MARIKOLLEN BARNEHAGE LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE"

Transkript

1 ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

2 Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk side 7 Prosjektarbeid side 8 Satsingsområdet side 10 Barns medvirkning side 11 IKT i barnehagen side 12 Fysisk fostring og uteliv side 13 Omsorg, lek og læring side 14 Planlegging, dokumentasjon og vurdering side 15 Rammeplan for barnehagen side 16 Tradisjoner, høytider og merkedager side 18 Samarbeid side 20 Andre arbeidsformer side 21 2

3 MARIKOLLEN BARNEHAGE Jørgen Dalesveg Kongsvinger Enhetsleder Liv T. Sutterud Tlf: E-post: Marikollen barnehage er en kommunal barnehage som åpnet 1. januar Vi har 4 avdelinger med 60 plasser for barn fra 0-6 år Åpningstid kl Avdelingenes navn bygger på de fire elementene jord, vann, luft og ild. Småbarna: Storebarna: Virvel og Spira Bølgen og Flammen Det er 17 ansatte. Barnehagen er bygget og utformet ut fra Reggio Emilias filosofi med et fellesrom, hjerte i midten av huset, Universet. Dette fungerer som felles atelier, forskingsrom og til konstruksjonslek. Rommet blir brukt av alle på tvers av alder og avdelinger. Dette skaper godt samhold mellom alle barn og voksne i barnehagen. Barnehagen har universell utforming både inne og ute, det vil si at den er tilpasset funksjonshemmede. Vårt mål: Å skape kreative, vitebegjærlige og aktive barn som spiller på lag med utforskende, undrende og anerkjennende voksne. Vi vil bestrebe oss på å oppfylle Kongsvinger kommunes visjon: VÅRT PRODUKT : GODT OMDØMME 3

4 PRESENTASJON AV PERSONALET Styrer: Sekretær: Renholder: Vikar: Liv T. Sutterud Lena Talamonte Ella Hansen Heidi M Johansen Avdeling Bølgen: Nina Sandberg Inger Solli Majken H. Amundsen Heidi Hestbråten Avdeling Flammen: Brit Høgberg Ellen Stubhaug Evy Haugom Avdeling Virvel: Kristin Hynden Theresa Christensen Anita Gustavsen Monica Jørgensen Avdeling Spira: Kari Digranes Malin Holt Karin Østlie 4 Shokofeh Balvar

5 Våre arbeidsmetoder bygger på Reggio Emilias filosofi. REGGIO EMILIA den lyttende pedagogikk. Grunnlegger: Loris Malaguzzi, pedagog/psykolog, Italia. Reggio Emilia er en liten by i Nord Italia. Byen er kjent for sin spesielle barnehagefilosofi, som den har utviklet i løpet av de siste 35 årene. Der har man valgt å bygge filosofien / pedagogikken sin på menneskesyn om sosial individualisme. Filosofien dreier seg om en grunnleggende holdning til barnet, der barnet sees på som kompetent, og med alle muligheter for utvikling boende i seg. Den voksnes rolle blir å veilede og legge til rette for at barnet skal få være aktiv i sin egen læring, få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene, og sine egne opplevelser. Kommunikasjon og språk er tillagt stor vekt og følger hele tiden det konkrete arbeidet. Lyttende voksne som er helhjertet tilstede, som undrer seg, og lar seg begeistre er viktig for barnets lyst til utforsking. Man skal også være i dialog, holde barnets spørsmål og teorier levende. Samtidig må man studere måten barnet leter etter svar på og hvordan det skaper sin virkelighetsoppfatning.. Reggio Emilia-filosofien kan sammenfattes i to ord: UTFORSKING OG DELAKTIGHET. Dette samsvarer godt med Rammeplanens krav om barns medvirkning. Filosofien er stadig i utvikling i takt med samfunnet forøvrig. Malaguzzi snakker om de tre pedagogene i sin filosofiske retning: BARNA DE VOKSNE ROMMET. Disse tre pedagogene må sees på som like viktige for utviklingen av mennesket som helhet. Barna Alle barn er ressurssterke og kompetente Alle barn er intelligente og evnerike Alle barn må få mulighet til å styre sin egen utvikling, de er født nysgjerrige og vitebegjærlige 5

6 De voksne skal Være en hjelper / støtte for barnet Være undrende og vise interesse Observere og fange opp barnets initiativ og teorier Gi impulser og informasjon Se på mulighetene fremfor begrensningene Se på hva barnet kan, fremfor hva det ikke kan Gi barnet tid til å tenke og handle Rommet De fysiske omgivelsene er tilrettelagt for ulike opplevelser og utfordringer som er med på å prege hverdagen (sansene, fornuften, fantasien og kreativiteten) Helhetstenkning i forhold til form og funksjon Sansemessige estetiske opplevelser som innbyr til undersøkende og eksprimenterende virksomhet Lys, luft, lyd og lukt spiller inn i utformingen av miljøet Skape forventinger om at noe skal skje! Prosjektarbeid, dokumentasjon og refleksjon er en viktig del av denne arbeidsformen (metoden). 6

7 ET BARN HAR HUNDRE SPRÅK Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre, alltid hundre måter å lytte å forundres på, og å henføres på hundre lyster å synge og forstå på hundre verdener å drømme fram et barn har hundre språk (og i tillegg hundre hundre hundre) men blir frarøvet nittini. Skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen. Vi ber barn om: å tenke uten hender å handle uten hode å lytte, men ikke snakke å forstå uten gleden i å henføres og overraskes annet enn til påske og jul. Vi ber dem: å oppdage bare den verden som allerede finnes og av alle hundre berøver vi dem nittini. Vi forteller dem: at leken og arbeidet det virkelige og det uvirkelige vitenskapen og fantasien himmelen og jorden fornuften og drømmene er motsetninger. Vi sier til dem at hundre ikke fins Men barnet sier: Feil, det er hundre som fins. Loris Malaguzzi 7

8 PROSJEKTARBEID Prosjektarbeid er en metode som blir brukt i Reggio Emilia. Dette er en arbeidsform der den overordnede pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring. Fremdriften i prosjektene blir til i en vekselvirkning mellom barnets spor og den voksnes blikk for barnet. Ved å gå i dybden, se ting fra flere vinkler, gjøre informasjon tilgjengelig og jobbe med et tema over tid, hjelpes barna til å få et mer helhetlig bilde av virkeligheten. Målet med prosjektene er at barna gjennom opplevelser og erfaringer stadig får økt kunnskap om det de gjør, får bearbeidet små og store hendelser i dagliglivet, i nærmiljøet eller ute i den store verden. Det blir viktig å gi barna opplevelser og inntrykk slik at de får lyst til å jobbe med prosjekt. De voksne må være lyttende og stille spørsmål på en slik måte at barna kan fortelle, undre seg eller være aktive for å finne løsninger. Spørsmålene som stilles må tilpasses barnets alder. For de yngste barna blir det viktig å legge til rette for opplevelse, utforsking og oppdagelse mer enn å stille spørsmål. Man må også la barna få tid til å tenke seg om, og ikke komme dem i forkjøpet med riktige svar. De har ofte flere løsninger enn vi tror. Et prosjekt kan oppstå spontant og vare i noen minutter, en time, en dag, ei uke eller måneder, avhengig av barnas interesse. Det kan være spørsmål barna stiller, til noe de lager eller undersøker, som fører til neste prosjekt. Enkelte ganger kan de voksne sette i gang et prosjektarbeid fordi de har observert noe i barnegruppen som de mener bør belyses, eller at de ønsker å fordype seg i et tema over tid. Andre ganger kan det være noe barna er spesielt opptatt av som er utgangspunktet, og der de voksne er med på å bringe barna videre i sin undring. De har da bruk for voksne som hjelpere slik at de får prøvd ut sine teorier og får hjelp til å komme videre. Ofte er det små grupper med barn som deltar i slike prosjekter, og fordi barna er med på planlegging og gjennomføring vet man ikke alltid hvor prosjektene ender. Ett prosjekt kan altså lede til ti nye, og man kan vekselvis jobbe med flere prosjekter samtidig. 8

9 Hvilket resultat det blir av de ulike prosjektene det jobbes med, er vanskelig å forutsi. Noen ganger kan det føre til at barna lager noe de kan ha med seg hjem, andre ganger kan opplevelsen være det viktigste. Det kan også være at de lager noe vi ønsker å bevare i barnehagen slik at de kan se tilbake på sitt felles prosjekt og minnes sammen. Det vil med denne arbeidsformen være slik at ikke alle barna får laget det samme eller vært med på alle prosjektene gjennom året. Vi er imidlertid bevisste på at alle barna skal være innom alle fagområdene i rammeplanen gjennom barnehageåret. DET MAN HØRER GLEMMER MAN, DET MAN SIER HUSKER MAN, DET MAN GJØR FORSTÅR MAN (Kinesisk ordspråk) 9

10 Satsingsområde KONGSVINGER BYEN OG FOLKET. Marikollen barnehage har valgt å ha et satsingsområde de neste 3 årene som heter Kongsvinger byen og folket. Vi ønsker at barna skal kjenne sin identitet, føle tilhørighet til eget nærmiljø og lære litt om byen de vokser opp i. Vi vil starte opp med det helt nære, det vil si MEG SELV. Deretter vil vi legge vekt på FAMILIEN og området rundt BARNEHAGEN. Videre vil vi gradvis utvide sirkelen til å omhandle resten av Kongsvinger. Vi vil ta barna med ut av barnehagen for å gi dem opplevelser og inntrykk, og gripe fatt i det de er opptatt av. Ut fra dette håper vi det vil oppstå mange, morsomme og interessante prosjekter. UTVALGSMATERIALET Gjenbruk og miljø vil være gjennomgangstema dette barnehageåret: «Den rene byen drømmebyen Kongsvinger» Kunstner: Dikt: Manuela Sava, En ring av gull Fargevers Sanger: Fire elementer Ikke mer musikk Gjenbrukssang Litteratur: Lille gul og lille blå Materiell fra Loop billedkunstner fra Kongsvinger ukjent opphav av Runa Hestnes Fra Portveien Dorte Bille Kulturdepartementet Leo Lionni Materiell fra Miljødepartementet I tillegg vil vi satse på kropp og bevegelse bl.a ved bruk av gym programmet «Minirøris» fra Friskis og svettis. 10

11 BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnhagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning Rammeplanen viser til FN sin barnekonvensjon der det vektlegges at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og at barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være eller hvordan retten til medvirkning praktiseres, avhenger av barnets alder og funksjonsnivå. Medvirkning handler om å gi barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. Ved å ha innflytelse og medvirkning er barnet med å sette sine egne spor i omgivelsene. Barnet får følelsen av å være betydningsfull, at det blir hørt og kan gjøre noe med sin egen situasjon og sitt eget liv. Det handler om å lære å ta egne valg og hevde sine egne meninger. Barnets selvfølelse blir styrket gjennom deltagelse og innflytelse. Den voksnes rolle blir å inspirere og støtte barna, og gi rom for ulike barns forskjellige perspektiv og ståsted. Tid til gode dialoger er også viktig. Å gi barna muligheter til medvirkning handler om våre holdninger til barn. De voksne må ha en anerkjennende holdning til barna, lytte til deres ønsker og behov, og akseptere dem som fullverdige deltagere. Barnas interesser og initiativ må møtes med respekt og alvor, og man må se viktigheten av at de har noe å bidra med. Det må legges til rette for at barna kan være med å påvirke sin egen hverdag. Barns rett til medvirkning har ingen nedre aldersgrense. De minste barnas kroppsspråk og uttrykksmåter blir dermed ekstra viktig og tolke for de voksne, slik at de kan besvares på en tydelig og ansvarlig måte. Barns medvirkning betyr ikke at alle får sin vilje innfridd til enhver tid. Det handler om både å ta individuelle hensyn og hensyn som har betydning for fellesskapet. Medvirkningen må holdes innenfor akseptable grenser, og det understrekes at det er de voksne som har ansvaret for det som skjer i barnehagen.

12 IKT I BARNEHAGEN I følge rammeplan for barnehager, skal IKT (informasjons og kommunikasjons teknologi) være en del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Videre står det også dette i planen: Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Personalet må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. (Rammeplanen - del 2, barnehagens innhold). I Reggio Emilia i Italia, sier de som jobber i barnehagen dette om digitale verktøy: Et barn har 100 språk, men vi ønsker gjerne velkommen det 101! De ser dette som et nytt språk som vi må lære og mestre. Med digitale verktøy mener vi datautstyr, digitale kamera, video og projektor. Det er viktig å understreke at det ikke er de digitale verktøyene i seg selv som interessante, men måten personalet i barnehagen bruker dem i sitt pedagogiske arbeid (temaheftet om IKT i barnehagen ). Siden vi i barnehagen er i en opplæringsfase og i utvikling når det gjelder bruk av verktøyene, vil det ta litt tid å komme i gang. Alle må bli trygge på bruken av disse. Men det er viktig at de voksne har en positiv holdning til å bruke verktøyene. Det vil igjen smitte over på barna. Under prosjektjobbing ønsker personalet å kunne søke opp informasjon og få kunnskap om det barna er opptatt av. Barna skal også selv få bli kjent med de digitale verktøyene vi har i barnehagen. Vi vil skape nysgjerrighet hos barna ved å gi dem tilgang til dette, slik samfunnet i dag også krever. Å bruke de digitale verktøyene er en fin måte å dokumentere prosessene og hverdagen i barnehagen. Dette gir foreldrene en unik sjanse til å få innblikk i hva deres barn deltar i og opplever i barnehagen. 12

13 FYSISK FOSTRING OG UTELIV Vi i Marikollen barnehage ønsker å gi barna tilbud om et rikt uteliv. Barna skal få muligheten til å bli kjent med naturen og alt det den har å by på. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. (Rammeplanen kap.3.4) Vi ønsker at barna skal få en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Uteleken i barnehagen gir rom for mye motorisk trening. Barna får være mye i bevegelse og bruke kroppen sin. Vi går også på turer i nærmiljøet vårt. Vi ønsker at barna skal få en tilknytning til området og føle glede ved å gå på tur. Vi må ta imot alt det området rundt oss har å tilby. Barnehagen har et ønske om å kunne bruke gymsalen på skolen. Der skal barna få boltre seg og få en positiv opplevelse med å bruke kroppen. Der vil vi benytte ulike apparater som barna får bli kjent med. Fellesopplevelser gir også barna en tilknytning til hverandre i gruppa og som gir dem en felles plattform i videre lek. I tillegg vil barna få kjennskap til skolen og dens nærområde. 13

14 OMSORG, LEK OG LÆRING Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg, og det skal prege alle situasjoner i barnehagen. Omsorg handler om et gjensidig samspill mellom barn og voksne, det er derfor viktig at personalet er tilstede og engasjerer seg i hvert enkelt barns utvikling og trivsel. Barnehagens miljø skal være preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. En del av omsorgen er oppdragelse. Her overføres verdier, normer, tanker og måter å uttrykke seg og handle på. Dette må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Leken er barnas naturlige aktivitet og skal ha en fremtredende plass i barnas liv. Leken står sentralt i barnehagens hverdag fordi: Den har stor betydning for barns totale utvikling Den er lystbetont og skjer på barnas premisser Gjennom leken utvikler barna kreativitet og fantasi Leken er en viktig arena for utvikling av barnets språk og kommunikasjonsevne Barna lærer seg regler for sosialt samspill Lek er ofte motorisk trening Barna kan bearbeide vanskelige opplevelser Leken utvikler og styrker barnets identitet og selvfølelse Lek har egenverdi å leke er et mål i seg selv Barnehagen skal legge til rette for variert lek i et miljø som inspirerer til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Læring skjer gjennom alt det barna opplever og erfarer og er nært knyttet til lek, omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Vi ønsker å skape et trygt og godt miljø der barna skal få utvikle sitt språk i lek og samspill med andre. Vi voksne skal hjelpe barna å sette ord på omgivelsene, ikke bare verbalt, men også gjennom andre uttrykksformer som estetiske uttrykk og kroppsspråk. For å kartlegge barns verbale språkutvikling bruker vi TRAS. Dette står for Tidlig Registrering Av Språkutvikling. Vi bruker dette kartleggingsmaterialet for å kunne tilrettelegge for aktiviteter som styrker språkutviklingen. TRAS brukes fra det året barnet fyller 3 år. Vi gir tilbakemelding til foreldre på foreldresamtaler og / eller ved behov. 14

15 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Tema- og prosjektjobbing skal ta utgangspunkt i det barna er opptatt av her og nå. Det er derfor vanskelig, og heller ikke ønskelig, å lage detaljerte planer for det vi gjør. Det blir derfor viktig med grundig dokumentasjon av arbeidet underveis og/eller i etterkant. Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre praksisen, hva barna sier og tenker, opplever og lærer. Det handler også om hva vi voksne i barnehagen sier og tenker, og hva vi gjør og sier sammen med barna. En grundig dokumentasjon er også det viktigste elementet vi har for å vise kvaliteten i barnehagen både overfor foreldre og samfunnet for øvrig. Pedagogisk dokumentasjon handler om: Å se hvordan barn lærer Å se barns initiativ, tanker og innspill og å ta disse på alvor Å planlegge tema og prosjektarbeid Å evaluere og reflektere over egen pedagogisk praksis Å vise foreldre innholdet i barnets prosesser og produkt Dette gjør vi gjennom å bruke fotografier, slideshow, video og ved å skrive ned både hva barna gjør og sier, samt egne refleksjoner. Vi stiller også ut noe av det barna har laget og jobbet med. På denne måten bidrar vi til at barna føler seg verdifulle. Barnas selvbilde og mestringsfølelse stiger når de opplever at det de har gjort blir anerkjent av andre. På denne måten øker deres glede over eget arbeid, som igjen fører til ønske om å utvikle seg videre. Den ulike dokumentasjonen vil henges opp rundt på avdelingene og på Universet. Disse vil oppdateres med jevne mellomrom. Noen ganger vil oppdatering skje daglig, andre ganger vil vi dokumentere hele prosjekter etter at de har pågått en viss tid. I tillegg har hvert barn sin egen perm. Her setter vi inn ulik dokumentasjon fortløpende. Permen skal være lett tilgjengelig for foreldre og barn, slik at det er mulig å følge med på hva som skjer, og kunne gi muligheter til å tenke tilbake på og reflektere over det de har gjort. Når barna slutter i barnehagen, får de med seg permen sin hjem. Hvert barn har også sin egen fotomappe på data i barnehagen. Her settes det inn bilder fra ulike aktiviteter. Foreldrene kan få kopiert bildene til sitt barn ved å ta med egen minnepenn (USB-penn). Hver avdeling lager en egen månedsinfo, der vi noterer opp merkedager, turer og annet fast opplegg. Ved hver ny måned vil det ligge ved en evaluering/ vurdering av måneden som har gått. Ved hjelp av dokumentasjonen, vil vi vurdere innhold og arbeidsmåter. Dette gjøres både på avdelingsmøter, teamledermøter og sammen med barna. På denne måten blir det dannet grunnlag for videre planlegging, samt videreutvikling av barnehagens virksomhet. 15

16 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN Rammeplanens mål er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den vil derfor være vårt arbeidsredskap når det gjelder hva vi skal vektlegge og hvordan vi skal jobbe med barna. Rammeplanen inneholder sju fagområder som vi skal være innom i løpet av barnehageåret. Disse dekker et vidt læringsfelt og flere av fagområdene vil ofte være representert samtidig i hverdagsaktiviteter, turer eller tema/prosjektarbeid. Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte og å samtale om opplevelser, tanker og følelser. Lære sanger, dikt, rim og regler. Bli kjent med bøker, bilder og media. Videreutvikle egen begrepsforståelse og få et variert ordforråd. Bli fortrolig med tall og bokstaver. Kropp, bevegelse og helse Utvikle sin kroppsbeherskelse, rytme, grov- og finmotorikk. Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Få kunnskap om egen kropp og tilegne seg gode vaner innenfor helse og sunt kosthold. Respektere at alle er forskjellige. Opparbeide seg positive holdninger til uteliv i ulike årstider. Kunst, kultur og kreativitet Bli kjent med forskjellige uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Få mulighet til sansing, opplevelser, eksperimentering, tenkning og skapende virksomhet. Gjøre seg kjent med ulike typer materiell og teknikker innenfor formingsaktiviteter. Natur, miljø og teknikk Oppleve glede ved å være ute i naturen, få grunnleggende innsikt i miljøvern og samspillet i naturen. Lære om dyr og vekster som har betydning for vår matproduksjon. Bli kjent med ulike fenomener i den fysiske verdenen, og få erfaring med teknikk i lek og hverdagsliv. 16

17 Etikk, religion og filosofi Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell eller religiøs/livssynsmessig tilhørighet. Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner, samt tradisjoner knyttet til høytider i andre religioner/livssyn som er representert i barnegruppen. Nærmiljø og samfunn Oppleve å ha deltakelse i og påvirkning av barnehagens fellesskap, samt erfare at alle uansett alder og forutsetninger inngår i dette. Oppleve likeverd mellom gutter og jenter. Bli kjent med eget nærmiljø og historiske endringer. Få kjennskap og forståelse for ulike tradisjoner og levesett i samfunnet. Antall, rom og form Oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former. Bli kjent med ulike typer størrelser, former og mål ved å sortere og sammenligne. Lære enkle matematiske begreper. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Rammeplanen pkt

18 TRADISJONER, HØYTIDER OG MERKEDAGER Vi ønsker å ivareta og markere barnehagens tradisjoner, høytider og merkedager. Dette mener vi er viktig i forhold til kulturen vår. Vi vil markere: Fødselsdager Vi henger opp flagg ute. Barna lager tegninger eller fødselsdagskort til bursdagsbarnet. Den som har bursdag er med på å bestemme hva slags krone hun/han ønsker, og blir med på pyntingen av den. Bursdagsbarnet sitter på bursdagsstol i samlingsstund, og er med på å bestemme innholdet av denne samlingen. Vi spiser ved langbord. Barna velger mellom frukt, is, popcorn, makaroni og Mariekjeks denne dagen. Vi synger bursdagssang og sender opp «raketter» og svinger barna i været etter antall år de er. Den som har bursdag skal være i sentrum og føle at dette er «min» dag. Pepperkakebakedagen En dag i desember skal hele barnehagen lage pepperkaker. Vi deler barna inn i grupper på tvers av huset og baker sammen på Universet. Det skal ose av forventning og julestemning hele dagen. Advent Vi tar opp advent på tradisjonelt vis med tenning av adventslys, lager julegaver, leser og snakker om jula. Vi ønsker å skape en koselig førjulsstemning uten stress. Barna åpner julekalender og fra 1. desember starter nissen med å skrive sine hyggelige julebrev som vi leser opp i samlingsstunden. Hver fredag har vi fellessamling på Universet. Luciafeiring 15. desember feirer vi Lucia kl De to eldste jentene på huset er Lucia, og alle de andre store barna er terner og stjernegutter. Vi inviterer foreldre og søsken til feiring med lussekatter, saft og kaffe Julegudstjeneste Alle barnehagene i Kongsvinger inviteres til julegudstjeneste i Vinger kirke i desember. Dette er en kjempekoselig tradisjon hvor noen barnehagebarna fra en barnehage fremfører adventsvers og juleevangeliet. Vi tar buss frem og tilbake. Foreldrerådet spanderer julemiddag når vi kommer tilbake. Det er mulig å reservere seg fra å delta. Nissefest Nissefesten avholdes siste uka før juleferien. Barn og voksne kler seg i rødt og er nisser hele dagen. Vi har fellessamling, spiser nissegrøt, går rundt juletreet,og kanskje kommer nissen fra Holtberget til oss. De eldste barna går ut med nissegrøt for å være helt sikker på at han finner veien. 18

19 Fastelaven med fest I februar har vi fastelavensfest i barnehagen. Vi pynter huset og spiller musikk. Vi spiser fastelavensboller og pølser, og Slår katta ut av sekken. Barna skal selv lage sine egne kostymer. Vi ønsker å lage en progresjon i dette, barne på småbarnsavdeling lager et enkelt pannebånd i fine farger, og de store barna lager egne masker eller hatter. Veien blir til når vi går og kanskje barna vil trenge en t- shirt som matcher. Påskelunsj Torsdag før påske spiser vi påskelunsj. Vi baker påskeharer, dekker påskebord og koser oss. Sommerfest I juni har vi sommerfest med underholdning og grilling, der familie og venner blir invitert til noen timers hyggelig samvær. St. Hans Vi markerer denne dagen med å plukke markblomster og spise rømmegrøt. 19

20 SAMARBEID FORELDRESAMARBEID Et godt foreldresamarbeid er viktig, slik at vi kan gjøre en så god jobb som mulig. Derfor setter vi pris på å få tilbakemeldinger, både ros og ris. Vi ønsker et samarbeid basert på gjensidig åpenhet og tillit. I tillegg til den daglige kontakten har vi foreldresamtaler og foreldremøter. FORELDRERÅDET Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Dette er pålagt gjennom barnehageloven. Foreldrene velger 8 representanter, 2 fra hver avdeling, til foreldrerådsutvalget. Av disse velges det 2 representanter + 2 vararepresentanter til samarbeidsutvalget. SAMARBEIDSUTVALGET Samarbeidsutvalget er barnehagens øverste organ. Der behandles saker som budsjett, årsplan og andre saker som er aktuelle for barnehagen. Samarbeidsutvalgets sammensetning: - 2 foreldrerepresentanter - 2 ansattrepresentanter - 1 politiker BRUKERRÅD Kongsvinger kommune har opprettet brukerråd for alle barnehagene, både kommunale og private. Det består av en foreldrerepresentant fra hver barnehage. Vår representant er Ken Are Nytrøen. Brukerrådet skal ta opp felles saker for barnehagene, og de skal ha et møte med politikere og enhetsledere hver vår før budsjettarbeidet starter. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE Barnehagen har også andre samarbeidspartnere ved behov, Glåmdal PPS, barnevernet, helsesøster, musikkskolen og de ulike skolene i forbindelse med skolestart. Vi har også faste møter med Fagteam som består av representanter fra PPS, helsesøster og barnevern. Andre aktuelle samarbeidspartnere innkalles etter behov. 20

21 ANDRE ARBEIDSOMRÅDER FOR MARIKOLLEN BARNEHAGE Styringskort Alle enheter i Kongsvinger kommune skal utarbeide styringskort, Det vil si utarbeide egne målsetninger for følgende områder: Samfunn, tjenester, organisasjon og økonomi. Dette skal være i samsvar med Kongsvinger kommunes overordnede styringskort. Styringskort for Marikollen barnehage 2008 Overordna mål Kongsvinger handlekraftig regionsenter i vekst Mål Suksessfaktor Resultat 2011 Samfunn Befolkningsvekst Markedsføring av Marikollen barnehage Utarbeide hjemmeside i Web 2 innen 2008 Gi ut info.brosjyre om barnehagen til servicetorget, helsestasjon og på barnehagedagen innen mars 2008 Tjenester Et forutsigbart og godt tjenestetilbud Informasjon og dokumentasjon Godt foreldresamarbeid Brukerundersøkelsen, resultat bedre enn 4.0 Et godt arbeidsmiljø i en profesjonell organisasjon Lederskap og medarbeiderskap Videreutvikle kompetanse/kunnskap om Reggio Emilias filosofi som pedagogisk plattform og IKT Medarbeiderundersøkelsen, resultat bedre enn 4,0. På trivsel bedre enn 4,5 Kartlegge medarbeideres kompetanse og kunnskap om Reggio Emilias filosofi og IKT innen 2008 Sunn kommuneøkonomi Langsiktig og god økonomisk styring Fulle barnegrupper Ansvarsbevisste medarbeidere Regnskap = budsjett Antall barn/plasser = 100% Organisasjon Økonomi 21

22 Medarbeiderskap Marikollen barnehage er sammen med sosialenheten og Amundheimet barnehage tatt ut som pilotenheter for Utvikling medarbeiderskap. Målet med prosjektet er: Medarbeiderskap er å ta ansvar for sin relasjon til arbeidet, arbeidsplassen, sjefen og sine kolleger. Dette skal gjennomføres høsten 07. Deretter skal alle enheter i kommunen gjennomføre prosjektet. Miljøfyrtårn Høsten 07 skal barnehagen sammen med Marikollen skole starte arbeidet med å bli miljøsertifisert. Marikollen barnehage vil da bli den første kommunale barnehagen i Kongsvinger med miljøsertifisering. I skrivende stund vet vi lite om prosjektet, men vi ser på dette som en spennende utfordring.

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN 2014 2015 VÅR ÅPNINGSTID ER: 07.00 17.00 DERE FINNER OSS HER: Jørgen Dalesv 2, 2208 Kongsvinger Tlf. 62 80 86 90 Enhetsleder Liv T. Sutterud Mob. 979 50 267

Detaljer

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN 2015 2016 VÅR ÅPNINGSTID ER: 07.00 17.00 DERE FINNER OSS HER: Jørgen Dalesv 2, 2208 Kongsvinger Tlf. 62 87 41 95 Enhetsleder Liv T. Sutterud Mob. 979 50 267

Detaljer

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN 2012 2013 VÅR ÅPNINGSTID ER: 07.00 17.00 DERE FINNER OSS HER: Jørgen Dalesv 2, 2208 Kongsvinger Tlf. 62 80 86 90 Enhetsleder Liv T. Sutterud Mob. 979 50 267

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN 2013 2014 VÅR ÅPNINGSTID ER: 07.00 17.00 DERE FINNER OSS HER: Jørgen Dalesv 2, 2208 Kongsvinger Tlf. 62 80 86 90 Enhetsleder Liv T. Sutterud Mob. 979 50 267

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN 2016 2017 VÅR ÅPNINGSTID ER: 07.00 17.00 DERE FINNER OSS HER: Jørgen Dalesv 2, 2208 Kongsvinger Tlf. 62 87 41 95 Enhetsleder: Inger Leer Sandstad Mob: 97660616

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter

Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter Båsmo barnehage Ett hus, -mange muligheter 3-årsplan 2013-2016 Velkommen til oss. I denne årsplanen vil dere få et innblikk i hva vi som barnehage vil arbeide med gjennom de neste 3 årene. Årsplanen vil

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN 2011 2012 VÅR ÅPNINGSTID ER: 07.00 17.00 DERE FINNER OSS HER: Jørgen Dalesv 2, 2208 Kongsvinger Tlf. 62 80 86 90 Enhetsleder Liv T. Sutterud E-post: liv.sutterud@kongsvinger.kommune.no

Detaljer