Fra forvaltning til forretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra forvaltning til forretning"

Transkript

1 Fra forvaltning til forretning

2 Bakgrunn Endringer og omstilling er ikke noe nytt i norsk offentlig forvaltning. I perioden fra har det vært gjennomført 3500 omorganiseringer i den norske sentraladministrasjonen. Fra begynnelsen av 1980-årene har imidlertid forsøkene på å drive en mer systematisk forvaltningspolitikk ført til en rekke endringsprogrammer, hvor det siste skuddet på stammen er Bondevik II-regjeringens Fra ord til handling. Et av de sentrale tiltak som angis i denne forvaltningspolitiske redegjørelsen er å sikre et skille mellom statens roller som myndighet, eier, tjenesteprodusent, finansieringskilde og kontrollør. Samling og nedsalg av statlige næringsinteresser er tiltak som er mye brukt for å nå regjeringens mål. Et annet er å skille klarere mellom forvaltning og tjenesteproduksjon, og mellom ansvar for finansiering av offentlige tilbud og selve produksjonen av tjenestene. Disse skillene er viktige for at regjeringen skal kunne åpne for konkurranseutsetting av tjenesteproduksjon. Hovedprinsippet i effektiviseringsarbeidet vil altså være det som i redegjørelsen betegnes som fristilling av offentlige tjenesteytere. Organisatorisk fristilling fra forvaltningen betyr at virksomheter, eller deler av virksomheter, overføres til selvstendige rettssubjekter. Eksempel på slike rettssubjekter er: Statsforetak Selskap opprettet med hjemmel i lov om statsforetak, for eksempel Statkraft SF Særlovselskap Selskap opprettet med hjemmel i en særskilt lov som er skreddersydd for selskapet, for eksempel tidligere NSB BA Aksjeselskap Selskap opprettet med hjemmel i lov om aksjeselskap, for eksempel Posten AS Stiftelser Selskap opprettet med hjemmel i lov om stiftelser, for eksempel Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) New Public management (NPM) er en betegnelse som ofte brukes om et knippe av reformtiltak i offentlig sektor. NPM er eksportert fra land til land de siste 20 årene. Særlig sterk har denne endringsbølgen vært i engelskspråklige land, særlig USA, Storbritannia, Australia og New Zealand. I den norske varianten av NPM er organisatorisk fristilling en av hovedkomponentene. NTL mener at en sterk og effektiv offentlig sektor, hvor viktige primæroppgaver løses i offentlig regi, er den beste garantisten for å sikre rettferdig fordeling og et godt tilbud til alle. Å privatisere og konkurranseutsette disse oppgavene løser ikke de utfordringene samfunnet står overfor. Slike oppgaver skal fortsatt løses ved bruk av offentlig ansatte. Å fastsette omfanget og kvaliteten på det offentlige tjenestetilbud må være et folkevalgt ansvar, i motsetning til hva som nå skjer, for eksempel med sykehusene. Det grunnleggende demokratiske problemet er hvor langt man kan gå i retning av å fristille de ulike virksomhetene uten å miste muligheten for politisk styring og kontroll. Resultatet av en organisatorisk fristilling er at beslutningsmyndighet flyttes fra regjering og storting til den fristilte virksomheten. I dette temaflaket vil vi imidlertid ikke ta for oss hvilke konsekvenser fristilling har for muligheten til politisk styring og kontroll. Vi vil konsentrere oss om hvilke konsekvenser fristillingen har for de ansattes rettigheter i form av lønnsog arbeidsvilkår, NTLs påvirkningsmuligheter i prosessene, og hvordan NTL kan ivareta medlemmenes rettigheter. Resultatet av en organisatorisk fristilling er at beslutningsmyndighet flyttes fra regjering og storting til den fristilte virksomheten.

3 Hvordan skjer en beslutning om fristilling? Omdanning av statlige virksomheter er en del av de politiske prosessene, og det står ofte strid om valg og utforming av tilknytningsformer. Prosessenes utfall er i mange tilfelle politiske kompromisser. Initiativet til å endre tilknytningsformen kan komme fra flere hold. Ofte vil det være ledelsen eller styret for virksomheten som har behov for å få større handlefrihet, men initiativet kan også komme fra eierdepartementet, Stortinget eller Regjeringen. I noen tilfeller kan ikke initiativet til endring knyttes til denne typen aktører, men har kommet som et resultat av forpliktelser i forhold til internasjonale avtaler. Vedtak om fristilling av en virksomhet fra statsforvaltningen kan komme som et resultat av en offentlig utredning, en stortingsmelding, en odelstingsproposisjon eller et forslag i behandlingen av statsbudsjettet. Uavhengig av hvem som er initiativtaker, hvordan prosessen rundt fristillingen organiseres, og hvordan beslutningen fattes, er det viktig at vi så raskt som mulig forsøker å få innvirkning i beslutningsprosessen. Enhver fristilling av en virksomhet fra statsforvaltingen krever et stortingsvedtak. Gjennom deltakelse i prosessen kan vi som organisasjon påvirke og sikre videreføring av lov- og avtalefestede rettigheter, og legge til rette for at det blir opprettet en overenskomst for virksomheten. Vi kan videre medvirke til at det blir bestemt at rettigheter som ventelønn skal beholdes i en overgangsperiode på for eksempel tre år, og at medlemskap i Statens Pensjonskasse kan beholdes også etter fristillingen. Forbundet har også sett det som viktig å bruke sin påvirkning i prosjektene til å legge føringer på hvilken arbeidsgiverforening ny arbeidsgiver skal være medlem av. I denne stortingsperioden har dette ikke vært mulig, og spørsmålet er fullt og helt overlatt til virksomhetenes styrer. Gjennom deltakelse i prosessen kan vi som organisasjon påvirke og sikre videreføring av lov- og avtalefestede rettigheter Underveis i prosessen er det viktig at de tillitsvalgte har god kontakt med medlemmene. Former for organisatorisk fristilling Fristilling tar ulike former og betegnes på ulike måter. Noen av begrepene som brukes er konkurranseutsetting, anbudsutsetting, privatisering og utskilling. Det som skiller disse fristillingsformene fra hverandre er hvor omfattende ansvar det offentlige har etter fristillingen. Ansvaret kan deles i tre typer; ansvaret for å produsere (frembringe) tjenesten, ansvaret for å finansiere tjenesten, og ansvaret for å kontrollere og sette rammene for tjenesten. Konkurranseutsetting (anbudsutsetting) Betyr at det offentlige beskriver en vare eller en tjeneste som det offentlige har ansvaret for, og ber om et tilbud/ anbud i markedet. Det offentlige skal både finansiere, definere og kontrollere oppdraget. Det er bare ansvaret for å produsere (frembringe) tjenesten som overlates til den som vinner anbudet. Privatisering Innebærer å overføre både ansvaret, produksjonen, driften og finansieringen av en offentlig tjeneste eller produkt, eller deler av disse fra det offentlige til private selskaper eller enkeltpersoner. Utskilling(outsourcing) Vil si å skille ut ett sett med aktiviteter - ofte i form av en seksjon eller en avdeling. Dersom aktiviteten(e) skilles ut av statsforvaltningen, men staten fortsatt skal ha ansvaret for å bestille, finansiere eller betale for tjenesten, er konsekvensen den samme som ved konkurranseutsetting. Dersom staten ikke lenger skal ha ansvaret for finansieringen av aktiviteten(e) er konsekvensen den samme som ved privatisering. Felles for alle disse formene for fristilling fra forvaltningen er imidlertid at de får innvirkning på lønns- og arbeidsvilkårene. I det etterfølgende vil vi redegjøre nærmere for hva dette innebærer.

4 Konsekvenser for lønns- og arbeidsvilkår Arbeidstakerne i en fristilt virksomhet vil ikke lenger ha status som tjenestemenn med de lover og avtaler som følger av det å være tilsatt i staten; Overgangen fra tjenestemannslov til arbeidsmiljølov Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelser om at de ansatte har rett til medvirkning i ansettelses- og oppsigelsesprosesser. Tjenestemannsloven, som erstatter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens Kapittel XII for de som er tjenestemenn, vil ikke lenger gjelde. Dette fører blant annet til at den lovregulerte medbestemmelsen ved tilsettinger og oppsigelser faller bort. Tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven har også forskjellige regler for gjennomføring av oppsigelser. Tjenestemannsloven gir også arbeidstakere i staten mulighet til å motta ventelønn, en ordning som erstatter arbeidsledighetstrygd, og som normalt vil gi en bedre økonomisk uttelling. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen slike bestemmelser. Hovedavtalen i staten faller bort, og vil bli søkt erstattet av en annen hovedavtale eller andre hovedavtalebestemmelser, etter forhandlinger. Hovedtariffavtalen i staten som forhandles etter tjenestetvistlovens bestemmelser faller bort, og vil bli søkt erstattet av overenskomster som forhandles etter bestemmelsene i arbeidstvistloven. Det er vanlig at en del rettigheter fra tjenestemannsloven videreføres i lovs form i en overgangsperiode, vanligvis tre år. Dette vil blant annet gjelde ventelønnsbestemmelsene og fortrinnsrett til ledig stilling i staten ved overtallighet. Det er mulig for virksomheten å videreføre medlemskapet i Statens Pensjonskasse etter overføringen, men dette er avhengig av godkjenning i Statens Pensjonskasse, og fastsettes som regel i en eventuell overgangslov. Lovbestemte rettigheter som bortfaller og ikke videreføres i lov, vil det være mulig å videreføre i avtaler, dersom partene oppnår enighet om det. Hvis det ikke blir vedtatt en overgangslov i forbindelse med fristillingen, bør pensjonsordningen tas med i slike forhandlinger. Fristilling i seg selv fører ikke til dårligere lønns- eller arbeidsvilkår NTLs krav ved opprettelse av overenskomt vil alltid være at de rettigheter man hadde i staten skal videreføres og eventuelt forbedres, men tilpasses den enkelte virksomhet Denne type bestemmelser kan kreves videreført, for eksempel i den nye virksomhetens personalreglement. Alternativt kan dette tas inn i overenskomsten(e) som skal inngås mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Tjenestemannslovens bestemmelser om i hvilke tilfeller det er lovlig å inngå midlertidige arbeidsavtaler går lengre enn arbeidsmiljøloven. Stillingsvernsbestemmelsene er vesentlig forskjellige i de to lovene. Oppsigelsestid i tjenestemannsloven er knyttet opp til hvor lenge arbeidstakeren har jobbet i staten, mens lengden på oppsigelsestiden i arbeidsmiljøloven dels er knyttet til ansettelsestid, og dels er knyttet til arbeidstakerens alder. Jo lengre en arbeidstaker har vært ansatt i virksomheten og jo eldre arbeidstakeren er, jo lenger oppsigelsestid har vedkommende. Med unntak av prøvetidsoppsigelser, gjelder oppsigelsene i arbeidsmiljøloven fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. I tjenestemannsloven løper oppsigelsene fra den dagen oppsigelsen fant sted. Oppsigelsestiden i arbeidsmiljøloven er minimumsregler, og det er vanlig å avtale lengre oppsigelsestid i tariffavtaler/overenskomster. Overgangen fra tjenestetvistlov til arbeidstvistlov Tjenestetvistloven inneholder regler om blant annet forhandlingsrett, tariffavtaler, mekling, avtalebrudd, streik, Arbeidsretten og Statens lønnsutvalg. I Arbeidstvistloven finner vi blant annet regler for tarifforhandlinger, tvistebehandling, mekling, streik og Arbeidsretten i privat sektor.

5 Dersom det oppstår uenighet (tvist) om ordningen av lønns- og arbeidsvilkår etter fristillingen, må denne løses på basis av arbeidstvistlovens bestemmelser ettersom tjenestetvistloven ikke gjelder for selvstendige rettssubjekt. Dette medfører for eksempel at saker ikke lenger kan behandles i statens lønnsutvalg, og at slike uenigheter må løses på andre måter. Overgangen fra Hovedavtalen i staten til hovedavtaler i privat sektor Hvilken hovedavtale som blir gjeldende i virksomheten etter fristillingen er avhengig av om virksomheten velger å melde seg inn i en arbeidsgiverforening eller ikke. Dersom arbeidsgiver melder seg inn i arbeidsgiverforeningen NAVO, gjelder hovedavtalen mellom NAVO og LO Stat. Ved medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), gjelder Hovedavtalen mellom LO og NHO. Dersom arbeidsgiver melder seg inn i Handelsog Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), gjelder hovedavtalen mellom LO og HSH. Er arbeidsgiver medlem i Studentsamskipnadenes Arbeidsgiverforening (SSAF), gjelder hovedavtalen mellom NTL og SSAF. Dersom arbeidsgiver velger å forbli uorganisert, er det vanlig at forbundet inngår en tariffavtale direkte med virksomheten, og at hovedavtalebestemmelser tas inn som første del i avtalen. Overgangen fra Hovedtariffavtalen i staten til en overenskomst for virksomheten Hovedtariffavtalen i staten inneholder lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte i staten. En overenskomst (tariffavtale) kan inneholde bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for en bransje, en enkelt virksomhet, eller en yrkesgruppe. NTL har som utgangspunkt at all lønnsfastsettelse skal være gjenstand for forhandlinger En annen måte å legge føringer på, er å forsøke å få inngått en avtale med ny og tidligere innehaver om videreføring av rettigheter Hvilken avtalemodell som gjøres gjeldende, er avhengig av om arbeidsgiver blir medlem av en arbeidsgiverforening, og av hvilket forbund som har forhandlingsretten i den bransjen virksomheten hører hjemme i. Ved overgang til et avtaleverk som er inngått mellom en arbeidsgiverforening og en arbeidstakersammenslutning, vil det normalt bli ført forhandlinger om overgangsordninger eller tilpasningsforhandlinger. Dersom arbeidsgiver velger å stå uorganisert, vil forbundet kreve å få opprettet en overenskomst mellom forbundet og virksomheten. Hva skjer med arbeidsvilkårene, blir de bedre eller dårligere? Fristilling i seg selv fører ikke til dårligere lønns- eller arbeidsvilkår, men fra arbeidsgiver møter vi som regel krav om svekkelse av avtaleverket. Forbundets krav ved opprettelse av overenskomst vil alltid være at de rettigheter man hadde i staten skal videreføres og eventuelt forbedres, men tilpasses den enkelte virksomhet. Ved opprettelse av ny overenskomst har arbeidstakerne streikerett. Streikeretten gir oss styrke i forhandlingene, men styrken avhenger blant annet av hvor mange medlemmer vi har i virksomheten, og hvordan vi kan ramme arbeidsgiver i en konfliktsituasjon. Virksomhetsoverdragelse Arbeidsmiljøloven inneholder i Kapittel XII A bestemmelser om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Bestemmelsen kommer til anvendelse ved overføring av virksomhet eller del av virksomhet til en annen innehaver som følge av virksomhetsoverdragelse. Denne bestemmelsen vil kunne benyttes ved privatisering av virksomhet. I henhold til disse bestemmelsene vil de rettighetene og pliktene som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunktet overføringen finner sted, overføres til den nye virksomheten.

6 Etter at virksomheten skifter status, skal den nye virksomheten opprettholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere innehaver var bundet av, inntil tariffavtalen utløper eller det inngås en ny tariffavtale for virksomheten. Dette gjelder ikke pensjonsytelser. Forbundet vil også forsøke å inngå avtale med ny og tidligere innehaver om videreføring av kollektive rettigheter etter Hovedavtalen og tariffavtalen. Arbeidsmiljølovens 73 E inneholder rett til informasjon og drøfting ved virksomhetsoverdragelse, og kan benyttes som en inngangsport til slike forhandlinger. Hva skjer med lønnsutviklingen? Ved tidligere fristillinger var det vanlig at medarbeiderne i den første tiden gikk vesentlig opp i lønn. Staten hadde ved fristillingen gitt den nye virksomheten tilstrekkelig startkapital slik at ny arbeidsgiver kunne gi medarbeiderne en gulrot i form av økt lønn. I dag er erfaringen at gulroten er borte, og at egenkapitalen fra staten er begrenset. Imidlertid har vi sett mange eksempler på at topplederne i fristilte virksomheter bevilges en kraftig lønnsøkning. I forhandlingene om opprettelse av overenskomst møter forbundet ofte krav fra arbeidsgiverne om overgang til et minstelønnssystem med vekt på individuell lønnsfastsetting. NTL har som utgangspunkt at all lønnsfastsettelse skal være gjenstand for forhandlinger. Enkelte andre forbund synes det er greit at arbeidsgiver fastsetter den enkelte medarbeiders lønn. NTL sentralt ønsker å bidra med råd og veiledning til de tillitsvalgte underveis i prosessen. Oppfølging av det enkelte medlem Underveis i prosessen mot fristilling er det viktig at de tillitsvalgte har god kontakt med medlemmene. Utarbeiding av avtaler og rammeverk er viktige premisser for gjennomføring av en omstilling, og medlemmenes innflytelse skjer gjennom de tillitsvalgte. Det blir derfor særlig viktig å få medlemmenes syn på og aksept for de valgene som må gjøres. Dette gir både kunnskap og eierforhold til omstillingen, og vil kunne bidra til å begrense arbeidstakernes usikkerhet. NTL sentralt ønsker å bidra med råd og veiledning til de tillitsvalgte underveis i prosessen. NTL har utarbeidet et notat om sluttpakker som kan fås ved henvendelse til forbundskontoret. Notatet vil være et nyttig hjelpemiddel dersom det blir nedbemanning i virksomheten. Hvilke konsekvenser omstilling får for den enkeltes videre arbeidsforhold, vil variere alt etter hva omstillingen består i, og hva som skjer med vedkommendes arbeidsoppgaver og/eller stilling. For noen kan det være positivt å få nye utfordringer og nye muligheter, men det er ikke uvanlig at slike situasjoner skaper utrygghet og frustrasjoner, spesielt i overgangsfaser hvor den enkelte står overfor vanskelige valg. Særlig vil det at de statlige arbeidsvilkårene faller bort kunne medføre usikkerhet. I en slik situasjon er det særlig viktig å formidle kunnskap om hva forskjellene består i. Det er ikke uvanlig at det i kjølvannet av omstillinger er medlemmer som ønsker råd om hva de skal gjøre, som føler seg dårlig behandlet, eller som i verste fall står i fare for å miste jobben.

7 For NTL er det viktig at medlemmene får nødvendig oppfølging for å kunne ivareta sine rettigheter. Oppfølgingen blir i første rekke ivaretatt gjennom det lokale tillitsvalgtapparatet i samarbeid med NTLs sentrale tillitsvalgte. Gjennom forbundet vil NTLs medlemmer ha tilgang til advokat ved LOs juridiske avdeling, jamfør de retningslinjer som er utarbeidet med utgangspunkt i 5k i NTLs vedtekter. Retningslinjene er sendt ut til organisasjonsleddene i A-rundskriv nr. 27/2003.

8 Dette temaflaket er et av flere som er en utdyping av Norsk Tjenestemannslags Prinsipp- og handlingsprogram for perioden I løpet av perioden vil NTL også ha utarbeidet temaflak på følgende områder: Likestilling (Høst 2003) Høgre utdanning og forskning (Høst 2003) Omstilling i staten (Høst 2003) Velferdsstaten (Høst 2004) Forvaltningspolitikk (Høst 2004) Les mer om NTL på Temaflakene kan bestilles fra:

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Hvorfor dette temaflaket?

Hvorfor dette temaflaket? Omstilling i Staten Hvorfor dette temaflaket? De temaflakene som NTL tidligere har gitt ut har vært en utdyping av forbundets politikk på spesielle områder.dette temaflaket skal også være til hjelp for

Detaljer

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF ETABLERING AV TJENESTESENTER Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF TJENESTESENTER I REGI AV NORSK HELSENETT 1. Forutsettes gjennomført som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Administrative arbeidsgruppe, A1 Virksomhetsoverdragelse, avklaringer Konkretisering av virksomhetsoverdragelse rettslig krav på stilling

Administrative arbeidsgruppe, A1 Virksomhetsoverdragelse, avklaringer Konkretisering av virksomhetsoverdragelse rettslig krav på stilling Informert om 5.9.2018 Administrative arbeidsgruppe, A1 Oppgave A1.1.1 Virksomhetsoverdragelse, avklaringer Konkretisering av virksomhetsoverdragelse rettslig krav på stilling Hensikten med notatet er å

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Forvaltningspolitikk

Forvaltningspolitikk Forvaltningspolitikk For medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag er forvaltningspolitikk og helheten i denne politikken viktig. De fleste møter forvaltningspolitikken i form av enkeltsaker

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING

MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING 3.mars 2017 Forbundssekretær Vibecke Solhaug Utgangspunkt: Loven er lik for alle Grunnloven gjelder for alle: 110, annet ledd: Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

NTL UiO 12. desember Kjersti Barsok NTL. #MittNTL #NTLNorge

NTL UiO 12. desember Kjersti Barsok NTL. #MittNTL #NTLNorge NTL UiO 12. desember 2016 Kjersti Barsok NTL #MittNTL #NTLNorge produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester 2 3 Regjeringserklæringen vil effektivisere offentlig sektor og øke

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Ot.prp. nr. 73 ( )

Ot.prp. nr. 73 ( ) Ot.prp. nr. 73 (2001-2002) Om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 3. mai 2002, godkjent

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Disposisjon Den norske modellen Historisk tilbakeblikk Aktivt og passivt inntektspolitisk samarbeid Former for medbestemmelse

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Partssamarbeid Hovedavtalens kap. 9. Sikkerhetsforums Årskonferanse Knut Bodding, LO og Rolf Negård, NHO Stavanger, 28.

Partssamarbeid Hovedavtalens kap. 9. Sikkerhetsforums Årskonferanse Knut Bodding, LO og Rolf Negård, NHO Stavanger, 28. Partssamarbeid Hovedavtalens kap. 9 Sikkerhetsforums Årskonferanse 2019 Knut Bodding, LO og Rolf Negård, NHO Stavanger, 28. mai 2019 Hvor kommer vi i fra Hovedavtalen av 1935 Produktivitetsutvalgene Hovedavtalens

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Hovedtariffavtalen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Arbeidstvistloven Parter Tariffavtaler

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Jo mere vi er sammen bibliotekene i fusjonsprosesser Arbeidstakernes rettigheter. Monica Deildok forhandlingsleder Bibliotekarforbundet

Jo mere vi er sammen bibliotekene i fusjonsprosesser Arbeidstakernes rettigheter. Monica Deildok forhandlingsleder Bibliotekarforbundet Jo mere vi er sammen bibliotekene i fusjonsprosesser Arbeidstakernes rettigheter Monica Deildok forhandlingsleder Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet Profesjonsforbundet for bibliotekarer Om lag

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

Lov- og avtaleverk. Tor André Sunde. 6. Juni 2018

Lov- og avtaleverk. Tor André Sunde. 6. Juni 2018 Lov- og avtaleverk Tor André Sunde 6. Juni 2018 Arbeidsgivers styringsrett FILM Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt rett til å inngå arbeidsavtaler

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Ny lov om statens embets- og tjenestemenn - Ot.prp. 67

Ny lov om statens embets- og tjenestemenn - Ot.prp. 67 YS Stat Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Stortinget Karl Johansgt. 22 0026 OSLO Oslo, den 5. april 2005 Ny lov om statens embets- og tjenestemenn - Ot.prp. 67 Regjeringen foreslår at nåværende

Detaljer

Endringsprosesser på arbeidsplassen

Endringsprosesser på arbeidsplassen Endringsprosesser på arbeidsplassen 17. september 2009 Rådgiver, Stig Morten Frøiland Personal og organisasjonsavdelingen Sammendragslysbilde 1. Endringsprosesser på arbeidsplassen 2. Hva er omstilling

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører. -praktiske tips -økonomiske støtteordninger. Norsk Tjenestemannslag

Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører. -praktiske tips -økonomiske støtteordninger. Norsk Tjenestemannslag Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører -praktiske tips -økonomiske støtteordninger Norsk Tjenestemannslag Del 1 - Praktiske tips Her finner du praktiske tips som kan hjelpe deg å legge til rette

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE Veileder for tillitsvalgte Om veilederen Dette heftet inneholder regler som gjelder for innleid arbeidskraft. Siden 2013 har vi hatt bestemmelser

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Omstilling i brann og redningstjenesten. Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten

Omstilling i brann og redningstjenesten. Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten Omstilling i brann og redningstjenesten Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten 13.03.2019 En samlebetegnelse på ulike endringsprosesser Ovenfra og ned? Hva er hensikten med endringen og målet? Er

Detaljer

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Voss desember 2007 Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Summeoppgave Lov- og avtaleverket Hvorfor har vi lover og avtaler for arbeidslivet? Hva skal vi med dem? Hvor kommer de fra? Hvilke lover

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedavtalen i staten (HA) Hovedtemaer 1. Medbestemmelse 2. Partene 3. Tilpasningsavtalen CASE Tema 1 Medbestemmelse side 7 Hva er medbestemmelse? Medbestemmelse, deltakelse

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD Høgskolen i Østfold OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD 1 OM AVTALEN Denne avtale er inngått mellom Høgskolen i Østfold og hovedorganisasjonene ved høgskolen: LO, YS, Akademikerne

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Revidert 08.05.18 Behandlet i PSU: 16.05.18 Vedtatt av Fellesnemnda: 23.05.18 Avtalen er inngått

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter 30 år

NTL Forskningsinstitutter 30 år NTL Forskningsinstitutter 30 år Opprettet 9. 10.2.1981. Jubileumskonferanse 11 Jubileumskonferanse 11. 12.2.2011. Hvem organiserer vi? Landsforeningens arkivskap står trygt.. Et historisk tilbakeblikk..

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Hva er forhandlinger - hvordan påvirke egen situasjon?

Hva er forhandlinger - hvordan påvirke egen situasjon? Hva er forhandlinger - hvordan påvirke egen situasjon? Modul II Hanne Gillebo-Blom Forhandlingssjef Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Forhandlinger skjer hele tiden og på alle nivåer Forhandlinger

Detaljer

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn Omstillingsavtale Denne avtalen er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og..(de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjonene), jf. Hovedavtalen i staten 2 nr 2. (Dette gjelder hvis omstillingen

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Krav 1 Mellomoppgjøret i Staten 1. MAI 2019

Krav 1 Mellomoppgjøret i Staten 1. MAI 2019 Krav 1 Mellomoppgjøret i Staten 1. MAI 2019 Fra LO Stat 23. april 2019 kl. 12.00 Forhandlingsgrunnlag 1. Reguleringsbestemmelse Det vises til HTA for LO Stat, YS Stat og Unio pkt. 1.5 Reguleringsbestemmelse

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Kristiansund kommune i endring.

Kristiansund kommune i endring. Kristiansund kommune i endring. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er medarbeidernes involvering og forpliktelse. Hvorfor? Fra det kjente og trygge - Hvorfor skal jeg/vi endre oss?

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Veileder for personalløpet

Veileder for personalløpet Veileder for personalløpet Del 1: Til deg som er under omstilling Politi- og lensmannsetaten 1 Forord 3 Del 1 Formelle rammebetingelser... 3 1.1 Omstillingsavtale... 4 1.2 Personalløpets rammer... 4 Del

Detaljer

Ot.prp. nr. 89 ( )

Ot.prp. nr. 89 ( ) Ot.prp. nr. 89 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og i lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Tillitsvalgt. viktig for deg. Denne brosjyren handler om AFP i privat sektor.

Tillitsvalgt. viktig for deg. Denne brosjyren handler om AFP i privat sektor. Tillitsvalgt er Avtalefestet har du tenkt tankenpensjon på å bli tillitsvalgt? viktig for deg Denne brosjyren handler om AFP i privat sektor. 1 Tillitsvalgt på din arbeidsplass Har du tenkt på å bli tillitsvalgt,

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Omstillingsavtale nye Kristiansand.

Omstillingsavtale nye Kristiansand. Omstillingsavtale nye Kristiansand. 1. Generelt Som en del av den nasjonale kommunereformen, vedtok Stortinget 8.juni 2017 at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand skulle slås sammen fra 1. januar

Detaljer

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

Innherred samkommune. Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK

Innherred samkommune. Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK Innherred samkommune Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK Innherred Samkommune 09.01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Informasjon og kommunikasjon... 3 3 Medbestemmelse og medvirkning... 4 4 Bemanningsplan

Detaljer

Bedriftsklubben ber med dette om et møte for å drøfte hvordan vi kan øke og forbedre egenbemanningen og egenproduksjonen i bedriften.

Bedriftsklubben ber med dette om et møte for å drøfte hvordan vi kan øke og forbedre egenbemanningen og egenproduksjonen i bedriften. Til ledelsen. Bedriftsklubben ber med dette om et møte for å drøfte hvordan vi kan øke og forbedre egenbemanningen og egenproduksjonen i bedriften. Bedriftsklubben ønsker i den anledning særlig å snakke

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer