Røyken barnehage Årsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken barnehage Årsplan 2012-2013"

Transkript

1 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner Røyken barnehage Årsplan Ukjent

2 Innhold Innledning Bemanning 2012/2013: Solstrålene, Stjernene, Tellus og Galaxen Satsningsområder: Pedagogisk plattform, Språk og kommunikasjon og Kvalitetsplattformen. Arbeidsmåter De syv fagområdene Overgang barnehage/skole Kompetanseutvikling av personalet i barnehagen Årsoversikt Røyken barnehage 2012/2013 Planleggingsdager 2012/2013 MARS April Mai Juni Juli Vinteraktivitetsdag i løpet av mars. Påskefrokost: Solstrålene Tirsdag 19.mars. Stjernene Torsdag 21.mars. Tellus og Galaxen Mandag 18.mars. Tema: Vår / Nytt liv Foreldremøte onsdag 10.april. Planleggingsdager 2.og 29.april. Dugnad i løpet av måneden. Tur Galaxen: torsdag 23.mai. 17.mai-tog i regi av FAU. Møte m/nye barn og foreldre torsdag 30.mai. kl Våraktivitetsdag torsdag 24.mai. Foreldrekonferanser. Tema: Sommer Sommertur fredag 07.juni. Sommerfest torsdag 13.juni. Ferieavvikling. Planleggingsdager 2012/2013 Følgende datoer er bestemt som planleggingsdager i de kommunale barnehagene for barnehageåret 2012/ Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene blir brukt til kompetanseheving av personalet, planlegging og evaluering. Fredag 17.august 2012, fredag 26.oktober Onsdag 02.januar 2013, tirsdag 2. og mandag 29.april 2013.

3 Årsoversikt Røyken barnehage 2012/2013 Innledning MÅNED August September Oktober November Desember Januar Februar HVA SKJER? Ferieavvikling Tilvenning av nye barn på avdelingen. Planleggingsdag fredag 17. august Tema: Meg selv og de andre. Foreldremøte torsdag 20.sept. kl Høstaktivitetsdag fredag 28.sept. Tema: Høst Foreldrekonferanser. Høstsuppe: Solstrålene torsdag11oktober Stjernene mandag 15.oktober. Tellus og Galaxen torsdag 18.okt. Planleggingsdag fredag 26.oktober. Foreldrekonferanser. Tema: Advent/jul. Luciafeiring ute for voksne og barn torsdag 13.desember.(ikke Solstrålene) Nissefest for barna mandag17.desember. Kalendergave-overlevering.( Vi bestemmer mottager i løpet av høsten) Tema: Vinter. Planleggingsdag onsdag 2.januar. Juletrefest arrangert av FAU. Karneval/fastelavensfeiring fredag 8.februar. Foreldrekaffe. Årsplan for Røyken barnehage har til hensikt å gi foreldre, samarbeidspartnere og andre interesserte en oversikt over hva som vil prege arbeidet vårt i barnehagen dette barnehageåret. Barnehagen skal ifølge Barnehageloven være en pedagogisk virksomhet og innholdet skal ifølge Rammeplan for barnehager bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De arbeidsdokumentene som ligger til grunn for vårt daglige arbeid i barnehagen er: Lov om barnehager Rammeplan for barnehager Pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Røyken Vedtekter for Røyken kommunale barnehager Barnehagens årsplan Ønsker dere å lese mer, kan dere gå inn på barnehagens hjemmeside. Her vil dere finne noe mer informasjon om barnehagen. Barnehagens årsplan beskriver først og fremst årets satsnings- /fokusområder og hvordan vi arbeider. I tillegg til årsplan vil hver avdeling skrive en månedsplan og et ukebrev. Månedsplanen inneholder en grov oversikt over aktiviteter, arrangementer, bursdager, turer, tradisjoner o.s.v, og ukebrevet en evaluering i etterkant. Personalet på avdelingen vil dessuten utarbeide arbeidsplaner som de skal arbeide etter, og som evalueres kontinuerlig ( Femiaplaner).

4 Bemanning og barnegrupper dette året Grunnbemanningen i barnehagen er totalt 11 stillinger. Det er enhetsleder/styrer som er barnehagens pedagogiske, administrative og økonomiske leder. Pedagogisk leder har ansvar for det daglige pedagogiske innholdet på avdelingen og i tillegg har vi assistenter. I år er pedagogressursen vår totalt 4,5 inkl. styrer. Vi mangler 0,5 førskolelærer, men vi jobber med å få dekket dette i løpet av året. Av assistenter har vi i år totalt 6,4 stillinger på hele huset. I forhold til tidligere år, har vi dette året gjort en endring på alders-inndelingen på avdelingene våre. Samtidig har vi endret litt på navnene. Det har blitt færre store barn og flere små som søker seg til oss. Da må vi endre organiseringen etter det, og organisere det slik at det blir til beste for alle. Alt blir derfor litt nytt både for gamle og nye barn dette året, og også for de voksne. Vi bruker derfor litt ekstra tid og krefter på organisering av hverdagen vår. Kanskje vi må prøve og feile litt for å finne ut hva som passer for hver enkelt gruppe, og vi trenger litt ekstra tid nå på høsten til å innarbeide dagsrytme, rutiner og leveregler for hver avd./gruppe. Avdeling Solstrålene (0 2år) Avdelingen har pr. dags dato 12 barn, 5 gutter og 7 jenter. Når gruppa blir fulltallig, vil den bli regulert opp mot Tellus. Født -10: Emilie M., Sander, Andreas, Thea, Oliver og Andrea. Født -11: Emrik, Emilie E., Leopold, Malak, Ella og Maja Kristine. Årets personale: Ped.leder : Mona Stordahl -80% Assistenter : Gro Adah 100%, Bjørg Graff -80% og Aina Dale -40%. Med bakgrunn i Årsplanen utarbeider personalet også sine arbeidsplaner. De utarbeides etter en modell som kalles FEMIA - modellen. Det er fem kategorier vi tenker ut fra når vi bruker denne FEMIA - modellen. Det er: Forutsetninger, Evaluering, Mål, Innhold og Arbeidsmetoder. Rekkefølgen på disse kategoriene er tilfeldig, men alle kategoriene må være inne i tenkningen for å sikre et helhetlig perspektiv. En del av tiltakene for kompetanseutvikling av personalet i arbeidet med bl.a. pedagogisk plattform er som følger: Styrerne i de kommunale barnehagene har et felles nettverk der vi oppdaterer oss faglig, evaluerer og lager strategier for videre arbeid i barnehagen. Alle pedagogene i de kommunale barnehagene har et eget nettverk der arbeidet med pedagogisk plattform står i fokus. Felles fagbøker som vi arbeider ut fra. Vi har studietid for assistentene, der de må lese et utvalg av fagstoff. Vi har også refleksjons /veiledningstid, der de får fast oppfølging/veiledning av pedagogisk leder på det som er nødvendig. I tillegg til dette har vi følgende møter for personalet i barnehagen: Personalmøter 1 gang hver måned etter arbeidstid (2 timer). Møte for alle pedagogisk ledere annenhver uke(1 time). Avdelingsmøter for hver avdeling annenhver uke (1 time). Alle de voksne fra én avdeling møtes, og voksne fra de to andre avdelingene passer barna. Årlig obligatorisk førstehjelpskurs.

5 Overgang barnehage/skole I Røyken kommune er det utarbeidet prosedyrer som ivaretar overgangen barnehage- skole, og som følges opp av ledelsen i barnehagen og den enkelte skole. Barnehagen har gode rutiner i forhold til barnas overgang til skolen. I år har vi valgt å ha alle de største barna i en gruppe Galaxen. Dette fordi vi ønsker å gi 5-6 åringene rikelig og store nok utfordringer, slik at hverdagen blir spennende også dette siste året i barnehagen. Vi mener det er viktig at barna dette siste året kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, og glede seg til å begynne på skolen. De skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole, slik at overgangen blir så enkel som mulig. Vi legger vekt på trygghet og selvstendighet, både praktisk og sosialt. Det å fungere i en gruppe, samt det å bli kjent og trygg i nærmiljøet er noen stikkord for hvor vi har fokus. Kompetanseutvikling av personalet i barnehagen Den største delen av kvalitetsutviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen gjøres i personalgruppa. Vi arbeider hele tiden med å øke kompetansen til personalet, gjennom holdningsskapende arbeid, kurs, fagutvikling i div. nettverk blant personalet, og gjennom refleksjon og målrettet arbeid internt på huset. Det er også utarbeidet en felles kompetanseplan for barnehagene i kommunen, der det blir satt opp kurs i temaer som til enhver tid er aktuelle. Noen eksempler: Opplæring i Det er mitt valg Kurs i hvordan man bruker Snakkepakken. Kurs for pedagoger om hva barnehagen kan gjøre for å ruste barna til den første leseopplæringen. Opplæring i TRAS Avdeling Stjernene (2 3år) Avdelingen har nå 14 barn, 6 gutter og 8 jenter. Født -09: Nicolai, Sophie, Philip, Sander, Anea, Adael, Theo, Filip, Xiena og Hanne Marie. Født -10: Clara-Marie, Olivia, Felicia og Sigrid. Årets personale: Ped.leder: Anette Sundell 80% Assistenter: Gry Anita Sandeman 100%, Trine Uggerud 60 %, Lene Diesen 50% og Ane Nørstebø Laache 10%. Avdeling Tellus (3 4 år) og Galaxen( 5-6år): Her er det en kombinasjon av to grupper på en avdeling. De er sammen morgen og ettermiddag og deler seg midt på dagen. Det kan variere på hvem som er hvor av personalet, men pedagogene er ansvarlig for hver sin gruppe. Tellus: Født -08: Daniel, Theodor, Pernille, Jørgen, Helene, Benyamin, Teodor Fredrik, Mathilde og Rikke. Født-09: Theo, Joakim, Kristoffer, William Alexander, Lukas, Linnea og Oliver. Galaxen: Født -07: Santeri, William,Remy, Ask, Julia Maria, Kristian, Troy, Louisa, Esther og Aron. Født -08: Georg. Årets personale: Ped.leder: Anita Jakset -100 % (Galaxen) og Runi Borgen-90% ( Tellus) Assistenter : Berit Gjerholm 100%, Lena Nilsen 60%, Aina Dale 60% og Ane Nørstebø Laache 40%. Øvrige personale på huset: Enhetsleder/styrer: Synnøve Hegg %

6 Satsningsområder 2012/2013 Implementering av Pedagogisk plattform Språk og kommunikasjon Kvalitetsplattformen Dette er felles satsningsområder for alle de kommunale barnehagene. Pedagogisk plattform Kort oppsummert er dette resultatet av et arbeid som ble påbegynt i 2001, der både foreldre, politikere og barnehageansatte var med. Utgangspunktet var Den gode barnehage, en treårig satsning som Barne- og familiedepartementet satte i gang i Målet er et kvalitetssikringssystem som sikrer kvaliteten i alle de kommunale barnehagene fremover, og gir oss en felles identitet. Status over implementeringen av ped.plattform: Barnehageåret -07/-08: Barns medvirkning. Høst -08: Å bli møtt der det er. Vår -09: Læringsmiljø. Barnehageåret -09/-10: Mestring og læring gjennom lek, varierte opplevelse og inntrykk, med hovedfokus på leken. Vår -11: Å bidra til et felleskap. Her var hovedfokuset tilknytning. Barnehageåret 2011/12: Å bidra til et felleskap, med fokus på sosialt samspill. Forståelse for sosiale forhold og prosesser, og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i et felleskap. Opplevelse av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet til et positivt og inkluderende fellesskap skal prege barnehagen. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre selvhevdelse, samtidig som de også skal se andres behov. De syv fagområdene I følge den nye rammeplanen fra 2011 skal barnehagens innhold være allsidig og variert. Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng. Barnehagen skal være en kulturarena der barna er medskapere av egen kultur. Alt dette er en del av innholdet i barnehagen og må ses som en del av en sammenvevd og kompleks helhet. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt inn i 7 sentrale fagområder. Alle fagområdene skal bli berørt i løpet av et barnehageår, og er i stor grad de samme områdene som barna senere møter som fag i skolen. Vi har satt opp noen stikkord for noe av det vi gjør innenfor hvert fagområde. 1.Kommunikasjon, språk og tekst : Bøker, sanger, bilder, rytmer, media, samtale, drama, eventyr. 2.Kropp, bevegelse og helse: Kroppslig mestring, friluftsliv, sunt kosthold, hygiene. 3.Kunst, kultur og kreativitet: Forming, fantasi, kreativ tenkning, skaperglede, sansing og opplevelser. 4.Natur, miljø og teknikk: Utforsking, forståelse av naturens mangfold, miljøvern, kildesortering og teknikk. 5.Etikk, religion og filosofi: Verdier, tradisjoner, normer, kultur, undring. 6.Nærmiljø og samfunn: Deltakelse i et demokratisk samfunn, kultur, levesett, media og turer. 7.Antall, rom og form: Telling, former, mønster, mål, volum, størrelser, sortering, spill og utforsking.

7 Refleksjon. Rammeplanen er preget av et syn på barn som personer som selv kan skape mening i egne liv, og som kan forstå og formidle egne erfaringer og tanker. Dermed blir det å lære seg å reflektere, ta begrunnede valg og stå for de valgene en tar, en sentral del av barnehagens lærings- og dannelsesprosess. Barnehagen skal skape et miljø for refleksjon og vekst. Det ligger i dette at voksne ikke alltid har de beste svarene eller den mest relevante kunnskapen når barna skal finne ut hva som er viktig og bra. Gjennom felles undring og refleksjon ønsker vi å få barn og voksne til å arbeide med sine egne tanker. Da kan de ved egen hjelp skaffe seg ny kunnskap både om seg selv og verden rundt seg. Barn og voksne blir mer likeverdige, og metoden hjelper oss til å lære å lytte til hverandre og ta den andres perspektiv. Det trenger ikke være noen som har rett eller feil, men sammen kan vi kanskje komme frem til en felles forståelse. Vi opplever flere perspektiv på en og samme sak, og kan lære mye av hverandre. Barnehageåret 2012/13: Barnehageåret 2012/13 fortsetter vi arbeidet med det siste området i plattformen: Å bidra til et fellesskap. Fokuset vil fortsatt være sosialt samspill. Sosial kompetanse er vesentlig, og veldig viktig for å motvirke utvikling av problemadferd som diskriminering og mobbing. Vi fortsetter arbeidet med en felles handlingsplan mot mobbing for alle de kommunale barnehagene i Røyken. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Til hjelp i dette arbeidet kommer vi dette året til å starte bruken av et pedagogisk opplegg som heter Det er mitt valg. Målet med dette opplegget i barnehagen er: 1. Hjelpe barn til å utvikle en positiv sosial og emosjonell kompetanse. 2. Gi barnehagepersonalet et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorgs- og læringsmiljø i et forebyggende perspektiv. 3. Legge til rette for samarbeid mellom hjem, barnehage og lokalmiljø. Fra faglig hold blir det understreket at forebyggende arbeid med tanke på ulike former for problemadferd må begynne tidlig. Det å samtale med barn så tidlig som i barnehagen kan være god strategi. Dessuten kan det være viktig at foreldre snakker med hverandre, slik at de blir kjent med hverandre og andres barn i arbeidet med gode oppvekstmiljøer. Kvalitetsplattformen Røyken kommune har også vedtatt en kvalitetsplattform for alle barnehagene i kommunen. Den skal sikre og videreutvikle kvaliteten på barnehagene, og blir foreløpig jobbet med på overordnet nivå. Her er det fokus på bemanningsnorm, kompetanse hos de ansatte og overordna målsetninger for alle barnehagene. Dette skal følges opp med gode tilsynsrutiner fra kommunen,

8 Språk og kommunikasjon. Gjennom flere år nå har språket vært i fokus både på skole og i barnehage i Røyken kommune. Med bevisst fokus/ arbeid med språket allerede i barnehagen, håper vi å styrke lese og skriveferdighetene hos barna i skolealder. Konkrete tiltak som ut fra dette er satt i gang i vår barnehage er: TRAS observasjonsskjema med fokus på språket. Dette skjemaet følger barnet i barnehagen, og blir videresendt til skolen / ev. ny barnehage med foresattes tillatelse. Skjemaene blir forelagt foresatte på foreldrekonferansene. Aktiv bruk av permen Språksprell av Elsbakk og Valle. Metodiske språk- leker for barn fra 4 6 år. Den brukes i smågrupper og samlingsstund, og har fokus på lyder og uttale. Snakkepakken Et språkutviklingsverktøy for barnehage og småskole. Brukes i samlingsstund og språk-/lekegrupper. Språkkista praktisk språkopplæring i hverdagen. Aktiv bruk av ordbilder og symboler i samlingsstund og andre aktiviteter. Rim og regler. Lek med ord og lyder. Sangleker ute/inne. Systematisk høytlesning for barna, både for enkeltbarn, i smågrupper og felles. Dette foregår både inne og ute, i formelle og uformelle situasjoner. Konstruere tekst, spesielt hos de største barna. Språkgrupper til støtte for barn som trenger ekstra språktrening. Bruk av biblioteket på Midtbygda. Arbeidsmåter Prosjektarbeid. De siste årene har vi gått mer og mer bort fra faste planer, og ønsker å arbeide mer prosjektbasert. Gjennom å gripe fatt i det barna er opptatt av og følge det opp videre, tenker vi at barna vil få bedre mulighet for medvirkning. Det kan være både små og store prosjekter, som kan gå over kortere eller lengre tid. Barnas interesse skal være med å styre dette. Rammeplanen legger stor vekt på barns medvirkning. Skal barn medvirke, må barnehagen arbeide bevisst med barns undring, tanker og samtaler. De voksne må være lydhøre for hva barna er opptatt av, og arbeide ut fra det. På den måten vil barna få større mulighet for å påvirke sin egen hverdag. Dette medfører færre faste planer. Vi har i år bestemt oss for å prøve med månedsplaner i stedet for ukeplaner. I tillegg vil dere få et ukebrev med evaluering av uka før, der det vil være en kort oppsummering over hva som har skjedd på avdelingen. Dokumentasjon blir en viktig del av dette arbeidet. Gjennom dokumentasjonen ønsker vi å videreformidle til barn og voksne det barna holder på med/er opptatt av. Dette blir et bindeledd mellom hjem/barnehage, og vil gi barn, foreldre og andre interesserte informasjon om hva vi holder på med. Gjennom tegninger, bilder og tekst ønsker vi å formidle barnas opplevelser, der vi setter prosessen og ikke resultatet i sentrum.

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2015. Halvårsplana

Detaljer

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski Finstadbekken barnehage Årsplan for 2016/2017 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. Da har et år allerede gått og vi er klare for å ta fatt på et nytt barnehageår Året som er gått har vi hatt

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2013 Fokusområdet dette året er Natur, miljø og teknikk» samt «Kunst, kultur og kreativitet».

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2012

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2012 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

Fyll inn opplysninger her: Barnehagens navn: Disen Gård Kanvas- barnehage Barnehagens slagord: Fra Disen Gård kommer morgendagens helter og gudinner

Fyll inn opplysninger her: Barnehagens navn: Disen Gård Kanvas- barnehage Barnehagens slagord: Fra Disen Gård kommer morgendagens helter og gudinner GENERELT Fyll inn opplysninger her: Barnehagens navn: Disen Gård Kanvas- barnehage Barnehagens slagord: Fra Disen Gård kommer morgendagens helter og gudinner Daglig leder: Birgit Somby Adresse: Kolderupsvei

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer