Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg Seafood BC (CAN) 8 Ocean Quality 9 Investor 10 Styrets beretning 11 Bærekraftsrapport 17 Eierstyring og ledelse 35 KONSERN Resultatregnskap 42 Balanse 43 Kontantstrømoppstilling 45 Endring i egenkapital 46 Noter 47 MORSELSKAP Resultatregnskap 97 Balanse 98 Kontantstrømoppstilling 99 Endring i egenkapital 99 Noter 100 Revisjonsberetning Å R S R A P P O R T

3 NØKKELTALL 2014 Omsetning (MNOK) Geografiske markeder Slaktevolum (GWE) BC tonn Shetland tonn Finnmark tonn Rogaland tonn Finansielle nøkkeltall ROCE * 10 % 12 % -6 % 7 % EK % 44,07 % 43,32 % 37,18 % 40,50 % NIBD ** EPS *** 1,3 3,9-1,33-1,11 NIBD / EBITDA 3,3 3,0-51,3 4,2 * Return on capital employed ** Net interest bearing debt *** Earnings per share G R I E G S E A F O O D

4 BREV FRA LEDELSEN ØKT PRODUKSJONSPOTENSIAL OG STERK POSISJON FOR VIDERE VEKST 2014 har vært et begivenhetsrikt og utfordrende år for Grieg Seafood. Lakseprisene har vært høye gjennom store deler av året, men ble redusert noe på grunn av generell volatilitet og begrensninger i det russiske markedet mot slutten av året. På oppdrettsanleggene har våre medarbeidere håndtert utfordringer knyttet til vinterstormer, varm sommer med høye sjøtemperaturer og lav tilvekst, samt forskjellig sykdom. Resultatet er noe nedsatt produksjon ved anleggene i Rogaland og på Shetland, og BC har iverksatt en vellykket snuoperasjon som har gitt økt biologisk stabilitet. Selskapet er i gang med solide tiltak som imøtegår utfordringene for de svakeste lokalitetene. Nye lisenser og uutnyttet produksjonspotensial på eksisterende lisenser utgjør grunnlag for videre vekst i Alle som driver med lakseoppdrett, vet at hver dag bringer nye utfordringer. Bransjen er utsatt for betydelig usikkerhet knyttet til biologisk produksjon, endringer i laksepris, politiske handelshindringer, samt finansiell risiko som endringer i renter og valutakurser. For Grieg Seafood handler det om å legge realistiske planer for å kontrollere risiko og unngå de største overraskelsene. Våre medarbeidere arbeider kontinuerlig og målrettet for å opprettholde en normalsituasjon der fisken er sunn, spiser godt og holder seg på plass i merden. Gode planer og rutiner er selve grunnlaget for å lykkes med denne innsatsen og å bevare en stabil og trygg plattform for vår produksjon. I 2014 gjennomførte Grieg Seafood en refinansiering som gir et godt grunnlag for videre vekst. Selskapet har også styrket egenkapitalen gjennom året. Grieg Seafood har som mål å bli den beste aktøren i våre fire regioner. Ved å gjøre tingene godt nok første gang og tilpasse oss til skiftende omstendigheter, skal våre medarbeidere kunne si til deres naboer, venner og familie at de er stolte av å jobbe i bransjens beste virksomhet i regionen. Kulturen som vi dyrker, fokuserer på stadige forbedringer og å fremheve dem som foreslår og iverksetter forbedringene. Gjennom å dele kunnskapen med andre i regionen og på tvers av hele konsernet, reduserer vi risikoen for negative overraskelser og øker samtidig sjansene for å lykkes både regionalt og globalt. Når vi lykkes, vet vi at resultatet kommer mange mennesker til gode. Oppdrettsfisk regnes som den mest lovende næringsressursen for verdens økende befolkning. En ønsket og nødvendig økning i produksjonen av laks vil avhenge av at vi kan øke produksjonen samtidig som vi ikke øker den negative påvirkningen på miljø og fauna. Når vi klarer dette, bidrar Grieg Seafoods medarbeidere til å skape verdier for verdenssamfunnet skal bli et godt år for Grieg Seafood. Vi skal fullføre en rekke igangværende prosjekter, blant annet en ny IT-plattform for å øke samhandlingen mellom lokaliteter, selskaper og regioner, skape grunnlag for benchmarking av våre resultater og vise fram det beste ved vår virksomhet. Vi skal også optimalisere forholdet mellom produksjon av settefisk og fisk i sjø, noe som vil føre til at alle regioner oppnår en tilstrekkelig smoltforsyningsgrad. Vi skal ta i bruk ny teknologi og nye sjølokaliteter, og vi skal oppgradere kapasiteten med fire nye konsesjoner i Finnmark, samt en ny KONSTITUERT ADM DIR ATLE HARALD SANDTORV lokalitet i Skottland. Med etableringen av Ocean Quality i det amerikanske markedet fra og med 2015 dekker salgsselskapet nå alle våre fire regioner. Grieg Seafoods viktigste mål er å forbedre konsesjonsutnyttelse og å redusere kostnader gjennom kontinuerlig forbedring av våre biologiske presentasjoner. Den strategiske prioriteringen framover er fortsatt å øke produksjonen på eksisterende lisenser i Norge, i tillegg til å fullføre den lovende snuoperasjonen på Shetland og BC. De langsiktige markedsforholdene er på vår side styrken i etterspørselen er ikke bare et spørsmål om laksepris, men snarere en konsekvens av økt tilgjengelighet i stadig flere markeder, nye produkter som gjør tilberedning enklere, og sist men ikke minst at laks er både velsmakende og sunn mat. På tilbudssiden ser vi nå økte leveranser fra Chile, men på lengre sikt blir det stadig vanskeligere å se at tilbudsveksten kan møte veksten i etterspørsel. Vi skal arbeide med mange spennende prosjekter sammen, og vi skal fortsette med å vise at Grieg Seafood er en god plass å jobbe. 4 Å R S R A P P O R T

5 GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Grieg Seafood Rogaland (GSFR) driver oppdrett av laks i Rogaland på 20 produksjonslisenser og to smoltlisenser. Selskapet har 137 ansatte i regionen. GSFR har aktivitet innenfor hele verdikjeden til lakseoppdrett, fra rognproduksjon til ferdig slaktet laks. Vår virksomhet er lokalisert i seks forskjellige kommuner i Rogaland og vi bidrar med betydelig lokal verdiskapning. 137 ansatte - 20 oppdrettsanlegg Hovedfokuset vårt er matfiskproduksjon, der den største verdiskapningen er. Vi har sterkt fokus på fiskevelferd og bærekraftig utvikling. Slaktevolum (GWE) ROGALAND Slaktevolum i tonn Salgsinntekt TNOK EBIT TNOK EBIT /kg GWE 6,10 9,60 2,64 6,52 10,2 G R I E G S E A F O O D

6 GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS Offentlige myndigheter setter strenge krav til lakseoppdrett i et av verdens vakreste naturområder. Grieg Seafood Finnmark AS (GSFF) tror på at respekt for miljøet og omgivelsene er nøkkelen til å lykkes med å skape verdier for selskapet og lokalsamfunnet. GSFF driver lakseoppdrett på 28 oppdrettslisenser. 190 ansatte - 24 oppdrettsanlegg I 2014 ble GSFF tildelt fire grønne lisenser. Dette er et grunnlag for god vekst i regionen. Selskapet består av administrasjon, en avdeling for vedlikehold og et produksjonsanlegg, samt oppdrettsvirksomhet. Selskapet sysselsetter 190 mennesker og bidrar dermed vesentlig til å skape verdier og arbeidsplasser i Finnmark, både direkte og gjennom underleverandører. GSFF har virksomhet i fem kommuner i Finnmark, og i Nordkapp driver selskapet verdens nordligste fiskeoppdrettsanlegg. I løpet av de siste årene har GSFF bygget opp betydelig kapasitet til å klekke ut yngel, med spesielt fokus på produksjon av storsmolt, noe som bidrar til å optimalisere selskapets produksjon. Fisken blir hovedsakelig eksportert til markeder i Det fjerne østen og EU. Produksjonskapasiteten er tonn sløyd vekt. Slaktevolum (GWE) FINNMARK Slaktevolum i tonn Salgsinntekt TNOK EBIT TNOK EBIT /kg GWE 7,80 9,39-0,88 3,44 10,44 6 Å R S R A P P O R T

7 GRIEG SEAFOOD HJALTLAND UK LTD Grieg Seafoods virksomhet på Shetland drives på 39 lisenser fordelt på fem områder. Dette gjør selskapet til den største lakseprodusenten på Shetland med sine 222 ansatte. Slakting gjøres av Lerwick Fish Traders Ltd., et heleid datterselskap av Grieg Seafood Hjaltland (GSFH). Lerwick Fish Traders Ltd. er en av de største pakke- og foredlingsbedriftene for laks på Shetland. Om lag 70 % av lakseproduksjonen leveres som rund fisk, og resten som ulike filetkvaliteter. Hovedvekten av fisken blir solgt på markeder i Storbritannia, men også Europa, Asia og Nord-Amerika er viktige markeder. 222 ansatte - 39 oppdrettsanlegg GSFH har et eget settefiskanlegg under bygging, som skal stå ferdig i løpet av Hjaltland vil med dette sikre selvforsyning av smolt. Produksjonskapasiteten er tonn sløyd fisk. Slaktevolum (GWE) SHETLAND Slaktevolum i tonn Salgsinntekt TNOK EBIT TNOK EBIT /kg GWE 4,20 2,07-4,89 0,4 10,51 G R I E G S E A F O O D

8 GRIEG SEAFOOD BC LTD Grieg Seafood etablerte virksomhet i British Columbia i 2001 og driver lakseoppdrett på vest- og østsiden av Vancouver Island. Oppdrettsvirksomheten er lokalisert til Esperanza Inlet, Nootka Sound, Clio Channel, Okisollo Channel og Sunshine Coast. 88 ansatte, 21 oppdrettsanlegg Selskapet har for tiden 21 oppdrettslisenser og et landbasert klekkeanlegg som ligger i Gold River. Produksjonskapasiteten på alle lisenser er om lag tonn sløyd fisk. De canadiske opprettsanleggene har utviklet en premium kvalitet på laks Skuna Bay Salmon anerkjent hos fine diningspisesteder i Nord-Amerika for sitt fokus på detaljer og kvalitet. Vår nærhet til markedene i USA, Canada og Asia gjør det mulig å tilby fersk fisk til våre kunder, med lavere transportkostnader og bedre kvalitet enn våre europeiske og chilenske konkurrenter. Grieg Seafood BC Ltd. tilstreber ansvarlig drift og vil oppfylle eller overoppfylle alle offentlige krav og reguleringer. Grieg Seafood BC Ltd. (GSF BC) er det første lakseoppdrettsselskapet i Nord-Amerika som formidler laks fra oppdrettsanlegg med uavhengig tilsyn fra sertifiseringsprogrammet Best Aquaculture Practises. GSF BC har også hatt tilsyn og blitt godkjent av programmet for ansvarlig utnyttelse av naturressurser, Aquarium of the Pacific s Seafood for the Future. Antall ansatte i 2014 var 88. Slaktevolum (GWE) BC Slaktevolum i tonn Salgsinntekt TNOK EBIT TNOK EBIT /kg GWE -7,60-1,15-2,37 2,87 5,05 8 Å R S R A P P O R T

9 OCEAN QUALITY AS Ocean Quality AS (OQ) er det norske salgsselskapet til Grieg Seafood ASA (60 %) og Bremnes Fryseri AS (40 %). Selskapet ble etablert høsten 2010 og har hovedkontor i Bergen. Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 20 ansatte, hvorav 14 menn og seks kvinner. Hovedmålet til selskapet er å bli markedets foretrukne og tiltrodde leverandør av sjømat. Salgsorganisasjonen jobber etter en høy standard for leveranse av distribusjonstjenester til OQs kunder over hele verden. Kvaliteten på produktene og vår kundeservice fokuserer på følgende: Ferske og sunne produkter med ønskelig næringsinnhold Kundekrav, pålitelighet og helårsleveranser Full sporbarhet og fokus på matsikkerhet for ferdige produkter og råvarer Streng kvalitetskontroll og bærekraftig utnyttelse av råvarer Fiskehelse og hensyn til miljøet OCEAN QUALITY Omsetning MNOK EBIT MNOK 30,8 24,1 52,4 31,3 Driftsmargin 0,9% 0,8 % 2,4 % 1,60 % Se oceanquality.no G R I E G S E A F O O D

10 INVESTOR Største aksjonærer i Grieg Seafood ASA pr GRIEG HOLDINGS AS DNB NOR BANK ASA NORDEA BANK NORGE ASA KONTRARI AS YSTHOLMEN AS OM HOLDING AS GRIEG SEAFOOD ASA STATE STREET BANK AND TRUST CO. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB DNB NOR SMB Analytikere som følger GSF-aksjen NORDEA MARKETS DNB NOR MARKETS HANDELSBANKEN ENSKILDA RS PARETO SECURITIES FIRST SECURITIES CARNEGIE ASA ABG SUNNDAL COLLIER FONDSFINANS SPAREBANK 1 MARKETS Kursutvikling Å R S R A P P O R T

11 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 KONSERNETS VIRKSOMHET OG LOKALISERING Grieg Seafood ASA ( Selskapet ) er morselskapet i Grieg Seafood Konsern ( Konsernet ). Konsernet driver virksomhet innen produksjon og handel med bærekraftig oppdrett av laks og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Konsernet er en av verdens største fiskeoppdrettere av laks, og har en årlig produksjonskapasitet på rundt tonn sløyd vekt ved full kapasitetsutnyttelse. Konsernet har 100 konsesjoner og lisenser for lakseoppdrett og 5 konsesjoner for smoltproduksjon. Konsernet skal være en ledende aktør innen akvakultur. Den forretningsmessige utviklingen av Konsernet baserer seg på lønnsom vekst og bærekraftig bruk av naturen, samt å være en foretrukket leverandør til utvalgte kunder. Konsernet har virksomhet i Finnmark og Rogaland i Norge, i British Columbia i Canada (BC) og på Shetland (UK). Hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden juni HOVEDPUNKTER FOR har vært preget av et sterkt marked med høye priser gjennom året, men stopp av handel med Russland har ført til en lavere pris mot slutten av året enn det en kunne forvente. Produksjon av stillehavslaks avvikles og fokus rettes mot produksjon av atlantisk laks. Produksjonen i Grieg Seafood BC har vært spesielt god sammenlignet med Utviklingen ved årets slutt er nå i tråd med planen for normalisert drift og kostnadsnivå i løpet av Det arbeides systematisk med å redusere kostnadsnivået gjennom forbedret bærekraftig drift og økt kapasitetsutnyttelse Grieg Seafood Finnmark har fått tildelt 4 grønne konsesjoner. Salg av aksjene i SalmoBreed AS. REDEGJØRELSE FOR KONSERNREGNSKAP Konsernregnskapet er avlagt i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS). RESULTAT Salgsinntektene ble MNOK i 2014 for Konsernet, en økning på 11% sammenlignet med året før. Totalt ble det slaktet tonn gw, en økning på tonn fra 2013, som tilsvarer en økning på 12% var preget av lav tilbudsvekst og gode priser gjennom hele året. Som en konsekvens av Russland sitt importforbud av norsk laks ble prisene mot slutten av året lavere enn forventet. Høyere økt produksjon fra Chile har også påvirket tilbudsveksten og prisene i slutten av året. Det lave slaktevolumet i BC som følge av furunkuloseutbruddet i 2012 har påvirket driftsresultatet negativt. Driftsresultatet før endring i verdijustering av biologiske eiendeler ble 341 MNOK, sammenlignet med 348 MNOK i Driftsresultatet inkluderer gevinst på salg av aksjer med 63,8 MNOK, hvorav gevinst fra salg av SalmoBreed utgjør 60,3 MNOK. Driftsmarginen før verdijustering av biologiske eiendeler ble 12,8% i 2014 mot 14,5% i Ebit pr kilo ble på 5,3 mot 6,0 i Reduksjonen i driftsresultatet sammenlignet med 2013 skyldes noe lavere oppnådde priser gjennom året enn sammenlignet med 2013 og høyere kost på slaktet fisk. Produksjonskostnaden er fortsatt høy i Fôrprisene har økt i 2014 som følge av utviklingen i råvareprisene og svekket norsk krone ved slutten av året. Fôrprisene er sensitive for både marine og vegetabilske råvarepriser, som varierer med sesongmessige fangst- og produksjonsforhold. Behandlingskostnader mot lus og beredskap for å håndtere og redusere konsekvensen til AGD (Amoebic Gill Disease) medfører fortsatt høy produksjonskostnad både for Norge og UK. Driftsresultatet etter verdijustering av biologiske eiendeler var 214 MNOK mot 616 MNOK i Netto finanskostnader var -56 MNOK mot -73 MNOK i Rentekostnadene er lavere enn i 2013 på grunn av positiv endring i rentesatsen, selv om netto rentebærende gjeld er høyere. I 2013 hadde Konsernet waiver fra de opprinnelige lånevilkårene på den pantsikrede gjelden frem til tredje kvartal Dette medførte en økt margin. Konsernet har vært godt innenfor de opprinnelige lånevilkårene i hele 2014, noe som har gitt lavere renter. Konsernet hadde positiv netto urealisert agioinntekt i 2014 på 46 MNOK mot 26 MNOK i 2013 som følge av kortsiktig utlån i GBP og CAD. Skattekostnad for året var 23 MNOK mot 114 MNOK i Den lave effektive skattesatsen på 14,2% for 2014 er på grunn av store permanente forskjeller på grunn av gevinst ved salg av aksjer. Hensyntar man skattefrie inntekter fra salg av aksjer, er den reelle effektive skattesats 23,5%. Effektiv skattesats for 2013 var på 20,9%. Konsernet er kommet i skatteposisjon og det er avsatt 51 MNOK ved utgangen av 2014 (1,5 MNOK for 2013) til betalbar skatt relatert til norsk del. Konsernets årsresultat etter skatt i 2014 var 138 MNOK mot 431 MNOK i GRIEG SEAFOOD ASA Morselskapets årsregnskap er avlagt i henhold til norske regnskapsprinsipper (NGAAP). Selskapet oppnådde et driftsresultat for 2014 på -36 MNOK (-32 MNOK). Økning i negativt resultat skyldes blant annet utløsning av opsjoner i løpet av 2014 til en høyere kost enn avsatt på grunn av økt aksjekurs ved utløsning. Selskapet har lån til døtre i utenlandsk valuta, som har gitt en positiv urealisert agio på netto 121 MNOK i 2014, mot 66 MNOK i Det er i 2014 inntektsført konsernbidrag på 34 MNOK (88 MNOK), som bidrar til det positive finansresultatet sammen med valutainntekten. G R I E G S E A F O O D

12 Styrets beretning 2014 Morselskapets resultat etter skatt for året var 59 MNOK mot et resultat på 90 MNOK i SEGMENTENE Rogaland Driftsresultat før verdijustering ble 77 MNOK, som tilsvarer 6,1 NOK/kg. Tilsvarende for 2013 var 145 MNOK (9,6 NOK/kg). Svekkelsen i resultatet skyldes lavere slaktevolum enn i 2013, på tonn. Det meste av slaktingen i Rogaland var i første halvdel av året. Uttakskosten er høy på grunn av utslakting fra lokaliteter som hadde PD (Pancreas Disease) i 2013 og AGD (Amoebic Gill Disease). Slaktevolumet ble også påvirket av nye tilfeller av PD i 2014, som medførte høy unormal dødelighet. Konsekvensen ble tonn lavere slaktevolum i 2014 enn planlagt. PD har også medført lavere produksjon i sjø. Det har også vært uvanlig høye sjøtemperaturer med negativ påvirkning på tilveksten i sommer. En underliggende kostnadsøkning, spesielt på fôr og behandlings- og beredskapskostnader for å redusere PD, AGD og andre biologiske utfordringer, medfører en økt produksjonskostnad. Rogaland benytter seg av leppefisk mot lus, noe som har vist seg å være effektivt. Det er betydelige kostnader som har påløpt, men som har gitt gode resultater i form av lavt lusenivå. Finnmark Driftsresultat før verdijustering ble 206 MNOK, som tilsvarer 7,8 NOK/kg. Tilsvarende for 2013 var 218, MNOK (9,4 NOK/ kg). Den siste generasjonen av ørret i Finnmark ble slaktet ut i første kvartal 2014 på eksternt slakteri på grunn av manglende eksportgodkjenning til Russland. Det medførte høyere slaktekostnad. Etter dette produserer Finnmark kun atlantisk laks. Finnmark har hatt problemer med kjønnsmodning spesielt i tredje kvartal, som medførte nedklassifisering og svakere prisoppnåelse i fjerde kvartal. Interne rutiner vil bli korrigert for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden. Finnmark hadde en rømming fra en lokalitet på totalt fisk. Det ble igangsatt gjenfangst for å redusere biologiske utfordringer mest mulig. GSF jobber kontinuerlig for å forbedre interne rutiner for å unngå at denne type avvik skal skje igjen. Produksjonen i sjø har vært tilfredsstillende gjennom hele året, med unntak på noen få lokaliteter med IPN (Infectious Pancreatic Necrosis). Finnmark er tildelt 4 grønne konsesjoner i Roy-Tore Rikardsen tiltrådte i juli 2014 som ny regiondirektør som etterfølger av Håkon Volden som gikk av på samme tidspunkt. Rikardsen har 15 års erfaring fra oppdrettsnæringen, de 6 siste som produksjonssjef sjø hos Lerøy Aurora i Troms. BC Driftsresultat før verdijustering ble -48 MNOK, som tilsvarer -7,8 NOK/kg, mot tilsvarende i 2013 på -8 MNOK (-1,2 NOK/kg). Det negative resultatet skuldes lavt slaktevolum på tonn, som er en reduksjon på 482 tonn fra året før. I sommer medførte algeoppblomstring i ett av produksjonsområdene til økt unormal dødelighet, som resulterte i 500 tonn lavere slaktevolum enn planlagt og økt nedskrivningskost på grunn av dødeligheten. BC har hatt produksjon av stillehavslaks hvor tilbudet har vært høyt og som har ført til svake priser og et vanskelig marked. Stillehavslaksen har vært frosset inn. Det er i 2014 totalt nedskrevet 22 MNOK på fryselageret mot 8 MNOK i Produksjonen av stillehavslaks avvikles i BC og det vil fra fjerde kvartal 2015 kun slaktes atlantisk laks. Andelen av stillehavslaks i 2014 var (33%), mens den fra 2015 vil være vesentlig lavere (6%). Med dagens høye priser på atlantisk laks, påvirker stillehavslaks lønnsomheten negativt. Det er iverksatt omfattende tiltak på settefiskanlegget i BC, som har gitt forbedring av drift og biosikkerhet på anlegget. Tiltakene ble iverksatt i primo 2013 og produksjonen i 2014 har vært stabil med unntak av ett utbrudd av furunkulose i januar 2014, som medførte at smolt ble destruert og bygningen ble brakklagt. Grieg Seafood BC iverksatte avtaler om eksterne smoltleveranser for å sikre tilstrekkelig backup på smolt for å unngå negative produksjonskonsekvenser ved nye sykdomstilfeller på settefiskanlegget. Dette medfører en større smoltkostnad enn normalt og behov for å destruere og skrive ned backup-smolt. Som resultat av backup-systemet på smoltleveranser har Grieg Seafood fått satt ut det antall smolt som var planlagt og forventer fortsatt et slaktevolum på rundt tonn i Shetland Driftsresultat før verdijustering på Shetland ble 81 MNOK, som tilsvarer 4,2 NOK/kg. Tilsvarende for 2013 var resultatet 27 MNOK (2,1NOK/kg). Den positive resultatøkningen skyldes hovedsakelig økt slaktevolum med tonn fra 2013 (46%). Ocean Quality UK Ltd ble etablert i andre kvartal 2014 og overtok salg av all fisk for Shetland, som også har bidratt til økte marginer for regionen. Snuoperasjonen på Shetland som ble iverksatt primo 2013 har gitt vesentlig forbedring både resultatmessig og i den biologiske situasjonen. Lakselusnivåene er vesentlig redusert, men det er fortsatt en utfordring. For å klare å holde lusenivået på et tilfredsstillende nivå har det medført høye behandlingskostnader. Det har ikke vært tegn til AGD på noen av lokalitetene i Sel er fortsatt en stor utfordring, samt gjelleproblemer, som har medført høy unormal dødelighet og høye nedskrivningskostnader gjennom året. Kostnadsnivået på Shetland er fortsatt høyt. Det arbeides aktivt med forbedringstiltak for å øke produksjonen og redusere kostnadene på Shetland fremover. Ferdigstillelsen av det nye settefiskanlegget går mot slutten og den første leveransen av smolt er planlagt våren Ocean Quality Konsern Ocean Quality AS er salgsselskapet som er eid av Grieg Seafood ASA (60%) og Bremnes Fryseri AS (40%). Selskapet ble etablert i 2010 og har hovedkontor i Bergen. Fra andre kvartal 2014 ble Ocean Quality UK Ltd etablert som et 100% eid datterselskap av Ocean Quality AS. Ocean Quality er en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i Konsernet. Ocean Quality selger all fisk for Bremnes Fryseri AS og for Grieg Seafood Norge og UK. Konsernet hadde 30 ansatte, hvorav 22 menn og 8 kvinner. Driftsresultatet i Ocean Quality Konsern ble på 13 MNOK mot 8 MNOK for Omsetningen for 2014 var på MNOK mot MNOK i Volatile markedspriser har ført til vanskeligere og mer variable inntjeningsforhold for salgsleddet mot slutten 12 Å R S R A P P O R T

13 Styrets beretning 2014 av året. I tillegg har importforbud av norsk laks til Russland ført til at større volum har blitt re-allokert til andre markeder og at prisene ble lavere enn forventet i siste kvartal Et større volum fra Chile enn forventet har også medført noe lavere priser enn i 2013, men generelt har etterspørselen vært god i Ocean Quality Konsern sin egenkapital pr. 31. desember 2014 var på 40 MNOK (26 MNOK). FORSKNING OG UTVIKLING Grieg Seafood avsetter og benytter midler til forskning og videreutvikling hvert år. Dette skjer gjennom ulike aktiviteter; alt fra aktiv deltagelse i styringsgrupper i nasjonale forskningsprosjekt til lokale test- og utprøvingsprosjekter i regionene. Disse aktivitetene har fokus på å finne løsninger på biologiske og tekniske utfordringer på kort og/eller lang sikt, som igjen er med på å effektivisere daglig drift i anleggene våre. Konsernet arbeider med mange ulike prosjekter, alt fra forbedring av fiskehelse og velferd, effektiv drift av store enheter, fôringskontroll og optimalisering av settefiskproduksjon i store resirkuleringsanlegg. BALANSE Bokført verdi av Konsernets aktiva var MNOK pr. 31. desember 2014, sammenlignet med MNOK ved utgangen av Av dette utgjorde goodwill 109 MNOK og lisenser MNOK. Investeringer i varige driftsmidler er hovedsakelig relatert til investeringer i settefiskanlegg på Shetland og vedlikeholdsinvesteringer. Virkelig verdijustering av biomassen var positiv som følge av at forventede fremtidige salgspriser vil overstige påløpte produksjonskostnader. Konsernets egenkapital var MNOK pr. 31. desember Tilsvarende tall ved utgangen av 2013 var MNOK. Egenkapitalandelen var ved utgangen av året 44%, mot 43% for Positiv inntjening i 2014 bidrar til økt soliditet. FINANSIERING Konsernets netto rentebærende gjeld ble økt fra MNOK til MNOK ved utgangen av Dette er en økning på 159 MNOK. Konsernets kredittfasiliteter ble refinansiert i juni 2014 i et banksyndikat bestående av Nordea og Danske Bank. Det nye syndikatlånet er 5-årig og består av et terminlån på 900 MNOK med 10 års avdragsprofil, samt en revolverkreditt på 600 MNOK. Samtidig med opptrekk av det nye syndikatet ble det gamle syndikatlånet nedbetalt med totalt MNOK i Ved etablering av det nye syndikatlånet ble terminlån etablert med 900 MNOK. Revolverkreditten er trukket opp med 200 MNOK ved utgangen av årsslutt. Ytterligere trekkrettigheter utgjør 400 MNOK. Revolverkreditten i det nye syndikatet er klassifisert som langsiktig, da det ikke er betingelser om å fornye revolverkreditten hvert år. Det nye terminlånet er nedbetalt med 45 MNOK i Obligasjonslånet på 400 MNOK forfaller i sin helhet i desember Det er påbegynt et arbeid med å fornye obligasjonslånet. Konsernet benytter seg hovedsakelig av leasing ved investering i nye fôrflåter og annet operativt utstyr. Konsernet har en leasingramme på 350 MNOK, hvorav 290 MNOK er trukket opp. Konsernet har vært innenfor alle lånevilkårene i KONTANTSTRØM Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble redusert med 160 MNOK til 157 MNOK i 2014 fra 317 MNOK i Økning i arbeidskapitalen er relatert til biomasseoppbygging og økte utestående fordringer, samt positiv inntjening på driften i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2014 var -234 MNOK mot -147 MNOK i Investeringsutbetalinger relatert til anleggsmidler utgjorde 312 MNOK. I 2013 var tilsvarende beløp 164 MNOK. Netto kontantstrøm fra finansiering var 52 MNOK mot -249 MNOK i Det har vært netto opptrekk av gjeld som nevnt under finansiering, som gir en positiv kontantstrøm fra finansiering i 2014 sammenlignet med 2013, hvor det ble gjennomført netto nedbetaling. For 2014 ble det en netto endring i kontantekvivalenter på -25 MNOK. Disponibel kontantbeholdning var 144 MNOK pr. 31. desember GRIEG SEAFOOD ASA Morselskapet hadde en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 106 MNOK mot 141 MNOK i Kontantstrøm fra investeringsaktivitet er negativ med 121 MNOK mot positiv 52 MNOK i Det har vært en nettoutbetaling av konsernfordringer i Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er -8 MNOK (-265 MNOK). I 2014 har det vært trukket opp ny langsiktig gjeld og det opprinnelige rentebærende lånet har blitt nedbetalt. For 2014 ble det en nettoendring i kontantekvivalenter på -22 MNOK. Disponibel kontantbeholdning var 96 MNOK pr. 31. desember FORTSATT DRIFT For 2014 oppnådde Konsernet et årsresultat på 138 MNOK etter skatt. Alle lånevilkår har vært oppfylt gjennom hele 2014 og Konsernet har betjent sin gjeld i henhold til finansieringsavtaler. Det utarbeides prognoser for de neste 3 årene, som viser en positiv og god kontantstrøm basert på konservative forutsetninger for lakseprisen. Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av Konsernets eiendeler og gjeld, finansielle posisjon og finansielle resultater. Basert på ovenstående redegjørelse for Konsernets resultat og stilling bekrefter styret i samsvar med norsk regnskapslov at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og at denne forutsetningen er til stede. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT I GRIEG SEAFOOD ASA Selskapets utbyttestrategi er et årlig utbytte på rundt 25% av resultat før biomassejusteringer, etter skatt. På grunn av sviktende resultater og oppbygging av arbeidskapital, er det ikke utbetalt utbytte siden Styret vil foreslå et utbytte på NOK 0,50 pr aksje tilsvarende omlag 25% av resultatet for Styret vil be generalforsamlingen om å videreføre fullmakten fra Morselskapet Grieg Seafood ASA hadde et årsoverskudd for 2014 på 59 MNOK. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at Selskapets overskudd disponeres således: Avsatt til utbytte (NOK 0,5 pr aksje) Overført til opptjent egenkapital Total disponert 55 MNOK 4 MNOK 59 MNOK G R I E G S E A F O O D

14 Styrets beretning 2014 RISIKO OG RISIKOSTYRING Konsernet er utsatt for risiko knyttet til flere forhold; som biologisk produksjon, endringer i laksepris, politisk risiko for handelshindringer, samt finansiell risiko som endringer i renter, valutakurser og likviditet. Konsernets internkontroll og risikosituasjon er under kontinuerlig observasjon og forbedring. Arbeid for å redusere ulike risiko elementer har høy prioritet. Ledelsen har etablert et rammeverk for å styre og eliminere mest mulig av den risikoen som kan hindre at en når sine mål. Vi viser til dokumentet om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for Grieg Seafood ASA for mer utfyllende informasjon. FINANSIELL RISIKO Konsernet driver innenfor en bransje som har høy volatilitet, som fører til økt finansiell risiko har vært et stramt finansielt marked, som det også var i 2013, basert på at finansinstitusjoner har økte krav fra eksterne myndigheter for å tilfredsstille sine egne krav til soliditet og likviditet. Dette har medført mindre fri likviditet tilgjengelig i markedet og kravene til låntaker har økt. Finansiell og kontraktsmessig sikring vurderes løpende, i kombinasjon med driftsmessige tiltak. Ledelsen utarbeider rullerende likviditetsprognoser som går over tre år. Det tas her inn konservative lakseprisforutsetninger, og man beregner likviditetsbehovet med dette som utgangspunkt. Det er denne prognosen som ligger til grunn for behov for finansieringsramme. Med den finansieringen som Konsernet har ved årsskiftet, vurderes nivået på denne risikoen å være tilfredsstillende. Obligasjonslånet skal refinansieres i løpet av 2015 og administrasjonen har påbegynt arbeidet med å få på plass nytt lån innen første halvår Det er alltid en markedsrisiko tilknyttet en slik plassering. Den nye langsiktige finansieringen inkluderer en revolverkreditt på totalt 600 MNOK. Den er fleksibel, da man kan trekke opp innenfor 1 måned eller lengre periode, avhengig av Konsernets behov for likviditet. I 2014 har man trukket opp innenfor en 3-månedersperiode, som tilsvarer samme periode som renteswapavtalene er inngått for. En nærmere omtale av enkelte kategorier følger nedenfor. VALUTARISIKO Ved omregning av utenlandske datterselskapers resultatregnskap og balanse har Konsernet sin største eksponering mot CAD og GBP. Hovedstrategien er å redusere valutarisiko gjennom finansiering av virksomheten i lokal valuta. Alle langsiktige lån til datterselskapene fra mor er i lokal valuta. Langsiktige lån til datterselskapene blir betraktet som nettoinvestering, da lånene ikke skal tilbakebetales til mor. Datterselskapene vil ha behov for langsiktig finansiering i all fremtid. Valutaeffekt av nettoinvestering inngår i utvidet resultat (OCI) i Konsernet. Inntektene for den norske del er NOK og valutarisikoen er overført til salgsselskapet. Det samme gjelder for UK. For BC er inntekten i USD. For å redusere valutarisiko mellom USD og CAD blir det inngått valutakontrakter for å sikre volatiliteten. Ved årsskiftet er det inngått kontrakter med varighet til juni Valutasituasjonen blir løpende vurdert mot volatiliteten i valutaene. Den gjenværende nettoeksponeringen overvåkes regelmessig. Vi viser til note 3 for nærmere informasjon. RENTERISIKO Konsernet er eksponert mot renterisiko gjennom sine låneaktiviteter. Konsernet er utsatt for varierende rentenivåer i finansieringen av virksomhetene i alle regioner. Eksisterende lån er i hovedsak inngått med flytende rente. Det er imidlertid inngått egne fastrentekontrakter for å redusere renterisikoen. Konsernet har en policy om at en viss prosent av Konsernets rentebærende gjeld skal være sikret via renteswapavtaler. En gitt andel vil være flytende, mens en for resterende andel vil vurdere å gå inn og ut av sikringer. LIKVIDITETSRISIKO Selskapets egenkapitalandel har styrket seg i Rentebærende gjeld er økt fra 2013, som følge av høye investeringer i 2014 og oppbygging av biomasse. Ledelsen overvåker Konsernets likviditetsreserve bestående av lånefasilitet og bankinnskudd, samt kontantekvivalenter basert på forventede kontantstrømmer. Dette blir utført på konsernnivå i samarbeid med driftsselskapene. Ledelsen og styret arbeider mot å opprettholde en høy egenkapitalandel for å være godt rustet mot finansielle og operasjonelle utfordringer. Med henblikk på bransjens dynamiske natur, har Konsernet som målsetning å opprettholde fleksibiliteten i finansieringen. Det ble gjennomført refinansiering i juni 2014, som har gitt Konsernet vesentlig økt fleksibilitet og finansierer Konsernets vekstplaner. OPERASJONELL RISIKO Håndteringen av den operasjonelle risiko har vært akseptabelt 2014, men styret ser at det er viktig å ha fokus på ytterligere forbedringer på den biologiske utvikling. Det ble iverksatt snuoperasjonen i 2013 på Shetland, som har gitt positiv utvikling i Sel og lus er fortsatt en utfordring på Shetland. Rutiner for håndtering av lus er iverksatt og er under kontinuerlig oppfølging. Det har ikke vært noen tilfeller av AGD i BC hadde et uhell med furunkuloseutbrudd i januar 2014, men etter det har produksjonen i settefiskanlegget gått svært bra. Utfordringen i BC er lavt oksygennivå i sjø med oppblomstring av alger, som har medført stor dødelighet i BC på sensommeren. Produksjonen i BC har ellers vært god. For Rogaland har det vært høye sjøtemperaturer som har medført lav tilvekst og utbrudd av PD, med påfølgende stor dødelighet. Finnmark har hatt god produksjon i løpet av året med unntak av kjønnsmodning, som medførte reduksjon i kvalitet. Policy for Konsernet er at det er nulltoleranse for rømning. Det har vært tre rømninger i Finnmark i Det er satt fokus på opplæring av ansatte for å få bedre biologisk kunnskap og interne rutiner. For ytterligere omtale av finansielle risikoer (valuta, renter, kreditt og likviditet), henvises til note 3 i konsernregnskapet. SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT Konsernets viktigste kostnadsdrivere, risiko og muligheter er i økende grad knyttet til måten vi håndterer vår påvirkning på miljøet, våre medarbeidere og lokalsamfunnene vi operer i. Systematisk arbeid med å sikre balansert bærekraft er derfor grunnleggende for å kunne legge til rette for langsiktig og lønnsom vekst, og er i økende grad en forutsetning for 14 Å R S R A P P O R T

15 Styrets beretning 2014 bransjens levedyktighet. I 2013 gjennomførte Konsernet en vurdering for å tydeliggjøre prioriterte områder for bærekraft, som er fulgt opp videre i Prioriteringen skal sikre at vår innsats svarer til våre viktigste interessenters forventninger til oss, og samtidig er ressurseffektivt med tanke på vår strategi og langsiktige verdiskapning. Prioriteringen har også hensyntatt våre langsiktige forpliktelser gjennom Global Salmon Initiative. En fullstendig redegjørelse for Konsernets tilnærming, innsats, resultater og ambisjoner knyttet til prioriterte bærekraftsområder er tilgjengelig i Samfunnsansvars- og bærekraftsrapporten. Konsernets prioriterte bærekraftsområder som redegjøres for i rapporten er delt inn i hovedområder; ytre miljø, arbeidsmiljø og sosiale forhold. Innenfor ytre miljø er det fiskehelse, lus og rømming som er fokusområdene. Innenfor de myke faktorene er det HMS og arbeidsmiljø. Sosiale forhold er delt i tre hovedområder; kvalitet og matsikkerhet, ringvirkninger i lokalsamfunn og anti-korrupsjon. MEDARBEIDERE Av Konsernets 651ansatte ved utgangen av 2014 var 341 i Norge, 222 på Shetland og 88 i Canada. Styret vil gi honnør til de ansatte for godt arbeid i året som er tilbakelagt. Konsernet har overvekt av mannlige ledere og medarbeidere. Totalt er 523 menn og 128 kvinner ansatt i Konsernet. Medarbeiderpolicyen er å legge forholdene til rette for å beholde og tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere av begge kjønn. At Konsernet er et internasjonalt konsern, gjenspeiles også i det faktum at 36 ulike nasjonaliteter har ansettelse i Konsernet. Det er totalt 173 ansatte med opprinnelse fra annen nasjonalitet enn det landet man arbeider i. Det aksepteres ingen diskriminering relatert til kjønn, religion, kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonshemning eller på andre områder. Målet er å drive virksomheten basert på likhet og respekt. Med tanke på menneskerettigheter og likebehandling er vi ikke utsatt for betydelig risiko. Det jobbes fokusert for å sikre likebehandling og unngå diskriminering. Korttidssykefravær for konsernet var 3,57% og langtidssykefravær 2,0%. For nærmere informasjon, se Samfunnsansvars- og bærekraftsrapporten under avsnitt om medarbeideres helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. All forvaltning av menneskelige ressurser blir håndtert lokalt i henhold til lokale regler og instrukser, og i samsvar med interne retningslinjer for Konsernet. Arbeidsmiljøet i Konsernet vurderes tilfredsstillende, samtidig som det arbeides aktivt for å redusere sykefravær og skader. GRIEG SEAFOOD ASA Morselskapet hadde 14 ansatte på hovedkontoret i Bergen, hvorav fem menn og en kvinne i ledende stilling. Korttidssykefravær i morselskapet var 0,84% og langtidssykefravær 0,0%. Det ble ikke registrert skader/ulykker i Selskapet i Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Grieg Seafood ASAs virksomhet utøves i henhold til norsk lovgivning og reguleringer for godt eierskap og selskapsledelse (NUES anbefaling). Selskapet har som målsetning å etterleve alle relevante lover og forskrifter, samt norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Det samme gjelder alle andre selskaper tilhørende Konsernets kontrollsfære. Prinsippdokumentet som er vedlagt styrets årsberetning gjelder derfor så langt det rekker for alle selskaper innenfor Konsernet. ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER Vi erklærer etter beste viten at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2014 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av Konsernet og Konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til Selskapet og Konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer Selskapet og Konsernet står overfor. UTVIKLINGEN ETTER ÅRSSKIFTET Ved inngangen til 2015 var prisnivået relativt høyt, men i første kvartal har det vær stor volatilitet i prisene. Dette skyldes delvis MTB-utslakting i forbindelse med at det ble gitt midlertidig økt MTB for næringen i Norge, som går ut første kvartal Videre har det så langt vært en relativt mild vinter i Norge, noe som også har bidratt til økt produksjon. Bortfallet av det russiske markedet påvirker fortsatt prisen negativt. Denne effekten vil avta fremover. Den totale tilbudsveksten som forventes i 2015 er fortsatt lavere enn historisk etterspørselsvekst. En fortsatt svak kronekurs forventes også å bidra til høyere priser i Europa og i USA. Men volatiliteten i valutamarkedene er fortsatt høy. Ocean Quality utvider sin virksomhet til også å gjelde salg av Grieg Seafood sin fisk i BC. Dette er iverksatt fra og med Ocean Quality North America Inc. er eid 100% av Ocean Quality AS. Den biologiske situasjonen var vært god i starten av Dette gjelder spesielt for BC og Finnmark. Dårlig vær på Shetland har ført til noen tapte fôringsdager. FREMTIDSUTSIKTER Oppdrettsbransjen er svært volatil og det vil alltid være betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Effekten av importforbud til Russland ble en større effekt ved utgangen av året med lavere priser enn forventet i fjerde kvartal Resultatet er at større volum fortsatt må relokeres til Europa og Asia. Russland sin svake økonomi har endret forbrukermønsteret, som på sikt kan gi større usikkerhet for det europeiske markedet på tilbudsveksten. Det chilenske volumet har økt mer enn forventet og de har kommet raskere tilbake med et høyt volum. Samtidig er det bedre økonomi for den enkelte forbruker i USA, som kan gi høyere etterspørsel etter laks. Den totale tilbudsveksten som forventes i 2015 er fortsatt lavere enn historisk etterspørselsvekst. Vi ser en positiv endring av den enkelte forbrukers spisevaner, som går til å være mer rettet mot fersk fisk enn andre matvarer, og som på lang sikt kan gi en vedvarende høyere etterspørsel. Grieg Seafood forventer et slaktevolum i 2015 på tonn i henhold til eksisterende produksjons planer. Dette er en økning på tonn (11,2%) fra BC vil da være tilbake med et normalisert slaktevolum på rundt tonn. Produksjonen i BC har vært svært bra i 2014, noe som vil gi lavere kostnader på produksjon i sjø i På Shetland og i Finnmark vil slaktevolumet gå noe ned i Dette har sammenheng med tilpasning til sone- og lokalitetsstrukturene i disse regionene, G R I E G S E A F O O D

16 og vil føre til noe høyere kost i Slaktevolumet for de to regionene forventes å øke igjen i For Rogaland er det planlagt økt volum i Grieg Seafood Finnmark sin tildeling av 4 grønne konsesjoner legger grunnlaget for betydelig vekst i denne regionen. Grieg Seafood besluttet i 2014 å avvikle produksjon av stillehavslaks i BC, og fokusere virksomheten rundt produksjon av atlantisk laks i samtlige regioner. Grieg Seafood har et uutnyttet produksjonspotensial i eksisterende lisenser, i tillegg til den vekst som potensielt ligger i nye lisenser, herunder ved tildeling av grønne lisenser. Grieg Seafoods viktigste mål er å forbedre konsesjonsutnyttelse, samt redusere kostnader gjennom kontinuerlig forbedring av de biologiske prestasjoner. Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av interne rutiner og opplæring av ansatte. Hovedfokus fremover er fortsatt å øke produksjonen på eksisterende lisenser i Norge, i tillegg til å fullføre snuoperasjonene på Shetland og BC. Andreas Kvame er ansatt som ny CEO og vil begynne senest 1. juni Han har lang erfaring fra ledelse av større operative enheter i oppdrettsnæringen. Bergen, 23. mars 2015 STYRET I GRIEG SEAFOOD ASA 16 Å R S R A P P O R T

17 17 GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT BÆREKRAFTSRAPPORT

18 18 GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT 2014 HVORFOR BÆREKRAFT ER VIKTIG FOR GRIEG SEAFOOD For å drive fiskeoppdrett er man avhengig av at lokalsamfunnene ønsker å ha lakseoppdrett i sitt nærmiljø. Fiskeoppdretteres viktigste kostnadsdrivere, risiko og muligheter er i økende grad knyttet til måten vi håndterer vår påvirkning på miljøet, våre medarbeidere og lokalsamfunnene vi operer i. Systematisk arbeid med å sikre balansert bærekraft er derfor grunnleggende for å kunne legge til rette for langsiktig og lønnsom vekst, og er i økende grad en forutsetning for bransjens levedyktighet. Fiskeoppdrett er basert på forvaltning av felles naturressurser. God forvaltning av disse ressursene er av høy interesse for våre interessenter og essensielt for vår egen lønnsomhet. Det tydeligste eksemplet på dette er fiskebiologi og driftsutfordringer som sykdom lakselus og rømming som er viktig med tanke på det lokale økosystemet, samt for produktkvalitet, behandlingskostnader og svinn. For å drive fiskeoppdrett er man avhengig av at lokalsamfunnene ønsker å ha lakseoppdrett i sitt nærmiljø. Det er derfor viktig for oss at lakseoppdrett bidrar til å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnene hvor laks produseres og foredles, både med tanke på miljøpåvirkning og med tanke på samfunnsmessige ringvirkninger. Vi er et aktivt medlem av Global Salmon Initiative (GSI). GSI er en gruppe på 17 selskaper, som representerer omkring 70 % av den globale produksjonen av laksefisk. Disse har forpliktet seg til samarbeid og åpenhet, for å oppnå et felles mål om å produsere et bærekraftig og sunt produkt som møter en voksende befolknings behov for proteiner, samtidig som negativ miljøpåvirkning reduseres og påvirkning på lokalsamfunnet forbedres. GSI-initiativet forplikter oss til flere ambisiøse mål: Minimere miljøpåvirkningen Sikre bærekraftig fór Forbedre vår påvirkning på samfunn og lokalmiljø Støtte økonomisk vekst og stabilitet Produsere et sunt og næringsrikt produkt på en bærekraftig måte I 2014 har vi, i samarbeid med de andre GSI-medlemmene, fortsatt arbeidet med å utvikle initiativets fokus. Dette har blant annet skjedd gjennom jevnlige møter mellom de administrerende direktørene i medlemsbedriftene. En prioritet i disse møtene har vært å utvikle felles måleindikatorer og tilnærminger knyttet til åpenhet og kommunikasjon. Global Salmon Initiative (GSI) GSI er en gruppe på 17 selskaper, som representerer over 70 % av den globale produksjonen av laksefisk. Disse har forpliktet seg til samarbeid og åpenhet, for å oppnå et felles mål om å produsere et bærekraftig og sunt produkt som møter en voksende befolknings behov for proteiner, samtidig som negativ miljøpåvirkning reduseres og påvirkning på samfunnet forbedres. FAO forventer at verdens befolkning øker til 9 milliarder innen 2025 Behovet for protein forventes å øke med 70% på verdensbasis Opprettsfisk kan sørge for daglig tilgang på mat for mer enn 500 millioner mennesker innen 2050

19 19 GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT 2014 VÅRE PRIORITETER Alle aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst i høyre hjørne er vurdert som mest vesentlige. Grieg Seafood har identifisert og definert våre viktigeste satsingsområder for bærekraft. Våre prioriterte bærekraftaspekt skal sikre at vårt arbeid med bærekraft fokuseres rundt områder som er av høy viktighet for våre nøkkelinteressenter og i tillegg er viktig for vår måloppnåelse og evne til langsiktig verdiskaping. Prioriteringen har også hensyntatt de langsiktige forpliktelsene GSI-medlemskap innebærer. Vår vesentlighetsvurdering Identifiseringen og prioriteringen av vesentlige bærekraftaspekt ble gjennomført i henhold til retningslinjene utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI) G4. En tverrfaglig gruppe inkludert representanter fra ledergruppen har vært involvert i utarbeidelsen og forankringen av dette arbeidet. Vurderingen, som ble gjennomført i 2013 og oppdatert for å hensynta GSI i 2014, tok utgangspunkt i en kartlegging av hvilke forventninger våre interessenter har til oss. De identifiserte bærekraftaspektene ble deretter rangert med tanke på viktighet for hver enkelt interessentgruppe, og en vurdering av potensiell risiko og muligheter knyttet til vår måloppnåelse og evne til langsiktig verdiskaping. Matrisen viser bærekraftaspektene som ble identifisert i vesentlighetsanalysen, og tydeliggjør våre prioriteringer. Alle aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst i høyre hjørne er vurdert som mest vesentlige. Denne rapporten beskriver vår tilnærming til å håndtere vesentlige bærekraftaspekt. For hvert vesentlige bærekraftaspekt beskrives våre hovedprinsipper, innsats, resultater og fremtidige mål og ambisjoner. Våre prioriterte bærekraftaspekt er: Matvaretrygghet og kvalitet Fiskehelse Lusebekjempelse Rømmingskontroll Ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø Anti-korrupsjon og integritet Ringvirkninger i lokalsamfunn Åpenhet og interessentdialog (denne delen) VIKTIG FOR INTERESSENTER Utslipp av organisk materiale og næringssalter Estetiske hensyn Ressurs- og klimaeffektiv foredling Mangfold blant ansatte Arealbruk og kapasitetsutnyttelse Forskning og Utvikling Veldedighet utenfor lokalsamfunn Klimaeffektiv administrasjon VIKTIG FOR GRIEG SEAFOOD Vesentlighetsanalyse for bærekraft Lusebekjempelse Utslipp av kjemikalier Rømmingskontroll Matvaretrygghet og kvalitet Antikorrupsjon og integritet Ansattes helse og sikkerhet Åpenhet og Arbeidsmiljø og interessentdialog Arbeidstakerrettigheter Krav til bærekraftig fôr Foretaksstyring og forutsigbarhet Fiskehelse

20 20 GRIEG SEAFOOD - BÆREKRAFTSRAPPORT 2014 Åpenhet og interessentdialog i 2014 Vi jobber for å utvikle vår kommunikasjon slik at den til enhver tid møter informasjonsbehovet til våre interessenter. Dette fokuset henger også sammen med våre verdier; åpenhet, respekt og ambisjon. Vi er i dialog med våre interessenter gjennom ulike tiltak og tilnærminger. Figuren nedenfor gir en oversikt over noen av disse, og oppsummeringen under fremhever hvilke aspekter interessentene har vært mest opptatt av i dialogen med oss. Nasjonale og internasjonale myndigheter Investorer og kapitalforvaltere Eiere Grieg Seafood Kunder Leverandører Medarbeidere Lokale myndigheter og lokalsamfunn Interesseorganisasjoner nteressentdialog 2014

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer