Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg"

Transkript

1 SOGNDAL TRANSFORMATORSTASJON. KONSESJONSSØKNAD desember Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg AS Sognekraft. Nytt administrasjonsbygg. Søknaden er utarbeidet av Sak 2096 Innhold Side 1. PRESENTASJON AV SØKER 3

2 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 2 2. BAKGRUNN FOR SØKNADEN 3 3. HVA DET SØKES OM 3 4. BESKRIVELSE AV DE KONSESJONSSØKTE ANLEGG Tomt og rettigheter Transformator og transformatorsjakt kv koblingsanlegg kv ledninger 4 5. KOSTNADSOVERSLAG 5 6. BEGRUNNELSE Systemanalyse Alternativ Alternativ Alternativ Tapsberegninger Byggekostnader-totalkostnader Vurderinger og konklusjon 9 7. TIDSPLAN KONSEKVENSER Arealbruk Bebyggelse og bomiljø Infrastruktur Kulturminner Jord- og skogbruksinteresser Kommunikasjonsanlegg Andre samfunnsinteresser FORHOLD TIL PRIVATE INTERESSER SAKSBEHANDLING VIDERE REFERANSELISTE 12 VEDLEGG: 1. Bygning for 66 kv-anlegg. Grunnriss snitt og fasader. 2. Transformator og transformatorsjakt. 3. Sogndal transformatorstasjon. Situasjonsplan. 4. Møtereferat fra møte med Statnett den 30.september PRESENTASJON AV SØKER.

3 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 3 Sognekraft AS, Postboks 3, 6891 Vik i Sogn, er det dominerende kraftselskapet for alminnelig forsyning i midtre og indre Sogn. Det er et energiselskap der kjerneområda er produksjon, distribusjon og salg av elektrisk kraft. Selskapet eier og driver kraftverk, transformatorstasjoner, og et utstrakt regionalnett og fordelingsnett i sitt konsesjonsområde som omfatter Balestrand, Leikanger, Sogndal og Vik kommuner, Det leverer ca. 257 GWh pr. år i dette området. Gjennomsnittlig årsproduksjon i Sognekraft sine anlegg er 446 GWh. I 2010 hadde Sognekraft 70 fast ansatte og hadde en omsetning på ca. 248 mill.kr. Selskapet eies av Vik, Luster, Sogndal, Leikanger og Balestrand kommuner samt av BKK og Luster Energiverk. 2. BAKGRUNN FOR SØKNADEN. Statnett har fått konsesjon på Sogndal transformatorstasjon og skal gjennomføre bygging av 420 kv kraftledning Sogndal Ørskog. I Sogndal transformatorstasjon har Statnett konsesjon på transformering mellom 420/300 kv og mellom 300 og 132 kv. Sognekraft har et 66 kv regionalnett som passerer like ved den planlagde Sogndal transformatorstasjon. Dette nettet forsyner lokale transformatorstasjoner mellom Hove (i Vik) via Njøs, Kvåle og Årøy til Leirdøla (i Luster) og har dessuten en radial til Dragsvik i Balestrand og en til Kaupanger. Det arbeides med å bygge om deler av 66 kv nettet til 132 kv spenning, men dette vil ta tid. Utviklingen er bl. a. avhengig av fremtidige løsninger for tilknytning av Årøy kraftverk, tilknytning i Hove, mulig tilknytning av Leikanger kraftverk og tilknytning av Fjærlandskraften i Grindsdalen. En ser for seg en utvikling der det er behov for 66 kv-uttak/innmating på Sogndal transformatorstasjon i år og deretter kan utvekslingen skje på 132 kv-nivå. En tenker seg da at både transformator og 66 kv koblingsanlegg i sin helhet kan bli flyttet, for eksempel til Kaupanger. 3. HVA DET SØKES OM. AS Sognekraft søker hermed om anleggskonsesjon i medhold av lov av , Energilova. Anleggene blir i sin helhet beliggende i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Søknaden gjeld følgende anlegg: stk. krafttransformator (T4) med lastkobler: 132 / 66 kv, 60 MVA, luftkjølt, plassert i transformatorselle med oljegrop, vegger og bjelkestengsel av betong, utført som klasse stk. 132 kv koblingsfelt, som kommer i tillegg til de 2 felt Statnett har konsesjon på stk 66 kv koblingsanlegg med 3 felt, hhv. trafofelt, linje Kvåle, linje Njøs. Koblingsanlegget og tilhørende kontrollanlegg blir plassert innendørs stk. 66 kv jordkabelanlegg for tilknytning til 66 kv-luftledninger, til sammen ca 150 m PEX-isolert jordkabel, TSLF 3x1x 400 mm 2 Al. 3.5 Ca. 750 m omlegging av eksisterende 66 kv kraftledning Njøs Kvåle slik at den svinger inn mot Sogndal transformatorstasjon og blir avslutta i 2 kabelendemaster. Strømførende liner 3x feral nr stk toppliner. Det blir da revet ca. 640 m av eksisterende ledning.

4 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 4 4. BESKRIVELSE AV DE KONSESJONSSØKTE ANLEGG. 4.1 Tomt og rettigheter. Transformator T4 og bygning for 66 kv koblingsanlegg og kontrollanlegg vil bli plassert på det areal som Statnett erverver for bygging av Sogndal transformatorstasjon. I møte med Statnett den var det forståelse for at Sognekraft kan plassere sine anlegg på den tomt som Statnett erverver. Rettigheter for den her omsøkte ombygging av 66 kv ledningen ordnes ved minnelig avtale. 4.2 Transformator og transformatorsjakt. Transformatorsjakten utføres i plasstøpt betong eller av betongelementer og gis overflatestruktur/farge som de øvrige transformatorsjakter i stasjonsområdet. Det vil bli plass til jordslutningsspole i trafosjakten, som får felles oljegrop og bjelkestengsel. Forbindelsen fra 132 kv koblingsanlegg til transformator utføres som luftstrekk av feral nr. 150 til et stativ på transformatorsjakten. Transformatoren får trinnkobler med automatisk trinning med input fra 66 kv spenningstransformator. Den får luftkjøling Onan/Onaf 40/60 MVA, der kjølevifter styres av toppoljetemperatur. Forbindelsen fra transformator til 66 kv koblingsanlegg utføres med PEX-isolert jordkabel TSLF 3x 400 mm 2 Al. 4.3 Koblingsanlegg. 66 kv koblingsanlegg er tenkt plassert i en bygning som vist på vedlegg 1. Det blir utført med 3 stk. konvensjonelle bryterfelt med måletransformatorer, pluggbare effektbrytere og jordingsbryter. Dessuten monteres et ekstra felt med spenningstransformator og jordkniv for samleskinne. Det er avsatt plass for stasjonstransformator 22/0,4 kv, men en regner med å få tilført styrestrøm 400 volt AC fra Statnett`s anlegg. I bygningen blir det plass for kontrollanlegg, eget rom for fiber og santitærrom med vann og avløp. Bygningen for 66 kv koblingsanlegg er tenkt utført med prefabrikerte betongelementer med utvendig glatt overflate, malt i en farge som harmonerer med Statnett`s anlegg. Konstruksjonen skal utføres for å kunne demonteres og settes opp på nytt sted når eventuell overgang til 132 kv spenning blir aktuelt. 132 kv koblingsfelt utføres som friluftsanlegg i samme utførelse som Statnett`s 132 kv-felt kv-ledninger. Flytting av 66 kv-ledningen Njøs Kvåle er også konsesjonssøkt av Statnett på vegne av Sognekraft. Formålet med dette var å få bedre plass for innføring til Sogndal transformatorstasjon av 420 kv kraftledning Sogndal- Høyanger og 132 kv kraftledning Sogndal Grindsdalen Mel. I tillegg til dette finn en det riktig å bygge om ytterligere ca 750 m av kraftledningen, se fig.1. Hensikten med dette er å få en enklere tilkobling til 66 kv koblingsanlegg og bl. a spare 540 m. jordkabel. Ombyggingen av 66 kv ledningen blir utført med tremaster, tretraverser, hengeisolatorer, strømførende liner 3xferal nr. 95 og 2 toppliner, Mastebilde og rettighetsbelte: se fig. 2. Endemastene og ca 150 m. av ledningen blir plassert på

5 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 5 det areal Statnett vil erverve for Sogndal transformatorstasjon. For øvrig regner en med å oppnå minnelige avtaler med grunneierne. Fig. 1. Kartutsnitt ved nye Sogndal transformatorstasjon. Grunnlag: Statnett. Fig.2. Mastebilde og rettighetsbelte for ombygging av 66 kv-ledning. 5. KOSTNADSOVERSLAG. De konsesjonssøkte anlegg er kostnadsberegnet som følger: 132/66 kv transformator kompl. montert 7,0 MNOK 66 kv koblingsanlegg inkl. bygg samt 1 stk. 132 kv felt 8,5 MNOK 66 kv-ledninger og kabler 1,0 MNOK Sum 16,5 MNOK

6 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 6 6. BEGRUNNELSE. Dagens 66 kv regionalnett som har utveksling mot overliggende nett i Hove og Leirdøla er sårbart, gir tvilsom reserve, har flaskehalser og gir store tap. Spesielt er det 4890 m lange fjordspennet over Sognefjorden, bygget omkring 1960, en stor usikkerhet. En arbeider med framtidige nettløsninger som gir reserve etter N-1 kriteriet både for Sogndal (Kvåle), Vik (Hove) og Leikanger (Grindsdalen), uten at 66 kv forbindelsen over Sognefjorden er nødvendig. Tilknytning av regionalnettet til den nye Sogndal transformatorstasjon er en forutsetning for å få en hensiktsmessig utvikling av regionalnettet. På det nåværende tidspunkt ser en for seg følgende utvikling: kv tilknytning til Sogndal transformatorstasjon som omsøkt i denne søknad. 2. Bygging av Grindsdalen transformatorstasjon med tilknytning til 132 kv-ledning Sogndal Mel. 3. Ombygging av Dragsvik sekundærstasjon frå 66 KV til 132 KV og tilkopling til linja Sogndal Mel som t-avgreining alternativt med eigen avgang frå Grindsdalen. 4. Riving av 66 kv Sogndal transformatorstasjon Dragsvik. 5. Etablere reserveforsyning til Hove i Vik. Riving av 66 kv-ledning Njøs Feios. 6. Ombygging til 132 kv ledningen Sogndal Årøy, eventuell tilknytning av Årøy kraftverk (80 MVA) og etablere ny trafostasjon for Sogndalsområdet. ( Erstatning for Kvåle). Tidspunktet for full overgang til 132 kv utveksling mellom sentralnett og regionalnett på Sogndal vil ligge år fram i tid. Det vil bl.a. være avhengig av forbruksutviklingen og tidspunktet for oppgraderinga av sentralnettet mot Luster og om 300 KV ledningen mellom Sogndal transformatorstasjon og Leirdøla vert demontert etter at 420 KV Sogndal transformatorstasjon Fortun er etablert. 6.1 Systemanalyse. Det er utført en nettstudie av Jøsok Prosjekt AS med rapport dat Rapporten forsøker å gi svar på følgende: Hvordan bør Sognekraft`s tilknytning til den nye Sogndal trafostasjon være på kort og lang sikt. Skal Sogndal forsynes fra en trafostasjon i Sogndalsdalen, for eksempel Skjeldestad, eller fra Statnett`s trafostasjon Sogndal. Det er lagt til grunn følgende forutsetninger: Nye anlegg dimensjoneres for å kunne gjøre nytte i 50 år. Analyseperiode : 30 år. Maksimal last Kvåle år 2011: 23 MW stigende til 50 MW i år N-1 kriteriet skal være oppfylt fra dag 1. Brukstid forbruk: 4500 timer. tapsbrukstid 2700 timer Energipris (tapspris) 40 øre pr. kwh.

7 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 7 Reaktive tap: Kr. 25 pr. kvar Kalkulasjonsrente: 4,5 % Det regnes ikke med økning i driftskostnader og heller ikke avbruddskostnader. Følgende alternativ er analysert: Alternativ 1. Fig. 3 Modell : 132 kv system fra dag 1 Forutsetter: Grindsdalen trafostasjon bygges og Njøs nedlegges 3 stk. 132 kv koblingsfelt i Sogndal trafostasjon Ny trafostasjon på Skjeldestad. Kvåle nedlegges. Ny trafostasjon på Årøy og nye Årøy kraftverk mates inn på 132 kv-nett Alternativ 2 Fig. 4: Modell kv system inntil videre, deretter overgang til modell 1.

8 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 8 Kvåle forsyner Sogndal men med nye transformatorer og modifisering. Ingen nye investeringar i Årøy. 3 stk. 132 kv koblingsfelt i Sogndal. Ny trafo 132/66 kv, 60 MVA, i Sogndal med 3 stk. 66 kv felt. Overgang til modell 1 etter x antall år Alternativ 3. Fig 5: Modell 3.Transformatorer for alm. forsyning monteres på Statnetts stasjon Sogndal. Grindsdalen trafostasjon bygges og Njøs nedlegges 5 stk. 132 kv koblingsfelt med doble samleskinner i Sogndal trafostasjon 2 stk. transformatorer 50 MVA på Sogndal Kvåle nedlegges som trafostasjon men beholdes som 22 kv koblingsstasjon. Ny trafostasjon på Årøy og nye Årøy kraftverk mates inn på 132 kv-nett. 22 kv kabler for tilknyting av distribusjonsnett Tapsberegninger. Beregning av tap og tapskostnader ved de 3 alternativ er beregnet som følger: Case Tekst Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Aktive tap ( maksimallast år 2011) kw *) 565**) Aktive tap framtidig 2041 (+60%) kw *) 768**) Reaktive tap år kvar *) 6458**)

9 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 9 Reaktive tap år kvar *) 7061**) Kapitaliserte aktive tap MNOK 8,383 18,480 12,317 Kapitaliserte reaktive tap MNOK 2,968 4,356 2,753 Totale kapitaliserte tapskostnader MNOK 11,351 22,836 15,070 *) Herav utgjør marginaltapene for Årøy kraftverk i 300 kv-ledningen : 543 kw, 6413 kvar **) Herav utgjør ekstra tap i 22 kv-system: År. 2011: 105 kw, -744 kvar År. 2041: 275 kw, -511 kvar. For alternativ 2 regner vi med at eksisterende 66 kv- nett må utfases i løpet av 20 år, Vi regner da med at nettet blir ombygget til modell 1. Dette vil da medføre at den siste del av analyseperioden gir lavere tap. Alt. 2 gir ekstra tomgangstap i en transformator som kapitalisert over 20 år utgjør 1,139 MNOK. Totale kapitaliserte tapskostnader for alternativ 2 er da beregnet til 15, , ,139 = 21,013 MNOK Byggekostnader totalkostnader i MNOK. Post Hovedposter. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ ) 2 ekstra koblingsfelt 132 kv Sogndal 4,0 4,0 4,0 2. Transformator 60 MVA 132/66 kv Sogndal 7, kv-anlegg Sogndal 6,5 4. Oppgradering Kvåle med 2 trafoer 66 kv 2) 9,5 5. Ny 132 kv stasjon på Skjeldestad kompl. 29,5 6. Transformatorstasjon 132/66 kv Årøy kompl. 30,0 30, kv-ledning Sogndal Skjeldestad. 4, kv-ledning Skjeldestad Årøy 12, kv-ledning Sogndal Årøy direkte 13,7 9. Tilleggskost 132 kv koblingsanl. Sogndal 3) 7,5 10. Transformatorer og 22 kv kobl.anl. Sogndal 20,0 11. Ekstra kostn. 22 kv kabelanlegg alt. 3 15,8 12. Nåverdi ombygging modell 2 til modell 1 4) 33,1 Sum byggekostnader (nåverdi) 79,9 60,1 91,0 13. Kapitaliserte tapskostnader 11,4 21,0 15,1 Sum kostnader 91,3 81,1 106,1 Differanse 10,2 25,0 1) Enkel samleskinne og 1-brytersystem. 2) 2 stk trafo a 30 MVA. 3) 2 nye felt +Ombygging til 2-brytersystem og doble samleskinner for 3 felt. 4) Ombygging etter 20 år Vurderinger og konklusjon. Av disse beregninger kan en trekke følgende slutninger: 1. Det vil neppe bli lønnsomt å legge transformatorstasjon til alminnelig forbruk i den nye Sogndal stasjon. Selv om byggekostnader med trafostasjon og 132 kv ledninger blir lavere ved stasjon på nye Sogndal vil kostnaden med 22 kv-kabler og tap i disse medføre at vi får en total merkostnad på ca. 15 MNOK i forhold til transformatorstasjon på Skjeldestad/Kvåle. Imidlertid bør en disponere slik at det blir plass på Sogndal transformatorstasjon til 2 transformatorer 132/22 kv for alm. forsyning.

10 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side For at det skal bli lønnsomt å bygge om til 132 kv på Årøy, må det være en betydelig fordel å få bort T-avgreining og innmating av Årøy kraftverk på 300 kv-ledningen i tillegg til tapsgevinsten. 3. Dersom det er på det rene at Årøy kraftverk kan mate inn på 300 kv systemet i all fremtid, vil 66 kv systemet komme noe gunstigere ut enn beregnet ovenfor. 3. En sensivitetsanalyse gir som resultat at 66 kv-systemet må gjøre tjeneste i minst 15 år før en trenger å gå over til 132 kv hvis alt. 2 skal velges av økonomiske grunner. Det er vanskelig å bygge om nettet til 132 kv med en gang. I en overgangsperiode er det ønskelig å ha tilgang til både 66 kv og 132 kv på Sogndal transformatorstasjon. Ved at de konsesjonssøkte 66 kv anleggene på Sogndal transformatorstasjon utføres slik at de kan flyttes har de en verdi utover det som er beregnet i analysen. Alternativ 2, med 66 kv system er dermed det mest økonomiske selv om full overgang til 132 kv-system må skje etter ca 10 år. 7. TIDSPLAN. Etter Statnett`s planer skal Sogndal transformatorstasjon settes i drift i år og en forutsetter at de anlegg som Sognekraft søker konsesjon på i dette dokument er ferdig samtidig. Bestilling av de viktigste deler som transformator og koblingsanlegg bør da gjøres i år 2013, bygningsmessige anleggsarbeider utføres i 2014 og elektrisk montasje i år KONSEKVENSER. 8.1 Arealbruk. Det her konsesjonssøkte anlegg vil ikke beslaglegge nevneverdig nytt areal. Transformator, koblingsanlegg, kabelanlegg og ca 150 m av luftledningen er tenkt utført innenfor det areal som Statnett erverver for Sogndal transformatorstasjon. Utenfor dette området vil det bli revet gammel linje og frigitt rettigheter i samme omfang som en trenger nye rettigheter for å bygge ny ledning. 8.2 Bebyggelse og bomiljø. Anleggene ligger i m høyde over havet og kommer ikke i konflikt med eksisterende eller planlagt fremtidig bebyggelse. De vil heller ikke ha nevneverdig innflytelse på landskap eller visuelle effekter og heller ikke på friluftsliv eller rekreasjon. Tiltaket utgjør heller ingen risiko for helsepåvirkning av elektromagnetiske felt. 8.3 Infrastruktur. Det er en forutsetning at Sognekraft får adkomst til sitt anlegg over den tilkomstveg Statnett skal bygge for Sogndal transformatorstasjon. Andre veganlegg er da unødvendig. 8.4 Kulturminner.

11 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side 11 Vi går ut fra at stasjonsområdet for Sogndal transformatorstasjon er klarert i forhold til de kulturminner som finnes i området. Omleggingen av 66 kv-ledningen vil ikke komme i konflikt med kjente kulturminner og heller ikke med viktige naturtyper og påvirker ikke grensene for INON-områder. 8.5 Jord- og skogbruksinteresser. Omlegging av 66 kv-ledningen vil medføre at det må ryddes ny skogsgate, men rotverdien av den skog som må ryddes er liten i det aktuelle terrenget. 8.6 Kommunikasjonsanlegg. De omsøkte anlegg påvirker ikke eksisterende kommunikasjonsanlegg og heller ikke luftfarten. 8.7 Andre samfunnsinteresser: Det anslås at det konsesjonssøkte tiltak medfører en sysselsettingseffekt for produksjon av materiell og anleggsarbeider på totalt årsverk. Herav vil potensialet for sysselsettingen lokalt/regionalt utgjøre ca. 5-6 årsverk og for resten av Norge ca. 3,5 årsverk. Import fra utlandet tilsvarer ca. 8-9 årsverk. Tiltaket vil kunne gi grunnlag for eiendomsskatt. For øvrig vil konsekvensen av tiltaket for samfunnet totalt bli positiv, ved at det gir bedre og sikrere strømforsyning, reduserer overføringstapene og legger til rette for en god utvikling. 9. FORHOLD TIL PRIVATE INTERESSER. Tiltaket medfører at en får en forskyvning av 66 kv ledningstrase. Selv om en frigir omtrent samme areal som ny ledning krever, vil en måtte rydde nytt skogryddingsbelte. En forutsetter at det betales erstatning for rotverdien eller venteverdien av skogen og for eventuelle skader og ulemper som påføres grunneierne. Dette ordnes i minnelighet. 10. SAKSBEHANDLING VIDERE. Søknaden innsendes til NVE, postboks 5091, Majorstua, 0301 OSLO. NVE sender søknaden på høring til kommune og andre off. etater og ved kunngjøring i aviser. Høringsuttalelser frå berørte parter sendes til NVE innen en frist som fastsettes av NVE. NVE behandler søknaden i medhold av energiloven, og underretter berørte parter. NVE`s vedtak kan påklages til Olje-og energidepartementet som avgjør saken med endelig virkning.

12 Sogndal transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Sak 2096, side REFERANSELISTE: 1. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven) , nr Lov om oreigning av fast eigedom , nr Norges vassdrags- og energidirektorat. Veileder for utforming av søknad om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg av Plan- og bygningsloven , nr. 77. med endringer. 5. Norges offentlige utredninger Elektromagnetiske felt og helse. NOU 1995: Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane utarbeidet av SFE. 7. Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS. Statnett 1.mai Elektromagnetiske felt og helse. Vurdering av de siste fem års forskning Sosialog helsedepartementet 9. Rapport fra en arbeidsgruppe av juni 2005 om elektromagnetiske felt og helsespørsmål. 10. Stortingspropriasjon nr. 66, 2006 side Opplysning er om magnetfelt netteiers oppgaver. Statens Strålevern og NVE kv kraftledning Fardal Ørskog. Konsesjonssøknad 2007 Statnett. 13. Naturbase. Direktoratet for naturforvaltning. 14. Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) Direktoratet for naturforvaltning Riksantikvaren. Askeladden. Register for kulturminner. 16. Kommuneplan Sogndal kommune.

Konsesjonssøknad ny transformator i Refsdal transformatorstasjon

Konsesjonssøknad ny transformator i Refsdal transformatorstasjon Forord Statnett SF søker herved i henhold til energiloven av 29.6.1990 om konsesjon for bygging og drift av en ny transformator 300(420)/66(132) kv, 160 MVA i Refsdal, Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: 201405378-13 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Oppgradering av Refsdal

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GENERELLE OPPLYSNINGER... 4 2.1 Presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon SØKNAD Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon Side 1 Utarbeidet av : Fredrik Kühn Sign. : Verifisert av : Sign. : Godkjent av : Stein Øvstebø Sign. : Side 2 Innhold

Detaljer

Nettilknytning av Øystese kraftverk

Nettilknytning av Øystese kraftverk Bakgrunn for innstilling Nettilknytning av Øystese kraftverk Kvam kommune i Hordaland fylke Tiltakshaver Øystese Kraft AS Referanse Dato 14.12.2015 Notatnummer KN-notat 30/15 Ansvarlig Siv Sannem Inderberg

Detaljer

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon NVE Saksbehandler Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Thomas W. Fennefoss, 97546631 Deres ref./deres dato: 201300093-34, 24.11.2016, 201300093-30, 24.06.2016 Vår ref.:

Detaljer

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 02.03.2017 Vår ref.: 201605755-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ny transformator i Volda

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 28.04.2017 Varighet: 01.06.2045 Ref.: 201403536-11 Kommune: Vågan Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER

BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER Av Magne Lorentzen Kolstad, SINTEF Energi Sammendrag Begrensninger i nettkapasitet er i dag én av hovedutfordringene mot integrasjon av ny fornybar

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - Ertsmyra transformatorstasjon

Oversendelse av tillatelse - Ertsmyra transformatorstasjon Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 14.09.2015 Vår ref.: 201501606-25 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Oversendelse av tillatelse

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg 26.04.2017 Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg Robert Hagen SKS PRODUKSJON AS Sammendrag Søknaden beskriver Smibelg og Storåvann kraftverker med nødvendige elektriske anlegg

Detaljer

la. Anleggskonsesjon Statnett SF I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 10.06.

la. Anleggskonsesjon Statnett SF I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 10.06. la. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 17.10.2017 Varighet: 27.05.2046 Ref.: 201505469-53 Kommune: Fjell og Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK

Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK S e Morgendagen er her I Z-:>! :C)é gâ `: Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Vàr ref.: 11604553 Dato: 24.11.2015 Søknad om overføring

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé VEDLEGGSLISTE Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé Vedlegg 2 Enlinjeskjema (underlagt taushetsplikt) Vedlegg 3 Mulighet for tilknytning- Ørtfjell transformatorstasjon, brev fra Mo Industripark AS (underlagt

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref:

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Vegusdal Kraftverk AS Organisasjonsnummer: 977 359 805 Merknad [ØA1]: Fyll ut Dato: Varighet: Ref: 201406345-7 Kommuner: Birkenes og Evje og Hornnes

Detaljer

Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger

Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger Temadag om elektromagnetiske felt 30. august 2012 Hans Jørgen Bihli, NVE Innhold Kort om forvaltningsstrategien Krav til beskrivelse av

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Nord-Salten Kraft AS 8276 ULVSVÅG Vår dato: 28.04.2016 Vår ref.: 201600862-8 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/aman@nve.no Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse

Detaljer

KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg

KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg Dato: 21.10.2013 NVE 201300139-xx, 200904143-xx, 201208149-xx,

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statkraft Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Statkraft Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Statkraft Energi AS Organisasjonsnummer: 987 059 729 Dato: 20.04.2016 Varighet: 01.09.2038 Ref: 201601160-9 Kommune: Høyanger Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser.

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser. Clemens Kraft AS Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO Vår dato: 14.04.2016 Vår ref.: 201601213-1 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Hagvaag Seim 22959874/lhs@nve.no Anleggskonsesjon for

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 976944801. Dato: 15.06.2016. Varighet: 01.01.2046

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 976944801. Dato: 15.06.2016. Varighet: 01.01.2046 Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 15.06.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201503893-2 Kommune: Askøy, Austrheim, Bergen, Fjell, Granvin, Kvam, Lindås, Meland, Masfjorden,

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 BERGEN Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Hydro Høyanger transformatorstasjon - Oversendelse av tillatelse

Hydro Høyanger transformatorstasjon - Oversendelse av tillatelse Hydro Aluminium AS Postboks 980 Skøyen 0240 OSLO Vår dato: 30.01.2017 Vår ref.: 201604151-8 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: Anine Mølmen Andresen Deres ref.: 22959846/ aman@nve.no Hydro Høyanger

Detaljer

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Namdal Kraft AS Organisasjonsnummer: 896 261 622 Dato: 03.07.2017. Varighet: 01.07.2047 Ref.: 201700962-3 Kommune: Namsskogan Fylke: Nord-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON.

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 1 NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. Holandsvika HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 6 NOV I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 6 NOV I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a ENorges vassdrags- og energidirektorat N V Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS Organisasjonsnummer: 916435711 Dato: 25.08.2017 Varighet: 25.08.2047 Ref.: 201703360-7 Kommune: Etne Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Vadsø Transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk

Vadsø Transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk Vadsø Transformatorstasjon Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk februar 2011 Vadsø Transformatorstasjon ombygging 66 kv innstrekk Side: 2 av 20 FORORD Varanger

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.05.2015 Vår ref.: 201001760-164 Arkiv: 611

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Etne Kommune Postboks 54 5591 Etne Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon

Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon Konsesjonssøknad Nettforsterkning i Indre Sogn Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon September 2014 September 2014 Konsesjonssøknad ny transformator i Borgund Forord Statnett SF søker herved

Detaljer

Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre

Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre 2020-2030 Sammendrag 2017 Denne analysen omfatter transmisjons- og 132 kv regionalnettet i den sør-vestre delen av Sør- Trøndelag og på Nordmøre, i perioden ca.

Detaljer

NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON

NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON KONSESJONSSØKNAD NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse fra NTE Nett AS NTE Nett

Detaljer

Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON. Utviding av Bryggja Transformatorstasjon. SFE Nett AS

Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON. Utviding av Bryggja Transformatorstasjon. SFE Nett AS Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON Utviding av Bryggja Transformatorstasjon SFE Nett AS 1. GENERELLE OPPLYSINGAR 1.1. Opplysingar om søkaren Tiltakshavar for denne søknaden er

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: SFE Nett AS Organisasjonsnummer: 984 882 092 Dato: 15.06.2015 Varighet: 15.06.2045 Ref: 201104378-264 Kommuner: Bremanger og Vågsøy Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av

Detaljer

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord 1. Åpning ved SKL 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder - Elektriske felt - Avtaler

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Elnett AS Organisasjonsnummer: 980 038 408 Dato: 16.01.2017 Varighet: 01.01.2020 Ref.: 201504652-20 Kommune: Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Stranda transformatorstasjon. Søknad om justert konsesjon. Stranda

Stranda transformatorstasjon. Søknad om justert konsesjon. Stranda Stranda transformatorstasjon Søknad om justert konsesjon Stranda Desember 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Generelle opplysninger... 4 2.1 Beskrivelse av søker... 4 2.2 Hva som omsøkes...

Detaljer

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/8671-20 Dato: 12.03.2009 NY RINGFORBINDELSE 132 KV KRAFTLINJER I DRAMMEN. KLAGE PÅ KONSE- SJONSVEDTAK VEDR. STREKNINGEN BRÅTAN - BRAGERNES

Detaljer

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046 Anleggskonsesjon Meddelt: Mørenett AS Organisasjonsnummer: 912 631 532 Dato: 08.04.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201507185-10 Kommune: Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda,

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Energi Vår dato: 2016-07-27 Vår kontakt: Morten B. Nielsen T: +47 41 42 05 38 Side 1 av 6 Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Generelle

Detaljer

Omgjøring av vedtak 132 kv Hennøy-Svelgen. Oversendelse av tillatelser

Omgjøring av vedtak 132 kv Hennøy-Svelgen. Oversendelse av tillatelser SFE Nett AS Bukta 6823 SANDANE Vår dato: 06.01.2015 Vår ref.: 201104378-245 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Matilde Anker 22959890/man@nve.no Omgjøring av vedtak 132 kv Hennøy-Svelgen.

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Peer Christian Andersen Vår dato: 24.05.2016 Vår ref.: 201403931-76 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 2 1 JUN2013. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 2 1 JUN2013. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 101 Anleggskonsesjon Meddelt: SFE Nett AS Organisasjonsnummer: 984 882 114 Dato: 2 1 JUN2013 Varighet: 1.1.2016 Ref: 200701252-2583 Kommune: Bremanger Fylke: Sogn

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Njøsavegen 2 6863 Leikanger Kokstad, 26. februar 2013 Vår ref.: 1953/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket uøres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE vassdrags- og energidirektorat anorges N V E Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 0 2 MAI2012. Varighet: 01.05.2042 Ref: NVE 200800844-254 Kommuner: Narvik, Gratangen,

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Tiltakshaver Repvåg kraftlag SA Referanse 201505143-3 Dato 21.01.2016 Notatnummer 01/16 Side 1 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN Kokstad, 29. januar 2013 Vår ref.:2262/rj/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 Telefax: 55 11 60 41 Epost: firmapost@josokprosjekt.no Bank: Den Norske Bank Bankgiro: 5251.05.10097

Detaljer

Konsesjonssøknad for nytt kontrollbygg på Kristiansand transformatorstasjon.

Konsesjonssøknad for nytt kontrollbygg på Kristiansand transformatorstasjon. Norges Vassdrags - og Energidirektorat Postboks 5091 Maj orstuen 0301 OSLO e - post: nve@nve.no Saksbeh./tlf.nr.: Jan Eskedal / 95 73 46 25 Deres ref./deres dato: / Vår ref.: Dok.id. 2246707-1 - 1 Vår

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Oversending av løyve til e lektriske anlegg i Svelgen 1 kraftverk.

Oversending av løyve til e lektriske anlegg i Svelgen 1 kraftverk. SFE Produksjon AS Bukta 6823 SANDANE Vår dato: 12.04.2016 Vår ref.: 201507358-2 Arkiv: 611 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/ aman@nve.no Oversending av løyve til

Detaljer

TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY

TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY Oslo TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY HOVINMOEN TRANSFORMATORSTASJON OG TILKOBLING AV EKSISTERENDE 66 kv-forbindelser GJESTAD DAL OG GRAN TIL

Detaljer

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger Skagerak Kraft AS Elektriske anlegg og overføringsledninger 2013-10-14 Oppdragsnr.: 5133526 J03 08.11.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo J02 15.10.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo A01 15.08.2013

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/4917-14 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS.

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. 24 kv kabelanlegg mellom Skrautvål trafostasjon og Statoilstølen i Nord Aurdal kommune. 23.11.2015 Innholdsfortegnelse. 1. Sammendrag.. 1 2. Generelle

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Nettilknytning av Skveneheii vindkraftverk

Nettilknytning av Skveneheii vindkraftverk Fagrapport: Systemgrunnlag og forholdet til overliggende nett Samarbeid med andre kraftprosjekter Beskrivelse av nødvendige høyspenningsanlegg Investeringskostnader o Internt 33 kv kabelnett o 110(132)/33

Detaljer

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 201406345-7 Arkiv: 312 Deres dato: 22.01.2015 Deres ref.: Stephan Klepsland Saksbehandler: Eilif Brodtkorb 1 Planendringssøknad

Detaljer

Inger Helene Waagaard Riddervold

Inger Helene Waagaard Riddervold TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 15.05.2017 Vår ref.: 201702022-7 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Inger Helene Waagaard Riddervold 22959437/ihw@nve.no

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer