Kari Carlsen. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kari Carlsen. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur"

Transkript

1 Kari Carlsen Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur

2 Kari Carlsen (f.1955) Kari Carlsen er tilsatt som 1. amanuensis ved Institutt for forming og formgiving ved Høgskolen i Telemark, HiT. Hun er utdannet som grunnskolelærer med hovedfag i forming (1985), har arbeidet med førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning og faglærerutdanning, og underviser barnehagelærere og masterstudenter i formgiving, kunst og håndverk. Carlsen har bidratt i nasjonalt læreplanarbeid på flere nivåer, og ledet prosjektet Evaluering av formingsfaget i grunnskolen (1995) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Hun har skrevet lærebøker for grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, og for tilsatte i barnehagen. Carlsen har vært instituttleder og dekan ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT. Hun leder Norsk Reggio Emilianettverk og er norsk kontaktperson for det nordiske Reggio Emilia-nettverket og for Reggio Children International Network. Foto: Jadwiga Podowska Omslagsfoto: Kari Carlsen Åbo Akademis förlag Tavastgatan 13, FI Åbo, Finland Tfn +358 (0) E-post: Försäljning och distribution: Åbo Akademis bibliotek Domkyrkogatan 2 4, FI Åbo, Finland Tfn +358 (0) E-post:

3

4

5

6 CIP Cataloguing in Publication Carlsen, Kari. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur / Kari Carlsen. - Åbo : Åbo Akademis förlag, Diss.: Åbo Akademi. - Summary. ISBN ISBN ISBN (digital) Oy Arkmedia Ab Vasa 2015

7 Sammendrag Forming og skapende virksomhet med materialer og redskap har mindre plass i barnehagen enn tidligere. Politisk fokus på barns tidlige læring har ført til forskyvninger i barnehagens innhold i retning av andre avgrensede fagområder, og krav om individuell testing også av de minste barnas kunnskaper innenfor disse. Barnehagelærere, lærerutdannere, forskere og samfunnsdebattanter har pekt på at det er kunnskapsteoretiske motsetninger i beskrivelser av barnehagens kvalitet, og også mellom barnehagens gjeldende styringsdokumenter og krav som stilles til barnehagenes personale. Samtidig er innhold og arbeidsmåter i mange barnehager inspirert av praksis og filosofi i de kommunale barnehagene i Reggio Emilia, Italia. Sammenheng mellom barnehagens formingsfag og erfaringene fra Reggio Emilia aktualiseres i særlig grad gjennom verkstedets og atelierets rolle i barns læringsprosesser. Et utgangspunkt for avhandlingens problemområde er det dokumenterte behovet for mer kunnskap om barnehagens innhold. Avhandlingens overordnede målsetting er derfor å utvikle ny kunnskap om hvordan læring foregår i barnehagen, ved å undersøke barnehagefaget forming i møte med inspirasjon fra Reggio Emilias atelierkultur. Avhandlingen er teoretisk forankret innenfor pragmatismen, og knytter også barnehagens estetiske virksomhet med materialer og redskaper til sosiokulturelt perspektiv, sosialkonstruktivisme, og til posthumanistisk teori. Det empiriske materialet er hentet inn gjennom en kvalitativ studie med etnografi som metodologisk tilnærming. Feltarbeidet er gjennomført i barnehagen, med to forsknings-spørsmål som innfallsvinkel: 1) Hvordan oppfattes og utfoldes atelierismen i norsk Reggio Emiliainspirert barnehage, og 2) hvordan oppfattes og utfoldes forming i norsk Reggio Emilia-inspirert barnehage. Et omfattende og mangeartet materiale er analysert, og resultatene presenteres i form av tre tema: Det fysiske miljøet, Relasjoner og handlinger i samspill, og Uttrykksformer og formuttrykk. Hvert av disse temaene underbygges med eksempler fra barnehagens voksne stemmer og feltarbeidets konstruerte materiale. Innsikter i hvordan læring foregår i barnehagefaget forming i møte med inspirasjon fra Reggio Emilias atelierkultur, diskuteres i spenningsfeltet mellom pedagogisk filosofi, nordisk barnehagetradisjon og nyliberale trender som barnehagelærere må forholde seg til. Læringspotensialet i barns formingsvirksomhet i lys av atelierkulturen kommer fram i resultatene av den empiriske undersøkelsen. Den pedagogiske virksomheten som beskrives, kjennetegnes av utprøvende og lekende handlinger der barns sanseopplevelser, nysgjerrighet og motstand er i samspill med materialenes og redskapenes identitet. Resultatene innebærer estetiske, etiske, demokratiske og økologiske refleksjoner, som har gyldighet også på et praktiske handlingsnivå. Avhandlingen gir bidrag til beskrivelse av, og forståelse for barnehagens innhold og små barns læring, betydning av atelierkulturen som inspirasjon for barnehagen, og til videreutvikling av metode og dokumentasjon av kunnskapens uttrykksformer. Søkeord: Barnehage, forming, slöjdpedagogikk, materialer, redskap, form, estetisk erfaring, Reggio Emilia, atelierkultur, kunnskapskonstruksjon, pragmatisme, posthumanisme, visuell etnografi

8 Abstract Forming (Arts and crafts) and children s creative action with materials and tools are less in use in the kindergarten than before. Political focus on children s early learning has led to shifts in kindergartens toward other specific disciplines, and requirements for individual testing also of the smallest children s competencies within these. Kindergarten teachers, educators, researchers and participants in social debate have pointed out that there are epistemological contradictions in descriptions of kindergarten quality as well as between current kindergarten policy documents and requirements for the kindergartens staff. Meanwhile, the content and methods in many kindergartens are inspired by practice and philosophy in the municipal kindergartens in Reggio Emilia, Italy. Correlation between kindergartens formingprojects and experiences from Reggio Emilia is actualized in particular through the workshop and the studio s role in children s learning processes. One starting point for the thesis problem area is a documented need for more knowledge about kindergarten s educational content. The overarching goal of the thesis is to develop new knowledge about how learning takes place in kindergarten through examining the field of forming in kindergartens inspired by Reggio Emilia s atelier culture. The thesis is theoretically anchored within pragmatism, and ties kindergarten s aesthetic operations with materials and tools to socio-cultural perspective, social constructivism and post humanistic theory. The empirical material is obtained through a qualitative study with ethnography as methodological approach. The fieldwork is conducted in kindergarten, with two leading research questions: 1) How is atelierism perceived and unfolded in Norwegian Reggio Emilia-inspired kindergartens, and 2) how is forming perceived and unfolded in Norwegian Reggio Emilia-inspired kindergartens. A comprehensive and multifaceted material is analyzed, and the results are presented in the form of three themes: The physical environment, Relations and actions in interplay, and Expression forms and forms of expression. Each of these topics are supported by examples from kindergartens adult voices and the constructed empirical material. Insights into how learning takes place in the kindergarten subject of forming with inspiration from the Reggio Emilia atelier culture is discussed in the tension between educational philosophy, Nordic kindergarten tradition and neoliberal trends that kindergarten teachers must adhere to. Learning potentials in children s opportunities for action in forming in light of the atelier appears in the results of the empirical study. The educational context described is characterized by experimental and playful actions where children s sensations, curiosity and resistance are interacting with the identity of materials and tools. The results imply aesthetic, ethical, democratic and ecological reflections, which are also valid on a practical action level. The thesis contributes to description and understanding of kindergarten content and young children s learning, the importance of atelier culture as inspiration for the kindergarten, and the further development of methodology and documentation of knowledge expressions. Keywords: Kindergarten, forming, sloyd pedagogy, materials, tools, shape, aesthetic experience, Reggio Emilia, atelier culture, knowledge construction, pragmatism, post humanism, visual ethnography

9 Forord Det er tid for å sette punktum. Avhandlingsarbeidet er avsluttet. Ingen ny tekst skal føyes til, ingen ord rettes opp, eller formuleringer slipes. Nye innfallsvinkler til den utfordrende tematikken jeg har hatt gleden av å arbeide med gjennom intense år, må finne andre rammer å utfoldes innenfor. Perioden som doktorand ved Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten i Vasa, Finland, og som stipendiat ved Høgskolen i Telemark, er definitivt over. Det har vært en udelt gledesfylt tid, og det tid for å takke. Først og fremst takk til barn, personale og foreldre i Kløverenga barnehage, som lot meg følge dere tett et halvt år med gleder og sorger i et mangfoldig barnehageliv. Det er deres stemmer jeg har hørt gjennom hele analyseprosessen, og deres handlinger som er grunnlag for utviklingen av ny innsikt. Det takker jeg dere varmt for. Jeg har fått mulighet til å arbeide konsentrert i lange perioder av tiden som doktorand, takket være at Høgskolen i Telemark, HiT, har tildelte meg stipend finansiert fra det norske Kunnskapsdepartementet. Det har gitt effektiv arbeidstid i tre år. Jeg takker min nærmeste overordnede som representant for høgskolen, instituttleder Jostein Sandven ved Institutt for forming og formgiving, som både anbefalte min søknad, og ellers har lagt forholdene godt til rette. Takk også til Åbo Akademi for rektors stipend, doktorandernas slutskede, og til Högskolestiftelsen i Österbotten, som gjennom tildeling av stipend gjorde det mulig for meg å bli frikjøpt fra undervisning noen måneder våren 2014, da jeg gikk inn i sluttfasen av arbeidet. Takk til mine kolleger Marianne Christensen, Eli Thorbergsen og Gry Uhlin-Engstu, barnehagelærerutdanningen ved HiT, som både har overtatt undervisningsoppgaver og strukket seg langt, for at jeg skulle få sluttføre arbeidet med avhandlingen. En stor takk går til undervisere, medstudenter og administrasjon ved doktorandstudiene og Slöjdpedagogisk Ressurscentra, Åbo Akademi i Vasa. Først til professor Christina Nygren-Landgärds, som anbefalte min søknad for opptak til Pedagogiska fakulteten, og var veileder i den første delen av studiet. Jeg har opplevd doktorandstudiene i Vasa som et vennlig og samtidig skjerpet akademisk fagmiljø. Blant mange gode kurs er jeg særlig glad for at jeg fikk delta i professor Sven-Erik Hanséns innsiktsfullt ledede seminarer. Takk til Barbro Sjöberg, som påtok seg å lese og diskutere avhandlingsmanuskriptet ved sluttseminaret på allmänna seminarier. Fagmiljøet i Vasa er preget av nordiske impulser fra medstudenter og lærere, der også samtaler ved kveldsmåltider på stamrestauranten August, har gitt innblikk i pedagogiske og fagpolitiske forhold i de nordiske landene, og nye perspektiver til eget arbeid. En særlig takk til Marie Koch, min mentor som doktorand i Finland. Og både først og sist; takk til professor Marléne Johansson, min kloke, kunnskapsrike, pirkete og entusiastisk bifallende veileder i hele avhandlingsprosessen. Takk for faglige møtepunkter både i Vasa og på Notodden, og for din vilje og evne til å følge meg helt fram til disputas. Dette avhandlingsarbeidet hadde ikke vært mulig uten barn, kolleger og venner i barnehagene i Reggio Emilia, medarbeiderne i Reggio Children, og de internasjonale og nordiske Reggio Emilia-nettverkene jeg er heldig å være en del av. Takk til president for Reggio Children, professor Carla Rinaldi, for dine forelesninger og skrifter, og for din imøtekommenhet med hensyn til å få bruke bilder fra Reggio Childrens arkiv. Takk til Annamaria Mucchi for praktisk samarbeid. Min kunnskap

10 om Reggio Emilias pedagogiske erfaringer og filosofi er utviklet over lang tid, med impulser fra en rekke personer. Besøk i barnehagene og møter med barnehagelærere og barn, atelierister og pedagogister, har gitt et innblikk i en barnehagekultur som har hatt, og har stor betydning i mitt faglige og personlige liv. Mange burde vært nevnt ved navn. Det er ikke vanskelig særlig å takke pedagogista Tiziana Filippini som fagperson og venn. Takk for den innsikten du har formidlet til meg i en årrekke, gjennom samtaler, som foreleser og som kursansvarlig. Jeg vil også takke for gjestfriheten du alltid viser. En særlig takk også til atelierista Stefano Sturloni for din evne til å dele dine erfaringer visuelt og verbalt. Takk for strevsomme samtaler der ingen av oss behersker den andres språk, samtidig som vår felles interesse og faglige pasjon for naturens fenomener og barns tilgang til det som omgir dem, gir våre møter intensitet. Ditt atelier i barnehagen Salvador Allende er en stor inspirasjon. Min aller største takk går til atelierista Vea Vecchi. Det første møtet med deg i atelieret i barnehagen Diana i 1984, staket ut kursen for arbeidsfelt og arbeidsformer jeg siden har valgt å engasjere meg i. Takk for vennlighet og oppmerksomhet når vi møtes i Reggio Emilia, og for din alminnelige menneskelighet midt i din eksellente profesjonalitet, og de intellektuelle og estetiske utfordringer du gir til arbeidet med barn, materialer, og redskaper. Takk for at du raust stilte opp til intervjuet som ga meg mulighet til en nærmere analyse av atelierkulturen, og som har gitt avhandlingsarbeidet en tydelig retning. Erfaringene fra Reggio Emilia hadde ikke vært tilgjengelige for meg på samme måten uten det nordiske samarbeidet jeg har hatt den glede og det strev å være en del av. Takk til Anna Barsotti, Conni-Kay Jørgensen og Jørn Moestrup for deres utrettelige og presise tolking for å gjøre Reggio Emilias filosofi og praksis tilgjengelig. Stor takk til Anna, som også er del av Reggio Emilia Institutet i Stockholm, og den nordiske nettverksgruppen, sammen med Kristin Dyrfjorð, Guðrún Alda Harðadottir, fagfelle og venn Elisse Heinimaa, og sist men ikke minst min nære samarbeidspartner, kollega og venn Karin Eskesen. Takk. Fellesskapet i stipendiatgangen i B-bygg nevnes særskilt blant gode kolleger på Notodden. Takk for faglige diskusjoner, litteraturutvekslinger, kaffesamtaler, nødproviant i seine kvelder, og feiringer av milepæler. Spesiell takk til Åsta Rimstad for latter, tårer og solidaritet i vår felles innspurt det siste året. Takk til Ingrid Holmboe Høibo og Hjørdis Hjukse for teknisk hjelp. De tilsatte ved høgskolens bibliotek på Notodden skal ha stor takk for solid kunnskap og ubegrenset service. Takk til kollegene Sissel Bro og Marte Gulliksen, som raust har delt litteratur, refleksjoner og kunnskap med meg underveis i prosessen, og til professor Else Marie Halvorsen for interesse og litterære bidrag. En spesiell takk til vårt fags nestor, første amanuensis Ella Melbye, takk for solide faglige samtaler og for vennskap. Til sist; takk til ektefelle Henrik Ødegaard, for at du er like oppslukt av ditt arbeid som jeg er av mitt. Det gir begge frirom til utfoldelse og fordypning. Takk for at du hogger ved, fyrer i ovnen og lager utsøkte kveldsmåltider med påfølgende skjønnlitterær høytlesning. Slik har jeg fått avhandlingsarbeidet ut av hodet før natten, og hendene i materialer og redskaper i form av strikketøy og tekstile reparasjoner. Notodden og Vasa, februar 2015 Kari Carlsen

11

12

13 Innhold 1. Bakgrunn for avhandlingen Dilemmaer i norsk barnehagepolitikk Behov for forskning om barnehagens innhold Inspirasjonen fra Reggio Emilia Eget formingsfaglig møte med Reggio Emilia Problemområde og overordnet målsetting Avhandlingens vitenskapelige tilknytning Avhandlingens oppbygging Reggio Emilias atelierkultur Interesse for Reggio Emilias barnehager Kilder til kunnskap om Reggio Emilias pedagogikk Om atelieret i Reggio Emilia Med atelieret som innfallsvinkel til pedagogisk arbeid Det kunstneriske Det pedagogiske Det samfunnsmessige Det økologiske Forskning i og om Reggio Emilia og atelieret Forskende barn og medforskende voksne Forskning om-, og i relasjon til Reggio Emilia Forskning med atelieret som utgangspunkt Sammenfatning av forskning med atelieret i fokus Formingsfaget og barnehagen Om barnehagen og forming som barnehagefag Asyl og barnehage, to historiske røtter vokser sammen Sysselsetting og skapende virksomhet, to utviklingslinjer i forming Forming i barnehagens styringsdokumenter Barnehagelærerutdanning og forming Forming som prosessbegrep og fag Reformpedagogikk og kunstpedagogikk Kritisk bildepedagogikk Verkstedspedagogikk Estetiske læreprosesser Et kultursentrert fag Materialitet og meningsskaping Forskning om forming og barnehage Barnehageforskning Formingsforskning Formingsforskning i barnehagen Sammenfatning av aktuelle områder i formingsforskning

14 4. Handling, materiale, mening Atelierismen og forming i barnehagen, likhet og ulikhet Kunnskapsteoretiske tråder Pragmatismen som perspektiv Et sosiokulturelt perspektiv Med (sosial)konstruktivisme som grunnlag Posthumanistisk perspektiv Noen tråder flettes sammen Materialer både er og gjør Materialitet og dannelse Å møte materialer og omgivelser med kroppen i bevegelse Omgivelsenes og materialenes muligheter og motstand affordance 132 Materialer er materialer i forandring Stoff og form Sammenfatning av materialer som er og gjør Kunnskapsteoretisk plassering Å komme tett på barnehagen Forskningsspørsmål og problematisering Spørsmål til inspirasjonen fra Reggio Emilias atelierkultur Spørsmål til barnehagen og formingsfaget Inngang til den empiriske undersøkelsen Avhandlingens metodologiske plassering Etnografisk tilnærming Pedagogisk etnografi Visuell etnografi Avgrensing av feltet Gjennomføring av feltarbeid i barnehagen Å finne en Reggio Emilia-inspirert barnehage og få tilgang til feltet. 156 Forskningsetiske vurderinger og formell tillatelse til datainnsamling 157 Beskrivelse av feltbarnehagen Feltarbeidets varighet, omfang og kontinuitet Beskrivelse av det empiriske datamaterialet Dokumenter fra barnehagen Feltnotater, feltdagbok og digital loggbok Fotografier Video-opptak Samtaler og intervjuer Forskerens rolle Analysearbeid og tematisering Framgangsmåten i analysearbeidet Å gripe tak i datamaterialet, oversiktsanalyse Tematisering av barnehagens voksne stemmer, Empiri Tematisering av det som utfoldes i feltet, Empiri

15 6.3 Fra tematiseringer til tema Omgivelser, samspill og formuttrykk Tema 1. Det fysiske miljøet Kategori 1.1 Omgivelser Kategori 1.2 Innredning og tilrettelegging Kategori 1.3 Overflater ute og inne Kategori 1.4 Materialer Kategori 1.5 Verktøy Kategori 1.6 Inviterende og lokkende steder Kategori 1.7 Økologi Oppsummering tema 1. Det fysiske miljøet Tema 2. Relasjoner og handlinger i samspill Kategori 2.1 Tillit og mestring Kategori 2.2 Barn, materialer og redskap Kategori 2.3 Voksne, barn, materialer og redskap Kategori 2.4 Makt og interesseforskyvninger Kategori 2.5 Å bruke mellomrommene Oppsummering tema 2. Relasjoner og handlinger i samspill Tema 3. Uttrykksformer og formuttrykk Kategori 3.1 Tre-dimensjonale konstruksjoner Kategori 3.2 Bildespråklige prosesser og produkter Kategori 3.3 Kulturelle konvensjoner Kategori 3.4 Funksjon Kategori 3.5 Dokumentasjon Kategori 3.6 Å gjøre det vakkert Oppsummering tema 3. Uttrykksformer og formuttrykk Å lære med materialer, redskap og form Læring i samhandling med materialer Å lære verden å kjenne med materialene Å lære i handling med fysiske og mentale redskaper Å delta i lærende fellesskap Å lære i samspill med form Demokratisk oppdragelse og skapende praksis Metodiske drøftinger Å innta en ambivalent forskerposisjon Å bruke det etnografiske materialet fullt ut Refleksjon over begrepsbruk og kunnskapsteoretiske valg Kunnskapens pålitelighet og gyldighet Avhandlingens kunnskapsbidrag Opptakt til videre forskning English summary Referanser Vedlegg

16

17 Figurer Figur 1. Kartet for internasjonal dialog. 1 Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children Figur 2. Paolo Freire i Reggio 1990, foto: Carlsen. Loris Malaguzzi, 2 UR/ARKAD. 18 Figur 3. Atelieristens kompetanse og atelierismens egenart, etter Carlsen (2013).. 23 Figur 4. Stadier i prosjektet Teaterteppet Ringen av forvandlinger Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children Figur 5. Piazzaen i barnehagen Diana. Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children.. 30 Figur 6. Tvert imot, det er jo hundre som finns. Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children Figur 7. Barna og byen til ulike tider Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children Figur 8. Økologisk tenkning i barnehagen Diana. Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children Figur 9. Formingsarbeider laget av førskolelærerstudenter Figur 10. Modell for skapende prosesser fra Malcolm Ross (1978, s. 55) Figur 11. Ross sirkel fra The Creative Arts (Ross, 1978, s. 81) Figur 12. Undersøkelse og mestring, materialer og redskaper. Foto, K. Carlsen Figur 13. Fellesområdet for barnehageforskning og formingsforskning Figur 14. Meningsskapende intra-aksjon i et bestemt fenomen Figur 15. Arbeidsredskaper i daglig feltarbeid Figur 16. Plassering av forskerens rolle, etter Junker (1960) Figur 17. Angitte sirkel illustrerer egen forskerposisjon Figur 18. Strukturering av empirisk materiale ut fra forskningsspørsmål Figur 19. Tematisering av Empirisk materiale 1A+B og Figur 20. Illustrasjon av veien fra tematiseringer til temaer for detaljanalyse Figur 21. Illustrasjon av tema med kategorier i detaljanalysen Figur 22. Empiri 1 med tematiseringer Figur 23. Empiri 2 med tematiseringer Figur 24. Tema 1. Det fysiske miljøet, med kategorier Figur 25. Omgivelser med varierte muligheter og utfordringer Figur 26. Fra det fysiske miljøet i barnehagehuset Figur 27. Varierte flater ute, og foto forbinder ute og inne Bilder merket med Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children, er gjengitt med tillatelse fra Reggio Children, 2 Bilde merket med UR/ARKAD er gjengitt med tillatelse fra ARKAD publishing, som har overtatt Utbildningsradions bøker og rettigheter.

18 Figur 28. Rikelig tilgang på materialer og systematisk presentasjon Figur 29. Å velge limpistolen som verktøy Figur 30. Inviterende undersøkelsessted for natur, farger og former Figur 31. Sted for konstruksjon på BLÅ avdeling Figur 32. Tylltelt og sansestang ved vinduet på GUL avdeling Figur 33. De runde steinene på hjørnet Figur 34. Ringen av sementsteiner laget av barn og voksne Figur 35. Den grønne pinnen Figur 36. Naturen hentes inn i rommene på RØD avdeling Figur 37. Komposten tømmes som ledd i kildesortering og gjenbruk Figur 38. Tema 2. Relasjoner og handlinger i samspill, med kategorier Figur 39. Papirfly og vennskap, utveksling av kompetanser Figur 40. Sortering og produksjon av papirmaterialer Figur 41. Produksjon, reparasjon og prøving av hatter til Lucia Figur 42. Ole Morten ser på at en voksen lager lykt for ham Figur 43. Instruksjon i å smøre kanelkrem på deig Figur 44. Kapplastaver, inkludering og ekskludering Figur 45. Novisens relasjon til deigen og til de større barna Figur 46. Installasjon med lommelykt under det røde bordet Figur 47. Humor mellom Niklas og Emely i et mellomrom fri fra voksne Figur 48. Tema 3, Uttrykksformer og formuttrykk, med kategorier Figur 49. Euklidsk rom for dinosaurer, Mindor (4,9) Figur 50. Å lukke opp og igjen døra når man går inn Figur 51. Topologisk rom av pinner, kapplastaver og biler i fengsel Figur 52. Installasjon til byen, felleskonstruksjon Figur 53. Øyne og menneskefigurer, tegning og materialbilder Figur 54. Å få dreis på hodefotingen Figur 55. Å Male rødt julebilde for alle på GUL avdeling Figur 56. Dekorative konstruksjoner i sandkasser inne Figur 57. Einar (3,8) lager skattekart-kikkert Figur 58. Ole Morten (3,2) maler Grusomme Gabriel Figur 59. Elisabeth (4,0) tar gruppefoto med fingeren foran linsen Figur 60. Julebilder, kulturelle konvensjoner og brudd Figur 61. Dokumentasjon på GUL avdeling Figur 62. Samtaler om dokumentasjonen på veggen Figur 63. Dokumentasjon av bygg og fysiske eksperimenter, BLÅ avdeling Figur 64. Å gjøre det vakkert

19 Tabeller Tabell 1. Skapingsmedia for utvikling av 3-dimensjonal og 2-dimensjonal lek. 89 Tabell 2. Kjennetegn ved atelierismen og formingsfaget i barnehagen Tabell 3. Oversikt over personale og barn knyttet til hver avdeling Tabell 4. Oversikt over personalkompetanse og ansettelsestid Tabell 5. Feltarbeidets varighet, omfang og kontinuitet Tabell 6. Oversikt over det empiriske materialet i feltstudien Tabell 7. Deltakere og omfang i de ulike intervjuene Videotranskripsjoner Videotranskripsjon 1. Kanskje vi skal krige da! maktkamp om oransje kule Videotranskripsjon 2. Bildeanalyse med innlevelse Videoutdrag Videoutdrag 1. Anna, det holder! Videoutdrag 2. Haugen, vi trenger alt! Videoutdrag 3. Jorda og det oransje nettet Videoutdrag 4. Gutten og spaden relasjon mellom barn, redskap og materialer 230 Videoutdrag 5. Å bære en voksen som blir til et tog og en båt relasjoner Videoutdrag 6. Er Janosj en hund? digitale relasjoner Videoutdrag 7. Det er gull i nordlyset å demonstrere og vise Videoutdrag 8. Anette, leire og andre materisler å avlede en relasjon Videoutdrag 9. Det er VI som har felles! novisens stilling i relasjoner Videoutdrag 10. Statusforskyvninger og eierforhold til byggverk Videoutdrag 11. Jeg skal hjelpe deg! interesseforskyvning Videoutdrag 12. Hvorfor raser ikke tårnet? tredimensjonal konstruksjon Videoutdrag 13. Gruppekonversasjon med tegneark og tusj Videoutdrag 14. Å ville tegne etter forelegg Videoutdrag 15. Å lage fargevann funksjon Vedlegg Vedlegg 1(1) Brev til barnehagen med forespørsel om feltarbeid Vedlegg 2(1) Kvittering, melding om behandling av personopplysninger NSD 386 Vedlegg 3(1) Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt til ansatte Vedlegg 4(1) Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt til foreldre Vedlegg 5(1) Introduksjonsnotat intervju med personale Vedlegg 6(1-7) Tematisering Empiri 1A + 1B: Barnehagens dokumenter og intervjutekster Vedlegg 7(1-4) Tematisering Empiri 2: Feltloggbok, foto, video Vedlegg 8(1) Tematisering forskningsspørsmål og empirisk materiale Vedlegg 9(1-2) Tilgjengelige materialer og redskaper i barnehagen

20

21 1. Bakgrunn for avhandlingen The first project is to place a more organic and varied experience of doing and making at the centre of the education of children. In this way knowledge may become a system of active exploration and contemplation and may be contextual with language and intelligence, beyond the mere acuisition of abilities and competence. The second project falls within the province of the usefulness which verbal-language may derive from non-verbal-languages, re-conferming in a more general sphere the inter-active nature of all languages. Loris Malaguzzi, 1987 Hur ska vi göra för att hitta meningen? Behöver vi kanske se de små saker som har skett eller som sker i våra uppfatningar och känslor. Det är framfor allt så som små barn gör. De lägger ihop fakta, händelser, känslor, bråk, kärlekar, så där, ovanpå varandra. Det som ankommer på oss vuksna är att overföra alla fakta, varje liten händelse, varje känsla och ge dem en form. Ifall vi inte lyckas överföra allt till en form och ge allt en form, försvinner meningen ifrån oss. Loris Malaguzzi, 1993 (2012c) Denne avhandlingen springer ut av to bevegelser som har betydning for utviklingen av norsk barnehage. Begge innebærer utfordringer og dilemmaer i barnehagenes daglige arbeid og har innvirkning på barns læringsprosesser i forming. Den ene bevegelsen omfatter de store endringene på barnehagefeltet fra offentlig side gjennom politiske føringer, lover og forskrifter, særlig siden regjeringsskiftet i Disse har ført barnehagene inn i en betydelig omstilling som i all hovedsak kan karakteriseres som en ovenfra og ned-bevegelse, fra det lovgivende nivået og til de tiltak som settes i verk i den enkelte barnehage. Barnehagen er en del av utdanningssystemet gjennom overføringen som ble gjort høsten 2005 fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet (St. meld. nr. 41, ). Gjeldende styringsdokumenter legger større vekt på barns tidlig læring (Frøyen, Sollien, & Nyen, 2010; St. meld. nr. 41, , St. meld. 24, ), og det har skjedd en forskyvning av faginnhold på bekostning av praktisk-estetisk virksomhet, deriblant forming (Greve, Johansson, & Østrem, 2009). Endringene har sammenheng med internasjonale økonomiske og ideologiske strømninger, men har likevel tydelige særtrekk for norsk barnehage, trekk som delvis er felles med barnehagen i de andre nordiske landene (St. meld. nr. 41, ). Den andre bevegelsen er en nedenfra og opp-bevegelse, styrt av barnehageansattes faglige nysgjerrighet gjennom interesse for praksis og filosofi utviklet i de kommunale barnehagene i den italienske byen Reggio Emilia. Barnehagene i denne kommunen legger vekt på demokratisk danning og barns medvirkning i prosjektorganiserte læringsprosesser, der skapende virksomhet med materialer har stor betydning. I forelesningen Se de minste pedagogisk dokumentasjon som redskap til å se, setter Tiziana Filippini (T. Filippini, personlig kommunikasjon, 7. mars 2011) læring inn i et bredere perspektiv enn innlæring av spesifikk kunnskap. Filippini beskriver en pedagogikk som skal stimulere barns erkjennelsesprosesser i vid forstand. Denne bevegelsen har internasjonal karakter gjennom de mange Reggio Emilia-inspirerte barnehagene verden over (Reggio Children, 2014). Samtidig har den utspring i en 1

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring

Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring Mari Pettersvold Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring

Detaljer

Kunst og håndverk i grunnskolen. Holdninger som eksisterer i dag

Kunst og håndverk i grunnskolen. Holdninger som eksisterer i dag Kunst og håndverk i grunnskolen Holdninger som eksisterer i dag Hanne Kristine Møinichen Siljuberg 2014 Masterarbeid i Formgiving, kunst og håndverk 2014 Hanne Kristine Møinichen Siljuberg Høgskolen i

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

DEPARTEMENTET VIL. Kathrine Mathilde Fagereng. Høgskolen i Oslo og Akershus. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

DEPARTEMENTET VIL. Kathrine Mathilde Fagereng. Høgskolen i Oslo og Akershus. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier DEPARTEMENTET VIL Diskursanalyse av et utsnitt av språkkartleggingsdebatten, med kritiske blikk mot et mulig spenningsfelt mellom førskolelærere og Kunnskapsdepartementet. Kathrine Mathilde Fagereng Høgskolen

Detaljer

Trearbeid. Masteroppgave i kunst og designdidaktikk 2014. Nina Høiby Kandidatnummer 112

Trearbeid. Masteroppgave i kunst og designdidaktikk 2014. Nina Høiby Kandidatnummer 112 Trearbeid - Mellom læreplan og praksis Foto: Nina Høiby Masteroppgave i kunst og designdidaktikk 2014 Nina Høiby Kandidatnummer 112 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi, kunst og design.

Detaljer

Man leker når man leker

Man leker når man leker Man leker når man leker Hvilke forståelser av lek og læring gir et utvalg barn uttrykk for? - en undersøkelse basert på samtaler med barn Line Iren Bye 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Bare det å lære seg å lytte

Bare det å lære seg å lytte Bare det å lære seg å lytte Hvordan erfarer sykepleier at videreutdanning i veiledning har hatt betydning for hennes møte med sykepleierstudenten som skal veiledes? En kvalitativ studie. Anne-Kristine

Detaljer

Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole?

Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Marit Semundseth Vi vet at barn tilegner seg mye kunnskap i løpet av barnehagealderen, men hvilken kunnskap forteller femåringene

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen TEMAHEFTE om barns medvirkning Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen Innholdsfortegnelse forord 5 Perspektiver på barns medvirkning i barnehage Av Berit Bae 6 I. Hvordan forstå

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Astrid Grude Eikseth. Etiske perspektiver på læreres og førskole læreres pedagogisk erfaringer. En etnografisk studie i lys av John Deweys filosofi

Astrid Grude Eikseth. Etiske perspektiver på læreres og førskole læreres pedagogisk erfaringer. En etnografisk studie i lys av John Deweys filosofi Astrid Grude Eikseth Etiske perspektiver på læreres og førskole læreres pedagogisk erfaringer. En etnografisk studie i lys av John Deweys filosofi Forord Pedagogikkens forhold mellom teori og praksis har

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring F O R S K N I N G S S E R I E E U R E K A NR. 2-2008 SIW SKRØVSET Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring E U R E K A F O R L A G Siw Skrøvset Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Forskning om barnehager

Forskning om barnehager Område for kultur og samfunn Lars Gulbrandsen, Jan-Erik Johansson og Randi Dyblie Nilsen Forskning om barnehager En kunnskapsstatus Norges forskningsråd Forskning om barnehager. En kunnskapsstatus Norges

Detaljer

Kompetente skoleledere og elevresultater

Kompetente skoleledere og elevresultater Ivar Michael Jahr Kompetente skoleledere og elevresultater Påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer