Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: Tlf.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66"

Transkript

1 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2014/2015

2 August Vi ønsker alle et flott barnehageår 10. august: Jairon 18 år Fokus på: Tilvenning Hovedmål I Trosvik barnehage skal barna gjennom medvirkning styrke selvfølelsen, bli trygge, glade og ha omtanke for andre. Med selvfølelse mener vi den viten og opplevelsen vi har av: Hvem vi er, og hvordan vi har det med å være den vi er. Vi kan hjelpe barna til å utvikle en god selvfølelse ved å: Hjelpe barn til å finne ut hvem de er Bli sett av barn, og voksne som er betydningsfulle for dem La de oppleve at de er verdifulle for andre mennesker. Gi anerkjennelse og ros når de viser omtanke for andre. Ved å ta barn på alvor - Å SE DEM. Vi har fokus på språk, vennskap og Tidlig innsats. «Ingen vil vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder.» -Aristoteles TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

3 August uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Planleggingsdag Planleggingsdag VELKOMMEN til barnehageåret 2014/2015 Fredrikstad kommune har fått vedtatt en kommunedelplan for oppvekstområdet som synliggjør målsetninger for satsingen på barnhehager i Fredrikstad. Mottoet er: Barn og unge er fremtiden - den skapes nå. Her viser Kommunedelplan oppvekst hvor viktig det er med en helhetlig innsats rettet mot barn og unge i befolkningen. Planen har et langsiktig perspektiv der mange av kommunens tjenester involveres sammen med barnas foresatte og eksterne aktører. Kommunen fremhever følgende satsingsområder: 18 Tidlig innsats 18 Språk 18 Foreldresamarbeid 18 Overganger. Det har siden 2003 med barnehageforliket vært satset på full barnehagedekning, og Fredrikstad kommune har hatt plass til alle som har søkt innen fristen de siste tre årene. Foresatte vil gjerne ha barnehageplass i nærheten av bosted, og dette er og har vært en utfordring for kommunen. Fredrikstad har satset på tidlig innsats for små barn og arbeider med Øyvind Kvellos metoder for å oppdage barn i risikosoner på et tidligst mulig tidspunkt, samt sette i gang tiltak så raskt som mulig. Sist år ble det opprettet tverretatelige nettverk bestående av PPT, barnevernet og helsevern for barn og unge i alle kommunens barnehager. Alle de kommunale barnehagene har alle fokus på språk og benytter ulike verktøy i dette arbeidet. Det er etablert en egen språkgruppe for minioritetsspråkelige barn uten barnehageplass. Det er opprettet et kommunalt BarnehageUtvalg for Foreldre (BUF). Her kan foreldre få fremmet synspunkter og ta opp problemstillinger. Barnehagene satser på å involvere foreldrene for å kunne gi barna et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Fredrikstad kommune har laget egne rutiner for hvordan barnehagene og skolene skal samarbeide om overgangen fra barnehage til skole så smidig som mulig. Vi håper dere vil bli godt fornøyde med barnehagetilbudet kommende barnehageår. Gunn Glad, fagsjef barnehageetaten

4 September Kvalitet Uke 36: Vennskapsuke Uke 38: Brannvernuke Fokus på: Natur, miljø og teknikk For å nå hovedmålet vårt, skal barna i Trosvik barnehage oppleve: At de er verdifulle for andre mennesker. Å bli oppmuntret, veiledet og f å hjelp til å klare seg selv. Å få fokus på sine positive handlinger. Å få utfordringer de kan mestre. At det er plass til humor. At det blir satt ord på det de gjør, følelser og opplevelser. Omsorgsfulle voksne. Voksne som er lydhøre for barnas tanker og uttrykk. Voksne som er spesielt observante på de yngste som ennå ikke innehar det muntlige språket. Tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hvert enkelt barn, og hele gruppa. Foreldere og personalet respekterer ulike familieforhold og kulturer. Det er de voksne som er kvaliteten i barnehagen. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

5 September uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag KVALITET Barn under opplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, og barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av tilbudet og lokal tilpasning av innholdet. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

6 Oktober Fagområdene Uke 40: Skolens høstferie 15. oktober: Nora 17 år. 21. oktober: Somalias nasjonaldag I løpet av uke 43 markerer avdelingene FN-dagen. Fokus på: Religion, etikk og filosofi Rammeplanen viser til ulike fagområder som barn skal ha erfaring med i løpet av året. Vi sikrer dette ved å ha fokus på et og et fagområde i løpet av årets måneder. Samtidig tenker vi også på tvers av fagområdene i ulike aktiviteter og prosjekter. I bobleskya hver måned står det hvilket fagområde vi har fokus på. Bilde: Ulike fagområder. Isskulpturer: kunst, kultur og kreativitet. Veumbekken: Nærmiljø og samfunn. Planting: Natur, miljø og teknikk. Mange tanker rundt en fergetur: Religion, etikk og filosofi. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

7 Oktober uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag FAGOMRÅDENE BARNEHAGELOVEN 2: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

8 November Demokrati og medvirkning 25. november: Bosnia nasjonaldag Fokus på: Antall, rom og form, kropp, bevegelse og helse Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Personalet må lytte og tolke barns kroppsspråk, etter hvert også barnas verbale språk. Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas. Dette skjer gjennom hverdagsaktivitetene i barnehagen. Barns medvirkning krever voksne som har tid til å se, lytte til og snakke med barna. Voksne som er fleksible og åpne for forandringer utifra barnas interesser her og nå. Et prosjekt kan derfor vare fra en time til flere uker. Bilde: En voksen begynte å lage bondegård, brukte kongler til dyr og barna kom til og begynte å komme med egene ideer og løsninger til hvordan gården skulle se ut. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

9 November uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Planleggingsdag DEMOKRATI OG MEDVIRKNING Vi har til hensikt å synliggjøre barnas tanker og kunnskaper, derfor tar vi utgangspunkt i noe barna allerede vet eller er intressert i. En slik måte å arbeide på er demokratisk og etisk. Ann Åberg Utrolige ting kan skje når vi lar barna få være med på å formulere verden. Ann Åberg BARNEHAGELOVEN 3: Barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

10 Desember Vennskap / Sosial kompetanse 6. desember: Finlands nasjonaldag 13. desember: Luciafeiring. 16. desember: Thailands nasjonaldag. Fokus på: Kreativitet, kunst og kultur og religion, etikk og filosofi. På Trosvik barnehage vil vi ha et aktivt og tydelig personalet for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. De voksnes holdninger i ord og handling er derfor avgjørende for barnas utvikling av sosial kompetanse. Barna skal kunne kjenne til og respektere ulike kulturer for å motvirke mobbing. «En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst og ingen er først. Der ingen er sist og ingen er minst. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner» Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tllknytning. Dette er en forebyggende faktor i mot uheldig og negativ utvikling. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

11 Desember uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Luciadagen Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften VENNSKAP/SOSIAL KOMPETANSE RAMMEPLANEN: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve gleder og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

12 Januar Læringsmiljø Ski- og akedag eller aktivitetsdag i løpet av januar. Fokus på: Kropp, bevegelse og helse. Gjennom barns medvirkning og det fysiskerom, legger vi til rette for et godt læringsmiljø. Ulike materialer skal være godt tilgjengelig for barna. Det fysiske uterom er også et flott læringsmiljø. Vårt uterom er stort, variert og spennende. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert. Barna er med når det gjelder resirkulering, kompost, plastinnsamling og redusering av papirbruk. Dette for å styrke barnas miljøbevissthet. Vi har som mål og gi barna riktige holdninger og verdier, så de blir glade i naturen og gjør de rette valgene for miljøet. I Trosvik barnehage tenker vi: Miljø, for oss - for livet! TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

13 Januar uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag nyttårsdag Planleggingsdag LÆRINGSMILJØ Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

14 Februar Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. februar: Samefolkets dag. Uke 8: Skolens vinterferie 27. februar: Karneval. Fokus på: Kunst, kultur og kreativitet Månedsplan er basert på det fagområdet som er satt opp for den enkelte måned. Planen skal være så fleksibel at den kan forandres underveis. Barnas innspill er avgjørende, derfor er prosessen den viktigste! Evaluering blir skrevet på neste månedsplan. Vi bruker også bilder for å dokumentere. Den daglige foreldrekontakten er viktig. Månedsplaner blir lagt ut på hjemmesiden og på avdelingens oppslagstavle. Bildet. Fra ark til sommerfugl TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

15 Februar uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Samefolkets dag PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Planer er ikke til for å følges, snarere for å forandres. Hillevi Lenz Taguchi RAMMEPLANEN: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering.

16 Mars Overgang fra eldst til yngst 3. mars: Bulgarias nasjonaldag 21. mars: Newroz - kurdisk nyttår. Påskefrokost uke 13 Fokus på: Religion, etikk og filosofi. God selvfølelse styrker barna i møte med nye arenaer. Vi forbereder de eldste barna til skolestart ved å ha Maxi- klubb. Lytte til barna - hva tenker de? Besøksdag på skolen. Det er også et eget opplegg for Maxi-klubben som synliggjøres gjennom eget skriv. Fra liten til stor avdeling: Gradvis tilvenning, en kjent voksen følger barnet til ny avdeling. Øker tilvenningstida gradvis - være med på ulike aktiviteter, også alene etter hvert. Treff for nye barn og foreldre i juni, hvor de kommer sammen til avdelingen og hilser på personalet. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

17 Mars uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag OVERGANG FRA ELDST TIL YNGST Barnas utdanningsløp starter i barnehagen. Barnehagen legger grunnlag for læring på alle områder. Det kan være stor overgang for barna å skifte arenaer. Vi prøver å skape gode sammenhenger for å ivareta trygghet i overgangssituasjoner ved skifte av avdelinger og til skole. Overganger generelt er sårbare perioder som fører til rolleendringer som igjen fører til nye forventninger. Det er viktig å støtte barnet i dets utvikling for å få en tryggest mulige overganger. RAMMEPLANEN: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. FREDRIKSTAD KOMMUNE har egen rutine for overgang til skolen. - Alle foreldrene til 5 åringene får invitasjon til foreldresamtale på høsten, hvor pedagogisk leder sammen med de foresatte går igjennom hva som skal gis av informasjon til skole før skolestart. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.

18 April Omsorg, lek og læring I løpet av uke 18 er det Brannvernuke Fokus på: Språk, tekst og kommunikasjon. Barn har rett til omsorgog skal møtes med omsorg Vi voksne skal være gode rollemodeller, og gi mye omsorg til hvert enkelt barn og til hverandre. Det er like viktig med fysisk og psykisk omsorg. Se hvert enkelt barn ut fra hvert enkelt barns behov og ståsted. Møte barnet der det er. Lekende mennesker - er lykkelige mennesker Gi tid og rom for leken. Leken er barnas egen læringsarena på alle områder. De lærer seg å samhandle med andre, hvordan være mot hverandre, bearbeider følelser og opplevelser. De lever ut sin fantasi og spontanitet. Legge til rette for ulike aktiviteter og prosjekter utfra det barn er opptatt av. Hjelpe dem til å komme videre med det som opptar dem. De voksne undrer seg sammen med barna. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

19 April uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag påskedag Skjærtorsdag Langfredag Stenger kl Påskeaften 1. påskedag OMSORG, LEK OG LÆRING BARNEHAGELOVEN 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. RAMMEPLANEN Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

20 Mai Likestilling og likeverd 3. mai: Polens grunnlovsdag 13. mai: 17. mai feiring i bhg. 24. mai: Eritreas nasjonaldag Fokus på: Kunst, kultur og kreativitet Voksne skal være bevisste på at barna uansett kjønn får de samme mulighetene. Samtidig skal hvert barn bli respektert utifra hvem de er som individ. Mangfoldet i barnehagen ser vi på som en ressurs for åpenthet, romslighet og utvikling både hos barn og voksne. Dette barnehageåret representeres 14 nasjonaliteter i Trosvik barnehage. TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

21 Mai uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Off. høytidsdag Kr. h. fartsdag Planleggingsdag Grunnlovsdag 22 Pinseaften Pinsedag 2. pinsedag LIKESTILLING OG LIKEVERD Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.

22 Juni Glede og humor 5. juni: Danmarks grunnlovsdag 6. juni: Sveriges nasjonaldag Sommerturer for avdelingene i løpet av juni. 11. juni: Grillfest for barn, foreldre og personalet 12. juni: Filippinene nasjonaldag Fokus på: Nærmiljø og samfunn. Latter er like smittsomt som vannkopper Humor og latter skaper samspill mellom barn-voksne, barn-barn og voksne-voksne. Det gir plass til kreativitet, livsglede og overskudd. Språklig lek med rim, regler, grimaser og skøyerstreker skal ha god plass i barnehagen. Sommer i barnehagen, vi tar med tegnesaker, musikk og andre inneaktiviteter ut! TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

23 Juni uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag GLEDE OG HUMOR Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygtsted for fellesskap og vennskap.

24 Juli Samarbeid 4. juli: USA nasjonaldag Foreldresamarbeid Den daglige kontakten er den viktigste kontakten mellom hjemmet og barnehagen. Denne praten gir en fin mulighet til oppfølging av barnet og til å gi praktiske opplysninger. For at barnet skal få en god start på dagen, skal den voksne følge barnet inn i garderoben og hjelpe til med avkledning. Foreldresamtaler blir det innkalt til en gang i året, og ellers når behovet er tilstede, eller når dere måtte ønske det. Foreldrearrangement Det er arrangement som markering av FN-dagen, juletrefest, før 17.mai feiring og grillfest. Ved henting kan man sette seg ned til en kopp kaffe og en uformell prat med andre foreldre og ansatte. I løpet av året blir foresatte invitert til den enkelte avdeling for å se hva barna har medvirket i, eks.utstilling eller forestilling. Foreldremøter er det en/to ganger i året. Det første på høsten. Her tar vi opp det pedagogiske, praktiske og ellers andre aktuelle temaer i barnehagen. Vi informerer også om videre aktiviteter. Vi ønsker alle en riktig god sommer! TROSVIK BARNEHAGE Trosvik barnehage, Unnebergveien 17

25 Juli uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag SAMARBEID RAMMEPLAN Barn påvirker sine omgivelser gjennom aktiviteter og væremåter. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatninger av seg selv. Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning. Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning. For barn som opplever egen barndom vanskelig og konfliktfylt, må barnehagen være sitt ansvar bevisst ved å tilrettelegge for kompenserende tiltak. Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser vil være viktig.

26 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Kontor: Virksomhetsleder: Berit Bringa Lindberg Styrerassistent 40%: Pia M. Karlsen Frosken Dir. tlf Pedagogisk leder: Heidi Borgen Andersen Barne- og ungdomsarbeider: Hege Brandt Barne- og ungdomsarbeider: Tina Bjerke Assistent: Mette Karlsen Rompetrollet Dir. tlf Pedagogisk leder: Mary Ann Karlsen Pedagogisk leder: Pia M. Karlsen / Martina Simonsen Barne- og ungdomsarbeider: Merethe Hurrød Assistent: Laila Segerblad Husmannsplassen Dir. tlf Pedagogisk leder: Kathrine Pettersen Assistent: Tone Karlsen Assistent: Lena P. Samuelsen Hamnehagen Dir. tlf Pedagogisk leder: Elisabeth M. Olsen Assistent: Anne Lise Blomkvist, 70% Assistent: Inger Melby, 50% Assistent: Kristin Alexandersen, 60% Assistent: Wenche Andersen, 20 % Bekkefaret Dir. tlf Pedagogisk leder: Ida Fjellvang Barne-og ungdomsarbeider: Magnhild Meek Assistent: Hilde Bjørke/Torill Andresen Andre ansatte: Renholder: Anastasija Alimanovic Vaktmester: Per A. Mathisen Web-ansvarlig: Betty Reineking. Faste vikarer: Wenche Andersen, Torill Andresen og Camilla Rangø Nilsen Møllehjulet Dir. tlf Pedagogisk leder: Bibbi Hveem Barne-og ungdomsarbeider: Mona Sannes Assistent: Vera Eid, 50 % Assistent: Wenche Andersen, 50 %

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage 2011 2012 www.storetunegaard.no Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer