Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi?"

Transkript

1 Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi? Kommuneplankonferanse 2009 for Hordaland Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet Hordaland

2 Naturvernforbundet Stiftet i 1914 av akademikere i Oslo og i Bergen 1918 av bl.a Christian Michelsen. Naturvernforbundet skal representere naturen og framtidige generasjoners behov for velfungerende økosystemer som gir ren luft, rent vann og mat. Arbeider for å beskytte naturen og spare miljøet slik at samfunnet ikke overskrider naturens tåleevne. Demokratisk styrt, tverrpolitisk og uavhengig organisasjon. Hovedkontor i Oslo med leder Lars Haltbrekken. Bergenskontoret ligger hos Naturvernforbundet Hordaland på Bryggen.

3 Kraftproduksjon langt større enn forbruk Kraftproduksjonen i 2007 var 137 TWh og eksporten 10 TWh.

4 forventer at de neste 15 årene vil utbygging av Co2-fri kraft, enøk, og klimaendringer gi overskudd av kraft i Norge og Norden. Samtidig gir klimaendringer både mer vann til vannkraftverkene og lavere forbruk til oppvarming.

5 Kraftkrisen er avblåst, men klimakrisen løses ikke av mer billig vannkraft Større strømproduksjon enn forbruk i Norge. Mer nedbør vil øke produksjonen. Grønne sertifikater vil øke vannkraftproduksjon. Mer strøm i nettet, gir enda lavere priser og mer sløsing med billig strøm. Argumentet om at vi skal eksportere strøm til erstatning for kullkraft, svekkes av linjeeksport begrensing på 10 TW/h og at hvert land gjennom Kyoto er ansvarlig for å redusere klimagassutslipp fra eget landområdet.

6 Reelle bidrag for å løse klimakrisen Klimakrisen er beviset på at oljeindustrien aldri blir bærekraftig. Stopp i letetillatelser og utslippstillatelser. Dramatiske klimagasskutt fra oljeindustrien. Storstilt energisparing og fjerning av oljefyr i bygg. Restriksjoner på privatbilisme samtidig som høyfartssykkelveinett og forutsigbart/frekvent kollektivtilbud blir tilgjengelig. Utbygging av flere bybaner og høyhastighetstog Konvertering fra fossilt til elektrisk for personbiler Innfase biogass (fra organisk avfall) og bioenergi (eks. cellulose) til drift av busser, trailere og skip. Økt kildesortering og avfallsreduksjon.

7 Skal naturmangfoldet raseres for å redde klima? Naturvernforbundets Miljøvalgundersøkelse 2009 for Hordaland: Det kan virke som at flertallet av stortingskandidatene fra Hordaland vil «redde» klimaet gjennom å bygge ut småkraftverk for å produsere mer strøm, samtidig som de ikke vil redusere de gigantiske CO2-utslippene fra gasskraftverket og norsk olje- og gassvirksomhet. Mer populært å verne oljeindustrien enn å verne naturen. Med denne strategien vil bare havet stige, mens klimaendringene truer vårt levesett.

8 Naturvernforbundet er en klimasinke som jobber for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk fra bygg, oljeindustri og transport fordi vi ikke vil bygge ut den fornybare energien som ødelegger naturmangfoldet.

9 Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning (Naturmangfoldsloven 3) Biologisk mangfold: Variasjon mellom og innen alle biologiske arter (ville og domestiserte) i alle grupper av organismer. (UNEP/FN)

10 Hva er en forutsetning for tilgang til ren luft, rent vann og mat? Natur i balanse der enkeltinngrep eller summen av inngrep ikke overstiger naturens bæreevne. Menneskelige avfall og utslipp må ikke overstige naturens evne til å rense det.

11 Naturmangfoldet trues 1/3 artene ukjente, 1/3 ukjent status Nesten 4000 arter er på rødlisten, 2000 truet. 85% av årsaken er arealendringer Samlet belastning øker kraftig (Kilde: Artsdatabanken, DirNat 2009) Vi er vitne til den 6. største utryddelsen i jordas historie (Kilde: Global Biodiversity Outlook 2, UNEP-FN)

12 Riksrevisjonens rapport prosent av Norges vernede naturområder må regnes som truet ifølge Fylkesmennene. Denne andelen har økt kraftig, fra 18 prosent i For 9 prosent av de vernede områdene er statusen ukjent, og det finnes ikke ferske beregninger på hva det vil koste å sikre verneområdene.

13 Hva medfører mikro, mini og småkraftverk? Tap av habitater og tilhørende arter pga: Redusert vannføring Vassdrag i tunnel Rørgater Oppdemming Veier Kraftlinjer & master Endringer i strømningshastighet substrat is/vann temperatur fossesprøyt Blottlegging av jord Erosjon

14 Hva er problemet med mindre kraftverk? Vassdragsnaturen er svært variert og inneholder mange arter med spesifikke krav til leveområde. Mange av disse artene står nå på rødlisten. Totalbelastning på en naturtype kan være større enn summen av de enkelte inngrepene. Selve kraftverket med tilhørende vei og nettilknytning bidrar til ødeleggelse og fragmentering av leveområder, som nettopp er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Småkraftverk gir små ressurser til naturkartlegging. Mange små og overflatiske utredninger. Bit for bit-nedbygging av naturområder.

15 Hvor kan vassdrag gjøres om til tapt naturmangfold og økte kraftinntekter?

16 Soria Moria I om småkraftverk Soria Moria I skulle stoppe tapet av naturmangfold innen Ligger milevis etter målet. At fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide fylkesvise planer for bygging av småkraftverk, som sikrer at ikke naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt. I større grad utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk og i bygging av små- miniog mikrokraftverk.

17 Fylkedelplan for småkraft i Hordaland Olje- og energidepartementets målsetting var at fylkesdelplanene skulle vurdere sumvirkninger og være en helhetlig plan for at utbyggingen av småkraft som ikke medførte tap av naturmangfold, viktige friluftslivsområder, eller landskap av stor verdi. De foreslå to måter å lage fylkesdelsplanen: 1) Utarbeide generelle retningslinjer 2) Samlet plan Hordaland fylkeskommune valgte å utarbeide generelle retningslinjer. Dette ble gjennomført uten deltakelse fra miljøvernorganisasjonene i arbeidsgruppen. Naturvernforbundet ble invitert til å delta i en referansegruppe.

18 Fylkesdelplan for småkraft i Hordaland Fylkesrådmannen fremmet et faglig forslag til fylkesdelplan basert på retningslinjer fra OED til Fylkesutvalget. Under den politiske behandlingen, før planen skulle sendes på høring, ble de faglige forslagene utsatt for et «politisk viskelær» langt utenfor tidligere presidens. Senterpartiet fjernet sammen med Framskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viktige retningslinjer som skulle beskytte naturverdiene. Det vakte store reaksjoner. Etter høringsrunden er nå mange av de opprinnelige forslagene tatt inn igjen i planen.

19 Villmark reduseres raskt

20 Målsetting om å ta vare på natur For å gjøre målsetninger om å ta vare på naturmangfold om til praktisk politikk, trengs definisjoner som fungerer i praksis. Direktorat for Naturforvaltning definerer Inngrepsfrie Naturområder I Norge(INON) som 5, 3 og 1 km. avstand til nærmeste inngrep. Mange utbyggere og politikere liker ikke at naturen skal være fri for inngrep og prøver å uthule eller fjerne bruken av denne definisjonen.

21 Inngrepsfrie Naturområder i Norge Eksempel til høyre... bygging av kraftverk... som gjerne krever en vei... og strømnett DirNat:

22 Inngrepsfrie områder > 1km Reduksjonen INON skyldtes: 71 % landbruksveier/ skogsveier 23 % vannkraftutbygging Småkraft gir større belastning pr KWh enn større kraftverk Demning, kraftverk, vei, ledning Stort press på samme økosystemnisje

23 Deltakelse som faglig alibi Naturvernforbundet skal representere naturen og framtidige generasjoners behov for velfungerende økosystemer som gir ren luft, rent vann og mat. Vi mottar langt fra alle sakene der noen vil bygge hyttefelt, gjøre inngrep i strandsonen, lage reguleringsplaner/arealplaner, lage veier, micro-, mini-, små- og storkraftverk og vindmøller. De sakspapirene vi får tilsendt går videre til frivillige medlemmer, siden vi ikke har ressurser til å ha ansatte som kan jobbe med dette temaet. Pågangen er så stor, at styret har reagert på at antall henvendelser overstiger størrelsen på e-postkontoen deres.

24 Deltakelse som faglig alibi Å finne kompetente medlemmer som vil drive gratis saksbehandling er svært krevende. Systemet forutsetter at enten overarbeide miljømyndigheter eller overarbeide frivillige saksbehandlere reagerer om naturen trues. Når naturen trues over hele fylket, fungerer ikke prosessen etter hensikten. Systemfeilen må rettes om med vesentlige endringer i forvaltningsprosedyrer både innen energi, samferdsel og arealplanlegging.

25 Soria Moria II Norge skal bygge sin miljøpolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling og en forsvarlig forvaltning av naturressursene, på prinsippene om føre-var, samlet belastning, at forurenser skal betale og om bruk av best tilgjengelig teknologi. Naturen skal tas vare på fordi vi som mennesker er avhengig av den, men også fordi den har verdi i seg selv.

26 Nye tider? Ny Naturmangfoldlov vil styrke kompetansekrav: Føre var gjelder om kunnskap mangler. Krav om kunnskapsgrunnlag er styrket. Inngrepenes samlede belastning tas med. Om Statens Vegvesens håndbok 140 ikke endres vil naturen aldri bli ivaretatt. Naturen taper alltid i regnestykket deres... Det er kun når arter står på rødlisten at de blir berømte og kanskje tatt hensyn til. Da er det ofte dessverre for sent

27 Strakstiltak for å ta vare på naturmangfoldet Kartlegge naturtyper og naturmangfold i kommunen Hensynskrevde naturtyper må sikres. Der kunnskapsgrunnlaget ikke oppfylles, må føre var prinsippet i Naturmangfoldsloven ligge til grunn. Samlet belastning i et område må hensyntas Ny trend fra NVE der veibygging som er et stykke fra vannstrengen, ikke behandles som et inngrep sammen med konsesjonssøknaden? Kommunen bør lage egen vassdragsplan. Eks. Lærdal kommune. Kommuneplan må tas i bruk for å beskytte lokale områder. Konsesjonsfrie kraftverk, der utbygging skjer med byggemelding må kommunen sjekke at inngrepet ikke gir mer tap av naturmangfold. Bør ha behandlingstopp for alle nye kraftverk i kommunen til dette er på plass.

28 Norges klimautfordring Kilde: Gapminder.org

29

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Oslo, 21. september 2009 WWFs innspill til Soria Moria II En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Hovedmål: Den rødgrønne regjeringens andre periode faller sammen med en avgjørende epoke i internasjonal

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen RAPPORT 2015/20 Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/20 Rapporttittel Grunnlag for en nærmere utredning

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk Helge Briseid Risnes Briseid Gård 4770 Høvåg Høvåg 14.01.2014 Norges- vassdrags og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Sendes som E-post til: NVE@NVE.NO Betraktninger og uttalelser til

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Innspill til ny regjering fra. Norges Naturvernforbund. September 2009

Innspill til ny regjering fra. Norges Naturvernforbund. September 2009 Innspill til ny regjering fra Norges Naturvernforbund September 2009 Naturmangfold I Norge er det registrert over 38 500 arter, men vi antar det er ytterligere 20 000 arter. Artene og samvirket mellom

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedsatsingene i budsjettet... 9 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 11 2. Grønn skatteveksling og rettferdig fordeling... 17 3. Internasjonal

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Landsstyrets forslag til Venstres stortingsvalgprogram 00-0.. MARS 00 Forord Venstres landsstyre nedsatte. mars

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer