Årsberetning Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Side 1"

Transkript

1

2 RÅDMANNENS INNLEDNING POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET Politisk virksomhet Bystyrets sammensetning Bystyrets sammensetning Kommunestyrevalget Administrativ organisering REGNSKAP Styringskart økonomi Hovedtall for Vesentlig endring fra 2010-regnskapet Driftsregnskapet Driftsutgifter Enhetenes resultater Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Finansforvaltning Kultur-, nærings-, og utviklingsfondet Formidlingslån Økonomiske nøkkeltall KOSTRA SAMFUNNSUTVIKLING Styringskart samfunnsperspektivet Samfunnsutvikling Befolkningsutvikling Boligbygging Sysselsetting og arbeidsledighet Klima, miljø og landbruk Beredskap Andre aktuelle saker BRUKERPERSPEKTIVET Oppveksttjenestene Skole Oppveksttjenestene Barnehage Arendalsmodellen Helse- og omsorgstjenestene Østre Agder brannvesen Østre Agder krisesenter Østre Agder overformynderi Legevakten i Arendal Samhandlingsreformen samarbeidet i Østre Agder Oppfølging av regionplan Agder Andre tjenester ARBEIDSGIVERSTRATEGI Styringskart arbeidsgiverstrategi Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen Lederutvikling Nærvær Helse, miljø og sikkerhetsarbeid Side 1

3 5.6. Likestilling og mangfold Implementering av IKT systemer ARENDAL EIENDOM KF Innledning Styret i Arendal Eiendom KF: Styremøter Organisering Gjennomføring av styrets strategi Spesielle utfordringer i Fellessamlinger mv HMS sertifisering Avdelingene Planlagt vedlikehold Kompetanseplan Organisasjonsutvikling/innovasjon Investeringsprosjekter ARENDAL HAVNEVESEN KF Årsberetning Årsregnskapet Kort oversikt havneaktivteten Vedlegg til årsberetningen Vedlegg 1: Enhetenes bemanningsoversikt årsverk Vedlegg 2: Oversikt over kommunal virksomhet ivaretatt av andre Vedlegg 3: Utvalgte tjenesteindikatorer KOSTRA Side 2

4 RÅDMANNENS INNLEDNING Det store bildet viser at Arendal fortsatt er i en positiv utvikling. Befolkningsveksten er også i 2011 større enn landsgjennomsnittet. Det ble bygd mange nye boliger og sysselsettingen øker. Samtidig er det skyer i horisonten. Sysselsettingen vokste svakere enn befolkningsveksten i 2011 og ledigheten var hele året klart høyere enn landsgjennomsnittet. Levekårsutfordringene sett i et nasjonalt bilde er fortsatt store. Det er mange unge voksne som ikke er selvhjulpne og som ikke klarer å leve av egen inntekt. Antall bekymringsmeldinger til barnevernet og antall barn under offentlig omsorg, øker. For Arendal kommune viser resultatene for 2011 at volum og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon er i en god utvikling. Det gjøres svært mye godt arbeid og resultatene fra medarbeidertilfredshetsundersøkelsen er de beste som er målt, siden systematisk måling kom i gang i 2001 (måling annethvert år siden den gang). Regnskapsresultatet for 2011 er bedre enn budsjettert. Regnskapet gjøres opp i balanse, men netto driftsresultat er negativt. Det vil si at kommunen i 2011, som flere av de senere åra, har hatt større løpende utgifter enn løpende inntekter. Dette kan ikke fortsette. Investeringene, spesielt i kommunens bygningsmasse, har siste år vært meget store og i det alt vesentlige finansiert med lån. Dette presser kommunens økonomi. Samtidig er det vedtatt og igangsatt ytterligere byggeprosjekter finansiert med lån. Regnskapet for 2011 viser tydelig at skal kommunen klare å gjennomføre vedtatt ambisjonsnivå for drift og investering i åra som kommer, må det arbeides kontinuerlig med å identifisere og gjennomføre tiltak som bedrer driftsbalansen i regnskapene framover. Sterk vekst i kommunens pensjonskostnader sammen med gjeldsbelastningen gjør denne utfordringen særlig stor. Årsberetningen lest i sammenheng skaper inntrykk av en organisasjon som henger godt sammen. Når resultatene målt i volum og kvalitet utvikler seg så positivt som de gjør, og medarbeidernes trivsel øker, kan det neppe bety annet enn at samspillet mellom bystyrets ledelse, administrativ ledelse på ulike nivå og ansatte fungerer bra. Videre framgår det av årsberetningen at de ulike virksomhetsområdene har et kontinuerlig fokus på å finne mer effektive måter å løse oppgavene på. Det konstruktive endringsfokus som i økende grad preger organisasjonen, er den faktor som gjør det mulig å tro på at selv de store 3

5 økonomiske utfordringene som ligger foran, vil la seg løse gjennom målbevisst og godt arbeid politisk og administrativt. Harald Danielsen rådmann 4

6 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET 1.1. Politisk virksomhet I figur 1 er vist hvordan den politiske virksomheten er organisert fra høsten 2011 etter kommunevalget. Styrene for kommunale foretak Bystyret 39 medlemmer Kontrollutvalget klageutvalget Politikkområde Komité for oppvekst Komité for helse og omsorg Komité for kultur, miljø og næring Ungdommens bystyre Driftsorientert politikkområde Formannskapet Administrasjonsutvalget Kommuneplanutvalget Øvrige folkevalgte organer Rådmann Administrasjon - tjenesteproduksjon Figur 1: Politisk organisering fra høsten

7 1.2. Bystyrets sammensetning Arendal bystyre hadde frem til oktober 2011følgende medlemmer som i oversikten er fordelt på de komiteer de tilhører: Ordfører Torill Rollstad Larsen, Sp fra april, tidl. Uavh/Ap Varaordfører Tormod Vågsnes, Krf. Komité for kultur, miljø og næring (13 medlemmer) Leder: Milly M.O. Grundesen, Sp Arbeiderpartiet: Gjermund Orrego Bjørndal Line Haugland Vigdis S. Thorbjørnsen Josef Hæier Kristelig folkeparti: Tormod Vågsnes Knut Mørland (frem til august) Fremskrittspartiet: Arne Austenå Torbjørn Nilsen Øyvind Pedersen Høyre: Peder Syrdalen (Nestleder) Kristoffer Andreas Lyngvi Sosialistisk venstreparti: Karen Landmark Komité for oppvekst (12 medlemmer) Leder: Terje Eikin, Krf Arbeiderpartiet: Nils Johannes Nilsen Robert Cornels Nordli Yngvar Langås Senterpartiet: Kristen Bjormyr Venstre: Dega Abdi Aman Fremskrittspartiet: Åshild Karoline Haugland (Nestleder) Anders Kylland Høyre: Cato Johan Normann Linda Skjulestad Sosialistisk venstreparti: Hayette Aidaoui Mahmoud Pensjonistpartiet: Jon Kolbjørn Lindset Komité for omsorg (12 medlemmer) Leder: Atle Svendal, Ap Arbeiderpartiet: Eldrup Andreas Hansen Kristelig folkeparti: Tone Helene Strat Venstre: Jan Kløvstad Fremskrittspartiet: Ingrid Dorthea Skårmo Høyre: Irene Henriksen Aune (Nestleder) Einar Halvorsen Sosialistisk venstreparti: Rune Sævre Pensjonistpartiet: Odd Longum John Tellmann Tjuslia Uavhengige: Tove Skyttemyr Trygve Møgster Merknad: Ordfører Torill Rolstad Larsen og leder av kontrollutvalget Edward Terjesen, Frp, er ikke komitémedlemmer. Sammensetning av formannskap og planutvalg: For Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre: Torill Rolstad Larsen (Sp, tidl. Uavh/Ap), Nils Johannes Nilsen (Ap)Tormod Vågsnes (Krf), Tone Helene Strat (Krf), Kristen Bjormyr (Sp). For Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet: Arne Austenå (Frp), Ingrid Dorthea Skårmo (Frp). For Høyre: Einar Halvorsen, Irene Henriksen Aune. 6

8 1.3. Bystyrets sammensetning Arendal bystyre fikk etter valget 2011 følgende medlemmer som i oversikten er fordelt på de komiteer de tilhører: Ordfører Einar Halvorsen, H - Varaordfører Anders Kylland, Frp Komité for kultur, miljø og næring (12 medlemmer) Leder: Arne Austen, Frp Høyre: Benedikte Nilsen Geir Fredrik Sissener Kristin U. Finckenhagen Peder Syrdalen Fremskrittspartiet: Liv Heidi Arnesen Kristelig folkeparti: Kari-Mette Jomaas Arbeiderpartiet: Yngvar Langås Jarl Steinar Odinsen Morten Kraft Venstre: Pål Koren Pedersen Sosialistisk venstreparti: Rune Sævre (Nestleder) Komité for oppvekst (12 medlemmer) Leder: Maren C.Smith- Gahrsen, Krf Høyre: Kristoffer Andreas Lyngvi Robert Myhren Andre Roshan Fremskrittspartiet: Anders Kylland Torbjørn Nilsen Arbeiderpartiet: Robert Cornels Nordli Atle Svendal (Nestleder) Nina Jentoft Venstre: Anne Cathrine Høyesen Hall Sosialistisk venstreparti: Hayette Aidaoui Mahmoud Pensjonistpartiet: Odd Longum Komité for omsorg (13 medlemmer) Leder: Irene Henriksen Aune, H Høyre: Roar Gundersen Tore Oland Knut Arne Tveiten Fremskrittspartiet: Ingrid Dorteha Skårmo Edward Terjesen Kristelig folkeparti: Tormod Vågsnes Arbeiderpartiet: Line Haugland Asbjørn Karl Olsen Venstre: Jan Kløvstad (Nestleder) Sosialistisk venstreparti: Einar Krafft Myhren Senterpartiet: Olaf Nordbø Bakke Pensjonistpartiet: John Tellmann Tjuslia Merknad: Ordfører Einar Halvorsen, H og leder av kontrollutvalget Jan Askeland, Ap, er ikke komitémedlemmer. Sammensetning av formannskap: Fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti: Einar Halvorsen (H), Irene Henriksen Aune (H), Kristin U. Finckenhagen (H), Anders Kylland (Frp), Tormod Vågsnes (Krf). Fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Robert Cornels Nordli (Ap), Line Haugland (Ap), Rune Sævre (SV) Fra Senterpartiet og Venstre: Pål Koren Pedersen (V). 7

9 Sammensetning av kommuneplanutvalg: Fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti: Tormod Vågsnes, leder (Krf), Einar Halvorsen, nestleder (H), Irene Henriksen Aune (H), Ingrid Dorthea Skårmo (Frp), Torbjørn Nilsen (Frp). Fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Robert Cornels Nordli (Ap), Line Haugland (Ap), Einar Krafft Myhren (SV). Fra Senterpartiet og Venstre: Cathrine Høyesen Hall (V). Oversikt over behandlede saker: Bystyret Formannskapet Planutvalget* Driftsstyret 177 Kommuneplanutvalget* 56 *Planutvalgets oppgaver inngår i kommuneplanutvalget fra oktober 2011 Figur 2: Antall behandlede saker Kommunestyrevalget 2011 Kommunestyrevalget ble gjennomført etter valglovens krav og i tråd med sentrale forskrifter ved tidligstemmegivning i Arendal kultur- og rådhus og ordinær forhåndstemmegivning ved Arendal bibliotek og Arendal kultur- og rådhus og ved oppmøte i kommunens 17 valgkretser på valgdagen. Oversikten under viser resultatet ved kommunestyrevalget: Antall stemmeberettigede: Antall fremmøtte: (60,31 %) Antall blanke stemmer: 54 Antall forkastede stemmer: 30 Liste Opptalte stemmer %-vis fordeling Ap ,63 SV ,43 Sp 598 3,12 Krf ,65 V ,75 H ,09 Frp ,83 Kyst 37 0,19 PP ,86 Vpp 87 0,44 Figur 3: Kommunestyrevalget stemmefordeling

10 I forbindelse med kommunestyrevalget ble det også avholdt valg til fylkesting og rådgivende folkeavstemning om ett Agder. De aller fleste av de frammøtte ved valget deltok også i denne avstemmingen. 80,4 % stemte nei til sammenslåing, 17,2 % stemte ja, mens 2,3 % stemte blankt Administrativ organisering Nedenfor er vist den administrative organiseringen pr 31. desember Organisasjonen er statig i bevegelse og antall enheter har ikke vært likt fra ett år til et annet siden Figur 4: Administrativ organisering 9

11 2. REGNSKAP 2011 Regnskapet for 2011 er framlagt i eget regnskapsdokument og behandles som egen sak. Tilsvarende gjøres også for de kommunale foretakene Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF. Årsberetningen gir utfyllende informasjon og vurderinger av hovedtall i regnskapet. I følge kommunelovens 48 skal årsberetningen gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, resultat av siste års virksomhet samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. I egne kapitler er inntatt årsberetningene for Arendal Eiendom og Arendal Havnevesen Styringskart økonomi Suksessfaktor Styringsindikator Score Mål Bærekraftig kommuneøkonomi Figur 5: Styringskart økonomi Netto driftsresultat (% av brutto driftsinntekter) 0,2 2,4-0,3 > 3 Netto lånegjeld (%) 108,0 101,7 106,1 < 80 Endring i netto lånegjeld (%) 11,8 0,7 12,5 < 5 Styringskartet for økonomi viser at kommunen ikke klarer å matche de målene som er satt opp for å etablere en bærekraftig kommuneøkonomi. Et negativt netto driftsresultat samt økt lånegjeld ligger til grunn for denne konklusjonen Hovedtall for 2011 Regnskapet for 2011 gjøres opp i balanse, det vil si at etter bruk av budsjetterte fondsmidler er driften i null. Netto driftsresultat for 2011 er negativt 7,6 mill. kroner mot 49,7 mill. kroner positivt for Den største endringen knytter seg til føring av beregnet premieavvik. Dette vil 10

12 bli omtalt særskilt seinere. Netto driftsresultat er likevel betydelig bedre enn revidert budsjett som la opp til et negativt resultat på vel 27 mill. kroner. Det har vært en innarbeidet praksis at de enheter som avslutter regnskapet med lavere netto utgift enn budsjettert, får beholde innsparte midler i form av avsetning til disposisjonsfond. Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at det foreligger et totalt positivt regnskapsresultat som gir rom for slike avsetninger. Med et negativt netto driftsresultat kan slik avsetning ikke gjøres for Denne disponeringen må derfor utestå til kommunen igjen får et økonomisk handlingsrom som tillater det. Enheter med merforbruk i 2011 vil trekkes i budsjettet 2012 etter gjeldende regler, dvs 20 % av merforbruket (inntil kr ) Vesentlig endring fra 2010-regnskapet Det har i 2011 vært arbeidet videre med etableringen av det nye eiendomsforetaket. I første rekke er dette et arbeid som skjer i regi av foretakets styre og administrasjon. Det er imidlertid en rekke punkter som krever avklaring, endring og tilpasning mot kommunens egen drift. Dette vil også i stor grad påvirke kommuneregnskapet. I samsvar med bystyrets vedtak er foretakets balanse justert pr 1. januar Det innebærer på den ene siden at en betydelig del av kommunens eiendomsmasse er ført over til foretaket. Det understrekes at det i denne forbindelse ikke er gjort endringer mht tinglyste grunnbokshjemler. Overføringen innebærer at eiendommer med balanseverdier på til sammen 1 789,6 mill. kroner føres ut av kommunens balanse. Samtidig har også foretaket overtatt en tilhørende andel av kommunens gjeldsmasse, i sum 1 933,4 mill. kroner. Årsaken til at det er overført mer gjeld enn bokførte anleggsverdier er primært at det er tatt opp lån til investeringer som ennå ikke er fullført. Det er også lånt inn penger til prosjekter som er under arbeid eller der avsluttede prosjekter ennå ikke er aktivert i balansen. Kommunen er fortsatt ansvarlig for at samlede rente- og avdragsutgifter blir dekket i forhold til eksterne långivere i samsvar med låneavtalene og kommunelovens bestemmelser. Eiendomsforetaket blir fakturert for sin del av disse utgiftene. Det samme gjelder også for Arendal Havnevesen KF, men med et vesentlig lavere beløp. Eiendomsforetakets rente- og avdragsutgifter beløp seg i 2011 til 131,1 mill. kroner. Disse utgiftene vil med virkning fra 2012 bli inkludert i de kommunale husleiene. For 2011 har foretaket fått dekket sine rente- og avdragsutgifter ved overføring av tilsvarende beløp fra kommunen. Siden eiendomsforetaket har overtatt driften av kommunale eiendommer, vil dette føre til at tilhørende utgifter ikke lenger føres i kommunens regnskap. Foretakets utgifter til driften innregnes i den husleie som kommunens enheter må betale. I 2011 har kommunens enheter betalt husleie for i alt 73 mill. kroner til eiendomsforetaket. I kommentarene til kommuneregnskapet er det omtalt hvordan samhandlingen med Arendal Eiendom KF påvirker ulike tallstørrelser. 11

13 2.4. Driftsregnskapet Årsberetning 2011 Figur 6 viser et sammendrag av driftsregnskapet (økonomisk oversikt drift). I det følgende er det gitt kommentarer til elementer i denne oversikten. Fullstendig oppsett av oversikten er inntatt i regnskapsdokumentet. Driftsregnskapet (1000 kr) Regnskap 2011 Rev bud 2011 Regnskap 2010 %-vis endring Frie inntekter ,0 Brukerbetaling og salgsinntekter ,7 Andre inntekter ,7 Sum driftsinntekter ,2 Lønnsutgifter ,2 Sosiale utgifter ,2 Andre driftsutgifter ,6 Sum driftsutgifter ,9 Brutto driftsresultat ,9 Netto finansutgifter inkl motpost avskrivninger ,6 Netto driftsresultat ,4 Bruk av fonds ,8 Avsetning til fonds og overføring til inv.regnskapet ,3 Regnskapsmessig mindreforbruk Figur 6: Sammendrag økonomisk oversikt drift Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat er differansen mellom løpende driftsutgifter og driftsinntekter i regnskapsåret. For 2011 viser regnskapet et negativt brutto driftsresultat på 65,7 mill. kroner. For 2010 hadde kommunen et positivt brutto driftsresultat på 84,3 mill. kroner. Som vist i tabellen steg driftsinntektene i 2011 med 6,2 % i forhold til fjoråret, mens utgiftene steg med 12,9 %. Primært forklares den betydelige endringen i brutto driftsresultat ved at kommunen har overført 131 mill. kroner til dekning av foretakets rente- og avdragsutgifter, slik bystyret vedtok ved behandlingen av regnskapsrapporten for 2. tertial Netto driftsresultat Netto driftsresultat er differansen mellom sum drifts- og finansinntekter og sum drifts- og finansutgifter inkludert motpost avskrivninger. Netto driftsresultat viser hvor mye kommunen kan disponere til investeringer og avsetninger etter at løpende driftsutgifter og netto renter og avdrag på lån er betalt. Netto driftsresultat endte for 2011 på negativt 7,6 mill. kroner eller -0,3 % av brutto driftsinntekter. Dette er bedre enn vedtatt revidert budsjett for 2011, men er samtidig betydelig svakere enn i 2010 da vi hadde et positivt netto driftsresultat på 49,2 mill. kroner. En vesentlig faktor i denne sammenheng er at mens det i 2010 ble inntektsført et premieavvik på vel 41 mill. kroner, er det i 2011 utgiftsført et premieavvik på 5,7 mill. kroner. 12

14 Anbefalingen fra Kommunaldepartementet om et driftsresultat på 3 % av totale driftsinntekter ville for 2011 for oss betydd et resultat på 76,2 mill. kroner. Det er regnskapsført netto finansinntekter inklusive motpost avskrivninger på 58,1 mill. kroner i Dette er betydelig høyere enn i 2010 da netto finansutgifter var på 34,6 mill. kronene. Endringen her er igjen eiendomsforetaket som i 2011 har betalt inn renter og avdrag (131,1 mill kroner) for den gjelden foretaket har til kommunen pr 1. januar Regnskapsmessig resultat Etter sum netto avsetninger og overføring til investeringsregnskapet på 7,6 mill. kroner er driftsregnskapet avsluttet i balanse. Figur 7 viser utviklingen for resultatmålene de siste 5 år. For alle mål er det betydelige variasjoner over denne perioden, men felles for alle år er at resultatet må betegnes som relativt svakt. Fire av de fem årene er regnskapet avsluttet med negativt netto driftsresultat dvs at løpende driftsinntekter har vært for lave til å dekke løpende driftsutgifter og netto finansutgifter. Kun ett av de siste fem år år har netto driftsresultat vært positivt. I siste linje er til sammenlikning vist Kommunaldepartementets anbefalte minstenivå for netto driftsresultat (3 % av driftsinntektene). Tallene viser at Arendal kommune har et godt stykke fram til å oppnå slike resultater. Utvikling av regnskapsresultatet (1000 kr) Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsresultat Mål: 3 % av driftsinntektene Figur 7: Driftsresultat i perioden Figuren under viser den samlede utvikling av driftsutgifter og driftsinntekter i perioden Som figuren viser er det flere år med høyere nivå på driftsutgiftene, dvs at driften eventuelt må finansieres av fondsmidler. Enkelte år har balansen vært positiv, men for 2011 er nivået på driftsutgiftene betydelig høyere enn inntektene. 13

15 Driftsinntekter Driftsutgifter Figur 8: Driftsinntekter og utgifter (1000 kr) Driftsinntekter Veksten i driftsinntekter fra 2010 til 2011 var på 148,2 mill. kroner eller 6,2 %. Korrigert for deflator for 2011 (lønns- og prisvekst) på 3,4 % var den reelle veksten 2,8 %. I forhold til revidert budsjett var merinntektene 147,4 mill. kroner. Det tilsvarer en merinntekt på 6,2 %. Fordeling av driftsinntektene fra 2011 er vist i figur 9. Her fremgår det at det vesentligste av kommunens drift finansieres ved frie inntekter (65,7 %). Ulike overføringer bidrar med 18,6 % av inntektene mens salgsinntekter gir 12,4 % av de totale inntektene. Eiendomsskatt utgjør 3,3 % av inntektene. 3 % 3 % 3 % 0 % Frie inntekter Brukerbetalinger og salgsinntekter 13 % 12 % 66 % Overføringer med krav til motytelser Andre statlige overføringer Andre overføringer Eiendomsskatt Figur 9: Driftsinntekter 2011 fordelt på hovedområder Frie inntekter består av skatt og rammetilskudd fra staten. Regnskapet viser for 2011 samlede frie inntekter på 1 666,5 mill. kroner, en økning på 23,0 % ift Veksten henger i hovedsak sammen med at barnehagetilskuddet er innarbeidet i rammetilskuddet fra Dette utgjør isolert sett 214,3 mill. kroner. 14

16 En av intensjonene til inntektssystemet er å justere den enkelte kommunes totale frie inntekter i forhold til en avvikende utvikling i skatteinntektene sammenliknet med kommunene på landsbasis. For Arendal kommune som er en lavinntekts -kommune, er dette et viktig sikkerhetsnett. Det er videre en fordel for kommunen jo høyere utjevningsgraden er. For 2011 gir utjevningen isolert sett en inntekt til Arendal kommune på 58,5 mill. kroner. Brukerbetaling og salgsinntekter (313,8 mill. kroner) Brukerbetaling (85,0 mill. kroner) gjelder hovedsakelig opphold i barnehager, skolefritidsordning og sykehjem. Salg av varer og tjenester (43,0 mill. kroner) gjelder blant annet byggeanmeldings- og oppmålingsgebyr, kafeteriasalg, matombringingssalg og andre salgsinntekter. Husleieinntekter/festeavgifter mv (3,2 mill. kroner) er redusert fra 25,4 mill. kroner i 2010 primært fordi leieinntekter kommunale boliger og lokaler nå tilfaller eiendomsforetaket. Avgiftspliktige gebyrer (145,8 mill. kroner) gjelder VAR-gebyrer. Inntektene stiger svakt fra Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester beløper seg til 35,6 mill. kroner om lag på samme nivå som i Andre inntekter (322,0 mill. kroner) Overføringer med krav til motytelser er redusert betydelig fra 2010 (358,4 mill. kroner). Dette henger primært sammen med at statstilskudd til kommunale barnehager nå inngår i rammetilskuddet (45,1 mill. kroner i 2010). Momskompensasjon drift er også redusert fra 44,5 mill. kroner i 2010 til 39,4 mill. kroner i Etableringen av eiendomsforetaket forklarer det meste av denne reduksjonen. For øvrig utgjør sykelønnsrefusjoner 76,5 mill. kroner (71,1 mill. kroner i 2010). Andre overføringer (74,6 mill. kroner) Beløpet omfatter i første rekke overføringer fra Arendal Eiendom KF (67,3 mill. kroner) og overføringer fra fylkeskommunen (4,6 mill. kroner). Overføringen fra eiendomsforetaket er i 2011 øket fra 26,7 mill. kroner i Overføringen består av to elementer: overføring fra foretaket til dekning av lønnsutgifter for foretaket som til og med august måned ble utgiftsført i kommunens regnskap. Dessuten inngår et beregnet rente- og avdragselement knyttet til husleie på kommunale boliger utleid til innbyggere i kommunen.. Eiendomsskatt (83,8 mill. kroner) Inntekten her omfatter eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og verker og bruk. For boliger og fritidseiendommer ble skattesatsen redusert til 5,6 for 2011, mens det for øvrige skatteobjekter har vært benyttet maksimalsatsen på 7,0. De samlede eiendomsskattene i 2010 var på 99,8 mill. kroner. Den reduserte satsen for 2011 har redusert inntektene med 16 mill. kroner til 83,8 mill. kroner. Andre direkte og indirekte skatter (0,3 mill. kroner) Beløpet gjelder reguleringsavgifter Nisservassdraget. 15

17 2.5. Driftsutgifter Årsberetning 2011 Driftsutgiftene beløper seg til mill. kroner i Dette representerer en merutgift på 133,4 mill. kroner i forhold til revidert budsjett og 298,2 mill. kroner mer enn i Nominell vekst er da på 12,9 %. Justert for kommunal deflator (3,4 %) er reell utgiftsvekst fra 2010 til 2011 på 9,5 %. Relativ fordeling av kommunens driftsutgifter vises i figur 10 under. 0 % Lønn og sosiale utgifter 17 % 10 % 12 % 61 % Kjøp som inngår i kommunal tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.produksjon Overføringer Avskrivninger og fordelte utgifter Figur 10: Driftsutgifter 2010 %-vis fordelt på hovedområder Lønn/sosiale utgifter Lønn og sosiale utgifter er til sammen de største utgiftspostene i regnskapet. Lønn og sosiale utgifter utgjorde i ,6 mill. kroner. Revidert budsjett er på 1 505,3 mill. kroner, en merutgift på 84,1 mill. kroner. Det er særlig pensjonskostnaden som har økt. Veksten er her 51,3 mill. kroner. Målt i forhold til 2010 har lønn og sosiale utgifter økt med 10,5 %. Av dette er imidlertid 35,7 mill. kroner lønnsutgifter for eiendomsforetaket. Lønnsutgiftene er ført i kommuneregnskapet, mens budsjettet ligger i foretaket. Kommunen har stått for lønnsutbetalingene fordi nytt personal- og lønnssystem ikke var i drift for foretaket før i september Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon (266,7 mill. kroner) Posten omfatter kjøp av varer og tjenester som inngår i den kommunale tjenesteproduksjonen. Det er regnskapsført 5,3 mill. kroner mer enn budsjettert. Målt mot 2010 er utgiftene redusert fra 297,2 mill. kroner. Reduksjonen må ses i sammenheng med at eiendomsforetaket har full drift i Kjøp som erstatter egen produksjon (427,5 mill. kroner) Posten har økt kraftig fra 2010 da utgiftene her var på 217,3 mill. kroner. Kjøp av tjenester fra staten, fra fylkeskommuner og andre kommuner utgjør i ,7 mill. kroner om lag som i Kjøp fra IKS-er der kommunen er medeier utgjør 44 mill. kroner. Dette ligger også på om lag samme nivå som i Økningen i 2011 er knyttet til kjøp av tjenester fra private som øker med 134,7 mill. kroner til 251,9 mill. kroner og kjøp av tjenester fra eget foretak 74 mill. kroner (0 i 2010). For det første 16

18 beløpet dreier det seg om effekten av omlegging av driftstilskudd til private barnehager, mens det andre beløpet gjelder husleiebetaling til eiendomsforetaket. Overføringer (306,6 mill. kroner) Overføringene ble i 2011 redusert med om lag 7 mill. kroner. Det var imidlertid store endringer på et par av postene. Overføring til private ble redusert med om lag 110 mill. kroner. Dette har sammenheng med omlegging av barnehagetilskuddene. Videre er posten for overføring til kommunale foretak økt med om lag 118 mill. kroner. Økningen forklares primært med at eiendomsforetaket fikk overført 131,1 mill. kroner til dekning av renter og avdrag på lån til kommunen. Avskrivninger (40,7 mill. kroner) Avskrivningene ble i 2011 utgiftsført med 40,7 mill. kroner. Utgiften var i ,5 mill. kroner. Reduksjonen skyldes at kommunal eiendomsmasse ble redusert i 2011 ved at en rekke eiendommer ble overført til eiendomsforetaket. Avskrivningsutgifter føres i kommunalt regnskap som en utgift i driftsregnskapet i tillegg til avdragsutgiftene. For at avskrivningene ikke skal få resultateffekt blir det imidlertid også inntektsført en motpost til avskrivningene. Netto finansutgifter Netto renter og avdrag (resultat eksterne finansieringstransaksjoner) økte i 2011 til en inntekt på 17,4 mill. kroner fra en netto utgift i 2010 på 111,2 mill. kroner. Årsaken til denne kraftige endringen på i alt 128,6 mill. kroner, er igjen etableringen av eiendomsforetaket. Det er inntektsført renteinntekter/utbytte på 151,5 mill. kroner i kommunen. Her inngår 53,2 mill. kroner i utbytte fra Agder Energi (økt med 2 mill. kroner i forhold til 2010), renteinntekter beholdning på 17,6 mill. kroner (økning 8,3 mill. kroner fra 2010). Nytt i 2011 er renteinntekter fra lån til kommunale foretak på 72 mill. kroner hvorav nesten 71 mill. kroner kommer fra Arendal Eiendom KF. Det er videre inntektsført 60,3 mill. kroner i avdrag fra Arendal Eiendom i Dette er en ny post i kommuneregnskapet. Finansinntektene øker i 2011 til 211,9 mill. kroner målt mot inntektene på 67,9 mill. kroner i Det gir en økning på 144 mill. kroner som i hovedsak er knyttet til finansinntekter (renter og avdrag) fra Arendal Eiendom KF Spesielle poster i driftsregnskapet Momskompensasjon Kommunen mottar kompensasjon for betalt merverdiavgift. For 2011 var det opprinnelig budsjettert med en total kompensasjon på 73,4 mill. kroner. Av dette var 34,2 mill. kroner forutsatt kompensasjon for moms betalt for varer og tjenester til investeringsformål. I løpet av året ble en betydelig del av budsjetterte investeringer overført til eiendomsforetaket. Dette medførte da samtidig en betydelig reduksjon i beregnet mva-kompensasjon for investeringer i kommunen. Ved regnskapsavslutningen var det inntektsført 15,2 mill. kroner i mvakompensasjon investering, mens det for mva-kompensasjon drift var inntektsført 39,4 mill. kroner (mot budsjettert 39,2 mill. kroner). 17

19 Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester Tilskuddsordningen er etablert for at kommuner som yter særlig ressurskrevende tjenester til enkeltbrukere skal kunne søke om refusjon til delvis utgiftsdekning. Ordningen forutsetter at det er fattet enkeltvedtak for tildeling av tjenester. Tilskuddsordningen er betydelig. Det er også et betydelig arbeid knyttet til søknadsprosedyren for ordningen. Det var opprinnelig budsjettert med 34 mill. kroner på denne posten for I 1. tertial ble det klart at kommunen ville få en merinntekt på 4,9 mill. kroner i 2011 basert på endelig rapport for aktiviteten i I 2. tertial ble det vurdert at tilskuddet for 2011 basert på aktiviteten i 2011 kunne økes med 4 mill. kroner. Endelig revidert budsjett for 2011 er etter dette 42,9 mill. kroner. I regnskapet er det inntektsført 43,9 mill. kroner. Pensjonspremier Kommunens regnskapsførte pensjonspremier (inklusive arbeidsgiveravgift) beløp seg i 2011 til 164,2 mill. kroner. Dette representerer en betydelig vekst fra 2010, da tilsvarende utgift beløp seg til 112,9 mill. kroner. Premieavvik Pensjonskassene beregner årets netto pensjonskostnad i forbindelse med regnskapsavslutningen med utgangspunkt i regler gitt av Kommunaldepartementet. Differansen mellom betalte premier og den beregnede netto pensjonskostnaden gir årets premieavvik. Et positivt premieavvik, dvs at årets netto pensjonskostnad er lavere enn betalt premie, skal inntektsføres i regnskapet og bidrar til et forbedret driftsresultat. Beløpet blir samtidig avsatt som kortsiktig fordring i balansen og må avregnes over driftsbudsjettet i de følgende årene. Ved inngangen til 2011 hadde kommunen netto kortsiktige fordringer som følge av positive premieavvik på til sammen 107,8 mill. kroner (kortsiktige fordringer 115,3 mill. kroner og kortsiktig gjeld 8,5 mill. kroner). Fordelingen mellom fordringer og gjeld er justert ved regnskapsavslutningen 2011 siden amortisert beløp de siste årene bare har vært ført mot kortsiktige fordringer. I 2011 ble det regnskapsført netto amortisering på 10,8 mill. kroner. Medregnet et netto negativt premieavvik for 2011 på 5,7 mill. kroner vil kommunen gå ut av året med et akkumulert positivt premieavvik på 90,3 mill. kroner. Dette beløpet skal utgiftsføres over de resterende år av ordningen og vil gi en belastning på driftsregnskapene fremover. Arendal kommunale pensjonskasse har i 2011, i samsvar med etablert praksis, dekket årets reguleringspremie ved overføring fra premiefondet i kassens balanse. Tidligere har denne overføringen blitt regnet med i beregningen av premieavviket for kommunen. Etter en nærmere drøfting av denne praksisen med kommunens revisor, er det konkludert med at slik dekning av reguleringspremien ikke bør være en del av grunnlaget for beregning av premieavviket. Amortisering av premieavvik Nye premieavvik skal amortiseres over kortere tid enn tidligere. Det gjøres ved at amortiseringstiden med virkning fra 2011 er redusert til 10 år for nye avvik. Tidligere års premieavvik avregnes fortsatt over 15 år. 18

20 Med utgangspunkt i amortisering på 10,8 mill. kroner for 2011 og et negativt premieavvik på 5,7 mill. kroner, vil kommunen i 2012 måtte utgiftsføre en netto amortisering på 10,2 mill. kroner. Ordningen med etterregning av kommunenes faktiske premiebetaling og beregnet netto pensjonskostnad med tilhørende regnskapsføring av premieavviket har eksistert siden I ettertid har utviklingen vært preget av at mange kommuner får positive premieavvik og dermed akkumulerer kortsiktige fordringer. De norske kommunene hadde ved utløpet av 2010 et samlet premieavvik på om lag 20 milliarder kroner Enhetenes resultater Skjema 1 B i regnskapsdokumentet viser oversikt over de kommunale enhetenes regnskap for 2011 målt mot revidert budsjett for I tabellen er det også tatt med netto utgifter for Ved regnskapsavslutningen har de enhetene som hadde overskredet sine budsjetter, i samsvar med tidligere praksis blitt tilført midler fra vedkommende enhets disposisjonsfond. Etter dette viser regnskapet at 12 enheter har avsluttet 2011 med merforbruk. Merforbruket er på til sammen 25,4 mill. kroner. På den andre siden har 3 enheter avsluttet regnskapet i balanse, mens 27 enheter har innsparinger på til sammen 16,9 mill. kroner. Totalt sett innebærer dette at enhetene har merutgifter på 8,4 mill. kroner. I samsvar med etablert praksis skulle enheter med innsparing få avsatt ledige midler på disposisjonsfond. Slik avsetning forutsetter imidlertid at det totale kommuneregnskapet har ledige midler. Det er ikke tilfelle for På samme måte som det skjedde i 2008 og 2009 vil det derfor i regnskapssaken bli anbefalt for bystyret at det tas sikte på at aktuelle enheter får tilført midler seinere, når kommunens regnskap gir rom for det. For de enhetene som har overskredet sine rammer vil det i regnskapssaken, som tidligere, bli foreslått at enhetene trekkes for merutgiften i 2012-budsjettet. Trekket settes til 20 % av merutgiften, men begrenses til kr pr enhet Avsetninger Bruk av fonds (1000 kr) Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Netto avsetninger Figur 11: Bruk av og avsetninger til fonds (1.000 kr) I regnskapet kan det avsettes midler til ulike fonds. Dette føres som utgifter i hhv drifts- og investeringsregnskapet for avsetning til drifts- og investeringsfond. Det kan videre brukes av tidligere avsetninger. Dette skjer da ved tilsvarende inntektsføring i regnskapet. Når det ved regnskapsavslutningen foreligger udisponerte deler av bevilgninger/overføringer fra eksterne 19

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Arendal kommune Innholdsfortegnelse

Arendal kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. RÅDMANNENS INNLEDNING 2. POLITISK ADMINISTRATIV VIRKSOMHET 3. REGNSKAP 2012 3.1 Driftsregnskapet 3.2 Spesielle poster i driftsregnskapet 3.3 Enhetenes resultater 3.4 Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RÅDMANNENS INNLEDNING...

RÅDMANNENS INNLEDNING... RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 4 1.1 Politisk virksomhet... 4 1.2 Organisering av kommunens administrasjon og tjenester... 5 2. REGNSKAP 2010... 7 2.1 Styringskart

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsberetning 2014 Arendal kommune 2015

Årsberetning 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2. ÅRSBERETNING... 7 3. KONSERNREGNSKAP... 7 4. ARENDAL EIENDOM KF... 8 5. ARENDAL HAVNEVESEN KF... 8 6. ARENDAL KOMMUNE...

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer