Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg"

Transkript

1 Postboks Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO og Norsk Industri har utarbeidet rapporten Krafttak for riktig kraftbruk som ble lagt fram nå i oktober. En av hovedkonklusjonene i denne er det betydelige potensialet Norge har for å fremskaffe ny energi gjennom ulike former for energieffektivisering. Det vises her bare til de ulike tiltakene innen transport, industri, husholdning, gass- og oljeproduksjon m.m. som fremkommer i rapporten. I perioden fra 2008 til 2020 er denne krafttilgangen gjennom de ulike tiltakene estimert til 29 TWh, og videre fram til 2030 er tallene 49 TWh. Energieffektivisering er viktig også for å redusere klimautslipp. Samtidig vil mange av effektiviseringsprosjektene være lønnsomme og gi vekstmuligheter gjennom grønn verdiskapning for norske bedrifter. Rapporten konkluderer videre at med de tiltakene som blir foreslått ved energieffektivisering og som så vil framskaffe ny energi, vil Norge kunne øke sin fornybarhetsandel fra 68 % i 2008 til 78 % fram til EUs mål for andelen fornybar energi er satt til 20%. Rapporten bekrefter en av konklusjonene i den rapporten regjeringens lavenergiutvalg la fram på forsommeren Her fremgår det også at Norge har muligheten til å halvere energibruken i bygg i løpet av de neste 30 årene. Denne besparelsen er stipulert til 40 TWh. For strøm vil dette utgjøre over halvparten mellom 25 og 30 TWh. Satsing på å redusere strømbehovet kan lette presset på utbygging og samtidig være den billigste måten å skaffe ny strøm på. Det paradoksale er at dette var nasjonal politikk fram til 1991 da energiforsyningen ble liberalisert. Klart uttrykt i stortingsmelding nr. 29 ( ) Overskudd Fra 2003 til 2009 hadde Norge i følge statssekretær Sigrid Hjørnegård (Dag og Tid, mars 2010) en nettoeksport av strøm på gjennomsnitt 5,6 TWh pr. år. Dette er et betydelig kraftoverskudd. Til sammenlikning produserer Norges største vannkraftverk Tonstad, 3,6 TWh.

2 Mer nedbør Værprognosene slår tydelig fast at klimaet i Norge vil bli fuktigere med større nedbørsmengder i hele landet. Fra rapporten «Klima i Norge NOU Klimatilpassing, utarbeidet på oppdrag av et regjeringsoppnevnt utvalg siteres: Det forventes mer nedbør i hele landet i årsgjennomsnitt. Lav framskrivning tilsier at årsnedbøren i Norge vil øke med 5 prosent mot slutten av århundret, mens høy framskrivning gir en økning på 30 prosent. Middelframskrivningen gir en økning på 18 prosent. Den faktiske nedbørøkningen i Norge de siste 30 årene ligger nær den høye framskrivningen. Vi mener derfor at det ikke er et påtrengende behov for å forsere utbygging for å framskaffe mer energi. Samlet plan Vi viser til det nasjonale grepet Stortinget tok i 1980-årene gjennom utredninger, Sperstadutvalget NOU 41, 1983, med senere behandling og vedtak i Stortinget for 3 verneplaner for vassdrag i Norge. Gjennom dette arbeidet fikk Norge en nasjonal politikk for vassdragene våre. Det er nå under planlegging 13 vindkraftanlegg i den vestre delen av Vest-Agder. Samlet utgjør disse et areal på ca. 250km2. Til sammenlikning utgjør Bærum og Nesodden kommuner 240 km2. Kvinesheia Vindkraftverk er det første anlegget som skal konsesjonsbehandles i denne rekken. Vi mener det er en politisk oppgave å bidra til at Norge på samme måte som for vassdrag får planer som omfatter større regioner for slike anlegg. Det foreligger ingen politiske vedtak for en samordning av alle disse planene for dette fylket. Det er derfor næringen selv som nå driver fram planer og lokalisering for vindkraftanlegg. Produksjon av ren energi fra vindkraftanlegg kan i framtiden være et supplement til kraftforsyningen, jfr. effektiviseringstiltak. Det krever imidlertid en overordnet plan for hvor slike anlegg kan etableres uten store, negative skadevirkninger. Det kan til eksempel være til havs når slik teknologi er bedre utviklet. Vi mener det er behov for overordnede planer for vindkraftanlegg før tillatelser for enkeltanlegg blir gitt. Masseuttak/ fare for forurensing av Lygna- et vernet vassdrag Området for vindkraftanlegget dekker et areal på dekar. Her skal det foretas omfattende terrenginngrep for å etablere og drifte 26 vindturbinene. Det dreier seg om nivelering av landskap, planering for fundamenter til turbinene og veianlegg for å kunne frakte de tunge elementene, 10 tonn, til vindmøllene. Gjennom dette arbeidet vil det bli frigjort store mengder nitrogen fra bruk av dynamitt og store mengder finpartiklet masse fra de bergartene som er i området. Ved tilsvarende arbeider i 2

3 kystområdene krever Fylkesmannen i Vest-Agder nå at utsprengt stein blir rengjort, at utskilt finkornet løsmasse blir oppsamlet, og at det må være oppsamlingsmulighet ved avrenning av massene slik at det ytre miljøet ikke kan blir forurenset av nitrogen og partikler. Vi viser her som eksempel til Fylkesmannens vedtak av for Kristiansand Havn- utfylling i Kolsdalsbukta. Sitat fra vilkårene i tillatelsen: Før utfylling skal nitrogen og partikler fjernes fra sprengsteinmassene. Dette skal gjøres på en slik måte at avrenning ikke forekommer. Dvs. at det må være oppsamlingsmuligheter ved avrenning av massene slik at det ytre miljø ikke blir forurenset av nitrogen og partikler. Partiklene etter ev. oppsamling skal disponeres / leveres på egnet sted. Før utfylling skal det vurderes om begrartssammensetningen kan påvirke den kjemiske tilstanden i området (dvs. i sjø). Endringer av vegetasjon i vassdrag og kystnære områder på grunn av stor tilførsel av næringsstoffer, eutrofiering, er kjent. Det er særlig husholdning, industri og landbruk som bidrar til denne overgjødslingen. Vi har grunn til å tro at frigjøring av løsmasser ved anleggsvirksomheten for vindkraftanlegget på Kvinesheia, vil bidra til endringer i vannkvalitet, biotop og det biologiske livet i nedslagsfeltet til Lygna. All avrenning vil så også føres videre og til slutt tilføres sjøområdene ved utløpet av vassdraget fra nedbørsfeltet. Vi kan ikke se at dette forholdet er med i konsekvensutredningen. Det er ikke stipulert hvor store masseuttak anlegget totalt sett vil resultere i eller om det foreligger fare for forurensing jfr forurensingsloven 4 og 5. Det vil være stor sannsynlighet for negativ påvirkning av Lygna gjennom avrenning fra masseuttak og anleggsvirksomhet. Konsekvensutredningen sier ikke noe om dette. Tiltaket er ikke avklart etter forurensingsloven. Fra 1986 ble Lygna med sidevassdragene Møska og Litleåna varig vernet gjennom verneplan III. For denne verneplanen ble det gjort mer omfattende registreringer og undersøkelser enn for de vassdragene som omfattes av verneplan I og II. Undersøkelsene ble foretatt i selve vassdragene, men også i nedslagsfeltene til disse. Vi vil sitere dette fra selve vernegrunnlaget for vassdraget, NOU 1983: 41: Anbefalt type- og referansevassdrag. Størrelse og beliggenhet på Sørlandet. Vassdraget strekker seg fra høyfjell til fjord og er en viktig del av et variert og kontrastrikt landskap der elver, vann og myr følger sprekkestrukturen i berggrunnen. Stort naturmangfold knyttet til geomorfologi, elveløpsform, landfauna og vannfauna. Friluftsliv er viktig bruk. INON-områder Områder uten tyngre tekniske inngrep (1 kilometer til nærmeste tekniske anlegg) er dramatisk redusert i Norge. Særlig veianlegg, kraftgater / kraftanlegg og fritidsbebyggelse har i de siste årene blitt bygget ut i fjellheimen og dermed punktert områder som tidligere hadde villmarkspreg. Sentrale myndigheter har de seneste årene understreket nødvendigheten av at sammenhengende og intakte naturområder må sikres for framtida. Det er av vesentlig betydning at lokale og 3

4 regionale myndigheter innarbeider hensynet til nasjonale miljømål i sin planlegging, sitatet er hentet fra Miljøstatus. En rekke stortingsmeldinger de siste årene gir klare føringer om å beskytte villmarkspregede områder; St.meld. nr. 29 ( ) om Regional planlegging og arealpolitikk. I denne fokuseres det sterkt på at resterende inngrepsfrie områder må forvaltes som en viktig del av vår nasjonalarv. St.meld. nr 58 ( ) om Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. I denne er det et mål at inngrepsfrie områder skal bevares for etterslekten. St.meld. nr. 42 ( ) om Biologisk mangfold sektoransvar og samordning. Her er dette ytterligere forsterket. St.meld. nr. 39 ( ) om Friluftsliv. Her sies det at det er en klar sammenheng mellom størrelsen på et område og deres verdi når det gjelder å dekke behovet for frihetsfølelse og for opplevelse av urørt natur. Av denne går det også fram at regjeringen vil styrke grunnlaget for å ta vare på inngrepsfri natur. Det pekes spesielt på hensynet til den betydningen slike områder har for biologisk mangfold, og at området med sitt villmarkspreg har stor egenverdi. Av en pressemelding fra Miljøverndepartementet, fremgår det at tapet av inngrepsfri natur i perioden 2003 til 2008 er på 1 million dekar. For å illustrere omfanget kan vi her nevne at dette er mer enn hele Kvinesdals areal! I forhold til perioden er dette en økning på 30%! I forbindelse med fremleggelsen av pressemeldingen uttalte miljøvernminister Erik Solheim dette: Resultatene som nå legges fram, er alvorlige og viser at utbyggingspresset på norsk natur øker. Urørt natur uten tekniske inngrep er en viktig kvalitet som også våre etterkommere har rett til å oppleve. Bevaring av slik urørt natur er også viktig for Norge som reisemål og turisttradisjon. Erik Solheims uttalelse er en understrekning av Stortingets forpliktelser gjennom ovenfornevnte stortingsmeldinger for å sikre urørte naturområder med den verdien de har i seg selv, for biologisk mangfold og av hensyn til våre muligheter for rekreasjon og naturopplevelser. Vest-Agder har svært lite uberørte naturområder tilbake. I kyst- og tilstøtende lavereliggende områder og i fjellet har det vært omfattende utbygging til forskjellige formål de seneste årene. I det geografiske midtbelte mellom kyst / lavland og høyfjell har det derimot ikke vært en tilsvarende utbygging. Det er her noen av fylkets best bevarte naturområder fremdeles finnes. De fleste av de områdene der det nå planlegges vindkraftanlegg, inkludert Kvinesheia, er i områder der det ikke har vært større inngrep. De representerer derfor en uerstattelig verdi i seg selv, i rekreasjonsøyemed og for biologisk mangfold. Kvinesheia Vindkraftanlegg vil legge beslag på 1300 og 1200 dekar INON-områder i Kvinesdal og Lyngdal kommune. Konklusjonen i konsekvensutredningen er på dette punktet misvisende når denne framstiller tiltaket slik, punkt 5.1.4: I en samlet vurdering av omfanget for inngrepsfri natur vil tiltaket gi lite negativt omfang. I regional sammenheng er det få og små inngrepsfrie områder tilbake. Derfor har de gjenværende områdene svært stor betydning og særlig fordi de grenser opp til større befolkningskonsentrasjoner i Lister- og Mandalsregionen. Naturvernforbundet i Vest- Agder kan ikke akseptere ødeleggelse av disse intakte naturområdene noe vindkraftanlegget Kvinesheia vil medføre. 4

5 Biologisk mangfold Naturvernforbundet mener tap av biologisk mangfold sammen med klimaendringer er de to største miljøproblemene som Norge har. I denne sammenheng er tap av biologiske mangfold ikke bare knyttet til artenes plassering på rødlista - og dermed hvilken sannsynlighet arten har for å forsvinne fra norsk natur. Vi vil her understreke at det også innebærer at en skal søke å stoppe tilbakegang av enkeltarter og bestander, regionalt og lokalt. Samtidig innebærer det en forpliktelse til å søke at arter kan øke i antall og utberedelse og slik reetablere seg i nye områder. Føringer, pålegg og oppfordringer fra sentrale myndigheter om å beskytte biologiske verdier, ikke minst ved arealforvaltning er tallrike gjennom lovverk, rundskriv, direkte henvendelser til landets kommuner for eksempel Miljøverndepartementets postkortaksjonen fra mai 2008, i festtaler m.m. Vi vil også her nevne internasjonale avtaler (Bonn og Bernkonvensjonen) som Norge har ratifisert der vi påtar oss internasjonale forpliktelser for bevaring av artsrikdommen, og ikke minst uttrykt i sentrale paragrafer i naturmangfaldsloven. Vi vil her bare ta med denne: På et møte i 2002 bestemte de 188 landene som har signert FN-konvensjonen om Biologisk mangfold at de innen 2010 skulle "oppnå en signifikant reduksjon i den nåværende hastigheten på tapet av biologisk mangfold på globalt, regionalt og nasjonalt nivå". Dette målet ble forsterket på ministerkonferansen for Miljø i Europa i Kiev i 2003 til å stanse tapet av biologisk mangfold i Europa innen Den norske regjeringen har adoptert denne målsettingen. Målet om fullstendig stans i tap av biomangfold innen 2010 ble gjentatt av Stortinget med Stortingsmelding nr 21 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, vedtatt 8. juni i år. Anleggsfasen På informasjonsmøte i Lyngdal, uttalte SAE VIND ved Anne Tove Sløgedal at anleggsfasen kunne strekke seg til opp mot 2 år. Det vil kunne bety at for fugl og dyr som hekker og yngler her, vil disse bli negativt berørt av tung anleggsvirksomhet og menneskelig aktivitet over denne perioden. Det vil også gjelde for arter som bruker arealene til næringssøk eller på trekk. Noen arter reagerer sterkere enn andre på slike forstyrrelser. Problemene for enkeltarter vil være under selve anleggsfasen og den permanente faren vindturbinene i seg selv alltid vil representere. Men nettopp anleggsfasens lengde kan føre til at arter forsvinner fra området. Problemet er ikke tilstrekkelig utredet Rovfugltrekk Området på Kvinesheia har et stort biologisk mangfold og verdier som har internasjonal betydning. Det skyldes i stor grad beliggenhet og områdets uberørthet. Vi har dokumentasjon fra lokalkjente kontakter at området har vesentlig biologiske verdier som ikke fremgår av konsekvensutredningen. Denne baserer seg i stor grad på resultater etter 140 timers observasjon av rovfugltellinger over Storheia, 19,5 timer vår og 119,4 timer høst. Vi har kontaktet både Kvinesdal og Lyngdal kommuner for å få tilgang til deres registreringer i det aktuelle området. For Kvinesdal er de skandaløst dårlige, for Lyngdal forekommer det ikke noe materiale overhode. 5

6 Rovfugltrekk for arter som tårnfalk, musvåk og spurvehauk, over Storheia er betydelig, men undersøkelsene for konsekvensutredningen på våren er svært mangelfulle og høsttrekket baserer seg på ett år bare. I år har det til eksempel vært et stort trekk av fjellvåk over Storheia på grunn av tilgangen på smågnagere i fjellet. Vi har informasjon om at også andre rovfuglarter som kongeørn, hønsehauk, dvergfalk, vandrefalk, hubro mfl trekker gjennom området. Det viser svakheten ved de undersøkelsene som er gjort av rovfugltrekk. Vi vil også her peke på at Lista vindkraftanlegg med 31 vindturbiner allerede er godkjent. Dette området ligger i samme trekkorridor som rovfugltrekket over Storheia en av de aller viktigste trekkrutene for fugl inn og ut av Norge. 38 havørner er drept av rotorblader fra Smøla Vindkraftanlegg så langt, og havørnene har trukket bort fra vindkraftområdet. Dette har forårsaket at NOF har klaget Norge inn for sekretariatet til Bernkonvensjonen. Det kan resultere i at det åpnes sak mot Norge for brudd på konvensjonen. Vi mener Kvinesheia Vindpark i seg selv vil representere en betydelig fare for internasjonale og sårbare bestander av flere rovfuglarter på trekk. Sammen med Lista Vindpart vil den komme i samme trekkrute og dermed øke summen av farepotensialet for denne fuglegruppen. Orrfugl På Kvinesheia finnes en av Vest-Agders største orrfuglbestander med flere spillplasser i området. Det er spillplasser for orrfugl på Viemyran, Solheia, på Høyskoleheia og Storheia. Det er stor sannsynlighet for at bestanden av orrfugl vil bli vesentlig redusert på grunn av den aktiviteten som vil foregå i området, inngrep i landskap og den trusselen for sammenstøt vindturbinene alltid vil representere. Rødlistearter Det er dokumentert at hubro har hekket inne i området i år og fått to unger. (Opplysninger er oversendt til Fylkesmannen i Vest-Agder og Direktoratet for naturforvaltning). Samtidig er det påvist at det skal ha vært hekking av et annet par utenfor, men nær opptil området. Hubro er en meget sårbar art, kritisk truet, for utryddelse. Den hekker ikke hvert år, men når mattilgangen (smågnagere) er god, og den bruker et større område til jakt og kan flytte reirlokaliteten noe fra det ene året til det andre. Den bruker dermed store områder. Samtidig som fare for kollisjon med vindturbinene for denne arten er særlig stor. Vi vil her vise til to avgjørelser Miljøverndepartementet har tatt der hensynet til hubrolokalitet var begrunnelsen for avslag på utbygging: 2008 ble reguleringsplan for Tjørholm Panorama i Sirdal, 54 fritidsboliger, stoppet 2010 ble veiplaner på riksvei 714, Dolmøya på Hitra, Sør Trøndelag endret. Situasjonen for hubro er urovekkende. Derfor må vi unngå veibygging og andre tiltak som kan føre til at bestanden går enda mer ned, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV). Sitatet er hentet fra Aftenposten, i forbindelse med veisaken på Hitra. Vi mener forekomsten av hubro i og i nær tilknytning til området for vindkraftanlegget i seg selv er grunn god nok til å avslå konsesjon. Andre rødlistearter Konsekvensutredningen tallfester rødlistede fuglearter i området til 14, jfr. side

7 Faktagrunnlaget for rødlisteartene og dermed konklusjonen om konsekvensene samlet fra vindkraftanlegget for fugl som middels negativt vil vi hevde er ufullstendig. For å få rimelig dekkende kunnskap om områdets betydning for fugl, må undersøkelsene være langt grundigere og over lengre tidsperioder. Vi har til eksempel opplysninger om at storlom hekker ved 4 lokaliteter i og nær ved vindkraftområdet og at disse stadig observeres inne i området. Det er for øvrig en art som er svært følsom for støy ved etablering av reir / hekking og svært sårbar for kollisjon med vindturbinene. Både storlom og hubro er utrydningstruet og er avhengig av gode og tradisjonelle hekkelokaliteter for at artene ikke ytterligere skal gå tilbake. Mange slike områder er ødelagt eller ikke egnet lenger på grunn av oppdemming, utbygging og forstyrrelser. Derfor er Storheiområdet av så stor betydning nettopp for disse to artene, uten vindkraftanlegg. Andre rovfuglarter er avhengig av området og bruker Kvinesheia vindparkområde til næringssøk fordi det er god tilgang på byttedyr /fugl. Det gjelder fjellvåk, dvergfalk, spurvehauk, hønsehauk, musvåk, kongeørn og vandrefalk. Enkelte av disse artene kan også hekke i området, i følge våre informanter. Nattravn er foreløpig ikke funnet hekkende så langt vest i Agder, men den er lite undersøkt og kan muligens hekke her siden det er mange velegnede lokaliteter for arten Fra konsekvensutredningen side 33 kapittel 4.4 Sitatet bekrefter selv mangelfull forundersøkelser på fugl. Planten klokkesøte er knyttet til naturtypen kystlynghei som er i området. Den er funnet rett utenfor vindkraftområdet. Sannsynligheten for at den finnes i området er stor. Det er gjort utilstrekkelige forundersøkelser for planter, amfibier, reptiler og insekter, Vår konklusjon er at området har meget rike og sårbare biologiske verdier også om vi ser disse i en internasjonal sammenheng. Disse verdiene er utilstrekkelig undersøkt. Vi vil hevde at vindkraftanlegg her vil ha store negative konsekvenser, i særlig grad for fugl. En konsesjon til Kvinesheia vindkraftanlegg som omsøkt vil derfor, etter vår mening, klart stride med vesentlige prinsipper i naturmangfaldsloven nedfelt i flere paragrafer. Vi nevner her 4, 5, 8 og 9. Det er gitt konsesjon til Lista vindkraftverk. Det til tross for at de alle fleste faginstansene og offentlige myndigheter klart var mot dette prosjektet. Vi ber nå om at det ikke gjøres en gal beslutning ved å gi konsesjon for Kvinesheia vindkraftanlegg. De rike naturverdiene som finnes her, skyldes nettopp den uberørtheten området framstår ved i dag. De vil forringes og ødelegges om vindkraftanlegget etableres her. For tiden pågår det forskning og utprøving med alternativ plassering for vindkraftanlegg til havs. Det vises her til Statoils Hywind - prosjekt utenfor Karmøy. Vi mener også at dette understreker at konsesjon til Kvinesdal vindkraftanlegg ikke bør gis. 7

8 Kristiansand, Torbjørn Fredriksen (leder) Peder Johan Pedersen (fylkessekretær) 8

9 Kristiansand, Med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Vest-Agder 9

10 10

Merknader til konsesjonssøknad for Tonstad vindkraftverk fra Tonstad Vindpark AS

Merknader til konsesjonssøknad for Tonstad vindkraftverk fra Tonstad Vindpark AS Norges Vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Merknader til konsesjonssøknad for Tonstad vindkraftverk fra Tonstad Vindpark AS Naturvernforbundet i Vest-Agder vil anbefale NVE

Detaljer

Klage på konsesjon til Norsk Vind Skrovheia AS. Skrovheia vindkraftverk i Flekkefjord

Klage på konsesjon til Norsk Vind Skrovheia AS. Skrovheia vindkraftverk i Flekkefjord Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Klage på konsesjon til Norsk Vind Skrovheia AS. Skrovheia vindkraftverk i Flekkefjord Naturvernforbundet er 100

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023

Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Vennesla kommune Postboks 25 4701 Vennesla Uttalelse til kommuneplan for Vennesla 2011 2023 Norges Naturvernforbund ble dannet i 1916. Det er en landsomfattende miljøorganisasjon med ca 19700 medlemmer.

Detaljer

Klage på konsesjonvedtak av til Tonstad vindkraftverk i Sirdal kommune

Klage på konsesjonvedtak av til Tonstad vindkraftverk i Sirdal kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 dep 0033 Oslo Klage på konsesjonvedtak av 19.12.2013 til Tonstad vindkraftverk i Sirdal kommune Konsesjonen til Tonstad vindkraftverk innebærer å bygge og drive

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget: Er det godt nok? Blir det brukt?

Kunnskapsgrunnlaget: Er det godt nok? Blir det brukt? Presentation title can go here 2 Kunnskapsgrunnlaget: Er det godt nok? Blir det brukt? Section title can go here Rasmus Hansson, Ingeborg W Finstad WWF-Norge 22.9.2010 Plankonferanse Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Vassdragsseminaret 16.11.2011 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Ole T. Nyvoll Seniorrådgiver Energi og samfunn Hva er INON Inngrepsfri kategori Avstand

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Trondheim 06.06.12. Til Trønderenergis aksjonærar

Trondheim 06.06.12. Til Trønderenergis aksjonærar Til Trønderenergis aksjonærar Trondheim 06.06.12 Trønderenergi og nasjonale miljømål og miljøstandardar Vi er uroa over at Trønderenergi i liten grad følgjer nasjonale miljømålsettingar, miljøkrav/ retningsliner

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Lista, den 16.1.2007. Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO. Att. Norges vassdrags- og energidirektorat

Lista, den 16.1.2007. Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO. Att. Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Lista, den 16.1.2007 Att. Norges vassdrags- og energidirektorat Påklaging av Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak om å gi Norsk Energi

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Klage på konsesjon til Frøya vindkraftanlegg, Svarthammeren vindkraftanlegg,

Detaljer

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND http://vindenergi.no Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn: Fylkesplan for Rogaland 2006-2009: Lokalisere vind- og bølgekraftanlegg basert

Detaljer

Vi har nok kunnskap! Hvorfor sier ikke politikerne NEI? Vidar Lindefjeld

Vi har nok kunnskap! Hvorfor sier ikke politikerne NEI? Vidar Lindefjeld Vi har nok kunnskap! Hvorfor sier ikke politikerne NEI? Vidar Lindefjeld http://lanaturenleve.no På 15 minutter skal jeg synliggjøre det meningsløse ved norsk, landbasert vindkraft... Det må gå litt fort.

Detaljer

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator Hva er forum for natur og friluftsliv, FNF? Samarbeidsforum mellom natur- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Ny stortingsmelding for naturmangfold

Ny stortingsmelding for naturmangfold Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding for naturmangfold Ingunn Aanes, 18. januar 2016 Foto: Marit Hovland Klima- og miljødepartementet Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet Norsk handlingsplan

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet Hva ligger til grunn for vår vedtatte politikk? Norge bruker ca. 150 TWh fossil energi

Detaljer

Påklaging av vedtak datert 15.11.10, sak 15/2010 fra rovviltnemda i region 1 lisensjakt på en ulv i Vest Agder

Påklaging av vedtak datert 15.11.10, sak 15/2010 fra rovviltnemda i region 1 lisensjakt på en ulv i Vest Agder Rovviltnemda i region 1 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Postboks 59 4001 Stavanger Påklaging av vedtak datert 15.11.10, sak 15/2010 fra rovviltnemda i region 1 lisensjakt på en ulv i Vest Agder

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT Tidlig høsten 2011: Østfold Fylkeskommune starter arbeidet med planprogram for vindkraft i fylket. April 2012: Fylkesplanen for vindkraft slippes ut for høring. Vestfjella er ikke

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Presentasjon, Seminar om sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark Oslo, 13.3.13 Ragnar Brevik Vestlandsforsking KU-forskriften,

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 200802804-/HDA Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Miljøverndepartementet viser til brev fra

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

Mer vannkraft og bedre miljø?

Mer vannkraft og bedre miljø? Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? Mer vannkraft og bedre miljø? Øyvind Walsø, seksjonssjef Vannmiljøseksjonen Direktoratet for naturforvaltning Ny Vannmiljøseksjon på DN Vannmiljørelatert

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

Saksnr : Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Hovatn Aust vindkraftverk

Saksnr : Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Hovatn Aust vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.01.15 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Fjell. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fjell. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fjell Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/fjell/ Side 1 / 5 Fjell Publisert 09.12.2016 av Miljødirektoratet Stadig flere drar til fjells, og det skaper ny aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder ved Hellerslien

Fylkesmannen i Vest-Agder ved Hellerslien VS: Sender e-post: Litleåna, bekymringsmelding file://fmvapdf01/pdfdocproc$/ephorte/541373_fix.html Side 1 av 1 11.07.2014 Fra: Peder Johan Pedersen[peder@doebla.no] Dato: 09.07.2014 19:47:16 Til: Hellerslien,

Detaljer

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Landskapskonvensjonen og vindkraft Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Innhold: 1. DNs oppgaver og rolle. 2. Landskapskonvensjonen og landskap som nytt politisk fokusområde. 3.

Detaljer

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Slik? Slik? Vestlandsforsking Vestlandsforsking Slik? Slik? Vestlandsforsking Kraftnytt.no Eli Heiberg Nasjonal landskapskonferanse Bergen 24.-25.

Detaljer

Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk

Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk NOTAT Vår ref.: Dato: 6. november 2013 Tilleggsutredninger på naturmangfold for Faurefjellet vindkraftverk 1. Innledning Dette notatet omhandler tilleggsutredninger om naturmangfold i forbindelse med omsøkte

Detaljer

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Storheia vindpark Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Utarbeidet av Statkraft Development AS Februar 2008 Statkraft Development AS Side 3 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER...

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 29. oktober 2010 Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Uttalelse til melding om utredningsprogram for

Detaljer

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE Dato: 31.07.2015 nve@nve.no Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna

Detaljer

Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon

Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon 1 Arealbruk i hekkeområdene til store rovfugl Innledning til diskusjon Hovedfokus på hubro men relevant for andre rovfuglarter Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Negative «påvirkningsfaktorer»

Detaljer

Inngrepsfri natur. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Inngrepsfri natur. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Inngrepsfri natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/inngrepsfri-natur/ Side 1 / 5 Inngrepsfri natur Publisert 13.04.2015 av Miljødirektoratet At vi har store sammenhengende

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Olje- og energidepartementet viser til klage i brev av 31. desember 2009.

Olje- og energidepartementet viser til klage i brev av 31. desember 2009. Norsk ornitologisk forening Sandgata 30 B 7012 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 08/06732 09/00620-5 Vestavind Kraft AS - Testområde Stadt - klage Olje- og energidepartementet viser til klage i brev av

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Prosjekt OKSBÅSHEIA - MELDING Kommune OSEN OG FLATANGER Fylke SØR- OG NORD- TRØNDELAG Utbygger Nord-Trøndelag E. verk Antall møller

Detaljer

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver Janne Sollie Miljøforvaltningen i Norge MILJØVERNDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NATUR- FORVALTNING (DN) KLIMA OG FORURENSNINGS DIREKTORATET (KLIF)

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Inngrepsfri natur. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Inngrepsfri natur. Demo Version - ExpertPDF Software Components Inngrepsfri natur Publisert 13.04.2015 av Miljødirektoratet At vi har store sammenhengende områder med tilnærmet urørt natur, er en vanlig oppfatning i Norge. Virkeligheten er at det finnes langt mindre

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

Siste nytt. Ny veileder om naturmangfoldloven kapittel II fra Klima- og miljødepartementet

Siste nytt. Ny veileder om naturmangfoldloven kapittel II fra Klima- og miljødepartementet Naturmangfold Siste nytt Ny veileder om naturmangfoldloven kapittel II fra Klima- og miljødepartementet Meld. St. 14 (2015 2016) Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Uttalelse om vindkraftprosjekter i Snillfjord, Hemne og på Hitra og 420 kv kraftlinje Storheia-Orkdal/Trollheimen med høringsfrist 1. september.

Uttalelse om vindkraftprosjekter i Snillfjord, Hemne og på Hitra og 420 kv kraftlinje Storheia-Orkdal/Trollheimen med høringsfrist 1. september. Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 73515224 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE nve@nve.no Uttalelse om vindkraftprosjekter i Snillfjord, Hemne og på Hitra

Detaljer

Arealendringer og felles utfordringer. Janne Sollie, Hamar, 17. oktober

Arealendringer og felles utfordringer. Janne Sollie, Hamar, 17. oktober Arealendringer og felles utfordringer Janne Sollie, Hamar, 17. oktober Kampen om arealene Fortsatt press på arealer som er viktig for naturmangfold og landbruksproduksjon Stadig større del av landets befolkning

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan bruker NVE naturmangfoldloven for å sikre naturverdier? Øystein Grundt Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Ny naturmangfoldlov - NVE ønsker velkommen

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST

KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST og Naturvernforbundets Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Kopi til: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Statnett KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK GITT KRAFTLINJEN BALSFJORD - HAMMERFEST

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT (AN.l f DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT lfølge liste Deres ref Vår ref Dato 201305169 13/1427 8 JUL2014 Klagesak - testturbin på Haugøya i Smøla Bakgrunn Den 16. desember 2013 ga Norges vassdrags-

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling juni Eva Degré

Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling juni Eva Degré Miljøutfordringer i kystsonen kartleggingssamling 12.-14. juni 2015 Eva Degré Føringer fra MD for 2012 Økt kunnskapsinnhenting og tilgjengeliggjøring av miljø og kartdata Arealplanlegging for sikring av

Detaljer

Fjellandsbyer i Norge

Fjellandsbyer i Norge Fjellandsbyer i Norge Blir fjellet grønnere med byer? Ståle Undheim styremedlem i Forum For Fysisk Planlegging Fjellet er ressurs for mange Reiseliv og turisme: - den tredje største næringa i verden, etter

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012.

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012. Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012. Trondheim, 11/8-2010. Norges vassdrags- energidirektorat, Oslo. Storheia vindkraftverk Klage til Olje- og energidepartementet over gitt konsesjon

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis. organisasjonene. Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA

Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis. organisasjonene. Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis til organisasjonene Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA Hvem og hva er jeg? Fylkesmannens miljøvernavdeling (mva) 14 medarbeidere

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal postboks 2520 6404 Molde 31.12.2015 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdal postboks 2520 6404 Molde 31.12.2015 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Møre og Romsdal postboks 2520 6404 Molde 31.12.2015 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Uttalelse til Veidekke Industri AS søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling med massar på nordsida

Detaljer

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 Ålesund Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2015/6857 12.12.2016 33 37 11 90 Arkivnr: 432.4 Unntak fra verneforskriften

Detaljer

Dato: 18. februar 2011

Dato: 18. februar 2011 Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 1089/11 Byrådet Høring: NOU 2010:10. Tilpassing til eit klima i endring. PEVI SARK-03-201001740-252 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har sendt NOU 2010 "Tilpassing

Detaljer

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013

Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013 Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013 Regjeringens åtte hovedpunkter 8. Levende lokaldemokrati Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Deres ref: Vår ref Dato 2008/ /

Deres ref: Vår ref Dato 2008/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus 7468 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Dato 2008/3008 2008/2314-6 20.08.2008 Klage på vedtak - Bygging av veg/flytting av parkeringsplass - gbnr 215/1

Detaljer

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold 02.09.2016 Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Hva gjør BioFokus? Vi en privat stiftelse skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Helgeseminar Bergen 24-25. mars Naturmangfoldloven et brukerkurs Kunnskap som stopper gravemaskiner Diskusjon om aktiv bruk av loven i aktuelle, lokale

Detaljer

Norsk Ornitologisk forening, avd. Troms. Vedlegg: Om mangelfull utredning i hht. Naturmangfoldloven om arter og utvalgte naturtyper,

Norsk Ornitologisk forening, avd. Troms. Vedlegg: Om mangelfull utredning i hht. Naturmangfoldloven om arter og utvalgte naturtyper, Tromsø, 22.11.2011 Til Statens Vegvesen avd. Nord Vegdirektoratet Tromsø kommune ved byutviklingskomitéen Fylkesmannen i Troms Forslag til reguleringsplan med risikoanalyse - E8 Sørbotn - Laukslett i Ramfjorden.

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Einar Risnes Norbø 4473 KVINLOG 15.02.2013 einrisne@online.no. Norges- vassdrags og energidirektorat Att: Hilde Aass Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo

Einar Risnes Norbø 4473 KVINLOG 15.02.2013 einrisne@online.no. Norges- vassdrags og energidirektorat Att: Hilde Aass Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo VS: Innspill til høring Buheii Vindpark fra Einar Risnes, NVE Saknr. 201003882 file:///d:/ephorte/pdfdocprocdir/ephorte/155997_fix.html Side 1 av 2 19.02.2013 Fra: Tor Arne Eiken[Tor.Arne.Eiken@kvinesdal.kommune.no]

Detaljer

Bilde: Ytre Oslofjord Hankøsundet, en sommerdag i 2009 sånn vil vi fortsette å ha det.

Bilde: Ytre Oslofjord Hankøsundet, en sommerdag i 2009 sånn vil vi fortsette å ha det. 1 Bilde: Ytre Oslofjord Hankøsundet, en sommerdag i 2009 sånn vil vi fortsette å ha det. Hvorfor er klima- og energiarbeid i fylkeskommunene viktig? - Klimaproblemet er globalt og er en av de største utfordringene

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO,

Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO, Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO, 24.11.05 Bakgrunn Jordas biologiske mangfold trues, også i Norge Stortinget har vedtatt

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning

Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning Ingeborg Austreng Fylkesmannens miljøvernavdeling Norsk vannforening 27/8-12

Detaljer