Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage"

Transkript

1 Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

2 DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under 3 år) Opningstider og timetilboda våre: Bykle barnehage er open frå kl Barna skal vere i barnehagen innan kl.10.00, viss ikkje anna er avtalt. Barnehagen gjev tilbod om opphaldstid inntil 8,5 timar pr. dag. Oppseiingstida og endring av tilbod, er 1 månad (d.v.s. frå den 1. til den 1.) Viser til dei kommunale vedtektene. Feriar og fridagane våre i 2014/2015: Barnehagen startar onsdag 13.august, og er open 5 dagar i veka, bortsett frå heilagdagar, off. fridagar, jul/nyttårsafta, 5 planleggingsdagar og 2 veker i fellesferien. Barnehagen stengjer kl onsdag før Skjærtorsdag. Alle barn skal ha 4 vekers ferie i løpet av året. Det skal takast ut 3 veker samanhengande ferie i perioden Siste frist for skriftleg melding om sommarferie er Den 4.ferieveka kan foreldra kombinere med planleggingsdagane. Avdelingane våre skal ha beskjed når barnet ikkje kjem i barnehagen grunna sjukdom/ fri. Foreldrebetaling og kostpengar: Bykle kommunestyre fastset takstane for foreldrebetaling. Takstane finn ein på Takstane inkluderer kost. Juli månad er betalingsfri. Serviceerklæring og kommunale vedtekter: Det finn du på Bykle kommune si heimeside: Våre styringsreiskap er: Barnehagelova og rammeplanen Miljøretta helsevern i barnehagar og skolar m.v. Bykle kommune sin barnehagepolitiske plan og årsplan fastsett av samarbeidsutvalet

3 August 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Å vekse opp betyr å vekse inn i eit samfunn med bestemte skikkar, tradisjonar, symbol, roller og verdiar Velkommen! VIKTIGE DATOAR: Barnehagen er stengd - planleggingsdagar RØTER (av Olav Mosdøl) 13. Nytt barnehageår startar Ro treng eit bån for å feste tægan til livet. Røter treng ein ungdom for å opne blomen mot ljoset. Hurra for Elin og Therese som fyller år i august! (Olav Mosdøl) Vi feirar barna sine fødselsdagar med flaggheising, krone, samlingsstund og is! Rotfeste treng eit menneske for å bere bører i motvind. NB! Private bursdagsinvitasjonar skal ikkje delast ut i barnehagen!

4 I barnehagen jobbar: Administrasjon: Tenesteleiar: Kristin D. Hoslemo, mobil Tysdag og torsdag er kontordag i Bykle barnehage, tlf Avløysar for tenesteleiar: Ingrid S. Kostveit, telefon Lisl n tlf /mobil Stor n tlf /mobil Ingrid S. Kostveit - pedagogisk leiar 100% Marianne Orre - fagarbeidar 100% Unni Pedersen-Rise - assistent 100% Anne Holm Jonasson - pedagogisk leiar 100% Magnhild Mosdøl - fagarbeidar 80% Heidi Løyland - fagarbeidar 100% Paw So Khu Naing - lærling i 100%

5 September 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Tsjetsjenia sin nasjonaldag! HAUSTFEST VI INVITERAR FORELDRE OG SØSKEN TIL SETESDALSSUPPE OG KAKE I BARNEHAGEN Teater i Bykle Samfunnshus måndag 22.09: VIKTIGE DATOAR: 9. Foreldremøte kl Levering av melding om haustferie (skjema vert sendt på e-post) 25. Haustfest med Setesdalssuppe kl Veke 40 skulen har haustferie Hurra for Kjetil som fyller år i september! Hurra for Gunnloven! I år er det 200-årsjubileum for Grunnloven og dette skal feires i hele landet! Også i den lille byen der Pjoter, hunden Buster, bokhandler Jacobsen og fru Overrektor StrutsenFjertenBert bor. Les mer» HURRA FOR GRUNNLOVEN! I år er det 200-årsjubileum for Grunnloven og dette skal feires i hele landet! Også i den lille byen der Pjoter, hunden Buster, bokhandler Jacobsen og fru Overrektor StrutsenFjertenBert bor. Les mer»

6 FORELDRESAMARBEID I BYKLE BARNEHAGE Målet for foreldresamarbeidet: Å utvikle eit godt samarbeid mellom foreldre og personale til det beste for barnet. Dette samarbeidet skal vere prega av gjensidig respekt og likeverd. Vi vil arbeide på følgjande måte: Vi vil prøve å ha god tid til å møte foreldre når barna kjem og vert henta, slik at den daglege kontakten vert eit viktig bindeledd mellom barn, foreldre og personalet. I foreldresamtalar kan foreldre og personale snakke saman for å bli betre kjend med kvarandre og barnet, og utveksle erfaringar og nødvendig informasjon. Barnehagen kallar inn til 2 samtalar i året, men er open for fleire om foreldra ønskjer det. Foreldremøte/avdelingsforeldremøte/temamøte vert arrangert etter behov og ønskje. Invitere til haustfest, påskefrukost o.s.b. Brukarundersøking om våren Foreldrerådet (jfr. 4 i barnehagelova): Foreldrerådet består av foreldra/dei føresatte til alle barna og skal fremja deira fellesinteresser og medverke til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø. Foreldrerådet vel 2 repr. og vararepr. til samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet (jfr. 4 i barnehagelova): Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ for foreldre (2 repr.), personalet (2 repr.) og eigar (2 repr.) Samarbeidsutvalet for barnehageåret 2014/2015: * For eigar : Torfinn Haugen og Eh Ka Mwee Sein * For personalet : Anne Holm Jonasson og Carina L. Olaussen * For foreldra : Anders Glastad og Veronica Saltnes

7 Oktober 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag EPLEDAGEN «Eg har eit lite eple Som eg har fått av mor Der inne er eit frøhus der ti små frøbarn bor Epledagen FN-dagen I kvart eit rom i huset to frøbarn kvile får, der ligg dei to og drøymer om sol og lys og vår» VIKTIGE DATOAR: Veke 40 skulen har haustferie 31. Barnehagen er stengd planleggingsdag Hurra for Tirill og Tord som fyller år i oktober! Barnehagen har ei viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet

8 OVERGANG BARNEHAGE - SKULE Overgang frå barnehage til skule: Det er viktig at overgangen frå barnehagen til skulen vert så grei som mogeleg for dei som begynner på 1.trinnet. Skal vi lukkast med dette, må vi ha nokre møteplassar og nokre rutinar som stør arbeidet. Difor ønskjer vi å førebu 5-åringane på skulestart slik: besøke og av og til vere med 1.trinnet besøke og vere med på tur med SFO delta på nokre felles arrangement gjennom den kulturelle skulesekken vere med på morgonsamlingane til 1.trinnet på skulen læraren som skal ha 1.trinnet, besøker 5-åringane i barnehagen 5-åringane har tre halve skuledagar på skulen om våren, der dei møter kontaktlærar og der foreldre får noko informasjon om skulen vi arrangerer eit møte om våren for lærar/førskulelærar/ leiar SFO Ulike aktivitetar: kompisturar saman med kompisane i Fjellgardane barnehage leikarring på måndagane kl musikalsk barnehage på tysdagane kl kompissamlingar i barnehagen Kompisgruppa vår 2014/2015: Mikael Kjetil Sabina Andrea

9 November 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag EN RING AV GULL En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst og ingen er minst Der ingen er først og ingen er sist Vi holder fast så alle kjenner At ringen er smidd av GODE VENNER! søndag i advent VIKTIGE DATOAR: Det vert kalla inn til foreldresamtalar denne månaden Merkedagane våre! For dei barna som har redusert barnehagetilbod og ønskjer å delta på merkedagane, kan evt. bytte barnehagedag eller kjøpe ein ekstra dag. Gi i så fall beskjed til avdelinga. Så tenner vi ett lys i kveld Vi tenner det for GLEDE. Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. Så tenner vi ett lys i kveld, vi tenner det for GLEDE.

10 Bykle barnehage sitt innhald omsorg, leik, læring og danning Barnehagen sitt innhald skal byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik, læring og danning er sentrale omgrep. I tillegg er sosial og språkleg kompetanse, barna sin medverknad og dei sju fagområda viktige delar i barnehagen sitt læringsmiljø. DANNING I barnehagen er det samveret med barn og vaksne i leik og læring, som er føresetnaden for danninga til barnet. Danning er ein livslang prosess som mellom anna handlar om å utvikle evna til å reflektere over eigne handlingar og veremåtar. Det å setje barnet i stand til å møte livet og å sjå på seg sjølv som eit verdifullt medlem av eit større fellesskap. Det er mellom anna gjennom den daglege omsorga og korleis barnet vert møtt, som gir grunnlag for danningsprosessen. OMSORG Lytte til barna og møte dei med tid og nærleik Bruke humor og glede, vise at vi set pris på mangfaldet Ha ein fleksibel dagsrytme som møter kvart barn sitt behov Ha vaksne som er gode og klare rollemodellar Gi barna utfordringar og aktivitetar tilpassa alder og mognad Oppmuntre barna til å hjelpe og trøyste kvarandre Gi positive tilbakemeldingar Gi barna grenser og reglar tilpassa alder og mognad Bidra til ein meiningsfull oppvekst uavhengig av funksjonsnivå, bustad, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn

11 Desember 2014 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Thailand sin nasjonaldag! Lucia-dagen søndag i advent søndag i advent Vi gratulerer Sabina og Ronja som fyller år denne månaden! Vi har felles adventsstunder i desember, der vi tenner lys, syng advent/ julesangar og opnar adventskalendar Nyårsafta 25 1.juledag 26 2.juledag VIKTIGE DATOAR: 8. Levering av melding om juleferie (skjema vert sendt på e-post) 12. Lucia 16. Nissefest 18. Bygdefest kl i Bykle samfunnhus Vi minner om at barnehagen er stengd julafta og nyttårsafta! søndag i advent Bygdefesten er eit felles arrangement med skulen og kulturskulen, der alle bidrar med ulike programinnslag. Nissefesten! Barna kjem utkledd som nissar til barnehagen. Vi et risgraut og julekaker, besøker Aldersheimen og vanlegvis så stikk nissen innom oss! Det er kompisane som kler seg i kvitt og går Luciatog. Vi kosar oss med lussekattar etterpå, og vi besøker Aldersheimen

12 LÆRING Støtte barna sin nyfiken, lære- og vitelyst Ta utgangspunkt i barna sine interesser og spørsmål Møte barna si undring på ein utfordrande måte Vere kjent med og bruke dei 7 fagområda i kvardagen LEIK Leggje til rette for leik inne og ute Gi mykje tid og rom til at barna skal leike Hjelpe barna til å bli med i leik Sjå til at leiken er god for alle SOSIAL KOMPETANSE Leggje til rette for gode kjenslemessige opplevingar Bidra til at barn vert trygge på og stolte over si eiga tilhøyrsle og får respekt for andre kulturelle verdiar og ytringar Arbeide med, støtte og fremje dei sosiale dugleikane til det enkelte barnet og barnegruppa Vere eit aktivt og tydeleg personale, som legg til rette for eit varmt og inkluderande miljø Bidra til at alle barn vert sett, og at dei vert oppmuntra til å delta i alle aktivitetar i barnehagen, uavhengig av kjønn.

13 Januar 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Myanmar sin nasjonaldag Sudan sin nasjonaldag «Eg heiter januar, og eg er svær til kar, og kjeme eg, så må du ikkje gå med nasen bar. Men gåver kan eg gi, viss du vil stå på ski, Så strør eg snø på veg og sti i bakkehell og li» VIKTIGE DATOAR: 2. Barnehagen er stengd planleggingsdag 5. Barnehagestart Vi gratulerer Kevin med fødselsdagen! Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Rammeplanen)

14 BARNA SIN MEDVERKNAD Barna skal få høve til å påverke og delta i planlegging av kvardagsaktivitetane i barnehagen Barna får støtte til å undre seg og stille spørsmål Oppmuntre barna til å gi uttrykk for tankar og meiningar, og møte anerkjenning for uttrykka sine Barna må få rom til å fordjupe seg i og utvikle sine eigne interesser God kommunikasjon mellom personalet og barna, og mellom personalet og foreldra Gi tid og rom for lytting og samtale LIKESTILLING/LIKEVERD Målsettinga med å arbeide med likestilling/likeverd i barnehagen er å bidra til at barna skal kunne oppdage, prøve ut og utvikle potensialet sitt uavhengig av kjønn. Gutar og jenter skal ha like høve til å bli sett og høyrt, og bli oppmuntra til å delta i fellesskapet i alle aktivitetane i barnehagen. Jenter og gutar skal ikkje gjerast like, men bli handsama likeverdig. VURDERING OG DOKUMENTASJON Vurdere barna si læring og opplevingar. Deira erfaringar og synspunkt skal inngå i vurderingsarbeidet. Vurdere dei vaksne sin veremåte og praksis i lys av planar for tiltak og mål. Dokumentere med bruk av bilete, tekst, samtalar, observasjonar ( Alle med ), møte og brukarundersøking Evaluere verksemda jamnleg på avdelingsmøte/personalmøte.

15 Februar 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Samefolket sin dag «Befolkninga i Noreg er prega av språkleg, kulturell og religiøst mangfald som vil vere berikande og ein styrke for fellesskapet i barnehagen» (Rammeplanen 2.6) VIKTIGE DATOAR: 9. Levering av melding om vinterferie (skjema vert sendt på e-post) 13. Fastelavnsfest Veke 9 - skulen vinterferie GUOVžA OAÐÐA («Bjørnen sover» på nordsamisk) :/: Guovža oaddá, guovža oaddá liegga biejustis. Vi ønskjer Mikael tillukke med dagen! Son ii bahá leat gal, Jos mii váruhit fal. Muhto eat mii, muhto eat mii. Luohte sutnje gal. :/:

16 DEI 7 FAGOMRÅDA I BYKLE BARNEHAGE Kvart fagområde dekker eit vidt læringsfelt, og arbeidet må tilpassast alderen og interessene til barna og gruppa. Alle skal få like høve til å møte utfordringar som svarar til det utviklingsnivået dei er på, difor har vi i Bykle barnehage valgt å tydeleggjere progresjonen på denne måten: Tal, rom og form 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Barna skal få leika med klossar i ulike former og storleikar. Barna skal få lære enkle teljesangar og regler. Bli kjend med enkle former Kunne fargar og rydde rett ting på rett plass. Pusla enkle puslespel Kjenna att bokstaven sin Kunne telje til 5 Kunne spele enkle spel med form og farge. Lik og ulik Kunne finne att ei form Kunne dekke bordet Oppskrifter med teikningar i staden for skrift Barna får erfare, utforske og leike med form, mønster, mål og ulike storleikar Spele teljespel som Uno, Stigespel etc. Kjennskap til ulike redskap og verktøy (snikkarboden) Kunne namnet på tal, former, fargar og enkle matematiske omgrep. Nytta måleband, vekter Lage eigne måleeiningar Lage mat etter enkel oppskrift. Kunne omgrep som større enn, mindre enn, meir enn, mindre enn Kompissamlingar Etikk, religion og filosofi 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Barna skal vere med å feire høgtider og andre markeringar t.d. nissefest, påskefrukost Få kjennskap til sangar og litteratur i tilknytning til desse høgtidene/markeringane Barna skal få ro til undring, samtale og forteljing Ta vare på leiker og anna utstyr i barnehagen Kunna vere med i diskusjonar / undringar over det som skjer rundt oss Ta vare på naturen og kvarandre Høyra enkle bibelhistoriar Vitje Bykle kyrkje i samband med jul Vita kva ein venn er og at vi er ulike Barna erfarer at grunnleggjande spørsmål er vesentlege, ved at det vert gjeve høve og ro til undring og tenking, samtalar og forteljingar Kunna kva dei ulike høgtidene og høgtidsdagane står for Reflektere over kva som skjer rundt oss Få høyre om andre religionar og livssyn, og respekt for desse Solidaritetsarbeid Hjelpe barna i konfliktsituasjonar til å finne konstruktive løysingar Kunna vere med i ein diskusjon om eit abstrakt spørsmål: Tenk om. Filosofere over alt frå daglege ting til dei meir abstrakte

17 Mars 2015 Barnehagedagen 10 år! Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Tema for dagen: Barnehagen sitt arbeid med natur og friluftsliv der klima og miljø vil inngå som ein naturleg del Bakteppe for temaet er Friluftslivets år som vert markert i Irland sin nasjonaldag Den kurdiske nasjonaldagen Palmesøndag VIKTIGE DATOAR: 9. Levering av melding om påskeferien (skjema vert sendt på e-post) 10. Barnehagedagen 10 år! 19. Aktivitetsdag 27. Påskefrukost Veke 14 skulen påskeferie t.o.m. tysdag 7.april PÅSKEFRUKOST Vi inviterar foreldre og søsken til frukost i barnehagen frå kl.7.30 til kl.9.00 Hjarteleg velkommen! Hurra for Andrea, Renate og Caroline som fyller år denne månaden!

18 Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Set namn på dei daglege aktivitetane Når barnet seier ete, svarar den vaksne Ja, no skal vi ete Ser i enkle biletbøker, syng mykje og nyttar rim og regler Bruker enkle dikt med rytme og rørsler Sorterer leiker, har bilete på kassane/skuffene. Nærmiljø og samfunn Utvidar barnet sin setningsoppbygging og ordforråd. Lar barnet sjå og gjere dei merksame på ordbilete av namnet sitt Kunne både for- og etternamn Bruke biletbøker og eventyr Mykje sangar, rim og regler Forvente at barna skal kunne be om mjølk, kva dei vil ha på skiva etc. Få eit positivt tilhøve til tekst og bilete, lytte og bli lest for Trene turtaking Nytte språket i konfliktløysing Føre samtalar om noko som skal skje eller nyleg har skjedd Lære ordbiletet av namnet sitt Bruke forteljingar, rim og regler utan bilete Nytte samtalebilete Jobbe med fargane Tiltala dei vaksne med namn Kunne eigne og andre sine bokstavar Ta i bruk symbol og siffer i daglege samanhengar Fortelje frå turar Planleggje ein leik Nytte enkle bøker utan bilete Syngje sangar med fleire vers Setje ord på kjensler og kva som skjer i konflikt Jobbe med preposisjonane Kunne førenamn og etternamn på dei andre barna Nytte spel som rimlotto og liknande Ta i bruk vitsar og gåter Trene lytting og turtaking Engelsksamlingar Nytte fortsetjingsbøker utan bilete, kunne rimord Barna skal kunne fortelje både i framtid og fortid Kjenne att enkle ordbilete Laga felles forteljingar og referat frå t.d turar Kjenna att bokstavar og tal Kunna samtale over ein tenkt situasjon Leike med tøyseord Ta imot kollektive beskjedar Lytte etter lydar og stavingar Skriva namnet sitt og læra fødselsdatoen sin Kompissamlingar 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Gå på turar, utforske og sjå på ting i nærmiljøet: huset mitt, familien min Delta i kvardagsaktivitetar Oppfordre til å hjelpe kvarandre Får merksemd på positive handlingar Barna opplever at det vert teke like mykje omsyn til gutar og jenter Snakka om yrke Bli kjende med spesielle merkedagar Barna blir kjende med og deltek i samfunnet gjennom opplevingar og erfaringar i nærmiljøet Barna får erfaring med, og utviklar tillit til eigen påverknad av fellesskapet i barnehagen Mobbing Utflukter i nærmiljøet Få besøk av personar som har noko å fortelje frå Bykle Markere FN-dagen Barna blir kjend med historiske endringar og får kjennskap til samane som urfolket i Norge Lære om kommunen vår Bibliotekbesøk Mediar Besøke arbeidsplassar og serviceinstitusjonar Barna skal få øve seg på å ta demokratiske avgjerder Samarbeid mellom skulen/sfo og barnehagen Kunne tilpasse seg andre, samstundes som ein kan stå for eigne val Menneskerettane Utvikle forståing for ulike tradisjonar og levesett

19 April 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag 14 1 Barnehagen stengjer kl Skjærtorsdag 3 Langfredag 4 Påskeafta 5 1.påskedag påskedag Barnehagekyllingane til avd. Stor n: Hanna Montana og Ola «En liten kylling i egget lå, den banket, banket og banket på. Her er så trangt, jeg vil ut å gå, pep den, og ynket seg der den lå. Hakke-hakke-hakk, egget det sprakk, og et lite hode ut av det stakk» VIKTIGE DATOAR: 7. Barnehagestart Rammeplanen: Vi gratulerer Christina Alice og Ånund med fødselsdagane denne månaden! Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

20 Kunst, kultur og kreativitet 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Få eksperimentere med enkle måleteknikkar Få høyre og bevege seg til musikk Danse, syngje og sjå i biletbøker Bruke fargestiftar og store ark Fingermåling og måling med breie penslar Bruke plastelina Skape ulike stemningar som kan gi estetiske opplevingar og inntrykk t.d lys, mørke, spegl Lys i ulike fargar Ulikt materiale (glatt, vått kaldt, hardt, mjukt) Natur, miljø og teknikk Få prøve ut enkle formingsteknikkar Dramatisering av enkle eventyr t.d. Bukkane Bruse Klippe og lime Trolldeig og leire Bli introdusert for litt vanskelegare teknikkar, t.d. perling med små perler Nytte kunstbilete og andre bilete til samtale Måle og teikne mykje Lage forteljingar frå barna sine teikningar Fortelje og dramatisere eventyr/ tilgang på utkledningstøy Kyrkjebesøk Undre seg over endringar og fargar i naturen Bruke bøker med lenger tekst Lytta til klassisk musikk Barna skal få kunnskap om ulike teikne- og måleteknikkar Måle med måleskrin og mindre ark Lage skulpturar i ulike materiale Teikne med fargeblyant Lytte til variert musikk og bevege seg etter musikk Dramatisering Lytteøvingar m.a. i skogen Gi barna ulike materiale å arbeida med La barna få lage formingsarbeid over tid Barna skal få lære om teknikken og litt av historia til ein kunstnar Kunna mange sangar, rim og regler Kunna namnet på kunstnarar Oppleve ulike kunstartar Gjere merksam på ulike former for musikk Samarbeid med kulturskulen 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Barna skal gå korte turar utan vogn til t.d. årestoga Barna skal rydda opp etter seg i naturen ta med søppelpose Vere med på kjøkkenet Enkle eksperiment med vatn, energi Skru av og på lyset Skru av og på musikk Lære om småkryp Barna skal få gå på turar der ein tek med mat og et ute. Barna skal få innblikk i kvifor vi må ta vare på naturen Kunna namna på årstidene Ha enkle fysikk eksperiment Få kjennskap til kjøkkenutstyr Barna får erfare gleda over å vere i naturen, bli kjend med han, verne om han og bruke han: Bålbrenning, matlaging, finne dyrespor, samle skattar, mate fuglar, bruke kniv og sag, plukke bær/sopp, finne formingsmateriell, kjent med årstidene, plantar og dyr, bruke lupe og innsektssugar Sortere søppel Nytte data, fotoapparat, kopimaskin m.m. Kunna namnet på fuglar og dyr Kunna utviklinga til t.d. frosk, larve Kunna ta bilete og nytta data til enkle oppgåver Oppleve glede over å ferdast i naturen og få innsikt i miljøvern og samspelet i naturen Få innsikt i produksjon av matvarer Byrjande kunnskap om livssyklus Brannvern Vanja og Eldar Gjennom undring og oppsøking av informasjon finne ut korleis fenomen i naturen oppstår Gjere barna bevisst på endringar i naturen La barna vere med på å bruke tekniske hjelpemiddel som vi brukar dagleg i barnehagen Gjere barna bevisst på at dei vala vi gjer, kan påverke naturen Nytte mykje fysikk

21 Mai 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag 18 1 Off. høgtidsdag 2 3 alle med nasjonaldagen! Kristi Himmelfartsdag Grunnlovsdag 17.mai feirar vi på Hovden! Pinseafta 24 1.pinsedag pinsedag VIKTIGE DATOAR: 1. Frist innlevering av sommarferielappar 8. Frigjeringsdagen 15. Barnehagen er stengd - planleggingsdag 22. Svarfrist for brukarundersøkinga Det vert kalla inn til foreldrekonferansar i mai/juni 1,2,3 HURRA 4,5,6 HURRA 7,8,9 HURRA HURRA,HURRA HURRA Bykle, Bykle du er best. Difor tek vi oss ein fest Pølse, suppe, is og kake skal vi alle saman smake. HURRA! Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk av mot og av sanger har vi nok, nok, nok Vi våren vil prise, og gamle Norge vise Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk

22 Kropp, rørsle og helse 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Leggje til rette for at barna får øve på dei grunnleggjande rørslene; krype,hoppe,åle,gå, rulle Barna må få oppleve ein balanse mellom aktivitet og kvile Gjere enkle sangleiker der ein brukar kroppen Gå korte turar på veg og i naturen, både med og utan vogn Enkel hinderløype/tumleleik Barna bli kjend med kroppen sin, med sunn mat og gode matvanar Ha god tid i stellesituasjonar Barna må få høve til kroppslege utfordringar, både ute og inne Barna må få utfalda seg i ulendt terreng Namn på kle, byrje å kle seg Byrja og øve seg på å smørje skiva ved måltidet Orientering i romma Barna skal få innblikk i kva som er sunt og usunt Kunne namnet på dei fleste utvendige kroppsdelane Hoppa med samla føter Utvikle glede ved å utforske og bruke naturen Delta i matlaging Hinderløype og natursti Bruke gymsal/sømjehall Kunne kle seg sjølve Forstå og leike rørsleleiker som; Bjørnen sover, Fløy en liten blåfugl Gå på do og vaska hender Sykla i barnehagen Ski- og snøaktivitetar Aktivitetar der barna må samarbeide Lære barna om sunt kosthald Kva treng kroppen vår. Kvifor? Gå på turar i nærmiljøet, både korte og lengre turar. Kompisturar Lære barna ulike sangleiker og balleiker/fotballbana Kunne kjenne om dei frys eller er varme Kunne smørje maten sin sjølv Øve på å tørke seg sjølv etter at dei har vore på do Hinke og hoppe tau Skrivetrening, forming, koordinasjon

23 Juni 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Danmark sin nasjonaldag KOMPISFEST Kompisane inviterar foreldre og søsken til fest denne torsdag ettermiddag frå kl Dette for å markere at barnehagetida snart er over, og ein ny epoke i livet startar Jonsokafta VIKTIGE DATOAR: 18. Kompisfest m/foreldre kl kompisane overnattar i barnehagen til fredag 19. Skulen tek sommarferie frå veke 26 (siste skuledag er fredag 19.juni) Vi gratulerer Eirik, Torjus og Julia som har fødselsdag i juni!

24 KVARDAGSAKTIVITETAR I BARNEHAGEN: Velkomst/avskjed Alle barn og vaksne skal kjenne seg velkommen og få ein god start /slutt på dagen. Rydding Barna skal lære å ta vare på leiker og utstyr, og hjelpe kvarandre. Leik Frileik føregår store delar av dagen både inne og ute. I denne perioden vel barna kva dei vil leike med og med kven. Personalet fordelar seg på dei ulike leikeromma/leikeområda, og er observerande og tilstades for barna. Kvil Dei barna som treng det får sove/kvile, enten ute eller inne. Av/påkledning Barna får trening i å kle på og av seg sjølve. Det er kjempeviktig med gode og laglege kle og sko både i storleik og til ulike årstider! For at barna får ta aktiv del i frileiken og trivast ute, må kleda vere gode å bevege seg i og dei skal vere lette å ta på. Hugs ekstra kle! Smågruppeaktivitetar Her føregår det ulike former for aktivitetar, turar, leik, engelsksamlingar, bibliotekbesøk og temaarbeid. Friluftsliv og utflukter Kvar veke har vi turdagar. Skapande aktivitetar vert stort sett vevd inn i det daglege livet i barnehagen Samlingstund - Samlingane vil ta utgangspunkt i tema/fagområde for perioden og årstida vi er inne i. Fellessamlingar Samlingar der heile barnegruppa er med. Måltid Vi serverer frukost (fram til kl. 8.30), frukt, lunsj og ettermiddagsmat. Vi legg vekt på sunn og næringsrik mat. Ulike merkedagar - t.d barna sine fødselsdagar, fastelavnsfest, nissefest m.m. Andre aktivitetar Vi har høve til å låne gymsalen og sømjehallen. Ring mobiltelefonane våre i utetida, tlf.nr (Stor n) og (Lisl n)

25 Juli 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag SKIN PÅ MEG, SOL Skin på meg, sol! Skin på min arm, skin på mi hand. Sol, gjer meg varm! Skin på meg, sol! Skin i denne stund, skin på mitt auga, mitt kinn og min munn! Anne Lise Gjerdrum Olsok Ferieavvikling pregar denne månaden, og vi får sommarvikarar i barnehagen! VIKTIGE DATOAR: Veke 30 og 31 er barnehagen sommarstengd Hurra for August som fyller år i juli!

26 SÆRLEGE SATSINGSOMRÅDE I 2014/2015: Kommunalt: Bykle - kommunen vår! MÅL: Personal og barn skal få god kjennskap til kommunen vår, både natur og kultur! Nettverk Setesdal: Inkludering og deltaking i fellesskap, leik og læring for alle barn i barnehagen MÅL: Auke kunnskap om barnehagen som førebyggjande arena Gjere personalet medvitne om si rolle i inkludering og deltaking i fellesskap, leik og læring for alle barn i barnehagen. Planleggingsdagane for barnehageåret 2014/2015: Måndag 11.august 2014 Tysdag 12.august 2014 Fredag 31.oktober 2014 Fredag 2.januar 2015 Fredag 15.mai 2015

27 August 2015 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag Og jordbær det gjer eg til barna, for det meiner eg dei skal få, og andre små artige saker som passar når barna er små. Så lagar eg festlege stader der barna kan springe så lett, og da blir dei fulle av sommar og beina av hopp og av sprett. Astrid Lindgren VIKTIGE DATOAR: Barnehagen stengd - planleggingsdagar 19. Nytt barnehageår startar, og vi ønskjer «gamle» og nye barn velkommen!

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer