Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg"

Transkript

1 SOGNDAL TRANSFORMATORSTASJON. KONSESJONSSØKNAD desember Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg AS Sognekraft. Nytt administrasjonsbygg. Søknaden er utarbeidet av Sak 2096 Innhold Side 1. PRESENTASJON AV SØKER 3

2 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 2 2. BAKGRUNN FOR SØKNADEN 3 3. HVA DET SØKES OM 3 4. BESKRIVELSE AV DE KONSESJONSSØKTE ANLEGG Tomt og rettigheter Transformator og transformatorsjakt kv koblingsanlegg kv ledninger 4 5. KOSTNADSOVERSLAG 5 6. BEGRUNNELSE Systemanalyse Alternativ Alternativ Alternativ Tapsberegninger Byggekostnader-totalkostnader Vurderinger og konklusjon 9 7. TIDSPLAN KONSEKVENSER Arealbruk Bebyggelse og bomiljø Infrastruktur Kulturminner Jord- og skogbruksinteresser Kommunikasjonsanlegg Andre samfunnsinteresser FORHOLD TIL PRIVATE INTERESSER SAKSBEHANDLING VIDERE REFERANSELISTE 12 VEDLEGG: 1. Bygning for 66 kv-anlegg. Grunnriss snitt og fasader. 2. Transformator og transformatorsjakt. 3. Sogndal transformatorstasjon. Situasjonsplan. 4. Møtereferat fra møte med Statnett den 30.september PRESENTASJON AV SØKER.

3 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 3 Sognekraft AS, Postboks 3, 6891 Vik i Sogn, er det dominerende kraftselskapet for alminnelig forsyning i midtre og indre Sogn. Det er et energiselskap der kjerneområda er produksjon, distribusjon og salg av elektrisk kraft. Selskapet eier og driver kraftverk, transformatorstasjoner, og et utstrakt regionalnett og fordelingsnett i sitt konsesjonsområde som omfatter Balestrand, Leikanger, Sogndal og Vik kommuner, Det leverer ca. 257 GWh pr. år i dette området. Gjennomsnittlig årsproduksjon i Sognekraft sine anlegg er 446 GWh. I 2010 hadde Sognekraft 70 fast ansatte og hadde en omsetning på ca. 248 mill.kr. Selskapet eies av Vik, Luster, Sogndal, Leikanger og Balestrand kommuner samt av BKK og Luster Energiverk. 2. BAKGRUNN FOR SØKNADEN. Statnett har fått konsesjon på Sogndal transformatorstasjon og skal gjennomføre bygging av 420 kv kraftledning Sogndal Ørskog. I Sogndal transformatorstasjon har Statnett konsesjon på transformering mellom 420/300 kv og mellom 300 og 132 kv. Sognekraft har et 66 kv regionalnett som passerer like ved den planlagde Sogndal transformatorstasjon. Dette nettet forsyner lokale transformatorstasjoner mellom Hove (i Vik) via Njøs, Kvåle og Årøy til Leirdøla (i Luster) og har dessuten en radial til Dragsvik i Balestrand og en til Kaupanger. Det arbeides med å bygge om deler av 66 kv nettet til 132 kv spenning, men dette vil ta tid. Utviklingen er bl. a. avhengig av fremtidige løsninger for tilknytning av Årøy kraftverk, tilknytning i Hove, mulig tilknytning av Leikanger kraftverk og tilknytning av Fjærlandskraften i Grindsdalen. En ser for seg en utvikling der det er behov for 66 kv-uttak/innmating på Sogndal transformatorstasjon i år og deretter kan utvekslingen skje på 132 kv-nivå. En tenker seg da at både transformator og 66 kv koblingsanlegg i sin helhet kan bli flyttet, for eksempel til Kaupanger. 3. HVA DET SØKES OM. AS Sognekraft søker hermed om anleggskonsesjon i medhold av lov av , Energilova. Anleggene blir i sin helhet beliggende i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Søknaden gjeld følgende anlegg: stk. krafttransformator (T4) med lastkobler: 132 / 66 kv, 60 MVA, luftkjølt, plassert i transformatorselle med oljegrop, vegger og bjelkestengsel av betong, utført som klasse stk. 132 kv koblingsfelt, som kommer i tillegg til de 2 felt Statnett har konsesjon på stk 66 kv koblingsanlegg med 3 felt, hhv. trafofelt, linje Kvåle, linje Njøs. Koblingsanlegget og tilhørende kontrollanlegg blir plassert innendørs stk. 66 kv jordkabelanlegg for tilknytning til 66 kv-luftledninger, til sammen ca 150 m PEX-isolert jordkabel, TSLF 3x1x 400 mm 2 Al. 3.5 Ca. 750 m omlegging av eksisterende 66 kv kraftledning Njøs Kvåle slik at den svinger inn mot Sogndal transformatorstasjon og blir avslutta i 2 kabelendemaster. Strømførende liner 3x feral nr stk toppliner. Det blir da revet ca. 640 m av eksisterende ledning.

4 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 4 4. BESKRIVELSE AV DE KONSESJONSSØKTE ANLEGG. 4.1 Tomt og rettigheter. Transformator T4 og bygning for 66 kv koblingsanlegg og kontrollanlegg vil bli plassert på det areal som Statnett erverver for bygging av Sogndal transformatorstasjon. I møte med Statnett den var det forståelse for at Sognekraft kan plassere sine anlegg på den tomt som Statnett erverver. Rettigheter for den her omsøkte ombygging av 66 kv ledningen ordnes ved minnelig avtale. 4.2 Transformator og transformatorsjakt. Transformatorsjakten utføres i plasstøpt betong eller av betongelementer og gis overflatestruktur/farge som de øvrige transformatorsjakter i stasjonsområdet. Det vil bli plass til jordslutningsspole i trafosjakten, som får felles oljegrop og bjelkestengsel. Forbindelsen fra 132 kv koblingsanlegg til transformator utføres som luftstrekk av feral nr. 150 til et stativ på transformatorsjakten. Transformatoren får trinnkobler med automatisk trinning med input fra 66 kv spenningstransformator. Den får luftkjøling Onan/Onaf 40/60 MVA, der kjølevifter styres av toppoljetemperatur. Forbindelsen fra transformator til 66 kv koblingsanlegg utføres med PEX-isolert jordkabel TSLF 3x 400 mm 2 Al. 4.3 Koblingsanlegg. 66 kv koblingsanlegg er tenkt plassert i en bygning som vist på vedlegg 1. Det blir utført med 3 stk. konvensjonelle bryterfelt med måletransformatorer, pluggbare effektbrytere og jordingsbryter. Dessuten monteres et ekstra felt med spenningstransformator og jordkniv for samleskinne. Det er avsatt plass for stasjonstransformator 22/0,4 kv, men en regner med å få tilført styrestrøm 400 volt AC fra Statnett`s anlegg. I bygningen blir det plass for kontrollanlegg, eget rom for fiber og santitærrom med vann og avløp. Bygningen for 66 kv koblingsanlegg er tenkt utført med prefabrikerte betongelementer med utvendig glatt overflate, malt i en farge som harmonerer med Statnett`s anlegg. Konstruksjonen skal utføres for å kunne demonteres og settes opp på nytt sted når eventuell overgang til 132 kv spenning blir aktuelt. 132 kv koblingsfelt utføres som friluftsanlegg i samme utførelse som Statnett`s 132 kv-felt kv-ledninger. Flytting av 66 kv-ledningen Njøs Kvåle er også konsesjonssøkt av Statnett på vegne av Sognekraft. Formålet med dette var å få bedre plass for innføring til Sogndal transformatorstasjon av 420 kv kraftledning Sogndal- Høyanger og 132 kv kraftledning Sogndal Grindsdalen Mel. I tillegg til dette finn en det riktig å bygge om ytterligere ca 750 m av kraftledningen, se fig.1. Hensikten med dette er å få en enklere tilkobling til 66 kv koblingsanlegg og bl. a spare 540 m. jordkabel. Ombyggingen av 66 kv ledningen blir utført med tremaster, tretraverser, hengeisolatorer, strømførende liner 3xferal nr. 95 og 2 toppliner, Mastebilde og rettighetsbelte: se fig. 2. Endemastene og ca 150 m. av ledningen blir plassert på

5 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 5 det areal Statnett vil erverve for Sogndal transformatorstasjon. For øvrig regner en med å oppnå minnelige avtaler med grunneierne. Fig. 1. Kartutsnitt ved nye Sogndal transformatorstasjon. Grunnlag: Statnett. Fig.2. Mastebilde og rettighetsbelte for ombygging av 66 kv-ledning. 5. KOSTNADSOVERSLAG. De konsesjonssøkte anlegg er kostnadsberegnet som følger: 132/66 kv transformator kompl. montert 7,0 MNOK 66 kv koblingsanlegg inkl. bygg samt 1 stk. 132 kv felt 8,5 MNOK 66 kv-ledninger og kabler 1,0 MNOK Sum 16,5 MNOK

6 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 6 6. BEGRUNNELSE. Dagens 66 kv regionalnett som har utveksling mot overliggende nett i Hove og Leirdøla er sårbart, gir tvilsom reserve, har flaskehalser og gir store tap. Spesielt er det 4890 m lange fjordspennet over Sognefjorden, bygget omkring 1960, en stor usikkerhet. En arbeider med framtidige nettløsninger som gir reserve etter N-1 kriteriet både for Sogndal (Kvåle), Vik (Hove) og Leikanger (Grindsdalen), uten at 66 kv forbindelsen over Sognefjorden er nødvendig. Tilknytning av regionalnettet til den nye Sogndal transformatorstasjon er en forutsetning for å få en hensiktsmessig utvikling av regionalnettet. På det nåværende tidspunkt ser en for seg følgende utvikling: kv tilknytning til Sogndal transformatorstasjon som omsøkt i denne søknad. 2. Bygging av Grindsdalen transformatorstasjon med tilknytning til 132 kv-ledning Sogndal Mel. 3. Ombygging av Dragsvik sekundærstasjon frå 66 KV til 132 KV og tilkopling til linja Sogndal Mel som t-avgreining alternativt med eigen avgang frå Grindsdalen. 4. Riving av 66 kv Sogndal transformatorstasjon Dragsvik. 5. Etablere reserveforsyning til Hove i Vik. Riving av 66 kv-ledning Njøs Feios. 6. Ombygging til 132 kv ledningen Sogndal Årøy, eventuell tilknytning av Årøy kraftverk (80 MVA) og etablere ny trafostasjon for Sogndalsområdet. ( Erstatning for Kvåle). Tidspunktet for full overgang til 132 kv utveksling mellom sentralnett og regionalnett på Sogndal vil ligge år fram i tid. Det vil bl.a. være avhengig av forbruksutviklingen og tidspunktet for oppgraderinga av sentralnettet mot Luster og om 300 KV ledningen mellom Sogndal transformatorstasjon og Leirdøla vert demontert etter at 420 KV Sogndal transformatorstasjon Fortun er etablert. 6.1 Systemanalyse. Det er utført en nettstudie av Jøsok Prosjekt AS med rapport dat Rapporten forsøker å gi svar på følgende: Hvordan bør Sognekraft`s tilknytning til den nye Sogndal trafostasjon være på kort og lang sikt. Skal Sogndal forsynes fra en trafostasjon i Sogndalsdalen, for eksempel Skjeldestad, eller fra Statnett`s trafostasjon Sogndal. Det er lagt til grunn følgende forutsetninger: Nye anlegg dimensjoneres for å kunne gjøre nytte i 50 år. Analyseperiode : 30 år. Maksimal last Kvåle år 2011: 23 MW stigende til 50 MW i år N-1 kriteriet skal være oppfylt fra dag 1. Brukstid forbruk: 4500 timer. tapsbrukstid 2700 timer Energipris (tapspris) 40 øre pr. kwh.

7 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 7 Reaktive tap: Kr. 25 pr. kvar Kalkulasjonsrente: 4,5 % Det regnes ikke med økning i driftskostnader og heller ikke avbruddskostnader. Følgende alternativ er analysert: Alternativ 1. Fig. 3 Modell : 132 kv system fra dag 1 Forutsetter: Grindsdalen trafostasjon bygges og Njøs nedlegges 3 stk. 132 kv koblingsfelt i Sogndal trafostasjon Ny trafostasjon på Skjeldestad. Kvåle nedlegges. Ny trafostasjon på Årøy og nye Årøy kraftverk mates inn på 132 kv-nett Alternativ 2 Fig. 4: Modell kv system inntil videre, deretter overgang til modell 1.

8 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 8 Kvåle forsyner Sogndal men med nye transformatorer og modifisering. Ingen nye investeringar i Årøy. 3 stk. 132 kv koblingsfelt i Sogndal. Ny trafo 132/66 kv, 60 MVA, i Sogndal med 3 stk. 66 kv felt. Overgang til modell 1 etter x antall år Alternativ 3. Fig 5: Modell 3.Transformatorer for alm. forsyning monteres på Statnetts stasjon Sogndal. Grindsdalen trafostasjon bygges og Njøs nedlegges 5 stk. 132 kv koblingsfelt med doble samleskinner i Sogndal trafostasjon 2 stk. transformatorer 50 MVA på Sogndal Kvåle nedlegges som trafostasjon men beholdes som 22 kv koblingsstasjon. Ny trafostasjon på Årøy og nye Årøy kraftverk mates inn på 132 kv-nett. 22 kv kabler for tilknyting av distribusjonsnett Tapsberegninger. Beregning av tap og tapskostnader ved de 3 alternativ er beregnet som følger: Case Tekst Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Aktive tap ( maksimallast år 2011) kw *) 565**) Aktive tap framtidig 2041 (+60%) kw *) 768**) Reaktive tap år kvar *) 6458**)

9 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 9 Reaktive tap år kvar *) 7061**) Kapitaliserte aktive tap MNOK 8,383 18,480 12,317 Kapitaliserte reaktive tap MNOK 2,968 4,356 2,753 Totale kapitaliserte tapskostnader MNOK 11,351 22,836 15,070 *) Herav utgjør marginaltapene for Årøy kraftverk i 300 kv-ledningen : 543 kw, 6413 kvar **) Herav utgjør ekstra tap i 22 kv-system: År. 2011: 105 kw, -744 kvar År. 2041: 275 kw, -511 kvar. For alternativ 2 regner vi med at eksisterende 66 kv- nett må utfases i løpet av 20 år, Vi regner da med at nettet blir ombygget til modell 1. Dette vil da medføre at den siste del av analyseperioden gir lavere tap. Alt. 2 gir ekstra tomgangstap i en transformator som kapitalisert over 20 år utgjør 1,139 MNOK. Totale kapitaliserte tapskostnader for alternativ 2 er da beregnet til 15, , ,139 = 21,013 MNOK Byggekostnader totalkostnader i MNOK. Post Hovedposter. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ ) 2 ekstra koblingsfelt 132 kv Sogndal 4,0 4,0 4,0 2. Transformator 60 MVA 132/66 kv Sogndal 7, kv-anlegg Sogndal 6,5 4. Oppgradering Kvåle med 2 trafoer 66 kv 2) 9,5 5. Ny 132 kv stasjon på Skjeldestad kompl. 29,5 6. Transformatorstasjon 132/66 kv Årøy kompl. 30,0 30, kv-ledning Sogndal Skjeldestad. 4, kv-ledning Skjeldestad Årøy 12, kv-ledning Sogndal Årøy direkte 13,7 9. Tilleggskost 132 kv koblingsanl. Sogndal 3) 7,5 10. Transformatorer og 22 kv kobl.anl. Sogndal 20,0 11. Ekstra kostn. 22 kv kabelanlegg alt. 3 15,8 12. Nåverdi ombygging modell 2 til modell 1 4) 33,1 Sum byggekostnader (nåverdi) 79,9 60,1 91,0 13. Kapitaliserte tapskostnader 11,4 21,0 15,1 Sum kostnader 91,3 81,1 106,1 Differanse 10,2 25,0 1) Enkel samleskinne og 1-brytersystem. 2) 2 stk trafo a 30 MVA. 3) 2 nye felt +Ombygging til 2-brytersystem og doble samleskinner for 3 felt. 4) Ombygging etter 20 år Vurderinger og konklusjon. Av disse beregninger kan en trekke følgende slutninger: 1. Det vil neppe bli lønnsomt å legge transformatorstasjon til alminnelig forbruk i den nye Sogndal stasjon. Selv om byggekostnader med trafostasjon og 132 kv ledninger blir lavere ved stasjon på nye Sogndal vil kostnaden med 22 kv-kabler og tap i disse medføre at vi får en total merkostnad på ca. 15 MNOK i forhold til transformatorstasjon på Skjeldestad/Kvåle. Imidlertid bør en disponere slik at det blir plass på Sogndal transformatorstasjon til 2 transformatorer 132/22 kv for alm. forsyning.

10 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side For at det skal bli lønnsomt å bygge om til 132 kv på Årøy, må det være en betydelig fordel å få bort T-avgreining og innmating av Årøy kraftverk på 300 kv-ledningen i tillegg til tapsgevinsten. 3. Dersom det er på det rene at Årøy kraftverk kan mate inn på 300 kv systemet i all fremtid, vil 66 kv systemet komme noe gunstigere ut enn beregnet ovenfor. 3. En sensivitetsanalyse gir som resultat at 66 kv-systemet må gjøre tjeneste i minst 15 år før en trenger å gå over til 132 kv hvis alt. 2 skal velges av økonomiske grunner. Det er vanskelig å bygge om nettet til 132 kv med en gang. I en overgangsperiode er det ønskelig å ha tilgang til både 66 kv og 132 kv på Sogndal transformatorstasjon. Ved at de konsesjonssøkte 66 kv anleggene på Sogndal transformatorstasjon utføres slik at de kan flyttes har de en verdi utover det som er beregnet i analysen. Alternativ 2, med 66 kv system er dermed det mest økonomiske selv om full overgang til 132 kv-system må skje etter ca 10 år. 7. TIDSPLAN. Etter Statnett`s planer skal Sogndal transformatorstasjon settes i drift i år og en forutsetter at de anlegg som Sognekraft søker konsesjon på i dette dokument er ferdig samtidig. Bestilling av de viktigste deler som transformator og koblingsanlegg bør da gjøres i år 2013, bygningsmessige anleggsarbeider utføres i 2014 og elektrisk montasje i år KONSEKVENSER. 8.1 Arealbruk. Det her konsesjonssøkte anlegg vil ikke beslaglegge nevneverdig nytt areal. Transformator, koblingsanlegg, kabelanlegg og ca 150 m av luftledningen er tenkt utført innenfor det areal som Statnett erverver for Sogndal transformatorstasjon. Utenfor dette området vil det bli revet gammel linje og frigitt rettigheter i samme omfang som en trenger nye rettigheter for å bygge ny ledning. 8.2 Bebyggelse og bomiljø. Anleggene ligger i m høyde over havet og kommer ikke i konflikt med eksisterende eller planlagt fremtidig bebyggelse. De vil heller ikke ha nevneverdig innflytelse på landskap eller visuelle effekter og heller ikke på friluftsliv eller rekreasjon. Tiltaket utgjør heller ingen risiko for helsepåvirkning av elektromagnetiske felt. 8.3 Infrastruktur. Det er en forutsetning at Sognekraft får adkomst til sitt anlegg over den tilkomstveg Statnett skal bygge for Sogndal transformatorstasjon. Andre veganlegg er da unødvendig. 8.4 Kulturminner.

11 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 11 Vi går ut fra at stasjonsområdet for Sogndal transformatorstasjon er klarert i forhold til de kulturminner som finnes i området. Omleggingen av 66 kv-ledningen vil ikke komme i konflikt med kjente kulturminner og heller ikke med viktige naturtyper og påvirker ikke grensene for INON-områder. 8.5 Jord- og skogbruksinteresser. Omlegging av 66 kv-ledningen vil medføre at det må ryddes ny skogsgate, men rotverdien av den skog som må ryddes er liten i det aktuelle terrenget. 8.6 Kommunikasjonsanlegg. De omsøkte anlegg påvirker ikke eksisterende kommunikasjonsanlegg og heller ikke luftfarten. 8.7 Andre samfunnsinteresser: Det anslås at det konsesjonssøkte tiltak medfører en sysselsettingseffekt for produksjon av materiell og anleggsarbeider på totalt årsverk. Herav vil potensialet for sysselsettingen lokalt/regionalt utgjøre ca. 5-6 årsverk og for resten av Norge ca. 3,5 årsverk. Import fra utlandet tilsvarer ca. 8-9 årsverk. Tiltaket vil kunne gi grunnlag for eiendomsskatt. For øvrig vil konsekvensen av tiltaket for samfunnet totalt bli positiv, ved at det gir bedre og sikrere strømforsyning, reduserer overføringstapene og legger til rette for en god utvikling. 9. FORHOLD TIL PRIVATE INTERESSER. Tiltaket medfører at en får en forskyvning av 66 kv ledningstrase. Selv om en frigir omtrent samme areal som ny ledning krever, vil en måtte rydde nytt skogryddingsbelte. En forutsetter at det betales erstatning for rotverdien eller venteverdien av skogen og for eventuelle skader og ulemper som påføres grunneierne. Dette ordnes i minnelighet. 10. SAKSBEHANDLING VIDERE. Søknaden innsendes til NVE, postboks 5091, Majorstua, 0301 OSLO. NVE sender søknaden på høring til kommune og andre off. etater og ved kunngjøring i aviser. Høringsuttalelser frå berørte parter sendes til NVE innen en frist som fastsettes av NVE. NVE behandler søknaden i medhold av energiloven, og underretter berørte parter. NVE`s vedtak kan påklages til Olje-og energidepartementet som avgjør saken med endelig virkning.

12 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side REFERANSELISTE: 1. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven) , nr Lov om oreigning av fast eigedom , nr Norges vassdrags- og energidirektorat. Veileder for utforming av søknad om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg av Plan- og bygningsloven , nr. 77. med endringer. 5. Norges offentlige utredninger Elektromagnetiske felt og helse. NOU 1995: Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane utarbeidet av SFE. 7. Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS. Statnett 1.mai Elektromagnetiske felt og helse. Vurdering av de siste fem års forskning Sosialog helsedepartementet 9. Rapport fra en arbeidsgruppe av juni 2005 om elektromagnetiske felt og helsespørsmål. 10. Stortingspropriasjon nr. 66, 2006 side Opplysning er om magnetfelt netteiers oppgaver. Statens Strålevern og NVE kv kraftledning Fardal Ørskog. Konsesjonssøknad 2007 Statnett. 13. Naturbase. Direktoratet for naturforvaltning. 14. Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) Direktoratet for naturforvaltning Riksantikvaren. Askeladden. Register for kulturminner. 16. Kommuneplan Sogndal kommune.

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

la. Anleggskonsesjon Statnett SF I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 10.06.

la. Anleggskonsesjon Statnett SF I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 10.06. la. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger

Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger Temadag om elektromagnetiske felt 30. august 2012 Hans Jørgen Bihli, NVE Innhold Kort om forvaltningsstrategien Krav til beskrivelse av

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON.

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 1 NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. Holandsvika HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Etne Kommune Postboks 54 5591 Etne Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 BERGEN Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Njøsavegen 2 6863 Leikanger Kokstad, 26. februar 2013 Vår ref.: 1953/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket uøres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046 Anleggskonsesjon Meddelt: Mørenett AS Organisasjonsnummer: 912 631 532 Dato: 08.04.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201507185-10 Kommune: Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda,

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN Kokstad, 29. januar 2013 Vår ref.:2262/rj/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger Skagerak Kraft AS Elektriske anlegg og overføringsledninger 2013-10-14 Oppdragsnr.: 5133526 J03 08.11.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo J02 15.10.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo A01 15.08.2013

Detaljer

Nettilknytning av Skveneheii vindkraftverk

Nettilknytning av Skveneheii vindkraftverk Fagrapport: Systemgrunnlag og forholdet til overliggende nett Samarbeid med andre kraftprosjekter Beskrivelse av nødvendige høyspenningsanlegg Investeringskostnader o Internt 33 kv kabelnett o 110(132)/33

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Bremangerlandet vindpark

Bremangerlandet vindpark Bremangerlandet Vindpark AS Bremangerlandet vindpark Teknisk forprosjekt Intern kabling og transformatorstasjon 2011-07-19 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent J04 2011-08-12 Oppdatert

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Sist revidert 30.01.2013. Kapittel 5.1 oppdatert 19.01.2015. Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsbegrensede konsesjoner utløper... 3 3. Omorganiseringer...

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Regionalnettene i Norge NEF-konferansen 25.-26.10.2010 26.10.2010 Grimstad Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Linjer/kabler 33-45-66-110-132 kv Transformatorstasjoner til 6-11-22 kv Regionalnettets

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur. Asle Selfors NVE

Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur. Asle Selfors NVE Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur Asle Selfors NVE Temaer Konsesjonsbehandling Tillatelsesprosess for mindre kraftledninger Nye elanlegg som berører

Detaljer

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012 Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Konsesjon Konsesjon NVE Energiloven Vassdragsreguleringsloven Industrikonsesjonsloven Energilovforskriften

Detaljer

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013 Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2 Status september 2013 Ytre Vikna vindkraftverk Vikna kommune i Nord Trøndelag Konsesjon 16.03.2009 12,0 (reg.plan) - 2,3 (trinn I) = 9,7 km 2 Totalkostnad søknad 2004:

Detaljer

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MYNDIGHETER OG VANNKRAFTUTBYGGING kompetent - kreativ - komplett Hvordan planlegge et utbyggingsløp (jungelboka) Halvor Aarrestad, sivilingeniør elektro

Detaljer

132 kv Vadsø - Smelror

132 kv Vadsø - Smelror Varanger KraftNett AS 132 kv Vadsø - Smelror Tilleggssøknad Utvidelse av byggeforbudsbelte 2014-01-03 Oppdragsnr.: 5133695 1 11.2.2014 Supplering av søknadsdokument prh ms jao Rev. Dato: 3.1.2014 Beskrivelse

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

SIRAGRUNNEN VINDPARK. Sokndal og Flekkefjord kommuner. Nettilknytning av Siragrunnen Vindpark 132 kv overføringssystem. www.siragrunnen.

SIRAGRUNNEN VINDPARK. Sokndal og Flekkefjord kommuner. Nettilknytning av Siragrunnen Vindpark 132 kv overføringssystem. www.siragrunnen. N OV EM BER 2012 REVIDERT SIRAGRUNNEN VINDPARK Sokndal og Flekkefjord kommuner av Siragrunnen Vindpark 132 kv overføringssystem www.siragrunnen.no Forord Denne fagrapport omhandler nettilknytning av Siragrunnen

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

Nettilknytning av Hennøy Vindkraftverk

Nettilknytning av Hennøy Vindkraftverk FAGRAPPORT: Nettilknytning av Internt kabelnett i vindkraftverken Løsninger for nettilknytning av Analyser og vurderinger Kostnader Underlag for konsesjonssøknad. Oppdragsgiver: Vestavind Kraft AS v/multiconsult

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Tilleggsutredning for bygging av ny 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett august 2011 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) søkte NVE den 7.januar 2009 om konsesjon for bygging

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2013/6860-2 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kopperå vindkraftverk med tilhørende nettilknytning

Detaljer

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer

Vedlegg Oppdatering av investeringsplanen i hver region Utviklingen av nye sentralnettanlegg tar lang tid. Underveis i prosjektutviklingen legger Statnett stor vekt på å gi oppdatert informasjon om prosjektenes

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

132 kv Hasle Råde Halmstad

132 kv Hasle Råde Halmstad Bakgrunn for vedtak 132 kv Hasle Råde Halmstad Sarpsborg, Råde og Rygge kommune r i Østfold fylke Tiltakshaver Hafslund Nett AS Referanse 201003308-194 Dato 18.05.2016 Notatnummer KN notat 45/2015 Ansvarlig

Detaljer

132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Konsesjonssøknad

132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Konsesjonssøknad 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Konsesjonssøknad Utarbeidet januar 2009 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) legger med dette frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Spenningsoppgradering - konsekvenser for stasjoner. Forum for koblingsanlegg 16.-17.10.12

Spenningsoppgradering - konsekvenser for stasjoner. Forum for koblingsanlegg 16.-17.10.12 Spenningsoppgradering - konsekvenser for stasjoner Forum for koblingsanlegg 16.-17.10.12 Stasjoner: 300 og 420 kv Ca 100 stasjoner med 300kV-anlegg Utfordringer: Plassbehov Drift på eksisterende anlegg

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene

Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene Asle Selfors, NVE 25.04.07 Tema som tas opp NVEs rolle Gjeldende policy Arbeidet med utredninger fram til justert policy Krav til nettselskaper

Detaljer

Tilleggsutredninger og søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse på strekningen Ørskog Ørsta SYKKYLVEN. Sykkylven (Aurdal)

Tilleggsutredninger og søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse på strekningen Ørskog Ørsta SYKKYLVEN. Sykkylven (Aurdal) Tilleggssøknad 420 kv-ledning Ørskog - Fardal (Sogndal) Tilleggsutredninger og søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse på strekningen Ørskog Ørsta Ørskog SYKKYLVEN Sykkylven

Detaljer

Regional kraftsystemutgreiing for

Regional kraftsystemutgreiing for Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane 2014 Sogn og Fjordane Energi SFE Nett AS Post: Bukta, 6823 Sandane Besøk: Hamregata 1, Florø NO 984 882 092 Bankkonto: 8580.13.92356 57 88 47 00 post@sfe.no

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014 Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Innsamling av data for årene 2010-2014 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering

Detaljer

420 kv- kraftline gjennom Hardanger?

420 kv- kraftline gjennom Hardanger? 420 kv- kraftline gjennom Hardanger? Meldinga frå Statnett i juli 2005 Oppstart av Folkeaksjonen i Hardanger Folkeaksjonen har som mål å: Bringe fram sakskunnskap og informasjon slik at linja ikkje vert

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Policy for kabling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Policy for kabling Norges vassdrags- og energidirektorat Policy for kabling Plenumsmøte kraftsystemutredninger Seksjonssjef Tormod Eggan Norges vassdrags- og energidirektorat 1. april 2008 Disposisjon Kraftnettets utstrekning

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

Kraftledninger og kabler

Kraftledninger og kabler Kraftledninger og kabler Samordnet nettilknytning av vindkraftverk i Snillfjordområdet 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Trønder Energi Kraft, Zephyr. Nett: 132 kv, transformatorstasjoner Oppdraget: Prosjektledelse

Detaljer

FAGRAPPORT: Nettilknytning av Tonstad vindkraftverk. Internt 33 kv kabelanlegg, 132/33 kv transformatorstasjon og 132 kv overføringssystem

FAGRAPPORT: Nettilknytning av Tonstad vindkraftverk. Internt 33 kv kabelanlegg, 132/33 kv transformatorstasjon og 132 kv overføringssystem FAGRAPPORT: Nettilknytning av Tonstad vindkraftverk. Internt 33 kv kabelanlegg, 132/33 kv transformatorstasjon og 132 kv overføringssystem Desember 2012. KA/KRH Forord Denne fagrapporten omhandler nettilknytning

Detaljer

Kraftforsyning til Asker og Bærum

Kraftforsyning til Asker og Bærum Konsesjonssøknad Kraftforsyning til Asker og Bærum Søknad om konsesjon for ombygging av Hamang transformatorstasjon Desember 2010 FORORD Statnett SF søker herved i henhold til energiloven av 29.6.1990

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1 Søknad om konsesjon m m.. Side 1 INNHALD: Side 1. PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR 3 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Grunngjeving 4 2.3 0-alternativet 4 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET

Detaljer

REGIONAL KRAFTSYSTEMUTGREIING FOR SOGN OG FJORDANE Hovudrapport

REGIONAL KRAFTSYSTEMUTGREIING FOR SOGN OG FJORDANE Hovudrapport REGIONAL KRAFTSYSTEMUTGREIING FOR SOGN OG FJORDANE Hovudrapport 2016 HOVUDRAPPORT SAMANDRAG SFE Nett AS er utpeika av NVE som ansvarleg for å utarbeide kraftsystemutgreiinga for Sogn og Fjordane. Denne

Detaljer

Sveinsøystølen til lllvatn

Sveinsøystølen til lllvatn ; Norges E vassdrags- og E energidirektorat s bakgrunnsnotat for innstilling om 132 kv kraftledning fra Sveinsøystølen til lllvatn pumpekraftverk Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke 1 Side 2 Q I al:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kraftsystemutredning. Oslo, Østfold og Akershus. Periode 2014-2034. Fylkesmannen i Østfold Fylkesberedskapsråd 25. mars 2015

Kraftsystemutredning. Oslo, Østfold og Akershus. Periode 2014-2034. Fylkesmannen i Østfold Fylkesberedskapsråd 25. mars 2015 Kraftsystemutredning Oslo, Østfold og Akershus Periode 2014-2034 Fylkesmannen i Østfold Fylkesberedskapsråd 25. mars 2015 Vidar Solheim Utredningsansvarlig for regional kraftsystem i Oslo, Akershus og

Detaljer

ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET

ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET 16.-17. oktober 2012 Terje Veierud Plansjef i Skagerak Nett AS Kort om Skagerak Energi AS og Skagerak Nett AS Polymerisolatorer i distribusjonsnettet Polymerisolatorer

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK

FORELEGGING AV TILTAK Tysnes Kommune Rådhuset 5685 Uggdal Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" Deres ref Vår ref Dato 14/1448-

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT '  Deres ref Vår ref Dato 14/1448- 5 0 IX I. J DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 1 6 APR 2015 Klage på NVEs vedtak om vilkår for tilknytning og anleggsbidrag - nettilknytning

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

Kraftforsyningssituasjonen for Midt-Norge

Kraftforsyningssituasjonen for Midt-Norge Kraftforsyningssituasjonen for Midt-Norge - Tiltak på kort og mellomlang sikt for å normalisere situasjonen Jazzgass 19. juli 2011, Molde Auke Lont, Konsernsjef Historisk utbyggingstakt og produksjon -

Detaljer

Anleggskonsesjon. Finnmark Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 994 345 486. Dato: 2 9 FEB2012. Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200701187-118

Anleggskonsesjon. Finnmark Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 994 345 486. Dato: 2 9 FEB2012. Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200701187-118 Norges vassdrags-og energidirektorat [:1[ Anleggskonsesjon Meddelt: Finnmark Kraft AS Organisasjonsnummer: 994 345 486 Dato: 2 9 FEB2012 Varighet: 1.1.2045 Ref: 200701187-118 Kommune: Båtsfjord Fylke:

Detaljer

132 kv ledning mellom Rosten kraftverk og Vågåmo transformatorstasjon. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

132 kv ledning mellom Rosten kraftverk og Vågåmo transformatorstasjon. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning 132 kv ledning mellom Rosten kraftverk og Vågåmo transformatorstasjon Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 1.1 Presentasjon av tiltakshaver... 3 1.2 Søknadens

Detaljer

Raskiftet. Vindkraftverk

Raskiftet. Vindkraftverk informasjon Raskiftet Vindkraftverk Bakgrunn Austri Raskiftet DA ønsker å bygge Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Utbyggingsplaner de neste 10 årene Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Disposisjon Politisk fornybarsatsing Planlagte produksjons- og overføringsanlegg Miljøvennlig nettutbygging? Hva gjør NVE 2 Fornybarsatsning

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

Nettanalyser for Hemne Kraftlag

Nettanalyser for Hemne Kraftlag Nettanalyser for Hemne Kraftlag Småkrafttilknytning under Hemne transformatorstasjon og ny linje til Kvernstad Kraft Kapasitet i nettet, forsterkningsløsninger og reguleringsområde for reaktiv produksjon.

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer