Årsrapport Eivind Senneset Kemneren i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Eivind Senneset 2014 Kemneren i Bergen

2 Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet Marginoppgjør for inntektsåret Marginoppgjør for inntektsåret VERNE- OG MILJØARBEID... 9 Arbeidsmiljøgruppen... 9 Verneombud... 9 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN I. Organisasjon II. Oppgaver/resultater Ansettelser AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV I. Organisasjon Innfordringsseksjon Egenbetalingsseksjon Seksjon for betalingsservice II. Oppgaver/resultater III. Mål og handlingsplan DRIFTSAVDELINGEN I. Organisasjon Internkontroll Skatteavregning Betalingsformidling Eiendomsskattekontoret Søknad/dokumentkontroll II. Mål og handlingsplan INKASSOAVDELINGEN I. Organisasjon II. Målkrav og måloppnåelse III. Total restanse og berostillelse

3 IV. Arbeid med restanser eldre år V. Innfordringens effektivitet KONTROLLAVDELINGEN I. Organisasjon Innfordring Innfordring mot upersonlige skatteytere/selskap Innfordring mot enkeltpersonforetak med arbeidsgiveransvar (felleskunder) Innfordringsstatistikk Politianmeldelser Kontormessig kontroll (oppgavekontroll) A-ordningen II. Mål og handlingsplan for Politisk styring I. Takstnemnda II. Overskattetakstkommisjonen Vedlegg 1. Skatteregnskapet Vedlegg 2. Restanseutviklingen

4 Kemneren i Bergen Kemner Lasse Hunsrød Administrasjonsavd. Astrid Bergesen Driftsavd. Grethe S. Losnegaard Inkassoavd. Tore-André Gram-Knutsen Avd. for kommunale krav Jarl Halland Kontrollavd. Christine Due Sivertsen Kemneren er en etat i byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap og har på vegne av stat, fylke og kommunen ansvaret for: innfordring av skatt og avgift arbeidsgiverkontroll søknader ettergivelse/nedsettelse av skatt For disse arbeidsoppgavene er vi underlagt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Skatt vests faglige instruksjonsmyndighet For kommunen har vi følgende hovedoppgaver: innfordring eiendomsskatt og kommunale avgifter innfordring øvrige kommunale krav krever inn vederlag (egenbetaling) og produserer vedtak om egenbetaling ved opphold i institusjon 3

5 Kemnerens kommentar Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren var i millioner kroner. Bergen kommunes andel av dette var 7 561,4 millioner kroner, en økning på 2 prosent i forhold til I forhold til kommunens reviderte budsjett for 2014 er resultatet et underskudd på 50,9 millioner. Gjennom året har skatteveksten i Bergen vist en fallende tendens for mot slutten av året å stabilisere seg på rundt 2 prosent. Sannsynligheten er stor for at veksten vil avta videre i Skatteregnskapssystemet SOFIE er fortsatt i solid og stabil drift. Videreutviklingen har i 2014 vært konsentrert om tilpasningen til E-dag. Vi har sammen med de største byene utredet tilbud om moderne betalingsformer som e-faktura, kredittkort o.l. for skattebetalerne. Slike tilbud har vært på plass i en årrekke for kommunale betalinger. Skattedirektoratet har også i 2014 valgt å ikke prioritere dette til tross for stort behov hos skattebetalerne. Vi er fortsatt fornøyd med de nye, moderne lokalene våre som legger til rette for gode arbeidsformer og god service til publikum. Det er fortsatt noen inneklimautfordringene i bygget som ikke er løst. På skattesiden viser resultatene og aktivitetene svært gode resultater. På områdene restskatt og forskuddsskatt fra personlige skatteytere har vi nådd enda bedre resultater enn i Vi har også i perioder i 2014 vært blant de tre beste av storbyene. Det nye kontrollstøttesystemet KOSS er nå satt i landsdekkende drift. Det er fortsatt ikke så effektivt som ønskelig så det medfører en del ekstraarbeid og tidstap. Til tross for dette har vi i år kontrollert 4,9 prosent av arbeidsgiverne mot målet på 5 prosent. Vi har også i 2014 gode resultater på området kommunal innfordring. Vårt innfordringssystem, Procasso, er nå tatt i bruk i en rekke norske kommuner og dette åpner for felles videreutvikling av viktig funksjonalitet. A-ordningen med elektronisk innrapportering av lønns - og skattedata til en felles instans ble innført 1. januar Ordningen vil på sikt medføre innsparinger både for arbeidsgivere og offentlige myndigheter, men vil i 2015 medføre merarbeid med avviklingen av den gamle ordningen. Vi har i 2014 deltatt i sentrale fora med utviklingen og konsekvensutredningen av ordningen og har bygget opp kompetanse og kapasitet for å bidra til at ordningen innføres så smidig som mulig. I juni la Finansdepartementet frem forslag om å statliggjøre og sentralisere skatteinnkrevingen i Norge. Forslaget er blitt etterfulgt av en utredning av hvordan forslaget kan gjennomføres hvis det blir vedtatt av Stortinget. Utredningen lar en rekke viktige spørsmål stå ubesvart. Konsekvensene for de ansatte er et av disse. Saken har hatt stor oppmerksomhet og ført til at mye ressurser har vært benyttet. 4

6 Totalt sett har 2014 vært nok et godt år for virksomheten vår og jeg vil benytte anledningen til å takke medarbeiderne våre for den innsatsen som er blitt nedlagt. Bergen, 20. januar 2015 Kemner 5

7 Skatteregnskapet 2014 Tabell 1 Årsregnskap for Bergen kommune for regnskapsåret 2014 Avlagt etter kontantprinsippet Endring 1 Likvider ,76 % Skyldig skattekreditorene ,40 % Skyldig andre ,62 % Innestående margin ,82 % Udisponert resultat 4 4 Sum Arbeidsgiveravgift ,46 % Kildeskatt ,86 % Personlige skatteytere ,68 % Selskapsskatt ,20 % Renter ,93 % Innfordring ,81 % Sum ,54 % 3 Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift 4,46 % Fordelt til Folketrygden medlemsavgift 6,99 % Fordelt til Fylkeskommunen ,28 % Fordelt til kommunen ,97 % Fordelt til Staten ,51 % Krav som er ufordelt 1 0 Videresending plassering mellom kommuner Sum ,54 % Sum totalt 0 0 6

8 Marginoppgjør for inntektsåret 2013 Tabell Konto 2191 i inntektsåret eller før Konto 2191 periode 1-6 året etter inntektsåret Konto 2191 totalt avsatt margin Konto 2192 bruk av avsatt margin Konto 1210 innestående margin Konto 2350 overskytende forskudd Differanse mellom totalt avsatt margin og overskytende forskudd Som tabellen viser var det for mye avsatt margin i Marginoppgjør for inntektsåret 2014 Tabell Konto 2191 i inntektsåret eller før Konto 2191 periode 1-6 året etter inntektsåret 0 Konto 2191 totalt avsatt margin Konto 2192 bruk av avsatt margin Konto 1210 innestående margin Konto 2350 overskytende forskudd Differanse mellom totalt avsatt margin og overskytende forskudd Innestående margin for 2014 er per på kroner Kommentar: Marginoppgjøret for 2013 viser at det var for mye avsatt margin i 2013, men vi ser en nedadgående trend når det gjelder størrelse på for mye avsatt margin. Marginprosenten er fremdeles 9 prosent for 2013 og 2014, som vedtatt i

9 Marius S. Arnfinsen 2014 Skatteoppkreveren i Bergen bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er utført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra Regional kontrollenhet. Bergen, 20. januar 2015 Lasse Hunsrød Kemner Erik Iden Fungerende økonomisjef 8

10 VERNE- OG MILJØARBEID Kemneren i Bergen Arbeidsmiljøgruppen Lasse Hunsrød (leder) Ann Margareth Bakke Grethe S. Losnegaard Jarl Halland Linda Blomberg Gudrun Bjørge Gruppen har hatt fire møter i 2014 og behandlet 11 saker. Viktige saker behandlet i 2014: - Nærværsarbeid - Produksjonsplan, opplæringsplan og strategisk plan 2015 Verneombud Administrasjonsavd./ driftsavd.: Avdeling for kommunale krav: Inkassoavdelingen: Kontrollavdelingen: Resultatenhetsverneombud: Gudrun Bjørge Kersti-Cornelia Zweidorff Gudrun Bjørge Line Hitland Gudrun Bjørge 9

11 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Avdelingen er ansvarlig for: Personalforhold, herunder lønn, fravær, permisjoner, rekruttering, personaldata og statistikker, samt saksbehandling lov og avtaleverk, etc. I. Organisasjon Avdelingen har en bemanning på to årsverk. II. Oppgaver/resultater Ansettelser I 2014 foretok Kemneren i Bergen 15 ansettelser som fordelte seg slik: 3 personer ble ansatt på drift, 6 på inkasso, 1 på kommunale krav og 5 på kontroll. Figur Ansettelser 20 Ansettelser Bemanning Kemneren i Bergen har hatt en bemanning i snitt på 117 årsverk i personer sluttet for å gå over i annen stilling utenfor Kemneren i Bergen, og 1 sluttet for alder. 10

12 7 personer hadde redusert arbeidstid på grunn av omsorg, 14 personer hadde permisjon av ulike grunner. Lønnsarbeid Fast og variabel lønn ble registrert innen fastsatte frister. Registreringer og meldinger ble kontrollert mot lønnsjournal. Det ble inngått avtaler om autopass og fast bilgodtgjørelse. Konteringslistene ble kontrollert månedlig. Sykepengerefusjoner ble sendt lønnskontoret en til to ganger for måneden. Fravær Fraværet ble daglig registrert i WinTid, Agresso HR og et manuelt register. I januar ble systemene oppdatert med overførte feriedager. Informasjon/internkontroll Det ble sendt ut en rekke informasjonsmailer i løpet av året. 11

13 AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV Kommunale krav ivaretar innfordring av eiendomsskatt og kommunale gebyrer, barnehage/sfo, krav fra helse- og sosialkontor, misligholdt husleie og kommunale lån, samt andre misligholdte krav på vegne av kommunale avdelinger og foretak. Avdelingen krever inn løpende egenbetaling for opphold i institusjon og etter- og sluttoppgjør for oppholdet. Kommunale krav er også kontaktleddet mot publikum og tar seg av spørsmål om betaling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt og andre kommunale fakturaer. I. Organisasjon Leder Jarl Halland Innfordring Kay André B. Haugen Egenbetaling Marit Hjelle Betalingsservice Trond Eirik Larsen Avdeling for kommunale krav har 29 medarbeidere (27.7 årsverk) per Avdelingen består av avdelingsleder, 14 medarbeidere på innfordringsseksjonen, 6 medarbeidere på betalingsservice og 8 medarbeidere på egenbetalingsseksjonen. Innfordringsseksjon Har samarbeidsavtale om innfordring med de fleste kommunale etater. Avdelingen fikk nytt moderne og fleksibelt innfordringssystem høsten 2009 som har effektivisert arbeidet for innfordringsseksjonen. Innfordringsseksjonen har samlet mottatt over krav på totalt rundt 403 millioner kroner til innfordring siste 5 år. I 2014 er det mottatt krav som samlet utgjør i overkant av 104 millioner kroner. Antall krav er noe færre enn i 2013, mens beløpet er 14 millioner kroner større enn for Det ble innfordret vel 66 millioner kroner i 2014, noe som er 2 millioner mer enn året før. 12

14 I tillegg til innfordring av 66,2 millioner kroner i hovedstol er det tatt inn over 4,8 millioner kroner i renter hvor nær 2,6 millioner refererer seg til boliglånsrenter. Gebyrene utgjorde 8,7 millioner kroner som fordeler seg på 4,4 millioner på egne gebyrer/salær, 2 millioner på statlige gebyrer og 2,3 millioner kroner i purregebyrer på ordinære fakturaer. Kommunale krav mottok nærmere telefonhenvendelser i % av henvendelsene ble besvart og 78 % besvart innen 29 sekunder. Egenbetalingsseksjon Egenbetalingsseksjon har ansvar for beregning av egenandel for opphold i institusjon, det vil si sykehjem, aldershjem og noen bofellesskap. Totalt gjelder dette over institusjonsplasser medregnet plasser i nabokommuner. Fakturering og trygdetrekk av egenandel vil utgjøre over 380 millioner kroner for Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele året. Seksjon for betalingsservice Er kontaktledd mot publikum om spørsmål vedrørende betaling av kommunale gebyrer, eiendomsskatt og andre kommunale faktura. Seksjonen mottar svært mange henvendelser fra publikum, primært via telefon. I tillegg kommer et stort antall henvendelser via e-post. Seksjonen jobber bevisst på å få publikum til å ta i bruk mer av kommunens elektroniske tjenester. Videre har seksjonen arbeidet målrettet med å få korrekt og utfyllende kontaktinformasjon på alle utsendte faktura. Det gjelder e-postadresser og telefonnummer til berørte fagetater. I dag kan publikum selv hente ut egne kommunale fakturaer som er produsert, både nye faktura og faktura inntil fire år tilbake i tid. Denne oversikten får du via hjemmesiden til Bergen kommune. Eksempelvis barnehage/sfo, kulturskole, praktisk bistand husholdning, egenbetaling institusjon, kommunale avgifter etc. Dette har redusert henvendelsene til betalingsservice i forbindelse med manglende faktura og spørsmål knyttet til fakturagrunnlaget som må rettes til fagavdelinger. 13

15 II. Oppgaver/resultater Tabell - Avdeling for kommunale kravs innkrevde misligholdte fordringer. Tabell 4 Kommunal etat Kemneren - Kommunale avgifter Barnehage/skole Helse og sosiale tjenester Bergen Legevakt BOE Boligavdeling EBF Husleie Bergen Parkeringsselskap Andre etater Totalt Figur Vi benytter innfordringssystemet Procasso som er en moderne og fleksibel innfordringsprogramvare, som er et spesialutviklet system for kommunal og offentlig innfordring. Det benyttes av et stort antall kommuner og offentlige virksomheter i Norge. Systemet er spesialutviklet for innfordring av kommunale avgifter som eiendomsskatter, renovasjonsavgifter, skolefritidsordningen (SFO), biblioteker, kommunale barnehager, kommunale gebyrer osv. 14

16 Figur 3 - Produksjon saker egenbetalingsseksjonen Egenbetalingsseksjonen har ved hjelp av saksbehandlings- og avregningssystemet Profil fattet vedtak om egenandelbetaling fordelt på løpende vedtak for opphold i institusjon, i tillegg til årlige endringer, etteroppgjør og sluttoppgjør. Seksjonen produserte saker i 2014, noe som er 11 prosent flere saker enn året før. Trekk i beboernes trygd via NAV og fakturering fra kommunen vil utgjøre samlet 382 millioner kroner. Dette er en økning på rundt 20 millioner kroner i forhold til Fakturering fra kommunen er på 95 millioner kroner (90 millioner kroner i 2013), og trekk i trygd via NAV er på 287 millioner kroner (273 millioner kroner i 2013). Seksjonen produserte i overkant av fakturagrunnlag og sendte ut om lag 8350 brev og vedtak i

17 Figur 4 - Antall e-poster til betalingsservice i perioden Utviklingen av henvendelser til betalingsservice har vært jevnt økende fra 2005 og frem til Betalingsservice har jobbet bevisst med å få publikum til å ta i bruk kommunens elektroniske tjenester via Bergen kommunes hjemmeside hvor en kan ta ut diverse kommunale faktura på «Din side». I tillegg er kemnerens hjemmesider oppdatert med ulike endringsskjemaer som publikum kan hente ut direkte fra internett. Disse tiltakene kan være årsak til at henvendelser via telefon og e-post har vist en synkende tendens i de siste år, og er en bevisst satsing på kundevennlige tiltak som skal forenkle og forbedre publikums opplevelse. III. Mål og handlingsplan 2014 Avdeling for kommunale krav innfordret nærmere 15 millioner kroner i skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer i eiendommer (147 eiendommer i 2013) ble begjært tvangssolgt grunnet skyldige kommunale gebyrer, og 3 tvangssalg ble gjennomført (13 i 2013). Etter at begjæring er overlevert tingretten tar det vanligvis ett år eller mer før salg er gjennomført. 26 boliger/leiligheter ble begjært tvangssolgt grunnet mislighold av kommunale lån (21 boliger i 2013) og 6 tvangssalg er gjennomført (11 i 2013). Det er innfordret vel 17 millioner kroner i misligholdte boliglån. 16

18 Figur 5 Avdelingen har i tillegg hatt inntreden i totalt 1 sak (5 saker i 2013) hvor banker eller andre alt har begjært tvangssalg. Grunnet skyldige parkeringsbøter ble 47 biler (51 i 2013) begjært tvangssolgt og 2 tvangssalg fant sted. Det er også begjært 6 tvangssalg i løsøre/utlegg (biler), hvor 4 av kravene ble oppgjort og 2 biler tvangssolgt. Pr er det til innfordring (restanse) på skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer 3 millioner kroner. Avdelingen har sendt ut over betalingsoppfordringer og varsler. Det er foretatt utleggsforretninger / utleggstrekk og sendt 58 forliksklager i Totale restanser er på nivå med fjoråret og utgjør 135 millioner kroner. Restansen er fordelt på ulike saker. Det er flere saker enn ved forrige årsskiftet. Nær halvparten (42 prosent) av den utestående restanse er misligholdte kommunale boliglån som utgjør totalt 57,3 millioner kroner. Antall mottatte inkassosaker i 2014 er høyere enn året før, både i antall og i volum (kronebeløp). Vi klarte vårt mål om å holde restansen på porteføljen i snitt på maksimum 150 millioner kroner. Gjennomsnittlig beløp på restanse er i overkant av 130 millioner i

19 I våre lokaler i Nonnesetergaten har vi moderne og romslige møtelokaler som har fått navn etter fjell rundt Bergen som Blåmannen, Rundemannen, Damsgårdsfjellet og Sandviksfjellet. es 2011 Saker fra 2010 har en løsningsgrad i forhold til innfordret beløp på 84 prosent (målsetting 90 prosent) og 81 prosent (målsetting 85 prosent) på saker fra Saker fra 2012 har en løsningsgrad i forhold til beløp på 79 prosent (målsetting 75 prosent) og 77 prosent (målsetting 75 prosent) på saker fra Dette er vi fornøyd med da en stor del av debitormassen har liten eller ingen betalingsevne. Mange krav er sikret i 10 år etter rettslig innfordring. Disse kravene følges jevnlig opp og det vil hele tiden komme innbetalinger på eldre krav noe som vil påvirke løsningsgraden positivt. Kommunale krav mottok nye krav på til sammen over 43 millioner kroner bare i løpet av årets 4 siste måneder, og dette påvirker selvsagt løsningsgraden for Både i saker og beløp er likevel ca. 50 prosent av mottatte saker i 2014 alt innfordret. Det er sendt 231 begjæringer om fravikelse (utkastelse) på kommunale boliger/leiligheter grunnet manglende husleiebetaling. Det er 5 flere enn året før. Det ble gjennomført 44 fravikelser som er 1 mer enn året før. Avdelingen jobber tett med de ulike sosialkontor i forbindelse med fravikelser. Kemneren har et telefonisk kontaktsenter for å bedre kunde- og publikumsservice. Dette for å synliggjøre ventetid og responstid slik at ressurser kan settes inn ved behov. Kommunale krav mottok nærmere telefonhenvendelser i 2014 hvor 95 prosent ble besvart og 78 prosent besvart innen 29 sekunder. Det er i tråd med vår målsetting på 95 prosent besvarelse og 75 prosent innen 30 sekunder. I tillegg kommer det en rekke direktetelefoner til saksbehandlerne. Disse er ikke med i statistikken. Kommunale krav mottok om lag færre telefoner i 2014 enn året før. Betalingsservice hos kommunale krav, som er kontaktledd mot publikum ved henvendelser om betaling av kommunale fakturaer, har som hovedmålsetting at kunden skal føle at det er enkelt å ta kontakt med oss og kunden skal oppleve god kvalitet i saks- og kundebehandling. Betalingsservice hos kommunale krav mottok alene telefonhenvendelser i Det er i overkant færre enn året før. 94 prosent av telefonene er besvart og 74 prosent er besvart innen 18

20 29 sekunder. Seksjonen har vært flink til å informere om kommunens elektroniske tjenester hvor publikum selv kan søke informasjon og få utført ulike tjenester. Seksjonen har også jobbet aktivt mot de ulike fagetater for å forbedre utsendte faktura med fakturatekster og kontaktpunkter (telefon og e-postadresser). Dette tror vi kan ha hatt innvirkning på antall henvendelser både via e-post og telefon henvendelser via e-post viser en økning på ca. 5 % i 2014 i forhold til året før. Egenbetalingsseksjonen har hatt høy aktivitet i 2014 noe som økningen på 11 prosent i antall saker tilsier. Det har vært en klar økning både i trekk i trygd via NAV og fakturering fra kommunen når vi sammenligner med tallene for Seksjonen har fornyet årlige vedtak for langtidsbeboere i tråd med målsetningen. Videre har langtidsbeboere fått vedtak om egenandelbetaling innen en måned etter at beboer har fått tildelt langtidsplass i institusjon. Vedtak om sluttoppgjør 2013 er også i henhold til målsetning, mens vedtak om etteroppgjør 2013 ligger noe i forkant av målsetning. Egenbetalingsseksjonen har i 2014 fattet nye vedtak og vedtak er omgjort. Når det gjelder etteroppgjør er det fattet vedtak og det er gjort vedtak om sluttoppgjør/andre. Dette er totalt en økning på prosent sammenlignet med Seksjonen har mottatt 45 klagesaker i 2014 og kun 1 sak står ubehandlet ved årets utgang. Totalt er 16 saker oversendt til Fylkesmannen i Hordaland som klageinstans. Fylkesmannen har sendt svar i 24 saker hvor flere av sakene er fra Av disse 24 sakene har fylkesmannen omgjort 3 saker. Kemneren og Skatt vest har felles ekspedisjon i 2. etasje i Nonnesetergaten. 19

21 DRIFTSAVDELINGEN Ivaretar både kommunale og statlige oppgaver samtidig som avdelingen har ansvar for kontorets stab/støtteoppgaver som IKT, innkjøp og dokumentkontroll. Avdelingen har ansvar for skatteregnskapet, internkontroll av skatteregnskapet og avstemming av bank og kasse. I tillegg har avdelingen ansvar for saksbehandling av søknader om lemping og ettergivelse av skatt, samt fordringsanmeldelse og tilsvar i forbindelse med forslag til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og oppfølging av vedtatte gjeldsordninger. Dette gjelder både skatte- og avgiftskrav og kommunale avgifter/krav. Avdelingen ivaretar Bergen kommune sin kassefunksjon og betjener her også Skatt vest. Publikumsmottak er og sammen med Skatt vest. Eiendomsskattekontoret har ansvar for forvaltning av eiendomsskatteloven og er sekretariat for takstnemnda og overskattetakstkommisjonen. I. Organisasjon Driftsavdelingen består av totalt 19 årsverk. Avdelingen er organisert i 4 seksjoner og en stabsstilling. Leder Grethe Losnegaard Controller Elisabeth Flasnes* Betalingsformidling, ekspedisjon Erik Iden Skatteavregning Gunn M. Ellingsen Skattesøknader, dokumentkontroll Sissel Nordstrønen Eiendomsskatt Lillian Vangberg * i permisjon til juli Fungerende Controller: Knut A. M. Berge 20

22 Internkontroll Kemneren i Bergen har fokus på internkontroll, og har en egen stilling knyttet til arbeidet med internkontroll, Controller. Den interne kontrollen ved kontoret er en løpende kontroll av rutiner og prosedyrer for å sikre at interne og eksterne krav til kvalitet blir oppfylt. Kemneren i Bergen benytter COSO-modellen i arbeidet med internkontroll. Controlleren har arbeidsoppgaver som går på å analysere risikoområder, følge opp og kontrollere skatteregnskapet, bistå fagavdelingene i arbeidet med internkontroll og risikostyring, samt å utvikle og vedlikeholde rutiner og rutinebeskrivelser innen internkontroll. Skatteavregning Seksjonen har ansvaret for registrering og kontroll av skatteregnskapet. Arbeidet består blant annet av tilrettelegging og registrering av innbetalinger fra kasse og bank. Seksjonen har også ansvar for kontroll og utsendelse tilgodebeløp for personlige og upersonlige skatteytere. Dette gjelder både ordinære oppgjør og oppgjør som fremkommer etter klager/ endringssaker. Endringssaker for de siste tre årene, kjøres stort sett hver helg. De eldre årene en gang i måneden. De siste årene har arbeidet med retur av utbetalinger vært prioritert. Det har vært en økning av returer, spesielt gjelder dette utenlandske statsborgere. Rutinen er endret slik at en nå tilskriver siste arbeidsgiver for å få opplysninger om adresse eller konto. Det har vært god respons ved å tilskrive arbeidsgivere. Betalingsformidling Seksjonen har ansvar for deler av inn- og utbetalingene for Bergen kommune. Målet er rett betaling til riktig tid og at inn- og utbetalingene blir korrekt bokført innen tre dager etter transaksjonsdato. Avstemming av kontoene foretas per mnd. Total omsetning over driftskontoen var i 2014 ca. 13,5 milliarder. Det har vært over transaksjoner. Betalingsformidling utfører også remittering for sosialkontorene, barneverntjenesten og Introduksjonssenteret for flyktninger (MOKS). Nøkkeltall: - Kroner13,8 millioner utbetalt for MOKS - Kroner155,1 millioner utbetalt for barneverntjenesten - Kroner310,7 millioner utbetalt for sosialtjenesten - Kroner823 tusen mottatt i retur For Boligetaten har betalingsformidling utbetalt ca. kroner 371,5 millioner. Det er mottatt ca i returer for uhevede giroer o.l. For egenbetalingsseksjonen ved avdeling for kommunale krav har betalingsformidling mottatt og 21

23 inntektsført ca. kroner 287,8 millioner. Betalingsformidling sitter også med banktilgangene til kommunens skattetrekkskonto og lånefond. Fra disse ble det utbetalt hhv. kroner millioner og omsatt for kroner millioner i Det ble gjort en endring i 2014 da innbetaling til skattetrekkskonto fra lønnskontoret og føringer av disse beløpene ble gjort av lønnskontoret direkte. Kasse En annen viktig del av seksjonens arbeid, er å holde kemnerens kassefunksjon i drift. Det foretas ulike innbetalinger til kassen. Til SOFIE ble det totalt innbetalt kroner 6,6 millioner, en nedgang på rundt kroner fra Det ble innbetalt kroner 2,1 millioner i kommunale avgifter til avdeling for kommunale krav, en økning på rundt kroner fra Til Agresso kunde ble det innbetalt rett i overkant av kroner 1,1 million via kassen, en oppgang på om lag kroner Betalingsservice tar også imot MVA og arv for Skatt vest som innbetales over kassen. Det ble innbetalt om lag kroner i 2014, en nedgang på ca. kroner fra Ekspedisjon I ekspedisjonen får publikum hjelp i skranken eller formidles videre til saksbehandler. Målet er god service og at man unngår køer ved forfall og avregning. Samarbeidet med Skatt vest er tett og stadig utviklende. Det ble registrert ekspederinger av kunder i løpet av 2014, hvilket er noe ned fra 2013 og 2012 hvor det har vært i overkant av henvendelser. 22

24 Antall besøkende Kemneren i Bergen Figur 6 Ukentlig besøk Ukentlige besøk Uke Ekspedisjonen er en del av førstelinjetjenesten til Bergen kommune. Det foretas også diverse korrespondanse med Lønns- og regnskapssenteret vedrørende tilbakebetalinger og strykning av gebyr, utligninger osv. Det utleveres materiell og brosjyrer. Avdelingen behandler returnert post for ny utsendelse. Eiendomsskattekontoret Eiendomsskattekontoret fungerer som sekretariat for Takstnemnda og Overskattetakstkommisjonen. Kontoret ajourholder takstgrunnlaget for utskriving av eiendomsskatt som kreves inn sammen med øvrige kommunale gebyr og avgifter. I 2014 ble det krevd inn eiendomsskatt på næringseiendommer og Verk og bruk jf. Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) 3 d. Takstgrunnlaget fra alminnelig taksering er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatten og skattesatsen var 5 promille. Takstnemnda har avholdt 4 møter med 350 saker hvorav 4 klagesaker er behandlet. Fire saker ble videresendt til overskattetakstkommisjonen og er behandlet der. I perioden er 19 søknader om fritak etter 7 behandlet, samtlige er oversendt bystyret som har fattet vedtak. Eiendomsskattekontoret har tatt i bruk nytt forvaltningssystem. Samtlige takster og fritaksvedtak etter 7 er scannet og registrert inn i systemet. Det er utarbeidet nye rutinebeskrivelser for taksering og klagebehandling som følge av endringer i eiendomsskatteloven. Skattegrunnlaget innbefatter kun næringstakster samt verk og bruk og det er foretatt en gjennomgang av datagrunnlaget for nevnte takster. Gjennomgangen har avdekket en del feil og mangler som fortløpende blir korrigert. 23

25 Figur 7 - Fakturert eiendomsskatt per år (i millioner. kroner) Søknad/dokumentkontroll Avdeling for skattesøknader Avdeling for skattesøknader har ansvar for behandling av søknader om nedsettelse/ettergivelse av skatt/forsinkelsesrenter/gebyr av hensyn til skyldner, det vil si saker til skatteutvalget eller renteutvalget. Figur 8 Saker fordelt pertype Søknader om lemping Antall saker gjeldsordning Antall saker i sikringsperioden Avdeling for skattesøknader har behandlet 105 søknader om lemping på billighet i Per var det 8 innkomne saker som ikke var behandlet. Ved årsskiftet var målene om behandlingstid oppnådd. Avdelingen har også ansvar for fordringsanmeldelse og tilsvar i forbindelse med forslag til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og oppfølging av vedtatte gjeldsordninger. Dette gjelder både skatte- og avgiftskrav og kommunale avgifter/krav. Vi har oppnådd målet om å være à jour med innkomne saker og har også klart å følge opp slettinger i forhold til sikringstid. Vi er ikke à jour med den årlige gjennomgangen hva gjelder oppfølging av 24

26 inngåtte avtaler og om disse overholdes, men alle saker blir gjennomgått/kontrollert i løpet av perioden. Ved årsskiftet var det 670 saker under aktiv oppfølging. Trenden er at stadig flere begjærer endring av allerede inngåtte avtaler, og i 2014 behandlet vi 150 forslag til frivillig endring. I tillegg til aktive saker, ligger også 184 saker som følges opp i sikringsperioden. Antall gjeldsordninger tilsvarer tall for Dokumentkontroll Dokumentkontroll har ansvar for arbeid knyttet til postbehandling og dokumentkontroll. I tillegg har seksjonen arbeidsoppgaver som hører til kemnerens forværelse. Per var avdelingen à jour med behandlingen av innkommet post er første gang antall e-poster er talt opp. Fra juni 2012 ble fakser mottatt elektronisk, noe som gjenspeiles i reduksjon av antall mottatte brev og økning av e-post (se figur under). Figur 9 - Innkomne brev og e-poster Brev E-post I 2014 har vi mottatt inngående brev. I tillegg har vi mottatt eposter/fakser, samlet blir dette skriftlige henvendelser. Samlet antall henvendelser i 2014 er lik antall henvendelser i 2013, men det blir stadig flere som benytter epost i sin henvendelse til kemnerkontoret. Vi har maskinelt fått avsluttet passive saker (saker på papir) til og med januar Disse ca sakene, er klare for utplukk. Pt. har vi ca aktive saker i KemSak. EArkiv ble iverksatt for KemSak fra 1. februar 2014, og SvarUt ser ut til å fungere bra. Vi benytter fremdeles papirarkiv for saker som behandles i BkPers og saker som behandles i BkSak. For BkSak har vi som mål å bli fullelektronisk i løpet av

27 Vi har i 2014 startet gjennomgang av alle depotsakene, og har som mål å bli ferdig med dette innen relativ kort tid. Arbeidet er svært omfattende. II. Mål og handlingsplan 2014 Avdelingen har hatt seksjonsvise mål basert på strategiene ÅPEN I FORKANT KOMPETENT. Målene har vært diskutert og fulgt opp seksjonsvis og på avdelingssamling. Basert på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2013, ble fokusområdene negativt stress, sosialt samspill og medarbeidersamtale trukket frem som viktige faktorer å arbeide videre med. Alle disse punktene fikk en positiv utvikling på scoren i For 2015 vil vi spesialt arbeide videre med gjennomføring av medarbeidersamtalen og sosialt samspill. 26

28 INKASSOAVDELINGEN Ansvarlig for innfordring av personlige skatter - herunder forskuddsskatt og restskatt Betalingsavtaler, varsling om tvangsinnfordring mv., utleggstrekk, utleggsforretninger også for kontrollavdelingen, tvangsdekning og konkurs Godskriving av utleggstrekk Innstillinger til Skatt vest i gjeldsforhandlingssaker, og saker vedr. strykning av skatter som vurderes som uerholdelig til innfordring Innstillinger til søknadsavdelingen hos kemneren i saker vedr. nedsettelse/ettergivelse av skatter, forsinkelsesrenter samt innfordringsomkostninger Varsling av skatteytere om nedsettelse av pensjonspoeng I. Organisasjon Leder Tore-André Gram- Knutsen Kundebeh.seksjonen Geir Søreide Salgsseksjonen Aina Fjeldstad Utleggsseksjonen Øistein Eide Spes.eng.seksjonen Bjarte Bøe Inkassoavdelingen har ansvaret for innfordringen av restskatt overfor ordinære lønnsmottakere og pensjonister bosatt i Bergen kommune. Videre har avdelingen ansvaret for innfordringen av forskuddsskatt og restskatt overfor næringsdrivende uten arbeidsgiveransvar. Inkassoavdelingen teller 30,5 årsverk og er inndelt i fire seksjoner: Kundeseksjonen 11,0 årsverk, Utleggsseksjonen 5,0 årsverk, Salgsseksjonen 5,5 årsverk, Spesialengasjementsseksjonen 8,0 årsverk, Kundeseksjonen har primæransvaret for avdelingens førstelinjetjeneste, og for de innledende innfordringsoppgavene knyttet til nye krav. Vi mottar mange henvendelser i tiden frem til- og etter forfall. Tidsfaktoren er viktig for å oppnå gode innfordringsresultater. En god oppfølging av kunden i fasen før, og like etter forfall, har stor innflytelse på avdelingens samlede innfordringsresultater. 27

29 En del av henvendelsene til Kundeseksjonen gjelder søknader om betalingsavtaler. Adgangen til å innvilge slike avtaler er svært restriktivt regulert i Skattedirektoratets instruks, slik at i de fleste tilfellene har vi ikke mulighet til å innvilge søknadene. Kundeseksjonen har videre ansvaret for å pålegge arbeidsgiver å trekke den skyldige i lønnsutbetalingene (utleggstrekk). Utleggstrekk benyttes når frivillig betaling ikke finner sted, og det basert på kravets størrelse, og skyldners økonomi, finnes hensiktsmessig. Hvis ikke kravet betales etter at det er varslet om tvangsinnfordring, vil neste innfordringstiltak i de fleste tilfeller være å avholde utleggsforretning. Ansvaret for gjennomføringen er lagt til Utleggsseksjonen. Gjennom å avholde utleggsforretning søker en å sikre betaling ved å ta pant i skyldnerens formuesgoder. Utleggsseksjonen betjener både Inkassoavdelingen og Kontrollavdelingen, og gjennomførte i 2014 totalt utleggsforretninger, mot totalt i De mest vanlige panteobjektene er bankinnskudd, fast eiendom og motorvogner, men det forekommer også at vi tar utlegg i verdipapirer, uregistrert løsøre, enkle pengekrav, driftstilbehør og varelagre. I de tilfellene hvor det er mulig å ta utleggspant for kravet, går saken til Salgsseksjonen for videre oppfølging. Mange saker løser seg etter at det er sendt underretning om at utlegg er tatt, eventuelt etter at det er sendt varsel om tvangsdekning. I noen tilfeller må imidlertid saken bringes videre til Namsfogden som på vår begjæring forestår tvangssalgsprosessen. Salgsseksjonen har også ansvaret for behandling av eventuelle klager på de utleggsforretningene som er foretatt. Den vanligste anførselen er at skyldneren ikke er den reelle eier av den gjenstanden det er tatt utlegg i. Hvis ikke klagen kan tas til følge, videresendes den til tingretten for avgjørelse. Salgsseksjonen har også ansvaret for innfordringen av skattekrav rettet mot dødsbo. I mange tilfeller lykkes vi ikke med å finne formuesgoder hos skyldner, som er egnet til sikkerhet for kravet. Ved Inkassoavdelingen følges disse sakene opp av Seksjon for spesialengasjement, både ved å motivere skyldneren til å starte nedbetaling dersom det er mulig, og ved å overvåke porteføljen for å fange opp de sakene hvor skyldners formuesforhold eller inntektsforhold bedres over tid. Det er også slik at en del skyldnere innretter sin økonomi på en måte som vanskeliggjør tvangsinnfordring, ved at de unnlater å oppgi inntekter og/eller ved at de kamuflerer sitt eierskap til reelle formuesgoder. Seksjonen bruker en vesentlig del av sin tid på å avdekke slike tilfeller, og å følge opp denne persongruppen. Noen skyldnere må regnes som særlig vanskeligstilte slik at de kan være i posisjon til å få innvilget søknad om lempning, og/eller det hefter forhold ved ligningen som gir grunnlag for å anmode Skatteetaten om å ta den opp til ny vurdering. Vi ser regelmessig at en del av disse skyldnerne ikke evner å ta tak i de mulighetene som finnes, og en viktig oppgave for spesialegasjementseksjonen er derfor å yte nødvendig bistand. 28

30 Seksjon for spesialengasjement begjærer også skyldnere konkurs i de tilfellene hvor det det anses hensiktsmessig. Seksjonen har videre ansvaret for å iverksette innkreving mot skyldnere bosatt i utlandet. II. Målkrav og måloppnåelse Målkravene for Kemneren i Bergen fastsettes årlig av Skattedirektoratet. For 2014 var det fastsatt som krav at 95,5 prosent av den samlede restskatten for inntektsåret 2012 skulle være innbetalt innen Likeledes skulle 99,2 prosent av forskuddsskatten for 2013 være innbetalt til samme tidspunkt. Inkassoavdelingen nådde begge målkravene, idet 95,83 prosent av restskatten, og 99,4 prosent av forskuddsskatten var innbetalt per For året 2015 er målkravene satt på samme nivå som for Inkassoavdelingen hadde i 2014 et budsjettkrav på 8,5 millioner i genererte gebyrinntekter. Den totale gebyrinngangen for året endte på kroner , dvs. kroner ,- over budsjett. Tabell 5 - Gebyrinntekter Totale inntekter Budsjett Resultat III. Total restanse og berostillelse Årets skatteavregning (for ligningsåret 2013) viser at det i Bergen kommune var personer som fikk utskrevet restskatt, med en samlet restanse på vel 919 millioner kroner. 29

31 Figur 10 - Antall innbyggere med restskatt Figur 11- Totalt utskrevet restskatt (i millioner kroner) Grafene over illustrerer at både antall skatteytere med restskatt, og det totale beløpet utskrevet restskatt er minkende fra i fjor. Reduksjonen i antall skyldnere er imidlertid større enn reduksjonen i utskrevet restskatt. Det innebærer at hver enkelt skyldner i gjennomsnitt skylder mer i 2015 enn i Bare for skyldnere av restskatt har vi de siste to årene opplevd en nedgang på over personer. Denne reduksjonen ventes å få konsekvenser for antall avholdte utleggsforretninger i 2015, og det må påregnes at det igjen vil få konsekvenser for gebyrinngangen til kommunen. 30

32 Figur 12 - Utvikling av den totale restansen restskatt person (millioner kroner) Grafen viser restanseutviklingen for akkumulert restskatt alle år. Per utgjør total akkumulert restanse restskatt 802 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 24 millioner kroner fra Figur 13 - Utvikling av den totale restansen forskuddsskatt person (millioner kroner) Grafen viser restanseutviklingen for akkumulert forskuddsskatt alle år. Restansen er redusert fra 187 millioner i 2013 til 169 millioner ved utgangen av

33 Tabell 6 - Oppsummert restanseutvikling og berostilling Skatteart Forsk.skatt person Restskatt person Sum restanse Restanse Berostilt pr Restanse Berostilt pr Endring i restanse Endring i berostilt restanse IV. Arbeid med restanser eldre år Inkassoavdelingen har gjennomgått «Restanselisten - forelda krav» i forkant av foreldelsesdato Adekvate tiltak ble iverksatt på de sakene hvor det ble ansett nødvendig og hensiktsmessig. I 2014 ble det for personlige skatteytere ettergitt krav (hovedstoler) for totalt kroner ,-. Totalt ble det avskrevet hovedstoler for kroner ,- hvorav kroner , ble utgiftsført som «summarisk avskriving», og kroner ,- som alminnelig avskriving. Avskrivingene knytter seg i hovedsak til krav som inngår i insolvente dødsbo, ved gjennomført gjeldsordning, og ved foreldelse. Den vanligste årsaken til summarisk avskriving er at skatteyter har utvandret permanent, og innfordring er tidligere forsøkt eller er vurdert som uhensiktsmessig basert på kravets størrelse, eller på grunn av manglende bistandsavtale. V. Innfordringens effektivitet Inkassoavdelingen tok i siste halvdel av 2013 i bruk maskinelle prosesser for utsending av varsler og kartlegging av skyldnernes formuesstilling var følgelig det første hele driftsåret hvor vi fullt ut kunne dra nytten av effektiviseringen. I løpet av året har utleggseksjonen hatt flere lengre sykemeldinger men omleggingen har bidratt til at vi har kunnet opprettholde samme kvalitative- og kvantitative nivå som i I løpet av året har vi fått levert en ringerobot som muliggjør mer effektiv bruk av telefoninkasso som virkemiddel i innfordringsprosessen. Ringeroboten vil inngå i som ledd i innfordringsarbeidet i

34 Status per viser at Inkassoavdelingen nådde samtlige av de fastsatte målkravene med god margin. Inkassoavdelingen har derved også i 2014 videreført den positive trenden fra de siste 7 årene med stadig bedrede resultater. Figur 14 - Restskatt 2012: Innbetaling i prosent av utlignet restskatt per , sammenlignet med tidligere år 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00%

35 KONTROLLAVDELINGEN Kemneren i Bergen Avdelingens ansvarsområder er: Mottak og kontroll av lønnsinnberetning fra arbeidsgivere med hovedkontor i kommunen, herunder terminoppgaver og lønns-/trekkoppgaver Stedlig kontroll overfor arbeidsgivere på lønnsområdet Utførelse av kontrolltjenester for 25 kommuner i Hordaland Kurs og andre informasjonstiltak overfor arbeidsgivere Innkreving av skatter og avgifter overfor selskap, samt foretak med arbeidsgiveransvar I. Organisasjon Innfordring Innfordringsarbeidet på Kontrollavdelingen drives av innfordrings- og felleskundeseksjonen. Seksjonen innfordrer arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk og selskapsskatter for upersonlige skatteytere. Seksjonen innfordrer også tilsvarende krav mot personlige skatteytere med arbeidsgiveransvar. Denne seksjonen bestod i 2014 av syv saksbehandlere på innfordring og felleskundeseksjonen, i tillegg til seksjonsleder. Når arbeidsgiverposisjonen opphører, blir eventuelle restanser mot personlige skatteytere innfordret videre ved Inkassoavdelingen. 34

36 Seksjonen har fortløpende gjennom 2014 vurdert hvilke arbeidsgivere som har vært aktuelle med hensyn til kontroll av arbeidsgiverforhold, samt avdekking av økonomisk kriminalitet ved melding til aktuelle instanser. Melding om aktuelle kandidater er overlevert Arbeidsgiverkontrollen. Våren 2014 gjennomførte seksjonen en telefonaksjon rettet mot 90 arbeidsgivere med større restanser vedrørende forskuddstrekk, med formål om å øke bevisstheten med tanke på innbetaling av trekket og konsekvensene av utelatt betaling. Seksjonen har høsten 2014 dessuten sendt brev til 50 arbeidsgivere med varsel om kontroll av skattetrekkskontoen dersom selskapene ikke klarer å behandle skattetrekkskontoen som forutsatt i skattebetalingsloven. I tillegg til den direkte innfordringen av skatterestanser, utsteder seksjonens saksbehandlere skatteattester. Dette er et viktig og restanseforebyggende arbeid. Seksjonen avgir også uttalelser til søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger. Videre behandles saker om fritak for solidaransvar ved arbeidsutleie. Seksjonen ivaretar dessuten informasjonsoppgaver overfor selskap som går konkurs. De tyngre innfordringstiltakene og søknadsbehandlingen er svært tid- og ressurskrevende. I sammenheng med innfordringsoppgavene blir det gitt informasjon og veiledning i kontakt med skatteyterne. Denne innsatsen antas å gi god uttelling i form av økt etterlevelse av regelverket. Innfordring mot upersonlige skatteytere/selskap Totalt antall konkurssaker er noe mindre enn tilsvarende tall for Det ble sendt 6,7 prosent færre konkursvarsler i Bergen enn i 2013, mens antall konkursbegjæringer i 2014 sank med 7,1 prosent sammenlignet med foregående år. Av 117 sendte konkursbegjæringer i 2014 ble det åpnet konkurs hos 56 skattytere 4 færre enn for Konkurstallene for 2009 var de høyeste som noensinne var registrert på landsbasis. Konkurstallene sank betydelig i 2010 og 2011, men økte deretter i Tallene for 2013 og 2014 indikerer at normaltallet for konkursbegjæringer fra kemneren i Bergen, befinner seg et sted mellom 110 og 150 per år. Antall varsler om tvangsdekning har økt med 27,3 prosent fra Samtidig har antall utleggsforretninger med pant økt med ca. 7,5 prosent. Antallet begjæringer om tvangssalg økte med hele 52,4 prosent. Totalt sett indikerer tallene at langt færre klarte å gjøre opp for seg, selv etter å ha mottatt varsel om tvangsdekning. Det har også funnet sted en betydelig økning i antall varsel om politianmeldelse på bakgrunn av manglende betaling (i selskap som er i drift); fra 79 i 2013 til 99 i en økning på 25,3 prosent. Antall saker som faktisk ble politianmeldt etter varsel sank imidlertid fra 21 til 18 - noe som viser at 35

37 flere krav blir gjort opp etter mottak av varselet. Slikt varsel synes således å være et effektivt innfordringstiltak. Økt bruk av arbeidsutleie medfører stadig et stort antall søknader om fritak fra det solidaransvaret for innberetnings- og betalingsforpliktelsene som gjelder i slike tilfeller. Seksjonen behandlet 85 søknader i 2011, 92 i 2012, 149 i 2013 og 110 i Det gjøres gjeldende solidaransvar i tilfeller hvor mangler ved innberetning eller betaling avdekkes gjennom kontroll. Dette innebærer at krav kan fremmes og innfordres mot sekundæransvarlig. Tabellene nedenfor viser et utvalg av innfordringsaktiviteter som er generert i Tabell 7 - Oversikt over et utvalg av innfordringsaktiviteter mot AS Utleggsforretninger med pant Utleggsforretning med intet til pant Varsel om tvangsdekning m/u fullmakt Begjæring om tvangsdekning Konkursvarsel Konkursbegjæringer Varsel om politianmeldelse Politianmeldelser

38 Figur 15 - Oversikt over et utvalg innfordringsaktiviteter Utleggsforretninger med pant Utleggsforretninger intet til utlegg Varsel om tvangsdekning m/u fullmakt Begjæring om tvangsdekning Konkursvarsel Konkursbegjæringer Varsel om politianmeldelser Politianmeldelser Innfordring mot enkeltpersonforetak med arbeidsgiveransvar (felleskunder) For felleskundenes del viser statistikken at seksjonen har opprettholdt fokus på tvangsdekning overfor skyldnerne antall varsel på dette området i 2014 var 100 mot 104 varsler i Antall begjæringer sank derimot med 9,8 prosent. Utviklingen går dermed i motsatt retning av det tilsvarende området for AS, der antallet begjæringer steg med hele 52,4 prosent. Det virker dermed som at enkeltpersonforetakene i større grad har vært i økonomisk stand til å gjøre opp for seg etter å ha mottatt varsel om tvangsdekning. Både antall varsel om politianmeldelser og faktiske politianmeldelser sank med hele 100 prosent sammenlignet med Dette kan indikere at tiltak mot enkeltpersonforetakene i 2013 har medført at arbeidsgiverne i større grad har betalt innberettet forskuddstrekk. Av 21 sendte konkursbegjæringer i 2014 ble det åpnet konkurs hos 14 felleskunder 1 mindre enn for Årsaken ligger i en tettere oppfølging av denne porteføljen, med fokus på å unngå opparbeidelse av store restanser. 37

39 Tabell 8 - Oversikt over et utvalg av innfordringsaktiviteter mot enkeltpersonforetak m/ansatte Varsel om tvangsdekning m/u fullmakt * * 98* Begjæring om tvangsdekning * * 61* Konkursvarsel * * 12* Konkursbegjæringer * * 4* Varsel om politianmeldelse * * 21* 10 0 Politianmeldelser * * 11* 4 0 * Statistikk på enkeltpersonforetak m/ansatte er i tidligere årsrapporter ikke presentert i eget punkt. Statistikk vedrørende konkurs og anmeldelse inngikk tidligere i den generelle statistikken. Innfordringsstatistikk Av tallene i tabellen nedenfor fremgår det at innkrevingsmålet for forskuddstrekk i inntektsåret 2013 er nådd med god margin. Når det gjelder arbeidsgiveravgift for 2013 er målkravet dessverre ikke nådd. Bakgrunnen for dette er det faktum at kroner ,- er meldt som krav i konkursbo. Aktive restanser er imidlertid kun kroner ,-, hvilket innebærer en reduksjon på nesten 55 prosent sammenlignet med For 2013 er målkravene for innfordret forskuddsskatt og restskatt for næringsdrivende oppnådd med meget god margin - 0,37 prosent for forskuddsskattens del og 1,57 prosent for restskattens del. Resultatet for begge kravstypene har vært økende for hvert år. Sammenholdt med innfordringsnivået for enkelte andre store kommuner og vurdert opp mot at vi har stor arbeidsgiveravgiftskrav i konkursbo, er vi totalt sett fornøyde med innfordringsresultatene. Tabell 9 - Restansestatistikk per Skatteart Krav Aktiv restanse Målkrav - totalt innbetalt Forskuddstrekk ,3 mrd. 3,9 mill. 99,90 % - 99,94 % Arbeidsgiveravgift ,9 mrd. 1,5 mill. 99,80 % - 99,63 % Forskuddsskatt upersonlige ,7 mrd. 1,1 mill. 99,80 % - 99,92 % Restskatt upersonlige ,0 mrd. 1,4 mill. 99,00 % - 99,33 % 38

Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen Årsrapport 2013 Elisabeth Flasnes 2009 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2013... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2012... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 VERNE-

Detaljer

Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen Årsrapport 2015 Andrew M.S.Buller 2015 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2015... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2015... 7 VERNE-

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen Årsrapport 2011 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2011... 5 Marginoppgjør for inntektsåret 2010... 5 VERNE OG MILJØARBEID... 7 Arbeidsmiljøgruppen... 7 Verneombud... 7

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport Marius Solberg Arnfinsen Kemneren i Bergen

Årsrapport Marius Solberg Arnfinsen Kemneren i Bergen Årsrapport 2016 Marius Solberg Arnfinsen 2016 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2016... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2015... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2016...

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

DELPROSJEKT ENHET KEMNER

DELPROSJEKT ENHET KEMNER INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT ENHET KEMNER Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene. R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Gruppen har bestått

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Innst. S. nr. 103 ( )

Innst. S. nr. 103 ( ) Innst. S. nr. 103 (2000-2001) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter Dokument nr. 3:12 (1999-2000) Til Stortinget 1. INNLEDNING

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

Innst. S. nr. 66. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 ( )

Innst. S. nr. 66. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 ( ) Innst. S. nr. 66 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:10 (2006-2007) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer