Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke"

Transkript

1 Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Årsmelding

2 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland ble godkjent i kongelig resolusjon 11. januar Korsmotivet er inspirert av steinkorset som ble reist til minne om Erling Skjalgsson fra Sola. Skjalgsson var høvdingen som falt i slaget mot Olav Haraldsson i Soknasundet år 1028 e.kr. 2

3 Ett år er gått siden vi lanserte den nye årsmeldingen. Både ny visuell profil og justeringene vi gjorde på det redaksjonelle innholdet har fått gode tilbakemeldinger fra leserne våre. Lettere og kjekkere å lese sa de aller fleste. Derfor gjør vi som i fjor: samme profil med ekstra plass til de gode historiene fra mennesker i fylket som på sin måte har eller har hatt et forhold til Rogaland fylkeskommune. Årsmeldingen skal vise og forklare samfunnsverdien av fylkeskommunen og tydeliggjøre vår rolle og vårt bidrag. Ingen gjør den jobben bedre enn mennesker med en historie å fortelle. Velbekomme! Innhold Rogaland fylkeskommune 4 Sammendrag 5 Vilje og tæl 8 Regional utvikling 9 Ser inn i framtiden 18 Fylkeskommunale priser 20 Kongelig rundkjøring 22 Opplæring 24 Utgitt av: Fylkesrådmannen Grafisk utforming: AL DENTE Opplag: 1500 Trykk: Spesialtrykk Redaksjonen avsluttet 22. mars 2011 Fikser tur til Italia 30 Administrative tjenester 32 Det står mennesker bak 34 Først ut med fagbrev i renhold 36 Kommunikasjonsvirksomhet 38 Rogaland kollektivtrafikk 40 Tannhelse Rogaland 42 Økonomisk resultat 44 Revisjonsberetning 54 Redaksjonen: Edme R. Fredriksen, Jan Eirik Gjerdevik (redaktør), Terese Haaland, Ingeborg Ova Hadland og Morten Larsen. Fylkestinget Organisasjonskart 56 3

4 Låneopptak, fin.trans, renter 17,4 % Salgs- og leieinnt., overf. og refusjoner 13,0 % Skatt 45,0 % Diagrammet til venstre viser fordeling av inntektene. Rammetilskudd 24,6 % Næring, miljø 0,7 % Samferdsel, veger 16,5 % Folkevalgte, sentraladm., fellesutgifter 7,8 % Tannhelse 2,8 % Diagrammet til venstre viser fordeling av utgiftene. Kultur 3,8 % Opplæring 46,3 % Invest.,fin.trans.,renter/avdrag 22,0 % Rogaland fylkeskommune Vår visjon er: Rogaland verdier, vilje og vekst. Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke. Et kunnskapssøkende og lærevillig fylke Et fylke med miljøvennlig og effektiv transport Et enda bedre Rogaland å bo i I arbeidet med mål og strategier for regional utvikling, legger vi følgende kjerneverdier til grunn: Demokrati, frihet og folkestyre Likeverd og like muligheter, solidaritet og rettferdig fordeling Mangfold og toleranse Velferd og livskvalitet Natur og kulturverdier Bærekraftig utvikling Der det finnes vilje, finnes en vei. I Rogaland fylkeskommune har vi viljen til å se mulighetene og til å utnytte dem til felles framgang. Rogaland har vokst med viljen. Vi utforsker og lærer. Holder beina på jorda, men blikket løftet. Vi tar i bruk naturens ressurser gjennom tradisjon og innovasjon. Fra sildefiske til kråkebolleoppdrett. Fra olje- og gassutvinning til fornybar energi. Transport, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap fylkeskommunen utvikler hele Rogaland gjennom sitt daglige arbeid. Vi har skoleplasser ved de videregående skolene våre og læreplasser i fylket. Målet er å gi et opplæringstilbud av høy kvalitet som er tilpasset alle mellom 16 og 21 år. Vi leverer rett kompetanse til rett tid. Vi har ansvar for at alle som bor i Rogaland har et så godt kollektivtilbud som mulig. Rogaland kollektivtrafikk FKF er et fylkeskommunalt foretak og disponerer rundt 400 busser, 10 hurtigbåter og tre ferjer. Vi investerer 350 millioner kroner på fylkesvegnettet, og bruker rundt 600 millioner kroner på kollektivtransport i Rogaland hvert år. Tannhelse Rogaland FKF er et fylkeskommunalt foretak og har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Hvert år behandler tannhelsepersonell pasienter fordelt på 43 tannklinikker i fylket. Vi deler årlig ut over 30 millioner kroner til regionale utviklingsprosjekter innen næringsliv, verdiskapning, kompetanse og sysselsetting, folkehelse og friluftsliv, idrett, naturvern og kultur. Sammen gjør vi det mulig. 4

5 Hestavad bru i Egersund. Sammendrag Regionalutvikling Regionalt utviklingsprogram (RUP) I tillegg til fylkeskommunens egne midler fikk Rogaland fylkeskommune 34,22 millioner kroner i statlige midler til regional utvikling. 24,42 millioner kroner av dette beløpet ble videreformidlet til andre virkemiddeloperatører (Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og omstillingsprosjekt på Karmøy). Rogaland fylkeskommune disponerte selv 9,8 millioner kroner av statlige midler til regional utvikling for I alt ble det tildelt 33,55 millioner kroner via RUP-programmet i 2010, fordelt på totalt 179 prosjekter. Kultur En ny plan for inkluderende samfunn er på plass, i tillegg pågår arbeidet med ny museumsplan (ABM-plan), ny regional plan for folkehelse og ny strategisk kulturplan. En av de prioriterte oppgavene i 2010 har vært deltakelse i Hele Rogaland leser eksemplarer av Einar O. Risa sin bok M. Kanne & Søn ble distribuert i hele fylket. Næringsutvikling I 2010 ble det arbeidet med 65 prosjekter under RUP: mat (matfylket Rogaland) 24 energi 10 maritime næringer 2 reiseliv 7 kulturbaserte næringer 4 nyskaping 18 Norges forskningsråd innvilget på slutten av 2010 søknad fra Rogaland om VRI 2 videreføring av Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). Samferdsel 2010 var året da fylkeskommunen ble fylkets viktigste samferdselsaktør. Ved forvaltningsreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for store deler av riksvegnettet. Det nye fylkesvegnettet utgjør 85 prosent av vegnettet i fylket, og er tilsammen km. Totalt ble det bevilget 700 millioner kroner til fylkesvegene, fordelt med 350 millioner kroner til investeringer og 350 millioner kroner til drift/vedlikehold. 118 millioner kroner er satt av til ferjedrift. Av større investeringsprosjekter som er ferdigstilt eller påbegynt i 2010 nevnes blant annet fv. 611 Nord-Talgje-Tjul, fv. 47 T-forbindelsen, fv. 44 Kollektivfelt Hillevåg-Mariero. I 2010 ble det benyttet omlag 608 millioner kroner på kollektivtransport. Regional planlegging Endringene som følge av forvaltningsreformen og ny plan- og bygningslov innebærer også styrking av regional planlegging som redskap for regionalutviklingen. Rogaland fylkeskommune har fortsatt sitt arbeid med regional planlegging på viktige samfunnsområder: Regionalplan for energi- og klima Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Forvaltningsplan for vannregion Rogaland 5

6 Kulturinstitusjoner og kulturliv Transport og kollektivtrafikk Næringslivssatsinger Tannhelse Budsjett 2010: NOK 5,6 mrd Regionalt utviklingsprogram (RUP) Friluftsliv og folkehelse Planarbeid 27 videregående skoler Regionalplan for langsiktig byutvikling Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene, Setesdal Austhei Internasjonalt arbeid Rogaland fylkeskommune utvidet i 2010 sitt nett av vennskapsfylker med Murmanskregionen i Russland og Guangdongprovinsen i Kina. Bybanekontoret Prosjektets fremdrift er i henhold til plan ved utgangen av Det fremgår at årets forbruk ble lavere enn budsjettert. Årsaken til dette er at aktiviteter som er styrt etter Planog bygningsloven (PBL) og Lov om offentlige anskaffelser tar vesentlig lengre tid enn opprinnelig forutsatt. Opplæring Den kulturelle skolesekken (DKS) Av 14 skoler som har mottatt programtilbud fra DKS i Rogaland fylkeskommune, har 13 takket ja, og de fleste skolene bestiller flere produksjoner. Tilbakemeldingene fra skolene er positive. Tilbudet er gratis. Regional kompetanseutvikling I 2010 ble Rogaland fylkeskommune styrket med ny seksjon for regional kompetanseutvikling. Seksjonen omfatter personer som faller utenfor ordinær videregående opplæring for ungdom mellom 16 og 19 år. Tiltak for lærlinger med motivasjonsvansker (TLM) I alt har 150 ungdommer vært med i TLM i I løpet av høsthalvåret 2010 oppnådde 105 unge å få lærekontrakt, mens 45 opprinnelig ble tilbudt praksisplass. Av disse 45 har 31 nå fått lærekontrakt eller arbeid. 14 ungdommer passet ikke inn i faget, gjorde feilvalg, eller viste ikke den nødvendige interesse. Den digitale skolen I 2010 gjennomførte Rogaland fylkeskommune følgende prosjekter i forbindelse med den digitale skolen: Klasseledelse og IKT, Pilotprosjektet PPBU (program for PC-bruk i undervisningen) Videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT Erfaringssamlinger/workshops for pedagogisk bruk av IKT Administrasjon Etikk Våren 2010 ble det lagt fram en statusrapport om etikkarbeidet i Rogaland fylkeskommune. Et utvidet hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) er fylkeskommunens etikkutvalg. Kompetanseutvikling I 2010 fullførte 18 medarbeidere fagbrev i renholdsoperatørfaget. 6

7 Det er opprettet en egen IKT-utdanning for lærere. Høsten 2010 var 100 lærere i gang med studiet. Inkluderende arbeidsliv Sykefraværet i fylkeskommunen var lavt også i I 2010 har 29 personer fått arbeidsutprøvingsplass i samarbeid med NAV. Helse, miljø og sikkerhet HMS-tjenesten ble i 2010 godkjent av Arbeidstilsynet som fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste etter ny forskrift. Rogaland Kollektivtrafikk FKF Buss og båt i 2010 I 2010 ble det registrert en total vekst i antall reisende på 2,8 prosent i nordfylket og 1,2 prosent i sørfylket. Det har vært en nedgang i passasjertall på hurtigbåtene i Ryfylke på 0,9 prosent siden På Byøyene og i Nord-Rogaland har kurven vært langt mer positiv. Hurtigbåtruten mellom Stavanger, Byøyene og Hommersåk har dette året hatt en solid vekst på 7,9 prosent, og Flaggruten har fraktet hele 9,4 prosent flere passasjerer på denne strekningen i år enn i fjor. Tannhelse Rogaland FKF Tannhelsen til barn og unge i Rogaland blir stadig bedre I 2010 var 81,4 prosent av de undersøkte 5-åringene uten hull i tennene. Det er en forbedring på en prosent fra Gjennomsnittlig antall tenner med karies og fyllinger for 12-åringene i Rogaland var 1,39 i Dette er en forbedring fra 2009 (1,5). Gjennomsnittlig antall tenner med karies og fyllinger for 18-åringene i Rogaland var 5,22. Det er lavere enn i Økonomi Regnskapet for 2010 er gjort opp med et overskudd på 80 millioner kroner etter avsetninger og overføring av egenkapital til investeringsregnskapet. I forhold til de vedtatte mål har Rogaland fylkeskommune levert et godt resultat: Regnskapet er gjort opp med overskudd. Det er kontroll og balanse i driften, selv om det også i 2010 er store enkeltposter som gir resultatet. Netto driftsresultat ble på 7,5 prosent av driftsinntektene, målet er på 3 prosent. Lånegjelden er på 62,2 prosent av driftsinntektene, som enn så lenge er godt innenfor teorien som er beskrevet i Kommunal Rapports serie om Økonomiskolen. 7

8 Trond Nerdal fylkesrådmann Vilje og tæl Å være fylkesrådmann er ikke det samme som å være rådmann. Men så er ikke fylkeskommune det samme som kommune heller. Det er ingen som bor i Rogaland fylkeskommune. Innbyggerne bor i kommunene. Det var kanskje den største overgangen for meg da jeg overtok som fylkesrådmann etter Liv Fredriksen i august Allikevel er alle innbyggere, indirekte eller direkte, berørt av fylkeskommunal virksomhet: de videregående skolene, lærlingene, alle de grønne Kolumbus-bussene, ferjene, båtene, tannklinikkene, fylkesvegene, alle kulturarrangementene vi støtter, alle forsknings- og innovasjonsprosjektene vi er med på. Listen er lang og imponerende. Rogaland fylkeskommune har som mål å gjøre Rogaland til et enda bedre Rogaland er et av de beste fylkene å bo og arbeide i. fylke å bo og arbeide i. Men i følge rapporter og statistikk er vi allerede ett av de beste fylkene i verdens beste land. Da sier det seg selv at vi har en utfordring. Utfordringen er å fortsatt prestere, fortsatt levere våre tjenester til stadig mer krevende rogalendinger mennesker med høye forventninger. Og slik skal det være. I 2010 kom forvaltningsreformen. Den overførte betydelige arbeidsoppgaver og ansvar fra stat til fylkeskommune. Det var stor spenning, både blant medarbeidere i fylkeskommunen og samarbeidspartnere til vår håndtering av de nye oppgavene. En ting er sikkert; Rogaland fylkeskommune har levert. Jeg er spesielt glad for og stolt over at det har utviklet seg et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen. Sammen har vi funnet løsninger løsninger bygget på dialog, og som har kommet rogalendingen til gode. Fylkeskommunen har et samfunnsoppdrag mange mener mye om hele tiden. Ofte havner vi i politisk kryssild og i sentrum av den offentlige debatt. Men den fylkesansatte står oppreist og tviholder på troen om at arbeidsdagen kan bidra til å gjøre Rogaland enda litt bedre. Mennesker med vilje har jeg respekt for og de har vi mange av. Jeg benytter anledningen til å takke samtlige kolleger for innsatsen og stoltheten dere bærer med dere på jobb hver eneste dag. Rogaland, januar 2011 Trond Nerdal fylkesrådmann 8

9 Det er dine ideer, dine evner og våkenetter. Dine tanker som kan skape nye løsninger og gi verden ny energi. Men vi gjør det mulig. I 2010 tildelte Rogaland fylkeskommune 33,55 millioner kroner via regionalt utviklingsprogram (RUP). Det ble gitt støtte til i alt 179 prosjekter i hele fylket. Regional utvikling Hovedmål Ta vare på og sikre utvikling av levedyktige lokalsamfunn i alle deler av Rogaland Innbyggerne skal få dekket sine behov for kvalitetstjenester innen samferdsel, kultur og næringsutvikling Vi skal arbeide for en framtidsrettet forvaltning av natur og miljøressurser Styrke samarbeidet med kommunene, næringslivet og partene i næringslivet. Hovedoppgaver Regional planlegging Næringsutvikling Samferdsel Kultur Fylkesplan og regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkesplan for Rogaland er det overordnede politiske styringsdokument for fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid. Planen blir fulgt opp gjennom detaljerte regionale planer og prosjekter. Arbeidet er rettet mot de prioriterte satsingsområdene som er sammenfattet i de fire K-ene: Konkurranseevne Kommunikasjon Kompetanse Kvalitet Fylkesplanen vil bli avløst av regional planstrategi som skal utarbeides innen utgangen av Regionalt utviklingsprogram (RUP) er fylkesplanens handlingsprogram, og revideres årlig. I tillegg til fylkeskommunes egne midler (RUP, FINK, Folkehelse, Strategisk kulturplan og stedsutviklingsmidler) mottok Rogaland fylkeskommune 34,22 millioner kroner i statlige midler til regional utvikling. 24,42 millioner kroner av dette beløpet ble videreformidlet til andre virkemiddeloperatører (Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og omstillingsprosjekt på Karmøy). Rogaland fylkeskommune disponerte selv 9,8 millioner kroner av statlige midler til regional utvikling for Kultur Aktivitetsnivået i kultursektoren har vært høyt i Dette blir konklusjonen enten en legger til grunn antall arrangement, besøkende på arrangement eller i kulturinstitusjoner. Vurderingen bygger også på antall søknader om støtte til arrangement eller nye prosjekter. Slike tall forteller om en kultursektor preget av både ambisjoner og forventninger. Ambisjonene er ikke minst knyttet til ønsker om å utvikle kulturarenaer og kulturaktiviteter som sikrer mangfold og et tilbud med høy kvalitet. Dette er målsetninger som ligger nedfelt i våre plandokumenter, og som er førende for våre prioriteringer. Varigheten for flere av de overordnede planene har utløpt. Det har i 2010 derfor vært viktig å starte evaluering på flere områder, og med 9

10 Terje Fatland fylkesdirektør for regionalutvikling (t.o.m. oktober 2010) Den lenge omtalte forvaltningsreformen trådte i kraft 1. januar I tillegg til ny intern giv, har den også bydd på nye utfordringer. Særlig innen samferdsel ble det merkbart. Ansvar for store deler av vegnettet ble fylkeskommunalt, og ordningen med felles vegadministrasjon (fylkeskommune og Statens vegvesen) skulle praktiseres. Det ligger i kortene at når to selvstendige bedriftskulturer skal samarbeide tett, så kreves det raushet, gjensidig respekt, åpenhet og velvilje fra begge parter har i så måte vært en god og nyttig treningsøkt i samarbeid. Ny plan og bygningslov sier at Regional planstrategi skal avløse fylkesplanen, derfor startet arbeidet med ny planstrategi i Hovedmålet er å avklare hvilket planverktøy det er behov for i kommende valgperiode. Et spennende arbeid som på mange måter vil redefinere fylkeskommunens oppdrag som regional utviklingsaktør. Innføring av EU sitt vanndirektiv tilsier at det skal utarbeides forvaltningsplaner for alle vassdrag i fylket innen Det blir en krevende og innfløkt oppgave. Arbeidet startet i 2010 og planprogrammet er utarbeidet. Nye forvaltningsoppgaver båndlegger ressurser. Noen ganger kan det bli motsatsen til det å framstå som utadrettet utviklingsaktør. Av den grunn er det viktig å finne balansen mellom forvaltning og utvikling. Balanse mellom må-oppgaver og ha lyst til-oppgaver. Den utfordringen kom brått i 2010, og vil nok også forfølge oss inn i kommende år. Hovedutfordringer Styrke relasjonen til samarbeidspartnerne spesielt kommunene og Statens vegvesen Legge til rette for lønnsomt næringsliv i fylket Styrke innsatsen ved utbygging av infrastruktur og kollektivtransport Gjennomføre vedtatte planer utgangspunkt i dette, formulere nye regionale planer. En ny plan for inkluderende samfunn er på plass. I tillegg pågår arbeidet med ny museumsplan (ABM-plan), ny regional plan for folkehelse og ny strategisk kulturplan. Gjennom planarbeidet er det forventet å oppnå en konsolidering og fornying av satsingsområder for betydelige deler av kultursektoren i fylket. Planene skal utformes gjennom brede prosesser og de forventes ferdige høsten 2011 eller våren Felles satsing Felles kultursatsing i Rogaland var et prosjekt som samtlige kultursjefer/ kulturledere stilte seg bak i februar Gjennom prosjektet, med en varighet på åtte år, var ambisjonen å føre videre aktiviteter fra Kulturbyåret 2008 som ble sett på som de mest samlende og verdifulle for kulturaktører i Rogaland. Planen innebar en betydelig satsing både på profesjonelle aktører og bredden av kulturlivet i fylket. I tillegg var ønsket at en skulle bygge videre på og styrke det internasjonale samarbeidet med flere regioner i Europa. Et betydelig flertall av kommunene vedtok å bevilge sine andeler til prosjektet. Men da de to eierkommunene Stavanger og Sandnes, trakk seg ut av arbeidet, ble prosjektet ikke mulig å gjennomføre i sin planlagte form. I utgangspunktet står Rogaland fylkeskommune fast på sitt vedtak om støtte til prosjektet. Hvilken form dette skal få, vil bli avklart i løpet av første halvår Mangfold For alle aktører i kultursektoren er det viktig med forutsigbare økonomiske rammer. I nedskjæringsperioder er det ofte institusjoner med fast statsstøtte som kommer best ut fordi Rogaland fylkeskommune og vertskapskommunene er forpliktet til å følge opp de statlige bevilgningene. Andre organisasjoner, foreninger, lag eller enkeltarrangement har ikke den samme tryggheten for tilskudd i perioder med nedskjæringer. Mange av disse representerer breddekulturen og blir opprettholdt takket være en imponerende dugnadsinnsats i store og små lokalsamfunn. For Rogaland fylkeskommune er det en viktig oppgave å bidra til å opprettholde dette mangfoldet. Ut 10

11 Bro ved Helgøy, Stavanger. fra et ønske om å øke forutsigbarheten for de store festivalene ble det i 2010 innført en ordning hvor flere av disse fikk øremerkede budsjettmidler for en treårs periode. De resterende festivalmidlene foreslås prioritert til festivaler i etableringsfasen. Barn og unge Kulturtilbud for og med barn og unge har høy prioritet. Mye av tilbudet kanaliseres gjennom Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring. Begge disse tiltakene har blitt styrket i 2010 og arbeidet går videre med å utvide kulturtilbudet for elever i den videregående skole. Fylkesmønstringen for UKM fikk i 2010 et større omfang med særlig vekt på å skape en festival med et variert tilbud av kurs og opplevelser for deltakerne. Dette tilbudet blir ytterligere styrket i 2011 når fylkesmønstringen gjennomføres i samarbeid med Vågen videregående skole i Sandnes. Spillemidler Fylkeskommunen har en viktig oppgave med å initiere søknader om spillemidler og fordele midlene i fylket. I 2010 ble det fordelt mer enn 80 millioner kroner til bygging av anlegg for organisert fysisk aktivitet eller kulturaktiviteter i Rogaland. Blant disse anleggene var det tre med status som regionale idrettsanlegg. Litteraturfylket Arbeidet på litteraturfeltet blir i hovedsak kanalisert gjennom Rogaland fylkesbibliotek. Blant de prioriterte oppgavene i 2010 har vært deltakelse i Hele Rogaland leser. I samarbeid med Stavanger bibliotek, Sølvberget, LO Rogaland og Næringsforeningen i Stavangerregionen, ble eksemplarer av Einar O. Risa sin bok M. Kanne & Søn distribuert i hele fylket. Som lesestimuleringsprosjekt var dette vellykket, og samarbeidet blir ført videre i Kulturminner Et høyt aktivitetsnivå i offentlig og privat sektor påvirker saksmengden for fag- gruppen for kulturminner betydelig. Fra flere hold har det vært et press for å øke kartleggings- og saksbehandlingskapasiteten i denne sektoren. Dette er bakgrunnen for at det nå er etablert et fast arbeidslag med feltarkeologer. Ambisjonene om å sikre et representativt utvalg av kulturminner er store både hos sentrale og lokale instanser. Dette er svært gledelig. Det var også positivt at fylkesutvalget enstemmig vedtok å kjøpe og restaurere Bergesenhuset på Vibrandsøy. En plan for framtidig bruk av dette huset vil bli lagt fram våren Rogaland fylkeskommune vil imidlertid fortsatt ha store utfordringer for å innfri forventningene og ambisjonene i kulturminnesektoren, blant annet i forbindelse med de arkeologiske utgravingene av Kongsgården på Avaldsnes som er planlagt å starte i juni Internasjonalt arbeid Fylkesrådmannens arbeid innen kulturfeltet er konsentrert om vårt eget fylke, men det siste året har det også blitt lagt ned et betydelig arbeid for å utvikle et nytt EU-prosjekt, Tool Quiz. Målet for dette er å bidra til kulturutveksling og ideer for bærekraftige kulturaktører i syv europeiske regioner. Rogaland var i den sammenheng vertskap for en større erfaringskonferanse i desember Arbeidet blir ført videre i 2011 og avsluttes med et større prosjekt i Næringsutvikling Rogaland fylkeskommune driver næringsutvikling innen satsingsområdene mat, energi, maritime næringer, reiseliv, kultur-baserte næringer og nyskaping. Forvaltningsreformen som trådte i kraft i 2010 ga nye oppgaver først og fremst innen akvakulturforvaltning og regionale forskningsfond. Satsingsområdene blir de samme i 2011, men det blir likevel spennende å se hvilke strategier og mål som blir nedfelt i den nye regionalplanen for næringsutvikling. Et viktig mål i 2011 er å avslutte arbeidet med denne planen og videreføre planarbeidet 11

12 Netto driftsutgifter samferdsel pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til fylkesveger pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til kollektivtransport pr. innbygger i kroner Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Viktige vedtak 2010 Energi og klima Regionalplan for energi og klima i Rogaland. Fylkestinget, 16. februar. Rassikring Finansieringsplaner for rassikring av rv. 13 Tysdalsvatn. Fylkestinget, juni og 19. oktober. Bedre framkommelighet Tiltak for å bedre kollektivtrafikkens framkommelighet. Fylkestinget, desember. Transportsystemet på Jæren Høring av konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet på Jæren. Fylkestinget, 20. april. Inkluderende samfunn Regionalplan for et inkluderende samfunn Fylkestinget, juni. Næringsutvikling i Rogaland Vedtatt oppstart av egen regionalplan for næring. Fylkesutvalget, 20. april. i en konkret og operativ handlingsplan for 2012 og kommende år. Fylkesrådmannens hovedaktivitet innen næringsutvikling er knyttet til prosjektaktiviteter innen satsingsområdene. Dette er prosjekter som først og fremst etableres gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP) og VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). I 2010 ble det arbeidet med 65 prosjekter under RUP. Prosjektene fordeler seg slik på satsingsområdene: mat (matfylket Rogaland) 24 energi 10 maritime næringer 2 reiseliv 7 kulturbaserte næringer 4 nyskaping 18 VRI 2 Norges forskningsråd innvilget på slutten av 2010 søknad fra Rogaland om VRI 2 videreføring av Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). I VRI 2 er lista lagt meget høyt når det gjelder aktivitet i form av kompetansemegling, konferanser og prosjekt. Et viktig mål er å få til en best mulig samordning mellom VRI og Regionalt forskningsfond Vest. Det betyr at prosjektideer som fødes i VRI-organisasjonen kan spilles inn og foredles i Regionalt forskningsfond, for i neste omgang å bidra til verdiskaping i fylket. Innen satsingsområdet energi er utvikling av fornybar energi (vind/ havvind) og bioenergi et felt som vil ha oppmerksomhet i Det samme gjelder Måltidets Hus AS og NCE Culinology innen satsingsområdet mat. I VRI arbeides det først og fremst med å koble sammen bedrifter og forskningsinstitutt med mål om å legge til rette for innovasjon og nyskaping. Mat, energi og maritime næringer er hovedsatsingene i VRI Rogaland. Virkemidlene i VRI Rogaland er kompetansemegling, dialogkonferanser, bred medvirkning og personmobilitet. Kompetansemeglerne har i 2010 hatt møter med rundt 300 bedrifter, noe som har resultert i 112 meglinger. Største enkeltprosjekt var en søknad til Forskningsrådets MAROFF-program 12

13 Petter Solberg jobbet sammen med Rogaland fylkeskommune om trafikksikkerhet i I april besøkte han Madlaleiren og traff bilinteressert ungdom. med en innvilget sum på ni millioner kroner fra Forskningsrådet. Reiseliv Reiselivskonferansen for Rogaland ble tatt opp igjen etter ett års pause. I 2010 ble konferansen arrangert på Haugalandet med 105 deltakere. Regionalt forskningsfond I samarbeid med Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner ble Regionalt forskningsfond Vest etablert i Første utlysing og tildeling av midler var våren/sommeren Bedrifter og forskningsinstitutt i Rogaland fikk tildelt tre hovedprosjekt og 14 forprosjekt var året da fylkeskommunen ble fylkets viktigste samferdselsaktør. Nordsjøkommisjonen Rogaland fylkeskommune har videreført sekretærfunksjonen for Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe for innovasjon og utdanning i 2010, samtidig som arbeidet med innspill til Nordsjøstrategi er administrativt forankret i Rogaland. Samferdsel 2010 var året da fylkeskommunen ble fylkets viktigste samferdselsaktør. I tillegg til å ha ansvaret for det meste av kollektivtrafikken ble vi dette året også fylkets største vegeier. Med gjennomføring av forvaltningsreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for en vesentlig del av riksvegnettet. Det nye fylkesvegnettet utgjør nå ca. 85 prosent av det overordnede vegnettet i fylket, og er til sammen km. Totalt ble det bevilget 700 millioner kroner til fylkesvegene, fordelt med 350 millioner kroner til investeringer og 350 millioner kroner til drift/vedlikehold. 118 millioner kroner er avsatt til ferjedrift. Av større investeringsprosjekter som er ferdigstilt eller påbegynt i 2010 nevnes blant annet fv. 611 Nord-Talgje-Tjul, fv. 47 T- forbindelsen, fv. 44 Kollektivfelt Hillevåg-Mariero. I tillegg ble det gjennomført utbedringsarbeider ved en rekke eksisterende veger. Innsatsen har i tillegg vært rettet mot drift og vedlikehold av fylkesveger, samt trafikksikkerhetstiltak. Å ta vare på og videreutvikle dette vegnettet, på en god måte for innbyggere og næringsliv i fylket, er en stor utfordring. I 2010 leverte fylkeskommunen: Buss-, hurtigbåt- og ferjeruter i hele fylket for rundt 30 millioner passasjerer Daglig skoleskyss for rundt elever Nytt vegdekke på 160 km fylkesveg Oppfølging av 750 drosje- og 3000 godstransportløyver Tilrettelagt transport for rundt brukere (TT-ordningen) Fylkesveginvesteringer for rundt 1,2 milliarder kroner Drift/vedlikehold av fylkesvegnettet I tillegg ledet Rogaland fylkeskommune areal- og transportplansamarbeidet i de ulike delene av fylket og internasjonale EU-prosjekt innenfor transport. Fylkeskommunen har også vært pådriver for og ledet arbeidet med å få på plass finansieringsløsninger for en rekke prosjekter: Videre utbedring av fylkesveg 45 mellom Gjesdal og Sirdal Rassikring av riksveg 13 langs Tysdalsvatnet og på rasfarlige deler av fylkesvegnettet Kryssutbedringer på E39 E39 Rogfast Transportsystemet på Nord-Jæren Sykkelsatsing Nytt i 2010 var sykkelprosjektet et samarbeid mellom fylkeskommunen, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Statens vegvesen og Stavanger og Sandnes kommuner. Målet er å få til flere arbeidsreiser på sykkel. Prosjektet vil kunne gi betydelig gevinst på framkommelighet, men ikke minst helsemessig gevinst friskere, triveligere og raskere er visjonen. 13

14 Netto driftsutgifter for tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet pr. innbygger 400 Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren pr. innbygger i kroner Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Transportsystem Et godt transportsystem skal legge grunnlaget for utvikling av hele fylket og opprettholde robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Fylkesplan for Rogaland legger følgende hovedstrategier til grunn for utvikling av et helhetlig og samordnet transportsystem: Intensivere og videreutvikle transportsektorens sikkerhetsog trygghetsnivå Styrke miljøvennlig transport i storbyområdene, gjennom utvikling av et høyverdig kollektivsystem Videreutvikle gang- og sykkelvegnettet i fylket Utvikle høyverdige stamveger gjennom fylket og hovedforbindelsene til disse Unngå konflikter mellom naturog kulturmiljøer og friluftsområder og transportanlegg samt redusere utslipp til luft og støyplager fra transportsektoren Sikre en tilfredsstillende tilgjengelighet i transportsystemet for alle Forbedre rammebetingelsene for overføring av godstrafikk fra veg til sjø Videreutvikle flyplassene i fylket Utvikle transportsystemet slik at det bidrar til å skape vekst i reiselivsnæringen i fylket. Kollektivtrafikk I 2010 ble det bruk 608 millioner kroner på kollektivtransport. Tilskuddet til kollektivtrafikk forvaltes gjennom en avtale med Rogaland Kollektivtrafikk FKF som har et helhetlig ansvar for å utvikle kollektivtilbudet i tråd med vedtak fattet av fylkestinget. For flere opplysninger om kollektivtrafikk, se avsnittet Rogaland Kollektivtrafikk. Transport for funksjonshemmede Funksjonshemmede som ikke kan nytte ordinær kollektivtransport kan få tilskudd til transport med drosje i en egen tilskuddsordning. Godkjenning av brukere skjer i tråd med de forutsetninger fylkestinget har fastsatt og i overkant av godkjente brukere benytter seg av ordningen. Tilskuddet pr. person varierer fra ca til i underkant av kroner i året, avhengig av funksjonsevne. Tilskuddet er størst for blinde og rullestolbrukere. Det bildet som tegner seg for Rogaland med relativt få brukere og større ytelser for prioriterte brukere, er i samsvar med de holdninger som uttrykkes i brukerorganisasjonene og fra fagmyndigheter. Tilretteleggingstiltak Nye holdeplasser og nytt buss- Sykkelprosjektet skal få flere til å sykle til jobb. Gevinsten er bedre helse og bedre framkommelighet. og båtmateriell skal være så godt tilrettelagt at de fleste kan nytte kollektivtransporttilbudene. I 2010 ble én million kroner benyttet til særlige tilretteleggingstiltak for å forbedre forholdene på eksisterende terminaler og holdeplasser. Person- og godstransport utenfor rute Gods-, turvogn-, og selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive person- og godstransport innenfor gitte rammer. Drosjeløyve/reservedrosje gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport. I Rogaland finnes det godstransportløyver, 770 turvognløyver, 722 drosjeløyver, 176 reservedrosjeløyver og 24 selskapsvognløyver. Rogaland utgjør ett løyvedistrikt og har 16 drosjesentraler. Vestlandssamarbeid Rogaland fylkeskommune samarbeider med Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal om utvikling av transportsystemet på Vestlandet. Arbeidet i 2010 har vært konsentrert om oppfølging av Transportplan for Vestlandet og utbyggingsplan for E39 Kyststamvegen mot sentrale myndigheter. 14

New Zealand - Norges motpol s.4

New Zealand - Norges motpol s.4 i utvikling Nr. 4 2004, 9. årgang New Zealand - Norges motpol s.4 Du kan snart bade i Jærvassdraget s.12 Kjetil Thorsen - Snøhetta s.52 Rogaland fylkeskommune nr. 4-04 NNHOLD Lysefjorden? Nei. Milford

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsmelding 2014. «Utsira gir energi»

Årsmelding 2014. «Utsira gir energi» 2014 «Utsira gir energi» 1 Årsmelding 2014 2 Innhold 1.0 Rådmannens kommentarer... 4 1.1 Fordeling av midler fra kommunalt næringsfond 2014... 6 1.2 Personalressursene i Utsira kommune vår viktigste ressurs...

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer