INNHOLD KJÆRE LESER NORDKRAFT NORDKRAFT PRODUKSJON NORDKRAFT VIND FJELLKRAFT ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER 08 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD KJÆRE LESER 04 05 NORDKRAFT 06 07 NORDKRAFT PRODUKSJON 06 07 NORDKRAFT VIND 06 07 FJELLKRAFT 06 07 ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER 08 09"

Transkript

1 GIR ENERGI

2 2010 INNHOLD KJÆRE LESER NORDKRAFT NORDKRAFT PRODUKSJON NORDKRAFT VIND FJELLKRAFT ANSATTE NYE UTFORDRINGER, NYE HODER FORNYBAR ENERGI MILJØ OG KLIMA VINDKRAFTUTBYGGING PÅ NYGÅRDSFJELLET SAMFUNNSROLLEN NORDKRAFT ARENA TYSFJORD EnErconsult ENERGIEFFEKTIVISERING narvik EnErginEtt EN HELT NØDVENDIG INFRASTRUKTUR BILDER FRA ET EVENTYRLIG ÅR EIERINTERESSER, NØKKELINFORMASJON 38 RESULTATUTVIKLING KONSERN 38 VÅRE KRAFTVERK 39 Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. DESIGN OG PRODUKSJON: Luto TRYKK: Nor-Trykk FOTOS: Nordkraft / Luto / Harald Harnang, infoto.no

3 Malin Johansen (personalkonsulent) på toppen av vindmølla, 80 meter over bakken. nordkraft as ÅrsraPPort 2010

4 vårt er å bygge ut 6-8 småkraftverk årlig de neste årene. Dette betyr investeringer på mill kr hvert år. I tillegg kommer vindkraft. I løpet av året skal vindparken på Nygårdsfjellet stå ferdig med 11 nye møller. En investering på 350 mill kr for Nordkraft Vind. En konsekvens av denne satsingen er at vi trenger mange dyktige medarbeidere. Da daværende Narvik Energi flyttet fra sentrum i Narvik og til Teknologibyen i 2002, var det 75 ansatte. Ved utgangen av året vil vi være 160, med kontorsted Narvik, Mo i Rana og Oslo og vi trenger flere. Vi trenger også mange dyktige leverandører. Analyser foretatt av NHO viser at en arbeidsplass i Nordkraft betyr to arbeidskjære leser, nordkraft er i rask utvikling. Med denne trykksaken ønsker vi å fortelle litt om hva vi gjør og hva utviklingen i selskapet preges av. Veksten i Nordkraft er et direkte resultat av mer ambisiøse internasjonale, nasjonale og regionale mål om å øke produksjonen av fornybar energi. Alt tyder på at målene følges av nye virkemidler, og at det blir et norsk-svensk elsertifikatmarked fra Det skal stimulere til å bygge ut mer fornybar energiproduksjon i årene fram til Vårt mål er derfor å doble vår energiproduksjon til ca 2 TWh* i Gjennom vårt heleide datterselskap Fjellkraft AS er vi nest størst på småkraft i Norge. Vi har kraftverk i drift eller under bygging i Nord-Norge, Trøndelag og på Vestlandet. Målet Det sterke fokuset på ny fornybar energi er svært positivt. Samtidig skal vi ta ekstra godt vare på de eksisterende magasinkraftverkene de som våre forfedre bygde for samfunnets behov. Årlig bruker vi derfor mange titalls millioner på vedlikehold og modernisering, slik at disse kraftverkene fungerer som de skal og helst blir enda mer effektive. Vi går inn i en historisk fase der mye ny fornybar energi er målet, dog ikke for enhver pris. Utbyggingene skal være de som samfunnet, etter grundige prosesser og avveining av mange hensyn, mener er forsvarlig og ønskelig i forhold til miljø, forsyningssikkerhet og andre hensyn. Med så mye anleggsarbeid må det legges stor vekt på sikkerheten for menneskene som skal gjøre jobben. HMS-kravene er og skal være strenge. * 1 twh tilsvarer en milliard kilowattimer. i norge brukes det totalt rundt 125 twh elektrisk energi årlig. nordkraft as ÅrsraPPort 2010

5 plasser hos underleverandører. Vår aktivitet resulterer også i at det offentlige får inntekter i form av skatter og avgifter og eierne våre får utbytte. Den største delen av inntektene i energibransjen går til landets kommunekasser og finansminister Sigbjørn Johnsen. 70 % av strømregninga vår går til det offentlige i form av avgifter (32 %), skatter (22 %) og utbytte (16 %). I fjor utgjorde det 45 milliarder kroner. Selv om man kanskje ikke alltid betaler strømregningene med den største glede, kan det forhåpentligvis gjøre det noe mer lystbetont å tenke på at vi tross alt får mesteparten tilbake i form av offentlige goder (skole, helse, omsorg, veier osv). God lesning! nytt skilt på sirkelvann småkraftverk. klaus Hvassing administrerende direktør styret inntil generalforsamlingen 15. juni Fra venstre: adm dir klaus Hvassing, anna Maria aursund, kurt Jan Jensen, Eirin kjølstad, geir are Danielsen, sigve stokland, kari Dyrstad, kirsti Hienn, svein Heide, Per anders knudsen og tommy F. Hanssen nordkraft as ÅrsraPPort

6 NORDKRAFT Nordkraft er et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter i Nord-Norge. Våre tre kjerneroller er utvikling og produksjon av helt naturlig fornybar energi, utvikling og ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en ikke ubetydelig lokal samfunnsrolle. I mulighetenes landsdel satser vi nå sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi, med særlig fokus på vindkraft og småskala vannkraftverk (småkraft). I dag består konsernet av Nordkraft AS som morselskap og flere hel- og deleide datterselskap og eierposter i andre selskap. NORDKRAFT PRODUKSJON Nordkraft Produksjon er en av Nord-Norges største produsenter. Selskapet eier og driver 5 vannkraftverk og 1 vindmøllepark, med samlet produksjon av ren, fornybar energi på ca. 1 TWh. Kraftstasjonene ligger i Narvik og Tysfjord kommuner. Nordkraft Produksjon har stor kompetanse og sterk fokus på optimalisering av brukstid og effektkapasitet på kraftverkene. Modernisering, vedlikehold, markedshåndtering og ny fornybar vind- og småkraft er viktige satsingsområder. NØKKELTALL NORDKRAFT AS KONSERN Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt Majoritetens andel Minoritetens andel BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 33,8 % 45,0 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 31,09 46,00 Årsproduksjon GWh 856,0 866,5 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Ordinært utbytte NØKKELTALL NORDKRAFT PRODUKSJON AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 32,0 % 50,7 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool 31,09 46,60 Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh 827,1 813,2 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer Antall ansatte pr Mottatt konsernbidrag (-) / avgitt (+) Ordinært utbytte - - nordkraft as ÅrsraPPort 2010

7 FJELLKRAFT Fjellkraft er et heleid datterselskap av Nordkraft. Selskapet er landets nest største utvikler av småkraftverk med en samlet prosjektportefølje på nærmere 1,6 TWh fornybar vannkraft. Fjellkrafts prosjekter er fordelt over hele landet med tyngdepunkt i Nord-Norge. Selskapet er lokalisert i Oslo, Rana og Narvik. Fjellkraft leier fallretter av private grunneiere, utvikler prosjekter, søker konsesjon og planlegger kraftverkene. Fjellkraft står også for bygging av kraftverket og betaler en årlig leie til grunneier for retten til å utnytte vannet til kraftproduksjon. NØKKELTALL FJELLKRAFT AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 79,8 % 81,0 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool Årsproduksjon inkl KK-rettighet, GWh ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler Investeringer i aksjer 0 0 Antall ansatte pr Ordinært utbytte 0 0 NORDKRAFT VIND Nordkraft Vind utvikler områder for kommersiell produksjon av vindkraft i regionen. Selskapet er opptatt av balanserte utbygginger og bærekraftige anlegg utviklet i tett dialog med berørte parter. I tillegg er det et sentralt mål, i samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre deltakere, å utvikle et fagmiljø for vindkraft - produksjon i arktisk klima. Nordkraft Vind har siden 2006 hatt 3 vindmøller i drift på Nygårdsfjellet. I juli 2009 fikk selskapet investeringsstøtte fra ENOVA, og det ble besluttet å bygge ut trinn nye møller er for tiden under bygging og skal stå ferdig innen utgangen av Trinn 1 og 2 vi da ha 14 møller med årlig produksjon på ca. 106 GWh. NØKKELTALL NORDKRAFT VIND AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 95,7 % 86,5 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Investeringstilskudd fra Enova - - Årsproduksjon MWh nordkraft as ÅrsraPPort 2010

8 HELT NATURLIG ansatte Utvidelsen av vindmølleparken og sterk økning i utbygging av småkraftverk har ført til stor vekst i antall ansatte for konsernet Nordkraft. Eierskapet i Fjellkraft medfører at Nordkraft ikke bare har kompetente ansatte i Narvik, men også på landsbasis. utdanning Høgskole/universitet: 3 år eller mer: 77 (54 %) Høgskole/universitet 1-2 år: 8 (6 %) Faglærte: 51 (36 %) Ufaglærte: 6 (4 %) Til sammen: 142 (100 %) HELT NATURLIG Den betydelige anleggsvirksomheten og ekspansjonen krever gode helse-, miljø- og sikkerhets løsninger (HMS). Det er derfor både riktig og viktig at vi har satt inn store ressurser på dette området. Antall ansatte pr var 142. Fordelt med 27 kvinner (19%) og 114 menn (81%). NORDKRAFT PRODUKSJON er et selskap i NORDKRAFT et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Som en av Nord-Norges større kraftprodusenter har Nordkraft Produksjon i dag ansvar for drift og kraftomsetning for fem heleide vannkraftverk, fire vannkraftverk eid gjennom datterselskaper samt Nygårdsfjell vindkraftverk. I tillegg omsettes kraft fra medeierskap og andre rettigheter som konsernet disponerer. HELT NATURLIG I mulighetenes landsdel bygger vi ut mer ren, fornybar energi. Vil du være med på framtidslaget med oss? NORDKRAFT PRODUKSJON er et selskap i NORDKRAFT et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Som en av Nord-Norges større kraftprodusenter har Nordkraft Produksjon i dag ansvar for drift og kraftomsetning for fem heleide vannkraftverk, fire vannkraftverk eid gjennom datterselskaper samt Nygårdsfjell vindkraftverk. I tillegg omsettes kraft fra medeierskap og andre rettigheter som konsernet disponerer. HELT NATURLIG I mulighetenes landsdel bygger vi ut mer ren, fornybar energi. Vil du være med på framtidslaget med oss? FORNYBAR FREMTID DESIGN: luto.no NORDKRAFT satser sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi. Vi søker etter: INFORMASJONS- NORDKRAFT PRODUKSJON er et selskap i NORDKRAFT et solid energikonsern i positiv vekst, med RÅDGIVER eierinteresser i flere virksomheter. Som en av Nord-Norges større kraftprodusenter har Nordkraft Produksjon i dag ansvar for drift og kraftomsetning for fem heleide vannkraftverk, fire vannkraftverk eid gjennom datterselskaper samt Nygårdsfjell vindkraftverk. I tillegg omsettes kraft fra medeierskap Se fullstendig utlysning: og andre rettigheter som konsernet disponerer. HELT NATURLIG I mulighetenes landsdel bygger vi ut mer ren, fornybar energi. SØKNADSFRIST Vil du være med på framtidslaget med oss? 20. februar 2011 NORDKRAFT satser sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi. DESIGN: luto.no Vi søker etter: IT-RÅDGIVER NORDKRAFT PRODUKSJON er et selskap i NORDKRAFT et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Som en av Nord-Norges større kraftprodusenter har Nordkraft Produksjon i dag ansvar for drift og kraftomsetning for fem heleide vannkraftverk, fire vannkraftverk eid gjennom datterselskaper samt Nygårdsfjell vindkraftverk. I tillegg omsettes kraft fra medeierskap Se fullstendig utlysning: og andre rettigheter som konsernet disponerer. I mulighetenes landsdel bygger vi ut mer ren, fornybar energi. SØKNADSFRIST Vil du være med på framtidslaget med oss? 20. februar 2011 NORDKRAFT satser sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi. DESIGN: luto.no Vi søker etter: PROSJEKTCONTROLLER INNKJØPSSJEF Se fullstendig utlysning: SØKNADSFRIST 20. februar 2011 DESIGN: luto.no NORDKRAFT satser sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi. Vi søker etter: PROSJEKTKOORDINATOR PROSJEKTLEDER småkraft NORDKRAFT PRODUKSJON er et selskap i NORDKRAFT et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Som en av Nord-Norges større kraftprodusenter har Nordkraft Produksjon i dag ansvar for drift og kraftomsetning for fem heleide vannkraftverk, fire vannkraftverk eid gjennom datterselskaper samt Nygårdsfjell vindkraftverk. I tillegg omsettes kraft fra medeierskap og andre rettigheter som konsernet disponerer. Se fullstendig utlysning: HELT NATURLIG I mulighetenes landsdel bygger vi ut mer ren, fornybar energi. SØKNADSFRIST Vil du være med på framtidslaget med oss? 20. februar 2011 NORDKRAFT satser sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi. DESIGN: luto.no Vi søker etter: HMS-CONTROLLER NORDKRAFT PRODUKSJON er et selskap i NORDKRAFT et solid energikonsern i positiv vekst, med eierinteresser i flere virksomheter. Som en av Nord-Norges større kraftprodusenter har Nordkraft Produksjon i dag ansvar for drift og kraftomsetning for fem heleide vannkraftverk, fire vannkraftverk eid gjennom datterselskaper samt Nygårdsfjell vindkraftverk. I tillegg omsettes kraft fra medeierskap Se fullstendig utlysning: og andre rettigheter som konsernet disponerer. SØKNADSFRIST 20. februar 2011 DESIGN: luto.no I mulighetenes landsdel bygger vi ut mer ren, fornybar energi. Vil du være med på framtidslaget med oss? NORDKRAFT satser sterkt på utvikling og utbygging av ny fornybar energi. Vi søker etter: STASJONSLEDER småkraft ENERGIOPERATØR mekanisk ENERGIOPERATØR elektro Se fullstendig utlysning: SØKNADSFRIST 20. februar 2011 FJELLKRAFT er en av Norges største utviklere av småkraftverk med en ENERCONSULT tilbyr prosjekteringstjenester innenfor fornybar energiproduksjon og rådgivningstjenester som bidrar til et mer effektivt samlet prosjektportefølje på ca 1,6 TWh ny vannkraftproduksjon. energibruk. Selskapets tjenester skal fremme anvendelsen av og omlegging til Fjellkraft har i øyeblikket seks kraftverk i drift, åtte med konsesjon eller mer miljøvennlige energiløsninger. under bygging, samt over 100 nye vannkraftprosjekter under planlegging. ENERCONSULT AS er i vekst og styrker staben av energirådgivere. Vi ønsker spesielt å øke vår kapasitet innenfor energirådgivning i FJELLKRAFT er et selskap i NORDKRAFT et solid energi konsern byggsektoren, energimerking, termografering og tetthetskontroll i positiv vekst. Konsernets kjerne roller er utvikling og produksjon av og vi søker derfor etter personell på nivå tilsvarende: fornybar energi, ivaretakelse av en helt nødvendig infrastruktur og en ikke ubetydelig samfunnsrolle. Master-/Sivilingeniør enerconsult.no Annen bakgrunn som Bachelor- / Ingeniør er aktuelt dersom dette er kombinert med relevant erfaring. Kvalifikasjoner egenskaper: Formell utdanning helst på master- / sivilingeniørnivå innenfor bygg, varme, ventilasjon eller større energisystemer. Tilleggsutdanning innenfor økonomi og miljøfag er en fordel. Rådgivererfaring og erfaring fra prosjektering, bygging og drift av energianlegg teller positivt. Kunnskap i bruk av beregningsprogrammer som for eksempel SIMIEN vektlegges. Egenskaper som stå-på vilje, ambisjoner og samarbeidsevner vektlegges. Medarbeidere i Enerconsult må kunne jobbe i tverrfaglige team og beherske en utadrettet arbeidsstil. Arbeidsoppgaver Rådgivning innenfor energieffektivisering i bygg Energifaglige utredninger og analyser Informasjonstjenester og opplæring innefor energifaget Annet Enerconsult tilbyr konkurransedyktig lønn, gode forsikrings og pensjonsordninger og gode muligheter for ytterligere kompetanseutvikling. Tiltredelse etter avtale. Spørsmål om stillingen rettes til: Daglig leder: Svein-Erik Høiem, mob: el. Avdelingsleder: Viktor Johansen, mob: el. og søknaden sendes på e-post til: SØKNADSFRIST: SNAREST FJELLKRAFT AS søker for snarlig tiltredelse: PROSJEKTLEDER til kontorsted Mo i Rana. Se fullstendig utlysning: SØKNADSFRIST: 20. februar 2011 nordkraft as ÅrsraPPort 2010

9 Møt to av våre ansatte NAVN: Erika thorstensson SELSKAP/AVDELING: nordkraft Produksjon, utvikling STILLING: Prosjektleder vindkraft UTDANNING/BAKGRUNN: sivilingeniør fra chalmers tekniska Högskola i maskinteknikk og projektledning Jeg kommer fra Gøteborg og startet i jobben som prosjektleder august Jeg ønsket å jobbe med vindkraft, og syntes jobben så spennende og utfordrende ut. Jobben gir meg bred innsikt i prosjektering og bygging av vindkraftverk. Dessuten er det veldig morsomt å få være med på utviklingen av Nygårdsfjellel trinn II! Hver arbeidsdag er forskjellig, det er ganske tverrfaglig å utvikle vindkraftsprojekt, så hvordan arbeidsdagen ser ut, avhenger mye i hvilken fase projektet befinner seg i. NAVN: Eirik indahl SELSKAP/AVDELING: nordkraft Produksjon, Drift STILLING: avdelingsleder vindkraft UTDANNING: ingeniør innenfor faget romteknologi på Hin Nordkraft har alltid vært en attraktiv arbeidsplass, og jeg startet i selskapet i september Jeg kjente noen av de ansatte i Nordkraft fra tidligere. De har vært gode ambassadører og markedsført selskapet på en positiv måte. Etter 9 mnd, ser jeg at skrytet ikke er ubegrunnet. Det bygges 11 nye vindturbiner på Nygårdsfjell, og jeg er byggeleder og er involvert i planlegging av aktivitetene knyttet til vindturbinene. Jeg prøver så ofte som mulig å komme meg ut av kontoret og opp til vår flotte vindkraftpark på fjellet hvor det er stor aktivitet knyttet til oppføring av de nye turbinene. nordkraft as ÅrsraPPort

10 Fornybar energi nøkkelen til å løse klimautfordringen 10 nordkraft as ÅrsraPPort 2010

11 Konsekvensene av klimaendringene blir store. Den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen i det 21. århundre vil ligge mellom 1,1 og 6,4 ºC avhengig av framtidig utslippsutvikling. Økningen i havnivå i det 21. århundre vil være mellom 19 og 58 centimeter. Mesteparten av denne stigningen kommer som resultat av at havet oppvarmes og dermed utvides. Snø- og isdekket vil reduseres ytterligere. Arktis vil være isfri om sommeren ved slutten av det 21. århundre. Det er meget sannsynlig at det blir mer nedbør i Nord-Europa og sannsynligvis mindre i Sør-Europa. Det er meget sannsynlig at menneskets utslipp av klimagasser har forårsaket mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen. Fns klimapanel nordkraft as ÅrsraPPort

12 global oppvarming og klimaendringer Det er flere årsaker til den globale oppvarmingen og klimaendringene. Den desidert viktigste årsaken er bruk av fossile brensler. Ifølge FNs miljøprogram har de årlige menneskelige utslippene av CO 2 tredoblet seg i perioden fra 1960 til 2002, og bare siden 1987 har utslippene økt med så mye som 33 prosent. Det er ventet at utslippene av klimagasser vil øke mellom 25 og 90 prosent i perioden fra 2000 til tegn PÅ at klimaet Er i FErD MED Å EnDrE seg FNs klimapanel har vist at vi allerede ser konsekvenser av den globale oppvarmingen. Sjøisen smelter. Havet stiger. Isbreer krymper over hele verden, og permafrosten tiner. Arter dør ut. Mange har ikke lenger tilgang til rent drikkevann. Vi har fått mer ekstremvær, blant annet mye mer nedbør og større temperaturforskjeller. De siste 50 årene har det vært både flere kalde og flere varme døgn på kloden. Hetebølger kommer oftere, og vi har fått mer alvorlige og langvarige tørkeperioder. Dessuten har hyppigheten av intense tropiske sykloner i Nord-Atlanteren økt de siste tiårene. Verdens fattige rammes hardest. Det er allerede flere mennesker som er på flukt fra klimaendringer enn fra krig. 12 nordkraft as ÅrsraPPort 2010

13 Fornybar EnErgi Ved siden av energieffektivisering, er satsing på fornybare energikilder som vindkraft og vannkraft er noe av det viktigste vi kan gjøre i kampen mot klimaendringene. Den rene energien kan erstatte energien som kommer fra forurensende kilder, slik at utslippene går ned. vannkraft Vannkraft er den vanligste og mest utbygde fornybare energikilden i Norge. Nesten all strøm som produseres i Norge kommer fra vannkraftverk. vindkraft Vindturbiner brukes til å produsere strøm ved at vinden driver en generator. Til nå har vindkraftanlegg stort sett vært plassert på land, men det arbeides nå intenst med å utvikle gode løsninger for å plassere vindmøller bunnfast og flytende i havet. Selv om Norge har meget store vindressurser I Norge kommer bare rundt én prosent av strømproduksjonen fra vindkraft. Dette skyldes at vindkraft har vært dyrt å bygge ut. På verdensbasis er vindkraft den raskest voksende nye fornybare energikilden. Det finnes flere ulike typer vannkraftverk. Et hoved - skille er om vannkraftverket har et magasin eller ikke. Vannkraftverk med et magasin kan lagre vannet slik at vi kan produsere strøm akkurat når vi trenger den. Småkraftverk og elvekraftverk har ingen magasin, og produksjonen av strøm vil variere med hvor mye vann det er i elva. nordkraft as ÅrsraPPort

14 småkraft Småkraft løser ikke verdens klimaproblemer alene, men er en del av løsningen. Vannkraft er den viktigste kilden til energiproduksjon i Norge i dag, og vil være det i fremtiden.. Tiden for de store vannkraftutbyggingene er over, og i små norske vassdrag ligger det en ubrukt reserve på 25 TWh, noe som tilsvarer 41 Altakraftverk. Fornybar energi og utbygging av småkraftverk er et satsingsområde for Nordkraft. Vi ser dette som et svært viktig tiltak for å møte klimatrusselen og miljøproblemene, samtidig som det skaper verdifulle arbeidsplasser og mange lokale ringvirkninger. Derfor er eierskapet i Fjellkraft av stor betydning. FJEllkraFt Fjellkraft, 100% eid av Nordkraft, er Norges nest største utvikler av skånsom vannkraft, med et stort antall småkraftprosjekter over hele landet. Fjellkraft samarbeider nært med fallrettseiere over hele landet, kombinert med at prosjektet ivaretas av et selskap med lang og bred kompetanse innen vannkraft. Fjellkrafts ansatte har bred erfaring fra ulike fag - områder innen kraftmarkedet, det private næringsliv og offentlig forvaltning. Dette er en fordel i et bransje og et marked som er i rask utvikling. Med solid økonomi, og tilgjengelig kapital for utbygging, har Fjellkraft i dag en god posisjon til å utvikle småkraftprosjekter. storå, tysfjord i nordland fylke. Fotballskole røstad, leksvik i nord-trøndelag. lappvikelva, narvik i nordland fylke. 1 nordkraft as ÅrsraPPort 2010

15 Småkraftverk er betegnelsen på småskala kraftverk som deles inn i kategoriene mikro, mini og småkraftverk. Definisjon: Småkraftverk 1 10 MW Minikraftverk 0,1 1 MW Mikrokraftverk kw Energipotensialet for små vannkraftverk: Småkraftverk 3,5 7 TWh Mini- og mikrokraftverk 1,5 3 TWh FJEllkraFts ProsJEktEr Fjellkraft har våren 2011 sju kraftverk i drift, ca 20 med konsesjon, flere under prosjektering og over 100 prosjekter under planlegging. To av konsernets kraftverk Imsland og Leksvik ble driftsklare i Fjellkraft har seks kraftverk under bygging, ett i Nordland og fem i Troms. Storå i Tysfjord, Nordland kommer i drift i 2011, mens de fem i Troms nettopp er kommet i gang og derfor ikke settes i drift før i Samlet utviklingsprotefølje er våren 2011 ca GWh, med vel 140 prosjekter. Fjellkraft satser betydelige ressurser på å øke porteføljen gjennom forretningsutvikling. Konsernets videre muligheter for industriell vekst vil både være ved å bygge ut mer og gjennom oppkjøp. Det forventes 6 8 nye investeringsbeslutninger hvert år de nærmeste årene. I DRIFT UNDER BYGGING KONSESJON MOTTATT TIL BEHANDLING KONSESJON SØKT oppdatert kart over prosjekter finnes på FALLEIEAVTALE nordkraft as ÅrsraPPort

16 NYGÅRDSFJELLET VINDPARK TRINN 2 Nordkraft Vind har siden 2006 hatt 3 vindmøller i drift på Nygårdsfjellet. ENOVA tildelte investeringsstøtte i juli 2009, og det ble besluttet å bygge ut trinn 2. Investeringen er samlet på ca. 350 millioner kroner. Det bygges 11 nye møller med en total effekt på ca. 26 MW. Det gir en årlig produksjon på ca. 81 GWh. Sammen med trinn 1 blir det 14 møller med årlig produksjon på ca. 106 GWh eller 106 millioner kilowattimer det vil si strøm til mer enn husstander. I parkområdet skal det bygges interne veier, oppstillingsplasser, et servicebygg med mere. I tillegg skal det bygges 9,5 km linjenett som skal koble seg på sentralnettet ved Hergot. Anleggsarbeidet startet i april 2010 og forventes å være ferdig i november/desember NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

17 HVORFOR HAR VINDmøLLER TRE VINGER? Vindmøllen ville produsere litt mer strøm med flere vinger, men den ville bli dyrere å produsere. Det lønner seg heller ikke å ha én eller to vinger, fordi de både gir mindre strøm og fører til større slitasje. Man kan godt lage en vindmølle med én vinge, men da må vingen være tre ganger bredere for å ta opp så mye energi som mulig. En vinge vil gi store krefter på tårnet når den peker oppover, og mindre krefter når den peker nedover. Med to vinger, har man ikke like mye slitasje, men fremdeles en vinge oppe og en vinge nede. forskning.no Det er krevende å bygge vindparker i Nord-Norge. Bildet er tatt 14. april NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

18 Samfunnsrollen ARBEIDSPLASSER, SKATTEBIDRAG OG OFFENTLIG VELFERD Virksomheten til Nordkraft gir ringvirkninger utover bidraget til fornybar energi. Se Skatter og avgifter, årlig utbytte til eierne NHOs samfunnsregnskap viser at hver arbeidsplass hos Nordkraft skaper to arbeidsplasser hos leverandører Det samlede skattebidraget er på 153 mill kr i 2009 Skattebidraget i 2009 fra vår virksomhet kan finansiere 290 årsverk i offentlig sektor, eller 190 sykehjemsplasser, eller barnehageplasser. Skattebidraget for 2010 ble enda høyere og kan finansiere mer offentlig velferd. NæRINGSLIV OG NæRINGSuTVIKLING Kjøp av varer og tjenester lokalt Årlig pengestrøm til kommunens næringsfond Medlem i Narvik Næringsforum Medeier i Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Kapital AS Funn-IT AS Hurtigruten ASA 1 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

19 utdanning OG FORSKNING Samarbeidsavtale med HiN, som inkluderer finansiering av FoU og vitenskapelige stillinger Samarbeidsavtaler med videregående skoler Samarbeid med grunnskolen KuLTuR, IDRETT OG FRILuFTSLIV det gode liv Sponsing med vekt på barn og unge og langsiktighet Årlig pengestrøm til natur og friluft gjennom blant annet Sildvikmidlene og Sørfjordmidlene Nordkraft har et ansvar for å bidra til samfunnet, men vi har samtidig egeninteresse av å ha virksomheten vår i samfunn som er levende og attraktive. Det er en fordel for oss at våre ansatte trives i fritiden, at det er gode kompetansemiljø å samarbeide med og at det er lett å rekruttere nye ansatte som gjerne vil bo i et attraktivt lokalsamfunn. NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

20 NARVIKS NYE STORSTuE Nordkraft Arena åpnet for skøytebruk i romjulen Det ble en stor suksess med mange glade og fornøyde besøkende. Narvik Ishockeyklubb har fått en fantastisk hjemmearena. Samtidig vil hallen huse både annen idrett og være en storstue for andre kulturopplevelser. Selve ishallen ligger i 3. og 4. etasje med forretninger i etasjene under, og med et treningssenter i 4. etasje. FEIENDE FLOTT ÅPNING Den offisielle åpningen av Nordkraft Arena var lagt til første fredag i Vinterfestuka 2011 i Narvik. Ordfører Karen M. Kuvaas foretok den offisielle åpningen. Det lokale bandet Helmut s Helmets hadde æren av å varme opp for Postgirobygget, som begge gjorde dette til en uforglemmelig aften for ca fremmøtte. Vinterfestukas tradisjonelle kostymetog lørdag gikk til Nordkraft Arena der familieforestillingen Kaptein Rødskjegg ble fremført. Rigging av utstyr og klargjøring av Nordkraft Arena under Vu2011. Postgirobygget. Danseglade unger. 20 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

21 Kaptein Rødskjegg. Lørdag kveld var det Madcon som satte salen i kok med en forrykende konsert og helt nytt show. Alle de 2000 billettene til konserten var på forhånd revet bort. Søndag var det åpent hus, med forskjellig underholdning, blant annet Vidar Lønn Arnesen og Philip Kruse med sitt kjente Da Capo. Også LKAB Big Band med solistene Rikke og Sofie Braseth var med og gledet alle fremmøtte. Da Capo-show med Vidar Lønn Arnesen, assistert av Philip Kruse, LKAB Big Band og Rikke og Sofie Braseth. Konsert med madcon. En ung beundrer med hendene formet som et hjerte. Helmut s Helmets. NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

22 Rør til Storå småkraftverk. VÅRE KRAFTVERK I TYSFJORD Nordkraft driver ett stort og ett lite kraftverk i Sørfjord i Tysfjord. Sørfjord 1 på 60 MW, som utnytter fallet på opptil 515 meter mellom Brynvatn og kraftstasjonen som er bygget 400 meter inne i fjellet. Sørfjord 2 utnytter fallet på opptil 62 meter mellom Kjerringvann og Brynvatn. Denne er på 4 MW. Sørfjord 2 produserer årlig ca. 10 GWh, og i Sørfjord 1 er årsproduksjon på ca. 260 GWh. utbygging AV STORÅ SmÅKRAFTVERK I mars 2010 startet byggingen av Storå små kraftverk. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 136 meter over en strekning på 1 km i Storelva, og anlegget vil ferdig utbygd produsere 4 GWh. Storelva er inngangsport til et viktig friluftsområde. Det er derfor lagt stor vekt på at alle inngrep skjer med stor fokus på det estetiske og miljømessige. ENERGI- BANKEN Felles verdier og felles ambisjoner om å skape livskraftige lokalsamfunn har fått Nordkraft og Sparebanken Narvik til å samarbeide om sponsormidler til lag, foreninger og klubber i Tysfjord kommune. ENERGIBANKEN vil gjennomføre flere runder med tildelinger i løpet av året, uten at det foreløpig er satt bestemte datoer for dette. Det betyr at man kan sende inn søknader fortløpende. HVEm KAN SøKE? Lag, foreninger og klubber i Tysfjord kommune kan Rør til Storå småkraftverk ankommer. Storå. Kjøpsvik. 22 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

23 ENERGIBANKEN feiret Kjøpsvik skoles 50-årsdag med en skidag for alle elevene i Ankenesbakken. søke om støtte. Laget som helhet må komme med en søknad og angi prioritering. Ungdomsklubber kan søke. FLERBRuKSHALL I TYSFJORD Både Sparebanken Narvik og Nordkraft er med på finansiering av ny flerbruks hall i Tysfjord. Flerbrukshall i Kjøpsvik tror vi vil bety et skikkelig løft for trivsel og aktivitet i kommunen, og skape store positive ringvirkninger. Vi er veldig imponerte over det seriøse arbeidet som har vært gjort over flere år for å få fram hallprosjektet, og er glade for å kunne bidra til at det blir realisert. Stedet er inne i en positiv trend med idrettslagets klubbhus, kunstgressbane og snart nytt skytteranlegg, og nå vil man forhåpentligvis få en hall som kan gi et godt tilbud for hele Tysfjords befolkning. Dette er ting som kan være med på å snu tendensen med befolkningsnedgang, sier informasjonsleder i Nordkraft, Sverre Mogstad. utdeling av årsberetningeri musken i NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

24 Energieffektivisering gir raskest og størst reduksjoner av klimagassutslipp 24 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

25 ENERGIEFFEKTIVISERING All energiproduksjon har konsekvenser for miljøet. Om vi kan bruke energien mer effektivt, slik at en for eksempel kan varme opp bygninger med mindre energi, gjør vi miljøproblemene mindre. Energieffektivisering er det tiltaket som kan gi de raskeste og største reduksjonene av klimagassutslipp. Samtidig er det ofte et økonomisk lønnsomt tiltak. Bellona NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

26 Enerconsult er et heleid datterselskap i Nordkraftkonsernet. Enerconsult betjener ENOVAS svartelefon for energirådgivning overfor både private husholdninger, næringsliv og offentlige institusjoner. Enerconsult har også svartjeneste til ENOVAS ordning for Energimerking av bygg. I tillegg rådgir og tilbyr selskapet løsninger som bidrar til et mer effektivt energibruk og som fremmer anvendelsen av fornybare og miljøvennlige energikilder. STORT POTENSIALE Energieffektivisering gir raskest og størst reduksjonr av klimagassutslipp. Det er i tillegg et økonomisk lønnsomt tiltak. Det finnes et stort stort potensiale for lønnsom energieffektivisering i norske bygninger. Analyser fra blant annet Enova, SINTEF med flere tyder på et energieffektiviseringspotensial på 8-12 TWh i 2020 med bruk av eksisterende teknologi. I forhold til dagens energibruk tilsvarer det en effektivisering på %. TERmOGRAFERING/TETTHETSKONTROLL Termografering er en enkel og kostnadseffektiv måte å avdekke mangler, feil og svakheter i bygningskonstruksjoner. Feil montering av fuktsperre, vindsperre, isolasjon og vinduer kan være vanskelig å avdekke og føre til høyt varmetap. Termografering utføres på alle typer bygg uten å skade bygget som kontrolleres. Enerconsult er sertifisert gjennom Det Norske Veritas og tilfredsstiller alle krav til å utføre termografering og tetthetskontroll av bygg. 2 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

27 Energimerking av bolig A ER BEST Fra 1. juli 2010 ble energimerking obligatorisk for nye bygg og bygninger som selges eller leies. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Opplysningene du skal fylle inn dreier seg om byggeår, hvor stor boligen din er og hvordan den varmes opp. Etter at du har fylt inn opplysningene, får boligen en karakter på skalaen A til G, hvor A er best. LøNNER SEG For å få energiattesten må du fylle ut et skjema på Du trenger pinkoder til MinID, gårds- og bruksnummer og kommunenummeret der du bor. Energimerking blir obligatorisk for alle med bolig og fritidsbolig over 50 kvadratmeter fra 1. juli. Energiattesten er gyldig i ti år og skal ligge ved salgsdokumentene i en salgs- og utleiesituasjon. MinID er din private innlogging til offentlige tjenester. Nye pinkoder kan bestilles på Kommunenummeret finner du for eksempel på Wikipedia. Enova Svarer kan gratis kontaktes på telefon , eller på Energim Lite en ergieffe kt iv Energik arakte r Energie ffektiv erke Høy an del Oppva rmings karakte r (ande l el og Lav an fossilt) del NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

28 NARVIK ENERGINETT er din lokale og helt nødvendige leverandør av sikker strømforsyning i Narvik kommune. Våre tjenester omfatter alle aktiviteter knyttet til å overføre og fordele kraft i om rådet fra sentralnettet, blant annet fra Furumoen, og helt frem til brukerne. NÅR STRømmEN GÅR Det er oss du må kontakte når strømmen går. Ring Kontakt oss også om du ser ubeskyttede ledninger på bakken, eller lignende Skal du grave i bakken eller felle trær nær en ledning, kontakt oss NETTLEIEN Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. Nettleien i Narvik er en av landets billigste. måleravlesning Du kan levere måleravlesning ved å gå inn på våre nye hjemmesider, og logge deg inn på min side. Her får du i tillegg til å registrere ditt forbruk også tilgang til oppdatert og detaljert informasjon om ditt eget kundeforhold, din faktura og din forbrukshistorikk. Du kan også ringe strømtelefonen; NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

29 Vi er høyt og lavt; klatrer i master og graver i bakken for å reparere, vedlikeholde og alltid sørge for at du har lys, varme og sikker forsyning av strøm. R åd om brann sikrin g n 3 AmS (AVANSERTE- måle- OG STYRINGSSYSTEmER) Alle Narvik Energinetts kunder vil få målere som nettselskapet kan fjernavlese. Dette medfører blant annet at du som kunde ikke trenger å melde inn ditt forbruk. Norges Vassdrags- og Energidirektorat har satt et foreløpig tidsperspektiv at innføring skal være utført innen Narvik Energinett planlegger å gjøre dette i god tid før denne fristen. NR 1. AP RIL Premiekryss! 15 i 29. årgang S lik er ad 2 P 6 1 NARVIK ENERGINETT HELT NØDVENDIG Strømshopping 04 S trømmens vei til huset ditt 05 Hvor komm mer prisene fra? 06 Hel lt nødvendig 8 9 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

30 Bilder eventyrlig fra et år med Nordkraft 1 2 Energibanken feiret Kjøpsvik Skoles 50-årsdag med en skidag for alle elevene i Ankenesbakken. Narvik Basketballklubb. 3 Nordkraft sponset forestillingen Stjerna fra øst. 4 Narvik Karateklubbs tre Nm-deltakere fra i vinter. Tonje Olsen, Ghopi Srikanthan og Tanja Henriksen. 5 madcon i Nordkraft Arena. 1 Parken maraton for elevene på Parken ungdomskole i Narvik. 32 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

31 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

32 Bilder eventyrlig fra et år med Nordkraft 2 10 NYHETER FREDAG 25. FEBRUAR 2011 Fremover Fremover FREDAG 25. FEBRUAR 2011 NYHETER Tidenes klas sserom Med en avtale med Nordkraft skal Håkvikdalen bli byens beste - og største - klasserom. Anders Horne I går underskrev Håkvik Skole og Nordkraft en fem år lang partnerskapsavtale. I den ligger det at skolen i større grad skal ta i bruk den vakre dalen i sitt skolearbeid. Tilbake skal de lage undervisningsopplegg, som gjør dalen også attraktiv som «klasserom» for andre skoler. Her får vi muligheten til å se en rekke ting i praksis, sier Håkvik-rektor Heidi Sværd. På «polferd» Og allerede i går var dalen i bruk. Etter å ha hatt prosjekt om Roald Amundsen og Fridtjof Nansen brukte 7.-klassingene ved skolen onsdag og torsdag til en skikkelig polferd. Deres reaksjon på «nytt klasserom» var kun negativ. Ja, vi slutter jo på skolen til våren og begynner på Ankenes. Denne avtalen skulle kommet mens vi gikk i 1. klasse, forteller elevene med et lite smil. Som dog fikk god nytte av Nordkrafts fasiliteter i dalen. For da kulden steg ned mot 25 isblå kalde, og snøen fikk en konsistens som ikke egnet seg for iglo-laging; tok polfarerne med seg soveposer og trakk inn på Lysheim, Nordkrafts storstue i dalen. Museum I tillegg til å skrive under partnerskapsavtalen tok også informasjonsleder Sverre Mogstad og avdelingsleder Bård Lunde ved kraftverkene seg tid til å drive litt undervisning. For bare et par kabelstrekk unna Lysheim, rundt seks kilometer oppe i Håkvikdalen, ligger Mølnfossen Kraftverk. Kommunens tredje kraftverk var i drift fra 1922 til Dette lokalet er nå i ferd med å bli pusset opp og skal gjøres til et kraft og energi-museum. Dette inngår som en del av vårt 100-årsjubileum og som skal kun fungere som et museum og et sted hvor barn og unge kan lære om energi, sier Lunde til Fremover. HÅKVIK SKOLE, AVDELING HÅKVIKDALEN: Elevene fra 7. klasse ved Håkvik Skole koser seg med skileik utenfor Lysheim, 6,5 kilometer oppe i Håkvikdalen. SKREV AVTALE:Bjørn Framnes (Håkvik skole), Sverre Mogstad (Nordkraft), Heidi Sværd (Håkvik Skole, Bård Lunde (Nordkraft) og Unni Pedersdatter (Håkvik Skole) skrev under på partnerskapsavtale som skal utvikle Mølnfossen og Håkvikdalen som et «klasserom». her inne fra kraftverket NYDELIG VÆR:I strålende solskinn fikk syvendeklassingene utfolde seg som gjøres til kraftverk. fritt i den vakre naturen i Håkvikdalen. TRAKK INN:Da kulden ble for stram var det go t å ha muligheten til å overnatte på Lysheim. Fra venstre: Victoria Pedersen, Ina Valen Nilsse en, Rikke Olsen, Kristin Ramsvik, Marita Larssen og Tobias Thorvaldsen. FOR KALDT: Planen var å sove i denne igloen. Men kulden ble for stram og det var ikke mulig å konstruere tak NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 20 0

33 2 Håkvik Minijenter. Håkvik Skole og Nordkraft har skrevet under en fem år lang partnerskapsavtale. I den ligger det at skolen i større grad skal ta i bruk den vakre dalen i sitt skolearbeid. Nordkraft har lang historie med virksomhet i Håkvikdalen. Håkvik skole og Nordkraft har derfor mange muligheter for spennende læringsprosjekter. 3 Mange benyttet de første månedene med ishall til lek og artige konkurranser, her med gullmedalje av ekte sjokolade. 4 Nordkraft Arena. 5 Nordkraft har støttet både nummer og 2 av På tur i Narvik og omegn av Bjørn Forselv. Hans pedagogiske turbok får mange til å bruke vår praktfulle natur mer. NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

34 HvA SKjeR I NORDKRAFT-KONSeRNeT Bilder eventyrlig fra et Det har vært et aktivt år, og mange milepæler, både store og små, er nådd. år med Nordkraft NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 20 0

35 Hovedtransformatoren i vindparken løftes på plass på Nygårdsfjellet. 2 Nye lokaler for Fjellkraft i Narvik (Rombaksveien) åpnes av Prosjektdirektør Børge edvardsen Klingan i Narvik energinett pusset opp Frydenlund sekundærstasjon i Narvik sentrum sist år. 4 Stolpereising/linjebygging januar/februar HMS-dagen med øvelser. 6 Nordkraft-styret på befaring 28. april 20 Hergot der den nye linja fra Nygårdsfjellet vindpark skal koples til Statnett sin høyspentlinje. NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 20 0

36 Bilder eventyrlig fra et år med Nordkraft NØKKELOVERLEVERING: Elbiler er aktuelle for mange bedrifter som kjører mange korte avstander, sier informasjonsleder Sverre Mogstad i Nordkraft. Fra venstre: Adm.dir. Klaus Hvassing i Nordkraft, Karen M Kuvaas, Wiggo Lauritzen, Gøran Zetterwall og Sverre Mogstad. Kommunen låner «Elmer» I går fikk Narvik kommune låne elbilen «Elmer» av Nordkraft. Roger Danielsen Kommunen skal teste bilen til over sommeren. Først ut er hjemmehjelpstjenesten i Bjerkvik. Nordkraft har som mål å inspirere bedrifter til å kjøpe elbiler. Derfor låner selskapet ut «Elmer» biler Jeg ønsker å berømme Nordkraft for initiativet. Nå får vi høstet erfaringer. Med bakgrunn i det vil vi vurdere elbil når vi leaser nye biler, sier rådmann Wiggo Lauritzen. Narvik kommune leaser for tiden biler med forbrenningsmotor. Mange av disse brukes blant annet av hjemmehjelpstjeneste i urbane strøk noe som vil være ideelt for en elbil. Det er viktig at kommunen går foran, særlig siden vi er en grønn energikommune som sertifiserer miljøfyrtårnbedrifter, sier ordfører Karen M Kuvaas. Enhetsleder Gøran Zettervall fra Bjerkvik omsorgsdistrikt overtok «Elmer» på vegne av kommunen. Han har god tro på at elbil vil fungere. Ja, jeg har akkurat samme bilen privat, avslører han. 67 hestekrefter «Elmer» er en Mitsubishi imiev en småbil registrert for fire personer med motoreffekt på 67 hestekrefter og en kjørelengde på mil mellom hver lading av batteriene. Nybilprisen er drøyt en kvart million. Toppfarten er 130 km/t. Fremover var første bedrift ut til å få låne «Elmer». Tilbakemeldingene fra alle som kjørte den i løpet av en 14-dagersperiode, var udelt positive. Selv om «Elmer» veldig langt på vei er det man forbinder med en «ordentlig» bil med forbrenningsmotor, så stanker det ikke akkurat testosteron av ham. Da journalist Fritz Hansen lydløst kom kjørende mot noen ungdomsskoleelever som sto og ventet på bussen, hørte han idèt han passerte dem, en av dem rope: BØØØØH! Gunstig Norge har verdens beste rammebetingelse for elbil, det er ikke moms, ikke importavgift og i tillegg vil bilen yte godt av fordelene alle elbiler har i Norge, gratis parkering, fritak fra bompenger og ingen årsavgift. Et søk på Internett avslører at Mitsubishi imiev er dyrere i Sverige! Der koster den svenske kronor. Med en valutakurs på 0,87 betyr det at bilen er norske kroner billigere her til lands... 3 NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

37 1 1 Åpen dag på Nordkraft Arena. Vinnerne av voksenkonkurransen Tor Gunnar Evensen, Klaus Hvassing og Hans Ola Pedersen. 2 Konsernets nye elbil Elmer. 3 I mai 2011 prøvekjørte Fremover Nordkrafts Elmer. 4 Grønne Rallare anno NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT

38 EIERINTERESSER EIERANDELER I ØVRIGE SELSKAPER: Futurum AS Forskningsparken AS Narvik Kapital AS Narvik Næringsforum Funn IT AS Hurtigruten ASA Hålogaland Kraft AS Narvik kommune Troms Kraft AS 16,66 % 50,01 % 33,33 % NORDKRAFT AS 73,5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 24,7 % Fjellkraft AS Nordkraft Produksjon AS Naturgass Nord AS Enerconsult AS Narvik Fjernvarme AS 50 % 50 % 50 % 50 % 51 % 50 % 25 % Nordlandskraft AS Nordkraft Vind AS Vesterålskraft Vind AS Lofotkraft Vind AS Narvik Energinett AS Kraftinor AS Nordnorsk Havkraft AS 50 % 50 % 50 % 50 % 49 % 50 % 75 % Nordland Fylkeskommune Troms Kraft AS Vesterålskraft AS Lofotkraft Holding AS Hålogaland Kraft AS Lofotkraft Holding AS SKS Eindom AS Troms Kraft AS Lofotkraft Holding AS NØKKELINFORMASJON KRAFTPRODuKSjON 1 TWh (Produksjonen selges på den europeiske kraftbørsen Nord Pool) Produksjon fra 13 kraftverk I tillegg eierandeler i andre selskaper som driver kraftproduksjon KRAFTDISTRIbuSjON Konsesjonsområde Narvik kommune nettkunder brutto DRIFTSINNTEKTER 2010: 374 millioner kroner Egenkapital 2010: ca. 45 % Sterk og solid vekst RESULTATUTVIKLING KONSERN (etter skatt) Nordkraft har hatt en solid vekst. Selskapet har tatt viktige skritt for å realisere strategien om å bli et ledende energikonsern i Nord- Norge, og har styrket posisjonen for deltakelse i ytterligere omstruktureringer i næringen. Resultatet i 2010 er påvirket av at Nordkraft solgte sin 15% andel i Salten Kraftsamband AS NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT 2010

39 KRAFTVERK NORDKRAFT PRODUKSJON NYGÅRD KRAFTVERK SATT I DRIFT: 1932 MIDDELPRODUKSJON: 110 GWh TURBINER: 3 - Francis EFFEKT: 25 MW HÅKVIK KRAFTVERK SATT I DRIFT: 1954 MIDDELPRODUKSJON: 41 GWh TURBINER: 2 Francis EFFEKT: 11 MW TARALDSVIK KRAFTVERK SATT I DRIFT: 1985 MIDDELPRODUKSJON: 10 GWh TURBIN: 1 Pelton EFFEKT: 1,4 MW SØRFJORD KRAFTVERK 1 SATT I DRIFT: 1983 MIDDELPRODUKSJON: 260 GWh TURBINER: 1 Francis Effekt: 67 MW SILDVIK KRAFTVERK SATT I DRIFT: 1982 MIDDELPRODUKSJON: 220 GWh TURBIN: 1 - Pelton EFFEKT: 60 MW NYGÅRDSFJELLET VINDPARK SATT I DRIFT: 2006 MIDDELPRODUKSJON: 25 GWh TURBINER: 3 EFFEKT: 7 MW SMÅKRAFTVERK FJELLKRAFT SIRKELVANN KRAFTVERK Narvik kommune, Nordland SATT I DRIFT: 1999 MIDDELPRODUKSJON: 4,2 GWh TURBIN: 1 Kaplan EFFEKT: 0,7 MW KJETLAND KRAFTVERK Masfjorden kommune, Hordaland SATT I DRIFT: 2003 ÅRSPRODUKSJON: 6 GWh TURBIN: 1 Francis EFFEKT: 1.5 MW SØRFJORD KRAFTVERK 2 Tysfjord kommune, Nordland SATT I DRIFT: 1982 MIDDELPRODUKSJON: 11 GWh TURBIN: 1 Francis EFFEKT: 4 MW IMSLAND KRAFTVERK Vindafjord kommune, Rogaland SATT I DRIFT: 2010 ÅRSPRODUKSJON: 18.2 GWh TURBINER: 2 Francis EFFEKT: 5,0 MW VIRAKELVA KRAFTVERK Narvik kommune, Nordland SATT I DRIFT: 2009 ÅRSPRODUKSJON: 14 GWh TURBIN: 1 - Pelton EFFEKT: 5 MW LEKSVIK KRAFTVERK Leksvik kommune, Nord-Trøndelag SATT I DRIFT: 2010 ÅRSPRODUKSJON: 9.5 GWh TURBINER: 2 Francis EFFEKT: 2,7 MW LAPPVIKELVA KRAFTVERK Narvik kommune, Nordland SATT I DRIFT: 2009 ÅRSPRODUKSJON: 7 GWh TURBIN: 1 - Pelton EFFEKT: 2,4 MW MIDDELPRODUKSJON: Gjennomsnittet av årlig produksjonen over en 10-årsperiode. ÅRSPRODUKSJON: Forventet produksjon pr år.

40 GIR ENERGI NORDKRAFT AS Teknologiveien 2, 8517 Narvik Postboks 55, 8501 Narvik Telefon Faks

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT Historikk Nordkraft AS Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet.

Detaljer

kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19

kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19 GIR ENERGI 2011 INNHOLD kjære leser 04 05 2011 i ord og bilder 06 09 HisTorisk satsing på Fornybar energi 10 11 småkraft 12 13 vindkraft 14 17 magasinkraftverk 18 19 nordkraft vokser 20 21 å arbeide med

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI AS DEL 1 gir Narvik energi 07 Etablert 21. desember 1913 I Håkvik ferdigstilles første generasjons kraftverk i 1913 (Høybakkfoss), 1915 (Silvannsfoss) og 1922 (Mølnfoss) NSB åpnet

Detaljer

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT GIR ENERGI ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD KJÆRE LESER 04 NORDKRAFTS ROLLER 05 FORNYBAR ENERGI 06 EN HELT NØDVENDIG INFRASTRUKTUR 08 ENERGIEFFEKTIVISERING 10 SAMFUNNSROLLEN 12 TYSFJORD 14 NORDKRAFT ARENA 16 EIERINTERESSER,

Detaljer

GIR ENERGI. NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT

GIR ENERGI. NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT GIR ENERGI NORDKRAFT AS (Endret navn fra Narvik ENErgi as mars 2009) ÅRSRAPPORT DEL 1 2008 2008 INNHOLD 04 KJÆRE LESER 06 VÅRE TRE ROLLER 08 HELT NATURLIG 10 HELT NØDVENDIG 12 GIR ENERGI 14 DET GODE LIV

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad

Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 13. mai 2009 Per Harald Ottestad Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? 1. Historisk bakgrunn for Narvik Energinett. 2. Å komme ny inn i Nettvirksomhet

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

En kort presentasjon. Januar 2011

En kort presentasjon. Januar 2011 En kort presentasjon Januar 2011 Enerconsult AS Rådgivningsselskap g med forretningsadresse i Narvik og lokalisert i Havnegata 28 ved Narvik havn. Selskapet har en historie tilbake til 1994, men reetablert

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

En kort presentasjon. Juni 2012

En kort presentasjon. Juni 2012 En kort presentasjon Juni 2012 Enerconsult AS Rådgivningsselskap med forretningsadresse i Narvik og lokalisert i Havnegata 28 ved Narvik havn. Selskapet har en historie tilbake til 1994, men reetablert

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri

Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri Prosinkonferansen 2013 Ståle Kvernrød Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Fastsettelsen av kvotekurven har vært gjort i dialog med NVE som fagmyndighet. Dette er svært markedssensitiv informasjon og dialogen har ikke vært offentlig. I

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Interesseorganisasjon for produsenter av kraft i mikro-, miniog småkraftverk

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Energi Norge Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringene Representerer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft VI GIR VERDEN MER REN ENERGI No. 1 89% 283 INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

energimerking av boliger - slik gjør du det

energimerking av boliger - slik gjør du det energimerking av boliger - slik gjør du det energimerke? Energiattesten gir relevant informasjon om boligens energistandard for de som skal kjøpe eller leie og for huseieren selv. Energimerkingen vil over

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen?

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Trondheim, 20. oktober 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver lanaturenleve.no «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 INNHOLD Kort om Sira-Kvina kraftselskap Erfaringer design Erfaringer regelverk Barrierer Markedsutsikter Oppsummering Kort

Detaljer

Som Norges nest. E-CO kontinuerlig mer ren kraft inn i markedet

Som Norges nest. E-CO kontinuerlig mer ren kraft inn i markedet De viktige dråpene E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. Som Norges nest

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer