Norges Handelshøyskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Handelshøyskole"

Transkript

1 Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0

2 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap... 0 Kunstprosjektet... Byggeteknikk... VVS-tekniske anlegg... Elektrotekniske anlegg... Prosjektadministrasjon... fakta om prosjektet Kostnadsramme: kr Areal: m 0 Ferdigmelding nr. /0

3 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved leie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg, millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FoU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

4 historikk Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i og er sammen med randsoneinstitusjonene SNF og AFF Norges ledende miljø for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 00 studenter og nærmere 00 ansatte. Campus NHH historisk tilbakeblikk Norges Handelshøyskole feiret -års jubileum i 0. Høyskolen startet sin virksomhet. september for 0 handelskandidatstudenter. Campus ved oppstarten var beskjeden i midlertidige lokaler i en villabygning i sentrum av Bergen; Museplass. Høyskolen var besluttet opprettet som en statlig vitenskapelig institusjon av Stortinget på linje med de øvrige vitenskapelige høyskolene i Norge, men midler til eget formålsbygg ble ikke bevilget før mange år etter oppstarten. Først i kunne høyskolen ta i bruk eget bygg på en stor tomt i Breiviken like utenfor Bergen sentrum. Bygget i la grunnlaget for en sterk vekst i antall ansatte og studenter frem til midten av 0-tallet. Bakgrunnen for denne veksten var behovet for flere studieplasser som følge av økning i ungdomskullene og økt interesse for økonomisk-administrativ utdanning. Det viste seg relativt raskt etter at bygget var tatt i bruk at det var behov for bygningsmessige utvidelser. Det var imidlertid den gangen vanskelig å få økonomisk prioritet til dette. Tomten på ca. 0 mål har likevel gitt rom for ekspansjon av den fysiske infrastrukturen i flere omganger som følge av økning i aktivitetsnivået og studenttallet. En midlertidig paviljong ble reist i for å avhjelpe plassituasjonen noe, men var alt for liten til å dekke opp for det økte aktivitetsomfanget som skjedde fra midten av 0-tallet og utover. Det ble gjort store anstrengelser for å få bevilgninger til mer permanente utbygginger, men man ble i første omgang henvist til å leie arealer i et nærliggende industribygg Merinospinneriet etter at den opprinnelige virksomheten her ble nedlagt. Dette medførte at høyskolens fag- og studiemiljø ble oppdelt og fordelt på to ulike bygg og med en relativt uhensiktsmessig kommunikasjonsløsning seg i mellom. De leide arealene ble i stor utstrekning innredet spesielt for undervisningsformål og til faginstitutter, men bar likevel preg av å være tilpasninger innenfor en låst bygningsstruktur fremfor de mer funksjonelle løsningene man får til i et mer formålspreget nybygg. Høyskolen fremmet derfor i sak om å få tildelt midler til bygg på egen tomt i tilknytning til det opprinnelige hovedbygget. Forslaget ble ikke tatt til følge og avtaler om ytterligere leiearealer i Merinobygget måtte derfor inngås i årene som fulgte. I ble det imidlertid godkjent et romprogram for et nybygg på ca. 000 m. Dette bygget fikk betegnelsen Servicebygget siden det primært skulle inneholde bibliotek, kantine, lesesaler mv. Det stod ferdig i og representerte en viktig tilvekst i høyskolens infrastruktur. Bygget var imidlertid ikke planlagt som erstatning for leide arealer i Merinospinneriet, men mer som et arealmessig supplement, slik at høyskolen fortsatt måtte drifte en to-campus løsning og ha et oppdelt fag- og studiemiljø. 0 Ferdigmelding nr. /0

5 I årene til og med vårsemesteret holdt NHH til på Nygårdshøyden, selv om ønsket var å legge handelshøyskolen til Breiviken. Hovedbygget la grunnlaget for en sterk vekst i antall ansatte og studenter frem til midten av 0-tallet Merinobygget var opprinnelig et fabrikkbygg, som når NHH flyttet inn, gradvis ble ombygget til forskerkontorer, auditorier, lesesaler mv. Servicebygget ble åpnet i og utvidet hovedbygget med 00 m, noe som frigjorte plass for flere studenter og aktiviteter. Alle bilder: Norges Handelshøyskole

6 0 Ferdigmelding nr. /0

7 Campus NHH 0 ett samlet fag- og studiemiljø Det nybygget som nå tas i bruk er planlagt og realisert som en integrering av alle høyskolens aktiviteter i en samlet og felles infrastruktur. Også høyskolens randsoneinstitusjoner, Administrativt Forskningsfond (AFF) og Samfunns- og næringsforskning AS (SNF), får plass i nybygget. I direkte tilknytning til nybygget ferdigstilles i løpet av høsten et læringssenter på 0 m. Med nybyggets.0000 m utgjør bygningsmassen som NHH nå disponerer i overkant av.000 m. Dessuten har studentsamskipnaden idrettshall på høyskolens tomt og studentboliger i umiddelbar nærhet, slik at NHH nå er en fullt utbygget og samlokalisert handelshøyskole med alle tilhørende fasiliteter i Breiviken. NHH i korte trekk NHH tilbyr studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt etter- og videreutdanning. Siviløkonomstudiet ved NHH er et femårig studium som består av et treårig bachelorstudium med rett til overgang til et toårig masterstudium. Til sammen gir dette tittelen siviløkonom. NHH sitt masterstudium i økonomi og administrasjon gir spesialiseringsmuligheter innen finansiell økonomi, samfunnsøkonomi, strategi og ledelse, økonomisk analyse, økonomisk styring, energy, natural resources and the environment, international business, og marketing and brand management. I tillegg har NHH et masterstudium i regnskap og revisjon. Andre studietilbud ved NHH er CEMS Master of International Management, dobbelgrader i samarbeid med internasjonale partnerskoler og doktorgradsstudiet. NHH er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi (NFB). programmene er executive MBA i strategisk ledelse, executive MBA i økonomisk styring og ledelse, executive MBA i offentlig revisjon, executive MBA i finans, og master of technology management (i samarbeid med NTNU). Institutter ved NHH: Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon Institutt for finans Institutt for foretaksøkonomi Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Institutt for samfunnsøkonomi Institutt for strategi og ledelse AFF I mer en 0 år har AFF vært norske virksomheters foretrukne partner for å bidra til økt verdiskapning gjennom leder- og organisasjonsutvikling. AFF er godt forankret i norsk og skandinavisk tradisjon, samtidig som AFF bygger på og samarbeider med de beste internasjonale ledelsesforskningsmiljøene. I dag er AFF Norges største lederutviklingsmiljø med 0 høyt kompetente konsulenter fordelt på kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og København. SNF SNF er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre eksternfinansiert forskning for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor. SNF er ett av Norges største og tyngste forskningsmiljøer innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Kurt Petersen fung. administrerende direktør Norges Handelshøyskole Etter- og videreutdanning: NHH tilbyr fem gradsgivende etter- og videreutdanningsprogram og flere åpne ikke-gradsgivende program. De gradsgivende

8 Byggesakens gang Nybyggets tilblivelse har en relativt lang forhistorie. NHH har i tidens løp måttet inngå leieavtaler om mer arealer i Merinobygget i takt med ekspansjon i aktivitetsnivået fordi man manglet finansieringsmuligheter for eget bygg. Det har imidlertid alltid vært et mål å kunne bytte leiearealer mot arealer i bygg på egen tomt og i tiknytning til det opprinnelige hovedbygget fra. Da Kvalitetsreformen i høyere utdanning i 00 førte til at det fireårige siviløkonomstudiet ved høyskolen ble utvidet til et femårig masterprogram og flere nye studieplasser måtte opprettes, ble behovet for mer funksjonelle arealer påtrengende. I lys av dette og at en 0-årig leiekontrakt i Merinobygget nærmet seg utløp, ble nybygg satt høyt på dagsorden. Byggesaken som nå har resultert i nybygget ble til gjennom vedtak i høyskolens styre og departementskontakter i 00/00. En aktivitetsplan for planlegging og prosjektering ble fremlagt for styret våren 00. Planen var basert på to byggetrinn og forutsatte bistand fra Statsbygg til utarbeidelse av romprogram. Senere kom man til at det ville være mest hensiktsmessig med ett byggetrinn og et brukerdefinert funksjons-/romprogram ble ferdig i juli 00. I oktober samme år forelå en studie av mulige lokaliseringsalternativer på tomten. I den videre prosessen ble det sydøstlige plasseringsalternativet valgt og Statsbygg utlyste våren 00 en begrenset anbuds- og designkonkurranse for å velge ut prosjekteringsgruppe. I løpet av denne våren ble byggeprogram ferdigstilt og anbudskonkurranse avholdt. Parallelt med den praktiske tilretteleggingen var det møter mellom høyskolens ledelse og Kunnskapsdepartementet om mulige finansieringsløsninger for nybygget. Høyskolen selv hadde vurdert om det ville være mulig å få etablert et eiendomsselskap gjennom høyskolens fonds som kunne forestå utbyggingen, for så å leie bygget til NHH. Kunnskapsdepartementet gikk imidlertid inn for å finansiere bygget som et kurantbygg under husleieordningen, og beslutning om dette forelå i juli 00. Dette ga grunnlag for å bestille et volumstudie fra den valgte prosjekteringsgruppen. Volum studiet forelå i februar 00. Usikkerhetsstudiet etter volum studiet viste at bygget ble alt for kostbart i forhold til midlene som NHH hadde til rådighet for nybygget. I oktober samme år ble det utformet et formelt oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg om utarbeidelse av et skisseprosjekt hvor kostnadene måtte ligge innenfor rammene NHH hadde til rådighet for leie og drift. Arbeidet med dette startet opp i januar 00 og ble ferdigstilt i mai samme år. Først reduserte NHH enkelte arealer i romprogrammet samt at enkelte arealer ble flyttet til eksisterende bygningsmasse. Det ble utført omfattende endringer med selve formen på bygget. Byggets bruttoareal ble redusert med ca. 00 m til 0 m. Etasjehøydene ble optimalisert og bygget fikk en enklere form med stramme linjer og en stor grad av gjentagelser. Usikkerhetsanalysen av prosjektet viste at løsningen ga en kostnadsramme som lå i størrelsesorden med tilhørende leienivå som var tilgjengelig over høyskolens budsjett. Statsbygg besluttet å gå videre med et forprosjekt med oppstart i august 00 og ferdigstilt i januar 00. De kostnadsreduserende tiltakene og forenklingen av skisseprosjektets løsning 0 Ferdigmelding nr. /0

9 ble gjort i samråd med en rekke brukergrupper. Forprosjektet og optimaliseringene med tilhørende usikkerhetsanalyse ga grunnlag for at det i oktober 00 kunne gis klarsignal for byggestart. Parallelt med forprosjektet ble det utarbeidet en privat reguleringsplan for campus NHH som ga føringer for den videre prosjekteringen. Denne ble vedtatt i februar 0. Miljø Prosjektet hadde følgende miljømål: Energitilførselen av elektrisitet og varme skal være så lav som mulig, men med opprettholdelse av godt innemiljø. bruk av overvann og åpne overvannsløsninger og bygningsforming etter landskapet. Dette ble tilfredsstilt ved bruk av fordrøyningsbasseng og benyttelse av sedumtak på deler av taket. avfallshåndtering: Ved valg av materialer og løsninger skal det tas hensyn til et ønske om å minimere avfallsmengden i byggefasen. Avfallsmengden ble litt høyere enn ønsket og med en sorteringsprosent på som er meget tilfredsstillende. For å vise sin miljøprofil ønsket NHH å redusere energiforbruket mest mulig. Med støtte fra ENOVA ble det iverksatt tre tiltak som ville gi bygget lavenergistatus. Bygget fikk mer effektive varmegjenvinnere, det ble etablert individuell styring av luftmengder og varme/kulde i alle kontorer og ved enkle tiltak ble det sørget for at bygget fikk mindre luftlekkasjer. Byggeperioden Prosjekteringsavtalen som ble inngått i 00 la opp til delte byggherrestyrte entrepriser. Videre vurderinger og markedsanalyser viste at det mest formålstjenlige for prosjektet ville være å utføre arbeidene som en totalentreprise. Avtalen med prosjekteringsgruppen ble endret og de ville bli tiltransportert totalentreprenøren. Gjennom en prekvalifiserings- og tilbudsrunde ble det inngått avtale for gjennomføring primo mai 0. Riggarbeider, rivningsarbeidene av Paviljongen og sprengningsarbeider for nybygget startet opp i midten av juni. Etter en relativt nedbørfattig periode under råbyggsfasen ble tett bygg oppnådd i juni 0. Innredningsarbeidene ble ferdigstilt til overlevering av bygget. Entreprenøren valgte å benytte seg av Lean construction i gjennomføringen av innredningsarbeidene. Dette, sammen med et godt SHAarbeid, bidro til en strukturert og ren byggeplass, og det har ikke vært fraværsskader i prosjektet. Bygget ble overlevert til bruker iht. avtale. april 0. De enkelte instituttene flyttet inn i bygget i perioden mai/juni 0. Bygget ble tatt i bruk av studentene til høstsemesteret samme år. Drift For å få testet bygget gjennom alle årstider er det avsatt tid til prøvedrift ut 0. Videre skal Statsbygg drifte bygget med, stilling.

10 Bygningsmessig beskrivelse Dagens Handelshøyskole ligger på høydedraget over innseilingen til Bergen og ved hovedinnfartsåren til Bergen fra nord. Naturlandskapet med sine sterke elementer, særlig to markante koller og utsiktsplatå, er viktige kvaliteter som er krevd ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelser. Høyblokken er bevaringsverdig og skal framstå som det markante og dominerende bygget på tomten. Utfordringen har vært å skape et tidsriktig og moderne bygg som både skal underordne seg eksisterende bygningsmasse og samtidig ha en klar egen identitet. Løsningen var å la nybygget danne en naturlig forlengelse av dagens bygningsmasse, og avsluttes mot sør ved landskapsryggen som faller inn mot eksisterende bebyggelse. Plassering av nybygget på tomtens sørligste del gir en praktfull utsikt over fjorden. Samlet skaper bygningsmassen et campusområde av internasjonalt format. Uterommenes kvaliteter og sammenheng med innvendige arealer Studentenes første møte med nybygget er ved dagens hovedplass/ campus, der nybyggets nordlige spiss og inngangsparti titter tydelig fram mot eksisterende campus. En forbindelsesbro mellom nybygg og eksisterende bygg i. etasje danner en portal inn mot det nye gårdsrommet mellom byggene. Vrimlearealene innenfor glassfasadene både ved inngangen og gårdsrommet fungerer som et fast knutepunkt. De bringer deg til auditorier, kollokvierom og vertikale transportkjerner. Viktige studentfunksjoner er sentrert rundt dette arealet, som en nerve i bygget. Bruk av store åpne glassfasader og betong på gulvet både utvendig og innvendig visker vekk skillet mellom ute- og innerom. Uterommet fungerer visuelt som en del av innerommet og gir en opplevelse av romlighet og lys. Hovedauditoriet (AudMax) og Aud 00 ligger som sentrale elementer mot gårdsrommet og danner et naturlig referansepunkt for lærere og studenter via tilhørende vrimlearealer. For å oppnå større romlighet og flyt i vrimleareal er rommet ved de store auditoriene åpent over to etasjer. Dette danner et allrom som er sentralt i nybygget. Arkitektonisk utforming Fasader Den opprinnelige bygningen er et viktig kulturminne. Nybygget har derfor tatt utgangspunkt i den opprinnelige bygningens fasade, moduloppbygning og vertikalitet. Det overordnede arkitektoniske utrykket harmonerer med den eksisterende bygningsmassen, men viser klart at dette er et nytt bygg med sin egen identitet. Det har vært viktig i fasadeutformingen å skape et utrykk som spiller 0 Ferdigmelding nr. /0

11 sammen med naturen og den vernede høyblokken. Løsningen er elegant og lavmælt, men samtidig frodig og framtidsrettet. Naturen tett inn til nybygget speiles i fasadenes glatte flater som en lek med lys, skygger og årstid. Materialbruk fasader Intensjonen har vært å lage en helhetlig fasade med bruk av færrest mulige materialer, dog velprøvde og godt egnede, både med hensyn til klima og holdbarhet. Hovedmaterialet i fasaden er glass. Fasadens komposisjon framkommer av fordelingen mellom åpne og tette felt som er differensiert ved bruk av folierte glassplater og de transparente glasskjermene. Glasskjermene har dimensjoner tilsvarende de øvrige glassplatene. Utside glasskjerm ligger i samme sjikt som utside tett glassplate. Den enkelheten gir fasaden et rent og nøkternt uttrykk som spiller på kontrasten mellom transparent og lukket. Glasskjermene har et silketrykt mønster over og under vindusarealet for å skape en dybde ved vinduspartiene. Fasadens komposisjon framkommer gjennom fordelingen mellom åpne og tette felt som er tilpasset de bakenforliggende roms krav til dagslys og forholder seg til en streng vertikal rytme. Materialbruk innvendig Fargesetting og materialbruk i nybygget er et samarbeid mellom interiørarkitekt og arkitekt, med et materialkonsept som er ment å gjenspeile NHHs historie, tyngde og seriøsitet som utdanningsinstitusjon. Det er valgt solide og tidløse materialer som en basis i bygningens arkitektur: sort, hvitt, synlig betong, slipt terazzo og lys ask i trepaneler og spiler. Disse klassiske nordiske materialene brytes med innslag av en klar, sterk gul farge som gir bygningen ungdommelighet og identitet. Gjennomgående lik materialbruk i alle etasjene gir bygningen et homogent og klassisk uttrykk. Det spiller også godt sammen med kvaliteter i den opprinnelige bygningen. Fargesetting og materialbruk i interiør og innredning skal samspille med disse arkitek toniske løsningene og tydeliggjøre intensjonen om å skape et klassisk men ungt bygg og interiør som en helhet. Funksjonsbeskrivelse Nybygget er tilpasset og tilknyttet høyder og hovedetasjer i den opprinnelige bygning. Nybygget legger seg som en omsluttende

12 Ferdigmelding nr. /0

13

14 form rundt og forbi den opprinnelige bygningen og favner om et indre gårdsrom som blir et bindeledd mellom to tidsepoker. Samtidig gir nybyggets plassering i landskapet plass for at den opprinnelige bygningsmassen framstår som en likeverdig del av helheten. Dette var en grunnleggende del av konseptet for nybygget. Nybygget har to koblingspunkter som begge skaper en naturlig forlengelse av den opprinnelige bygningsmassen; en mot vest og en mot nordøst. Den vestlige koblingen skjer via hovedkorridor og fartsåre i den opprinnelige bygningen. Dette er en viktig nerve i dagens situasjon som forbinder alle ledd i NHH. Koblingspunktet får en romlighet og spenning og begynner ved en vernet teglvegg. Rommet åpner seg over to etasjer. Arealet blir en del av en konferanseavdeling; Jebsen senter som blir et nytt sentralpunkt for NHH. Koblingen mot nordøst er utformet som en bro. Den danner samtidig en portal inn mot det nye utvendige gårdsrommet mellom den opprinnelige bygningen og nybygget. Broens materialbruk er en forlengelse av fasadens overflate og rytme. Det er lagt vekt på at funksjonene inne i nybygget skal være organisert slik at det skaper god kommunikasjon/interaksjon mellom studenter og lærere. Nybygget er på fem etasjer; teknisk kjeller under bakkenivå, to studentetasjer og to institutt-/kontoretasjer. Strategisk plassering av nybyggets tre faste trappe- og heiskjerner gir en effektiv trafikkavvikling og intern kommunikasjon. I tillegg har studentetasjene to frittstående trapper i stål, glass og terrazzo i vrimlearealene mellom underetasje og første etasje. Disse gir sammenheng mellom studentetasjene med fem auditorier, kollokvierom, lesesaler og kantine/kafeen. Hovedauditoriet med plass til 0 personer, Aud MAX, strekker seg fra underetasjen og opp til første etasje. Sammen med Aud 00 ligger disse sentralt plassert som et referansepunkt mot det åpne allrommet, vrimleareal og indre gårdsrom. Et kunstverk i form av en speilinstallasjon montert på hovedveggen mot Aud MAX og Aud 00 gir rommet en ny dimensjon i form av lys, refleksjon og romlighet. Det skaper spenning mellom kunst og arkitektur. Områdene og korridorene rundt auditoriene fungerer som samlingspunkt med arealer for opphold i pauser. Sambruket med pc-arbeidsplasser skaper interaksjon mellom studenter og lærere. Også rundt de mindre auditoriene danner slike åpne arealer rom for møter mellom brukerne. Underetasjen og første etasje er organisert for studentaktiviteter, og fungerer som skolens produksjonsareal. Hovedvekten av kollokvierom er plassert i underetasjen nær auditoriene og skal brukes sammen med auditorieundervisningen. Funksjoner som lesesaler, pc-arbeidsplasser, studentkontorer og kantine/kafeen trenger mye dagslys og er plassert i første etasje. De har god kontakt med studentaktivitetene i underetasjen via det åpne allrommet. Kantinen/kafeen i denne etasjen har en åpen fasade mot terreng i øst, med direkte forbindelse til en skjermet uteplass. Instituttene/kontorarealer ligger i andre og tredje etasje. Disse knyttes til resterende etasjer via trappeløp og heiser. Kontoretasjene er som hovedprinsipp organisert med en midtsone med mindre arealer for møteaktiviteter, nærarkivering, te-kjøkken og uformelle møter på tvers i instituttene. Glassvegger er benyttet i stor grad mot gangsoner i rom ved fasaden for å trekke sekundærlys lengst mulig inn i midtsonen. Sedumtaket over Aud MAX blir godt synlig fra de to omkransende instituttetasjene og skaper en visuell samt miljømessig kvalitet for bygningsmassen. Ferdigmelding nr. /0

15

16 0 x = x = 00 x = 00 0 x = 00 akse A 0 x = x = 00 x = 00 0 x = 00 akse A x = 00 Tørketr. Tegninger: Link Arkitektur AS, Bergen Målestokk: 0 meter AudMax over to etasjer, plan U/plan Aud 00 over to etasjer, plan kjeller/plan U etasje Aud 0 Aud 00 Vrimle/ fellesareal Kollokvierom PC arbeidsrom Miljøstasjon Stillerom 0 Åpent ned ( gjelder allrom) Kantine/kaffebar a Kjøkken Bro Lesesal Studentkontor Ammerom Forbindelse nybygg/ eksisterende bygg Eksisterende bygg Cellekontor a Arbeidsplass korttid/mindre møteareal Kontorlandskap 0 Møterom Møte-/ miljørom Kopi/printer Lager/rekvisita Møte/stillerom Pause/sosial/kaffestasjon IT verksted PC-lab undervisning Varemottak, komprimatorrom/ avfall Drift 0 Teknisk rom Sedumtak Gårdsrom Trafo Plan underetasje Plan kjeller AA AA seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 a CC seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 CC DD DD DD DD AA 0 AA 0 0 Plan underetasje - student Målestokk 0 meter CC Plan kjeller - teknisk/arkivering Målestokk 0 meter CC Ferdigmelding nr. /0

17 Fall :0 Fall :0 Snitt Snitt CC Målestokk 0 meter Plan. etasje 0 0 x = 00 0 CC 0 Målestokk 0 meter 0 CC Plan. etasje - institutt x = 00 a Målestokk 0 meter a 0 Plan. etasje - student x = 00 AA x = AA Tørketr. a 0 0 cm x = 00 0 COMPRESSOR XX H x = x = 00 x = x = a a DD x = 00 DD 0 0 x = 00 DD 0 seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 x = 00 x = 00 0 x = 00 CC 0 0 utvidet åpning i eksisterende teglvegg målsetting eksisterende dør i eksisterende teglvegg x = 00 0 x = 00 CC 0 x = 00 seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 0 x = 00 0 utvidet åpning i eksisterende teglvegg seksjoneringsvegg jfr brannplaner/rapport Ei0 0 AA AA målsetting eksisterende dør i eksisterende teglvegg x = 00 Plan. etasje

18 x = x = 0 x = 00 Område møbleres med bord og stoler til pauseareal 0 0 x = 00 x = x = 0 x = 00 Område møbleres med bord og stoler til pauseareal 0 0 x = 00 0 x = 0 x = 00 Målestokk: 0 meter AudMax over to etasjer, plan U/plan Aud 00 over to etasjer, plan kjeller/plan U etasje Aud 0 Aud 00 Vrimle/ fellesareal Kollokvierom PC arbeidsrom Miljøstasjon Stillerom 0 Åpent ned ( gjelder allrom) Kantine/kaffebar a Kjøkken Bro Lesesal Studentkontor Ammerom Forbindelse nybygg/ eksisterende bygg Eksisterende bygg Cellekontor a Arbeidsplass korttid/mindre møteareal Kontorlandskap 0 Møterom Møte-/ miljørom Kopi/printer Lager/rekvisita Møte/stillerom Pause/sosial/kaffestasjon IT verksted PC-lab undervisning Varemottak, komprimatorrom/ avfall Drift 0 Teknisk rom Sedumtak Gårdsrom Trafo Plan. etasje Plan. etasje AA AA 0 DD 0 0 a a 0 AA a CC a 0 a a 0 DD AA DD x = 00 CC DD a Plan. etasje - institutt Målestokk 0 meter CC Plan Tak Målestokk 0 meter CC Ferdigmelding nr. /0

19

20 Landskap NHHs campus ligger på et høydedrag bestående av flere åsrygger som gir et kupert terreng med variert vegetasjon. Det har vært viktig i prosjektet å unngå store inngrep i dette landskapet. Landskapsanlegget er derfor en konsekvens av knappe arealer mellom nybygget, opprinnelige bygning og kollene i det kuperte landskapet. Det er bevegelsene rundt nybygget som løses i landskapsanlegget. Det er bare plassen ved kantinen opp mot den naturlige fjellveggen som er laget først og fremst med tanke på opphold. Dette gir mye harde flater; betongdekke, asfalt og fast grus. For å myke opp er det innført vegetasjon på alle mulige små felter på bakkeplan og vertikaler (fjellskjæringer). I tillegg utnyttes overvannet til å skape to fordrøyningsdammer med vannelskende planter, og overvannsgrøftene er gresskledde. Gårdsrom Det smale rommet mellom eksisterende bygg og nybygg skal i korte intervaller gi plass til mange studenter. Det er derfor lagt vekt på å ikke overmøblere rommet. Gulvet er utført i hvit, plasstøpt og kostet betong. Overvannet føres i en dekorativ renne fram til overvannsdammen med vann- og tørketålende stauder. En smal bøkehekk bidrar med frodighet og årstidsvariasjon. I tillegg til veggmaleri har kunstneren Anders Sletvold Moe laget en skulptur, som også kan sittes og ligges på. Trafikkplassen Plassen ligger mellom nybygget, Lehmkuhlhallen og naturterreng utenfor prosjektgrensen. Plassen vil fungere som en trafikkplass for gående til og fra byggene, skolebarn, turgåere, brukere av sykkelparkeringen, samt lastebiler for varelevering og renovasjon. Av hensyn til belastningen fra lastebiltrafikken, er det valgt å utføre plassen med asfaltdekke. Plassen kantes med lave natursteinsmurer med lysmaster plassert i innhukk. Den omkringliggende eksisterende tre- og buskvegetasjonen myker opp inntrykket. Overvannet ledes til en overvannsdam med frodig vegetasjon av vann- og tørketålende stauder. Ledelinje i støpejern vil gå over plassen og inngang til Lehmkuhlhallen er markert. Kaffeterrassen Utenfor kantina i sørvest er det etablert et oppholdsareal som terrasseres opp mot den naturlige fjellveggen. Terrassene er bygd opp av murer av cortenstål og dekket av fast grus, av typen maisgrus. Adkomst til oppholdsterrassene går enten via trapper eller gangveien som har stigning :0. Terrassene er møblert med bord, stoler og en lang benk mot fjellveggen. Et kirsebærtre bringer vegetasjon inn på plassen som ellers er omkranset av vegetasjon. 0 Ferdigmelding nr. /0

21

22 Kunstprosjektet Kunstutvalget ved NHH hadde som ambisjon at kunstprosjektene skulle gjenspeile institusjonens karakter og virksomhet. Ved å gå i dialog med skolen og bruke NHH som råmateriale, skulle kunsten aktivt stille spørsmål og på den måten berøre og skape engasjement og undring. Kunstutvalget endte derfor opp med følgende avgrensning for kunstprosjektet i sin helhet: «Kunsten skal være solid, kunstnerne anerkjente og alt preget av kvalitet stikkord som NHH kjenner seg igjen i og forholder seg til i øvrige virksomhet.» Utvalget ønsket også at kunsten skulle kommunisere godt med studentene ved NHH og inviterte derfor målbevisst flere unge kunstnere til deltakelse. Gjennom konkurranser og direkte oppdrag, endte man opp med disse kunstnerne/prosjektene: Kunstnerduoen Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell fikk oppdraget med å produsere kunst til allrommet. Verket er kvadratmeter stort og er satt sammen av speil som er montert/vinklet i ulike retninger. Kurt Johannessen fikk i oppdrag å merke innvendig glass i tråd med krav til universell utforming. Merkingen er gjort med tekster hentet fra bøkene Alt og Ingenting og Om Alt. I vrimlesonen utenfor det mindre auditoriet (AUD 0) finner vi Bjørn-Kowalski Hansens veggarbeid. Tegneprosjektet involverer historisk materiale fra NHH; studenthistorie, institusjonshistorie, visuelt arkivmateriale med mer. (Verket var ikke ferdigstilt da bygget ble tatt i bruk.) Både kunst og vitenskap handler om kreativitet; om å finne nye forbindelseslinjer mellom fenomener. Forhåpentligvis vil disse verkene inngå i den ønskede dialogen med institusjonen, og at de slik vil bidra til nytenkning, forskning og utvikling. I uterommet ved nybyggets hovedinngang finner vi det todelte arbeidet til Anders Sletvold Moe. Verket består av en skulptur og et veggmaleri. Skulpturen er lang og lav og kan også fungere som benk. Veggmaleri og skulptur danner en enhet gjennom bruk av like geometriske figurer. Ferdigmelding nr. /0

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 11/12 NOV./DES. 2007 52. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden.

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2010 KUNNSKAPSBYGG UNIversitetet for miljø- og biovitenskap på ås INNHOLD Kunnskap om campus og kunnskapsbygg Kraftig studentvekst i de kommende årene krever oppgradering

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

54 BOLIGER. 54 Ombygging leilighet Gudbrandsgard, Kvitfjell Beate Ellingsen AS. 55 Leilighet Vallegata, Oslo CADI AS

54 BOLIGER. 54 Ombygging leilighet Gudbrandsgard, Kvitfjell Beate Ellingsen AS. 55 Leilighet Vallegata, Oslo CADI AS INNHOLD 46 PLANK SOFA MØBLER 60 KGL. NORSKE AMBASSADE LONDON RESIDENS OFFENTLIGE BYGG 38 NYE MULIGHETER MED UNIVERSELL UTFORMING 50 KINO VICTORIA OSLO 13 MAGGIE S ABERDEEN SIGNALPROSJEKTER 80 KUNSTAKADEMIET

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4 KRØYERS PLADS I KØBENHAVN TORSPLAN 2 GK DANMARK MED PÅ VERDENS BESTE BOLIGBYGG. Side 20 SVERIGES FØRSTE BREEAM OUTSTANDING. Side 22 HØYHUS I PLUSS REHABILITERT KONTORBYGG I WIEN. Side 26 INNEKLIMA /2015

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE EN REGISTRERING

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013 ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013 TETT PÅ EUROPA Norway House i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Bygningen har vært gjennom en total forvandling og er et godt eksempel på hvordan Statsbygg

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

BYGGER FOR FELLESSKAPET

BYGGER FOR FELLESSKAPET ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 1 2015 BYGGER FOR FELLESSKAPET Aldri tidligere har Statsbygg bygd flere store komplekse bygg enn nå. De åtte største byggeprosjektene som Statsbygg nå arbeider med, blir til

Detaljer

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Kirsten Arge Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Hvilke typer tilpasningsdyktighet bør norske byggherrer velge, og hva velger de? 340 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 340-2003

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer