OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID"

Transkript

1 OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID ENERGI Akershus Energi AS, morselskap i konsern Kontantstrøm fra drift (2012): 511 mill. kr før skatt og renter 100 %, bokført verdi kr ets formål er Utbygging og produksjon av vannkraft, bioenergi/fjernvarme og annen fornybar energi, og bidra til forskning og utvikling på disse områdene. Omsetning av energi, herunder også gjennom finansielle kontraktstyper. Rådgivning, konsulentvirksomhet og tjenesteyting som har tilknytning til de nevnte formål. Vannkraftvirksomheten drives gjennom de heleide datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS, Glomma Kraftproduksjon AS, Skien Kraftproduksjon AS, Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS og Halden Kraftproduksjon AS. I tillegg har konsernet en eierandel på 25 % i Norsk Grønnkraft AS som eier og driver småkraftverk. Fjernvarmevirksomheten drives gjennom det heleide datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Konsernet har også en eierandel på 31% i Hynor Lillestrøm AS. Konsernet har ca 85 ansatte (31 i morselskapet) Konsernets virksomhet består i hovedsak av produksjon og omsetning av elektrisk energi basert på vannkraft. Årsproduksjon ca 2,3 TWh. I tillegg er det gjennomført betydelige investeringer innen fjernvarme. 5 aksjonærvalgte styremedlemmer i morselskapet: Einar Schiefloe (leder), Kjell Hugo Bendiksen (nestleder), Ann Elisabeth Wedø, Tron Erik Hovind og Cathrin Bretzeg. Representanter fra administrasjonen i AE i styrene i underliggende selskaper Det vises til egen sak om eierskapet i Akershus Energi som legges fram for fylkestinget samtidig med denne. NÆRINGSUTVIKLING Kjeller Innovasjon AS (tidligere Campus Kjeller A/S) Omsetning NOK 37,6 mill. (2011) aksjer/ 11,9 % sum pålydende kr Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

2 NILU, SIVA, IFE, StatoilHydro New Energy AS, FFI m. Fl. Kjeller Innovasjon AS er et selskap som har som hovedformål å - identifisere forretningsideer med utgangspunkt i forskningsresultater og bistå med å få dem ut i markedet i form av bedriftsetableringer eller lisensiering til eksisterende industri, - drive inkubatoren som støtter og veileder de nyetablerte bedriftene med sikte på å skape lønnsom forretning raskest mulig og - bidra til å sikre finansiering for nye selskaper og prosjekter. Forretningsområdene er innenfor energi, miljø, samfunnssikkerhet, bioteknologi og relevant IKT. Kjeller Innovasjon AS (Campus Kjeller) ble etablert i 1995 for å kommersialisere forskningsresultater enten gjennom bedriftsetablering eller lisensiering. et har 13 ansatte. Hoveddelen er finansiert gjennom virkemidler fra Innovasjon Norge, SIVA, Forny og prosjekt-/inkubatortilskudd fra AFK. Kjeller Innovasjon har eierskap i 23 bedrifter. 10 kommersialiseringer ble gjennomført i selskapsetableringer og 5 lisensieringer. En representant: Thore Desserud et er en viktig aktør og samarbeidspartner i fylkeskommunes arbeid med entreprenørskap og innovasjon. Kjeller Innovasjon har hovedansvaret for kommersialisering av forskningsresultater fra Kjeller- og Åsmiljøet. Videre har fylkeskommunen i samarbeid med Kjeller Innovasjon etablert Akershus Teknologifond, som er en stor satsing innenfor såkornfinansiering av kunnskapsbedrifter. KI er også en viktig samarbeidspartner i regionale prosjekter som fylkeskommunen er involvert i, i samarbeid med bl.a Samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Siden selskapet i stadig større grad har utviklet seg til å bli en strategisk regional aktør i tillegg til kjerneoppgavene innenfor kommersialisering av forskningsresultater, har det blitt av økende betydning å opprettholde fylkeskommunens eierskap i selskapet. Oslo Teknopol IKS Interkommunalt selskap 50 %, bokført verdi kr Oslo kommune 50% Bidra til styrket kontakt og samhandling mellom regionens FoUmiljøer og næringsliv med utgangspunkt i bedriftenes behov. Forestå markedsføring av Osloregionen som internasjonal næringsregion, bla via internett. Tilrettelegge informasjon til bedrifter og etablerere via internett. Gjennomføre oppdrag etter bestilling fra deltakerne OT er et næringspolitisk instrument for AFK og OK. et er organisert i samsvar med lov om interkommunale selskaper. 4 ansatte. OT har som hovedaktiviteter å drive internasjonal profilering av hovedstadsregionen, samt utvikle de kunnskapsbaserte næringsmiljøene. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

3 et har et styre på 3 samt et representantskap som er øverste organ med politiske representanter fra Oslo og Akershus. Representantskapet består av 6 politiske representanter, 3 fra Oslo kommune og 3 fra Akershus fylkeskommune, med personlige varamedlemmer. Thore Desserud er AFKs representant i styret. Oslo Teknopol er besluttet avviklet. Det arbeides med å effektuere fylkestingets vedtak. Akershus Teknologifond AS (ATF) NOK 6,2 mill aksjer/ 57 % Kjeller Innovasjon AS 37 %, SIVA 6 % et er et investeringsselskap med formål å investere i teknologi- og kunnskapsbaserte små og mellomstore bedrifter i Akershus med den hensikt å skape avkastning for eierne gjennom utvikling og salg av disse selskaper. en har ingen ansatte. Fondet forvaltes av Kjeller Innovasjon AS Investeringsselskap. Fylkeskommunen har en representant i styret: Knut Auke ATF er et viktig virkemiddel i fylkeskommunens utviklingsarbeid innenfor innovasjon og entreprenørskap. Innovasjon Norge Særlovselskap NOK 1,4 mrd. bevilget over statsbudsjettet 2,58 % Staten ved NHD 51 %. Fylkeskommunene 49 % (2,58 % hver). Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Forvalter av næringspolitiske virkemidler. AFK kom inn på eiersiden i 2010 sammen med øvrige fylkeskommuner som en del av regionreformen. Ca 600 ansatte fordelt på regionkontorer i stort sett alle fylker, samt utenlandskontorer. Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold har 29 ansatte. et er hovedsakelig finansiert over statsbudsjettet. AFK oppnevner representant i regionstyret. AFKs representant: Solveig Schytz Innovasjon Norge spiller en viktig rolle i Akershus og har en sentral rolle i det regionale partnerskapet. Fylkeskommunen har et godt og Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

4 omfattende samarbeid med Innovasjon Norges regionkontor. De viktigste arenaene for dette samarbeidet er det regionale innovasjonsprogrammet (RIP) og samarbeidet om førstelinjetjenesten. Innovasjon Norge er den mest sentrale virkemiddelaktøren mht. å utløse innovasjons- og verdiskapingspotensialet nasjonalt og i hovedstadsregionen. Oslotech (tidl Forskningsparken AS) Omsetning NOK 90 mill. (2011) 5 B-aksjer, bokført verdi kr ( <1%) Oslo kommune 11,0% SIVA 30,5%, Universitetet i Oslo 33,4%, m.fl. Oslotech er et senter for nyskaping, forskning og utvikling. Forskningsparken ble etablert i 1989 og har 16 ansatte, hvorav 6 kvinner. Hoveddelen er finansiert ved leieinntekter og offentlige tilskudd ved bl.a. Forny- og SIVA-midler. Forskningsparken har direkte eierskap i oppstartselskaper og innovasjonsselskaper. Totalt arbeider 1600 personer i Forsknings-parken fordelt på 150 virksomheter. AFK har ingen styrerepresentasjon i Forskningsparken. AFKs eierskap må sies å være av symbolsk karakter og eierskapet har ingen betydning verken for Forskningsparken eller AFK. Øvre Romerike Næringsutbygging A/S et ble oppløst ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER Fylkeskommunen er deleier i samtlige arbeidsmarkedsbedrifter i fylket. De fleste AMB bedriftene har de siste årene gjennomført omfattende omstillinger fra rene industribedrifter til opplæringsbedrifter med vekt på kunnskaps og karriereformidling. AMB bedriftene bidrar til at mange av deltakerne formidles tilbake i ordinær jobb, gjennom samarbeid med næringslivet i sin region. Fylkesrådmannen mener at fylkeskommunen bør fortsette sitt eierskap i disse bedriftene både fordi bedriftene utfører en viktig samfunnsoppgave og fordi bedriftene er viktige samarbeidspartnere både for de videregående skolene, fagopplæringen og for fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid. Fylkesrådmannen ser i dag ingen grunn til å endre den eierandelen som fylkeskommunen har. OrbitArena as NOK 72,4 mill kr (omsetning for hele konsernet) aksjer/ 16,91%, bokført verdi kr Eidsvoll kommune 25,87%, Hurdal kommune 4,06%, Nannestad kommune 12,17%, Ullensaker kommune 26,37%, Gjensidige Nor Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

5 10,14%, Øvrige 4,48% Bedriftens primære formål er å drive yrkesmessig attføring. Dette består av avklaring, kvalifisering, formidling til ordinært arbeid, kvalifisering og tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Grunnlaget for attføringsvirksomheten er både industriproduksjon og annen næringsvirksomhet. AMB bedrift og aksjeselskap. 65 fast ansatte. 461 personer gjennomført arbeidsmarkedstiltak i tiltaksplasser. Konsernet består av OrbitArena AS og datterselskapene OrbitArena Anker as og OrbitArena Regnskap as. Industridelen består av trevareprodukter til møbelindustrien, barnehager og skoler. I tillegg kommer pakke, monteringstjenster, plastbelegg på bøker til skoler og bibliotek og servicevirksomhet med barnehage, butikk, catering med mer. Bedriften mottar ingen fylkeskommunale tilskudd og baserer sine inntekter på salg av tjenester og produkter og attføringstjenester fra NAV. Fylkeskommunen har en representant i styret: Ine Foss OrbitArena AS er en industribedrift som har drevet et aktivt omstillingsarbeid for å få flere læringsarenaer for deltakerne med vekt på kunnskap og kompetanseutvikling. Follo Futura A/S Omsetning i 2011: 35 mill kr. 508 aksjer/ 14%, bokført verdi kr Ås kommune 14,7%, Oppegård kommune 17,3%, Ski kommune 23,9%, Vestby kommune 11,6%, Enebakk kommune 6,1%, Frogn kommune 12,2%, Andre 0,22% Arbeidsmarkedsbedrift med kjernekompetanse innenfor karriereveiledning, kompetanseutvikling, bemanning og tilvirking av fysikalsk utstyr. Bedriften er en godkjent tiltaksarrangør for NAV hvor formålet er å tilby veiledning og kvalifisering med tanke på jobb og ny karriere. Tilbudet omfatter både tjenesteproduksjon for det offentlige og vareproduksjon for det private markedet. Bedriften er en eksportbedrift og produserer produkter innenfor fysioterapi, medisinsk treningsterapi og tekniske hjelpemidler. Andre læringsarenaer er kafé, salg og service samt industri og materialadministrasjon og i eksterne bedrifter. Bedriften har 20 fast ansatte. 181 tiltaksplasser. 281 personer har gjennomført tiltak i AMB bedrift.. Bedriften mottar tilskudd fra NAV, men er avhengig av inntekter fra bedriftens kommersielle virksomhet. Det gis ingen fylkeskommunale tilskudd. Fylkeskommunen har en representant i styret, Anne Karin Øksnevad, rektor ved Ski videregående skole (2007) Bedriften er en viktig aktør for å drive sysselsetting, kvalifisering og Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

6 karriereveiledning av yrkeshemmede i Follo. Bedriften er godkjent som lærebedrift. Follo Futura AS er en nyskapende bedrift som har gjennomført et stort omstillingsarbeid. DI-gruppen A/S NOK 51,2 mill (2011) 357 aksjer/ 29,3%, bokført verdi kr Bærum kommune 49,9%, Asker kommune 20;8% Arbeidsmarkedsbedrift med to hovedformål: produksjon av varer og tjenester som gir bedriften inntekter, og som samtidig er et virkemiddel i arbeidstrening og kvalifisering. Består av 5 avdelinger (DI kompetanseutvikling DI grafisk DI medisinsk DI kantine) i tillegg til et datterselskap, DI Bedriftsservice AS. Bedriften har 200 tiltaksplasser og 13 lærlingeplasser. AMB bedrift.. Bedriften mottar tilskudd fra NAV, men er også avhengig av inntekter fra bedriftens kommersielle virksomhet. Det gis ingen fylkeskommunale tilskudd. Fylkeskommunen har en representant i styret. Rektor Jarle Furnes fra Rud videregående skole. Bedriften er godkjent som lærebedrift. Bedriften har fått på plass ny ledelse i 2007 og gjennomfører nå et aktivt fornyelsesarbeid for å bedre sin kommersielle plattform og for å øke salget av produkter og tjenester. Bedriften er en viktig aktør for attføringsarbeidet i regionen gjennom at den tilbyr arbeidsutprøving og kvalifisering innenfor mange ulike fagområder. Norasonde A/S 95 mill kr (2011) 25,1 % Skedsmo kommune 21,31%, Lørenskog kommune 15,17%, Nittedal kommune 10,73%, Rælingen kommune 9,49%, Sørum kommune 7,82%, Fet kommune 6,25%, Gjerdrum kommune 2,33%, Norsk Folkehjelp 0,33%. et er å gjennomføre yrkesavklaring, arbeidsutprøving og kvalifisering med målsetting om at deltakerne skal kunne få arbeid i en ordinær virksomhet. Metodene er basert på skreddersøm for den enkelte gjennom handlingsplaner samt tilby særskilt tilrettelagt arbeid for arbeidstakere som trenger dette. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

7 AMB bedrift og et aksjeselskap med 89 fast ansatte. 381 tiltaksplasser personer gjennomførte ulike tiltak i I 2007 overdro Skedsmo kommune samtlige aksjer i NERO Produkter AS til Norasonde. (varig tilrettelagte arbeidsplasser) Denne er lokalisert like ved Norasonde AS. Bedriften tilbyr arbeidstrening innen mange ulike fagområder som: mekanisk, elektro, grafisk print shop, kantine, butikk, transport, logistikk, regnskap, kunst m.m. AMB bedrift.. Bedriften mottar tilskudd fra NAV, men er også avhengig av inntekter fra bedriftens kommersielle virksomhet. Det gis ingen fylkeskommunale tilskudd. Fylkeskommunen har en representant i styret, Tone M. Finbraaten. Bedriften er en viktig aktør for å drive sysselsetting, kvalifisering og karriereveiledning av yrkeshemmede på nedre Romerike. Norasonde AS har gjennomført store endringer og fornyelse og utvidet sine arbeidsområder i bedriften. KOLLEKTIVTRAFIKK Ruter A.S Omsetning i 2012: 5,3 mrd. kr. Av dette er billettinntekter 2,9 mrd. kr, og tilskudd på kr. 2,3 mrd. kr hvorav tilskudd fra Akershus inkludert Oslopakke 3-midler utgjør 0,9 mrd. Kr 40 %, bokført verdi 80 mill. kr Oslo Kommune 60% ets formål er å legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset transportsystem for hele Oslo og Akershus. et skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre transporttilbudet i Oslo og Akershus og kjøpe kollektive transporttjenester med grunnlag i bevilgninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. et ble opprettet i januar 2008 og hadde i ansatte fordelt på 129,5 årsverk. Trafikkdriften utføres av separate operatørselskap etter kontrakt med Ruter As Tone Skogen og Anita Orlund Ruter spiller en meget viktig rolle for å nå politiske målsettinger om et godt kollektivtrafikktilbud i Oslo og Akershus. Fylkeskommunens eierskap er svært viktig. Akershus og Oslo ønsker å oppdatere aksjonæravtalen, bl.a. å innarbeide punkter om eiermøter og fjerne punkter som ikke lenger er aktuelle. Sak om dette vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet av 2013 Akershus KollektivTerminaler FKF Fylkeskommunalt foretak Omsetning 2012: 53,1 mill. kr. 100%, bokført verdi kr Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

8 Akershus KollektivTerminaler FKF er et fylkeskommunalt foretak med formål å forvalte, drifte og vedlikeholde fylkeskommunens bussterminaler og innfartsparkeringsplasser. Foretaket er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av kollektivterminaler og skal medvirke til å ivareta fylkeskommunens forpliktelser i henhold til samferdselslovgivningen med tanke på ivaretakelse av infrastruktur for kollektiv busstransport. Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) ble opprettet i 1999 (opprettet som aksjeselskap, omdannet til FKF i 2002 (FT-sak 64/02)). Foretaket har som formål å sørge for en tilfredsstillende drift av fylkeskommunens bussterminaler og innfartsparkeringsplasser. Akershus KollektivTerminaler FKF har i dag ansvaret for følgende bussterminaler: Lillestrøm, Sandvika, Asker, Bekkestua, Eidsvoll Verk, Eidsvoll, Nannestad, Kløfta, Lørenskog sentrum, Årnes, Sørumsand, Ski, Nesodden, Leirsund, Lysaker, Strømmen, Vestby, Ås og Olavsgaard og Aker brygge, Nesodden, Oslo. 40,15 årsverk (2012) Fylkestinget oppnevner tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Medl: Tore Skar, Runar Hannevold, Ann Håkonsen et spiller en viktig rolle for å ivareta fylkeskommunens ansvar når det gjelder kollektivknutepunkt/-terminaler. Fylkestinget vedtok i juni 2012 (sak 69/12) å be fylkesrådmannen samarbeide med Oslo kommune med sikte på en samordning av infrastrukturen for buss- og fergetrafikken i et nytt eget selskap, alternativt innen Ruter. Rapport fra ekstern konsulent vil foreligge i løpet av 1. halvår A/S Vaterland Bussterminal Omsetning i 2012: 17,046 mill. kr A-aksjer/ 78,5%, bokført verdi kr Oslo kommune 1400 B-aksjer (21,5%) et skal ivareta drift og forvaltning av Oslo bussterminal samt annen virksomhet i forbindelse med dette, og sørge for at bussterminalen drives ved egen virksomhet eller ved utleie. Stiftet i ets oppgaver er etter avtale satt bort til Akershus KollektivTerminaler FKF. Det er følgelig ingen ansatte i selskapet. Drift av Oslo Bussterminal Fylkesutvalget oppnevner tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Medl: Inger Johanne Bjørnstad, Kari Drangsholt, Erlend Helle et ivaretar fylkeskommunens eierinteresser i Norges klart største og viktigste bussterminal. Fylkestinget vedtok i juni 2012 (sak 69/12) å be fylkesrådmannen samarbeide med Oslo kommune med sikte på en samordning av infrastrukturen for buss- og fergetrafikken i et nytt eget selskap, alternativt innen Ruter. Rapport fra ekstern konsulent vil foreligge i løpet av 1. halvår Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

9 VEGFINANSIERING -BOMPENGESELSKAPER Vegfinans AS er et felles administrasjonsselskap for 15 bompengeselskaper på Østlandet. AFK var deleier i 4 av selskapene: Oslofjordforbindelsen AS, RV2-Kongsvingervegen AS, E6-Gardermoen-Moelv AS og E-16 Sollihøgda AS. Disse 4 bompengeselskapene var med i den omstruktureringingen som ble beskrevet i sak til fylkestinget i juni Endring av eierstrukturen i Vegfinans AS ble gjennomført i juni Vegfinans overtok eierskapet til bomselskapene mot at fylkeskommunen (og de andre eierne) gikk inn som eiere i Vegfinans AS. AFK er deleier i 2 andre bompengeselskaper: Hadelandsvegen AS og Fjellinjen AS. Hadelandsvegen AS vil ha nedbetalt sitt lån i løpet av første halvår 2013 og skal deretter avvikles. Fjellinjen AS er Norges største bompengeselskap og er ikke med i Vegfinans AS. Det pågår samtaler mellom partene, men eventuell framtidig deltagelse i Vegfinans, eller en annen form for formelt samarbeid, er ikke avklart. A/S Fjellinjen Driftsinntekter i 2012: 2,2 mrd kr 44 B-aksjer/ 40%, bokført verdi kr Oslo kommune 66 A-aksjer/60% ets formål er å fullfinansiere E-18 gjennom Oslo sentrum, delfinansiere hovedveiutbyggingen i Oslo og Akershus (Oslopakke 1) og delfinansiere en forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2) Fjellinjen AS ble etablert med formål å fullfinansiere E-18 gjennom Oslo sentrum med Oslo kommune som eneaksjonær. Senere har selskapets ansvarsområde blitt utvidet til å omfatte delfinansieringen av hovedveiutbyggingen i Oslo og Akershus, (Oslopakke 1). Samtidig ble det vedtatt en bompengering som grunnlag for finansieringen. Akershus fylkeskommune kom inn som aksjonær i Fra har selskapet også fått i oppdrag å delfinansiere en forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2). Innkrevingen av bompenger inngår også som en del av finansieringen av Oslopakke 3. Fylkesutvalget oppnevner to av seks styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Medl: Anette Solli (H), Rolf Lasse Lund (A). Se generelle kommentarer innledningsvis under Vegfinansiering bompengeselskaper. A/S Oslofjordtunnelen Solgt til Vegfinans AS i juni 2012 Hadelandsvegen AS Driftsinntekter i 2010: 31,2 mill kr 45 aksjer/ 50%, bokført verdi kr Oppland fylkeskommune 50% Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

10 ets formål er å delfinansiere ny vegforbindelse mellom Grua i Lunner kommune, Oppland og Gardermoen i Nannestad kommune Akershus tidligere rv. 35, Hadelandsvegen et ble etablert Fylkesutvalget oppnevner en av to medlemmer med personlige varamedlemmer. Medl: Lars Salvesen (Krf) etvil ha nedbetalt sitt lån i løpet av første halvår 2013 og skal deretter avvikles. E6 Gardermoen-Moelv AS Solgt til Vegfinans AS i juni 2012 Rv 16 Kongsvingervegen A/S (tidl. Rv2 Kongsvingervegen AS) Solgt til Vegfinans AS i juni 2012 E16 Sollihøgda AS Solgt til Vegfinans AS i juni 2012 Vegfinans AS 1 aksje/ 16,67%, bokført verdi kr Vegfinans ble etablert Eierskapet i Vegfinans er nå endret ved at de tidligere eiere av bompengeselskapene (som er fylkeskommuner/ kommuner) nå er direkte aksjonærer i Vegfinans. Vegfinans utøver sitt eierskap direkte overfor bomselskapene og er leverandør av tjenester til bomselskapene. ets formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene, å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter, og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det offentlige vegnett. et ble etablert i Se generelle kommentarer innledningsvis under Vegfinansiering bompengeselskaper. KULTUR Stiftelsen Akershusmuseet Stiftelse 66,6 mill kr (2011) Grunnkapitalen er kr ,-. Akershus fylkeskommunes andel er Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

11 kr ,- Akershus Kulturvernråds andel er kr Akershus fylkesmuseum er et konsolidert museum som skal arbeide for å ivareta den historiske dimensjonen i endringsprosessene i fylket. Museet skal dessuten arbeide for å styrke det lokale engasjementet for historie og kulturminnevern. Stiftelsen er opprettet av Akershus fylkeskommune og Akershus Kulturvernråd. Stiftelsen Akershus fylkesmuseum skal utvikle en sterk og allsidig virksomhet som ut fra en samlet plan skal arbeide med innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorien i fylket. Stiftelsen skal dessuten være et service- og samarbeidsorgan og yte fellestjenester til museer, historielag, arkiver og andre kulturvernmiljøer i Akershus. Akershus fylkeskommune har tre styremedlemmer med vararepresentanter og fem medlemmer med varamedlemmer i representantskapet. Konsolideringsprosessen for akershusmuseene nærmer seg sluttføring. Fylkeskommunens representasjon i museumsstyrene vil fra neste valgperiode konsentreres til Akershusmuseets styre og representantskap. Stiftelsen Akershus Teater Stiftelse Omsetning: 15.8 mill. kr. (2012) /stiftere kr. (Skedsmo kommune: kr, Akershus Teaterverksted (heter nå Akershus amatørteaterråd): kr. og Lillestrøm Kulturforum: kr.) Stiftelsen skal arbeide for at folk i Akershus fylke skal få et best mulig teatertilbud. Arbeidet skal være basert på et samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og amatører og med kunstnerisk forankring i fylket. Stiftelsen Akershus Teater ble i møte den 20. desember 2004 etablert med en stiftelseskapital på kr Stifterne er: Akershus fylkeskommune, Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum (Lillestrøm kultursenter), Skedsmo kommune og Akershus Teaterverksted. en er forsøkt endret fra stiftelse til aksjeselskap, jf HU sak 35/09. Stiftelsestilsynet fant at vilkårene for omgjøring til aksjeselskap ikke var til stede, og styret i Akershus Teater fattet da vedtak i tråd med dette (jf HU-sak 41/10). Teateret produserer og formidler profesjonelle teatertilbud i Akershus i tilknytning til Den kulturelle skolesekken, og for det frie marked med hovedfokus på samarbeid med kulturhusene. Akershus Teater har startet arbeid med sikte på å oppnå godkjenning som regionalt teater. Fylkestinget oppnevner to styremedlemmer med personlige varamedlemmer og fire representanter til stiftermøte. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

12 Akershus Teater har etablert seg som en av de mer vellykkede regionale kultursatsingene i fylket. Driften av selskapet er god og i tråd med forutsetningene. Fylkeskommunen anses fortsatt tjent med sitt engasjement i Akershus Teater. Tunet IS 27-samarbeid Netto driftsutgifter 2012: 1,34 mill kr (Brutto: 2,8 mill.kr) Ullensaker kommune: På vegne av kommunen, og ved leieavtale med Gardermoen Invest AS, å drifte eiendommen på Sør-Gardermoen og bygningene for å verne disse ved aktiv bruk. Forvaltningsansvaret vurderes overført til Akershusmuseet, jfr. FTsak 33/13. Viken Filmsenter AS pr.år pr.år Buskerud, Vestfold og Østfold fylkeskommuner Utvikle en regional filmkultur i alle fire fylker, for å bygge opp talenter regionalt, utvikle en regional bransje, samt øke interessen for filmkultur lokalt. Filmsenteret skal også ha en funksjon i forhold til barn og unge. Viken Filmsenter AS ble opprettet i 2011, med en samlet aksjekapital på kroner, fordelt på de fire fylkene med 25% hver. Driftsutgiftene fordeles etter folketall (Akershus 40%, Buskerud 20%, Vestfold 18% og Østfold 22%). Staten bidrar med aktivitetsmidler over statsbudsjettet, 5,3 mill kroner i Gi tilbud til den profesjonelle bransjen mht. kompetanseutvikling, utviklings- og produksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm, talentutvikling og tiltak for barn og unge. Akershus fylkeskommune har en styrerepresentant og en vararepresentant. Generalforsamlingen består av 4 politisk oppnevnte representanter (1 fra hver eier). Viken filmsenter AS er en viktig del av den regionale filmpolitikken og bidrar både til utvikling av en bærekraftig filmbransje i denne delen av landet og gir profesjonelle filmskapere mulighet for å få statlig støtte til kort- og dokumentarfilmproduksjoner. I tillegg er Viken Filmsenter AS proaktive på området talentutvikling i nært samarbeid med Mediefabrikken i Akershus. Fylkeskommunen er godt tjent med sitt engasjement i Viken Filmsenter AS. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

13 Nesoddparken as 2 mill kr (2012) 12,02 prosent. ets aksjekapital er kr ,-. ene som leier arbeidslokale på Nesoddparken og lokalt næringsliv. Nesoddparkens formål er å leie ut areal til næringsformål til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen kunst- og kulturnæringer, tilby tjenester og aktiviteter som bidrar til å utvikle denne type bedrifter og virksomheter, utføre aktiviteter som utvikler samarbeid og synergi mellom disse bedriftene. Nesoddparken skal etablere et tilbud som styrker leietakernes profesjonelle virksomhet i seg selv og i forhold til markedet, og legge til rette for og initiere en egen publikumsrettet programvirksomhet. Nesoddparken skal også bl.a. legge til rette for å etablere en skulpturpark Styret i Nesoddparken skal ha 5-8 medlemmer. et skal ha daglig leder. Akershus fylkeskommune har ingen styrerepresentanter Ekstern evaluering pågår. Politisk sak i september. REVISJON Akershus og Østfold fylkesrevisjon 27-samarbeid Østfold fylkeskommune Akershus og Østfold fylkesrevisjon sørger for på vegne av fylkestingene i Akershus og Østfold, å utføre revisjonsoppgaver som fremgår av kommuneloven, forskrift om revisjon, forskrift om kontrollutvalg og andre bestemmelser. AØF kan påta seg revisjon av andre virksomheter og selskaper enn fylkeskommunale, men oppdrag av større omfang skal alltid godkjennes av styret Revisjonssamarbeidet Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) ble opprettet med hjemmel i kommunelovens 60 nr. 4, jf. 27. Samarbeidet ble videreført fra med hjemmel i kommunelovens kapittel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon 78, jf. 27, og er en del av fylkeskommunens virksomhet. Samarbeidet er ikke et eget rettssubjekt og er ikke registrert i Foretaksregisteret. Akershus og Østfold fylkeskommuner har arbeidsgiveransvar for de medarbeiderne som er ansatt i den respektive fylkeskommune. Styret i AØF består av fem representanter med personlige varamedlemmer. Hvert fylkesting velger to representanter med personlige varamedlemmer til styret. Disse velges for fire år og følger fylkestingets valgperiode. I tillegg: en ansattrepresentant. Erfaringene fra samarbeidet med Østfold fylkeskommune er positive, og den organisasjonsformen som er valgt er enkel og hensiktsmessig. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

14 Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat 27-samarbeid Østfold fylkeskommune Etter vedtak i kontrollutvalgene og fylkestingene i Akershus og Østfold fylkeskommuner høsten 2004, ble det vedtatt å opprette et felles kontrollutvalgsekretariat fra Fylkestingene vedtok også vedtektene for sekretariatet som fikk navnet Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat (AØKS). AØKS skal på vegne av kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner, sørge for å løse sekretariatsoppgaver pålagt i kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og øvrige bestemmelser. AØKS er ikke eget rettssubjekt og er ikke registrert i Foretaksregisteret, men derimot i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) som en interfylkeskommunal bedrift under Østfold fylkeskommune. Jf. punkt 2 i Vedtektene for Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat. Styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat skal, i henhold til vedtektene for samarbeidet, bestå av lederne for kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner. Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer for representantene i styret, og disse velges av kontrollutvalget blant kontrollutvalgets medlem mer. Medlemmene velges for fire år og følger fylkestingets valgperiode. Se vurdering under Akershus og Østfold fylkesrevisjon. EIENDOM Galleri Akershus AS 500 aksjer/ 100 %, bokført verdi kr Eier fylkeskommunens administrasjonslokaler i Schweigaards gate 4 i Oslo. et ble opprettet i 1993 med bakgrunn i skattemessige forhold knyttet til fylkeskommunens administrasjonslokaler i Galleriet. Fylkeskommunen er skattepliktig for eiendom utenfor fylkets grenser. For å unngå at fylkeskommunen ble skattet direkte ble det opprettet et aksjeselskap. et vil være skattepliktig for inntekt, men ikke for formue. Dette sikrer Akershus fylkeskommune samme rammebetingelser mht. administrasjonslokaler (rådhus) som andre kommuner og fylkeskommuner hvor administrasjonslokalene ligger innenfor fylkets/kommunens grenser. Styret består av Knut Sletta (leder), Odd Anders Nilsen og Frank- Tore Toresen. Det vises til kommentarene under punktet organisasjon Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

15 AFK Eiendom FKF 100 % Fylkeskommunalt foretak AFK eiendom FKF har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Foretaket har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse. Einar Holstad (leder) Marit Kjær (nestleder) Sverre Bugge Gyda Berg Fylkeskommunens bygge- og eiendomsvirksomhet er samlet i AFK Eiendom FKF fra ANNET VIGO IKS Interkommunalt selskap 1/19 eierandel Fylkeskommunene og Oslo kommune et med selskapet er å formalisere driften av Vigo. et skal utvikle/videreutvikle, eie og /eller drifte fylkeskommunenes felles inntakssystem Vigo og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette, eksempelvis skoleadministrative systemer. et skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakere på de systemer man har rettigheter eller driftsoppgaver knyttet til. Stiftet 2011, formelt opprettet 1/ Vigo IKS er et formalisert samarbeid mellom landets fylkeskommuner og Oslo kommune hvor fylkesutdanningssjefene samles(ffu). Representantskap er selskapets øverste myndighet. Vigo IKS har sin administrasjon lokalisert til Telemark fylkeskommune. Vigo IKS har som sin hovedoppgave å ivareta fylkeskommunenes ansvar og interesse i Vigo og for et framtidig felles skoleadministrativt system (SAS). Vigo IKS ivaretar fylkeskommunenes eierrolle, forvaltningsrolle og rolle som behandlingsansvarlig på vegne av landets fylkeskommuner og Oslo kommune. Representantskapet: Ingunn O. Nordvold Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

16 Vigo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av nr. 06. Se for øvrig under punktet virksomhet. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet IS (TKØ) IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 Regnskap 2012: , budsjett 2012: Statlige midler : fylkeskommunale midler samlet for alle fylker: AFK eier 1/5, alle de fem fylkene eier 1/5 hver Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner og Oslo kommune Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i 2008 at det skulle opprettes 5 regionale odontologiske kompetansesentre. et er å sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans, drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og befolkningen i regionen, drive desentralisert spesialistutdannelse av tannleger, bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten, bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen, drive etterutdanning av tannhelsepersonell. Stiftet november 2011som IS etter å ha vært et prosjekt siden april 2008 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Østlandet Kirsten Ahlsen; direktør/fylkestannlege i hvert av fylkene sitter i styret for kompetansesenteret Eierskapet er i tråd med Helse og omsorgsdepartements føring for regionale odontologiske kompetansesentre, hensiktsmessig organisering og kompetansesenteret er i en oppbyggingsfase. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) Pensjonskasse Forvaltet 11,2 mrd. kr pr AFPK ble etablert 1. januar 1952 av fylkestinget i Akershus. Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte i henhold til pensjonskassens vedtekter. Pensjonskassens målsetting er å drive en økonomisk konkurransedyktig pensjonsinnretning med faglig høyt nivå og god service til medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. Pensjonskassen er en egen juridisk enhet og ledes av et styre med syv medlemmer. Fem styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av fylkestinget i Akershus. To styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, blant innskuddspliktige medlemmer i pensjonskassen. Grethe Hjelle (leder), Finn Terje Tønnessen (nestleder), Karin Adolfsen, Turid Jenssen, Sverre Myrli, Siv Svensson Ostrø, Sissel Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

17 Rødevand. Det skal etableres en ny pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsregionen fra Det fremmes egen sak til fylkestinget i juni 2013 om dette. For AFPK berører endringen 79 % av premiereserven. AFPK kan videreføres som egen pensjonskasse også etter delingen. Dette vil være en pensjonskasse med i overkant av 2 mrd. kroner i forvaltning, og dermed betydelig større enn de fleste kommunale pensjonskasser. Akershus fylkeskommune - Eierskapsmelding til fylkestinget

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016 Strategiforum Oslo, 15 desember 2016 Foretaket har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde bussterminaler, fergeterminaler, bussanlegg, stoppesteder og innfartsparkering Hovedansvarsområder Forvalte

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL NORASONDE AS Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt Dato: Januar 2014 Bakgrunn, formål og problemstillinger

Detaljer

Ny organisering av bompengebransjen

Ny organisering av bompengebransjen Saknr. 16/12060-1 Saksbehandler: Rune Hoff Ny organisering av bompengebransjen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Saknr. 14/9711-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Brede Kristen Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 14.10.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS

Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 49906/2016 Klassering: Q30 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 09.06.2016 Fylkestinget 22.06.2016 Bompengereformen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 07.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:35 1 Faste

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer Saknr. 15/8014-6 Saksbehandler: Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.11.2013 Møtested: IFE - Instituttveien 18, 2007 Kjeller Møtedato: 06.11.2013 Tid: 14:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 21.06.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 21.06.2017 Tid: 09:30 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Konsernperspektivet i tilsyn og revisjon

Konsernperspektivet i tilsyn og revisjon Konsernperspektivet i tilsyn og revisjon NKRF fagkonferanse 13. juni 2016 Foto: Ernst Furuhatt Konsernperspektivet Hvorfor? Første og viktigste spørsmålet er alltid HVORFOR? Kommunelovens 1 Lovens formål

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Saknr. 14/10888-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Pasientreiser

Detaljer

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEINNKALLING Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest på mail til politisk.sekretariat@ahk.no eventuelt på tlf. 930

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.03 Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe for 2014 Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Torsdag 26. september 2013, kl. 09.00 Sted Nannestad kommunehus, kommunestyresalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer