Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66"

Transkript

1 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2014/2015

2 August Vi ønsker alle et flott barnehageår 10. august: Jairon 18 år Fokus på: Tilvenning Hovedmål I Trosvik barnehage skal barna gjennom medvirkning styrke selvfølelsen, bli trygge, glade og ha omtanke for andre. Med selvfølelse mener vi den viten og opplevelsen vi har av: Hvem vi er, og hvordan vi har det med å være den vi er. Vi kan hjelpe barna til å utvikle en god selvfølelse ved å: Hjelpe barn til å finne ut hvem de er Bli sett av barn, og voksne som er betydningsfulle for dem La de oppleve at de er verdifulle for andre mennesker. Gi anerkjennelse og ros når de viser omtanke for andre. Ved å ta barn på alvor - Å SE DEM. Vi har fokus på språk, vennskap og Tidlig innsats. «Ingen vil vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder.» -Aristoteles TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

3 August uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Planleggingsdag Planleggingsdag VELKOMMEN til barnehageåret 2014/2015 Fredrikstad kommune har fått vedtatt en kommunedelplan for oppvekstområdet som synliggjør målsetninger for satsingen på barnhehager i Fredrikstad. Mottoet er: Barn og unge er fremtiden - den skapes nå. Her viser Kommunedelplan oppvekst hvor viktig det er med en helhetlig innsats rettet mot barn og unge i befolkningen. Planen har et langsiktig perspektiv der mange av kommunens tjenester involveres sammen med barnas foresatte og eksterne aktører. Kommunen fremhever følgende satsingsområder: 18 Tidlig innsats 18 Språk 18 Foreldresamarbeid 18 Overganger. Det har siden 2003 med barnehageforliket vært satset på full barnehagedekning, og Fredrikstad kommune har hatt plass til alle som har søkt innen fristen de siste tre årene. Foresatte vil gjerne ha barnehageplass i nærheten av bosted, og dette er og har vært en utfordring for kommunen. Fredrikstad har satset på tidlig innsats for små barn og arbeider med Øyvind Kvellos metoder for å oppdage barn i risikosoner på et tidligst mulig tidspunkt, samt sette i gang tiltak så raskt som mulig. Sist år ble det opprettet tverretatelige nettverk bestående av PPT, barnevernet og helsevern for barn og unge i alle kommunens barnehager. Alle de kommunale barnehagene har alle fokus på språk og benytter ulike verktøy i dette arbeidet. Det er etablert en egen språkgruppe for minioritetsspråkelige barn uten barnehageplass. Det er opprettet et kommunalt BarnehageUtvalg for Foreldre (BUF). Her kan foreldre få fremmet synspunkter og ta opp problemstillinger. Barnehagene satser på å involvere foreldrene for å kunne gi barna et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Fredrikstad kommune har laget egne rutiner for hvordan barnehagene og skolene skal samarbeide om overgangen fra barnehage til skole så smidig som mulig. Vi håper dere vil bli godt fornøyde med barnehagetilbudet kommende barnehageår. Gunn Glad, fagsjef barnehageetaten

4 September Kvalitet Uke 36: Vennskapsuke Uke 38: Brannvernuke Fokus på: Natur, miljø og teknikk For å nå hovedmålet vårt, skal barna i Trosvik barnehage oppleve: At de er verdifulle for andre mennesker. Å bli oppmuntret, veiledet og f å hjelp til å klare seg selv. Å få fokus på sine positive handlinger. Å få utfordringer de kan mestre. At det er plass til humor. At det blir satt ord på det de gjør, følelser og opplevelser. Omsorgsfulle voksne. Voksne som er lydhøre for barnas tanker og uttrykk. Voksne som er spesielt observante på de yngste som ennå ikke innehar det muntlige språket. Tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hvert enkelt barn, og hele gruppa. Foreldere og personalet respekterer ulike familieforhold og kulturer. Det er de voksne som er kvaliteten i barnehagen. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

5 September uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag KVALITET Barn under opplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, og barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av tilbudet og lokal tilpasning av innholdet. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

6 Oktober Fagområdene Uke 40: Skolens høstferie 15. oktober: Nora 17 år. 21. oktober: Somalias nasjonaldag I løpet av uke 43 markerer avdelingene FN-dagen. Fokus på: Religion, etikk og filosofi Rammeplanen viser til ulike fagområder som barn skal ha erfaring med i løpet av året. Vi sikrer dette ved å ha fokus på et og et fagområde i løpet av årets måneder. Samtidig tenker vi også på tvers av fagområdene i ulike aktiviteter og prosjekter. I bobleskya hver måned står det hvilket fagområde vi har fokus på. Bilde: Ulike fagområder. Isskulpturer: kunst, kultur og kreativitet. Veumbekken: Nærmiljø og samfunn. Planting: Natur, miljø og teknikk. Mange tanker rundt en fergetur: Religion, etikk og filosofi. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

7 Oktober uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag FAGOMRÅDENE BARNEHAGELOVEN 2: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

8 November Demokrati og medvirkning 25. november: Bosnia nasjonaldag Fokus på: Antall, rom og form, kropp, bevegelse og helse Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Personalet må lytte og tolke barns kroppsspråk, etter hvert også barnas verbale språk. Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas. Dette skjer gjennom hverdagsaktivitetene i barnehagen. Barns medvirkning krever voksne som har tid til å se, lytte til og snakke med barna. Voksne som er fleksible og åpne for forandringer utifra barnas interesser her og nå. Et prosjekt kan derfor vare fra en time til flere uker. Bilde: En voksen begynte å lage bondegård, brukte kongler til dyr og barna kom til og begynte å komme med egene ideer og løsninger til hvordan gården skulle se ut. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

9 November uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Planleggingsdag DEMOKRATI OG MEDVIRKNING Vi har til hensikt å synliggjøre barnas tanker og kunnskaper, derfor tar vi utgangspunkt i noe barna allerede vet eller er intressert i. En slik måte å arbeide på er demokratisk og etisk. Ann Åberg Utrolige ting kan skje når vi lar barna få være med på å formulere verden. Ann Åberg BARNEHAGELOVEN 3: Barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

10 Desember Vennskap / Sosial kompetanse 6. desember: Finlands nasjonaldag 13. desember: Luciafeiring. 16. desember: Thailands nasjonaldag. Fokus på: Kreativitet, kunst og kultur og religion, etikk og filosofi. På Trosvik barnehage vil vi ha et aktivt og tydelig personalet for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. De voksnes holdninger i ord og handling er derfor avgjørende for barnas utvikling av sosial kompetanse. Barna skal kunne kjenne til og respektere ulike kulturer for å motvirke mobbing. «En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst og ingen er først. Der ingen er sist og ingen er minst. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner» Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tllknytning. Dette er en forebyggende faktor i mot uheldig og negativ utvikling. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

11 Desember uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Luciadagen Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften VENNSKAP/SOSIAL KOMPETANSE RAMMEPLANEN: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve gleder og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

12 Januar Læringsmiljø Ski- og akedag eller aktivitetsdag i løpet av januar. Fokus på: Kropp, bevegelse og helse. Gjennom barns medvirkning og det fysiskerom, legger vi til rette for et godt læringsmiljø. Ulike materialer skal være godt tilgjengelig for barna. Det fysiske uterom er også et flott læringsmiljø. Vårt uterom er stort, variert og spennende. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert. Barna er med når det gjelder resirkulering, kompost, plastinnsamling og redusering av papirbruk. Dette for å styrke barnas miljøbevissthet. Vi har som mål og gi barna riktige holdninger og verdier, så de blir glade i naturen og gjør de rette valgene for miljøet. I Trosvik barnehage tenker vi: Miljø, for oss - for livet! TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

13 Januar uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag nyttårsdag Planleggingsdag LÆRINGSMILJØ Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

14 Februar Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. februar: Samefolkets dag. Uke 8: Skolens vinterferie 27. februar: Karneval. Fokus på: Kunst, kultur og kreativitet Månedsplan er basert på det fagområdet som er satt opp for den enkelte måned. Planen skal være så fleksibel at den kan forandres underveis. Barnas innspill er avgjørende, derfor er prosessen den viktigste! Evaluering blir skrevet på neste månedsplan. Vi bruker også bilder for å dokumentere. Den daglige foreldrekontakten er viktig. Månedsplaner blir lagt ut på hjemmesiden og på avdelingens oppslagstavle. Bildet. Fra ark til sommerfugl TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

15 Februar uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Samefolkets dag PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Planer er ikke til for å følges, snarere for å forandres. Hillevi Lenz Taguchi RAMMEPLANEN: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering.

16 Mars Overgang fra eldst til yngst 3. mars: Bulgarias nasjonaldag 21. mars: Newroz - kurdisk nyttår. Påskefrokost uke 13 Fokus på: Religion, etikk og filosofi. God selvfølelse styrker barna i møte med nye arenaer. Vi forbereder de eldste barna til skolestart ved å ha Maxi- klubb. Lytte til barna - hva tenker de? Besøksdag på skolen. Det er også et eget opplegg for Maxi-klubben som synliggjøres gjennom eget skriv. Fra liten til stor avdeling: Gradvis tilvenning, en kjent voksen følger barnet til ny avdeling. Øker tilvenningstida gradvis - være med på ulike aktiviteter, også alene etter hvert. Treff for nye barn og foreldre i juni, hvor de kommer sammen til avdelingen og hilser på personalet. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

17 Mars uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag OVERGANG FRA ELDST TIL YNGST Barnas utdanningsløp starter i barnehagen. Barnehagen legger grunnlag for læring på alle områder. Det kan være stor overgang for barna å skifte arenaer. Vi prøver å skape gode sammenhenger for å ivareta trygghet i overgangssituasjoner ved skifte av avdelinger og til skole. Overganger generelt er sårbare perioder som fører til rolleendringer som igjen fører til nye forventninger. Det er viktig å støtte barnet i dets utvikling for å få en tryggest mulige overganger. RAMMEPLANEN: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. FREDRIKSTAD KOMMUNE har egen rutine for overgang til skolen. - Alle foreldrene til 5 åringene får invitasjon til foreldresamtale på høsten, hvor pedagogisk leder sammen med de foresatte går igjennom hva som skal gis av informasjon til skole før skolestart. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.

18 April Omsorg, lek og læring I løpet av uke 18 er det Brannvernuke Fokus på: Språk, tekst og kommunikasjon. Barn har rett til omsorgog skal møtes med omsorg Vi voksne skal være gode rollemodeller, og gi mye omsorg til hvert enkelt barn og til hverandre. Det er like viktig med fysisk og psykisk omsorg. Se hvert enkelt barn ut fra hvert enkelt barns behov og ståsted. Møte barnet der det er. Lekende mennesker - er lykkelige mennesker Gi tid og rom for leken. Leken er barnas egen læringsarena på alle områder. De lærer seg å samhandle med andre, hvordan være mot hverandre, bearbeider følelser og opplevelser. De lever ut sin fantasi og spontanitet. Legge til rette for ulike aktiviteter og prosjekter utfra det barn er opptatt av. Hjelpe dem til å komme videre med det som opptar dem. De voksne undrer seg sammen med barna. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

19 April uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag påskedag Skjærtorsdag Langfredag Stenger kl Påskeaften 1. påskedag OMSORG, LEK OG LÆRING BARNEHAGELOVEN 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. RAMMEPLANEN Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

20 Mai Likestilling og likeverd 3. mai: Polens grunnlovsdag 13. mai: 17. mai feiring i bhg. 24. mai: Eritreas nasjonaldag Fokus på: Kunst, kultur og kreativitet Voksne skal være bevisste på at barna uansett kjønn får de samme mulighetene. Samtidig skal hvert barn bli respektert utifra hvem de er som individ. Mangfoldet i barnehagen ser vi på som en ressurs for åpenthet, romslighet og utvikling både hos barn og voksne. Dette barnehageåret representeres 14 nasjonaliteter i Trosvik barnehage. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

21 Mai uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Off. høytidsdag Kr. h. fartsdag Planleggingsdag Grunnlovsdag 22 Pinseaften Pinsedag 2. pinsedag LIKESTILLING OG LIKEVERD Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.

22 Juni Glede og humor 5. juni: Danmarks grunnlovsdag 6. juni: Sveriges nasjonaldag Sommerturer for avdelingene i løpet av juni. 11. juni: Grillfest for barn, foreldre og personalet 12. juni: Filippinene nasjonaldag Fokus på: Nærmiljø og samfunn. Latter er like smittsomt som vannkopper Humor og latter skaper samspill mellom barn-voksne, barn-barn og voksne-voksne. Det gir plass til kreativitet, livsglede og overskudd. Språklig lek med rim, regler, grimaser og skøyerstreker skal ha god plass i barnehagen. Sommer i barnehagen, vi tar med tegnesaker, musikk og andre inneaktiviteter ut! TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

23 Juni uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag GLEDE OG HUMOR Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygtsted for fellesskap og vennskap.

24 Juli Samarbeid 4. juli: USA nasjonaldag Foreldresamarbeid Den daglige kontakten er den viktigste kontakten mellom hjemmet og barnehagen. Denne praten gir en fin mulighet til oppfølging av barnet og til å gi praktiske opplysninger. For at barnet skal få en god start på dagen, skal den voksne følge barnet inn i garderoben og hjelpe til med avkledning. Foreldresamtaler blir det innkalt til en gang i året, og ellers når behovet er tilstede, eller når dere måtte ønske det. Foreldrearrangement Det er arrangement som markering av FN-dagen, juletrefest, før 17.mai feiring og grillfest. Ved henting kan man sette seg ned til en kopp kaffe og en uformell prat med andre foreldre og ansatte. I løpet av året blir foresatte invitert til den enkelte avdeling for å se hva barna har medvirket i, eks.utstilling eller forestilling. Foreldremøter er det en/to ganger i året. Det første på høsten. Her tar vi opp det pedagogiske, praktiske og ellers andre aktuelle temaer i barnehagen. Vi informerer også om videre aktiviteter. Vi ønsker alle en riktig god sommer! TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

25 Juli uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag SAMARBEID RAMMEPLAN Barn påvirker sine omgivelser gjennom aktiviteter og væremåter. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatninger av seg selv. Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning. Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning. For barn som opplever egen barndom vanskelig og konfliktfylt, må barnehagen være sitt ansvar bevisst ved å tilrettelegge for kompenserende tiltak. Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser vil være viktig.

26 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Kontor: Virksomhetsleder: Berit Bringa Lindberg Styrerassistent 40%: Pia M. Karlsen Frosken Dir. tlf Pedagogisk leder: Heidi Borgen Andersen Barne- og ungdomsarbeider: Hege Brandt Barne- og ungdomsarbeider: Tina Bjerke Assistent: Mette Karlsen Rompetrollet Dir. tlf Pedagogisk leder: Mary Ann Karlsen Pedagogisk leder: Pia M. Karlsen / Martina Simonsen Barne- og ungdomsarbeider: Merethe Hurrød Assistent: Laila Segerblad Husmannsplassen Dir. tlf Pedagogisk leder: Kathrine Pettersen Assistent: Tone Karlsen Assistent: Lena P. Samuelsen Hamnehagen Dir. tlf Pedagogisk leder: Elisabeth M. Olsen Assistent: Anne Lise Blomkvist, 70% Assistent: Inger Melby, 50% Assistent: Kristin Alexandersen, 60% Assistent: Wenche Andersen, 20 % Bekkefaret Dir. tlf Pedagogisk leder: Ida Fjellvang Barne-og ungdomsarbeider: Magnhild Meek Assistent: Hilde Bjørke/Torill Andresen Andre ansatte: Renholder: Anastasija Alimanovic Vaktmester: Per A. Mathisen Web-ansvarlig: Betty Reineking. Faste vikarer: Wenche Andersen, Torill Andresen og Camilla Rangø Nilsen Møllehjulet Dir. tlf Pedagogisk leder: Bibbi Hveem Barne-og ungdomsarbeider: Mona Sannes Assistent: Vera Eid, 50 % Assistent: Wenche Andersen, 50 %

Trosvik. Barnehage. Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER

Trosvik. Barnehage. Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Trosvik Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2015/2016 På tur i skogen - nysgjerrighet og forskertrang. Fokus på: Tilvenning 10. august: Jairon

Detaljer

Gaustadgrenda 2014/2015

Gaustadgrenda 2014/2015 Gaustadgrenda Barnehage Adr.: Engelsvikenveien 113, 1626 Manstad E-post: gausbh@fredrikstad.kommune.no / beva@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 479 76 314 Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER

Detaljer

gressvik Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER

gressvik Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER gressvik Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2015/2016 Rim, regler og sang sies å være en «snarvei» inn i språket og det skaper sosialt fellesskap

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Gaustadgrenda Barnehage. Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER

Gaustadgrenda Barnehage. Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Gaustadgrenda Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2015/2016 august Velkommen Velkommen til et barnehageår fylt med trygghet, trivsel, undring

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

buskogen Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER

buskogen Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER buskogen Barnehage Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2015/2016 Vi blir kjent med hverandre. august Velkommen Vi ønsker alle et flott barnehageår Buskogen

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

2011/2012. Gaustadgrenda Barnehage. Barnehageåret. Det er to tin skal gi våre. - det ene er røtter. - det andre e vinger

2011/2012. Gaustadgrenda Barnehage. Barnehageåret. Det er to tin skal gi våre. - det ene er røtter. - det andre e vinger Gaustadgrenda Barnehage Adr.: Engelsvikenvn. 113, 1626 Manstad E-post: gaustbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 69 95 85 90 Det er to tin g vi skal gi våre barn - det ene er røtter - det andre e r vinger Barnehageåret

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 Slangsvold barnehage, Veumveien 88, 1613 FREDRIKSTAD Tlf: 69 39 07 30, E-post: reneca@aadalenbarnehager.no VELKOMMEN Hei, og velkommen til Slangsvold barnehage! Denne

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer