Norge er fortsatt i føringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge er fortsatt i føringen"

Transkript

1 Miljørapport 2002

2 Norge er fortsatt i føringen INNHOLD Norge er fortsatt i føringen Vi må bevare våre ressurser Miljøsanering er viktig Retursystemet Samarbeidspartnere Bakgrunn for ordningen Fra innsamling til gjennvinning Hovedaktiviteter Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler Fakta om El-Retur Tilsluttede bedrifter i Elektronikkretur AS Tilsluttede bedrifter i Hvitevareretur AS Ordliste Etter fire års drift har Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS oppnådd innsamlingsresultater som faktisk gjør samarbeidet El-Retur til et forbilde i og utenfor Europa. El-Retur samlet inn 8,0 kg elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) per innbygger i Resultatet er det all grunn til å være fornøyd med, i og med at det nye EU-direktivet for EE-avfall setter et minstekrav på 4 kg innsamlet avfall per innbygger. Dette resultatet tilsier at deltakende produsenter og importører i El-Retur er godt forberedt i forhold til de fremtidige innsamlingsmål som vil bli pålagt bransjen ved implementering av direktivet i Norge. Fokus på småapparater Små, elektriske og elektroniske produkter, som barbermaskiner, mobiltelefoner og kaffetraktere, inneholder flere miljøskadelige stoffer. Kadmium, bly og flammehemmende midler er noen av disse. I 2001 hadde vi en innsamlingsgrad for slike produkter på 16 prosent. I fjor steg denne til 22 prosent. Det betyr at 78 prosent av slike kasserte produkter fortsatt ligger lagret i norske hus og hjem eller har havnet i søppelbøtta for videre transport til nærmeste kommunale deponi eller forbrenningsovn, uten at ressursene ble utnyttet, men i stedet bidrar til forurensning av miljøet. For å øke innsamlingen av småapparater, er det viktig å etablere et tettere samarbeid og dialog med kommunene i Norge. Det er nettopp Kommune- Norge som har den viktige kundekontakten og de gode informasjons- og avfallskanalene, som vi kan utnytte til felles beste. Norsk renholdverksforenings vellykkede kampanje «Innsamling av farlig avfall» er et godt eksempel på dette. Vinn-vinn for alle parter Den «nye» EE-forskriften, som ble gjort gjeldende fra 1. juli 1999, ga aktørene som håndterer kjøleskap og frysere en stor utfordring i forhold til håndtering av dette avfallet. Det som tidligere var en avfallsstrøm ble nå regulert til to ulike avfallsstrømmer, med det resultat at feilsortering ble mer regelen enn unntaket. De færreste hverken ville, eller hadde tid og forutsetninger for å kunne sortere KFK-holdige kuldemøbler i en annen avfallsstrøm enn de KFK-frie kuldemøblene. Dette kan vi til dels forstå, da systemkravene er særdeles komplekse og til tider vanskelig tilgjengelige. Derfor har det også over lang tid eksistert utallige håndteringsløsninger, som ikke alltid har vært etter boka. Dette ønsket vi å løse, og etter 1. juli 2002 kunne vi tilby de kommunale selskapene og Norge for øvrig en vesentlig enklere løsning ved å samhåndtere KFK-holdige kuldemøbler med annet EEavfall. Etter dette mener vi at både avfallsbe-sittere og de kommunale selskapene har fått en vesentlig bedre hverdag vedrørende håndteringen av KFK-holdige kuldemøbler. Friryttere De fleste importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter er i dag tilsluttet El-Retur, og oppfyller således sitt produsentansvar etter EE-forskriften. Dessverre er det fortsatt også en andel produsenter og importører som ikke oppfyller sitt rettmessige produsentansvar ved verken å delta i Elretur, eller andre seriøse returordninger. Dette fører Thor Christian Wiik Svendsen teknisk sjef Hvitevareretur AS Helge Åmotsbakken adm. direktør Hvitevareretur AS «For å øke innsamlingen av småapparater er det viktig å etablere et tettere samarbeid og dialog med kommunene i Norge.» dessverre til konkurransevridning ved at våre tilsluttede produsenter og importører tar et økonomisk ansvar, mens andre blir gratispassasjerer. El-Retur har sterkt oppfordret norske myndigheter til å utføre nødvendige kontroller, slik at alle importører og produsenter tar sitt ansvar. I tillegg oppfordrer vi alle bransjeselskaper, importører og produsenter til aktivt å bidra til å utføre sine lovpålagte plikter. Dette arbeidet har ført til at Miljøverndepartementet strammer inn kontrollmulighetene i EE-forskriften. Nytt EU-direktiv Den 13. mars 2003 vedtok EU-parlamentet Directive 2002/96/on waste electrical and electronic equipment, som skal implementeres i 2004/05 i alle EU- og EØS-land. EU-direktivet er i vesentlig grad bygd etter samme lest som den norske EEforskriften. Direktivet pålegger produsenter og importører i hele Europa å samle inn og miljøsa- Hans Løken adm. direktør Elektronikkretur AS nere kasserte EE-produkter på tilsvarende måte som det gjøres i El-Retur. Vi håper vår erfaring kan komme til nytte for importører og produsenter også i andre land. El-Retur har i så måte hatt gleden av å etablere et europeisk forum, så kalt WEEE Executing Forum, sammen med fem andre non-profitt returselskaper som drives på nasjonal basis. Arbeidet fortsetter El-Retur vil til slutt rette en stor takk til alle tilsluttede bedrifter, samarbeidspartnere, myndigheter og vanlige forbrukere som har bidratt til dagens resultater og kvalitetsnivå. Vi vil fortsatt videreføre og så langt som mulig forbedre dette arbeidet, for å bevare våre felles materialressurser og forhindre at miljøgifter kommer på avveie. Kort sagt ta vare på vårt felles miljø. Oslo 1. mai 2003 El-Retur Ole Viggo Svendsen teknisk sjef Elektronikkretur AS Kg pr. innbygger INNSAMLET EE-AVFALL EU-KRAV 2 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

3 «For å motvirke de negative miljøeffektene som gruvedrift gir, må vi bestrebe oss på å gjenvinne metaller, glass og mineraler.» Vi må bevare våre ressurser Gruvedrift forårsaker enorme avfallsmengder I 2000 ble det utvunnet rundt 900 millioner tonn metaller fra gruvedrift over hele verden. På samme tid ble det generert omlag 6000 millioner tonn avfall fra stein og malm. Da er forflytning av uutnyttede jord- og overliggende lag for å få tak i malmen ikke medregnet, noe som også utgjør vesentlige mengder. Produksjon av ett tonn kobber genererer 110 tonn avfall fra stein og malm. Andre metaller er eksemplifisert i tabellen. AVFALL PRODUSERT VED GRUVEDRIFT VED UTVALGTE METALLER 2000 Metall Avfall produsert Metall produsert Andel av malm som er nyttbare metaller Millioner tonn Millioner tonn Prosent Jernmalm Kobber ,91 Gull 745 0,0025 0,00033 Bly ,5 Aluminium Produksjon av billedrør (skjermglass) i Tyskland med innhold av gjenvunnet glass fra kasserte TV-apparater og datamonitorer fra Norge. Vårt felles miljø trues Vi må føre ressursene tilbake til kretsløpet 4 MILJØRAPPORT 2002 Kjemikalier som innholder cyanid brukes blant annet ved utvinning av gull fra malm. Dette er et svært helseskadelig stoff som ved kun en dråpe kan ta livet av et menneske. I perioden 1983 til 1999 ble det brukt tonn cyanid-baserte kjemikalier for gullutvinning i USA. Avfallsmengder som er forurenset med cyanid havner i beste fall i deponier konstruert for denne type avfall, men enkelte land dumper dessverre avfallet i elver, bekker og hav. Utvinning, behandling og foredling påfører miljøet flere store påkjenninger: 10 prosent av verdens energiforbruk forbrukes av industrien, halvparten av giftige industriutslipp i enkelte land kommer herfra. I tillegg trues 40 prosent av verdens uutviklede skogsområder på grunn av forurensning. For å motvirke de negative miljøeffektene som gruvedrift gir, må vi bestrebe oss på å gjenvinne metaller, glass og mineraler. El-Retur har et spesielt fokus på de store basemetallene som jern, kobber og aluminium, som vi så langt som mulig materialgjenvinner. Elektronikkretur AS kan på sin side vise til en positiv utvikling når det gjelder gjenvinning av av billedrør (skjermglass) i TV- og datamonitorer. Billedrør, som tidligere ble deponert i kommunale fyllplasser, blir nå nesten 100 % gjenvunnet ved at det blir utnyttet som sekundærråstoff i produksjon av nye billedrør. Kilde: State of the world 2003 Hos Fundia Bygg AS i Mo i Rana materialgjenvinnes store mengder skrapjern, som for eksempel jern fra hvitevarer, for å brukes i nye produkter.

4 «Eneste vei å gå for å få miljøforsvarlig håndtering av EE-avfall er demontering og sortering.» MILJØSKADELIGE STOFFER EE-produkter består av en kombinasjon av flere standardkomponenter som inneholder miljøskadelige stoffer som kvikksølv, bly, kadmium og krom, samt halogenerte stoffer som KFK, PCB, PVC og bromerte flammehemmere, i tillegg til asbest og arsen. Miljøskadelige stoffer sorteres ut som spesialavfall. Miljøsanering er viktig Oppladbare batterier maskinell teknologi for å utføre dette på en miljøforsvarlig måte. Behandlingsanleggene har en meget sentral rolle i EL-Returs retursystem. En av de viktigste oppgavene er å sørge for en sikker og forsvarlig miljøsanering av EE-avfallet. El-Retur setter derfor strenge krav til at behandlingsanlegene utfører miljøsanering i henhold til alle lovpålagte krav og kontraktfestede kvalitetskrav. Operatørene i El-Returs transport- og behandlingssystem er kvalitetssikret i henhold til ISO og ISO standarden. Redusert helse- og miljørisiko En seriøs og forskriftsmessig håndtering av kasserte EE-produkter og alle typer fraksjoner fra miljøsanert EE-avfall er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø i den enkelte behandlingsbedrift og den beste forsikring mot ukontrollert forurensning av det ytre miljø gjennom for eksempel utslipp av kvikksølv, PCB m.m. til grunnen. Forurensningen må stanses ved kilden. Miljøforsvarlig håndtering av EE-avfall i alle stadier er den beste garanti for et bedre miljø. Miljøsanering består i å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere og kontakter. Miljøsaneringen krever manuell demontering og sortering av fagkyndige personer. I dag finnes det ikke tilgjengelig kommersiell, EU-direktiv Det nye EU-direktivet for EE-avfall setter strenge krav til miljøsanering av EE-avfall. El-Retur har i så måte allerede etablert rutiner og kvalitetskrav for å imøtekomme dette. 6 MILJØRAPPORT 2002 En enkelt kondensator som denne kan inneholde flere hundre PCB

5 «El-Retur yter høy service for kundene, dvs. alle som i praksis genererer EE-avfall.» «Forbrukere kan levere EEprodukter vederlagsfritt til forhandlere og til kommunale mottak.» Retursystemet El-Retur yter høy service for kundene, dvs. alle som i praksis genererer EE-avfall. Slikt avfall hentes ikke bare direkte hos dem som er mottakspliktige iht. EEforskriften (forhandlere og kommuner), men også hos næringsvirksomheter som for eksempel verksteder, avfallsvirksomheter, kontorer, industri og tilsluttede importører/produsentbedrifter. Hentingen er vederlagsfri, i tillegg til at oppsamlingsutstyr som containere, bur og lignende, under gitte betingelser, også tilbys vederlagsfritt. FORBRUKERE Gratis levering Følgende hovedregler gjelder for systemet Forbrukere kan levere kasserte EE-produkter vederlagsfritt til forhandlere som selger samme type produkt, uten å kjøpe nytt. Forbruker kan levere kasserte EE-produkter vederlagsfritt til kommunen, uavhengig av type produkt. Næringsvirksomheter kan levere kasserte EE-produkter til forhandlere som selger samme type produkt, mot gjenkjøp. Næringsvirksomheter kan levere kasserte EE-pro dukter til kommunen mot et vederlag, uavhengig av type produkt. El-Retur kan på gitte betingelser hente vederlagsfritt hos næringsvirksomheter. NÆRINGS- VIRKSOMHETER På den kommunale plassen leverer forbrukerne gratis FORHANDLERE Mottak og sortering KOMMUNER Mottak og sortering 3 transportører henter vederlagsfritt fra 4000 hentepunkter i hele Norge 9 behandlingsanlegg mottar EE-avfall fra hele Norge 8 MILJØRAPPORT Eksempel på lagring av store hvitevarer hos Fana Stein og Gjennvinning AS i Bergen

6 Samarbeidspartnere Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS har inngått kontrakt med felles operatører for innsamling og behandling av kasserte hvitevarer og elektronikkprodukter. Disse operatørene danner fundamentet i El-Retur. Kontraktene er utformet slik at operatørene er ansvarlig for det avfall som genereres i hvert fylke. Av kartet fremgår en oversikt over hvilke operatører som har kontrakt i hvilke fylker. Disse operatørene har kontakt med returselskapene fram til 30. juni De nye operatørene for El-Retur fra 1. juli 2003 er presentert på side 15. INNSAMLING: Norsk Gjenvinning ASA Børstad Transport AS Østbø AS BEHANDLING: Bakgrunn for ordningen Norge er et foregangsland når det gjelder innsamling og miljøriktig gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Bransjeavtalen, som ble inngått mellom Miljøverndepartementet og sentrale bransjeorganisasjoner den 16. mars 1998, har som formål og forebygge, og redusere miljøproblemene forårsaket av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Bransjeorganisasjonene påtok seg et såkalt produsentansvar for at det ble etablert et landsdekkende returtilbud for alt EE-avfall med virkning fra 1. juli Leverandørorganisasjonene opprettet til dette formål returselskapene Hvitevareretur AS, Elektronikkretur AS og RENAS. Returselskapene har ansvaret for etablering og drift av returordning innenfor det produktområde som de er tildelt etter Bransjeavtalen. I Bransjeavtalen er det satt som målsetting en innsamlingsgrad på 80% innen 1. juli Norsk Metallretur AS Stena Miljø AS Innherred Renovasjon AS Østbø AS 10 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

7 INNSAMLING FOR EL-RETUR PR. FYLKE TOTALT TONN Fra innsamling tilgjenvinning 2002 Total mengde tonn tonn tonn MANUELL UTSORTERING AV FARLIG AVFALL Fylke Elektronikk- Elektronikk- Hvitevare- Hvitevare- El-Retur retur AS retur AS retur AS retur AS totalt [tonn] [kg/innb.] [tonn] [kg/innb.] [tonn] [kg/innb.] Vestfold 741 3, , ,2 Vest-Agder 591 3, , ,8 N. - Trøndelag 341 2, , ,7 S. - Trøndelag 870 3, , ,9 Rogaland , , ,7 Telemark 398 2, , ,5 Oslo , , ,3 Hordaland , , ,2 Oppland 540 2, , ,1 Buskerud 712 2, , ,9 Aust-Agder 330 3, , ,7 Nordland 657 2, , ,7 Sogn og Fjord , , ,7 M. og Romsdal 549 2, , ,6 Hedmark 567 3, , ,5 Troms 458 3, , ,5 Østfold 609 2, , ,8 Finnmark 154 2, , ,1 Akershus , , ,5 SUM , , ,0 MOTTAK OG SORTERING FOR ELEKTRONIKKRETUR AS Brunevarer (Audio Video) Datautstyr Elektriske og elektroniske leker Medisinsk utstyr 28% 6% 1% 48% 14% 3% Kontormaskiner Telekommunikasjonsutstyr MOTTAK OG SORTERING FOR HVITEVARERETUR AS KFK-frie kjøleskap og frysere Profesjonelle KFKfrie kuldemøbler Profesjonelle hvitevarer Tørkesentrifuger Vaskemaskiner Mikrobølgeovner 41,7% Små hvitevareprodukter 0,9% 3,3% 1,5% 0,5% 7% 4,5% 4,4% Oppvaskmaskiner 10,6% Oljefylte varmeovner Kjøkkenventilatorer 25,3% 0,3% Komfyrer og kokeplater Elektronikk- Hvitevare- El-Retur Fordeling retur AS retur AS samlet Beskrivelse av fraksjon [tonn] [tonn] [tonn] [%] Asbestholdige komponenter % Kondensatorer % Bly - oppladbare batterier 38 0, % Tonere % NiCd - oppladbare batterier % Olje % LCD-skjermer % Selenholdige komponenter % Andre batterier (alkaliske m.m.) 4 0,3 4 2 % Berylliumholdige komponenter % Litium(-ion) - batterier 2 0, % NiMh - oppladbare batterier 2 0,2 2 1 % Kvikksølv - batterier og komponenter 2 0, % Radioaktive produkter/komponenter % Blekk fra skrivere % Lyskilder med kvikksølv (lysstoffrør m.m.) 0,4 0,4 0 % Totalt % FORDELING PÅ ULIKE KILDER Andre hentesteder Forhandler 31% Direkte levering til våre anlegg 14% 4% Kommune 51% DISPONERING AV EE-AVFALL FOR ELEKTRONIKKRETUR AS Gjenvinningsgrad = 88% Termisk destruksjon Energigjenvinning 14% 3% 9% Deponi Materialgjenvinning 74% 79% DISPONERING AV EE-AVFALL FOR HVITEVARERETUR AS Gjenvinningsgrad = 81% Materialgjenvinning Deponi 18% 2% < 1% Energigjenvinning Termisk destruksjon FORDELING AV NYTTEFRAKSJONER Beskrivelse av fraksjon Elektronikk- Hvitevare- El-Retur Fordeling retur AS retur AS samlet [tonn] [tonn] [tonn] [%] Jern og metall til shredder % Lavverdige kretskort % Konstruksjonsplast % Frontglass (TV og monitor) % Konusglass (TV og monitor) % Restavfall % Kabler % Skjermglass, rest (TV og monitor) % Trevirke % Tynnjern, kompleks B % Høyverdige kretskort 210 0, % Trafoer, el-motorer % Kobber og aluminium % Rent glass % Behandlet PUR skum fra kuldemøbler % Totalt % 12 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

8 Hovedaktiviteter 2002 Produktbytte mellom returselskapene Friryttere Elektronikkretur AS, Hvitevareretur AS og RENAS har etter en grundig gjennomgang foretatt omplassering av returansvar for enkelte produkttyper med virkning fra 1. juli Til eksempel har RENAS fra Elektronikkretur AS overtatt returansvaret for alarmanlegg og røykvarslere og enkelte typer måleapparater innenfor Økt returservice RENAS har omorganisert sitt retursystem i forbindelse med tildelingen av nye treårskontrakter med virkning fra 1. juli 2002 (les mer på Siden RENAS ikke samler inn EE-avfall direkte fra kommuner og forhandlere i egen regi, har El-Retur gjort det mulig for kommuner og forhandlere å Småapparater Høsten 2002 startet El-Retur et pilotprosjekt om innsamling av småapparater i samarbeid med Kristiansand kommune, Stavanger kommune, Romerike avfallsforedling (ROAF), Trondheim kommune, Oslo kommune og Tromsø kommune. Formålet med pilotprosjektet er å kartlegge hvor stor mengde småapparater den enkelte pilotkommune klarer å samle og bringe inn til El-Retur over en periode. Alle småapparater blir sortert, veid og registrert ved El-Returs mottakssted, og mengdene rapporteres månedlig inn til El-Retur. Pilotkommunen får en godtgjørelse av returselskapene på tre kroner per kilo for småapparater som kommunen klarer å samle inn til El-Retur. Internasjonalt nettverk hovedgruppe medisinsk utstyr. Hvitevareretur AS har fra RENAS overtatt returansvaret for kjøkkenventilatorer og oljefylte varmeovner, mens Elektronikkretur har fra Hvitevareretur AS overtatt returansvaret for jukebokser. På denne måten har El-Retur bidratt til å lage en mer naturlig ansvarsdeling for de forskjellige produktene. levere RENAS-avfall sammen med hvitevare- og elektronikkavfallet på El-Returs hentesteder. El-Retur sørger for at RENAS-avfallet blir utsortert på El-Returs mottaksanlegg og levert videre til egne behandlingsanlegg for RENAS-avfall. Pilotkommunene plikter på sin side å informere sine abonnenter særskilt om deres tilbud om mottak og innsamling av småapparater, f.eks. sammen med annen informasjon som kommunen utgir til sine abbonnenter. Flere av pilotkommunene har gått inn på en løsning der de gir husstandene et tilbud om utplassering av en rød plastkasse som de kan fylle opp med småapparater sammen med farlig avfall som maling, lakk, oljerester, løse batterier og lignende. Disse kassene tømmes to ganger i året, gjerne i samarbeid med ideelle organisasjoner. Kommunen unngår med dette at småapparater og farlig avfall kastes i søppelbøtta og ender opp i et forbrenningsanlegg eller i en kommunal fylling. Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS var i 2002 med på å etablere WEEE Executing Forum. Forumet er først og fremst et møtested for nasjonale, nonprofit returselskaper for EE-avfall som er basert på et produsentansvar. Forumet består foreløpig av representanter fra Sveits, Nederland, Belgia, Østerrike, Sverige og Norge. Disse landene har på nasjonalt plan allerede opparbeidet seg betydelig erfaring og datagrunnlag for innsamling og behandling av EE-avfall. Utgangspunktet for etablering av forumet er å få felles sammenligningsgrunnlag. I tillegg er det viktig å få til en felles praksis for denne type virksomheter, ettersom de fleste store produsenter og importører er til stede i flere europeiske land. I første omgang er det utarbeidet et felles grunnlag for innhenting av statistikk. Norge har også deltatt aktivt i arbeidet med å utarbeide en felles norm for demontering og utsortering av farlig avfall og behandling av EE-avfall. Nye 3-årskontrakter fra 1. juli 2003 Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS har sammen gjennomført to store kontraktsforhandlinger i Den første gjaldt forlengelse av eksisterende kontrakter med ett år fram til 1. juli Forhandlingene resulterte i en kostnadsreduksjon på ca. 20 prosent i gjennomsnitt for begge selskaper. Alle El-Returs operatører fikk med dette fornyet tillit i de fylkene de allerede hadde kontrakt på, unntatt Rogaland, som Norsk Metallretur AS overtok fra Stena Miljø AS. Forhandlinger om ny 3-årsperiode fra 1. juli 2003, ble påbegynt allerede sommeren 2002 med en internasjonal kunngjøring og prekvalifisering. Det KONTRAKTER Innsamling og transport Østbø AS Børstads Transport AS Elek-tra Miljøtransport AS Stena Miljø AS Veidekke Gjenvinning AS Retura AS Behandling Østbø AS Innherred Renovasjon Elektrogjenvinning Norge AS Stena Miljø AS Norsk Metallretur AS Fylke Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS har brukt mye tid og ressurser for å få SFT til å ta dette problemet med friryttere på alvor. De kontrolltiltak som SFT har gjennomført i 2002, har hatt svært liten effekt på de tusentalls importører/produsenter som ennå ikke har sørget for å tilknytte seg en returordning. Berørte bransjeorganisasjoner har sammen med returselskapene tatt dette problemet opp med Miljøverndepartementet. Etter Bransjeavtalen er det Miljøverndepartementets ansvar å legge forholdene til rette for en effektiv kontroll med at bestemmelsene i EE-forskriften overholdes. Etter en god dialog med Miljøverndepartementet vil det i løpet av 2003 bli satt i gang mer effektive tiltak mot gratispassasjerer. Fra og med rapporteringen for 2002 er det stilt vesentlig strengere krav til rapportering og ytelseskontroll av de returselskaper (returordninger) som importører/produsenter av EE-produkter knytter seg til eller driver i egen regi. meldte seg 15 norske operatører og seks utenlandske (to danske, en svensk, en finsk, en hollandsk og en tysk). Alle ble prekvalifisert, men det var kun 12 norske operatører som ga tilbud. Etter fem måneder med forhandlinger og sterk konkurranse operatørene imellom, oppnådde returselskapene en ytterligere gjennomsnittlig kostnadsreduksjon på ca. 16 prosent uten å redusere El-Returs miljøkrav. Grunnlag for kostnadsreduksjon er først og fremst økt volum, økt effektivitet og en rasjonalisering av logistikken. Sett over en treårsperiode har kontraktene en samlet verdi på ca. 400 millioner kroner: Nordland, Troms og Finnmark Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag Oppland, Hedmark og Vestfold Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Hordaland Telemark og Rogaland Aust-Agder, Vest-Agder og Sogn og Fjordane Fylke Nordland, Troms og Finnmark Sør- og Nord-Trøndelag Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Sogn og Fjordane og Hordaland Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland «Miljøverndepartementet har ansvaret for å legge forholdene til rette for en effektiv kontroll.» 14 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

9 2500 UTVIKLING AV MENGDE KFK-FRIE KULDEMØBLER Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler For å lage et vesentlig enklere retursystem for håndtering av kasserte kuldemøbler, har Hvitevareretur AS siden 1. juli 2002 tilbudt samtlige kommuner å ta det fysiske transportansvaret og gjenvinningsansvaret for samtlige kuldemøbler og håndtere dette sammen med El-Returs varestrøm, mens det økonomiske ansvaret kanaliseres tilbake til de rette kommunale selskaper. På denne måten får alle avfallsbesittere en vesentlig lettere hverdag med hensyn til håndtering av KFK-holdige kuldemøbler, hvor man nå kan håndtere alt EE-avfall og KFK-holdige kuldemøbler i en strøm mot tidligere to helt separate avfallsstrømmer. INNSAMLING PR. FYLKE Dette tilbudet innebærer en utnytting av et allerede etablert system som El-Retur har opprettet i Norge, hvor man på en kostnadseffektiv måte har supplert med håndtering av KFK-holdige kuldemøbler. Det faktum at Hvitevareretur AS pr har inngått en avtale med kommunale selskaper som tilsvarer 50% den norske befolkningen, understreker nettopp dette. For å vite om hvilke kommuner som er tilsluttet Hvitevareretur AS, bes man sjekke hjemmesiden Det vises for øvrig til egen KFK rapport tonn FARLIG AVFALL, 35 TONN 6% 10% 1% 79% Profesjonelle kuldemøbler til butikker og annen næring, disker, reoler, automater m.m. Husholdningsmøbler, kjøleskap og frysere. Utvikling av mengde KFK-frie kuldemøbler er jevnt økende som diagrammet viser. Disse møblene, som er regulert under KFK-forskriften, utgjorde i % av total mengde kasserte kuldemøbler. Av diagrammet ser vi at andelen profesjonelle kuldemøbler er på 30%. Kondensatorer kilde Kondensatorer 115 Kvikksølvholdige produkter/komponenter 263 Kvikksølvholdige lyskilder (lysstoffrør m.m.) 11 Oljeblandng (fra kompressorer m.m.) Klorerte klorfluorkarboner fra kjølekrets i kuldemøbler KFK 12 m.m Klorerte klorfluorkarboner fra skum i kuldemøbler KFK-11 m.m Sum kg Kvikksølvholdige produkter/komponenter Kvikksølvholdige lyskilder (lysstoffrør m.m.) Oljeblanding (fra kompressorer m.m.) Klorerte klorfluorkarboner fra kjølekrets i kuldemøbler KFK 12 m.m. Klorerte klorfluorkarboner fra skum i kuldemøbler KFK-11 m.m. Totalt ble det sortert ut 35 tonn med spesialavfall. Herav utgjorde KFK 12 utvunnet fra kjølesystem kg, mens KFK 11 utvunnet fra isolasjon utgjorde kg. Dvs. totalt er det utvunnet 6,8 tonn for destruksjon NYTTESTOFFER, 1432 TONN tonn Oslo Buskerud Vestfold Østfold Vest-Agder Telemark Oppland Akershus Sogn og Fjordane Som man ser av figuren, er Nordland kommet meget godt i gang, på tross av at befolkningsgrunnlaget kun utgjør 5 prosent av Norges befolkning. Dette hører sammen med at vi fikk god oppslutning i en tidlig fase i dette fylket. Aust-Agder Finnmark Nord-Trøndelag Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Troms Nordland 4% 10% 1% 4% 2% 6% 10% 2% 61% kilde Rent glass Lavverdige kretskort 755 Shredderfraksjon Fe Shredderfraksjon ikke magnetiske metaller Shredderfraksjon avfall (fluff) Kabler Kompressorer fra kuldemøbler Behandlet PUR skum fra kuldemøbler Konstruksjonsplast Restavfall (tre, m.m.) Sum kg Rent glass Lavverdige kretskort Shredderfraksjon Fe Shredderfraksjon ikke magnetiske metaller Shredderfraksjon avfall (fluff) Kabler Kompressorer fra kuldemøbler Behandlet PUR skum fra kuldemøbler Konstruksjonsplast Restavfall (tre, m.m.) 16 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

10 Fakta om El-Retur Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS har helt siden 1. juli 1999 samarbeidet om en felles logistikkløsning som heter El-Retur. Det er gjort først og fremst av hensyn til rasjonell innsamling og enkel kommunikasjon mot forbruker og hentested. El- Retur er basert på vederlagsfri innsamling av EE-avfall fra mottakspliktige i henhold til EE-forskriften, dvs. kommuner og forhandlere. Returordningen har vist seg å være en vellykket løsning for elektronikkog hvitevarebransjen, i den forstand at ordningen fungerer i praksis, er stabil og forutsigbar. Non-profitforetak Elektronikkretur og Hvitevareretur AS er etablert av bransjeorganisasjoner som etter Bransjeavtalen med Miljøverndepartementet i 1998 har forpliktet seg til å bygge opp et landsdekkende retursystem for kasserte EE-produkter. Elektronikkretur eies av bransjeorganisasjonene EE-bransjen, IKT Norge og Tebelia. Hvitevareretur AS eies av Norske Elektroleverandørers Landsforening. Begge returselskapene er nonprofitforetak, og det utbetales ikke utbytte til eierne. Selskapene drives som selvstendige administrasjonsselskaper, som kjøper og administrerer tjenester innen innsamling, transport og gjenvinning av EE-avfall. Elektronikkretur AS Elektronikkretur AS har fire ansatte, administrerende direktør, teknisk sjef, økonomisjef og administrasjonssekretær. Pr hadde Elektronikkretur AS tilslutning fra 514 importører/produsenter. Disse 514 bedriftene representerte i 2002 ca 70 % av importvolumet (i kg) av elektronikkprodukter til det norske markedet. Finansieringssystem for Elektronikkretur AS Elektronikkretur AS har returansvar for seks forskjellige produktkategorier. Det er brunevareprodukter (audio/video), IT-produkter, elektriske og elektroniske leker, medisinsk elektronikk, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr. Ansvar for finansiering av de kostnader som påløper i forbindelse med drift av retursystemet, er tillagt Elektronikkreturs eierorganisasjoner. Eierorganisasjonene har fordelt produktspekteret seg i mellom, slik at brunevareproduktene er underlagt EE-bransjen, IT-produktene, elektroniske/elektriske leker og kontormaskiner er underlagt IKT-Norge og medisinsk elektronikk og telekommunikasjonsutstyr er underlagt Abelia. Hver av eierorganisasjonene har etablert sitt eget finansieringsselskap (innkrevingsselskap) som har til oppgave å finansiere de månedlige kostnader som blir overført fra Elektronikkretur innenfor respektive produktområder. Finansieringsselskapet til EE-bransjen heter Lyd og Bilde Retur AS, finansieringsselskapet til IKT Norge heter IKT Retur AS og finansieringsselskapet til Abelia heter IT Retur AS. Det enkelte finansieringsselskapene har valgt litt forskjellig modell for innkreving av penger fra de importører/produsenter som er tilknyttet retursystemet. Lyd og Bilde Retur krever inn penger fra berørte importører/produsenter på grunnlag av type og antall brunevareprodukter som bringes ut fra lager og til det norske markedet. IKT Retur og IT Retur har valgt en felles modell som er basert på etterskuddsvis fakturering av faktiske kostnader. Kostnadene blir fordelt på berørte importører og produsenter ut fra deres faktiske markedsandel innenfor hver enkelt produktkategori. Hvitevareretur AS Hvitevareretur AS har i 2002 hatt 3,25 årsverk fordelt med 75 prosent på administrerende direktør og 100 prosent på teknisk sjef, 100 prosent på økonomisjef og 50 prosent på administrasjonssekretær. Per 8. april 2003 var 161 importører/produsenter tilsluttet Hvitevareretur AS. Disse bedriftene utgjør 80-90% av import/produksjonsvolumet (i kg) av hvitevareprodukter til det norske markedet. Finansieringssystem for Hvitevareretur AS Hvitevareretur AS dekker sine kostnader gjennom innkrevning av miljøgebyrer fra tilsluttede bedrifter. Selskapet samarbeider på dette området med Toll- og avgiftsdirektoratet. Hver tilsluttet bedrift kunngjør gebyrpliktige produkter (basert på miljøgebyrliste) via det ordinære fortollingssystemet for import og produksjon. Gebyrene betales inn i forbindelse med firmaenes innbetaling av avgifter (moms m.m.). Hvitevareretur AS har gjennom dette samarbeidet innarbeidet en rasjonell og kostnadseffektiv metode for innkrevning og kontroll av miljøgebyr. Ingen andre europeiske retursystemer for EEavfall kan vise til noe lignende samarbeid, og systemet er således unikt i europeisk sammenheng. I 2002 utgjorde miljøgebyrer 87 mill kr. som skal dekke nåværende og fremtidige forpliktelser for innsamling og behandling av EE-avfall. STYRET I ELEKTRONIKKRETUR AS Styret har i 2002 bestått av: Adv. dr. juris Bjørn Stordrange styreformann Adv. firma Steensrup Stordrange Direktør Knut O. Christensen EE-Bransjen Generalsekretær Per Morten Hoff IKT Norge Bransjesjef Jørn Sperstad Abelia Diretør Tor Løken Grundig Norge AS Miljørådgiver Kjell Markhus IBM AS Direktør Stein Erik Jensen Steinic AS (fra september 2002) STYRET I HVITEVARERETUR AS Styret har i 2002 bestått av: Adm. dir. Runar Jacobsen (styreformann) AM Hvitevarer AS Adm. dir. Boye Ragner Whirlpool Nordic AS Adm. dir. Dag Steenfeldt-Foss Miele AS Adm. dir. Oscar Støversten Electrolux Home Products AS Adm. dir. Martin Vinje (til august 2002) Wilfa AS Div. dir. Per Iversen Philips Norge AS Adm. dir. Bjarne Dehli BSH Husholdningsapparater AS Administrasjonen i Elektronikkretur AS, fra venstre: teknisk sjef Ole Viggo Svendsen, administrasjonssekretær Turid Kibsgård, økonomisjef Ole Strøm og administrerende direktør Hans Løken. Administrasjonen i Hvitevareretur AS, fra venstre: økonomisjef Eivind Oscar Bjerkelund, medlemskonsulent Vigdis Myrer Guldbrandsen, teknisk sjef Thor Christian Wiik Svendsen og administrerende direktør Helge Åmotsbakken. 18 MILJØRAPPORT 2002 MILJØRAPPORT

El-retur klarer 80 prosent innsamling

El-retur klarer 80 prosent innsamling Miljørapport 2003 El-retur klarer 80 prosent innsamling I Bransjeavtalen som ble inngått med Miljøverndepartementet i 1998, ble det stilt krav til bransjeorganisasjonene om å etablere egne retursystemer

Detaljer

Stadig mer EE-avfall

Stadig mer EE-avfall Miljørapport 2008 Stadig mer EE-avfall INNHOLD Elretur 10 år! 4 Den aller viktigste jobben 5 Miljøsanering av LCD-skjermer 5 Innsamlingsløsninger 6 Gjenvinning i 2008 7 Fra EE-avfall til sekundært råstoff

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr. 03 21. årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Prestisjeoppdrag til ABB i Skien: skal levere strøm til Burj Dubai Burj Dubai blir mer enn 800 meter og den suverent høyeste bygningen

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer 28. august 2008 Side 2 Tittel: Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Statens forurensningstilsyn

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Norsk miljøpolitikk og EU

Norsk miljøpolitikk og EU Rapport # 19 Norsk miljøpolitikk og EU EØS-avtalen som inspirasjonskilde og maktmiddel Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR EL OG IT BRANSJEN. nr 5/2009. Solar Gateway. vår nye plattform for elektroniske løsninger. Solar Skolen. WebLink.

INFORMASJONSORGAN FOR EL OG IT BRANSJEN. nr 5/2009. Solar Gateway. vår nye plattform for elektroniske løsninger. Solar Skolen. WebLink. INFORMASJONSORGAN FOR EL OG IT BRANSJEN nr 5/2009 Solar Gateway vår nye plattform for elektroniske løsninger Solar Skolen WebLink WebStock skolebelysningtavlebelysningvidekonferansepresentasjonsbelysningcellekontorbelysningkontorlandskapkontorlandskap

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

Forbered deg i god tid

Forbered deg i god tid Nr 05 / 2010 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer