Norge er fortsatt i føringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge er fortsatt i føringen"

Transkript

1 Miljørapport 2002

2 Norge er fortsatt i føringen INNHOLD Norge er fortsatt i føringen Vi må bevare våre ressurser Miljøsanering er viktig Retursystemet Samarbeidspartnere Bakgrunn for ordningen Fra innsamling til gjennvinning Hovedaktiviteter Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler Fakta om El-Retur Tilsluttede bedrifter i Elektronikkretur AS Tilsluttede bedrifter i Hvitevareretur AS Ordliste Etter fire års drift har Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS oppnådd innsamlingsresultater som faktisk gjør samarbeidet El-Retur til et forbilde i og utenfor Europa. El-Retur samlet inn 8,0 kg elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) per innbygger i Resultatet er det all grunn til å være fornøyd med, i og med at det nye EU-direktivet for EE-avfall setter et minstekrav på 4 kg innsamlet avfall per innbygger. Dette resultatet tilsier at deltakende produsenter og importører i El-Retur er godt forberedt i forhold til de fremtidige innsamlingsmål som vil bli pålagt bransjen ved implementering av direktivet i Norge. Fokus på småapparater Små, elektriske og elektroniske produkter, som barbermaskiner, mobiltelefoner og kaffetraktere, inneholder flere miljøskadelige stoffer. Kadmium, bly og flammehemmende midler er noen av disse. I 2001 hadde vi en innsamlingsgrad for slike produkter på 16 prosent. I fjor steg denne til 22 prosent. Det betyr at 78 prosent av slike kasserte produkter fortsatt ligger lagret i norske hus og hjem eller har havnet i søppelbøtta for videre transport til nærmeste kommunale deponi eller forbrenningsovn, uten at ressursene ble utnyttet, men i stedet bidrar til forurensning av miljøet. For å øke innsamlingen av småapparater, er det viktig å etablere et tettere samarbeid og dialog med kommunene i Norge. Det er nettopp Kommune- Norge som har den viktige kundekontakten og de gode informasjons- og avfallskanalene, som vi kan utnytte til felles beste. Norsk renholdverksforenings vellykkede kampanje «Innsamling av farlig avfall» er et godt eksempel på dette. Vinn-vinn for alle parter Den «nye» EE-forskriften, som ble gjort gjeldende fra 1. juli 1999, ga aktørene som håndterer kjøleskap og frysere en stor utfordring i forhold til håndtering av dette avfallet. Det som tidligere var en avfallsstrøm ble nå regulert til to ulike avfallsstrømmer, med det resultat at feilsortering ble mer regelen enn unntaket. De færreste hverken ville, eller hadde tid og forutsetninger for å kunne sortere KFK-holdige kuldemøbler i en annen avfallsstrøm enn de KFK-frie kuldemøblene. Dette kan vi til dels forstå, da systemkravene er særdeles komplekse og til tider vanskelig tilgjengelige. Derfor har det også over lang tid eksistert utallige håndteringsløsninger, som ikke alltid har vært etter boka. Dette ønsket vi å løse, og etter 1. juli 2002 kunne vi tilby de kommunale selskapene og Norge for øvrig en vesentlig enklere løsning ved å samhåndtere KFK-holdige kuldemøbler med annet EEavfall. Etter dette mener vi at både avfallsbe-sittere og de kommunale selskapene har fått en vesentlig bedre hverdag vedrørende håndteringen av KFK-holdige kuldemøbler. Friryttere De fleste importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter er i dag tilsluttet El-Retur, og oppfyller således sitt produsentansvar etter EE-forskriften. Dessverre er det fortsatt også en andel produsenter og importører som ikke oppfyller sitt rettmessige produsentansvar ved verken å delta i Elretur, eller andre seriøse returordninger. Dette fører Thor Christian Wiik Svendsen teknisk sjef Hvitevareretur AS Helge Åmotsbakken adm. direktør Hvitevareretur AS «For å øke innsamlingen av småapparater er det viktig å etablere et tettere samarbeid og dialog med kommunene i Norge.» dessverre til konkurransevridning ved at våre tilsluttede produsenter og importører tar et økonomisk ansvar, mens andre blir gratispassasjerer. El-Retur har sterkt oppfordret norske myndigheter til å utføre nødvendige kontroller, slik at alle importører og produsenter tar sitt ansvar. I tillegg oppfordrer vi alle bransjeselskaper, importører og produsenter til aktivt å bidra til å utføre sine lovpålagte plikter. Dette arbeidet har ført til at Miljøverndepartementet strammer inn kontrollmulighetene i EE-forskriften. Nytt EU-direktiv Den 13. mars 2003 vedtok EU-parlamentet Directive 2002/96/on waste electrical and electronic equipment, som skal implementeres i 2004/05 i alle EU- og EØS-land. EU-direktivet er i vesentlig grad bygd etter samme lest som den norske EEforskriften. Direktivet pålegger produsenter og importører i hele Europa å samle inn og miljøsa- Hans Løken adm. direktør Elektronikkretur AS nere kasserte EE-produkter på tilsvarende måte som det gjøres i El-Retur. Vi håper vår erfaring kan komme til nytte for importører og produsenter også i andre land. El-Retur har i så måte hatt gleden av å etablere et europeisk forum, så kalt WEEE Executing Forum, sammen med fem andre non-profitt returselskaper som drives på nasjonal basis. Arbeidet fortsetter El-Retur vil til slutt rette en stor takk til alle tilsluttede bedrifter, samarbeidspartnere, myndigheter og vanlige forbrukere som har bidratt til dagens resultater og kvalitetsnivå. Vi vil fortsatt videreføre og så langt som mulig forbedre dette arbeidet, for å bevare våre felles materialressurser og forhindre at miljøgifter kommer på avveie. Kort sagt ta vare på vårt felles miljø. Oslo 1. mai 2003 El-Retur Ole Viggo Svendsen teknisk sjef Elektronikkretur AS Kg pr. innbygger INNSAMLET EE-AVFALL EU-KRAV 2 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

3 «For å motvirke de negative miljøeffektene som gruvedrift gir, må vi bestrebe oss på å gjenvinne metaller, glass og mineraler.» Vi må bevare våre ressurser Gruvedrift forårsaker enorme avfallsmengder I 2000 ble det utvunnet rundt 900 millioner tonn metaller fra gruvedrift over hele verden. På samme tid ble det generert omlag 6000 millioner tonn avfall fra stein og malm. Da er forflytning av uutnyttede jord- og overliggende lag for å få tak i malmen ikke medregnet, noe som også utgjør vesentlige mengder. Produksjon av ett tonn kobber genererer 110 tonn avfall fra stein og malm. Andre metaller er eksemplifisert i tabellen. AVFALL PRODUSERT VED GRUVEDRIFT VED UTVALGTE METALLER 2000 Metall Avfall produsert Metall produsert Andel av malm som er nyttbare metaller Millioner tonn Millioner tonn Prosent Jernmalm Kobber ,91 Gull 745 0,0025 0,00033 Bly ,5 Aluminium Produksjon av billedrør (skjermglass) i Tyskland med innhold av gjenvunnet glass fra kasserte TV-apparater og datamonitorer fra Norge. Vårt felles miljø trues Vi må føre ressursene tilbake til kretsløpet 4 MILJØRAPPORT 2002 Kjemikalier som innholder cyanid brukes blant annet ved utvinning av gull fra malm. Dette er et svært helseskadelig stoff som ved kun en dråpe kan ta livet av et menneske. I perioden 1983 til 1999 ble det brukt tonn cyanid-baserte kjemikalier for gullutvinning i USA. Avfallsmengder som er forurenset med cyanid havner i beste fall i deponier konstruert for denne type avfall, men enkelte land dumper dessverre avfallet i elver, bekker og hav. Utvinning, behandling og foredling påfører miljøet flere store påkjenninger: 10 prosent av verdens energiforbruk forbrukes av industrien, halvparten av giftige industriutslipp i enkelte land kommer herfra. I tillegg trues 40 prosent av verdens uutviklede skogsområder på grunn av forurensning. For å motvirke de negative miljøeffektene som gruvedrift gir, må vi bestrebe oss på å gjenvinne metaller, glass og mineraler. El-Retur har et spesielt fokus på de store basemetallene som jern, kobber og aluminium, som vi så langt som mulig materialgjenvinner. Elektronikkretur AS kan på sin side vise til en positiv utvikling når det gjelder gjenvinning av av billedrør (skjermglass) i TV- og datamonitorer. Billedrør, som tidligere ble deponert i kommunale fyllplasser, blir nå nesten 100 % gjenvunnet ved at det blir utnyttet som sekundærråstoff i produksjon av nye billedrør. Kilde: State of the world 2003 Hos Fundia Bygg AS i Mo i Rana materialgjenvinnes store mengder skrapjern, som for eksempel jern fra hvitevarer, for å brukes i nye produkter.

4 «Eneste vei å gå for å få miljøforsvarlig håndtering av EE-avfall er demontering og sortering.» MILJØSKADELIGE STOFFER EE-produkter består av en kombinasjon av flere standardkomponenter som inneholder miljøskadelige stoffer som kvikksølv, bly, kadmium og krom, samt halogenerte stoffer som KFK, PCB, PVC og bromerte flammehemmere, i tillegg til asbest og arsen. Miljøskadelige stoffer sorteres ut som spesialavfall. Miljøsanering er viktig Oppladbare batterier maskinell teknologi for å utføre dette på en miljøforsvarlig måte. Behandlingsanleggene har en meget sentral rolle i EL-Returs retursystem. En av de viktigste oppgavene er å sørge for en sikker og forsvarlig miljøsanering av EE-avfallet. El-Retur setter derfor strenge krav til at behandlingsanlegene utfører miljøsanering i henhold til alle lovpålagte krav og kontraktfestede kvalitetskrav. Operatørene i El-Returs transport- og behandlingssystem er kvalitetssikret i henhold til ISO og ISO standarden. Redusert helse- og miljørisiko En seriøs og forskriftsmessig håndtering av kasserte EE-produkter og alle typer fraksjoner fra miljøsanert EE-avfall er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø i den enkelte behandlingsbedrift og den beste forsikring mot ukontrollert forurensning av det ytre miljø gjennom for eksempel utslipp av kvikksølv, PCB m.m. til grunnen. Forurensningen må stanses ved kilden. Miljøforsvarlig håndtering av EE-avfall i alle stadier er den beste garanti for et bedre miljø. Miljøsanering består i å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere og kontakter. Miljøsaneringen krever manuell demontering og sortering av fagkyndige personer. I dag finnes det ikke tilgjengelig kommersiell, EU-direktiv Det nye EU-direktivet for EE-avfall setter strenge krav til miljøsanering av EE-avfall. El-Retur har i så måte allerede etablert rutiner og kvalitetskrav for å imøtekomme dette. 6 MILJØRAPPORT 2002 En enkelt kondensator som denne kan inneholde flere hundre PCB

5 «El-Retur yter høy service for kundene, dvs. alle som i praksis genererer EE-avfall.» «Forbrukere kan levere EEprodukter vederlagsfritt til forhandlere og til kommunale mottak.» Retursystemet El-Retur yter høy service for kundene, dvs. alle som i praksis genererer EE-avfall. Slikt avfall hentes ikke bare direkte hos dem som er mottakspliktige iht. EEforskriften (forhandlere og kommuner), men også hos næringsvirksomheter som for eksempel verksteder, avfallsvirksomheter, kontorer, industri og tilsluttede importører/produsentbedrifter. Hentingen er vederlagsfri, i tillegg til at oppsamlingsutstyr som containere, bur og lignende, under gitte betingelser, også tilbys vederlagsfritt. FORBRUKERE Gratis levering Følgende hovedregler gjelder for systemet Forbrukere kan levere kasserte EE-produkter vederlagsfritt til forhandlere som selger samme type produkt, uten å kjøpe nytt. Forbruker kan levere kasserte EE-produkter vederlagsfritt til kommunen, uavhengig av type produkt. Næringsvirksomheter kan levere kasserte EE-produkter til forhandlere som selger samme type produkt, mot gjenkjøp. Næringsvirksomheter kan levere kasserte EE-pro dukter til kommunen mot et vederlag, uavhengig av type produkt. El-Retur kan på gitte betingelser hente vederlagsfritt hos næringsvirksomheter. NÆRINGS- VIRKSOMHETER På den kommunale plassen leverer forbrukerne gratis FORHANDLERE Mottak og sortering KOMMUNER Mottak og sortering 3 transportører henter vederlagsfritt fra 4000 hentepunkter i hele Norge 9 behandlingsanlegg mottar EE-avfall fra hele Norge 8 MILJØRAPPORT Eksempel på lagring av store hvitevarer hos Fana Stein og Gjennvinning AS i Bergen

6 Samarbeidspartnere Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS har inngått kontrakt med felles operatører for innsamling og behandling av kasserte hvitevarer og elektronikkprodukter. Disse operatørene danner fundamentet i El-Retur. Kontraktene er utformet slik at operatørene er ansvarlig for det avfall som genereres i hvert fylke. Av kartet fremgår en oversikt over hvilke operatører som har kontrakt i hvilke fylker. Disse operatørene har kontakt med returselskapene fram til 30. juni De nye operatørene for El-Retur fra 1. juli 2003 er presentert på side 15. INNSAMLING: Norsk Gjenvinning ASA Børstad Transport AS Østbø AS BEHANDLING: Bakgrunn for ordningen Norge er et foregangsland når det gjelder innsamling og miljøriktig gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Bransjeavtalen, som ble inngått mellom Miljøverndepartementet og sentrale bransjeorganisasjoner den 16. mars 1998, har som formål og forebygge, og redusere miljøproblemene forårsaket av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Bransjeorganisasjonene påtok seg et såkalt produsentansvar for at det ble etablert et landsdekkende returtilbud for alt EE-avfall med virkning fra 1. juli Leverandørorganisasjonene opprettet til dette formål returselskapene Hvitevareretur AS, Elektronikkretur AS og RENAS. Returselskapene har ansvaret for etablering og drift av returordning innenfor det produktområde som de er tildelt etter Bransjeavtalen. I Bransjeavtalen er det satt som målsetting en innsamlingsgrad på 80% innen 1. juli Norsk Metallretur AS Stena Miljø AS Innherred Renovasjon AS Østbø AS 10 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

7 INNSAMLING FOR EL-RETUR PR. FYLKE TOTALT TONN Fra innsamling tilgjenvinning 2002 Total mengde tonn tonn tonn MANUELL UTSORTERING AV FARLIG AVFALL Fylke Elektronikk- Elektronikk- Hvitevare- Hvitevare- El-Retur retur AS retur AS retur AS retur AS totalt [tonn] [kg/innb.] [tonn] [kg/innb.] [tonn] [kg/innb.] Vestfold 741 3, , ,2 Vest-Agder 591 3, , ,8 N. - Trøndelag 341 2, , ,7 S. - Trøndelag 870 3, , ,9 Rogaland , , ,7 Telemark 398 2, , ,5 Oslo , , ,3 Hordaland , , ,2 Oppland 540 2, , ,1 Buskerud 712 2, , ,9 Aust-Agder 330 3, , ,7 Nordland 657 2, , ,7 Sogn og Fjord , , ,7 M. og Romsdal 549 2, , ,6 Hedmark 567 3, , ,5 Troms 458 3, , ,5 Østfold 609 2, , ,8 Finnmark 154 2, , ,1 Akershus , , ,5 SUM , , ,0 MOTTAK OG SORTERING FOR ELEKTRONIKKRETUR AS Brunevarer (Audio Video) Datautstyr Elektriske og elektroniske leker Medisinsk utstyr 28% 6% 1% 48% 14% 3% Kontormaskiner Telekommunikasjonsutstyr MOTTAK OG SORTERING FOR HVITEVARERETUR AS KFK-frie kjøleskap og frysere Profesjonelle KFKfrie kuldemøbler Profesjonelle hvitevarer Tørkesentrifuger Vaskemaskiner Mikrobølgeovner 41,7% Små hvitevareprodukter 0,9% 3,3% 1,5% 0,5% 7% 4,5% 4,4% Oppvaskmaskiner 10,6% Oljefylte varmeovner Kjøkkenventilatorer 25,3% 0,3% Komfyrer og kokeplater Elektronikk- Hvitevare- El-Retur Fordeling retur AS retur AS samlet Beskrivelse av fraksjon [tonn] [tonn] [tonn] [%] Asbestholdige komponenter % Kondensatorer % Bly - oppladbare batterier 38 0, % Tonere % NiCd - oppladbare batterier % Olje % LCD-skjermer % Selenholdige komponenter % Andre batterier (alkaliske m.m.) 4 0,3 4 2 % Berylliumholdige komponenter % Litium(-ion) - batterier 2 0, % NiMh - oppladbare batterier 2 0,2 2 1 % Kvikksølv - batterier og komponenter 2 0, % Radioaktive produkter/komponenter % Blekk fra skrivere % Lyskilder med kvikksølv (lysstoffrør m.m.) 0,4 0,4 0 % Totalt % FORDELING PÅ ULIKE KILDER Andre hentesteder Forhandler 31% Direkte levering til våre anlegg 14% 4% Kommune 51% DISPONERING AV EE-AVFALL FOR ELEKTRONIKKRETUR AS Gjenvinningsgrad = 88% Termisk destruksjon Energigjenvinning 14% 3% 9% Deponi Materialgjenvinning 74% 79% DISPONERING AV EE-AVFALL FOR HVITEVARERETUR AS Gjenvinningsgrad = 81% Materialgjenvinning Deponi 18% 2% < 1% Energigjenvinning Termisk destruksjon FORDELING AV NYTTEFRAKSJONER Beskrivelse av fraksjon Elektronikk- Hvitevare- El-Retur Fordeling retur AS retur AS samlet [tonn] [tonn] [tonn] [%] Jern og metall til shredder % Lavverdige kretskort % Konstruksjonsplast % Frontglass (TV og monitor) % Konusglass (TV og monitor) % Restavfall % Kabler % Skjermglass, rest (TV og monitor) % Trevirke % Tynnjern, kompleks B % Høyverdige kretskort 210 0, % Trafoer, el-motorer % Kobber og aluminium % Rent glass % Behandlet PUR skum fra kuldemøbler % Totalt % 12 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

8 Hovedaktiviteter 2002 Produktbytte mellom returselskapene Friryttere Elektronikkretur AS, Hvitevareretur AS og RENAS har etter en grundig gjennomgang foretatt omplassering av returansvar for enkelte produkttyper med virkning fra 1. juli Til eksempel har RENAS fra Elektronikkretur AS overtatt returansvaret for alarmanlegg og røykvarslere og enkelte typer måleapparater innenfor Økt returservice RENAS har omorganisert sitt retursystem i forbindelse med tildelingen av nye treårskontrakter med virkning fra 1. juli 2002 (les mer på Siden RENAS ikke samler inn EE-avfall direkte fra kommuner og forhandlere i egen regi, har El-Retur gjort det mulig for kommuner og forhandlere å Småapparater Høsten 2002 startet El-Retur et pilotprosjekt om innsamling av småapparater i samarbeid med Kristiansand kommune, Stavanger kommune, Romerike avfallsforedling (ROAF), Trondheim kommune, Oslo kommune og Tromsø kommune. Formålet med pilotprosjektet er å kartlegge hvor stor mengde småapparater den enkelte pilotkommune klarer å samle og bringe inn til El-Retur over en periode. Alle småapparater blir sortert, veid og registrert ved El-Returs mottakssted, og mengdene rapporteres månedlig inn til El-Retur. Pilotkommunen får en godtgjørelse av returselskapene på tre kroner per kilo for småapparater som kommunen klarer å samle inn til El-Retur. Internasjonalt nettverk hovedgruppe medisinsk utstyr. Hvitevareretur AS har fra RENAS overtatt returansvaret for kjøkkenventilatorer og oljefylte varmeovner, mens Elektronikkretur har fra Hvitevareretur AS overtatt returansvaret for jukebokser. På denne måten har El-Retur bidratt til å lage en mer naturlig ansvarsdeling for de forskjellige produktene. levere RENAS-avfall sammen med hvitevare- og elektronikkavfallet på El-Returs hentesteder. El-Retur sørger for at RENAS-avfallet blir utsortert på El-Returs mottaksanlegg og levert videre til egne behandlingsanlegg for RENAS-avfall. Pilotkommunene plikter på sin side å informere sine abonnenter særskilt om deres tilbud om mottak og innsamling av småapparater, f.eks. sammen med annen informasjon som kommunen utgir til sine abbonnenter. Flere av pilotkommunene har gått inn på en løsning der de gir husstandene et tilbud om utplassering av en rød plastkasse som de kan fylle opp med småapparater sammen med farlig avfall som maling, lakk, oljerester, løse batterier og lignende. Disse kassene tømmes to ganger i året, gjerne i samarbeid med ideelle organisasjoner. Kommunen unngår med dette at småapparater og farlig avfall kastes i søppelbøtta og ender opp i et forbrenningsanlegg eller i en kommunal fylling. Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS var i 2002 med på å etablere WEEE Executing Forum. Forumet er først og fremst et møtested for nasjonale, nonprofit returselskaper for EE-avfall som er basert på et produsentansvar. Forumet består foreløpig av representanter fra Sveits, Nederland, Belgia, Østerrike, Sverige og Norge. Disse landene har på nasjonalt plan allerede opparbeidet seg betydelig erfaring og datagrunnlag for innsamling og behandling av EE-avfall. Utgangspunktet for etablering av forumet er å få felles sammenligningsgrunnlag. I tillegg er det viktig å få til en felles praksis for denne type virksomheter, ettersom de fleste store produsenter og importører er til stede i flere europeiske land. I første omgang er det utarbeidet et felles grunnlag for innhenting av statistikk. Norge har også deltatt aktivt i arbeidet med å utarbeide en felles norm for demontering og utsortering av farlig avfall og behandling av EE-avfall. Nye 3-årskontrakter fra 1. juli 2003 Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS har sammen gjennomført to store kontraktsforhandlinger i Den første gjaldt forlengelse av eksisterende kontrakter med ett år fram til 1. juli Forhandlingene resulterte i en kostnadsreduksjon på ca. 20 prosent i gjennomsnitt for begge selskaper. Alle El-Returs operatører fikk med dette fornyet tillit i de fylkene de allerede hadde kontrakt på, unntatt Rogaland, som Norsk Metallretur AS overtok fra Stena Miljø AS. Forhandlinger om ny 3-årsperiode fra 1. juli 2003, ble påbegynt allerede sommeren 2002 med en internasjonal kunngjøring og prekvalifisering. Det KONTRAKTER Innsamling og transport Østbø AS Børstads Transport AS Elek-tra Miljøtransport AS Stena Miljø AS Veidekke Gjenvinning AS Retura AS Behandling Østbø AS Innherred Renovasjon Elektrogjenvinning Norge AS Stena Miljø AS Norsk Metallretur AS Fylke Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS har brukt mye tid og ressurser for å få SFT til å ta dette problemet med friryttere på alvor. De kontrolltiltak som SFT har gjennomført i 2002, har hatt svært liten effekt på de tusentalls importører/produsenter som ennå ikke har sørget for å tilknytte seg en returordning. Berørte bransjeorganisasjoner har sammen med returselskapene tatt dette problemet opp med Miljøverndepartementet. Etter Bransjeavtalen er det Miljøverndepartementets ansvar å legge forholdene til rette for en effektiv kontroll med at bestemmelsene i EE-forskriften overholdes. Etter en god dialog med Miljøverndepartementet vil det i løpet av 2003 bli satt i gang mer effektive tiltak mot gratispassasjerer. Fra og med rapporteringen for 2002 er det stilt vesentlig strengere krav til rapportering og ytelseskontroll av de returselskaper (returordninger) som importører/produsenter av EE-produkter knytter seg til eller driver i egen regi. meldte seg 15 norske operatører og seks utenlandske (to danske, en svensk, en finsk, en hollandsk og en tysk). Alle ble prekvalifisert, men det var kun 12 norske operatører som ga tilbud. Etter fem måneder med forhandlinger og sterk konkurranse operatørene imellom, oppnådde returselskapene en ytterligere gjennomsnittlig kostnadsreduksjon på ca. 16 prosent uten å redusere El-Returs miljøkrav. Grunnlag for kostnadsreduksjon er først og fremst økt volum, økt effektivitet og en rasjonalisering av logistikken. Sett over en treårsperiode har kontraktene en samlet verdi på ca. 400 millioner kroner: Nordland, Troms og Finnmark Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag Oppland, Hedmark og Vestfold Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Hordaland Telemark og Rogaland Aust-Agder, Vest-Agder og Sogn og Fjordane Fylke Nordland, Troms og Finnmark Sør- og Nord-Trøndelag Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Sogn og Fjordane og Hordaland Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland «Miljøverndepartementet har ansvaret for å legge forholdene til rette for en effektiv kontroll.» 14 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

9 2500 UTVIKLING AV MENGDE KFK-FRIE KULDEMØBLER Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler For å lage et vesentlig enklere retursystem for håndtering av kasserte kuldemøbler, har Hvitevareretur AS siden 1. juli 2002 tilbudt samtlige kommuner å ta det fysiske transportansvaret og gjenvinningsansvaret for samtlige kuldemøbler og håndtere dette sammen med El-Returs varestrøm, mens det økonomiske ansvaret kanaliseres tilbake til de rette kommunale selskaper. På denne måten får alle avfallsbesittere en vesentlig lettere hverdag med hensyn til håndtering av KFK-holdige kuldemøbler, hvor man nå kan håndtere alt EE-avfall og KFK-holdige kuldemøbler i en strøm mot tidligere to helt separate avfallsstrømmer. INNSAMLING PR. FYLKE Dette tilbudet innebærer en utnytting av et allerede etablert system som El-Retur har opprettet i Norge, hvor man på en kostnadseffektiv måte har supplert med håndtering av KFK-holdige kuldemøbler. Det faktum at Hvitevareretur AS pr har inngått en avtale med kommunale selskaper som tilsvarer 50% den norske befolkningen, understreker nettopp dette. For å vite om hvilke kommuner som er tilsluttet Hvitevareretur AS, bes man sjekke hjemmesiden Det vises for øvrig til egen KFK rapport tonn FARLIG AVFALL, 35 TONN 6% 10% 1% 79% Profesjonelle kuldemøbler til butikker og annen næring, disker, reoler, automater m.m. Husholdningsmøbler, kjøleskap og frysere. Utvikling av mengde KFK-frie kuldemøbler er jevnt økende som diagrammet viser. Disse møblene, som er regulert under KFK-forskriften, utgjorde i % av total mengde kasserte kuldemøbler. Av diagrammet ser vi at andelen profesjonelle kuldemøbler er på 30%. Kondensatorer kilde Kondensatorer 115 Kvikksølvholdige produkter/komponenter 263 Kvikksølvholdige lyskilder (lysstoffrør m.m.) 11 Oljeblandng (fra kompressorer m.m.) Klorerte klorfluorkarboner fra kjølekrets i kuldemøbler KFK 12 m.m Klorerte klorfluorkarboner fra skum i kuldemøbler KFK-11 m.m Sum kg Kvikksølvholdige produkter/komponenter Kvikksølvholdige lyskilder (lysstoffrør m.m.) Oljeblanding (fra kompressorer m.m.) Klorerte klorfluorkarboner fra kjølekrets i kuldemøbler KFK 12 m.m. Klorerte klorfluorkarboner fra skum i kuldemøbler KFK-11 m.m. Totalt ble det sortert ut 35 tonn med spesialavfall. Herav utgjorde KFK 12 utvunnet fra kjølesystem kg, mens KFK 11 utvunnet fra isolasjon utgjorde kg. Dvs. totalt er det utvunnet 6,8 tonn for destruksjon NYTTESTOFFER, 1432 TONN tonn Oslo Buskerud Vestfold Østfold Vest-Agder Telemark Oppland Akershus Sogn og Fjordane Som man ser av figuren, er Nordland kommet meget godt i gang, på tross av at befolkningsgrunnlaget kun utgjør 5 prosent av Norges befolkning. Dette hører sammen med at vi fikk god oppslutning i en tidlig fase i dette fylket. Aust-Agder Finnmark Nord-Trøndelag Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Troms Nordland 4% 10% 1% 4% 2% 6% 10% 2% 61% kilde Rent glass Lavverdige kretskort 755 Shredderfraksjon Fe Shredderfraksjon ikke magnetiske metaller Shredderfraksjon avfall (fluff) Kabler Kompressorer fra kuldemøbler Behandlet PUR skum fra kuldemøbler Konstruksjonsplast Restavfall (tre, m.m.) Sum kg Rent glass Lavverdige kretskort Shredderfraksjon Fe Shredderfraksjon ikke magnetiske metaller Shredderfraksjon avfall (fluff) Kabler Kompressorer fra kuldemøbler Behandlet PUR skum fra kuldemøbler Konstruksjonsplast Restavfall (tre, m.m.) 16 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

10 Fakta om El-Retur Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS har helt siden 1. juli 1999 samarbeidet om en felles logistikkløsning som heter El-Retur. Det er gjort først og fremst av hensyn til rasjonell innsamling og enkel kommunikasjon mot forbruker og hentested. El- Retur er basert på vederlagsfri innsamling av EE-avfall fra mottakspliktige i henhold til EE-forskriften, dvs. kommuner og forhandlere. Returordningen har vist seg å være en vellykket løsning for elektronikkog hvitevarebransjen, i den forstand at ordningen fungerer i praksis, er stabil og forutsigbar. Non-profitforetak Elektronikkretur og Hvitevareretur AS er etablert av bransjeorganisasjoner som etter Bransjeavtalen med Miljøverndepartementet i 1998 har forpliktet seg til å bygge opp et landsdekkende retursystem for kasserte EE-produkter. Elektronikkretur eies av bransjeorganisasjonene EE-bransjen, IKT Norge og Tebelia. Hvitevareretur AS eies av Norske Elektroleverandørers Landsforening. Begge returselskapene er nonprofitforetak, og det utbetales ikke utbytte til eierne. Selskapene drives som selvstendige administrasjonsselskaper, som kjøper og administrerer tjenester innen innsamling, transport og gjenvinning av EE-avfall. Elektronikkretur AS Elektronikkretur AS har fire ansatte, administrerende direktør, teknisk sjef, økonomisjef og administrasjonssekretær. Pr hadde Elektronikkretur AS tilslutning fra 514 importører/produsenter. Disse 514 bedriftene representerte i 2002 ca 70 % av importvolumet (i kg) av elektronikkprodukter til det norske markedet. Finansieringssystem for Elektronikkretur AS Elektronikkretur AS har returansvar for seks forskjellige produktkategorier. Det er brunevareprodukter (audio/video), IT-produkter, elektriske og elektroniske leker, medisinsk elektronikk, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr. Ansvar for finansiering av de kostnader som påløper i forbindelse med drift av retursystemet, er tillagt Elektronikkreturs eierorganisasjoner. Eierorganisasjonene har fordelt produktspekteret seg i mellom, slik at brunevareproduktene er underlagt EE-bransjen, IT-produktene, elektroniske/elektriske leker og kontormaskiner er underlagt IKT-Norge og medisinsk elektronikk og telekommunikasjonsutstyr er underlagt Abelia. Hver av eierorganisasjonene har etablert sitt eget finansieringsselskap (innkrevingsselskap) som har til oppgave å finansiere de månedlige kostnader som blir overført fra Elektronikkretur innenfor respektive produktområder. Finansieringsselskapet til EE-bransjen heter Lyd og Bilde Retur AS, finansieringsselskapet til IKT Norge heter IKT Retur AS og finansieringsselskapet til Abelia heter IT Retur AS. Det enkelte finansieringsselskapene har valgt litt forskjellig modell for innkreving av penger fra de importører/produsenter som er tilknyttet retursystemet. Lyd og Bilde Retur krever inn penger fra berørte importører/produsenter på grunnlag av type og antall brunevareprodukter som bringes ut fra lager og til det norske markedet. IKT Retur og IT Retur har valgt en felles modell som er basert på etterskuddsvis fakturering av faktiske kostnader. Kostnadene blir fordelt på berørte importører og produsenter ut fra deres faktiske markedsandel innenfor hver enkelt produktkategori. Hvitevareretur AS Hvitevareretur AS har i 2002 hatt 3,25 årsverk fordelt med 75 prosent på administrerende direktør og 100 prosent på teknisk sjef, 100 prosent på økonomisjef og 50 prosent på administrasjonssekretær. Per 8. april 2003 var 161 importører/produsenter tilsluttet Hvitevareretur AS. Disse bedriftene utgjør 80-90% av import/produksjonsvolumet (i kg) av hvitevareprodukter til det norske markedet. Finansieringssystem for Hvitevareretur AS Hvitevareretur AS dekker sine kostnader gjennom innkrevning av miljøgebyrer fra tilsluttede bedrifter. Selskapet samarbeider på dette området med Toll- og avgiftsdirektoratet. Hver tilsluttet bedrift kunngjør gebyrpliktige produkter (basert på miljøgebyrliste) via det ordinære fortollingssystemet for import og produksjon. Gebyrene betales inn i forbindelse med firmaenes innbetaling av avgifter (moms m.m.). Hvitevareretur AS har gjennom dette samarbeidet innarbeidet en rasjonell og kostnadseffektiv metode for innkrevning og kontroll av miljøgebyr. Ingen andre europeiske retursystemer for EEavfall kan vise til noe lignende samarbeid, og systemet er således unikt i europeisk sammenheng. I 2002 utgjorde miljøgebyrer 87 mill kr. som skal dekke nåværende og fremtidige forpliktelser for innsamling og behandling av EE-avfall. STYRET I ELEKTRONIKKRETUR AS Styret har i 2002 bestått av: Adv. dr. juris Bjørn Stordrange styreformann Adv. firma Steensrup Stordrange Direktør Knut O. Christensen EE-Bransjen Generalsekretær Per Morten Hoff IKT Norge Bransjesjef Jørn Sperstad Abelia Diretør Tor Løken Grundig Norge AS Miljørådgiver Kjell Markhus IBM AS Direktør Stein Erik Jensen Steinic AS (fra september 2002) STYRET I HVITEVARERETUR AS Styret har i 2002 bestått av: Adm. dir. Runar Jacobsen (styreformann) AM Hvitevarer AS Adm. dir. Boye Ragner Whirlpool Nordic AS Adm. dir. Dag Steenfeldt-Foss Miele AS Adm. dir. Oscar Støversten Electrolux Home Products AS Adm. dir. Martin Vinje (til august 2002) Wilfa AS Div. dir. Per Iversen Philips Norge AS Adm. dir. Bjarne Dehli BSH Husholdningsapparater AS Administrasjonen i Elektronikkretur AS, fra venstre: teknisk sjef Ole Viggo Svendsen, administrasjonssekretær Turid Kibsgård, økonomisjef Ole Strøm og administrerende direktør Hans Løken. Administrasjonen i Hvitevareretur AS, fra venstre: økonomisjef Eivind Oscar Bjerkelund, medlemskonsulent Vigdis Myrer Guldbrandsen, teknisk sjef Thor Christian Wiik Svendsen og administrerende direktør Helge Åmotsbakken. 18 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

11 Tilsluttede bedrifter i Elektronikkretur AS Listen omfatter 514 bedrifter og er oppdatert pr Medlemmer pr. 8. April Logistics Scandinavia AS 3M Norge AS ABB AS Acer Computer Norway AS Acte AS Active Communication Partner A AD Elektronikk AS Adimed AS AFU - Arthur F. Ulrichsen AS Agfa Europe N.V. AS Agon AS AH diagnostics AS Ahlsell AS Alcatel Norway AS Alcatel Space Norway AS Alfr. Clausen A/S Alphatron AS Altec Electronic AS Amajo AS Amersham Biosciences Anacomp AS Andreas Ruuds Eftf. AS Animax International AS Appell Handel AS Apple Computer International Applera Norway Applera Europe Artema Norge NUF AS Christiania Glasmagasin AS Frankering AS Micro Control AS Pengeautomater AS Ramek AS Sørensen og Balchen AS Tekon Ascom Telecom Norway Ascot AS Astra Tech AS AT & T. Global Network Service Atea Norge AS Atlas Copco Tools AS Audio Aktøren Audio Media Audiocom AS Audio-Tech Auto Suture Norge AutoHifi AS Autra AS Autronica Fire and Security AS Avantel ASA Avid Norway Avl.Medical Nordic AS Avnet Nortec AS Azlan Norge AS B.Braun Medical AS B.G. Audio Import AS Bang & Olufsen AS Baxter AS Bayer AS Bayer AS, Norsk avd. utland BCS Business Comm.Systems AS Bedriftssystemer AS Belamarin AS Belanor AS Bergen Industriutvikling AS Bergman AS Best Technology Norway AS Biltema Norge Drift AS Bionor AS Bio-Test AS Birger Christensen AS Blindes Produkter AS BO JO Tveter AS Braillo Norway AS Bravida ASA Bredengen AS Brio AS Brother Norge AS Bull Aktiebolag Bøwe Systec AS CableCom AS Canon Europa N.V. Canon Norge AS Casinus AS Cee Energiteknikk AS CenCom AS Checkpoint Meto Norge AS Choice AS Clas Ohlson Collett AS Commaxx AS Compaq Computer Norway as Computerland Norge AS Com-Scan Norge A/S Comstor Norway AS Coop Elektro AS Copy Center AS Dade Behring AS Daguerre Distribusjon AS Dako Cytonation Norden Dan Meszansky AS Dangaard Electronics Norge AS Danka Norge AS Danmon Norge AS Data Respons AS Data-Call As Datamatik AS Datapoint Svenska AB avd. Norge Datelco A/S Datex-Ohmeda AS Dator Design AGS AS Defa AS Demostenes Diacor AS Didr.Mehn-Andersen AS DNH AS Den Norske Høytalerfabrikk Dolphin Interconnect Solutions Doro AS DSI Systemer A/S EDA Elektro Data AS EG Components Norway AS Egmont Entertainment AS Egress AS Einar Enevoldsen AS Electrocompaniet AS Elektrisk Spoleind. AS(ESI AS) Elektroniske Betaling Systemer Elektronix AS Elkjøp ASA Elkjøp Norge Grossist AS Ellos A/S Elof Hansson AB Eltek Fire & Safety AS EM Nordic AS EMG Norautron AS EMO AS Endomed AS ENEA AS Ergopluss AS Ericsson AS Ericsson Mobile Comm. Norge Esselte AS ETAC AS Eterra AS Eufonia AS Eurodis Electronics Norway AS Euronics Norge AS European Medical Solutions AS Europlay AS Eurosteps AS Expert Norge AS Extra Film A/S Fender Scandinavia AS Ferno Norden AS Fidelio Nordic Norge AS Finn Clausen Gruppen AS Finn Clausen AS Finn Clausen Butikk & Resturan Finn Clausen Lyd & Bilde AS Fluke Norge AS FOOD DIAGNOSTICS AS Force No AS Foss AS Fiberoptisk Systemsalg Foto Phono AS Four Leaf Technologies AS Fovi A/S, Pentax Freber Norge AS Frøysnes Kontor og Data FTG Sandar TeleCast AS Fuji Medical System Norge AS Fujitsu Invia AS Fujitsu Siemens Computer AS Furuno Norge AS Gandalf Data AS Geelmuyden Systemer AS Geirspoint AB Gerhard Ludvigsen AS Getinge Norge AS Gewa AS GN ReSound Graphitec AS Grundig Norge AS Gruner & Jebsen AS Gulmoen og Engh AS Gøte Lundblad AS H Ødegaard & Co. AS H&M Rowells HandiCare ASA Hand-Pro AS Hands ASA Hans H. Schive Harman Consumer Scandinavia AS Heimdal AS Hewlett-Packard Norge AS Hi-Fi Klubben AS Hitachi Europe AB, Norwegian Hitachi Home Electronics Ltd. Hjelpemiddel-Leverandøren AS Hognerud & CO AS Holars AS Holger Teknologi AS Holst & Fleischer AS Holund Elektronikk AS Høysæter AS Haaland & Hamre AS IBM AS ICAS AS ICE Audio DA Ideal Kontor & Grafisk AS IF Shop NUF IGEL Kompaniet AS IKEA Handel & Eiendom A/S Impact Europe AS IMPL B.V. c/o IBM AS Incom Norge AS InfoCare ASA InFocus AS InfoSynergi AS ING. K. Simonsen AS Ingeniør Per Grov A/S Ingram Micro Ingram Micro AS Inmeta AS Inmeta ASA Instrutek Agentur AS Intec Business System AS Interconnect AS Interfoto AS Intergraph Norge AS Intermatic Mokro AS Intertoy Norge AS Invacare AS ISAS B.V. c/o IBM IT Instrument Teknikk AS ITC, Intermec Technologies AS ITworks AS Regnskap J.L. Carlsen AS Jacpot Skandinavia AS Jamo Norge AS Jan F. Andersen Japan Photo Holding Norge AS Johnson & Johnson AB Jotron Electronics AS JVC Norge AS Jørg Clausen AS Kaktus Systemer AS Karasjok Biljardservice AS Karma Norge AS Kenwood Electronics Europe BV KIBI Norge AS KiJaKa Norge AS KIR-OP AS Kitron Arendal AS Kitron Electronics AS Kitron Microelectronics AS Kjaerulff 1 AS KM Electronics AS Knut Aronsen A/S Kodak Norge AS Krepro AS Kyocera Mita Norge NUF Laborel AS Laerdal Medical AS Landis ICT Group AS Lanier Norge AS Lars Farnes AS Las Vegas Casino AS Laser Tone Norge AS Lexmark Norge Lindbak AS Lindco AS Ljudia Norge Lomax AS Luth Gruppen AS LVI Elektron Optikk AS Lyd Systemer AS Lydrommet AS Lys & AV-Teknikk AS Læremiddel Norge AS Macab Norge AS Maersk Medical AS Magnar Eikeland AS Maritech AS Mark Norge NUF Mascot Electronic AS Matriks AS Mattel Northern Europe AS MDS Norge AS Mebi AS Med Probe AS Meda AS Medeco AS Medema-gruppen AS MEDimport AS Medinor ASA Medisan AS Medisinsk Utstyr AS Med-Kjemi AS Medtronic Vingmed AS Merkantildata ASA Metric AS Mici Elektronik AS Microtronica AS Minolta Norway AS Mone AS Morgan Instrument Norge AS Motor Part AS Multi Communications MCOM AS Multi Net Norge AS Multimedia Presentation A/S MultiQ AS Musikkengros Norway AS Møller Vital AS NCR Norge AS NEC Computers Norden AS Neoventa Medical AS Nera Networks AS Nera Satcom AS Nerliens Kjemisk-Tekniske AS Net Com AS Newtech AS Nexans Distribusjon AS Next Interactive AS NiSec AS Nitec AS NKL Noby AS Nokia Norge AS Nord Datasenter AS Nord Teledistripusjon AS NOR-DAX AS Nordisk Elektronikk Forum Norkring AS Normed AS Norsk Lotteridrift ASA Norsk Musikk Distribusjon AS Norsk Musikkimport AS Norsk Tid AS Norstar AS Nortema AS Nortronicom AS NRG Norway AS Oceanor-Oceanographic Oce-Norge AS OKI Systems (Norway) AS Olympus Norge AS Olympus Norge AS Consumer Open Human Digital AS Optical Storage AS Organon AS OrtoMedic AS Osjord AS OSK Elektrotilbehør AS Oticon AS Overland & Martinsen AS Ovesco AS Panasonic Broadcast Europe Gmb Panasonic Norge AS Park Air System AS, avd. Oslo PC MAX AS Pe Fo AS Permobil AS PetroOnline AS PFI Communication AS Philips Consumer Comm, Nordic Philips Norge AS Phono Elektro Akustikk AS Pinnås System International AS Pioneer Norge AS Pixelnet Nordicum AS Plug`n Play Polaroid (Norge) AS Postrom Maskiner AS Powerbox AS Powerware Norge Predata Presentation Design AS Pro Tech Pro Telco AS Prolyd AS Protek TELsoft AS Proton Caretech AS PSI Systems AS PSS-Profess. Sound Systems AS Puls AS Puls AS (Sebo) Q-Free Access AS Q-Free ASA Q-Free MagCom As Q-Free Ticketing AS Q-Free Tolling AS Racom AS Radi Medical Systems AS Radio Communication Systems AS Ragnar Haga-Transel AS Redningsselskapet Reuro AS Rich. Andvord AS Ricoh Norge AS Riff AS Robert Bosch AS Rohde & Schwarz Norge AS Roland Scandinavia Romex ANS Rosing Industrier AS Røde Kors Automatene S. Siedle & Søne, Stiftung & Sarstedt AS Scan Coin AS Scandec Distribution AS Scandec Systemer AS Scandiafilm AS Scan-Med AS Scanor AS ScanSecure AS Scantron AS Scribona AS Scribona Norge ASs Securitas Teknikk AS Secus Technologies AS Select AS Semitronic AS Senas AS Sharp Electronics Norge SHOE-D-VISION Norge AS Siemens AS Siemens Building Technologies SILICON GRAPHICS AS Siv. ing. Benum AS Sivilingeniør Njål Hansson Skandinavisk Elektronikk AS Skand-Instrument AS Skatron Instruments AS Smith & Nephew AS SMS Development & Support AS Solgrossisten AS SonicWALL Nordic AS Sony Norge Sophus Clausen AS Sport & Spill ASA Staubo Elektro-Maskin AS Steria AS, Regnskapsavd. Storage Tek AS Oslo Stryker Norge NUF Sun Microsystems AS Sunrise Medical AS Svalland AS Syn- Support AS Tagarno Norge AS Tamro Medlab AS Tandberg Data ASA Tandberg Telecom AS Tanra AS Tantec Norge AS Target United AS Teamcom AS Tech Data Norway AS Tele Engineering AS Tele Scan AS Telecomputer AS Telefonselskapet AS Teleinstrument AS Telenor AS Telenor Broadband Services AS Telenor Instrument AS Telenor Mobil AS Telenor Telecom Solutions AS Telenor Telehuset AS Teles Scandinavia Teles Scandinavia AS Teleste OYJ Tempus AS Text & Data AS Thales Communications AS Thomson Mulitmedia Scandinavia Thrane-Gruppen ASA Tingtec AS Topcom Norge AS Transport Data System AS Triax Norge Turku TV Operation Underholdningsservice AS Unisys Norge AS Unsaco AS Vendcomatic AS Vestfold Audio AS VHF Communication AS VHF Sikringsradio AS Viasat AS Vicare Medical AS VideoSystemer AS VideoWeb 1 AS Vidron AS Vingmed AS VN Leker AS Wallac Norge AS Waters Westron AS Windata AS Witre AS Wittusen & Jensen AS Xerox AS Xerox Europe Ltd. Avd. utland Yamaha Scandinavia AB NUF Zenitel ASA Ziehl-EBM AS Zodiac Norge AS Zonavi AS Øistein Røed AS Øvrebø Rehabilitering AS 20 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

12 Tilsluttede bedrifter i Hvitevareretur AS Listen omfatter 161 bedrifter og er oppdatert pr Ordliste ABAS AS Adax AS Adexi AB Agon AS AH diagnostics AS Ahlsell AS, divisjon GDS AKS Innredning AS ALTO Norge AS Alv Gjestvang Cutrin Norge AS AM Hvitevarer A. M. AS Amajo AS Appel Handel AS AS Opal Atlas Copco Tools AS AVL Medical Nordic AS Bayer AS Beha Elektro AS Bergmann AS Bernina Norsk AS Beverage System AS (Express) Bionor AS Black & Decker A/S Blindes Produkter AS Blomberg a/s Brother Norge AS BSH Husholdningsapparater AS Candy Hoover AS Carrier Refrigeration Norway A ChristianiaGlasmagasin AS Clas Ohlson AS Coca Cola Drikker AS Colgate-Palmolive AS Convect AS Coop Elektro AS Coop Norge faghandel Cronograf AS Dade Behring AS Dan Meszansky AS Danegaard Electronics Norge AS Daylight Produktreklame AS Dipl. Ing Houm AS Dometic AB, avd Norge DSI systemer AS Edvin Langørgen Cutrin Norge A Eico AS Eidsvoll Miljøprodukter AS Electrolux Home Products AS Electrolux Norge AS Electrolux Professional AS Elektro Brukt AS Elektroskandia AS Elkjøp ASA Elkjøp Norge A/S Ellos AS Elnor Import AS Elof Hansson AB Elram Norge AS Engmark Meteor AS Epinor A/S Euronics Norge AS Expert Norge AS Finsam Kulde AS Flatsetsund Møb. & Trev.fab AS Flexit AS Frico AS Frigotrade AS Frithjof E. Rasmussen AS Futurum AB GEAPP AS Gillette Group Norge AS GL-Service Gohn Systemoppvask AS Gram Norge AS Grillfagmannen AS H&M Rowells H.Kleiser AS Hammer Motivasjon A/S Handicare AS Harald Thorsen Cutrin Norge AS Harubes AS Heimdal AS Helge Rosenlund Cutrin NorgeAS Helkama-Grepa AS Holst & Tharaldsen Howard AS HTH Køkken AS Indar Scandinavia AS Ingeniørfirma Knut J. Bø AS Intra AS Inventum Scandinavia AS JATO Agenturer Husholdn.art. a JEDE AB NUF Jessica AS Jevanord AS Jonny A. Gundersen AS Karl B. Hauge AS Kelvin AS Ken-Nimo AS Kervel fabrikken Kinnarps Kontormøbler AS Linde K.T. Norge AS Lomax AS Lux Norge AS Lærdal Medical Magnar Eikeland AS Medinor ASA Medtronic Vingmed AS Merloni Norway Miele AS Moulinex Krups AS ND Produkter AB Nerlien Kjemisk-Teknisk AS Nilfisk Advance AS Norcool AS Nordic Trading AS Norild AS Norpe AS Norplan Storkjøkken AS Nortech AS OBH Nordica Norway A/S Optura AS Osjord AS OVESCO AS Panasonic Norge AS PeFo AS Pengeautomater AS Philips Norge AS DAP Pietranera Norge AS Prior Norge, Konsernet R. Kønigsen Cutrin Norge AS Rastad AS Rengjøringsteknikk AS Reuro AS Rikall Norge AS Roma Mineralvannfabrikk Rønning Maskin AS Røros Metall A/S Schott Termofrost AS SEBO AS Select AS Senas AS Siv. Gisle Kringsvoll AS Sunset AS Sømsenteret AS Sørensen og Balchen AS Tamro Medlab As Target United AS Tefal Norge AS Thermex Scandinavia AB Thermo King Norge A/S Thomas Strømmen AS Thor Flikkerud Cutrin Norge AS Trimakk ANS United Tools Norge AS Vectra AS Vensafe ASA Ventolette AS Viking Sewing Machines AS Vingmed AS Whirlpool Nordic AB Norge Wilfa A/S Deponering = endelig plassering av avfall på fyllplass eller deponi. Dioksiner/furaner = noen av de største miljøgiftene vi kjenner til. De er for det meste menneskeskapte og dannes bl.a. ved kjemisk reaksjon av klorerte fôrprodukter og ved forskjellige typer forbrenningsprosesser der klor er til stede. Dette kan være f.eks. eksos, avfallsforbrenningsanlegg, røyk fra ovner/kaminer eller sigarettrøyk. Gjennom bedret forbrenningsteknologi er utslippene fra avfallsforbrenning de senere årene sterkt redusert, slik at hovedkildene til utslipp er ukontrollert forbrenning (bål, kamin). Dioksiner og furaner er definert som miljøgifter, der utslippene skal reduseres vesentlig senest innen år Utslipp fra industrien og forbrenningsanlegg er i dag strengt regulert gjennom utslippstillatelser. EE-avfall = kasserte elektriske og elektroniske produkter. EE-produkter = elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektriske strømmer eller elektromagnetiske felter for å fungere i praksis vil dette si et hvert produkt med strømledning eller som inneholder batterier. Elektronikkretur AS = returselskap med ansvar for data, lyd og bilde og telekommunikasjon. Energigjenvinning = utnyttelse av energien i avfall gjennom forbrenning, pyrolyse eller lignende. Flammehemmende midler = gruppe av organiske stoffer med halogenene Br og Cl som tilsettes plastmateriale for å i første rekke motvirke brann. Stoffene finnes i kabler, og så å si alltid i kretskort samt andre plastdetaljer som er utsatt for varme. Stoffene har helseog miljøskadelige egenskaper i seg selv, men forårsaker enda større forurensningsfare ved at de påvirker til dannelsen av dioksiner/furaner ved forbrenning. Gjenvinning = disponering av avfall til ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning. Gruvedrift = utvinning av metaller som jern, kobber, gull m.m. fra malm. Kan foregå over jord eller under jord. En gjennomsnittlig åpen gruve produserer 8-10 ganger mer avfall enn en underjordisk. I dag produseres 2/3 av metaller fra åpne gruver. Jomfruelige råvarer = materialer utvunnet fra naturlige råstoffer, eks. jern utvunnet fra malm. Kadmium = miljøgift der utslippene skal reduseres vesentlig innen år En kilde til store lokale utslipp er sinksmelteverk hvor kadmium er et biprodukt. Kadmium og kadmiumforbindelser kan brukes i fotokjemikalieog batteriprodukter, i loddemetall og bildeler. I 1995 ble det solgt ca. 39 tonn kadmium i form av slike produkter i Norge. Utslipp av kadmium i Norge i 1995 ble beregnet til ca. 0,2 tonn til vann, ca. 0,4 tonn til luft og ca. 0,1 tonn til jord. Kadmium finnes også naturlig i kull og fossilt brennstoff og frigjøres ved vulkansk aktivitet. Kadmium og kadmiumforbindelser ønskes begrenset og utfaset på grunn av helseog miljøegenskaper. KFK = stoffgruppe som bidrar til nedbrytning av ozonlaget, og utslippene skal derfor reduseres vesentlig innen år 2000, og søkes stanset innen år Bruken er under avvikling iht. Montrealprotokollen. Noen forbindelser (triklorfluormetan, diklordifluormetan) er samtidig sterke drivhusgasser som bidrar til global oppvarming. KFK-forbindelser brytes svært langsomt ned, med en halveringstid på år (KFK 114), slik at de får en lang oppholdstid i stratosfæren. De kan transporteres over lange avstander. KFK er normalt lite skadelig for planter, dyr og mennesker, og er moderat skadelig for vannlevende organismer (KFK 11). KFK er en gruppe stoffer som ble brukt som kjølemiddel i kuldeanlegg, som bestanddeler i skumplast, drivgass i spraybokser, rensemidler for tøy samt i elektronisk utstyr og metaller. I tillegg forekommer fortsatt bruk av KFK til kjemiske analyseformål. Kvikksølv = miljøgift, der utslippene skal reduseres vesentlig innen år Viktige utslipps- og bruksområder er industri, amalgam fra tannleger, batterier, termometer, lysrør og elektriske brytere. Utslipp av kvikksølv er beregnet til å være: til jord ca. 180 kg, til luft ca. 330 kg og til vann ca. 550 kg. Det er beregnet at tilførselen fra elver til havet var på ca. 440 kg, og at ca. 110 kg ble deponert i slam. Kvikksølv foreligger i flere former: elementært kvikksølv, uorganisk kvikksølv og organisk kvikksølv (som f.eks. metylkvikksølv). Kvikksølv er et tungmetall og finnes også naturlig i jorda og i havet. Materialgjenvinning = utnyttelse av avfall slik at materialet beholdes helt eller delvis. Ved direkte materialgjenvinning brukes avfallet som råstoff for tilsvarende produkter. Ved indirekte materialgjenvinning omdannes avfallet til andre typer produkter. Mineraler = et utall av materialer fra jorda. De inkluderer metaller som jern, kobber og gull; industrielle mineraler som kalkstein og kritt; konstruksjonsmaterialer som sand og stein; brensler som kull og uranium. PCB = polyklorerte bifenyler. PCB er en fellesbetegnelse for en rekke stoffer med felles struktur. Stoffene inneholder 1-10 klor-atomer, og det finnes 209 ulike varianter, kalt kongenerer. PCB er definert som en miljøgift der utslippene skal reduseres vesentlig innen år 2000 og søkes stanset innen år Stoffene ble forbudt brukt i Norge i Dagens utslipp skyldes hovedsakelig produkter produsert før denne tid. PCB finnes i mange lokaliteter med forurenset grunn. PCB er fjernet fra en rekke anvendelsesområder, f.eks. i store transformatorer, men finnes fortsatt i en rekke produkter. Fra 2005 vil det være forbudt å ha PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer i bruk, og fra 2010 vil det være forbudt å ha PCB-holdige strømgjennomføringer i bruk. PCB-holdige materialer som tas ut av bruk må behandles på en forsvarlig måte, slik at PCB blir tatt ut av kretsløpet. RENAS = returselskap med ansvar for næringselektronikk som for eksempel transformatorer, kabler, kontrollpaneler, heiser, lysstoffrør m.m. Shredding = maskinell kverning og separering av materialer. Shredderfluff = restmateriale etter maskinelle kverning av materiale. Inneholder mesteparten organisk og ikke- metallisk materiale (gummi, tre, betong, plast m.m.). Spesialavfall = avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Årsaker til dette kan være at det er etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner. Alt spesialavfall i Norge deklareres med NORSAS deklarasjonsskjema for spesialavfall. Termisk destruksjon = omfatter forbrenning av EE-avfallet med henblikk på kun å destruere uten utnyttelse av energi. 22 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

13 Produksjon: Dinamo PR Foto: Getty Images ELEKTRONIKKRETUR AS Postboks 6454 Etterstad 0605 Oslo Besøksadresse: Fyrstikkalléen 3B Telefon Faks e-post: HVITEVARERETUR AS Postboks 6112 Etterstad 0602 Oslo Besøksadresse: Fyrstikkalléen 3B Telefon Faks e-post:

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

El-retur klarer 80 prosent innsamling

El-retur klarer 80 prosent innsamling Miljørapport 2003 El-retur klarer 80 prosent innsamling I Bransjeavtalen som ble inngått med Miljøverndepartementet i 1998, ble det stilt krav til bransjeorganisasjonene om å etablere egne retursystemer

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Miljøet i høysetet INNHOLD

Miljøet i høysetet INNHOLD Miljørapport 2004 Miljøet i høysetet Utgangspunktet for hele vår ordning er å ta vare på ressurser samt få kontroll på miljøfarlige stoffer som kvikksølv, KFK og PCB. Vi er derfor meget fornøyd med å være

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Prioritet nr 2 er å ta vare på og gjenvinne alle metaller, glass, plast og de mange andre materialfraksjonene

Prioritet nr 2 er å ta vare på og gjenvinne alle metaller, glass, plast og de mange andre materialfraksjonene Miljørapport 2005 På topp også i 2005 Også i 2005 økte Elretur innsamlingsresultatet og endte på nesten 62 000 tonn EE-avfall. Dette utgjør hele 13,4 kg per innbygger og det norske retursystemet forsvarer

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS

Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer. Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Hvordan informere om CCA-impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer Eirik Wormstrand Ruteretur AS/Norsas AS Mengder og kilder Omtrent 1 200 tonn PCB er tatt i bruk i Norge. I dag regner vi med at dette

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Mengdeanslag kasserte fritidsbåter En fritidsbåt i Norge defineres som båt under 70`` (24m)

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøregnskap 2008 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

KFK rapport 2002 Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler

KFK rapport 2002 Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler KFK rapport 2002 Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler INNHOLD Vinn-vinn for alle parter!...2 KFK og miljø...4 KFK i Norge...5 Tidkrevende og komplisert...6 Tilbud fra Hvitevareretur AS...6 Er kommunen

Detaljer

Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff. Norsk Industri, Oslo, 9. april 2008. Deltakere på workshop Prosjektdeltakere GjenVinn

Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff. Norsk Industri, Oslo, 9. april 2008. Deltakere på workshop Prosjektdeltakere GjenVinn GJELDER NOTAT SINTEF IKT Postadresse: Boks 124, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 1 0373 Oslo Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff Norsk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet:

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet: Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad Først: Det er meget hyggelig at så mange har funnet veien hit. Shredderfluff er et uhyre komplisert tema med betydelige utfordringer som berører

Detaljer

Økt gjennvinning gjennom bedre sortering

Økt gjennvinning gjennom bedre sortering GjenVinn prosjektet; status og videre arbeid Økt gjennvinning gjennom bedre sortering Dag Ausen Seniorrådgiver SINTEF Workshop Shredderfluff Oslo, 9. april 2008 4 Trender Rammebetingelser endres Deponiforbud

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Hva skal vi innom? 1. Kort om RENAS-modellen Behandlingsanlegg 2009 2011 2. Overordnede bestemmelser i

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1. Miljøansvar - i hele Norge. Miljørapport 2007

EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1. Miljøansvar - i hele Norge. Miljørapport 2007 EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1 Miljøansvar - i hele Norge Miljørapport 2007 EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 2 Bare nesten fornøyde

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Miljøregnskap2007 Elretur AS

Miljøregnskap2007 Elretur AS Miljøregnskap2007 Elretur AS 1 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier:

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier: Nummerplan: E.164 Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00 Serier: Fra Til Antall Kategori 20 00 00 00 39 99 99 99 20 000 000 Geografiske nummer 400 00 000 499 99 999

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Om RENAS 6-7: Sertifisering 8-9: Miljøregnskap 10-11: Produktet 12-13: Innsamling 14-15: Behandling 16-17: Nytt produkt 18-19: Deponering Om RENAS Returselskapet for næringselektro

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Endringer i avfallsregelverket for deponikunder

Endringer i avfallsregelverket for deponikunder Endringer i avfallsregelverket for deponikunder Publisert 12.06.07 Fra 1. juli 2007 har Statens forurensingstilsyn (SFT) endret avfallsregelverket. Alle som leverer avfall til deponering må fra denne datoen

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473

Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473 Deres ref.: Vår dato: 06.08.2012 Vår ref.: 2011/5132 Arkivnr.: 473 Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Søknad om miljøsaneringsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknad om miljøsaneringsanlegg for kasserte kjøretøy RAGNkSELLS Side 1 av 5 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelingen Pb 7319 5020 Bergen FYLKESMANNEN I HORWIAND SAKSNR: ARKIVNR: C!'r MOTTATT DATOi 0 7 MAR 2013 TA D DATO:. _- TIDL.REF.: Lillestrøm 06.03.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer