Årsmøte søndag 30. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte søndag 30. mars 2014"

Transkript

1 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014

2 2

3 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra Ungdomsrådet s fra Ettåringsteamet s fra OPUS s fra Barneutvalget s fra Gudstjenesteutvalget s fra Kirkemusikk i Kolbotn s fra Givertjenesteutvalget s fra Trosopplæringsprosjektet i Oppegård kommune s fra Sofiemyr kirkekor s fra Ambassaden s fra Diakoniutvalget i Kolbotn s fra Diakonirådet i Oppegård kommune s fra Sorg og omsorg s fra KRIK (Kristen idrettskontakt) s fra Du & Jeg s. 43 Regnskap og budsjett: - fra Kolbotn menighetsråd s fra Ungdomsrådet s fra Barneutvalget s fra OPUS s fra Ettåringsteamet s fra Du & Jeg s fra Gudstjenesteutvalget s fra Slora leir s fra Sorg og omsorg s. 61 Statistikk: - Kirkelig årsstatistikk s. 62

4 4 Årsmøte i Kolbotn menighet Søndag 30. mars 2014 i Sofiemyr kirke (umiddelbart etter gudstjenesten) Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02: Valg av to representanter for underskriving av protokoll. Sak 03: Årsmelding for 2013 for Kolbotn menighetsråd. Sak 04: Kolbotn menighetsråds regnskap for 2013 Sak 05: Fremlegging av budsjett for 2014 Spesial I Orientering om TWEENS, KIDS og søndagsskolen. Spesial II Orientering fra Ettåringsteamet Spesial III Orientering fra voksenutvalget (bl.a. om ALPHA og Sofies brønn). Kolbotn, 14/3-14.

5 5 Årsrapport for Kolbotn menighetsråd 2013 Styringsorgan: Kolbotn menighetsråd som øverste styringsorgan for Kolbotn menighet består av 15 folkevalgte medlemmer og varamedlemmer, samt menighetens sokneprest. Hovedleder: May Britt Esse Berge, Rognebærlia 12, 1412 SOFIEMYR, Tlf , Epost: Arbeidsutvalg: Sidsel Repstad (nestleder), tlf , og/eller Dag Ramberg (varamedlem), tlf , Sokneprest Dag Høyem, tlf Øvrige medlemmer og varamedlemmer: Faste medlemmer: Magne Langset - Medlem arbeidsutvalget og varamedlem Oppegård kirkelige fellesråd. Elisabeth Skolt Nevland - Medlem ungdomsrådet og givertjenesteutvalget. Mikael Bruun - Medlem gudstjenesteutvalget Rune Riktor Medlem styringsgruppen for trosopplæring og strategiutvalget Bjørn Fredrik Kristiansen Medlem Oppegård kirkelige fellesråd Kari Benum - i permisjon. Lars Børre Kleivan Medlem barneutvalget Tor S. Haugstad Medlem misjonsutvalget, medlem diakonirådet, medlem voksenutvalget og representant i samhandlingsreformen. Varamedlemmer: Ellen Johanne Onstad Leder Oppegård kirkelige fellesråd Vidar Sørhus Geir Kristoffersen Leder medie- og kommunikasjonsutvalget. Bjørn Kihl Bødtker Sekretær Vidar Pedersen, tlf , Både de faste representantene og vararepresentantene kalles inn til møtene.

6 6 Virksomhetens oppgaver: Menighetsrådet har sin instruks fra kirkelovens 12: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet» I tillegg skal rådet ha ansvar for at «kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides i soknet». Personalressurser: Menighetsrådet administrerer mange frivillige ressurser. Menighetens aktiviteter kunne på ingen måte gjennomføres i det omfang som skjer i dag, uten den fantastiske innsatsen fra mange frivillige. Dette gjelder både selve gudstjenesteavviklingen, men like mye alle andre aktiviteter, både for barn, familier, voksne og eldre. Menighetsrådet ønsker å uttrykke en stor takk til ALLE frivillige for stor innsats! I tillegg til de frivillige disponerer menighetsrådet også følgende ansatteressurser: Navn Stillings-% Rolle Finansiering Margit Raustøl 100 Barnekoordinator Ca. 60% menighetsråd 30% trosopplæring 5% SLORA Ca 5% Barneutvalget Katrine Flaa 77,5 Menighetsmusiker 37,5% menighetsråd 20% trosopplæring 20% fellesrådet Vidar Pedersen 100 Daglig leder 100% fellesrådet Økonomiske rapport for Det henvises til menighetsrådets regnskap. Regnskapet for Kolbotn menighet viser et hyggelig overskudd for 2013 på kr , som er vedtatt tillagt menighetsrådets disposisjonsfond. Det egentlige overskuddet er faktisk større, og vi viser til punktene nedenfor når det gjelder dette. Budsjettet for 2013 var lagt med et merforbruk, med tanke på den investering som var tenkt gjort i 2013 på nytt bilde- og videoanlegg til Sofiemyr kirke. Menighetsrådet har tidligere vedtatt en bevilgning på kr til dette formålet. Så viste det seg at tiden ble for knapp og investeringen måtte vente til 2014, og derfor vises et overskudd og ikke et underskudd. Det vises også til budsjett for 2014 som da tar med denne investeringen (art 1200). Som nevnt over, viser regnskapet et overskudd på kr ,-. I den forbindelse viser vi til regnskapets note nr. 2 notat fra kirkevergen som viser at menighetsrådet ble fakturert kr for mye i forbindelse med andel lønnsutgifter til barnekoordinator og menighetsmusiker. Man løser dette ved at fakturaen for tilsvarende utgifter i 2014 blir redusert med kr ,- (se art i budsjett 2014). I løpet av året ble det gjort endringer i «bundet fond» for menighetshuset. Det viste seg at det ville være en del praktiske problemer med å opprettholde dette som et «bundet fond», og man vedtok da å omgjøre dette til et nytt disposisjonsfond, «Disposisjonsfond menighetshus», som er adskillig enklere å forvalte. Denne

7 7 endringen reflekteres først og fremst i fondsoversikten i regnskapet, men også i art 1950, som da ikke slik teksten sier er «bruk» av bundne fond, men overgang fra «bundet fond» til «disposisjonsfond». Utgifter til gudstjenestearbeid, konsulenter (revisjon) og andre typer honorarer har ligget ca kr under budsjett. Dette finner en ved å summere kontoene 1060, 1115 og 1270 på budsjettsiden, og kontoene 1060, 1115, 1166 og 1270 på regnskapssiden. Dette er blitt justert i budsjettet for 2014, ettersom overskuddet på disse postene for en stor del skyldes at medvirkende deltagere ikke har sendt inn fakturaer før i Menighetsrådet har likevel bevilget det samme beløpet i 2014 til gudstjenestemedvirkning som i 2013, nemlig kr , pluss kr i «etterslep». Utbetalingene til eksterne offermottakere har vært noe høyere en budsjettert (art 1465). På den annen side så er ofringene til egen menighet noe lavere enn budsjettert (art1860). Det samme gjelder til misjonsprosjektene (art 1466), men for misjonsprosjektene har utbetalingen vært lavere enn budsjettert. Målsettingen må være å få omtrent like tall til eksterne mottagere og til egen menighet. På inntektssiden er det svært gledelig å se at givertjenesten (art 1870) har hatt en pen økning i 2013, nemlig fra kr i 2012 til kr i Dette skyldes blant annet bortimot 120 trofaste givere, og at givertjenesteutvalget, som ble etablert og startet å arbeide for å øke givertjenesten, har gjort en stor innsats i løpet av året. Flere av de nye bidragene i 2013 vil ikke få full effekt før 2014, så menighetsrådet har lagt et ambisiøst budsjett på kr for Menighetsrådet har tidligere vedtatt å ikke budsjettere med sporadiske inntekter (se konto 1872). Det er likevel svært hyggelig at slike beløp kommer inn og bidrar til menighetens totaløkonomi. I motsetning til tidligere år, har menighetsrådet vedtatt å bevilge både et beløp for drift og et beløp for ettårsingsteamet til Ungdomsrådet (art. 1382). Det betyr at man har bevilget i henhold til søknaden fra Ungdomsrådet. Menighetsrådet er også klar over at ettåringsprosjektet følger skoleåret, og at menighetsrådet derfor må forplikte seg til også å bevilge et beløp som dekker utgiftene i hvert fall for 1. halvår Situasjonen med konfirmantøkonomien er fremdeles noe usikker. Menighetsrådene står ansvarlig for denne økonomien og Kolbotn menighetsråd har derfor besluttet å avsette en «buffer» til et eventuelt underskudd i konfirmantøkonomien. Dette kommer også fram i art 1382 og utgjør kr Går man så ned på avdeling 500 diakoniarbeid så opererer man med et lite overskudd. Økonomien i diakoniarbeidet omfatter i det alt vesentlige utgifter og inntekter på «kafé Sofie» og Formiddagstreffene på Tårnåsen aktivitetssenter. Over er nevnt en del av budsjettpostene for 2014 og foranledningen for disse. o Man legger opp til omtrent samme beløp i kirkeofringer som i Det blir et større og større problem at kontanter forsvinner og andre betalingsmåter tas i bruk. Menighetsrådet ser på dette som en utfordring og vil i løpet av 2014 se på alternative betalingsmetoder også for kirkeoffer. o På utgiftssiden er inkludert kr til nytt bildeanlegg, og ca. kr til nye salmebøker, som menigheten har vedtatt skal kjøpes inn. Det er svært gledelig at mange medlemmer også har bidratt til nye salmebøker, slik at det er kommet inn totalt ca. kr i «sporadiske» gaver til dette formålet. I tillegg er det bevilget penger til 60 nye salmebøker fra Oppegård kirkelige fellesråd.

8 8 o Lønnsutbetalingene for 2013 ble høyere enn budsjettert, og over er det henvist til note 2) i regnskapet. Budsjettet for 2014 reflekterer en 5 % økning i lønn og sosiale utgifter. Balanseregnskapet viser at menigheten fremdeles har en god likviditet med bankinnskudd på over 4,5 mill. kroner ved utgangen av året. Menighetsrådets konto inngår i Oppegård kommunes kontraktsportefølje med DNB, slik at vi mener å ha lave gebyrer og en høy rente, sammenlignet med dagens marked. Ved utgangen av 2013 disponerte menighetsrådet disposisjonsfond på til sammen kr og bundne fond på til sammen kr Menighetsrådet takker alle som, ved stadig å bidra med små og store beløp, er med å sikre et stadig bedre og mer omfattende tilbud til barn, ungdom og voksne i menigheten vår! Deltakelse: Det henvises til statistikken som finnes bakerst i den samlede årsrapporten. Lokasjon: Sofiemyr kirke. Prioriterte oppgaver i 2013: En stor oppgave for Kolbotn MR var å gjennomføre bispevisitas i september. Biskopen besøkte menighetene i Oppegård i en uke. I vår menighet hadde biskopen møte med MR, ungdomsråd, middag Sofie, møte med skoleledere, møte med representanter for frivillige i oppegård kommune, møte med kommuneledelsen osv. Biskopen kom med ros for stor og bred aktivitet i Kolbotn MR og pekte på utfordringer vi kan jobbe videre med, bl a synkende dåpstall. Kolbotn MR har etablert et givertjenesteutvalg som jobber aktivt og allerede har fått til økning i givertjenesten. Arbeidet med gudstjenestereformen har gitt større variasjon i gudstjenestetilbudet og økt frivillig deltakelse i gudstjenesten. Vi håper det vil gjøre at besøkstallene til gudstjenesten øker. -Kolbotn MR har etablert et voksenutvalg som tilbyr Alpha-kurs og månedlige møter i Sofies brønn. Kolbotn MR har etablert et strategiutvalg som har satt i gang et aktivt strategiarbeid med stab og menighetsråd. Utfordringer i 2014: Fortsette med strategiarbeid. Aktivt arbeid i forhold til synkende dåpstall. Trosopplæringsreformen går nå inn i gjennomføringsfasen. Det betyr at menighetsrådet må gjennomgå og eventuelt godkjenne menighetens trosopplæringsplan.

9 9 Fortsette å jobbe for en sunn økonomi MR ønsker å fortsette et aktivt arbeid for frivillighet i menigheten. Spesielt knyttet til gudstjenestereformen som krever større involvering av frivillige i gudstjenestene. Kolbotn MR ønsker at misjonsutvalget presenterer sine prosjekter, slik at menigheten får et bevisst forhold til disse prosjektene. Fullføre kjøp og installasjon av nytt bildeanlegg i Sofiemyr kirke.

10 10 Årsrapport for Ungdomsrådet for 2013 under Oppegård Fellesråd Styringsorgan: Ungdomsrådet rapporterer til menighetsrådene i henholdsvis Greverud, Kolbotn og Oppegård Hovedleder: Astrid Sandsmark (leder) Andre ledere: Medlemmer i Ungdomsrådet. Sittende per Miriam Gilsvik (Ungdomsdiakon, sekretær for UR) Tormod Utsogn(rep Greverud MR) Elisabeth Skolt Nevland(rep Kolbotn MR) Turid Lervik Wisløff (valgt rep) Anne Cathrine Vestby (valgt rep) Lise Nakken(rep Du & Jeg) Marie Waarum (rep Opus) Synne Elisabeth Heimstad Sørgjerd (rep KRIK) Camilla Kofoed-Steen (Kapellan med ansvar for ungdom) Jarl Eidjord(leder for Trosopplæring) Tidligere i Marit Long (Ungdomsdiakon og sekretær for UR.) Knut Stave(rep Opus) Even Wisløff(rep Laget) Mikael Bruun (rep TRE) Vi takker for samarbeidet! Ungdomsrådets visjon: Vi lærer, kjenner, elsker og tilber Jesus i et attraktivt fellesskap som er preget av åpenhet og glede. Virksomhetens oppgaver: -Ungdomsrådet er et overordnet styringsorgan for hele ungdomsarbeidet. Se egne rapporter for de ulike aktivitetene; (KRIK, OPUS, TRE-gudstjenestene, Ambassaden, Du & Jeg, ettåringsteam.)

11 11 Aktivitet Ansvarlig Hyppighet Antall deltagere per samling. Ambassaden kafé Trosopplærer og Hver mandag 70 personer. Ungdomsdiakon. og tirsdag etter skoleruten. KRIK over konfirmant Ungdomsleder i Greverud 1-2 ganger i 20 personer. alder Joakim Røed. måneden Ettåringsteam Ungdomsdiakon 1 teamsamling i 6 personer. måneden samt teamtur og andre arr. Du & Jeg Andreas Iversen 4 kvelder i uken 8 personer kl TRE gudstjenesten Kapellan. 2 søndager i 55 personer. måneden. OPUS Mikael Bruun Hver torsdag. 30 personer. -UR fungerer som et veiledende organ for ungdomsdiakonens arbeidshverdag. - Ungdomsdiakonen fungerer som et bindeledd mellom UR og Ungdomsstab. Ungdomsdiakonen er sekretær i UR, og leder ungdomsstab bestående av kateket, kapellan, kantor, prest, trosopplærer og ungdomsleder. -UR har fortsatt arbeidet med implementeringen av UR s stratergiplan for , spesielt i forhold til de fire satsningsområdene: konfirmantplanen, trosopplæring spesielt i forhold til åringer, medarbeidersatsningen og Greverud som satsningsområder. - UR har arrangert to medarbeiderfester henholdsvis januar og juni, hvor deltagelsen var omkring 50 medarbeidere. -Under bispevisitasjon inviterte UR 20 av våre ungdomsledere til middag med Biskopen. - UR har også ansvar for et ettåringsteam, under ledelse av ungdomsdiakonen. (Se egen rapport.) Ettåringsteam 2012/2013 bestod av: Hanne Østvang Norheim (Du & Jeg) Mathias Bjartveit (Nettsiden ungtre.no og TREXL) Karoline Follo (OPUS) Tuva Smedstad (OPUS) Ettåringsteam 2013/2014 består av: Hanne Østvang Norheim(HLT og TRE-gudstjenesten musikalsk avdeling.) ) Even Bjørånesset(OPUS og TRE) Torjus Nevland (TRE-gudstjenesten musikalsk avdeling) Frida Kirkevold (Du & Jeg) Emma Moen King (TRE XL, Du & Jeg) Mathias Bjartveit (HLT og TRE XL)

12 12 Personalressurser: Navn Stillings- % Rolle Finansiering Marit Long 100 % jan mai Ungdomsdiakon Oppegård kirkelige fellesråd Miriam Gilsvik 50 % mai-juli. 100 % aug. - des. Ungdomsdiakon/Vikar Oppegård kirkelige fellesråd Camilla Kofoed- 100 % Kapellan Borg Bispedømmeråd Steen Jarl Eidfjord 100 % Trosopplærer Oppegård kirkelige fellesråd Mikael Bruun 15 % Leder OPUS Oppegård kirkelige fellesråd Nanna Coulibaly 15 % Dirigent fra august OPUS 2013 Andreas Iversen 33 % Du & Jeg Oppegård Kirkelige Fellesråd med kommunalt tilskudd Joakim Røed 40 % Ungdomsleder Greverud fra september 2013 Greverud menighet Styret i Ungdomsrådet, foruten de ansatte, er alle med frivillig. I løpet av ett år deltar disse på omtrent 8 møter på 2,5 time, samt medarbeiderfest henholdsvis januar og juni, samt kirkekaffe 2 ganger i året. Ettåringsteamet er også frivillige. Økonomiske ressurser: Ungdomsrådet mottar driftstilskudd fra Menighetsrådene, henholdsvis, Kolbotn, Greverud og Oppegård. Lokasjon: UR arrangerer sine møter i Sofiemyr kirke. Holbergsvei Sofiemyr. Utfordringer fremover for neste år: Videreutvikling av eksisterende aktivitet med spesielt fokus på: Ungdomsarbeid i Greverud Du & Jeg Styrearbeid. Fortsatt fokus på medarbeidersatsning, både gjennom ledertrening og individuell oppfølging, samt eksterne kurs. Ettåringsteam: Ungdomsrådet ønsker å fortsette med ettåringsteam i skoleåret 2014/2015. Trosopplæring: Vi ønsker å fortsette samarbeidet med styringsgruppen, og planarbeidet for ungdomsfasen

13 13 Årsrapport for Ettåringsteam for 2013 under Oppegård Fellesråd Styringsorgan: Ettåringsteamet rapporterer til Ungdomsrådet, ved ungdomsdiakonen, og Menighetsrådene. Hovedleder: Ungdomsdiakon januar-mai. Marit Long Ungdomsdiakon(vikar) per Miriam Gilsvik Teammedlemmer 2012/2013: Hanne Østvang Norheim (Du & Jeg) Mathias Bjartveit (Nettsiden ungtre.no og TREXL) Karoline Follo (OPUS) Tuva Smedstad (OPUS) Teammedlemmer 2013/2014: Hanne Østvang Norheim(HLT og TRE-gudstjenesten musikalsk avdeling.) Even Bjørånesset(OPUS og TRE) Torjus Nevland (TRE-gudstjenesten musikalsk avdeling) Frida Kirkevold (Du & Jeg) Emma Moen King (TRE XL, Du & Jeg) Mathias Bjartveit (HLT og TRE XL) Virksomhetens oppgaver: Ettåringsteamet går over to skolesemester, og oppstart er dermed august hvert år. Gjennom ettåringsteamet får man muligheten til å utvikle seg som leder gjennom konkrete utfordringer og roller i ungdomsarbeidet. I samarbeid med ungdomsdiakonen er de selv med på å avgjøre hvor i ungdomsarbeidet de ønsker å bruke tiden sin, og alle får oppgaver på lederplan. Ettåringene skal være mellom år, og de forplikter seg over to semestre til å jobbe 6 timer gjennomsnittlig i uken, møte opp på månedlige teamsamlinger, samt bidra på enkelte arrangementer. I tillegg får de medarbeidersamtaler med ungdomsdiakonen en gang i semesteret, og en tur i slutten av året. I mai 2013 gikk turen til Palestina/Israel. Tilbakemeldingene fra teamet var at de var svært fornøyde, både med opplegget, og gjennomføringen. Våre kontakter der nede hadde gjort en suveren jobb med forberedelsene, i tillegg til ungdomsdiakon Marit Long, som gjorde at vi fikk full uttelling av dagene, som bestod i guidede turer i Jerusalem, Betlehem, og en todagers tur til Nasaret og Galilea sjøen.vi møtte også med lokale palestinske familier, og fikk høre om arbeidet som Bridgebuilders driver der nede. Vi var enige i at turen gjorde sterke inntrykk, både for ånd, kropp og sjel! Personalressurser: Navn Stillings-% Rolle Finansiering Marit Long 100 % (januar-mai) Leder Oppegård kirkelige fellesråd Miriam Gilsvik 100 % Vikar (juni- Leder Oppegård kirkelige

14 14 desember) fellesråd Alle i ettåringsteamet jobber frivillig gjennomsnittlig 6 timer i uken, i tillegg til tur og andre arrangementer. Økonomiske ressurser: Ettåringsteamet driftes av penger fra Ungdomsrådet som søker støtte hos menighetsrådene. Deltakelse: Ettåringsteamet bestod i 2012/2013 av 4 personer, og består per av 6 personer. Målsetning(er): Målsetningen med ettåringsteamet er at det skal bære gode frukter både for teamet og for kirken. Ved at de som er med i teamet opplever at de får god ledertrening og erfaringer de kan ta med seg videre, samtidig som kirken opplever at de har flere gode ressurser som bidrar i det menighetsbyggende arbeidet på en positiv måte. Lokasjon: Ettåringsteamsamlingene holdes hovedsakelig i Sofiemyr kirke, eller hjemme hos ungdomsdiakonen eller andre i teamet.. Utfordringer fremover for neste år: Vi ønsker å satse videre på ettåringsteamet, og har økt til 6 deltagere i semesteret 2013/2014. Vi ønsker også dette året å legge opp til en tur som ikke bare blir en belønning, men som kan styrke troen, og gi kunnskap om Bibelen. Derfor satser vi også i år på å reise tilbake til Israel og Palestina.

15 15 Årsrapport for OPUS i Kolbotn Menighet og ACTA Styringsorgan: OPUS ledes av et styre som består av syv personer valgt av og blant medlemmene. Fire medlemmer velges høst, og tre medlemmer velges vår for et år av gangen. Dette sikrer kontinuitet i styrets sammensetning. I tillegg til dette stiller hovedleder Mikael Bruun på styremøtene, i tillegg til en representant fra voksenlederne. Fra 1. januar 2014 sitter disse i styret: Sigrid Lyslo Wilhelmsen Styreleder Kathrine Wæhler Nestleder Camilla Hatling Sekretær Hanna Stai Bjåstad Økonomiansvarlig Marie Waarum Styremedlem Lisa Sæther Styremedlem Aleksander Sund Styremedlem Mikael Bruun Hovedleder/Ungdomsarbeider Hanne Norheim Østvang Voksenledernes representant Hovedleder: Mikael Bruun Andre ledere: Sondre Dragland Hanne Norheim Østvang Even Bjørånesset Harald Wisløff Christian Gran Frida Kirkevold Cathrine Moen Kristin Hillestad Virksomhetens oppgaver: Ungdomskoret OPUS har hatt øvelser hver torsdag kl i Sofiemyr kirke gjennom hele året bortsett fra i skoleferiene. Utenom dette har vi sunget på en rekke gudstjenester, vært på store og små turer, samt arrangert overnattingskvelder i Sofiemyr kirke. Personalressurser: Navn Stillings-% Rolle Finansiering Camilla Kofoed-Steen Ungdomsprest Miriam Gilsvik Ungdomsdiakon Mikael Bruun 15% Ungdomsarbeider OPUS har en rekke voksenledere som bidrar med alt fra praktisk arbeid til miljøskaping. Voksenlederne forventes å stille opp regelmessig, noe de også gjør. Svært mye av arbeidet som drives i OPUS ville ikke vært mulig uten voksenlederne.

16 16 Økonomiske ressurser: Økonomiske midler i OPUS kommer i hovedsak fra medlemskontingenten. I tillegg får vi frifondstøtte fra ACTA. Det kommer også noen midler fra kollekt og gaver i løpet av året. Deltakelse: I 2013 har OPUS hatt 34 betalende medlemmer. Det faktiske medlemstallet har vært noe høyere, og vi har vært omtrent mellom 30 og 40 medlemmer på øvelsene. Målsetting(er): OPUS er et kristent miljøtilbud som hører til Den norske kirke og er åpent for alle unge i hele Oppegård fra ungdomsskolealder og oppover. Det er en klar hensikt med arbeidet i OPUS å hjelpe unge mennesker frem til en bevisst kristen tro, gi støtte til deres åndelig liv og utvikling og føre dem inn i aktiv deltakelse i menighetenes liv. Hovedaktiviteten i OPUS er korvirksomheten. Dette er middel og ikke målet for virksomheten. Andre grupper i OPUS, som OPUS Media, har andre midler, men samme mål for sin virksomhet. Lokasjon: Sofiemyr kirke Utfordringer fremover for neste år: Få orden på en stadig synkende økonomi Øke medlemsmassen Sørge for at medlemmene er stabile og ikke slutter Utvikle en kultur hvor koret i større grad styres av medlemmene Vurdere organisasjonstilknytning

17 17 Årsrapport for Barneutvalget for 2013 Kolbotn menighet Styringsorgan: Barneutvalget (BU) har delegert myndighet fra Kolbotn menighetsråd. Cecilia Sønstebø Leder, Åshild Randgaard Ny leder fra 2014 og ny i BU fra høst Børre Kleivan Menighetsrådets representant. Tone Haukalid Våge Ny i BU fra høst 2013 Birte Nordahl Sandum Prest, vikar for Anne Marit til sommeren 2013 Dag Høyem Prest med særlig ansvar for barnearbeid fra høst 2013 Margit Raustøl Barnekoordinator og sekretær Vi takker Maria Fonneløp for innsats i BU siden Vi takker Cecilia Sønstebø som går ut av BU nå ved nyttår. Takk for innsats også som leder. Hans Christian møter ikke lenger i BU, etter 10 års innsats! Inntil videre tar han fortsatt ansvar for regnskap for BU og Slora på frivillig basis. TAKK Virksomhetens oppgaver: BU har som hovedoppgave å bidra til drift og utvikling av Barne- og Familiearbeidet i Kolbotn menighet slik at barn fra dåp til konfirmasjon og familiene får tilhørighet til sin kirke, får lære om og vokse i den kristne tro. BU ønsker å bidra til at det er en sammenheng og samarbeid mellom punktuelle tiltak (Trosopplæringstiltak under ledelse av Trosopplæringsutvalget) og det kontinuerlige arbeidet i menigheten. Trosopplæringsprosjektet her i menigheten (TO) er i en mellomfase, men fra 2014 blir alle prostier tildelt midler. Vi går nå inn i noen spennende år hvor dette arbeidet skal innlemmes i menighetens planer. Sloraleirene er også underlagt Kolbotn BU Kontinuerlige arbeid= Tilbud over tid, hvor barna er registrert som medlemmer Punktuelle tiltak /Trosopplæring: Hvor hele årskullet av døpte inviteres. Baluba 1,2 3 (kan og regnes som TO tiltak) Dåpssamling (ca hver måned i Sof krk) FamilieBagos vår 2013 /MiniBagos høst 2013: Babysang: 3 kurs i året for 3-7 mnd og 7-12 mnd Sang /lek: 4-5 år MaxiBagos; kor 1.og 2. trinn (+ noen yngre) Dåpshilsener (1-3 år) Lotus, kor trinn Mini-musikal og kveldsmat for alle 3- åringer(vår) i Sofiemyr KLUBBEN 4- årsbok; 2 ganger i året Søndagsskole fra 3 år og eldre. Noen søndager: Helt førsteklasses i Sofiemyr Kids fra 6-10 / Tweens fra år Verksted etter gudstjenesten:advent og påske Sloraleire (4 helger i mai /juni) Familiegudstjenester/ familiemesser K-dag ; heldagstilbud på plandag i nov Middag Sofie annehver mandag Tårnagendag på våren i Grev. (3. og 4. trinn) Kirkekvarten for store og små. Lys våken : Overnatting for 11 åringer Start/ medliturger i gudstjenester I tillegg gis det tilbud til barnehagene (om freds og julegudstjenester + påskevandring). Dette har kateketen ansvar for.

18 18 Til skolene tilbyr vi kirkebesøk med tema ut fra kunnskapsløftet for 2., 4.og 6. trinn. Kort oppsummering 2013 Viser til fjorårets årsmelding for prioriterte oppgaver i Vi kan konstatere at : - For BU er det gledelig at Margit har fått 100% stilling og at BU har anledning til å være med og finansiere deler av prosentøkningen. - Dette året har en også fokusert på innbetaling av medlemsavgift og søknad om støtte. Det krever mye oppfølging og administrasjon. - Det er også i år en økning i antall registrerte medlemmer. - Sammen med vikarprest Birte ble det gjort et grundig arbeid med å strukturere familiemessens form og innhold for planlegging - og gjennomføringsfasen. Margit har fått mer ansvar for oppfølging av disse «prosjektene». - To nyopprettede grupper fikk oppstartsstøtte: Tweens og KLUBBEN. - Vi er stolte av Lotus, som denne høsten ga ut sin 3. Cd! - Det er gjort gode organisatoriske grep for gjennomføring av Middag Sofie. - Det er gjennomført kurs for frivillige i barnesang. - Nye vikarer kunne gitt ny uro i barnearbeidet, men vi er glad for at Dag Høyem har gått inn i dette arbeidet for å ivareta kontinuitet. - Bu etterlyste satsing på givertjenesten. Dette ble godt ivaretatt i Les givertjenestens rapport Personalressurser: Vi er helt avhengig av frivillige medarbeidere. BU vil benytte anledningen til å takke ALLE som på sin måte bidrar i praktisk arbeid, ledelse av aktiviteter, i forbønn og økonomisk gjennom givertjenesten. Ditt bidrag er med på å gjøre dette store arbeidet mulig og inspirerer oss ansatte. I 2013 har vi i det kontinuerlige arbeidet hatt mer enn 75 faste frivillige ressurser(inkludert middagskokker) For å synliggjøre dimensjonene så er det på Sloraleirene opp mot 200 ressurser engasjert de 4 helgene leirene pågår.(som ledere, på kjøkken eller nattevakt) Høsten 2013 har vi hatt en person fra NAV på arbeidstrening. I tillegg sa vi ja til 5 elever fra kristelig gymnasium(kg) om praksis i 15 timer. Disse er ansatt i barnearbeidet med lønn fra Kolbotn menighet og Trosopplæringen: Barnekoordinator / menighetspedagog: Margit Raustøl, 100 % stilling fra % fra givertjenesten 5 % fra Sloraregnskapet 5% dekker barneutvalget (BU) 30 % Trosopplæring Menighetsmusiker Katrine Flaa (77,5 % stilling) Vært i noe morspermisjon dette året. Vikar Jon Lindtveit (50% vikar frem til sommer 2013) 37,5 % lønn givertjenesten 20 % Trosopplæring 20 % Fellesrådet (vikar for deler av Katrines stilling ) Økonomiske ressurser: Som vist over har menigheten forpliktelser overfor de ansatte gjennom givertjenesten. (Se egen rapport fra Givertjenesteutvalget) BU har inntekter fra medlemskontingenter, fra arrangement og K-stud (kristelig studieorganisasjon)

19 19 Vi mottar også frifondmidler med utgangspunkt i antall betalende/registrerte medlemmer i Søndagsskolen Norge og Norges KFUK-KFUM. To grupper mottok etableringsstøtte utbetalt i 2013 (Klubben og Tweens) Vi er også takknemlige for kommunens støtte til BU. Henviser til regnskap for BU og Slora. Deltagelse: For det kontinuerlige arbeidet har vi 249 barn som betalende medlemmer (gjelder Balubagruppene, Familie/MinBagos, MaxiBagos, Lotus, KLUBBEN, Søndagsskolen og Tweens (nytt tiltak) ) + 75 babyer på babysang (punktuelt tiltak, hvor flere har gått to kurs) Middag Sofie og Kirkekvarten er suksessfaktorer. På Sloraleirene var det også i år venteliste. På de punktuelle tiltakene for barn er det fremmøte fra 5-40 % av de inviterte døpte i årskullet. Deltagelse her gir et møte med folkekirken, og bidrar til flere deltagere i det kontinuerlige arbeidet. Se vedlegg for flere detaljer for de ulike tiltak, og rapporten for Trosopplæringen Prioriterte oppgaver og utfordringer for BU: Opprettholde tilbud og kvalitet. Bidra inn i fremtidig helhetlig tenkning omkring organisering og struktur for punktuelt og kontinuerlig arbeid fra 0-18 år. Inspirere og motivere de frivillige. Elektronisk kommunikasjon: BU ønsker å vurdere/ utvikle egen link til barnearbeidet sammen med annen form for kommunikasjon. Finne en god praktisk løsning for samkjøring av regnskap med menighetsrådets økonomi. Sørge for å vedlikeholde frivillighetsinnsatsen og engasjementet, og øke den i takt med behovet. Fokusere på innbetaling av medlemsavgift og søknad om støtte. Sofiemyr, februar 2014 Sign. Leder Åshild Randgaard Barnekoordinator Margit Raustøl Vedlegg Flere detaljer omkring DET KONTINUERLIGE ARBEIDET Middag Sofie. Vi beregner mat til godt over 100 personer hver gang. Tiltaket er intenst og hyggelig i en travel hverdag. Ny organisering av lokalene i høst gir mer ro og plass. Takk til alle nye og gamle kokker dette året - 25 i alt! KIRKEKVARTEN (oppstart høst 2006) Vi samler omkring barn og voksne i kirkerommet. En enkel liturgi med trosbekjennelse, formidling av en bibelfortelling, Herrens bønn, velsignelsen og mulighet for lystenning er fast ramme. Baluba er for barn fra 1-3 år i følge med voksne. Vi har to ulike grupper som benytter grupperom 5 og peisestuen. 68 barn har deltatt, noe som er en god økning fra 2012.Vårsemesteret avsluttes med en mini-musikal og kveldsmat, hvor alle døpte 3-åringer på Kolbotn også inviteres.

20 20 Ansvar for Baluba ved årets slutt: Marianne Mols, Elise Lindtveit. Ellen Evensen, Ingrid Kjærnes, Ida Marie Holen og Turid Bondevik Takk for trofast innsats til Miriam Gilsvik, Grete Einstabland, Maria Fonneløp og Marte Eriksen Familie/MiniBagos (4-5 år) og MaxiBagos (1. og 2. trinn) For å kunne opprettholde tilbudet til 4 og 5 åringer har vi i høst betalt Tuva Weideborg Hongve med noen av vikarmidlene for Katrine For MiniBagos inneholder programmet musikkopplevelser gjennom sang og lek og bruk av rytmeinstrumenter. MaxiBagos er for barn som har mer lyst til å synge i kor. 70 betalende medlemmer i disse to gruppene til sammen. For begge gruppene har det vært skifte av ledere. Ansvar fra høsten er Eilen Shertoli Berge (ny) Karianne Beisland Jarvis (ny), Håkon Einstabland (lekeonkel), Marius Nilsen (piano MaxiBagos) og Trond Kjelsås( piano)på MiniBagos. Takk for innsats med FamilieBagos til Hedda og Johan Høgåsen Hallesby, og til Unn Walby på MiniBagos denne høsten. Jon Lindtveit ledet Maxi vårhalvåret. KLUBBEN Her er det klubb med ulike aktiviteter for barn fra klasse. Håvard Grønli har tatt ansvar dette året. Tilholdssted i Ambassaden eller ute. Det har foreløpig blitt en klubb i hovedsak for gutter. KLUBBEN er meldt inn i Norges KFUM-KFUK Reidar Kristiansen har bidratt med etablering og drift frem til sommeren Fra høsten 2014 trengs nye ledere for å opprettholde tilbudet. LOTUS Lotus barnegospel står for "Lille Oppegårds Tøffeste Unger Synger". Vi har øvelser hver mandag fra og har hatt 59 betalende medlemmer i 2013, fordelt fra 3-9. trinn. Våren og høsten 2013 spilte Lotus inn sin 3. cd, "Praise Him". Opptakene ble gjort i Sofiemyr kirke og i Leif Bråten sitt studio på Haugetun folkehøyskole i Østfold. Den 16. november hadde vi Releasekonsert med en fullsatt Sofiemyr kirke. Koret har også bidratt på en cdinnspilling for Iko, Kirkelig pedagogisk senter.cd'n heter "En ring av gull" og er rettet mot småbarnssang. Vi bidrar både med kor og solister. Koret har deltatt på 4 gudstjenester, i tillegg til "Syng Påske", Kolbotn torg under Eventyrfestivalen, "Vi synger julen inn", Julekonsert i Kolben og julaften! Vi har hatt to korturer, en til Liseberg og den gamle sjømannskirken i Gøteborg i mai og en til Barnegospelfestivalen i Kragerø i oktober. Lotus leverer eget regnskap. Ledere i 2013 har vært: Vilde Kvavik, Sten Frøyshov, Christine Oord, Tone Borgen Landerud, Cathrine Hansrud (bønnevandring), Anne K. Skolt (kasserer) og Katrine J. Flaa. Koret har fra januar 2014 fått med en ny leder, Kristine Thime, men vil utover våren trenge flere voksne, både til musikale og administrative oppgaver. Gudstjenester I vikarperioden bidro Birte prest til en vitalisering og formalisering av innhold og struktur i både planleggingsdokument og for gjennomføring av familiemesser / familiegudstjenester.takk til alle medvirkende og ikke minst til alle som er tilstede slik at vi kan feire gudstjenester sammen. Verksteder: Det er gode tradisjoner i å arrangere påske og adventsverksted i forlengelse av gudstjenesten, hvor mange frivillige bidrar til en trivelig dag for barn og foreldre.

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer