Kapittel(1:(En(ekte(McCoy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel(1:(En(ekte(McCoy"

Transkript

1 Kapittel1:EnekteMcCoy Deredfrakapitalenvedmorgengry,menforkeiserenssoldaterkjentesdetutsomdehadde sittetpåhesteryggenienevighet.flestepartenavdemvarunge,nyutdannedeogutenerfaring. Etmindretallhaddeværtutenforhovedstadensbymurer,endafærreutenforhjemlandet.De fulgteengjørmetvegnordover.eneldregeneralledetfølget.medstødigehenderførtehanden svartekrigshestensininnidetkaldelandetwerthaft.bakhamskrangletdetavvogner, klagendesoldatersukkethøylyttoghestehovertraffbakkenmedhøyesurklelyder.ivognene sattflyktninger.tretteogutsultede,avalleneoriasraser.flyktningerfraenkrigsomikke eksisterte,enda. Jolengrefølgetavsoldaterogflyktningerred,destokalderebledet.Surklingenbleerstattetav tommedunk.selvomdetvartidligpåhøstenvarjordenfrosseninord.deyngsteav Kompanietssoldaterstirretmedvidåpneøynepåsnøensomdalte.Forgeneralenvardetikkeet nyttsyn.werthafttilhørtekontinentetsnordhregion.inordruvetdemajestetiskemarofjellene oversmålandsbyeroggråsteinbyer.ienavdisselandsbyenesattenungjentemedravnsvart hårogrødereøyneennsoldateneskapper,ogkikketutoverdetroligelandsbylivet.slikså VensineneavWerthaftut.Devardenkorteogflittigemenneskerasensomihundrevisavår haddekaltdettesprengkaldelandethjem.selvomderesbeskjednehøydegjordedemliteegnet somsoldater,lagdeingenrasebedrestålenndem.ståletblekaltvensinstålogvardetletteste ogkraftigstemetalletiheleneoria.takketværesmedendirkmccoyifjerntidsregningkunne helekontinentetdranytteavdetetterspurtestålet. Vensinjentatilhørteakkuratdenneklanen.TrixelianneMcCoyellerTrixMcCoy),datterav NaminaMcCoyogBlessterFhuler.Deresandrebarnogførstedatter.JonervarMcCoygårdens arvingogstolthet.hanvartoåreldreennsinfemtenårgamlesøsteroghalvannethodehøyere. TornadoenfraFersinblehankalt.DettetilnavnetvarlikekjentikapitalenWermilonsomi hjembygdafersin.jonervarfliktilabsoluttalt.dahanvaråtteårsmiddehansittførste langsverd.innbyggerneifersinhaddekaltdetetunderverkavetstykkestål.dettesverdetble solgttilenavkexhstyretskommandanterfortjuegullwermiler,ensaftigpris.trixvarseksårpå dentiden.hunsåhvordanforeldrenehennesvarstolteavjoner.medsorgihjertetavlahunet stilleløftetilsegselv.uansetthvaskullehunprøveåovergåjoner.denesteårenebledette løftetdrivkraftenhennes.uansetthvatornadoenfrafersingjorde,villetrixgjøredetsamme. NåvarTrixeldreogloavdetbarnsligeeden.Uansetthvahungjordefeilethunmiserabelt.Det haddeikkenoeåsiomhunlahjertetogsjelenidet,forjonervillealltidværebygdasstolthet. DaJonerfyltesyttenår,ogifølgelovenvarvoksen,drohanfraMcCoygårdenogFersin.Han haddeeneventyreresvillskap,akkuratsomtrix.detlåikkeienvensinsnaturåforlate

2 familien,spesieltikkeimccoyklanen.detblesagtatdetikkevarnoeenmccoyverdsattemer ennfamilie.jonervarintetunntak.hanvarvilligtilåofrealtformccoyætta.detvarderforhan forlotfersin.trix'farvarikkeavmccoyfamilien.hantilhørteenavkaltsførsterangsfamilier, Fhuler.MorenvarderimotenfullblodsMcCoy.DadetblekjentatenandrerangsMcCoygiftet segmedensimpelfhulerbleheleslektavanæret.jonertoksegsånæravdenneydmykelsenat hanforlotwerthaftforådrautpå''eventyr''.trixbadoggråtomåfåværemed,mendetvar håpløst.hunmåttevente.foråsviavlitttidmenshunventetpåsyttenårsdagenlestehun GrainardOufhalkseventyrbøker.GrainardvareneventyrerfraLydiania.HansEventyrerens) Guide)tilHserievarTrix'favorittlesestoff.Omkveldenesatthuninnepåværelsetsittoglesteside oppognedmedbeskrivelseravalleneoriasland,folkeslagoglandskap.baretankenpååseden rødeørkenenivest,byenavkvartsiøstogalvebyeneisørvarforførende. Trixreistesegfrasteinenhunsattpå.Bakenhennesbegynteåblikald.Detvarhøstogfrosten haddebegyntogsattsegibakken.væretveksletmellomregnogtorden,ogiskaldeskyfrie netter.bygdavarrolignokidag.densistetidenhaddefølgermedsoldaterriddgjennompåveg tilkalt.kaltvarenavwerthaftstobyer.byenlåendagsmarsjunnatempeletøverstifersin. KaltvarnoeavdetmestspektakulæreTrixnoenganghaddesett.Steinbyenvarbygdiravinen somdeltemarohfjellkjedenogskarvafjell.detvarsomomdenneravinendelteverdenito.påen sidevarskarvafjellssnaufjellogpådenandresidenruvetmarosnådeløsetopper.fersinvar bygdvedfotentildenordligstebergeneimaro. IFersinboddedetomlaghundrepersoner.Trixkunnenavnenepåallesammen.Isentrum,ved hønefarmen,boddefamilienzhaler.herrogfruzhalerhaddetresønnerogendatterpåtrix' alder.hunhetamandaoginteressenehennesvarsying,broderingoghusstell.detremest kjedsommeligeaktivitetenepådetteplanet,ettertrix'mening.trixgikkbedreoverensmed familiensgutter.zhalerfamiliensyngstesønnvarsekstenår.raykhethan.sammennoen soldaterfrabygdasvakttårn,jonerogfredrickprestavzevrikhgard,haddehanorganisert bygdassverdkampkurs.trixvardenenestejentasomdeltok. Kursetfantsteditempelgården.DenlålikebakKexHStyretsblåvakttårn.DetvarhitTrixnåvar påveg.hunløpmellomdesmåtømmerhusene.deflestefamilieneifersinvaravførsterangog haddederforikkerådtilstore,flottegårder.deenesteunntakenevarzhalerhklanensgårdog denavsidesliggendemccoygården. Detbegynteåmørkne.Deungesoldatenegikkrundtogtentefakler.Allevarkleddiskinnende brystplater,mørkekapperavullogstøvleravlær.altiforskjelligblåhnyanser.blåvartrix' favorittfarge,menhunkunneikkefordradengufnefargenpåmånehimmelen.hunelsketden blåfargenhavetutenforverdenshorisonthadde.jonerhaddeengangfåttblittmedengruppe

3 KompaniHsoldatertilWermilon.Dahankomtilbakebeskrevhanstrendersomvarlikegylne somselvewermilon,byenavgull. DaTrixkomtiltempelgårdenvartreningenalleredeifullgang.DetoyngsteZhalerguttene sparretmotjonaskretz,enfjortenåringsomveivetmedetsverdberegnetforenvoksen.trix ristetpåhodet.etsmilformetsegommunnenhennes.hendenehendesfantdetkaldestålet. Sverdetvarikkestortlengreennenbrødkniv,menhunhaddelagetdetselv.Etstørresverd villehemmethenne.trixvarkortforalderen.selvomvensinervarkjentforderesbeskjedne høyde,vartrixbare145centimeter,menshennesjevnaldrenevar10centimeterhøyere. MedståletisverdarmengikkhunmotZhalerbrødreneogKretzgutten.MaxwellogRaykvendte oppmerksomhetenmottrix. «ErdetdegTrix.Burdeikkeduværtinnitempeletmedrestenavjentene.Amandafortalteatde skullelærekorsstingikveld,»glistemaxwellzhaler.trixgikkrettmotham.medetlettsving medsverdetfaltmaxwellsbladibakken.bådejonaskretzograykzhalernikketimponert. «JegvissteikkeatKexHStyrettokinnsveklinger,»saTrix.MedsverdetpektehunpåMaxwells skinnendesverd,somnålåpåbakken. «Styrettarinnalledekanfå,»saRayk.RaykvarethalvthodestørreenMaxwell.Skuldrenehans varbredereoghanskjultedetglattbarbertehodetunderenpelslue.selvomraykvaryngstav Zhalerguttene,varhandyktigereogsmartereennbådeMaxwellogKnut. «Detvarsikkertderforderesbrorkominn,»saTrixhånende.Maxwellspentekjeven.Dahan varyngrevarhanvoldelig.endagfantforeldrenehamihønefarmen.derhaddehanknekt nakkentiltihøner.etterdetblehansendttiltempeletforåblienmunk.treningengikkikkeså bra,mendetfikkstaggettemperamentethans. «Ikkesnakkomfamilienmin,Fhuler,»Maxwellspyttetnavnetsomomdetvargift.Raykhimlet medøyneneogkretzryggetunna.denpusletefjortenåringenhaddeingentingågjøreiet slagsmålmellomrabiatemaxwellogtornadoenssøster. IstedeforåangripeslappTrixsverdetpåbakken.Derettergjordehunnoehøystuventet.Hun trakkoppermetpådentykkebjørneskinnskåpenogvistefremetstortfødselsmerke.detvar blåttogformetsomenambolt.hverenestemedlemavmccoyfamilienbaretidentisk fødselsmerkepåoverarmen.morhaddefortalthennehistorieromathverklansombaretslikt merkehaddekraftigemagiskekrefteridem.detskullevisstnokbareværeetparslikefamilieri Neoria.Trixvissteatdettebarevarvåsogrøverhistorier,mendetvarlikevelfintåhadette merket.detvarettegnpåtilhørighet.hunvarenmccoyavfersinsomsinmor,brorogonkeli Kalt.

4 «Ikketerghenne.VivethunerdyktigereenndemMenigZhaler,»saenmannsstemmebakdem. Stemmensnakketienpussigdialekt.SliksomTimoleieneiKexsnakket.Enfinereformav allmennspråket.allesnuddesegogsåpåentynnguttmedpiggete,fetthår.hanvarkleddi skinnstøvlerogenbesynderligasurblåskinnplatepåbrystet.rundthalsenhaddehanengrå revepels.guttenhaddesvartdunpåhakenogetstygtkryssformetsårgjennomdethøyre øyenbrynet.detvarfultavpussoggrønnvæske.dettevarvincentsladejr.acekaltealleham. Bygdasnarr.Hverdaggjennomgikkhanenjulingutenmake. «Snakkerdutilmeg?»rasteMaxwell.Hanhuketsegnedoggrepsverdethannettoppmistet. Trixkjenteigjenstålet.DetvarsmiddavKennthfamilien. «Hvemellersskullejegsnakkettil?»svarteAcefryktløst.Selvhaddehanikkenoesverd.Det enestehankunnebeskyttesegmedvardebittesmånevene,oggudenevissteatdevar ingentingmotrabiatemaxwellshugg. EnringavtilskuerehaddesamletsegrundtTrix,Rayk,MaxwellogAce.AtAcebleangrepetvar ikkeennyhet,menhanhaddealdriblittbanketavmaxwellfør.rayksluttetsegtiltilskuer ringen.sågikkmaxwelltilangrep.acevarikkegrasiøs,menhanklarteåskvetteunnazhaler guttenshugg.guttenmedarretryggetfrarabiatemaxwell.tilslutttraffhandenkalde murveggentiltempelet.hankikketopp.overhanvarenstatueavzevrikhgard,eventyrernes Gud.AcesansiktsuttrykkvaridentiskmedGudensavslappedemine. «Jegburdetattmegavdetøyetdittførbetennelsengjørdetfordeg,menjegvilhellersedeg lide,»samaxwellnestenuhørlig.likeførhanskulletilåsnusendteaceenspyttklysemidti ansiktethans.dettevardråpen.nåvarhandenmaxwellsomhaddedrepttihønsformoro.med etdyriskbrølsvingtehandetskinnendesverdetoverhodet.acedukketiakkuratrettøyeblikk. Kampenvarigangigjen. Folkemengdenheiet.Maxwellsnavnblesunget.Nåkomogsåjenteneut.AllesmiltetilMaxwell ogloavace.hanvarnykommeren,enutlending.acehaddeingenplassifersin. AcevaroverraskendeflinktilådukkeunnaMaxwellsbrutaleangrep.Beggebegynteåblislitne. IkkeoverraskendefaltAceførst.LikeførMaxwellskullesetteinndødsstøtethørtesenhøyrøst. «Hvaermeningenmeddette?»Plutseligvaralleborte.AllebortsettfraAce,Maxwell,Raykog Trix.Trepersonerkomgåenderettmotdem.ImidtengikkeneldreVensin.Hanvarskalletog despisseørenehansvarblåavfrost.dettevarfersinsenesteprest,fredrick,prestavzevrikh Gard.Hanvarkleddienenkelkappe,ogrundthalsenhaddehanenamulettmedZevrikHGards symbol;enkikkert.vedhanshøyrehåndkomenveltrentvensinitjueårene.hanvarkleddi KexHStyretsblåuniform.GeneralTrippRankson.HanvarKexHStyretsyngsteGeneraliWerthaft. DahanblestasjonertiFersinvarallejentenebetattavham.Trixvarintetunntak.Dahangiftet

5 segmedgabbyrankson,kvinnensomeidevertshuset,haddemangepikehjerterblittknust.litt bakdeandre,medetbetenktutrykkidetpeneansiktet,komenguttpåtrix'alder.dettevar PeterBrown.Brownfamiliensyngstesønn,ogdenenestesomikkeblesendttilGjøkeredetiung alder.peterbrownvarogsåtrix'bestevenniheleverden.hanvardenenestetrixkomgodt overensmedifersin.petersåikkepåhennesomtornadoenslillesøster.forhanvartrixet individmedegnekvaliteter.petervarlang,nestenlikelangsomjoner.hanhaddemørkebrunt håristedetfordetkarakteristiskeravnsvartedeflestevensinerhadde.detvartypiskfor DrachHklaneniSefthaft,ogderesunderfamilierBrownogBlu. GeneralRanksonvendteblikketmotAce.Detvarheltklarthvemsomvarsyndebukkenher. «Komdegavsted,Slade,»sahanstrengtognikketmotsentrum.Acereistesegsakteoggikk.Før hanforsvantutavsynesendtehantrixetsvaktsmil.hunhaddealdriværtdirekteslemmot ham.detlåikkeihennesnaturådømmefolkhunikkekjente.dehaddesnakketsammenetpar ganger.hverganghaddeaceværtutilpassogstille.tiltrossfordenmerkeligeoppførselen haddehuningengrunntilåhategutten. «Dereogså,avstedmeddere,»skjenteGeneralen.Detrenikketogsnuddeforågåhjemover. «VentIkkeduTrix,»saPeterogtokhenneiarmen.TrixstoppetogsnuddesegmotPeter.Noe varannerledesmedham,menhunkunneikkesettefingerenpåhva.hunkunneskimteetsvakt smilpåpetersellersstivelepper.envondfølelsepirretnederstimagenhennes.peterprøvdeå smile,noemåtteværegalt. «Vimåsnakke.»Trixhaddealdriliktdetreordene.Hunkikketpådetoandresomplutseligså uttilåhadetfrykteligtravelt.generalranksonbukketstivtførhangikkmotvakttårnetogden gamleprestensaetparvelsignelserførhanforsvantinnitempelhagen.nåvarhunendamer bekymret. «Blirdumedinniskogen?»spurtePeter.Hansnuddeoggikkmothovedvegenutenåventepå etsvar.trixløpetter.støvlenehennessparketoppkaldgrussomtraffhenneoppoverlårene. Dennebuksamåttevaskes.Morkomneppetilåblifornøyd.Trixvarnokdenenestefemtenår gamlepikensomikkekunnevaskesittegettøy.petervarstillederhangikkbortover hovedvegen.trixfulgtenoenskrittbakham.hunstussetlittoverretningsvalget.nårpeterog Trixgikkinniskogenfulgtedeoftestvegennordover,motKalt.Någikkdenordvest,mot hovedstadensefthaft.hunvarikkelikekjentidisseskogene.påvegenmøttedeetparvogner medsoldater.vegenehaddevrimletmedsoldaterdesisteårene.trixfryktetkrig,menfarsaat detvarlengesidendensistekrigen.

6 Petergikkmedstødigeskritt.Hanvisstehvordeskulle.Detbrunehårethanskrustesegiden svakevinden.medvindenkomskyersomdekketfordetsvakelysetfradetremånene. Temperaturenøkteogdetbegynteådryppefraistappenesomhangnedfratrærne. Trixbetraktetbestevennensin.Noevarannerledesmedham.Hunsaumfartehvercentimeter avham.hanvarkleddisinnormalesvartepelsjakke.buksahansvartrangsomalltid.datrix spurteomhvorforhangikksliksvartehanatdethjalpblodsirkulasjonenibeina.skoenhansvar littdyrereennrestenavfersinguttenesfottøy.devarengavefrakompaniet.brownfamilien haddeofrettresønnertilimperiet.fåvarsådedikerte.trixhaddealdrimøttnoenavpeters brødre.jürgenbrownblesendttilgjøkeredetdatrixogpetervaretårgamle.davarjürgen barefem.foråblienimperiumaccipitermåttetreningenstartesenestvedfemårsalderen.de flestebleuteksaminertnårdefyltesytten.gjøkeredetvarbyendertreningenforegikk.her bodde,trenteoglevdeimperietskommendelivvakter.gjøkeredetlåiskarva,etlandsom ironisknokalltidhaddeværtmedialliansenogdermedikkehaddemyetiloversforneorias tidligereimperier.enimperiumaccipitersjobbvaråbeskytteimperietomdetsåskullekoste hamlivet.hvisimperietskullefallevillelojalitetenderesautomatiskblittflyttettildennye keiseren.devaretredskapskaptavkeisergustafwermilon. BrennanvarBrownfamiliensandrefødte.HanblesendttilGjøkeredetallerededahanvarfire år.åretetterbletullcerfraktettilskarva.trixkunnesåvidthusketullcer.hanvartoåreldre ennhenneogbarefemdahanblesendttilskarva.noenganger,nårpeterogtrixdrotilbygdas vertshus,kunnedeoverhørefullekompanisoldatersnakkeomimperiumaccipitervaktenei Wermilon.Kompanietvarikkegladeivaktene,mendevissteårespekteredem. EtterentimestidgikkPeteravvegenoginnmotskogene.Hanhaddefortsattikkesagtsåmye sometordtilhenne.petervarikkeavdenpratsommetypen,menhanvaraldrisåstille.trix blodrødeblikkfantendeligdetdehaddesøktetter.ienetlærbelterundthoftenehaddepeteret sverd.trixkjenteikkeigjendettesverdet.førhaddehanetvanligmccoyhblad.dettenye sverdetvarfinere.detsåutsomdrachhstål.hjaltetvarrødtmedengullfargetknapp.påsiden vardeteninskripsjon.ogsådenneigull.detlilletrixkunneseavselveeggenvaravhvittstål. Hunhaddealdrisettetsliktsverdfør. «Hvaforetsverderdetduhar?»Spørsmålethangiluften.Detbleplutseligkaldereigjen.Peter svarteikke.hanbarefortsatteinnoverskogen. Dahanendeligstoppet,stoppethansåbråttatTrixgikkrettinniham.Hansnuddesegrundtog såhenneinniøynene.peterhaddedesnillesteøynenehunnoenganghaddesett.devarmet oppdetellerskaldeansiktet.

7 «Jegdrarikveld,»sahan.Denkortesetningenvaruforståelig.Peterhaddealdrisnakketomå drafrafersinfør.nårtrixtenkteoverdetvarhandenenestesomaldrihaddesnakketomå dra.petervarlojal.detlåihansnaturåværelojal. JomerTrixtenkteoverdet,jomerkomhunframtilathansikkertikkeskullepånoenlangtur. HanskullesikkertnordovertilKaltentur.EllertilWerthaftshovedstad,Sefthaft.Enhelgeturtil hovedstadenvirketikkeurimelig.jonerpleideådrapåsliketurernestenhverhelg.hvishan skulletilsefthaftvillehunværemed.hunvardenenesteavfersinbarnasomaldrihaddevært der. «Kanjegfåblimed?»spurteTrix.Entusiasmenfikkhennenestentilåstamme.Sefthaftvar Neorias5.størsteby.DenblebygddaScarlettHalveneflyktetfrasør.PådentidenhersketPurH KaldureneiheleNordHregionen.Etteretparblodigefeiderlotdealvenebeholdeden nordvestligedelenavneoria,sompådentidenvaretrikekaltnourt.alvenedøptelandet Werthaft,vesthavnenpåalvespråk,ogkaltebyensørhavnen.AtNeoriasnordligstebyblekalt sørhavnenvirketbesynderlig.dettehaddeenenkelforklaring.etparkilometernordfor bymurenelåstorhavnen.neoriasstørstebåthavn. Petersuttrykkrevhenneutavtankene. «Blimed?Duvetikkeenganghvorjegskal?» «Såfortellmeg,»Trixvarnysgjerrig. «JegdrartilWermilonforgodt.»Trixmåltebestevennenoppogned.Forgodt?«Jegskalblien ImperiumAccipiter,somminebrødreførmeg,»sahanstolt.Trixslapputenhalvkvaltlatter. «HvatardumegforPeter?ForåblienImperiumAccipitermåmantreneiGjøkeredetfra femårsalderen.»petersnuddeseg.hangikksaktemotenstubbeogsatteseg.såtrakkhanav seglærskoeneogbegynteåmaseredekaldeføttenesine.peterhaddelettforåfrysepåbeina. «Detteeretunntakstilfelle.Verdenerfullavunntakstilfellerfortiden.IdiotersomRabiate Maxwellblirsoldater,Kompanietrirmedvognerfulleavflyktningerientidutenkrigog ImperiumAccipiterberomåfåutrentebygdeguttertilsendt.Vetduhvadetbetyr?»Trixtygde påunderleppensin. «Atdeterfåsoldaterfortiden?»Svarethennesvarusikkert.Hunhaddeikketenktmyeoverdet eskalerendevaktholdetogdegjennomreisendesoldatenemedslitnemennogkvinneri vognene. «Vileverienspenttid.Desierfredenharvartsidendynastietsfall,menjegvetdeterenløgn. FolkharbegyntåstiltspørsmåltilKompanietsledelse,ogKompanieterbittert.Sannhetenerat detharværtkrigsidendensisteektefødtewermilonkeiserendøde,»blikkethansvarmørkt.«vi erlike.beggevilgjørehvasomhelstforåbeskyttedetvielsker.duharjoner,menjegeralene.

8 Detenestejegkangjøreforåbeskyttedem,eråbeskytteImperiet.»Trixforstodikkenoenting. HvordankunneådrafraFersinbeskyttenoensomhelst?TårersamletsegiTrix'rødeøyne. «Dukanikkedra.Jegtrengerdeg.Viskalbeskyttehverandre,»sahunoggikkmotbestevennen. Hansåopp,rettinniblikkethennes.Sågjordehannoehunaldrihaddesettfør.Hansmilte.Et ordentligsmil.hungispet.peterssmilvarsomensolformørkelse;såutroligsjeldent,men vakrereennmankunneforestilleseg. «Jegkanikketakkeneitiltilbudet,»stemmenhansvarjevn,menøynenehansskinteavvann. «Hvilkettilbud?,»stemmenhennesvarsvak.Peterkunnesåvidthørehvahunsa. Detblestilleiskogen.StillhetenlasegsometvåttullteppeoverdetoVensinene.Detkjentesut somhunblekvalt.heldigvisreddetpeterhenne. «UndereneventuellkrigvilBrownfamilienbliflyttettilWermilonderdefårleveunder Kompanietsbeskyttelse,»saPeter.KlumpeniTrix'halsblestørre.Under)en)eventuell)krig.Det hørtesutsompetermentehvahansa.hantroddevirkeligatfredenkomtilåtaslutt. «KaldurenefraSkarvaharetordtak.Ivoldeligetidermåhvermannmaleverdenrød,sierde.» «MenvileverikkeivoldeligetiderDetharikkeværtenkrigpåårogdagHvormangeganger måjeggjentamegselvforatduskalhøre?»nårroptetrix.sinnetvarsåoverveldendeattårer begynteådemmesegoppiøynenehennes.dehviteneveneknyttetseg.musklenevarspent underdentungebjørneskinnskappen. «Erduforlamforåbrydegellerforblindforåse?Fersinharværtinfisertmedsoldater,vogner medflyktningerblirkjørtgjennombyene,hardualdritenktpåhvordekommerfra?dukan lyvetildegselvogtilandre,mengudenevetatdetteikkeersantvileverivoldeligetider,og hvisduikkevilinnsedetharjegikkenoeannetenmedlidenhetfordeg.»trixinnsåatslagetvar tapt.petervilleforlatefersin,ogdetvaringentinghunkunnegjøremeddet. HansnuddesegfrahenneogbegynteågåtilbakemotFersin.Førhanforsvantinnidentette skogensnuddehansegogsåpåtrix. «MåtteJavarotalltidværemeddeg,»roptehan.Hantørketbortentårefrakinnetsittoghåpet Trixikkesådet.Såforsvanthan. Trixsattesegnedpådenkaldebakken.Hunhuketsegsammenoggjemtehodetihendene. Jakkeermeneblegjennomvåteavtårene,menhunbryddesegikke.Idaghaddehunmistetsin bestevenn.livethenneskunneikkebliverreenndetvarnå.

9 Kapittel2:Skittentblod DetregnetdaTrixvåknet.Klærnehennesvarvasstrukne.Huntoksegtilhodet.Detdundret somomtusenhestehovergalopperteisirkler.peterhaddeforlatthenne.tårenetruetigjen. Dennegangenskullehunikkelademvinne.Hunsattesegoppogkikketopppåhimmelen.Det varkveld.hvorlengehaddehunsovet?entime?etdøgn?uansetthvorlengehunhaddevært bevisstløsvarpeternåpåvegsørover.hunvilleløpeinntilfersinbareforåsjekke.kanskjedet helevarenfældrøm.gudenekunnemanipulereunderbevisstheten.dethaddefredrickprest avzevrikhgardsagtunderforrigemesse.dettemåtteværeengudsverk.trixristetpåhodet. SannhetenvaratPeterhaddedratt,oghunvisstedet.Trixvarikkegudsfryktene,hunbare troddepådem.hunristetpåhodetogfikkklarnettankene.magenhennesrumlet.hunhadde ikkespistpåenstund.medtungestegbegyntehunågåhjemover.tankeneløpisirkler.minner ompeterblerepetertutalligeganger.togangersatthunsegnedoggråt.hunhaddeen ubeskriveligsmerteibrystet.nestenlikdenhunhaddeføltdageneralranksongiftetsegmed Gabby.Dennegangenvardetbarehundregangerverre.TurentilFersinvirketuvanliglangog stille.detenestehunhørtevarlydenavregnetsomtraffdengjørmetevegen.detvaringen soldaterlangsvegeneidag,ingenhandelsmennmedvognenesine,ingenjegerepåveghjem. Trixrynketpannen.Noevargalt.OnkelGramMcCoyhaddeentjenestegutt.EnFalziconsom haddeflyktetfradetnådeløsesamfunnetpåfelzia.hanpleideåsiatregnvargudenestårer. TrixhaddevanskeligforåtroatGudenekunnegråte,menhunliktetanken.Hungikkitempelet oftenoktilåføleathunkjentegudene.påsoverommetsitthaddehunenlitenstatueavzevrikh Gard.AvdeniGudenevarZevrikHGardhennesfavoritt.Peter,derimot,haddealltidværten følgeravdonrisak,gudensomstodformot,krigogære.trixloforsegselv.detpassetham perfekt.petertenktealltidformyepåære.jonerogså.nestenalleguttenetrixkjentebrydde segomære.dethaddekommettiletpunkthvortrixsyntesdetvarirriterende. Hunlafrasegbjørneskinnskappenivegkanten.Denhaddeblitttungavregnetogvarnåumulig åhapå.farkunnekommeåhentedensenere.detvarblittmildt.trix'ullgenservarnestenlitt forvarm.hunbegynteåsvetteogøktetempoet.vegentilfersinvarforstille.noemåtteha hendt. VensinjentashjembygdvarenavWerthaftsstørrebygder.OpprinneligvarFersinetvertshus somsoldatenebruknedaderiddeinntilkalt.etterhvertsomkaltvokste,flyttetflereogflere familiertilområdenerundt.ialledaleføreneogfjellsidenerundtkaltvardetnågårder. KaltvarenavNeoriaseldstebyer. Trixeklemagefølelsebleerstattetmedfryktdahunsårøyksøylenesomstegoppfradenmørke bygda.røykenlasegsommørkeuværsskyeroverfersinoggjordehelescenarioetmye

10 uhyggeligere.nåløphun.støvlenehennessattesegfastibakkenogfikkhennetilåsnuble.hele buksenhennesvarfullavjordfravegen.venstrehåndenfantsverdetsomhangløstvedhoften hennes. IFersinvardetlangtfrastille.DetførstehusethunløpforbivarBrowngården.Denvar betydeligmindreennbådemccoyhogzhalergårdene.ietgjerdebakhusethaddedeetpar griserogenlitenpotetåker.trixklatretovergjerdet.hunhaddeikketidtilåløperundtgården. Griseneskvattunnadahunløpforbi.Innefrahusetkunnehunhøreflerehøyrøstedestemmer. HunkjenteigjenfruBrown.Trixsnuddesegrundt.Ietsekundvurdertehunågåinntilhuset foråspørreomdetrengtehjelp.brownfamilienhaddeværtvenneravmccoyheneihundreår. EnMcCoyhjalpvennenesine.Hunsåpådenbrennendegården.Påtakethaddedehengtopptre flagg.etblått,etrødtogetgrønt.etflaggforhveravneoriaspolitiskeallianser.familiersom sendtebarntilimperiumaccipiterkleddeoftehusenesineialleneoriasfarger.trixfikken klumpihalsen. Trixløpforbietparbrennendeskur.Utenforetavdemkunnehunskimteenblåskikkelse. «Ace,»roptehun.Guttensnuddeseg.Hanhaddebrettetoppermene.Armenehansvarfulleav brannsår.allevarferske.detforskrekkedeansiktsuttrykketgjenspeiltetrix'. «Hvaharhendt?»spurtehunoggikkmotvensingutten.Aceholdtpååbefrienguttungesomvar fangetunderenbjelke.denhaddefaltnedfraetavdebrennendehusene.trixkjenteigjen gutten.detvarjonaskretz. «Sanneligomjegvet,»saAceogdrohendenegjennomdetbustete,svartehåret.«Ietøyeblikk vardetenvanligroligkveld,idetnestehaddedesattfyrpåhelebygda,»sahanogvendte tilbaketilredningsarbeidet. «De?» «Jegvetikkehvemdevar,mendevarstoresomKaldurerogkleddistoresvarterustninger.» DenspinklefemtenåringenløftetbjelkenoverhodetsittogbefriddeJonasKretz.Trixstirret imponertpåbygdasnarr.acevarsterkereennmanskulletro. «Hardusettforeldrenemine,ellerPeter?»Aceristetpåhodet. «Peterdroigårkveld.TrorhanskulletilWermilon,»sahan.Trixbannetstille.Peterhaddealt dratttilverdenshorisont. HunfortsatteoppmotMcCoygårdenmenshunforbannetforfedrenesine.Dagårdenblebygdi gamledagervardetvanligattredjerangsfamilierboddeutenforbygda.slikefamilierskulleikke omgåsde''lavere''slektene.foråkommetilmccoygårdenmåttemanforbihønefarmen, gjennomkexhstyretsområde,oppmottempeletogsåmåttemanfølgeensmalvegsomførtetil denstoregården.trixnærmetseghønsefarmen.dentilhørtezhalerfamiliensgård.farmenvar

11 lagetavblåfargetfargetglassfrarødttåkeland.zhalerfamilienvarstoltetilhengereavkexh Styret,ogaltdeeidevarfargetblått.Utenforgårdenhaddefamiliennoenkyr.Derautetpanisk. MaxwellogAmandaprøvdeåroenedkyrne.Rayk,herrZhalerogetparsoldaterfravakttårnet sprutetvannpådebrennendehøystakkenepåverandaen.fruzhalerogbygdasbarnkommed vannfrabrønnen.hvahaddehendtmedbygdahennes?acesadetvarstoremennkleddisvarte rustningersomhaddegjortdette.trixvissteikkeomnoensomkleddesegisvarterustninger. Kompanietvarrøde,AlliansengrønneogKexHStyretblå.Alvenevargullfargedeogden selvstendigestatenmarokuthvarkleddisvartoghvitt.inordfryktetfolketskyggevaktene,et hemmeligbroderskapsomholdttilpåfelzia.skyggevaktenevilledrepealleneoriaskaldurer oggjenskapenordhregionensstorhetstid.gruppenbestodavlydianere,falziconer,vensinerog DecoressommenteKaldurenesslaktingavsineforfedre,PurHKaldurene,varensyndsombare kunneblibetaltmedderesblod.iwerthafthaddedealdrihattnoenproblemermed Skyggevaktene.DetvarikkesærligsannsynligatdeplutseligangrepenWerthaftskbygdsom nestenutelukkendebestodavvensiner.tusenårslegionenvaralltidenfare.denneorganisasjon varendamerfryktetogrespektertennskyggevaktene.legionenvarethemmeligsamfunnav Neoriasbestetyverogsnikmordere.IngenvisstemyeomLegionen,menvardetentingTrix visstesåvardetatsnikmordereneppevillegårundtistore,svarterustninger. Vedvakttårnetvardetliv.Allebygdasblåkleddesoldaterløpframogtilbake.GeneralTripp Ranksonstodogkommanderte.Trixsåathanikkeskjøntenoemerennhungjorde.Noen unggutterkleddeopphesteneideblårustningene.noenavdemsteilteogvrinsket.gjester strømmetinnogutavvertshuset.enmiddelaldrendedecorespleietgabbyranksonsbrannsår. Trixfortsatteoppmottempelet.Selvombyggetvarlagdavstein,stoddetiflammer.Hvilke flammerkunnebitepåstein?fredrickprestavzevrikhgardoghansmunkersattvedstatuene avgudeneogbad.åbevilleikkereddetempelet. GrusvegenmotMcCoygårdenvarglattavregnet.HaddeikkeTrixværtsåkjentvillehunfaltog slåttsegfordervet.gårdensåkervarnedtrampet.åretsforsyningervarødelagt. Hunkunneikkesenoetegntilforeldrenesine.Enrøyksøylestegoppfrataketpåhuset,men bortsettfradetbrantikkegården. «Mor?,Far?,»ropteTrix.Ingensvarte.Hunløprettmothuset.Fakleneutenforvarikketent. Dettevarunormalt.Farpleidealltidåtennedemomkvelden.Trixhaddealdriliktdetulmede lysetfrafaklene.levendelysskremtehenne.rettelse,flammerskremtehenne.detvardet enestetrixfryktet. Inneitømmerhusetvardetdunkeltogkalt.Tallerkener,kopperogskålerlåstrøddutover gulvet.skapdørenevaråpneogenhalvspistbrødskalklåpåkjøkkenbenken.detsåutsomdet

12 haddeværtenkampherinne.trixroptepånytt.hunfikkikkenoesvardennegangenheller. Detvartomtpåforeldrenesværelse.Trixfortsatteinntilhusetsstørsterom.Joners soveværelsehaddeståtttomtsidenhandroutpåeventyr.bokhyllenevarfortsattfulleavbøker. Trixhaddelestnestenalle.Deflestevarfortellinger,menJonerhaddeenhelhylletilegnet GrainardOufhalk.Hanhaddeogsåendelav''De)historiske)volumene''ogbøkeromreligion, kultur,magiogkontinenteneutenforneoria.avdemkunnetrixbarenavnetpåto.oxidiaivest ogm'irveelisør.hunvissteatallealverkomfram'irveelogneoriasdecoreshaddeengang kommetfraoxidia.i''de)historiske)volumene''haddehunlestomneoriashistorie.fratiden alvenekom,tilidag.noenhendelservarufatteligkjedelig,sliktsompolitiskemøterog konspirasjoner.andrevarspennende,somdeutalligekrigene.trixlikteogsåboken''om) rasenes)opprinnelse''.dennebokenforklartealtomalleneoriasraser. Hunfortsatteinnpåsittegetromogkjelleren.Trixliktesegikjelleren.Detvarherde oppbevartevåpnenedesmidde.langsveggenvardetvåpenrekkermedskarpesverd,lange spydogrustninger.altavvensinstål,verdenskraftigsteoglettestemetall.ienkisteoppbevarte deklærsyddavsyltynneståltråder.dajonerdrofikkhanenslikvestigave.trixhaddeingen forhåpningeromåfåen.baretornadoenvarverdigenslikpresang. Detvarikkenoetegntilforeldrenehennesnoested.Hunløputpåtunet,gjennomsøkte våpenskjulet.ietparsekunderblehunståendeåtenke.detvarbareetsteddekunnevære. Smia.Trixløpgjennomåkerenogmotetliteberg.Smiavarbygdher.DirkMcCoylikevisstnokå arbeidealene.derforbygdehansmiaetstykkeunnagården. Smiavarstorslått.Essavarrundogrundtdenvardetfireambolter.Vedhveramboltvardeten arbeidsbenkavgranitt.detvarkexhstyretsomhaddebetaltforhelesmia.dehaddeikkespart pådetgode.påessahaddemccoyfamiliensvåpenskjoldblittmeisletinn.detsammetegnet somtrixhaddelikeunderskulderen.engangitidenkomeventyrerefrafjernognærforå kjøpemccoyshåndverk.dettevarlengeførdrachfamilienkompåbanen.mccoyfokusertepå kvalitet,mensdrachvarmeropptatteavdesign.ientidutenblodigestridervardetikkerart DrachsolgtemerennMcCoy. Trixløpoppdenbrattesteintrappamotsmia.Denuggenemagefølelsenbleverrejonærmere hunkomtoppen.hunsenketfartenogtittetoverkantenavtrappen.nåkunnehunsehelesmia. Hunkunneogsåseskikkelsenesomstodlentmotessa.Trixvarforlangtunnaforåtydehva somhendte,menhunskjønteatnoevargalt.någikkhunsaktere,toketskrittavgangenmens øynenefokusertepåskikkelsene.hunkunnetydeligsekontureneavfirepersoner.toavdem lentesegoverenbyltpåbakken,mensdeandrestodogsåpå.dettemåtteværedestore menneneisvarterustninger.trixgjordeklarsverdetsitt.detblankemetalletvarlettsomen

13 fjær.dehaddeikkeoppdagethenneenda.huntokdetsistetrinnet.nåvarhunoppevedsmia. Lysetfraessafikkhennetilågulpe.Flammerskremtehenne,derforhatethunåværevedessa. Nåkunnehunogsåsefargeneklarere.Devariførttunge,ravnsvarterustninger,akkuratsom Acehaddesagt.Påhodetsatthjelmenesomdekketforansiktenederes.Mennenevarmye høyereenntrix,kanskjerundtennitti.våpnenederesvarlikekolossalesomrustningene. Krigshammere,klubberoglangsverdsmiddavetmørktmetallmedetrødskjær.Trixhadde aldrisettnoelignende.trix'øynegledfravåpnene,tildettoavmennenelentesegover.kjevene hennesgledfrahverandreoghungispetiforferdelse.nåkunnehunseatbyltenvaret menneske.dettoketparsekunderførhungjenkjentepersoneninntrengernelentesegover. Hunhaddehårsvartereennnattenogstorerødeøynemittidetovaleansiktet.Endråpeblod haddestørknetimunnvikenhennes.medetpaniskutrykkstirrettrixpånaminamccoy. «Mor,»hviskethun.Medengangordeneforlotleppenehennestokhunsegformunnen. Mennenesårettpåhenne.Morsårettpåhenne.BlessterFhulerslivløsekroppstirretpåhenne fraamboltenhanvarslengtover.flammenefraessagjordehelescenenmerforferdelig.røyken frahennesbrennendehjembygdkomsivendemotdem.hunstoddersomensaltstøtte.uteav standtilågjørenoesomhelst.enavmennenesomstodvednaminahaddeenputtetetrørinni armenhennes.detterøretførtenedtiletglass.trixhaddeværtmedåslaktegriserhos Brownfamilien.MannentappetNaminasblod. Enavmennene,denhøyesteogkraftigsteavdem,tokavseghjelmen.Trixventetsegåsenoe monstrøst,mensynetundervarganskeanderledes.hanvarenmiddelaldrendemannmed glattbarberthodeogaskeoverheleansiktet.øynenederesmøttes.detvarikketegntilvarmei hanssafirfargedeblikk. «ErdetikkefrøkenMcCoy?Viventetdeg,ogtimingendinerupåklagelig.Synddinbrorikkeer her.tornadoenerdetvisstdekallerham.måværelittavenbyrdeåleveihansskygge,»sa mannenogkometskrittnærmerehenne. «Hvemerdere?»hvesteTrix. «Selvsagt,såuforskammetavmeg.JegerLordVellund,»sahanietnestenhøfligtonefall. «LøpTrix,»ropteNaminafraessa. «HysjnåNamina.JegtrorvibeggevetatTrixikkeerdentypenjentesomforlaterfamiliensin nårdentrengerhennemest.hunerjotrossaltenmccoy,ikkesant?»hanavsluttetsetningeni etspørsmål.trixkjentesinnesvartnetankenehennes.ingenvågetåantydeathunikkevaren McCoy. «BarnadineharjoskittentFhulerblodiårene,menTrixerenekteMcCoy.Baresepåøynene hennes.delyseravraseri.familiensmottoeratingentingskalbliverdsattmerennfamilie.

14 SannheteneratMcCoyfamilienikkeverdsetternoehøyereennblodlinjer.Dessverreerikke harmendinnoktilåbevistehvordittblodhørertil,ungetrix.viossmerket.bevisatduikkeer avfall,»lordvellundsstemmevarnestenforførende.naminagråtibakgrunnen.enavmennene holdtenhåndovermunnenhennes.dettedempetskrikene. «Vetduhvasomhendermedavfall?»spurteLordVellund.Stemmenhansløduskyldig. Trixristetpåhodet. «Avfallenderoppsomhander,»saVellundogpektepåBlesster.Trixgulpet.Hunvarstoltavå væreenmccoy.dahunvarlitenhaddehunbrukttimesvispåålæresegdenformellemåtenå presenteresegpå,bareforåfortellefolkathunvarenmccoy. «JegerTrixMcCoyavandrerang...tidligeretredjerang.DatteravBlessterFhulerogNamina McCoy.VensinavWerthaftogNeoriasNordHregion,»Trixtrakkoppermetogvistenokengang framfødselsmerket.naminahylte.glassetmedblodvarnestenfult. «KomdegunnaTrixDevildrepedeg,akkuratsomdevildrepemeg,»Naminakjempetsegut avmannensgrepforsååbliklaskettil.trix'neverknyttetsegrundtsverdet,menrestenav kroppenvillefortsattikkebevegeseg.kollisjonenavekstremefølelserlammethenne. «Hvaskjermor?,»saTrixrolig.Naminasådattereniøynene.Rødtmotrødt,McCoymotMcCoy. MannensomkaltesegLordVellundnikketmothansomtappetmorensblod.Såstengtehan glassetomhyggeligogrykketrøretutavhåndenhennes.menneneignorertetrixheltnå.devar opptattmedårenseutstyret. «Vierferdige.Jama,tadegavFruMcCoy,»saLordVellund.PlutseligutstøtteTrixetdyriskbrøl. Hunflekkettennerogløprettmotenavdesvartkleddemennene.Førhanrakkåløfte krigshammerensinhaddetrixplantetsverdetsittiåpningenmellomhjelmenogbrystplaten. Detvarsomomfartenhenneshaddeøkt,idetteutbruddetavfølelser.Verdenrundthenne haddestoppetietsekund.detteskundetvarakkuratnok.hanfaltibakkenmedetmetallisk kling.enavdemkommothenne.trixskledmellombeinahanogløpsåmothansomstodved Namina.SåfrøsTrix.Svettepipletnedpannenhennes.Sverdethennesfaltibakken.Manneni rustningenholdtdolkensin,somvarlikestorsomtrix'sverd,vedmorenshals.likevelkunne ikketrixgjørenoe.detostodlikevedessa.detheteflammehavet.hunvillereddemoren.dypt innihennesaenstemmeathunkunneklaredet.likevelvarfryktenforhetenoverveldende. DolkenhanslagetetrentsnittoverNaminablekehals.TårerstrømtenedTrix'kinn. Tomrommetihjertethennesutvidetseg,forsååblifyltavraseri.Dennegangenhandlethun ikkepåinstinkt.nåvarhunkaldogkalkulert.hunspantrundt,løftetsverdetfrabakken,og hoggmotmannensomkommothenne.igjenkjentesdetutsomtidengikkisaktekino.han skvatttilbake,menikkeførsverdetsnertetbrystplatenhans.trixgliste.vensinstålkunnehogge

15 gjennomhvasomhelst.glisetfalmetdahunsåatsverdetikkehaddenoeneffektpåbrystplaten. Trixhoggmedsverdetmotmannenmedglasset.Huntraffdeubeskyttedefingrenehansog glassetmedblodfaltibakkenogbegynteårullemottrappa.nåmistetdeinteressenfortrix alletreløpetterglasset.trixfulgteetterhakkihæl.lordvellundstoppetglassetmedfotenog snappetdetopp,altisammeelegantebevegelse.menneneløpderetternedtrappenognedpå tunetbakmccoygården.trixvarraskogklarteåholdefølgemeddem.hadde)bare)joner)vært) her,sahuntilsegselvmenshunløpetterdem.hanhaddeværtistandtilåreddemorenderes. Tornadoenvarikkeenubrukeligpyse.Hankunnearbeidevedessautenåkaldsvette.Hadde Jonerværthervilleikkenoeavdetteskjedd.SåvendtehunsinnetmotPeter.HanforlotFersin likeførbygdatrengtehan.sinnetogsmertengavhenneakkuratnokekstraenergitilathun klarteåholdefølge.deløpvekkfrafersinoginniskogeneisørvest.trixvarfastbestemtpåå taigjendem.hunsvergetpåathunskullehevnesinfamiliesdød.selvomsinnetfortsattvar intakt,begynteenerginivåetåsynke.detsammegjordedethosmennene.defortsatteåprøveå ristehenneavseg.detoverraskettrixatdeikkehaddeangrepethenneenenestegangsiden fluktenbegynte.hunprøvdeåfinneigjendenkonsentrerteråskapen.densomfikktidentilå stoppe.detvarumulig. EtterenhalvtimesløpingvirketdetsomommennenebesluttetågjørenoemedTrix.Skogen haddeblittgansketettnå.trixforstodatdehaddekommetnedfrafjelleneinord.demåtte nærmeseggrensentilkempthskogene.fersinogomhengvarkjentforhøyetindermensi Werthaftssydligeredelervardetdypeskoger.EnganghaddeskogenevisstnokværtWerthafts gullgruve.idennetidenvartømmerenviktiginntektskildeblantfolk.dettevarimidlertidfor overhundreårsiden.pådennetidenvarwerthaftfortsattendelavkaldurriketnourt. Mennenedeltesegdagruppennærmetsegenlysning.Trixsenketfarten.Noevarmuffens.Hun gjordeklarsverdet.øynenehennesvandretoverlysningen.detvarstille.forstille.hunvar sikkerpåatmennenegjemtesegbakhenneetsted. «Komfram,pyser,»ropteTrix.«Hardereingenære?Komåkjemp»Stemmenhennesvarhes. Hunvarandpustenetterdenlangeløpeturen.Blodsmakogkvalmekiltebakerstihalsenhennes. Hunvillehelstleggesegnedåhvile.Trixspantrundt.Haddehunhørtnoe?Hunkunnesverge påathunsånoenbevegeseginnibuskaset. Enhøylydpassertedetspisseørethennes.Noeskargjennomdet.Trixsnuddesegrundt.Hun gispetisjokk.enavmennenestodlikeforanhenne.krigshammerenhansfaltibakkenmedet høgtsmell.ipannenhaddemannenetstort,åpentsår.utavsåretstakkenknivut.trixgispet pånytt.sjokketfikkhennetilåsenkeberedskapen.hunhørtenoenkommeløpendebakhenne. Kjapt,snurrethunrundtogsåenavLordVellundsmennkommemothenne.Dettevardensiste

16 avdemhvismandaikkeregnetmedlordenselv).hunløftetsverdet,menhendenehennesvar klamme.hankomstadigmothenne.nåhaddehansverdetløftetoverhodet,klarforåsetteinn dødsstøtet.trixmistetgrepetpåsverdet.hunsåmetalletfallemotbakken.øynenehennesgled igjen.hunnektetåtrygleforlivet.skullehundø,villehundømedærenibehold.trixvarikke reddforådø.likevelmeldtesorgensegfordihunikkehaddeklartåelimineremorensmordere. NåmåtteJonergjøredet.Trixvisstehankomtilågjøredet.JonerelsketNaminamerennTrix. LikeførkrigshammerenskulletilåsvingemotTrix'skalle,penetrerteenpilbrystplatenhans. BlodfargetVensinjentasansiktrødt.Hunåpnetøyneneigjen. «Hvafaen?,»saTrix.Isjokkholdthunsegformunnen.Tårersamletsegoppiøynenehennes. Nokengangblehunoverveldetavfølelser.Hunfalt.Førhunlukketøynenekunnehunskimte treskikkelserkommeutavbuskaset.såblealtsvart.

17 Kapittel3:Ennydag IgrålysningenankomredningsmannskapetFersin.Dahaddelandsbybeboernealleredefått ordnetoppdetverste.fersinvaretmerkeligsyn.vedvakttårnetstodsoldatenefrakexhstyret ogstirretpåredningsmannskapetmedolmeblikk.redningsmannskapettilhørtekompaniet, Neoriasledendepolitiskeparti.SelvomdetvarforskjelligepolitiskeallianseriNeoriasriker, haddehvertlandsvergetsinlojalitettilkompaniet,keiserenogverdenshorisont. Kompanisoldatenehjalptilmedåslukkedesistebrannene.Deoverordnedesnakketmedfolket mensdedokumentertehendelsen. Acestodiaskenavdetsomenganghaddeværthanshjem.Acesmorvarikkeåblifunnet.Han haddesnuddehverenestesteinisinsøken,menletingenhaddeværtforingenting.hunvarpå veghjemfratempeletdabygdableangrepet.acevarhjemmeogpassethuset.slikhaddedet værtheltsidenmorenhans''fantgudene''.hverdagdrohuntiltempelethvorhunsattogbad tildeni.acevarikkereligiøs.hjemmeidragesundetvarhandenenesteguttensomikkegikki tempelet. ForAcevartideniDragesundetfjern.HanvarlikemyeensønnavWerthaftsomalleandrei bygda.acehaddeenspedkroppsbygging,tyktsvarthår,rødeøyneogvarkortavvekst.hadde dubedtomenbeskrivelseavenvensinvilledufåttenbeskrivelseavace.hanvarmyemer stereotypiskiutseendeennbådedenbredskuldrede,høyetornadoen,ogbrunskallenpeter Brown.Detvartalensomavslørteham.Denfinemåtenåsnakkepåfikkhamstempletsom utlending. Acegikknedfraaskehaugen.Brenttreknasteunderlærstøvlene.Hanfølteverkentristheteller sjokk.acevarfaktiskiganskegodthumør.medetsmilommunnenvandretblikkethansover bygda.acesfølelservarofteupassendeforsituasjonen.noengangerbrøthanutilystiglatter, mensandregangerfalthansammenigrå.iødeleggelsenstimesmilteace.dethendtealdrinoe spennendeifersin,mennårdetførsthendevardetfantastisk.spenningenvarberusende.det varikkeslikatacevargladpågrunnavfersinsødeleggelse.selvomhanbleslått,plagetog juletoppdaglig,barikkeacenagtilnoenavmobberne.acevarikkeenhevngjerrigperson.han troddedetfantesendiplomatiskløsningtilalleproblemer. VognerkomneddenbrattevegenfraKalt.Acekjenteigjendeskitnekjerrene.Soldatenehadde alltidnyevogner.dettevarflyktingvogner.lagetforåfraktemangepersoneroverlengre distanser.fersinsbeboerehaddesettmangeslikevognerdesistesøttenårene.fåstilte spørsmåltildette.acevarenavdemsomgrublet.hvorforvardetsåmangeflyktningerientid medfred?soldater,båderødkleddeogblåkledde,løpforåtaimotvognene.noenavdemvar nestenfulle.generaltrippranksonoghansmennsamletsammenlandsbybeboere.degikk

18 medtungeskrittovertilvognene. «Barnogkvinner,»ropteensoldatfravakttårnet.StrengttattvarAcefortsattetbarn.Manble voksendetåretmanfyltesøtten.acevarfortsattfemtenår. «SladeFårompaigir,»ropteensintsoldatAcealdrihaddesettfør. «Hardusettmor?,» «Trordujegbrukermintidpååpassepåutlendinger?Jegerentravelmann.»Acesukket.Han kunnevelikkeforventemeravfersinsypperstebeskyttere.acegikkmotvognene.destod oppevedtempelet.menshangikksåhanettertrix.hunvardenenesteifersinsomaldri plagethan.acerespektertehennemerennnoenandre.oppevedtempeletkunnehanseborttil McCoygården.Røykstegoppfragården.Acestoppet.Urofyltekroppenhansogmunterheten forsvant.envaktdyttethaniryggenmedbatongensin.acefortsattemotvognen.,heltfortapti sinefølelser. «HardusettMcCoy?,»spurteAceenvakt.Stemmenhansvarbedende.Hankomtilåbligaluten etsvar. «Sluttåstoppopp,dubremserevakueringen,»sahan.Enannenvakttoktakihanogdyttethan oppienvogn.hanvardenenestefersinguttenivognen.detvarfemandrepersonerder.alle medfortvilteansiktuttrykk.acesnuddesegogsåpåmccoygårdenigjen.øynenehansfantnoe interessant.engruppesoldater,bådefrastyretogkompaniet,komgåendefragården.debarto bårer.overbårenehaddedelagthvitelaken.enungsoldatløpvekkfragårdenogoppmot tempelet.deroverlevertehanenpergamentrulltiltripprankson.generalenbegynteålese høgtfrarullen.acemåttespisseøreneforåfåmedseghvasomblesagt.hanfikkmedsegord som«smia savnet sendbudettertornadoen».acelahodetihendene.noefælthaddeskjedd. Hanvarsikker.Noenvarblittdrept. «Hvorforsådyster?,»saenstemme.Acemerketatvognenhaddebegyntåbevegeseg.Tilhans overraskelsereddeikkenordovermotkalt.deredsørvest,motskarva.acesåpåenguttpå hansalder.guttenhaddemørkthåroglyshud.øynenehansvarbesynderlige.nestensomen slanges.pupillenevargylne,avlangestreker. «Bygdenminblenettoppdestruert,jegharallretttilåværemolefonken,»svarteAcekrast. GuttenlentesegmotAce,nestensomomhanskullefortellehamenhemmelighet. «Duvirkerikkesomtypentilåbrydegombygdendin.Dessutensnakkerduikkesomen Vensin.Kexomjegikketarfeil,»hangliste.Dehvitetennenehansvarspisse. «Devetikkenoeommeg,»knurretAce.Hanvarikkeihumørtilådiskutere.Etteretminutts stillhetsukketace.«jegbeklagerminuforskammethet.lamegpresenteremegselv.jegerace

19 SladeavDragesundet,»Acestrakteframenblekhånd.Guttenstudertedenundrende.Etteren litenstundbestemtehansegforåtaaceihånden. «JegerLexiconavMeisel,ogdetteerminStefar,Turmol.»Smiletsomvarklistrettildeperfekte leppenehansvarnestenoverdreventlykkelig.kontrastenfralexicontilhansstefarvar ufattelig.lexiconvarpen,bortesettfraslangeøynene.turmolvarensyltynnkaldur.hanhadde kortrødthårogetværbittansikt. MeiselvarenbygdiMarokuth.DenlåetlitestykkeunnaVelentree,denselvstendigestatens hovedstad.acehaddeikkehørtstortombygdafør,ogvarnysgjerrigpådennelexicon. «JegblefødtmidtunderangrepetpåMarokuth.Turmolfantmegiruineneavetfort.Istedetfor åforlatemegifjellet,tokhanmeginnsomsinegen.»dettokikkelengeføraceforstodat Lexiconvarpratsom.Hangavlivligebeskrivelseravhjemlandet.Medhendenevisualisertehan måtentoppenestegoppfradetubarmhjertigelandet.hansnakketomlivethanogturmol levde.etlivsombestodiåreisefraflyktningeleirtilflyktningeleir.detsomsjokkerteacemest varlexiconsforklaringpåangrepetimarokuth.etsåstortangrepskulleacehahørtom. LexiconforklarteatKompanietssoldaterredinnilandet,enkaldvinternatt.Derslaktetdealle dekomover.kvinner,barn,syke.kompaniethaddeingennåde.førsttroddeacedettevarnoe Lexiconfantopp,menfortvilelsenhansvaraltforekte.Acesnuddesegmotdenbrennende bygda.kunnedetteværekompanietsverk? EnmerkeligduftfylteTrix'nesebor.Etterhvertsomrestenavsansenehenneskomtilbake kjentehunathunlåpåetmyktunderlag.enpelsavnoeslag.hodethennesdundret,ogden konstantebakgrunnsstøyengjordedetikkebedre.tårerhaddestørknetpåkinnenehennes. Trixgråtisøvnen.Etterhvertsomhunkomtilsegselvigjenbegyntestøyenågimening.Først kunnehøreatdetvarmenneskestemmer.etterenstundbegyntehunåskjelnestemmene.hun bleliggendeålyttetildendempedesamtalen.ingentingavdetdesagavmening. Trixholdtpåågliinnibevisstløsheten,menvåknettildapersonenesanoesomgrep oppmerksomhetenhennes.«hunerenmccoy,»saenkvinne.trix'øyelokkgledoppoghun mysteutidetmørkerommet. «Ah,hunervåken,»saenhesmannsstemme.Stemmenkomfrapeisen,rommetsenestelyskilde. Overpeisenputretengrytemedsuppe.Trixsåpådetreskikkelsenemedvideøyne.Hendene hennesletteettersverdet. «Erdetdetteduleteretter,»sadentredjeskikkelsen,enmannmedenhettetrukketoverhodet. Hanholdtoppsverdet.BladetsåliteutiKaldurmannensnever.

20 «Fådet,»knurretTrix.Mannenreistesegsakteoggikkmothennemedforsiktigebevegelser. Hanminnethenneomenmannsomprøveånærmesegetviltdyr. «Ikkeværredd,viskalikkeskadedeg,»messethanmenshangikkmothenne.Trixvaruteav standtilåreisesegskikkeligopp.dermedvarhunforsvarsløs.dahanstodvedsidenavhenne lahanforsiktigsverdetnedpåfangethennes. «Her.Prøvogikkestikkutøynenetilnoen,»advartehan.Så,tilTrix'storeoverraskelse,hjalp hanhenneopp.hettenglednedfrahodetogavslørteansiktethans.detvarformørkttilathun kunnesedetaljeneiansiktethans.hanvarenungkaldur,etparåreldreenntrix.øynenehans varblå,oghanhaddestrittmørkebrunthår.skjeggstumpeneavslørteathanikkehaddebarbert segpåenstund.selvomstemmenhansvarvarmoginnbydende,varansiktetkaldtog fraværende.hanhaddeenbekymretrynkepåneseryggen.debusketeøyenbrynenehansvar dannetenbetenktbøyogleppenevaroppsprukketettertimesvismednervøsleppebiting. Underøynenehaddehanstoremørkesirkler.Hankunneumuligværeenlykkeligmann. «Dumåfåhviltdeglitt.Whalaharlegetsårenedine,menduharfortsattetganskestygtkutti leggenogetskadetøre,»sahan.trixsånedoverkroppensin.førstnålahunmerketilathun varkleddienenkelnattbukseogenhvitundertrøye.plutseligblehunlittforlegen.ingenhadde noengangsetthennemedsåliteklær.bortsettfrajonerogpetersåklart.ethavavfølelser veltetoverhennedahunhuskethvasomhaddeskjedd.hodethennesspilteavettilbakeblikk avhenneslivsversteøyeblikk.dapeterforlothenne,dennedbrentelandsbygda,dedøde foreldrene,jaktengjennomwerthaftsskoger.hunmåttekjempeforåikkegråte.nokengang haddehunfeilet.hunlovetsegselvåhevnesinmorsmord.jonervilleklartdet. «Heidu,ikkegråt,»badKalduren.Stemmenhansroethennened.«Jegvethvadegjordemot deg.vilotdemikkekommeunnameddet,»sahanoglahåndensinovertrix'. «Andur...,»advartekvinnen.Kaldurensnuddesegmotkvinneskikkelsen. «Foreldrenehennesblenettoppmyrdet.Hunfortjeneråvitesannheten,»sahan.Andur,tenkte Trix.VardethanogdisseandreskikkelsenesomhaddereddethennefraLorden? «Hanharetpoeng,Whala,»sadenhesemannen.Kvinnen,WhalasomifølgeAndurhaddeleget henne,snøftet. DetvarmefraAndursansiktforsvant.Hantrakktilbakehendenesineogreisteseg. «Jegombestemtemeg.Whalaharrett,»detvardetsistehansaførhanåpnetdøraoggikkutav rommet.enavpersonenekommothenne.hunblepositivtoverrasketdawhalasrødeblikk møttehenneseget.whalavaraltsåenvensin.detvargodtåhanoenavsittegetblodi nærheten.selvomdetvirketsomomwhalaikkeliktehenne.overraskelsengikkrasktovertil ubekvemhet.whalavarkleddietveldigtettsittende,avslørendeantrekk.etstykkelærdekket

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 4 Hvordan går det? Åpningsbildet viser Åses leilighet. Ved å snakke om bildet får man en repetisjon og en

Detaljer

Introduksjon til friskhjulet

Introduksjon til friskhjulet Introduksjon til friskhjulet Hvor kommer nakkeplagene fra? Og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller, kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

6ri+fr±TdW HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 20-29. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset

6ri+fr±TdW HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 20-29. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Saker: 20-29 HOVEDUTSKRIFT 4b Nore og Uvdal kommune Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Karense Haug, Gunn Snarheim Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Grethe-Marit Trulsen, Alexander

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

1928 Den trondhjemske halsesyke

1928 Den trondhjemske halsesyke Hans Olav Løkken Stjørdal www.historiefortelleren.no 1928 Den trondhjemske halsesyke Han hadde følte seg så elendig. Hostet, var sår i halsen, mest slimet. Nei, dette var noe mer enn kun en sterk forkjølelse

Detaljer

Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen

Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen Nytt fra KS: - Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk - Hurtigspor for flyktninger - Endringer i utlendingslovgivningen Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen

Detaljer

Soudabeh Alishahi. Roman. Oversatt av Sheida Sangtarash, Siavash Sangtarash og Anne Oterholm

Soudabeh Alishahi. Roman. Oversatt av Sheida Sangtarash, Siavash Sangtarash og Anne Oterholm Soudabeh Alishahi Smil Roman Oversatt av Sheida Sangtarash, Siavash Sangtarash og Anne Oterholm DEL 1 Kapittel 1 HVER DAG KOM SOLEIMAN hjem til oss og stelte Haji Barat. Han skiftet bleia og vasket ansiktet

Detaljer

Errata i R. Musil, Mannen uten egenskaper,1 Oslo (Solum Forlag) 1990 93

Errata i R. Musil, Mannen uten egenskaper,1 Oslo (Solum Forlag) 1990 93 Errata i R. Musil, Mannen uten egenskaper,1 I, s. 10, l. 14: Dr. Arnheim > dr. Arnheim I, s. 14, l. 6: den åndelig adel > den åndelige adel I, s. 17, l. 10 nedenfra: hans bemerkning > hans formastelige

Detaljer

Saga: Skolehund, terapihund og redningshund

Saga: Skolehund, terapihund og redningshund Saga: Skolehund, terapihund og redningshund Skrevet av Thea Cassel-Holm Saga er en 4 år gammel rottweilertispe. Hun er en del av Haugjordet ungdomsskole i rollen som skolehund. Saga er også utdannet redningshund

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Turister redder og truer kulturminner

Turister redder og truer kulturminner Turister redder og truer kulturminner Av Ann-Mari Gregersen. Foto: Alf Ove Hansen 30.03.2009 16:41 Plyndringen av Kambodsjas kulturminner har vært enorm, men bedre sikkerhet og en stadig økende turiststrøm

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

LOMBEDOC GEOGRAFI REGIONER

LOMBEDOC GEOGRAFI REGIONER LOMBEDOC Langs Hildreheimens vestkyst ligger de tre siviliserte landene Carintia, Furitago og Lombedoc - vanligvis omtalt som de vestlige riker. Av disse tre er Lombedoc det største og mektigste. GEOGRAFI

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Dato: Vår ref: 17/ Deres ref: 17/762. Høringssvar - tilknytningskrav for familieinnvandring

Dato: Vår ref: 17/ Deres ref: 17/762. Høringssvar - tilknytningskrav for familieinnvandring DEN NORSKE KIRKE kirkeråd KR 14.2/17 Justis- og beredskapsdepartementet Dato: 03.04.2017 Vår ref: 17/00380-13 Deres ref: 17/762 Høringssvar - tilknytningskrav for familieinnvandring Vi viser til departementets

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Svar på høring - Endringer i utlendingslovgivningen (Iinnstramninger II)

Svar på høring - Endringer i utlendingslovgivningen (Iinnstramninger II) DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 03.02.2016 Vår ref: 16/99-2 WEF (16/3480) Deres ref: Svar på høring - Endringer i utlendingslovgivningen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 06.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Romjulsfest med en lykkelig gammel dame

Romjulsfest med en lykkelig gammel dame http://www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/prekenverksted Romjulssøndag søndag 28. desember 2014 Prekentekst: Luk 2, 36-38 Lesetekst I: 2 Mos 1, 15-21 Lesetekst II: Apg 7, 17-22 Romjulsfest med

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Tapt og funnet. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i alder og visdom» (Lukas 2,52).

Tapt og funnet. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i alder og visdom» (Lukas 2,52). LEKSE År B 1. kvartal Lekse 3 Tapt og funnet TJENESTE Jesus viser oss hva det vil si å være en tjener. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i

Detaljer

Råd for eldre og funksjonshemma. Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Råd for eldre og funksjonshemma. Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: 12:30 15:00 Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Blanca Busquets Stillhetens hus Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Til min far og til min onkel Francesc, som alltid har gitt alt for musikken Øvelsen Teresa Min første fiolin fant jeg på en søppelfylling.

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2. Studentnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2. Studentnummer: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2 Studentnummer: Faglig kontakt under eksamen: Sissel Robbins

Detaljer

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen.

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen. PBL-oppgave # 12006: Adolfine Julie Persen Utarbeidet av Vilh. Finsen jan 98 Revidert feb.2002 Fagmiljø: Ortopedisk avdeling Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes

Detaljer

Møteprotokoll. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Hedmark Revisjon IKS Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hedmark

Møteprotokoll. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Hedmark Revisjon IKS Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hedmark Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: 30.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Sissel F. Rustad Leder Hans P.

Detaljer

ANDRE STØRRELSER OG TYPER LEVERES ETTER AVTALE. OTHER SIZES & EXTRUSIONS AS PER SPECIAL AGREEMENT. 1

ANDRE STØRRELSER OG TYPER LEVERES ETTER AVTALE. OTHER SIZES & EXTRUSIONS AS PER SPECIAL AGREEMENT. 1 F e n d e r l i s t e r Pryder og beskytter båten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7000A 7000B 7000C 7000D INDUSTRIPLAST har produsert båtlister for lystbåtindustrien siden 1963. Produksjonen omfatter

Detaljer

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt FAMILIEVERNET Bokmål Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle

Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Pasientforløp Pasientforløp i sykehus er utviklet i forhold til faglige retningslinjer for

Detaljer

Månedsbrev for mars Bjørka

Månedsbrev for mars Bjørka Månedsbrev for mars Bjørka Selv om vi har fått en liten forsmak på våren, er vi bare kommet til mars måned. Vi håper på fortsatt å kunne hente inn litt snø og is til prosjektet vårt. Barna synes det er

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Bygginga av den athenske flåten, her også kalla «tremuren» Mellom dei to persiske felttoga (490 og 480 f.kr.) vart det funne ei rik sølvåre i Attika. Ho vart brukt til å utvikle den greske flåten, som

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn -familier som har bli utsatt for tvangsekteskap, eller trussel om æresdrap eller kjønnslemlesting.

Detaljer

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Kapittel 1 Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive en bildeanalyse av reklameplakaten til DKNY. Bildet reklamerer for parfymen til Donna Karen New

Detaljer

Parasha 11 Torah. Første Mosebok /Genesis / Bereshit. Kapittel 44 Kapittel 45 Kapittel 46 Kapittel 47. Kapittel 44

Parasha 11 Torah. Første Mosebok /Genesis / Bereshit. Kapittel 44 Kapittel 45 Kapittel 46 Kapittel 47. Kapittel 44 Parasha Torah Første Mosebok /Genesis / Bereshit Kapittel 44 Kapittel 45 Kapittel 46 Kapittel 47 Kapittel 44 8 Da kom Juda bort til ham og sa: «Min herre, jeg ber deg, la din tjener få tale et ord til

Detaljer

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland

Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013. Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Konferanse om rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede 28.-29. oktober 2013 Audun Hole Fylkesmannen i Nordland Det var en gang. Christian Vs Norske lov 1687 Lov 28. november 1898 - umyndiggjørelse

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015 Krisesentersekretariatet Karl Johansgt 16b 0154 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015 Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Høring Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:80 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:80 ( ) Innst. S. nr. 258 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:80 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås og Karin

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Koblede funksjoner i Kalenderen

Koblede funksjoner i Kalenderen Koblede funksjoner i Kalenderen Eksempel på bruk Gjelder Handi v5.3.1. Hva betyr koblet funksjon? At en aktivitet har en koblet funksjon betyr at den har en snarvei til noe viktig noe informasjon eller

Detaljer

- Har et tannlegehelvete etter Tyrkia-behandling

- Har et tannlegehelvete etter Tyrkia-behandling Side 1 av 6 Publisert Dagbladet onsdag 10.10.2012 kl. 10:26 Tanntrøbbel: May Britt Dale tok tannlegebehandling i Tyrkia. Dette fikk alvorlige konsekvenser. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet - Har et tannlegehelvete

Detaljer

DE FIRE EDLE SANNHETENE

DE FIRE EDLE SANNHETENE NIRVANA NIRVANA = BETYR UT UTSLOKNING. I BUDDHISMEN BETYR DET EN LYKKEN MAN FØLER NÅR GRÅDIGHETEN, HATET, OG UVITENHETEN ER SLOKKET I MENNESKESINNET. MENNESKETS FRIGJØRING. EN SOM HAR OPPNÅDD NIRVANA I

Detaljer

Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene

Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene Hvis vi vet at noen blir mobbet Hvis vi vet at noen blir mobbet (1) Det er mange grunner til at barn og unge ikke forteller om mobbing til læreren eller foreldrene

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Endring i utlendingsloven (Innstramminger II)

Endring i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. februar 2016 Endring i utlendingsloven (Innstramminger II) Juristforbundet er en interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske

Detaljer

Veiledning til Emne 3 Barn og familie

Veiledning til Emne 3 Barn og familie Veiledning til Emne 3 Barn og familie likestilling og likeverd livet til en «typisk» nordmann vi-kulturer og jeg-kulturer barneoppdragelse i ulike kulturer, vold i barneoppdragelsen barnevernet å vokse

Detaljer

BORGNY Flukten fra flammene

BORGNY Flukten fra flammene Borgny er ei lita jente som opplever mye rart. Hun tenker veldig mye og har ganske mange rare tanker. Hun kan også snakke med vinden, men det er det ingen som vet. Hun er snartenkt og finner ofte en løsning

Detaljer

Kommunikasjon som botemiddel mot hensynsbetennelse.

Kommunikasjon som botemiddel mot hensynsbetennelse. Kommunikasjon som botemiddel mot hensynsbetennelse. Hvilken kommunikasjon skaper arbeidsglede? av Kjell Ribert Carl Rogers forskning viser at det finnes to typer kommunikasjon. Den ene typen kommunikasjon

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Sinelebadai Oinooni Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Kong Caieno regjerte Stjernenes by i en tid da rykter om krig og store folk på vandring kom fra fjellene

Detaljer

Barry Lyga. Blod av mitt blod. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal

Barry Lyga. Blod av mitt blod. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal Barry Lyga Blod av mitt blod Oversatt av Fartein Døvle Jonassen Gyldendal Til foreldrene mine. Ironisk nok. Del én Oppover klippeveggen Kapittel 1 Jazz åpnet øynene. Connie åpnet øynene. Howie åpnet øynene.

Detaljer

Til barnets eller systemets beste?

Til barnets eller systemets beste? Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Til barnets eller systemets beste?

Detaljer

Einar O. Risa. Moses. Roman

Einar O. Risa. Moses. Roman Einar O. Risa Moses Roman Eidsvoll 1814 Limehouse, London 1835 Boz, sa han borte fra sengen, Boz, Bozes, han harket igjen under det frynsete teppet, Bozes, du er min Bozes, sa han, Moses og Bozes, man

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Olweusprogrammet. Tema i foreldremøtet. Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet

Olweusprogrammet. Tema i foreldremøtet. Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet Olweusprogrammet Tema i foreldremøtet Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet Hvis vi vet at noen blir mobbet (1) Det er mange grunner til at barn og unge ikke forteller om mobbing til læreren eller

Detaljer

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag 8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag Torgeir Onstad og Liv Sissel Grønmo Dette kapittelet starter med å presentere resultater som viser kjønnsforskjeller i prestasjoner

Detaljer

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. NOTAT Saksnr.: 10/1415 Lovanvendelse: Dato: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. X har tatt kontakt med Y for å

Detaljer

Minner om at barnehagen er stengt mandag 1 april ( 2. påskedag)

Minner om at barnehagen er stengt mandag 1 april ( 2. påskedag) 1.mars 4.mars 5.mars Ruskendag Vi rydder uteområdet. Husk stor matpakke 6.mars 7.mars Vitenfabrikken Vi går kl 09.30 8.mars Vi koser oss i ute i barnehagen. 11.mars 12.mars Vi markerer barnehagedagen 13.mars

Detaljer

Glassbyen. Oversatt av Bente Rannveig Hansen

Glassbyen. Oversatt av Bente Rannveig Hansen CASSANDRA CLARE SKYGGEJEGERNE Glassbyen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Originalens tittel: The Mortal Instruments: City of Glass Tekst Cassandra Clare, 2009 Omslag Cliff Nielsen, 2009 Sitatet på side

Detaljer

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8 Innhold Innhold Tryll bort heksa Introduksjon Steg 1: Lag en flyvende heks Steg 2: Få heksa til å dukke opp og forsvinne Steg 3: Tryll bort heksa med et klikk! Steg 4: Legg til tid og poeng En ekstra utfordring:

Detaljer

Olavsposten. Et tilfeldig møte på biljardrommet. Intervju med hingsten, sjekk ut side 4-5. Side 2 Side 3. Side 4-5 Side 6. værmelding.

Olavsposten. Et tilfeldig møte på biljardrommet. Intervju med hingsten, sjekk ut side 4-5. Side 2 Side 3. Side 4-5 Side 6. værmelding. Olavsposten Fredag 24.01.14 Uke 04 Nr. 02 2. årgang Kr. 0,- Et tilfeldig møte på biljardrommet Intervju med hingsten, sjekk ut side 4-5 Side 2 Side 3 Elises dikthjørne Fem i korridoren Side 4-5 Side 6

Detaljer

Kyss mer, hopp mer, gi opp et prosjekt, les Samuel Johnson, og andre forsøk på å mestre hverdagen OVERSATT FRA ENGELSK AV GUNNAR NYQUIST

Kyss mer, hopp mer, gi opp et prosjekt, les Samuel Johnson, og andre forsøk på å mestre hverdagen OVERSATT FRA ENGELSK AV GUNNAR NYQUIST GRETCHEN RUBIN LYKKEPROSJEKTET HJEMME Kyss mer, hopp mer, gi opp et prosjekt, les Samuel Johnson, og andre forsøk på å mestre hverdagen OVERSATT FRA ENGELSK AV GUNNAR NYQUIST Til Elizabeth Det å være lykkelig

Detaljer

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid Familieråd i fosterhjemsarbeid I SERIEN OM FAMILIERÅD I Norge bor over 11 000 barn og unge i fosterhjem. Over en fjerdedel bor i fosterhjem, enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før.

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

På skråss med Simon Kjempeensom Aftenposten Amag 12.12.1987 DEVOLD SIMON FLEM Side: 66

På skråss med Simon Kjempeensom Aftenposten Amag 12.12.1987 DEVOLD SIMON FLEM Side: 66 På skråss med Simon Kjempeensom Aftenposten Amag 12.12.1987 DEVOLD SIMON FLEM Side: 66 Kjære Vi er tre søsken som har bodd i Norge i to år. Vi går på forskjellige skoler. Vi føler oss kjempeensomme fordi

Detaljer

Høringsuttalelse til høringen Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften

Høringsuttalelse til høringen Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner jobber for å bedre innvandrer- og flyktningkvinners levekår i Norge. Vi tilbyr juridisk bistand, krisehjelp og veiledning, kurs og seminarer, og er

Detaljer

Tore Stubberud Reiseklar

Tore Stubberud Reiseklar Tore Stubberud Reiseklar Om forfatteren: Tore Stubberud (f. 1947) i Sarpsborg. Filosof, forlegger og forfatter. Selvbiografi ved seks års alder (1998) var hans første roman på Aschehoug. Om boken: Da forfatteren

Detaljer

Originaltittel: A Place Callled Here 2006, Cecelia Ahern www.cecelia-ahern.com 2011, Bazar Forlag Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo

Originaltittel: A Place Callled Here 2006, Cecelia Ahern www.cecelia-ahern.com 2011, Bazar Forlag Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Originaltittel: A Place Callled Here 2006, Cecelia Ahern www.cecelia-ahern.com 2011, Bazar Forlag Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Hedda Vormeland Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne

Detaljer

Harlan Coben. På grunn av et løfte. Oversatt av Sissel Busk

Harlan Coben. På grunn av et løfte. Oversatt av Sissel Busk Harlan Coben På grunn av et løfte Oversatt av Sissel Busk Til Charlotte, Ben, Will og Eve. Dere er litt av en utfordring, men dere er min verden. 1 Den savnede unge piken det hadde vært utallige nyhetssendinger

Detaljer

23.10.2011. Mona Røsseland www.fiboline.no www.gyldendal.no/multi

23.10.2011. Mona Røsseland www.fiboline.no www.gyldendal.no/multi Dersom elevene skal utvikle en bred matematisk kompetanse, må de gjennom undervisningen få muligheter til å å oppdage, resonnere og kommunisere matematikk gjennom ulike typer oppgaver, aktiviteter og diskusjoner.

Detaljer

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien.

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Var aldri redd Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Åshild Eidem (tekst og foto) Hun kan ikke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Velferdsteknologi. Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen

Velferdsteknologi. Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen Velferdsteknologi Ingebjørg Riise og Kristin Vibeke Jensen 1 2 «Velferdsteknologi». Smak på ordet. For den som ikke forholder seg til data og teknologiske samfunnsveier i det daglige, er uttrykket alene

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Nytt fra Sri Lanka juli 2011

Nytt fra Sri Lanka juli 2011 Juli Menyen er som følger 1. Lhavo Bibelen, sent 2000 stk. 2. Kinesis Bibler, 23,000 stk. printing another 30 3. Arabisk NT, 78,000 stk. 4. Afrika bøker ca.20,000 stk. joggers, 2000 Portugisks, Spain,

Detaljer

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 3 4 5 6 7 49 Vi baker pepperkaker Felles lyssamling kl 09.30 En gruppe lemen lager animasjons film Vi baker pepperkaker 10 11 12 13 14 50 Felles lyssamling kl 09.30

Detaljer

Fordypning i temaene:

Fordypning i temaene: Lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Utlendingers rett Helhetlig opplæring delt i to trinn 1)

Detaljer

Gregor og blodets forbannelse

Gregor og blodets forbannelse Suzanne Collins Gregor og blodets forbannelse Bok 3 i Underland-krøniken Oversatt av Jørn Roeim MNO Gyldendal Til Charlie og Isabel Del 1 Pesten Kapittel 1 Gregor betraktet seg selv i speilet på badet

Detaljer