06 BETONGKONSTRUKSJONER, PREFAB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "06 BETONGKONSTRUKSJONER, PREFAB."

Transkript

1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side Betongkonstruksjoner, Prefab 06 BETONGKONSTRUKSJONER, PREFAB.

2 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM ELEMENTARBEIDA: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag 1.4 Toleranser 1.5 Orientering om prefab. betongarbeida 2. L PREFABRIKERTE BETONGELEMENT 2.1 L71.1 Vegger 2.2 L71.2 Søyler 2.3 L71.3 Bjelker 2.4 L71.4 Dekker Generelt Hulldekkeelement Kompaktelement 2.5 Miljøklasser 2.6 Bygningsbrannklasse 2.7 Laster

3 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder Det vises generelt til Generelt om den bygningsmessige beskrivelsen, kapittel 10.1 Forskrifter, standarder. Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. For betongarbeidene gjelder: - "NS EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner" - "NS EN Utførelse av betong konstruksjoner" - "NS-EN Betong. Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar". 1.2 Tilbudets mengder Det vises generelt til Generelt om den bygningsmessige beskrivelsen, kapittel 10.2 Tilbudets mengder. 1.3 Prisgrunnlag Generelt Det vises generelt til Generelt om den bygningsmessige beskrivelsen, kapittel 10.3 Prisgrunnlag. Generelle utgifter i forbindelse med arbeid som arbeidsprosedyrer, protokoller, kontrollmålinger, utstikking o.l. er forutsettes innkalkulert i de enkelte poster med mindre de ikke er medtatt i Kapittel 01 Rigg og drift eller i egne poster. Hver tilbudspost og tilbudet i sin helhet er å forstå komplett inkl. alle omkostninger og tjenester som er nødvendige for å ferdigstille arbeidet i samsvar med underlagsmateriale i kontrakten. Det kreves høy kvalitet og jevnhet i leveransen og dette skal entreprenøren dokumentere i sitt tilbud ved å gjøre rede for sine prosedyrer for elementleveranse. Denne skal omfatte: betongproduksjon, oppspenning, avforming, lagringsforhold, transport og montasje. Entreprenøren skal i sitt tilbud utføre det arbeidet som er vanlig og nødvendig for å sikre en forsvarlig og komplett utførelse, selv om dette ikke er nevnt i detalj i beskrivelse eller på tegninger. Eventuelle tilleggsposter som dette måtte gi, skal spesifiseres av

4 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 06-4 entreprenøren i egne poster, se kap 200 Felleposter. Dersom dimensjoner endes etter at kontrakt er inngått, skal enhetsprisen for tilsvarende elementtype legges til grunn for avregning: Prisen endres pro rata i forhold til elementets vekt. Tilbudet omfatter: 1. Prosjektering og tegning. 2. Produksjon og lagring. 3. Varianttillegg. 4. Transport. 5. Nødvendige konstruktive og montasjemessige innfestningsordninger og innstøpninger 6. Montasje. 7. Ytelser som beskrive i Kap. 0 "Generell del" Tegninger, statiske beregninger og stabilitet Entreprenører utfører komplett prosjektering og tegninger av prefab. konstruksjoner. Det påpekes at de utleverte tegninger fra byggherren skal danne grunnlag for entreprenørens produksjonstegninger. Man må regne med ytterligere detaljering frem til entreprenørens oppstart med utarbeidelse av verkstedstegninger. Dette på grunn av videreutvikling av prosjektet med supplerende detaljtegninger fra byggherren samt utsparingstegninger fra tekniske fag. Entreprenøren skal gå gjennom tegninger og beskrivelser som leveres av byggherren og melde fra om evt. mangler som kan gi grunnlag for senere ulemper, risiko eller unødige kostnader. Entreprenøren står selv ansvarlig for at nødvendige produksjonstegninger foreligger i tide også for byggherrens egen kontroll. Alle statiske beregninger skal utføres i tråd med relevante Norske Standarder. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren oversende alle statiske beregninger for gjennomsyn og kontroll dersom dette kreves. Stabiliteten i bygningene ivaretas ved å benytte de plasstøpte sjakter/vegger i betong og evt. avstivningsdiagonaler i stål. Dekkeskivene, søyler og bjelker med innbyrdes forankringer er dimensjonert ut fra denne forutsetningen.

5 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 06-5 Elementene og innfestninger skal dimensjoneres av entreprenøren på grunnlag av egenlaster, masselast, snølast og nyttelast etter NS -EN1991-1/4 (laster er oppgitte i avsnitt 2.7). Entreprenøren pålegges å utføre kontroll og godkjenning av tegninger for utsparinger og hulltakinger. Alle knutepunkta mellom elementa skal utformes slik at vertikallastoverføringa skjer ved hjelp av prefab. konsoller, slisser/utsparinger i vegger, stålplater med bolteforbindinger eller oppleggsklakker på søyler/vegger. Sveiser for opptaking av vertikallast skal utføres i fabrikk/verkstad Kontroll. Dokumentasjon All betong og armeringsarbeid skal utføres i kontrollklasse, normal kontroll, i samsvar med NS-EN13670:2 samt etter påbud fra bygningskontroll, rådgivende ingeniør i byggeteknikk og kontrollør. Byggherren er ansvarlig for å utarbeide prosedyre for endringer i produksjonsgrunnlaget. Disse skal entreprenøren benytte i sitt arbeid. Entreprenøren skal nytte intern systematisk kontroll etter NS-EN 13670:2009+NA:2010 for sine arbeid. Det skal utarbeides kvalitetsplan. 1.4 Toleranser For tilvirkning og montering gjelder: NS-EN 13670:2009+NA:2010 pkt Toleranseklasse 1 for søyler, bjelker, dekker og vegger. For innstøpningsgods og utsparinger er tillatte avvik iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010, tillegg G. Toleransekrav for de plasstøypte konstruksjoner som er underlag for elementmontasjen, er toleranseklasse 1 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010. Innstøpningsgods er utført etter NS-EN 13670:2009 +NA:2010, med unntak av innstøpte korrugerte blekkrøyr, der tillatte avvik er ± 5 mm frå teoretiske akser.

6 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 06-6 Dersom det viser seg at utførte arbeid har større avvik enn de angitte toleranser, kan tiltakshaver forlange at entreprenøren for egen regning utfører de arbeid som er nødvendige for at konstruksjonene skal tilfredsstille krava. 1.5 Orientering om elementarbeida -

7 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side PREFABRIKERTE ELEMENT. 2.1 L71.1 Vegger Bærende og avstivende vegger forutsettes utført som dobbeltarmert kompaktvegg i prefab. betong i 200, 250 0g 300 mm tjukkleik. For prefabrikkerte trappesjakter skal det leveres betong med lys fargetilsetning. Det er føresett at elementa vert støypt i stålform med synlig side av element mot forskalingsforma, alternativt at elementa produseres i stående stålformer. Synlige festebraketter er ikke tillatt. Sveiseplater for innbyrdes sammenbinding skal ikke nyttes. Horisontale elementskjøter skal plasseres ved etasjeskillere. Vertikale skjøter skal plasseres i hjørne mellom elementa. Det forutsettes benyttet en utstøpt fugeløysing med omfaring og sammenbinding av skjøtarmering frå elementa inn i fugen. Alle elementskjøtene skal ha full skjær- og strekkapasitet, slik at den ferdige sjakta framstår statisk som en monolittisk plasstøpt konstruksjon. Entreprenøren skal utarbeide et forslag til elementinndeling og konstruktiv sammenbinding som skal førelegges byggherren til godkjenning før entreprenørens detaljprosjektering av elementa starter. I elementleveransen inngår nødvendig innstøypingsgods for innfesting av innvendige trapper, repos samt utvendige bjelker og dekker. Brannisolering for sikring av skjøter og knutepunkt innbyrdes mellom elementa og mot tilstøtende konstruksjonselement skal taskes med i einingsprisen for veggelementa. 2.2 L71.2 Søyler Generelt. Entreprenøren dimensjonerer og detaljerer alle søyler og oppleggsforbindelser (konsoller på søyler). Nødvendige innstøypingsplater er beskrevne og disse skal kontrolleres før innstøyping. Overflatene skal være glatte.

8 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 06-8 Alle bjelkehjørner skal ha ei avfasing på mm. 2.3 L71.3 Bjelker Entreprenøren vel selv om bjelkene skal utføres som forspent eller slakkarmert konstruksjon. Entreprenøren dimensjonerer og detaljerer alle bjelke- og oppleggsforbindelser, som konsoller på søyler, vegger etc, inkl. nødvendige innstøypingsplater. Bjelkene skal ha skjult opplegg på søyle- evt. veggkonsoll. Det presiseres at bjelkene skal ha ei god torsjonslåsing ved opplegg, samt ei god sentrering. Overflatene skal være glatte. Alle bjelkehjørner skal ha ei avfasing på mm. Brannisolering for sikring av knutepunkt mellom bjelker og tilstøtende konstruksjonselement skal tas med i einingsprisen for bjelkene, dersom de ikke er tekne med anna stad. 2.4 L71.4 Dekker Generelt Etasjeskiller er forutsatt å virke som stive skiver for overføring av horisontalkrefter til plasstøypt vertikale trappesjakt og veggskiver på plan 1-2. Opplegg for elementa samt all forankring mellom elementa innbyrdes og mellom elementa og de tilstøytende konstruksjoner er medtatt i post 05 Betongarbeid. Det som ikke er medtatt der skal medregnes i enhetsprisen i dette kapitlet Huldekkeelement Det vert i hovedsak nytta huldekkeelement i tykkelse 320 mm. Vedrørende utsparinger i hulldekkene vises det til pkt Elementa skal utføres med dreneringshull som skal tettes etter montasje. Tidspunkt for tetting skal avtales med byggherren. For å unngå utilsikta overhøgder skal oppspenningen av dekkene styres slik at dekka i ferdig montert tilstand ligg med en beregnet pilhøyde mtp. oppbøyning på max. 10 mm. Hulldekkeelement som ligger parallelt med stålbjelker skal sammenbindes konstruktivt for å unngå oppsprekking i skjøten Kompaktelementer Det skal nyttes 265 mm kompaktelement som

9 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 06-9 erstatning for hulldekke i de soner som krev ekstra forankringskapasitet mellom dekkeskiver og avstivende sjakter 2.5 Miljøklasse Alle betongelement skal dimensjoneres iht. kloridinnholdklasse Cl 0,4. Det skal regnes med eksponeringsklasse og bestandighetsklasse som angitt i den tekniske beskrivelsen for de enkelte komponenter. Der anna ikke er angitt skal minimum nyttes bestandighetsklasse M60. Sulfatbestandig sement skal ikkje nyttes om anna ikkje er sagt. 2.6 Bygningsbrannklasse Bygningene skal oppføres i bygningsbrannklasse 1 Krav til brannmotstand er R Laster (utover elementenes og bæresystemets egenvekt) Som vist på tegninger

10 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side Fellesposter prefabrikerte betongkonstruksjoner LW Levering og montasje av betongelementer Supplerende post. Entreprenøren skal her medta evt. spesifiseringer og suppleringer som anses som kostnadsbærende som er angitt i Kap 100 Orientering om arbeida, pkt 1.3 Prisgrunnlag. RS AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Prosjektering og tegninger Komplett prosjektering av egne konstruksjoner. Entreprenøren skal selv vurdere de enkelte elementdimensjoner. Dersom entreprenøren ved sin beregning av konstruksjonene har behov for å endre de oppgitte dimensjoner eller løsninger, skal han snarest gjøre byggherren oppmerksom på dette, da det kan ha betydning for planløysning og detaljer. Slike eventuelle endringer skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal kontrollere RIB-planer og påse at nødvendige forankringer for prefabrikasjonen er ivaretatt. Prebap skal oppgi behov for innstøpte sveiseplater, forankringsbolter og skjøtarmering etc. for innstøping. Dersom det er behov skal entreprenøren utarbeide planer for innstøpte sveiseplater, forankringsbolter og skjøtearmering som skal oversendes til utførende entreprenør for de plasstøypte betongarbeida. Entreprenøren utarbeider nødvendige plan-, snitt- og detaljtegninger av konstruksjonene som skal oversendes byggherren til kontroll. Denne kontrollen medfører

11 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side ingen reduksjon av entreprenørens ansvar etter NS 3420 og Kontraktsregler. På grunnlag av entreprenørens kompletterte og godkjente tegninger skal entreprenøren utarbeide nøyaktige produksjonstegninger for samtlige elementer. Entreprenøren skal ikke sette i gang sin tegningsproduksjon for produksjon av elementer før etter nærmere avtale med byggherren og etter at alt relevant prosjekteringsgrunnlag foreligger hos entreprenøren. Entreprenøren må i sin produksjonsplanlegging legge inn tilstrekkelig tid til byggherrens kontroll, slik at evt. korreksjoner og endringer kan innpasses i entreprenørens framdrift. Entreprenøren utfører statiske utregninger for hvert enkelt element. Stabilitetsutregninger for hele konstruksjonen er ivaretatt av byggherren. Opptredende laster viderebringes til entreprenøren hvorpå han må påse at laster tas opp av dekkeskiver, vertikale veggskiver og kryss etc. Dette innbefatter også å dimensjonere slisser, fuger og forankringer som er nødvendig for å oppnå tilstrekklig stabilitet. Det vises ellers til kap Orientering om arbeida, pkt 1.3 Prisgrunnlag. Rund sum RS

12 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side LWA Levering og montasje av betongelementer Produksjon Produksjonskontroll følgjer reglene under kapittel L i NS 3420 og NS Byggherren skal ha mulighet til å ta stikkprøver av betongen, samt gjennomgå fabrikkens protokoller. Byggherren skal ha mulighet å godkjenne leveransene før transport frå fabrikk. Dette gjelder spesielt med omsyn på overflater. Element som har vært utsett for feil eller skade av betydning for statiske funksjoner eller for utseende i ferdig konstruksjon, skal ikke monteres uten etter spesiell tillatelse fra byggherren. Dette gjelder også element som er blitt reparert for slike feil eller skader. De elementa som ikke tilfredsstiller de oppsatte kvalitets- og utseendesmessige normer, skal straks skiftes ut med nye feilfrie element. Dette skal gjøres uten kostnad for byggherren, og uten at dette gir grunn til endring av framdriftsplanen. Eventuelle utbedringer pga. feil i utseende i elementets synlige overflate skal utføres med grunnmaterialet. Alle utbedringer skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal garantere at leverte element er uten skjulte feil og mangler. Det blir sett på som en mangel dersom elementene skifter farge, slår sprekker, forvitrer eller på annen synlig måte endrer seg. Det forutsettes at all produksjon foregår ved same produksjonssted slik at elementene i størst mulig grad blir like med tanke på kvalitet av utføring og materialer. Eventuelle avvik i samband med ovenfornevnte må framlegges for byggherren til godkjenning. Det vises ellers til kap Orientering om arbeida, pkt 1.3 Prisgrunnlag. RS

13 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side LWA Levering og montasje av betongelementer Varianttillegg Det blir ikke tillegg for varianter for de angitte konstruksjonselementa for forhold som skyldes senere endringer i tegningsgrunnlaget. Posten angir sum som innbefatter antall varianter ved den prosjekterte løsningen. RS LWA Levering og montasje av betongelementer Lagring Forsvarlig lagring og nødvendig tildekking gjelder på byggeplass så vel som på fabrikk. Eventuell nødvendig beskyttelse, tildekking o.a. av elementer etter montasje er entreprenørens ansvar inntil leveransen er overtatt av byggherren. Entreprenøren skal evt. gi komplette retningsliner for ivaretagelse av de ferdig monterte elementa. Lagringsplass skal avtales med byggherren. RS

14 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side LWA Levering og montasje av betongelementer Montasje Posten omfatter komplett montering inklusive alt kranarbeid. I monteringa inngår også: - Sveisearbeid, fastinjisering eller fastbolting m.v. for fullstendig feste av elementa. Sveiseforbindelser for opptaking av vertikallast fra dekker og bjelker skal være utført i verkstad/fabrikk. Innstøpte hylser/stålplater/bolter i underliggende plasstøpte konstruksjoner er medtatt i andre kapitler mens stålleveransen er medtatt her. - Løse fester, evt. ekstra armering som er nødvendig for sammenføyning av elementene og forankring av disse. - Utstøping av fugene i dekkeelementer. - Spesielle arbeider som skal ivareta brannkrav, tetthet mv. skal være inkludert i einhetsprisen for elementa. Konstruksjonene må sikres tilstrekkelig stabilitet under montasjen, eventuelt ved hjelp av provisoriske avstivninger, "drengestriper" etc. Entreprenøren må angi og koste det innstøpningsgods som er nødvendig i de plasstøypte konstruksjonene for å ivareta denne sikringen. Det presiseres at dekkene statisk skal virke som stive skiver. I samband med montasjen må entreprenøren gjøre seg kjent med forholda på byggeplassen (tilkomst, transportveger, tilrigging og lagringsplass m.v., samt kjøreveg for mobilkran). Innstøpningsgods i plasstøpte konstruksjoner for festing og forankring av elementa i denne entreprisen skal kontrolleres i god tid før prefab. montasje slik at evt. korrigerende tiltak kan utføres. RS

15 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side LWA Levering og montasje av betongelementer Innstøpningsgods Entreprenøren skal ta med i enhetsprisene alle nødvendige konstruktive forbindelser for elementas sammenføyning. Festeprinsippa og detaljene skal drøftes med byggherren før endelige arbeidstegninger vert utarbeida. Stålelement som er eksponert (ikke innstøypt), skal rengjøres for rust og korrosjonsbeskyttes iht. sonekart for korrosivitetsklasse. Videre skal sveiseplater/innstøypingsbolter leveres til utførende betongentreprenør for innstøping i plasstøypte fundament, ringmurer og vegger. Krav til arbeidet og konstruksjonene, sjå punkt 2 P1 Stålkonstruksjoner. RS LWA Levering og montasje av betongelementer Utsparinger For å tilfredsstille krava til framtidig fleksibilitet skal alle huldekkene oppdimensjoneres slik at det vil være mulig å kappe inntil et steg (kabelgruppe) i kvart element med forbehold av dekkets kapasitet for de dimensjonerende laster. I samband med uttegning og produksjon av de enkelte element skal entreprenøren innpasse nødvendige utsparinger for tekniske installasjoner som rør, ledninger, sluk m.v. på grunnlag av utsparingstegninger frå byggherren. Som grunnlag for utsparingene skal det benyttes entreprenørens montasjeplaner der plassering av spenntau er tegnet på et eige lag, slik at resterende kapasitet kan kontrolleres og plassering av utsparingene evt. kan justeres etter nærmare avtale med byggherren. RS

16 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side Frittbærende dekker Frittbærende dekke over plan 00 Frittbærende dekke av prefabrikkerte hulldekker over plan 00, mellom akse 1-4. Hulldekker bæres av stålbjelker og har opplegg på oppleggshyller på betongvegger. Miljøkrav for hulldekker: Eksponeringsklasse XC1. Brannkrav R30. Tegningshenvisning: Dekke over plan 0, del 1, tegn.nr. B

17 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side LW4.112A DEKKE AV BETONGELEMENTER ELEMENTTYPE: HULLDEKKE UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Akse 1-2 / A-2,0m-J og akse 2-3 / A-2,0m-K Prosjektering: Eksponeringsklasse XC1. Brannkrav R30. Dekke av prefabrikkerte betongelementer skal dimensjoneres av leverandør etter gjeldende godkjende Eurocode-standarder. Av hensyn til fremtidige utsparinger skal hulldekkeelementene generelt utstyres med minst to spennkabler mer enn statisk nødvendig. Dekke av prefabrikerte betongelementer skal virke som stiv skive for overføring av horisontale krefter til avstivende vegger. Høydeavvik på hulldekker skal minimeres. Utstøping av 15mm selvutjamnende mørtel på dekker av betongelementer er medtatt i underkapittel Dimensjon: HD265 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse: Alle hulldekker skal opplegges på neopren ved opplegget og det skal sørges for at drenshull er åpne i byggefasen, slik at vann ikke blir liggende inne i hullene. Alle dekker av prefabrikerte betongelementer skal virke som stiv skive for overføring av horisontale krefter til avstivende vegger og sjakter. Dekkeskiver og forbindelser til avstivende vegger skal utføres slik at det ikke kan forekomme skadelige sprekker på grunn av krefter fra vind, temperatur, svinn, kryp, setninger og lignende. Alle fuger skal utstøpes, og det skal utstøpes tett langs render mot vegger og bjelker. Inkl. nødvendig utstøpning over bjelker. Skjøtjern og randarmering skal være inkludert. Alle nødvendige kostnader for å ivareta ovenfortående krav skal inkluderes i enhetspris. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Areal m 2 411

18 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side UTSPARING I DEKKE. Utsparing mellom akse 2 / E-I og 3 / J-K Herunder skal medtaes alle kostnader for etablering av utsparing bxl=500x2520mm og bxl=900x1600 som vist på tegn.nr. B Inkludert nødvendig stålforsterkning i form av vogge eller likeverdig. RS

19 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side Frittbærende dekke over plan 01 Frittbærende dekke av prefabrikkerte hulldekker over plan 01, mellom akse 1-4. Hulldekker bæres av stålbjelker og har opplegg på oppleggshyller på betongvegger. Miljøkrav for hulldekker: Eksponeringsklasse XC1. Brannkrav R30 Tegningshenvisning: Dekke over plan 1, del 1, tegn.nr. B

20 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side LW4.112A DEKKE AV BETONGELEMENTER ELEMENTTYPE: HULLDEKKE UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dekke mellom akse A+-J+/3-4. Lokalisering: Akse 2-3 / A-2,0m-K Prosjektering: Eksponeringsklasse XC1. Brannkrav R30. Dekke av prefabrikkerte betongelementer skal dimensjoneres av leverandør etter gjeldende godkjende Eurocode-standarder. Av hensyn til fremtidige utsparinger skal hulldekkeelementene generelt utstyres med minst to spennkabler mer enn statisk nødvendig. Dekke av prefabrikerte betongelementer skal virke som stiv skive for overføring av horisontale krefter til avstivende vegger. Høydeavvik på hulldekker skal minimeres. Utstøping av 15mm selvutjamnende mørtel på dekker av betongelementer er medtatt i underkapittel Dimensjon: HD265 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse: Alle hulldekker skal opplegges på neopren ved opplegget og det skal sørges for at drenshull er åpne i byggefasen, slik at vann ikke blir liggende inne i hullene. Alle dekker av prefabrikerte betongelementer skal virke som stiv skive for overføring av horisontale krefter til avstivende vegger og sjakter. Dekkeskiver og forbindelser til avstivende vegger skal utføres slik at det ikke kan forekomme skadelige sprekker på grunn av krefter fra vind, temperatur, svinn, kryp, setninger og lignende. Alle fuger skal utstøpes, og det skal utstøpes tett langs render mot vegger og bjelker. Inkl. nødvendig utstøpning over bjelker. Skjøtjern og randarmering skal være inkludert. Alle nødvendige kostnader for å ivareta ovenfortående krav skal inkluderes i enhetspris. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Areal m 2 175

21 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side Innvendige trapper Trapp mellom akse X1-X2/Y1-Y2 Prefabrikkert hovedtrapp i betong. Miljøkrav for trapp: Eksponeringsklasse XC 1. Bestandighetsklasse M60. Fasthetsklasse B30. Brannkrav R30. Tegningshenvisning: Skjema innvendig trapp, tegn.nr. A LW TRAPPER AV BETONGELEMENTER UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 TRAPPEUTFORMING: 180, TO RETTE LØP MED MELLOMREPOS TRAPPELENGDE: HEL ETASJE OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET FOR FLISER/BELEGG Trapp fra plan 00 til plan 01. Lokalisering: Trapp ved vestibyle Prosjektering: Inkludert Etasjehøyde: 3700mm Antall trinn: ca 18 Bredde: sjakt bredde 4,5m Høyde opptrinn: o =185mm Dybde inntrinn:i = ca 283mm Detaljutforming: Innfesting: I plasstøpte betongvegger og dekke. Teleskopsløsnig i vegger medtas Type trappeelement: betongelement Detaljutforming: Se tegning fra ARK Belastningskrav: 4,0 kn/m2 Andre krav: Nei Antall trapper stk 1

22 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side LW TRAPPER AV BETONGELEMENTER UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 TRAPPEUTFORMING: 90, TO RETTE LØP MED MELLOMREPOS TRAPPELENGDE: HEL ETASJE OVERFLATEBEHANDLING: UBEHANDLET FOR FLISER/BELEGG Trapp fra plan 01 til plan 02. Lokalisering: Trapp ved vestibyle Prosjektering: Inkludert Etasjehøyde: 3450mm Antall trinn: ca 17 Bredde: sjakt bredde 4,5m Høyde opptrinn: o =185mm Dybde inntrinn:i = ca 283mm Detaljutforming: Innfesting: I plasstøpte betongvegger og dekke. Teleskopsløsnig i vegger medtas Type trappeelement: betongelement Detaljutforming: Se tegning fra ARK Belastningskrav: 4,0 kn/m2 Andre krav: Nei Antall trapper stk 1 Sum Kapittel 06 Betongkonstruksjoner, Prefab:

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Dr. techn Kristoffer Apeland AS Prosjekt: 4850 Stavanger Forum Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dr. techn Kristoffer Apeland AS Prosjekt: 4850 Stavanger Forum Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 4850 Stavanger Forum Side 08-1 08 KONSTRUKTIVT TØMRERARBEID K204 08.20 Generelt I DETTE KAPITTEL ER MEDTATT: Fagverk type 1. Horisontale fagverk. Limtrebjelke. Søyler. GENERELT Dette kapittel

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 07-1 07 Stålkonstruksjoner 07.1 DETTE KAPITTEL - stålarbeider for bæresystem søyler bjelker avstivende fagverk tilhørende detaljer. 07.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning...

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning... Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Fasadekledning... 02-1 Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift

Detaljer

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM igur B 8.10. Kombinasjon av skiver og rammer. a) Utkraget skive b) Momentramme ) Kombinasjon igur B 8.11. Eksempel på ramme/ skivekombinasjon Hovedramme igur B 8.12. (Lengst t.h.) Kombinasjon av rammer.

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg.

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. Prosjekt: Langset Skole Side: 07-1 07 Stålkonstruksjoner GENERELT Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. For prisgrunnlag og målereglene gjelder

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER B18 TRYKKOVERFØRIG I FORBIDELSER 201 18.1 VALG AV MELLOMLEGG Bjelker : t = 6 10 mm (enkelt) Stål: t = 6 10 mm (enkelt) Plast: t = 4 mm (dobbelt) Brutto oppleggslengde (betongmål): av stål: l 150 mm Andre:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Orientering Kapitelet omfatter levering og

Detaljer

INNHOLDFORTEGNELSE. 1. Orientering om prosjektet. 2. Tekniske krav og bestemmelser. 3. Teknisk beskrivelse

INNHOLDFORTEGNELSE. 1. Orientering om prosjektet. 2. Tekniske krav og bestemmelser. 3. Teknisk beskrivelse INNHOLDFORTEGNELSE 1. Orientering om prosjektet 1.1. Generelt 1 1.2. Omfang 1 2. Tekniske krav og bestemmelser 2.1. Generelt 3 2.2. Teknisk forskriftskrav 3 2.3. Lastforutsetninger 3 2.3.1. Generelt 3

Detaljer

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

8.2.6 Supplerende informasjon

8.2.6 Supplerende informasjon 128 A8 PROSJEKTERING MED BETONGELEMENTER Lask a) Strekkbånd på dekket b) Strekkbånd i bjelken c) Utstøpninger ved elementender d) Strekkbånd på opplegget e) Forankring til gavl 8.2.5 Rassikkerhet Et bygg

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 Nye Molde sjukehus NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 2 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER...2 2.1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN...2 2.2 PÅLITELIGHETSKLASSE OG KONTROLLKLASSE...2 2.3 BESTANDIGHET

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

Økonomisk og miljøvennlig

Økonomisk og miljøvennlig din leverandør av hulldekker vi reduserer byggetiden Økonomisk og miljøvennlig Økonomisk og miljøvennlig Stor spennvidde variert bruksområde Hulldekkets maksimale spennvidde er ca. 17 meter og anvendes

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side OVB-9 07 07.22 07.22.1 07.22.2 STÅLARBEIDER Bæresystemer PB1.322A FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER Masse kg 6443,80 Lokalisering: Inkluderer oppsveiste fagverk i takkonstruksjon. Profil/dimensjoner:

Detaljer

b) Skjult betongkonsoll med horisontalfeste d) Stålkonsoll med horisontalfeste

b) Skjult betongkonsoll med horisontalfeste d) Stålkonsoll med horisontalfeste 328 14.4 FASADEOPPLEGG PÅ SØYLER OG DEKKER I figurene C 14.14 og C 14.15 er vist noen vanlige løsninger. Disse dimensjoneres som plant opplegg på grunnmur. Elementene settes vanligvis på innstøpte ankerplater

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter.

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter. 4.1 Funksjonsbeskrivelse byggeteknikk - RIB 4.1.1 Generelt Det er utarbeidet arkitekttegninger og kravspesifikasjon. Det er opp til anbyder å foreslå alternative løsninger til de som er vist på tegning

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon.

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon. Lydgjennomgang En funksjonsriktig fuge uten luftlekkasjer vil i alminnelighet være tilstrekkelig lydisolerende Det vises til bind E for mer utfyllende opplysninger 163 FUGETYPER I betongelementbygg forekommer

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato:

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: Dokumentplan Oppdragsgiver: 215942 Prosjekt: Gand videregående skole Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.2013 Prosjektnr: 215942 f = fullformattegning n = nedfotografert fra A1/A0 til A3/A2 Dok.nr. Tittel

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Kravspesifikasjon 28-05-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03 Prosjektering

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2512 Utstedt: 11.09.2007 Revidert: Gyldig til: 11.09.2012 Side: 1 av 5 Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc BSF og BCC bjelkeforbindelser

Detaljer

4026 SØLVBERGET OMBYGGING AV KINOSENTERET

4026 SØLVBERGET OMBYGGING AV KINOSENTERET BESKRIVELSE Prosjekt: 4026 SØLVBERGET OMBYGGING AV KINOSENTERET Emne: Ny ståltrapp i akse akse H-J/14-15, plan 1-4. Utført av: Geirmund Barsnes Lund+Slaatto Arkitekter AS ARK Dato: 03.04.2012 GENERELLE

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM for inngåelse av kontrakt om:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM for inngåelse av kontrakt om: KONKURRANSEGRUNNLAG for inngåelse av kontrakt om: Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM1 08-12-14 1. GENERELT Dette dokument inneholder suppleringer og endringer i forhold til

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret Dimensjonering av fleretasjes trehus Harald Landrø, Tresenteret Mange takk til Sigurd Eide, Treteknisk Rune Abrahamsen, Sweco Kristine Nore, Moelven Massivtre For bruk av bilder og tekst som underlag til

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 07.22.1 Beskrivelsen i dette kapittel er satt opp i samsvar med NS 3420, utgave 4, 2... Beskrivelsen i dette kapittel er satt opp i samsvar med

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer