NORECO. Andre kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORECO. Andre kvartal 2012"

Transkript

1 NORECO Andre kvartal 2012

2 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA Norsk versjon

3 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER andre kvartal 2012 Høy leteaktivitet to tørre brønner Produserte fat oljeekvivalenter (oe) per dag Realisert oljepris 97 dollar per fat Oselvar i produksjon tidligere enn planlagt, men med en lengre periode for opptrapping av produksjon Huntington-utbyggingen i rute for produksjonsstart i fjerde kvartal 2012 Nøkkeltall 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 Netto realisert oljepris (USD/fat oljeekvivalenter) 97,2 116,0 107,4 109,9 112,6 105,3 EBITDA (millioner kr) (86,5) (185,2) 11,7 (8,6) (34,9) (132,2) Nettoresultater (millioner kr) (92,9) (150,9) (11,2) (395,2) (157,5) (295,1) Sum eiendeler (milliarder kr) 10,0 9,7 9,6 11,7 12,2 12,5 Produksjon (foe/dag) Driftsinntekter (millioner kr) ,3 194, ,7 225, kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 2

4 KONSERNETS REGNSKAP -konsernet hadde driftsinntekter på 248 millioner kroner i andre kvartal 2012, en økning på 9 prosent sammenlignet med andre kvartal 2011 for videreført virksomhet. Økningen skyldes en gevinst fra salget av det danske oljefunnet 7/06 Rau. For første halvår 2012 kom totale driftsinntekter på 425 millioner kroner, sammenlignet med 444 millioner kroner fra videreført virksomhet i første halvår Produksjonen i andre kvartal var fat oe per dag, opp fra fat oe per dag for tilsvarende periode året før (ekskl. solgte felt) som følge av at Oselvar-feltet kom i produksjon i april. Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGL, justert for resultateffekten av salgsopsjoner som utløp i kvartalet, ble 97 dollar per fat oe, mot 112 dollar per fat oe for andre kvartal For første halvår 2012 var produksjonen fat oe per dag, og gjennomsnittligrealisert pris var 105 dollar per fat oe, sammenlignet med fat oe per dag og 110 dollar per fat oe for tilsvarende perioder i fjor for videreført virksomhet. Rau-funnet i lisens 7/06 i Danmark ble avhendet i andre kvartal. Dette resulterte i en gevinst på 23 millioner kroner som er ført som annen inntekt. Transaksjonen er uten vederlag, og gevinsten skyldes en reversering av negativ merverdi. Produksjonskostnader i andre kvartal ble 46 millioner kroner, ned fra 59 millioner kroner for samme kvartal i fjor for videreført virksomhet, og ned fra 73 millioner kroner i første kvartal Produksjonskostnadene ble positivt påvirket av tilbakeføring av tidligere avsetninger på rundt 20 millioner kroner. For første halvår 2012 kom produksjonskostnadene på 119 mil lioner kroner, på linje med samme periode i fjor. Letekostnader utgjorde 226 millioner kroner, noe som reflekterer to tørre brønner som ble boret i kvartalet. For første halvår 2012 utgjorde letekostnadene 449 millioner kroner, opp 58 prosent fra samme periode i fjor som følge av betydelig høyere aktivitetsnivå og fire tørre brønner. Lønns- og sosiale kostnader ble 34 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 39 millioner kroner i andre kvartal i fjor. For første halvår 2012 kom disse kostnadene på 72 millioner kroner, en reduksjon på 24 prosent fra samme periode i fjor, noe som reflekterer en reduksjon i antall ansatte. Andre driftskostnader beløp seg til 29 millioner kroner i andre kvartal og 57 millioner kroner for første halvår 2012, noe som utgjør en kostnadsreduksjon på omlag 20 prosent i forhold til tilsvarende perioder i fjor. EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) i andre kvartal 2012 ble negativt med 87 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 11 millioner kroner i andre kvartal 2011 for videreført virksomhet. For første halvår 2012 utgjorde EBITDA et tap på 272 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 121 millioner kroner fra videreført virksomhet for samme periode i fjor, hovedsakelig drevet av økt utforskingsaktivitet. Avskrivninger kom på 79 millioner kroner i andre kvartal, og 132 millioner kroner for første halvår 2012 sammenlignet med henholdsvis 64 og 129 millioner kroner for tilsvarende perioder i fjor. Nedskrivninger kom på 108 millioner kroner, knyttet til Cortina-funnet i lisens PL471 som ble gjort i En ny evaluering i juni 2012 konkluderte med at funnet for tiden ikke anses for å ha kommersiell verdi. Netto finansposter kom på -107 millioner kroner for andre kvartal og -226 millioner kroner for første halvår 2012, begge på tilsvarende nivåer som fjoråret. Skatt utgjorde en inntekt på 288 millioner kroner for andre kvartal og 494 millioner kroner for første halvår 2012, sterkt påvirket av skattemessige fradrag for letekostnader i Norge. Resultat for andre kvartal ble et tap på 93 millioner kroner, på linje med resultatet for andre kvartal 2011 for videreført virksomhet. For første halvår 2012 ble underskuddet 244 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 439 millioner kroner i fjor. bruker oljesalgsopsjoner aktivt for å beskytte kontantstrømmen mot risiko for nedgang i oljeprisen. Selskapet har sikret en betydelig andel av forventet produksjonsvolum mot oljepriser under 75 og 70 dollar per fat. Markedsverdien på salgsopsjonene per 30. juni 2012 var 20 millioner kroner og er balanseført under andre kortsiktige fordringer. Ved utgangen av andre kvartal hadde en kontantbeholdning på 608 millioner kroner. I løpet av andre kvartal har selskapet nedbetalt 30 millioner dollar (176 millioner kroner) på den reservebaserte lånefasiliteten (RBL). Ubenyttet kreditt under denne fasiliteten utgjorde 75 millioner dollar (451 millioner kroner) ved kvartalets slutt. Selskapet solgte i april egne obligasjoner for pålydende 200 millioner kroner for å styrke likviditeten i morselskapet. I mai ble resten av det konvertible obligasjonslånet på 173 millioner kroner innfridd. SELSKAPSSTRUKTUR Siri Holdings Ltd og Altinex ASA er garantister for to av s obligasjonslån (NOR03 og NOR04). Altinex ASA fungerer som holdingselskap for alle s aktiviteter, unntatt Siri Holdings Ltd, og unntatt utforskingsaktiviteten på norsk og britisk sokkel, som eies av henholdsvis Norwegian Energy Company (UK) Ltd og Norwegian Energy Company ASA. Som følge av dette, og med unntak for beskrivelsen av s letevirksomhet og visse forhold knyttet til finansielle inntekter og kostnader (som kun er relevant for Norwegian Energy Company ASA), gjelder beskrivelsen av høydepunkter og risikoelementer substansielt tilsvarende for Altinex ASA. PRODUSERENDE FELT -konsernets olje- og gassproduksjon i andre kvartal 2012 var på gjennomsnittlig fat oe per dag. Produksjonen fra feltene Nini Øst, Nini og Cecilie var nedstengt i åtte dager i andre kvartal grunnet planlagt vedlikehold. Produksjonen fra Lulita-feltet var stabil i andre kvartal, mens Enoch 3

5 feltet fortsatt var nedstengt i påvente av vedlikeholdsarbeid på en brønnventil. Oselvar-feltet ble satt i produksjon i midten av april, og bidro med 985 fat oe per dag i andre kvartal. Utbyggingen av Oselvar feltet, som ligger i lisens PL274 på norsk sokkel, er nå i sluttfasen. eier 15 prosent av feltet og DONG Energy er operatør. Feltet ble satt i produksjon i midten av april, noe som var tidligere enn planlagt, men produksjonsoppbygningen har vært langsommere enn forventet. Den tredje og siste produksjonsbrønnen ble ferdigstilt i slutten av juni, og boreriggen har nå forlatt Oselvar lokasjonen. Feltet produserer for øyeblikket fra to brønner, og den tredje brønnen er forventet å komme i produksjon i løpet av tredje kvartal. For første halvår 2012 var produksjonen fat oe per dag, og var i tillegg til de nevnte forhold preget av flere værrelaterte produksjonsavbrudd i første kvartal. UTBYGGINGER OG FUNN har en andel på 20 prosent i Huntington-feltet på britisk sektor, som for tiden er under utbygging. E.ON Ruhrgas UK er operatør for feltet. Boring av produksjons- og injeksjonsbrønner fortsatte gjennom første halvår 2012 med bedre resultater enn forventet. Huntington-feltet vil bli produsert via den flytende produksjons- og lagringsenheten (FPSO) Sevan Voyageur, som fortsatt er under ombygging for Huntington-oppdraget ved Nymo-verftet i Norge. Voyageur vil bli leaset under en avtale med Sevan Marine/Teekay. Oppgraderingsarbeidet går framover, og forventet produksjonsstart på feltet er i fjerde kvartal På lisensene 9/95 Maja og 9/06 Gita i Danmark ( 12 prosent) har partnerne fått innvilget forlengelse av lisensperioden. På lisens 9/95 Maja har partnerne forpliktet seg til å bore en utforskingsbrønn på et høytrykks-/ høytemperatur gassprospekt med mål i øvre jura innen to år. Denne brønnen planlegges boret i 2013/14. Etter at en av partnerne, PA Resources, besluttet å trekke seg fra lisensen, har s andel av DK 9/95 økt til 16,4 prosent. På lisens 9/06 Gita har partnerne fått en atten måneders utvidelse ved å forplikte seg til å kjøpe ny 3D seismikk, integrere den med eksisterende datasett og oppdatere vurderingen av prospektiviteten i lisensen. UTFORSKING deltok i tre utforskingsbrønner i andre kvartal. På PL396 startet operasjonene på Eik brønnen i begynnelsen av april og totalt dyp ble nådd noen uker senere. Primærmålet i midtjura sandsteiner og de to sekundærmål i trias sandsteiner var alle tørre. Geologiske topper og formasjonskvalitet kom inn som forventet, og i primærmålet var det svake spor av hydrokarboner. Hovedrisiko for prospektet var felleintegritet, og dette anses som den mest sannsynlige årsak til at brønnen var tørr. Albert-brønnen i PL519 ble påbegynt i mai. Brønnen ble midlertidig forlatt i juni fordi riggen Bredford Dolphin måtte reklassifiseres, og den ble bragt til et verft i Norge for dette formål. Riggen er forventet å komme tilbake i løpet av tredje kvartal for å fullføre boringen. Clapton-brønnen i PL440S ble også påbegynt i mai. Brønnens primærmål var å påvise petroleum i krittbergarter av senkritt alder/tidligtertiær alder. Brønnen påtraff reservoarbergarter som forventet, men reservoarbergartene inneholdt kun spor av hydrokarboner og brønnen ble klassifisert som tørr. Hovedrisiko var felle, og det ser ut til å være det som feilet. leverte en bred og omfattende søknad til UK 27. runde. Selskapet jobber også aktivt med søknader til TFO 2012 og 22. runde i Norge. I tillegg forbereder selskapet seg til en eventuell 7. runde i Danmark. På PL525 i Norskehavet har overtatt operatørskapet og alle andeler. FORRETNINGSUTVIKLING Selskapet har inngått en avtale med DONG for salget av sin 40 prosent andel i den danske lisensen 7/06 som inneholder Rau-funnet. Salgssummen på 1,5 millioner dollar er betinget av og betales først når en eventuell feltutbygging er godkjent. En utbygging av Rau vil føre til lavere kostnader for gjennom systemet for kostnadsdeling på Siri-plattformen. DONG overtar som operatør i lisensen. har inngått to avtaler for overtakelse av 10 prosent fra hver av Lundin og Det Norske i lisens PL 492 i Barentshavet. Selskapet betaler kun sin andel (20 prosent) av historiske og fremtidige kostnader. Tre lisenser har blitt besluttet tilbakelevert i kvartalet PL411, PL523 og PL526, alle i Norge. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET Hittil i år har gjennomført to egenopererte letebrønner, Eik-brønnen i PL396 i Barentshavet og Luna-brønnen på dansk sokkel. Letebrønnene ble gjennomført uten alvorlige HMS hendelser. Det har heller ikke vært alvorlige HMS hendelser i kvartalet ellers i selskapet. ORGANISASJON hadde ved utgangen av andre kvartal 65 ansatte og 13 konsulenter. Omlag 36 prosent av de ansatte er kvinner, og 7 nasjonaliteter er representert i staben. Selskapet har rekruttert 11 nye ansatte første halvår, hvorav seks medarbeidere har startet i løpet av første og andre kvartal. Fem nyansatte vil tiltre sine stillinger i løpet av tredje kvartal. UTSIKTER forventer betydelig produksjonsvekst i de nærmeste kvartalene som følge av oppstart av nye felt. Når Huntingtonfeltet kommer i produksjon, hvilket er forventet i løpet av fjerde kvartal 2012, forventes selskapets samlede produk- 4

6 sjon å komme opp i omlag fat oe per dag, basert på de foreliggende prognoser. De planlagte reparasjonene av Siri-plattformen er imidlertid forventet å medføre noe redusert produksjonsregularitet for feltene Nini Øst, Nini og Cecilie i de kommende kvartaler. s utforskingsprogram for 2012 omfatter inntil 12 brønner hvorav de fire første hittil er gjennomført. Tidsplanen for hver enkelt brønn vil avhenge av riggsituasjonen samt beslutninger i de enkelte lisenser. Selskapet arbeider fremdeles med forsikringskravet knyttet til skadene på Siri-plattformen som ble oppdaget i Dette har tatt lenger tid enn antatt på grunn av kravets tekniske kompleksitet. Det totale kravet vil sannsynligvis overstige to milliarder kroner, hvorav 354 millioner kroner er bokført som en kortsiktig fordring per 30. juni Dette beløpet relaterer seg til erstatning for påløpte kostnader for å hindre ytterligere skade, samt produksjonsbortfall i 2009/2010. Basert på interne så vel som eksterne vurderinger er det fortsatt styrets oppfatning at selskapets krav er robust, og at saken vil bli løst på en tilfredsstillende måte for selskapet. Selskapet har satt i gang en vurdering av konsernets framtidige juridiske struktur, med henblikk på å oppnå en mer hensiktsmessig struktur utfra driftsmessige, skattemessige og finansieringsmessige hensyn. Lånebetingelsene i s obligasjonslån inneholder to nøkkeltall egenkapitalandel og belåningsgrad (gearing ratio). For obligasjonene NOR03 og NOR04 var alle nøkkeltall innenfor grensene per For obligasjonene NOR05 og NOR06/07 var imidlertid den beregnede belåningsgraden på 6,1, som er over grenseverdien på 5 slik den er definert i lånebetingelsene. Denne grensen må brytes to kvartaler på rad før det eventuelt utgjør et brudd. Selskapet følger nøye med på utviklingen i disse nøkkeltallene og arbeider aktivt med tiltaksplaner for å motvirke og korrigere et eventuelt brudd. Stavanger, 8. august 2012 Styre og Administrerende direktør Norwegian Energy Company ASA 5

7 Erklæring i henhold til Verdipapirhandelloven, paragraf 5-6 Vi bekrefter at konsernets halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2012 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende: oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode beskrivelse vesentlige transaksjoner med nærstående Stavanger, 8. august 2012 Styre og Administrerende direktør Norwegian Energy Company ASA Ståle Kyllingstad Styreleder Ole Melberg Nestleder Eimund Nygaard Styremedlem Shona Grant Styremedlem Mona Iren Kolnes Styremedlem Hilde Drønen Styremedlem Arnstein Wigestrand Styremedlem Lotte Kiørboe Styremedlem Bård Arve Lærum Styremedlem Einar Gjelsvik Administrerende direktør 6

8 Konsolidert oppstilling av totalresultatet Alle tall er i NOK Note 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD Videreført virksomhet Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Produksjonskostnader Lete- og vurderingskostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) (86 514) ( ) ( ) ( ) Avskrivninger 6, Nedskrivninger 6, 7, Driftsresultat (EBIT) ( ) (52 681) ( ) ( ) ( ) Netto finansposter 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad Resultat for perioden, videreført virksomhet (92 854) (92 512) ( ) ( ) ( ) Avviklet virksomhet Resultat fra avviklet virksomhet etter skatt 6 - (65 031) - (13 229) Resultat for perioden (92 854) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat for perioden (92 854) ( ) ( ) ( ) ( ) Øvrige resultatelementer: Øvrige endringer Omregningsdifferanser valuta (19 009) (2 443) (80 987) Sum totalt resultat for perioden ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat per aksje Grunnleggende (0,38) (0,65) (1,00) (1,86) (3,52) Fullt utvannet (0,38) (0,65) (1,00) (1,86) (3,52) Resultat per aksje - videreført virksomhet Grunnleggende (0,38) (0,38) (1,00) (1,80) (3,56) Fullt utvannet (0,38) (0,38) (1,00) (1,80) (3,56) 7

9 Konsolidert oppstilling av finansiell stilling Alle tall er i NOK Note Immaterielle eiendeler Lisenser og aktiverte utforskingskostnader (1) Utsatt skattefordel Goodwill Produksjonsanlegg (1) Tilgode skatt Total non-current assets Omløpsmidler Eiendeler for salg Kundefordringer Tilgode skatt Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Avsetninger for forpliktelser og langsiktig gjeld Utsatt skatt Fjerningsforpliktelser Konvertibelt obligasjonslån Obligasjonslån Annen rentebærende gjeld Sum avsetninger for forpliktelser og langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld / forpliktelser for salg Annen rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld (1) Verdiene per og for Lisenser og aktiverte utforskingskostnader og Produksjonsanlegg har blitt justert for en reklassifisering fra Lisenser og aktiverte utforskingskostnader til Anlegg under utbygging av anskaffelseskostnader og tilganger relatert til Forties funnet på lisens P1114 Huntington. 8

10 Konsolidert oppstilling av kontantstrømmer Alle tall er i NOK YTD 2.kv 2012 YTD 2.kv 2011 Resultat for perioden ( ) ( ) Skattekostnad ( ) (33 507) (Betalt skatt) / refundert skatt (22 601) ( ) Avskrivninger og nedskrivninger Nedskrivning av aktiverte utforskingsbrønner (Gevinst) / Tap ved salg av lisenser (22 964) - Effekt av valutakursendringer / effekter egenkapital (45 518) Netto finansposter Andre poster uten kontanteffekt Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld (32 955) Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler ( ) ( ) Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) - Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld ( ) (91 598) Betalte renter ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (77 933) (54 048) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (2 841) (19 340) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

11 Konsolidert oppstilling av endring i egenkapitalen Alle tall er i NOK Egenkapital per Kapitalforhøyelse Verdi av opsjonsprogram Øvrige endringer Omregningsdifferanser valuta (2 443) (80 987) Årets resultat ( ) ( ) ( ) Egenkapital ultimo perioden

12 Noter Regnskapsprinsipper Grunnlag for utarbeidelse Det konsoliderte regnskapet for annet kvartal 2012 sammenstiller morselskapet Norwegian Energy Company ASA (NORECO) og dets datterselskaper. Det foreløpige konsoliderte regnskap er avlagt i henhold til IAS 34 og Den norske Verdipapirhandelloven 5 6. Per dato for autorisering av denne foreløpige rapporten, har IASB utstedt følgende standarder i løpet av 2011: IFRS 10 Consolidated Financial Statements IFRS 11 Joint Arrangements IFRS 12 Disclosures of Interests in other Entities IFRS 13 Fair Value Measurement Amendment to IAS 1 Presentation of Items of Other Comprehensive Income IAS 19R Employee benefits IAS 27R Separate Financial statements IAS 28R Investments in Associates and Joint Ventures Alle nye og endrede standarder ble utstedt i mai og juni 2011, med effektiv dato for s regnskap for evaluerer på nåværende tidspunkt den potensielle regnskapsmessige innvirkning av standardene. Vi forventer at IFRS 11 Felles foranstaltninger kan påvirke hvordan redegjør for og legger frem noen av våre operasjoner gjennomført i samarbeid med andre. Videre forventer vi at IAS 19R Ansattfordeler vil påvirke hvordan fordeler for avsluttede arbeidsforhold inkludert pensjoner, og bestemmelsesendringer i slike ordninger, er reflektert i vårt regnskap. Det konsoliderte regnskapet inneholder ikke all informasjon påkrevd for årsregnskap og bør av denne grunn bli lest sammen med s Årsrapport De anvendte regnskapsprinsipper er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU og fortolkninger av International Accounting Standard Board (IASB). Aksjekapital Det har ikke vært endringer i aksjekapital dette kvartalet. Aksjekapitalen per er 755,9 millioner kroner. økonomisk drivverdig, blir kostnaden aktivert. Dersom en ikke finner hydrokarboner eller funn ikke er økonomisk drivverdig, vil borekostnadene bli kostnadsført. Alle kostnader knyttet til utbygging av produksjonsanlegg er aktivert. Avskrivning og amortisering Produksjonsanlegg avskrives i henhold til produksjonsenhetsmetoden. Merverdi allokert til produksjonsmidler som følge av oppkjøp er amortisert i henhold til produksjonsenhetsmetoden. Inntektsskatt Skattekostnad for perioden er beregnet med utgangspunkt i gjeldene skattesats for forventet årlig inntekt. Ordinær inntektsskatt er 25 prosent i Danmark og 28 prosent i Norge og Storbritannia. I tillegg er det i Norge en ekstra petroleumsskatt på 50 prosent relatert til utforsking og produksjon på norsk kontinentalsokkel, og 34 prosent i Storbritannia relatert til utforsking og produksjon på britisk kontinentalsokkel. I Danmark er petroleumsskatten på 70 prosent, men med gjeldende oljeprisnivå vil de danske datterselskapene ikke være i skatteposisjon til å betale den ekstra petroleumsskatten. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er basert på differansen mellom regnskapsmessig verdig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Goodwill Utsatte skatteforpliktelser Oppkjøp av selskaper er blitt regnskapsført i samsvar med IFRS 3 Business Combinations. Kjøpsprisen er allokert til eiendeler og gjeld med bakgrunn i beregnede markedsverdier på oppkjøpstidspunktet i selskapenes funksjonelle valuta. Skattegrunnlaget på de kjøpte eiendeler og gjeld er ikke påvirket av oppkjøpet. Siden alle oppkjøp er regnskapsført som Business Combinations, gir forskjellen mellom markedsverdi og regnskapsmessig verdi på oppkjøpstidspunktet grunnlag for en utsatt skatt forpliktelse. Motposten til endringen i utsatt skatt forpliktelsen er goodwill. I samsvar med IFRS avskrives ikke Goodwill løpende, men vil løpende være gjenstand for en nedskrivningstest. Hendelser etter balansedagen Ingen. Utforskings og utbyggingskostnader for olje og gass Utforskingskostnader er regnskapsført i henhold til Successful effort metoden. Dette betyr at alle utforskings- og vurderingskostnader i forberedelse til drift (kjøp av seismikk, seismiske studier, interne timekostnader, osv.) kostnadsføres. Unntak er kostnader relatert til kjøp av lisenser og boring av utforskingsbrønner. Disse kostandene er midlertidig aktivert i påvente av resultat fra utforskingsboring. Dersom hydrokarboner oppdages og forventes å være 11

13 1 Driftsinntekter (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Videreført virksomhet Salg av olje Salg av gass og NGL Inntekt oljeprissikring Kostnad oljeprissikring (1) (4 955) (2 612) (9 756) (5 861) Andre driftsinntekter (2) Totale inntekter videreført virksomhet Totale inntekter avviklet virksomhet Totale inntekter (1) En andel av gruppens salg av olje er sikret mot prisreduksjon ved bruk av opsjoner. Kostnader vedrørende sikring rapporteres som inntektsreduksjon, gevinster rapporteres som inntekt. (2) Andre driftsinmtekter består av regnskapsmessig gevinst på 23,0 millioner kroner vedrørende salg av det danske olje funnet 7/06 Rau. 2 Produksjonskostnader (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Videreført virksomhet Direkte produksjonskostnader Avgifter, tariffer, royalties Andre kostnader (1 192) Sum produksjonskostnader videreført virksomhet Sum produksjonskostnader avviklet virksomhet Sum produksjonskostnader

14 3 Utforskings- og vurderingskostnader (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Videreført virksomhet Kjøp av seismikk, analyser og generelle G&G kostnader Kostnadsføring av aktiverte utforskingsbrønner tidligere år Kostnadsføring av tørre utforskingsbrønner dette år Andre utforskings- og vurderingskostnader Sum utforskings- og vurderingskostnader videreført virksomhet Sum utforskings- og vurderingskostnader avviklet virksomhet Sum utforskings- og vurderingskostnader Utforskingsorganisasjonens andel av 's samlede lønnskostnader og andre driftskostnader utgjør: Spesifikasjon av kontantstrøm vedrørende utforskings- og vurderingsaktiviteter: (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Videreført virksomhet Påløpte utforskings- og vurderingskostnader aktivert som immateriel eiendel i perioden Påløpte utforskings- og vurderingskostnader direkte resultatført i perioden Investert beløp i utforskings- og vurderingsaktiviteret i perioden, videreført virksomhet Avviklet virksomhet Påløpte utforskings- og vurderingskostnader aktivert som immateriel eiendel i perioden Påløpte utforskings- og vurderingskostnader direkte resultatført i perioden Investert beløp i utforskings- og vurderingsaktiviteret i perioden, avviklet virksomhet Investert beløp i utforskings- og vurderingsaktiviteret i perioden Opptrekk utforskingsfinansiering Lønnskostnader og andre driftskostnader (NOK 1 000) 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum lønnskostnader og andre driftskostnader Herav utgjør utforskingsorganisasjonen følgende kostnader Kostnadene inkluderer alle direkte lønnskostnader og allokerte administrative kostnader for utforskingsorganisasjonen. 13

15 5 Finansinntekter og -kostnader (NOK 1 000) Videreført virksomhet Finansinntekter 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekt Finanskostnader 2.kv kv 2011 YTD 2012 YTD 2011 Rentekostnad obligasjonslån Rentekostnad konvertible lån Rentekostnad annen langsiktig gjeld Rentekostnad utforskingslån Aktiverte rentekostnader - (8 380) (11 280) (15 469) Amortisering av opptakskostnader Kalkulatorisk rente fjerningsforpliktelse Rentekostnad kortsiktig gjeld Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter videreført virksomhet ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansposter avviklet virksomhet - (10 441) - (22 624) Netto finansposter ( ) ( ) ( ) ( ) 14

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer