Røyken barnehage Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken barnehage Årsplan 2012-2013"

Transkript

1 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner Røyken barnehage Årsplan Ukjent

2 Innhold Innledning Bemanning 2012/2013: Solstrålene, Stjernene, Tellus og Galaxen Satsningsområder: Pedagogisk plattform, Språk og kommunikasjon og Kvalitetsplattformen. Arbeidsmåter De syv fagområdene Overgang barnehage/skole Kompetanseutvikling av personalet i barnehagen Årsoversikt Røyken barnehage 2012/2013 Planleggingsdager 2012/2013 MARS April Mai Juni Juli Vinteraktivitetsdag i løpet av mars. Påskefrokost: Solstrålene Tirsdag 19.mars. Stjernene Torsdag 21.mars. Tellus og Galaxen Mandag 18.mars. Tema: Vår / Nytt liv Foreldremøte onsdag 10.april. Planleggingsdager 2.og 29.april. Dugnad i løpet av måneden. Tur Galaxen: torsdag 23.mai. 17.mai-tog i regi av FAU. Møte m/nye barn og foreldre torsdag 30.mai. kl Våraktivitetsdag torsdag 24.mai. Foreldrekonferanser. Tema: Sommer Sommertur fredag 07.juni. Sommerfest torsdag 13.juni. Ferieavvikling. Planleggingsdager 2012/2013 Følgende datoer er bestemt som planleggingsdager i de kommunale barnehagene for barnehageåret 2012/ Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene blir brukt til kompetanseheving av personalet, planlegging og evaluering. Fredag 17.august 2012, fredag 26.oktober Onsdag 02.januar 2013, tirsdag 2. og mandag 29.april 2013.

3 Årsoversikt Røyken barnehage 2012/2013 Innledning MÅNED August September Oktober November Desember Januar Februar HVA SKJER? Ferieavvikling Tilvenning av nye barn på avdelingen. Planleggingsdag fredag 17. august Tema: Meg selv og de andre. Foreldremøte torsdag 20.sept. kl Høstaktivitetsdag fredag 28.sept. Tema: Høst Foreldrekonferanser. Høstsuppe: Solstrålene torsdag11oktober Stjernene mandag 15.oktober. Tellus og Galaxen torsdag 18.okt. Planleggingsdag fredag 26.oktober. Foreldrekonferanser. Tema: Advent/jul. Luciafeiring ute for voksne og barn torsdag 13.desember.(ikke Solstrålene) Nissefest for barna mandag17.desember. Kalendergave-overlevering.( Vi bestemmer mottager i løpet av høsten) Tema: Vinter. Planleggingsdag onsdag 2.januar. Juletrefest arrangert av FAU. Karneval/fastelavensfeiring fredag 8.februar. Foreldrekaffe. Årsplan for Røyken barnehage har til hensikt å gi foreldre, samarbeidspartnere og andre interesserte en oversikt over hva som vil prege arbeidet vårt i barnehagen dette barnehageåret. Barnehagen skal ifølge Barnehageloven være en pedagogisk virksomhet og innholdet skal ifølge Rammeplan for barnehager bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De arbeidsdokumentene som ligger til grunn for vårt daglige arbeid i barnehagen er: Lov om barnehager Rammeplan for barnehager Pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Røyken Vedtekter for Røyken kommunale barnehager Barnehagens årsplan Ønsker dere å lese mer, kan dere gå inn på barnehagens hjemmeside. Her vil dere finne noe mer informasjon om barnehagen. Barnehagens årsplan beskriver først og fremst årets satsnings- /fokusområder og hvordan vi arbeider. I tillegg til årsplan vil hver avdeling skrive en månedsplan og et ukebrev. Månedsplanen inneholder en grov oversikt over aktiviteter, arrangementer, bursdager, turer, tradisjoner o.s.v, og ukebrevet en evaluering i etterkant. Personalet på avdelingen vil dessuten utarbeide arbeidsplaner som de skal arbeide etter, og som evalueres kontinuerlig ( Femiaplaner).

4 Bemanning og barnegrupper dette året Grunnbemanningen i barnehagen er totalt 11 stillinger. Det er enhetsleder/styrer som er barnehagens pedagogiske, administrative og økonomiske leder. Pedagogisk leder har ansvar for det daglige pedagogiske innholdet på avdelingen og i tillegg har vi assistenter. I år er pedagogressursen vår totalt 4,5 inkl. styrer. Vi mangler 0,5 førskolelærer, men vi jobber med å få dekket dette i løpet av året. Av assistenter har vi i år totalt 6,4 stillinger på hele huset. I forhold til tidligere år, har vi dette året gjort en endring på alders-inndelingen på avdelingene våre. Samtidig har vi endret litt på navnene. Det har blitt færre store barn og flere små som søker seg til oss. Da må vi endre organiseringen etter det, og organisere det slik at det blir til beste for alle. Alt blir derfor litt nytt både for gamle og nye barn dette året, og også for de voksne. Vi bruker derfor litt ekstra tid og krefter på organisering av hverdagen vår. Kanskje vi må prøve og feile litt for å finne ut hva som passer for hver enkelt gruppe, og vi trenger litt ekstra tid nå på høsten til å innarbeide dagsrytme, rutiner og leveregler for hver avd./gruppe. Avdeling Solstrålene (0 2år) Avdelingen har pr. dags dato 12 barn, 5 gutter og 7 jenter. Når gruppa blir fulltallig, vil den bli regulert opp mot Tellus. Født -10: Emilie M., Sander, Andreas, Thea, Oliver og Andrea. Født -11: Emrik, Emilie E., Leopold, Malak, Ella og Maja Kristine. Årets personale: Ped.leder : Mona Stordahl -80% Assistenter : Gro Adah 100%, Bjørg Graff -80% og Aina Dale -40%. Med bakgrunn i Årsplanen utarbeider personalet også sine arbeidsplaner. De utarbeides etter en modell som kalles FEMIA - modellen. Det er fem kategorier vi tenker ut fra når vi bruker denne FEMIA - modellen. Det er: Forutsetninger, Evaluering, Mål, Innhold og Arbeidsmetoder. Rekkefølgen på disse kategoriene er tilfeldig, men alle kategoriene må være inne i tenkningen for å sikre et helhetlig perspektiv. En del av tiltakene for kompetanseutvikling av personalet i arbeidet med bl.a. pedagogisk plattform er som følger: Styrerne i de kommunale barnehagene har et felles nettverk der vi oppdaterer oss faglig, evaluerer og lager strategier for videre arbeid i barnehagen. Alle pedagogene i de kommunale barnehagene har et eget nettverk der arbeidet med pedagogisk plattform står i fokus. Felles fagbøker som vi arbeider ut fra. Vi har studietid for assistentene, der de må lese et utvalg av fagstoff. Vi har også refleksjons /veiledningstid, der de får fast oppfølging/veiledning av pedagogisk leder på det som er nødvendig. I tillegg til dette har vi følgende møter for personalet i barnehagen: Personalmøter 1 gang hver måned etter arbeidstid (2 timer). Møte for alle pedagogisk ledere annenhver uke(1 time). Avdelingsmøter for hver avdeling annenhver uke (1 time). Alle de voksne fra én avdeling møtes, og voksne fra de to andre avdelingene passer barna. Årlig obligatorisk førstehjelpskurs.

5 Overgang barnehage/skole I Røyken kommune er det utarbeidet prosedyrer som ivaretar overgangen barnehage- skole, og som følges opp av ledelsen i barnehagen og den enkelte skole. Barnehagen har gode rutiner i forhold til barnas overgang til skolen. I år har vi valgt å ha alle de største barna i en gruppe Galaxen. Dette fordi vi ønsker å gi 5-6 åringene rikelig og store nok utfordringer, slik at hverdagen blir spennende også dette siste året i barnehagen. Vi mener det er viktig at barna dette siste året kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, og glede seg til å begynne på skolen. De skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole, slik at overgangen blir så enkel som mulig. Vi legger vekt på trygghet og selvstendighet, både praktisk og sosialt. Det å fungere i en gruppe, samt det å bli kjent og trygg i nærmiljøet er noen stikkord for hvor vi har fokus. Kompetanseutvikling av personalet i barnehagen Den største delen av kvalitetsutviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen gjøres i personalgruppa. Vi arbeider hele tiden med å øke kompetansen til personalet, gjennom holdningsskapende arbeid, kurs, fagutvikling i div. nettverk blant personalet, og gjennom refleksjon og målrettet arbeid internt på huset. Det er også utarbeidet en felles kompetanseplan for barnehagene i kommunen, der det blir satt opp kurs i temaer som til enhver tid er aktuelle. Noen eksempler: Opplæring i Det er mitt valg Kurs i hvordan man bruker Snakkepakken. Kurs for pedagoger om hva barnehagen kan gjøre for å ruste barna til den første leseopplæringen. Opplæring i TRAS Avdeling Stjernene (2 3år) Avdelingen har nå 14 barn, 6 gutter og 8 jenter. Født -09: Nicolai, Sophie, Philip, Sander, Anea, Adael, Theo, Filip, Xiena og Hanne Marie. Født -10: Clara-Marie, Olivia, Felicia og Sigrid. Årets personale: Ped.leder: Anette Sundell 80% Assistenter: Gry Anita Sandeman 100%, Trine Uggerud 60 %, Lene Diesen 50% og Ane Nørstebø Laache 10%. Avdeling Tellus (3 4 år) og Galaxen( 5-6år): Her er det en kombinasjon av to grupper på en avdeling. De er sammen morgen og ettermiddag og deler seg midt på dagen. Det kan variere på hvem som er hvor av personalet, men pedagogene er ansvarlig for hver sin gruppe. Tellus: Født -08: Daniel, Theodor, Pernille, Jørgen, Helene, Benyamin, Teodor Fredrik, Mathilde og Rikke. Født-09: Theo, Joakim, Kristoffer, William Alexander, Lukas, Linnea og Oliver. Galaxen: Født -07: Santeri, William,Remy, Ask, Julia Maria, Kristian, Troy, Louisa, Esther og Aron. Født -08: Georg. Årets personale: Ped.leder: Anita Jakset -100 % (Galaxen) og Runi Borgen-90% ( Tellus) Assistenter : Berit Gjerholm 100%, Lena Nilsen 60%, Aina Dale 60% og Ane Nørstebø Laache 40%. Øvrige personale på huset: Enhetsleder/styrer: Synnøve Hegg %

6 Satsningsområder 2012/2013 Implementering av Pedagogisk plattform Språk og kommunikasjon Kvalitetsplattformen Dette er felles satsningsområder for alle de kommunale barnehagene. Pedagogisk plattform Kort oppsummert er dette resultatet av et arbeid som ble påbegynt i 2001, der både foreldre, politikere og barnehageansatte var med. Utgangspunktet var Den gode barnehage, en treårig satsning som Barne- og familiedepartementet satte i gang i Målet er et kvalitetssikringssystem som sikrer kvaliteten i alle de kommunale barnehagene fremover, og gir oss en felles identitet. Status over implementeringen av ped.plattform: Barnehageåret -07/-08: Barns medvirkning. Høst -08: Å bli møtt der det er. Vår -09: Læringsmiljø. Barnehageåret -09/-10: Mestring og læring gjennom lek, varierte opplevelse og inntrykk, med hovedfokus på leken. Vår -11: Å bidra til et felleskap. Her var hovedfokuset tilknytning. Barnehageåret 2011/12: Å bidra til et felleskap, med fokus på sosialt samspill. Forståelse for sosiale forhold og prosesser, og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i et felleskap. Opplevelse av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet til et positivt og inkluderende fellesskap skal prege barnehagen. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre selvhevdelse, samtidig som de også skal se andres behov. De syv fagområdene I følge den nye rammeplanen fra 2011 skal barnehagens innhold være allsidig og variert. Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng. Barnehagen skal være en kulturarena der barna er medskapere av egen kultur. Alt dette er en del av innholdet i barnehagen og må ses som en del av en sammenvevd og kompleks helhet. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt inn i 7 sentrale fagområder. Alle fagområdene skal bli berørt i løpet av et barnehageår, og er i stor grad de samme områdene som barna senere møter som fag i skolen. Vi har satt opp noen stikkord for noe av det vi gjør innenfor hvert fagområde. 1.Kommunikasjon, språk og tekst : Bøker, sanger, bilder, rytmer, media, samtale, drama, eventyr. 2.Kropp, bevegelse og helse: Kroppslig mestring, friluftsliv, sunt kosthold, hygiene. 3.Kunst, kultur og kreativitet: Forming, fantasi, kreativ tenkning, skaperglede, sansing og opplevelser. 4.Natur, miljø og teknikk: Utforsking, forståelse av naturens mangfold, miljøvern, kildesortering og teknikk. 5.Etikk, religion og filosofi: Verdier, tradisjoner, normer, kultur, undring. 6.Nærmiljø og samfunn: Deltakelse i et demokratisk samfunn, kultur, levesett, media og turer. 7.Antall, rom og form: Telling, former, mønster, mål, volum, størrelser, sortering, spill og utforsking.

7 Refleksjon. Rammeplanen er preget av et syn på barn som personer som selv kan skape mening i egne liv, og som kan forstå og formidle egne erfaringer og tanker. Dermed blir det å lære seg å reflektere, ta begrunnede valg og stå for de valgene en tar, en sentral del av barnehagens lærings- og dannelsesprosess. Barnehagen skal skape et miljø for refleksjon og vekst. Det ligger i dette at voksne ikke alltid har de beste svarene eller den mest relevante kunnskapen når barna skal finne ut hva som er viktig og bra. Gjennom felles undring og refleksjon ønsker vi å få barn og voksne til å arbeide med sine egne tanker. Da kan de ved egen hjelp skaffe seg ny kunnskap både om seg selv og verden rundt seg. Barn og voksne blir mer likeverdige, og metoden hjelper oss til å lære å lytte til hverandre og ta den andres perspektiv. Det trenger ikke være noen som har rett eller feil, men sammen kan vi kanskje komme frem til en felles forståelse. Vi opplever flere perspektiv på en og samme sak, og kan lære mye av hverandre. Barnehageåret 2012/13: Barnehageåret 2012/13 fortsetter vi arbeidet med det siste området i plattformen: Å bidra til et fellesskap. Fokuset vil fortsatt være sosialt samspill. Sosial kompetanse er vesentlig, og veldig viktig for å motvirke utvikling av problemadferd som diskriminering og mobbing. Vi fortsetter arbeidet med en felles handlingsplan mot mobbing for alle de kommunale barnehagene i Røyken. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Til hjelp i dette arbeidet kommer vi dette året til å starte bruken av et pedagogisk opplegg som heter Det er mitt valg. Målet med dette opplegget i barnehagen er: 1. Hjelpe barn til å utvikle en positiv sosial og emosjonell kompetanse. 2. Gi barnehagepersonalet et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorgs- og læringsmiljø i et forebyggende perspektiv. 3. Legge til rette for samarbeid mellom hjem, barnehage og lokalmiljø. Fra faglig hold blir det understreket at forebyggende arbeid med tanke på ulike former for problemadferd må begynne tidlig. Det å samtale med barn så tidlig som i barnehagen kan være god strategi. Dessuten kan det være viktig at foreldre snakker med hverandre, slik at de blir kjent med hverandre og andres barn i arbeidet med gode oppvekstmiljøer. Kvalitetsplattformen Røyken kommune har også vedtatt en kvalitetsplattform for alle barnehagene i kommunen. Den skal sikre og videreutvikle kvaliteten på barnehagene, og blir foreløpig jobbet med på overordnet nivå. Her er det fokus på bemanningsnorm, kompetanse hos de ansatte og overordna målsetninger for alle barnehagene. Dette skal følges opp med gode tilsynsrutiner fra kommunen,

8 Språk og kommunikasjon. Gjennom flere år nå har språket vært i fokus både på skole og i barnehage i Røyken kommune. Med bevisst fokus/ arbeid med språket allerede i barnehagen, håper vi å styrke lese og skriveferdighetene hos barna i skolealder. Konkrete tiltak som ut fra dette er satt i gang i vår barnehage er: TRAS observasjonsskjema med fokus på språket. Dette skjemaet følger barnet i barnehagen, og blir videresendt til skolen / ev. ny barnehage med foresattes tillatelse. Skjemaene blir forelagt foresatte på foreldrekonferansene. Aktiv bruk av permen Språksprell av Elsbakk og Valle. Metodiske språk- leker for barn fra 4 6 år. Den brukes i smågrupper og samlingsstund, og har fokus på lyder og uttale. Snakkepakken Et språkutviklingsverktøy for barnehage og småskole. Brukes i samlingsstund og språk-/lekegrupper. Språkkista praktisk språkopplæring i hverdagen. Aktiv bruk av ordbilder og symboler i samlingsstund og andre aktiviteter. Rim og regler. Lek med ord og lyder. Sangleker ute/inne. Systematisk høytlesning for barna, både for enkeltbarn, i smågrupper og felles. Dette foregår både inne og ute, i formelle og uformelle situasjoner. Konstruere tekst, spesielt hos de største barna. Språkgrupper til støtte for barn som trenger ekstra språktrening. Bruk av biblioteket på Midtbygda. Arbeidsmåter Prosjektarbeid. De siste årene har vi gått mer og mer bort fra faste planer, og ønsker å arbeide mer prosjektbasert. Gjennom å gripe fatt i det barna er opptatt av og følge det opp videre, tenker vi at barna vil få bedre mulighet for medvirkning. Det kan være både små og store prosjekter, som kan gå over kortere eller lengre tid. Barnas interesse skal være med å styre dette. Rammeplanen legger stor vekt på barns medvirkning. Skal barn medvirke, må barnehagen arbeide bevisst med barns undring, tanker og samtaler. De voksne må være lydhøre for hva barna er opptatt av, og arbeide ut fra det. På den måten vil barna få større mulighet for å påvirke sin egen hverdag. Dette medfører færre faste planer. Vi har i år bestemt oss for å prøve med månedsplaner i stedet for ukeplaner. I tillegg vil dere få et ukebrev med evaluering av uka før, der det vil være en kort oppsummering over hva som har skjedd på avdelingen. Dokumentasjon blir en viktig del av dette arbeidet. Gjennom dokumentasjonen ønsker vi å videreformidle til barn og voksne det barna holder på med/er opptatt av. Dette blir et bindeledd mellom hjem/barnehage, og vil gi barn, foreldre og andre interesserte informasjon om hva vi holder på med. Gjennom tegninger, bilder og tekst ønsker vi å formidle barnas opplevelser, der vi setter prosessen og ikke resultatet i sentrum.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer