ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011"

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT tertial

2 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde 2 Næring og miljø side 8 Planområde 3 Skole side 9 Planområde 4 Barnehage side 11 Planområde 5 Kultur og fritid side 13 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 17 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 18 Planområde 9 Barn og familie side 19 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 20 Planområde 11 Helse side 22 Planområde 12 Omsorg side 24 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 26 2

3 OVERORDNA STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER Per SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS Gausdal: kultur- og fritidskommunen: Opplevelse av kultur- og fritidstilbud. * 4,8 Ikke i rute Hver enhet har gjennomført minst ett tiltak som stimulerer til Vurderes ved 80 % frivillig innsats. årets slutt Publikumsbesøk Aulestad Sesongen starter i mai og slutter september. Rapporteres ved årets slutt Andel kommunale virksomheter er sertifisert som Rapporteres ved 5 Miljøfyrtårn. årets slutt Revidere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). ROS plan for Rapporteres ved Kommunale virksomheter skal gjennomføre slik analyse og alle enheter i årets slutt utarbeide tiltaksplaner for sine enheter i løpet av TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. - Helhetlig kvalitetssystem som sikrer lovbestemte krav, I hovedsak avviksoppfølging og dokumentasjon. bygd opp I arbeid MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Seniorpolitikk: Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Lærer 64 KLP 65 Måles ved årets utgang Nærvær 94,5 % 94,8 % ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,9 Måles ved årets utgang Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 124 Måles ved årets utgang MERKNADER: Til medarbeiderperspektivet. I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. 3

4 Overtid. Tabellen nedenfor viser utbetaling av overtid per 2. tertial beløp i hele tusen kr; Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Det har vært en nedadgående trend de siste år i overtidsbruken, men i løpet av 2. tertial har bruken av overtid igjen økt. Hovedårsaken til dette ligger hos planområde 6 Teknisk drift, og har en klar sammenheng med flommen i juni 2011 samt tele- og kjøvingsproblematikk vinteren 2010/2011. Dette er forhold som er umulig å klare å håndtere innen ordinær arbeidstid. Dersom en ser bort fra utviklingen på planområde 6 er det en liten nedgang i overtidsbruken for kommunen sett under ett. Nærvær. Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av august på 94,8 %. Tilsvarende tall for samme periode i 2010 og 2009 var henholdsvis 95,3 % og 94,1 %. Dette viser en fortsatt positiv utviklingen i nærværet på 0,7 %-poeng siden 2009, selv om det er noe lavere enn på samme tid i fjor. 4

5 OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår servicetorg, merkantile tjenester, personalarbeid, utviklingsoppgaver, eldreråd, overformynderi, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og økonomi, mv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Fornøyd med servicetorgets åpningstid 5,0 4,7 Fornøyd med servicen ved servicetorget 5,0 4,5 Fornøyd med servicetorget samlet 5,0 3,8 Revidere serviceerklæringer for kjernetjenester 100 % Aktiviteten går fortløpende og er gjennomført 100 % ved utgangen Lage tjenestebeskrivelser for kjernetjenester 100 % av året. Aktiviteten går fortløpende og er gjennomført 100 % ved utgangen av året. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET * 2011 Nærvær (%) 96 94,8 *) Brukerundersøkelsen ble gjennomført i årsskiftet 2010/2011. Dette er dermed de samme tallene som også ble referert i årsmeldingen for Til medarbeiderperspektivet. I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Alle saksbehandlere over på elektronisk saksbehandling: Ikke fullført, men godt i gang. Oppstart med produksjon av ny internettportal: Gjennomført. Politikere på nett : Går i henhold til tidsplanen, og opplæringen er planlagt. Oppstart i desember-møtet i kommunestyret. Gjennomføring av kommunevalget: Gjennomføringen ble god. Blir nærmere evaluert slik at mulige forbedringspunkt blir fanget opp og gjennomført ved neste valg. Kvalitetsprosjektet, herunder å ta i bruk verktøyet Lean. Går som planlagt, og Lean som verktøy for forbedring og effektiv ressursutnyttelse oppleves som positivt av ansatte, ledere og tillitsvalgte. Videreutvikle lederstøtten og samhandlingen med arbeidstaker organisasjonene. Det har og er gode prosesser for lederutvikling både når det gjelder kompetanseheving og systemutvikling. 5

6 Samhandlingen med de tillitsvalgte ivaretas gjennom faste møter og medvirkning i sentrale prosesser og saker, jfr Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. ØKONOMI: Tabellen nedenfor viser status på vedtatt nedtak på planområdet; Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser 0,8 årsverk ned Reduserte åpningstid servicetorg: -sentralbord: kl åpningstid: kl Intern omfordeling av oppgaver. Politisk arbeid Færre politiske møter Annonsering Kutte annonsesiden i Gausdøl`n. Seniortiltak, sum i tillegg til Ikke tilbud om seniortiltak for ansatte som innsparingen på planområde 13. er 65 år og eldre. Nye retningslinjer er KF Bedre styring. Elektronisk rapporterings- og styringssystem Reduserte rammer kontrollutvalget (med utgangspunkt i kr ) Sum Vedtatt nedtak Rest nedtak vedtatt i partsammensatt utvalg Utsette innkjøpet til Redusert aktivitet knyttet til forvaltningsrevisjon. Vedtatt av kommunestyret. Som omtalt i tertialrapporten per er det store utfordringer knyttet til å klare å innfri det vedtatte nedtaket i budsjettrammen på planområdet. Per 1. tertial ble forholdet omtalt nærmere, og nå i andre tertial vil en framheve det samme: Planområde 1 har krav om en nedjustering av rammen er på kr. 2,1 mill. i 2011 og ytterligere kr i Som det framgår av tabellen ovenfor er det et gjenstående nedtak på 1 mill. kr. Det er i rapporteringen til formannskapet i januar og mars meldt fra om at dette er en stor utfordring. I planområde 1 inngår: o Politisk og administrativ styring av kommunen o Servicetorg o Politisk sekretariat o Post- og arkiv o Personalarbeid o Informasjon o Økonomistyring o Kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene o Eldreråd o Overformynderi o Kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon o Tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet. o Store fellesposter som AFP og forsikringer. o Frikjøp hovedtillitsvalgte o Felles IKT-utgifter 6

7 Totalbudsjettet for planområdet er kr. 26,5 mill (rådmannens budsjettgrunnlag for 2011). Av dette er ca. 2/3 av midlene bundet opp i samarbeidsavtaler med andre kommuner (felles enhetene innenfor skatt og innfordring og lønn/regnskap) og store fellesutgifter for Gausdal kommune (for eksempel AFP og frikjøp av tillitsvalgte) og forsikringer. Det er 13,7 årsverk i planområdet (fordelt på 17 ansatte). Når vi nå har tatt halvparten av kuttet har vi etter rådmannens vurdering tatt det vi klarer uten å ramme kjerneoppgavene som er service og saksbehandling til politiske nivået og / eller felles oppgaver for enhetene. Det er mange lovpålagte oppgaver og standarder, krav til dokumentasjon, rapportering m.v. - i forhold til brukerne - i forhold til internkontroll Enhetene trenger støtte innen for eksempel økonomi, personal, HMS, rapportering til statlige myndigheter og saksbehandling. Oppgavene forsvinner ikke selv om stillingsresursen kuttes ytterligere (Kr 1 mill. utgjør 2 årsverk). Resultatet blir da at oppgaver som i dag løses sentralt må fordeles på enhetene. De har verken kapasitet eller kompetanse til å ta dem nå, og de må da flytte ressurser innenfor rammen sin, - fra tjenesteyting til merkantile / administrative ressurser. Det er ikke et ønskelig resultat. I forhold til effektivitet, sårbarhet og kvalitetssikring er rådmannen helt sikker på at oppgavene løses best sentralt. Det har festet seg et bilde om at det er så skrekkelig mye folk i administrasjonen at der må vi kutte. Riktignok viser KOSTRA-tallene at vi bruker en del på administrasjon i forhold til andre, men det har sin forklaring i at vi ikke har brukt tid på å splitte / fordele fellesutgiftene på enhetene. Utviklingen de siste årene har vist at oppgavene blir flere, mens sentrale administrative ressurser blir mindre. Økonomiske utfordringer og krav til omstilling gjør ledelse og samarbeid og koordinering mellom enhetene svært viktig, og det forutsetter ressurser til systemutvikling og styring og kontroll. Vi tenker her på alt fra arbeidsgiverrollen, til sykefraværsoppfølging, internkontroll, økonomistyring og oppfølging av tilsyn (for å nevne noe). Dette er ressurser som er til hjelp for enhetene. Rådmannen ønsker å tilkjennegi sterk bekymring for styringsevnen om vi må realisere hele det gjenstående kuttet i 2011, og ta ytterligere kr i Moderne kommunedrift stiller store krav til kompetanse og kapasitet, også på det administrative området. Samtidig har innsparinger i administrasjonen vært et viktig mål i mange kommuner. Rådmannen mener at grensen er nådd i Gausdal kommune. 7

8 OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, landbruksvikarer, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2011 Økologisk produksjon (%) Måles ved 2 utgangen av året Planting (foryngelse) (antall planter) Måles ved utgangen av året Ungskogpleie (daa) Måles ved utgangen av året Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 2 4 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Aulestad servicebygg (Dikterportalen) Drift Ok Gjennomføring av energi- og klimaplan Gj.ført 10% Måles ved slutten av året TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Andel søknader (produksjonstilskudd) levert elektronisk (PT) (%) % 1) Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,44 2) Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god 2) 4,5 (1-6) Brukerne opplever at de får god informasjon 5 2) KOMMENTARER: 1) Tall fra søknadsomgangen januar ) Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse hittil i år. FOKUS 2011 Gjennomføre andre hele prosjektår i Mer GLØd i tråd med handlingsplan for Spesielt fokus på delprosjekt tradisjonelt landbruk, landbruk-reiseliv og småskala matproduksjon. God framdrift på delprosjekt tradisjonelt landbruk og landbruk-reiseliv. Småskala matproduksjon er noe nedprioritert p.g.a. manglende prosjektlederkapasitet. Delprosjektet var tenkt ledet av fylkesmannens regionmedarbeider, men denne er for tiden i permisjon. Starte planlegging av framtidig næringsutviklingsarbeidet innen landbruket etter at Mer GLØd-perioden er over. Påbegynt. Gjennomføre kompetansehevende tiltak spesielt retta mot nye bønder. I henhold til handlingsplanen. Gjennomført møter for nye bønder og utarbeidet og sendt ut eget hefte til nye bønder. Tilrettelegge for mer automatisk behandling av rettighetsbaserte produksjonstilskuddsordninger i jordbruket og kvalitetssikre nye gardskart og landbruksregisteret som grunnlag for riktig tilskuddsutbetaling. I rute. Dette er et 8

9 kontinuerlig arbeid som vi har utarbeidet rutiner for. Deler av dette er en del av LEANprosjektet ved Landbrukskontoret. Redusere belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunene. Gjennomført flere konkrete tiltak både skadeforebyggende, bedre fellingsresultater og bedre rutiner for søknad om skadefelling. I tillegg er det etablert en fast vakttelefon for varsling av skader og observasjoner. Markedsføring av muligheter for næringsetablering i kommunen. Det har vært oppslag i media som forteller om at vi har næringsarealer tilgjengelig. Det er ikke gjennomført egne markedsføringstiltak ut over dette. ØKONOMI: Det foreligger per nå ikke informasjon om forhold som vil medføre avvik ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2011 Mål for læringsresultat i basisfag Leseferdighet, 5. trinn, nivå 1 *1) Leseferdighet, 8. trinn, nivå 1+2/4 + 5 *2) Norsk, eksamensresultat 10. trinn Regneferdighet, 5. trinn, nivå 1 *3) Regneferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *4) Matematikk, eksamensresultat 10. trinn Engelskferdighet, 5. trinn, nivå 1 *5) Engelskferdighet, 8. trinn, nivå 1+2 *6) Engelsk, eksamensresultat, 10. trinn Læringsmiljøet Mobbing på skolen, trinn 7 Mobbing på skolen, trinn 10 Motivasjon for læring, trinn 7 Motivasjon for læring, trinn 10 Elevdemokrati, trinn 7 Elevdemokrati, trinn 10 Voksenopplæringa Andel deltakere som består muntlig prøve (%) Andel deltakere som består skriftlig prøve (%) 23 23/34 3, , ,9 1,1 1,2 4,5 4,0 3,5 3, MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2011 Resultatene ikke klare 3,0 Resultatene ikke klare 2,7 Resultatene ikke klare 3,5 Nærvær (%) 95 95,9 KOMMENTARER: Læringsresultater: Kommunen nådde ikke målene som var satt for eksamen på 10. trinn. Måltallene er satt etter karakterskalaen 1 6 der 6 er best. Når det gjelder resultatene på 1,2 1,2 4,3 3,7 4,1 3,

10 nasjonale prøver, vil ikke dette resultatet være klart før i november/desember. Dette vil bli nærmere omtalt i Tilstandsrapporten for skoleområdet i november Voksenopplæringa nådde måltallet vedr. resultat muntlig prøve, og kom tett opp til måltallet på skriftlig prøve (av fire elever var det to som fikk bestått). Læringsmiljø: Indikatorene her skal være så høye som mulig, bortsett fra på mobbing, der tallet skal være så lavt som mulig. Skalaen går fra 1 5. Resultatene her viser at 7.trinn ligger 0,6 over målet som var satt i demokrati. På de andre indikatorene har vi ikke nådd oppsatte mål for vår kommune, men samlet ligger alle resultater for læringsmiljøet over snittet både for Oppland, gruppe 11 og for landet. Resultatene for 10. trinn viser at oppsatt mål for mobbing er oppnådd, mens demokrati og motivasjon ligger under målsettingen. Medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Utvikle SFO i tråd med barnas og foreldrenes behov. Gjeninnføring av mulighet for å velge halv plass ble vedtatt og iverksatt med positivt resultat i den forstand at det er større etterspørsel etter SFO nå. Iverksette rutiner for vurdering. Skriftlig halvårsvurdering (2 ganger i året) er innført på hele barnetrinnet. Halvårsvurderingen er individuell for det enkelte barn, og regnes som en underveisvurdering. Ha økt fokus på organisering og innhold i tilpassa opplæring/spesialundervisning. Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har økt både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Spesialundervisning organisering hovedsakelig i klasserommet og i små grupper i tråd med anbefalingene fra pedagogisk psykologisk tjeneste. Hovedfokus på elevenes læringsutbytte i basisfagene/grunnleggende ferdigheter. Gjennom vurdering for læring (elevvurderingen) blir det lagt spesielt lagt vekt på basisfagene norsk, matematikk/regning og engelsk, samt de grunnleggende ferdighetene. Evaluere leksehjelpordningen. Leksehjelpsordningen tilfredsstiller ikke de sentrale intensjonene vedrørende utjevning av forskjeller mellom elever med ulik sosial bakgrunn. Grunnet skoleskyssordningen og kravene til undervisningstimetall må leksehjelpsordningen legges i etterkant av undervisningen. Det medfører at enkelte elever med rett til skoleskyss kan ha vanskeligheter med å benytte leksehjelpsordningen. Et annet moment er at skolene innenfor den økonomiske ramma ikke har sett mulighet for å prioritere ekstra ressurser for å styrke bemanningen på leksehjelpstilbudet. ØKONOMI: Pålagt nedtak i budsjettet for 2011 framgår av følgende tabell: 10

11 Tiltak som vurderes Sum Tidspunkt Konsekvenser Reduksjon av antall PC er Løpende i hht kontraktopphør. Flere elever pr. pc, snitt blir nå 5,8 elever pr. pc. Sjeldnere tilgang til PC, krever økt planlegging og samordning på skolene. Reduserer muligheten for å bruke IKT som læremiddel, og oppøvelse av grunnleggende ferdighet i digitale verktøy. Redusert renhold Midlertidig ansatte sies opp + noe %-vis reduksjon av fast stilling. Klasserom vaskes ikke hver dag. Reduksjon lærerressurs Lærere med naturlig avgang eller som slutter erstattes ikke. Fører til redusert lærertetthet, - flere elever pr. lærer. Redusert tid til oppfølging av elevene. Timetallsreduksjon i morsmålsundervisning Minimumstilbud i fht elevers behov med utg.punkt i ferdighetskartlegging. Reduksjon assistentressurs Færre voksne til oppfølging av enkeltelever. Sammenslåing av grupper på Færre kontaktlærere. småtrinnet pga nedgang i elevtall. Redusert innkjøp av engangsbøker. Vår/høst Bruke alternative lærermidler. Sum Ved rapporteringen for 1. tertial ble det sagt at skolene arbeidet med å tilpasse drifta til den tildelte rammen og at det ble forventet balanse ved årets slutt. Det viser seg nå at dette vil kunne bli vanskelig. Det er en økning i antall elever med vedtak om spesialundervisning. Dette gjør at mer midler blir bundet opp til slik undervisning og det blir store utfordringer knyttet til å få gjennomført øvrig undervisning innenfor de rammer som da er igjen. Det arbeides hele tiden med å få gjort grep slik at merforbruket blir så lite som mulig. I tillegg ser det ut til at kommunens netto utgifter til undervisning av barn fra / i andre kommuner blir høyere enn budsjettert. Det vil dermed kunne ligge an til et merforbruk på planområdet. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Antall kommunale barnehager som er sertifisert som Miljøfyrtårn 2 * 0 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet tiltaksplaner. 2 * 2 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,0 Se kommentar Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 4,9 Se kommentar Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får de 5,0 Se kommentar 11

12 STYRINGSINDIKATORER tjenestene de har behov for MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 93 94,4 KOMMENTARER: Brukerundersøkelse i barnehagene blir gjennomført annethvert år. Den ble gjennomført i 2010, og neste brukerundersøkelse skal gjennomføres i Det ble ved en feil satt opp mål for brukerundersøkelse i Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011: Opprettholde og utvikle kvaliteten i barnehagen med fokus på dokumentasjon. Barnehagen har gode kartleggingsverktøy i forhold til barn. Det har vært jobbet med den nye formålsparagrafen- herunder voksenrollen og barndom spesielt. Det har vært laget en kompetanseplan som delvis er fulgt opp. Øke kompetansen hos personalet i forhold til forebyggende tiltak hos barn med psykiske og sosiale vansker. Kompetansehevingstiltak er gjennomført. Delta i Stavangerprosjektet DET LÆRENDE BARNET - være pilotkommune på området motorikk. Motorikk prosjektet er implementert og godt i gang i 3 av kommunens barnehager. Myra blir med fra Det er startet opp planlegging av et samarbeidsprosjekt om 4 års kontroll i Forset barnehage, sammen med helsestasjonen. I Fjerdum planlegges et prosjekt med start for 0-3 åringer, med tittel Å finne ro i egen kropp. Utarbeide og implementere ROS-analyse og tiltaksplaner for kvalitetssikring. Det er utarbeidet Ros analyse for barnehagene. Arbeidet med tiltaksplaner og implementering i personalgruppene gjenstår. ØKONOMI: Tabellen nedenfor viser status på nedtak i 2011: Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser Reduksjon i grunnbemanninga tilsvarende 100 % assistentstilling for budsjettåret 2011 Enheten Fjerdum/Myra. Personell i permisjon 2011 Enheten Forset/Kornhaug har tatt kuttet innenfor lønn og driftsmidler Ingen konsekvenser Ingen midler til innkjøp av forbruksmatriell, inventar, utstyr. Reduksjon i bemanning ved at det ikke settes inn vikar i forbindelse med ferie og sjukdom i arbeidsgiverperioden /korttidsfravær. 12

13 Sum Vedtatt nedtak Gjenstående nedtak I forbindelse med rapporteringen for 1. tertial ble det sagt at barnehagene ville kunne være avhengige av å få med seg deler av overskuddet fra 2010 for å få budsjettet for 2011 i balanse. Vi ser nå at dette vil bli en realitet, men beløpet er foreløpig noe usikkert. Det ble også påpekt at en eventuell vesentlig styrking av budsjettet til de kommunale barnehagene også vil medføre at driftstilskuddssatsen for de ikke-kommunale barnehagene må beregnes på nytt. Nå er det slik at sak knyttet til endret driftstilskuddssats uansett må fremmes ut fra forskriftsendring med virkning fra 1. august. Denne saken vil bli lagt fram for kommunestyret i november-møtet, og det vil da framgå hvorvidt satsen økes og hvor mye dette eventuelt vil utgjøre. Slik status er per nå, ser det ut til at hele planområdet vil kunne gå med et lite overskudd. Men det knytter seg noe usikkerhet til kommunens utgift til de ikke-kommunale barnehagene som følge av en eventuell ny beregning og fastsetting av driftstilskuddssats, samt klagesak som er til avgjørelse hos fylkesmannen. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Antall besøkende på ungdomsklubben Måles ved 1300 utgangen av året Delta i tverrfaglige møter og arbeid om forebyggende ungdomsarbeid, ungdomskonsulent 8 3 Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til idrettsaktiviteter. 4 3 Gjennomføre Ungdommens kulturmønstring for Sørdalskommunene. Februar 2010 Ferdig Antall besøkende på bygdekinoen Måles ved utgangen av året Publikumsbesøk på Aulestad Sesongen starter i mai og slutter september. Rapporteres ved årets slutt Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,2 Måles ved utgangen av året Antall referansespørsmål for personalet i biblioteket Måles ved utgangen av året Antall partnerskapsavtaler med frivillig sektor, her idrettslag Antall samarbeidsavtaler med idrett i skole 4 5 Antall årsverk utført av Frivilligsentralen

14 STYRINGSINDIKATORER Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 2 Antall besøkende på arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Måles ved årets 1 Frivilligsentralen slutt Flerbrukshus etablert i ny bygg på Gausdal videregående Byggestart skole 27. juni 2011 Antall elever på korpsinstrumenter i sfo 20 2 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 98 97,4 KOMMENTARER: Antall besøkende på klubben, biblioteket, kinoen og Aulestad telles opp på slutten av året. Antall Partnerskapsavtaler for frivilligsentralen - inngås på høstsemesteret. Ytterligere antall arrangementer og besøkende i den kulturelle spaserstokk telles opp mot slutten av året. Flerbrukshuset er noe forsinket. Forventes ferdigstilt i november Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Opprette kulturforum, med annen organisering enn dagens, internt i kommunen. Er opprettet. Tverrfaglig samarbeid om mobbe- og rus problematikk blant ungdom i Gausdal. Et satsingsområde som det blir arbeidet målrettet med. Følge opp romprogram og planlegge innflytting i flerbrukshuset på Gausdal videregående skole. Arbeidet pågår under hele byggeprosessen. Videreføre aktiviteter i den kulturelle spaserstokk. Frivilligsentralen har et godt grep om dette. Gi tilbud om gratis opplæring på korpsinstrumenter i sfo tiden eller i skoletiden. Tilbudet er der, men få deltakere. Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene, både gjennom prosjekt og drifting av idrettsanlegg. Det er en del utfordringer i samarbeidet som må tas aktivt tak i fra kommunens side, både når det gjelder avtaler og økonomi. ØKONOMI: Slik det ser ut nå vil planområdet balansere ved årets slutt. 14

15 OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septik og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 5 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. <5 3 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. 0 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) <6 2 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) <9 4 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 96,0 91,3 KOMMENTARER: Tjeneste perspektivet: Ligger an til å nå målene med unntak av vannleveranse som skyldes den strenge vinteren med dyp tele og frosne vannledninger. I tillegg har vi hatt problemer med koliforme bakterier i Tarud vannbasseng i løpet av sommeren. Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Få ordnet med konsesjon på nytt råvannsuttak og bygging av ny råvannpumpestasjon ved Skeiselva/Nisjua. Arbeidet pågår. Samkjøring av registerene for VAR-avgiftene, eiendomskatt m.m. for unngå feil i avgiftene. Samkjøring er ikke foretatt, men feil rettes opp fortløpende. Fullføring av prosjektet fra container til kildesortering i hele kommunen. Pågår, antas ferdigstilt i 2012 ut fra signaler fra GLØR. Opprettholde det gode samarbeidet med idretten. Det er et tett samarbeid med idretten som følge av at kommunen har egen idrettskonsulent i partnerskap med idretten og det arbeides tett i forhold til de nye idrettsanleggene samt planlegging av ny idrettshall. 15

16 Fortsette forsøket på å få forbedret renovasjonsordningen i Skeiområdet. Arbeidet pågår, det vil ta flere år før dette fullt ut er ferdig. Få etablert brannsamarbeidet med de andre kommunene i Lillehammer-regionen. Vedtatt i kommunestyrene 29. september Iverksettes ØKONOMI: Tiltak Sum Tidspunkt Konsekvenser 1. Sykemeldinger u/vikar Merbelastning på andre medarbeidere og nedprioritering av oppgaver. 2. Permisjon u/vikar Merbelastning på andre medarbeidere og nedprioritering av oppgaver. 3. Permisjon m/vikar Vi får ingen feier med fagbrev i vikariat og derfor vil tjenesten foregå med dispensasjon. 4. Reduserte utgifter og økte inntekter på forskjellige funksjoner ved enheten Reduksjon av kvalitet og standard på tjenester som ikke er gebyrbelagte. Sum Planområde 6 og 7 har i 2011 et nedtak på 1,5 mill. kr og i tillegg er det et etterslep fra 2010 på 0,5 mill. kr. Det var foreslått at 0,6 mill. kr av nedtaket skulle dekkes opp av økte inntekter fra eiendomsskatten. Kommunestyret besluttet at disse økte inntektene i stedet skulle gå inn som en styrking av planområde 12 Helse. Dette innebærer at vi mangler inndekning på 0,6 mill. kr i forhold til det opprinnelige innsparingskravet for disse to planområdene. I vinter hadde kommunen merutgifter på 1,8 mill. kr knyttet til tele- og kjøvingsproblematikk. I juni fikk vi flommen som har medført store utgifter i år og vil utfordre oss også neste år. Beregninger viser at kommunen har hatt / vil få merutgifter i størrelsesorden 2,6 mill. kr som følge av flommen. Ut fra tidligere praksis i slike saker må kommunen påregne en egenandel på 1,3 mill. kr. Det er påløpt utgifter i regnskapet for 2011 per nå tilsvarende 1,4 mill. kr. I tillegg er det beregnet skader langs vassdrag på 25 mill. kr. Dersom det blir krevd distriktsandel som kommunen må stå ansvarlig for vil dette kunne innebære en ekstra utgift for Gausdal sin del på 5 mill. kr. Mest sannsynlig vil dette bli aktuelt. Dette er forhold som vil utfordre kommunen i betydelig grad og dette vil medføre et merforbruk på planområdet. Størrelsen på dette merforbruket henger sammen med hvor mye som faktisk vil bli kompensert fra statlig hold og når denne kompensasjonen eventuelt vil komme. Disse forholdene gjør det vanskelig å anslå en prognose for budsjettavvik ved årets slutt. 16

17 OM PLANOMRÅDET 07 BYGG/EIENDOM/AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen 5,2 - Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 - Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,2 - Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) Tilstandsgrad kommunale bygg * 1,36 Måles ved årets slutt MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 96 95,4 KOMMENTARER: Tjenesteperspektivet: Andel saker innen lovpålagt saksbehandlingstid ligger på kun ca 25 % som er en framgang på 5 % fra forrige tertial. Dette skyldes for mange saker i forhold til eksisterende bemanning og merarbeid med klagesaker. Målsettingen for året er nok dessverre satt for høyt. Kvalitet, service etc har vi ikke noen brukerundersøkelse på. På dialogmøte kom utbyggere og entreprenører/andre samarbeidspartnere, og de var i hovedsak positive til kvaliteten på tjenestene fra kommunen. Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS Tilrettelegging og markedsføring for få opp byggeaktiviteten på boliger. Mangler økonomiske forutsetninger for å få en offensiv markedsføring. 2. Få tatt inn igjen etterslepet på ferdigattester for godkjente byggesaker. Vi er kommet langt med dette arbeidet, men er ikke helt i mål. 3. Komme i mål med planlagt vedlikehold av eiendomsmassen i stedet for å drive brannslukking ved akutte hendelser. Et systematisk arbeid med tilstandsanalyse for hvert bygg er i gang. Dette vil danne grunnlag for en vedlikeholdsplan for å kunne prioritere vedlikehold innenfor knappe rammer. 17

18 4. Få på plass permanent og godt fungerende hjelpemiddellager med tilhørende logistikk. Dette tas i forbindelse med budsjett ØKONOMI: Det er per nå et merforbruk på strøm i tilknytning til kommunale bygg. Når det gjelder strøm var det svært høye strømregninger i starten på året, men forbruket har naturlig nok vært betydelig lavere på våren og fram til nå. Dersom høsten blir omtrent som i fjor vil utgiftene muligens kunne bli omtrent som budsjettert. Når det gjelder rapportering i forhold til nedtak i budsjettrammer for 2011 vises det til kommentarer under planområde 6 Teknisk drift. OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. STYRINGSKORT: STYRINGSINDIKATORER MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *1) MÅL STATUS Nærvær (%) 97 99,0 *1) Dette gjelder regionalt landbrukskontor. KOMMENTARER: Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. ØKONOMI: Planområdet vil balansere ved årets utgang. 18

19 OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 100 % 80 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 95 % 95 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,3 5,3 Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling ** ** I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 5,0 4,7 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 5,0 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær (%) 96 95,4 ** nytt målepunkt - ikke målt i brukerundersøkelse pr i dag. KOMMENTARER: Til medarbeiderperspektivet: I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Tertialrapporteringen i 2011 blir derfor en overgangsordning, fordi det ikke er satt opp resultatmål for de nye spørsmålene, og det derfor ikke er noe å måle resultatene opp i mot. I 2012 kommer vi i system igjen. I tertialrapporten for 2. kvartal 2011 legger vi med de samlede resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2011 for Gausdal kommune. FOKUS 2011 Tidlig intervensjon 0-16 år. Prosjekt er etablert og mange tiltak er iverksatt og under planlegging. Tverrfaglig ledelse og arbeid med etisk refleksjon (Flink med Folk i Første Rekke). Kontinuerlig fokus. Fokus på forebyggende arbeid mot ungdom og rus. Kommunen har mottatt statlig midler til to prosjekt som gjør at vi har mulighet for å arbeide systematisk, målrettet og tverrfaglig med dette. ØKONOMI: I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial ble det tilleggsbevilget 2 mill. kr til dette planområdet på grunn av økte utgifter som følge av krevende omsorgssaker og et økende antall nye barnevernssaker generelt. Etter at disse midlene ble tilført ser det nå ut til at planområdet vil balansere ved årets slutt. 19

20 10 NAV GAUSDAL OM PLANOMRÅDET Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt GAVO. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten Brukerne opplever å bli behandlet med respekt Brukerne opplever å bli tatt på alvor Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 100 % Kvalifiseringsprogrammet: Kvalifiseringsprogram med overgang til enten utdanning, arbeid 20 % 0 % eller aktivitet for den enkelte. Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 100 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges 100 % 100 % opp og tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til arbeid eller utdanning. Flyktninger: Introduksjonsprogram med overgang til enten videre 70 % 100 % utdanning, arbeid eller aktivitet for den enkelte. Bosette antall flyktninger i henhold til gjeldene kommunestyrevedtak. 100 % 100 % Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker * 100 % 90 % KOMMENTARER: *Måltallet på at 100 % av søknadene om økonomisk sosialhjelp skal behandles innen 3 uker er urealistisk, og det er heller ikke korrekt at status for 2009 var 100 %. I følge saksstatistikk fra Socio, ble 85,17 % av sakene behandlet innen 3 uker i Det kan likevel bemerkes at det alltid sendes forvaltningsmelding dersom forventet saksbehandlingstid går utover 3 uker og at årsaken til forlenget saksbehandlingstid skyldes manglende dokumentasjon. Brukerundersøkelse ble gjennomført i mai/juni Det er ikke planlagt brukerundersøkelse i Kvalifiseringsprogrammet: Vi har for tiden 12 deltakere i programmet. Alle deltakerne i programmet er i arbeidsrettet aktivitet eller i planleggingsfasen, men flere har en lang vei til ordinært arbeid. Det er dreining av fokus i 2011 fra antall deltakere i 20

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 2. TERTIAL 2010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram 2009-2012 side 5 Oppfølging av tekstvedtak

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 1. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2020 201 101 11 1.. TERTIAL 2010 1010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram 2009-2012 side

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Spørsmål til rådmannens forslag. Rådmannens svar. Utgave pr 25. november 2016 2 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Spørsmål kommet inn til 25. november 2016.... 4 1) Spørsmål:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING 2009 2011 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens innledning 3 Overordnet styringskort med kommentarer 4 Likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og etikk

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

TJENESTERAPPORT 2013 TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT 2013 TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT 2013 TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE HELSESTASJON Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Faglig og personlig utvikling 5,0

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer