Kapittel(1:(En(ekte(McCoy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel(1:(En(ekte(McCoy"

Transkript

1 Kapittel1:EnekteMcCoy Deredfrakapitalenvedmorgengry,menforkeiserenssoldaterkjentesdetutsomdehadde sittetpåhesteryggenienevighet.flestepartenavdemvarunge,nyutdannedeogutenerfaring. Etmindretallhaddeværtutenforhovedstadensbymurer,endafærreutenforhjemlandet.De fulgteengjørmetvegnordover.eneldregeneralledetfølget.medstødigehenderførtehanden svartekrigshestensininnidetkaldelandetwerthaft.bakhamskrangletdetavvogner, klagendesoldatersukkethøylyttoghestehovertraffbakkenmedhøyesurklelyder.ivognene sattflyktninger.tretteogutsultede,avalleneoriasraser.flyktningerfraenkrigsomikke eksisterte,enda. Jolengrefølgetavsoldaterogflyktningerred,destokalderebledet.Surklingenbleerstattetav tommedunk.selvomdetvartidligpåhøstenvarjordenfrosseninord.deyngsteav Kompanietssoldaterstirretmedvidåpneøynepåsnøensomdalte.Forgeneralenvardetikkeet nyttsyn.werthafttilhørtekontinentetsnordhregion.inordruvetdemajestetiskemarofjellene oversmålandsbyeroggråsteinbyer.ienavdisselandsbyenesattenungjentemedravnsvart hårogrødereøyneennsoldateneskapper,ogkikketutoverdetroligelandsbylivet.slikså VensineneavWerthaftut.Devardenkorteogflittigemenneskerasensomihundrevisavår haddekaltdettesprengkaldelandethjem.selvomderesbeskjednehøydegjordedemliteegnet somsoldater,lagdeingenrasebedrestålenndem.ståletblekaltvensinstålogvardetletteste ogkraftigstemetalletiheleneoria.takketværesmedendirkmccoyifjerntidsregningkunne helekontinentetdranytteavdetetterspurtestålet. Vensinjentatilhørteakkuratdenneklanen.TrixelianneMcCoyellerTrixMcCoy),datterav NaminaMcCoyogBlessterFhuler.Deresandrebarnogførstedatter.JonervarMcCoygårdens arvingogstolthet.hanvartoåreldreennsinfemtenårgamlesøsteroghalvannethodehøyere. TornadoenfraFersinblehankalt.DettetilnavnetvarlikekjentikapitalenWermilonsomi hjembygdafersin.jonervarfliktilabsoluttalt.dahanvaråtteårsmiddehansittførste langsverd.innbyggerneifersinhaddekaltdetetunderverkavetstykkestål.dettesverdetble solgttilenavkexhstyretskommandanterfortjuegullwermiler,ensaftigpris.trixvarseksårpå dentiden.hunsåhvordanforeldrenehennesvarstolteavjoner.medsorgihjertetavlahunet stilleløftetilsegselv.uansetthvaskullehunprøveåovergåjoner.denesteårenebledette løftetdrivkraftenhennes.uansetthvatornadoenfrafersingjorde,villetrixgjøredetsamme. NåvarTrixeldreogloavdetbarnsligeeden.Uansetthvahungjordefeilethunmiserabelt.Det haddeikkenoeåsiomhunlahjertetogsjelenidet,forjonervillealltidværebygdasstolthet. DaJonerfyltesyttenår,ogifølgelovenvarvoksen,drohanfraMcCoygårdenogFersin.Han haddeeneventyreresvillskap,akkuratsomtrix.detlåikkeienvensinsnaturåforlate

2 familien,spesieltikkeimccoyklanen.detblesagtatdetikkevarnoeenmccoyverdsattemer ennfamilie.jonervarintetunntak.hanvarvilligtilåofrealtformccoyætta.detvarderforhan forlotfersin.trix'farvarikkeavmccoyfamilien.hantilhørteenavkaltsførsterangsfamilier, Fhuler.MorenvarderimotenfullblodsMcCoy.DadetblekjentatenandrerangsMcCoygiftet segmedensimpelfhulerbleheleslektavanæret.jonertoksegsånæravdenneydmykelsenat hanforlotwerthaftforådrautpå''eventyr''.trixbadoggråtomåfåværemed,mendetvar håpløst.hunmåttevente.foråsviavlitttidmenshunventetpåsyttenårsdagenlestehun GrainardOufhalkseventyrbøker.GrainardvareneventyrerfraLydiania.HansEventyrerens) Guide)tilHserievarTrix'favorittlesestoff.Omkveldenesatthuninnepåværelsetsittoglesteside oppognedmedbeskrivelseravalleneoriasland,folkeslagoglandskap.baretankenpååseden rødeørkenenivest,byenavkvartsiøstogalvebyeneisørvarforførende. Trixreistesegfrasteinenhunsattpå.Bakenhennesbegynteåblikald.Detvarhøstogfrosten haddebegyntogsattsegibakken.væretveksletmellomregnogtorden,ogiskaldeskyfrie netter.bygdavarrolignokidag.densistetidenhaddefølgermedsoldaterriddgjennompåveg tilkalt.kaltvarenavwerthaftstobyer.byenlåendagsmarsjunnatempeletøverstifersin. KaltvarnoeavdetmestspektakulæreTrixnoenganghaddesett.Steinbyenvarbygdiravinen somdeltemarohfjellkjedenogskarvafjell.detvarsomomdenneravinendelteverdenito.påen sidevarskarvafjellssnaufjellogpådenandresidenruvetmarosnådeløsetopper.fersinvar bygdvedfotentildenordligstebergeneimaro. IFersinboddedetomlaghundrepersoner.Trixkunnenavnenepåallesammen.Isentrum,ved hønefarmen,boddefamilienzhaler.herrogfruzhalerhaddetresønnerogendatterpåtrix' alder.hunhetamandaoginteressenehennesvarsying,broderingoghusstell.detremest kjedsommeligeaktivitetenepådetteplanet,ettertrix'mening.trixgikkbedreoverensmed familiensgutter.zhalerfamiliensyngstesønnvarsekstenår.raykhethan.sammennoen soldaterfrabygdasvakttårn,jonerogfredrickprestavzevrikhgard,haddehanorganisert bygdassverdkampkurs.trixvardenenestejentasomdeltok. Kursetfantsteditempelgården.DenlålikebakKexHStyretsblåvakttårn.DetvarhitTrixnåvar påveg.hunløpmellomdesmåtømmerhusene.deflestefamilieneifersinvaravførsterangog haddederforikkerådtilstore,flottegårder.deenesteunntakenevarzhalerhklanensgårdog denavsidesliggendemccoygården. Detbegynteåmørkne.Deungesoldatenegikkrundtogtentefakler.Allevarkleddiskinnende brystplater,mørkekapperavullogstøvleravlær.altiforskjelligblåhnyanser.blåvartrix' favorittfarge,menhunkunneikkefordradengufnefargenpåmånehimmelen.hunelsketden blåfargenhavetutenforverdenshorisonthadde.jonerhaddeengangfåttblittmedengruppe

3 KompaniHsoldatertilWermilon.Dahankomtilbakebeskrevhanstrendersomvarlikegylne somselvewermilon,byenavgull. DaTrixkomtiltempelgårdenvartreningenalleredeifullgang.DetoyngsteZhalerguttene sparretmotjonaskretz,enfjortenåringsomveivetmedetsverdberegnetforenvoksen.trix ristetpåhodet.etsmilformetsegommunnenhennes.hendenehendesfantdetkaldestålet. Sverdetvarikkestortlengreennenbrødkniv,menhunhaddelagetdetselv.Etstørresverd villehemmethenne.trixvarkortforalderen.selvomvensinervarkjentforderesbeskjedne høyde,vartrixbare145centimeter,menshennesjevnaldrenevar10centimeterhøyere. MedståletisverdarmengikkhunmotZhalerbrødreneogKretzgutten.MaxwellogRaykvendte oppmerksomhetenmottrix. «ErdetdegTrix.Burdeikkeduværtinnitempeletmedrestenavjentene.Amandafortalteatde skullelærekorsstingikveld,»glistemaxwellzhaler.trixgikkrettmotham.medetlettsving medsverdetfaltmaxwellsbladibakken.bådejonaskretzograykzhalernikketimponert. «JegvissteikkeatKexHStyrettokinnsveklinger,»saTrix.MedsverdetpektehunpåMaxwells skinnendesverd,somnålåpåbakken. «Styrettarinnalledekanfå,»saRayk.RaykvarethalvthodestørreenMaxwell.Skuldrenehans varbredereoghanskjultedetglattbarbertehodetunderenpelslue.selvomraykvaryngstav Zhalerguttene,varhandyktigereogsmartereennbådeMaxwellogKnut. «Detvarsikkertderforderesbrorkominn,»saTrixhånende.Maxwellspentekjeven.Dahan varyngrevarhanvoldelig.endagfantforeldrenehamihønefarmen.derhaddehanknekt nakkentiltihøner.etterdetblehansendttiltempeletforåblienmunk.treningengikkikkeså bra,mendetfikkstaggettemperamentethans. «Ikkesnakkomfamilienmin,Fhuler,»Maxwellspyttetnavnetsomomdetvargift.Raykhimlet medøyneneogkretzryggetunna.denpusletefjortenåringenhaddeingentingågjøreiet slagsmålmellomrabiatemaxwellogtornadoenssøster. IstedeforåangripeslappTrixsverdetpåbakken.Derettergjordehunnoehøystuventet.Hun trakkoppermetpådentykkebjørneskinnskåpenogvistefremetstortfødselsmerke.detvar blåttogformetsomenambolt.hverenestemedlemavmccoyfamilienbaretidentisk fødselsmerkepåoverarmen.morhaddefortalthennehistorieromathverklansombaretslikt merkehaddekraftigemagiskekrefteridem.detskullevisstnokbareværeetparslikefamilieri Neoria.Trixvissteatdettebarevarvåsogrøverhistorier,mendetvarlikevelfintåhadette merket.detvarettegnpåtilhørighet.hunvarenmccoyavfersinsomsinmor,brorogonkeli Kalt.

4 «Ikketerghenne.VivethunerdyktigereenndemMenigZhaler,»saenmannsstemmebakdem. Stemmensnakketienpussigdialekt.SliksomTimoleieneiKexsnakket.Enfinereformav allmennspråket.allesnuddesegogsåpåentynnguttmedpiggete,fetthår.hanvarkleddi skinnstøvlerogenbesynderligasurblåskinnplatepåbrystet.rundthalsenhaddehanengrå revepels.guttenhaddesvartdunpåhakenogetstygtkryssformetsårgjennomdethøyre øyenbrynet.detvarfultavpussoggrønnvæske.dettevarvincentsladejr.acekaltealleham. Bygdasnarr.Hverdaggjennomgikkhanenjulingutenmake. «Snakkerdutilmeg?»rasteMaxwell.Hanhuketsegnedoggrepsverdethannettoppmistet. Trixkjenteigjenstålet.DetvarsmiddavKennthfamilien. «Hvemellersskullejegsnakkettil?»svarteAcefryktløst.Selvhaddehanikkenoesverd.Det enestehankunnebeskyttesegmedvardebittesmånevene,oggudenevissteatdevar ingentingmotrabiatemaxwellshugg. EnringavtilskuerehaddesamletsegrundtTrix,Rayk,MaxwellogAce.AtAcebleangrepetvar ikkeennyhet,menhanhaddealdriblittbanketavmaxwellfør.rayksluttetsegtiltilskuer ringen.sågikkmaxwelltilangrep.acevarikkegrasiøs,menhanklarteåskvetteunnazhaler guttenshugg.guttenmedarretryggetfrarabiatemaxwell.tilslutttraffhandenkalde murveggentiltempelet.hankikketopp.overhanvarenstatueavzevrikhgard,eventyrernes Gud.AcesansiktsuttrykkvaridentiskmedGudensavslappedemine. «Jegburdetattmegavdetøyetdittførbetennelsengjørdetfordeg,menjegvilhellersedeg lide,»samaxwellnestenuhørlig.likeførhanskulletilåsnusendteaceenspyttklysemidti ansiktethans.dettevardråpen.nåvarhandenmaxwellsomhaddedrepttihønsformoro.med etdyriskbrølsvingtehandetskinnendesverdetoverhodet.acedukketiakkuratrettøyeblikk. Kampenvarigangigjen. Folkemengdenheiet.Maxwellsnavnblesunget.Nåkomogsåjenteneut.AllesmiltetilMaxwell ogloavace.hanvarnykommeren,enutlending.acehaddeingenplassifersin. AcevaroverraskendeflinktilådukkeunnaMaxwellsbrutaleangrep.Beggebegynteåblislitne. IkkeoverraskendefaltAceførst.LikeførMaxwellskullesetteinndødsstøtethørtesenhøyrøst. «Hvaermeningenmeddette?»Plutseligvaralleborte.AllebortsettfraAce,Maxwell,Raykog Trix.Trepersonerkomgåenderettmotdem.ImidtengikkeneldreVensin.Hanvarskalletog despisseørenehansvarblåavfrost.dettevarfersinsenesteprest,fredrick,prestavzevrikh Gard.Hanvarkleddienenkelkappe,ogrundthalsenhaddehanenamulettmedZevrikHGards symbol;enkikkert.vedhanshøyrehåndkomenveltrentvensinitjueårene.hanvarkleddi KexHStyretsblåuniform.GeneralTrippRankson.HanvarKexHStyretsyngsteGeneraliWerthaft. DahanblestasjonertiFersinvarallejentenebetattavham.Trixvarintetunntak.Dahangiftet

5 segmedgabbyrankson,kvinnensomeidevertshuset,haddemangepikehjerterblittknust.litt bakdeandre,medetbetenktutrykkidetpeneansiktet,komenguttpåtrix'alder.dettevar PeterBrown.Brownfamiliensyngstesønn,ogdenenestesomikkeblesendttilGjøkeredetiung alder.peterbrownvarogsåtrix'bestevenniheleverden.hanvardenenestetrixkomgodt overensmedifersin.petersåikkepåhennesomtornadoenslillesøster.forhanvartrixet individmedegnekvaliteter.petervarlang,nestenlikelangsomjoner.hanhaddemørkebrunt håristedetfordetkarakteristiskeravnsvartedeflestevensinerhadde.detvartypiskfor DrachHklaneniSefthaft,ogderesunderfamilierBrownogBlu. GeneralRanksonvendteblikketmotAce.Detvarheltklarthvemsomvarsyndebukkenher. «Komdegavsted,Slade,»sahanstrengtognikketmotsentrum.Acereistesegsakteoggikk.Før hanforsvantutavsynesendtehantrixetsvaktsmil.hunhaddealdriværtdirekteslemmot ham.detlåikkeihennesnaturådømmefolkhunikkekjente.dehaddesnakketsammenetpar ganger.hverganghaddeaceværtutilpassogstille.tiltrossfordenmerkeligeoppførselen haddehuningengrunntilåhategutten. «Dereogså,avstedmeddere,»skjenteGeneralen.Detrenikketogsnuddeforågåhjemover. «VentIkkeduTrix,»saPeterogtokhenneiarmen.TrixstoppetogsnuddesegmotPeter.Noe varannerledesmedham,menhunkunneikkesettefingerenpåhva.hunkunneskimteetsvakt smilpåpetersellersstivelepper.envondfølelsepirretnederstimagenhennes.peterprøvdeå smile,noemåtteværegalt. «Vimåsnakke.»Trixhaddealdriliktdetreordene.Hunkikketpådetoandresomplutseligså uttilåhadetfrykteligtravelt.generalranksonbukketstivtførhangikkmotvakttårnetogden gamleprestensaetparvelsignelserførhanforsvantinnitempelhagen.nåvarhunendamer bekymret. «Blirdumedinniskogen?»spurtePeter.Hansnuddeoggikkmothovedvegenutenåventepå etsvar.trixløpetter.støvlenehennessparketoppkaldgrussomtraffhenneoppoverlårene. Dennebuksamåttevaskes.Morkomneppetilåblifornøyd.Trixvarnokdenenestefemtenår gamlepikensomikkekunnevaskesittegettøy.petervarstillederhangikkbortover hovedvegen.trixfulgtenoenskrittbakham.hunstussetlittoverretningsvalget.nårpeterog Trixgikkinniskogenfulgtedeoftestvegennordover,motKalt.Någikkdenordvest,mot hovedstadensefthaft.hunvarikkelikekjentidisseskogene.påvegenmøttedeetparvogner medsoldater.vegenehaddevrimletmedsoldaterdesisteårene.trixfryktetkrig,menfarsaat detvarlengesidendensistekrigen.

6 Petergikkmedstødigeskritt.Hanvisstehvordeskulle.Detbrunehårethanskrustesegiden svakevinden.medvindenkomskyersomdekketfordetsvakelysetfradetremånene. Temperaturenøkteogdetbegynteådryppefraistappenesomhangnedfratrærne. Trixbetraktetbestevennensin.Noevarannerledesmedham.Hunsaumfartehvercentimeter avham.hanvarkleddisinnormalesvartepelsjakke.buksahansvartrangsomalltid.datrix spurteomhvorforhangikksliksvartehanatdethjalpblodsirkulasjonenibeina.skoenhansvar littdyrereennrestenavfersinguttenesfottøy.devarengavefrakompaniet.brownfamilien haddeofrettresønnertilimperiet.fåvarsådedikerte.trixhaddealdrimøttnoenavpeters brødre.jürgenbrownblesendttilgjøkeredetdatrixogpetervaretårgamle.davarjürgen barefem.foråblienimperiumaccipitermåttetreningenstartesenestvedfemårsalderen.de flestebleuteksaminertnårdefyltesytten.gjøkeredetvarbyendertreningenforegikk.her bodde,trenteoglevdeimperietskommendelivvakter.gjøkeredetlåiskarva,etlandsom ironisknokalltidhaddeværtmedialliansenogdermedikkehaddemyetiloversforneorias tidligereimperier.enimperiumaccipitersjobbvaråbeskytteimperietomdetsåskullekoste hamlivet.hvisimperietskullefallevillelojalitetenderesautomatiskblittflyttettildennye keiseren.devaretredskapskaptavkeisergustafwermilon. BrennanvarBrownfamiliensandrefødte.HanblesendttilGjøkeredetallerededahanvarfire år.åretetterbletullcerfraktettilskarva.trixkunnesåvidthusketullcer.hanvartoåreldre ennhenneogbarefemdahanblesendttilskarva.noenganger,nårpeterogtrixdrotilbygdas vertshus,kunnedeoverhørefullekompanisoldatersnakkeomimperiumaccipitervaktenei Wermilon.Kompanietvarikkegladeivaktene,mendevissteårespekteredem. EtterentimestidgikkPeteravvegenoginnmotskogene.Hanhaddefortsattikkesagtsåmye sometordtilhenne.petervarikkeavdenpratsommetypen,menhanvaraldrisåstille.trix blodrødeblikkfantendeligdetdehaddesøktetter.ienetlærbelterundthoftenehaddepeteret sverd.trixkjenteikkeigjendettesverdet.førhaddehanetvanligmccoyhblad.dettenye sverdetvarfinere.detsåutsomdrachhstål.hjaltetvarrødtmedengullfargetknapp.påsiden vardeteninskripsjon.ogsådenneigull.detlilletrixkunneseavselveeggenvaravhvittstål. Hunhaddealdrisettetsliktsverdfør. «Hvaforetsverderdetduhar?»Spørsmålethangiluften.Detbleplutseligkaldereigjen.Peter svarteikke.hanbarefortsatteinnoverskogen. Dahanendeligstoppet,stoppethansåbråttatTrixgikkrettinniham.Hansnuddesegrundtog såhenneinniøynene.peterhaddedesnillesteøynenehunnoenganghaddesett.devarmet oppdetellerskaldeansiktet.

7 «Jegdrarikveld,»sahan.Denkortesetningenvaruforståelig.Peterhaddealdrisnakketomå drafrafersinfør.nårtrixtenkteoverdetvarhandenenestesomaldrihaddesnakketomå dra.petervarlojal.detlåihansnaturåværelojal. JomerTrixtenkteoverdet,jomerkomhunframtilathansikkertikkeskullepånoenlangtur. HanskullesikkertnordovertilKaltentur.EllertilWerthaftshovedstad,Sefthaft.Enhelgeturtil hovedstadenvirketikkeurimelig.jonerpleideådrapåsliketurernestenhverhelg.hvishan skulletilsefthaftvillehunværemed.hunvardenenesteavfersinbarnasomaldrihaddevært der. «Kanjegfåblimed?»spurteTrix.Entusiasmenfikkhennenestentilåstamme.Sefthaftvar Neorias5.størsteby.DenblebygddaScarlettHalveneflyktetfrasør.PådentidenhersketPurH KaldureneiheleNordHregionen.Etteretparblodigefeiderlotdealvenebeholdeden nordvestligedelenavneoria,sompådentidenvaretrikekaltnourt.alvenedøptelandet Werthaft,vesthavnenpåalvespråk,ogkaltebyensørhavnen.AtNeoriasnordligstebyblekalt sørhavnenvirketbesynderlig.dettehaddeenenkelforklaring.etparkilometernordfor bymurenelåstorhavnen.neoriasstørstebåthavn. Petersuttrykkrevhenneutavtankene. «Blimed?Duvetikkeenganghvorjegskal?» «Såfortellmeg,»Trixvarnysgjerrig. «JegdrartilWermilonforgodt.»Trixmåltebestevennenoppogned.Forgodt?«Jegskalblien ImperiumAccipiter,somminebrødreførmeg,»sahanstolt.Trixslapputenhalvkvaltlatter. «HvatardumegforPeter?ForåblienImperiumAccipitermåmantreneiGjøkeredetfra femårsalderen.»petersnuddeseg.hangikksaktemotenstubbeogsatteseg.såtrakkhanav seglærskoeneogbegynteåmaseredekaldeføttenesine.peterhaddelettforåfrysepåbeina. «Detteeretunntakstilfelle.Verdenerfullavunntakstilfellerfortiden.IdiotersomRabiate Maxwellblirsoldater,Kompanietrirmedvognerfulleavflyktningerientidutenkrigog ImperiumAccipiterberomåfåutrentebygdeguttertilsendt.Vetduhvadetbetyr?»Trixtygde påunderleppensin. «Atdeterfåsoldaterfortiden?»Svarethennesvarusikkert.Hunhaddeikketenktmyeoverdet eskalerendevaktholdetogdegjennomreisendesoldatenemedslitnemennogkvinneri vognene. «Vileverienspenttid.Desierfredenharvartsidendynastietsfall,menjegvetdeterenløgn. FolkharbegyntåstiltspørsmåltilKompanietsledelse,ogKompanieterbittert.Sannhetenerat detharværtkrigsidendensisteektefødtewermilonkeiserendøde,»blikkethansvarmørkt.«vi erlike.beggevilgjørehvasomhelstforåbeskyttedetvielsker.duharjoner,menjegeralene.

8 Detenestejegkangjøreforåbeskyttedem,eråbeskytteImperiet.»Trixforstodikkenoenting. HvordankunneådrafraFersinbeskyttenoensomhelst?TårersamletsegiTrix'rødeøyne. «Dukanikkedra.Jegtrengerdeg.Viskalbeskyttehverandre,»sahunoggikkmotbestevennen. Hansåopp,rettinniblikkethennes.Sågjordehannoehunaldrihaddesettfør.Hansmilte.Et ordentligsmil.hungispet.peterssmilvarsomensolformørkelse;såutroligsjeldent,men vakrereennmankunneforestilleseg. «Jegkanikketakkeneitiltilbudet,»stemmenhansvarjevn,menøynenehansskinteavvann. «Hvilkettilbud?,»stemmenhennesvarsvak.Peterkunnesåvidthørehvahunsa. Detblestilleiskogen.StillhetenlasegsometvåttullteppeoverdetoVensinene.Detkjentesut somhunblekvalt.heldigvisreddetpeterhenne. «UndereneventuellkrigvilBrownfamilienbliflyttettilWermilonderdefårleveunder Kompanietsbeskyttelse,»saPeter.KlumpeniTrix'halsblestørre.Under)en)eventuell)krig.Det hørtesutsompetermentehvahansa.hantroddevirkeligatfredenkomtilåtaslutt. «KaldurenefraSkarvaharetordtak.Ivoldeligetidermåhvermannmaleverdenrød,sierde.» «MenvileverikkeivoldeligetiderDetharikkeværtenkrigpåårogdagHvormangeganger måjeggjentamegselvforatduskalhøre?»nårroptetrix.sinnetvarsåoverveldendeattårer begynteådemmesegoppiøynenehennes.dehviteneveneknyttetseg.musklenevarspent underdentungebjørneskinnskappen. «Erduforlamforåbrydegellerforblindforåse?Fersinharværtinfisertmedsoldater,vogner medflyktningerblirkjørtgjennombyene,hardualdritenktpåhvordekommerfra?dukan lyvetildegselvogtilandre,mengudenevetatdetteikkeersantvileverivoldeligetider,og hvisduikkevilinnsedetharjegikkenoeannetenmedlidenhetfordeg.»trixinnsåatslagetvar tapt.petervilleforlatefersin,ogdetvaringentinghunkunnegjøremeddet. HansnuddesegfrahenneogbegynteågåtilbakemotFersin.Førhanforsvantinnidentette skogensnuddehansegogsåpåtrix. «MåtteJavarotalltidværemeddeg,»roptehan.Hantørketbortentårefrakinnetsittoghåpet Trixikkesådet.Såforsvanthan. Trixsattesegnedpådenkaldebakken.Hunhuketsegsammenoggjemtehodetihendene. Jakkeermeneblegjennomvåteavtårene,menhunbryddesegikke.Idaghaddehunmistetsin bestevenn.livethenneskunneikkebliverreenndetvarnå.

9 Kapittel2:Skittentblod DetregnetdaTrixvåknet.Klærnehennesvarvasstrukne.Huntoksegtilhodet.Detdundret somomtusenhestehovergalopperteisirkler.peterhaddeforlatthenne.tårenetruetigjen. Dennegangenskullehunikkelademvinne.Hunsattesegoppogkikketopppåhimmelen.Det varkveld.hvorlengehaddehunsovet?entime?etdøgn?uansetthvorlengehunhaddevært bevisstløsvarpeternåpåvegsørover.hunvilleløpeinntilfersinbareforåsjekke.kanskjedet helevarenfældrøm.gudenekunnemanipulereunderbevisstheten.dethaddefredrickprest avzevrikhgardsagtunderforrigemesse.dettemåtteværeengudsverk.trixristetpåhodet. SannhetenvaratPeterhaddedratt,oghunvisstedet.Trixvarikkegudsfryktene,hunbare troddepådem.hunristetpåhodetogfikkklarnettankene.magenhennesrumlet.hunhadde ikkespistpåenstund.medtungestegbegyntehunågåhjemover.tankeneløpisirkler.minner ompeterblerepetertutalligeganger.togangersatthunsegnedoggråt.hunhaddeen ubeskriveligsmerteibrystet.nestenlikdenhunhaddeføltdageneralranksongiftetsegmed Gabby.Dennegangenvardetbarehundregangerverre.TurentilFersinvirketuvanliglangog stille.detenestehunhørtevarlydenavregnetsomtraffdengjørmetevegen.detvaringen soldaterlangsvegeneidag,ingenhandelsmennmedvognenesine,ingenjegerepåveghjem. Trixrynketpannen.Noevargalt.OnkelGramMcCoyhaddeentjenestegutt.EnFalziconsom haddeflyktetfradetnådeløsesamfunnetpåfelzia.hanpleideåsiatregnvargudenestårer. TrixhaddevanskeligforåtroatGudenekunnegråte,menhunliktetanken.Hungikkitempelet oftenoktilåføleathunkjentegudene.påsoverommetsitthaddehunenlitenstatueavzevrikh Gard.AvdeniGudenevarZevrikHGardhennesfavoritt.Peter,derimot,haddealltidværten følgeravdonrisak,gudensomstodformot,krigogære.trixloforsegselv.detpassetham perfekt.petertenktealltidformyepåære.jonerogså.nestenalleguttenetrixkjentebrydde segomære.dethaddekommettiletpunkthvortrixsyntesdetvarirriterende. Hunlafrasegbjørneskinnskappenivegkanten.Denhaddeblitttungavregnetogvarnåumulig åhapå.farkunnekommeåhentedensenere.detvarblittmildt.trix'ullgenservarnestenlitt forvarm.hunbegynteåsvetteogøktetempoet.vegentilfersinvarforstille.noemåtteha hendt. VensinjentashjembygdvarenavWerthaftsstørrebygder.OpprinneligvarFersinetvertshus somsoldatenebruknedaderiddeinntilkalt.etterhvertsomkaltvokste,flyttetflereogflere familiertilområdenerundt.ialledaleføreneogfjellsidenerundtkaltvardetnågårder. KaltvarenavNeoriaseldstebyer. Trixeklemagefølelsebleerstattetmedfryktdahunsårøyksøylenesomstegoppfradenmørke bygda.røykenlasegsommørkeuværsskyeroverfersinoggjordehelescenarioetmye

10 uhyggeligere.nåløphun.støvlenehennessattesegfastibakkenogfikkhennetilåsnuble.hele buksenhennesvarfullavjordfravegen.venstrehåndenfantsverdetsomhangløstvedhoften hennes. IFersinvardetlangtfrastille.DetførstehusethunløpforbivarBrowngården.Denvar betydeligmindreennbådemccoyhogzhalergårdene.ietgjerdebakhusethaddedeetpar griserogenlitenpotetåker.trixklatretovergjerdet.hunhaddeikketidtilåløperundtgården. Griseneskvattunnadahunløpforbi.Innefrahusetkunnehunhøreflerehøyrøstedestemmer. HunkjenteigjenfruBrown.Trixsnuddesegrundt.Ietsekundvurdertehunågåinntilhuset foråspørreomdetrengtehjelp.brownfamilienhaddeværtvenneravmccoyheneihundreår. EnMcCoyhjalpvennenesine.Hunsåpådenbrennendegården.Påtakethaddedehengtopptre flagg.etblått,etrødtogetgrønt.etflaggforhveravneoriaspolitiskeallianser.familiersom sendtebarntilimperiumaccipiterkleddeoftehusenesineialleneoriasfarger.trixfikken klumpihalsen. Trixløpforbietparbrennendeskur.Utenforetavdemkunnehunskimteenblåskikkelse. «Ace,»roptehun.Guttensnuddeseg.Hanhaddebrettetoppermene.Armenehansvarfulleav brannsår.allevarferske.detforskrekkedeansiktsuttrykketgjenspeiltetrix'. «Hvaharhendt?»spurtehunoggikkmotvensingutten.Aceholdtpååbefrienguttungesomvar fangetunderenbjelke.denhaddefaltnedfraetavdebrennendehusene.trixkjenteigjen gutten.detvarjonaskretz. «Sanneligomjegvet,»saAceogdrohendenegjennomdetbustete,svartehåret.«Ietøyeblikk vardetenvanligroligkveld,idetnestehaddedesattfyrpåhelebygda,»sahanogvendte tilbaketilredningsarbeidet. «De?» «Jegvetikkehvemdevar,mendevarstoresomKaldurerogkleddistoresvarterustninger.» DenspinklefemtenåringenløftetbjelkenoverhodetsittogbefriddeJonasKretz.Trixstirret imponertpåbygdasnarr.acevarsterkereennmanskulletro. «Hardusettforeldrenemine,ellerPeter?»Aceristetpåhodet. «Peterdroigårkveld.TrorhanskulletilWermilon,»sahan.Trixbannetstille.Peterhaddealt dratttilverdenshorisont. HunfortsatteoppmotMcCoygårdenmenshunforbannetforfedrenesine.Dagårdenblebygdi gamledagervardetvanligattredjerangsfamilierboddeutenforbygda.slikefamilierskulleikke omgåsde''lavere''slektene.foråkommetilmccoygårdenmåttemanforbihønefarmen, gjennomkexhstyretsområde,oppmottempeletogsåmåttemanfølgeensmalvegsomførtetil denstoregården.trixnærmetseghønsefarmen.dentilhørtezhalerfamiliensgård.farmenvar

11 lagetavblåfargetfargetglassfrarødttåkeland.zhalerfamilienvarstoltetilhengereavkexh Styret,ogaltdeeidevarfargetblått.Utenforgårdenhaddefamiliennoenkyr.Derautetpanisk. MaxwellogAmandaprøvdeåroenedkyrne.Rayk,herrZhalerogetparsoldaterfravakttårnet sprutetvannpådebrennendehøystakkenepåverandaen.fruzhalerogbygdasbarnkommed vannfrabrønnen.hvahaddehendtmedbygdahennes?acesadetvarstoremennkleddisvarte rustningersomhaddegjortdette.trixvissteikkeomnoensomkleddesegisvarterustninger. Kompanietvarrøde,AlliansengrønneogKexHStyretblå.Alvenevargullfargedeogden selvstendigestatenmarokuthvarkleddisvartoghvitt.inordfryktetfolketskyggevaktene,et hemmeligbroderskapsomholdttilpåfelzia.skyggevaktenevilledrepealleneoriaskaldurer oggjenskapenordhregionensstorhetstid.gruppenbestodavlydianere,falziconer,vensinerog DecoressommenteKaldurenesslaktingavsineforfedre,PurHKaldurene,varensyndsombare kunneblibetaltmedderesblod.iwerthafthaddedealdrihattnoenproblemermed Skyggevaktene.DetvarikkesærligsannsynligatdeplutseligangrepenWerthaftskbygdsom nestenutelukkendebestodavvensiner.tusenårslegionenvaralltidenfare.denneorganisasjon varendamerfryktetogrespektertennskyggevaktene.legionenvarethemmeligsamfunnav Neoriasbestetyverogsnikmordere.IngenvisstemyeomLegionen,menvardetentingTrix visstesåvardetatsnikmordereneppevillegårundtistore,svarterustninger. Vedvakttårnetvardetliv.Allebygdasblåkleddesoldaterløpframogtilbake.GeneralTripp Ranksonstodogkommanderte.Trixsåathanikkeskjøntenoemerennhungjorde.Noen unggutterkleddeopphesteneideblårustningene.noenavdemsteilteogvrinsket.gjester strømmetinnogutavvertshuset.enmiddelaldrendedecorespleietgabbyranksonsbrannsår. Trixfortsatteoppmottempelet.Selvombyggetvarlagdavstein,stoddetiflammer.Hvilke flammerkunnebitepåstein?fredrickprestavzevrikhgardoghansmunkersattvedstatuene avgudeneogbad.åbevilleikkereddetempelet. GrusvegenmotMcCoygårdenvarglattavregnet.HaddeikkeTrixværtsåkjentvillehunfaltog slåttsegfordervet.gårdensåkervarnedtrampet.åretsforsyningervarødelagt. Hunkunneikkesenoetegntilforeldrenesine.Enrøyksøylestegoppfrataketpåhuset,men bortsettfradetbrantikkegården. «Mor?,Far?,»ropteTrix.Ingensvarte.Hunløprettmothuset.Fakleneutenforvarikketent. Dettevarunormalt.Farpleidealltidåtennedemomkvelden.Trixhaddealdriliktdetulmede lysetfrafaklene.levendelysskremtehenne.rettelse,flammerskremtehenne.detvardet enestetrixfryktet. Inneitømmerhusetvardetdunkeltogkalt.Tallerkener,kopperogskålerlåstrøddutover gulvet.skapdørenevaråpneogenhalvspistbrødskalklåpåkjøkkenbenken.detsåutsomdet

12 haddeværtenkampherinne.trixroptepånytt.hunfikkikkenoesvardennegangenheller. Detvartomtpåforeldrenesværelse.Trixfortsatteinntilhusetsstørsterom.Joners soveværelsehaddeståtttomtsidenhandroutpåeventyr.bokhyllenevarfortsattfulleavbøker. Trixhaddelestnestenalle.Deflestevarfortellinger,menJonerhaddeenhelhylletilegnet GrainardOufhalk.Hanhaddeogsåendelav''De)historiske)volumene''ogbøkeromreligion, kultur,magiogkontinenteneutenforneoria.avdemkunnetrixbarenavnetpåto.oxidiaivest ogm'irveelisør.hunvissteatallealverkomfram'irveelogneoriasdecoreshaddeengang kommetfraoxidia.i''de)historiske)volumene''haddehunlestomneoriashistorie.fratiden alvenekom,tilidag.noenhendelservarufatteligkjedelig,sliktsompolitiskemøterog konspirasjoner.andrevarspennende,somdeutalligekrigene.trixlikteogsåboken''om) rasenes)opprinnelse''.dennebokenforklartealtomalleneoriasraser. Hunfortsatteinnpåsittegetromogkjelleren.Trixliktesegikjelleren.Detvarherde oppbevartevåpnenedesmidde.langsveggenvardetvåpenrekkermedskarpesverd,lange spydogrustninger.altavvensinstål,verdenskraftigsteoglettestemetall.ienkisteoppbevarte deklærsyddavsyltynneståltråder.dajonerdrofikkhanenslikvestigave.trixhaddeingen forhåpningeromåfåen.baretornadoenvarverdigenslikpresang. Detvarikkenoetegntilforeldrenehennesnoested.Hunløputpåtunet,gjennomsøkte våpenskjulet.ietparsekunderblehunståendeåtenke.detvarbareetsteddekunnevære. Smia.Trixløpgjennomåkerenogmotetliteberg.Smiavarbygdher.DirkMcCoylikevisstnokå arbeidealene.derforbygdehansmiaetstykkeunnagården. Smiavarstorslått.Essavarrundogrundtdenvardetfireambolter.Vedhveramboltvardeten arbeidsbenkavgranitt.detvarkexhstyretsomhaddebetaltforhelesmia.dehaddeikkespart pådetgode.påessahaddemccoyfamiliensvåpenskjoldblittmeisletinn.detsammetegnet somtrixhaddelikeunderskulderen.engangitidenkomeventyrerefrafjernognærforå kjøpemccoyshåndverk.dettevarlengeførdrachfamilienkompåbanen.mccoyfokusertepå kvalitet,mensdrachvarmeropptatteavdesign.ientidutenblodigestridervardetikkerart DrachsolgtemerennMcCoy. Trixløpoppdenbrattesteintrappamotsmia.Denuggenemagefølelsenbleverrejonærmere hunkomtoppen.hunsenketfartenogtittetoverkantenavtrappen.nåkunnehunsehelesmia. Hunkunneogsåseskikkelsenesomstodlentmotessa.Trixvarforlangtunnaforåtydehva somhendte,menhunskjønteatnoevargalt.någikkhunsaktere,toketskrittavgangenmens øynenefokusertepåskikkelsene.hunkunnetydeligsekontureneavfirepersoner.toavdem lentesegoverenbyltpåbakken,mensdeandrestodogsåpå.dettemåtteværedestore menneneisvarterustninger.trixgjordeklarsverdetsitt.detblankemetalletvarlettsomen

13 fjær.dehaddeikkeoppdagethenneenda.huntokdetsistetrinnet.nåvarhunoppevedsmia. Lysetfraessafikkhennetilågulpe.Flammerskremtehenne,derforhatethunåværevedessa. Nåkunnehunogsåsefargeneklarere.Devariførttunge,ravnsvarterustninger,akkuratsom Acehaddesagt.Påhodetsatthjelmenesomdekketforansiktenederes.Mennenevarmye høyereenntrix,kanskjerundtennitti.våpnenederesvarlikekolossalesomrustningene. Krigshammere,klubberoglangsverdsmiddavetmørktmetallmedetrødskjær.Trixhadde aldrisettnoelignende.trix'øynegledfravåpnene,tildettoavmennenelentesegover.kjevene hennesgledfrahverandreoghungispetiforferdelse.nåkunnehunseatbyltenvaret menneske.dettoketparsekunderførhungjenkjentepersoneninntrengernelentesegover. Hunhaddehårsvartereennnattenogstorerødeøynemittidetovaleansiktet.Endråpeblod haddestørknetimunnvikenhennes.medetpaniskutrykkstirrettrixpånaminamccoy. «Mor,»hviskethun.Medengangordeneforlotleppenehennestokhunsegformunnen. Mennenesårettpåhenne.Morsårettpåhenne.BlessterFhulerslivløsekroppstirretpåhenne fraamboltenhanvarslengtover.flammenefraessagjordehelescenenmerforferdelig.røyken frahennesbrennendehjembygdkomsivendemotdem.hunstoddersomensaltstøtte.uteav standtilågjørenoesomhelst.enavmennenesomstodvednaminahaddeenputtetetrørinni armenhennes.detterøretførtenedtiletglass.trixhaddeværtmedåslaktegriserhos Brownfamilien.MannentappetNaminasblod. Enavmennene,denhøyesteogkraftigsteavdem,tokavseghjelmen.Trixventetsegåsenoe monstrøst,mensynetundervarganskeanderledes.hanvarenmiddelaldrendemannmed glattbarberthodeogaskeoverheleansiktet.øynenederesmøttes.detvarikketegntilvarmei hanssafirfargedeblikk. «ErdetikkefrøkenMcCoy?Viventetdeg,ogtimingendinerupåklagelig.Synddinbrorikkeer her.tornadoenerdetvisstdekallerham.måværelittavenbyrdeåleveihansskygge,»sa mannenogkometskrittnærmerehenne. «Hvemerdere?»hvesteTrix. «Selvsagt,såuforskammetavmeg.JegerLordVellund,»sahanietnestenhøfligtonefall. «LøpTrix,»ropteNaminafraessa. «HysjnåNamina.JegtrorvibeggevetatTrixikkeerdentypenjentesomforlaterfamiliensin nårdentrengerhennemest.hunerjotrossaltenmccoy,ikkesant?»hanavsluttetsetningeni etspørsmål.trixkjentesinnesvartnetankenehennes.ingenvågetåantydeathunikkevaren McCoy. «BarnadineharjoskittentFhulerblodiårene,menTrixerenekteMcCoy.Baresepåøynene hennes.delyseravraseri.familiensmottoeratingentingskalbliverdsattmerennfamilie.

Hokkaido University of Education, en rapport lagd av en gruppe utvekslingsstudenter: En morsom dag i «Kousetsu-parken»

Hokkaido University of Education, en rapport lagd av en gruppe utvekslingsstudenter: En morsom dag i «Kousetsu-parken» Hokkaido University of Education, en rapport lagd av en gruppe utvekslingsstudenter: En morsom dag i «Kousetsu-parken» Hei alle sammen, vi er en gruppe utvekslingsstudenter som heter Shiwon Yun (Sør-Korea),

Detaljer

Barn på Urtehagens barnehjem i Burao, mai 2014

Barn på Urtehagens barnehjem i Burao, mai 2014 Barn på Urtehagens barnehjem i Burao, mai 2014 Jenter Bilde 1: Hodan (6 år). Far er Bilde 2: Deeq (8 år). Far er Bilde 3: Sado (6 år). Uten blind, og foreldrene svært fattige. død, og mor svært fattig.

Detaljer

Hvordan stjernebildene har fått navnene sine

Hvordan stjernebildene har fått navnene sine Hvordan stjernebildene har fått navnene sine Melkeveien Herkules, den største helten i gresk mytologi, var sønn av Zevs og en jordisk kvinne. Herkules var sønn av en gud og en dødelig, ble han selv halvt

Detaljer

Romjulsfest med en lykkelig gammel dame

Romjulsfest med en lykkelig gammel dame http://www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/prekenverksted Romjulssøndag søndag 28. desember 2014 Prekentekst: Luk 2, 36-38 Lesetekst I: 2 Mos 1, 15-21 Lesetekst II: Apg 7, 17-22 Romjulsfest med

Detaljer

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien.

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Var aldri redd Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Åshild Eidem (tekst og foto) Hun kan ikke

Detaljer

CASE: VEST-REGNSKAP AB

CASE: VEST-REGNSKAP AB CASE: VEST-REGNSKAP AB Oppstart: Vest-Regnskap AB (heretter kalt VR) ble stiftet i 1976 i Gøteborg, i en tid med sterk utvikling av områdets industribedrifter. Stifteren Mats Johansson hadde en ide om

Detaljer

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke VERDENSFRED I STUEKROKEN (fra En jeger og hans hund, 1958) JEG SATT VED LAMPEN MED

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Kap. 13 Den rette ordningen

Kap. 13 Den rette ordningen Kap. 13 Den rette ordningen En stor del av Hebreerbrevet handler om den rette ordningen som helligdomstjenesten fra Sinai-fjellet skulle illustrere. Vi har sett hvordan dyreofringene var et symbol på Guds

Detaljer

Klart jeg er smart! sier Martin

Klart jeg er smart! sier Martin Klart jeg er smart! sier Martin Nå er mamma sinna igjen. Hun er nesten bestandig sinna på meg. I går var hun sinna, og hun kommer sikkert til å bli sinna i morgen også. Det er ikke noe gøy. I dag er det

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold

Kjersti Annesdatter Skomsvold Kjersti Annesdatter Skomsvold MONSTERMENNESKE Roman FORLAGET OKTOBER 2012 The only reason for time is so that everything doesn t happen at once. Albert Einstein Gamlehjemmet Lyden av kubjeller holder meg

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

For mye forlangt? i dialog om eldres rettigheter. For mye forlangt? i dialog om eldres rettigheter. For mye forlangt? i dialog om eldres rettigheter

For mye forlangt? i dialog om eldres rettigheter. For mye forlangt? i dialog om eldres rettigheter. For mye forlangt? i dialog om eldres rettigheter Formålet med dialogkort Etikk i eldreomsorgen Rett til å spise den maten du liker Rett til å spise den maten du liker Formålet med dialogkortene er å fremme dialog om etikk på arbeidsplassen. Kortene er

Detaljer

Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle

Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Pasientforløp Pasientforløp i sykehus er utviklet i forhold til faglige retningslinjer for

Detaljer

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem

Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem Kapittel 3 Tekstutdrag fra Et dukkehjem 1 VEDLEGG 1: KOM! SÅ FÅR DU SE HVA JEG HAR KJØPT! (fra sitt sideværelse) Er det mitt lille ekorn som romsterer der inne? Ja! Når kom ekornet hjem? Nu nettopp. (putter

Detaljer

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET#

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET# MARIE KRONQUIST ETMENNESKEENMINDFULNESSINSTRUKTØR OMÅMISTEFOTFESTET OGÅFINNESTILLHETIKAOSET SkrevetavEliJohannessenMinge Foto:AndrèAndersen/copyrightMarieKronquist Iminverdenersorg, smerteogvredeogså mindfulness.kerneni

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE

PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE PLAN FOR PSYKOSOSIALE TILTAK VED KRISER, KATASTROFER OG ULYKKER LOM KOMMUNE Innhold MÅLSETTING... 3 DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER... 3 SAMORDNING MED ANNET BEREDSKAPSPLANVERK... 4 PSYKOSOSIALT STØTTEAPPARATET

Detaljer

Eksempel på risikovurdering

Eksempel på risikovurdering Eksempel på risikovurdering Nedenfor finner du et eksempel på skjema for risiko og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy for å komme i gang med å kartlegge farer og problemer for få et bilde

Detaljer

Som et streif av varm hud.

Som et streif av varm hud. Som et streif av varm hud. Han lå i mørket med hjertet hamrende i den gamle kroppen. Det var stille, men ikke så stille som det skal være når man er alene i et hus. Han lukket og åpnet øynene bare for

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

En torsdag i søppellandsbyen i Kairo

En torsdag i søppellandsbyen i Kairo En torsdag i søppellandsbyen i Kairo Dette er en fortelling om hvordan en kristen ungdom har det i Kairo i Egypt. Fortellingen under sier noe om å være en kristen minoritet og hvordan det er å oppleve

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

LYMFEPOSTEN 2/11. Damene som jobbet ved Lymfødemklinikken på Hotel Cinco Plazas tok seg tid til en

LYMFEPOSTEN 2/11. Damene som jobbet ved Lymfødemklinikken på Hotel Cinco Plazas tok seg tid til en LYMFEPOSTEN 2/11 Behandlingsopphold for Oslo/Akershus Lanzarote mars/april 2011 Oslo/Akershus arrangerte behandlingsreise med to ukers intensiv lymfødembehandling på Lanzarote fra 25. mars til 8. april.

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 2 2011. Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 2 2011. Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2011 Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE ... er vi der Når naturen dramatisk rammer, når bomber sprenges, når ulykken skjer når vanskelige sitasjoner oppstår

Detaljer