...-l C-' ... == = Q == Q ... ~ $:l ;;> o

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "...-l C-' ... == = Q == Q ... ~ $:l ;;> o

Transkript

1 == Q l:'-l l:'-l...-l = Q =... == C-' Ea ;;> 00 $:l ;;> <t: "' 0 o<x:: ;::::S... (1)0\ t) ;::::S t) ; (l)t 00 0\ $:l... ro "-'... Ea 0 rjj. 00

2 GARTNER P. H. POULSSON Av N G V ARM 0 L AUG 1700-tallets ide-debatt, der skjellsettende prinsipper som frihet og menneskets verdighet ble gjennomdmftet og utformet, kom ogsa en sa frede1ig syssel som hagekunsten til a hli trukket inn. At sa skjedde, skyldtes den enge1ske rnaler og arkitekt William Kent som i hegynnelsen av arhundret lanserte nye prinsipper for europeisk hagekunst. Hans tanker om hvorledes en tidsmessig hage hurde ta seg ut, fikk han realisert pa et par av de store godsene i sitt hjemland, og mangen en hritisk ade1smann fulgte siden hans intensjoner. Dermed var det som kom til a ble hetende «den engelske andskapsstil» i hagekunsten et faktum. Pa Kontinentet var det forst og fremst Kents teorier som fenget. De som var grepet av Rousseaus natur-evangelium - og de var ikke fa - mente a ha funnet en verdifull forhundsfelle i Kent og i hans frigjorte syn pa hagekunsten. Den gryende romantikks talsmenn fant i hans opplegg muligheter til a realisere somt av det som for dem var saliggjerende. Det er likt til at hos Kent fant de forskjelligste fraksjoner innen ide-debatten momenter som kunne tas til inntekt for nettopp det syn de ivret for. tilgift ble Kents hagestil holdt for a vrere «revolusjonser», og som sadan ble den mett med hegeistring eller avsky, alt etter som innstillingen til hegrepet na engang var. Begeistringen og avskyen ble ikke mindre da en og annen pa Kontinentet hegynte a praktisere «den enge1ske landskapsstil». Det nye i den kom nemlig til a rokke voldelig en godt 300 ar gammel tradisjon. Det var ung-renessansen som hadde lagt grunnlaget for den hagekunst som avleste midde1alderens hager. Med utgangspunkt i antikkens terrassehager, der monumentale trappelop handt sammen de forskjellige nivaer, skapte man en fast halanse mellom hus og hage. Ut over i hey-renessansen kom imidlertid arkitekturen stadig sterkere inn i hage 91

3 ngvar Molaug anlegget. Man tok geometrien til hjelp. Med sentralakser og stram linjefering oppnadde man det mest fullkomne samspill i anleggets grunnplan. Alle enkeltheter ble neyaktig sideordnet for a kunne ga fullstendig opp i helheten. Malet var en rolig flatevirkning fra de sakalte «parterrer» ved husets fasade og helt ut til anleggets yttergrense. Barokken bygde videre pa renessanse-hagen, men pa ett punkt skjedde et brudd. stedet for flatevirkning skulle barokk-hagen ha rom-virkning. Man tok sikte pa a gi den et tre-dimensjonalt preg ved hjelp av perspektiv-virkninger og ved a la lys og skygge spille opp mot hverandre. De apne flater ble avgrenset med hekker, som ble stusset med stor nidkjrerhet. Man klippet endog soyleganger av frittstaende treer, Men bak hekkene lot man gjerne mektige trekroner sprenge anleggets horisontale ramme og skapte rom. Ludvig XV's arkitekt Andre le Notre anla i 1660-arene den storstilte parken i Versailles, - et anegg som er blitt staende som det ypperste i barokkens hagekunst. Anlegget er holdt i en meget streng linjefering der det aksiale system rammes inn av ornamentale terrasser og flater. Fontener og et sinnrikt system av kanaler bidrar til a eke romvirkningen. Sentralperspektivet har en arkitektonisk formet tre-vegetasjon der monumentale alleer markerer hovedlinjene. Ellers er flatene kranset av utallige «bosketter» - sirlig klippede hekker. Her ogsa utstrakt bruk av frittstaende trser, formet som kuler eller seyler. Man fristes til a tro at le Notre i sine intensjoner kan ha ment at nar damene i sine knitrende silkekjoler og kavalerene i sine knebukser og allonge-parykker spaserte i parken, skulle vandringen der arte seg som en fortsettelse av oppholdet inne i slottets store saler. De skyggefulle bosketter rommet atskillige lokaliteter som kunne tjene som intime kabinetter hvor man hviskende og leende kunne fortsette kurtisen. Ved mange slott og stor-godser i Europa forsokte man etter evne a etterligne le Notres mektige anlegg. Det var na ikke den verste mate a skilte med sin maktfullkommenhet pa, dette a skape flotte parker. Til og med i var utkant av verden fikk barokk-hagene innpass - riktignok som miniatyrer av hva man hadde ute i Europa. England derimot vant ikke barokkhagen i den grad adelens interesse. Her overlevde renessanse-hagen stort sett. Derfor er det eiendommelig at William Kent's nye radikale stil sa fort kunne gjere seg gjeldende der, «Naturen avskyr den rette linje», var et av de postulater William Kent med stor styrke hevdet. For ham var det dessuten en vederstyggelighet at hagen skulle vzere arkitektur-produkt som var like sa selvstendig i forholdet tillandskapet som 92

4 Gartner P. H. Poulsson bygningene var det. Han bannlyste derfor geometrien med dens stive aksiale systemer. Na skulle hagen omsider frigjores og bringes i bedre samstemmighet med omgivelsene. kke sa at han lot naturen fa fritt spillerom. Han beholdt en viss stramhet i opplegget og rokket ikke ved parterret foran husets fasade, men han myket anlegget opp, befridde det for den sterilitet som barokk-hagen uvegerlig var belemret med. Blant annet lyktes det Kent pa en fullgod mate a la de vakre linjene i det bolgende enge1ske landskap fa innpass i hageanlegget. Men det var savisst ikke hans akt a oppheve skillet mellom naturlandskap og hage. anleggets utforming spilte kunstnerens sans for den e1egante linjefering og for rytmen en avgjerende rolle. Postulatetom naturens avsky for rette linjer holdt han fast ved, men hans linjespill ble pa ingen mate lessluppent, Det var sikkerhet og spenstighet i de slyngete veier, bekker, kanaler og tjern han brukte som e1ementer. De snirklete veier og smabruene han opererte med var heller ikke uten en viss funksjon. De skulle fore fram til noe bestemt - til en skulptur, en paviljong eller hva det na kunne vsere. det engelske landskap treffer man rett som det er pa mektige soliteer-trser, selv i kultur-landskapet, i aker eller i slatte-eng. Det er noe som forundrer og endog irriterer jordbrukere fra andre land nar de opplever den slags pafallende mangel pa rasjonell drift. Men disse sveere trzerne forlener landskapet med en viss monumentalitet som ofte er overraskende og deilig. Kent utnyttet da ogsa dette momentet i sine anlegg. Ofte lot han slike frittstaende enkelt- tner dominere perspektivet hvor det ellers ville veere rimelig a la en lund gjere det. Kunstmaleren i ham gjorde at han i sine anlegg opererte ganske annerledes sterkt med lys- og fargevirkninger enn renessanse- og barokk-hagene ga muligheter for. Dermed kom Kent til a gi blomstene sin rettmessige plass i hagen tilbake. Visst anvendte man blomsterrabatter i barokk-hagen ogsa, men de utgjorde sekundsere elementer. Nar man forst og fremst tilstreber monumentalitet, har ikke blomster i seg se1v stort a yte. Derfor ble det he1st slik at blomster-rabattene i barokkhagen fikk mer beskjedne plasser, gjemt vekk bak bosketter og hvor det ellers kunne finnes plass til dem innen den megen geometriske lovmessighet. Jevnt over var rabattene stilt omtrent pa like fot med kjokkenhagens vekster - og dem skilter man na engang ikke med i en hage. William Kent fikk hageeierne til fullt ut a verdsette de innslag et rikt blomsterflor tilferer hagen av skjennhet og kontrastvirkninger. Det varte riktignok en tid for Kents hagesyn pa kontinentet. ble hentet ned fra den subtile ide-debatt og i egentlig forstand ble jordneer. Men da det skjedde, 93

5 ngvar Molaug ble landskapsstilen med ett gjenstand for en motedyrke1se som man aldri hadde opplevd maken til i hagekunstens historie. Man raserte villig vekk barokk-hager. Noen av dem var av sa h0y en standard at de burde ha veert bevart. Det man fikk igjen var imidlertid ofte temmelig fjernt fra Kents intensjoner. Misforstaelser og forflatninger var som rege1 arsak til det, og ansvaret var romantikernes. Deres natur-svermeri var blitt tidens fornemste motesak. Det kunne enda la seg here. Men i tilgift var romantikerne begavet med et like sterktsvermeri for antikken, og det svermeri fikk boltre seg helt uhemmet i de hager de omga seg med. Det velhavende borgerskap, som saktens ville veere med pa notene, manglet imidlertid den fornedne forankring i antikken, og dermed var veien banet for en mengde forlorne innslag i hagene. Miniatyr-utgaver av seyletempler, kjempemessige amfora'er, steiner med antikke sentenser og minneplater med dryppende sentimentale innskrifter, amoriner som vinket forlokkende og mye annet boblet fram over alt. Dessuten var det storgjevt hvis man kunne fa plassert borglignende ruiner, hemmelighetsfulle grotter, «eneboerhytter» og hva man monne hitte pa for a stimulere den hang til sentimentalitet som gjorde seg sa sterkt gje1dende. Det he1e ble ikke likere ved at «kineseriet» som fulgte med apningen av den europeiske handel med Kina, og som kom til a eve en ganske sterk innflyte1se pa den almene smak, ogsa i tur og orden brakte med seg elementer fra kinesisk hagekunst, Dermed ekte forvirringen, og hagenes holdningsleshet ble ytterligere forsterket. Hangen til a skape mest mulig «natur» ga seg ellers forunderlige utslag Man yndet saledes «levende lysthus» - klippet til vegger av busker og beyde en trekrones grener til slik at kronen utgjorde taket. For a skape desto mer natur, ble lysthuset dessuten utstyrt med mobler, forarbeidet av stokker og grener der barken satt pa. Hva gjorde det vel at meblene var ubehagelige i bruk, nar de bare var «naturlige»? Disse «Knuppelholz-meblene som de kaltes - det var sserlig tyskerne som lanserte dem - fikk for 0vrig bratt avlesning da man fant pa a lage hagemobler i stepejern, Dette mote1une kom dessverre ogsa i flere store anlegg til a ga ut over de sirlige tre-ge1endre som harte smabruene til. Mange av dem var utstyrt med treskjeererarbeid av h0y klasse. Na ble de erstattet av smijern i sa snirklet utferelse at det minnet om kakepynt. De som sto for omleggingen av hager til den nye stil, utga seg gjerne for «kunst-gartnere». Hva tite1en dekket, er ikke he1t klart. Visst er det at mange av dem rna ha veert sjarlataner, skal en demme etter hvorledes de totalt misforstod 94

6 Gartner P. H. Poulsson William Kents intensjoner. Saledes opererte de med et virvar av grusveier som i alle sine huktninger forte alle og ingen steder hen. Av og til kunne det ta seg ut som om hensikten var a skape en kopi av kong Minos beromte lahyrint pa Kreta. Na yndet man i kondisjonerte kretser under romantikken a foreta hva man kate en «Spadseregang», enten dette hestod i at man som pater familias promenerte sin egen ve1rerverdighet med sin madame under armen og med et haleheng av stivpyntede harn etter seg, eller den hestod i at man med sin utkarte svermet yr og forelsket under manens solverne skinn. Til sadant hruk egnet hagens veier seg fortrefflig, men det er det eneste positive ved virvaret. Det samme rotet gikk ogsa igjen i plasseringen og utformingen av hlomsterhedene. De ble tilfeldig stredd rundt omkring og skulle illudere naturens mange luner. Men dette hidrog til a eke holdningslesheten, Det gjorde det ikke likere at hedene ble formet i fantastiske kruseduller, og at det ble puttet idem planter hvis farger skrek mot hverandre. Landskapshagen fordret ellers et hetyde1ig sterre plantemateriell enn man var vant med tidligere. sa mate kom hotanikerne til hjelp. De hadde utover i 1700 arene funnet og heskrevet atskillige ukjente vekster i oversjeiske omrader og tok under tiden med seg planter tilhake til Europa. Det varte ikke lenge for det ble en motesak a skaffe seg slike vekster til hagene, og det kom i stand en ganske hetydelig import, sserlig fra Amerika. At man i mange tilfelle fikk liten glede av de de1vis eksotiske vekster man forsekte seg med, var hva man matte vente. Enten man var «kunst-gartner» eller hare vanlig gartner kom disse fagfolkene til a overta den rollen arkitektene tidligere hadde hatt i utformingen av hageanleggene. Arkitektene pa sin side ble nedt til a ta hensyn til hagen i en ganske annen grad enn tidligere. Derfor opplever man det artige at noen av de land slott, herregarder og paviljonger som ble reist i tilknytning til landskapsstilen er hlitt staende som varige kunstverk, i motsetning til selve hagene. Det var ikke til a unnga at landskapsstilen ogsa ble overfert til smahagene, og det var den slett ikke egnet til. Det ble et sorgelig rot av det, og det var hare i unntakstilfelle at hemeldte rot kunne oppvise en viss charme. Utover pa 1800-taHet ble landskapsstilen hefridd for atskillige av de pahitt og det forlorne jugge1 som romantikken helemret den med. Stilen stagnerte i en slags torr formalisme. Men den kom til a heholde hegemoniet innen hagekunsten sa godt som usvekket helt til funksjonalismen slo ut for fullt i hegynne1sen av 1930 arene. kke minst parkene rundt omkring i hyene viser dette. Privathagenes arealer skrumpet etterhanden mer og mer inn, og idem kom hensynet til det 95

7 ngvar Molaug funksjonelle til a dominere. Men det funksjonelle har en tendens til a fore med seg en viss sterilisering. Hvilken innflytelse den tendensen kan fa for hagekunsten er imidlertid en annen historie. vart land hadde man pa 1700-tallet enkelte barokk-anlegg, for det meste i pakt med «den franske stil» sa langt som forholdene kunne tillate det, men da landskapsstilen ble mote ute i Europa vant den innpass ogsa hos oss. Det ferste hageanlegget som ble lagt om til den nye stil var Bogstad. Eieren, Peder Anker, fikk i 1773 en dyktig tysk gartner til a Foresta den prosessen. Tyskeren leste oppgaven langt bedre enn de omlegninger som siden ble de norske barokk-hager til del. Pa Bogstad ble det for evrig i arene som fulgte etter omlegningen gjort forsek med en lang rekke utenlandske planteslag. kke minst fra Amerika forsekte man seg med ting som var nye her i Norden. Og man tok sine forholdsregler. Hadde man den minste mistanke om at de fremmede planter ville bukke under i den harde vinter, flyttet man dem inn i veksthus og plantet dem ut igjen ut pa varen og forsommeren. En overgang matte cirka 400 arter tale den flyttingen pa Bogstad. Her i landet fikk landsksapsstilen i siste halvdel av 1800-tallet for evrig noen dyktige utevere. En av dem var Poul Holst Poulsson. Han var fedt i Christiania 10. juni Hans far var en forretningsmann som ikke bare skjottet sitt kjepmannskap. Han var saledes blant de ferste av byens borgere som «oppdaget» Nordmarka, og han tok tidlig sennen sin med pa lange turer dit. Gartneri-historikeren Torfinn Skard, som har samlet atskillige opplysninger om P. H. Poulsson, forteller at gutten dessuten en tid hadde den store eventyrsamler, forstmannen P. Chr. Asbjernsen til leerer. Dette kan muligens ha vsert opphavet til at Poulsson i tur og orden kom til a gjere en verdifull innsats i skogreisings-arbeidet pa Jreren og pa Vestlandet. P. H. Poulsson overtok ikke farens kjepmannskap, men gikk inn i gartneryrket. Sine ferste eerear hadde han hos en danske som drev et sterre handelsgartneri i Christiania. Men P. H. Poulsson slo seg ikke til tals med hva han hadde sert der. Han dro til Tyskland, og her var det srerlig anleggsgartneriet som opptok ham. Med grundighet og flid som sa visst ikke stod tilbake for den berernmelige tyske sadanne, oppnadde han a bli en farsteklasses fagmann, men oppholdet der bevirket at de hageanlegg han siden kom til a utfere, bar et umiskjennelig tysk preg. 96

8 Gartner P. H. Poulsson Han had de ogsa et opphold i K0 benhavn, der han satte seg inn i landmalingens mange finesser, og dessuten tok han tegneundervisning kom han tilbake til Norge og skulle etablere seg som anleggsgartnero Oppdrag manglet han sa visst ikke. Man har med sikkerhet registrert cirka 80 anlegg, og 54 av hans tegninger er na i Norsk Folkemuseums eie. De ferste anlegg man har hans tegninger til er en hage pa Nes pol Hedmark, en hage for byfogd Scheel pa Hamar og pa Togstad i Stange. De er alle fra Men aret etter fikk P. H. Poulsson et tilbud om a komme til Stavanger, og det tilbudet kom til a bli skjellsettende for ham. Stadshauptmann Wilhelm Hansen hadde i 1854 kjept lekkene Olufsro og Poul Holst Poulsson Bjergsted av kjepm, Boye-Pedersen. Her ville stadshauptmannen skaffe seg et standsmessig landsted. Arkitekt von der Lippe fikk i oppdrag a tegne hovedbygningen og P. H. Poulsson skulle sorge for a omdanne lekken til en skikke1ig park. P. H. Poulsson satte he1e sin dyktighet inn pol a skape et storstilt anlegg, og det vakte da ogsa behorig beundring da det omsider stod ferdig. Riktignok foreligger det ingen opplysning om at stadshauptmannen lot byens innvanere fa anledning til a ta herligheten i eyesyn, slik som hoffagenten omlag femti ar tidligere hadde gjort detmed barokk-hagen pol Ledaal. Da den i all sin prakt stod ferdig og blusset i sommerdagen, slo hoffagenten portene opp to sondager pol rad og inviterte byens innvanere til a komme. Bortimot 2000 mennesker fulgte invitasjonen, og overfor all den deilighet gjorde de der som pa gamme1t stavangersk hette «a mur-se». Det ble for evrig Poulssons oppgave a omlegge den stive barokk-hagen pa Ledaal til en park med et ovalt bed i midtaksen, slyngete veier og en overdadighet med treer, Dette skjedde da kapteinleytnant Jacob Kielland hadde overtatt Ledaal 7 - Stavanger Museum 97

9 ngvar Molaug c:j&t J!.u:#mJ,;,("y' r'nj 't",d ' /l i /4.." «/ - Bjergsted, slike ovale eller sirkelrunde bed i midtaksen foran bygningen og konsekvent asymmetri i resten av anlegget er et gjennomgaende fellestrekk ved Poulssons hageplaner. Skjemaet gar tilbake pa den franske skole hvis store navn er Pierre Barilett-Deschamps ( ). Hans hageplaner fikk en ganske overordentlig stor internasjonal betydning, langt sterre enn noen planer skapt av hagekunstnere fer ham. Ved siden av Bjergsted-anlegget fikk gartneren fra Christiania ogsa andre anlegg a sysle med i Stavanger-omradet, og han ma ha trivdes godt, for han valgte asa seg til her. Noe synderlig hage-milje hadde sa visst ikke forholdene 98

10 '<:i 'C '"..0:: l:!.::l '" '"... :Q'" J

11 ngvar Molaug a by pa. Bortsett fra Ledaal var det et anlegg i Paradis som senere ble overtatt av Thorstein Bryne. Han plantet her et ceder-tre som er blitt det sterste i Norden. tur og orden dannet denne hagen grunnlaget for den landskjente planteskole han etablerte. Ellers var det bare Kongsgard-hagen som var av noen betydning og starrelse i byen. Den hagen stammet fra middelalderen. Amtmann Tillisch hadde i slutten av 1600-tallet lagt kannikenes hage om til «den franske Stiil», og her holdt Niels Urtegardsmann god skikk pa den i sommerhalvaret. Om vinteren hadde han bevilling som byens el-tapper. Denne urtegardsmann og eltapper gjorde det for evrig bra. Han tok borgerskap og endte sine dager som byens kemner. Men da Kongsgard omkring 1800 gikk over i privat eie, forfalt hagen litt etter litt, og likere ble det ikke da eiendommen fra 1824 ble tatt i bruk som latinskole. Rektorene var mer opptatt av greske og latinske verb og av peblingenes noter og mangehande unoter enn av hagen og Breiavatnet, som notorisk utgjorde skolens «tilliggende Herligheder». Det endte da ogsa med at kommunalbestyrelsen ved rektorskiftet i 1866 fikk kongelig aprobasjon pa at en vesentlig del av Kongsgard-hagen - den navrerende Bypark - skulle tilhere byen. Ellers hadde Stavanger fra gammelt av saktens en del smahager fortrinnsvis utformet som terasse-hager. De la hest i Kleiva, pa Stra'en og pa Skagen. at skal det ha vrert cirka 80 stykker av demo Somme var anlagt tidlig pa 1700-tallet. Stadshauptmannen hadde saledes en gammel terasse-hage tvers overfor sin bolig pa Skagen, og da han hadde ervervet seg Bjergsted, fikk han i stand et makeskifte med kommunen. Han avstod en strimmel av terasse-hagen mot a fa utvide den smale gardsveien frem til Bjergsted-porten slik at det gikk an a komme frem der med landauer. Pussig nok kom Bjergsted-porten gjennom ale ar til a brere den tidligere eiers navn. Helt opp til yare dager har eldre stavanger-folk kat den «Pitters-porten», Det er hevdet at smahagene med terasser hadde sitt forbilde i de italienske renessanse-hager. Det tor imidlertid vrere tvilsomt om man her pa bjerget skulle ha mottatt impulser fra europeisk hagekunst. Det var nok det brattlendte terreng og overdadigheten av stein som gjorde det til en nedvendighet a lage terrasser. murene ble man kvitt atskillig overfledig stein og pa terrassene fyte man pa med den matjord man trengte. Skippere og andre sjefarere adlod kan hende sine hageinteresserte hustruer i a ta med seg planter og prydbusker ute fra det fremmede, for da som na var sjeldenheter i skuddet. Det var litt av hvert man forsekte a fa til a trives i smahagene, At mye av det matte bukke under i det barske klima, var av 100

12 Gartner P. H. Poulsson de skufelser man matte beere. Noen sorter berget seg, og i sine ve1maktsdager kunne terrasse-hagene varte opp rned rikt sortiment. P. H. Poulsson rna fra ferste stund ha Bitt en solid posisjon i den lille by, og av hans bevarte anleggs-tegninger gar det tydelig frem at han helst rna ha hatt det travelt. Da han var ferdig med Bjergsted, fikk han saledes henvendelse fra Stavanger Klubselskab om a skape en hage omkring klubb-huset. Oppgaven rna ha fristet, for gjennom eiendommen rant noe sa kostelig som en bekk - et element som herte med i den opprinnelige engelske hagestil. P. H. Poulsson utnyttet da ogsa bekkens muligheter, gar det frem av tegningen. To flotthetens bruer slo han over den - med mektige stolper og sirlig gelender. Dessuten forsynte han hagen med et lysthus, og kanhende for a peke pol en av de fortrefelige funksjoner denne lokalitet kunne by pa, er det inntegnet en stor punchebolle i lysthuset. Men «Skolebekken» som livet opp i hagen - den kom fra Breiavatnet og rant ut i 0stervag - ble omsider lagt i rer, og de siste rester av Klubselskabets hage forsvant for godt da Handelens Hus ble reist pol eiendommen i 1930-arene. Et annet av de tidligste hageanlegg P. H. Poulsson utferte pa yare kanter, bed pa vanskeligheter og har derfor muligens i srerlig grad utfordret hans dyktighet. Det var anlegget pa Nesheim i Nrerbo. Her hadde Stavangers mektigste forretningsmann den gang, Johan M. Kehler i Hillevag, realisert sine planer om a lage et mensterjordbruk, og i den anledning ervervet han seg 11 garder og tre husmannsbruk som han slo sammen. Her opprettet han ogsa det ferste meieri i Rogaland. Men Kehler onsket sannsynligvis a fa lagt til Nesheim noe av de samme herskapelige omgivelser som dem han had de pa sin eiendom i Hillevag ved Stavanger. A lage noe tilsvarende i Neerbe, forekom vel de fleste a veerehalsles gjerning. Riktignok hadde Lye prestegard fra gammelt av en hage med treer, men ellers utgjorde helst en og annen vindslatt og forkreplet rogn det som fantes av treer pa det forblaste Jeeren. am P. H. Poulsson fullt ut lyktes i sine intensjoner for anlegget pol Nesheim, vites ikke. Men de ruvende treer som star i hagen der i dag, ble plantet pol hans anvisning. Det er et av de steder hvor han har reist seg et synlig minne. Johan M. Kehler var ellers ikke den eneste blant byens velhavende borgere som syslet med gardsbruk. Flere av dem bar midt oppi sitt kjepmannskap og sin sildesalting pa et islett av den hensovnende romantikk, og etter hvert som ve1standen hos dem ekte, ervervet de seg jord i nabokommunene og anskafet seg «Lystgaarde» i byens omegn. Det gjorde saledes stor-kjepmannen A. H0i. Han kjepte en eiendom som 101

13 {J.:J :1 -.

14 Gartner P. H. Poulsson strakte seg fra Kalhammeren og oppover mot Tastaveden fikk P. H. Poulsson i oppdrag a anlegge en parkliknende hage omkring kjepmannens landsted. Na var landeveien som ferte dit ut bade skral og skranglet, og kjepmannen brukte derfor helst batskyss til Kalhammeren nar han skulle til sin gard, Men atkomsten opp til landstedet matte jo veere standsmessig, og derfor inngikk i Poulssons hageplan en mektig alle fra sjoen. A. Hai's landsted og hage er forlengst forsvunnet, og bare noen fa av alleens treer vitner i dag om fordums storhet der. Borte er ogsa de andre hageanlegg ved de stavangerske «Lystgaardei. Da de ekonorniske krakk satte inn i 1880-arene, ble eiendommene kjept av alt annet enn velholdne ryfylkinger og hogsfjordinger hvis vesentligste kapital la i deres neysomhet og enorme evne til a tale slit. De aller fleste av dem hadde ikke overskudd nok til a ha jord liggende som ikke var direkte matnyttig for folk og fe, Dermed ble hageanleggene rasert. Enkelte av de mest entreprenante blant de nye eiere tjente seg for evrig noen skillinger ved pa forsommeren a spa opp prydbusker fra hagene og falby dem pa lerdagstorget i Stavanger. P. H. Poulsson kom til a sta for en rekke hageanlegg i selve Stavanger. Noen av dem er helt forsvunnet og bare tegningene viser hvorledes de rna ha sett ut. Det gjelder saledes enkefru Falcks hage pa ostsiden av Breiavatnet. Andre hager som det ikke er spor av, er den som en kaptein Mauritzen hadde ved Egenesveienden ble anlagt i 1856, «Ynglingehagem som la ned mot Skolebekken, amtmannsboligens hage pa Lagardsveien, grosserer Th. Waages hage ved Madlaveien, «Blidensol» pa Lekkeveien, Saren Berners hage pa Storhaug og en del andre. Noen av Poulssons anlegg kan en enna finne rester avo Det gjelder C. B. Svendsens hage pa Lekkeveien, vis a vis Folketeatret, Erik Berentsens hage ved Egenesveien, der hvor handelsstandens aldershjem «Solvang na er, Andreas Semmes hage skra over Erik Berentsens og Enok Rennebergs hage, der hvor na bispeboligen er. Det ermulig at det ogsa kan registreres ubetydelige rester av det storstilte anlegget pa Holmegenes som P. H. Poulsson tegnet. Et av de siste anleggene han sto for var boktrykker Dreyers hage pa Storhaug. Tegningen er datert Hagen til «Aldershvile» utgjor en del av anlegget. Den eneste av Poulssons Stavanger-hager som er bevart intakt,.er den som tilherer Lars Berentsens eiendom «Breidablik» pa Egenesveien fra Hagen er riktignok noe forfallen na, men parksjef Berglia har planer om a fa den restaurert, slik at den atter kan vise hva H. P. Poulsson og hans samtidige forstod med et «smukt Haveanlsegt. 103

15 ngvar Molaug ' '_...;.,..-c "- " ;.. t", )L. ", ".. " Y r-. -._'---f., \ ';'\-',".(J..../ <... '1 i <.. d..:.73 f. l 4l c, H, f c- t.... (",.. ".... '.. ';}{il) J<. 'i j.. r c«: -F.r "':' "d;. f/r;'a':'c: <C:. J, c,j.j i t... J. -'LL '1'./ t _--_. e. -""""P=.-...,-... "F_ f: Blidensol1868. P. H. Poulsson tegnet ogsa noen offentlige parkanlegg. Stavanger var det anlegget omkring det nye sykehus pc'!. det sakalte Skjevelandsstykke, med det tilherende anlegg langs Kannikbekken. Museums-parken er ogsa hans verk. Dessuten laget han planen for Valands-parken. Men han hadde ikke ansvaret for den alt annet enn vellykte ornforming fra barokk-hage til landskapshage-stil i det som Bypark skullle bli. Det var byens stadsingeniar, tyskeren Waitz, som stod for den. P. H. Poulsson laget sin egen plan for omformingen, der han beholdt en del av den opprinnelige barokk-hage. Seerlig skarpt kritiserte han stadsingeniarens plan om c'!. rive den middelalderlige mur ved Domkirkens astfront. Den skraning som ville oppsta om muren ble fjernet, ville ha en ytterst uheldig virkning, slo han fast. Poulssons plan inngikk et nydelig trappeanlegg i muren. 104

16 lt... L. i t f."--" <t' lc&.f ' t. '- 0'",...!:' '''!'' '; -"... e-. "!' J..1, ''''f!'' /"' -"" l...!!' "L f., /--.' L -r-.; '- _. i.'._" -- L," ". -'" '> '".... -,'".,"".... '--"' A" '. if. "",,0 _ l k.."n.""'".:<i:.;s' L l,,11>'/, 'P('<:::s o.. c... \t-tf,: tm: /' Lo" \ 1....L\.,:.>'. l :>1;'\ t '.',,'".. 1., \<'": i:}r;:.'i.) ) n "l ',.,,tf \ \\ \',,,/,..J'," ",;l i." L 1"':W, l \,r- "'" L- "\\" t.c-' \ L- ' ',... ' " \... \ l_ul,--.c""j:: l...,."y; 1..1 <, \!, l."/ \\ '....,.'';' ;k;... \ \ ::\,"... -, -tf!..', \ \":Tl;1', \..".." jt :;: : \ ' \ 1\ \'f' ( e::": '- 1.1 t /J;/ i'" "';/, \1\\ L \ \ ;:-:': J:...f #1". <>'. j.l/,. :.11!i..,(:..t',', t.,7,i, \ "'/\. ill/",.'". "..1\ U iiii".....y.fj V!';, ':c.. ".'\R,!, f' t, '"""H., M 1c.. " 1,.,.. w '. "'::.;:::: f'....- $',,/., y "'--- z,,,., LL \ (/.,, l r" - ; l 1: '. J Det Staoangerske Klubselskab, 1858.

17 ,:;O;-'fJ >...,',,.i.:' " ",J i "t-..,,,... -\rh':' \ d" (j j't,i,," >M;jf." 'li ' (""'" '\...',J,',.l.,)'.,".i'".,J.,,"\,,' 'i,\,,','1')" 'J'.""y'i\ \', {n<, \"''',:,\\

18 Gartner P. H. Poulsson Dessuten ville Poulsson beholde de gamle fiskedammer som i hans plan utgjorde effektfulle e1ementer. Men myndighetene sluttet opp om stadsingenieren. Muren ble revet og fiskedammene fylt i. samme slengen fylte man ut viken i Breiavatnet for at det - som Arne Garborg i «Det merke Fastland» kommenterer det - skulle bli «flere Spadserveie pa hvilke Byens Feedre kan promenere sine Maver og megen anden Alvorlighed». Byens kirkegarder med deres gravst0tter og malingsslitte trekors virket forblaste og edslige, men da P. H. Poulsson slo pa at kirkegardene burde fa skikke1ig beplantning, ble han mott med megen hoderysten. Se1veste byfogd Christensen, byens mektigste mann, fant at han matte ta den ivrige gartner i skole. Byfogden ga uttrykk for den erfaring man den gang mente a sitte inne med, da han vennlig nedlatende sa til P. H. Poulsson: - Unge Mand - veed De ikke at ntet, absolut ntet, kan vokse paa slige Steder? Men gartneren ga seg pa egen hand til a plante pa kirkegardene, og forundringen var stor og alminnelig da det viste seg at treer og busker kunne vokse der. Utenbys oppdrag fikk han ogsa. Han var mester for det vakre anlegget Myren i ) Kristiansand - et av beste anlegg i engelsk landskapsstil som er bevart intakt her i landet. Ellers leverte han tegningen til Nygardsparken i Bergen, til seminar-hagen pa Stord, byparken i Haugesund, og tegninger til hager for hotellet «Breifonn» og «Ullensvang», en hage i Vik i Erfjord, skipsreder Monsens hage i Tananger og hagen til sorenskrivergarden Slettebe ved Egersund. Storparten av det plantemateriell han brukte til sine anlegg matte han til a begynne med importere fra utlandet - vesentlig fra Danmark og Tyskland. Men sa ervervet han seg et areal av Egeneslekken «Olafshage». Han utvidet arealet etter hvert, slik at det til slutt var pa 45 dekar. Her drev han planteskole og hande1sgartneri, og han gjorde mange forsok med arter som kunne passe for vestlandsk klima. Det var han som blant annet fant ut at det artige Araukaria-treet kunne vokse her. «Apenes skrekk», kalles treet i engelsktalende land - det er da ogsa utstyrt med usedvanlig kvasse pigger. Europeiske botanikere fant treet ferste gang i Chile, og de ga det navn etter indianerstammen Araucanos som holdt til i det distrik tet. Stavanger er det fremdeles noen fa Araukaria'er som stammer fra P. H. Poulssons planteskole. plantegningene viser Poulsson neyaktig de grupperinger av treer, busker og blomster anlegget skal ha, men noen spesifisering av artene og sortene blir ikke gitt. Det nevnes bare skogstner, «sir-busker» og blomsterrabatter. Det ville da ogsa veere spilt meye a anfere de botaniske navnene pa det plantemateriell som 107

19 ngvar Molaug var tenkt brukt i hagene. For hva forbant vel en kjepmann, en sildesalter eller hvem na oppdragsgiveren var, med hva vanskelige navn som Seqoia gigantea, Abiesog Thuja-sorter stod for? Det var ferst langt senere at hage-eiere begynte a interessere seg for artenes nomenklatur og innsa at en plante uten navn - for a si det med Platon - «mangler sin metafysiske ide). Blant de mange treslag P. H. Poulsson formerte opp i sin planteskole rna Thuja-sorter, cypresser og pyramide-barlind ha hatt hans seerlige bevakenhet, Dessuten lyktes han sserdeles godt med enkelte pendula-arter - bjark, lind, lenn, aim og andre, som han i passende stammeheyde podet inn hengende kroner pa, En sadan pendula-alm som var bortimot tre meter hey, ble plantet pa anlegget pol Slettebo og vokste slik at den ble som et deilig «levende Lysthus». Sa kjent ble P. H. Poulsson for sine pendula-arter at han til og med eksporterte slike trser til England. Men P. H. Poulsson drev ogsa et betydelig handelsgartneri. Bakenfor den svsere muren han bygde ut mot Egenesveien la mistbenker i rekke og rad, og veksthusarealet ekte etter hvert. mistbenkene titrakk han smaplanter, bade grennsaker og blomster, og i veksthusene formerte han opp kentia- og archontophoenipalmer, aralea'er, aspidistra'er, fatsia, ficus, geranier, pelargonia'er, kamelia, oleander, azalea, fuchsia, hortensia og andre av de stueplanter som fait i tidens smak. Dessuten var han den ferste pol yare kanter som innforte blomsterlok. Svibler var han sserlig interessert i, og han ga ovenikjopet ut et lite skrift om dyrking og driving av dem. Fra gartneriet ble det hvert ar sendt ut katalog over hva det kunne levere av trzer, prydbusker, bzerbusker, smaplanter og fro. Listen var lang og variert. Kunder fikk han da ogsa, og da det led pol hadde han forsendelser over hele landet. Han etablerte for evrig den ferste blomster-forretning i Stavanger. Den holdt til i Lenning-huser i Kirkegaten, vis a vis Stavanger Sparekasses gamle bygning. P. H. Poulsson provde alltid a holde seg godt a jour med det som skjedde innen gartneri-neeringen, og han besekte med jevne mellomrom sine forbindelser i Danmark og Tyskland. Hans faglige ry vokste med tiden slik at han ble oppnevnt som dommer ved blomsterutstillinger i Hamburg. Han krevde mye av dem som arbeidet hos ham. Hver morgen kl. 6 stod han i den store porten som forte inn til gartneriet, og nade den av hans arbeidere som kom for sent. Men han var alltid real. Kunder som kom til ham fikk for evrig ikke se stort av hva gartneriet hadde a by. Kundene kom aldri lenger enn til ekspedisjonsrommet. Den skikken var alminnelig i de fleste handelsgartnerier 108

20 Gartner P. H. Poulsson ) den gang. Man ville ikke ha fremmede til a snuse i plantekuturene og i de nyheter som der monne vrere. Og hvilke garantier hadde man vel for at det blant kundene ikke fantes noen forvorpne som savisst ikke gikk av veien for a stje1e stiklinger? Ved siden av gartneri- og planteskoledriften var P. H. Poulsson sterkt opptatt av a fa reist skogen pa Jreren. Det ferste forsok han i sa mate gjorde, var pa Kehlers eiendom pa Nesheim. Den parken han anla der rommet etterhanden ca trrer av forskjellig slag, og trrerne vokste godt sendte han en seknad til departementet om stotte til skogreisingsforsek pa Jreren. Det forte til at departementet omsider bevilget midler, slik at det i 1863 ble plantet lauv- og naletrrer i forsoksfelt pa Gruda i Klepp og pa Nesheim og Hobberstad i Ha. Forsokene falt sa godt ut at forstmester Gleersen i en innberetning hevder: «Det he1dige Udfald af disse Forsog afgiver tilfredsstillende Bevis for at nresten samtlige befarede afskovede Kyststrrekninger i Amtet atter paa kunstig Maade lader sig forsyne med Skov.i Plante-materialet til disse forsokene matte skaffesfra jyllandog fra Tyskland, og plantene hadde ikke godt av transporten. H. P. Poulsson arbeidet imidlertid ivrig for a fa en egen skogplanteskole for Jreren, og i 1866 ble den forste norske skogplanteskole anlagt pa Brualand i Hoyland. Den var i drift til Forstmester Gleersen tilbad for evrig P. H. Poulsson a sta for skogreisingen pa hele Vestlandet, men tilbudet ble avslatt, P. H. Poulsson ville ikke gi slipp pa gartneri-virksomheten. Men hans innsats i skogreisingen innbrakte ham den heye utmerke1se «Borgerdadsmedaljen». P. H. Poulsson var en tid medlem av Stavanger bystyre og ellers var han aktivt med i det arbeid amtets jordbruksorganisasjoner drev. Dessuten var han i flere ar medlern av hovedstyret i Det Norske Misjonsse1skap. Han dade 8. mai Hans arvinger solgte gartneriet til en hjemvendt norsk-amerikaner, og i tre-fire ar var det i drift. Men sa ble det rasert - utstykket til tomter. Blar man gjennom de gulnede plantegninger til hans mange hageanlegg, slar det en med undring hvor sterkt grep hans ungdoms mete med landskapsstilen i dens tyske utforming rna ha hatt pa ham. Han fulgte de monstre for hageanlegg som i 1800-tallets ferste halvdel ble ansett for a vrere det ypperste. Derfor er det liten plass for variasjoner i hans plantegninger fra de tidligste han laget til den aller siste. Her er det tale om trofasthet. For konservativ var han ikke. Tvert om var han en foregangsmann som eynet de mange muligheter denne landsdelen hadde a by pa, og han fikk andre med pa a utnytte mange av dem, 109

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Herregårdshagen i Larvik

Herregårdshagen i Larvik NIKU Oppdragsrapport nr 91/2009 Herregårdshagen i Larvik Rekonstruksjonsforslag Lars Jacob Hvinden-Haug 1 I forbindelse med ny skolebruksplan skal det legges fram et alternativ til fremtidig bruk av området

Detaljer

DISPONENT J. CHRISTENSENS HAVE

DISPONENT J. CHRISTENSENS HAVE DISPONENT J. CHRISTENSENS HAVE ET HAGEHISTORISK NOTAT OM ET INGOLF EIDE ANLEGG DISPONENT J. CHRISTENS VILLA BLE TEGNET AV ARKITEKTENE FREDRIK ARNESEN OG ARTHUR DARRE KAARBØ, HAGEANLEGGET BLE TEGNET AV

Detaljer

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken SVINGENS GALE VERDEN Arne Svingen DA FRODE MISTET HODET Illustrert av Henry Bronken EN HODELØS VENN Det var en tirsdag så vanlig som bare tirsdager kan være. Ulrik hadde vært på skolen. Etterpå hadde

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!»

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» Brøset barnehage «SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» KORT OM PROSJEKTET Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Botanisk hage 200 år Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Hagens første år 1814 1844 1811: Universitetet i Oslo ble grunnlagt. 1812: UiO fikk Tøyen hovedgård i gave av Frederik 6. 1813:

Detaljer

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler 1324 6 hjem som inspirerer bc 155 03 kr 85,00 møbler: 15 nye stoler fra MILANO arkitektur: Rijksmuseum i Amsterdam design: I verkstedet til Luca Nichetto foto: Tim Walkers magiske verden uteliv Linjelekre

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 3-6 år 2013 «A TASTE OF HONEY»

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 3-6 år 2013 «A TASTE OF HONEY» Austbø andelsbarnehage «A TASTE OF HONEY» KORT OM PROSJEKTET En dag fant vi et (heldigvis tomt) vepsebol. Er det her de plagsomme vepsene bor? Barnas naturlige nysgjerrighet ble vekket av vepsebolet og

Detaljer

Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg

Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg høsten 2014 INNHOLD Innledning 3 Eiendommen...4 Hageplanen av Ingolf Eide, 1916..5 Hageanlegget anno 2014..7 Byggetiltak...9

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en "speed-seksjon".

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en speed-seksjon. Hordalands Cup Runde 3 oppsummering Tekst og foto: Graeme Carter 3. runde i Hordalands Cup ble avviklet 6. sept. 2014 på Kokstad, i regi av Bergen Trial Team med hjelp fra gode venner. Meget vellykket,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Refleksjonsnotat for oktober 2013

Refleksjonsnotat for oktober 2013 Refleksjonsnotat for oktober 2013 Nå er vi godt inne i jobbingen med «Kroppen». Vi har fått til mye spennende sammen med barna denne perioden, det meste har skjedd på grunnlag av barnas spørsmål og samtaler

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Bygningene. Innholdsfortegnelse

Bygningene. Innholdsfortegnelse Bygningene Innholdsfortegnelse 1) Utstein kloster http://www.miljostatus.no/tema/kulturminner/kulturmiljoer/fredete-kulturmiljoer/utstein-kulturmiljo/bygningene/ Side 1 / 5 Bygningene Publisert 09.12.2014

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Er prestegårdshagen i Melhus et speil av den Trønderske hagekulturen?

Er prestegårdshagen i Melhus et speil av den Trønderske hagekulturen? Er prestegårdshagen i Melhus et speil av den Trønderske hagekulturen? Landskapsarkitekt Marit Arnekleiv Danielsen Prestegårdslåna Melhus 28.10.2010 Innledning Tidsramme Forståelsen av hagebegrepet Hagetradisjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ FEBRUAR 2011 Hei alle sammen! Det skjer stadige endringer etter at vi har blitt gjestet av Astrid Manger, som er vår veileder, både når det gjelder innredning av rom og det

Detaljer

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Magical Four Seasons Spesielt utvalgt Forandrer farge etter som året går Flott gave Magicals fire årstider Hydrangea macrophylla Magical er en fryd for øyet. Vakker

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård FRANSK LYKKE: Silvia og Jans vingård ligger idyllisk til i Provence. Her har de vinranker på baksiden av huset, og olivenlund på forsiden. TV-STJERNER: Silvia

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012. Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene.

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012. Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene. RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012 Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene. Det bor omtrent 120 000 mennesker på Rhodos og halvparten av disse bor i Rhodos by. Lindos er

Detaljer

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG!

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG! Prosesshefte KONSEPT DESIGN PRESENTASJON REFERANSER JANUAR BILDER IDEMYLDRING MAPPING ANALYSER KONSEPT REFERANSER OVERORDNET DESIGN ANALYSER INDESIGN DOK FOR REFERANSER/KART/BILDER SKISSER DIAGRAMMER BILDER

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 Emne nr. 38 B. SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Det har i eldre tid vært forskjellige seremonier og fester i samband med husbygging, og er slik

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Arne Berggren Ute av tiden

Arne Berggren Ute av tiden Ute av tiden Arne Berggren 1 BILEN STANSET MIDT PÅ broen. Pappa sa ingenting, bare åpnet døren og gikk ut. Jeg ble sittende litt, jeg var midt i et spill, men jeg merket at det var noe, at han ville ha

Detaljer

Peter Franziskus Strassegger. Slutten på flagget vårt

Peter Franziskus Strassegger. Slutten på flagget vårt Peter Franziskus Strassegger Slutten på flagget vårt Til Jens Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Niemand! Und wenn er kommt? Dann laufen wir davon! * (*Tysk barnelek. Hvem er redd for den svarte mannen?

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden.

Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden. 1 Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden. Så tok han av seg brillene, tørket glassene med skjorteflaket, satte på

Detaljer

Et par bilder fra Paleros.

Et par bilder fra Paleros. PALEROS 10. - 17. JUNI 2013 Paleros er en liten fiskerlandsby som ligger lengst vest på det greske fastlandet. Det er et rolig sted som er lite påvirket av turisme. Fiskebåtene er fremdeles i drift. Langs

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Kurt Aust. Kongefrykt

Kurt Aust. Kongefrykt Kurt Aust Kongefrykt 2004, 2010 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Vignetter av Kin Wessel Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2010 ISBN 978-82-03-19758-1 Bibliotekutgave

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen

Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen Frogn videregående Frogn videregående skole. Den nye skolen, som har adresse i Holtbråtveien 51 i Drøbak. Skolen ble overtatt 15. juni 2006, og ble offisielt åpnet 15.

Detaljer

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.»

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.» Tom-Titt-Tei Det var en gang en kvinne som bakte fem paier. Og da de kom ut av ovnen, var de så overstekt at skorpene var alt for harde å spise. Så hun sa til sin datter: «Datter», sa hun, «legg de derre

Detaljer

TERJE FAGERMO. I sin etter hvert lange kunstnerkarriere har Terje Fagermo skapt malerier innen de forskjelligste

TERJE FAGERMO. I sin etter hvert lange kunstnerkarriere har Terje Fagermo skapt malerier innen de forskjelligste TERJE FAGERMO Terje Fagermo har en lang og imponerende, men på ingen måte avsluttet kunstnerkarriere bak seg selv om han nettopp fylte åtti år. Akkurat det er forresten nesten ikke til å tro. Maleren og

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

Man gifter seg da ikke med sin husholderske. - Dr. Carlsson, Sole 1910 1954

Man gifter seg da ikke med sin husholderske. - Dr. Carlsson, Sole 1910 1954 Man gifter seg da ikke med sin husholderske - Dr. Carlsson, Sole 1910 1954 Historien om Doktorgaarden Sole Gamle gjenstander fra Dr Carlssons legepraksis. Parken av tunge, tette trær skjermet doktorgaarden

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Hvem ble skysset. * Norsk Vegmuseum - Skysstell *

Hvem ble skysset. * Norsk Vegmuseum - Skysstell * SKYSSTELL Skysstell er en ordning for persontransport i Norge som varte i mange hundre år, helt til jernbane og bil overtok for hester som framkomstmiddel. Det dreier seg om en ordning for å leie ut hester

Detaljer

LITT TRIST MATEMATIKK KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD Dikt FORLAGET OKTOBER 2013

LITT TRIST MATEMATIKK KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD Dikt FORLAGET OKTOBER 2013 LITT TRIST MATEMATIKK KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD Dikt FORLAGET OKTOBER 2013 DØDEN ER USANN LASARUS Caen/Dublin I slottene vokser det tornekratt, i borgene nesle og tistel. Landet blir hjem for sjakaler

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011

Etikk og møte med andre. København Oslo 11.mars 2011 Etikk og møte med andre København Oslo 11.mars 2011 Hvilket København? Jan Erik Vold: SI MEG - HVA bruker han det døve øret til? Det døve øret? Ja, det døve øret. Nåh - DET DØVE ØRET, det bruker han til

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld.

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. Sterk prestasjon Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 10.06.2016 Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. 4.divisjon Hålogaland Kvæfjord - Grovfjord 1-5

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Linn T. Sunne. Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Hei, leser Dette er historien om en helt spesiell jente. Elizabeth ble født i England i 1533, og hun skulle bli en av verdens mest berømte dronninger.

Detaljer

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Glassmenasjeriet av Tennessee Williams Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Om stykket Tom er både fortelleren og en karakter i stykket. Familien Wingfield, som består av Tom, moren Amanda og Toms

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Periodeplan for revene for april og mai 2015

Periodeplan for revene for april og mai 2015 Periodeplan for revene for april og mai 2015 Hva har vi gjort i februar og mars. Vi har lekt oss med vinteren, og den snøen vi fikk. Skiføret ble etter hvert litt hardt her i barnehagen, så vi tok med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv...

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv... Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL -det gode liv... 129 Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 2 Familien Strand, som driver Norges største livsstilkonsept på nett, har funnet

Detaljer