Norges Handelshøyskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Handelshøyskole"

Transkript

1 Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0

2 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap... 0 Kunstprosjektet... Byggeteknikk... VVS-tekniske anlegg... Elektrotekniske anlegg... Prosjektadministrasjon... fakta om prosjektet Kostnadsramme: kr Areal: m 0 Ferdigmelding nr. /0

3 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved leie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg, millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FoU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

4 historikk Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i og er sammen med randsoneinstitusjonene SNF og AFF Norges ledende miljø for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 00 studenter og nærmere 00 ansatte. Campus NHH historisk tilbakeblikk Norges Handelshøyskole feiret -års jubileum i 0. Høyskolen startet sin virksomhet. september for 0 handelskandidatstudenter. Campus ved oppstarten var beskjeden i midlertidige lokaler i en villabygning i sentrum av Bergen; Museplass. Høyskolen var besluttet opprettet som en statlig vitenskapelig institusjon av Stortinget på linje med de øvrige vitenskapelige høyskolene i Norge, men midler til eget formålsbygg ble ikke bevilget før mange år etter oppstarten. Først i kunne høyskolen ta i bruk eget bygg på en stor tomt i Breiviken like utenfor Bergen sentrum. Bygget i la grunnlaget for en sterk vekst i antall ansatte og studenter frem til midten av 0-tallet. Bakgrunnen for denne veksten var behovet for flere studieplasser som følge av økning i ungdomskullene og økt interesse for økonomisk-administrativ utdanning. Det viste seg relativt raskt etter at bygget var tatt i bruk at det var behov for bygningsmessige utvidelser. Det var imidlertid den gangen vanskelig å få økonomisk prioritet til dette. Tomten på ca. 0 mål har likevel gitt rom for ekspansjon av den fysiske infrastrukturen i flere omganger som følge av økning i aktivitetsnivået og studenttallet. En midlertidig paviljong ble reist i for å avhjelpe plassituasjonen noe, men var alt for liten til å dekke opp for det økte aktivitetsomfanget som skjedde fra midten av 0-tallet og utover. Det ble gjort store anstrengelser for å få bevilgninger til mer permanente utbygginger, men man ble i første omgang henvist til å leie arealer i et nærliggende industribygg Merinospinneriet etter at den opprinnelige virksomheten her ble nedlagt. Dette medførte at høyskolens fag- og studiemiljø ble oppdelt og fordelt på to ulike bygg og med en relativt uhensiktsmessig kommunikasjonsløsning seg i mellom. De leide arealene ble i stor utstrekning innredet spesielt for undervisningsformål og til faginstitutter, men bar likevel preg av å være tilpasninger innenfor en låst bygningsstruktur fremfor de mer funksjonelle løsningene man får til i et mer formålspreget nybygg. Høyskolen fremmet derfor i sak om å få tildelt midler til bygg på egen tomt i tilknytning til det opprinnelige hovedbygget. Forslaget ble ikke tatt til følge og avtaler om ytterligere leiearealer i Merinobygget måtte derfor inngås i årene som fulgte. I ble det imidlertid godkjent et romprogram for et nybygg på ca. 000 m. Dette bygget fikk betegnelsen Servicebygget siden det primært skulle inneholde bibliotek, kantine, lesesaler mv. Det stod ferdig i og representerte en viktig tilvekst i høyskolens infrastruktur. Bygget var imidlertid ikke planlagt som erstatning for leide arealer i Merinospinneriet, men mer som et arealmessig supplement, slik at høyskolen fortsatt måtte drifte en to-campus løsning og ha et oppdelt fag- og studiemiljø. 0 Ferdigmelding nr. /0

5 I årene til og med vårsemesteret holdt NHH til på Nygårdshøyden, selv om ønsket var å legge handelshøyskolen til Breiviken. Hovedbygget la grunnlaget for en sterk vekst i antall ansatte og studenter frem til midten av 0-tallet Merinobygget var opprinnelig et fabrikkbygg, som når NHH flyttet inn, gradvis ble ombygget til forskerkontorer, auditorier, lesesaler mv. Servicebygget ble åpnet i og utvidet hovedbygget med 00 m, noe som frigjorte plass for flere studenter og aktiviteter. Alle bilder: Norges Handelshøyskole

6 0 Ferdigmelding nr. /0

7 Campus NHH 0 ett samlet fag- og studiemiljø Det nybygget som nå tas i bruk er planlagt og realisert som en integrering av alle høyskolens aktiviteter i en samlet og felles infrastruktur. Også høyskolens randsoneinstitusjoner, Administrativt Forskningsfond (AFF) og Samfunns- og næringsforskning AS (SNF), får plass i nybygget. I direkte tilknytning til nybygget ferdigstilles i løpet av høsten et læringssenter på 0 m. Med nybyggets.0000 m utgjør bygningsmassen som NHH nå disponerer i overkant av.000 m. Dessuten har studentsamskipnaden idrettshall på høyskolens tomt og studentboliger i umiddelbar nærhet, slik at NHH nå er en fullt utbygget og samlokalisert handelshøyskole med alle tilhørende fasiliteter i Breiviken. NHH i korte trekk NHH tilbyr studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt etter- og videreutdanning. Siviløkonomstudiet ved NHH er et femårig studium som består av et treårig bachelorstudium med rett til overgang til et toårig masterstudium. Til sammen gir dette tittelen siviløkonom. NHH sitt masterstudium i økonomi og administrasjon gir spesialiseringsmuligheter innen finansiell økonomi, samfunnsøkonomi, strategi og ledelse, økonomisk analyse, økonomisk styring, energy, natural resources and the environment, international business, og marketing and brand management. I tillegg har NHH et masterstudium i regnskap og revisjon. Andre studietilbud ved NHH er CEMS Master of International Management, dobbelgrader i samarbeid med internasjonale partnerskoler og doktorgradsstudiet. NHH er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi (NFB). programmene er executive MBA i strategisk ledelse, executive MBA i økonomisk styring og ledelse, executive MBA i offentlig revisjon, executive MBA i finans, og master of technology management (i samarbeid med NTNU). Institutter ved NHH: Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon Institutt for finans Institutt for foretaksøkonomi Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Institutt for samfunnsøkonomi Institutt for strategi og ledelse AFF I mer en 0 år har AFF vært norske virksomheters foretrukne partner for å bidra til økt verdiskapning gjennom leder- og organisasjonsutvikling. AFF er godt forankret i norsk og skandinavisk tradisjon, samtidig som AFF bygger på og samarbeider med de beste internasjonale ledelsesforskningsmiljøene. I dag er AFF Norges største lederutviklingsmiljø med 0 høyt kompetente konsulenter fordelt på kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og København. SNF SNF er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre eksternfinansiert forskning for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor. SNF er ett av Norges største og tyngste forskningsmiljøer innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Kurt Petersen fung. administrerende direktør Norges Handelshøyskole Etter- og videreutdanning: NHH tilbyr fem gradsgivende etter- og videreutdanningsprogram og flere åpne ikke-gradsgivende program. De gradsgivende

8 Byggesakens gang Nybyggets tilblivelse har en relativt lang forhistorie. NHH har i tidens løp måttet inngå leieavtaler om mer arealer i Merinobygget i takt med ekspansjon i aktivitetsnivået fordi man manglet finansieringsmuligheter for eget bygg. Det har imidlertid alltid vært et mål å kunne bytte leiearealer mot arealer i bygg på egen tomt og i tiknytning til det opprinnelige hovedbygget fra. Da Kvalitetsreformen i høyere utdanning i 00 førte til at det fireårige siviløkonomstudiet ved høyskolen ble utvidet til et femårig masterprogram og flere nye studieplasser måtte opprettes, ble behovet for mer funksjonelle arealer påtrengende. I lys av dette og at en 0-årig leiekontrakt i Merinobygget nærmet seg utløp, ble nybygg satt høyt på dagsorden. Byggesaken som nå har resultert i nybygget ble til gjennom vedtak i høyskolens styre og departementskontakter i 00/00. En aktivitetsplan for planlegging og prosjektering ble fremlagt for styret våren 00. Planen var basert på to byggetrinn og forutsatte bistand fra Statsbygg til utarbeidelse av romprogram. Senere kom man til at det ville være mest hensiktsmessig med ett byggetrinn og et brukerdefinert funksjons-/romprogram ble ferdig i juli 00. I oktober samme år forelå en studie av mulige lokaliseringsalternativer på tomten. I den videre prosessen ble det sydøstlige plasseringsalternativet valgt og Statsbygg utlyste våren 00 en begrenset anbuds- og designkonkurranse for å velge ut prosjekteringsgruppe. I løpet av denne våren ble byggeprogram ferdigstilt og anbudskonkurranse avholdt. Parallelt med den praktiske tilretteleggingen var det møter mellom høyskolens ledelse og Kunnskapsdepartementet om mulige finansieringsløsninger for nybygget. Høyskolen selv hadde vurdert om det ville være mulig å få etablert et eiendomsselskap gjennom høyskolens fonds som kunne forestå utbyggingen, for så å leie bygget til NHH. Kunnskapsdepartementet gikk imidlertid inn for å finansiere bygget som et kurantbygg under husleieordningen, og beslutning om dette forelå i juli 00. Dette ga grunnlag for å bestille et volumstudie fra den valgte prosjekteringsgruppen. Volum studiet forelå i februar 00. Usikkerhetsstudiet etter volum studiet viste at bygget ble alt for kostbart i forhold til midlene som NHH hadde til rådighet for nybygget. I oktober samme år ble det utformet et formelt oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg om utarbeidelse av et skisseprosjekt hvor kostnadene måtte ligge innenfor rammene NHH hadde til rådighet for leie og drift. Arbeidet med dette startet opp i januar 00 og ble ferdigstilt i mai samme år. Først reduserte NHH enkelte arealer i romprogrammet samt at enkelte arealer ble flyttet til eksisterende bygningsmasse. Det ble utført omfattende endringer med selve formen på bygget. Byggets bruttoareal ble redusert med ca. 00 m til 0 m. Etasjehøydene ble optimalisert og bygget fikk en enklere form med stramme linjer og en stor grad av gjentagelser. Usikkerhetsanalysen av prosjektet viste at løsningen ga en kostnadsramme som lå i størrelsesorden med tilhørende leienivå som var tilgjengelig over høyskolens budsjett. Statsbygg besluttet å gå videre med et forprosjekt med oppstart i august 00 og ferdigstilt i januar 00. De kostnadsreduserende tiltakene og forenklingen av skisseprosjektets løsning 0 Ferdigmelding nr. /0

9 ble gjort i samråd med en rekke brukergrupper. Forprosjektet og optimaliseringene med tilhørende usikkerhetsanalyse ga grunnlag for at det i oktober 00 kunne gis klarsignal for byggestart. Parallelt med forprosjektet ble det utarbeidet en privat reguleringsplan for campus NHH som ga føringer for den videre prosjekteringen. Denne ble vedtatt i februar 0. Miljø Prosjektet hadde følgende miljømål: Energitilførselen av elektrisitet og varme skal være så lav som mulig, men med opprettholdelse av godt innemiljø. bruk av overvann og åpne overvannsløsninger og bygningsforming etter landskapet. Dette ble tilfredsstilt ved bruk av fordrøyningsbasseng og benyttelse av sedumtak på deler av taket. avfallshåndtering: Ved valg av materialer og løsninger skal det tas hensyn til et ønske om å minimere avfallsmengden i byggefasen. Avfallsmengden ble litt høyere enn ønsket og med en sorteringsprosent på som er meget tilfredsstillende. For å vise sin miljøprofil ønsket NHH å redusere energiforbruket mest mulig. Med støtte fra ENOVA ble det iverksatt tre tiltak som ville gi bygget lavenergistatus. Bygget fikk mer effektive varmegjenvinnere, det ble etablert individuell styring av luftmengder og varme/kulde i alle kontorer og ved enkle tiltak ble det sørget for at bygget fikk mindre luftlekkasjer. Byggeperioden Prosjekteringsavtalen som ble inngått i 00 la opp til delte byggherrestyrte entrepriser. Videre vurderinger og markedsanalyser viste at det mest formålstjenlige for prosjektet ville være å utføre arbeidene som en totalentreprise. Avtalen med prosjekteringsgruppen ble endret og de ville bli tiltransportert totalentreprenøren. Gjennom en prekvalifiserings- og tilbudsrunde ble det inngått avtale for gjennomføring primo mai 0. Riggarbeider, rivningsarbeidene av Paviljongen og sprengningsarbeider for nybygget startet opp i midten av juni. Etter en relativt nedbørfattig periode under råbyggsfasen ble tett bygg oppnådd i juni 0. Innredningsarbeidene ble ferdigstilt til overlevering av bygget. Entreprenøren valgte å benytte seg av Lean construction i gjennomføringen av innredningsarbeidene. Dette, sammen med et godt SHAarbeid, bidro til en strukturert og ren byggeplass, og det har ikke vært fraværsskader i prosjektet. Bygget ble overlevert til bruker iht. avtale. april 0. De enkelte instituttene flyttet inn i bygget i perioden mai/juni 0. Bygget ble tatt i bruk av studentene til høstsemesteret samme år. Drift For å få testet bygget gjennom alle årstider er det avsatt tid til prøvedrift ut 0. Videre skal Statsbygg drifte bygget med, stilling.

10 Bygningsmessig beskrivelse Dagens Handelshøyskole ligger på høydedraget over innseilingen til Bergen og ved hovedinnfartsåren til Bergen fra nord. Naturlandskapet med sine sterke elementer, særlig to markante koller og utsiktsplatå, er viktige kvaliteter som er krevd ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelser. Høyblokken er bevaringsverdig og skal framstå som det markante og dominerende bygget på tomten. Utfordringen har vært å skape et tidsriktig og moderne bygg som både skal underordne seg eksisterende bygningsmasse og samtidig ha en klar egen identitet. Løsningen var å la nybygget danne en naturlig forlengelse av dagens bygningsmasse, og avsluttes mot sør ved landskapsryggen som faller inn mot eksisterende bebyggelse. Plassering av nybygget på tomtens sørligste del gir en praktfull utsikt over fjorden. Samlet skaper bygningsmassen et campusområde av internasjonalt format. Uterommenes kvaliteter og sammenheng med innvendige arealer Studentenes første møte med nybygget er ved dagens hovedplass/ campus, der nybyggets nordlige spiss og inngangsparti titter tydelig fram mot eksisterende campus. En forbindelsesbro mellom nybygg og eksisterende bygg i. etasje danner en portal inn mot det nye gårdsrommet mellom byggene. Vrimlearealene innenfor glassfasadene både ved inngangen og gårdsrommet fungerer som et fast knutepunkt. De bringer deg til auditorier, kollokvierom og vertikale transportkjerner. Viktige studentfunksjoner er sentrert rundt dette arealet, som en nerve i bygget. Bruk av store åpne glassfasader og betong på gulvet både utvendig og innvendig visker vekk skillet mellom ute- og innerom. Uterommet fungerer visuelt som en del av innerommet og gir en opplevelse av romlighet og lys. Hovedauditoriet (AudMax) og Aud 00 ligger som sentrale elementer mot gårdsrommet og danner et naturlig referansepunkt for lærere og studenter via tilhørende vrimlearealer. For å oppnå større romlighet og flyt i vrimleareal er rommet ved de store auditoriene åpent over to etasjer. Dette danner et allrom som er sentralt i nybygget. Arkitektonisk utforming Fasader Den opprinnelige bygningen er et viktig kulturminne. Nybygget har derfor tatt utgangspunkt i den opprinnelige bygningens fasade, moduloppbygning og vertikalitet. Det overordnede arkitektoniske utrykket harmonerer med den eksisterende bygningsmassen, men viser klart at dette er et nytt bygg med sin egen identitet. Det har vært viktig i fasadeutformingen å skape et utrykk som spiller 0 Ferdigmelding nr. /0

11 sammen med naturen og den vernede høyblokken. Løsningen er elegant og lavmælt, men samtidig frodig og framtidsrettet. Naturen tett inn til nybygget speiles i fasadenes glatte flater som en lek med lys, skygger og årstid. Materialbruk fasader Intensjonen har vært å lage en helhetlig fasade med bruk av færrest mulige materialer, dog velprøvde og godt egnede, både med hensyn til klima og holdbarhet. Hovedmaterialet i fasaden er glass. Fasadens komposisjon framkommer av fordelingen mellom åpne og tette felt som er differensiert ved bruk av folierte glassplater og de transparente glasskjermene. Glasskjermene har dimensjoner tilsvarende de øvrige glassplatene. Utside glasskjerm ligger i samme sjikt som utside tett glassplate. Den enkelheten gir fasaden et rent og nøkternt uttrykk som spiller på kontrasten mellom transparent og lukket. Glasskjermene har et silketrykt mønster over og under vindusarealet for å skape en dybde ved vinduspartiene. Fasadens komposisjon framkommer gjennom fordelingen mellom åpne og tette felt som er tilpasset de bakenforliggende roms krav til dagslys og forholder seg til en streng vertikal rytme. Materialbruk innvendig Fargesetting og materialbruk i nybygget er et samarbeid mellom interiørarkitekt og arkitekt, med et materialkonsept som er ment å gjenspeile NHHs historie, tyngde og seriøsitet som utdanningsinstitusjon. Det er valgt solide og tidløse materialer som en basis i bygningens arkitektur: sort, hvitt, synlig betong, slipt terazzo og lys ask i trepaneler og spiler. Disse klassiske nordiske materialene brytes med innslag av en klar, sterk gul farge som gir bygningen ungdommelighet og identitet. Gjennomgående lik materialbruk i alle etasjene gir bygningen et homogent og klassisk uttrykk. Det spiller også godt sammen med kvaliteter i den opprinnelige bygningen. Fargesetting og materialbruk i interiør og innredning skal samspille med disse arkitek toniske løsningene og tydeliggjøre intensjonen om å skape et klassisk men ungt bygg og interiør som en helhet. Funksjonsbeskrivelse Nybygget er tilpasset og tilknyttet høyder og hovedetasjer i den opprinnelige bygning. Nybygget legger seg som en omsluttende

12 Ferdigmelding nr. /0

13

14 form rundt og forbi den opprinnelige bygningen og favner om et indre gårdsrom som blir et bindeledd mellom to tidsepoker. Samtidig gir nybyggets plassering i landskapet plass for at den opprinnelige bygningsmassen framstår som en likeverdig del av helheten. Dette var en grunnleggende del av konseptet for nybygget. Nybygget har to koblingspunkter som begge skaper en naturlig forlengelse av den opprinnelige bygningsmassen; en mot vest og en mot nordøst. Den vestlige koblingen skjer via hovedkorridor og fartsåre i den opprinnelige bygningen. Dette er en viktig nerve i dagens situasjon som forbinder alle ledd i NHH. Koblingspunktet får en romlighet og spenning og begynner ved en vernet teglvegg. Rommet åpner seg over to etasjer. Arealet blir en del av en konferanseavdeling; Jebsen senter som blir et nytt sentralpunkt for NHH. Koblingen mot nordøst er utformet som en bro. Den danner samtidig en portal inn mot det nye utvendige gårdsrommet mellom den opprinnelige bygningen og nybygget. Broens materialbruk er en forlengelse av fasadens overflate og rytme. Det er lagt vekt på at funksjonene inne i nybygget skal være organisert slik at det skaper god kommunikasjon/interaksjon mellom studenter og lærere. Nybygget er på fem etasjer; teknisk kjeller under bakkenivå, to studentetasjer og to institutt-/kontoretasjer. Strategisk plassering av nybyggets tre faste trappe- og heiskjerner gir en effektiv trafikkavvikling og intern kommunikasjon. I tillegg har studentetasjene to frittstående trapper i stål, glass og terrazzo i vrimlearealene mellom underetasje og første etasje. Disse gir sammenheng mellom studentetasjene med fem auditorier, kollokvierom, lesesaler og kantine/kafeen. Hovedauditoriet med plass til 0 personer, Aud MAX, strekker seg fra underetasjen og opp til første etasje. Sammen med Aud 00 ligger disse sentralt plassert som et referansepunkt mot det åpne allrommet, vrimleareal og indre gårdsrom. Et kunstverk i form av en speilinstallasjon montert på hovedveggen mot Aud MAX og Aud 00 gir rommet en ny dimensjon i form av lys, refleksjon og romlighet. Det skaper spenning mellom kunst og arkitektur. Områdene og korridorene rundt auditoriene fungerer som samlingspunkt med arealer for opphold i pauser. Sambruket med pc-arbeidsplasser skaper interaksjon mellom studenter og lærere. Også rundt de mindre auditoriene danner slike åpne arealer rom for møter mellom brukerne. Underetasjen og første etasje er organisert for studentaktiviteter, og fungerer som skolens produksjonsareal. Hovedvekten av kollokvierom er plassert i underetasjen nær auditoriene og skal brukes sammen med auditorieundervisningen. Funksjoner som lesesaler, pc-arbeidsplasser, studentkontorer og kantine/kafeen trenger mye dagslys og er plassert i første etasje. De har god kontakt med studentaktivitetene i underetasjen via det åpne allrommet. Kantinen/kafeen i denne etasjen har en åpen fasade mot terreng i øst, med direkte forbindelse til en skjermet uteplass. Instituttene/kontorarealer ligger i andre og tredje etasje. Disse knyttes til resterende etasjer via trappeløp og heiser. Kontoretasjene er som hovedprinsipp organisert med en midtsone med mindre arealer for møteaktiviteter, nærarkivering, te-kjøkken og uformelle møter på tvers i instituttene. Glassvegger er benyttet i stor grad mot gangsoner i rom ved fasaden for å trekke sekundærlys lengst mulig inn i midtsonen. Sedumtaket over Aud MAX blir godt synlig fra de to omkransende instituttetasjene og skaper en visuell samt miljømessig kvalitet for bygningsmassen. Ferdigmelding nr. /0

15

16 0 x = x = 00 x = 00 0 x = 00 akse A 0 x = x = 00 x = 00 0 x = 00 akse A x = 00 Tørketr. Tegninger: Link Arkitektur AS, Bergen Målestokk: 0 meter AudMax over to etasjer, plan U/plan Aud 00 over to etasjer, plan kjeller/plan U etasje Aud 0 Aud 00 Vrimle/ fellesareal Kollokvierom PC arbeidsrom Miljøstasjon Stillerom 0 Åpent ned ( gjelder allrom) Kantine/kaffebar a Kjøkken Bro Lesesal Studentkontor Ammerom Forbindelse nybygg/ eksisterende bygg Eksisterende bygg Cellekontor a Arbeidsplass korttid/mindre møteareal Kontorlandskap 0 Møterom Møte-/ miljørom Kopi/printer Lager/rekvisita Møte/stillerom Pause/sosial/kaffestasjon IT verksted PC-lab undervisning Varemottak, komprimatorrom/ avfall Drift 0 Teknisk rom Sedumtak Gårdsrom Trafo Plan underetasje Plan kjeller AA AA seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 a CC seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 CC DD DD DD DD AA 0 AA 0 0 Plan underetasje - student Målestokk 0 meter CC Plan kjeller - teknisk/arkivering Målestokk 0 meter CC Ferdigmelding nr. /0

17 Fall :0 Fall :0 Snitt Snitt CC Målestokk 0 meter Plan. etasje 0 0 x = 00 0 CC 0 Målestokk 0 meter 0 CC Plan. etasje - institutt x = 00 a Målestokk 0 meter a 0 Plan. etasje - student x = 00 AA x = AA Tørketr. a 0 0 cm x = 00 0 COMPRESSOR XX H x = x = 00 x = x = a a DD x = 00 DD 0 0 x = 00 DD 0 seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 x = 00 x = 00 0 x = 00 CC 0 0 utvidet åpning i eksisterende teglvegg målsetting eksisterende dør i eksisterende teglvegg x = 00 0 x = 00 CC 0 x = 00 seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 0 x = 00 0 utvidet åpning i eksisterende teglvegg seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 0 AA AA målsetting eksisterende dør i eksisterende teglvegg x = 00 Plan. etasje

18 x = x = 0 x = 00 Område møbleres med bord og stoler til pauseareal 0 0 x = 00 x = x = 0 x = 00 Område møbleres med bord og stoler til pauseareal 0 0 x = 00 0 x = 0 x = 00 Målestokk: 0 meter AudMax over to etasjer, plan U/plan Aud 00 over to etasjer, plan kjeller/plan U etasje Aud 0 Aud 00 Vrimle/ fellesareal Kollokvierom PC arbeidsrom Miljøstasjon Stillerom 0 Åpent ned ( gjelder allrom) Kantine/kaffebar a Kjøkken Bro Lesesal Studentkontor Ammerom Forbindelse nybygg/ eksisterende bygg Eksisterende bygg Cellekontor a Arbeidsplass korttid/mindre møteareal Kontorlandskap 0 Møterom Møte-/ miljørom Kopi/printer Lager/rekvisita Møte/stillerom Pause/sosial/kaffestasjon IT verksted PC-lab undervisning Varemottak, komprimatorrom/ avfall Drift 0 Teknisk rom Sedumtak Gårdsrom Trafo Plan. etasje Plan. etasje AA AA 0 DD 0 0 a a 0 AA a CC a 0 a a 0 DD AA DD x = 00 CC DD a Plan. etasje - institutt Målestokk 0 meter CC Plan Tak Målestokk 0 meter CC Ferdigmelding nr. /0

19

20 Landskap NHHs campus ligger på et høydedrag bestående av flere åsrygger som gir et kupert terreng med variert vegetasjon. Det har vært viktig i prosjektet å unngå store inngrep i dette landskapet. Landskapsanlegget er derfor en konsekvens av knappe arealer mellom nybygget, opprinnelige bygning og kollene i det kuperte landskapet. Det er bevegelsene rundt nybygget som løses i landskapsanlegget. Det er bare plassen ved kantinen opp mot den naturlige fjellveggen som er laget først og fremst med tanke på opphold. Dette gir mye harde flater; betongdekke, asfalt og fast grus. For å myke opp er det innført vegetasjon på alle mulige små felter på bakkeplan og vertikaler (fjellskjæringer). I tillegg utnyttes overvannet til å skape to fordrøyningsdammer med vannelskende planter, og overvannsgrøftene er gresskledde. Gårdsrom Det smale rommet mellom eksisterende bygg og nybygg skal i korte intervaller gi plass til mange studenter. Det er derfor lagt vekt på å ikke overmøblere rommet. Gulvet er utført i hvit, plasstøpt og kostet betong. Overvannet føres i en dekorativ renne fram til overvannsdammen med vann- og tørketålende stauder. En smal bøkehekk bidrar med frodighet og årstidsvariasjon. I tillegg til veggmaleri har kunstneren Anders Sletvold Moe laget en skulptur, som også kan sittes og ligges på. Trafikkplassen Plassen ligger mellom nybygget, Lehmkuhlhallen og naturterreng utenfor prosjektgrensen. Plassen vil fungere som en trafikkplass for gående til og fra byggene, skolebarn, turgåere, brukere av sykkelparkeringen, samt lastebiler for varelevering og renovasjon. Av hensyn til belastningen fra lastebiltrafikken, er det valgt å utføre plassen med asfaltdekke. Plassen kantes med lave natursteinsmurer med lysmaster plassert i innhukk. Den omkringliggende eksisterende tre- og buskvegetasjonen myker opp inntrykket. Overvannet ledes til en overvannsdam med frodig vegetasjon av vann- og tørketålende stauder. Ledelinje i støpejern vil gå over plassen og inngang til Lehmkuhlhallen er markert. Kaffeterrassen Utenfor kantina i sørvest er det etablert et oppholdsareal som terrasseres opp mot den naturlige fjellveggen. Terrassene er bygd opp av murer av cortenstål og dekket av fast grus, av typen maisgrus. Adkomst til oppholdsterrassene går enten via trapper eller gangveien som har stigning :0. Terrassene er møblert med bord, stoler og en lang benk mot fjellveggen. Et kirsebærtre bringer vegetasjon inn på plassen som ellers er omkranset av vegetasjon. 0 Ferdigmelding nr. /0

21

22 Kunstprosjektet Kunstutvalget ved NHH hadde som ambisjon at kunstprosjektene skulle gjenspeile institusjonens karakter og virksomhet. Ved å gå i dialog med skolen og bruke NHH som råmateriale, skulle kunsten aktivt stille spørsmål og på den måten berøre og skape engasjement og undring. Kunstutvalget endte derfor opp med følgende avgrensning for kunstprosjektet i sin helhet: «Kunsten skal være solid, kunstnerne anerkjente og alt preget av kvalitet stikkord som NHH kjenner seg igjen i og forholder seg til i øvrige virksomhet.» Utvalget ønsket også at kunsten skulle kommunisere godt med studentene ved NHH og inviterte derfor målbevisst flere unge kunstnere til deltakelse. Gjennom konkurranser og direkte oppdrag, endte man opp med disse kunstnerne/prosjektene: Kunstnerduoen Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell fikk oppdraget med å produsere kunst til allrommet. Verket er kvadratmeter stort og er satt sammen av speil som er montert/vinklet i ulike retninger. Kurt Johannessen fikk i oppdrag å merke innvendig glass i tråd med krav til universell utforming. Merkingen er gjort med tekster hentet fra bøkene Alt og Ingenting og Om Alt. I vrimlesonen utenfor det mindre auditoriet (AUD 0) finner vi Bjørn-Kowalski Hansens veggarbeid. Tegneprosjektet involverer historisk materiale fra NHH; studenthistorie, institusjonshistorie, visuelt arkivmateriale med mer. (Verket var ikke ferdigstilt da bygget ble tatt i bruk.) Både kunst og vitenskap handler om kreativitet; om å finne nye forbindelseslinjer mellom fenomener. Forhåpentligvis vil disse verkene inngå i den ønskede dialogen med institusjonen, og at de slik vil bidra til nytenkning, forskning og utvikling. I uterommet ved nybyggets hovedinngang finner vi det todelte arbeidet til Anders Sletvold Moe. Verket består av en skulptur og et veggmaleri. Skulpturen er lang og lav og kan også fungere som benk. Veggmaleri og skulptur danner en enhet gjennom bruk av like geometriske figurer. Ferdigmelding nr. /0

Kunsten i nybygget. Norges Handelshøyskole

Kunsten i nybygget. Norges Handelshøyskole Kunsten i nybygget Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole ble etablert i 1936 og er Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 3000 studenter

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010 Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Agenda Kort om Statsbygg Prosjektets målsetting, omfang og innhold Organisering Hovedmilepæler / - hovedfremdrift

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 Bølgen Askim Østre linje arkitekter as Tekst: Hans Bjørn Holther Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 www. olarkitekter.no Østre Linje Arkitekter

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING

KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING Aust-Agder fylkeskommune, Tvedestrand kommune og kunstutvalget for Tvedestrand og Åmli videregående skole og idrettsanlegg inviterer kunstnere til å vise interesse

Detaljer

Hva legger Statsbygg vekt på ved valg av byggematerialer?

Hva legger Statsbygg vekt på ved valg av byggematerialer? Hva legger Statsbygg vekt på ved valg av byggematerialer? Stig Petter Pettersen Direktør Faglig Ressurssenter Statsbygg TREFF Tre For Fremtiden 21. oktober 2008 Statsbyggs oppgave Iverksette og gjennomføre

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Anbud 15/2010 Arkivref.: 2010/3926 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1. OMFANG NTNU har en samlet bygningsmasse på ca 500 000 m2 og det utføres årlig større og mindre vedlikeholds- og ombyggingsoppgaver.

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse?

Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse? Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse? ByggExpo, 09.03.2017, Agnar Birkeland, Sweco Norge AS 1 SWECO EUROPAS LEDENDE RÅDGIVERSELSKAP Ingeniør- og miljøfaglig kompetanse Forretningsmodell basert på

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

ENEBOLIG HAFRSFJORD. Stavanger. 4mur+ HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS. Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen)

ENEBOLIG HAFRSFJORD. Stavanger. 4mur+ HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS. Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen) ENEBOLIG HAFRSFJORD Stavanger HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen) 4 Adresse: Arkitekt: Konsulenter: Entreprenører: Leverandører: Ragnhildsgate 84, 4044

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NRK MARIENLYST Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 46/107 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 9903241 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Energismart bygging ved involvering

Energismart bygging ved involvering 3 Energismart bygging ved involvering Miljøbygget i Teknobyen Norsk bygningsfysikkdag, 24.11.2009 Bjørnar Gullbrekken, Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS Miljøbygget i Teknobyen Byggherre: KLP

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BANKPLASSEN 3, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/27 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Skur 84, Sjursøya, Oslo

Skur 84, Sjursøya, Oslo Skur 84 Sjursøya, Oslo NAV A.S ARKITEKTER MNAL Tekst: Per Arne Bjørnstad, daglig leder NAV A.S Foto: nispe@datho.no 12 Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør: Leverandører Skur 84, Sjursøya, Oslo

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN OPPDRAG EN FAMILIE PÅ 5 FLYTTER TILBAKE TIL NORGE ETTER 8 ÅR I DUBAI, DERAV VILLA GJENSYN. MAN BER OM ET STORT, ENKELT, MODERNE OG VEDLIKEHOLDSFRITT MURHUS.

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Rv.110 Simo Ørebekk OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 DATO: 17. NOVEMEBER 2014 DOKUMENTKODE: 511927 RIB RAP 002 Med mindre

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten Konseptskisser Villa Fjelltun enebolig i Haugesund Opus arkitekter AS Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger,

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Enhetslåven. H v o rdan skal vi bevare de gamle lå v e n e? N y bruk av Gammelfjøset på Skjetle i n v i d e re g å e n d e s k o l e

Enhetslåven. H v o rdan skal vi bevare de gamle lå v e n e? N y bruk av Gammelfjøset på Skjetle i n v i d e re g å e n d e s k o l e Enhetslåven H v o rdan skal vi bevare de gamle lå v e n e? N y bruk av Gammelfjøset på Skjetle i n v i d e re g å e n d e s k o l e Utdrag a v m a s t e ro p p g a v e h ø s t 2 0 1 2 Ida Wa a g ø Kine

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

mur+ betong 4 2010 4 Rockheim sett fra nordre avlastningsvei, med nytt parkrom i forgrunnen

mur+ betong 4 2010 4 Rockheim sett fra nordre avlastningsvei, med nytt parkrom i forgrunnen 4 Rockheim sett fra nordre avlastningsvei, med nytt parkrom i forgrunnen Rockheim det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, Trondheim pir II Tekst: Håvard Skarstein Foto: Synlig design og foto

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Prosjekt : 3526 Sem Fengsel SEM FENGSEL PARKERING TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Byggherre Arkitekt Statsbygg region sør Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS Tønsberg

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer