Barnehagens verdigrunnlag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagens verdigrunnlag:"

Transkript

1 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN BIRKELAND TLF: e-post: Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med seg senere i livet. HAMPEHAUGEN BARNEHAGE JOBBER FOR AT DE VOKSNE SKAL HA BLIKK FOR ALLE, OG ROM FOR DEN ENKELTE.

2 LITT HISTORIKK OG EIERFORHOLD Hampehaugen barnehage ble startet opp i august 1991 av Birkenes Husmorlag (senere Birkenes K&F). I april 2003 ble Birkenes K&F lag og Vegusdal K&F lag slått sammen og navnet ble da Vegusdal K&F lag. De drev barnehagen frem til januar 2006, da den ble kjøpt av Hampehaugen Barnehage AS. Det er Linda Vegusdal Stølen og Anne Lundemoen Håkedal som eier og driver Hampehaugen Barnehage As. Hampehaugen Barnehage er en 3 avdelings barnehage (0-6 år) som stod ferdig 1. november Barnehagen har beliggenhet mellom Birkeland Barneskole og Birkenes hallen. Hampehaugen barnhage består av 3 avdelinger. Sola for de største barna, Regnbuen for de mellomste barna og Småtroll for de minste barna. Barnehagen er godkjent for 75 heldags plasser Det er 69 barn som har plass i Hampehaugen barnehage fra høsten STYRING OG LEDELSE Daglig leder: Linda Vegusdal Stølen Styrer: Anne Lundemoen Håkedal Barnehagen har en daglig leder som har det daglige administrative ansvaret, og en styrer som har det daglige pedagogiske ansvaret. Styret i Hampehaugen Barnehage AS foretar ansettelser av personalet. TELEFONNUMMER TIL BARNEHAGEN: Telefonnummer til barnehagen: Direktenummer til Sola: Direktenummer til Regnbuen: Direktenummer til Småtroll: Er du fornøyd med oss, - Barnehageloven 2 Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdragelsesoppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Si det til andre,.. er du misfornøyd, - fortell det til oss!. Men velg tid og sted: Vi forventer at foreldre til barn i Hampehaugen Barnehage tar vare på årsplanen og følger med på skriv som blir hengt opp på tavla ved avdelingen. Det er synd for barnet å gå glipp av en tur eller lignende fordi planene ikke blir lest av foreldrene. Årsplanen innholder dessuten mye viktig informasjon. det tjener sjelden barnas beste om ladet kritikk formidles med små ører til stede

3 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Merking av klær: Husk å merke alt tøy med barnets navn. Dette gjør det lettere for både dere og personalet å finne klær som er på avveie. Vi kan heller ikke ta ansvar for tøy som forsvinner når det ikke er merket. Skifteklær: Vi ber dere om at dere passer på at barnets kurver i garderoben til enhver tid er fylt opp med skifteklær, tilpasset årstiden. Leker i barnehagen: Barna har ikke anledning til å ha med leker i barnehagen, dette fordi det kan skape konflikter og kan brukes til å kjøpe venner. Åpningstid: Barnehagen starter kl og stenger kl Barnet skal hentes slik at dere kan forlate barnehagen senest kl Blir barnet hentet for sent, vil det innkreves en avgift pr kr. 400,- (500,- søsken) På påfølgende foreldrebetaling. Jamf. Vedtektene 5.1 Måltider: Barnet får all mat i barnehagen. Slikkerier, tyggegummi ol. Er ikke tillatt. Barnets fødselsdag blir feiret i barnehagen. Forsikring: Barna er forsikret i IF. Barnet er forsikret i barnehagens åpningstid og i all aktivitet som er i barnehagens regi. Taushetsplikt: Barnehagens personale er pålagt taushetsplikt etter lov om barnehager, unntak er bestemmelser vedrørende opplysningsplikt til barnevernet. Ferier: Barnehagen holder stengt inntil 4 uker på sommeren. Den holder stengt mellom jul og nyttår. Åpent mandag og tirsdag i påske uka. Det er åpent i høst og vinterferien. Det er lagt inn 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, hvor barnehagen holder stengt. Planleggingsdager for 2011 / 2012: Barnehagen er stengt følgende dager: 8/8, 13/10,10/4,30/4,18/5 Betaling for opphold: Det betales for opphold / kostpenger på egne blanketter. Det betales for 11 mnd. i året. Kjøp av ekstra tid i barnehagen: (dersom det er plass den aktuelle dagen. ) Kr. 50,- pr. time / kr. 250,- hel dag Beløpet for dette blir lagt til foreldrebetalingen.

4 Oppsigelse: Gjensidig oppsigelse er en kalendermåned. Oppsigelse må skje innen 1. i måneden før oppsigelsen gjelder. Sies barnet opp 1.april eller senere i barnehageåret, må det betales helt fram til 1. juli. Påbegynt måned må betales. Foreldrekonferanser: I Hampehaugen vil foreldre til nye barn ha samtale etter oppstart. Dersom andre skulle ønske samtale, ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen. I februar / mars vil alle foreldre få tilbud om konferanse på dag eller kveldstid. Fravær: Hvis barnet er sykt eller av andre grunner er fraværende, ber vi om å få beskjed snarest. Av hensyn til de øvrige barna og eventuelt gravide, ber vi om beskjed hvis det oppstår barnesykdommer eller andre smittsomme sykdommer. Barnet må holdes hjemme fra barnehagen dersom det ikke er friskt nok til å være ute å leke. Personalet har ikke kapasitet til å være inne med syke barn. Barnets trivsel / foreldresamarbeid: God kontakt mellom foreldre og personalet i barnehagen er av størst betydning for barnets tilpassing og trivsel. Barnehagen ivaretar dette samarbeidet ved blant annet: Daglige samtaler ved bringing/henting, foreldresamtaler, foreldremøter, møter i samarbeidsutvalget, dugnader, fester. Viktig: Viktig at dere gir oss beskjed dersom dere bytter telefonnummer, adresse eller det skjer endringer i livssituasjonen. DOKUMENTASJON Rammeplanen sier: Dokumentasjon kan være et middet for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver, og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.

5 VURDERING Rammeplanen sier: Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsels og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Vurderingen skal rettes mot det enkelte barns trivsel, medvirkning og utvikling, samt samspillet barna imellom, mellom barn og personalet, mellom personalet og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Vi skal da vurdere oss selv og vårt eget arbeid, arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til Barnehageloven, Rammeplanen og eventuelle lokale lover og retningslinjer. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at dette arbeidet blir gjennomført. LIKESTILLING Den gode barnehagen er en likestilt barnehage dette er tittelen på Handlingsplan for likestilling i barnehagene Rammeplanen sier: Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine holdninger til samfunnets forventninger til gutter og jenter. I en moderne barnehage er det nødvendig at personalet arbeider med egne holdninger og adferd også i forhold til kjønn og likestilling. MOBBING I BARNEHAGEN Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold (Kunnskapsdepartementet, 2006:50) Hva er mobbing? Mobbing er, når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. I barnehagen kan mobbingen arte seg som slag og spark, ignorering, utestenging og erting. For å forebygge mobbing er det viktig å bygge opp barnas sosiale kompetanse. Det vil si å kunne samhandle eller være sammen med andre på en positiv måte. For å klare dette må man kjenne seg selv og at man er bevisst hvordan handlinger virker inn på andre. Det kreves aktive og tydelige voksne for å skape et godt sosialt og utviklende miljø for alle barna i barnehagen. Her i barnehagen bruker vi blant annet Steg for Steg som metode for å forebygge mobbing. Dette er et opplegg med bilder, historier og rollespill i forhold til empati, mestring av sinne og konfliktløsninger. Steg for steg hjelper barna å sette ord på, og kjenne igjen følelsesuttrykk slik at de kan vise forståelse for andres perspektiver, følelser og tanker.

6 Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barnas læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Foreldrene er en viktig samarbeidspartner for oss i barnehagen. Barna får holdninger til andre mennesker gjennom det de opplever, ser og hører. Foreldrenes handlinger og holdninger er også av stor betydning for mobbing. Gjennom omtale av andre barn og familie, hvem som inviteres i bursdager, hvem barna får lov å leke med på fritiden, hvem som inkluderes/ekskluderes osv. Barnehagen skal være et sted der barn skal få muligheten til å få venner og en god start på livet. Målet for Hampehaugen barnehage er blant annet å skape et barnehagemiljø med null- toleranse for mobbing både blant barn og voksne. MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN. Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet noen retningslinjer for mat og måltider i barnehagene (se Ut fra disse legger vi tilrette for 3 måltider i barnehagen, frokost, lunsj og 14-mat. Frokosten blir servert i tidsrommet og består i hovedsak av grovbrød med div pålegg som, ost, skinke, leverpostei osv. det kan også bli servert havregryn og cornflakes. Til lunsj ca kl får de enten servert brødmat eller middag. (minimum et varmt måltid i uka.) Til 14-mat får de servert frukt og de som ønsker det får grovt knekkebrød m\ div pålegg. (en dag i uka serveres det yoghurt) Til et måltid prøver vi å tenke på at de får næring innenfor disse gruppene mat: 1: grovt brød, pasta, poteter og ris 2: frukt og grønnsaker 3: fisk, kjøtt, ost og egg. Til alle måltider blir det servert melk og vann. Vann er tørstedrikk i løpet av dagen. Ved bursdagsfeiringer får bursdagsbarnet velge mat ut fra en meny. Hvordan barna er med og forbereder måltidet varierer på avdelingene pga alder. Aktiviteter de kan være med på kan være alt fra, å dekke bordet, kutte grønnsaker og frukt, være med å ta i ingredienser ved baking, bake og å rydde av etter måltid Vi ser på måltidet som en læringsarena der vi jobber med selvstendighet(som å smøre selv), gode vaner (rolige stemmer, sitte på plassen sin, o.l) og hygiene (vasker hender før mat, ikke slikke på kniven)

7 SKRIVEDANS Denne høsten fortsetter vi med skrivedans. Skrivedans er utarbeidet av skrivepedagog, skriftpsykolog og grafolog Ragnhild Oussoren Voors som er født i Nederland. Skrivedans er et opplegg som har som mål å kombinere aktiviteter og musikk i skriveforberedende bevegelser. Det inneholder bevegelser med armer og hender i luften, fantasitegninger, som foregår både individuelt og parvis. Mange øvelser foregår til musikk. Musikken spiller en stor rolle, fordi den inspirerer hjernen til å finne rytmiske og harmoniske kroppsbevegelser og uttrykksformer. Det vektlegges at dette ikke et opplegg for å trene innlæring og utforming av bokstaver, men på bevegelsene som kommer forut for dette. ENDRINGSARBEID I HAMPEHAUGEN BH- KOMPETANSEBYGGING - Tilstedeværende voksne, Du er hva du tenker og gjør Våren 2011 startet vi med en prosess i vår barnehage, ønsket er å få mer aktive og tilstedeværende voksne. Vi synes at barna som går i Hampehaugen Barnehage skal ha vite at den voksne ser barnet, synes det er verdifullt og at de voksne tar barnet på alvor. Målet er å synliggjøre barnehagens praksis, hva vi voksne jobber mot sånn har vi det hos oss. STASJONSLEK En time i uka har vi åpent hus, dvs. vi har åpne dører på avdelingene. Da har vi forskjellige aktiviteter på hver avdeling, og barna får selv bestemme hvor de vil være og hva de vil gjøre. Vi ansatte opplever stasjonsleken som svært positiv og alle barn og voksne i barnehagen blir godt kjent med hverandre. SPRÅKMILJØ OG SPRÅKSTIMULERING For å fremme barns utvikling av språket og utvikle et godt språkmiljø i Hampehaugen vil vi legge vekt på Gode samtaler Rim, regler, dikt og sang Fortellinger og høytlesing Lek Utforsking av skriftspråket I barnehagen har vi Snakkepakken som er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Snakkepakken med veiledningshefte er et pedagogisk verktøy for barnehagen. Det du gjør sammen med barnet i dag, gjør det alene i morgen! Dette arbeidet vil vi fortsette med i 2011/2012 og kompetanseheving blant ansatte vil også bli satset på fra kommunens side. Den som slutter å bli bedre, slutter å være bra.

8 FAGOMRÅDENE Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal være preget av ett eller flere av fagområdene som vi finner i Rammeplanen. Fagområdene i seg selv er svært vide, og en berører som regel flere av dem når en jobber i et prosjekt og ellers i det daglige arbeidet med barna. Hvordan man arbeider med de enkelte fagområdene vil variere fra avdeling til avdeling. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Brannvernsuke: UKE 38 Mellom mennesker omkommer hvert år som følge av brann- de aller fleste i sine hjem. Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. Det er derfor viktig at den oppvoksende generasjon tilegner seg enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. I barnehagen bruker vi et undervisningsopplegg som er utarbeidet av norsk brannvernforening. Det heter Eldar og Vanja. SPRÅK 4 er et samarbeidsprosjekt mellom barnehagene og helsestasjonen i Birkenes Kommune. Prosjektet er et kartleggingsverktøy som helsestasjonen bruker for å kartlegge 4- åringens språkferdigheter. I bhg har vi språkgrupper slik at alle barn får den språkstimuleringen de har krav på. Vi bruker blant annet rim, regler, eventyr, samt ulike språk- og lytteleker. Språkinnlæring skal være lekbetont!

9 VELKOMMEN TIL SOLA Sola er storbarnsavdelingen for 4-5 åringene. Det er 26 barn fordelt på 24 plasser. Personalet på Sola: Tove-Lill Friberg Vestøl Pedagogisk leder 100 % Doris Pettersen Pedagogisk leder 80 % Geir Inge Trondsen Assistent 90 % Steffen Jørgensen Assistent 100 % Halldis Bjelland Assistent 50 % Bente Aanesland Assistent 80 % Renate Helleland Assistent 40 % Dagsrytmen på Sola: Barnehagen åpner 07:00 Frokost 07:30-08:15 Lek 08:15-09:30 Samling/klar til tur 09:30 Aktivitet/Lek 10:00-11:00 Mat 11:00-11:45 Utetid (pauser) :00 Måltid/Frukt 14:00-14:30 Lek inne/ute :15 Rydding/ foreldre henter innen 16:15-16:30 BARNEHAGEN STENGER 16:30 Telefonnummer til Sola: Turtelefon: Telefonene vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne SMS med beskjed

10 Kjernetiden på Sola er fra Vi vil gjerne at dere ringer og gir beskjed dersom dere kommer senere, eller ikke kommer i det hele tatt. Våre faste turdager er tirsdag, torsdag og fredag, da er vi på tur i nærområdet vårt. På turene lager vi mat, gjerne på bål/grill. Vi legger vekt på fysisk aktivitet ute, studier av årstidene og lek. På Sola har vi førskolegruppe for de eldste barna. Der jobber vi med begrepstrening, tall, mengde og skriveforberedende oppgaver. Lek og læring går hånd i hånd. Vi har også egne turer og aktiviteter for de eldste. Vi jobber etter halvårsplan, og har spesielt fokus på barnas språklige utvikling. Derfor vil vi i år jobbe mye med eventyr. Det blir delt ut månedsbrev til alle. Der står det litt om temaer vi holder på med, hva vi har gjort og hva vi skal gjøre.

11 Velkommen til Regnbuen Regnbuen er avdelingen i midten både når det gjelder plassering i bygget og alderen på ungene, som er fra 3-4år. Vi har i år 26 barn fordelt på 25 plasser. Personalet på Regnbuen: Marita Mosfjeld Pedagogisk leder 100 % Kirsti Heia Pedagogisk leder 60 % Kristina G. Fidjeland Barne- og ung.arb 80 % Grete Flakk Barne- og ung.arb 80 % Trine Flaa Barne- og ung.arb 80 % Elise Nygård Assistent 80 % UKEPLAN MANDAG: SANGSAMLING, AKTIVITETER I BALLHALLEN TIRSDAG: TURDAG/SPRÅKLEK/FORMINGSAKT. ONSDAG: SPRÅKLEK TORSDAG: TURDAG/TEMASAMLINGER, STASJONSLEK FREDAG: TURDAG/TEMASAMLINGER Telefonnummer til Regnbuen: Turtelefon: Telefonene vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne sms med beskjed. Samling: Vi har samlinger hver dag, enten ute på tur eller på avdelingen. I samlingen synger vi, har ulike temaer som vi snakker om, leker, legger til rette for at barna kan fortelle mens de andre hører på, vi forteller eventyr, leser, eksperimenterer, feirer bursdagsbarn med krone og sang og prøver å fange opp ting barn liker/er opptatt av og jobbe ut i fra dette. EN RING AV GULL. Dagsrytme: En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst Der ingen er først, der ingen er sist. 7.00: Barnehagen åpner : Frokost Lek \ aktiviteter Gjør seg klar for å dra på tur \ rydding Håndvask etterfulgt av måltid Lek ute Måltid\ frukt Lek \ aktiviteter Barnehagen stenger Vi holder fast så alle kjenner at ringen er laget av gode venner.

12 TUR ALLE BARNA PÅ REGNBUEN ER PÅ TUR I LØPET AV UKA. VI GÅR PÅ ULIKE TURER I NÆRMILJØET SOM SOLPLASSEN, DRAGEFJELL OG GAPAHUKEN. VI SETTER FOKUS PÅ AT BARNA ERFARER NATUREN GJENNOM DE FORSKJELLIGE ÅRSTIDENE, OG AT DE BLIR KJENT MED DYRE- OG PLANTELIV I OMRÅDET. VI VOKSNE ØNSKER Å STIMULERE TIL UNDRING OG NYSGJERRIGHET OVER ALT SOM SKJER UTE I NATUREN! Tema Vennskap Tema dette året vil handle om vennskap. I det daglige samspillet ønsker vi å legge til rette for at det utvikles gode og nære vennskap mellom barna. Å ha en god venn i barnehagen er svært verdifullt i seg selv, samt at det har mange positive ringvirkninger for den sosial utviklingen. Vi syns det er viktig å sette fokus på dette da det er et av de mest sentrale faktorer i hverdagen vår. Barna blir godt kjent med hverandre i barnehagen, det bidrar til å bygge opp barnas empati og mange stifter nye vennskap. Konflikter dukker uventet opp, vi må ta hensyn til hverandre og støtte hverandre. Opplevelsen av glede og humor står sentralt i alle gode vennskap. Vi kommer med det til å ta opp ulike situasjoner med barna, fortelle historier om temaet og bli kjent med Kanin og Pinnsvin som er bestevenner. Kanin og Pinnsvin er to figurer som er bestevenner. De to er med som et hjelpemiddel i form av bøker om vennskap og aktivitetskort. På turdagene våre har vi delte grupper. Vi tar hensyn til barnas kjemi og prøver å koble barn som vi tror vil ha gjensidig glede av hverandre.. Både i gruppene og samlet avdeling vil temaet ha en sentral rolle hele veien. Om det er snakk om vasking av hender og køkultur, dele på lekene, sende pålegg, vente på tur, osv. Snakk om vennskap hjemme, spør barna om det, fortell om egne erfaringer og øv på turtaking..

13 VELKOMMEN TIL SMÅTROLL Småtroll er småbarnsavdelingen og i år kommer det til å være 17 barn fordelt på 15 plasser i alderen 1 til 3 år. Telefonnummer til Småtroll: Telefonen vil være på i barnehagens åpningstid. Bruk den, og send gjerne en sms med en beskjed Personalet på Småtroll: Anne L. Håkedal Pedagogisk leder 80 % Aud Helen Flaa Pedagogisk leder 60 % Kinga Tomzcyk Førskolelærer 60 % Ellen Nygård Assistent 80 % Gunn Suggelia Assistent 80 % Anne Marie Søbye Assistent 60 % Eva Falander Assistent 80 % Bente Aanesland Assistent 20 % (hver onsdag) Samlingsstund På Småtroll har vi samlingsstund daglig. Da vil vi synge, fortelle eventyr og fortelle om aktuelle temaer. Mer konkret vil dere kunne lese om dette i halvårsplanen som kommer i tillegg til årsplanen. På Småtroll kommer trygghet og tillit til å stå i høysete. Mye av den første tiden vil være preget av det å skape trygghet og gjensidig tillit til deres barn og dere som foreldre. Innarbeiding av rutiner er også svært viktig. Dagsrytmen på Småtroll Barnehagen åpner Frokost Rydding og samling Lek / Aktiviteter Lunch Soving eller utelek Måltid og frukt Lek Barnehagen stenger 16.30

14 Uteliv Vi vil gjøre vårt beste slik at barna får en luftetur hver dag. Vi vil bli kjent med uteområdet i barnehagen og etter hvert i nærområdet. De største barna vil etter hvert gå på turer sammen med noen av barna på de andre avdelingene. Lek På Småtroll vil vi gjøre vårt beste for å legge til rette for lek, gi leken rom, tid og trygghet. Etter hvert når det blir mer innetid enn utetid, ønsker vi å legge til rette for et fysisk miljø inne de må få bruke kroppen sin. Vi vil da bruke bevegelseskalenderen som et verktøy. - Års klubb 3-års klubb fortsetter vi med. Dette vil være for de største med felles opplevelser eller aktiviteter som ikke alle de andre får. Dette vil være egne turer, formingsaktiviteter starter opp etter jul, en gang i uka. Språk og språkstimulering Dette vil vi legge til rette for gjennom gode samtaler i bleiesituasjoner, ved måltidet og under på- og av kledning. Vi vil bruke rim, regler, dikt og sanger. Hver måned har vi 2 sanger og 1 rim (se i halvårsplanen) vi vil også ha eventyr og mye høytlesning. Bursdagsfeiring Vi flagger for bursdagsbarnet, tenner lys for antall år, har egen bursdagssamling der de sitter på bursdagsstol med kappe og sjølpyntet krone. Barnet velger meny, eventyr og sanger i den grad det lar seg gjøre. I ganga vil det henge bilde av bursdagsbarnet. Da gjenstår det bare å ønske dere HJERTELIG VELKOMMEN til Småtroll, og vi har et stort ønske om et godt samarbeid slik at tiden for deres håpefulle blir best mulig. Vi gleder oss til å bli kjent med barn og foreldre.

15 SEPTEMBER Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt På langs og på tvers Fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv, kanskje? SEPTEMBER Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Brannverns Uke Foreldremøte Småtroll Kl Foreldremøte Regnbuen Kl Foreldremøte Sola Kl

16 Skal jeg over kjørebanen stopper OKTOBER Vi ønsker å formidle til barna hva FN er og hva de arbeider for. Det er fint for barna å vite noe om internasjonale forhold, og at på FN-dagen skal vi tenke ekstra på alle i verden som ikke har det så godt som Det viktigste FN jobber med er å få slutt på all krig i verden. Samtidig er det viktig å jobbe for at alle mennesker i verden skal få et bedre liv. Alle mennesker bør få nok mat, ha rent vann og et sted å bo. jeg en stund og står. Ser meg om til alle kanter før jeg ut i gata går. Mine føtter små, må jeg passe på.de får ikke dra før jeg har oss. sagt ifra. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sykkel Uke Fotografen kommer kl Planleggingsdag STENGT FN dagen Kafè Kl Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Høstferie uke 40

17 NOVEMBER REGN Sigbjørn Obstfelder REGN Sigbjørn Obstfelder En er en, og to er to. Vi hopper i vann, vi triller i sand. Sikk sakk, vi drypper på tak, tikk takk det regner i dag. Regn, regn, regn, regn, øsende regn, pøsende regn. Regn, regn, regn, regn. Deilig og vått, deilig og rått. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Pyjamas party

18 DESEMBER I desember konsentrerer vi oss om den kristne høytiden: jul. Barnehagen vil ta seg god tid til å forberede feiringen, og legger vekt på felles tradisjoner. Både de verdslige og religiøse sidene vil få sin plass alt etter barnas alder og modenhet. Vi vil snakke om hvorfor vi feirer jul, åpne kalender, synge julesanger, lese julebøker og lære om ulike juleskikker. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldre kaffe Kl Lucia feiring Nisse fest Julaften 25 1.juledag juledag 27 Barnehagen 28 Holder stengt 29 Mellom 30 Jul og 31 nyttårsaften VI ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

19 JANUAR Hvem bor i denne votten her. Vi jobber med eventyret Skinnvotten. Vi kommer til å lese, dramatisere og kle oss ut. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Besteforeldre kaffe Kl Huttetu så kaldt det er - det er skjerf og vottevær. Rim i busk og rim i trær, rim i denne visa her.

20 FEBRUAR Vi skaper en festdag i barnehagen og markerer en gammel tradisjon. I tiden før fasten var det ikke bare mat og drikke folk var opptatt av. Det gjaldt å slå seg virkelig løs før den rolige tiden begynte. Da var det lek, dans, opptog, maskerade og karnevalsspill. Vi pynter med fastelavnsris, lager katter/kattemasker, baker fastelavnsboller Og vi har karneval med utkledning. Vi markerer Samefolkets dag. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Samefolkets dag Karneval og fastelavensfeiring Fastelavns søndag Vinter Ferie Skuddårsdag Vinterferie uke 9 Foreldresamtaler i februar / mars

21 MARS Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9 Vinter Ferie

22 APRIL Påske: Vi begynner med påskeforberedelser. Barna får forståelse av det som skjer i naturen, og at påsken er en spesiell høytid. Vi snakker om våren/nytt liv/egg og kyllinger. Vi lager påskepynt, synger og forteller. Uke: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 13 1 Palmesøndag Barnehagen er stengt Planleggingsdag 2. Påskedag STENGT 5 Skjærtorsdag 6 Langfredag 7 Påskeaften Påskedag Planleggingsdag STENGT

23 MAI Vi gleder oss sammen over at hele Norge har bursdag. I tiden frem mot 17. Mai kommer vi til å øve oss på 17. mai sanger. Siste tirsdag før 17. mai har vi 17. Mai fest her i barnehagen. Da går vi i tog, spiser pølser og is, og det blir leker for barn og voksne. Rosa russen kommer. Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag års fest Barnehagen stengt Grunnlovsdag Og kristihimmelfartsdag Barnehagen stengt 18 Planleggingsdag STENGT Pinseaften 27 1.Pinsedag Pinsedag STENGT

24 JUNI Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

25 JULI Så rart det er å tenke på, At jeg var larve, stygg og grå, Men se hva tiden bringer! Nå er jeg lett og nydelig Og jeg kan føle tydelig: Jeg er blitt blomst med vinger. Inger Hagerup Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag FERIE GOD SOMMER 29 FERIE FERIE FERIE

26 August Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 FERIE Stengt Planleggingsdag

27 SEPTEMBER Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer