Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage"

Transkript

1 Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

2 DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under 3 år) Opningstider og timetilboda våre: Bykle barnehage er open frå kl Barna skal vere i barnehagen innan kl.10.00, viss ikkje anna er avtalt. Barnehagen gjev tilbod om opphaldstid inntil 8,5 timar pr. dag. Oppseiingstida og endring av tilbod, er 1 månad (d.v.s. frå den 1. til den 1.) Viser til dei kommunale vedtektene. Feriar og fridagane våre i 2014/2015: Barnehagen startar onsdag 13.august, og er open 5 dagar i veka, bortsett frå heilagdagar, off. fridagar, jul/nyttårsafta, 5 planleggingsdagar og 2 veker i fellesferien. Barnehagen stengjer kl onsdag før Skjærtorsdag. Alle barn skal ha 4 vekers ferie i løpet av året. Det skal takast ut 3 veker samanhengande ferie i perioden Siste frist for skriftleg melding om sommarferie er Den 4.ferieveka kan foreldra kombinere med planleggingsdagane. Avdelingane våre skal ha beskjed når barnet ikkje kjem i barnehagen grunna sjukdom/ fri. Foreldrebetaling og kostpengar: Bykle kommunestyre fastset takstane for foreldrebetaling. Takstane finn ein på Takstane inkluderer kost. Juli månad er betalingsfri. Serviceerklæring og kommunale vedtekter: Det finn du på Bykle kommune si heimeside: Våre styringsreiskap er: Barnehagelova og rammeplanen Miljøretta helsevern i barnehagar og skolar m.v. Bykle kommune sin barnehagepolitiske plan og årsplan fastsett av samarbeidsutvalet

3 August 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Å vekse opp betyr å vekse inn i eit samfunn med bestemte skikkar, tradisjonar, symbol, roller og verdiar Velkommen! VIKTIGE DATOAR: Barnehagen er stengd - planleggingsdagar RØTER (av Olav Mosdøl) 13. Nytt barnehageår startar Ro treng eit bån for å feste tægan til livet. Røter treng ein ungdom for å opne blomen mot ljoset. Hurra for Elin og Therese som fyller år i august! (Olav Mosdøl) Vi feirar barna sine fødselsdagar med flaggheising, krone, samlingsstund og is! Rotfeste treng eit menneske for å bere bører i motvind. NB! Private bursdagsinvitasjonar skal ikkje delast ut i barnehagen!

4 I barnehagen jobbar: Administrasjon: Tenesteleiar: Kristin D. Hoslemo, mobil Tysdag og torsdag er kontordag i Bykle barnehage, tlf Avløysar for tenesteleiar: Ingrid S. Kostveit, telefon Lisl n tlf /mobil Stor n tlf /mobil Ingrid S. Kostveit - pedagogisk leiar 100% Marianne Orre - fagarbeidar 100% Unni Pedersen-Rise - assistent 100% Anne Holm Jonasson - pedagogisk leiar 100% Magnhild Mosdøl - fagarbeidar 80% Heidi Løyland - fagarbeidar 100% Paw So Khu Naing - lærling i 100%

5 September 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Tsjetsjenia sin nasjonaldag! HAUSTFEST VI INVITERAR FORELDRE OG SØSKEN TIL SETESDALSSUPPE OG KAKE I BARNEHAGEN Teater i Bykle Samfunnshus måndag 22.09: VIKTIGE DATOAR: 9. Foreldremøte kl Levering av melding om haustferie (skjema vert sendt på e-post) 25. Haustfest med Setesdalssuppe kl Veke 40 skulen har haustferie Hurra for Kjetil som fyller år i september! Hurra for Gunnloven! I år er det 200-årsjubileum for Grunnloven og dette skal feires i hele landet! Også i den lille byen der Pjoter, hunden Buster, bokhandler Jacobsen og fru Overrektor StrutsenFjertenBert bor. Les mer» HURRA FOR GRUNNLOVEN! I år er det 200-årsjubileum for Grunnloven og dette skal feires i hele landet! Også i den lille byen der Pjoter, hunden Buster, bokhandler Jacobsen og fru Overrektor StrutsenFjertenBert bor. Les mer»

6 FORELDRESAMARBEID I BYKLE BARNEHAGE Målet for foreldresamarbeidet: Å utvikle eit godt samarbeid mellom foreldre og personale til det beste for barnet. Dette samarbeidet skal vere prega av gjensidig respekt og likeverd. Vi vil arbeide på følgjande måte: Vi vil prøve å ha god tid til å møte foreldre når barna kjem og vert henta, slik at den daglege kontakten vert eit viktig bindeledd mellom barn, foreldre og personalet. I foreldresamtalar kan foreldre og personale snakke saman for å bli betre kjend med kvarandre og barnet, og utveksle erfaringar og nødvendig informasjon. Barnehagen kallar inn til 2 samtalar i året, men er open for fleire om foreldra ønskjer det. Foreldremøte/avdelingsforeldremøte/temamøte vert arrangert etter behov og ønskje. Invitere til haustfest, påskefrukost o.s.b. Brukarundersøking om våren Foreldrerådet (jfr. 4 i barnehagelova): Foreldrerådet består av foreldra/dei føresatte til alle barna og skal fremja deira fellesinteresser og medverke til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø. Foreldrerådet vel 2 repr. og vararepr. til samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet (jfr. 4 i barnehagelova): Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ for foreldre (2 repr.), personalet (2 repr.) og eigar (2 repr.) Samarbeidsutvalet for barnehageåret 2014/2015: * For eigar : Torfinn Haugen og Eh Ka Mwee Sein * For personalet : Anne Holm Jonasson og Carina L. Olaussen * For foreldra : Anders Glastad og Veronica Saltnes

7 Oktober 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag EPLEDAGEN «Eg har eit lite eple Som eg har fått av mor Der inne er eit frøhus der ti små frøbarn bor Epledagen FN-dagen I kvart eit rom i huset to frøbarn kvile får, der ligg dei to og drøymer om sol og lys og vår» VIKTIGE DATOAR: Veke 40 skulen har haustferie 31. Barnehagen er stengd planleggingsdag Hurra for Tirill og Tord som fyller år i oktober! Barnehagen har ei viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet

8 OVERGANG BARNEHAGE - SKULE Overgang frå barnehage til skule: Det er viktig at overgangen frå barnehagen til skulen vert så grei som mogeleg for dei som begynner på 1.trinnet. Skal vi lukkast med dette, må vi ha nokre møteplassar og nokre rutinar som stør arbeidet. Difor ønskjer vi å førebu 5-åringane på skulestart slik: besøke og av og til vere med 1.trinnet besøke og vere med på tur med SFO delta på nokre felles arrangement gjennom den kulturelle skulesekken vere med på morgonsamlingane til 1.trinnet på skulen læraren som skal ha 1.trinnet, besøker 5-åringane i barnehagen 5-åringane har tre halve skuledagar på skulen om våren, der dei møter kontaktlærar og der foreldre får noko informasjon om skulen vi arrangerer eit møte om våren for lærar/førskulelærar/ leiar SFO Ulike aktivitetar: kompisturar saman med kompisane i Fjellgardane barnehage leikarring på måndagane kl musikalsk barnehage på tysdagane kl kompissamlingar i barnehagen Kompisgruppa vår 2014/2015: Mikael Kjetil Sabina Andrea

9 November 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag EN RING AV GULL En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst og ingen er minst Der ingen er først og ingen er sist Vi holder fast så alle kjenner At ringen er smidd av GODE VENNER! søndag i advent VIKTIGE DATOAR: Det vert kalla inn til foreldresamtalar denne månaden Merkedagane våre! For dei barna som har redusert barnehagetilbod og ønskjer å delta på merkedagane, kan evt. bytte barnehagedag eller kjøpe ein ekstra dag. Gi i så fall beskjed til avdelinga. Så tenner vi ett lys i kveld Vi tenner det for GLEDE. Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. Så tenner vi ett lys i kveld, vi tenner det for GLEDE.

10 Bykle barnehage sitt innhald omsorg, leik, læring og danning Barnehagen sitt innhald skal byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik, læring og danning er sentrale omgrep. I tillegg er sosial og språkleg kompetanse, barna sin medverknad og dei sju fagområda viktige delar i barnehagen sitt læringsmiljø. DANNING I barnehagen er det samveret med barn og vaksne i leik og læring, som er føresetnaden for danninga til barnet. Danning er ein livslang prosess som mellom anna handlar om å utvikle evna til å reflektere over eigne handlingar og veremåtar. Det å setje barnet i stand til å møte livet og å sjå på seg sjølv som eit verdifullt medlem av eit større fellesskap. Det er mellom anna gjennom den daglege omsorga og korleis barnet vert møtt, som gir grunnlag for danningsprosessen. OMSORG Lytte til barna og møte dei med tid og nærleik Bruke humor og glede, vise at vi set pris på mangfaldet Ha ein fleksibel dagsrytme som møter kvart barn sitt behov Ha vaksne som er gode og klare rollemodellar Gi barna utfordringar og aktivitetar tilpassa alder og mognad Oppmuntre barna til å hjelpe og trøyste kvarandre Gi positive tilbakemeldingar Gi barna grenser og reglar tilpassa alder og mognad Bidra til ein meiningsfull oppvekst uavhengig av funksjonsnivå, bustad, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn

11 Desember 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Thailand sin nasjonaldag! Lucia-dagen søndag i advent søndag i advent Vi gratulerer Sabina og Ronja som fyller år denne månaden! Vi har felles adventsstunder i desember, der vi tenner lys, syng advent/ julesangar og opnar adventskalendar Nyårsafta 25 1.juledag 26 2.juledag VIKTIGE DATOAR: 8. Levering av melding om juleferie (skjema vert sendt på e-post) 12. Lucia 16. Nissefest 18. Bygdefest kl i Bykle samfunnhus Vi minner om at barnehagen er stengd julafta og nyttårsafta! søndag i advent Bygdefesten er eit felles arrangement med skulen og kulturskulen, der alle bidrar med ulike programinnslag. Nissefesten! Barna kjem utkledd som nissar til barnehagen. Vi et risgraut og julekaker, besøker Aldersheimen og vanlegvis så stikk nissen innom oss! Det er kompisane som kler seg i kvitt og går Luciatog. Vi kosar oss med lussekattar etterpå, og vi besøker Aldersheimen

12 LÆRING Støtte barna sin nyfiken, lære- og vitelyst Ta utgangspunkt i barna sine interesser og spørsmål Møte barna si undring på ein utfordrande måte Vere kjent med og bruke dei 7 fagområda i kvardagen LEIK Leggje til rette for leik inne og ute Gi mykje tid og rom til at barna skal leike Hjelpe barna til å bli med i leik Sjå til at leiken er god for alle SOSIAL KOMPETANSE Leggje til rette for gode kjenslemessige opplevingar Bidra til at barn vert trygge på og stolte over si eiga tilhøyrsle og får respekt for andre kulturelle verdiar og ytringar Arbeide med, støtte og fremje dei sosiale dugleikane til det enkelte barnet og barnegruppa Vere eit aktivt og tydeleg personale, som legg til rette for eit varmt og inkluderande miljø Bidra til at alle barn vert sett, og at dei vert oppmuntra til å delta i alle aktivitetar i barnehagen, uavhengig av kjønn.

13 Januar 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Myanmar sin nasjonaldag Sudan sin nasjonaldag «Eg heiter januar, og eg er svær til kar, og kjeme eg, så må du ikkje gå med nasen bar. Men gåver kan eg gi, viss du vil stå på ski, Så strør eg snø på veg og sti i bakkehell og li» VIKTIGE DATOAR: 2. Barnehagen er stengd planleggingsdag 5. Barnehagestart Vi gratulerer Kevin med fødselsdagen! Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Rammeplanen)

14 BARNA SIN MEDVERKNAD Barna skal få høve til å påverke og delta i planlegging av kvardagsaktivitetane i barnehagen Barna får støtte til å undre seg og stille spørsmål Oppmuntre barna til å gi uttrykk for tankar og meiningar, og møte anerkjenning for uttrykka sine Barna må få rom til å fordjupe seg i og utvikle sine eigne interesser God kommunikasjon mellom personalet og barna, og mellom personalet og foreldra Gi tid og rom for lytting og samtale LIKESTILLING/LIKEVERD Målsettinga med å arbeide med likestilling/likeverd i barnehagen er å bidra til at barna skal kunne oppdage, prøve ut og utvikle potensialet sitt uavhengig av kjønn. Gutar og jenter skal ha like høve til å bli sett og høyrt, og bli oppmuntra til å delta i fellesskapet i alle aktivitetane i barnehagen. Jenter og gutar skal ikkje gjerast like, men bli handsama likeverdig. VURDERING OG DOKUMENTASJON Vurdere barna si læring og opplevingar. Deira erfaringar og synspunkt skal inngå i vurderingsarbeidet. Vurdere dei vaksne sin veremåte og praksis i lys av planar for tiltak og mål. Dokumentere med bruk av bilete, tekst, samtalar, observasjonar ( Alle med ), møte og brukarundersøking Evaluere verksemda jamnleg på avdelingsmøte/personalmøte.

15 Februar 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Samefolket sin dag «Befolkninga i Noreg er prega av språkleg, kulturell og religiøst mangfald som vil vere berikande og ein styrke for fellesskapet i barnehagen» (Rammeplanen 2.6) VIKTIGE DATOAR: 9. Levering av melding om vinterferie (skjema vert sendt på e-post) 13. Fastelavnsfest Veke 9 - skulen vinterferie GUOVžA OAÐÐA («Bjørnen sover» på nordsamisk) :/: Guovža oaddá, guovža oaddá liegga biejustis. Vi ønskjer Mikael tillukke med dagen! Son ii bahá leat gal, Jos mii váruhit fal. Muhto eat mii, muhto eat mii. Luohte sutnje gal. :/:

16 DEI 7 FAGOMRÅDA I BYKLE BARNEHAGE Kvart fagområde dekker eit vidt læringsfelt, og arbeidet må tilpassast alderen og interessene til barna og gruppa. Alle skal få like høve til å møte utfordringar som svarar til det utviklingsnivået dei er på, difor har vi i Bykle barnehage valgt å tydeleggjere progresjonen på denne måten: Tal, rom og form 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Barna skal få leika med klossar i ulike former og storleikar. Barna skal få lære enkle teljesangar og regler. Bli kjend med enkle former Kunne fargar og rydde rett ting på rett plass. Pusla enkle puslespel Kjenna att bokstaven sin Kunne telje til 5 Kunne spele enkle spel med form og farge. Lik og ulik Kunne finne att ei form Kunne dekke bordet Oppskrifter med teikningar i staden for skrift Barna får erfare, utforske og leike med form, mønster, mål og ulike storleikar Spele teljespel som Uno, Stigespel etc. Kjennskap til ulike redskap og verktøy (snikkarboden) Kunne namnet på tal, former, fargar og enkle matematiske omgrep. Nytta måleband, vekter Lage eigne måleeiningar Lage mat etter enkel oppskrift. Kunne omgrep som større enn, mindre enn, meir enn, mindre enn Kompissamlingar Etikk, religion og filosofi 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Barna skal vere med å feire høgtider og andre markeringar t.d. nissefest, påskefrukost Få kjennskap til sangar og litteratur i tilknytning til desse høgtidene/markeringane Barna skal få ro til undring, samtale og forteljing Ta vare på leiker og anna utstyr i barnehagen Kunna vere med i diskusjonar / undringar over det som skjer rundt oss Ta vare på naturen og kvarandre Høyra enkle bibelhistoriar Vitje Bykle kyrkje i samband med jul Vita kva ein venn er og at vi er ulike Barna erfarer at grunnleggjande spørsmål er vesentlege, ved at det vert gjeve høve og ro til undring og tenking, samtalar og forteljingar Kunna kva dei ulike høgtidene og høgtidsdagane står for Reflektere over kva som skjer rundt oss Få høyre om andre religionar og livssyn, og respekt for desse Solidaritetsarbeid Hjelpe barna i konfliktsituasjonar til å finne konstruktive løysingar Kunna vere med i ein diskusjon om eit abstrakt spørsmål: Tenk om. Filosofere over alt frå daglege ting til dei meir abstrakte

17 Mars 2015 Barnehagedagen 10 år! Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Tema for dagen: Barnehagen sitt arbeid med natur og friluftsliv der klima og miljø vil inngå som ein naturleg del Bakteppe for temaet er Friluftslivets år som vert markert i Irland sin nasjonaldag Den kurdiske nasjonaldagen Palmesøndag VIKTIGE DATOAR: 9. Levering av melding om påskeferien (skjema vert sendt på e-post) 10. Barnehagedagen 10 år! 19. Aktivitetsdag 27. Påskefrukost Veke 14 skulen påskeferie t.o.m. tysdag 7.april PÅSKEFRUKOST Vi inviterar foreldre og søsken til frukost i barnehagen frå kl.7.30 til kl.9.00 Hjarteleg velkommen! Hurra for Andrea, Renate og Caroline som fyller år denne månaden!

18 Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Set namn på dei daglege aktivitetane Når barnet seier ete, svarar den vaksne Ja, no skal vi ete Ser i enkle biletbøker, syng mykje og nyttar rim og regler Bruker enkle dikt med rytme og rørsler Sorterer leiker, har bilete på kassane/skuffene. Nærmiljø og samfunn Utvidar barnet sin setningsoppbygging og ordforråd. Lar barnet sjå og gjere dei merksame på ordbilete av namnet sitt Kunne både for- og etternamn Bruke biletbøker og eventyr Mykje sangar, rim og regler Forvente at barna skal kunne be om mjølk, kva dei vil ha på skiva etc. Få eit positivt tilhøve til tekst og bilete, lytte og bli lest for Trene turtaking Nytte språket i konfliktløysing Føre samtalar om noko som skal skje eller nyleg har skjedd Lære ordbiletet av namnet sitt Bruke forteljingar, rim og regler utan bilete Nytte samtalebilete Jobbe med fargane Tiltala dei vaksne med namn Kunne eigne og andre sine bokstavar Ta i bruk symbol og siffer i daglege samanhengar Fortelje frå turar Planleggje ein leik Nytte enkle bøker utan bilete Syngje sangar med fleire vers Setje ord på kjensler og kva som skjer i konflikt Jobbe med preposisjonane Kunne førenamn og etternamn på dei andre barna Nytte spel som rimlotto og liknande Ta i bruk vitsar og gåter Trene lytting og turtaking Engelsksamlingar Nytte fortsetjingsbøker utan bilete, kunne rimord Barna skal kunne fortelje både i framtid og fortid Kjenne att enkle ordbilete Laga felles forteljingar og referat frå t.d turar Kjenna att bokstavar og tal Kunna samtale over ein tenkt situasjon Leike med tøyseord Ta imot kollektive beskjedar Lytte etter lydar og stavingar Skriva namnet sitt og læra fødselsdatoen sin Kompissamlingar 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Gå på turar, utforske og sjå på ting i nærmiljøet: huset mitt, familien min Delta i kvardagsaktivitetar Oppfordre til å hjelpe kvarandre Får merksemd på positive handlingar Barna opplever at det vert teke like mykje omsyn til gutar og jenter Snakka om yrke Bli kjende med spesielle merkedagar Barna blir kjende med og deltek i samfunnet gjennom opplevingar og erfaringar i nærmiljøet Barna får erfaring med, og utviklar tillit til eigen påverknad av fellesskapet i barnehagen Mobbing Utflukter i nærmiljøet Få besøk av personar som har noko å fortelje frå Bykle Markere FN-dagen Barna blir kjend med historiske endringar og får kjennskap til samane som urfolket i Norge Lære om kommunen vår Bibliotekbesøk Mediar Besøke arbeidsplassar og serviceinstitusjonar Barna skal få øve seg på å ta demokratiske avgjerder Samarbeid mellom skulen/sfo og barnehagen Kunne tilpasse seg andre, samstundes som ein kan stå for eigne val Menneskerettane Utvikle forståing for ulike tradisjonar og levesett

19 April 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag 14 1 Barnehagen stengjer kl Skjærtorsdag 3 Langfredag 4 Påskeafta 5 1.påskedag påskedag Barnehagekyllingane til avd. Stor n: Hanna Montana og Ola «En liten kylling i egget lå, den banket, banket og banket på. Her er så trangt, jeg vil ut å gå, pep den, og ynket seg der den lå. Hakke-hakke-hakk, egget det sprakk, og et lite hode ut av det stakk» VIKTIGE DATOAR: 7. Barnehagestart Rammeplanen: Vi gratulerer Christina Alice og Ånund med fødselsdagane denne månaden! Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

20 Kunst, kultur og kreativitet 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Få eksperimentere med enkle måleteknikkar Få høyre og bevege seg til musikk Danse, syngje og sjå i biletbøker Bruke fargestiftar og store ark Fingermåling og måling med breie penslar Bruke plastelina Skape ulike stemningar som kan gi estetiske opplevingar og inntrykk t.d lys, mørke, spegl Lys i ulike fargar Ulikt materiale (glatt, vått kaldt, hardt, mjukt) Natur, miljø og teknikk Få prøve ut enkle formingsteknikkar Dramatisering av enkle eventyr t.d. Bukkane Bruse Klippe og lime Trolldeig og leire Bli introdusert for litt vanskelegare teknikkar, t.d. perling med små perler Nytte kunstbilete og andre bilete til samtale Måle og teikne mykje Lage forteljingar frå barna sine teikningar Fortelje og dramatisere eventyr/ tilgang på utkledningstøy Kyrkjebesøk Undre seg over endringar og fargar i naturen Bruke bøker med lenger tekst Lytta til klassisk musikk Barna skal få kunnskap om ulike teikne- og måleteknikkar Måle med måleskrin og mindre ark Lage skulpturar i ulike materiale Teikne med fargeblyant Lytte til variert musikk og bevege seg etter musikk Dramatisering Lytteøvingar m.a. i skogen Gi barna ulike materiale å arbeida med La barna få lage formingsarbeid over tid Barna skal få lære om teknikken og litt av historia til ein kunstnar Kunna mange sangar, rim og regler Kunna namnet på kunstnarar Oppleve ulike kunstartar Gjere merksam på ulike former for musikk Samarbeid med kulturskulen 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Barna skal gå korte turar utan vogn til t.d. årestoga Barna skal rydda opp etter seg i naturen ta med søppelpose Vere med på kjøkkenet Enkle eksperiment med vatn, energi Skru av og på lyset Skru av og på musikk Lære om småkryp Barna skal få gå på turar der ein tek med mat og et ute. Barna skal få innblikk i kvifor vi må ta vare på naturen Kunna namna på årstidene Ha enkle fysikk eksperiment Få kjennskap til kjøkkenutstyr Barna får erfare gleda over å vere i naturen, bli kjend med han, verne om han og bruke han: Bålbrenning, matlaging, finne dyrespor, samle skattar, mate fuglar, bruke kniv og sag, plukke bær/sopp, finne formingsmateriell, kjent med årstidene, plantar og dyr, bruke lupe og innsektssugar Sortere søppel Nytte data, fotoapparat, kopimaskin m.m. Kunna namnet på fuglar og dyr Kunna utviklinga til t.d. frosk, larve Kunna ta bilete og nytta data til enkle oppgåver Oppleve glede over å ferdast i naturen og få innsikt i miljøvern og samspelet i naturen Få innsikt i produksjon av matvarer Byrjande kunnskap om livssyklus Brannvern Vanja og Eldar Gjennom undring og oppsøking av informasjon finne ut korleis fenomen i naturen oppstår Gjere barna bevisst på endringar i naturen La barna vere med på å bruke tekniske hjelpemiddel som vi brukar dagleg i barnehagen Gjere barna bevisst på at dei vala vi gjer, kan påverke naturen Nytte mykje fysikk

21 Mai 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag 18 1 Off. høgtidsdag 2 3 alle med nasjonaldagen! Kristi Himmelfartsdag Grunnlovsdag 17.mai feirar vi på Hovden! Pinseafta 24 1.pinsedag pinsedag VIKTIGE DATOAR: 1. Frist innlevering av sommarferielappar 8. Frigjeringsdagen 15. Barnehagen er stengd - planleggingsdag 22. Svarfrist for brukarundersøkinga Det vert kalla inn til foreldrekonferansar i mai/juni 1,2,3 HURRA 4,5,6 HURRA 7,8,9 HURRA HURRA,HURRA HURRA Bykle, Bykle du er best. Difor tek vi oss ein fest Pølse, suppe, is og kake skal vi alle saman smake. HURRA! Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk av mot og av sanger har vi nok, nok, nok Vi våren vil prise, og gamle Norge vise Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk

22 Kropp, rørsle og helse 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Leggje til rette for at barna får øve på dei grunnleggjande rørslene; krype,hoppe,åle,gå, rulle Barna må få oppleve ein balanse mellom aktivitet og kvile Gjere enkle sangleiker der ein brukar kroppen Gå korte turar på veg og i naturen, både med og utan vogn Enkel hinderløype/tumleleik Barna bli kjend med kroppen sin, med sunn mat og gode matvanar Ha god tid i stellesituasjonar Barna må få høve til kroppslege utfordringar, både ute og inne Barna må få utfalda seg i ulendt terreng Namn på kle, byrje å kle seg Byrja og øve seg på å smørje skiva ved måltidet Orientering i romma Barna skal få innblikk i kva som er sunt og usunt Kunne namnet på dei fleste utvendige kroppsdelane Hoppa med samla føter Utvikle glede ved å utforske og bruke naturen Delta i matlaging Hinderløype og natursti Bruke gymsal/sømjehall Kunne kle seg sjølve Forstå og leike rørsleleiker som; Bjørnen sover, Fløy en liten blåfugl Gå på do og vaska hender Sykla i barnehagen Ski- og snøaktivitetar Aktivitetar der barna må samarbeide Lære barna om sunt kosthald Kva treng kroppen vår. Kvifor? Gå på turar i nærmiljøet, både korte og lengre turar. Kompisturar Lære barna ulike sangleiker og balleiker/fotballbana Kunne kjenne om dei frys eller er varme Kunne smørje maten sin sjølv Øve på å tørke seg sjølv etter at dei har vore på do Hinke og hoppe tau Skrivetrening, forming, koordinasjon

23 Juni 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Danmark sin nasjonaldag KOMPISFEST Kompisane inviterar foreldre og søsken til fest denne torsdag ettermiddag frå kl Dette for å markere at barnehagetida snart er over, og ein ny epoke i livet startar Jonsokafta VIKTIGE DATOAR: 18. Kompisfest m/foreldre kl kompisane overnattar i barnehagen til fredag 19. Skulen tek sommarferie frå veke 26 (siste skuledag er fredag 19.juni) Vi gratulerer Eirik, Torjus og Julia som har fødselsdag i juni!

24 KVARDAGSAKTIVITETAR I BARNEHAGEN: Velkomst/avskjed Alle barn og vaksne skal kjenne seg velkommen og få ein god start /slutt på dagen. Rydding Barna skal lære å ta vare på leiker og utstyr, og hjelpe kvarandre. Leik Frileik føregår store delar av dagen både inne og ute. I denne perioden vel barna kva dei vil leike med og med kven. Personalet fordelar seg på dei ulike leikeromma/leikeområda, og er observerande og tilstades for barna. Kvil Dei barna som treng det får sove/kvile, enten ute eller inne. Av/påkledning Barna får trening i å kle på og av seg sjølve. Det er kjempeviktig med gode og laglege kle og sko både i storleik og til ulike årstider! For at barna får ta aktiv del i frileiken og trivast ute, må kleda vere gode å bevege seg i og dei skal vere lette å ta på. Hugs ekstra kle! Smågruppeaktivitetar Her føregår det ulike former for aktivitetar, turar, leik, engelsksamlingar, bibliotekbesøk og temaarbeid. Friluftsliv og utflukter Kvar veke har vi turdagar. Skapande aktivitetar vert stort sett vevd inn i det daglege livet i barnehagen Samlingstund - Samlingane vil ta utgangspunkt i tema/fagområde for perioden og årstida vi er inne i. Fellessamlingar Samlingar der heile barnegruppa er med. Måltid Vi serverer frukost (fram til kl. 8.30), frukt, lunsj og ettermiddagsmat. Vi legg vekt på sunn og næringsrik mat. Ulike merkedagar - t.d barna sine fødselsdagar, fastelavnsfest, nissefest m.m. Andre aktivitetar Vi har høve til å låne gymsalen og sømjehallen. Ring mobiltelefonane våre i utetida, tlf.nr (Stor n) og (Lisl n)

25 Juli 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag SKIN PÅ MEG, SOL Skin på meg, sol! Skin på min arm, skin på mi hand. Sol, gjer meg varm! Skin på meg, sol! Skin i denne stund, skin på mitt auga, mitt kinn og min munn! Anne Lise Gjerdrum Olsok Ferieavvikling pregar denne månaden, og vi får sommarvikarar i barnehagen! VIKTIGE DATOAR: Veke 30 og 31 er barnehagen sommarstengd Hurra for August som fyller år i juli!

26 SÆRLEGE SATSINGSOMRÅDE I 2014/2015: Kommunalt: Bykle - kommunen vår! MÅL: Personal og barn skal få god kjennskap til kommunen vår, både natur og kultur! Nettverk Setesdal: Inkludering og deltaking i fellesskap, leik og læring for alle barn i barnehagen MÅL: Auke kunnskap om barnehagen som førebyggjande arena Gjere personalet medvitne om si rolle i inkludering og deltaking i fellesskap, leik og læring for alle barn i barnehagen. Planleggingsdagane for barnehageåret 2014/2015: Måndag 11.august 2014 Tysdag 12.august 2014 Fredag 31.oktober 2014 Fredag 2.januar 2015 Fredag 15.mai 2015

27 August 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Og jordbær det gjer eg til barna, for det meiner eg dei skal få, og andre små artige saker som passar når barna er små. Så lagar eg festlege stader der barna kan springe så lett, og da blir dei fulle av sommar og beina av hopp og av sprett. Astrid Lindgren VIKTIGE DATOAR: Barnehagen stengd - planleggingsdagar 19. Nytt barnehageår startar, og vi ønskjer «gamle» og nye barn velkommen!

Årsplan for Bykle barnehage 2015/2016

Årsplan for Bykle barnehage 2015/2016 Årsplan for Bykle barnehage 2015/2016 DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under 3 år) Opningstider og timetilboda

Detaljer

Herleg start på livslang læring! Årsplan 2014/2015 Fjellgardane barnehage

Herleg start på livslang læring! Årsplan 2014/2015 Fjellgardane barnehage Herleg start på livslang læring! Årsplan 2014/2015 Fjellgardane barnehage DETTE ER FJELLGARDANE BARNEHAGE: Fjellgardane barnehage har 4 avdelingar; Jasehola, Revehiet, Maurtuva og Kompis Opningstider og

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE Rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver seier at barnehagane bør ha ein langtidsplan for å sikre progresjon og samanheng

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2017-2018 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2016-2017 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

torsdag, 20. januar 2011 Progresjonsplan Øye barnehage Plan som visar kva barnehagen vil legge vekt på innanfor kvart fagområde.

torsdag, 20. januar 2011 Progresjonsplan Øye barnehage Plan som visar kva barnehagen vil legge vekt på innanfor kvart fagområde. torsdag, 20. januar 2011 Progresjonsplan Øye barnehage Plan som visar kva barnehagen vil legge vekt på innanfor kvart fagområde. Innhald: Antall, rom og form s. 3 Kropp, bevegelse og helse s. 4 Kommunikasjon,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Årsplan for Bykle barnehage 2016/2017

Årsplan for Bykle barnehage 2016/2017 Årsplan for Bykle barnehage 2016/2017 DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under 3 år) Opningstider og timetilboda

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDA I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen I tillegg til

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Sjå Rammeplanen for meir informasjon om kvart fagområde, mål for å fremje barnas utvikling og læring, samt presisering av personalets ansvar.

Sjå Rammeplanen for meir informasjon om kvart fagområde, mål for å fremje barnas utvikling og læring, samt presisering av personalets ansvar. SÅNN JOBBAR VI MED Barnehagen skal gi barn grunnleggande kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrigheit, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringar med utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017

SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017 SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017 ÅRSPLAN 1 1. Opplæringslova om skulefritidsordning (SFO) 13-7.Skolefritidsordninga Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Stokkalandsmarka barnehage

Stokkalandsmarka barnehage Stokkalandsmarka barnehage Kontoradresse: Stokkalandsbakken 2, 4362 Vigrestad Postadresse: Stokkalandsbakken 2, 4362 Vigrestad Telefon: 51 43 56 40 Org nr: 964 969 590 ÅRSPLAN 2015-2016 Rammeplanen seier

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan for. Gjelsvik barnehage 2016/2017. ein god plass å vere VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Satsingsområde2016/2017 Kommunikasjon, språk og Tekst

Årsplan for. Gjelsvik barnehage 2016/2017. ein god plass å vere VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Satsingsområde2016/2017 Kommunikasjon, språk og Tekst Barnehagen sin årsplan byggjer på rammeplanen. Rammeplanen er eit verktøy som skal gje styrar, pedagogisk leiar og personalet elles ei forpliktande ramme for å planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda

Detaljer

Kvifor (henv.til rammeplan) Bli kjent med bøker, songar, bilete, media o.a. Rammeplanen s.41

Kvifor (henv.til rammeplan) Bli kjent med bøker, songar, bilete, media o.a. Rammeplanen s.41 Halvtårsplan for Enge barnehage Avd. Tyttebæret og Molto Tidsperiode. Våren 2017 Februar Mål: Skape trygghet og gode relasjonar mellom barn/ barn og barn/ vaksne og tidlig språkstimulering Kva(aktivitet)

Detaljer

PROGRESJONSTRAPP GISKE BARNEHAGE

PROGRESJONSTRAPP GISKE BARNEHAGE PROGRESJONSTRAPP GISKE BARNEHAGE Familien min, meg sjølv bilde 2 ords setningar Lære å sei hei og hade Kjenne igjen dyr og dyre lydar Herme etter ord, uttrykk, og rørsle Kjenne igjen / bruke enkle rim/regle

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Til deg/dykk som er nye foreldre ved Helland barnehage TILVENNING Det er viktig for oss at de opplever at den første tida i barnehagen går bra. Dette vil danne grunnlaget for at

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

DETTE ER BYKLE BARNEHAGE:

DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Årsplan for Bykle barnehage 2017/2018 DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Ulvetuva (har plass til 18 barn over 3 år) Bjørnehiet (har plass til 9 barn under 3 år) Opningstider og

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2015-2016 Fister SFO 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsplan... 3 Hausten 2015... 3 Aktivitetsplan... 4 Våren 2016... 4 Hovudmåla for SFO jamfør opplæringslova 13-7... 4 Målsetjing... 5 SFO tilbodet...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ANSVAR OMSORG - GLEDE

ANSVAR OMSORG - GLEDE PEDAGOGISK PERIODEPLAN SKOGTROLLA Januar-Februar-Mars ANSVAR OMSORG - GLEDE Side 1 av 6 Innhald Viktige datoar / sangar og eventyr på avdelinga...3 Evaluering...4 1:0 Tema «kven er eg?»...4 1:1 hovudmål

Detaljer

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse aktivitetane. Revidert haust 2015 BRINGING OG HENTING Kva er

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Gjeld frå barnehageåret 2016/2017 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING:

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: Omsorg og oppseding DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer