NORECO. Andre kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORECO. Andre kvartal 2012"

Transkript

1 NORECO Andre kvartal 2012

2 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA Norsk versjon

3 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER andre kvartal 2012 Høy leteaktivitet to tørre brønner Produserte fat oljeekvivalenter (oe) per dag Realisert oljepris 97 dollar per fat Oselvar i produksjon tidligere enn planlagt, men med en lengre periode for opptrapping av produksjon Huntington-utbyggingen i rute for produksjonsstart i fjerde kvartal 2012 Nøkkeltall 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 Netto realisert oljepris (USD/fat oljeekvivalenter) 97,2 116,0 107,4 109,9 112,6 105,3 EBITDA (millioner kr) (86,5) (185,2) 11,7 (8,6) (34,9) (132,2) Nettoresultater (millioner kr) (92,9) (150,9) (11,2) (395,2) (157,5) (295,1) Sum eiendeler (milliarder kr) 10,0 9,7 9,6 11,7 12,2 12,5 Produksjon (foe/dag) Driftsinntekter (millioner kr) ,3 194, ,7 225, kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 2

4 KONSERNETS REGNSKAP -konsernet hadde driftsinntekter på 248 millioner kroner i andre kvartal 2012, en økning på 9 prosent sammenlignet med andre kvartal 2011 for videreført virksomhet. Økningen skyldes en gevinst fra salget av det danske oljefunnet 7/06 Rau. For første halvår 2012 kom totale driftsinntekter på 425 millioner kroner, sammenlignet med 444 millioner kroner fra videreført virksomhet i første halvår Produksjonen i andre kvartal var fat oe per dag, opp fra fat oe per dag for tilsvarende periode året før (ekskl. solgte felt) som følge av at Oselvar-feltet kom i produksjon i april. Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGL, justert for resultateffekten av salgsopsjoner som utløp i kvartalet, ble 97 dollar per fat oe, mot 112 dollar per fat oe for andre kvartal For første halvår 2012 var produksjonen fat oe per dag, og gjennomsnittligrealisert pris var 105 dollar per fat oe, sammenlignet med fat oe per dag og 110 dollar per fat oe for tilsvarende perioder i fjor for videreført virksomhet. Rau-funnet i lisens 7/06 i Danmark ble avhendet i andre kvartal. Dette resulterte i en gevinst på 23 millioner kroner som er ført som annen inntekt. Transaksjonen er uten vederlag, og gevinsten skyldes en reversering av negativ merverdi. Produksjonskostnader i andre kvartal ble 46 millioner kroner, ned fra 59 millioner kroner for samme kvartal i fjor for videreført virksomhet, og ned fra 73 millioner kroner i første kvartal Produksjonskostnadene ble positivt påvirket av tilbakeføring av tidligere avsetninger på rundt 20 millioner kroner. For første halvår 2012 kom produksjonskostnadene på 119 mil lioner kroner, på linje med samme periode i fjor. Letekostnader utgjorde 226 millioner kroner, noe som reflekterer to tørre brønner som ble boret i kvartalet. For første halvår 2012 utgjorde letekostnadene 449 millioner kroner, opp 58 prosent fra samme periode i fjor som følge av betydelig høyere aktivitetsnivå og fire tørre brønner. Lønns- og sosiale kostnader ble 34 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 39 millioner kroner i andre kvartal i fjor. For første halvår 2012 kom disse kostnadene på 72 millioner kroner, en reduksjon på 24 prosent fra samme periode i fjor, noe som reflekterer en reduksjon i antall ansatte. Andre driftskostnader beløp seg til 29 millioner kroner i andre kvartal og 57 millioner kroner for første halvår 2012, noe som utgjør en kostnadsreduksjon på omlag 20 prosent i forhold til tilsvarende perioder i fjor. EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) i andre kvartal 2012 ble negativt med 87 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 11 millioner kroner i andre kvartal 2011 for videreført virksomhet. For første halvår 2012 utgjorde EBITDA et tap på 272 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 121 millioner kroner fra videreført virksomhet for samme periode i fjor, hovedsakelig drevet av økt utforskingsaktivitet. Avskrivninger kom på 79 millioner kroner i andre kvartal, og 132 millioner kroner for første halvår 2012 sammenlignet med henholdsvis 64 og 129 millioner kroner for tilsvarende perioder i fjor. Nedskrivninger kom på 108 millioner kroner, knyttet til Cortina-funnet i lisens PL471 som ble gjort i En ny evaluering i juni 2012 konkluderte med at funnet for tiden ikke anses for å ha kommersiell verdi. Netto finansposter kom på -107 millioner kroner for andre kvartal og -226 millioner kroner for første halvår 2012, begge på tilsvarende nivåer som fjoråret. Skatt utgjorde en inntekt på 288 millioner kroner for andre kvartal og 494 millioner kroner for første halvår 2012, sterkt påvirket av skattemessige fradrag for letekostnader i Norge. Resultat for andre kvartal ble et tap på 93 millioner kroner, på linje med resultatet for andre kvartal 2011 for videreført virksomhet. For første halvår 2012 ble underskuddet 244 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 439 millioner kroner i fjor. bruker oljesalgsopsjoner aktivt for å beskytte kontantstrømmen mot risiko for nedgang i oljeprisen. Selskapet har sikret en betydelig andel av forventet produksjonsvolum mot oljepriser under 75 og 70 dollar per fat. Markedsverdien på salgsopsjonene per 30. juni 2012 var 20 millioner kroner og er balanseført under andre kortsiktige fordringer. Ved utgangen av andre kvartal hadde en kontantbeholdning på 608 millioner kroner. I løpet av andre kvartal har selskapet nedbetalt 30 millioner dollar (176 millioner kroner) på den reservebaserte lånefasiliteten (RBL). Ubenyttet kreditt under denne fasiliteten utgjorde 75 millioner dollar (451 millioner kroner) ved kvartalets slutt. Selskapet solgte i april egne obligasjoner for pålydende 200 millioner kroner for å styrke likviditeten i morselskapet. I mai ble resten av det konvertible obligasjonslånet på 173 millioner kroner innfridd. SELSKAPSSTRUKTUR Siri Holdings Ltd og Altinex ASA er garantister for to av s obligasjonslån (NOR03 og NOR04). Altinex ASA fungerer som holdingselskap for alle s aktiviteter, unntatt Siri Holdings Ltd, og unntatt utforskingsaktiviteten på norsk og britisk sokkel, som eies av henholdsvis Norwegian Energy Company (UK) Ltd og Norwegian Energy Company ASA. Som følge av dette, og med unntak for beskrivelsen av s letevirksomhet og visse forhold knyttet til finansielle inntekter og kostnader (som kun er relevant for Norwegian Energy Company ASA), gjelder beskrivelsen av høydepunkter og risikoelementer substansielt tilsvarende for Altinex ASA. PRODUSERENDE FELT -konsernets olje- og gassproduksjon i andre kvartal 2012 var på gjennomsnittlig fat oe per dag. Produksjonen fra feltene Nini Øst, Nini og Cecilie var nedstengt i åtte dager i andre kvartal grunnet planlagt vedlikehold. Produksjonen fra Lulita-feltet var stabil i andre kvartal, mens Enoch 3

5 feltet fortsatt var nedstengt i påvente av vedlikeholdsarbeid på en brønnventil. Oselvar-feltet ble satt i produksjon i midten av april, og bidro med 985 fat oe per dag i andre kvartal. Utbyggingen av Oselvar feltet, som ligger i lisens PL274 på norsk sokkel, er nå i sluttfasen. eier 15 prosent av feltet og DONG Energy er operatør. Feltet ble satt i produksjon i midten av april, noe som var tidligere enn planlagt, men produksjonsoppbygningen har vært langsommere enn forventet. Den tredje og siste produksjonsbrønnen ble ferdigstilt i slutten av juni, og boreriggen har nå forlatt Oselvar lokasjonen. Feltet produserer for øyeblikket fra to brønner, og den tredje brønnen er forventet å komme i produksjon i løpet av tredje kvartal. For første halvår 2012 var produksjonen fat oe per dag, og var i tillegg til de nevnte forhold preget av flere værrelaterte produksjonsavbrudd i første kvartal. UTBYGGINGER OG FUNN har en andel på 20 prosent i Huntington-feltet på britisk sektor, som for tiden er under utbygging. E.ON Ruhrgas UK er operatør for feltet. Boring av produksjons- og injeksjonsbrønner fortsatte gjennom første halvår 2012 med bedre resultater enn forventet. Huntington-feltet vil bli produsert via den flytende produksjons- og lagringsenheten (FPSO) Sevan Voyageur, som fortsatt er under ombygging for Huntington-oppdraget ved Nymo-verftet i Norge. Voyageur vil bli leaset under en avtale med Sevan Marine/Teekay. Oppgraderingsarbeidet går framover, og forventet produksjonsstart på feltet er i fjerde kvartal På lisensene 9/95 Maja og 9/06 Gita i Danmark ( 12 prosent) har partnerne fått innvilget forlengelse av lisensperioden. På lisens 9/95 Maja har partnerne forpliktet seg til å bore en utforskingsbrønn på et høytrykks-/ høytemperatur gassprospekt med mål i øvre jura innen to år. Denne brønnen planlegges boret i 2013/14. Etter at en av partnerne, PA Resources, besluttet å trekke seg fra lisensen, har s andel av DK 9/95 økt til 16,4 prosent. På lisens 9/06 Gita har partnerne fått en atten måneders utvidelse ved å forplikte seg til å kjøpe ny 3D seismikk, integrere den med eksisterende datasett og oppdatere vurderingen av prospektiviteten i lisensen. UTFORSKING deltok i tre utforskingsbrønner i andre kvartal. På PL396 startet operasjonene på Eik brønnen i begynnelsen av april og totalt dyp ble nådd noen uker senere. Primærmålet i midtjura sandsteiner og de to sekundærmål i trias sandsteiner var alle tørre. Geologiske topper og formasjonskvalitet kom inn som forventet, og i primærmålet var det svake spor av hydrokarboner. Hovedrisiko for prospektet var felleintegritet, og dette anses som den mest sannsynlige årsak til at brønnen var tørr. Albert-brønnen i PL519 ble påbegynt i mai. Brønnen ble midlertidig forlatt i juni fordi riggen Bredford Dolphin måtte reklassifiseres, og den ble bragt til et verft i Norge for dette formål. Riggen er forventet å komme tilbake i løpet av tredje kvartal for å fullføre boringen. Clapton-brønnen i PL440S ble også påbegynt i mai. Brønnens primærmål var å påvise petroleum i krittbergarter av senkritt alder/tidligtertiær alder. Brønnen påtraff reservoarbergarter som forventet, men reservoarbergartene inneholdt kun spor av hydrokarboner og brønnen ble klassifisert som tørr. Hovedrisiko var felle, og det ser ut til å være det som feilet. leverte en bred og omfattende søknad til UK 27. runde. Selskapet jobber også aktivt med søknader til TFO 2012 og 22. runde i Norge. I tillegg forbereder selskapet seg til en eventuell 7. runde i Danmark. På PL525 i Norskehavet har overtatt operatørskapet og alle andeler. FORRETNINGSUTVIKLING Selskapet har inngått en avtale med DONG for salget av sin 40 prosent andel i den danske lisensen 7/06 som inneholder Rau-funnet. Salgssummen på 1,5 millioner dollar er betinget av og betales først når en eventuell feltutbygging er godkjent. En utbygging av Rau vil føre til lavere kostnader for gjennom systemet for kostnadsdeling på Siri-plattformen. DONG overtar som operatør i lisensen. har inngått to avtaler for overtakelse av 10 prosent fra hver av Lundin og Det Norske i lisens PL 492 i Barentshavet. Selskapet betaler kun sin andel (20 prosent) av historiske og fremtidige kostnader. Tre lisenser har blitt besluttet tilbakelevert i kvartalet PL411, PL523 og PL526, alle i Norge. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET Hittil i år har gjennomført to egenopererte letebrønner, Eik-brønnen i PL396 i Barentshavet og Luna-brønnen på dansk sokkel. Letebrønnene ble gjennomført uten alvorlige HMS hendelser. Det har heller ikke vært alvorlige HMS hendelser i kvartalet ellers i selskapet. ORGANISASJON hadde ved utgangen av andre kvartal 65 ansatte og 13 konsulenter. Omlag 36 prosent av de ansatte er kvinner, og 7 nasjonaliteter er representert i staben. Selskapet har rekruttert 11 nye ansatte første halvår, hvorav seks medarbeidere har startet i løpet av første og andre kvartal. Fem nyansatte vil tiltre sine stillinger i løpet av tredje kvartal. UTSIKTER forventer betydelig produksjonsvekst i de nærmeste kvartalene som følge av oppstart av nye felt. Når Huntingtonfeltet kommer i produksjon, hvilket er forventet i løpet av fjerde kvartal 2012, forventes selskapets samlede produk- 4

6 sjon å komme opp i omlag fat oe per dag, basert på de foreliggende prognoser. De planlagte reparasjonene av Siri-plattformen er imidlertid forventet å medføre noe redusert produksjonsregularitet for feltene Nini Øst, Nini og Cecilie i de kommende kvartaler. s utforskingsprogram for 2012 omfatter inntil 12 brønner hvorav de fire første hittil er gjennomført. Tidsplanen for hver enkelt brønn vil avhenge av riggsituasjonen samt beslutninger i de enkelte lisenser. Selskapet arbeider fremdeles med forsikringskravet knyttet til skadene på Siri-plattformen som ble oppdaget i Dette har tatt lenger tid enn antatt på grunn av kravets tekniske kompleksitet. Det totale kravet vil sannsynligvis overstige to milliarder kroner, hvorav 354 millioner kroner er bokført som en kortsiktig fordring per 30. juni Dette beløpet relaterer seg til erstatning for påløpte kostnader for å hindre ytterligere skade, samt produksjonsbortfall i 2009/2010. Basert på interne så vel som eksterne vurderinger er det fortsatt styrets oppfatning at selskapets krav er robust, og at saken vil bli løst på en tilfredsstillende måte for selskapet. Selskapet har satt i gang en vurdering av konsernets framtidige juridiske struktur, med henblikk på å oppnå en mer hensiktsmessig struktur utfra driftsmessige, skattemessige og finansieringsmessige hensyn. Lånebetingelsene i s obligasjonslån inneholder to nøkkeltall egenkapitalandel og belåningsgrad (gearing ratio). For obligasjonene NOR03 og NOR04 var alle nøkkeltall innenfor grensene per For obligasjonene NOR05 og NOR06/07 var imidlertid den beregnede belåningsgraden på 6,1, som er over grenseverdien på 5 slik den er definert i lånebetingelsene. Denne grensen må brytes to kvartaler på rad før det eventuelt utgjør et brudd. Selskapet følger nøye med på utviklingen i disse nøkkeltallene og arbeider aktivt med tiltaksplaner for å motvirke og korrigere et eventuelt brudd. Stavanger, 8. august 2012 Styre og Administrerende direktør Norwegian Energy Company ASA 5

7 Erklæring i henhold til Verdipapirhandelloven, paragraf 5-6 Vi bekrefter at konsernets halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2012 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende: oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode beskrivelse vesentlige transaksjoner med nærstående Stavanger, 8. august 2012 Styre og Administrerende direktør Norwegian Energy Company ASA Ståle Kyllingstad Styreleder Ole Melberg Nestleder Eimund Nygaard Styremedlem Shona Grant Styremedlem Mona Iren Kolnes Styremedlem Hilde Drønen Styremedlem Arnstein Wigestrand Styremedlem Lotte Kiørboe Styremedlem Bård Arve Lærum Styremedlem Einar Gjelsvik Administrerende direktør 6

8 Konsolidert oppstilling av totalresultatet Alle tall er i NOK Note 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD Videreført virksomhet Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Produksjonskostnader Lete- og vurderingskostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) (86 514) ( ) ( ) ( ) Avskrivninger 6, Nedskrivninger 6, 7, Driftsresultat (EBIT) ( ) (52 681) ( ) ( ) ( ) Netto finansposter 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad Resultat for perioden, videreført virksomhet (92 854) (92 512) ( ) ( ) ( ) Avviklet virksomhet Resultat fra avviklet virksomhet etter skatt 6 - (65 031) - (13 229) Resultat for perioden (92 854) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat for perioden (92 854) ( ) ( ) ( ) ( ) Øvrige resultatelementer: Øvrige endringer Omregningsdifferanser valuta (19 009) (2 443) (80 987) Sum totalt resultat for perioden ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat per aksje Grunnleggende (0,38) (0,65) (1,00) (1,86) (3,52) Fullt utvannet (0,38) (0,65) (1,00) (1,86) (3,52) Resultat per aksje - videreført virksomhet Grunnleggende (0,38) (0,38) (1,00) (1,80) (3,56) Fullt utvannet (0,38) (0,38) (1,00) (1,80) (3,56) 7

9 Konsolidert oppstilling av finansiell stilling Alle tall er i NOK Note Immaterielle eiendeler Lisenser og aktiverte utforskingskostnader (1) Utsatt skattefordel Goodwill Produksjonsanlegg (1) Tilgode skatt Total non-current assets Omløpsmidler Eiendeler for salg Kundefordringer Tilgode skatt Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Avsetninger for forpliktelser og langsiktig gjeld Utsatt skatt Fjerningsforpliktelser Konvertibelt obligasjonslån Obligasjonslån Annen rentebærende gjeld Sum avsetninger for forpliktelser og langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld / forpliktelser for salg Annen rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld (1) Verdiene per og for Lisenser og aktiverte utforskingskostnader og Produksjonsanlegg har blitt justert for en reklassifisering fra Lisenser og aktiverte utforskingskostnader til Anlegg under utbygging av anskaffelseskostnader og tilganger relatert til Forties funnet på lisens P1114 Huntington. 8

10 Konsolidert oppstilling av kontantstrømmer Alle tall er i NOK YTD 2.kv 2012 YTD 2.kv 2011 Resultat for perioden ( ) ( ) Skattekostnad ( ) (33 507) (Betalt skatt) / refundert skatt (22 601) ( ) Avskrivninger og nedskrivninger Nedskrivning av aktiverte utforskingsbrønner (Gevinst) / Tap ved salg av lisenser (22 964) - Effekt av valutakursendringer / effekter egenkapital (45 518) Netto finansposter Andre poster uten kontanteffekt Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld (32 955) Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler ( ) ( ) Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) - Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld ( ) (91 598) Betalte renter ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (77 933) (54 048) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (2 841) (19 340) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

11 Konsolidert oppstilling av endring i egenkapitalen Alle tall er i NOK Egenkapital per Kapitalforhøyelse Verdi av opsjonsprogram Øvrige endringer Omregningsdifferanser valuta (2 443) (80 987) Årets resultat ( ) ( ) ( ) Egenkapital ultimo perioden

12 Noter Regnskapsprinsipper Grunnlag for utarbeidelse Det konsoliderte regnskapet for annet kvartal 2012 sammenstiller morselskapet Norwegian Energy Company ASA (NORECO) og dets datterselskaper. Det foreløpige konsoliderte regnskap er avlagt i henhold til IAS 34 og Den norske Verdipapirhandelloven 5 6. Per dato for autorisering av denne foreløpige rapporten, har IASB utstedt følgende standarder i løpet av 2011: IFRS 10 Consolidated Financial Statements IFRS 11 Joint Arrangements IFRS 12 Disclosures of Interests in other Entities IFRS 13 Fair Value Measurement Amendment to IAS 1 Presentation of Items of Other Comprehensive Income IAS 19R Employee benefits IAS 27R Separate Financial statements IAS 28R Investments in Associates and Joint Ventures Alle nye og endrede standarder ble utstedt i mai og juni 2011, med effektiv dato for s regnskap for evaluerer på nåværende tidspunkt den potensielle regnskapsmessige innvirkning av standardene. Vi forventer at IFRS 11 Felles foranstaltninger kan påvirke hvordan redegjør for og legger frem noen av våre operasjoner gjennomført i samarbeid med andre. Videre forventer vi at IAS 19R Ansattfordeler vil påvirke hvordan fordeler for avsluttede arbeidsforhold inkludert pensjoner, og bestemmelsesendringer i slike ordninger, er reflektert i vårt regnskap. Det konsoliderte regnskapet inneholder ikke all informasjon påkrevd for årsregnskap og bør av denne grunn bli lest sammen med s Årsrapport De anvendte regnskapsprinsipper er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU og fortolkninger av International Accounting Standard Board (IASB). Aksjekapital Det har ikke vært endringer i aksjekapital dette kvartalet. Aksjekapitalen per er 755,9 millioner kroner. økonomisk drivverdig, blir kostnaden aktivert. Dersom en ikke finner hydrokarboner eller funn ikke er økonomisk drivverdig, vil borekostnadene bli kostnadsført. Alle kostnader knyttet til utbygging av produksjonsanlegg er aktivert. Avskrivning og amortisering Produksjonsanlegg avskrives i henhold til produksjonsenhetsmetoden. Merverdi allokert til produksjonsmidler som følge av oppkjøp er amortisert i henhold til produksjonsenhetsmetoden. Inntektsskatt Skattekostnad for perioden er beregnet med utgangspunkt i gjeldene skattesats for forventet årlig inntekt. Ordinær inntektsskatt er 25 prosent i Danmark og 28 prosent i Norge og Storbritannia. I tillegg er det i Norge en ekstra petroleumsskatt på 50 prosent relatert til utforsking og produksjon på norsk kontinentalsokkel, og 34 prosent i Storbritannia relatert til utforsking og produksjon på britisk kontinentalsokkel. I Danmark er petroleumsskatten på 70 prosent, men med gjeldende oljeprisnivå vil de danske datterselskapene ikke være i skatteposisjon til å betale den ekstra petroleumsskatten. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er basert på differansen mellom regnskapsmessig verdig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Goodwill Utsatte skatteforpliktelser Oppkjøp av selskaper er blitt regnskapsført i samsvar med IFRS 3 Business Combinations. Kjøpsprisen er allokert til eiendeler og gjeld med bakgrunn i beregnede markedsverdier på oppkjøpstidspunktet i selskapenes funksjonelle valuta. Skattegrunnlaget på de kjøpte eiendeler og gjeld er ikke påvirket av oppkjøpet. Siden alle oppkjøp er regnskapsført som Business Combinations, gir forskjellen mellom markedsverdi og regnskapsmessig verdi på oppkjøpstidspunktet grunnlag for en utsatt skatt forpliktelse. Motposten til endringen i utsatt skatt forpliktelsen er goodwill. I samsvar med IFRS avskrives ikke Goodwill løpende, men vil løpende være gjenstand for en nedskrivningstest. Hendelser etter balansedagen Ingen. Utforskings og utbyggingskostnader for olje og gass Utforskingskostnader er regnskapsført i henhold til Successful effort metoden. Dette betyr at alle utforskings- og vurderingskostnader i forberedelse til drift (kjøp av seismikk, seismiske studier, interne timekostnader, osv.) kostnadsføres. Unntak er kostnader relatert til kjøp av lisenser og boring av utforskingsbrønner. Disse kostandene er midlertidig aktivert i påvente av resultat fra utforskingsboring. Dersom hydrokarboner oppdages og forventes å være 11

13 1 Driftsinntekter (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Videreført virksomhet Salg av olje Salg av gass og NGL Inntekt oljeprissikring Kostnad oljeprissikring (1) (4 955) (2 612) (9 756) (5 861) Andre driftsinntekter (2) Totale inntekter videreført virksomhet Totale inntekter avviklet virksomhet Totale inntekter (1) En andel av gruppens salg av olje er sikret mot prisreduksjon ved bruk av opsjoner. Kostnader vedrørende sikring rapporteres som inntektsreduksjon, gevinster rapporteres som inntekt. (2) Andre driftsinmtekter består av regnskapsmessig gevinst på 23,0 millioner kroner vedrørende salg av det danske olje funnet 7/06 Rau. 2 Produksjonskostnader (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Videreført virksomhet Direkte produksjonskostnader Avgifter, tariffer, royalties Andre kostnader (1 192) Sum produksjonskostnader videreført virksomhet Sum produksjonskostnader avviklet virksomhet Sum produksjonskostnader

14 3 Utforskings- og vurderingskostnader (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Videreført virksomhet Kjøp av seismikk, analyser og generelle G&G kostnader Kostnadsføring av aktiverte utforskingsbrønner tidligere år Kostnadsføring av tørre utforskingsbrønner dette år Andre utforskings- og vurderingskostnader Sum utforskings- og vurderingskostnader videreført virksomhet Sum utforskings- og vurderingskostnader avviklet virksomhet Sum utforskings- og vurderingskostnader Utforskingsorganisasjonens andel av 's samlede lønnskostnader og andre driftskostnader utgjør: Spesifikasjon av kontantstrøm vedrørende utforskings- og vurderingsaktiviteter: (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Videreført virksomhet Påløpte utforskings- og vurderingskostnader aktivert som immateriel eiendel i perioden Påløpte utforskings- og vurderingskostnader direkte resultatført i perioden Investert beløp i utforskings- og vurderingsaktiviteret i perioden, videreført virksomhet Avviklet virksomhet Påløpte utforskings- og vurderingskostnader aktivert som immateriel eiendel i perioden Påløpte utforskings- og vurderingskostnader direkte resultatført i perioden Investert beløp i utforskings- og vurderingsaktiviteret i perioden, avviklet virksomhet Investert beløp i utforskings- og vurderingsaktiviteret i perioden Opptrekk utforskingsfinansiering Lønnskostnader og andre driftskostnader (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum lønnskostnader og andre driftskostnader Herav utgjør utforskingsorganisasjonen følgende kostnader Kostnadene inkluderer alle direkte lønnskostnader og allokerte administrative kostnader for utforskingsorganisasjonen. 13

15 5 Finansinntekter og -kostnader (NOK 1 000) Videreført virksomhet Finansinntekter 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekt Finanskostnader 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Rentekostnad obligasjonslån Rentekostnad konvertible lån Rentekostnad annen langsiktig gjeld Rentekostnad utforskingslån Aktiverte rentekostnader - (8 380) (11 280) (15 469) Amortisering av opptakskostnader Kalkulatorisk rente fjerningsforpliktelse Rentekostnad kortsiktig gjeld Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansposter avviklet virksomhet - (10 441) - (22 624) Netto finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) 14

NORECO. Første kvartal 2012

NORECO. Første kvartal 2012 NORECO Første kvartal 2012 Rapport for første kvartal 2012 Norwegian Energy Company ASA Rapport for første kvartal 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER Tildelt åtte nye lisenser i Norge og en

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Norwegian Energy Company ASA

Rapport for fjerde kvartal 2011 Norwegian Energy Company ASA Rapport for fjerde kvartal 2011 Norwegian Energy Company ASA HØYDEPUNKTER Fullført reposisjonering av selskapet gjennom videre porteføljestyring og gjeldsreduksjon Solgte funnene Zidane og Brynhild Tilbakekjøpt

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2011 Norwegian Energy Company ASA

Rapport for tredje kvartal 2011 Norwegian Energy Company ASA Rapport for tredje kvartal 2011 Norwegian Energy Company ASA HØYDEPUNKTER Omfattende salg av eiendeler Tilbakekjøp av obligasjonslån for 270 millioner kroner Lite gassfunn på Cortina Gjennomsnittlig produksjon

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Rapport for første kvartal 2013

Rapport for første kvartal 2013 Første Kvartal 2013 Rapport for første kvartal 2013 norwegian energy company ASA Hovedpunkter første kvartal 2013 Høy leteaktivitet fire tørre brønner Produsert 4.042 fat oljeekvivalenter (oe) per dag

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport for første kvartal 2014

Rapport for første kvartal 2014 første Kvartal 2014 Rapport for første kvartal 2014 norwegian energy company ASA Hovedpunkter Omsetningen for første kvartal 2014 var 384 millioner kroner, opp 51 prosent fra forrige kvartal. EBITDA var

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Hovedpunkter for kvartalet. Finansielle utsikter og pågående prosesser. Nøkkeltall

Hovedpunkter for kvartalet. Finansielle utsikter og pågående prosesser. Nøkkeltall TREDJE Kvartal 2014 Rapport for TREDJE kvartal 2014 norwegian energy company ASA Hovedpunkter for kvartalet Norecos produksjon for tredje kvartal 2014 var 5 755 fat oljeekvivalenter per dag (boepd), og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

NORECO. Tredje kvartal 2012

NORECO. Tredje kvartal 2012 NORECO Tredje kvartal 2012 Rapport for tredje kvartal 2012 Norwegian Energy Company ASA Rapport for tredje kvartal 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER tredje kvartal 2012 Høy leteaktivitet en

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Trondheim, 17. august 2009 Det norske oljeselskap ASA TRONDHEIM Det norske oljeselskap ASA www.detnor.no Post- og besøksadresse: Nedre Bakklandet 58 C 7014 Trondheim Telefon:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Vesentlig høyere produksjon løfter resultatet. Nøkkeltall

Vesentlig høyere produksjon løfter resultatet. Nøkkeltall ANDRE Kvartal 2014 Rapport for ANDRE kvartal 2014 norwegian energy company ASA Vesentlig høyere produksjon løfter resultatet Driftsinntekter for andre kvartal 2014 var 318 millioner kroner, tilsvarende

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Årsregnskap. Altinex Oil Norway AS

Årsregnskap. Altinex Oil Norway AS Årsregnskap Altinex Oil Norway AS 2006 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006 2005 2 Salgsinntekt 393.355.750 0 Sum driftsinntekter 393.355.750 0 3 Produksjonskostnader 96.167.365

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm Nok et sterkt Nok kvartal et sterkt kvartal Hovedpunkter 3. kvartal 27 Skroget til Aker H-6e Spitsbergen fortøyd ved verftet på Stord Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 83% EBITDA økte

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2012

Kvartalsrapport oktober desember 2012 Kvartalsrapport oktober desember 2012 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 465,8 492,0 1 788,3 1 835,1 EBITDA 55,7 39,0 151,8 122,2 Driftsresultat 39,5 24,0 87,5 60,3 Netto finans (6,4) (7,0) (34,8) (43,7)

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2014

Rapport for fjerde kvartal 2014 fjerde kvartal 2014 Rapport for fjerde kvartal 2014 norwegian energy company ASA Restruktureringsprosess Fjerde kvartal var preget av restruktureringsarbeid, som ble akselerert etter at Noreco informerte

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 971 MILLIONER I 2. KVARTAL 2010

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer