ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011"

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT tertial

2 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde 2 Næring og miljø side 8 Planområde 3 Skole side 9 Planområde 4 Barnehage side 11 Planområde 5 Kultur og fritid side 13 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 17 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 18 Planområde 9 Barn og familie side 19 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 20 Planområde 11 Helse side 22 Planområde 12 Omsorg side 24 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 26 2

3 OVERORDNA STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER Per SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS Gausdal: kultur- og fritidskommunen: Opplevelse av kultur- og fritidstilbud. * 4,8 Ikke i rute Hver enhet har gjennomført minst ett tiltak som stimulerer til Vurderes ved 80 % frivillig innsats. årets slutt Publikumsbesøk Aulestad Sesongen starter i mai og slutter september. Rapporteres ved årets slutt Andel kommunale virksomheter er sertifisert som Rapporteres ved 5 Miljøfyrtårn. årets slutt Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). ROS plan for Rapporteres ved Kommunale virksomheter skal gjennomføre slik analyse og alle enheter i årets slutt utarbeide tiltaksplaner for sine enheter i løpet av TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. - Helhetlig kvalitetssystem som sikrer lovbestemte krav, I hovedsak avviksoppfølging og dokumentasjon. bygd opp I arbeid MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Seniorpolitikk: Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Lærer 64 KLP 65 Måles ved årets utgang Nærvær 94,5 % 94,8 % ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,9 Måles ved årets utgang Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 124 Måles ved årets utgang MERKNADER: Til medarbeiderperspektivet. I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. 3

4 Overtid. Tabellen nedenfor viser utbetaling av overtid per 2. tertial beløp i hele tusen kr; Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Det har vært en nedadgående trend de siste år i overtidsbruken, men i løpet av 2. tertial har bruken av overtid igjen økt. Hovedårsaken til dette ligger hos planområde 6 Teknisk drift, og har en klar sammenheng med flommen i juni 2011 samt tele- og kjøvingsproblematikk vinteren 2010/2011. Dette er forhold som er umulig å klare å håndtere innen ordinær arbeidstid. Dersom en ser bort fra utviklingen på planområde 6 er det en liten nedgang i overtidsbruken for kommunen sett under ett. Nærvær. Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av august på 94,8 %. Tilsvarende tall for samme periode i 2010 og 2009 var henholdsvis 95,3 % og 94,1 %. Dette viser en fortsatt positiv utviklingen i nærværet på 0,7 %-poeng siden 2009, selv om det er noe lavere enn på samme tid i fjor. 4

5 OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår servicetorg, merkantile tjenester, personalarbeid, utviklingsoppgaver, eldreråd, overformynderi, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og økonomi, mv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Fornøyd med servicetorgets åpningstid 5,0 4,7 Fornøyd med servicen ved servicetorget 5,0 4,5 Fornøyd med servicetorget samlet 5,0 3,8 Revidere serviceerklæringer for kjernetjenester 100 % Aktiviteten går fortløpende og er gjennomført 100 % ved utgangen Lage tjenestebeskrivelser for kjernetjenester 100 % av året. Aktiviteten går fortløpende og er gjennomført 100 % ved utgangen av året. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET * 2011 Nærvær (%) 96 94,8 *) Brukerundersøkelsen ble gjennomført i årsskiftet 2010/2011. Dette er dermed de samme tallene som også ble referert i årsmeldingen for Til medarbeiderperspektivet. I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Alle saksbehandlere over på elektronisk saksbehandling: Ikke fullført, men godt i gang. Oppstart med produksjon av ny internettportal: Gjennomført. Politikere på nett : Går i henhold til tidsplanen, og opplæringen er planlagt. Oppstart i desember-møtet i kommunestyret. Gjennomføring av kommunevalget: Gjennomføringen ble god. Blir nærmere evaluert slik at mulige forbedringspunkt blir fanget opp og gjennomført ved neste valg. Kvalitetsprosjektet, herunder å ta i bruk verktøyet Lean. Går som planlagt, og Lean som verktøy for forbedring og effektiv ressursutnyttelse oppleves som positivt av ansatte, ledere og tillitsvalgte. Videreutvikle lederstøtten og samhandlingen med arbeidstaker organisasjonene. Det har og er gode prosesser for lederutvikling både når det gjelder kompetanseheving og systemutvikling. 5

6 Samhandlingen med de tillitsvalgte ivaretas gjennom faste møter og medvirkning i sentrale prosesser og saker, jfr Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. ØKONOMI: Tabellen nedenfor viser status på vedtatt nedtak på planområdet; Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser 0,8 årsverk ned Reduserte åpningstid servicetorg: -sentralbord: kl åpningstid: kl Intern omfordeling av oppgaver. Politisk arbeid Færre politiske møter Annonsering Kutte annonsesiden i Gausdøl`n. Seniortiltak, sum i tillegg til Ikke tilbud om seniortiltak for ansatte som innsparingen på planområde 13. er 65 år og eldre. Nye retningslinjer er KF Bedre styring. Elektronisk rapporterings- og styringssystem Reduserte rammer kontrollutvalget (med utgangspunkt i kr ) Sum Vedtatt nedtak Rest nedtak vedtatt i partsammensatt utvalg Utsette innkjøpet til Redusert aktivitet knyttet til forvaltningsrevisjon. Vedtatt av kommunestyret. Som omtalt i tertialrapporten per er det store utfordringer knyttet til å klare å innfri det vedtatte nedtaket i budsjettrammen på planområdet. Per 1. tertial ble forholdet omtalt nærmere, og nå i andre tertial vil en framheve det samme: Planområde 1 har krav om en nedjustering av rammen er på kr. 2,1 mill. i 2011 og ytterligere kr i Som det framgår av tabellen ovenfor er det et gjenstående nedtak på 1 mill. kr. Det er i rapporteringen til formannskapet i januar og mars meldt fra om at dette er en stor utfordring. I planområde 1 inngår: o Politisk og administrativ styring av kommunen o Servicetorg o Politisk sekretariat o Post- og arkiv o Personalarbeid o Informasjon o Økonomistyring o Kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene o Eldreråd o Overformynderi o Kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon o Tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet. o Store fellesposter som AFP og forsikringer. o Frikjøp hovedtillitsvalgte o Felles IKT-utgifter 6

7 Totalbudsjettet for planområdet er kr. 26,5 mill (rådmannens budsjettgrunnlag for 2011). Av dette er ca. 2/3 av midlene bundet opp i samarbeidsavtaler med andre kommuner (felles enhetene innenfor skatt og innfordring og lønn/regnskap) og store fellesutgifter for Gausdal kommune (for eksempel AFP og frikjøp av tillitsvalgte) og forsikringer. Det er 13,7 årsverk i planområdet (fordelt på 17 ansatte). Når vi nå har tatt halvparten av kuttet har vi etter rådmannens vurdering tatt det vi klarer uten å ramme kjerneoppgavene som er service og saksbehandling til politiske nivået og / eller felles oppgaver for enhetene. Det er mange lovpålagte oppgaver og standarder, krav til dokumentasjon, rapportering m.v. - i forhold til brukerne - i forhold til internkontroll Enhetene trenger støtte innen for eksempel økonomi, personal, HMS, rapportering til statlige myndigheter og saksbehandling. Oppgavene forsvinner ikke selv om stillingsresursen kuttes ytterligere (Kr 1 mill. utgjør 2 årsverk). Resultatet blir da at oppgaver som i dag løses sentralt må fordeles på enhetene. De har verken kapasitet eller kompetanse til å ta dem nå, og de må da flytte ressurser innenfor rammen sin, - fra tjenesteyting til merkantile / administrative ressurser. Det er ikke et ønskelig resultat. I forhold til effektivitet, sårbarhet og kvalitetssikring er rådmannen helt sikker på at oppgavene løses best sentralt. Det har festet seg et bilde om at det er så skrekkelig mye folk i administrasjonen at der må vi kutte. Riktignok viser KOSTRA-tallene at vi bruker en del på administrasjon i forhold til andre, men det har sin forklaring i at vi ikke har brukt tid på å splitte / fordele fellesutgiftene på enhetene. Utviklingen de siste årene har vist at oppgavene blir flere, mens sentrale administrative ressurser blir mindre. Økonomiske utfordringer og krav til omstilling gjør ledelse og samarbeid og koordinering mellom enhetene svært viktig, og det forutsetter ressurser til systemutvikling og styring og kontroll. Vi tenker her på alt fra arbeidsgiverrollen, til sykefraværsoppfølging, internkontroll, økonomistyring og oppfølging av tilsyn (for å nevne noe). Dette er ressurser som er til hjelp for enhetene. Rådmannen ønsker å tilkjennegi sterk bekymring for styringsevnen om vi må realisere hele det gjenstående kuttet i 2011, og ta ytterligere kr i Moderne kommunedrift stiller store krav til kompetanse og kapasitet, også på det administrative området. Samtidig har innsparinger i administrasjonen vært et viktig mål i mange kommuner. Rådmannen mener at grensen er nådd i Gausdal kommune. 7

8 OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, landbruksvikarer, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2011 Økologisk produksjon (%) Måles ved 2 utgangen av året Planting (foryngelse) (antall planter) Måles ved utgangen av året Ungskogpleie (daa) Måles ved utgangen av året Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 2 4 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Aulestad servicebygg (Dikterportalen) Drift Ok Gjennomføring av energi- og klimaplan Gj.ført 10% Måles ved slutten av året TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Andel søknader (produksjonstilskudd) levert elektronisk (PT) (%) % 1) Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,44 2) Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god 2) 4,5 (1-6) Brukerne opplever at de får god informasjon 5 2) KOMMENTARER: 1) Tall fra søknadsomgangen januar ) Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse hittil i år. FOKUS 2011 Gjennomføre andre hele prosjektår i Mer GLØd i tråd med handlingsplan for Spesielt fokus på delprosjekt tradisjonelt landbruk, landbruk-reiseliv og småskala matproduksjon. God framdrift på delprosjekt tradisjonelt landbruk og landbruk-reiseliv. Småskala matproduksjon er noe nedprioritert p.g.a. manglende prosjektlederkapasitet. Delprosjektet var tenkt ledet av fylkesmannens regionmedarbeider, men denne er for tiden i permisjon. Starte planlegging av framtidig næringsutviklingsarbeidet innen landbruket etter at Mer GLØd-perioden er over. Påbegynt. Gjennomføre kompetansehevende tiltak spesielt retta mot nye bønder. I henhold til handlingsplanen. Gjennomført møter for nye bønder og utarbeidet og sendt ut eget hefte til nye bønder. Tilrettelegge for mer automatisk behandling av rettighetsbaserte produksjonstilskuddsordninger i jordbruket og kvalitetssikre nye gardskart og landbruksregisteret som grunnlag for riktig tilskuddsutbetaling. I rute. Dette er et 8

9 kontinuerlig arbeid som vi har utarbeidet rutiner for. Deler av dette er en del av LEANprosjektet ved Landbrukskontoret. Redusere belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunene. Gjennomført flere konkrete tiltak både skadeforebyggende, bedre fellingsresultater og bedre rutiner for søknad om skadefelling. I tillegg er det etablert en fast vakttelefon for varsling av skader og observasjoner. Markedsføring av muligheter for næringsetablering i kommunen. Det har vært oppslag i media som forteller om at vi har næringsarealer tilgjengelig. Det er ikke gjennomført egne markedsføringstiltak ut over dette. ØKONOMI: Det foreligger per nå ikke informasjon om forhold som vil medføre avvik ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Mål for læringsresultat i basisfag Leseferdighet, 5. trinn, nivå 1 *1) Leseferdighet, 8. trinn, nivå 1+2/4 + 5 *2) Norsk, eksamensresultat 10. trinn Regneferdighet, 5. trinn, nivå 1 *3) Regneferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *4) Matematikk, eksamensresultat 10. trinn Engelskferdighet, 5. trinn, nivå 1 *5) Engelskferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *6) Engelsk, eksamensresultat, 10. trinn Læringsmiljøet Mobbing på skolen, trinn 7 Mobbing på skolen, trinn 10 Motivasjon for læring, trinn 7 Motivasjon for læring, trinn 10 Elevdemokrati, trinn 7 Elevdemokrati, trinn 10 Voksenopplæringa Andel deltakere som består muntlig prøve (%) Andel deltakere som består skriftlig prøve (%) 23 23/34 3, , ,9 1,1 1,2 4,5 4,0 3,5 3, MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2011 Resultatene ikke klare 3,0 Resultatene ikke klare 2,7 Resultatene ikke klare 3,5 Nærvær (%) 95 95,9 KOMMENTARER: Læringsresultater: Kommunen nådde ikke målene som var satt for eksamen på 10. trinn. Måltallene er satt etter karakterskalaen 1 6 der 6 er best. Når det gjelder resultatene på 1,2 1,2 4,3 3,7 4,1 3,

10 nasjonale prøver, vil ikke dette resultatet være klart før i november/desember. Dette vil bli nærmere omtalt i Tilstandsrapporten for skoleområdet i november Voksenopplæringa nådde måltallet vedr. resultat muntlig prøve, og kom tett opp til måltallet på skriftlig prøve (av fire elever var det to som fikk bestått). Læringsmiljø: Indikatorene her skal være så høye som mulig, bortsett fra på mobbing, der tallet skal være så lavt som mulig. Skalaen går fra 1 5. Resultatene her viser at 7.trinn ligger 0,6 over målet som var satt i demokrati. På de andre indikatorene har vi ikke nådd oppsatte mål for vår kommune, men samlet ligger alle resultater for læringsmiljøet over snittet både for Oppland, gruppe 11 og for landet. Resultatene for 10. trinn viser at oppsatt mål for mobbing er oppnådd, mens demokrati og motivasjon ligger under målsettingen. Medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Utvikle SFO i tråd med barnas og foreldrenes behov. Gjeninnføring av mulighet for å velge halv plass ble vedtatt og iverksatt med positivt resultat i den forstand at det er større etterspørsel etter SFO nå. Iverksette rutiner for vurdering. Skriftlig halvårsvurdering (2 ganger i året) er innført på hele barnetrinnet. Halvårsvurderingen er individuell for det enkelte barn, og regnes som en underveisvurdering. Ha økt fokus på organisering og innhold i tilpassa opplæring/spesialundervisning. Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har økt både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Spesialundervisning organisering hovedsakelig i klasserommet og i små grupper i tråd med anbefalingene fra pedagogisk psykologisk tjeneste. Hovedfokus på elevenes læringsutbytte i basisfagene/grunnleggende ferdigheter. Gjennom vurdering for læring (elevvurderingen) blir det lagt spesielt lagt vekt på basisfagene norsk, matematikk/regning og engelsk, samt de grunnleggende ferdighetene. Evaluere leksehjelpordningen. Leksehjelpsordningen tilfredsstiller ikke de sentrale intensjonene vedrørende utjevning av forskjeller mellom elever med ulik sosial bakgrunn. Grunnet skoleskyssordningen og kravene til undervisningstimetall må leksehjelpsordningen legges i etterkant av undervisningen. Det medfører at enkelte elever med rett til skoleskyss kan ha vanskeligheter med å benytte leksehjelpsordningen. Et annet moment er at skolene innenfor den økonomiske ramma ikke har sett mulighet for å prioritere ekstra ressurser for å styrke bemanningen på leksehjelpstilbudet. ØKONOMI: Pålagt nedtak i budsjettet for 2011 framgår av følgende tabell: 10

11 Tiltak som vurderes Sum Tidspunkt Konsekvenser Reduksjon av antall PC er Løpende i hht kontraktopphør. Flere elever pr. pc, snitt blir nå 5,8 elever pr. pc. Sjeldnere tilgang til PC, krever økt planlegging og samordning på skolene. Reduserer muligheten for å bruke IKT som læremiddel, og oppøvelse av grunnleggende ferdighet i digitale verktøy. Redusert renhold Midlertidig ansatte sies opp + noe %-vis reduksjon av fast stilling. Klasserom vaskes ikke hver dag. Reduksjon lærerressurs Lærere med naturlig avgang eller som slutter erstattes ikke. Fører til redusert lærertetthet, - flere elever pr. lærer. Redusert tid til oppfølging av elevene. Timetallsreduksjon i morsmålsundervisning Minimumstilbud i fht elevers behov med utg.punkt i ferdighetskartlegging. Reduksjon assistentressurs Færre voksne til oppfølging av enkeltelever. Sammenslåing av grupper på Færre kontaktlærere. småtrinnet pga nedgang i elevtall. Redusert innkjøp av engangsbøker. Vår/høst Bruke alternative lærermidler. Sum Ved rapporteringen for 1. tertial ble det sagt at skolene arbeidet med å tilpasse drifta til den tildelte rammen og at det ble forventet balanse ved årets slutt. Det viser seg nå at dette vil kunne bli vanskelig. Det er en økning i antall elever med vedtak om spesialundervisning. Dette gjør at mer midler blir bundet opp til slik undervisning og det blir store utfordringer knyttet til å få gjennomført øvrig undervisning innenfor de rammer som da er igjen. Det arbeides hele tiden med å få gjort grep slik at merforbruket blir så lite som mulig. I tillegg ser det ut til at kommunens netto utgifter til undervisning av barn fra / i andre kommuner blir høyere enn budsjettert. Det vil dermed kunne ligge an til et merforbruk på planområdet. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Antall kommunale barnehager som er sertifisert som Miljøfyrtårn 2 * 0 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet tiltaksplaner. 2 * 2 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,0 Se kommentar Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 4,9 Se kommentar Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får de 5,0 Se kommentar 11

12 STYRINGSINDIKATORER tjenestene de har behov for MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 93 94,4 KOMMENTARER: Brukerundersøkelse i barnehagene blir gjennomført annethvert år. Den ble gjennomført i 2010, og neste brukerundersøkelse skal gjennomføres i Det ble ved en feil satt opp mål for brukerundersøkelse i Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011: Opprettholde og utvikle kvaliteten i barnehagen med fokus på dokumentasjon. Barnehagen har gode kartleggingsverktøy i forhold til barn. Det har vært jobbet med den nye formålsparagrafen- herunder voksenrollen og barndom spesielt. Det har vært laget en kompetanseplan som delvis er fulgt opp. Øke kompetansen hos personalet i forhold til forebyggende tiltak hos barn med psykiske og sosiale vansker. Kompetansehevingstiltak er gjennomført. Delta i Stavangerprosjektet DET LÆRENDE BARNET - være pilotkommune på området motorikk. Motorikk prosjektet er implementert og godt i gang i 3 av kommunens barnehager. Myra blir med fra Det er startet opp planlegging av et samarbeidsprosjekt om 4 års kontroll i Forset barnehage, sammen med helsestasjonen. I Fjerdum planlegges et prosjekt med start for 0-3 åringer, med tittel Å finne ro i egen kropp. Utarbeide og implementere ROS-analyse og tiltaksplaner for kvalitetssikring. Det er utarbeidet Ros analyse for barnehagene. Arbeidet med tiltaksplaner og implementering i personalgruppene gjenstår. ØKONOMI: Tabellen nedenfor viser status på nedtak i 2011: Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser Reduksjon i grunnbemanninga tilsvarende 100 % assistentstilling for budsjettåret 2011 Enheten Fjerdum/Myra. Personell i permisjon 2011 Enheten Forset/Kornhaug har tatt kuttet innenfor lønn og driftsmidler Ingen konsekvenser Ingen midler til innkjøp av forbruksmatriell, inventar, utstyr. Reduksjon i bemanning ved at det ikke settes inn vikar i forbindelse med ferie og sjukdom i arbeidsgiverperioden /korttidsfravær. 12

13 Sum Vedtatt nedtak Gjenstående nedtak I forbindelse med rapporteringen for 1. tertial ble det sagt at barnehagene ville kunne være avhengige av å få med seg deler av overskuddet fra 2010 for å få budsjettet for 2011 i balanse. Vi ser nå at dette vil bli en realitet, men beløpet er foreløpig noe usikkert. Det ble også påpekt at en eventuell vesentlig styrking av budsjettet til de kommunale barnehagene også vil medføre at driftstilskuddssatsen for de ikke-kommunale barnehagene må beregnes på nytt. Nå er det slik at sak knyttet til endret driftstilskuddssats uansett må fremmes ut fra forskriftsendring med virkning fra 1. august. Denne saken vil bli lagt fram for kommunestyret i november-møtet, og det vil da framgå hvorvidt satsen økes og hvor mye dette eventuelt vil utgjøre. Slik status er per nå, ser det ut til at hele planområdet vil kunne gå med et lite overskudd. Men det knytter seg noe usikkerhet til kommunens utgift til de ikke-kommunale barnehagene som følge av en eventuell ny beregning og fastsetting av driftstilskuddssats, samt klagesak som er til avgjørelse hos fylkesmannen. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Antall besøkende på ungdomsklubben Måles ved 1300 utgangen av året Delta i tverrfaglige møter og arbeid om forebyggende ungdomsarbeid, ungdomskonsulent 8 3 Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til idrettsaktiviteter. 4 3 Gjennomføre Ungdommens kulturmønstring for Sørdalskommunene. Februar 2010 Ferdig Antall besøkende på bygdekinoen Måles ved utgangen av året Publikumsbesøk på Aulestad Sesongen starter i mai og slutter september. Rapporteres ved årets slutt Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,2 Måles ved utgangen av året Antall referansespørsmål for personalet i biblioteket Måles ved utgangen av året Antall partnerskapsavtaler med frivillig sektor, her idrettslag Antall samarbeidsavtaler med idrett i skole 4 5 Antall årsverk utført av Frivilligsentralen

14 STYRINGSINDIKATORER Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 2 Antall besøkende på arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Måles ved årets 1 Frivilligsentralen slutt Flerbrukshus etablert i ny bygg på Gausdal videregående Byggestart skole 27. juni 2011 Antall elever på korpsinstrumenter i sfo 20 2 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 98 97,4 KOMMENTARER: Antall besøkende på klubben, biblioteket, kinoen og Aulestad telles opp på slutten av året. Antall Partnerskapsavtaler for frivilligsentralen - inngås på høstsemesteret. Ytterligere antall arrangementer og besøkende i den kulturelle spaserstokk telles opp mot slutten av året. Flerbrukshuset er noe forsinket. Forventes ferdigstilt i november Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Opprette kulturforum, med annen organisering enn dagens, internt i kommunen. Er opprettet. Tverrfaglig samarbeid om mobbe- og rus problematikk blant ungdom i Gausdal. Et satsingsområde som det blir arbeidet målrettet med. Følge opp romprogram og planlegge innflytting i flerbrukshuset på Gausdal videregående skole. Arbeidet pågår under hele byggeprosessen. Videreføre aktiviteter i den kulturelle spaserstokk. Frivilligsentralen har et godt grep om dette. Gi tilbud om gratis opplæring på korpsinstrumenter i sfo tiden eller i skoletiden. Tilbudet er der, men få deltakere. Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene, både gjennom prosjekt og drifting av idrettsanlegg. Det er en del utfordringer i samarbeidet som må tas aktivt tak i fra kommunens side, både når det gjelder avtaler og økonomi. ØKONOMI: Slik det ser ut nå vil planområdet balansere ved årets slutt. 14

15 OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septik og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 5 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. <5 3 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. 0 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) <6 2 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) <9 4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 96,0 91,3 KOMMENTARER: Tjeneste perspektivet: Ligger an til å nå målene med unntak av vannleveranse som skyldes den strenge vinteren med dyp tele og frosne vannledninger. I tillegg har vi hatt problemer med koliforme bakterier i Tarud vannbasseng i løpet av sommeren. Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Få ordnet med konsesjon på nytt råvannsuttak og bygging av ny råvannpumpestasjon ved Skeiselva/Nisjua. Arbeidet pågår. Samkjøring av registerene for VAR-avgiftene, eiendomskatt m.m. for unngå feil i avgiftene. Samkjøring er ikke foretatt, men feil rettes opp fortløpende. Fullføring av prosjektet fra container til kildesortering i hele kommunen. Pågår, antas ferdigstilt i 2012 ut fra signaler fra GLØR. Opprettholde det gode samarbeidet med idretten. Det er et tett samarbeid med idretten som følge av at kommunen har egen idrettskonsulent i partnerskap med idretten og det arbeides tett i forhold til de nye idrettsanleggene samt planlegging av ny idrettshall. 15

16 Fortsette forsøket på å få forbedret renovasjonsordningen i Skeiområdet. Arbeidet pågår, det vil ta flere år før dette fullt ut er ferdig. Få etablert brannsamarbeidet med de andre kommunene i Lillehammer-regionen. Vedtatt i kommunestyrene 29. september Iverksettes ØKONOMI: Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser 1. Sykemeldinger u/vikar Merbelastning på andre medarbeidere og nedprioritering av oppgaver. 2. Permisjon u/vikar Merbelastning på andre medarbeidere og nedprioritering av oppgaver. 3. Permisjon m/vikar Vi får ingen feier med fagbrev i vikariat og derfor vil tjenesten foregå med dispensasjon. 4. Reduserte utgifter og økte inntekter på forskjellige funksjoner ved enheten Reduksjon av kvalitet og standard på tjenester som ikke er gebyrbelagte. Sum Planområde 6 og 7 har i 2011 et nedtak på 1,5 mill. kr og i tillegg er det et etterslep fra 2010 på 0,5 mill. kr. Det var foreslått at 0,6 mill. kr av nedtaket skulle dekkes opp av økte inntekter fra eiendomsskatten. Kommunestyret besluttet at disse økte inntektene i stedet skulle gå inn som en styrking av planområde 12 Helse. Dette innebærer at vi mangler inndekning på 0,6 mill. kr i forhold til det opprinnelige innsparingskravet for disse to planområdene. I vinter hadde kommunen merutgifter på 1,8 mill. kr knyttet til tele- og kjøvingsproblematikk. I juni fikk vi flommen som har medført store utgifter i år og vil utfordre oss også neste år. Beregninger viser at kommunen har hatt / vil få merutgifter i størrelsesorden 2,6 mill. kr som følge av flommen. Ut fra tidligere praksis i slike saker må kommunen påregne en egenandel på 1,3 mill. kr. Det er påløpt utgifter i regnskapet for 2011 per nå tilsvarende 1,4 mill. kr. I tillegg er det beregnet skader langs vassdrag på 25 mill. kr. Dersom det blir krevd distriktsandel som kommunen må stå ansvarlig for vil dette kunne innebære en ekstra utgift for Gausdal sin del på 5 mill. kr. Mest sannsynlig vil dette bli aktuelt. Dette er forhold som vil utfordre kommunen i betydelig grad og dette vil medføre et merforbruk på planområdet. Størrelsen på dette merforbruket henger sammen med hvor mye som faktisk vil bli kompensert fra statlig hold og når denne kompensasjonen eventuelt vil komme. Disse forholdene gjør det vanskelig å anslå en prognose for budsjettavvik ved årets slutt. 16

17 OM PLANOMRÅDET 07 BYGG/EIENDOM/AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen 5,2 - Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 - Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,2 - Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) Tilstandsgrad kommunale bygg * 1,36 Måles ved årets slutt MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 96 95,4 KOMMENTARER: Tjenesteperspektivet: Andel saker innen lovpålagt saksbehandlingstid ligger på kun ca 25 % som er en framgang på 5 % fra forrige tertial. Dette skyldes for mange saker i forhold til eksisterende bemanning og merarbeid med klagesaker. Målsettingen for året er nok dessverre satt for høyt. Kvalitet, service etc har vi ikke noen brukerundersøkelse på. På dialogmøte kom utbyggere og entreprenører/andre samarbeidspartnere, og de var i hovedsak positive til kvaliteten på tjenestene fra kommunen. Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS Tilrettelegging og markedsføring for få opp byggeaktiviteten på boliger. Mangler økonomiske forutsetninger for å få en offensiv markedsføring. 2. Få tatt inn igjen etterslepet på ferdigattester for godkjente byggesaker. Vi er kommet langt med dette arbeidet, men er ikke helt i mål. 3. Komme i mål med planlagt vedlikehold av eiendomsmassen i stedet for å drive brannslukking ved akutte hendelser. Et systematisk arbeid med tilstandsanalyse for hvert bygg er i gang. Dette vil danne grunnlag for en vedlikeholdsplan for å kunne prioritere vedlikehold innenfor knappe rammer. 17

18 4. Få på plass permanent og godt fungerende hjelpemiddellager med tilhørende logistikk. Dette tas i forbindelse med budsjett ØKONOMI: Det er per nå et merforbruk på strøm i tilknytning til kommunale bygg. Når det gjelder strøm var det svært høye strømregninger i starten på året, men forbruket har naturlig nok vært betydelig lavere på våren og fram til nå. Dersom høsten blir omtrent som i fjor vil utgiftene muligens kunne bli omtrent som budsjettert. Når det gjelder rapportering i forhold til nedtak i budsjettrammer for 2011 vises det til kommentarer under planområde 6 Teknisk drift. OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. STYRINGSKORT: STYRINGSINDIKATORER MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *1) MÅL STATUS Nærvær (%) 97 99,0 *1) Dette gjelder regionalt landbrukskontor. KOMMENTARER: Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. ØKONOMI: Planområdet vil balansere ved årets utgang. 18

19 OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 100 % 80 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 95 % 95 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,3 5,3 Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling ** ** I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 5,0 4,7 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 5,0 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 96 95,4 ** nytt målepunkt - ikke målt i brukerundersøkelse pr i dag. KOMMENTARER: Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Tidlig intervensjon 0-16 år. Prosjekt er etablert og mange tiltak er iverksatt og under planlegging. Tverrfaglig ledelse og arbeid med etisk refleksjon (Flink med Folk i Første Rekke). Kontinuerlig fokus. Fokus på forebyggende arbeid mot ungdom og rus. Kommunen har mottatt statlig midler til to prosjekt som gjør at vi har mulighet for å arbeide systematisk, målrettet og tverrfaglig med dette. ØKONOMI: I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial ble det tilleggsbevilget 2 mill. kr til dette planområdet på grunn av økte utgifter som følge av krevende omsorgssaker og et økende antall nye barnevernssaker generelt. Etter at disse midlene ble tilført ser det nå ut til at planområdet vil balansere ved årets slutt. 19

20 10 NAV GAUSDAL OM PLANOMRÅDET Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt GAVO. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten Brukerne opplever å bli behandlet med respekt Brukerne opplever å bli tatt på alvor Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 100 % Kvalifiseringsprogrammet: Kvalifiseringsprogram med overgang til enten utdanning, arbeid 20 % 0 % eller aktivitet for den enkelte. Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 100 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges 100 % 100 % opp og tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til arbeid eller utdanning. Flyktninger: Introduksjonsprogram med overgang til enten videre 70 % 100 % utdanning, arbeid eller aktivitet for den enkelte. Bosette antall flyktninger i henhold til gjeldene kommunestyrevedtak. 100 % 100 % Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker * 100 % 90 % KOMMENTARER: *Måltallet på at 100 % av søknadene om økonomisk sosialhjelp skal behandles innen 3 uker er urealistisk, og det er heller ikke korrekt at status for 2009 var 100 %. I følge saksstatistikk fra Socio, ble 85,17 % av sakene behandlet innen 3 uker i Det kan likevel bemerkes at det alltid sendes forvaltningsmelding dersom forventet saksbehandlingstid går utover 3 uker og at årsaken til forlenget saksbehandlingstid skyldes manglende dokumentasjon. Brukerundersøkelse ble gjennomført i mai/juni Det er ikke planlagt brukerundersøkelse i Kvalifiseringsprogrammet: Vi har for tiden 12 deltakere i programmet. Alle deltakerne i programmet er i arbeidsrettet aktivitet eller i planleggingsfasen, men flere har en lang vei til ordinært arbeid. Det er dreining av fokus i 2011 fra antall deltakere i 20

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 2. TERTIAL 2010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram 2009-2012 side 5 Oppfølging av tekstvedtak

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 1. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101 11 1.. TERTIAL 2010 1010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram 2009-2012 side

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING 2009 2011 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens innledning 3 Overordnet styringskort med kommentarer 4 Likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og etikk

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2009

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2009 OG AKTIVITETSRAPPORT 2009 2. TERTIAL 2009 ADMINISTRASJONENS FORSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE Overordnet styringskort med kommentarer 3 Nærvær overtid medarbeider 4 PLANOMRÅDENE 1. ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer