Senior Unsecured Bond Issue 2012 / 2015 ISIN: NO NOTERINGSDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senior Unsecured Bond Issue 2012 / 2015 ISIN: NO 001 0650757 NOTERINGSDOKUMENT"

Transkript

1 Senior Unsecured Bond Issue 2012 / 2015 ISIN: NO NOTERINGSDOKUMENT Document written in connection with application of listing on Oslo ABM. Oslo, Pareto Securities AS As Joint Lead Manager Swedbank First Securities As Joint Lead Manager

2 Viktig informasjon Noteringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent Noteringsdokumentet i henhold til ABM-reglene. Verken utgivelse eller utlevering av Noteringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Noteringsdokumentet eller at selskapets forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Noteringsdokumentet er underlagt norsk lov såfremt annet ikke er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Noteringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av noteringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan eksempelvis gjelde USA og Storbritannia. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Noteringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Noteringsdokumentet er pålagt av selskapet til å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Noteringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Noteringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopi av Noteringsdokumentet kan fås ved henvendelse til selskapet.

3 Ansvarserklæring Kistefos AS bekrefter at opplysningene i dette Noteringsdokumentet, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Noteringsdokumentets betydning. Oslo, Sted/Dato: Signatur:

4 ABM reglene pkt Foretaksnavn: Kistefos AS Forretningskontor: Stranden 1,, Norway 2. Stiftelsesdato: 3. April Låntager er underlagt norsk lovgivning. 4. Låntagers vedtektsbestemte formål er skipsfart og enhver virksomhet av økonomisk karakter, herunder deltakelse i andre selskaper ved aksjebesittelse eller på annen måte. 5. Organisasjonsnummer: Låntager har en egenkapital på NOK per 31. Desember NOK 1, Aksjekapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Opplysninger om forestående endringer i egenkapitalen som er vedtatt: Ingen kapitalendringer er initiert i Kistefos AS 7. Opplysninger om låntagers innlån og utlån: NOK 1, Kundefordringer Fordring på selskap i samme konsern 0 0 Andre fordringer Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld til selskaper i samme konsern Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern Sum varelager og fordringer på 31. desember 2011 var NOK Sum gjeld per 31. desember 2011 var NOK

5 Oversikt over eventuell tapsutvikling. Slik tapsutvikling skal kommenteres. I sum ble konsernets driftsresultat negativt med NOK -113 mill. i Dette forklares i hovedsak med svake resultater fra shippingvirksomhetene, herunder NOK 180 mill. i kostnader relatert til restrukturering i RABT. Totalt er våre regnskaper for 2010 og 2011 belastet med i alt NOK 350 mill. i slike kostnader i RABT. 8. Inngår låntager i et konsern eller i en gruppe som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse skal det gis en oversikt over konsernet og/eller gruppens oppbygging og eierforhold og låntagers rolle i konsernet og/eller gruppen. Juridisk struktur: Per juni Antall, bokført verdi og pålydende verdi av egne aksjer som eies av låntager eller av et selskap der låntager deltar direkte eller indirekte med mer enn 50 prosent. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer à kr 14. Alle aksjer har like rettigheter.

6 Selskapets aksjer eies av Kistefos Holding AS (63,2 %), AS Holding (32,3 %) og Portfolio Management AS (4,5 %), alle selskapene indirekte eiet av Christen Sveaas. 10. Beskrivelse av låntagers hovedvirksomhet, herunder en angivelse av de viktigste kategorier av solgte varer og/eller tjenesteytelser, samt en beskrivelse av låntagers selskapsstruktur eller organisasjonsstruktur. Angivelse av nye produkter og/eller nye former for virksomhet dersom de er av betydning. Kistefos AS er et privat investeringsselskap eiet av Christen Sveaas. Selskapet består av heleide og deleide industrielle foretak hovedsakelig innen offshore, shipping og eiendom, men også opportunistiske investeringer i ulike børs-noterte og unoterte selskaper, hovedsakelig innen IT og telekommunikasjon. Core Business Kistefos AS Opportunistic Investments 11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår. (NOK mill) Omsetning Driftsresultat 492 (113) 12. Beliggenhet og størrelse av anlegg som står for mer enn 10 prosent av låntagers omsetning eller produksjon. Kortfattet informasjon om fast eiendom av betydning som låntager eier. N/A 13. For gruvedrift, kraftproduksjon, utvinning av petroleum og lignende virksomhet, skal det i den utstrekning det er av betydning, gis en beskrivelse av forekomstene, et overslag over reserver som kan utnyttes økonomisk, og over hvor lenge man regner med at de kan utnyttes. N/A 14. Når uvanlige forhold har hatt innvirkning på opplysningene gitt i henhold til nr. 11 til 13 skal det opplyses om dette. I sum ble konsernets driftsresultat negativt med NOK -113 mill. i Dette forklares i hovedsak med svake resultater fra shippingvirksomhetene, herunder NOK 180 mill. i

7 kostnader relatert til restrukturering i RABT. Totalt er våre regnskaper for 2010 og 2011 belastet med i alt NOK 350 mill. i slike kostnader i RABT. 15. Informasjon om patenter eller lisenser, om produksjons-, avsetnings- og finansieringsavtaler og om nye produksjonsmetoder låntager innehar og som låntagers virksomhet er avhengig av dersom disse er av vesentlig betydning for låntagers virksomhet. N/A 16. Opplysning om rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og forlik som ikke fremkommer av de regnskaper som skal vedlegges prospektet og som har eller kan få vesentlig innflytelse på låntagers økonomiske stilling. Det foreligger ikke opplysninger om rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og forlik som ikke fremkommer av de regnskaper som er tilgjengelig på og som har eller kan få vesentlig innvirkning på selskapets økonomiske stilling. 17. Beskrivelse og tallmateriale for de viktigste investeringer, herunder investering i aksjer, andeler, obligasjoner mv., som låntager i de siste tre regnskapsår samt det inneværende regnskapsår har foretatt. Viktigste investeringer siste tre regnskapsår: Kistefos Shipping - Rederi AB TransAtlantic - Western Bulk Kistefos Eiendom Kistefos Offshore - Viking Supply Ships - SBS Marine (fra 2011, del av Viking Supply Ships) - Viking Barge Kistefos øvrige investeringsaktiviteter - Opplysningen 1881/Digitale Medier - Advanzia - Phonero - Atex

8 - Bergmoen - Infront - Ya Bank - Springfondet - Alliance Mer om konsernets virksomheter: Rederi AB TransAtlantic, Sverige (62,9% eiet) RABT har i 2011 fokusert på å dele rederiet i to selvstendige og separate forretningsområder, Industrial Shipping og Viking Supply Ships A/S (tidligere «Offshore/Icebreaking»). I fjerde kvartal 2011 gjennomførte RABT en emisjon på SEK 555 mill., hvor Kistefos investerte totalt SEK 421 mill. og økte derved sin eierandel i RABT fra 50,01% til 62,9 %. RABT konsernets omsetning steg fra SEK mill. i 2010 med SEK 595 mill. til SEK mill. i Dette skyldes i hovedsak at Viking Supply Ships fra september 2010 inngår i konsernet med 100 % (tidligere 50 %), at Österströms inkluderes i regnskapet fra og med juni 2011 og at virkningsområdet Viking Supply Ships ervervet SBS Marine i november 2011 samt fikk levert to AHTS-fartøyer i løpet av året. Konsernets netto resultat etter skatt var SEK -423 mill. hvorav restruktureringsposter og ervervseffekter utgjør SEK -182 mill. Viking Supply Ships A/S, Danmark (et heleid datterselskap av Rederi AB Transatlantic) I løpet av 2011 ble hovedkontoret for offshorevirksomheten etablert i København, Danmark. Navneskiftet til Viking Supply Ships A/S (VSS) ble gjennomført rundt årsskiftet. VSS opererer 8 ankerhåndteringsskip og seks plattformsupply skip. VSS driftsinntekter økte fra SEK 298 mill. i 2010 med SEK 270 mill. til SEK 568 mill. i Dette forklares i hovedsak med at det er første året hvor offshore-flåten er samlet i et eget konsern, leveransen av tre nybygg, samt kjøpet av SBS Marine Ltd. som ble gjennomført i fjerde kvartal VSS s driftsresultat var negativt med SEK -49 mill. i Resultat før skatt ble et underskudd på SEK -126 mill. i Driftsresultatet er negativt påvirket av kostnader forbundet med etablering av virksomheten i Danmark, leveranse og innkjøring av to nybygde AHTS-fartøy, lav kontraktsdekning samt et gjennom året svakt spotmarked for offshorefartøyer. Viking Supply Ships har bygget fire isforsterkede AHTS Ice Class 1A-fartøyer ved det spanske verftet Astilleros Zamakona. Det siste fartøyet i serien ble levert i januar Den totale investering utgjør i størrelsesorden NOK mill. Fartøyene har et design som gjør dem egnet for operasjoner i områder med is eller ekstreme værforhold, som man eksempelvis finner i Barentshavet. I løpet av året har det vært gjennomført betydelig rekruttering og

9 trening av besetning til fartøyene. Mannskapene på disse skipene er fordelt mellom svenske, danske og norske sjøfolk. RABT Industrial Shipping, Sverige (en divisjon under Rederi AB Transatlantic) Forretningsområdet Industrial Shipping består av fem ulike divisjoner og opererte 48 skip ved årsskiftet. Rederiet Österströms ble kjøpt i Dette har gitt virksomhetsområdet størrelse og skalafordeler. I 2011 ble det påbegynt et større restrukturerings- og omstillingsarbeid i rederiet. Den interne målsetningen er å snu fokus mot kundenes behov for derved å oppnå lønnsomhet både i det korte bildet, og legge grunnlaget for en langsiktig positiv og lønnsom utvikling. Rederiets fem divisjoner er; RoRo Baltic-divisjonen består av 10 RoRo fartøy med isklasse som håndterer de fleste typer av rullende last, som biler, lastebiler, tunge maskiner og utstyr til gruveindustrien. Container består av åtte moderne containerskip med isklasse, og utfører linjetrafikk mellom Sverige, England og Tyskland. Bulk-divisjonen opererer mellomstore bulkskip med isklasse og RoRo-skip mellom Europa og Nord-Amerika, samt langs Nord-Amerikas østkyst. Short Sea Bulk-divisjon utfører transport av mindre bulk-tonnasje med tilknytning til Østersjøen. Også disse skipene har isklasse. Integrated logistics utvikler integrerte transportløsninger hvor TransAtlantic besørger en større del i den totale transportkjeden. Industriell skipsfarts driftsinntekter økte fra SEK mill. i 2010 med SEK 394 mill. til SEK mill. i 2011, hovedsakelig på grunn av kjøpet av Österströms Rederi AB. Driftsresultatet ble negativt med SEK 219 mill. og resultat før skatt ble et underskudd på SEK 248 mill. i Resultatene innenfor industriell sjøfart er negativt påvirket av betydelige restruktureringskostnader på ca. SEK 200 mill. Western Bulk AS, Oslo (94,3% eiet) Selskapet er en av verdens ledende operatører av tørrbulkskip med hovedfokus på supramaxsegmentet ( dwt), men virksomheten opererer også handysizetonnasje ( dwt). Selskapet disponerte i 2011 i gjennomsnitt 103 skip, som er åtte skip mer enn i 2010 (95 skip). Selskapets driftsinntekter ble redusert fra USD mill. i 2010 med USD 53 mill. til USD mill. i Tørrlastmarkedets ratenivåer var fallende gjennom hele året og avsluttet året med et bunnivå man ikke har sett på 20 år. Til tross for dette leverte virksomheten et positivt resultat etter skatt på USD 10 mill. i 2011 etter belastning av tidligere inngåtte tapskontrakter på USD 16,1 mill. Det relativt sett gode resultatet viser at selskapets forretningsmodell fungerer godt også i meget krevende markeder. Shipholding divisjonen

10 har økt flåten med tre skip gjennom inngåelse av langtids certepartier med kjøpsopsjoner. Samtlige av Shipholdings skip er sluttet på kontrakt, det første blir ledig i 3. kvartal De tre nybyggene ventes levert i 2012 (et skip) og 2014 (to skip). Kistefos Eiendom AS (100% eiet) Kistefos Eiendom har i 2011 avsluttet sitt samarbeid med Scandinavian Development AS / Macama AS, og har i løpet av året solgt sine andeler i Borggaten 7 AS (85 %) og Sagveien Boligbygg KS (85 %) mot oppgjør i Macama AS s 50 % eierandel i Underhaugsveien 15 AS. Kistefos Eiendom har i dag solgt Underhaugsveien 15 AS. Bergmoen, eiet med 57% av Kistefos Eiendom, er en sentral aktør innenfor utvikling av eiendomsprosjekter i tilknytning til Gardermoen Næringspark, beliggende mellom E-6 og Oslo Lufthavn Gardermoen. Den umiddelbare nærheten til OSL og hovedstaden, gjør næringsparken og Gardermoregionen til et av Norges mest attraktive vekstområder. Her kontrollerer Bergmoen et tomteareal på dekar og skal utvikle rundt kvadratmeter næringsbygg. Reguleringsplan for området er vedtatt og det jobbes nå med utvikling av enkeltprosjekter innenfor næringsparken. Bergmoen har allerede inngått en avtale med Coop Norge Handel AS som etablerer nytt hovedlager for Østlandet på en tomt på 200 mål. Byggingen av første byggetrinn på kvm er allerede godt i gang og lageret forventes å nå full drift i løpet av Viking Barge AS, Kristiansand (100% eiet) Viking Barge eier og driver syv store, moderne nordsjølektere på ca dwt. Selskapets driftsinntekter mer enn doblet seg fra NOK 19 mill. i 2010 til NOK 42 mill. i reflekterte et historisk svakt marked, mens 2011 viste en betydelig økning i aktivitetsnivået i Nordsjøen. Selskapets driftsresultat økte fra NOK -3 mill. i 2010 med NOK 23 mill. til NOK 20 mill. i 2011, resultat etter skatt økte tilsvarende til et overskudd på NOK 22 mill. i Opplysning 1881 AS, Oslo (90,5% eiet) I løpet av 2011 har Kistefoskonsernet kjøpt seg opp til over 90 % eierandel i Opplysningen 1881 og Digitale Medier. I 2012 har de resterende aksjene også blitt kjøpt av Kistefoskonsernet, slik at Opplysningen 1881 og Digitale Medier nå er heleid. Utviklingen i de to selskapene har vært tilfredsstillende og begge selskaper rapporterer god lønnsomhet. Opplysningen 1881 er Norges ledende formidler av person og bedriftsopplysninger. Opplysningstjenestene opplevde i 2011 en videre volumnedgang både for «Voice» og «SMS», men opprettholdt i 2011 en markedsandel på omtrent 70 % for Voice og 60 % for SMS.

11 Driftsinntektene i Opplysningen 1881 ble redusert fra NOK 565 mill. i 2010 med NOK 86 mill. til NOK 479 mill. i 2011 grunnet nevnte volumnedgang. Som følge av betydelige kostnadsbesparelser og kostnadseffektiviseringsprosesser ble selskapets resultat etter skatt forbedret fra NOK 70 mill. i 2010 til NOK 90 mill. i Digitale Medier AS, Oslo (90,5% eiet) Digitale Medier AS drifter nettstedet som har hatt solid vekst siden oppstarten i 2005, og har i perioder vært det raskest voksende nettsted i Norge. På produktsiden har man oppnådd anerkjennelse eksemplifisert ved at man to ganger de siste år blitt kåret til beste katalogtjeneste av European Association of Directory Publishers, bransjens eget europeiske organ no har omtrent unike ukentlige brukere. Driftsinntektene i Digitale Medier økte fra NOK 171 mill. i 2010 med NOK 12 mill. til NOK 183 mill. i Resultat etter skatt viste en betydelig forbedring fra et underskudd på NOK -14 mill. i 2010 til et overskudd på NOK 6 mill. i Mer om øvrige, ikke konsoliderte virksomheter Advanzia Bank S.A., Luxembourg (55,8% eiet) Advanzia Bank S.A. (Advanzia) er en Luxembourgbasert bank som tilbyr to produkter. Gebyrfrie kredittkort tilbys brukere i eurosonen, med hovedvekt på Tyskland og Luxembourg. I tillegg tilbys innskudds konto til kunder innenfor EU. Advanzia Bank har ikke filialer. Kommunikasjonen med kunder foregår via internett, post, faks eller kundetjenestetelefon. Det totale antall kredittkort i aktiv bruk ved utgangen av 2011 var , en økning på ca. 25 % fra aktive kort ved utgangen av Banken finansierer sin virksomhet ved egenkapital og innskudd fra kunder, og hadde ved årsskiftet innskuddskunder. Banken opplevde nok et år med solid økning i inntekter, og totale nettoinntekter i 2011 var EUR 47 mill., opp fra EUR 40 mill. i Tap på utlån har vist en nedgang i 2011, noe som også bidrar til en sterk vekst i lønnsomheten. Resultat etter skatt endte i 2011 på EUR 9 mill., en økning på 50 % fra EUR 6 mill. i Selskapet har en meget tilfredsstillende kapitaldekningsgrad på 15,5 % ved utgangen av 2011, en økning fra 13,0 % ved utgangen av Atex Group Ltd., England (75,1% eiet) Atex Group Ltd. er en ledende global leverandør av programvare til medieindustrien og den største aktøren på verdensbasis innenfor dette markedet. Selskapet leverer løsninger i hovedsak innenfor forretningsområdene annonsesystemer, redaksjonelle systemer og distribusjonssystemer. Atex leverer programvare og totalløsninger for mediebedrifter for printed og elektronisk mediavirksomhet inkludert annonsemanagement. Dette er en

12 industri der de fleste aktørene (inkl. Atex) har sin bakgrunn i papirbaserte medier. Atex spiller en ledende rolle innen integrerte systemer for papirbaserte og elektronisk baserte mediabedrifter. Atex hadde i 2011 driftsinntekter på USD 108 mill., mot USD 95 mill. i EBITDA økte samtidig fra USD 28 mill. i 2010 til USD 33 mill. i Phonero AS, Kristiansand (50,5% eiet) Phonero er en virtuell operatør i det norske bedriftsmarkedet for mobiltelefoni og fasttelefoni. Selskapet har en bred produktportefølje og leverer løsninger som spenner fra webbasert sentralbordløsninger til IPtelefoni, med hovedfokus på mobiltelefoni. Sentralt i selskapets forretningsfilosofi og strategi er høyt servicenivå, fokus på kundetilfredshet og effektiv distribusjon. Phonero hadde ved utgangen av 2011 over bedriftskunder, som representerer en økning på ca. 50 % fra ca abonnenter ved utgangen av Phonero ble i 2011 for andre året på rad kåret til beste mobiloperatør på bedriftsmarkedet i EPSI undersøkelsen. Selskapets driftsinntekter økte fra NOK 119 mill. i 2010 med 66 % til NOK 198 mill. Samtidig viste selskapets driftsresultat en betydelig forbedring fra et underskudd på NOK - 16 mill. i 2010 til et overskudd på NOK 1 mill. i Infront AS, Oslo (27,0% eiet) Infront AS er Nordens ledende selskap innen utvikling og salg av sanntidsløsninger for informasjon og handel i aksjer og andre finansielle instrumenter. Kjerneproduktet «The Online Trader» er markedsledende i de nordiske landene, og i ferd med å få et godt fotfeste i utvalgte markeder utenfor Norden. Driftsinntektene i 2011 økte med ca. 14 % til NOK 188 mill., og selskapets driftsresultat viste en betydelig forbedring fra NOK 22 mill. i 2010 med over 70 % til NOK 38 mill. i ya Bank (24,4%) ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside på telefon eller via samarbeidende agenter og white labell partnere. er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort, forbrukslån og pantelån. Banken oppnådde i 2011 et resultat før skatt på NOK 34,4 mill. (NOK 23,7 mill. etter skatt). Den positive utviklingen i 2011 skyldtes at banken oppnådde gode rentemarginer, en sterk

13 økning i utlånsvolumet og relativt sett normale tap og tapsavsetninger. Kostnadene i 2011 økte mer enn forventet. ya Banks kjernekapitaldekning var 16,7% ved årsskiftet, og egenkapitalen var på NOK 248,7 mill. ya Bank økte i 2011 utlånene med NOK 274 mill. til NOK mill. ved utgangen av året. Innskudd fra kunder økte med NOK 493 mill. til NOK mill. ved utgangen av banken hadde dermed en innskuddsdekning på 125% pr Springfondet I (50 %) og Springfondet II (70 %) Springfondene er fond tilknyttet miljøet ved Forskningsparken i Oslo. Springfondene investerer i tidligfase selskaper som utvikler innovative produkter eller tjenester. I juni 2011 ble Springfondet II etablert med en forvaltningskapital på NOK 100 mill. Kistefos har tegnet seg for NOK 70 mill. i dette fondet. Kistefos har investert direkte i fire av de mest lovende selskapene i Springfondets portefølje: Kappa Bioscience AS, OstomyCure AS, Promon AS og Protia AS. Alliance Venture Polaris (17,4%) Alliance Venture Polaris AS er et investeringsselskap med fokus på tidlig fase vekstselskaper i Norge med den hensikt å skape avkastning for eierne gjennom utvikling og salg av disse selskapene. Polaris har hovedkontor i Oslo. Selskapet ble etablert i desember 2006 som ett av fire landsomfattende såkornfond. Aksjonærene i Alliance Venture Polaris har kommitert ca. NOK 172 mill. i privat kapital. 70 % av kapitalen var innbetalt ved årsskiftet. I tillegg bidrar Innovasjon Norge med et ansvarlig lån med en ramme på ca. NOK 167 mill., slik at fondet har en forvaltningskapital på ca. NOK 339 mill. Fondet investerer i teknologibedrifter i en tidlig fase med fokus på IKT og skal aktivt bidra til å utvikle selskapene internasjonalt. Fondet forvaltes av et erfarent team med bransjefolk som har lang erfaring med utvikling, salg og ledelse av teknologibedrifter internasjonalt. De fokuserer på å investere i bedrifter med unik teknologi og globalt potensial, der de har kompetanse, nettverk og erfaring til aktivt å bidra i selskapenes utvikling. Kistefos eier 17,4 % av Alliance Venture Polaris, og er med det største eier. For ytterligere detaljer om Kistefos investeringer og finansiell informasjon vises det til selskapets årsrapporter som er tilgjengelig på Se for øvrig vedlagt også Investor Presentation in connection with Tap Issue 4. September 2012.

14 18. Opplysninger om de viktigste investeringer som låntager er i ferd med å gjøre, med unntak av interesser man er i ferd med å erverve i andre foretak. Det skal gis beskrivelse av disse investeringers geografiske fordeling og finansieringsmåte. Viktigste investeringer som låntager er i ferd med å gjøre: Kistefos er et selskap som kontinuerlig investerer i ulike virksomheter. Fokuset den senere tid har vært på å investere i de virksomheter hvor man allerede har et aktivt eierskap. Det er for tiden ingen planer om å investere i nye virksomhetsområder. Kistefos vurderer å tilføre en av konsernets virksomheter innenfor telecom/media området et beløp tilsvarende NOKm Opplysninger om låntagers viktigste fremtidige investeringer som er endelig besluttet av de styrende organer. Ingen vesentlige fremtidige investeringsbeslutninger er besluttet av styrende organer. 20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling i henhold til regnskapslovgivningen låntager er underlagt for de to foregående regnskapsår eller slik kortere regnskapsperiode låntager har bestått. Oslo ABM kan kreve en oppstilling basert på de tre foregående regnskapsår, dersom det foreligger særlige grunner. For siste regnskapsår skal også notene til regnskapet samt årsberetningen inntas eller gjengis. Resultattall, balanse samt styrets kommentarer til siste delårsrapport i henhold til pkt , eventuelt styrets forslag til årsregnskap dersom dette er avlagt etter siste årsregnskap. Det skal opplyses om delårsrapporten har vært gjenstand for revisjon. Reviderte årsrapporter for Kistefos AS for årene 2010 og 2011 finnes på Det er ikke utarbeidet delårsrapporter for regnskapsåret 2012.

15 21. Alminnelige opplysninger om utviklingen i låntagers virksomhet etter avslutningen av det regnskapsår som omfattes av siste offentliggjorte årsregnskap. Det skal gis opplysninger om de seneste og mest vesentlige tendenser i utviklingen m.h.t. produksjon, avsetning, lager- og ordrebeholdningens størrelse og de seneste tendenser med hensyn til utviklingen i omkostninger, salgspriser og andre forhold vedrørende driften og som er av vesentlig betydning. Oslo ABM kan kreve at det utarbeides proformatall. Etter balansedagen har det ikke vært noen vesentlige hendelser som vil påvirke det avlagte regnskapet. Se for øvrig vedlagt Investor Presentation in connection with Tap Issue 4. September Navn, adresse og stilling hos låntager for følgende personer, med angivelse av deres viktigste aktiviteter utenfor låntager, når aktivitetene er av vesentlig betydning i forhold til låntager: a) medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorganer, b) komplementarer dersom låntager er et kommandittaksjeselskap. Ledelsen i Kistefos AS består av: Navn Rolle Adresse Henning Jensen CEO C/O Kistefos AS Stranden 1 Olav Haugland CFO C/O Kistefos AS Stranden 1 Beatriz Malo de Molina Investment Director C/O Kistefos AS Stranden 1 Finn Ivar Marum Investment Director C/O Kistefos AS Stranden 1 Gunnar Jakobsen Investment Director C/O Kistefos AS Stranden 1 Christian Holme Investment Director C/O Kistefos AS Stranden 1 Hege Galtung Managing Director, AS Holding C/O Kistefos AS Stranden 1

16 Styret i Kistefos AS består av: Navn Rolle Adresse Christen Sveaas Executive Chairman and Owner of Kistefos AS C/O Kistefos AS Stranden 1 Erik Wahlstrøm Member of the Board since 1989 C/O Kistefos AS Stranden 1 Christian H. Thommessen Member of the Board since 2001 C/O Kistefos AS Stranden 1 Tom Ruud Member of the Board since 2010 C/O Kistefos AS Stranden 1 Martin Reimers Member of the Board since 2011 C/O Kistefos AS Stranden 1 Ingen av de ovennevnte personer har aktiviteter eller verv utenfor låntager som kan tenkes å være i konflikt med Kistefos sin virksomhet. 23. Det skal angis hvem som har bistått låntager som tilrettelegger ved utarbeidelse av noteringsdokument. Er noteringsdokumentet utarbeidet av annen enn låntager, skal navn på vedkommende oppgis. Hvis noen bare har utarbeidet deler av noteringsdokumentet, skal det opplyses hvilke deler dette gjelder. Selskapet har fått bistand til utarbeidelse av Noteringsdokumentet fra Pareto Securities AS, Dronning Mauds gate 3, 0115 Oslo. Pareto Securities AS fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet i Noteringsdokumentet siden dette er oversendt Selskapet for verifisering og kontroll av alt innhold. 24. Det skal opplyses om navn og adresse på revisor som har revidert låntagers årsregnskap og årsberetning for de tre siste regnskapsår. Har revisor funnet at årsregnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, eller i revisjonsberetningen gitt merknader, presiseringer eller tatt forbehold, skal dette angis sammen med den gitte begrunnelse. Dersom låntager har skiftet revisor i løpet av siste tre år og revisor har grunngitt dette overfor låntager, skal dette omtales. Har revisor revidert opplysninger i noteringsdokumentet, skal det angis hvilke opplysninger det gjelder. Revisor for Kistefos er RSM HASNER KJELSTRUP & WIGGEN AS Adresse: Filipstad Brygge 1, 0112 Oslo.

17 Revisor har ikke revidert opplysningene i Noteringsdokumentet. Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Kistefos har de tre siste år mottatt en ren revisjonsberetning fra revisor. 25. Angivelse av steder hvor dokumenter som er nevnt i noteringsdokumentet vedrørende låntager er fremlagt til gjennomsyn. Årsrapporter: Vedlegg Investor Presentation in connection with Tap Issue 4. September 2012.

Fana Sparebank Boligkreditt AS

Fana Sparebank Boligkreditt AS Fana Sparebank Boligkreditt AS Noteringsdokument 2010 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank Februar 2010 Innledning Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Rapport 1. halvår 2015

Rapport 1. halvår 2015 Rapport 1. halvår 2015 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos konsernets halvårsberetning 1. halvår 2015 I første halvår 2015 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK -71,5 mill. (samme periode 2014: NOK

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap pr 30.06.2014 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos halvårsberetning første halvår 2014 Første halvår 2014 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK 119 mill. (samme periode 2013: NOK 91 mill.).

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Verd Boligkreditt AS

Verd Boligkreditt AS Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument 29.06.2010 FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall 30.06.2014) ISIN NO 001 0580681 Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Rapport 1. halvår 2016 Org. nr

Rapport 1. halvår 2016 Org. nr Rapport 1. halvår 2016 Org. nr. 951 408 743 Side 1 Kistefoskonsernet 1. halvår 2016 Konsernet hadde et resultat før skatt på NOK -618 mill. for første halvår 2016. Til tross for det svake regnskapsmessige

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Innhold KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. JOHN GERRARD «Pulp Press» (Kistefos), 2013

Innhold KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. JOHN GERRARD «Pulp Press» (Kistefos), 2013 ÅRS RAPPORT 2013 Kistefos Innhold Innhold Nøkkeltall... Hovedbegivenheter 2013... Dette er Kistefos AS... Årsberetning... Kistefos Shipping... - Rederi AB TransAtlantic - Industrial Shipping - Western

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

NOTERINGSDOKUMENT GLOBAL RIG COMPANY ASA

NOTERINGSDOKUMENT GLOBAL RIG COMPANY ASA NOTERINGSDOKUMENT GLOBAL RIG COMPANY ASA Oslo 21. oktober 2011 VIKTIG INFORMASJON Noteringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om selskapets obligasjonslån på OSLO ABM. OSLO ABM har

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Innhold KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. PER INGE BJØRLO «Slektstrea, Genbanken», 2013

Innhold KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. PER INGE BJØRLO «Slektstrea, Genbanken», 2013 ÅRS RAPPORT 2014 Kistefos Innhold Innhold Nøkkeltall... Hovedbegivenheter 2014... Dette er Kistefos AS... Årsberetning... 3 4 5 6 11 Kistefos konsoliderte selskap... Rederi AB Transatlantic - Viking Supply

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2009

Rapport for 3. kvartal 2009 Rapport for 3. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde også i 3. kvartal 2009 et overskudd etter tapsavsetninger. Grunnlaget for det

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Fana Sparebank Boligkreditt AS

Fana Sparebank Boligkreditt AS Boligkreditt AS Noteringsdokument 2010 Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 05.03.2010 Innledning Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28. oktober 2016. Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2016

Rapport for 1. kvartal 2016 Rapport for 1. kvartal 216 Rapport for 1. kvartal 216 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Forsidebilde: Monica Bonvicini: «She lies» (2006) Monica Bonvicini / BONO 2011. Skulpturen er en gave utstilt ved Den Norske Opera og Ballett.

Forsidebilde: Monica Bonvicini: «She lies» (2006) Monica Bonvicini / BONO 2011. Skulpturen er en gave utstilt ved Den Norske Opera og Ballett. ÅRS RAPPORT 2010 Forsidebilde: Monica Bonvicini: «She lies» (2006) Monica Bonvicini / BONO 2011. Skulpturen er en gave utstilt ved Den Norske Opera og Ballett. «She lies» er en tredimensjonal tolkning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer