ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011"

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT tertial

2 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde 2 Næring og miljø side 8 Planområde 3 Skole side 9 Planområde 4 Barnehage side 11 Planområde 5 Kultur og fritid side 13 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 17 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 18 Planområde 9 Barn og familie side 19 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 20 Planområde 11 Helse side 22 Planområde 12 Omsorg side 24 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 26 2

3 OVERORDNA STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER Per SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS Gausdal: kultur- og fritidskommunen: Opplevelse av kultur- og fritidstilbud. * 4,8 Ikke i rute Hver enhet har gjennomført minst ett tiltak som stimulerer til Vurderes ved 80 % frivillig innsats. årets slutt Publikumsbesøk Aulestad Sesongen starter i mai og slutter september. Rapporteres ved årets slutt Andel kommunale virksomheter er sertifisert som Rapporteres ved 5 Miljøfyrtårn. årets slutt Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). ROS plan for Rapporteres ved Kommunale virksomheter skal gjennomføre slik analyse og alle enheter i årets slutt utarbeide tiltaksplaner for sine enheter i løpet av TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. - Helhetlig kvalitetssystem som sikrer lovbestemte krav, I hovedsak avviksoppfølging og dokumentasjon. bygd opp I arbeid MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Seniorpolitikk: Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Lærer 64 KLP 65 Måles ved årets utgang Nærvær 94,5 % 94,8 % ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,9 Måles ved årets utgang Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 124 Måles ved årets utgang MERKNADER: Til medarbeiderperspektivet. I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. 3

4 Overtid. Tabellen nedenfor viser utbetaling av overtid per 2. tertial beløp i hele tusen kr; Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Det har vært en nedadgående trend de siste år i overtidsbruken, men i løpet av 2. tertial har bruken av overtid igjen økt. Hovedårsaken til dette ligger hos planområde 6 Teknisk drift, og har en klar sammenheng med flommen i juni 2011 samt tele- og kjøvingsproblematikk vinteren 2010/2011. Dette er forhold som er umulig å klare å håndtere innen ordinær arbeidstid. Dersom en ser bort fra utviklingen på planområde 6 er det en liten nedgang i overtidsbruken for kommunen sett under ett. Nærvær. Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av august på 94,8 %. Tilsvarende tall for samme periode i 2010 og 2009 var henholdsvis 95,3 % og 94,1 %. Dette viser en fortsatt positiv utviklingen i nærværet på 0,7 %-poeng siden 2009, selv om det er noe lavere enn på samme tid i fjor. 4

5 OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår servicetorg, merkantile tjenester, personalarbeid, utviklingsoppgaver, eldreråd, overformynderi, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og økonomi, mv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Fornøyd med servicetorgets åpningstid 5,0 4,7 Fornøyd med servicen ved servicetorget 5,0 4,5 Fornøyd med servicetorget samlet 5,0 3,8 Revidere serviceerklæringer for kjernetjenester 100 % Aktiviteten går fortløpende og er gjennomført 100 % ved utgangen Lage tjenestebeskrivelser for kjernetjenester 100 % av året. Aktiviteten går fortløpende og er gjennomført 100 % ved utgangen av året. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET * 2011 Nærvær (%) 96 94,8 *) Brukerundersøkelsen ble gjennomført i årsskiftet 2010/2011. Dette er dermed de samme tallene som også ble referert i årsmeldingen for Til medarbeiderperspektivet. I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Alle saksbehandlere over på elektronisk saksbehandling: Ikke fullført, men godt i gang. Oppstart med produksjon av ny internettportal: Gjennomført. Politikere på nett : Går i henhold til tidsplanen, og opplæringen er planlagt. Oppstart i desember-møtet i kommunestyret. Gjennomføring av kommunevalget: Gjennomføringen ble god. Blir nærmere evaluert slik at mulige forbedringspunkt blir fanget opp og gjennomført ved neste valg. Kvalitetsprosjektet, herunder å ta i bruk verktøyet Lean. Går som planlagt, og Lean som verktøy for forbedring og effektiv ressursutnyttelse oppleves som positivt av ansatte, ledere og tillitsvalgte. Videreutvikle lederstøtten og samhandlingen med arbeidstaker organisasjonene. Det har og er gode prosesser for lederutvikling både når det gjelder kompetanseheving og systemutvikling. 5

6 Samhandlingen med de tillitsvalgte ivaretas gjennom faste møter og medvirkning i sentrale prosesser og saker, jfr Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. ØKONOMI: Tabellen nedenfor viser status på vedtatt nedtak på planområdet; Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser 0,8 årsverk ned Reduserte åpningstid servicetorg: -sentralbord: kl åpningstid: kl Intern omfordeling av oppgaver. Politisk arbeid Færre politiske møter Annonsering Kutte annonsesiden i Gausdøl`n. Seniortiltak, sum i tillegg til Ikke tilbud om seniortiltak for ansatte som innsparingen på planområde 13. er 65 år og eldre. Nye retningslinjer er KF Bedre styring. Elektronisk rapporterings- og styringssystem Reduserte rammer kontrollutvalget (med utgangspunkt i kr ) Sum Vedtatt nedtak Rest nedtak vedtatt i partsammensatt utvalg Utsette innkjøpet til Redusert aktivitet knyttet til forvaltningsrevisjon. Vedtatt av kommunestyret. Som omtalt i tertialrapporten per er det store utfordringer knyttet til å klare å innfri det vedtatte nedtaket i budsjettrammen på planområdet. Per 1. tertial ble forholdet omtalt nærmere, og nå i andre tertial vil en framheve det samme: Planområde 1 har krav om en nedjustering av rammen er på kr. 2,1 mill. i 2011 og ytterligere kr i Som det framgår av tabellen ovenfor er det et gjenstående nedtak på 1 mill. kr. Det er i rapporteringen til formannskapet i januar og mars meldt fra om at dette er en stor utfordring. I planområde 1 inngår: o Politisk og administrativ styring av kommunen o Servicetorg o Politisk sekretariat o Post- og arkiv o Personalarbeid o Informasjon o Økonomistyring o Kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene o Eldreråd o Overformynderi o Kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon o Tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet. o Store fellesposter som AFP og forsikringer. o Frikjøp hovedtillitsvalgte o Felles IKT-utgifter 6

7 Totalbudsjettet for planområdet er kr. 26,5 mill (rådmannens budsjettgrunnlag for 2011). Av dette er ca. 2/3 av midlene bundet opp i samarbeidsavtaler med andre kommuner (felles enhetene innenfor skatt og innfordring og lønn/regnskap) og store fellesutgifter for Gausdal kommune (for eksempel AFP og frikjøp av tillitsvalgte) og forsikringer. Det er 13,7 årsverk i planområdet (fordelt på 17 ansatte). Når vi nå har tatt halvparten av kuttet har vi etter rådmannens vurdering tatt det vi klarer uten å ramme kjerneoppgavene som er service og saksbehandling til politiske nivået og / eller felles oppgaver for enhetene. Det er mange lovpålagte oppgaver og standarder, krav til dokumentasjon, rapportering m.v. - i forhold til brukerne - i forhold til internkontroll Enhetene trenger støtte innen for eksempel økonomi, personal, HMS, rapportering til statlige myndigheter og saksbehandling. Oppgavene forsvinner ikke selv om stillingsresursen kuttes ytterligere (Kr 1 mill. utgjør 2 årsverk). Resultatet blir da at oppgaver som i dag løses sentralt må fordeles på enhetene. De har verken kapasitet eller kompetanse til å ta dem nå, og de må da flytte ressurser innenfor rammen sin, - fra tjenesteyting til merkantile / administrative ressurser. Det er ikke et ønskelig resultat. I forhold til effektivitet, sårbarhet og kvalitetssikring er rådmannen helt sikker på at oppgavene løses best sentralt. Det har festet seg et bilde om at det er så skrekkelig mye folk i administrasjonen at der må vi kutte. Riktignok viser KOSTRA-tallene at vi bruker en del på administrasjon i forhold til andre, men det har sin forklaring i at vi ikke har brukt tid på å splitte / fordele fellesutgiftene på enhetene. Utviklingen de siste årene har vist at oppgavene blir flere, mens sentrale administrative ressurser blir mindre. Økonomiske utfordringer og krav til omstilling gjør ledelse og samarbeid og koordinering mellom enhetene svært viktig, og det forutsetter ressurser til systemutvikling og styring og kontroll. Vi tenker her på alt fra arbeidsgiverrollen, til sykefraværsoppfølging, internkontroll, økonomistyring og oppfølging av tilsyn (for å nevne noe). Dette er ressurser som er til hjelp for enhetene. Rådmannen ønsker å tilkjennegi sterk bekymring for styringsevnen om vi må realisere hele det gjenstående kuttet i 2011, og ta ytterligere kr i Moderne kommunedrift stiller store krav til kompetanse og kapasitet, også på det administrative området. Samtidig har innsparinger i administrasjonen vært et viktig mål i mange kommuner. Rådmannen mener at grensen er nådd i Gausdal kommune. 7

8 OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, landbruksvikarer, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2011 Økologisk produksjon (%) Måles ved 2 utgangen av året Planting (foryngelse) (antall planter) Måles ved utgangen av året Ungskogpleie (daa) Måles ved utgangen av året Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 2 4 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Aulestad servicebygg (Dikterportalen) Drift Ok Gjennomføring av energi- og klimaplan Gj.ført 10% Måles ved slutten av året TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Andel søknader (produksjonstilskudd) levert elektronisk (PT) (%) % 1) Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,44 2) Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god 2) 4,5 (1-6) Brukerne opplever at de får god informasjon 5 2) KOMMENTARER: 1) Tall fra søknadsomgangen januar ) Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse hittil i år. FOKUS 2011 Gjennomføre andre hele prosjektår i Mer GLØd i tråd med handlingsplan for Spesielt fokus på delprosjekt tradisjonelt landbruk, landbruk-reiseliv og småskala matproduksjon. God framdrift på delprosjekt tradisjonelt landbruk og landbruk-reiseliv. Småskala matproduksjon er noe nedprioritert p.g.a. manglende prosjektlederkapasitet. Delprosjektet var tenkt ledet av fylkesmannens regionmedarbeider, men denne er for tiden i permisjon. Starte planlegging av framtidig næringsutviklingsarbeidet innen landbruket etter at Mer GLØd-perioden er over. Påbegynt. Gjennomføre kompetansehevende tiltak spesielt retta mot nye bønder. I henhold til handlingsplanen. Gjennomført møter for nye bønder og utarbeidet og sendt ut eget hefte til nye bønder. Tilrettelegge for mer automatisk behandling av rettighetsbaserte produksjonstilskuddsordninger i jordbruket og kvalitetssikre nye gardskart og landbruksregisteret som grunnlag for riktig tilskuddsutbetaling. I rute. Dette er et 8

9 kontinuerlig arbeid som vi har utarbeidet rutiner for. Deler av dette er en del av LEANprosjektet ved Landbrukskontoret. Redusere belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunene. Gjennomført flere konkrete tiltak både skadeforebyggende, bedre fellingsresultater og bedre rutiner for søknad om skadefelling. I tillegg er det etablert en fast vakttelefon for varsling av skader og observasjoner. Markedsføring av muligheter for næringsetablering i kommunen. Det har vært oppslag i media som forteller om at vi har næringsarealer tilgjengelig. Det er ikke gjennomført egne markedsføringstiltak ut over dette. ØKONOMI: Det foreligger per nå ikke informasjon om forhold som vil medføre avvik ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Mål for læringsresultat i basisfag Leseferdighet, 5. trinn, nivå 1 *1) Leseferdighet, 8. trinn, nivå 1+2/4 + 5 *2) Norsk, eksamensresultat 10. trinn Regneferdighet, 5. trinn, nivå 1 *3) Regneferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *4) Matematikk, eksamensresultat 10. trinn Engelskferdighet, 5. trinn, nivå 1 *5) Engelskferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *6) Engelsk, eksamensresultat, 10. trinn Læringsmiljøet Mobbing på skolen, trinn 7 Mobbing på skolen, trinn 10 Motivasjon for læring, trinn 7 Motivasjon for læring, trinn 10 Elevdemokrati, trinn 7 Elevdemokrati, trinn 10 Voksenopplæringa Andel deltakere som består muntlig prøve (%) Andel deltakere som består skriftlig prøve (%) 23 23/34 3, , ,9 1,1 1,2 4,5 4,0 3,5 3, MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2011 Resultatene ikke klare 3,0 Resultatene ikke klare 2,7 Resultatene ikke klare 3,5 Nærvær (%) 95 95,9 KOMMENTARER: Læringsresultater: Kommunen nådde ikke målene som var satt for eksamen på 10. trinn. Måltallene er satt etter karakterskalaen 1 6 der 6 er best. Når det gjelder resultatene på 1,2 1,2 4,3 3,7 4,1 3,

10 nasjonale prøver, vil ikke dette resultatet være klart før i november/desember. Dette vil bli nærmere omtalt i Tilstandsrapporten for skoleområdet i november Voksenopplæringa nådde måltallet vedr. resultat muntlig prøve, og kom tett opp til måltallet på skriftlig prøve (av fire elever var det to som fikk bestått). Læringsmiljø: Indikatorene her skal være så høye som mulig, bortsett fra på mobbing, der tallet skal være så lavt som mulig. Skalaen går fra 1 5. Resultatene her viser at 7.trinn ligger 0,6 over målet som var satt i demokrati. På de andre indikatorene har vi ikke nådd oppsatte mål for vår kommune, men samlet ligger alle resultater for læringsmiljøet over snittet både for Oppland, gruppe 11 og for landet. Resultatene for 10. trinn viser at oppsatt mål for mobbing er oppnådd, mens demokrati og motivasjon ligger under målsettingen. Medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Utvikle SFO i tråd med barnas og foreldrenes behov. Gjeninnføring av mulighet for å velge halv plass ble vedtatt og iverksatt med positivt resultat i den forstand at det er større etterspørsel etter SFO nå. Iverksette rutiner for vurdering. Skriftlig halvårsvurdering (2 ganger i året) er innført på hele barnetrinnet. Halvårsvurderingen er individuell for det enkelte barn, og regnes som en underveisvurdering. Ha økt fokus på organisering og innhold i tilpassa opplæring/spesialundervisning. Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har økt både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Spesialundervisning organisering hovedsakelig i klasserommet og i små grupper i tråd med anbefalingene fra pedagogisk psykologisk tjeneste. Hovedfokus på elevenes læringsutbytte i basisfagene/grunnleggende ferdigheter. Gjennom vurdering for læring (elevvurderingen) blir det lagt spesielt lagt vekt på basisfagene norsk, matematikk/regning og engelsk, samt de grunnleggende ferdighetene. Evaluere leksehjelpordningen. Leksehjelpsordningen tilfredsstiller ikke de sentrale intensjonene vedrørende utjevning av forskjeller mellom elever med ulik sosial bakgrunn. Grunnet skoleskyssordningen og kravene til undervisningstimetall må leksehjelpsordningen legges i etterkant av undervisningen. Det medfører at enkelte elever med rett til skoleskyss kan ha vanskeligheter med å benytte leksehjelpsordningen. Et annet moment er at skolene innenfor den økonomiske ramma ikke har sett mulighet for å prioritere ekstra ressurser for å styrke bemanningen på leksehjelpstilbudet. ØKONOMI: Pålagt nedtak i budsjettet for 2011 framgår av følgende tabell: 10

11 Tiltak som vurderes Sum Tidspunkt Konsekvenser Reduksjon av antall PC er Løpende i hht kontraktopphør. Flere elever pr. pc, snitt blir nå 5,8 elever pr. pc. Sjeldnere tilgang til PC, krever økt planlegging og samordning på skolene. Reduserer muligheten for å bruke IKT som læremiddel, og oppøvelse av grunnleggende ferdighet i digitale verktøy. Redusert renhold Midlertidig ansatte sies opp + noe %-vis reduksjon av fast stilling. Klasserom vaskes ikke hver dag. Reduksjon lærerressurs Lærere med naturlig avgang eller som slutter erstattes ikke. Fører til redusert lærertetthet, - flere elever pr. lærer. Redusert tid til oppfølging av elevene. Timetallsreduksjon i morsmålsundervisning Minimumstilbud i fht elevers behov med utg.punkt i ferdighetskartlegging. Reduksjon assistentressurs Færre voksne til oppfølging av enkeltelever. Sammenslåing av grupper på Færre kontaktlærere. småtrinnet pga nedgang i elevtall. Redusert innkjøp av engangsbøker. Vår/høst Bruke alternative lærermidler. Sum Ved rapporteringen for 1. tertial ble det sagt at skolene arbeidet med å tilpasse drifta til den tildelte rammen og at det ble forventet balanse ved årets slutt. Det viser seg nå at dette vil kunne bli vanskelig. Det er en økning i antall elever med vedtak om spesialundervisning. Dette gjør at mer midler blir bundet opp til slik undervisning og det blir store utfordringer knyttet til å få gjennomført øvrig undervisning innenfor de rammer som da er igjen. Det arbeides hele tiden med å få gjort grep slik at merforbruket blir så lite som mulig. I tillegg ser det ut til at kommunens netto utgifter til undervisning av barn fra / i andre kommuner blir høyere enn budsjettert. Det vil dermed kunne ligge an til et merforbruk på planområdet. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Antall kommunale barnehager som er sertifisert som Miljøfyrtårn 2 * 0 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet tiltaksplaner. 2 * 2 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,0 Se kommentar Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 4,9 Se kommentar Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får de 5,0 Se kommentar 11

12 STYRINGSINDIKATORER tjenestene de har behov for MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 93 94,4 KOMMENTARER: Brukerundersøkelse i barnehagene blir gjennomført annethvert år. Den ble gjennomført i 2010, og neste brukerundersøkelse skal gjennomføres i Det ble ved en feil satt opp mål for brukerundersøkelse i Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011: Opprettholde og utvikle kvaliteten i barnehagen med fokus på dokumentasjon. Barnehagen har gode kartleggingsverktøy i forhold til barn. Det har vært jobbet med den nye formålsparagrafen- herunder voksenrollen og barndom spesielt. Det har vært laget en kompetanseplan som delvis er fulgt opp. Øke kompetansen hos personalet i forhold til forebyggende tiltak hos barn med psykiske og sosiale vansker. Kompetansehevingstiltak er gjennomført. Delta i Stavangerprosjektet DET LÆRENDE BARNET - være pilotkommune på området motorikk. Motorikk prosjektet er implementert og godt i gang i 3 av kommunens barnehager. Myra blir med fra Det er startet opp planlegging av et samarbeidsprosjekt om 4 års kontroll i Forset barnehage, sammen med helsestasjonen. I Fjerdum planlegges et prosjekt med start for 0-3 åringer, med tittel Å finne ro i egen kropp. Utarbeide og implementere ROS-analyse og tiltaksplaner for kvalitetssikring. Det er utarbeidet Ros analyse for barnehagene. Arbeidet med tiltaksplaner og implementering i personalgruppene gjenstår. ØKONOMI: Tabellen nedenfor viser status på nedtak i 2011: Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser Reduksjon i grunnbemanninga tilsvarende 100 % assistentstilling for budsjettåret 2011 Enheten Fjerdum/Myra. Personell i permisjon 2011 Enheten Forset/Kornhaug har tatt kuttet innenfor lønn og driftsmidler Ingen konsekvenser Ingen midler til innkjøp av forbruksmatriell, inventar, utstyr. Reduksjon i bemanning ved at det ikke settes inn vikar i forbindelse med ferie og sjukdom i arbeidsgiverperioden /korttidsfravær. 12

13 Sum Vedtatt nedtak Gjenstående nedtak I forbindelse med rapporteringen for 1. tertial ble det sagt at barnehagene ville kunne være avhengige av å få med seg deler av overskuddet fra 2010 for å få budsjettet for 2011 i balanse. Vi ser nå at dette vil bli en realitet, men beløpet er foreløpig noe usikkert. Det ble også påpekt at en eventuell vesentlig styrking av budsjettet til de kommunale barnehagene også vil medføre at driftstilskuddssatsen for de ikke-kommunale barnehagene må beregnes på nytt. Nå er det slik at sak knyttet til endret driftstilskuddssats uansett må fremmes ut fra forskriftsendring med virkning fra 1. august. Denne saken vil bli lagt fram for kommunestyret i november-møtet, og det vil da framgå hvorvidt satsen økes og hvor mye dette eventuelt vil utgjøre. Slik status er per nå, ser det ut til at hele planområdet vil kunne gå med et lite overskudd. Men det knytter seg noe usikkerhet til kommunens utgift til de ikke-kommunale barnehagene som følge av en eventuell ny beregning og fastsetting av driftstilskuddssats, samt klagesak som er til avgjørelse hos fylkesmannen. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Antall besøkende på ungdomsklubben Måles ved 1300 utgangen av året Delta i tverrfaglige møter og arbeid om forebyggende ungdomsarbeid, ungdomskonsulent 8 3 Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til idrettsaktiviteter. 4 3 Gjennomføre Ungdommens kulturmønstring for Sørdalskommunene. Februar 2010 Ferdig Antall besøkende på bygdekinoen Måles ved utgangen av året Publikumsbesøk på Aulestad Sesongen starter i mai og slutter september. Rapporteres ved årets slutt Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,2 Måles ved utgangen av året Antall referansespørsmål for personalet i biblioteket Måles ved utgangen av året Antall partnerskapsavtaler med frivillig sektor, her idrettslag Antall samarbeidsavtaler med idrett i skole 4 5 Antall årsverk utført av Frivilligsentralen

14 STYRINGSINDIKATORER Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 2 Antall besøkende på arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Måles ved årets 1 Frivilligsentralen slutt Flerbrukshus etablert i ny bygg på Gausdal videregående Byggestart skole 27. juni 2011 Antall elever på korpsinstrumenter i sfo 20 2 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 98 97,4 KOMMENTARER: Antall besøkende på klubben, biblioteket, kinoen og Aulestad telles opp på slutten av året. Antall Partnerskapsavtaler for frivilligsentralen - inngås på høstsemesteret. Ytterligere antall arrangementer og besøkende i den kulturelle spaserstokk telles opp mot slutten av året. Flerbrukshuset er noe forsinket. Forventes ferdigstilt i november Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Opprette kulturforum, med annen organisering enn dagens, internt i kommunen. Er opprettet. Tverrfaglig samarbeid om mobbe- og rus problematikk blant ungdom i Gausdal. Et satsingsområde som det blir arbeidet målrettet med. Følge opp romprogram og planlegge innflytting i flerbrukshuset på Gausdal videregående skole. Arbeidet pågår under hele byggeprosessen. Videreføre aktiviteter i den kulturelle spaserstokk. Frivilligsentralen har et godt grep om dette. Gi tilbud om gratis opplæring på korpsinstrumenter i sfo tiden eller i skoletiden. Tilbudet er der, men få deltakere. Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene, både gjennom prosjekt og drifting av idrettsanlegg. Det er en del utfordringer i samarbeidet som må tas aktivt tak i fra kommunens side, både når det gjelder avtaler og økonomi. ØKONOMI: Slik det ser ut nå vil planområdet balansere ved årets slutt. 14

15 OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septik og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 5 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. <5 3 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. 0 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) <6 2 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) <9 4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 96,0 91,3 KOMMENTARER: Tjeneste perspektivet: Ligger an til å nå målene med unntak av vannleveranse som skyldes den strenge vinteren med dyp tele og frosne vannledninger. I tillegg har vi hatt problemer med koliforme bakterier i Tarud vannbasseng i løpet av sommeren. Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Få ordnet med konsesjon på nytt råvannsuttak og bygging av ny råvannpumpestasjon ved Skeiselva/Nisjua. Arbeidet pågår. Samkjøring av registerene for VAR-avgiftene, eiendomskatt m.m. for unngå feil i avgiftene. Samkjøring er ikke foretatt, men feil rettes opp fortløpende. Fullføring av prosjektet fra container til kildesortering i hele kommunen. Pågår, antas ferdigstilt i 2012 ut fra signaler fra GLØR. Opprettholde det gode samarbeidet med idretten. Det er et tett samarbeid med idretten som følge av at kommunen har egen idrettskonsulent i partnerskap med idretten og det arbeides tett i forhold til de nye idrettsanleggene samt planlegging av ny idrettshall. 15

16 Fortsette forsøket på å få forbedret renovasjonsordningen i Skeiområdet. Arbeidet pågår, det vil ta flere år før dette fullt ut er ferdig. Få etablert brannsamarbeidet med de andre kommunene i Lillehammer-regionen. Vedtatt i kommunestyrene 29. september Iverksettes ØKONOMI: Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser 1. Sykemeldinger u/vikar Merbelastning på andre medarbeidere og nedprioritering av oppgaver. 2. Permisjon u/vikar Merbelastning på andre medarbeidere og nedprioritering av oppgaver. 3. Permisjon m/vikar Vi får ingen feier med fagbrev i vikariat og derfor vil tjenesten foregå med dispensasjon. 4. Reduserte utgifter og økte inntekter på forskjellige funksjoner ved enheten Reduksjon av kvalitet og standard på tjenester som ikke er gebyrbelagte. Sum Planområde 6 og 7 har i 2011 et nedtak på 1,5 mill. kr og i tillegg er det et etterslep fra 2010 på 0,5 mill. kr. Det var foreslått at 0,6 mill. kr av nedtaket skulle dekkes opp av økte inntekter fra eiendomsskatten. Kommunestyret besluttet at disse økte inntektene i stedet skulle gå inn som en styrking av planområde 12 Helse. Dette innebærer at vi mangler inndekning på 0,6 mill. kr i forhold til det opprinnelige innsparingskravet for disse to planområdene. I vinter hadde kommunen merutgifter på 1,8 mill. kr knyttet til tele- og kjøvingsproblematikk. I juni fikk vi flommen som har medført store utgifter i år og vil utfordre oss også neste år. Beregninger viser at kommunen har hatt / vil få merutgifter i størrelsesorden 2,6 mill. kr som følge av flommen. Ut fra tidligere praksis i slike saker må kommunen påregne en egenandel på 1,3 mill. kr. Det er påløpt utgifter i regnskapet for 2011 per nå tilsvarende 1,4 mill. kr. I tillegg er det beregnet skader langs vassdrag på 25 mill. kr. Dersom det blir krevd distriktsandel som kommunen må stå ansvarlig for vil dette kunne innebære en ekstra utgift for Gausdal sin del på 5 mill. kr. Mest sannsynlig vil dette bli aktuelt. Dette er forhold som vil utfordre kommunen i betydelig grad og dette vil medføre et merforbruk på planområdet. Størrelsen på dette merforbruket henger sammen med hvor mye som faktisk vil bli kompensert fra statlig hold og når denne kompensasjonen eventuelt vil komme. Disse forholdene gjør det vanskelig å anslå en prognose for budsjettavvik ved årets slutt. 16

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer