konsernet en eierandel på 25 % i Norsk Grønnkraft AS som eier og driver småkraftverk. Fjernvarmevirksomheten drives gjennom det heleide datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Konsernet har også en eierandel på 31% i Hynor Lillestrøm AS. Konsernet har ca 85 ansatte (31 i morselskapet) Konsernets virksomhet består i hovedsak av produksjon og omsetning av elektrisk energi basert på vannkraft. Årsproduksjon ca 2,3 TWh. I tillegg er det gjennomført betydelige investeringer innen fjernvarme. 5 aksjonærvalgte styremedlemmer i morselskapet: Einar Schiefloe (leder), Kjell Hugo Bendiksen (nestleder), Ann Elisabeth Wedø, Tron Erik Hovind og Cathrin Bretzeg. Representanter fra administrasjonen i AE i styrene i underliggende selskaper Det vises til egen sak om eierskapet i Akershus Energi som legges fram for fylkestinget samtidig med denne. NÆRINGSUTVIKLING Kjeller Innovasjon AS (tidligere Campus Kjeller A/S) Omsetning NOK 37,6 mill. (2011) aksjer/ 11,9 % sum pålydende kr Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

2 NILU, SIVA, IFE, StatoilHydro New Energy AS, FFI m. Fl. Kjeller Innovasjon AS er et selskap som har som hovedformål å - identifisere forretningsideer med utgangspunkt i forskningsresultater og bistå med å få dem ut i markedet i form av bedriftsetableringer eller lisensiering til eksisterende industri, - drive inkubatoren som støtter og veileder de nyetablerte bedriftene med sikte på å skape lønnsom forretning raskest mulig og - bidra til å sikre finansiering for nye selskaper og prosjekter. Forretningsområdene er innenfor energi, miljø, samfunnssikkerhet, bioteknologi og relevant IKT. Kjeller Innovasjon AS (Campus Kjeller) ble etablert i 1995 for å kommersialisere forskningsresultater enten gjennom bedriftsetablering eller lisensiering. et har 13 ansatte. Hoveddelen er finansiert gjennom virkemidler fra Innovasjon Norge, SIVA, Forny og prosjekt-/inkubatortilskudd fra AFK. Kjeller Innovasjon har eierskap i 23 bedrifter. 10 kommersialiseringer ble gjennomført i selskapsetableringer og 5 lisensieringer. En representant: Thore Desserud et er en viktig aktør og samarbeidspartner i fylkeskommunes arbeid med entreprenørskap og innovasjon. Kjeller Innovasjon har hovedansvaret for kommersialisering av forskningsresultater fra Kjeller- og Åsmiljøet. Videre har fylkeskommunen i samarbeid med Kjeller Innovasjon etablert Akershus Teknologifond, som er en stor satsing innenfor såkornfinansiering av kunnskapsbedrifter. KI er også en viktig samarbeidspartner i regionale prosjekter som fylkeskommunen er involvert i, i samarbeid med bl.a Samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Siden selskapet i stadig større grad har utviklet seg til å bli en strategisk regional aktør i tillegg til kjerneoppgavene innenfor kommersialisering av forskningsresultater, har det blitt av økende betydning å opprettholde fylkeskommunens eierskap i selskapet. Oslo Teknopol IKS Interkommunalt selskap 50 %, bokført verdi kr Oslo kommune 50% Bidra til styrket kontakt og samhandling mellom regionens FoUmiljøer og næringsliv med utgangspunkt i bedriftenes behov. Forestå markedsføring av Osloregionen som internasjonal næringsregion, bla via internett. Tilrettelegge informasjon til bedrifter og etablerere via internett. Gjennomføre oppdrag etter bestilling fra deltakerne OT er et næringspolitisk instrument for AFK og OK. et er organisert i samsvar med lov om interkommunale selskaper. 4 ansatte. OT har som hovedaktiviteter å drive internasjonal profilering av hovedstadsregionen, samt utvikle de kunnskapsbaserte næringsmiljøene. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

3 et har et styre på 3 samt et representantskap som er øverste organ med politiske representanter fra Oslo og Akershus. Representantskapet består av 6 politiske representanter, 3 fra Oslo kommune og 3 fra Akershus fylkeskommune, med personlige varamedlemmer. Thore Desserud er AFKs representant i styret. Oslo Teknopol er besluttet avviklet. Det arbeides med å effektuere fylkestingets vedtak. Akershus Teknologifond AS (ATF) NOK 6,2 mill aksjer/ 57 % Kjeller Innovasjon AS 37 %, SIVA 6 % et er et investeringsselskap med formål å investere i teknologi- og kunnskapsbaserte små og mellomstore bedrifter i Akershus med den hensikt å skape avkastning for eierne gjennom utvikling og salg av disse selskaper. en har ingen ansatte. Fondet forvaltes av Kjeller Innovasjon AS Investeringsselskap. Fylkeskommunen har en representant i styret: Knut Auke ATF er et viktig virkemiddel i fylkeskommunens utviklingsarbeid innenfor innovasjon og entreprenørskap. Innovasjon Norge Særlovselskap NOK 1,4 mrd. bevilget over statsbudsjettet 2,58 % Staten ved NHD 51 %. Fylkeskommunene 49 % (2,58 % hver). Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Forvalter av næringspolitiske virkemidler. AFK kom inn på eiersiden i 2010 sammen med øvrige fylkeskommuner som en del av regionreformen. Ca 600 ansatte fordelt på regionkontorer i stort sett alle fylker, samt utenlandskontorer. Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold har 29 ansatte. et er hovedsakelig finansiert over statsbudsjettet. AFK oppnevner representant i regionstyret. AFKs representant: Solveig Schytz Innovasjon Norge spiller en viktig rolle i Akershus og har en sentral rolle i det regionale partnerskapet. Fylkeskommunen har et godt og Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

4 omfattende samarbeid med Innovasjon Norges regionkontor. De viktigste arenaene for dette samarbeidet er det regionale innovasjonsprogrammet (RIP) og samarbeidet om førstelinjetjenesten. Innovasjon Norge er den mest sentrale virkemiddelaktøren mht. å utløse innovasjons- og verdiskapingspotensialet nasjonalt og i hovedstadsregionen. Oslotech (tidl Forskningsparken AS) Omsetning NOK 90 mill. (2011) 5 B-aksjer, bokført verdi kr ( <1%) Oslo kommune 11,0% SIVA 30,5%, Universitetet i Oslo 33,4%, m.fl. Oslotech er et senter for nyskaping, forskning og utvikling. Forskningsparken ble etablert i 1989 og har 16 ansatte, hvorav 6 kvinner. Hoveddelen er finansiert ved leieinntekter og offentlige tilskudd ved bl.a. Forny- og SIVA-midler. Forskningsparken har direkte eierskap i oppstartselskaper og innovasjonsselskaper. Totalt arbeider 1600 personer i Forsknings-parken fordelt på 150 virksomheter. AFK har ingen styrerepresentasjon i Forskningsparken. AFKs eierskap må sies å være av symbolsk karakter og eierskapet har ingen betydning verken for Forskningsparken eller AFK. Øvre Romerike Næringsutbygging A/S et ble oppløst ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER Fylkeskommunen er deleier i samtlige arbeidsmarkedsbedrifter i fylket. De fleste AMB bedriftene har de siste årene gjennomført omfattende omstillinger fra rene industribedrifter til opplæringsbedrifter med vekt på kunnskaps og karriereformidling. AMB bedriftene bidrar til at mange av deltakerne formidles tilbake i ordinær jobb, gjennom samarbeid med næringslivet i sin region. Fylkesrådmannen mener at fylkeskommunen bør fortsette sitt eierskap i disse bedriftene både fordi bedriftene utfører en viktig samfunnsoppgave og fordi bedriftene er viktige samarbeidspartnere både for de videregående skolene, fagopplæringen og for fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid. Fylkesrådmannen ser i dag ingen grunn til å endre den eierandelen som fylkeskommunen har. OrbitArena as NOK 72,4 mill kr (omsetning for hele konsernet) aksjer/ 16,91%, bokført verdi kr Eidsvoll kommune 25,87%, Hurdal kommune 4,06%, Nannestad kommune 12,17%, Ullensaker kommune 26,37%, Gjensidige Nor Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

5 10,14%, Øvrige 4,48% Bedriftens primære formål er å drive yrkesmessig attføring. Dette består av avklaring, kvalifisering, formidling til ordinært arbeid, kvalifisering og tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Grunnlaget for attføringsvirksomheten er både industriproduksjon og annen næringsvirksomhet. AMB bedrift og aksjeselskap. 65 fast ansatte. 461 personer gjennomført arbeidsmarkedstiltak i tiltaksplasser. Konsernet består av OrbitArena AS og datterselskapene OrbitArena Anker as og OrbitArena Regnskap as. Industridelen består av trevareprodukter til møbelindustrien, barnehager og skoler. I tillegg kommer pakke, monteringstjenster, plastbelegg på bøker til skoler og bibliotek og servicevirksomhet med barnehage, butikk, catering med mer. Bedriften mottar ingen fylkeskommunale tilskudd og baserer sine inntekter på salg av tjenester og produkter og attføringstjenester fra NAV. Fylkeskommunen har en representant i styret: Ine Foss OrbitArena AS er en industribedrift som har drevet et aktivt omstillingsarbeid for å få flere læringsarenaer for deltakerne med vekt på kunnskap og kompetanseutvikling. Follo Futura A/S Omsetning i 2011: 35 mill kr. 508 aksjer/ 14%, bokført verdi kr Ås kommune 14,7%, Oppegård kommune 17,3%, Ski kommune 23,9%, Vestby kommune 11,6%, Enebakk kommune 6,1%, Frogn kommune 12,2%, Andre 0,22% Arbeidsmarkedsbedrift med kjernekompetanse innenfor karriereveiledning, kompetanseutvikling, bemanning og tilvirking av fysikalsk utstyr. Bedriften er en godkjent tiltaksarrangør for NAV hvor formålet er å tilby veiledning og kvalifisering med tanke på jobb og ny karriere. Tilbudet omfatter både tjenesteproduksjon for det offentlige og vareproduksjon for det private markedet. Bedriften er en eksportbedrift og produserer produkter innenfor fysioterapi, medisinsk treningsterapi og tekniske hjelpemidler. Andre læringsarenaer er kafé, salg og service samt industri og materialadministrasjon og i eksterne bedrifter. Bedriften har 20 fast ansatte. 181 tiltaksplasser. 281 personer har gjennomført tiltak i AMB bedrift.. Bedriften mottar tilskudd fra NAV, men er avhengig av inntekter fra bedriftens kommersielle virksomhet. Det gis ingen fylkeskommunale tilskudd. Fylkeskommunen har en representant i styret, Anne Karin Øksnevad, rektor ved Ski videregående skole (2007) Bedriften er en viktig aktør for å drive sysselsetting, kvalifisering og Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

6 karriereveiledning av yrkeshemmede i Follo. Bedriften er godkjent som lærebedrift. Follo Futura AS er en nyskapende bedrift som har gjennomført et stort omstillingsarbeid. DI-gruppen A/S NOK 51,2 mill (2011) 357 aksjer/ 29,3%, bokført verdi kr Bærum kommune 49,9%, Asker kommune 20;8% Arbeidsmarkedsbedrift med to hovedformål: produksjon av varer og tjenester som gir bedriften inntekter, og som samtidig er et virkemiddel i arbeidstrening og kvalifisering. Består av 5 avdelinger (DI kompetanseutvikling DI grafisk DI medisinsk DI kantine) i tillegg til et datterselskap, DI Bedriftsservice AS. Bedriften har 200 tiltaksplasser og 13 lærlingeplasser. AMB bedrift.. Bedriften mottar tilskudd fra NAV, men er også avhengig av inntekter fra bedriftens kommersielle virksomhet. Det gis ingen fylkeskommunale tilskudd. Fylkeskommunen har en representant i styret. Rektor Jarle Furnes fra Rud videregående skole. Bedriften er godkjent som lærebedrift. Bedriften har fått på plass ny ledelse i 2007 og gjennomfører nå et aktivt fornyelsesarbeid for å bedre sin kommersielle plattform og for å øke salget av produkter og tjenester. Bedriften er en viktig aktør for attføringsarbeidet i regionen gjennom at den tilbyr arbeidsutprøving og kvalifisering innenfor mange ulike fagområder. Norasonde A/S 95 mill kr (2011) 25,1 % Skedsmo kommune 21,31%, Lørenskog kommune 15,17%, Nittedal kommune 10,73%, Rælingen kommune 9,49%, Sørum kommune 7,82%, Fet kommune 6,25%, Gjerdrum kommune 2,33%, Norsk Folkehjelp 0,33%. et er å gjennomføre yrkesavklaring, arbeidsutprøving og kvalifisering med målsetting om at deltakerne skal kunne få arbeid i en ordinær virksomhet. Metodene er basert på skreddersøm for den enkelte gjennom handlingsplaner samt tilby særskilt tilrettelagt arbeid for arbeidstakere som trenger dette. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

7 AMB bedrift og et aksjeselskap med 89 fast ansatte. 381 tiltaksplasser personer gjennomførte ulike tiltak i I 2007 overdro Skedsmo kommune samtlige aksjer i NERO Produkter AS til Norasonde. (varig tilrettelagte arbeidsplasser) Denne er lokalisert like ved Norasonde AS. Bedriften tilbyr arbeidstrening innen mange ulike fagområder som: mekanisk, elektro, grafisk print shop, kantine, butikk, transport, logistikk, regnskap, kunst m.m. AMB bedrift.. Bedriften mottar tilskudd fra NAV, men er også avhengig av inntekter fra bedriftens kommersielle virksomhet. Det gis ingen fylkeskommunale tilskudd. Fylkeskommunen har en representant i styret, Tone M. Finbraaten. Bedriften er en viktig aktør for å drive sysselsetting, kvalifisering og karriereveiledning av yrkeshemmede på nedre Romerike. Norasonde AS har gjennomført store endringer og fornyelse og utvidet sine arbeidsområder i bedriften. KOLLEKTIVTRAFIKK Ruter A.S Omsetning i 2012: 5,3 mrd. kr. Av dette er billettinntekter 2,9 mrd. kr, og tilskudd på kr. 2,3 mrd. kr hvorav tilskudd fra Akershus inkludert Oslopakke 3-midler utgjør 0,9 mrd. Kr 40 %, bokført verdi 80 mill. kr Oslo Kommune 60% ets formål er å legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset transportsystem for hele Oslo og Akershus. et skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre transporttilbudet i Oslo og Akershus og kjøpe kollektive transporttjenester med grunnlag i bevilgninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. et ble opprettet i januar 2008 og hadde i ansatte fordelt på 129,5 årsverk. Trafikkdriften utføres av separate operatørselskap etter kontrakt med Ruter As Tone Skogen og Anita Orlund Ruter spiller en meget viktig rolle for å nå politiske målsettinger om et godt kollektivtrafikktilbud i Oslo og Akershus. Fylkeskommunens eierskap er svært viktig. Akershus og Oslo ønsker å oppdatere aksjonæravtalen, bl.a. å innarbeide punkter om eiermøter og fjerne punkter som ikke lenger er aktuelle. Sak om dette vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet av 2013 Akershus KollektivTerminaler FKF Fylkeskommunalt foretak Omsetning 2012: 53,1 mill. kr. 100%, bokført verdi kr Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

8 Akershus KollektivTerminaler FKF er et fylkeskommunalt foretak med formål å forvalte, drifte og vedlikeholde fylkeskommunens bussterminaler og innfartsparkeringsplasser. Foretaket er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av kollektivterminaler og skal medvirke til å ivareta fylkeskommunens forpliktelser i henhold til samferdselslovgivningen med tanke på ivaretakelse av infrastruktur for kollektiv busstransport. Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) ble opprettet i 1999 (opprettet som aksjeselskap, omdannet til FKF i 2002 (FT-sak 64/02)). Foretaket har som formål å sørge for en tilfredsstillende drift av fylkeskommunens bussterminaler og innfartsparkeringsplasser. Akershus KollektivTerminaler FKF har i dag ansvaret for følgende bussterminaler: Lillestrøm, Sandvika, Asker, Bekkestua, Eidsvoll Verk, Eidsvoll, Nannestad, Kløfta, Lørenskog sentrum, Årnes, Sørumsand, Ski, Nesodden, Leirsund, Lysaker, Strømmen, Vestby, Ås og Olavsgaard og Aker brygge, Nesodden, Oslo. 40,15 årsverk (2012) Fylkestinget oppnevner tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Medl: Tore Skar, Runar Hannevold, Ann Håkonsen et spiller en viktig rolle for å ivareta fylkeskommunens ansvar når det gjelder kollektivknutepunkt/-terminaler. Fylkestinget vedtok i juni 2012 (sak 69/12) å be fylkesrådmannen samarbeide med Oslo kommune med sikte på en samordning av infrastrukturen for buss- og fergetrafikken i et nytt eget selskap, alternativt innen Ruter. Rapport fra ekstern konsulent vil foreligge i løpet av 1. halvår A/S Vaterland Bussterminal Omsetning i 2012: 17,046 mill. kr A-aksjer/ 78,5%, bokført verdi kr Oslo kommune 1400 B-aksjer (21,5%) et skal ivareta drift og forvaltning av Oslo bussterminal samt annen virksomhet i forbindelse med dette, og sørge for at bussterminalen drives ved egen virksomhet eller ved utleie. Stiftet i ets oppgaver er etter avtale satt bort til Akershus KollektivTerminaler FKF. Det er følgelig ingen ansatte i selskapet. Drift av Oslo Bussterminal Fylkesutvalget oppnevner tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Medl: Inger Johanne Bjørnstad, Kari Drangsholt, Erlend Helle et ivaretar fylkeskommunens eierinteresser i Norges klart største og viktigste bussterminal. Fylkestinget vedtok i juni 2012 (sak 69/12) å be fylkesrådmannen samarbeide med Oslo kommune med sikte på en samordning av infrastrukturen for buss- og fergetrafikken i et nytt eget selskap, alternativt innen Ruter. Rapport fra ekstern konsulent vil foreligge i løpet av 1. halvår Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

9 VEGFINANSIERING -BOMPENGESELSKAPER Vegfinans AS er et felles administrasjonsselskap for 15 bompengeselskaper på Østlandet. AFK var deleier i 4 av selskapene: Oslofjordforbindelsen AS, RV2-Kongsvingervegen AS, E6-Gardermoen-Moelv AS og E-16 Sollihøgda AS. Disse 4 bompengeselskapene var med i den omstruktureringingen som ble beskrevet i sak til fylkestinget i juni Endring av eierstrukturen i Vegfinans AS ble gjennomført i juni Vegfinans overtok eierskapet til bomselskapene mot at fylkeskommunen (og de andre eierne) gikk inn som eiere i Vegfinans AS. AFK er deleier i 2 andre bompengeselskaper: Hadelandsvegen AS og Fjellinjen AS. Hadelandsvegen AS vil ha nedbetalt sitt lån i løpet av første halvår 2013 og skal deretter avvikles. Fjellinjen AS er Norges største bompengeselskap og er ikke med i Vegfinans AS. Det pågår samtaler mellom partene, men eventuell framtidig deltagelse i Vegfinans, eller en annen form for formelt samarbeid, er ikke avklart. A/S Fjellinjen Driftsinntekter i 2012: 2,2 mrd kr 44 B-aksjer/ 40%, bokført verdi kr Oslo kommune 66 A-aksjer/60% ets formål er å fullfinansiere E-18 gjennom Oslo sentrum, delfinansiere hovedveiutbyggingen i Oslo og Akershus (Oslopakke 1) og delfinansiere en forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2) Fjellinjen AS ble etablert med formål å fullfinansiere E-18 gjennom Oslo sentrum med Oslo kommune som eneaksjonær. Senere har selskapets ansvarsområde blitt utvidet til å omfatte delfinansieringen av hovedveiutbyggingen i Oslo og Akershus, (Oslopakke 1). Samtidig ble det vedtatt en bompengering som grunnlag for finansieringen. Akershus fylkeskommune kom inn som aksjonær i Fra har selskapet også fått i oppdrag å delfinansiere en forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2). Innkrevingen av bompenger inngår også som en del av finansieringen av Oslopakke 3. Fylkesutvalget oppnevner to av seks styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Medl: Anette Solli (H), Rolf Lasse Lund (A). Se generelle kommentarer innledningsvis under Vegfinansiering bompengeselskaper. A/S Oslofjordtunnelen Solgt til Vegfinans AS i juni 2012 Hadelandsvegen AS Driftsinntekter i 2010: 31,2 mill kr 45 aksjer/ 50%, bokført verdi kr Oppland fylkeskommune 50% Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

10 ets formål er å delfinansiere ny vegforbindelse mellom Grua i Lunner kommune, Oppland og Gardermoen i Nannestad kommune Akershus tidligere rv. 35, Hadelandsvegen et ble etablert Fylkesutvalget oppnevner en av to medlemmer med personlige varamedlemmer. Medl: Lars Salvesen (Krf) etvil ha nedbetalt sitt lån i løpet av første halvår 2013 og skal deretter avvikles. E6 Gardermoen-Moelv AS Solgt til Vegfinans AS i juni 2012 Rv 16 Kongsvingervegen A/S (tidl. Rv2 Kongsvingervegen AS) Solgt til Vegfinans AS i juni 2012 E16 Sollihøgda AS Solgt til Vegfinans AS i juni 2012 Vegfinans AS 1 aksje/ 16,67%, bokført verdi kr Vegfinans ble etablert Eierskapet i Vegfinans er nå endret ved at de tidligere eiere av bompengeselskapene (som er fylkeskommuner/ kommuner) nå er direkte aksjonærer i Vegfinans. Vegfinans utøver sitt eierskap direkte overfor bomselskapene og er leverandør av tjenester til bomselskapene. ets formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene, å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter, og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det offentlige vegnett. et ble etablert i Se generelle kommentarer innledningsvis under Vegfinansiering bompengeselskaper. KULTUR Stiftelsen Akershusmuseet Stiftelse 66,6 mill kr (2011) Grunnkapitalen er kr ,-. Akershus fylkeskommunes andel er Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

11 kr ,- Akershus Kulturvernråds andel er kr Akershus fylkesmuseum er et konsolidert museum som skal arbeide for å ivareta den historiske dimensjonen i endringsprosessene i fylket. Museet skal dessuten arbeide for å styrke det lokale engasjementet for historie og kulturminnevern. Stiftelsen er opprettet av Akershus fylkeskommune og Akershus Kulturvernråd. Stiftelsen Akershus fylkesmuseum skal utvikle en sterk og allsidig virksomhet som ut fra en samlet plan skal arbeide med innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorien i fylket. Stiftelsen skal dessuten være et service- og samarbeidsorgan og yte fellestjenester til museer, historielag, arkiver og andre kulturvernmiljøer i Akershus. Akershus fylkeskommune har tre styremedlemmer med vararepresentanter og fem medlemmer med varamedlemmer i representantskapet. Konsolideringsprosessen for akershusmuseene nærmer seg sluttføring. Fylkeskommunens representasjon i museumsstyrene vil fra neste valgperiode konsentreres til Akershusmuseets styre og representantskap. Stiftelsen Akershus Teater Stiftelse Omsetning: 15.8 mill. kr. (2012) /stiftere kr. (Skedsmo kommune: kr, Akershus Teaterverksted (heter nå Akershus amatørteaterråd): kr. og Lillestrøm Kulturforum: kr.) Stiftelsen skal arbeide for at folk i Akershus fylke skal få et best mulig teatertilbud. Arbeidet skal være basert på et samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og amatører og med kunstnerisk forankring i fylket. Stiftelsen Akershus Teater ble i møte den 20. desember 2004 etablert med en stiftelseskapital på kr Stifterne er: Akershus fylkeskommune, Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum (Lillestrøm kultursenter), Skedsmo kommune og Akershus Teaterverksted. en er forsøkt endret fra stiftelse til aksjeselskap, jf HU sak 35/09. Stiftelsestilsynet fant at vilkårene for omgjøring til aksjeselskap ikke var til stede, og styret i Akershus Teater fattet da vedtak i tråd med dette (jf HU-sak 41/10). Teateret produserer og formidler profesjonelle teatertilbud i Akershus i tilknytning til Den kulturelle skolesekken, og for det frie marked med hovedfokus på samarbeid med kulturhusene. Akershus Teater har startet arbeid med sikte på å oppnå godkjenning som regionalt teater. Fylkestinget oppnevner to styremedlemmer med personlige varamedlemmer og fire representanter til stiftermøte. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

12 Akershus Teater har etablert seg som en av de mer vellykkede regionale kultursatsingene i fylket. Driften av selskapet er god og i tråd med forutsetningene. Fylkeskommunen anses fortsatt tjent med sitt engasjement i Akershus Teater. Tunet IS 27-samarbeid Netto driftsutgifter 2012: 1,34 mill kr (Brutto: 2,8 mill.kr) Ullensaker kommune: På vegne av kommunen, og ved leieavtale med Gardermoen Invest AS, å drifte eiendommen på Sør-Gardermoen og bygningene for å verne disse ved aktiv bruk. Forvaltningsansvaret vurderes overført til Akershusmuseet, jfr. FTsak 33/13. Viken Filmsenter AS pr.år pr.år Buskerud, Vestfold og Østfold fylkeskommuner Utvikle en regional filmkultur i alle fire fylker, for å bygge opp talenter regionalt, utvikle en regional bransje, samt øke interessen for filmkultur lokalt. Filmsenteret skal også ha en funksjon i forhold til barn og unge. Viken Filmsenter AS ble opprettet i 2011, med en samlet aksjekapital på kroner, fordelt på de fire fylkene med 25% hver. Driftsutgiftene fordeles etter folketall (Akershus 40%, Buskerud 20%, Vestfold 18% og Østfold 22%). Staten bidrar med aktivitetsmidler over statsbudsjettet, 5,3 mill kroner i Gi tilbud til den profesjonelle bransjen mht. kompetanseutvikling, utviklings- og produksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm, talentutvikling og tiltak for barn og unge. Akershus fylkeskommune har en styrerepresentant og en vararepresentant. Generalforsamlingen består av 4 politisk oppnevnte representanter (1 fra hver eier). Viken filmsenter AS er en viktig del av den regionale filmpolitikken og bidrar både til utvikling av en bærekraftig filmbransje i denne delen av landet og gir profesjonelle filmskapere mulighet for å få statlig støtte til kort- og dokumentarfilmproduksjoner. I tillegg er Viken Filmsenter AS proaktive på området talentutvikling i nært samarbeid med Mediefabrikken i Akershus. Fylkeskommunen er godt tjent med sitt engasjement i Viken Filmsenter AS. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

13 Nesoddparken as 2 mill kr (2012) 12,02 prosent. ets aksjekapital er kr ,-. ene som leier arbeidslokale på Nesoddparken og lokalt næringsliv. Nesoddparkens formål er å leie ut areal til næringsformål til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen kunst- og kulturnæringer, tilby tjenester og aktiviteter som bidrar til å utvikle denne type bedrifter og virksomheter, utføre aktiviteter som utvikler samarbeid og synergi mellom disse bedriftene. Nesoddparken skal etablere et tilbud som styrker leietakernes profesjonelle virksomhet i seg selv og i forhold til markedet, og legge til rette for og initiere en egen publikumsrettet programvirksomhet. Nesoddparken skal også bl.a. legge til rette for å etablere en skulpturpark Styret i Nesoddparken skal ha 5-8 medlemmer. et skal ha daglig leder. Akershus fylkeskommune har ingen styrerepresentanter Ekstern evaluering pågår. Politisk sak i september. REVISJON Akershus og Østfold fylkesrevisjon 27-samarbeid Østfold fylkeskommune Akershus og Østfold fylkesrevisjon sørger for på vegne av fylkestingene i Akershus og Østfold, å utføre revisjonsoppgaver som fremgår av kommuneloven, forskrift om revisjon, forskrift om kontrollutvalg og andre bestemmelser. AØF kan påta seg revisjon av andre virksomheter og selskaper enn fylkeskommunale, men oppdrag av større omfang skal alltid godkjennes av styret Revisjonssamarbeidet Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) ble opprettet med hjemmel i kommunelovens 60 nr. 4, jf. 27. Samarbeidet ble videreført fra med hjemmel i kommunelovens kapittel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon 78, jf. 27, og er en del av fylkeskommunens virksomhet. Samarbeidet er ikke et eget rettssubjekt og er ikke registrert i Foretaksregisteret. Akershus og Østfold fylkeskommuner har arbeidsgiveransvar for de medarbeiderne som er ansatt i den respektive fylkeskommune. Styret i AØF består av fem representanter med personlige varamedlemmer. Hvert fylkesting velger to representanter med personlige varamedlemmer til styret. Disse velges for fire år og følger fylkestingets valgperiode. I tillegg: en ansattrepresentant. Erfaringene fra samarbeidet med Østfold fylkeskommune er positive, og den organisasjonsformen som er valgt er enkel og hensiktsmessig. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

14 Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat 27-samarbeid Østfold fylkeskommune Etter vedtak i kontrollutvalgene og fylkestingene i Akershus og Østfold fylkeskommuner høsten 2004, ble det vedtatt å opprette et felles kontrollutvalgsekretariat fra Fylkestingene vedtok også vedtektene for sekretariatet som fikk navnet Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat (AØKS). AØKS skal på vegne av kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner, sørge for å løse sekretariatsoppgaver pålagt i kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og øvrige bestemmelser. AØKS er ikke eget rettssubjekt og er ikke registrert i Foretaksregisteret, men derimot i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) som en interfylkeskommunal bedrift under Østfold fylkeskommune. Jf. punkt 2 i Vedtektene for Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat. Styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat skal, i henhold til vedtektene for samarbeidet, bestå av lederne for kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner. Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer for representantene i styret, og disse velges av kontrollutvalget blant kontrollutvalgets medlem mer. Medlemmene velges for fire år og følger fylkestingets valgperiode. Se vurdering under Akershus og Østfold fylkesrevisjon. EIENDOM Galleri Akershus AS 500 aksjer/ 100 %, bokført verdi kr Eier fylkeskommunens administrasjonslokaler i Schweigaards gate 4 i Oslo. et ble opprettet i 1993 med bakgrunn i skattemessige forhold knyttet til fylkeskommunens administrasjonslokaler i Galleriet. Fylkeskommunen er skattepliktig for eiendom utenfor fylkets grenser. For å unngå at fylkeskommunen ble skattet direkte ble det opprettet et aksjeselskap. et vil være skattepliktig for inntekt, men ikke for formue. Dette sikrer Akershus fylkeskommune samme rammebetingelser mht. administrasjonslokaler (rådhus) som andre kommuner og fylkeskommuner hvor administrasjonslokalene ligger innenfor fylkets/kommunens grenser. Styret består av Knut Sletta (leder), Odd Anders Nilsen og Frank- Tore Toresen. Det vises til kommentarene under punktet organisasjon Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no Eierskapsmelding Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012 www.telemark.no Innhold 1 Innledning... 4 2 Hensikt med eierskapsmeldingen... 4 3 Eierskapspolitikk... 4 3.1 Motiver for eierskap... 5 3.1.1

Detaljer

Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014

Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 Vedlegg Lillehammer og Gausdal energiverk as Holding (LGE Holding as) sform Aksjeselskap snummer 986 652 671 Omsetning/driftsbudsjett 32.694.000 kr (2012-regnskap)

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2015 SIDE 2 AV 70 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK

Detaljer

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer