Budsjett 2012 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan Vedteke KS

2 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet redusert til 10,2 mill. Budsjettet har i tillegg stor risiko knytt til fleire andre postar, til dømes finansavkastninga frå det langsiktige kapitalfondet. Rekneskapen for 2010 viste eit underskot på 7,7 mill. Inntektsføring av ekstraordinært utbytte frå BKK med 9,5 mill. er inkludert både i rekneskapen for 2010 og i budsjettet for Departementet har etter rekneskapsavslutninga vedteke at slikt utbytte skal førast i investeringsrekneskapen, noko som medfører at underskotet for 2010 aukar til 17,2 mill, og at det budsjetterte underskotet for 2011 aukar tilsvarande. 2 Statsbudsjettet Kommuneopplegget Kommunesektoren har eit bredt ansvar og dermed ei heilt sentral rolle i utbygginga av grunnleggjande velferdstenester til landets innbyggjarar, mellom anna innan barnehage, skule, helse, pleie og omsorg. Kommunar og fylkeskommunar forvaltar ein betydeleg del av samfunnet sine ressursar, og har stor innverknad på befolkninga si velferd. 2.1 Frie inntekter Regjeringa legg opp til ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane frå 2011 til 2012 med om lag 3,15 mrd. Veksten er rekna i høve til det inntektsnivået for 2011 som blei lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Veksten i dei frie inntektene frå 2011 til 2012 vil variera mellom kommunane. Hovudårsakene er følgjande punkt som påverkar kommunane ulikt: - endringar i inntektssystemet - endring i fordelinga av skjønstilskot - endra kriteriedata og befolkning - endring i veksttilskot Størstedelen av veksten i dei frie inntektene for kommunane, om lag 2,2 mrd, vil gå med til auka utgifter knytt til befolkningsutviklinga. Folketalet aukar totalt og det er særleg auken i dei aller eldste og yngste aldersgruppene som trekkjer opp kommunane sine meirutgifter. Den nominelle prosentveksten i dei frie inntektene på landsbasis er noko høgare enn for kommunane samla i Hordaland. Veksten i fylket er 4,1 % frå 2011 til 2012 mot 4,3% på landsbasis. 2.2 Barnehagar Maksimalpris for foreldrebetaling vert vidareført på same nominelle nivå som i 2011, kr ,- pr. månad for ein heildagsplass. Kompensasjon til kommunane for manglande prisjustering av foreldrebetaling inngår i rammeoverføring med samla kr. 240,6 mill. i Opptrapping med sikte på likebehandling mellom kommunale og ikkje-kommunale barnehagar vert vidareført. Kompensasjon til kommunane for deira meirutgifter inngår i rammeoverføring med samla 28,5 mill i Minimumstilskotet til ikkje - kommunale barnehagar aukar frå 91 til 92 prosent frå 01. august Det vert gjort framlegg om omlegging av kontantstønadsordninga frå 01. august 2012: 2

3 - ordninga blir avvikla for toåringar - for barn månader blir det auka stønad til kr ,- pr. månad - for barn månader blir noverande stønad vidareført, kr ,- pr. månad Det blir gitt kompensasjon i rammeoverføring med til saman 91,9 mill i 2012 for pårekna auka etterspurnad etter barnehageplassar som følgje av omlegginga av kontantstønadsordning. Kompensasjon for manglande prisjustering, auka minimumstilskot og endring i kontantstønadsordning kjem i tillegg til veksten i dei frie inntektene. 2.3 Grunnskule Det vert innført 1 ½ time valfag ( 2 skuletimar ) i veka i ungdomsskulen for 8. trinn frå hausten Tilbodet blir utvida til 9. trinn frå hausten 2013 og 10. trinn frå hausten Finansieringa av innføring på 8. trinn vert lagt inn med 5/12 - effekt i rammetilskotet for 2012 med 64,6 mill. Kompensasjon kjem i tillegg til veksten i dei frie inntektene. 2.4 Rentekompensasjon skulebygg og symjeanlegg Rentekompensasjonsordninga for lån til rehabilitering og nybygg av skular og symjeanlegg vert vidareført i Det er lagt opp til ei samla investeringsramme, som grunnlag for rentekompensasjon, på 15 mrd fordelt over 8 år frå og med For 2012 er ramma for skulebygg og symjeanlegg, som grunnlag for rentekompensasjon 2,0 mrd. Investeringsramma omfattar både kommunane og fylkeskommunane og ordninga vert administrert av Husbanken. 2.5 Kommunalt barnevern Barnevernet i kommunane blei i 2011 styrka med kr. 240 mill. gjennom eit nytt øyremerka tilskot. Tilskotet er fordelt av fylkesmennene etter søknad frå kommunane. Tilskotet er i hovudsak nytta til nye stillingar i kommunane i Det er framlegg om å auka det øyremerka tilskotet med 50 mill til 290 mill i Auken skal gå til nye stillingar i barnevern tenesta ( pårekna 70 nye stillingar ) og til rettleiing av nyutdanna og nytilsette. Tilskotet vil verte fordelt av fylkesmennene etter søknad frå kommunane. 2.6 Samhandlingsreforma (kommunal medfinansiering av utskrivingsklare pasientar) Reforma vert innført frå 1. januar 2012 men er planlagt opptrappa over fleire år. Frå og med 2012 vert det innført 20 % kommunal medfinansiering for medisinsk behandling alle aldersgrupper i sjukehus. Operasjonar, barnefødsel, nyfødd - behandling og kostbare biologiske legemidlar inngår ikkje i grunnlaget for medfinansiering. I tillegg er det lagt opp til at kostnader for eit opphald på sjukehus utover kr ikkje vert rekna med i grunnlaget. Kommunane vil i 2012 få overført 5,0 mrd frå dei regionale helseføretaka knytt til medfinansieringsansvaret. 3

4 Kommunane vil frå 1. januar 2012 få betalingsansvar for utskrivingsklare pasientar frå spesialisthelsetenesta allereie frå første dag. Kommunane må betala kr pr. døgn pr. pasient. Kommunane får overført 560 mill. frå helseføretaka til dette føremålet, og midlane vert innlemma i rammeoverføringa. Dette kjem utanom den signaliserte veksten i dei frie inntektene Det vil bli gjeven ein eigen kompensasjon til kommunar som dei siste åra ville hatt høgare forbruk innan kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar dersom kommunane hadde hatt dette betalingsansvaret - og det dei no vil få gjennom rammeoverføring. Samla kompensasjon for landet er 305 mill. Det vil bli ein plikt for kommunane frå 01. januar 2016 til å tilby døgnopphald for personar med behov for hjelp med ein gong. Det er lagt opp til ei gradvis oppbygging for å sikre at kommunane får tid til å bygge opp tenesta. 2.7 Eldreomsorg - demente Det er ei målsetjing at alle kommunar innan 2015 skal kunne tilby dag - aktivitetstilbod for demente. For å stimulera til utbygging av tilbodet, er det framlegg om eit nytt øyremerka tilskot, til saman kr. 150 mill. Det er sjølve etableringskostnadene med tilbodet som er planlagt finansiert av det nye øyremerka tilskotet, medan driftskostnadene til nye årsverk i 2012 må bli finansiert innafor den generelle veksten i dei frie inntektene. 2.8 Sjukeheimsplassar og omsorgsbustader For 2012 er det framlegg om å gi tilsegn om tilskot for nye einingar med heildøgnsomsorg, fordelt mellom omsorgsbustader og sjukeheimsplassar. Investeringstilskot er 30% for omsorgsbustader og 40% for sjukeheimsplassar med fellesareal, innafor ei øvre investeringsramme. Målgruppa for ordninga er personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Tilskotet kan gå til bygging, kjøp eller utbetring. 2.9 Ressurskrevjande tenester Ordninga med øyremerka tilskot for ressurskrevjande tenester blei lagt om frå og med Kompensasjonsgraden er etter omlegging den same for kvar kommune. Tilskotsordninga er for personar under 67 år. Det har vore ein betydeleg vekst i dette øyremerka tilskotet tidlegare år, men veksten er no blitt mindre. 4

5 Det er lagt opp til følgjande for 2012: - Kompensasjonsgraden er 80%. - Innslagsnivået for å få kompensasjon blir auka pr. brukar frå kr ,- til kr ,- for netto utgifter i Dette svarer til pårekna lønsvekst frå 2010 til Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2012 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap i Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i det same året som utgiftene har vore. Psykisk utviklingshemma (16 år og eldre) har fått mindre vekt i inntektssystemet frå og med 2011, slik at denne kompensasjonen i rammeoverføring er redusert. Kriteriet for psykisk utviklingshemma under 16 år er teke heilt bort. Dette gir noko høgare netto utgifter knytt til ressurskrevjande tenester (2011) slik at det øyremerka tilskotet som blir utbetalt i 2012 aukar noko. 3 Årsbudsjett drift 2012 Fjell kommune 3.1 Innleiing Rådmannen har som utgangspunkt vidareført aktivitetsnivået frå hausten 2011 inn i Det er då teke høgd for vidareføring av innsparingstiltak i tråd med politisk vedtak knytt til økonomirapporten etter 1. tertial I tillegg har rådmannen innarbeidd andre innsparingstiltak, som er gjort nærare greie for under dei einskilde sektorane. Med bakgrunn i eit krevjande økonomisk landskap legg rådmannen fram eit budsjett for 2012 i balanse, utan bruk av disposisjonsfond. For å oppnå denne balansen er inntektsanslaga strekt maksimalt, til dømes frie inntekter og finansinntekter, medan utgiftssida er teke ned med stillingsnedtrekk, minimumsavdrag og andre tiltak. Budsjettet har risiko både på utgifts- og inntektssida. Alle samanlikningar er gjort i høve til revidert budsjett Deflatoren for 2012, som er eit vekta snitt av løns- og prisvekst, utgjer 3,25%. Lønsveksten er rekna til 4% i statsbudsjettet 5

6 4.2 Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt drift Budsjett Rev. budsjett Rekneskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån - - Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

7 Økonomisk oversikt drift Budsjett Rev. budsjett Rekneskap Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Inntekter Inntektssida aukar med totalt 88,5 mill. Av dette utgjer dei frie inntektene 73,3 mill inkl. 21 mill til samhandlingsreforma. Nedanfor er det gjort greie for inntektspostane. Brukarbetaling og andre sals og leigeinntekter Auken i denne posten er knytt til heving av gebyr som vist i tabellen nedanfor, samt auka husleigeinntekter knytt til Øyane DPS. 7

8 Eigenbetaling Barnehagar (satsar pr. månad) 41 timar og meir Maks 33 timar Maks 25 timar Maks 17 timar Maks 9 timar Skulefritidsordinga (satsar pr. månad) Heil plass Delt plass Fjell kulturskule (satsar pr. år) Pris pr. elev Søsken Instrumentleige pr år Heimehjelp (satsar pr. månad) Under 2 G til 3 G til 4 G til 5 G Over 5 G Max timesats Betaling for ferdigmat (satsar pr. eining) Suppe/dessert Frossen middag pr. porsjon Varm middag pr. porsjon Institusjonsopphald (satsar pr. dag, jfr statens satsar) Korttidsopphald Dagsopphald Frokost Tryggleiksalarm (satsar pr. månad) Trygleiksalarm lav sats Trygleiksalarm høg sats Husleige Bu & Servicesenter 40 m2 - pr.mnd m2 - pr mnd m2 - pr mnd Mat Bu & Servicesenter Full pakke Feiing og tilsyn Vanleg hus 427,5 492 Industripipe 636,5 732 Feiing etter oppdrag 843,0 969 I tillegg er gebyra knytt til plansakbehandlingsamt kart og oppmåling, auka med 5%. Desse gebyra vil gå fram av Lokale forskrifter om kommunale gebyr. 8

9 Overføringar med krav til motyting Posten er auka med inntekter i form av refusjon knytt til born frå andre kommunar i barnehagar i Fjell. Posten er redusert med bortfall av momskompensasjon knytt til investeringar. Frie inntekter: Rammetilskot og Skatt på inntekt og formue Dei frie inntektene er auka med totalt 73,3 mill inklusiv 21 mill til samhandling. Rammeoverføringa aukar med 50 mill medan skatteanslaget aukar med 23,3 mill. Rammeoverføringa er basert på folketal medan inntektsutjamninga (skatt) er basert på venta folketal Skatteanslaget er justert opp med venta auke i befolkningstalet. Andre statlige overføringar Posten er redusert som følgje av mindre integreringstilskot knytt til busetjing av flyktningar. Utgifter Driftsutgiftene aukar med 65 mill. Av dette er 22,5 mill løn og sosiale utgifter. Nedanfor er det gjort greie for utgiftspostane. Lønsutgifter Stillingsbudsjettet er trekt ned med 32,6 årsverk, sjå sektorvis fordeling nedanfor. Sektor Årsverk Rådmannen -0,80 Økonomisjefen -0,70 Servicetorsjefen -2,30 Skulesjefen -17,38 Barnehagesjefen -0,70 Sosialsjefen -0,45 NAV-leiar -1,00 Helsesjefen -0,50 Omsorgsjefen -4,10 Plan- og utbyggingssjefen -3,50 Eigedom -1,20 Sum -32,6 Det er vidare budsjettert med ein lønsavsetnad på 10,8 mill til lønsvekst i Beløpet er ikkje stort nok til å dekke venta lønsauke på 4% som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Heilårsverknad av lønsoppgjeret i 2011 er i hovudsak lagt inn i 2012 budsjettet. Sosiale utgifter Auken er knytt til arbeidsgjevaravgift og pensjon. Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon Utgiftsauken skuldast venta utgifter i samband med samhandlingsreforma, og auka energi og husleigeutgifter. I tillegg er opplæringsbudsjettet tilbakeført til nivået ved byrjinga av Kjøp av varer som erstattar tenesteproduksjon Auken skuldast i hovudsak born frå Fjell i barnehagar i andre kommunar som vi må betala refusjon for. Kommunalt tilskot til private barnehagar aukar med 4,5 mill, eller 4,5%. 9

10 Overføringar Denne posten inneheld mellom anna reduksjon av tilskot til lag og organisasjonar, jfr. innsparingstiltak 1. tertial Avskrivingar Avskrivingar er rekna til 44,5 mill, ei auke på 4,9 mill i høve Auken skuldast mellom anna at ein byrjar på avskriving av Øyane DPS i Finans Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Aksjeutbutte frå BKK er redusert med 9,7 mill som følgje av bortfall av ekstraordinært utbytte medan det ordinære utbytte er auka. Venta avkastning frå det langsiktige kapitalfondet er auka med 2,2 mill. Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Auke skuldast Øyane DPS, nytt låneopptak og kapitalutgifter knytt til kommunale barnehagar. Avdragsutgifter Avdragsutgiftene er auka med 6,965 mill, frå 27 mill til 33,965 mill, og er rekna etter minimumsmetoden, med tillegg av kr Anbefalt metode ville gitt ytterlegare 7 mill meir i avdrag. 4.3 Sektorane Budsjett Budsjett Buds(end) Sektor vekst i kr %-vis endring RÅDMANN ,11 % RÅDMANN ,69 % PERSONALSJEFEN ,64 % ØKONOMISJEFEN ,33 % IKT-SJEFEN ,38 % SERVICETORGSJEFEN ,13 % SKULESJEFEN ,53 % BARNEHAGESJEFEN ,49 % SOSIALSJEFEN ,23 % NAV ,52 % HELSESJEFEN ,13 % OMSORGSSJEFEN ,06 % PLAN- OG UTBYGGINGSSJEFEN ,67 % EIGEDOMSSJEFEN ,48 % Sum Rådmannen 1000 Inntektsveksten på om lag 37,8 mill eller 4,11% er knytt til auken i dei frie inntektene. I revidert budsjett for 2011 er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond med 10,4 mill, medan budsjettet for 2012 er gjort opp i balanse utan bruk av disposisjonsfond. MVA kompensasjon knytt til investeringar er tidlegare ført i driftsrekneskapen, men skal frå 2010 gradvis førast i investeringsrekneskapen. I tillegg er integreringstilskot og aksjeutbytte redusert med høvesvis 2,2 mill og 7,5 mill, medan avkastninga frå det langsiktige kapitalfondet er auka med 2,2 mill. Utgiftssida er auka med renter og avdrag på 12,8 mill samla. 10

11 Rådmannen 1010 Sotra brannvern Rådmannens framlegg til budsjett er i hovudsak vidareført med same nivå som 2011, men er auka med deflator på 3,25% til kr Brannsjefen sitt framlegg til budsjett ligg som vedlegg til saka. Kyrkja Det er budsjettert med kr til drift og kr til investering vedlikehald gravplassar, mot kr til drift og kr til investeringar i Kyrkja sitt framlegg til budsjett ligg som vedlegg til saka. Gode Sirklar Kjøp av tenestar frå Gode Sirklar er redusert frå 2,6 mill i 2011 til 1 mill i Personalsjefen Personalsjefen sitt budsjett er i hovudsak vidareført på om lag same nivå som i 2011, men med følgjande endring:. I budsjettet for 2012 er det attendeført stillingar som i 2011 var satt vakant grunna sjukdom og utsett tilsetjing. Inntektspost refusjon frå andre er auka med kr , dette føreset eksterne midlar til opplæringstiltak. Økonomisjefen Økonomisjefen sitt budsjett er vidareført på om lag same aktivitetsnivå som i IKT- sjefen IKT-sjefen sitt budsjett er vidareført på om lag same aktivitetsnivå som i 2011 med følgjande endringar: utgifter til vedlikehald av programvare er auka, og skjønsmidlar er ikkje vidareført. Servicetorgsjefen Servicetorgsjefen har auka budsjettposten for utbetaling av tilskot til private barnehagar med 4,5 mill, basert på vedteken barnehagemodell. Totalt aukar barnehageområdet under servicetorgsjefen med 5,4 mill. Tilskot til Basecamp og Homestart er auka med kr kvar. Kommunal badevaktordning til offentleg bading er teke ut, om lag kr Ny stilling som bygdebokforfattar i samband med vedtak om utviding av bygdebokarbeidet er heller ikkje finansiert i 2012 og vert halden vakant. Årleg tilskot til kommunal vrakpantordning for olje omnar er teke ut, kr Utgifter til planarbeid Fjell festning er budsjettert med kr i Skulesjefen Budsjettet for skule er vidareført med dei endringane som vart vedteke i kommunestyret ved budsjettrevisjonen i juni Dette inneber mellom anna ein reduksjon på omlag 17 årsverk skuleåret Satsane for SFO er auka, sjå tabell under økonomisk oversikt drift. Utgiftene til skuleskyss har auka svært mykje i inneverande skuleår. Dette skuldast ei auke i tal vegar som er klassifiserte som særleg farleg skuleveg, og at Hordaland fylkeskommune ikkje lenger betalar for ekstraskyss til spesialtilbod. Det er derfor gjort følgjande endringar: - Ordning med skuleskyss med eigendel vert avvikla frå Ordninga gjeld elevar i klasse som har 2-4 km avstand, føresette betalar 50% av kostnaden, kr Budsjettposten til skuleskyss er generelt skore ned med om lag 1,4 mill i høve faktisk rekneskap

12 - I framlegg til investeringsbudsjett er det sett av midlar til innkjøp av buss med heis til å skyssa elevane til spesialavdeling på Hjelteryggen. - Komitè for drift går gjennom alle vedtak om særleg farleg skuleveg våren Skuleåret vert det innført valfag for 8. trinn. I statsbudsjettet er det lagt inn kompensasjon i rammeoverføringa. Det er førebels ikkje lagt inn midlar i skulesjefen sitt budsjett til dette formålet. Barnehagesjefen Barnehagesjefen har auka bemanninga med 2,4 årsverk til støttetiltak for funksjonshemma born og spesialpedagogisk hjelp i både private og kommunale barnehagar. Ordinære opplæringsmidlar i kommunale barnehagar som vart teke ut som ei innsparing i 2011 er lagt inn igjen i Vakansar i 2011der ein ikkje tok inn vikar er lagt tilbake i Sosialsjefen Det er budsjettert med 3 årsverk til styrking av det kommunale barnevern. Desse midlane vert finansiert med øyremerka skjønsmidlar frå fylkesmannen. Utover dette er sosialsjefen sitt budsjett vidareført på om lag same økonomiske aktivitetsnivå som i Nav Nav- sjefen sitt budsjett er vidareført på om lag same aktivitetsnivå som i 2011, men har styrka budsjettet for tilskot til sosialhjelp med 1,2 mill. Helsesjefen Budsjettet for drift av terapibasseng er redusert med kr Elles er budsjettet vidareført på om lag same aktivitetsnivå som i Omsorgssjefen Auken i omsorgssjefen sitt budsjett skuldast i hovudsak midlar til samhandlingsreforma, 15,4 mill. Det er vidare lagt inn midlar til kjøp av 3 institusjonsplassar i Askøy kommune, 2,2 mill og oppstart 3 nye bustader for utviklingshemma i Åttringen, om lag 2 mill. I tillegg er tidlegare vakansar innan heimetenesta no budsjettert. Plan- og utbyggingssjefen Gebyra til Plansak og kart og oppmåling er innarbeid i budsjettet med ein auke på 5%, jfr skriv frå gebyrgruppa. Eigedomssjefen Energikostnader og husleige er auka og skuldast for det meste auke i areal. Husleigeinntektene er auka og skuldast i hovudsak leigeinntekter knytt til Øyane DPS. 4 Økonomiplanen Fjell kommune har teke utgangspunkt i revidert årsbudsjett for 2011 og vidareført 2012-budsjettet dei neste tre åra på grunnlag av følgjande premissar: - Brukarbetalingar og sals og leigeinntekter er auka med deflator, 2,31% i 2013, 2,63% i 2014 og 2,31% i Vekst i skatt/rammetilskot: 3,0% i 2013, 2,7% i 2014 og 2,5% i Andre statlege overføringar er også auka med deflator for åra Lønsvekst er lagt inn med 2,5% auke i 2013, 3,0% auke i 2014 og 2,5 % i

13 - Prisvekst på varekjøp er lagt inn med ein auke på 2 % kvart år i perioden. - Overføringar både på inntekts og utgiftssida er auka med deflator 2,31% i 2013, 2,63% i 2014 og 2,31% i Avdrag er 39 mill. i 2013, 39,4 mill i 2014 og 39,5 mill i Avdraga er i 2014 og 2015 harmonisert med venta nivå for låneopptak. - Finansinntekter, som består av renter av bankinnskot, eigarutbytte BKK samt avkastning frå det langsiktige kapitalfondet, er lagt inn med om lag 36,9 mill i 2013 og 2014, og 34,7 mill i Renteutgifter er vidareført i på om lag same nivå som i 2012, dvs med om lag 64 mill. Dette skuldast at låneopptak er omtrent på nivå med avdrag, samt at renteauken er venta å verte moderat og at store deler av låneporteføljen er knytt opp til fast rente. - Verknader av vedtekne investeringar er innarbeid i økonomiplanen med renter og avdrag. - Aktivitetsauke: Det er ikkje justert for anna aktivitetsauke i perioden. Det er eit krav i Kommunelova at økonomiplanen skal gå i balanse kvart år i planperioden, etter bruk av fond. Det må understrekast at anslaga er usikre og avrunda. Konkrete tal får ein først når Stortinget handsamar budsjettet kvar haust. Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Skatt og rammetilskot Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrument Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

14 5 Investeringar Nedanfor vert det gjort greie for planlagde investeringar i perioden , samt finansiering av desse. Følgjande premissar er lagt til grunn for utarbeiding og handsaming av investeringsbudsjettet: Alle kostnader ved eit prosjekt skal takast med. Dette omfattar kostnader knytt til tomt, planlegging/prosjektering, finansiering (byggjelånsrenter), bygging, utsmykking og inventar og utstyr. Det skal budsjetterast brutto for alle prosjekt. Dette inneber at totalkostnaden ved eit prosjekt skal synleggjerast. Bruttoinvesteringa kjem fram i tabellen investeringsprogram Finansieringa av prosjekta, statlege og andre tilskot, låneopptak og eigen finansiering, kjem fram i oversikta. Prosjekta skal gjennomførast på beste måte i teknisk/økonomisk forstand. Budsjettert sum i eit år skal dekka venta utgifter same året, men ein kan akseptera visse forskyvingar i faktiske utgifter mellom år. Endringar i kostnadsoverslag (budsjett) vert innpassa ved justeringar av summane når langtidsprogrammet vert rullert i dei årlege budsjetta. Kommunestyret skal godkjenne alle kjende kostnadsoverskridingar, anten ved budsjettvedtak eller ved handsaming i eiga sak. Kommunestyret kan delegera til underordna organ å overføra midlar mellom prosjekt dersom utgiftene ved eit prosjekt vert mindre enn forventa og innsparingane vert nytta til å dekka forventa overskridingar ved andre prosjekt. Kommunestyret skal handsama alle investeringsprosjekt. Dette skjer i samband med budsjettopplegget eller ved framlegging av eiga sak. Investeringsramma for Fjell VAR A/S skal avgjerast av kommunestyret, men vil i praksis fastsetjast gjennom avgiftsnivå og garantiordning. Ein del investeringsprosjekt er starta opp i 2011 eller tidlegare og treng fullfinansiering i seinare år. Vidare kan det vere naudsynt å endra kostnadsoverslaga for nokre prosjekt på grunnlag av meir detaljert kunnskap. Kommunen si totale økonomiske stode set grenser for investeringsvolumet. Investeringar er til vanleg kostnadsdrivande på driftssida, både gjennom auka renter og avdrag ved nye låneopptak, og gjennom utgifter til straum, reinhald, vedlikehald o.a. Berre i nokre få tilfelle kan ein påvisa at investeringar i bygg og anlegg verkar direkte effektiviserande på drifta. Driftsutgiftene knytt til nye investeringar kunne alternativt vore nytta til andre tiltak, til dømes nye stillingar i tenesteproduksjonen. Slik sett vil ein auke i investeringstakten redusera kommunen sin økonomiske handlefridom. Når investeringsrammene og finansieringsprofilen skal fastleggjast, må omsynet til totaløkonomien og trongen for nye tenester vegast opp mot kvarandre. 14

15 Investeringsprogram Investeringsprogram Rådmannen 1000 Foldnes kyrkje Buss til funksjonshemma, omsorg og skule Sum rådmannen IKT-sjefen 1120 IT-satsing Sum IKT-sjef Servicetorgsjefen 1130 Inventar/utstyr Rehabilitering Gjerdet kulturminnegard (PIN) Sum servicetorg Plan og utbyggingssjefen 4000 Gravplasser hovedprosjekt Foldnes Gravplasser hovedprosjekt Kleivane Tranevågen skule inkl. vegdel Knappskog skule Utviding Terapibasseng/bygg inkl. sansehage Fleirbrukshall/Andre Fritidsaktivitetar Kulturhus/Andre kulturaktivitetar Ombygging Brattholmen skule Lokal medisinsk senter/sjukeheim Turveg Hjelteryggen-Foldnes Sum Plan- og utbygging Eigedomssjefen 4300 Tomtekjøp Ombygging/Rehab.bygg Infrastruktur Kommunale kaiar- påkostning Trafikksikring/veglys Trafikksikring av skulevegar Rehab vegar Tilrettelegging paviljong Skålevik skule Vatn og avlaup skular, barnehagar mm Sum eigedomssjef Tot.sum eks. formidlingslån Tot.sum inkl. formidlingslån Finansiering: 60 % 80 % 100 % 100 % Mva-komp investering Tilskot Sotra sportsklubb Overføring kulturhus til fleibrukshall Tippemidlar Bruk av disp fond Skulevegar Mva komp idrettshall Sal av eigedom Sum intern finansiering Låneopptak eks. formidlingslån Låneopptak formidlingslån Føreliggjande investeringsprogram har ei investeringsramme på 307,1 mill eks. etablering- og utbetringslån i perioden I 2012 er investeringsramma 97,2 mill eks. etablering- og utbetringslån, finansiert med kr 45,2 mill i låneopptak, 2,5 mill i bruk av disp.fond, 16,5 mill i 15

16 mva kompensasjon, 10 mill i tilskot frå Sotra sportsklubb og 20 mill i sal av eigedom. Etablerings- og utbetringslån er budsjettert med 20 mill kvart år i perioden Fjell kommune betalar 27 mill. i avdrag i Dette vil auka til 33,9 mill i 2012, 39,0 mill i 2013, 39,4 mill i 2014 og 39,5 mill i Med føreliggjande investeringsprogram vil netto lånegjeld (låneopptak avdrag) til investeringsføremål auka med om lag 21,6 mill i perioden Kommentarar til einskilde investeringsprosjekt I det følgjande vert det gjeve eit oversyn over investeringsprosjekt for perioden RÅDMANNEN Buss til funksjonshemma, omsorg og skule Det er budsjettert med innkjøp av 2 transportbussar, ein til skule og ein til omsorg i I tillegg er lagt inn midlar til ein transportbuss i 2013 til omsorg. IKT- SJEFEN IKT- strategien vart sist revidert av kommunestyret desember Planen vert rullert våren Planen inneber investeringar på 4 mill kvart år i perioden , totalt 16 mill. PLAN OG UTBYGGINGSSJEFEN Gravplassar Det vart i 2010 budsjettert med kr til forprosjekt gravplass Foldnes. I perioden er det budsjettert med 25 mill til hovudprosjekt ny gravplass Foldnes, fordelt på 15 mill i 2011, og 10 mill i 2012 og Til Kleivane gravplass er det sett av 15 mill i åra , fordelt på 2 mill i 2011, 10 mill i 2012 og 3 mill i Tranevågen ungdomsskule Tranevågen er ferdigstilt og vert fullfinansiert inklusiv finanskostnader med totalt 2,5 mill. Fleirbrukshall Fleirbrukshallen er budsjettert til totalt 156 mill, fordelt på 38 mill i 2012 og 76 mill i Opphavleg var total kostnadsramme rekna til 175 mill. Hallen er finansiert med tippemidlar, all refusjon knytt til mva på investeringskostnaden, tilskot frå Sotra sportsklubb og låneopptak. Ombygging Brattholmen skule Brattholmen skule ombygging er ferdigstilt og vert fullfinansiert inklusiv finanskostnader med totalt 3,3 mill. EIGEDOM, BYGG OG ANLEGG Tomtekjøp Det er avsett 1 mill til tomtekjøp kvart år i perioden , og mill i Ombygging/rehabilitering bygg Det er budsjettert med 9 mill til generell ombygging/rehabilitering av eksisterande bygg i 2012 samt fullfinansiering av tidlegare prosjekt. I 2013 og 2014 er det budsjettert med 5 mill kvart år. I 2015 er det budsjettert med 6 mill. Kommunale kaiar I perioden er det budsjettert med kr kvart år til påkosting av dei kommunale kaiane. 16

17 Vatn og avlaup skular, barnehagar mm Det er i perioden budsjettert med totalt 0,9 mill til dette formålet. Vegar og trafikksikring I perioden er det budsjettert med årlege løyvingar på 3 mill til trafikksikring og veglys, 2 mill til rehabilitering av vegar. I tillegg kjem 2,5 mill kvart år til trafikksikring av skulevegar i perioden , og 5 mill til infrastruktur i

18 FJELL KOMMUNE BUDSJETTFRAMLEGG Talbudsjett 2012 ØKONOMISKE OVERSIKTER 1. Hovudoversikt driftsbudsjett 2. Sektoroversikt 3. Kontooversikt 4. Tenesteoversikt 5. Kostra- art 6. Kostra- funksjon 18

19 Hovudoversikt drift 1 FJELL KOMMUNE (2012) - År/Periode Bruker: TORSOL Klokken: 14:39 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Budsjett Rev. budsjett Rekneskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån - - Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

20 Sektoroversikt 1 FJELL KOMMUNE (2012) - År/Periode Bruker: TORSOL Klokken: 14:39 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Budsjett 2012 Buds(end) Regnskap 2012/V: Sektor: 10 RÅDMANN Utgifter Inntekter Sum sektor: 10 RÅDMANN Sektor: 11 PERSONALSJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 11 PERSONALSJEFEN Sektor: 12 ØKONOMISJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 12 ØKONOMISJEFEN Sektor: 13 IKT-SJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 13 IKT-SJEFEN Sektor: 14 SERVICETORGSJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 14 SERVICETORGSJEFEN Sektor: 21 SKULESJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 21 SKULESJEFEN Sektor: 22 BARNEHAGESJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 22 BARNEHAGESJEFEN Sektor: 23 SOSIALSJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 23 SOSIALSJEFEN Sektor: 24 NAV Utgifter Inntekter Sum sektor: 24 NAV Sektor: 30 HELSESJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 30 HELSESJEFEN Sektor: 32 OMSORGSSJEFEN Utgifter Inntekter Sum sektor: 32 OMSORGSSJEFEN

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2013 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil gi eit oversyn over

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Investeringsbehov dei neste 5-10 åra

Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Turøyna Investeringsprogram Gjeld og bruk av fond Svend-Fredrik Untiedt og Atle Justad Solstrand 18.10.2012, kl 12.45 Større investeringsprosjekt dei siste åra Tranevågen

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.10.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/13159 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2014 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2012: Foreløpig konsekvensvurdering for Bergen kommune

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2012: Foreløpig konsekvensvurdering for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201014405-47 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 6. oktober 2011 Regjeringens forslag

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2014/1621-21897/2014 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 14.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2014/1621-21897/2014 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 14.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2014/1621-21897/2014 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 14.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Drøftingssak - Budsjett

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 4. mai 2016 kl. 13.00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 11/2016 Innkalling og saksliste 12/2016 Årsrekneskap

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer