Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November årgang. Høst i Åstdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November årgang Høst i Åstdalen

2 K L O K K E K L A N G NOVEMBER Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf Kasserer: Jørn Haug. Tlf Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjenere (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Erik Bratt, vikar: Mobil: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste nummer kommer ca. 14. desember Frist for innlevering av stoff er 25. november Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Vi presenterer nå et nummer av Klokkeklang med masse fine bilder fra høstens store begivenheter: Årets konfirmanter og konfirmantjubilantene. Konfirmasjon var i min ungdom en stor begivenhet både for konfirmanten og foreldrene. Jeg håper at årets konfirmanter kan tenke tilbake på konfirmanttida med glede og takknemlighet. Jeg ønsker alle til lykke med konfirmasjonen! Det er gledelig at det er stor oppslutning ved konfirmantjubileet. Det er trivelig å treffes igjen etter mange år, og det er også spennende for oss som ikke er jubilanter om vi kjenner igjen den og den på bildene. Også fra denne plassen en takk til de i menighetene som arrangerer alt det praktiske rundt jubileet. For meg er det gledelig med tilbakemeldinger, og jeg takker for disse og for innspill til stoff i bladet. Vi takker for det jevne tilsiget av gaver til drifta av Klokkeklang som gjør det mulig å drive, likedan for den store innsatsen med å distribuere bladet innenbygds. Jeg ønsker dere alle en fortsatt god høst, og lykke til med lesingen! POSTKASSE OG FLYTTING Hvis noen flytter postkassa si så kan det føre til at vedkommende ikke får Klokkeklang. Vi oppfordrer derfor til at flytting blir sagt fra til den/de som kjører ut Klokkeklang på vedkommende rode. Hvis en ikke vet hvem det er, så meld fra til meg eller på vår adresse: Forsidefoto: Anne Berit Riisehagen. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Døden eller livet Av prostiprest Øystein Lied En slektning av meg insistrerte på å få være helt klar når tiden var inne og han skulle dø. Barna hans måtte love å ikke dope ham ned med medikamenter og medisiner, for han ville vite hvordan det var å gå over den siste grense. Selv hadde han sittet ved utallige dødsleier og forsøkt å gi trøst og hjelp. Han hadde arbeidet som sokneprest i over 40 år, men kunne aldri slutte å undre seg over livets inngang og utgang. Han fant mye trøst og styrke i de gamle forbønnene som vi bruker i kirken. Her er noen eksempler: Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Gi oss når vår time kommer, å dø salig bort fra denne verden. Hør vår bønn for dem som strir med døden, fri dem fra motløshet og fortvilelse, styrk dem i lidelsen, og la dem alle få kjenne din nådige hjelp. Fri oss fra en ond og brå død; fri oss fra den evige død, i vår siste time og på dommens dag; miskunn deg over oss o du Guds Lam og gi oss din fred. Frels oss fra det onde. Nå var det hans tur til å be disse bønnene i visshet om sin egen hjelpeløshet og begrensning. Og bønnen hans ble veldig ekte. Livet gikk mot slutten og betydningen av bønnen "frels oss fra det onde" ble til "frels oss gjennom døden". Fra "Solsangen" av Frans av Assisi (NOS 281) synger vi: Takk, gode Gud, for søster Død, den siste hjelper i vår nød. Hun kjører vognen stille frem når det er kveld og vi skal hjem. Det å lære å dø har med tillit til livet å gjøre. Frans som skrev denne sangen, levde et liv i overgivelse til Gud. Tilliten til Hans nærvær var kjernen i alt hans virke. 3

4 Et fundament i livet Av tidligere leder i kirkerådet Nils Tore Andersen Uten tvil har det sterke innslaget av nye landsmenn med en annen religion enn vår egen gjort det mer naturlig for oss nordmenn å snakke om religion og tro. Vi utfordres alle til å fremstå tydeligere med tro og livssyn i et religiøst mangfold. Jeg må nok innrømme at englefjær og enkelte avarter av amerikansk herlighetsteologi sammen med ultrakonservativ bokstavtro kristendom til tider gjør det vanskelig å bekjenne seg til den kristne tro. Det er sannelig ikke alltid lett å være trosfrimodig. Derfor er det gledelig når mennesker står frem med enkle og ærlige trosvitnesbyrd. Avisen Verdens Gang hadde i begynnelsen av februar et interessant portrettintervju med ankermannen gjennom mange år i fjernsynets morgensending "God Morgen Norge" og mange andre programmer, Nils Gunnar Lie. Nå er han tilbake der han begynte for 36 år siden, som nyhetsreporter. Det er sikkert mange grunner til å hylle ham både som journalist, nyhetsreporter og programleder gjennom mange år, men grunnen til at jeg nevner ham her i denne spalten, er en helt annen. Jeg vil takke han for hans ydmyke, men samtidig tydelige tale om eget livssyn. I en tid da man skal være frimodig og åpen om nær sagt alle ting, er det forbausende hvor vanskelig det er for mange av oss å være tydelige på egen tro. Nils Gunnar Lie er i denne sammenheng forbilledlig uten å fremstå som noen påtrengende misjonær. VG's journalist Jon Solås spør Lie om hva troen betyr for ham, og svaret er like enkelt som det er tydelig: "Jeg har i alle fall ikke funnet noe bedre. Verden så kanskje enklere ut da jeg vokste opp, mer svart/hvitt. Men fortsatt er det slik at det kristne budskapet appellerer til meg. I dag er troen min vel så mye preget av spørsmål og undring og håp, som av noe bastante svar jeg en gang hadde. Men den barnlige tilliten har jeg fått beholde; den er et fundament i livet mitt." Jeg tror vi er mange som gjerne kunne gi vår tilslutning til den formuleringen. For en god stund siden satt kona og jeg rundt lunsjbordet og hørte på programmet "På en øde øy". Der var også TV-reporteren Nils Gunnar Lie intervjuobjekt. Han skulle som gjest velge seg ut tre musikkstykker eller sanger som skulle spilles i programmet. Et par klassiske godbiter sto på ønskelisten, men til avslutning ønsket denne kjente TV reporteren at Stein Ove Berg skulle synge: "Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Heller ham enn de skatter som smuldrer i muld. jeg vil heller ha Jesus enn riker og land. Heller ledes hver dag av en naglemerket hand." Årsaken til at Nils Gunnar Lie valgte den sangen var ifølge ham selv at han i den fant verdier som for ham var viktige. På en varsom og fin måte ga han oss som lyttet på radioprogrammet frimodighet til å være tydelige på vårt eget ståsted i tros- og livssynsspørsmål. Filosof Henrik Syse skriver i boken "Noe å tro på" at tro ikke bare er et verb, men også navnet på en tilstand, en dyd, en væremåte. "Tro, håp og kjærlighet" snakker Paulus om, og de tre regnes som de tre høyeste dydene i det kristne univers. Tro er i denne sammenheng en livsinnstilling. Som forfatteren av Hebreerbrevet sier det: Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser"; altså noe som gir sikker innsikt uten at den likevel er sikker, i jordisk og håndgripelig forstand. Der befinner vi oss, i håpet og troen, midt mellom vissheten og usikkerheten. En slik livsinnstilling bør vokte seg vel for å være for absolutt, entydig og skråsikker, for da står den i fare for å miste sin essens som tro. Martin Luther sier at troen er som en ring av fattig materiale og likevel en uendelig verdifull ring, fordi den griper om verdens mest dyrebare perle: Jesus Kristus. Det er ikke vår svake eller sterke tro vi skal løfte frem og hegne om, men troens retning; den korsfestede og oppstandne Jesus. Fra Familien nr.10/2012 Etter ønske fra en av Klokkeklangs eldre lesere. 4

5 Tidens salme «Dei skal gå til den heilage byen» Salmer 1997 nr 145. Tekst: Britt G. Hallquist, oversatt: Pål Sindre. melodi: Egil Hovland Kvart år, fyrste helga i november kjem Allehelgensdagen. Vi minnest dei av våre nære og kjære som har gått bort, og vi minnest dei heilage. I Confessio Augustana heiter det: «Vi lærer at man kan holde frem minnet om helgenene, for at vi skal etterligne deres tro og deres gode gjerninger». Salmer er til god hjelp for oss når vi har bruk for ord som seier noko om livet og om døden i glede og i sorg. Musikk har den egenskapen at den når dit ord ikkje når. Musikk arbeider på andre frekvensar enn tale og ord. Allehelgensdagen er for mange prega av vemod og sorg, men også takksemd og ettertanke. Takksemd kjenner ein på når ein har hatt gode menneske rundt seg, for det dei var og det dei gav. For mange av oss er det i samband med denne dagen også knytt håp, om det livet som ventar oss, om å sjå att våre kjære. Det er håpet denne salma handlar om, å syngja, leika og dansa. Egil Hovland har skrive ein lett og fin melodi, leikande og venleg. Teksta og melodien kler kvarandre. Kari Irene Lien, kantor 2 Dei skal minnast den blømande jorda og dei fagraste sumrane der. Dei skal gløyma det vonde og tunge i ei gama! verd i eit liv som var. Dei skal syngja, syngja, ja, syngja ein ny, jublande song. 3 Dei skal møta dei trufaste vener som dei miste på jorda ein gong, og med englar og heilage leika i Guds paradis. Dei skal dansa der. Dei skal syngja, syngja, ja, syngja ein ny, jublande song. 4 Dei skal møta den levande Herren, dei skal skoda han slik som han er, og forvandlast i ljos, bli han like. Deira von han var, deira liv han er. Dei skal syngja, syngja, ja, syngja ein ny, jublande song. 5

6 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Rådet hadde møte Følgende er tilført protokollen: Geir ønsket velkommen og ledet møtet. Hermod Botterud gikk bort i sommer. Han ble minnet med et minutts stillhet. Møtet åpnet med ei salme. Øyvind Sagedal hadde åpningsord med diktlesing. Geir Korslund takket for blomsterhilsen til jubileumsfeiring i sommer. Innkalling til møte godkjent. Møtebok fra møte godkjent Sak 20/2012 Kirkeordning etter 2013 Kirkerådets refleksjonsdokument ble gjennomgått og aktuelle spørsmål ble drøftet. Dette vil bli tatt opp i arbeidsutvalget og rådet på senere møter. Sak 21/2012 Referatsak Rundskriv dep: Oppfølging av kirkeforliket Rundskriv dep: Utvida ramme rentekompensasjonsordninga kirkebygg Rundskriv dep: Høring: Forslag til endring i gravferdsforskrift Fremtid for det nedlagte spiret fra Brev fra RA. Prostisamling ny kirkeordning 5. september. Kirkens møte med grupper eller enkeltpersoner som trenger hjelp og bistand. Bemanningssituasjonen på kirkekontoret. Referatsakene tatt til underretning. Øyer og Tretten kirkelige råd Berit Sundli kirkeverge Beplantning på grav av Geir Korslund I Klokkeklang har vi flere ganger omtalt bestemmelsene om gravminne og beplantning i gjeldende kirkegårdsvedtekter. Høsten 2011 hadde kirkeverge, kirketjener og rådsleder befaring på begge våre kirkegårder for å registrere graver der beplantningen ikke var i samsvar med vedtektene. De som er ansvarlig for disse gravene fikk senere brev fra kirkevergen med anmodning om å gjøre noe med beplantningen så snart som mulig. Ved ny befaring i høst kunne vi konstatere at de fleste hadde ordnet dette i løpet av sommeren. Men vi fant også noen graver der det ennå ikke er ordnet opp i beplantningen. De som er ansvarlig for disse gravstedene vil få et nytt brev med krav om at de påpekte forhold blir rettet. Dersom det ikke skjer innen fastsatt frist, vil kirkegårdsmyndighetene sørge for at de aktuelle tiltak blir utført for festerens regning. Gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten Hjertelig takk til alle som har gitt gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten til konto nr Det er mange og viktige oppgaver som pengene skal brukes til. Inger Lise og Hans Kr. Lien 200 Jørgen Nysveen 200 Else Marie Hagaseth 150 NN 200 NN 200 Jens Tande 250 Eli og Reidar Brenna 100 Reidun og Arne Nustad Margrethe Rønningen 200 Sigmund Ihle 200 Olav Johnsgård 200 Astrid og Johan Eriksen 200 Vegard Stalsberg 200 Ingrid Anita Sletten 100 Rigmor Aassveen 200 Jørgine Gasmann 200 Arne Mæhlum 150 Grethe Holen Buhaug 500 Erling Haugen 200 Solveig Eriksen 200 Torgeir Gillebo 250 NN 200 Kari Bjørnhaug 300 Målfrid og Jens Pettersen 200 BIRGER NORDLUND 400 Magne Jørgen Lysbakken 200 Arvid Hopland 300 Olga Solberg Løvlund 300 Reidar og Gunhild Haugen 500 Lars Skaug 300 Eva Gerd Haugen 100 Torgunn Holen Haugen 200 Matti Mageli 200 BREKKE KRISTEN 200 Jørgen Arvid Nordgård 200 Knut Arne Mosveen 200 Tore Kvisberg 200 Alfred Kråbøl 200 Gutorm Aarnes 200 Ruth Kjersti Stenersen 200 Terje Halvor Hansen 300 Trond Linn 200 Bjørg Linløkken 200 Astrid Stubrud 200 Vidar Ødegård 500 Anne Øverhaug 200 Arnold Stalenget 200 M&M Nyfløt 500 Kristian Hagen 200 SUM

7 Prostigudstjeneste I Ringsaker prosti var det 7. oktober felles gudstjeneste for alle soknene i Brøttum kirke. I alt 6 prester og prosten deltok (en av prostiets prester hadde fri og en har permisjon). Ringsaker blad 9. oktober har svær reportasje fra gudstjenesten med følgende overskrift: Prestene strålte etter felles gudstjeneste og presenterte bilde av alle sju, 4 kvinner og tre menn. Foto. Gaute Freng, Ringsaker Blad BLIDE PRESTER! Fra venstre: Lars Erlend Kielland, Ingrid Strand Tandberg, Gerd Th. Christensen, Siri Sunde, Thorbjørn Granerud, Anna Grønvik og Ole Amund Gillebo. Foto: Gaute Freng, Ringsaker blad FELLES MESSE FOR HELE PROSTIET? Den felles gudstjenesten i Ringsaker prosti 7. oktober var tydeligvis vellykket når en ser dette bildet av strålende prester. Jeg har også hørt fra kirkegjengere som virka like blide og fornøyde. Jeg har spurt vår prost, Per Halstein Nielsen, om han kunne tenke seg ei slik gudstjeneste i vårt prosti. Svaret jeg fikk fra han oppfattet jeg som ikke akkurat positivt. Derimot vår egen sokneprest, Øyvind Sagedal, virka veldig positiv da jeg tok dette opp med han. Vel, vel, tiden får vise! 7

8 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Oktober Kirkenytt fra fjern og nær Millionær lurte Frelsesarmeen. Einar Øgrey jobbet som frivillig på Frelsesarmeens velferdskontor i Trondheim. Det ble lukrativt for organisasjonen. Da praktikanten skulle si takk for seg overrakte millionæren en stor sjekk. Øgrey har nemlig tjent en stor formue på netthandel. I et intervju forteller Øgrey at han som praktikant blant annet jobbet med å pakke matposer. Det var så mange hyggelige medarbeidere. Det var likevel spesielt å møte mennesker som trengte mat. For meg var det uvanlig å få fattigdom så tett innpå livet, sier han. På spørsmål om han senere kan tenke seg å arbeide som frivillig sier han at ja det tror han. Opplevelsene i Frelsesarmeen har gitt ham lyst til å fortsette. (Fra Vårt Land ). Nordsjøprester i 30 år I år er det 30 år siden den første presten ble stasjonert i Nordsjøen i regi av Sjømannskirken. Det skjedde i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening, etter initiativ fra de ansatte på plattformene og i oljeselskapene. I dag er det sju prester som jevnlig besøker alle produksjonsinstallasjonene som finnes på norsk sokkel. En av dem er Lillehammerpresten Jon Arne Lund. Nordsjøprestene tilbyr alt fra familierådgiving, sjelsorg og stressmestring. Det er kjærkomment for mange at nordsjøprestene steller istand julegudstjeneste på de aller fleste plattformene i høytiden. Jubileet feiret Nordsjøprestene med jazzkonsert og parade på oljemessen i Stavanger i høst. (Fra Vårt Land ). Misjonærer vender tilbake til Mali Misjonærene i Det norske Misjonsselskap som er stasjonert i Mali, har en tid vært evakuert ut av landet på grunn av politisk uro. Nå vender noen av dem tilbake til Mali. Situasjonen har stabilisert seg noe den siste tiden, selv om det fremdeles er uroligheter nord i landet. Misjonærene vil i den første tiden oppholde seg i hovedstaden Bamako. Urolighetene begynte da deler av hæren til Moammar Gadaffi i Libya, etter revolusjonen vendte tilbake til Mali hvor soldatene egentlig kom fra. De gjorde opprør mot det sittende regime i landet og kastet hele området ut i en dyp krise. Fra Misjonstidende ). Pavens tale oversettes til arabisk Pave Benedikt XVI sin ukentlige tale skal nå oversettes til arabisk. Paven ønsker å strekke ut en hånd til araberlandene og vil at hans ord skal bli forstått av innbyggerne der, sier en talsmann for Vatikanet. Det 85 år gamle overhodet for verdens katolikker taler hver onsdag til pilegrimene som er samlet på Petersplassen i Roma. Det er disse talene som nå skal oversettes. Talene har til nå vært holdt på en rekke europeiske språk men ikke på arabisk. De skal nå oppsummeres av en arabiskkyndig tolk. (Fra Vårt Land ). Kristen gutt torturert og drept i Pakistan. Den torturerte og drepte 14 åringen Samuel Yaquob ble for en tid siden funnet i Punjab i Pakistan. Yacuob hadde vært savnet etter at han forlot hjemmet sitt i den kristne kolonien for å gå til et lokalt marked. Liket ble funnet ille tilredt og med tydelige merker på tortur. Drapet kommer bare dager etter at Rimsha Masih, en 11 år gammel jente med Downs Syndrom ble arrestert. Hun ble anklaget av muslimer i byen Islamabad for å ha brent sider av Koranen for å koke mat. Senere ble det oppdaget at det var en muslimsk prest som hadde lagt de brente koransidene i lommen på jentas kjole for å få noe å anklage henne for. Presten ble omgående arrestert. Disse to tilfellene føyer seg inn i en rekke alvorlige tilfeller av overgrep mot den kristne minoriteten i Pakistan. (Fra Vårt Land ). Starter menighet for rusmisbrukere. I høst fikk folk med rusproblemer sin egen menighet i Bergen. Vi må bare erkjenne at vanlige 8

9 menigheter ikke fanger opp denne gruppen, sier initiativtaker og pastor Audun Hellemann. Den tidligere stiftskapellanen har de siste tre årene arbeidet blant rusavhengige. For to år siden fikk han et kall til å starte en egen menighet for sine spesielle venner. Menigheten har fått navnet Oppstandelseskirken. Navnet har en dobbel betydning. Jesus sto opp fra de døde og han vil reise opp de som ligger nede, sier Hellemann. Menigheten vil holde til i Methodistkirkens lokaler i Bergen. Samlingene vil ha stor plass til lovsang og bønn og med en musikkstil som er kjent fra Evangeliesenteret. (Fra Vårt Land ) MER Litt av hvert Redigert av Ole Johs Gillebo høstvær. Prost, prester og ordfører var tilst ede sammen med vel 100 personer, små og store. Det var bl.a. fløytespill og Singsås skole medvirke... (Fra kirken.no) VIGSLING AV ALTER PÅ LYNGKAMPEN. I forrige nummer av Klokkeklang ble det opplyst at det ville bli søkt Biskopen om å vigsle steinalteret på Lyngkampen (Klokkeklang nr. 5, s.12). Biskopen har nå i brev til soknepresten uttalt at I medhold av tjenesteordning for biskoper 13 godkjenner Hamar biskop vigsling av friluftsalteret på Lyngkampen. KIRKEBYGG I Sel skal kirkebyggene undersøkes nøye med hensyn til skader, går det fram av en notis i GD Det fryktes en del råteskader. Videre heter det i samme notis at det i forbindelse med budsjett for 2013 foreslås lønnsmidler til en fem prosents jobb til å utvikle og vedlikeholde kirkens hjemmeside. ORGELAKSJON I MÅL-I BRUMUNDDAL! I Klokkeklang nr. 4. juni 2012, under Litt av hvert orienterte vi litt om arbeidet med å skaffe nytt orgel i Brumunddal kirke. Orgelet der er omtrent på samme alder som orgelet i Øyer kirke. I Ringsaker Blad kan vi nå lese at orgelaksjonen er i mål. Der har de samlet inn 4 mill. kr. inkl. tilsagn om 1,2 mill kr. i kommunalt tilskudd. Vigsling av stavkirke i Singsås Stavkirka har gitt Singsås et flott kirkested. Vi gratulerer. Kirka er satt opp på dugnad og finansiert og bygd på den måten. Den er en kopi av Haltdalen stavkirke, bare litt mindre. Kirka ble vigslet av biskop Tor Singsaas tirsdag 02. oktober i flott Trosopplæringsreformen i Den norske kirke er en av budsjettvinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for Bevilgningen til reformen foreslås trappet opp med 31,2 millioner kroner, slik at det totale tilskuddet vil være på 234,2 millioner kroner i Dette er den største årlige bevilgningsøkningen siden reformen ble iverksatt i Dette innebærer at langt flere barn og unge nå vil kunne ta del i tilbudet som reformen representerer, sier kirkestatsråd Rigmor Aasrud. Kirkerådet bestemmer hvordan midlene skal fordeles. Menighetene i Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme, i Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedømme og i Fosen prosti i Nidaros bispedømme, er blant dem som står for tur og vil nyte godt av forslaget til økte bevilgninger. Blir forslaget vedtatt av Stortinget vil Nedre Romerike prosti kunne tilby ca barn mellom 0 og 18 år trosopplæring. I Nordhordland prosti vil om lag barn få et tilbud, mens Fosen prosti kan gi et tilbud til barn. (Pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kiredepartementet) Liturgimyndighet: Behov for rolleavklaring om saksgangen i liturgisaker Bispemøtet drøftet oktober også liturgisaker og pekte på at Bispemøtets rolle i saksbehandling av liturgisaker blir tydeliggjort. Bispemøtet hadde fått oversendt fra Kirkerå- 9

10 det et forslag om liturgi for velsignelse av hus og hjem til læremessig uttalelse. Bispemøtet drøftet om det var behov for en liturgi eller en liturgisk veiledning, men Bispemøtet hadde ikke læremessige innvendinger til at ordningen fastsettes som en liturgi. (Fra kirken.no) Oppmerksomhet om etikk og bioteknologi Biskopenes høstseminar 16. oktober hadde overskriften Retten til barn og handlet om etiske problemstillinger i forbindelse med revisjonen av bioteknologiloven. - Det er ikke etisk forsvarlig å tilrettelegge for at flere barn skal vokse opp uten biologisk tilknytning til mor eller far. Det sa preses i Den norske kirkes bispemøte, Helga Haugland Byfuglien på høstseminaret. Bispemøtet vil følge opp arbeidet på dette området på sitt møte i februar (Fra kirken.no) Ber menighetene markere 70-års dagen for jøde-deportasjonen Bispemøtet minner om at kirken sviktet på viktige punkt under andre verdenskrig. I forbindelse med at det i år er 70 år siden deportasjonen av norske jøder under krigen, drøftet Bispemøtet saken «Kirken og jødene». I Bispemøtets uttalelse "Kirkens forhold til jødene under okkupasjonen " heter det blant annet: Den norske kirkes biskoper oktober Kirken forholdt seg taus til Politidepartementets kunngjøring av 20. januar 1942 om at alle jøder i Norge måtte melde seg til politiet for å få en rød «J» i sine legitimasjonspapirer. Det kirkelige lederskap valgte også å tie da Quisling-styret den 12. mars 1942 gjeninnførte forbudet mot jøders adgang til riket i Grunnlovens 2. Bispemøtet ber menighetene om å huske 70-årsdagen for deportasjonen av norske jøder 26. november 1942 når gudstjenestene 25. november 2012 skal gjennomføres. Bispemøtet vil i forkant av denne dato sende ut en tekst som kan benyttes i kunngjøringene og i forbønnen. Bispemøtet ønsker videre at det til Kirkemøtet i 2014 forberedes en sak som inkluderer et oppgjør med Grunnlovens "jødeparagraf". (Fra kirken.no) NRK P1 starter søndagssendingene 3 minutter på sju med Fedrelandssalmen Gud signe vårt dyre fedreland. Dette er en fin og verdig måte å starte søndagssendingene med, noe som sikkert mange setter pris på. For noen år siden ble denne skikken brutt, men da ble det et bastant trykk mot NRKledelsen slik at skikken ble tatt opp igjen. NRKledelsen gjorde rett i å snu! SANGTIMEN I NRK P1 Søndagmorgen mellom 8 og 9 er en fin programpost. Denne er nå inne i sin 19. sesong, og den ledes av Nils Abrahamsen (67). Han har følgende motto: Jeg vil formidle begeistring for vår egenart og avspeile vår nasjonale sangarv for barn og unge. Til hver sangtime er det invitert en gjest som presenterer sanger og salmer som vedkommende gjest har et forhold til. Jeg synes det er en fin start på søndagen å lytte til denne sangtimen. SALMER TIL ALLE TIDER Dette er tittelen på en programpost i NRK-P-1 søndagkveld, en liten halvtime etter kl. 22. Programleder er Helge Gudmundsen (61) Programposten har hatt forskjellige navn, og for noen få år siden gikk den tidligere om kvelden, for mange kanskje vel så riktig, men faktisk ble det flere lyttere da den ble flytta til senere om kvelden, kunne Gudmundsen fortelle meg for et drøyt år siden. 10

11 Bli kjent med Øyer kirke! Nå har du en unik anledning til å bli kjent med Øyer kirke. Søndag 25.november klokken forteller arkitekt Arne Thorsrud om kirkebygget, tekstilkunstneren Borgny Svalastog om kirketekstilene og sogneprest Øyvind Sagedal forteller om symbolikken vi finner i bygget. Kari Lien spiller cembalo. Arne Thorsrud har god kjennskap til kirkebygg. Han er arkitekten bak den nye Seegård kirke i Snertingdal som etter brannen i 1994 nå står fram som et moderne bygg som også ivaretar kirkens gamle tradisjoner fra 1700-tallet. Både Øyer og Tretten kirker er kirkebygg fra tidlig 1700-tall, og Thorsrud vil gi oss godt innblikk i hva som var viktig i bygging av kirkebygg i perioden. Øyer kirke har også både synlig og mindre synlig symbolikk. Imponerende synlig er treskjæringen over kordøren, på prekestolen og over døpefonten. I perioder har deler av utsmykningen vært tatt ned for at interiør måtte tilpasses ulike religiøse åndsretninger. Altertavlen har sin egen historie. Den er gammel og sannsynligvis gjort av samme utskjærer. I følge folketradisjonen er Bjørn Bjørnson Olstad ( ) mesteren for dette. Han var fra Nordigard Olstad skal ha vært den første gudbrandsdøl som skar i akantusstil. Mer om dette får du høre av Øyvind Sagedal som deler sin kunnskap med oss. For noen ganske få år siden, i 2006, ble kirketekstilene fornyet. Dette arbeidet har Borgny Svalastog stått for. Hun har laget kirketekstiler til mange norske kirker, og er en godt etablert kunstner som også har utsmykket flere bygg. Ved siden av bispekåper, Bjørnsonkåpe og utstillinger i inn- og utland, ble hun mye omtalt i forbindelse med utstillingen av glassko, blant annet i Pilegrimsmuseet i Santiago de Compostela i Spania. Og så blir det musikk. Organisten vår, Kari Lien, som gjennom sitt arbeid i sognet har brakt mange konserter med ulike aktører til Øyer kirke og gitt oss mange gode konsertopplevelser gjennom en årrekke, hun tar denne kvelden fram cembaloen, et strengeinstrument også fra perioden Øyer kirke ble bygget. Inngangspengene de går i sin helhet til nytt kirkeorgel! Arr. Øyer kirkeakademi 11

12 ~ a gamle dager ~ Ved å bla i gamle årganger av Klokkeklang kommer en ofte over artikler som er interessante også i vår tid. Nedenstående artikkel stod i Klokkeklang i mars 1963 og er skrevet av lærer Lisbeth Kaldor ( ). Hun var lærer i ca. 30 år ved Jutulstad småskole og Solvang storskole. Hun hadde de siste leveårene sine ved Mesnalien lungesykehus (nå Montebello). Som gammel lærer husker jeg godt blesten om den nye skolen i Mesnalia de første årene jeg var lærer, det var nærmest valfarting til Mesnalia for å se skolen. Dette var akkurat den tida Lisbeth skriver om. Jeg har ved noen anledninger kalt artikkelen hennes Reisebrev fra Mesnalia. Red. Hallo Klokkeklang! Ja, du er en velkommen gjest både i og utenom bygda. Like til U.S.A har du funnet veien til stor glede for øyværinger og tretlinger der. En spesiell takk til sokneprest Høyem som gikk igang med bladet det og var dets leder mens han var i bygda. Så følger en liten epistel fra Mesnalia; Mesnalia er en gren av Ringsaker og ligger omtrent så høgt som en heimseter i Øyer og en ;km. sør for Lillehammer. På veien^ fra byen og hit opp passeres skillemerket mellem Oppland og Hedmark fylke. Mesnalia hører således Hedmark til og bærer preg av det: slakke åser cg nokså flatt. Brei og rolig strekker Mcsnavatnet seg langs hele bygda, i sør-nordøstlig retning så langt øyet rekker. Vest for vatnet ligger Åsmarka og Lismarka. På østsiden av vatnet ligger gårdene, middels srore, velstelte og pene. Omtrent midt i bygda har det også her dannet seg et sentrum. Her er kapellet, skolen, butikker, ungdomssentret og kurstedet. Her deler Lillehammervegen seg i to. Den ene går sørover til Hamar og den andre de 7 km. opp til Sjusjøen. Kapellet som er forholdsvis nytt, ca år, er en tømret korskirke med plass til anslagsvis 200 mennesker. Den ligger fritt og pent til. På kirkegården ligger m. a. Sigrid Undset og hennes sønn og datter begravet. Skolen er ganske ny, moderne og praktisk innredet, men dens ytre er noe for seg. Derfor kunne en gutt som ble spurt om det var skolen, svare: «Den er rar utapå, men pen inni». Og det er jo det det kommer an på. Skolen er firdelt,og der går foruten bygdens barn også barna fra Sjusjøen. Ungdomssentret hadde en beskjeden start. Men så ble den gamle pene garden Vangen' kjøpt, og da varte det ikke lenge før det ble et srørt moderne bygg som kan ta imot opptil 100 gjester. Det er bra søknad, især sommerstid. Vaktmester er ansatt og det holdes i bra stand. Kurstedet ligger litt tilbaketrukket mellem høye bjerker og graner. Der har det stått nå i vel 60 år og mange er de både fra inn- og utland som har gjenvunnet sin helse her. Kursledet har plass til mellem pasienter. Belegget varierer noe fra tid til annen. Pasientene kommer fra alle kanter av landet. Ja fra utlandet også. Når det gjelder oppholdet her er der nok bare en mening: Bedre sted kan en ikke komme til. Det er god pleie, takket være søstrene og betjeningen forøvrig og så maten da! Den er helt prima. Omgangstonen i den noe «brogede» forsamling er lett og hyggelig. På underholdning mangler det heller ikke. Det er radio og fjernsyn, aviser og bøker. Til min store glede fikk jeg i hende en bok fra Øyer skrevet av Oluf Turtumøygard. Boken er vel nærmest for barn, men den har også adresse til foreldre og foresatte. Den er lettlest og ikke uten humor og gir et bilde av barnas lek for en år tilbake. Men tag og les! Det har vært noe bråk her nå en tid. Huset skal gjøres tryggere for brannfare. Har huset meget å si, har ledelsen det ikke mindre, og her er vi så heldige å ha overlege Rogstad, som leder det hele med sikker og trygg hånd sammen med sin dyktige assistent, dr. Ellingsen. Lisbet Kaldor 12

13 Solvang skole, skoleåret Foran fra venstre: Ester Lognseth,Kristine Stubrud, Synnøve fra Øygarda, Mildrid Nordli, Helene Ophus, Johanne Kaldor, Nina Løken, Johan Andersstuen, Kaspar Torgersen, Sverre Andersstuen. 2.rekke: Marit Berg, Johanne Andersgård, Kristine Stensrud, Helene Jutulstad, Ågot Stubrud, Lisbeth Ensbybakken, Sigrid Solberg, Marit Grimsrud, Agnethe Dokken, Ingeborg Iversen, Ole Kjølgård. 3.rekke: Lisbeth Kaldor(lærerinne), Kristine Klokkerstugun(Nordheim), Kamilla Bagstad, Ågot Rugsveen, Magda Iversen, Anna Jevnehagen, Ludvig Wilhelmsen,Oskar Riseng, Martin Bjørli, Ola Moe, Albert Wedum, Trygve Iversen, Olaf Nestingen, Asbjørn Jordbakken. Lærerer bak: Johs.Musdalslien og Laurits Skjelkvale Bildet er utlånt av Ole Gunnar Austvik. Navnene er skrevet på av hans mor, Johanne Austvik, f. Kaldor.i godt voksen alder En fremmed er en venn du ennå ikke har møtt. Irsk ordtak 13

14 Aktiviteter på Bakketun GYM Hver onsdag kl har vi gym med Silja. SYNG MED OSS Øyer og Tretten historielag arrangerer sangstund torsdag 8. november kl Alle som er glade i å synge ønskes velkommen. Jens G. Petersen akkompagnerer. VIDARHEIM Elever fra Vidarheim kommer og synger og underholder for oss. Ca hver 6. uke. SENIORKOR Hver fredag kl , kommer vi sammen og synger kjente norske sanger. Koret ledes og dirigeres av Paula Strand, sangpedagog i Øyer kulturskole. Etter øvelsen er det kaffe. Er du glad i å synge og er over 60 år, så møt opp! FORMIDDAGSTREFF Torsdag 29. november: Veien til medaljene, ved Erling Jevne Formiddagstreffene begynner som vanlig kl.11. Det serveres kaffe og hjemmebakte kaker. Alle ønskes hjertelig velkommen! Hilsen Diakoniutvalget Vel møtt på Bakketun til underholdning og sosialt samvær! Bakketuns Venner takker hjertelig for minnegaven ved Knut Longnseths begravelse Med vennlig hilsen Bakketuns Venner. Takk fra Bakketun Vi på Bakketun vil gjerne takke Diakoniutvalget for tre fine hengeampler som vi pyntet med ute i sommer! Hilsen Grethe L. Lien Julegrantenning og gudstjeneste på Bakketun søndag 2. desember kl søndag i advent kl inviteres du til å være med å tenne julegrana i Livets park på Bakketun. Kaffe og kaker serveres etterpå inne på Bakketun, og det blir sang-/ og musikkinnslag. Kl.17.00: Gudstjeneste v/øyvind Sagedal og Kari Irene Lien ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! Arr: Tunfaret vel og Diakoniutvalget 14

15 Julemesse på Tabernaklet Tradisjonen tro arrangerer Øyer pinsemenighet julemesse/misjonsmesse 1.adventshelg. Formålet med denne julemessa er å samle inn penger til arbeid som Øyer pinsemenighet driver i Kenya og Sør-Afrika. Øyer har sine egne misjonærer som er drivkraften bak dette viktige arbeidet i Afrika. Margrete og Svein Nystrøm har i mange, mange år vært i Kenya og arbeidet blant gatebarn, de er fortsatt engasjert i dette arbeidet, selv om de til daglig er å finne i Øyer nå. Elin Nordby er i Sør-Afrika og jobber med barn som er rammet av aids, mange er foreldreløse og stor fattigdom. Øyer pinsemenighet har loddsalg med mange flotte gevinster, som er gitt av bedrifter og enkeltpersoner i Øyer. Mange flinke husmødre baker småkaker som selges på lørdag og barna har lynlotteri på fredag. Alle inntekter går uavkorta til disse to prosjektene. Sist år samla vi inn vel kr. Håper på et like godt resultat i 2012, så vi kan hjelpe mange barn og unge som slettes ikke har det så godt som våre barn og unge har det. Denne helga får vi besøk av Toril og Guttorm Skjeggestad, som har vært misjonærer i Kenya og Kongo. De vil dele erfaringer og opplevelser fra sine mange turer til Afrika. Mange lokale vil delta med sang. Program: Fredag: Kl Lørdag: kl Kl Ca kl Kl Søndag kl Familiemøte. Andakt, misjonsinformasjon, mye sang, lek, kaffesalg og loddsalg. Lynlotteri. Samling. «Fortelling» fra Afrika, andakt, sang og salg av vaffel og kaffe. Rett etter denne samlinga blir det salg av småkaker, så kan du slippe å bake sjøl. Hjertelotteri (Åresalg) Juleverksted for små og store barn. Salg av pølser Møte. Andakt, misjonsinformasjon, sang, kaker og kaffe. Rett etter møtet blir det trekning av lotteriet. Møte. Tale, misjonsinformasjon og sang. KONFIRMASJONER 2013 OG Tretten kirke 15. september 14. september Øyer kirke 22. september 21. september 15

16 Årets konfirmanter i Øyer 1. rekke fra venstre: Kristin Heyerdal Lillerandklev, Thale Dalbu, Ane Botheim, Dina Bratt, sokneprest Øyvind Sagedal, Jenny Sofie Edvardsen Sagstuen, Anja Bjørnhaug, Sunniva Mathiesen, Yngvild Løken. 2. rekke fra venstre: Fabian Wiker Lyseng, Simen Løken, Sara Skjåvik, Idun Bakken, Lisa Roverud Rusten. Ragnhild Madsbakken Bryhn, Ann-Catrin Engen, Kristine Danielsen, Helene Bjerke Haugen, Joakim Bratt, Espen Lyngved Stenen, Adrian Riise. 3. rekke fra venstre: Jens Aarbakke Johnsen, Marius Enger, Mats Mevik Engevold, Vegard Thorvaldsen, Fredrik Brenne Karlsson, Håvard Svingen, Bjørnar Opsahlhaugen, Kristian Gråberg, Ulrik Klophaugen, Cato-Adré Ellingsen. Foto: Fotograf Lind. 16

17 Årets konfirmanter på Tretten 1. rekke fra venstre: Ella Stalenget, Hanne Berit Tuterud Nordølum, Malin Hennie Dahle, Emilie Berntzen, sokneprest Øyvind Sagedal, Malin Moen Klævahaugen, Lill Tove Austgarden, Karen Johanne Olstad Aspelund, Synne Asdøl Midtmageli. 2. rekke fra venstre: Stian Rognstad, Borghild Granheim Herfindal, Mildrid Bjørnstad, Christian Sørlundsengen, Erik Midtvold Mæhlum, Erik Vasrud, Jon Vegard Brendløkken, Mari Kristiansen, Isa Johanne Moen, Håvard Rundtom. 3. rekke fra venstre: Kennet Onsum Midtlien, Hans Arnekleiv, Kristoffer Nilsen, Vegard Høibakken Kroken, Edvard Granum, Lars Moen, Eigil Hjelmstad, Anders Høibakken, Vegard Holmstedt Moe. Foto: Fotograf Lind. 17

18 Konfirmantjubileum 30.9 og Det var konfirmantjubileum i Tretten kirke og i Øyer kirke Etter gudstjenestene var det for Tretten sitt vedkommende samling på Glomstad, og i Øyer på Nermo. Det var konfirmantutvalget som stod for den praktiske gjennomføringen. Håkon Madslien fotograferte jubilantene. Konfirmantene på Tretten Konfirmanter på Tretten Kåre Hansen Iver Vangen Odd Sagmoen Torger Nordgård Ivar Pålsrud Sverre Langsveen Tormod Formo Lars Skogheim Egil Fossheim Karsten Fossheim Hjalmar Nerdjordet Oddvar Øyvind Aassveen Olav Øystein Strangstadstuen Johan Kråbøl Halvor (Magne) Strangstad Karsten Asbjørn (Asgeir) Hagebakken Alf Hagen Jens Vikmoen Fredin Halsten Ivar Ødegård Aud Eldrid Hanstad f. Klæva Oddbjørg Bleka Laura Skar f. Brodalen Ingrid Solberg Sigrid Rogndalsven Rikka Tobine Formo Ragna Granskogen Liv Brobakken Julie Galtrud Jorunn Bjørnstad Konfirmanter på Tretten Andreas Smith-Erichsen Bjørn Hagen Hans Kristian Johnsen Inge Olav Gonstad Knut Berg Kristian Lilleespe Kristian Sylthaugen Magnus Romundgard Ola Jo Botterud Ola Andreas Sandvik Ole Hagebakken Ole Arne Reiersen Per Moen Ragnar Granheim Reidar Brudal Reidar Moe Sigurd Simengård Sverre Torbjørn Nordgård Anna Marie Bakkestuen Anny Stalsberg Asbjørg Margrete Bjørnstadjordet Aud Oddveig Grønsleth f. Linløkkejordet Bjørg Granheim Edel Margrete Nyberg Eva Skogheim Eva Gerd Haugen f. Sørlie Gerd Inger Rye f. Olsen Haldis Rønning Hanna Holmen Inger Granli Inge Johanne Landgard Kari Jorun Smedsrud f. Solberg Klara Ethel Hagebakken Margit Kraabøl Olga Flåtåmo Oddrun Strangstadstuen Solveig Kraabøl Solveig Nygård Konfirmanter på Tretten Bjørn Mæhlum Asgeir Flatemo Erik Johan Mellemberg Atle Birger Formo Knut Hekneby Per Stalsberg Kåre Kråbøl Kjell Martin Klævahaugen Bjørn Hjelmstad Anders Prestegården Arne Skaug Sten Dagfinn Rindal Jørgen Bjørklund Johannes Lilleespe Håkon Karstein Tande Inge Margido Selmo John Ivar Granheim Hallvard Fonstad Knut Erik Kjorstad Sverre Bjørnstad Jon Olav Romundgård Dagfinn Johnsgård Trond Toft Eriksen Svein Kolbjørn Selmo Gunnar Stubberud Liv Marit Floberghagen Sonja Aud Walle Tove Wenche Tjernsli Adolfsson Laila Hjelmstadstuen Inger Marie Skogli Jorunn Margrethe Stalenget Gunvor Mosveen Karin Fossheim Liv Johanne Rugsveen Marie Kjelfrid Landgård Eva Haugen Jorun Sandbakken Bodil Karin Fossdal Ruud Aud Rigmor Løvstad f. Skjelhaugen Anne Lise Musdalslien Marit Synnøve Gonstad 18

19 50 års konfirmanter på Tretten Foran fv.: Erik Johan Mellemberg, Eva Andresen f. Haugen, Liv Marit Solberg F. FLoberghagen, Tove Wenche Tjernsli Adolfsson, Marie Kjelfrid Landgård, Laila Borgen f. Hjelmstadstuen, Jorun Sandbakken Fossum, Aud Rigmor Løvstad f. Skjelhaugen, Bodil Karin Fossdal Ruud og Jon Olav Romundgård. Bakerste rekke: Johannes Lilleespe, Håkon Karstein Tande, Bjørn Mæhlum, Arne Skaug, John Ivar Granheim, Kjell Martin Klævahaugen, Trond Toft Eriksen, Per Stalsberg, Bjørn Hjelmstad og Sverre Bjørnstad. 60 års konfirmanter på Tretten Foran fv.: Kristian Midtmageli, Asbjørg M. Vedum f. Bjørstadjordet, Eva Linnerud f. Skogheim, Olga Flåtåmo, Hanna Hjelmstad f. Holmen, Edel M. Aamli f. Nyberg, Anna M. Roen f. Bakkestuen, Eva G. Haugen f. Sørlie og Solveig Bækkeslåtten f. Nygård. Bakerst fv.: Klara E. Heimkollen f. Hagebakken, Andreas Smith-Erichsen og Reidar Moe. 70 års konfirmanter på Tretten Fra v.: Torger Nordgård, Karsten Hagebakken, Johan Krabøl og Olav Øystein Strangstadstuen. 19

20 Konfirmantene i Øyer Konfirmanter i Øyer Konfirmanter i Øyer Harald Torgersen Jørgen Rugløkken Sigmund Ihle Leif Løken Sevald Kolbjørn Olafsen Arne Sletten Arne Pettersen Langløkken Torstein Dalbu Magne Solheim Ørvin Kvam Einar Fossum Osvald Midtli Marit Nordheim Randi Strangstad Otelie Bryhn Oddrun Kristine Nerbu Helga Hageløkken Asta Sveen Gunvor Løken Marie Høgberg Rutt Nordberg Johanne Hov Gerd Bratt Marie Edun Bersås f. Kjosstuen Konfirmanter i Øyer Arne Jahr Arne Sigmund Løken Albert Sagen Birger Stenen Edvin Bergset Johannes Lysbakken Johannes Svegården John Nermo Kristian Finborud Kaare Velle Høyem Leif Dal Odvar Thompson Olaf Andersgård Olaf Kjenslie Olav Klophaugen Ole Enger Anna Teige Bjørg Irene Lundbye f. Høistad Borghild Aasland Eldrid Ruth Mælum f. Lien Eva Aronsveen Rangsæter Gunvor Thompson Helga Ragnhild Kruke f. Lie Ingerid Langvik Kari Magnhild Turtumøygard Liv Olga Holm f. Sagen Margot Riseng Marit Løken Mary Bueie Solveig Opheim Konfirmanter på Tretten Arne Ødegård Harald Myhren Aksel Hagen Arvid Trøsken Oddmund Rustbakken Odd Høvren Bjørn Håvard Lånke Egil Rindal Arne Finn Brekke Arne Mæhlum Reidar Ullebø Odd Larsen Terje Bræin Odd Kummen Simen Ensby Edvin Lundgård Jon Løkken Arne Haugen Torfinn Kummen Arne Stubrud Ørnulf Ødegård Lars Erik Løken Paul Rusten Agnar Gillebo Liv Torild Nylund Aud Jorun Mælum f. Lie Kari Ødegård Else Brynhild Riseng Åshild Lusæter Else Kristine Torgersen Torill Moheim Aud Bodil Opjordsmoen Marit Lise Dokken f. Trætengen Randi Dokken Ingrid Buenget Bjørg Margrethe Ringen f. Dahl Eva Langvik Margit Ingebjørg Nymoen f. Steinsli Randi Tellander Reidun Romfog Marit Thorsrud Berit Ensbybakken Hanne Karin Stener f. Klophaugen Rutt Jorun Dokken 20

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM Nr. 1 2014 58. årg. Menigheten vår har besøkt Arnlaug Lien. Side 12 MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM _ Alf Prøysen 100 år Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 MENIGHETSBLADET For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 SOMMER 2013 Sankt Hans «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Kyrkjelydsbygging i Carlisle

Kyrkjelydsbygging i Carlisle NR. 4/12 ÅRGANG 53 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Kyrkjelydsbygging i Carlisle Ingvild og Roar Hallesby Evjedal i givande ungdomsarbeid i Nord-England. Side 14-15 Roar Hallesby Evjedal,

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Prekestolen her i Menighetsbladet, er åpen for alle som har et hjertesukk de

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser Nr. 2 Vår / Sommer 2006 18. årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer