Virksomhetsplan kalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan kalender"

Transkript

1 Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage

2 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på Store Tune Gård. Spesielt velkommen til alle nye barn og deres familier, vi gleder oss til å bli kjent med dere! Rammene for året har vi allerede lagt, men innholdet i dagene skal barna selvsagt få være med å forme. Vi gleder oss til å dele hverdagsgleder og magiske øyeblikk, med hver og en av barna i Store Tune Gård familien! Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i våre pedagogiske planer og virkemidler, samtidig som den skal gi dere informasjon om hva som skjer i barnehagen dette året. Vi håper også den kan benyttes som en kalender for familien, og at den vil være til glede for store og små. Barnehagens motto: «Barna fortjener det beste», er vårt fokus på alle områder i barnehagens virksomhet. Fra planleggingen av innholdet i barne hagen, gjennom den daglige omsorgen og aktivitetene, og til de forskjellige ute- og innemiljøene. Vi ønsker å være i en kontinuerlig prosess hvor vi stadig blir bedre på alle områder til det beste for barna. Vår største ressurs er personalgruppen vår som hver dag gjør sitt ytterste for at barna på gården skal ha gode dager. Vi legger stor vekt på god bemanning, da vi tror det er avgjørende for en trygg og fin barnehagehverdag. Vi vil at hvert enkelt barn skal bli ivaretatt på sin avdeling av voksne som: Gir omsorg. Tar dem på alvor. Er imøtekommende og positive. Gir barna gode opplevelser og utviklings muligheter. Har respekt for barnas lek, og veileder barna til positive samhandlinger. Er lydhøre for hva barna ønsker. Lar barnas egne interesser og spørsmål danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. I samspill og samarbeid med barna gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Barna fortjener det beste

3 AVDELINGENE LAGÅRDEN BLÅ Tlf: Totalt 21 barn 2012: 15 barn 2013: 6 barn Personalet: Heidi Kjellmann Simensen (ped. leder) Ida Kjernsbæk (ped. fagarbeider) Gro Kristiansen (ped. medarbeider) Ole Martin Jensen (ped. medarbeider) Anna Høidahl (ped. medarbeider) LAGÅRDEN RØD Tlf: Totalt 21 barn 2010: 12 barn 2011: 10 barn Personalet: Anders Vik Minge (ped. leder) Monica Westborg (ped. fagdarbeider) Linda Grønli (ped. fagarbeider) Silje Juliussen (ped. medarbeider) LAGÅRDEN GUL Tlf: Totalt: 15 barn 2013: 5 barn 2014: 9 barn 2015: 1 barn Personalet: Pernille Bøe (ped. leder) Andrea Ekeli (pedagog) Sissel Martinsen (ped. fagarbeider) Linda Hermansen (ped. medarbeider) Thomas A. Moeskau (ped. medarb.) Mariya Pukhkalo (ped. medarbeider) GRØNN BLÅKLOKKENE Tlf: Totalt 16 barn 2013: 13 barn 2014: 3 barn Personalet: Heidi Hansen (ped. leder) Annett Bakke (pedagog) Hilde I.A Halvorsen (ped. medarb.) Susann Moen (ped. medarb.) Joylyn Haugen (ped. medarb.) Dunya Nadri (ped. medarb.) GRØNN HVITVEISENE Tlf: Totalt 9 barn 2014: 9 barn Personalet: May-Linn Høystad (pedagog) Line Teie (ped. medarbeider) Karen Abrahamsen (ped. fagarbeider) Dunya Nadri (ped. medarbeider) LÅVEN KALVENE Tlf: Totalt 19 barn 2010: 6 barn 2011: 13 barn Personalet: Anniken Pedersen (ped. leder) Lene Berg Dias (pedagog) Annlaug Thorbjørnsen (ped. fagarb.) Agata Hermansen (ped. medarb.) BRYGGERHUSET Tlf: Totalt 18 barn 2010: 18 barn Personalet: Marius Tømmerholt (ped. leder) Sølvi Guthu (ped. medarbeider) Veronica Johansen Lunde (ped. merarbeider) LÅVEN KYLLINGENE Tlf: Totalt 18 barn 2012: 10 barn 2013: 8 barn Personalet: Ida Linn Madsen (ped. leder) Hege Gundersen (ped. fagarbeider) Ina Angeland (ped. medarbeider) Nicolai Haugen (ped. medarbeider) VÅNINGSHUSET Tlf: Totalt 24 barn 2009: 7 barn 2010: 10 barn 2011: 7 barn Personalet: Line Wahlberg (pedagogisk leder) Cathrine Nygaard (pedagog) Sigrun Bislingen (ped. medarbeider) Marit Andreassen (ped. medarbeider) Lars Jakobsen (ped.medarbeider) LEDELSEN Tlf: mail: Daglig leder / eier: Bjarne Peder Lind, tlf Personalleder: Cathrine Klavestad, tlf Faglig leder: Renate Strand, tlf

4 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Barnehageloven med forskrifter og Rammeplan for barnehagen gir hovedrammen for arbeidet i barnehagen. I Barnehagelovens 1 er formål for barnehagen nedfelt: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet skal ivaretas. Barnehagen skal gi omsorg, kjærlighet og varme. Barnehagen har respekt for barndommen som en livsfase med egenverdi. Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal gi barn et oppvekstmiljø som gir utfordringer som er tilpasset barnets alder, modenhet og funksjonsnivå. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livs utfoldelse og meningsfylte opplevelser. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling. Barnehagen er en viktig arena for språklig utvikling. Barnehagens hverdag må preges av glede og humor. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Det er Barnehageloven, Rammeplanen for barnehager og barnehagens vedtekter som danner grunnlaget for vår pedagogiske virksomhet og planlegging av innholdet i Store Tune Gård barnehage. I tillegg har vi egne visjoner og mål som danner fundamentet i virksomheten vår.

5 Utvidet kristen formålsparagraf I barnehagens vedtekter 2 står det: «Barnehagen bygger på den kristne tro og de kristne grunnverdier, og den forteller barna om Jesus ut i fra Bibelens fortellinger» Vi ønsker at det kristne budskapet og verdiene skal være en naturlig del av hver dagen. Det betyr at vi lar oss prege av den samme hjertevarme og kjærlighet til alle mennesker som Jesus viste. Vi ønsker at glede, vennlighet, godhet, omtanke og omsorg skal prege de ulike samspillsituasjonene i barnehagen. En gang i uka har vi kristne samlingsstunder. Virkemidler kan for eksempel være: Sanger gjerne med bevegelse Muntlige fortellinger med visuelle hjelpemidler som dukker og flanellografer. Dramatisering Høytlesning Rollespill hvor barna selv er med. Tingvollheimen I flere år har vi samarbeidet med Tingvollheimen eldresenter. Den siste onsdagen i måneden er en gruppe barn der og synger for de eldre. Det er gode opplevelser for både store og små. Barna synes det er spennende og koselig og besøke de eldre, og for de eldre sin del, er dette månedens høydepunkt. Å la to generasjoner møtes gjennom sang, underholdning og en liten prat er meningsfullt for både unge og gamle. Å glede andre er god ting å gjøre og en god følelse og ha, vi ønsker at barna skal oppleve dette.

6 I vår barnehage er leken i sentrum Rammeplanen sier: «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom». Lek gir barna glede, venner og sammensatt kompetanse. Leken er indremotivert og altoppslukende. Gjennom leken får barna prøve ut erfaringer, bearbeide opp levelser og utvikle tanker. I leken utløses barnas naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skaper trang. Barnehagehverdagen skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser og leken vil romme mye latter, glede og humor. Gjennom leken utvikler barnet seg individuelt og sosialt. l Leken er lystbetont, fri, og med uendelige muligheter. l Leken skaper relasjoner, forståelse for andre, gir ferdigheter i konfliktløsning og glede over andres og egen kreativitet. l Gjennom leken utvikles språket, motoriske ferdigheter og evnen til å ta initiativ og samarbeide. l Leken skjer på barnets premisser og tilpasser seg den enkeltes ferdigheter og nivå. l Videre gir leken rom for bearbeidelse av inntrykk og opplevelser, og har dermed en terapeutisk side. Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære» Kari Pape Vi er opptatt av å legge til rette for god lek gjennom ytre betingelser, tidsbruk og respekt for lekens egenverdi. Personalet skal følge leken, enten deltagende eller observerende, både for å forebygge konflikter, veilede i konflikter og for å stimulere og videreutvikle leken. Personalet har en viktig oppgave med å sørge for at ingen faller utenfor leken og hjelpe alle barna inn i gode lekerelasjoner med andre. Å beherske det å forholde seg til andre på en god måte, er av stor betydning for barnets senere livsutfoldelse. Barna fortjener det beste

7 Barns medvirkning Barns medvirkning handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever at de har betydning for det som foregår. Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. Hos oss skal barna få være den de er, ikke den de tror at vi vil de skal være. Vi legger rammene for barnehagens innhold, men barnas interesser, ønsker og behov skal fylle aktivitetene. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Det er viktig at barns følelsesmessige uttrykk blir tatt på alvor. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger og etter hvert også deres verbale språk. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. I Store Tune Gård barnehage vil vi sikre barns medvirkning ved at: l Barna erfarer ansvarsfulle voksne som tar hensyn til det enkelte barnet og hele gruppen i hverdagsrutiner. Et bevisst forhold til forskjellighet i barnegruppen er en forutsetning for å kunne ivareta alle barns rett til medvirkning. l De voksne evner å få frem barnas synspunkter og har respekt for det de uttaler slik at det får konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. I tillegg til daglige samtaler med barna, skal vi benytte barnesamtaler, for å sikre at alle barn får gode mulighet til å fortelle om sine opplevelser og ønsker. l De voksne tar barnas medvirkning inn i sin planlegging, vurdering og dokumentasjon. l De voksne er bevisste på hvordan rommene i barnehagen brukes, og hvordan utstyret er plassert. Dette styrer mye av barns muligheter for medvirkning når det gjelder valg av lek. l Barna erfarer voksne som ser barna som medmennesker og har en grunnleggende holdning til barn som innebærer at man tar barns utsagn på alvor. l Barna blir møtt av tydelige og lydhøre voksne som kan motivere barn til å påvirke sin egen hverdag. l De voksne åpner opp for all den kreativitet, nyvinning, annerledeshet og de mange spennende løsninger økt medvirkning fra barn kan skape i barnehagen.

8 Smågrupper I flere år har vi i Store Tune Gård barnehage delt inn barna på avdelingen i mindre grupper. Arbeidet med smågrupper har vært veldig vellykket og svært positivt for barna. I størst mulig grad lar vi barna selv velge hvem, hva og hvor de vil leke. Og som oftest går dette veldig bra. Enkelte ganger velger voksne lekegruppene og vi har alltid barnas beste i fokus. Vi tar hensyn til barns vennskap og begynnende vennskap, men også barns behov for å være i en liten gruppe, der det er optimale muligheter for positiv utvikling. En voksen er til stede i smågruppene, enten observerende eller deltagende. Smågruppe-jobbing tar sikte på å fremme følgende beskyttende faktorer hos barnet: Styrke barnets strategier for samhandling med sine omgivelser. Styrke barnets sosiale ferdigheter. Styrke barnets problemløsningsferdigheter. Styrke barnets empati. Styrke barnets evne til å kjenne igjen egne og andres følelser. Styrke barnets trygghet i barnehagehverdagen. Styrke barnets behov for å bli sett og hørt. Styrke barnets gruppetilhørighet.

9 Omsorg, danning og læring «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» [Fra Rammeplanen] Omsorg: Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet, når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Praktisk hjelp, trøst, oppmuntring og beskyttelse fra de voksnes side forteller det enkelte barn at de voksne ser det og er oppmerksomt til stede. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Danning: I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forut setninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom gode dannings prosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Læring: Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til å legge et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Læringen foregår både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Barn lærer fra de står opp til de legger seg. Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Læringen skal være prosesser som er med på å skape mening i barns liv. [Utdrag fra Rammeplanen] Rom for spontanitet: I en barnehage er vi så heldige at vi i ganske stor grad kan ta utgangspunkt i barnas interesser og dagsform. Vi har ikke noe pensum vi skal i gjennom og ingen effektivitetsmål i forhold til «faglig» læring. Selv om vi har planlagt noe, kan vi gjøre noe annet hvis det passer bedre, og alle trenger heller ikke å være med på alt. Dette er noe av det som gjør barnehagen til et godt sted å være.

10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging: Store Tune Gård utarbeider en felles virksomhetsplan for hele barnehagens virksomhet. Vi har også felles retningslinjer som handler om hva vi ønsker at ulike hverdagsaktiviteter skal bære preg av. Dette er retningslinjer som ledergruppa har utarbeidet i fellesskap og som vi mener vil skape en god ramme rundt hverdagene i Store Tune Gård barnehage. Vi har også en felles plan som handler om progresjon innen de ulike fagområdene. Med utgangspunkt i disse overordnede planene vil hver avdeling utarbeide periodeplaner som skisserer hva og hvordan de skal jobbe i inneværende periode. Dette er arbeid som gjøres innad på avdelingene og som også bygger på hva barna viser interesse for, uttrykker og har behov av. Slik sikrer man at barna får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Dokumentasjon: Vi bruker ulike former for dokumentasjon alt etter hvem den skal gjelde for. Sammen med barna tar vi f.eks bilder av noe de har opplevd på en tur, eller vært opptatt av i barnehagen. Bildene bruker vi for å samtale om og reflektere sammen med barna om det de har opplevd i ettertid. Det er en veldig fin måte for barna å øve seg å sette ord på ting og utvikle ordforrådet sitt. Samtidig som det er en fin måte for de voksne å høre barnas tanker og refleksjoner, og sørge for at de får opplevelser som støtter deres utvikling. Til foreldrene skriver vi en månedsrapport som sendes ut i begynnelsen av hver måned. Den beskriver hva avdelingen har jobbet med den foregående måneden. Her vil det også være informasjon om hva som skjer på avdelingen den kommende måneden med bursdager, spesielle arrangementer og turdager, informasjon som det er viktig å få med seg. For personalet dokumenterer vi som et grunnlag for å sikre at barna får opplevelser og erfaringer som de både har interesse for og glede av, og som støtter deres utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Facebook: Hver avdeling har sin egen facebook-gruppe. Den er lukket og kun for foresatte/ansatte på avdelingen. Her legger vi ut bilder fra hverdagen og informasjon til dere foreldre/foresatte. Bildene skal ikke deles videre og det skal ikke tas opp saker i facebook-gruppen. Det har vi andre kanaler for. Vurdering: Vi ønsker å være i en kontinuerlig evalueringsprosess for å sikre kvaliteten i barnehagen. Det evalueres opp mot Rammeplanen for barnehagen, barnehagens overordnede planer og periodeplaner. Dette gjøres avdelingsvis og i ledergruppa i slutten av hver måned/periode. Hele tiden vil vi ha oppmerksomheten rettet mot det samspillet som er mellom menneskene som oppholder seg i barnehagen til daglig. At det er en god kvalitet på samspillet mellom barna, mellom barna og de voksne og mellom de ansatte i barnehagen er en forutsetning for trivsel og god utvikling. Vi må hele tiden fokusere på å leve opp til vårt motto: «Barna fortjener det beste».

11 Samarbeid med barnas hjem Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Vi ønsker at samarbeidet mellom Store Tune Gård barnehage og hjemmene skal bygges på gjensidig tillit og respekt. Idealet er å skape et samarbeidsforhold der personalet og hjemmet gir hverandre råd, hjelp og støtte. Dette gjøres gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter. Videre gjennomfører vi en tilfredshetsundersøkelse hver vår, der alle foreldrene anonymt kan svare på et skjema om hvor tilfredse de er med barnehagen. Vi legger vekt på at den daglige kontakten ved henting/bringing skal gi muligheter for utveksling av informasjon om barnet. Dette har betydning for at barnet skal få det best mulig, i barnehagen og hjemmet. I garderoben, der det ofte er andre til stede er det viktig at samtalene er positivt vinklet. Noen ganger kan det være behov for en samtale skjermet fra andre og da legger vi til rette for det. Vi innkaller også til foreldresamtaler. I slike samtaler kan man sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling, og diskuterer barnets hverdag i barnehagen. Dette gir personalet mulighet til å ivareta sine pedagogiske oppgaver bedre. Det innkalles til et foreldremøte på hver avdeling. På foreldremøtet informerer personalet om barnehagehverdagen og det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Det gis også en del praktisk informasjon, samt at foreldrene kan stille spørsmål. Samarbeidsutvalget i Store Tune Gård barnehage er: Malin Carita Lind: daglig leder/eiers representant. Monica Westborg: ansattes representant. Cathrine Motzfeldt: foreldrenes representant. Renate Strand og/eller Cathrine Klavestad møter som henholdsvis faglig leder/personalleder. (Vararepresentant og én foreldrekontakt fra hver avdeling velges på høstens foreldremøter)

12 Nytt barnehageår! Endelig er det klart for et nytt barnehageår Vi gleder oss til å skape gode opplevelser sammen med barna deres! Vi legger stor vekt på at barnehagen skal være et trygt og godt sted å være. Barna tilbringer mye tid i barnehagen og vi ønsker å være barnas absolutt nest beste sted å være etter hjemmet. Vi tror at et godt miljø med fokus på gode verdier danner grunnlag for et trygt sted for barna. Voksne som er til stede og etterlever vårt motto; Barna fortjener det beste, er helt avgjørende for et slikt miljø. I tillegg er det viktig at det fysiske miljøet er trygt. Derfor har vi stort fokus på sikkerhet, og har klare rutiner som personalet gjennomfører daglig for å sikre dette. I tillegg gjennomfører vi årlige kontroller av hele utelekeområdet med Lekplasskontrollen, som er autorisert for dette. Det samme gjelder for blant annet brannvern og lignende. Tilvenning Med tilvenning mener vi et målrettet arbeid mot å skape trygghet og tilhørighet for alle barna. Alle barna får sin tilvenningsperson som barnet kan knytte seg ekstra til den første tiden. Denne personen blir en trygg base som barnet kan bli kjent med resten av barnehagen ut i fra. Målet er at barna blir godt kjent med og trygg på alle barn og voksne på avdelingen. Små grupper er en viktig faktor for å lykkes med dette, og derfor starter vi tidlig med å dele barnegruppene inn i mindre grupper med sine faste voksne. Sangforslag: STORE TUNE GÅRD-SANGEN Tenk å få være på slik et sted Der du har det gøy og får venner. Vi klatrer og synger ja, kom nå bli med til barnehagen du nok kjenner. På Store Tune der har vi det gøy her er det så mye å gjøre. I gymsalen der kan vi finne på skøy der skaper vi liv og røre. Store Tune gård! Her er latter, lek og glede. Store Tune gård! Kom å bli med på vår sang. Barnehagen vår. Her tar vi vare på vår neste. Her har vi det bra ja, barn fortjener det beste! Vi har en bålhytte der kan vi gå for å synge, ha samling og mere. Det lager vi mat sammen store og små. Kom innom, her er plass til flere. I samling vi hører om Jesus Guds sønn. Han vil at vi skal være venner. Han er glad i alle og hører vår bønn og passer på alle vi kjenner. Sammen har vi blitt større enn størst, vi er på en plass der barn kommer først. På store tune der har vi det bra. Er du enig si Ja! JA!

13 august 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Planleggingsdag Oppstart nytt barnehageår. Velkommen til alle nye barn! 18 Tilvenning for nye barn 19 Tilvenning for nye barn 20 Tilvenning for nye barn 21 Tilvenning for nye barn Sangstund på Tingvollheimen

14 Gode barnegrupper For at barna skal kunne utvikle seg og lære sammen med de andre i gruppen, er det viktig at de kjenner trygghet og tilhørighet. Derfor jobber personalet nå målrettet for at det skal være et godt miljø i barnegruppene hvor vennskap utvikles og alle innlemmes i fellesskapet. Vi vil ha et inkluderende og raust miljø, med masse humor og glede. Gode og forutsigbare grenser er også viktig for at barna skal oppleve trygghet. Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltagelse i barnehagens fellesskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Alle barn er unike og har en egenverdi som vi skal ta vare på. Vi vil styrke det enkelte barns selvfølelse og hjelpe dem til aktiv deltagelse i barnehagens fellesskap. Personalet er rollemodeller og skal opptre anerkjennende og støttende overfor barna. Regle: En ring av gull en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst der ingen er minst der ingen er først der ingen er sist Vi holder fast så alle kjenner at ringen er laget av gode venner

15 september 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Bli-kjent-fest (med foreldre) kl : Gul og Grønn Oppstart Fotografering: Gul, Blå og Rød 10 Fotografering: Hviveisene, Våningshuset og Kyllingene 11 Fotografering: Blåklokkene, Kalvene og Bryggerhuset Brannvernuke Brannvernuke 15 Brannvernuke 16 Brannvernuke 17 Brannvernuke Besteforeldresuppe Blå og Rød kl Besteforeldresuppe Våningshuset og Bryggerhuset kl Besteforeldresuppe Kalvene og Kyllingene kl Sangstund på Tingvollheimen

16 FORUT Vi deltar i FORUTs barneaksjon. FORUT ønsker at barn i Norge skal forstå at det går an å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. Barneaksjonen viser fram ulikhet og fattigdom, men også likheter og muligheten vi har for å gjøre verden bedre gjennom samarbeid. Gjennom kunnskap, erfaring og egen innsats kan vi alle bidra til at verden blir et bedre sted for flere. Også i årets barneaksjon møter vi Biswas, som nå er snart fem år og Nischal på seks år. De bor med sine familier på to gårder på landsbygda utenfor Katmandu. Vi møter også igjen Puspa som er syv år og hennes storesøster. De bor på et hjem for jenter lengre ned i dalen, fordi de ikke kan bo sammen med familien sin. Vi blir kjent med barna i Nepal gjennom fortellinger, bilder, musikk og film. I begynnelsen av neste måned arrangerer vi Foreldretreff på alle mellom- og storbarnsavdelingene, med innsamling til FORUTs barneaksjon. Returadresse: FORUT-nytt, Postboks 300, 2803 Gjøvik B TIG og NYTT i FORUTs nettbutikk FNs barnekonvensjon og barns rettigheter. I forbindelse med FN dagen 24. oktober snakker vi med barna om FN s barnekonvensjon og barns rettigheter. Målet med dette er å gjøre kjent blant barna. Barna skal vite hva en rettighet er og NYHETER!barnekonvensjonen NYHETER! NYHETER! Bøff, tegneblokk, bursdagskort, blyantspissere, DVD fra Malawi, oppladbar lommelykt, racerbiler og vegarbeidsbiler i tre og sjonglerballer er nyheter på FORUTs nettbutikk. hva innebærer å ha en rettighet. Barn har mange rettigheter. De har rett Sjekk ut alle de nye varene og les det mer på forut.no til å være den de er, rett til å ha et navn og en familie, rett til å leke og rett til beskyttelse. ffer viktige inntekter fil FORUTs sjekter i Asia og Afrika. ukt i vår nettbutikk på forut.no og ekspedisjonsgebyr på kr. 69,på bestillinger over kr. 500,-. elefon

17 oktober 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte kl : Rød, Kalvene og Bryggerhuset Foreldremøte kl : Blå, Kyllingene og Vånings huset 7 Foreldremøte kl : Gul og Grønn Forutprosjekt Forutprosjekt 20 Forutprosjekt 21 Forutprosjekt 22 Forutprosjekt Forutprosjekt Forutprosjekt 27 Forutprosjekt 28 Forutprosjekt 29 Forutprosjekt Sangstund på Tingvollheimen

18 Vennskap og sosial kompetanse Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Barnehageloven 1) Rammeplanen påpeker verdien av det å delta i lek og få venner, og sier at det er grunn laget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Tidlig erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situa sjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg. I barnehagen vil barna få trening i å medvirke til positive former for samhand ling. Opplevelse av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. Barna blir skap: Bøker om venn Kars ten og Petra Malvin og Ella Rikki Bella og Gust av får en Engs telige Eddie venn gjennom samhandling utfordret til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskrimine ring og mobbing. Derfor vil vi jobbe aktivt med å støtte og fremme barnas sosiale fer digheter. Personalet er rollemodeller i dette arbeidet gjennom aktivt og tydelig skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Når vi jobber med sosial kompetanse er det spesielt fem områder vi prøver å styrke: S elvhevdelse. Handler om evnen til å hevde seg selv i samspill med andre, på en måte som oppleves positivt av andre. E mpati. Handler om evnen til innlevelse i andre menneskers følelser, og evnen til å sette seg inn i andres situasjon. P rososial atferd. Handler om positive sosiale holdninger, samt evnen og viljen til å utføre disse handlingene. F.eks hjelpe, støtte, oppmuntre, dele osv. S elvkontroll. Handler om evnen til å holde litt av seg selv tilbake i samspill med andre. Øve på å kompromisse i situasjoner som krever det, vente på tur og finne gode kon fliktløsningsstrategier. L ek, glede og humor. Handler om evnen til å komme seg over småting i hverdagen, tolke lekesignaler og la seg rive med. Spøke og ha det gøy. Sangforslag: LANG REKK VI ER EN LANG, MED VENNER E din nd, så gir du meg Jeg gir deg min hå deg sin gir g, de av ved siden Og den som st år m sy nger i kor, Og flere vi blir, so le vår jord e sy nges over he en sang som burd venner g, lang rekke med Refr.: Vi er en lan. andres hender Som holder hver eg, g, og du holder m de For jeg holder. er nn ve g rekke med vi er en lang, lan

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2016-2017 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer