Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke"

Transkript

1 Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Årsmelding

2 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland ble godkjent i kongelig resolusjon 11. januar Korsmotivet er inspirert av steinkorset som ble reist til minne om Erling Skjalgsson fra Sola. Skjalgsson var høvdingen som falt i slaget mot Olav Haraldsson i Soknasundet år 1028 e.kr. 2

3 Ett år er gått siden vi lanserte den nye årsmeldingen. Både ny visuell profil og justeringene vi gjorde på det redaksjonelle innholdet har fått gode tilbakemeldinger fra leserne våre. Lettere og kjekkere å lese sa de aller fleste. Derfor gjør vi som i fjor: samme profil med ekstra plass til de gode historiene fra mennesker i fylket som på sin måte har eller har hatt et forhold til Rogaland fylkeskommune. Årsmeldingen skal vise og forklare samfunnsverdien av fylkeskommunen og tydeliggjøre vår rolle og vårt bidrag. Ingen gjør den jobben bedre enn mennesker med en historie å fortelle. Velbekomme! Innhold Rogaland fylkeskommune 4 Sammendrag 5 Vilje og tæl 8 Regional utvikling 9 Ser inn i framtiden 18 Fylkeskommunale priser 20 Kongelig rundkjøring 22 Opplæring 24 Utgitt av: Fylkesrådmannen Grafisk utforming: AL DENTE Opplag: 1500 Trykk: Spesialtrykk Redaksjonen avsluttet 22. mars 2011 Fikser tur til Italia 30 Administrative tjenester 32 Det står mennesker bak 34 Først ut med fagbrev i renhold 36 Kommunikasjonsvirksomhet 38 Rogaland kollektivtrafikk 40 Tannhelse Rogaland 42 Økonomisk resultat 44 Revisjonsberetning 54 Redaksjonen: Edme R. Fredriksen, Jan Eirik Gjerdevik (redaktør), Terese Haaland, Ingeborg Ova Hadland og Morten Larsen. Fylkestinget Organisasjonskart 56 3

4 Låneopptak, fin.trans, renter 17,4 % Salgs- og leieinnt., overf. og refusjoner 13,0 % Skatt 45,0 % Diagrammet til venstre viser fordeling av inntektene. Rammetilskudd 24,6 % Næring, miljø 0,7 % Samferdsel, veger 16,5 % Folkevalgte, sentraladm., fellesutgifter 7,8 % Tannhelse 2,8 % Diagrammet til venstre viser fordeling av utgiftene. Kultur 3,8 % Opplæring 46,3 % Invest.,fin.trans.,renter/avdrag 22,0 % Rogaland fylkeskommune Vår visjon er: Rogaland verdier, vilje og vekst. Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke. Et kunnskapssøkende og lærevillig fylke Et fylke med miljøvennlig og effektiv transport Et enda bedre Rogaland å bo i I arbeidet med mål og strategier for regional utvikling, legger vi følgende kjerneverdier til grunn: Demokrati, frihet og folkestyre Likeverd og like muligheter, solidaritet og rettferdig fordeling Mangfold og toleranse Velferd og livskvalitet Natur og kulturverdier Bærekraftig utvikling Der det finnes vilje, finnes en vei. I Rogaland fylkeskommune har vi viljen til å se mulighetene og til å utnytte dem til felles framgang. Rogaland har vokst med viljen. Vi utforsker og lærer. Holder beina på jorda, men blikket løftet. Vi tar i bruk naturens ressurser gjennom tradisjon og innovasjon. Fra sildefiske til kråkebolleoppdrett. Fra olje- og gassutvinning til fornybar energi. Transport, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap fylkeskommunen utvikler hele Rogaland gjennom sitt daglige arbeid. Vi har skoleplasser ved de videregående skolene våre og læreplasser i fylket. Målet er å gi et opplæringstilbud av høy kvalitet som er tilpasset alle mellom 16 og 21 år. Vi leverer rett kompetanse til rett tid. Vi har ansvar for at alle som bor i Rogaland har et så godt kollektivtilbud som mulig. Rogaland kollektivtrafikk FKF er et fylkeskommunalt foretak og disponerer rundt 400 busser, 10 hurtigbåter og tre ferjer. Vi investerer 350 millioner kroner på fylkesvegnettet, og bruker rundt 600 millioner kroner på kollektivtransport i Rogaland hvert år. Tannhelse Rogaland FKF er et fylkeskommunalt foretak og har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Hvert år behandler tannhelsepersonell pasienter fordelt på 43 tannklinikker i fylket. Vi deler årlig ut over 30 millioner kroner til regionale utviklingsprosjekter innen næringsliv, verdiskapning, kompetanse og sysselsetting, folkehelse og friluftsliv, idrett, naturvern og kultur. Sammen gjør vi det mulig. 4

5 Hestavad bru i Egersund. Sammendrag Regionalutvikling Regionalt utviklingsprogram (RUP) I tillegg til fylkeskommunens egne midler fikk Rogaland fylkeskommune 34,22 millioner kroner i statlige midler til regional utvikling. 24,42 millioner kroner av dette beløpet ble videreformidlet til andre virkemiddeloperatører (Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og omstillingsprosjekt på Karmøy). Rogaland fylkeskommune disponerte selv 9,8 millioner kroner av statlige midler til regional utvikling for I alt ble det tildelt 33,55 millioner kroner via RUP-programmet i 2010, fordelt på totalt 179 prosjekter. Kultur En ny plan for inkluderende samfunn er på plass, i tillegg pågår arbeidet med ny museumsplan (ABM-plan), ny regional plan for folkehelse og ny strategisk kulturplan. En av de prioriterte oppgavene i 2010 har vært deltakelse i Hele Rogaland leser eksemplarer av Einar O. Risa sin bok M. Kanne & Søn ble distribuert i hele fylket. Næringsutvikling I 2010 ble det arbeidet med 65 prosjekter under RUP: mat (matfylket Rogaland) 24 energi 10 maritime næringer 2 reiseliv 7 kulturbaserte næringer 4 nyskaping 18 Norges forskningsråd innvilget på slutten av 2010 søknad fra Rogaland om VRI 2 videreføring av Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). Samferdsel 2010 var året da fylkeskommunen ble fylkets viktigste samferdselsaktør. Ved forvaltningsreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for store deler av riksvegnettet. Det nye fylkesvegnettet utgjør 85 prosent av vegnettet i fylket, og er tilsammen km. Totalt ble det bevilget 700 millioner kroner til fylkesvegene, fordelt med 350 millioner kroner til investeringer og 350 millioner kroner til drift/vedlikehold. 118 millioner kroner er satt av til ferjedrift. Av større investeringsprosjekter som er ferdigstilt eller påbegynt i 2010 nevnes blant annet fv. 611 Nord-Talgje-Tjul, fv. 47 T-forbindelsen, fv. 44 Kollektivfelt Hillevåg-Mariero. I 2010 ble det benyttet omlag 608 millioner kroner på kollektivtransport. Regional planlegging Endringene som følge av forvaltningsreformen og ny plan- og bygningslov innebærer også styrking av regional planlegging som redskap for regionalutviklingen. Rogaland fylkeskommune har fortsatt sitt arbeid med regional planlegging på viktige samfunnsområder: Regionalplan for energi- og klima Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Forvaltningsplan for vannregion Rogaland 5

6 Kulturinstitusjoner og kulturliv Transport og kollektivtrafikk Næringslivssatsinger Tannhelse Budsjett 2010: NOK 5,6 mrd Regionalt utviklingsprogram (RUP) Friluftsliv og folkehelse Planarbeid 27 videregående skoler Regionalplan for langsiktig byutvikling Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene, Setesdal Austhei Internasjonalt arbeid Rogaland fylkeskommune utvidet i 2010 sitt nett av vennskapsfylker med Murmanskregionen i Russland og Guangdongprovinsen i Kina. Bybanekontoret Prosjektets fremdrift er i henhold til plan ved utgangen av Det fremgår at årets forbruk ble lavere enn budsjettert. Årsaken til dette er at aktiviteter som er styrt etter Planog bygningsloven (PBL) og Lov om offentlige anskaffelser tar vesentlig lengre tid enn opprinnelig forutsatt. Opplæring Den kulturelle skolesekken (DKS) Av 14 skoler som har mottatt programtilbud fra DKS i Rogaland fylkeskommune, har 13 takket ja, og de fleste skolene bestiller flere produksjoner. Tilbakemeldingene fra skolene er positive. Tilbudet er gratis. Regional kompetanseutvikling I 2010 ble Rogaland fylkeskommune styrket med ny seksjon for regional kompetanseutvikling. Seksjonen omfatter personer som faller utenfor ordinær videregående opplæring for ungdom mellom 16 og 19 år. Tiltak for lærlinger med motivasjonsvansker (TLM) I alt har 150 ungdommer vært med i TLM i I løpet av høsthalvåret 2010 oppnådde 105 unge å få lærekontrakt, mens 45 opprinnelig ble tilbudt praksisplass. Av disse 45 har 31 nå fått lærekontrakt eller arbeid. 14 ungdommer passet ikke inn i faget, gjorde feilvalg, eller viste ikke den nødvendige interesse. Den digitale skolen I 2010 gjennomførte Rogaland fylkeskommune følgende prosjekter i forbindelse med den digitale skolen: Klasseledelse og IKT, Pilotprosjektet PPBU (program for PC-bruk i undervisningen) Videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT Erfaringssamlinger/workshops for pedagogisk bruk av IKT Administrasjon Etikk Våren 2010 ble det lagt fram en statusrapport om etikkarbeidet i Rogaland fylkeskommune. Et utvidet hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) er fylkeskommunens etikkutvalg. Kompetanseutvikling I 2010 fullførte 18 medarbeidere fagbrev i renholdsoperatørfaget. 6

7 Det er opprettet en egen IKT-utdanning for lærere. Høsten 2010 var 100 lærere i gang med studiet. Inkluderende arbeidsliv Sykefraværet i fylkeskommunen var lavt også i I 2010 har 29 personer fått arbeidsutprøvingsplass i samarbeid med NAV. Helse, miljø og sikkerhet HMS-tjenesten ble i 2010 godkjent av Arbeidstilsynet som fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste etter ny forskrift. Rogaland Kollektivtrafikk FKF Buss og båt i 2010 I 2010 ble det registrert en total vekst i antall reisende på 2,8 prosent i nordfylket og 1,2 prosent i sørfylket. Det har vært en nedgang i passasjertall på hurtigbåtene i Ryfylke på 0,9 prosent siden På Byøyene og i Nord-Rogaland har kurven vært langt mer positiv. Hurtigbåtruten mellom Stavanger, Byøyene og Hommersåk har dette året hatt en solid vekst på 7,9 prosent, og Flaggruten har fraktet hele 9,4 prosent flere passasjerer på denne strekningen i år enn i fjor. Tannhelse Rogaland FKF Tannhelsen til barn og unge i Rogaland blir stadig bedre I 2010 var 81,4 prosent av de undersøkte 5-åringene uten hull i tennene. Det er en forbedring på en prosent fra Gjennomsnittlig antall tenner med karies og fyllinger for 12-åringene i Rogaland var 1,39 i Dette er en forbedring fra 2009 (1,5). Gjennomsnittlig antall tenner med karies og fyllinger for 18-åringene i Rogaland var 5,22. Det er lavere enn i Økonomi Regnskapet for 2010 er gjort opp med et overskudd på 80 millioner kroner etter avsetninger og overføring av egenkapital til investeringsregnskapet. I forhold til de vedtatte mål har Rogaland fylkeskommune levert et godt resultat: Regnskapet er gjort opp med overskudd. Det er kontroll og balanse i driften, selv om det også i 2010 er store enkeltposter som gir resultatet. Netto driftsresultat ble på 7,5 prosent av driftsinntektene, målet er på 3 prosent. Lånegjelden er på 62,2 prosent av driftsinntektene, som enn så lenge er godt innenfor teorien som er beskrevet i Kommunal Rapports serie om Økonomiskolen. 7

8 Trond Nerdal fylkesrådmann Vilje og tæl Å være fylkesrådmann er ikke det samme som å være rådmann. Men så er ikke fylkeskommune det samme som kommune heller. Det er ingen som bor i Rogaland fylkeskommune. Innbyggerne bor i kommunene. Det var kanskje den største overgangen for meg da jeg overtok som fylkesrådmann etter Liv Fredriksen i august Allikevel er alle innbyggere, indirekte eller direkte, berørt av fylkeskommunal virksomhet: de videregående skolene, lærlingene, alle de grønne Kolumbus-bussene, ferjene, båtene, tannklinikkene, fylkesvegene, alle kulturarrangementene vi støtter, alle forsknings- og innovasjonsprosjektene vi er med på. Listen er lang og imponerende. Rogaland fylkeskommune har som mål å gjøre Rogaland til et enda bedre Rogaland er et av de beste fylkene å bo og arbeide i. fylke å bo og arbeide i. Men i følge rapporter og statistikk er vi allerede ett av de beste fylkene i verdens beste land. Da sier det seg selv at vi har en utfordring. Utfordringen er å fortsatt prestere, fortsatt levere våre tjenester til stadig mer krevende rogalendinger mennesker med høye forventninger. Og slik skal det være. I 2010 kom forvaltningsreformen. Den overførte betydelige arbeidsoppgaver og ansvar fra stat til fylkeskommune. Det var stor spenning, både blant medarbeidere i fylkeskommunen og samarbeidspartnere til vår håndtering av de nye oppgavene. En ting er sikkert; Rogaland fylkeskommune har levert. Jeg er spesielt glad for og stolt over at det har utviklet seg et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen. Sammen har vi funnet løsninger løsninger bygget på dialog, og som har kommet rogalendingen til gode. Fylkeskommunen har et samfunnsoppdrag mange mener mye om hele tiden. Ofte havner vi i politisk kryssild og i sentrum av den offentlige debatt. Men den fylkesansatte står oppreist og tviholder på troen om at arbeidsdagen kan bidra til å gjøre Rogaland enda litt bedre. Mennesker med vilje har jeg respekt for og de har vi mange av. Jeg benytter anledningen til å takke samtlige kolleger for innsatsen og stoltheten dere bærer med dere på jobb hver eneste dag. Rogaland, januar 2011 Trond Nerdal fylkesrådmann 8

9 Det er dine ideer, dine evner og våkenetter. Dine tanker som kan skape nye løsninger og gi verden ny energi. Men vi gjør det mulig. I 2010 tildelte Rogaland fylkeskommune 33,55 millioner kroner via regionalt utviklingsprogram (RUP). Det ble gitt støtte til i alt 179 prosjekter i hele fylket. Regional utvikling Hovedmål Ta vare på og sikre utvikling av levedyktige lokalsamfunn i alle deler av Rogaland Innbyggerne skal få dekket sine behov for kvalitetstjenester innen samferdsel, kultur og næringsutvikling Vi skal arbeide for en framtidsrettet forvaltning av natur og miljøressurser Styrke samarbeidet med kommunene, næringslivet og partene i næringslivet. Hovedoppgaver Regional planlegging Næringsutvikling Samferdsel Kultur Fylkesplan og regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkesplan for Rogaland er det overordnede politiske styringsdokument for fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid. Planen blir fulgt opp gjennom detaljerte regionale planer og prosjekter. Arbeidet er rettet mot de prioriterte satsingsområdene som er sammenfattet i de fire K-ene: Konkurranseevne Kommunikasjon Kompetanse Kvalitet Fylkesplanen vil bli avløst av regional planstrategi som skal utarbeides innen utgangen av Regionalt utviklingsprogram (RUP) er fylkesplanens handlingsprogram, og revideres årlig. I tillegg til fylkeskommunes egne midler (RUP, FINK, Folkehelse, Strategisk kulturplan og stedsutviklingsmidler) mottok Rogaland fylkeskommune 34,22 millioner kroner i statlige midler til regional utvikling. 24,42 millioner kroner av dette beløpet ble videreformidlet til andre virkemiddeloperatører (Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og omstillingsprosjekt på Karmøy). Rogaland fylkeskommune disponerte selv 9,8 millioner kroner av statlige midler til regional utvikling for Kultur Aktivitetsnivået i kultursektoren har vært høyt i Dette blir konklusjonen enten en legger til grunn antall arrangement, besøkende på arrangement eller i kulturinstitusjoner. Vurderingen bygger også på antall søknader om støtte til arrangement eller nye prosjekter. Slike tall forteller om en kultursektor preget av både ambisjoner og forventninger. Ambisjonene er ikke minst knyttet til ønsker om å utvikle kulturarenaer og kulturaktiviteter som sikrer mangfold og et tilbud med høy kvalitet. Dette er målsetninger som ligger nedfelt i våre plandokumenter, og som er førende for våre prioriteringer. Varigheten for flere av de overordnede planene har utløpt. Det har i 2010 derfor vært viktig å starte evaluering på flere områder, og med 9

10 Terje Fatland fylkesdirektør for regionalutvikling (t.o.m. oktober 2010) Den lenge omtalte forvaltningsreformen trådte i kraft 1. januar I tillegg til ny intern giv, har den også bydd på nye utfordringer. Særlig innen samferdsel ble det merkbart. Ansvar for store deler av vegnettet ble fylkeskommunalt, og ordningen med felles vegadministrasjon (fylkeskommune og Statens vegvesen) skulle praktiseres. Det ligger i kortene at når to selvstendige bedriftskulturer skal samarbeide tett, så kreves det raushet, gjensidig respekt, åpenhet og velvilje fra begge parter har i så måte vært en god og nyttig treningsøkt i samarbeid. Ny plan og bygningslov sier at Regional planstrategi skal avløse fylkesplanen, derfor startet arbeidet med ny planstrategi i Hovedmålet er å avklare hvilket planverktøy det er behov for i kommende valgperiode. Et spennende arbeid som på mange måter vil redefinere fylkeskommunens oppdrag som regional utviklingsaktør. Innføring av EU sitt vanndirektiv tilsier at det skal utarbeides forvaltningsplaner for alle vassdrag i fylket innen Det blir en krevende og innfløkt oppgave. Arbeidet startet i 2010 og planprogrammet er utarbeidet. Nye forvaltningsoppgaver båndlegger ressurser. Noen ganger kan det bli motsatsen til det å framstå som utadrettet utviklingsaktør. Av den grunn er det viktig å finne balansen mellom forvaltning og utvikling. Balanse mellom må-oppgaver og ha lyst til-oppgaver. Den utfordringen kom brått i 2010, og vil nok også forfølge oss inn i kommende år. Hovedutfordringer Styrke relasjonen til samarbeidspartnerne spesielt kommunene og Statens vegvesen Legge til rette for lønnsomt næringsliv i fylket Styrke innsatsen ved utbygging av infrastruktur og kollektivtransport Gjennomføre vedtatte planer utgangspunkt i dette, formulere nye regionale planer. En ny plan for inkluderende samfunn er på plass. I tillegg pågår arbeidet med ny museumsplan (ABM-plan), ny regional plan for folkehelse og ny strategisk kulturplan. Gjennom planarbeidet er det forventet å oppnå en konsolidering og fornying av satsingsområder for betydelige deler av kultursektoren i fylket. Planene skal utformes gjennom brede prosesser og de forventes ferdige høsten 2011 eller våren Felles satsing Felles kultursatsing i Rogaland var et prosjekt som samtlige kultursjefer/ kulturledere stilte seg bak i februar Gjennom prosjektet, med en varighet på åtte år, var ambisjonen å føre videre aktiviteter fra Kulturbyåret 2008 som ble sett på som de mest samlende og verdifulle for kulturaktører i Rogaland. Planen innebar en betydelig satsing både på profesjonelle aktører og bredden av kulturlivet i fylket. I tillegg var ønsket at en skulle bygge videre på og styrke det internasjonale samarbeidet med flere regioner i Europa. Et betydelig flertall av kommunene vedtok å bevilge sine andeler til prosjektet. Men da de to eierkommunene Stavanger og Sandnes, trakk seg ut av arbeidet, ble prosjektet ikke mulig å gjennomføre i sin planlagte form. I utgangspunktet står Rogaland fylkeskommune fast på sitt vedtak om støtte til prosjektet. Hvilken form dette skal få, vil bli avklart i løpet av første halvår Mangfold For alle aktører i kultursektoren er det viktig med forutsigbare økonomiske rammer. I nedskjæringsperioder er det ofte institusjoner med fast statsstøtte som kommer best ut fordi Rogaland fylkeskommune og vertskapskommunene er forpliktet til å følge opp de statlige bevilgningene. Andre organisasjoner, foreninger, lag eller enkeltarrangement har ikke den samme tryggheten for tilskudd i perioder med nedskjæringer. Mange av disse representerer breddekulturen og blir opprettholdt takket være en imponerende dugnadsinnsats i store og små lokalsamfunn. For Rogaland fylkeskommune er det en viktig oppgave å bidra til å opprettholde dette mangfoldet. Ut 10

11 Bro ved Helgøy, Stavanger. fra et ønske om å øke forutsigbarheten for de store festivalene ble det i 2010 innført en ordning hvor flere av disse fikk øremerkede budsjettmidler for en treårs periode. De resterende festivalmidlene foreslås prioritert til festivaler i etableringsfasen. Barn og unge Kulturtilbud for og med barn og unge har høy prioritet. Mye av tilbudet kanaliseres gjennom Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring. Begge disse tiltakene har blitt styrket i 2010 og arbeidet går videre med å utvide kulturtilbudet for elever i den videregående skole. Fylkesmønstringen for UKM fikk i 2010 et større omfang med særlig vekt på å skape en festival med et variert tilbud av kurs og opplevelser for deltakerne. Dette tilbudet blir ytterligere styrket i 2011 når fylkesmønstringen gjennomføres i samarbeid med Vågen videregående skole i Sandnes. Spillemidler Fylkeskommunen har en viktig oppgave med å initiere søknader om spillemidler og fordele midlene i fylket. I 2010 ble det fordelt mer enn 80 millioner kroner til bygging av anlegg for organisert fysisk aktivitet eller kulturaktiviteter i Rogaland. Blant disse anleggene var det tre med status som regionale idrettsanlegg. Litteraturfylket Arbeidet på litteraturfeltet blir i hovedsak kanalisert gjennom Rogaland fylkesbibliotek. Blant de prioriterte oppgavene i 2010 har vært deltakelse i Hele Rogaland leser. I samarbeid med Stavanger bibliotek, Sølvberget, LO Rogaland og Næringsforeningen i Stavangerregionen, ble eksemplarer av Einar O. Risa sin bok M. Kanne & Søn distribuert i hele fylket. Som lesestimuleringsprosjekt var dette vellykket, og samarbeidet blir ført videre i Kulturminner Et høyt aktivitetsnivå i offentlig og privat sektor påvirker saksmengden for fag- gruppen for kulturminner betydelig. Fra flere hold har det vært et press for å øke kartleggings- og saksbehandlingskapasiteten i denne sektoren. Dette er bakgrunnen for at det nå er etablert et fast arbeidslag med feltarkeologer. Ambisjonene om å sikre et representativt utvalg av kulturminner er store både hos sentrale og lokale instanser. Dette er svært gledelig. Det var også positivt at fylkesutvalget enstemmig vedtok å kjøpe og restaurere Bergesenhuset på Vibrandsøy. En plan for framtidig bruk av dette huset vil bli lagt fram våren Rogaland fylkeskommune vil imidlertid fortsatt ha store utfordringer for å innfri forventningene og ambisjonene i kulturminnesektoren, blant annet i forbindelse med de arkeologiske utgravingene av Kongsgården på Avaldsnes som er planlagt å starte i juni Internasjonalt arbeid Fylkesrådmannens arbeid innen kulturfeltet er konsentrert om vårt eget fylke, men det siste året har det også blitt lagt ned et betydelig arbeid for å utvikle et nytt EU-prosjekt, Tool Quiz. Målet for dette er å bidra til kulturutveksling og ideer for bærekraftige kulturaktører i syv europeiske regioner. Rogaland var i den sammenheng vertskap for en større erfaringskonferanse i desember Arbeidet blir ført videre i 2011 og avsluttes med et større prosjekt i Næringsutvikling Rogaland fylkeskommune driver næringsutvikling innen satsingsområdene mat, energi, maritime næringer, reiseliv, kultur-baserte næringer og nyskaping. Forvaltningsreformen som trådte i kraft i 2010 ga nye oppgaver først og fremst innen akvakulturforvaltning og regionale forskningsfond. Satsingsområdene blir de samme i 2011, men det blir likevel spennende å se hvilke strategier og mål som blir nedfelt i den nye regionalplanen for næringsutvikling. Et viktig mål i 2011 er å avslutte arbeidet med denne planen og videreføre planarbeidet 11

12 Netto driftsutgifter samferdsel pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til fylkesveger pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til kollektivtransport pr. innbygger i kroner Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Viktige vedtak 2010 Energi og klima Regionalplan for energi og klima i Rogaland. Fylkestinget, 16. februar. Rassikring Finansieringsplaner for rassikring av rv. 13 Tysdalsvatn. Fylkestinget, juni og 19. oktober. Bedre framkommelighet Tiltak for å bedre kollektivtrafikkens framkommelighet. Fylkestinget, desember. Transportsystemet på Jæren Høring av konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet på Jæren. Fylkestinget, 20. april. Inkluderende samfunn Regionalplan for et inkluderende samfunn Fylkestinget, juni. Næringsutvikling i Rogaland Vedtatt oppstart av egen regionalplan for næring. Fylkesutvalget, 20. april. i en konkret og operativ handlingsplan for 2012 og kommende år. Fylkesrådmannens hovedaktivitet innen næringsutvikling er knyttet til prosjektaktiviteter innen satsingsområdene. Dette er prosjekter som først og fremst etableres gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP) og VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). I 2010 ble det arbeidet med 65 prosjekter under RUP. Prosjektene fordeler seg slik på satsingsområdene: mat (matfylket Rogaland) 24 energi 10 maritime næringer 2 reiseliv 7 kulturbaserte næringer 4 nyskaping 18 VRI 2 Norges forskningsråd innvilget på slutten av 2010 søknad fra Rogaland om VRI 2 videreføring av Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). I VRI 2 er lista lagt meget høyt når det gjelder aktivitet i form av kompetansemegling, konferanser og prosjekt. Et viktig mål er å få til en best mulig samordning mellom VRI og Regionalt forskningsfond Vest. Det betyr at prosjektideer som fødes i VRI-organisasjonen kan spilles inn og foredles i Regionalt forskningsfond, for i neste omgang å bidra til verdiskaping i fylket. Innen satsingsområdet energi er utvikling av fornybar energi (vind/ havvind) og bioenergi et felt som vil ha oppmerksomhet i Det samme gjelder Måltidets Hus AS og NCE Culinology innen satsingsområdet mat. I VRI arbeides det først og fremst med å koble sammen bedrifter og forskningsinstitutt med mål om å legge til rette for innovasjon og nyskaping. Mat, energi og maritime næringer er hovedsatsingene i VRI Rogaland. Virkemidlene i VRI Rogaland er kompetansemegling, dialogkonferanser, bred medvirkning og personmobilitet. Kompetansemeglerne har i 2010 hatt møter med rundt 300 bedrifter, noe som har resultert i 112 meglinger. Største enkeltprosjekt var en søknad til Forskningsrådets MAROFF-program 12

13 Petter Solberg jobbet sammen med Rogaland fylkeskommune om trafikksikkerhet i I april besøkte han Madlaleiren og traff bilinteressert ungdom. med en innvilget sum på ni millioner kroner fra Forskningsrådet. Reiseliv Reiselivskonferansen for Rogaland ble tatt opp igjen etter ett års pause. I 2010 ble konferansen arrangert på Haugalandet med 105 deltakere. Regionalt forskningsfond I samarbeid med Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner ble Regionalt forskningsfond Vest etablert i Første utlysing og tildeling av midler var våren/sommeren Bedrifter og forskningsinstitutt i Rogaland fikk tildelt tre hovedprosjekt og 14 forprosjekt var året da fylkeskommunen ble fylkets viktigste samferdselsaktør. Nordsjøkommisjonen Rogaland fylkeskommune har videreført sekretærfunksjonen for Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe for innovasjon og utdanning i 2010, samtidig som arbeidet med innspill til Nordsjøstrategi er administrativt forankret i Rogaland. Samferdsel 2010 var året da fylkeskommunen ble fylkets viktigste samferdselsaktør. I tillegg til å ha ansvaret for det meste av kollektivtrafikken ble vi dette året også fylkets største vegeier. Med gjennomføring av forvaltningsreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for en vesentlig del av riksvegnettet. Det nye fylkesvegnettet utgjør nå ca. 85 prosent av det overordnede vegnettet i fylket, og er til sammen km. Totalt ble det bevilget 700 millioner kroner til fylkesvegene, fordelt med 350 millioner kroner til investeringer og 350 millioner kroner til drift/vedlikehold. 118 millioner kroner er avsatt til ferjedrift. Av større investeringsprosjekter som er ferdigstilt eller påbegynt i 2010 nevnes blant annet fv. 611 Nord-Talgje-Tjul, fv. 47 T- forbindelsen, fv. 44 Kollektivfelt Hillevåg-Mariero. I tillegg ble det gjennomført utbedringsarbeider ved en rekke eksisterende veger. Innsatsen har i tillegg vært rettet mot drift og vedlikehold av fylkesveger, samt trafikksikkerhetstiltak. Å ta vare på og videreutvikle dette vegnettet, på en god måte for innbyggere og næringsliv i fylket, er en stor utfordring. I 2010 leverte fylkeskommunen: Buss-, hurtigbåt- og ferjeruter i hele fylket for rundt 30 millioner passasjerer Daglig skoleskyss for rundt elever Nytt vegdekke på 160 km fylkesveg Oppfølging av 750 drosje- og 3000 godstransportløyver Tilrettelagt transport for rundt brukere (TT-ordningen) Fylkesveginvesteringer for rundt 1,2 milliarder kroner Drift/vedlikehold av fylkesvegnettet I tillegg ledet Rogaland fylkeskommune areal- og transportplansamarbeidet i de ulike delene av fylket og internasjonale EU-prosjekt innenfor transport. Fylkeskommunen har også vært pådriver for og ledet arbeidet med å få på plass finansieringsløsninger for en rekke prosjekter: Videre utbedring av fylkesveg 45 mellom Gjesdal og Sirdal Rassikring av riksveg 13 langs Tysdalsvatnet og på rasfarlige deler av fylkesvegnettet Kryssutbedringer på E39 E39 Rogfast Transportsystemet på Nord-Jæren Sykkelsatsing Nytt i 2010 var sykkelprosjektet et samarbeid mellom fylkeskommunen, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Statens vegvesen og Stavanger og Sandnes kommuner. Målet er å få til flere arbeidsreiser på sykkel. Prosjektet vil kunne gi betydelig gevinst på framkommelighet, men ikke minst helsemessig gevinst friskere, triveligere og raskere er visjonen. 13

14 Netto driftsutgifter for tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet pr. innbygger 400 Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren pr. innbygger i kroner Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Transportsystem Et godt transportsystem skal legge grunnlaget for utvikling av hele fylket og opprettholde robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Fylkesplan for Rogaland legger følgende hovedstrategier til grunn for utvikling av et helhetlig og samordnet transportsystem: Intensivere og videreutvikle transportsektorens sikkerhetsog trygghetsnivå Styrke miljøvennlig transport i storbyområdene, gjennom utvikling av et høyverdig kollektivsystem Videreutvikle gang- og sykkelvegnettet i fylket Utvikle høyverdige stamveger gjennom fylket og hovedforbindelsene til disse Unngå konflikter mellom naturog kulturmiljøer og friluftsområder og transportanlegg samt redusere utslipp til luft og støyplager fra transportsektoren Sikre en tilfredsstillende tilgjengelighet i transportsystemet for alle Forbedre rammebetingelsene for overføring av godstrafikk fra veg til sjø Videreutvikle flyplassene i fylket Utvikle transportsystemet slik at det bidrar til å skape vekst i reiselivsnæringen i fylket. Kollektivtrafikk I 2010 ble det bruk 608 millioner kroner på kollektivtransport. Tilskuddet til kollektivtrafikk forvaltes gjennom en avtale med Rogaland Kollektivtrafikk FKF som har et helhetlig ansvar for å utvikle kollektivtilbudet i tråd med vedtak fattet av fylkestinget. For flere opplysninger om kollektivtrafikk, se avsnittet Rogaland Kollektivtrafikk. Transport for funksjonshemmede Funksjonshemmede som ikke kan nytte ordinær kollektivtransport kan få tilskudd til transport med drosje i en egen tilskuddsordning. Godkjenning av brukere skjer i tråd med de forutsetninger fylkestinget har fastsatt og i overkant av godkjente brukere benytter seg av ordningen. Tilskuddet pr. person varierer fra ca til i underkant av kroner i året, avhengig av funksjonsevne. Tilskuddet er størst for blinde og rullestolbrukere. Det bildet som tegner seg for Rogaland med relativt få brukere og større ytelser for prioriterte brukere, er i samsvar med de holdninger som uttrykkes i brukerorganisasjonene og fra fagmyndigheter. Tilretteleggingstiltak Nye holdeplasser og nytt buss- Sykkelprosjektet skal få flere til å sykle til jobb. Gevinsten er bedre helse og bedre framkommelighet. og båtmateriell skal være så godt tilrettelagt at de fleste kan nytte kollektivtransporttilbudene. I 2010 ble én million kroner benyttet til særlige tilretteleggingstiltak for å forbedre forholdene på eksisterende terminaler og holdeplasser. Person- og godstransport utenfor rute Gods-, turvogn-, og selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive person- og godstransport innenfor gitte rammer. Drosjeløyve/reservedrosje gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport. I Rogaland finnes det godstransportløyver, 770 turvognløyver, 722 drosjeløyver, 176 reservedrosjeløyver og 24 selskapsvognløyver. Rogaland utgjør ett løyvedistrikt og har 16 drosjesentraler. Vestlandssamarbeid Rogaland fylkeskommune samarbeider med Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal om utvikling av transportsystemet på Vestlandet. Arbeidet i 2010 har vært konsentrert om oppfølging av Transportplan for Vestlandet og utbyggingsplan for E39 Kyststamvegen mot sentrale myndigheter. 14

15 Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 382 ved Hafrsfjord. Rogaland har et vidt spenn i samferdselsutfordringer, fra storbyproblematikk med satsing på mer bærekraftig transport i form av kollektiv- og gang-/sykkeltrafikk til rassikring i distriktene. Dette vil være utfordringene også i året som kommer. Regional planlegging Kommunal planlegging I 2010 har de fleste kommunene i Rogaland arbeidet med revisjon av sine kommuneplaner. Den nye planog bygningsloven styrker kommuneplanen som verktøy for den strategiske utviklingen av kommunene, og kravene til planprogramfase og konsekvensutredning er forsterket. Fylkeskommunens rolle som veileder og regional planmyndighet er tydeliggjort i ny lov. Det er gjennomført opplærings- og veiledningstiltak rettet mot kommunene i I 2010 ble Regionalt planforum etablert som en møteplass mellom kommunene og regionalt nivå. Målet er å sikre god samhandling i planprosessene, gjøre planleggingen mer forutsigbar og å redusere konfliktnivået. Rogaland fylkeskommune har ansvaret for drift av Regionalt planforum. Regional planlegging Endringene som følge av forvaltningsreformen og ny plan- og bygningslov innebærer også styrking av regional planlegging som redskap for regionalutviklingen. Rogaland fylkeskommune har fortsatt sitt arbeid med regional planlegging på viktige samfunnsområder: Regionalplan for energi og klima inneholder mål for fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og klimagassreduksjoner, og inneholder en rekke tiltak. Vedtatt av fylkestinget. Regionalplan for landbruk planforslag ferdig utarbeidet og sendt på høring. Dette er en næringsplan for landbruket som har blitt til gjennom et bredt anlagt planarbeid der svært mange fra næringen, forskning, landbrukets organisasjoner og forvaltningen har deltatt. Fylkesmannen i Rogaland har vært utredningssekretariat for planarbeidet. Forvaltningsplan for vannregion Rogaland har kommet i gang for fullt. Planen skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, grunnvann og kystvann. Planprogrammet er sendt på høring, og etablering av de fire vannområdene pågår. Regionalplan for langsiktig byutvikling revisjonen er i sluttfasen. Arbeidet har fokus på bokvalitet, forvaltning av kjerneområder for landbruk og grøntstruktur, lokaliseringsstyring av næringsliv (særlig handel) og rekkefølge/utvikling av transportsystemet. Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei skal sikre villreinen gode livsvilkår og leveområder og fokusere på bruk og verdiskaping i heiområdene. Planen lages av de involverte fylkeskommunene: Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Planprogrammet ble vedtatt av alle fylkestingene i Forvaltningsreformen innebar også nye oppgaver innenfor fiskeforvaltning, vilt og friluftsliv. Regional planstrategi Ny plan og bygningslov legger opp til at regional planstrategi blir den nye overordnede overbyggingen av det regionale planapparatet. Dette arbeidet vil avklare hvilke regionale planoppgaver og utviklingsstrategier det er behov for, for å imøtekomme regionale utviklingstrekk og utfordringer, inkludert langsiktige utviklingsmuligheter. Regional planstrategi skal være vedtatt innen utgangen av Parallelt med dette skal kommunene utarbeide sine kommunale planstrategier. Det legges opp til dialog mellom kommunene og regionale myndigheter i forbindelse med dette. Regionalt planarbeid i 2011 Det vil bli arbeidet med følgende regionale planer i 2011: 15

16 Fylkeskommunale og statlige RUP midler Folkehelse 0,5 0,5 0,5 Næringsutvikling 6,8 6,8 6,8 Statlig RUP (kap. 551 post 60) 8,6 8,7 9,8 FINK 5,0 5,0 5,0 Strategisk kulturplan 1,0 1,0 1,0 RUP felles midler 10,0 10,0 10,0 Stedsutviklingsmidler 0,8 0,4 0,4 SUM 32,7 32,4 33,5 Tall i millioner Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren planforslag ferdigstilles i 2011 Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Forvaltningsplan for vannregion Rogaland Regionalplan for bruk og vern av Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei Regionalplan for byggeråstoff i Ryfylke Regionalplan for små vannkraftverk. Universell utforming Fylkesdelplan for universell utforming ble vedtatt av fylkestinget i Hovedmålet med planen er å løfte fram arbeidet med universell utforming i fylket. Rogaland er ett av åtte pilotfylker for universell utforming i Norge. Det er satt i gang kompetansehevende prosjekter av universell utforming på videregående skoler, høyskoler og videregående kurs for håndverkere. Nettstedet tilgjengelighet.no er lansert og har som mål å informere publikum om fysiske omgivelser og graden av universell utforming. Det er utarbeidet en handlingsplan for oppgradering av alle fylkeskommunale bygg. Satsingsområdene i pilotfylkeprosjektet er friluftsliv, reiseliv og samferdsel, og det er satt i gang flere prosjekter tilknyttet områdene. Det er valgt seks pilotkommuner i fylket som samarbeider med fylkeskommunen, fylkesmannen og ressurskommunene Time og Klepp innenfor rammen av pilotfylkets prosjektplan. Internasjonalt arbeid Rogaland fylkeskommune utvidet i 2010 sitt nett av vennskapsfylker med Murmanskregionen i Russland og Guangdongprovinsen i Kina. Fra før har Rogaland fylkeskommune vennskapsfylkeavtaler med regionen Nord-Pas de Calais i Frankrike og Arkhangelsk- og Nenetsregionene i Russland. I samarbeid med Vestlandsrådet ble det også organisert en studiereise til både Expo 2010 i Shanghai, til Ningbo og til Guangzhu, hovedstaden i Guangdongprovinsen. Rogaland fylkeskommune var i 2010 med i tre EØS-finansierte samarbeidsprosjekter med Saaremaa fylke i Estland, Kaunas fylke i Litauen og nasjonalparkene i Litauen. Fokus i disse prosjektene var både kulturvern, folkehelse og IT-utvikling. Også i 2010 hadde Rogaland fylkeskommune et aktivt engasjement i internasjonale organisasjoner for fylker og regioner. Fylkesordføreren i Rogaland er norsk styrerepresentant i CPMR, den europeiske organisasjonen for kystregioner, og flere folkevalgte er aktive i Nordsjøkommisjonen og dens faggrupper. Rogaland fylkeskommune var i 2010 vert for årskonferansen for Nordsjøkommisjonen, der også Interreg-programmet for Nordsjøen er medarrangør. Bybanekontoret Bybanekontoret er opprettet for å sikre effektiv gjennomføring av ambisjonene om å etablere et banebasert kollektivtransportsystem i Stavangerregionen, slik som Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren angir. Kontoret er et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune (50 prosent) og Stavanger (30 prosent), Sandnes (15 prosent) og Sola (5 prosent) kommuner. Bemanningen består ved utgangen av 2010 av seks personer ansatt i Rogaland fylkeskommune (hvorav fire personer tiltrådte i løpet av 2010), en person leid full tid fra Stavanger kommune, en person innleid deltid fra Sandnes kommune, og tre personer innleid i gjennomsnitt 50 prosent fra konsulentselskaper. Overordnet arbeid med å utarbeide en fullstendig Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren ble 16

17 Rogaland fylkeskommune bruker rundt en milliard kroner årlig på samferdsel. Fylkesveger - Resultat av investeringer Regnskap Budsjett Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Investeringer Aktivitet/produksjon Resultat Plantall * 2011 Fylkesveger resultat av investeringer Antall km ny fylkesveg 3,1 0,8 4,8 1,5 Antall km ny gang-/sykkelveg 0,3 0,75 1,0 5,7 Antall strekninger/punkt rassikret Andel av fylkesvegnettet tillatt for 10 tonn aksellast** 85 % 85 % Viktige transportruter 95 % 95 % Øvrige fylkesveger 49 % 45 % Antall km fylkesveg med grusdekke 47,4 39,2 38,0 37,0 Tall i hele 1000 * Fylkeskommunen overtok fra ca. 80 % av riksvegnettet ** Skiller ikke lenger mellom viktige transportruter og øvrige fylkesveger vesentlig mer omfattende og tidkrevende enn opprinnelig forutsatt og planlagt. KVUen ble ferdig behandlet administrativt og politisk på lokalt nivå i første kvartal 2010, og er til sentral behandling. Resultater fra denne behandlingen ventes annet halvår Det er besluttet i politisk styringsgruppe at arbeidet med utvikling av bybanen skal foregå som om KVUen var gitt tilslutning og blitt godkjent. Dette legges til grunn for etablering av økonomisk langtidsplan og budsjett for kommende år. Milepeler i prosjektet er: 2012: Kommunedelplaner ferdigstilt, beslutning om videreføring 2015: Beslutning om gjennomføring av utbygging, forutsetter finansiering 2018: Drift på første strekning. Prosjektets fremdrift er i henhold til plan ved utgangen av Det fremgår at årets forbruk ble lavere enn budsjettert. Henholdsvis forbruk ca. 14 millioner kroner mot budsjettert 30,1. Årsaken til dette er at aktiviteter som er styrt etter PBL og Lov om offentlige anskaffelser tar vesentlig lengre tid enn opprinnelig forutsatt. Dette har medført at visse tunge kostnader ikke er kommet med blant inneværende års aktiviteter, men er blitt skjøvet ut i tid til påfølgende perioder. 17

18 18

19 Ser inn i framtiden Jobben er å se framover helst 20 og 40 år om gangen. Daglig jobber medarbeiderne i seksjon for regional planlegging for at Rogaland er og blir et fylke som er godt å bo og leve i. Alt planarbeid handler om kart i en eller annen form. Det har satt sine spor. Ingrid Nordbø digger kart. Kart er et fantastisk verktøy. Du greier å presentere mye og kanskje komplisert informasjon på en forståelig måte. Alle kan forstå et kart. Skjønner ikke at dette er en velbevart hemmelighet, ler Ingrid som leder for regionalplanseksjonen i Rogaland fylkeskommune. Oppgaven vår er å drive samfunnsplanlegging i et regionalt perspektiv, forklarer hun. Det høres stort og vanskelig ut, men for å forenkle bildet består det i hovedsak av to områder. Byutvikling og miljø. Innenfor byutvikling handler det for eksempel om spørsmål som hvor vi skal bygge, hvor tett, overordnet transportplanlegging, hvordan skal tettsteder utvikles og hvilke kvaliteter skal områdene rundt ha. Innenfor miljøområdet er det spørsmålene knyttet til bruk og vern av områder som er det mest sentrale. Noen av de viktigste næringene i fylket vårt har sitt utspring i naturressurser. Bare tenk på jordbruk, kraft, oppdrett og olje. Da er det viktig at vi våger å tenke fremover, både for å sikre vekst og bevaring, sier Ingrid. Jobben til de 18 medarbeiderne i seksjonen er å drive frem og lage overordnede planer for samfunnsutviklingen i Rogaland. Fagkompetansen er bred og sammensatt, og spenner fra statistikere, byplanleggere til naturforvaltere. I arbeidet legges det stor vekt på kunnskap og faglighet, og det blir brukt mye tid på analyse av fakta i arbeidet for å peke ut retningen som fylket skal utvikle seg i. Kunnskap er nøkkelen til suksess, og det må alltid ligge faglighet i bunnen for de råd og retninger vi staker ut, sier Ingrid. Kunnskap flytter fjell Det finnes mange meninger om hvordan fylket bør utvikles og hvilke hensyn som bør veie tyngst. Det er Ingrid og hennes medarbeidere klar over. Det er også derfor de holder kunnskapsfanen høyt, sammen med verdier som tillit, etterrettelighet og gjennomsiktelighet. Vi må ha belegg for det vi mener og de råd vi kommer med. Det skaper tillit, og ikke minst kan det skape gode diskusjoner. Gjennom kunnskap kan folks forutinntatte posisjoner forandres. Men vi gjør ikke jobben alene, og mye av arbeidet vårt består også i å søke samarbeid. Samarbeid med kommunene i fylket slik at planprosessene blir smidige, forteller Ingrid. De har fokus på løsninger, og utviklingsarbeidet bærer ikke preg av å være spesielt byråkratisk. Snarere dynamisk, kunnskapsbasert og samarbeidsorientert. Men av og til kan jobben virke noe abstrakt og lite håndfast, selv for samfunnsplanleggerne. Det er klart. Vi ser ikke håndfaste bevis på den jobben vi utfører, men vi jobber med tema som på sikt griper inn i folks liv. Det gjør jobben meningsfull, mener Ingrid. Fremtidens Rogaland? Ser du rundt deg og legger merke til diskusjonene, både i det offentlige rom og rundt middagsbordet, så dreier det seg ofte om hvordan samfunnet vi lever i er og hvordan det bør utvikles. Ingrid greier å se for seg et Rogaland om 50 år. Håpet er at regionen har videreutviklet og styrket sin posisjon som vekstområde, og at Rogaland betyr noe i nasjonal sammenheng. Vi har lykkes med transportutfordringene, og vi er en urban og mangfoldig region. Vi har styrket byområdene på Haugalandet og Nord-Jæren og vi har vernet om viktige naturområder, spår Ingrid. 19

20 Fylkesordfører Tom Tvedt sammen med stipendvinner og BMX-talent Live Andrea Mikkelsen. Fylkeskommunale priser Lølandstipend til Maria Parr Maria Parr er barnebokforfatter fra Fiskå i Vanylven i Møre og Romsdal. Hun debuterte i 2005 med den kritikerroste barneboka Vaffelhjarte, som både ble nominert til Brageprisen og vant Nynorsk barnelitteraturpris. Hennes andre bok, Tonje Glimmerdal, kom ut i 2009, og vant Brageprisen i kategorien barne- og ungdomsbøker. I begrunnelsen for tildelingen av Løland-stipendet skriver juryen: Maria Parrs bøker foregår i et bygdeunivers med en særdeles humørfylt og uredd jente i sentrum. Det er forfriskende å følge en hovedperson, som uten frykt møter problemer og utfordringer. Maria Parr [har] på svært kort tid etablert seg som en viktig og toneangivende forfatter av barne- og ungdomslitteratur. Stipendet er på kroner. Litteraturstipend til Rune Salvesen Rune Salvesen bor i Stavanger og jobber i psykiatrien. Han debuterte med romanen Pur Morgen (2005), som fikk svært gode kritikker. Salvesen har studert journalistikk ved University of the Arts London. I 2009 kom bok nummer to: Zookose, som er en samling apokalyptiske fortellinger. Om Zookose skriver juryen: Ei eksperimentell samling med fortellinger der forfatteren prøver å skildre et framtidig samfunn i oppløsing, i et språk som ved sin fragmenterte karakter gestalter det sammenfall det skal skildre. Salvesen jobber for tiden med en lengre roman som etter planen skal ferdigstilles til våren Stipendet er på kroner. Kulturprisen til Nils Økland Nils Økland fra Haugesund har blant annet vært leder for Ole Bullakademiet i seks år, har turnert for Rikskonsertene og medvirket på flere innspillinger med jazzmusikeren Christian Wallumrød s ensemble. Økland fikk prisen for sin særegenhet som fiolinist, komponist og som brobygger mellom samtidsmusikk og folkemusikk. Prisen består av en statuett laget av John Th. Josefsen og kroner. Trafikksikkerhetsprisen 15. august 1985 ble Gunnar Salamonsen fra Bryne påkjørt av en promillekjører. Skadene var alvorlige, både for hode og kropp, og situasjonen var kritisk og ustabil. Gunnar overlevde, men alt måtte læres på nytt. I mer enn ti år har han vært med i prosjektet Ikke tøft å være død i regi av Trygg Trafikk. Dette er et tilbud til elever på 10. trinn. Hvert eneste år er det elever som får høre hans historie. Salamonsen tildeles Trafikksikkerhetsprisen 2010 for sitt omfattende engasjement, innsatsen, og den jobben han gjør sammen med Trygg Trafikk og politiet. Trafikksikkerhetsprisen er på kroner og et diplom. Miljøvernprisen Arnt Kvinnesland fra Karmøy er tildelt Miljøvernprisen for Kvinnesland får prisen for sitt store engasjement for naturen og fuglelivet på Karmøy. Gjennom nærmere 40 år har han vært en energisk drivkraft for vern av verdifull natur og kulturlandskap på Karmøy. Hans innsats har i første rekke vært rettet mot truede fuglearter og kystlynghei. Miljøvernprisen er på kroner, et diplom og en hubro i bronse. Tilgjengelighetsprisen Nærbø Idrettslag og Nye Loen får 20

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren 14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Stavangerområdet har hatt en sterk vekst gjennom lang tid. Ustrukturert vekst

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Samferdselspolitiske utfordringer i Rogaland Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Fylkeskommunen som samferdselsaktør 2 veieiere: Rogaland fylkeskommune: 2.508 km

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Hva er en regional plan?

Hva er en regional plan? Hva er en regional plan? Nytt begrep for fylkesdelplan, der Rogaland har lang erfaring i bruk av dette virkemiddelet i gjennomføring av statlig og regional politikk. eks. på fylkesdelplaner er: - langsiktig

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no Foto: Bragdøya kystlag Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten NASJONALE STYRINGSSIGNALER Nasjonal transportplan 2010-2019 Et av hovedmålene: Universelt utformet transportsystem Lov om forbud

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Universell utforming i Rogaland. Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu

Universell utforming i Rogaland. Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu Universell utforming i Rogaland Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu Regionalt perspektiv og handlingsplan for universell utforming - Sigbjørn Husø Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren?

Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren? Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren? Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik -Ein tydeleg medspelar Samferdsel i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april 1. Tilskuddsmuligheter innen kollektivtransporten 2. Strategi for universell utforming for Statens vegvesen, Region nord. Ved Randulf Kristiansen, koordinator

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900 1 Innlegg på konferansen Du skal få en dag i mårå Universell utforming erfaringer utfordringer og løsninger. 24.10.13, kl 09.40, Scandic Hotell, Vangsveien 121, Hamar Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD.

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 Lystbetont kreativ og nødvendig aktivitet Prosjekteringsmodell Voksen mann på 185 cm som

Detaljer