Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2004 Beretning om virksomheten Selskapets 136. år Sidene 3 13 Årsberetning Side 14 Styrets beretning Sidene Regnskapet 2003 Side 19 Revisjonsberetning Side 20 Byfjellsforvaltningen i samarbeidets ånd Side 21 Skogen vokser Side Sitkagran til begjær eller besvær? Sidene Dambruddet i Kvitursdiket i 1717 Sidene Erik Næsgaard trer tilbake Sidene Stormen 23. januar sett i et 10 års perspektiv Side «Reysen til Lyderhorn» Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: Axel Ingvaldsen Redaksjon: Jo Gjerstad Axel Ingvaldsen ØIVIND ØVREBOTTEN Opplag: Fotografer: AI: Axel Ingvaldsen BL: Børre Liland ØØ: Øivind Øvrebotten SS: Sjurd Skutlaberg DS: Dag Sletten SALG FRA SAGEN Fra Sagen selges det bl.a. ved, materialer, benker og hoggestabber. Vi har også et utvalg i diverse emner for treskjæring etc, og T-skjorter med Selskapets emblem. Salget gir Selskapet inntekter som brukes i Naturparken, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. Forsiden: Fra Sandviksbatteriet. Foto: AI Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: BODONI HUS

3 OM VIRKSOMHETEN I 2004 Årsmøtet ble avholdt torsdag 29. april på Fløirestauranten. Styrets leder ønsket de 60 fremmøtte velkommen og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til åreberetningen for vel utført arbeid. Bjarne Gunnar Eide ble valgt til møteleder og Axel Ingvaldsen til referent. Årsberetning og regnskap for 2003 ble enstemmig vedtatt. Det var ingen innkomne saker til behandling. Valgkomiteens leder Tor Samuelsen ledet valget. Styrets leder Erik Næsgaard ble gjenvalgt for ett år. Styremedlemmene Gunnar J. Alsaker, Bernt-Håvard Øyen og Ida Bjerke Olsen ble gjenvalgt for 2 år. Martin Smith- Sivertsen ble valgt til nytt styremedlem for 2 år etter Børre Liland som gikk ut av styret etter 8 år. I valgkomiteen ble Ingrid Haukeland gjenvalgt for ett år. Etter Tor J. Samuelsen, som ønsket avløsning, ble Børre Liland valgt. Valgkomiteens tredje medlem blir utnevnt av styret. KPMG ble gjenvalgt som revisor. Etter årsmøtet holdt botaniker Bjørn Moe lysbildeforedrag om floraen på Byfjellene. Etter årsmøtet har styret bestått av: Styreleder Erik Næsgaard, styremedlemmene Åse Vaag, Einar Johan Grieg, Bernt-Håvard Øyen, Gunnar J. Alsaker, Arne Sælen, Ida Bjerke Olsen, Martin Smith-Sivertsen og Bergen kommunes representant Erling Birkeland med personlig varamedlem Anne Christine Flø. Planting I 2004 ble det plantet 950 gran (Picea abies). All planting i 2004 foregikk onsdag 12. mai. Om formiddagen plantet flere skoleklasser fra Christi Krybbe skole 450 planter i dalen øst for Fløyfjellet. Dette som erstatning for et felt med blågran (Picea pungens) som var i ferd med å dø ut. Om kvelden plantet Bergenhus og Åsane Rotary klubber de resterende 500 i et område øst for Revurtjern på Fløyen. Flere av de eldre plantefeltene på Fløyen viser tegn til elde. Særlig gjelder dette blågran, som har mange døde trær, og buskfuru med mange rotvelter og brekkasje. Selskapets eget strategidokument «Mål og retningslinjer for skogskjøtsel i Bergens Naturpark» peker på at det spesielt når det gjelder buskfuru er nødvendig med fornyelse gjennom skjøtsel. Anbefalt behandling er å la det stå igjen 8-10 buskfuruer per dekar og satse på naturlig foryngelse med suppleringsplanting av vanlig gran og furu. De tidligere buskfuruplantningene hadde som formål å forbedre jordsmonnet med tanke

4 Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal ved Bjørnebu. Foto: AI på ny skog. Hensikten er nå oppnådd og det er ønskelig med en innsats med hogst og utskiftning gjennom naturlig foryngelse og nyplanting. De siste års plantetall med ca 1000 per år bør derfor økes i årene fremover. Skogskjøtsel Beretningsåret har vært preget av store nedbørsmengder særlig mot avslutningen av året. Bortsett fra en kortere periode i februar/mars var ikke vinteren snørik og kald. Skogsdriften har derfor også i år måttet foregå i nærheten av allerede eksisterende veier. Behovet for nye skogsveier i Naturparken har derfor økt i takt med de stadig mildere vintrene. Der er derfor gledelig at vårt planlagte veiprosjekt i Våkendalen er påbegynt og nesten fullført i løpet av året. Støtte fra Grieg Foundation, Bergen kommune og inntekter fra tømmeret felt i veitraséen, har gjort det mulig å realisere prosjektet. På grunn av de store nedbørsmengder mot slutten av året ble arbeidet midlertidig stanset i påvente av bedre og tørrere vær. Ved årsskiftet gjenstår ca. 200 meter av den 1000 meter lange veien. Entreprenør Øystein Lyssand har stått for arbeidet med veien og Os Skog ved Øystein Hansen har stått for hogst og utkjøring av ca 500 m 3 tømmer fra veitraséen. Tømmeret har bestått av gran og sitkagran samt noe furu. I Isdalen fortsetter egne ansatte hogsten i granfeltet ved Rådmann Mohrs vei samt hogst av lerk til blant annet grindverksbygg

5 Uttak av tømmer i Våkendalen. Foto: AI på Fløyen. I forbindelse med det pågående kulturprosjektet i Våkendalen er det ryddet i og rundt ruinene på Skinntvedt og Hardbakka samt langs stien fra Hardbakka mot Hardbakkedalen og Hardbakkehaugen. I Munkebotten er det hogget en del stor furu til materialer for grindverksbygging. Etter ønske fra beboerne i Breistølen er noen store bøk og eiketrær fjernet langs stien fra Fjellveien mot Tippetue. Langs kraftledningen i Skredderdalen er det også fjernet en del furu i samarbeid med BKK. Ved krysset på Fløyen mellom Kamveien og veien fra Skansemyren er det hogget en del større grantrær samt lauvskog. Omkring og øst for Revurtjernet er det tynnet og ryddet i buskfuruen. Mye av dette arbeidet har vært utført av dugnadsgjengen. Nederst i Tippetueveien har egne ansatte startet opp med avstandsregulering i ung lauvskog. Dette er et viktig arbeid som må prioriteres fremover. Tynning av eldre granskog ved Nedrediket har fortsatt og er avsluttet i løpet av året. Vi vil følge utviklingen i bestandet i årene fremover med tanke på tilsvarende skjøtsel i andre deler av Naturparken. Opprydding av vindfall og snøbrekk er en del av det stadig pågående arbeid for Selskapets skogsgjeng. Snøbrekk av eldre buskfuru og yngre bjørkeskog har vært den vanligste årsaken til skader i løpet av året. Som vanlig ble det mot slutten av året høstet noen juletrær både for salg og for eget bruk i våre juletrefelt på Fløyen og i Isdalen. Selv om arbeidsoppgavene innenfor egen skog er mange, vil det fra tid til annen av budsjettmessige årsaker være nødvendig å utføre arbeidsoppgaver for andre. Selskapet leiet derfor ut noen av de ansatte til en hogst og ryddejobb i forbindelse med utbygging i Eidsvåg. På tross av redusert bemanning deler av året grunnet permisjon, mener vi at det har vært et godt år for skogskjøtselen i Naturparken. Det ble tatt ut 100 m 3 til vedproduksjon for salg av 2000 sekker ved, og 250 m 3 til produksjon av trelast på eget sagbruk både for salg Wilfred og Harald Brundtland i full sving i løekjelleren. Foto: BL

6 Dugnadsgjengen på plass ved Revurstjernet. Foto: BL og til bruk i ulike egne prosjekter. I tillegg er det hogget ca. 500 m 3 i forbindelse med skogsveien i Våkendalen, til sammen 850 m 3. Dugnadsgjengen Dugnadsgjengen i Selskapet har i 2004 utvilsomt hatt sitt hittil mest aktive år. Ledet av Børre Liland er det innkalt til 24 organiserte dugnader med fra 8 til 16 personer til stede hver gang. Omsatt til arbeidstimer utgjør innsatsen ca. 835 timer. Arbeidet med vedlikehold og utbedringer av bygningene på Øvre Bleken som ble startet i 2003, har fortsatt med full styrke også i Utvendig maling av nytt uthus, hovedhus og løe er kommet i gang, men er ikke helt fullført. Reparasjon av utvendige murer på løe og hovedhus samt et større arbeid med de innvendige murene i løekjelleren er også langt på vei fullført. Det utvendige vedlikeholdsarbeidet er avhengig av perioder med tørt vær slik at resten av dette arbeide må utstå til våren Dugnadsgjengens største prosjekt i 2004 har utvilsomt vært arbeidet med tilrettelegging av området rundt Revurtjernet. I samarbeid med Rieberfondene står Selskapet for en enkel tilrettelegging av området rundt tjernet. Det er lagt ned en stor innsats med bygging av grusstier, ulike treklopper, trapper samt rydding og oppkvisting i skogen rundt tjernet. Noe arbeid gjenstår, men området fremstår allerede nå som en perle til glede for publikum, og vi har fått gode tilbakemeldinger på det arbeidet som er utført.

7 Fløibanen har i løpet av høsten arrangerte flere familiesøndager med de nye rasteplassene på Fløyen som samlingssted. Dugnadsgjengen var med og hjalp til med arrangementet på Bjørnebu ved Revjutjern 12. desember. I tillegg til de faste dugnadene har enkeltpersoner også i 2004 gjort en stor innsats for Selskapet og Naturparken. Hanne Liland har fortsatt sitt viktige arbeid med ajourhold av Selskapets medlemsarkiv. Gunnar Opheim har, i tillegg til de faste dugnadene, egne prosjekt med tynning, avstandsregulering og rydding av ulike felt på Fløyen. Svein Træland er stadig på farten med saks og sag og fjerner busker og greiner for å bedre fremkommeligheten for turgåerne. Andre hjelper til med å holde grøftene åpne ved store nedbørsmengder eller plukker rusk og rask som de finner langs sine turer i Naturparken. Både Selskapet og byens befolkning er disse hjelperne stor takk skyldig. Forsiktig anslått utgjør dugnadsinnsatsen en verdiskapning for Selskapet i overkant av kr , et beløp som i dag ikke kommer til uttrykk i regnskapene. Veier og stier Været i beretningsåret har ikke vært gunstig for Selskapets mange veier. Store nedbørsmengder har ført til mange mindre skader på veiene. Mye av vedlikeholdsinnsatsen har derfor vært å holde grøfter og stikkrenner åpne, spesielt der hvor erfaringen viser at flaskehalsene er. Behovet for en ekstra innsats for oppgradering av turveiene våre er på ny dokumentert. I 2001 startet arbeidet med å restaurere og reparere de mange dårlige eldre, men fine jerngjerdene som pryder flere av våre turveier. Arbeidet startet med Skogsveien på Kobbeltvedt under anleggelse. Foto: AI

8 Tippetueveien i I 2002 ble gjerdene i Hestebergveien reparert. Det siste av gjerdene som trengte fornying var gjerdet langs Blåmannsveien fra Brushytten mot Utsikten. Her ble deler av gjerdet flyttet, det ble laget en ny støpekant langs deler av veien. 96 stolper ble påsveiset nye ender og alle rør ble skiftet. Arbeidet ble utført av Bydrift i Bergen kommune, et arbeid vi er svært tilfreds med. Arbeidet med restaurering av de gamle gjerdene har kostet ca kr. Midlene er skaffet gjennom tilskudd fra Byfjellsforvaltningen, Grønn etat, Bergen kommune, Vestenfjeldske Bykredits stiftelse og Bjørneseths fond. Til våren vil samtlige gjerder få et strøk med maling. Arbeidet med istandsetting av de gamle jerngjerdene vil da være fullført. I forbindelse med at Fløibanen, Fløirestauranten og Granebo barnehage fikk offentlig vann til Fløyen, ble Nordre Kamvei fra Fløyen til barnehagen gravet opp for å få lagt ned vannrørene. Som en del av arbeidet ble det lagt på ny toppgrus på veien. I veikrysset ved øvre stasjon ble lagt en ny kum med nytt avløp for å hindre tidligere stadige oversvømmelser mot plassen utenfor Fløibanestasjonen. Dette arbeidet ble betalt av Fløibanen. Selskapets målsetting for skogskjøtselen i Naturparken krever et årlig hogstkvantum på 1100 m 3. For at denne hogsten skal kunne skje der det er nødvendig, må det bygges noen skogsveier. Det er derfor gledelig at en slik vei er realisert i løpet av året. Den nye veien er kalt Tennebekkveien og går fra Kobbeltvedt i Våkendalen og ca meter oppover lien mot Tennebekksvannet. I området som veien utløser står det ca m 3 med tømmer. Veien er bygget i skogsvei klasse 7-8, traktorvei. Ved årsskiftet er ca. 800 meter av veien ferdig. På grunn av Vann og avløpsetatens anleggsarbeid med fjellhall ved Svartediksdemningen fikk Selskapet tilgang på svært rimelige steinmasser til bygging av deler av veien. Ved veiens start på Kobbeltvedt er det laget en velteplass for tømmeret som bringes ut av skogen. Her kan tømmerbilene hente tømmeret som leveres til industri og sagbruk over hele landet. Utøvende entreprenør for veien er Øystein Lyssand, som også denne gangen leverer arbeid som vi er godt fornøyd med. Vi må også takke skogsjef i Bergen kommune Tormod Jacobsen, for god hjelp under planlegging av veien. Vi takker landbrukskontoret i Bergen kommune og Grieg Foundation for tilskudd, som har gjort det mulig å realisere veiprosjektet. Det vises forøvrig til omtale av ny sti rundt Revurtjern og rydding og utbedring av eksisterende stier, omtalt under avsnittet «Dugnadsgjengen» foran. Styrets arbeid Det har i løpet av året vært avholdt 7 styremøter og en befaring. Tirsdag 15. juni var styret på befaring i Fløyenområdet. Hensikten med befaringen

9 var å se på resultatet av de siste års tilrettelegging for økt bruk av Fløyen. De 5 nye rasteplassene ble besøkt, likeledes Fløysletten og Skomakerdiket med bålplasser, griller og nye bord/benker. Selskapet har følgende komiteer som rapporterer til styret: Medlemskomite Mandat: Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, herunder dugnader og guidede turer. Medlemmer: Einar Johan Grieg (leder), Børre Liland, Arvid Rolland, Sverre Jørgensen. Skogkomite Mandat: a) Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål. b) Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk, slik de fremgår av Levende Skogsamarbeidet. c) Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan. Medlemmer: Bernt-Håvard Øyen (leder), Martin Smith-Sivertsen, Ingrid Haukeland, Axel Ingvaldsen og Tormod Jacobsen. Kulturminnekomite Mandat: Arbeide med registrering, vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og fremdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Gunnar J. Alsaker (leder), Åse Vaag, Erling Birkeland, Dag Sletten, Øivind Øvrebotten. Øvre Bleken komite Mandat: Vern og restaurering av den historiske bygningsmassen som Selskapet eier: hovedbygning og løe på Øvre Bleken, lade (løe) skogmesterbolig i Fjellveien og stallen på Fløyen, samt foreslå bruk av bygningene som er i tråd med Selskapets ånd og formålsparagraf. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og fremdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Astrid Mohn (leder), Lasse Bjørkhaug, Jo Gjerstad, Børre Liland og Arne Sælen.

10 Friluftlivskomiteen Mandat: Arbeide med friluftslivsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/ stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett. Medlemmer: Arne Sælen (leder), Ida Bjerke Olsen, Gunnar Opheim og Øivind Øvrebotten. Medlemskomiteen har også i 2004 vært meget aktiv med en rekke dugnader (omtalt annet sted i beretningen) og guidede turer. Antall turer var redusert fra 8 til 5 i forhold til året før. Årets turer ble imidlertid meget populære med til sammen 335 deltakere, dvs. et gjennomsnitt på 67 per tur. Flest deltakere hadde turen 11. mai fra Stadsporten via Forskjønnelsen og Fjellveien til Øvre Bleken med hele 115 betalende deltakere. Søndag 5. september ble den årlige byfjellsdagen arrangert og Selskapet deltok ved Infosenteret på Fløyen. På tross av dårlig vær kom det mange besøkende. Skogkomiteens viktigste gjøremål i løpet av året har vært rådgivning og oppfølging av oppstart og gjennomføring av ny skogsvei i Våkendalen. Kulturminnekomiteen avventer igangsetting av nye prosjekt til det pågående arbeid i Våkendalen er ferdig. I løpet av året er mesteparten av det planlagte arbeid med rydding og istandsetting av 10 Det er i beretningsåret ryddet rundt flere av de gamle hustuftene i Våkendalen. Øverst til venstre; Hardbakkehaugen etter rydding, til høyre Hardbakke og til venstre Skintvedt før rydding. Foto: AI

11 stiene og ruinene i området fullført. Løekomiteen er i løpet av året omorganisert til Øvre-Bleken-komiteen og har dermed fått utvidet sitt mandat etter at arbeidet med restaurering av løebygningen nå nærmer seg fullførelse. Friluftlivskomiteen avventer tilbakemelding fra Bergen kommune på rapporten om veienes tilstand i Naturparken. Komiteen er opptatt av at det må arbeides med barns lek på ski og med akebrett. Det krever at en del områder åpnes og ryddes, spesielt i området ved Skomakerdiket. Ved markering av Fjellveiens 125 års jubileum 12. september holdt styreleder tale ved Irgens-statuen. Mannskapssituasjonen og nytt utstyr I september kom vår faste skogsarbeider Yngve Nymark tilbake etter ett års permisjon. Den faste staben på 4 er dermed fulltallig ved årets utgang. Foruten skogmester består nå arbeidsstyrken av Jan-Eirik Nyborg som er formann og sagmester, skogsarbeiderne Yngre Nymark og Rune Eriksen. Øyvind Olsen fortsetter sitt gode arbeid som assistent på sagbruket og som altmuligmann på Øvre Bleken. Jan Christian Pedersen fullfører sin læretid som skogsarbeider og skal opp til fagprøve i løpet av Torstein Handeland er en av flere som gjør en god jobb i vår vedproduksjon. Taiman Agid har hatt praksisplass i et halvår og deltatt i vårt daglige arbeid. Magnus Halland har brukt skolearbeidsuken i Selskapets tjeneste. Einar Holmefjord og Torbjørn Skjold med flere avsluttet det krevende arbeidet med oppsetting av de nye rasteplassene på Fløyen i løpet av vinteren. På grunn av budsjettsituasjonen med redusert tilskudd og mindre finansinntekter har det vært nødvendig å utføre prosjektoppgaver, som tidligere er utført med innleid arbeidskraft, ved hjelp av egne ansatte. Selskapet har fornyet sin maskinpark med en helt ny Valtra-traktor til erstatning for den gamle og utslitte Massey Ferguson traktoren. Dette har for de ansatte vært svært gledelig idet vi nå har fått en ny traktor tilpasset skogsdrift. Denne gir en både bedre og ikke minst sikrere arbeidsplass. Det er også innkjøpt en ny totromlet radiostyrt vinsj. Dette gir også sikrere og lettere arbeid ved fremdrift av tømmer. Dette har vært mulig ved salg av gammelt utstyr samt gode kjøp. I tillegg er det anskaffet en brukt fliskutter. Året har derfor vært et gledens år for de ansatte som gjennom vesentlig bedre utstyr kan se frem til en lettere hverdag. Samarbeid med andre Samarbeid er viktig i forbindelse med tilrettelegging for friluftsliv. Som et resultat av Forvaltningsplanen for byfjellene er større midler stilt til dis- 11

12 På Fløisletten er det bl.a. satt opp en gapahuk i samarbeid med Friomsorgen. Foto: AI posisjon for tilretteleggingstiltak. I Byfjellsrådet blir bruken av midlene diskutert og prioritert etter innstilling fra Grønn etat og byfjellsforvalter. Også i 2004 er en stor del av midlene brukt innenfor Selskapets forvaltningsområde. Planlegging av tilretteleggingstiltakene er i hovedsak utført av byfjellsforvalter/grønn etat i Bergen kommune. Selskapet har stått for den praktiske gjennomføring av tiltakene. Utbedringer på Fløysletten, Skomakerdiket, reparasjon av gjerder i Blåmannsveien og bygging av gapahuker er blitt realisert i løpet av Bygging av rasteplasser på Fløyen, i samarbeid med Fløibanen ble avsluttet i løpet av året. Drøftelser er kommet i stand i løpet av året med tanke på et fremtidig nærmere samarbeid for bedre tilrettelegging på Fløyen. Ulike grupper/institusjoner har også i år bidradd med gratis arbeid i forbindelse med deres behov for arbeidstrening etc. På Øvre Bleken fortsetter vårt årelange samarbeid med pleie og omsorgsgruppen, under ledelse av Eirik Eide, som tar hånd om Selskapets vedproduksjon. Kalfarkollektivet fortsetter med sitt vedprosjekt på Fløyen. Nytt av året er et samarbeid med Friomsorgen som under ledelse av Torbjørn Skjold utfører arbeid med bygging av gapahuker og produksjon av bord/benker på Fløyen. BLIMA, som driver med kartlegging og trening av arbeidskraft med tanke på retur til arbeidsmarkedet, utførte grøfterens og rydding av utsikter med en større gruppe i første halvår. Sammen med dugnadsarbeidet tilfører dette gratisarbeidet Selskapet store verdier. Dette er per i dag ikke synlig i Selskapets regnskap. Også i år har vi hatt et godt samarbeid med Sigurd Sondre Trepleie, veientreprenør Øystein Lyssand og Os Skog v/øystein Hansen. 12 Medlemstallet Selskapet har i 2004 fått 85 nye medlemmer fordelt på 73 årsbetalende og 12 livsvarige. Avgangen har vært på 74 medlemmer fordelt på 52 årsbetalende og 22 livsvarige. Vårt nye medlemstall er nå 2109 fordelt på 1225 årsbetalende, inkludert 26 bedriftsmedlemmer, og 884 livsvarige medlemmer. En del medlemmer faller årlig ut på grunn av manglende melding om adresseendring.

13 Kommunens bidrag og mottatte gaver Kommunens bidrag for 2004 var på kr som er mindre enn i Fra Bergen Bys nyttige og voksende fond er det mottatt kr Fra Grieg Foundation er det også i år mottatt en gave, kr til drift/avvirkning av skogen. Fra G.C. Rieberfondene er det mottatt kr til tilretteleggingstiltak ved Revurtjernet på Fløyen. Til kulturarbeidene i Våkendalen er det mottatt kr , fra Det Nyttige Selskap, kr og fra Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth, født Knutzon s fond til Bergen bys vel, og kr , fra O. Kavli og Knut Kavli s Almennyttige Fond, til sammen kr Fra Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond er det mottatt kr til løekjelleren på Øvre Bleken. Christian Rieber har bidratt til avslutningssammenkomst for dugnadsgjengen. Økonomi En reduksjon av kommunens tilskudd med kr fra 2003 satte Selskapet i en meget vanskelig situasjon. Innstrammingstiltak og økt prosjektfinansiering har ikke vært nok til å unngå et driftsunderskudd på kr Det lave rentenivået har ytterligere forverret situasjonen slik at årets resultat etter finansposter ble et underskudd på kr På grunn av de senere års uforutsigbare situasjon med hensyn til det kommunale tilskuddet, har styret utarbeidet et notat om behovet for en ny organisering av samarbeidet mellom Selskapet og Bergen kommune. Notatet er oversendt Byrådet sammen med rapportene om skogskjøtsel og behovet for opprustning av turstier og veier. Selskapets økonomiske situasjon er også presentert i møte med Komite for miljø og byutvikling. Styret takker Styret takker alle ansatte for godt utført arbeid. Våre mange ulønnede medlemmer i dugnadsgjengen, våre gode hjelpere i vedprosjektet, Friomsorgen og andre som gjør en innsats i Naturparken takkes spesielt. Våre samarbeidspartnere i Bergen kommune, Bergen Turlag, Fløibanen og Fløirestauranten takkes for hjelp og godt samarbeid. For tilskudd og gaver takker vi Bergen kommune, våre annonsører, Bergen Bys nyttige og voksende fond, Grieg Foundation, G.C. Rieberfondene, O. Kavli og Knut Kavli s Almennyttige fond, Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørnesth, født Knutzon s fond, Det nyttige selskap, Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond og Christian Rieber. 13

14 Styrets årsberetning for 2004 Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og forvalte de områder som Selskapet disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å foreta planting og drive skogskjøtsel verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr ivareta landskapets egenart og arbeide for vern av kulturminnene i området. Selskapet er etablert 6.august 1868 og registrert som stiftelse. Oppgavene er omfattende, og behovet for innsats er stort i hele naturparken. De økonomiske ressurser setter imidlertid klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Selskapet hadde ved beretningsårets slutt 4 fast ansatte. Selskapets virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfelt for drikkevannsforsyningen gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. Styret har etter årsmøtet bestått av styreleder Erik Næsgaard, styremedlemmene Erling Birkeland (oppnevnt av Bergen Kommune), Gunnar J. Alsaker, Åse Vaag, Ida Bjerke Olsen, Arne Sælen, Bernt-Håvard Øyen, Einar Johan Grieg og Martin Smith- Sivertsen. Børre Liland gikk ut av styret på årsmøtet 29. april. Varamedlem for Bergen Kommunes representant har vært Anne Christine Flø. Det er avholdt 7 styremøter og en befaring. I tillegg er det avholdt diverse møter i komitéer knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Revisor er KPMG AS. Revisjonshonorar er utbetalt med kr 8.060,-. Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr ,-. Netto finansinntekter er tilført med kr ,- hvoretter årets underskudd blir kr ,-. Underskuddet, kr ,-, foreslås dekket av egenkapitalen. Styret takker de ansatte for innsatsen i beretningsåret og våre bidragsytere for økonomiske tilskudd til virksomheten. Bergen, 1. mars Erik Næsgaard styreleder Gunnar J. Alsaker Erling Birkeland Einar J. Grieg Ida Bjerke Olsen Martin Smith-Sivertsen Arne Sælen Åse Vaag Bernt-Håvard Øyen 14 Axel Ingvaldsen skogmester

15 Resultatregnskap pr. 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter Salgsinntekter m.v , ,669 Andre inntekter...note 5 1,933,141 1,751,537 Sum driftsinntekter... 2,116,444 2,096,206 Kostnader Lønninger, folketrygd og personalkostnader... -1,139,814-1,249,379 Andre kjøp, tilvirkning, salgs- og adm.kostnader... -1,400,051-1,163,755 Sum driftskostnader... -2,539,865-2,413,134 Driftsresultat , ,928 Finansinntekter og finanskostnader Aksjeutbytte Renteinntekter... 71, ,667 Andre finansinntekter , ,489 Andre finanskostnader... -6,017-6,712 Netto finansposter , ,444 Året resultat ,343-33,484 15

16 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Varige driftsmidler Bygninger «De Blå Hestene»...note Transportmidler, maskiner o.l Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner...note 2 259, ,000 Aksjer... 1,985 1,985 Sum finansielle anleggsmidler , ,985 Omløpsmidler Kunder og tilgodehavende... 75,808 92,580 Bankinnskudd (herav bundet 44,561)... 4,280,346 4,580,043 Sum omløpsmidler... 4,356,154 4,672,623 Sum eiendeler... 4,617,146 4,968,615 Gjeld og egenkapital Egenkapital Selskapskapital ,529,056 4,562,540 Årets resultat underskudd ,343-33,484 Selskapskapital note 3 4,275,713 4,529,056 Kortsiktig gjeld... Leverandører... 93,433 28,737 Skyldig folketrygdavgift og skattetrekk ,522 Annen kortsiktig gjeld , ,300 Øremerkede prosjekter...note 4 27, ,000 Sum kortsiktig gjeld , ,559 Sum gjeld og selskapskapital 4,617,146 4,968,615 Bergen, 1. mars 2005 Erik Næsgaard Martin Smith-Sivertsen Ida Bjerke Olsen Åse Vaag Erling Birkeland Arne Sælen Bernt-Håvard Øyen Gunnar J. Alsaker Einar Johan Grieg 16

17 Noter til regnskapet Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. 2. Obligasjoner er oppført til pari verdi 3. Grunnfond Testamentariske gaver: Bonnevie Angells Fond Bonnevie Angell og hustrus gave Hildur og Harald Utnes Fond Johan Thesens legat A.B. Halvorsens Fond H. A. Michelsens Fond Konsul J.C. Isdahls Legat D.H. Griegs Fond K.Thisted og h. G.Bentzon Thisteds Fond Birger Olav Jaasunds Fond Jørn B. Erlandsens minnefond Selskapskapital Ikke benyttede tilskudd til øremerket prosjekt Avsatt til prosjekt Kirsebær Andre inntekter. Tilskudd Bergen kommune Tilskudd Skogsvei Våkendalen Tilskudd skogstraktor Tilskudd Hardbakkedalen Tilskudd Bjørnebu Tilskudd tilbygg Løen Tilskudd rasteplasser Tilskudd Fløysletten Tilskudd Blåmannsveien Tilskudd Revurtjern Tilskudd infopunkt Fløyen Bergen Bys nyttige og voksende fond (benker) Kontingenter Veiavgift Leieinntekter Annonseinntekter Medlemsaktiviteter (turer) Salg jubileumsbøker, merker

18 De «Graaskaldede Bierge» - Fra Langelien Værdige, gamle graaskaldede Bierge I som omgierde min Fædrende-Bye, I som saa mangen en Torden afværge Foto: ØØ Og sønderbryde electriske Skye, Yndig er Dalen I henge mig ind, Og Foraar og Dalen oplive mit Sind Slik beskrev dikterpresten Johan Nordahl Brun de bergenske byfjell i andre vers av «Udsigter fra Ulrikken», i dag bedre kjent som «Jeg tog min nystemte». Når Johan Nordahl Brun skrev dette diktet vet man ikke sikkert. Det ble første gang trykt i «Samling af mindre Digte» fra 1791, og kan ikke være eldre enn Det året fikk nemlig Tromsø, Hammerfest og Vadsø kjøpstadsrettigheter, byer Nordahl Brun ønsket «i luften maa gaae» i 8. vers. Og når han tenkte på brennende bauner og «Mandskap mot Fienden op», gikk tanken hans til krigen mot Sverige i 1788/89. Han var tydelig lettet over at det endelig var blitt fred etter den farsepregete konflikten der Preussen og England hadde diktert fredsvilkårene. Han bokstavelig talt «Følende freden» og grep med «legende Haand» til sin cithar for å markere dette. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 18 KPMG as

19 REVISJONSBERETNING FOR 2004 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2004, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2004 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 1. mars 2005 KPMG as Dag Magne Vedvik Statsautorisert revisor 19

20 BYFJELLSFORVALTNINGEN I SAMARBEIDETS ÅND av byråd for Byutvikling Lisbeth Iversen E tter vedtaket av forvaltningsplanen for byfjellene i år 2000, har kommunens fokus på forvaltningen av Byfjellene blitt styrket. Kommunen fikk opprettet en byfjellsforvalterstilling og avsatt budsjettmidler til drift og skjøtsel av byfjellene. Fløyen-området hører til kjernen blant byfjellene, og har en tradisjonsrik historie. Området har mange besøkende, både bergensere og turister, og er i løpet av de senere år blitt rustet opp. Flere turveistrekninger er rehabilitert med nye rekkverk, nytt veidekke og nye grøfter. Rastehytter og gapahuker er reist, og områdene ved Skomakerdiket og på Fløysletten har fått en etterlengtet ansiktsløftning. Bergen kommune har planer om å gjennomføre flere tiltak for å gjøre Fløyenområdet mer anvendelig og opplevelsesrikt for byens befolkning og andre besøkende. Området ved Brushytten skal rustes opp, og en aktivitetsløype skal tilrettelegges på Fløysletten. Det er viktig å finne en riktig balanse mellom bevaring av det biologiske mangfold og viktige kulturminner,samtidig som byfjellene tilrettelegges for rekreasjon,ulike aktiviteter og undervisning. Den konstruktive samarbeidsånd har vært svært viktig for de resultater som er oppnådd på Fløyen. I denne sammenheng vil jeg fremheve samarbeidet med Bergens Skog- og Træplantningsselskap, tuftet på et felles ønske om å verne om områdets kvaliteter, forvalte disse på en god måte og gjøre dem tilgjengelige for brukerne. Bruksplan for Fløyenområdet, som bystyret vedtok 29. september 2003, er et godt grunnlag for en videreutvikling av samarbeidet med skogselskapet om forvaltningen av Fløyen. Bl a vil denne planen legges til grunn når kommunen nå vil gå i gang med å revidere den snart 50 år gamle forvaltningsavtalen mellom Bergens Skog- og Træplantningsselskap og Bergen kommune. 20

Høye trær på Vestlandet

Høye trær på Vestlandet Høye trær på Vestlandet Jan-Ole Skage Norsk institutt for skog og landskap Regionkontor Vest-Norge, Fana Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) har de siste årene gjort målinger av flere

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Styrets beretning 2002 Dr. Fiirst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26 november

Detaljer

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket Styrets beretning 2002 Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Legatet er opprettet på grunnlag av Miss Edith M. Sewell' s testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Detaljer

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning Professor Morgenstiernes

Styrets beretning Professor Morgenstiernes , Styrets beretning 2002 Professor Morgenstiernes fond "Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha,

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Styrets beretning 2002 o Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av Halina Birkeland ved testament av 8 mars 1989 Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i

Detaljer

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet ved testament av 2. juni 1958 av Lisken Paus Grunt til minne om hennes sønn, lektor Olav Paus Grunt. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til innkjøp

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2002 Beretning om virksomheten Selskapets 134. år Sidene 3-13 Årsberetning

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond 00 Styrets beretning 2002 Johs. I. Svanho1msfond Johs. I. Svanholms fond til bekjempelse av kreft og tuberkulose i Norge ble gitt Universitetet i Oslo av grosserer Johs. I. Svanholm ved hans testament

Detaljer

Styrets beretning Hans Siewers' legat

Styrets beretning Hans Siewers' legat Styrets beretning 2002 Hans Siewers' legat Legatet er opprettet av cand philol Hans Siewers Hvert 3 år skal den disponible del av avkastningen de siste tre årene tildeles som stipend til vitenskapelig

Detaljer

Styrets beretning EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i Oslo "", Styrets beretning 2002 EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i slo Legatet er opprettet av ekteparet Robert og Blla Wenzin ved gjensidig testament av 29. november 1957. Den disponible del

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat ' Styrets beretning 2002 Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse

Detaljer

Styrets beretning Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning

Styrets beretning Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning Styrets beretning 2002 Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning Legatet er opprettet av generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bull ved gjensidig testament av

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Kjersti Holt Hanssen Skog og tre 5. juni 2013 Forsker, Skog og landskap Oversikt Hvorfor lukket hogst, og hvordan? Selektiv hogst; forutsetninger og potensiale

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2005 Selskapets 137. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2005 Selskapets 137. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2005 Selskapets 137. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2005 Beretning om virksomheten Selskapets 137. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Styrets beretning Georges Sautreaus legat

Styrets beretning Georges Sautreaus legat ',Il Styrets beretning 2002 Georges Sautreaus legat Legatet er opprettet av Dagny Bjørnson Sautreau ved gavebrev av 23. mai 1973. Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til et

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 215 Generalforsamlingen for 215 ble avholdt i den nye Bjørn West hytten lørdag 29. august 215 kl. 15. Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2003 Selskapets 135. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2003 Beretning om virksomheten Selskapets 135. år Sidene 3 11 Årsberetning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Storlia naturreservat i Rana kommune. Plantet gran, registrering og forslag til uttak.

Storlia naturreservat i Rana kommune. Plantet gran, registrering og forslag til uttak. Storlia naturreservat i Rana kommune Plantet gran, registrering og forslag til uttak. Område 1 Gårds og bruksnummer Område 2 Eiendoms grense Reservatgrense Uttak av plantet gran i Storlia naturreservat.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Styrets beretning Hans Andreas Benneches stiftelse

Styrets beretning Hans Andreas Benneches stiftelse Styrets beretning 2002 Stiftelsen er opprettet ved Hans Andreas Benneches testament. Stiftelsen er blitt tilført midler ved overføring av Christian Joachim Mohns gave til universitetet, Professor J. Liebleins

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NMSK strategi

NMSK strategi NMSK strategi 2013 2016 Strategi for tilskudd til Godkjent i Hovedutvalg teknisk 29.august 2013 Innhold Strategi for tilskudd til...1 Innledning...3 Gjeldende strategi og status...4 Overordna mål og sentrale

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB FORMANN KASSERER/VISEFORMANN STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMENN HUSINSPEKTØR Per Kristian Ubøe Jan Wessel

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsberetning Comicopia AS

Årsberetning Comicopia AS Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, blant annet gjennom tegneseriekurs, drift av tegneserierelaterte

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA - side 1 av 10

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA  - side 1 av 10 ALM Hva er kjerneved? Hvilke områder defineres som Sørlandet i Norge? Hva er den største utfordringen for trærne når det er tørkesommer? ASK Beskriv bladformen på ask. Finn et annet treslag som det vokser

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo. 87 % deles ut som stipend til fremme av kreftforskningen og kreftens bekjempelse, 10 % skal

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2008 Selskapets 140. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2008 Selskapets 140. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2008 Selskapets 140. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2008 Beretning om virksomheten Selskapets 140. år Side 4-5 Styrets beretning

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Møtedato 10.05.2007 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker Videregående Skole Tilstede var og til sammen 23 andelseiere 4 med fullmakt 27 stemmeberettigede

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012 Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole Skoleåret 2011/2012 Om kurset Gjennom samarbeidsprosjektet LENSA har Midtre Gauldal kommune i samarbeid med Midtre Gauldal skogeierlag, Støren ungdomsskole og

Detaljer