Årsmøte søndag 30. mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte søndag 30. mars 2014"

Transkript

1 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014

2 2

3 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra Ungdomsrådet s fra Ettåringsteamet s fra OPUS s fra Barneutvalget s fra Gudstjenesteutvalget s fra Kirkemusikk i Kolbotn s fra Givertjenesteutvalget s fra Trosopplæringsprosjektet i Oppegård kommune s fra Sofiemyr kirkekor s fra Ambassaden s fra Diakoniutvalget i Kolbotn s fra Diakonirådet i Oppegård kommune s fra Sorg og omsorg s fra KRIK (Kristen idrettskontakt) s fra Du & Jeg s. 43 Regnskap og budsjett: - fra Kolbotn menighetsråd s fra Ungdomsrådet s fra Barneutvalget s fra OPUS s fra Ettåringsteamet s fra Du & Jeg s fra Gudstjenesteutvalget s fra Slora leir s fra Sorg og omsorg s. 61 Statistikk: - Kirkelig årsstatistikk s. 62

4 4 Årsmøte i Kolbotn menighet Søndag 30. mars 2014 i Sofiemyr kirke (umiddelbart etter gudstjenesten) Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02: Valg av to representanter for underskriving av protokoll. Sak 03: Årsmelding for 2013 for Kolbotn menighetsråd. Sak 04: Kolbotn menighetsråds regnskap for 2013 Sak 05: Fremlegging av budsjett for 2014 Spesial I Orientering om TWEENS, KIDS og søndagsskolen. Spesial II Orientering fra Ettåringsteamet Spesial III Orientering fra voksenutvalget (bl.a. om ALPHA og Sofies brønn). Kolbotn, 14/3-14.

5 5 Årsrapport for Kolbotn menighetsråd 2013 Styringsorgan: Kolbotn menighetsråd som øverste styringsorgan for Kolbotn menighet består av 15 folkevalgte medlemmer og varamedlemmer, samt menighetens sokneprest. Hovedleder: May Britt Esse Berge, Rognebærlia 12, 1412 SOFIEMYR, Tlf , Epost: Arbeidsutvalg: Sidsel Repstad (nestleder), tlf , og/eller Dag Ramberg (varamedlem), tlf , Sokneprest Dag Høyem, tlf Øvrige medlemmer og varamedlemmer: Faste medlemmer: Magne Langset - Medlem arbeidsutvalget og varamedlem Oppegård kirkelige fellesråd. Elisabeth Skolt Nevland - Medlem ungdomsrådet og givertjenesteutvalget. Mikael Bruun - Medlem gudstjenesteutvalget Rune Riktor Medlem styringsgruppen for trosopplæring og strategiutvalget Bjørn Fredrik Kristiansen Medlem Oppegård kirkelige fellesråd Kari Benum - i permisjon. Lars Børre Kleivan Medlem barneutvalget Tor S. Haugstad Medlem misjonsutvalget, medlem diakonirådet, medlem voksenutvalget og representant i samhandlingsreformen. Varamedlemmer: Ellen Johanne Onstad Leder Oppegård kirkelige fellesråd Vidar Sørhus Geir Kristoffersen Leder medie- og kommunikasjonsutvalget. Bjørn Kihl Bødtker Sekretær Vidar Pedersen, tlf , Både de faste representantene og vararepresentantene kalles inn til møtene.

6 6 Virksomhetens oppgaver: Menighetsrådet har sin instruks fra kirkelovens 12: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet» I tillegg skal rådet ha ansvar for at «kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides i soknet». Personalressurser: Menighetsrådet administrerer mange frivillige ressurser. Menighetens aktiviteter kunne på ingen måte gjennomføres i det omfang som skjer i dag, uten den fantastiske innsatsen fra mange frivillige. Dette gjelder både selve gudstjenesteavviklingen, men like mye alle andre aktiviteter, både for barn, familier, voksne og eldre. Menighetsrådet ønsker å uttrykke en stor takk til ALLE frivillige for stor innsats! I tillegg til de frivillige disponerer menighetsrådet også følgende ansatteressurser: Navn Stillings-% Rolle Finansiering Margit Raustøl 100 Barnekoordinator Ca. 60% menighetsråd 30% trosopplæring 5% SLORA Ca 5% Barneutvalget Katrine Flaa 77,5 Menighetsmusiker 37,5% menighetsråd 20% trosopplæring 20% fellesrådet Vidar Pedersen 100 Daglig leder 100% fellesrådet Økonomiske rapport for Det henvises til menighetsrådets regnskap. Regnskapet for Kolbotn menighet viser et hyggelig overskudd for 2013 på kr , som er vedtatt tillagt menighetsrådets disposisjonsfond. Det egentlige overskuddet er faktisk større, og vi viser til punktene nedenfor når det gjelder dette. Budsjettet for 2013 var lagt med et merforbruk, med tanke på den investering som var tenkt gjort i 2013 på nytt bilde- og videoanlegg til Sofiemyr kirke. Menighetsrådet har tidligere vedtatt en bevilgning på kr til dette formålet. Så viste det seg at tiden ble for knapp og investeringen måtte vente til 2014, og derfor vises et overskudd og ikke et underskudd. Det vises også til budsjett for 2014 som da tar med denne investeringen (art 1200). Som nevnt over, viser regnskapet et overskudd på kr ,-. I den forbindelse viser vi til regnskapets note nr. 2 notat fra kirkevergen som viser at menighetsrådet ble fakturert kr for mye i forbindelse med andel lønnsutgifter til barnekoordinator og menighetsmusiker. Man løser dette ved at fakturaen for tilsvarende utgifter i 2014 blir redusert med kr ,- (se art i budsjett 2014). I løpet av året ble det gjort endringer i «bundet fond» for menighetshuset. Det viste seg at det ville være en del praktiske problemer med å opprettholde dette som et «bundet fond», og man vedtok da å omgjøre dette til et nytt disposisjonsfond, «Disposisjonsfond menighetshus», som er adskillig enklere å forvalte. Denne

7 7 endringen reflekteres først og fremst i fondsoversikten i regnskapet, men også i art 1950, som da ikke slik teksten sier er «bruk» av bundne fond, men overgang fra «bundet fond» til «disposisjonsfond». Utgifter til gudstjenestearbeid, konsulenter (revisjon) og andre typer honorarer har ligget ca kr under budsjett. Dette finner en ved å summere kontoene 1060, 1115 og 1270 på budsjettsiden, og kontoene 1060, 1115, 1166 og 1270 på regnskapssiden. Dette er blitt justert i budsjettet for 2014, ettersom overskuddet på disse postene for en stor del skyldes at medvirkende deltagere ikke har sendt inn fakturaer før i Menighetsrådet har likevel bevilget det samme beløpet i 2014 til gudstjenestemedvirkning som i 2013, nemlig kr , pluss kr i «etterslep». Utbetalingene til eksterne offermottakere har vært noe høyere en budsjettert (art 1465). På den annen side så er ofringene til egen menighet noe lavere enn budsjettert (art1860). Det samme gjelder til misjonsprosjektene (art 1466), men for misjonsprosjektene har utbetalingen vært lavere enn budsjettert. Målsettingen må være å få omtrent like tall til eksterne mottagere og til egen menighet. På inntektssiden er det svært gledelig å se at givertjenesten (art 1870) har hatt en pen økning i 2013, nemlig fra kr i 2012 til kr i Dette skyldes blant annet bortimot 120 trofaste givere, og at givertjenesteutvalget, som ble etablert og startet å arbeide for å øke givertjenesten, har gjort en stor innsats i løpet av året. Flere av de nye bidragene i 2013 vil ikke få full effekt før 2014, så menighetsrådet har lagt et ambisiøst budsjett på kr for Menighetsrådet har tidligere vedtatt å ikke budsjettere med sporadiske inntekter (se konto 1872). Det er likevel svært hyggelig at slike beløp kommer inn og bidrar til menighetens totaløkonomi. I motsetning til tidligere år, har menighetsrådet vedtatt å bevilge både et beløp for drift og et beløp for ettårsingsteamet til Ungdomsrådet (art. 1382). Det betyr at man har bevilget i henhold til søknaden fra Ungdomsrådet. Menighetsrådet er også klar over at ettåringsprosjektet følger skoleåret, og at menighetsrådet derfor må forplikte seg til også å bevilge et beløp som dekker utgiftene i hvert fall for 1. halvår Situasjonen med konfirmantøkonomien er fremdeles noe usikker. Menighetsrådene står ansvarlig for denne økonomien og Kolbotn menighetsråd har derfor besluttet å avsette en «buffer» til et eventuelt underskudd i konfirmantøkonomien. Dette kommer også fram i art 1382 og utgjør kr Går man så ned på avdeling 500 diakoniarbeid så opererer man med et lite overskudd. Økonomien i diakoniarbeidet omfatter i det alt vesentlige utgifter og inntekter på «kafé Sofie» og Formiddagstreffene på Tårnåsen aktivitetssenter. Over er nevnt en del av budsjettpostene for 2014 og foranledningen for disse. o Man legger opp til omtrent samme beløp i kirkeofringer som i Det blir et større og større problem at kontanter forsvinner og andre betalingsmåter tas i bruk. Menighetsrådet ser på dette som en utfordring og vil i løpet av 2014 se på alternative betalingsmetoder også for kirkeoffer. o På utgiftssiden er inkludert kr til nytt bildeanlegg, og ca. kr til nye salmebøker, som menigheten har vedtatt skal kjøpes inn. Det er svært gledelig at mange medlemmer også har bidratt til nye salmebøker, slik at det er kommet inn totalt ca. kr i «sporadiske» gaver til dette formålet. I tillegg er det bevilget penger til 60 nye salmebøker fra Oppegård kirkelige fellesråd.

8 8 o Lønnsutbetalingene for 2013 ble høyere enn budsjettert, og over er det henvist til note 2) i regnskapet. Budsjettet for 2014 reflekterer en 5 % økning i lønn og sosiale utgifter. Balanseregnskapet viser at menigheten fremdeles har en god likviditet med bankinnskudd på over 4,5 mill. kroner ved utgangen av året. Menighetsrådets konto inngår i Oppegård kommunes kontraktsportefølje med DNB, slik at vi mener å ha lave gebyrer og en høy rente, sammenlignet med dagens marked. Ved utgangen av 2013 disponerte menighetsrådet disposisjonsfond på til sammen kr og bundne fond på til sammen kr Menighetsrådet takker alle som, ved stadig å bidra med små og store beløp, er med å sikre et stadig bedre og mer omfattende tilbud til barn, ungdom og voksne i menigheten vår! Deltakelse: Det henvises til statistikken som finnes bakerst i den samlede årsrapporten. Lokasjon: Sofiemyr kirke. Prioriterte oppgaver i 2013: En stor oppgave for Kolbotn MR var å gjennomføre bispevisitas i september. Biskopen besøkte menighetene i Oppegård i en uke. I vår menighet hadde biskopen møte med MR, ungdomsråd, middag Sofie, møte med skoleledere, møte med representanter for frivillige i oppegård kommune, møte med kommuneledelsen osv. Biskopen kom med ros for stor og bred aktivitet i Kolbotn MR og pekte på utfordringer vi kan jobbe videre med, bl a synkende dåpstall. Kolbotn MR har etablert et givertjenesteutvalg som jobber aktivt og allerede har fått til økning i givertjenesten. Arbeidet med gudstjenestereformen har gitt større variasjon i gudstjenestetilbudet og økt frivillig deltakelse i gudstjenesten. Vi håper det vil gjøre at besøkstallene til gudstjenesten øker. -Kolbotn MR har etablert et voksenutvalg som tilbyr Alpha-kurs og månedlige møter i Sofies brønn. Kolbotn MR har etablert et strategiutvalg som har satt i gang et aktivt strategiarbeid med stab og menighetsråd. Utfordringer i 2014: Fortsette med strategiarbeid. Aktivt arbeid i forhold til synkende dåpstall. Trosopplæringsreformen går nå inn i gjennomføringsfasen. Det betyr at menighetsrådet må gjennomgå og eventuelt godkjenne menighetens trosopplæringsplan.

9 9 Fortsette å jobbe for en sunn økonomi MR ønsker å fortsette et aktivt arbeid for frivillighet i menigheten. Spesielt knyttet til gudstjenestereformen som krever større involvering av frivillige i gudstjenestene. Kolbotn MR ønsker at misjonsutvalget presenterer sine prosjekter, slik at menigheten får et bevisst forhold til disse prosjektene. Fullføre kjøp og installasjon av nytt bildeanlegg i Sofiemyr kirke.

10 10 Årsrapport for Ungdomsrådet for 2013 under Oppegård Fellesråd Styringsorgan: Ungdomsrådet rapporterer til menighetsrådene i henholdsvis Greverud, Kolbotn og Oppegård Hovedleder: Astrid Sandsmark (leder) Andre ledere: Medlemmer i Ungdomsrådet. Sittende per Miriam Gilsvik (Ungdomsdiakon, sekretær for UR) Tormod Utsogn(rep Greverud MR) Elisabeth Skolt Nevland(rep Kolbotn MR) Turid Lervik Wisløff (valgt rep) Anne Cathrine Vestby (valgt rep) Lise Nakken(rep Du & Jeg) Marie Waarum (rep Opus) Synne Elisabeth Heimstad Sørgjerd (rep KRIK) Camilla Kofoed-Steen (Kapellan med ansvar for ungdom) Jarl Eidjord(leder for Trosopplæring) Tidligere i Marit Long (Ungdomsdiakon og sekretær for UR.) Knut Stave(rep Opus) Even Wisløff(rep Laget) Mikael Bruun (rep TRE) Vi takker for samarbeidet! Ungdomsrådets visjon: Vi lærer, kjenner, elsker og tilber Jesus i et attraktivt fellesskap som er preget av åpenhet og glede. Virksomhetens oppgaver: -Ungdomsrådet er et overordnet styringsorgan for hele ungdomsarbeidet. Se egne rapporter for de ulike aktivitetene; (KRIK, OPUS, TRE-gudstjenestene, Ambassaden, Du & Jeg, ettåringsteam.)

11 11 Aktivitet Ansvarlig Hyppighet Antall deltagere per samling. Ambassaden kafé Trosopplærer og Hver mandag 70 personer. Ungdomsdiakon. og tirsdag etter skoleruten. KRIK over konfirmant Ungdomsleder i Greverud 1-2 ganger i 20 personer. alder Joakim Røed. måneden Ettåringsteam Ungdomsdiakon 1 teamsamling i 6 personer. måneden samt teamtur og andre arr. Du & Jeg Andreas Iversen 4 kvelder i uken 8 personer kl TRE gudstjenesten Kapellan. 2 søndager i 55 personer. måneden. OPUS Mikael Bruun Hver torsdag. 30 personer. -UR fungerer som et veiledende organ for ungdomsdiakonens arbeidshverdag. - Ungdomsdiakonen fungerer som et bindeledd mellom UR og Ungdomsstab. Ungdomsdiakonen er sekretær i UR, og leder ungdomsstab bestående av kateket, kapellan, kantor, prest, trosopplærer og ungdomsleder. -UR har fortsatt arbeidet med implementeringen av UR s stratergiplan for , spesielt i forhold til de fire satsningsområdene: konfirmantplanen, trosopplæring spesielt i forhold til åringer, medarbeidersatsningen og Greverud som satsningsområder. - UR har arrangert to medarbeiderfester henholdsvis januar og juni, hvor deltagelsen var omkring 50 medarbeidere. -Under bispevisitasjon inviterte UR 20 av våre ungdomsledere til middag med Biskopen. - UR har også ansvar for et ettåringsteam, under ledelse av ungdomsdiakonen. (Se egen rapport.) Ettåringsteam 2012/2013 bestod av: Hanne Østvang Norheim (Du & Jeg) Mathias Bjartveit (Nettsiden ungtre.no og TREXL) Karoline Follo (OPUS) Tuva Smedstad (OPUS) Ettåringsteam 2013/2014 består av: Hanne Østvang Norheim(HLT og TRE-gudstjenesten musikalsk avdeling.) ) Even Bjørånesset(OPUS og TRE) Torjus Nevland (TRE-gudstjenesten musikalsk avdeling) Frida Kirkevold (Du & Jeg) Emma Moen King (TRE XL, Du & Jeg) Mathias Bjartveit (HLT og TRE XL)

12 12 Personalressurser: Navn Stillings- % Rolle Finansiering Marit Long 100 % jan mai Ungdomsdiakon Oppegård kirkelige fellesråd Miriam Gilsvik 50 % mai-juli. 100 % aug. - des. Ungdomsdiakon/Vikar Oppegård kirkelige fellesråd Camilla Kofoed- 100 % Kapellan Borg Bispedømmeråd Steen Jarl Eidfjord 100 % Trosopplærer Oppegård kirkelige fellesråd Mikael Bruun 15 % Leder OPUS Oppegård kirkelige fellesråd Nanna Coulibaly 15 % Dirigent fra august OPUS 2013 Andreas Iversen 33 % Du & Jeg Oppegård Kirkelige Fellesråd med kommunalt tilskudd Joakim Røed 40 % Ungdomsleder Greverud fra september 2013 Greverud menighet Styret i Ungdomsrådet, foruten de ansatte, er alle med frivillig. I løpet av ett år deltar disse på omtrent 8 møter på 2,5 time, samt medarbeiderfest henholdsvis januar og juni, samt kirkekaffe 2 ganger i året. Ettåringsteamet er også frivillige. Økonomiske ressurser: Ungdomsrådet mottar driftstilskudd fra Menighetsrådene, henholdsvis, Kolbotn, Greverud og Oppegård. Lokasjon: UR arrangerer sine møter i Sofiemyr kirke. Holbergsvei Sofiemyr. Utfordringer fremover for neste år: Videreutvikling av eksisterende aktivitet med spesielt fokus på: Ungdomsarbeid i Greverud Du & Jeg Styrearbeid. Fortsatt fokus på medarbeidersatsning, både gjennom ledertrening og individuell oppfølging, samt eksterne kurs. Ettåringsteam: Ungdomsrådet ønsker å fortsette med ettåringsteam i skoleåret 2014/2015. Trosopplæring: Vi ønsker å fortsette samarbeidet med styringsgruppen, og planarbeidet for ungdomsfasen

13 13 Årsrapport for Ettåringsteam for 2013 under Oppegård Fellesråd Styringsorgan: Ettåringsteamet rapporterer til Ungdomsrådet, ved ungdomsdiakonen, og Menighetsrådene. Hovedleder: Ungdomsdiakon januar-mai. Marit Long Ungdomsdiakon(vikar) per Miriam Gilsvik Teammedlemmer 2012/2013: Hanne Østvang Norheim (Du & Jeg) Mathias Bjartveit (Nettsiden ungtre.no og TREXL) Karoline Follo (OPUS) Tuva Smedstad (OPUS) Teammedlemmer 2013/2014: Hanne Østvang Norheim(HLT og TRE-gudstjenesten musikalsk avdeling.) Even Bjørånesset(OPUS og TRE) Torjus Nevland (TRE-gudstjenesten musikalsk avdeling) Frida Kirkevold (Du & Jeg) Emma Moen King (TRE XL, Du & Jeg) Mathias Bjartveit (HLT og TRE XL) Virksomhetens oppgaver: Ettåringsteamet går over to skolesemester, og oppstart er dermed august hvert år. Gjennom ettåringsteamet får man muligheten til å utvikle seg som leder gjennom konkrete utfordringer og roller i ungdomsarbeidet. I samarbeid med ungdomsdiakonen er de selv med på å avgjøre hvor i ungdomsarbeidet de ønsker å bruke tiden sin, og alle får oppgaver på lederplan. Ettåringene skal være mellom år, og de forplikter seg over to semestre til å jobbe 6 timer gjennomsnittlig i uken, møte opp på månedlige teamsamlinger, samt bidra på enkelte arrangementer. I tillegg får de medarbeidersamtaler med ungdomsdiakonen en gang i semesteret, og en tur i slutten av året. I mai 2013 gikk turen til Palestina/Israel. Tilbakemeldingene fra teamet var at de var svært fornøyde, både med opplegget, og gjennomføringen. Våre kontakter der nede hadde gjort en suveren jobb med forberedelsene, i tillegg til ungdomsdiakon Marit Long, som gjorde at vi fikk full uttelling av dagene, som bestod i guidede turer i Jerusalem, Betlehem, og en todagers tur til Nasaret og Galilea sjøen.vi møtte også med lokale palestinske familier, og fikk høre om arbeidet som Bridgebuilders driver der nede. Vi var enige i at turen gjorde sterke inntrykk, både for ånd, kropp og sjel! Personalressurser: Navn Stillings-% Rolle Finansiering Marit Long 100 % (januar-mai) Leder Oppegård kirkelige fellesråd Miriam Gilsvik 100 % Vikar (juni- Leder Oppegård kirkelige

14 14 desember) fellesråd Alle i ettåringsteamet jobber frivillig gjennomsnittlig 6 timer i uken, i tillegg til tur og andre arrangementer. Økonomiske ressurser: Ettåringsteamet driftes av penger fra Ungdomsrådet som søker støtte hos menighetsrådene. Deltakelse: Ettåringsteamet bestod i 2012/2013 av 4 personer, og består per av 6 personer. Målsetning(er): Målsetningen med ettåringsteamet er at det skal bære gode frukter både for teamet og for kirken. Ved at de som er med i teamet opplever at de får god ledertrening og erfaringer de kan ta med seg videre, samtidig som kirken opplever at de har flere gode ressurser som bidrar i det menighetsbyggende arbeidet på en positiv måte. Lokasjon: Ettåringsteamsamlingene holdes hovedsakelig i Sofiemyr kirke, eller hjemme hos ungdomsdiakonen eller andre i teamet.. Utfordringer fremover for neste år: Vi ønsker å satse videre på ettåringsteamet, og har økt til 6 deltagere i semesteret 2013/2014. Vi ønsker også dette året å legge opp til en tur som ikke bare blir en belønning, men som kan styrke troen, og gi kunnskap om Bibelen. Derfor satser vi også i år på å reise tilbake til Israel og Palestina.

15 15 Årsrapport for OPUS i Kolbotn Menighet og ACTA Styringsorgan: OPUS ledes av et styre som består av syv personer valgt av og blant medlemmene. Fire medlemmer velges høst, og tre medlemmer velges vår for et år av gangen. Dette sikrer kontinuitet i styrets sammensetning. I tillegg til dette stiller hovedleder Mikael Bruun på styremøtene, i tillegg til en representant fra voksenlederne. Fra 1. januar 2014 sitter disse i styret: Sigrid Lyslo Wilhelmsen Styreleder Kathrine Wæhler Nestleder Camilla Hatling Sekretær Hanna Stai Bjåstad Økonomiansvarlig Marie Waarum Styremedlem Lisa Sæther Styremedlem Aleksander Sund Styremedlem Mikael Bruun Hovedleder/Ungdomsarbeider Hanne Norheim Østvang Voksenledernes representant Hovedleder: Mikael Bruun Andre ledere: Sondre Dragland Hanne Norheim Østvang Even Bjørånesset Harald Wisløff Christian Gran Frida Kirkevold Cathrine Moen Kristin Hillestad Virksomhetens oppgaver: Ungdomskoret OPUS har hatt øvelser hver torsdag kl i Sofiemyr kirke gjennom hele året bortsett fra i skoleferiene. Utenom dette har vi sunget på en rekke gudstjenester, vært på store og små turer, samt arrangert overnattingskvelder i Sofiemyr kirke. Personalressurser: Navn Stillings-% Rolle Finansiering Camilla Kofoed-Steen Ungdomsprest Miriam Gilsvik Ungdomsdiakon Mikael Bruun 15% Ungdomsarbeider OPUS har en rekke voksenledere som bidrar med alt fra praktisk arbeid til miljøskaping. Voksenlederne forventes å stille opp regelmessig, noe de også gjør. Svært mye av arbeidet som drives i OPUS ville ikke vært mulig uten voksenlederne.

16 16 Økonomiske ressurser: Økonomiske midler i OPUS kommer i hovedsak fra medlemskontingenten. I tillegg får vi frifondstøtte fra ACTA. Det kommer også noen midler fra kollekt og gaver i løpet av året. Deltakelse: I 2013 har OPUS hatt 34 betalende medlemmer. Det faktiske medlemstallet har vært noe høyere, og vi har vært omtrent mellom 30 og 40 medlemmer på øvelsene. Målsetting(er): OPUS er et kristent miljøtilbud som hører til Den norske kirke og er åpent for alle unge i hele Oppegård fra ungdomsskolealder og oppover. Det er en klar hensikt med arbeidet i OPUS å hjelpe unge mennesker frem til en bevisst kristen tro, gi støtte til deres åndelig liv og utvikling og føre dem inn i aktiv deltakelse i menighetenes liv. Hovedaktiviteten i OPUS er korvirksomheten. Dette er middel og ikke målet for virksomheten. Andre grupper i OPUS, som OPUS Media, har andre midler, men samme mål for sin virksomhet. Lokasjon: Sofiemyr kirke Utfordringer fremover for neste år: Få orden på en stadig synkende økonomi Øke medlemsmassen Sørge for at medlemmene er stabile og ikke slutter Utvikle en kultur hvor koret i større grad styres av medlemmene Vurdere organisasjonstilknytning

17 17 Årsrapport for Barneutvalget for 2013 Kolbotn menighet Styringsorgan: Barneutvalget (BU) har delegert myndighet fra Kolbotn menighetsråd. Cecilia Sønstebø Leder, Åshild Randgaard Ny leder fra 2014 og ny i BU fra høst Børre Kleivan Menighetsrådets representant. Tone Haukalid Våge Ny i BU fra høst 2013 Birte Nordahl Sandum Prest, vikar for Anne Marit til sommeren 2013 Dag Høyem Prest med særlig ansvar for barnearbeid fra høst 2013 Margit Raustøl Barnekoordinator og sekretær Vi takker Maria Fonneløp for innsats i BU siden Vi takker Cecilia Sønstebø som går ut av BU nå ved nyttår. Takk for innsats også som leder. Hans Christian møter ikke lenger i BU, etter 10 års innsats! Inntil videre tar han fortsatt ansvar for regnskap for BU og Slora på frivillig basis. TAKK Virksomhetens oppgaver: BU har som hovedoppgave å bidra til drift og utvikling av Barne- og Familiearbeidet i Kolbotn menighet slik at barn fra dåp til konfirmasjon og familiene får tilhørighet til sin kirke, får lære om og vokse i den kristne tro. BU ønsker å bidra til at det er en sammenheng og samarbeid mellom punktuelle tiltak (Trosopplæringstiltak under ledelse av Trosopplæringsutvalget) og det kontinuerlige arbeidet i menigheten. Trosopplæringsprosjektet her i menigheten (TO) er i en mellomfase, men fra 2014 blir alle prostier tildelt midler. Vi går nå inn i noen spennende år hvor dette arbeidet skal innlemmes i menighetens planer. Sloraleirene er også underlagt Kolbotn BU Kontinuerlige arbeid= Tilbud over tid, hvor barna er registrert som medlemmer Punktuelle tiltak /Trosopplæring: Hvor hele årskullet av døpte inviteres. Baluba 1,2 3 (kan og regnes som TO tiltak) Dåpssamling (ca hver måned i Sof krk) FamilieBagos vår 2013 /MiniBagos høst 2013: Babysang: 3 kurs i året for 3-7 mnd og 7-12 mnd Sang /lek: 4-5 år MaxiBagos; kor 1.og 2. trinn (+ noen yngre) Dåpshilsener (1-3 år) Lotus, kor trinn Mini-musikal og kveldsmat for alle 3- åringer(vår) i Sofiemyr KLUBBEN 4- årsbok; 2 ganger i året Søndagsskole fra 3 år og eldre. Noen søndager: Helt førsteklasses i Sofiemyr Kids fra 6-10 / Tweens fra år Verksted etter gudstjenesten:advent og påske Sloraleire (4 helger i mai /juni) Familiegudstjenester/ familiemesser K-dag ; heldagstilbud på plandag i nov Middag Sofie annehver mandag Tårnagendag på våren i Grev. (3. og 4. trinn) Kirkekvarten for store og små. Lys våken : Overnatting for 11 åringer Start/ medliturger i gudstjenester I tillegg gis det tilbud til barnehagene (om freds og julegudstjenester + påskevandring). Dette har kateketen ansvar for.

18 18 Til skolene tilbyr vi kirkebesøk med tema ut fra kunnskapsløftet for 2., 4.og 6. trinn. Kort oppsummering 2013 Viser til fjorårets årsmelding for prioriterte oppgaver i Vi kan konstatere at : - For BU er det gledelig at Margit har fått 100% stilling og at BU har anledning til å være med og finansiere deler av prosentøkningen. - Dette året har en også fokusert på innbetaling av medlemsavgift og søknad om støtte. Det krever mye oppfølging og administrasjon. - Det er også i år en økning i antall registrerte medlemmer. - Sammen med vikarprest Birte ble det gjort et grundig arbeid med å strukturere familiemessens form og innhold for planlegging - og gjennomføringsfasen. Margit har fått mer ansvar for oppfølging av disse «prosjektene». - To nyopprettede grupper fikk oppstartsstøtte: Tweens og KLUBBEN. - Vi er stolte av Lotus, som denne høsten ga ut sin 3. Cd! - Det er gjort gode organisatoriske grep for gjennomføring av Middag Sofie. - Det er gjennomført kurs for frivillige i barnesang. - Nye vikarer kunne gitt ny uro i barnearbeidet, men vi er glad for at Dag Høyem har gått inn i dette arbeidet for å ivareta kontinuitet. - Bu etterlyste satsing på givertjenesten. Dette ble godt ivaretatt i Les givertjenestens rapport Personalressurser: Vi er helt avhengig av frivillige medarbeidere. BU vil benytte anledningen til å takke ALLE som på sin måte bidrar i praktisk arbeid, ledelse av aktiviteter, i forbønn og økonomisk gjennom givertjenesten. Ditt bidrag er med på å gjøre dette store arbeidet mulig og inspirerer oss ansatte. I 2013 har vi i det kontinuerlige arbeidet hatt mer enn 75 faste frivillige ressurser(inkludert middagskokker) For å synliggjøre dimensjonene så er det på Sloraleirene opp mot 200 ressurser engasjert de 4 helgene leirene pågår.(som ledere, på kjøkken eller nattevakt) Høsten 2013 har vi hatt en person fra NAV på arbeidstrening. I tillegg sa vi ja til 5 elever fra kristelig gymnasium(kg) om praksis i 15 timer. Disse er ansatt i barnearbeidet med lønn fra Kolbotn menighet og Trosopplæringen: Barnekoordinator / menighetspedagog: Margit Raustøl, 100 % stilling fra % fra givertjenesten 5 % fra Sloraregnskapet 5% dekker barneutvalget (BU) 30 % Trosopplæring Menighetsmusiker Katrine Flaa (77,5 % stilling) Vært i noe morspermisjon dette året. Vikar Jon Lindtveit (50% vikar frem til sommer 2013) 37,5 % lønn givertjenesten 20 % Trosopplæring 20 % Fellesrådet (vikar for deler av Katrines stilling ) Økonomiske ressurser: Som vist over har menigheten forpliktelser overfor de ansatte gjennom givertjenesten. (Se egen rapport fra Givertjenesteutvalget) BU har inntekter fra medlemskontingenter, fra arrangement og K-stud (kristelig studieorganisasjon)

19 19 Vi mottar også frifondmidler med utgangspunkt i antall betalende/registrerte medlemmer i Søndagsskolen Norge og Norges KFUK-KFUM. To grupper mottok etableringsstøtte utbetalt i 2013 (Klubben og Tweens) Vi er også takknemlige for kommunens støtte til BU. Henviser til regnskap for BU og Slora. Deltagelse: For det kontinuerlige arbeidet har vi 249 barn som betalende medlemmer (gjelder Balubagruppene, Familie/MinBagos, MaxiBagos, Lotus, KLUBBEN, Søndagsskolen og Tweens (nytt tiltak) ) + 75 babyer på babysang (punktuelt tiltak, hvor flere har gått to kurs) Middag Sofie og Kirkekvarten er suksessfaktorer. På Sloraleirene var det også i år venteliste. På de punktuelle tiltakene for barn er det fremmøte fra 5-40 % av de inviterte døpte i årskullet. Deltagelse her gir et møte med folkekirken, og bidrar til flere deltagere i det kontinuerlige arbeidet. Se vedlegg for flere detaljer for de ulike tiltak, og rapporten for Trosopplæringen Prioriterte oppgaver og utfordringer for BU: Opprettholde tilbud og kvalitet. Bidra inn i fremtidig helhetlig tenkning omkring organisering og struktur for punktuelt og kontinuerlig arbeid fra 0-18 år. Inspirere og motivere de frivillige. Elektronisk kommunikasjon: BU ønsker å vurdere/ utvikle egen link til barnearbeidet sammen med annen form for kommunikasjon. Finne en god praktisk løsning for samkjøring av regnskap med menighetsrådets økonomi. Sørge for å vedlikeholde frivillighetsinnsatsen og engasjementet, og øke den i takt med behovet. Fokusere på innbetaling av medlemsavgift og søknad om støtte. Sofiemyr, februar 2014 Sign. Leder Åshild Randgaard Barnekoordinator Margit Raustøl Vedlegg Flere detaljer omkring DET KONTINUERLIGE ARBEIDET Middag Sofie. Vi beregner mat til godt over 100 personer hver gang. Tiltaket er intenst og hyggelig i en travel hverdag. Ny organisering av lokalene i høst gir mer ro og plass. Takk til alle nye og gamle kokker dette året - 25 i alt! KIRKEKVARTEN (oppstart høst 2006) Vi samler omkring barn og voksne i kirkerommet. En enkel liturgi med trosbekjennelse, formidling av en bibelfortelling, Herrens bønn, velsignelsen og mulighet for lystenning er fast ramme. Baluba er for barn fra 1-3 år i følge med voksne. Vi har to ulike grupper som benytter grupperom 5 og peisestuen. 68 barn har deltatt, noe som er en god økning fra 2012.Vårsemesteret avsluttes med en mini-musikal og kveldsmat, hvor alle døpte 3-åringer på Kolbotn også inviteres.

20 20 Ansvar for Baluba ved årets slutt: Marianne Mols, Elise Lindtveit. Ellen Evensen, Ingrid Kjærnes, Ida Marie Holen og Turid Bondevik Takk for trofast innsats til Miriam Gilsvik, Grete Einstabland, Maria Fonneløp og Marte Eriksen Familie/MiniBagos (4-5 år) og MaxiBagos (1. og 2. trinn) For å kunne opprettholde tilbudet til 4 og 5 åringer har vi i høst betalt Tuva Weideborg Hongve med noen av vikarmidlene for Katrine For MiniBagos inneholder programmet musikkopplevelser gjennom sang og lek og bruk av rytmeinstrumenter. MaxiBagos er for barn som har mer lyst til å synge i kor. 70 betalende medlemmer i disse to gruppene til sammen. For begge gruppene har det vært skifte av ledere. Ansvar fra høsten er Eilen Shertoli Berge (ny) Karianne Beisland Jarvis (ny), Håkon Einstabland (lekeonkel), Marius Nilsen (piano MaxiBagos) og Trond Kjelsås( piano)på MiniBagos. Takk for innsats med FamilieBagos til Hedda og Johan Høgåsen Hallesby, og til Unn Walby på MiniBagos denne høsten. Jon Lindtveit ledet Maxi vårhalvåret. KLUBBEN Her er det klubb med ulike aktiviteter for barn fra klasse. Håvard Grønli har tatt ansvar dette året. Tilholdssted i Ambassaden eller ute. Det har foreløpig blitt en klubb i hovedsak for gutter. KLUBBEN er meldt inn i Norges KFUM-KFUK Reidar Kristiansen har bidratt med etablering og drift frem til sommeren Fra høsten 2014 trengs nye ledere for å opprettholde tilbudet. LOTUS Lotus barnegospel står for "Lille Oppegårds Tøffeste Unger Synger". Vi har øvelser hver mandag fra og har hatt 59 betalende medlemmer i 2013, fordelt fra 3-9. trinn. Våren og høsten 2013 spilte Lotus inn sin 3. cd, "Praise Him". Opptakene ble gjort i Sofiemyr kirke og i Leif Bråten sitt studio på Haugetun folkehøyskole i Østfold. Den 16. november hadde vi Releasekonsert med en fullsatt Sofiemyr kirke. Koret har også bidratt på en cdinnspilling for Iko, Kirkelig pedagogisk senter.cd'n heter "En ring av gull" og er rettet mot småbarnssang. Vi bidrar både med kor og solister. Koret har deltatt på 4 gudstjenester, i tillegg til "Syng Påske", Kolbotn torg under Eventyrfestivalen, "Vi synger julen inn", Julekonsert i Kolben og julaften! Vi har hatt to korturer, en til Liseberg og den gamle sjømannskirken i Gøteborg i mai og en til Barnegospelfestivalen i Kragerø i oktober. Lotus leverer eget regnskap. Ledere i 2013 har vært: Vilde Kvavik, Sten Frøyshov, Christine Oord, Tone Borgen Landerud, Cathrine Hansrud (bønnevandring), Anne K. Skolt (kasserer) og Katrine J. Flaa. Koret har fra januar 2014 fått med en ny leder, Kristine Thime, men vil utover våren trenge flere voksne, både til musikale og administrative oppgaver. Gudstjenester I vikarperioden bidro Birte prest til en vitalisering og formalisering av innhold og struktur i både planleggingsdokument og for gjennomføring av familiemesser / familiegudstjenester.takk til alle medvirkende og ikke minst til alle som er tilstede slik at vi kan feire gudstjenester sammen. Verksteder: Det er gode tradisjoner i å arrangere påske og adventsverksted i forlengelse av gudstjenesten, hvor mange frivillige bidrar til en trivelig dag for barn og foreldre.

Årsmøte søndag 28. april 2013

Årsmøte søndag 28. april 2013 2012 Årsmøte søndag 28. april 2013 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2012 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 28. april 2013 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmøte søndag 15. april 2012

Årsmøte søndag 15. april 2012 2011 Årsmøte søndag 15. april 2012 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2011 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 15. april 2012 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

ÅRSOPPGAVE 2014 GREVERUD MENIGHET

ÅRSOPPGAVE 2014 GREVERUD MENIGHET ÅRSOPPGAVE 2014 GREVERUD MENIGHET 1 Innholdsfortegnelse Menighetsrådets årsrapport... 3 Utvalgsstruktur for barne- og ungdomsarbeidet... 3 Årsrapport for barnearbeidet 2014... 6 Trosopplæringsprosjektet

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Årsmøte søndag 25. april 2010

Årsmøte søndag 25. april 2010 2009 Årsmøte søndag 25. april 2010 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2009 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 26. april 2009 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2012

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2012 KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring side

Detaljer

Årsmelding for. Oppegård Menighetsråd

Årsmelding for. Oppegård Menighetsråd Årsmelding for Oppegård Menighetsråd 2011 Menighetsrådet har i 2011 hatt følgende sammensetning: Fra 1. januar til 31. oktober: Leder Gry Marianne Løkkevik Nestleder Liv Røhnebæk Bjergene Styremedlemmer

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 04-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 04-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 20.05.14 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 04-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide.

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 23.10.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 23.10.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen,

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Anne Janet Rygh Bjørneli, Robert Van Den Hooven, Christa Van Den Hooven,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer