Innholdsfortegnelse Nøkkeltall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Nøkkeltall"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall Oslo Pensjonsforsikring AS Styret og kontrollkomité Hovedpunkter i 2 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforhold Forvaltningen Strategi Etiske retningslinjer Risikostyring Justeringer i forvaltningsstrategien Fordelingen av selskapets finansielle eiendeler Obligasjoner Aksjer Eiendom Utlån Avkastning Soliditet og bufferkapital Oppsummering Regnskap 2 Resultatregnskap Balanseregnskap Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Aktuarberetning 2 Revisjonsberetning 2 Kontrollkomiteens beretning 2 Nøkkeltall Pensjoner Andre

2 2 3

3 Nøkkeltall MEDLEMSDATA Pensjonister i henhold til vedtektene AFP før 65 år + førtidspensjoner Total bestand av pensjonister Yrkesaktive Fratrådte med rett Fratrådte uten rett Total bestand av personer med pensjonsrettigheter Pensjonsutgifter AFP før 65 + førtidspensjoner 1 utbetaling pensjoner i mill. kr Premiereserve, mill. kroner OPF administrerer disse ordningene og mottar refusjon fra foretakene/kommunen for utbetalingene. 2 Den store endringen i antall yrkesaktive og fratrådte fra 2 til 21 skyldes opprydding i medlemsdataene. 3 Personer som har sluttet og som har mer enn tre års pensjonsgivende tjenestetid. Dette gir en selvstendig rett til pensjon. Personer med mindre enn tre års tjenestetid, som på visse vilkår kan har rett til pensjon RESULTAT Endring i avsetning til forsikringsfondet, mill. kr Administrasjonskostnader, prosent av forvaltningskapital,13,16,15,15,17 Regnskapsført kapitalavkastning, prosent 7,8 7,8 3,2 3,5 7, Verdijustert kapitalavkastning, prosent 8,2 1,5 3,2, 6,5 PREMIEINNBETALINGER Ordinær premie, prosent av lønn 1 Reguleringspremie, prosent av lønn 1,2 Administrasjonstillegg, prosent av lønn 1 Total premiesats, prosent av lønn 1 Årlig premie, mill. kroner 2 11,2 3,3,6 15,1 2 22, 23 1,9 2,3,6 13, , 22 13,8,,5 18,7 1 55, ,2 5,3,5 15, 1 33, 1 Premiesatsene for 21 til 2 er gjennomsnitt for hele OPF 2 For 23- er tallene eksklusiv G-regulering av løpende pensjoner og oppsatte 2 rettigheter. 3 Eksklusiv tilbakeføring av garanti for administrasjonsreserve på 7 mill. kroner. I tillegg kommer krav på administrasjonsreserve på 7 mill. kroner. 2 8,9 7,,3 16, ,

4 Årsberetning Oslo Pensjonsforsikring AS Oslo Pensjonsforsikring er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapets formål er fastlagt i selskapsvedtektenes 1-2: Selskapets formål er å drive livsforsikringsvirksomhet, annen personforsikring og virksomhet som lovlig kan knyttes til livsforsikring på direkte eller indirekte basis, for Oslo kommune og selskap hvor Oslo kommune har majoriteten av eierinteressene, samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet. Styret og kontrollkomité i 2 Styret: Oppnevnt av byrådet: John Giverholt, leder Anne Grete Steinkjer, nestleder Tor Aamot Torild Lien Utvik Kristian Lund Valgt av medlemmene (varamedlem i parentes) Mari Sanden (Astrid Tjellaug) Jan-Edvard Monsrud (Marte Rønbeck) Selskapets generalforsamling er Byråd for finans og utvikling i Oslo kommune. OPF hadde ved utgangen av 2 i alt (32 73) yrkesaktive medlemmer, (21 263) pensjonister og (52 396) fratrådte medlemmer. Pensjonsutbetalingene utgjorde 1 (983) mill. kroner i 2. I tillegg kommer AFP før 65 år og førtidspensjon som administreres av OPF. Tallene i parentes er per Valgt av arbeidstakerne: Henk Sivertsen avløste Marit Kolstad som fast medlem fra august 2 Kontrollkomité utpekt av generalforsamlingen: Elisabeth Wille, leder Michael Tetzschner, medlem Ole Kristian Bjørnstad, medlem Gro Løken, varamedlem Som forsikringstakere har OPF - ved siden av Oslo kommune - seks kommunale AS og de nå statlige, tidligere kommunale sykehus i Oslo. I tillegg administrerer og forvalter OPF Oslo Sporveiers pensjonskasse med totalt 5 67 medlemmer og en forvaltningskapital på mill. kroner. I 2 avholdt styret ni møter, og det ble avholdt et to-dagers seminar i tilknytning til et styremøte. OPF hadde ved utgangen av året 52 ansatte. 6 7

5 Hovedpunkter i 2 Investeringsstrategien for 23 ble i det alt vesentlige videreført i 2. Styrets målsetning er å oppfylle selskapets forsikringsmessige forpliktelser. Aktivasammensetningen, sammen med gitte risikorammer, skal over tid gi en stabil avkastning. Selv om selskapet har en forsiktig risikoprofil, ble resultatet en verdijustert kapitalavkastning på 8,2 prosent. I forhold til OPFs avkastningsmål for 2 på 6, prosent, er styret tilfreds med resultatet. Årets avkastning ble 2 233,8 mill. kroner. Beløpet ble disponert på følgende måte: Forsikringstekniske og administrative utgifter 781,5 mill. kr Premiefond 7,1 mill. kr Tilleggsavsetninger 188,8 mill. kr Opptjent egenkapital 377, mill. kr Økning i kursreguleringsfond 186, mill. kr Selskapets samlede bufferkapital utgjør 2 78 mill. kroner per Bufferkapitalen består av kursreguleringsfond på 1 23 mill. kroner, tilleggsavsetning på 68 mill. kroner og overskytende egenkapital på 88 mill. kroner. Selskapets bufferkapital økte med 582 mill. kroner fra 23, til tross for at det som vist over ble avsatt et betydelig beløp til premiefond. Selskapet har aldri hatt en bedre bufferkapitalsituasjon Kapitaldekningen i forhold til risikovektet kapital er 16,3 prosent, mens det lovpålagte kravet er 8 prosent. Med virkning fra 25 er det innført egenandel for Oslo kommunes foretak ved uttak av tidligpensjon. OPF har i denne prosessen bidratt med grunnlagsdata, statistisk materiale og utarbeidelse av modell for bruk av egenandeler. OPF vil i fortsettelsen delta i oppfølgningen og evalueringen av ordningen. OPF administrerer tjenestepensjonsordningen for ansatte ved de tidligere kommunale sykehusene i Oslo. Avtale om administrasjon er foreløpig forlenget ut 25. Pensjonsforpliktekser Pensjonsbestanden til OPF fordelt på fire hovedgrupper Oslo kommune Kommunale foretak i Oslo kommune Kommunale AS Helseforetakene som tidligere tilhørte Oslo kommune Hver av virksomhetene innen hver gruppe betaler sin særskilt beregnede premie, med unntak av Oslo kommune som innbetaler en samlet premie for alle underliggende etater. Beregningen av kravet til pliktig avsetning til premiereserve viser følgende: Gruppe Oslo kommune Kommunale foretak i Oslo kommune Kommunale AS-er Helseforetakene Samlet premiereserve Mill. kr Fordeler vi den samlede premiereserven på de ulike bestandsgruppene, får vi: Bestandsgruppe Aktive Oppsatte Pensjoner Administrasjonsreserve Samlet premiereserve Mill. kr Lønnsveksten i Oslo kommune og regulering av folketrygdens grunnbeløp ble på henholdsvis 5, og 3, prosent. Den beregnede reguleringspremie for 2 utgjorde 919 mill. kroner. I henhold til den forsikringstekniske beregningen per skal premiereserven være mill. kroner. Dette er en økning på 1 76 mill. kroner fra beregningen per De totale administrasjonskostnader for året 2 utgjør,13 prosent av forvaltningskapitalen. Å redusere uttak av tidligpensjon (midlertidig uføre, uføre, AFP-ordningen og førtidspensjon) er et satsningsområde for Oslo kommune. Også i 2 har kravet til premiereserve økt betydelig på grunn av lønns- og pensjonsregulering. Reguleringspremien for lønns- og trygdeoppgjøret ble beregnet til 919 mill. kroner Kravet til premiereserve har utviklet seg som følger i de siste årene: Premiereserve per i mill. kroner

6 Pensjonsforhold Blant Oslo kommunes ansatte har det i de senere årene, som i resten av landet, vært en økende tendens til tidligpensjonering (midlertidig uføre, uføre, AFP-ordningen og førtidspensjon). Utviklingen i både antallet tidligpensjonister og utbetalingene på disse er bekymringsfull. Tidligpensjoneringen er en betydelig økonomisk belastning for tjenestepensjonsordningen. Oslo kommune har igangsatt et prosjekt som har analysert årsakene til tidlig pensjonering. OPF deltar aktivt i dette arbeidet. Prosjektet har fremmet konkrete forslag til tiltak for å snu utviklingen i uttak av tidligpensjonering og har i løpet av 2 utarbeidet et system for egenandelsbelastning for den enkelte virksomhet ved uttak av tidligpensjon. Ordningen får virkning fra og med 25. Nedgangen i utgiftene til midlertidig uførepensjon har sammenheng med kombinasjonen av en noe lavere bestand og endringen i folketrygdens regler for attføring- og rehabiliteringspenger. Disse ytelsene blir sett på som arbeidsinntekt og medfører høyere samordning i bruttopensjonen, og derved lavere eller ingen utbetaling fra tjenestepensjonsordningen. Ved overgang til uførepensjon blir samordningene lavere, og våre utbetalinger øker. Utbetaling til uførepensjoner og midlertidig uføre viser kun en liten økning sammenlignet med 23. Begrunnelsen for å belaste virksomhetene med egenandeler ved uttak av tidligpensjon er at dette skal anspore virksomhetene til et mer aktivt og målrettet arbeid for å redusere uttaket av tidligpensjon. Virksomhetene vil på denne måten få et annet eierskap/nærhet til problemet ved at de ser belastningen på eget budsjett. Virkningen av dette tiltaket vil først kunne måles senere. Oslo kommune har i lengre tid hatt fokus mot de utfordringer som ligger i uttak av tidligpensjon og det i seg selv vil trolig påvirke situasjonen i positiv retning. Den årlige veksten for disse gruppene er fra 2 i prosent: 2 Årlig vekst i utbetalingene,3 Andel av brutto utbetaling 31, ,9 1,1 11,8 1,3 32,3 33,6 31,1 29,6 Utviklingen i antall pensjonister: Sakstype Alderspensjonister 1 Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uførepensjoner Midlertidig uføre I alt uførepensjoner og midlertidig uføre Uføre/midlertidlig uføre i prosent av totalen , ,9 1 Inkl. AFP 65. I antall alderspensjoner er inkludert refusjonssaker , , , , Økningen av totalt antall alderpensjonister fra 23 til 2 er moderat og følger utviklingen av tendensen for uttak av alderspensjon på landsbasis der det forventes en svak økning årlig frem til 28 da det som følge av demografiske endringer forventes en betydelig økning. Det samlede antall midlertidig uføre-/uførepensjonister viser en tilnærmet flat utvikling fra 23 til 2 med en nedgang på 39 tilfeller eller,8 prosent av totalen. Utbetalinger av pensjoner, tusen kroner: Sakstype Alderspensjoner Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uføre Midlertidig uføre Brutto utbetaling Refusjoner Netto utbetaling OPF u/helse 2 Helseforetak 2 36, Prosentandelen av midlertidig og varig uførepensjon i forhold til bruttoutbetaling har vært synkende fra 22 med en andel på 33,6 prosent til 31,8 prosent i 2. De ikke vedtektsfestede ytelser har utviklet seg som følger: Sakstype Antall førtidspensjoner Antall AFP før 65 Antall bykassepensjoner Antall pensjoner i alt Utbetalinger, mill. kroner , , , , ,5 OPF u/helse , Helseforetak ,9 Tallet for førtidspensjonen holder seg på et stabilt nivå. Førtidspensjonen betales i sin helhet av den virksomhet som innvilger ytelse. OPF står for utbetalingen mot refusjon fra arbeidsgiver. En førtidspensjon tilstås meget sjelden, og som oftest alltid i sammenheng med nedbemanning/rasjonalisering. Oslo kommune har i 2 vært gjennom en stor bydelsreform. I forkant ventet en at dette ville kunne få en negativ innvirkning på uttak av førtidspensjoner. Uttaket av AFP før 65 er noe høyere i 2 enn i 23. Gjennomsnittsalder for eksisterende og nye pensjonsmottakere, år: Ytelse Bestand 2 Nye 2 Bestand 23 Nye 23 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Alderspensjon 1 AFP 62-6 Uførepensjon Ektefellepensjon Barnepensjon 75,8 63,9 55,2 7,3 13,9 76, 63,8 5,5 77, 1, 65,3 63,5 51, 68,2 12,7 66,6 62,7 5, 69, 1,1 75,7 63,9 5,5 7,2 13,7 75,8 63,8 53,6 77, 13,7 65,9 63,1 52, 65, 12,9 66,9 63,2 5,9 72,9 1, 1 Inkl. AFP 65 år. Gjennomsnittalderen for uttak av uførepensjon for årene 2 og 21 var for begge kjønn ca 9,5 år, mens snittet for menn/kvinner i årene 23/2 var henholdsvis 52,/5,9 år og 51,/5, år. Utviklingen siste året viser nedgang i alder for uttak av uførepensjon, 1 år for menn og,5 år for kvinner. Det kan være en statistisk tilfeldighet at alderen for uttak av uførepensjon igjen synker. Det er en utfordring for Oslo kommune at snittalderen for hele uførebestanden for menn og kvinner er henholdsvis 55,2/5,5 år. Utviklingen vil bli fulgt nøye. Det er grunn til tro at de tiltak Oslo kommune har iverksatt vil påvirke utviklingen i positiv retning I alt

7 Utvikling i tidligpensjon (uttak av pensjon før fylte 67 år) i antall pensjoner: Sakstype OPF u/helse 2 Helseforetak 2 Uførepensjon Midlertidig uførepensjon AFP fra Vedtektsfestede ytelser Førtidspensjon 2 AFP før Antall tidligpensjonister Antall midlertidige uførepensjoner har ikke vært spesifisert før 22. Oslo kommune er en kvinnedominert arbeidsplass. Tabellen nedenfor viser antall pensjoner og yrkesaktive (bestand) fordelt på kjønn per , og tilgangen på nye pensjoner/yrkesaktive i 2. Av totalbestanden av pensjonister utgjør kvinnene 75 prosent, mens deres andel av nye pensjoner i 2 utgjør 72, prosent. Antall pensjoner og yrkesaktive: Ytelse Alderspensjon 1 AFP 62-6 Uførepensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Førtidspensjon Bykassepensjon I alt Yrkesaktive 1 Omfatter AFP fra 65 år Bestand 2 Nye 2 Bestand 23 Nye 23 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Antall yrkesaktive er redusert med 1 7 personer. Det skyldes i det alt vesentlige effektivitetsvirkning av bydelsreformen og reduksjon i antall sykehusansatte i ordningen, bl.a. ved at de overføres KLP ved jobbskifte innenfor sykehusene

8 Forvaltningen Strategi ulike synspunkter på om en gitt investering er etisk for- norske aksjer internt. Eksterne forvaltere tar hånd om mensetningen av de eksterne forvalterne og rammene Styret fastlegger årlig den overordnede strategien for svarlig. I finansmarkedene utarbeides det en rekke ulike selskapets investeringer i utenlandske omløpsobligas- for deres oppdrag kan bli justert. Slike omlegginger ble selskapets kapitalforvaltning. Gjennom den vedtatte fasiter for hvilke selskaper, næringssektorer og land joner, utenlandske aksjer, en del av de norske aksjene, gjennomført også i 2. Siktemålet for omleggingene investeringsstrategien får administrasjonen sine ret- som ikke tilfredsstiller ulike etiske krav. En omforent samt infrastruktur. De eksterne forvalterne utfører vil være å bidra til å sikre at den samlede risikotagnin- ningslinjer med hensyn til målsetningene for forvalt- fasit foreligger derfor ikke på dette området. også oppdragene som har en målsetning om positiv av- gen, kostnadene og resultatene i disse porteføljene til ningen, og hvordan disse målsetningene skal nås. Målsetningen om å oppfylle selskapets forsikringsmessige forpliktelser står sentralt i styrets investeringsstrategi. I 23 ble det foretatt enkelte omlegginger i strategien for å få lagt økt vekt på dette. Hensikten med omleggingen har vært å bidra til at kundene og eier får en større grad av forutsigbarhet knyttet til de samlede kostnadene ved pensjonsordningen. Strategien ble i alle hovedtrekk videreført i 2. Etter styrets vurdering er investeringsstrategien godt tilpasset selskapets investeringsmålsetninger og risikobærende evne. I løpet av året økte andelen aksjer i selskapets investeringsportefølje noe, men ikke på langt nær i samme takt som i 23. Ved utgangen av 2 utgjorde dermed den reelle, samlede eksponeringen i aksjer om lag 19 prosent av selskapets aktiva. OPF avhendet én eiendom i løpet av året, og kjøpte to nye. Selskapet har satt av betydelige midler til investering i eiendom. Etter OPFs vurdering tilsier imidlertid den kraftige verdistigningen en har sett i annenhåndsmarkedet for forretningseiendommer at tidspunktet for omfattende eiendomskjøp ikke lenger er det aller beste. Selskapets store andel rentebærende verdipapirer ble også i 2 redusert. Det er særlig andelen anleggsobligasjoner som er blitt mindre, fordi selskapet ikke har sett seg tjent med å plassere nye midler i denne aktivaklassen på dagens lave rentenivåer, etter hvert som midler har kommet til forfall. Mot slutten av året ble det tilført nye midler til eksterne forvaltere som har som oppdrag å skape avkastning, selv om referanseindekser på aksje- og rentesiden skulle falle. Etiske retningslinjer Selskapets generalforsamling har pålagt OPF å følge de regler for investeringer i selskaper som Finansdepartementet fastsetter for Petroleumsfondet. I samsvar med generalforsamlingens pålegg, er derfor Finansdepartementets retningslinjer inntil videre lagt til grunn for selskapets investeringsvirksomhet. OPF må imidlertid kontinuerlig arbeide med å sikre at investeringsvirksomheten er i samsvar med de etiske krav en bør stille til slik virksomhet. Både OPFs styrende organer og administrasjon er opptatt av at selskapets investeringer ikke bryter med de etiske kravene en bør stille. Det kan imidlertid være Risikostyring Styret legger vekt på at risikostyringen er aktiv, med rutiner som sikrer at risikotagningen til enhver tid holdes innenfor vedtatte rammer. For de ulike verdipapirporteføljene er det fastlagt referanseindekser. For hver enkelt portefølje er det tallfestet frihetsgrader for forvalteren til å fravike den aktuelle referanseindeksen. Utnyttelsen av disse frihetsgradene, og resultateffekten av denne utnyttelsen, blir løpende overvåket. For de rentebærende porteføljene blir rammene for renterisiko uttrykt i form av durasjon, mens rammene for kredittrisiko i første rekke er gitt i form av krav til rating. I tillegg er det utarbeidet interne retningslinjer for maksimal eksponering mot enkeltutsteder. Disse retningslinjene er noe strengere enn Kredittilsynets forskrift på området. For omløpsdelen av rente- og aksjeporteføljene er det dessuten fastsatt rammer i form av tracking error for forvalters avvik mot referanseindeksen. Man tar sikte på at valutarisikoen selskapet i utgangspunktet pådrar seg gjennom å investere utenlands til enhver tid skal avdekkes. OPF har gjennomgående hatt minimal risiko i form av derivater i de porteføljene selskapet forvalter direkte, men bruker derivater til å avdekke valutarisikoen knyttet til disse utenlandsinvesteringene. Selskapet tillater også at derivater anvendes i porteføljene som håndteres av selskapets eksterne forvaltere, innenfor de generelle risikorammene disse forvalterne er gitt. Porteføljene med omløpsobligasjoner er meget likvide, og etter styrets vurdering er selskapets samlede likviditetsrisiko meget lav. Motpartsrisikoen bedømmes også som meget lav. OPF overvåker løpende størrelsen og sammensetningen av reservene som selskapet har til å motstå verdisvingninger på aktivasiden med. Det er fastlagt rutiner for tiltak ved kritisk lave nivåer. Forvaltningsstrukturen Den interne kapitalforvaltningen i OPF omfatter på rentesiden de norske rentebærende verdipapirene som er ført som omløpsmidler og obligasjonene ført som anleggsmidler, samt utlånsvirksomheten. Forvaltningen av selskapets eiendomsportefølje skjer også internt, med bistand fra eksterne krefter i tilknytning til driften. I tillegg forvalter selskapet en portefølje av kastning, til tross for eventuelle fall i referanseindekser. Det vil alltid kunne bli gjennomført endringer i sam- Fordelingen av selskapets finansielle eiendeler: Aktivaklasse Norske obligasjoner omløpsmidler 1 Utenlandske obligasjoner omløpsmidler Norske obligasjoner anleggsmidler 2 Norske aksjer omløpsmidler Utenlandske aksjer omløpsmidler Norske aksjer anleggsmidler 2 Utlån Eiendom Bank inklusive skattetrekk Andre aktiva I alt enhver tid er tilfredsstillende for OPF Andel (prosent) Markedsverdi (mill. kr) ,1 1,9 16,5 3,6 9,3 6,2 6,2 2,5 2, 2,2 1, , 11, 21,2,5 6,6,5 6,8 2,5 2,7 2,3 1, Markedsverdi (mill. kr) 1 Omfatter også sertifikat med avkastningen knyttet opp mot aksjeindeksen OSEBX på Oslo Børs. Markedsverdien av sertifikatet pr var 517 mill. kroner. 2 Bokført verdi, jf. henholdsvis note 16 og 15 for anslåtte markedsverdier. Obligasjoner Beholdningen av rentebærende verdipapirer består av norske obligasjoner og sertifikater ført som omløpsmidler, obligasjoner ført som anleggsmidler og andeler i utenlandske obligasjonsfond. Sett under ett lå volumet av disse ved årets utgang lå på 19,6 mrd. kroner, når en holder et sertifikat med avkastningen knyttet til børsindeksen i Oslo utenom summen. Dermed utgjorde de rentebærende verdipapirene ved årets slutt knapt 66 prosent av selskapets aktiva. I 2 ble det kjøpt minimalt med nye anleggsobligasjoner. Følgelig ble andelen av slike obligasjoner ganske klart redusert i løpet av året, slik at den ved siste årsskifte sto for under 17 prosent av selskapets aktiva. Omfanget av utenlandske omløpsobligasjoner gikk marginalt ned i løpet av året. Utstedersammensetningen av selskapets obligasjoner som holdes til forfall er gitt i note 16. Det har ikke skjedd større endringer i denne sammensetningen i løpet av 2. Tilsvarende oversikt for selskapets øvrige obligasjoner m.v. er gitt i note 19. Av denne fremgår det at andelen obligasjoner utstedt av banker ble økt, i første rekke på bekostning av obligasjoner utstedt av kommunesektoren. Den samlede kredittrisiko i porteføljene anses som lav. Rentebindingstiden i den norske omløpsporteføljen uttrykt ved durasjonen - lå ved siste årsskifte i gjennomsnitt på 2,3 år, det samme nivået som ett år tidligere. De utenlandske omløpsobligasjonene har gjennomgående en noe lengre rentebindingstid, og durasjonen på selskapets beholdning av slike verdipapirer lå på samme tidspunkt på 5,1 år. Ett år tidligere lå rentebindingstiden for de utenlandske omløpsobligasjonene på,8 år. Aksjer Andel (prosent) Markedsverdien av selskapets omløpsaksjer lå ved utgangen av 2 på om lag 3, mrd. kroner, det samme nivået som ett år tidligere. Ved årets utgang var dette volumet fordelt temmelig likt mellom de norske og de utenlandske omløpsaksjene. I tillegg hadde selskapet 1 15

9 16 17 ved årsskiftet en eksponering på vel,5 mrd. kroner til det norske aksjemarkedet i form av et sertifikat gjøre om lag sju prosent av de samlede aktiva. Ved utgangen av 2 lå denne andelen på vel seks prosent. med avkastning knyttet opp mot OSEBX-indeksen. I regnskapsmessige sammenheng inngår dette sertifikatet i de norske omløpsobligasjonene. Mot slutten av året ble det trukket noe midler ut av det norske aksjemarkedet, mens det i løpet av året ikke ble foretatt verken større tilførsel eller inndragning av midler i de utenlandske aksjemarkedene. Den viktigste utlånsrenten i OPF- for lån innenfor 6 prosent av verditakst i bolig ble i løpet av 2 satt ned tre ganger. Den nominelle renten på slike utlån, som ved inngangen til året lå på 3,15 prosent, var kommet ned i 2,75 prosent ved årets slutt. Rentene på OPFs utlån fastsettes på grunnlag av utviklingen i pengemarkedet, som i helt avgjørende grad avhenger Siden sommeren 23 har OPF bygd opp en portefølje av utviklingen i Norges Banks styringsrenter. av norske anleggsaksjer. Porteføljens bokførte verdi var ved siste årsskifte i underkant av 1,9 mrd. kroner, mens markedsverdien på samme tidspunkt var på vel 2, mrd. kroner. Porteføljen består av aksjer i selskaper som blant annet har en over gjennomsnittlig stabilitet i inntjeningen, og tilbyr et forholdsvis høyt og påregnelig utbytte, jf. note 15. Den samlede kredittrisikoen i selskapets utlånsportefølje antas å være meget lav. Ved utgangen av 2 var 96 prosent av den samlede utlånsbeholdningen sikret innenfor 6 prosent av verditakst i bolig. I løpet av fjoråret ble det oversendt 2 saker til Kemnerkontoret for inkasso, mens tilsvarende tall i 23 var saker. Av sakene som ble oversendt i 2, er 3 avsluttet Eiendom Ved siste årsskifte utgjorde markedsverdien av selskapets investeringer i eiendom 7 mill. kroner, svarende til 2,5 prosent av balansen. I løpet av 2 solgte OPF én eiendom hovedkontoret til Jernia beliggende i Oppegård. Det ble foretatt to eiendomsinvesteringer, gjennom kjøp av Rambergveien 9 i Tønsberg og kjøp av hos Kemnerkontoret. Det ble igangsatt én gjelds- ordningsavtale gjennom namsmyndighetene i 2. Det ble utgiftsført tap på utlån med,2 mill. kroner i 2, svarende til under én promille av utlånsmassen. Den samlede uspesifiserte tapsavsetningen lå ved årets slutt på 3,6 millioner kroner. I løpet av fjoråret ble det innbetalt vel,3 mill. kroner på tidligere avskrevne lån. sameieandeler i API Eiendomsfond Norge. Avkastning Utlån OPFs utlån går i all hovedsak til medlemmene av pensjonsordningen. Selskapets samlede utlån ble i løpet av 2 økt fra mill. kroner til mill. kroner, noe som tilsvarer en vekst på forholdsvis beskjedne 2,6 prosent. Antallet lån ble ytterligere redusert; fra 87 til 711. Selskapets målsetning er at utlånene skal ut- Det er en viktig målsetning for selskapet å oppnå en god verdijustert avkastning på mellomlang sikt. Derfor legges særlig vekt på at den verdijusterte avkastningen på rullerende femårs basis er god. I tillegg legger man vekt på at det skal være en høy sannsynlighet for at selskapet hvert eneste år skal kunne innfri sin rentegaranti gjennom avkastningen på de forvaltede midlene. Kapitalavkastningen i 2 for de ulike aktivaklassene ble som følger: Avkasting (mill. kr) Avkasting (prosent) Aktivaklasse Realisert Verdijustert Realisert Verdijustert Norske obligasjoner omløpsmidler Utenlandske obligasjoner - omløpsmidler Norske obligasjoner - anleggsmidler Norske aksjer omløpsmidler Utenlandske aksjer omløpsmidler Norske aksjer anleggsmidler Utlån Eiendom Bank inklusive skattetrekk I alt , 2,1 6,6 6, 8, 17,7 3, 1,2 2,5 7,8 5, 5,8 6,6 2,9 7,6 17,7 3, 1,2 2,5 8,2 Kapitalavkastningen i OPF i de siste fem årene har vært som følger (alle tall i prosent): Realisert avkastning Verdijustert avkastning 2 7,8 8,2 Soliditet og bufferkapital Bufferkapitalen i OPF består av selskapets ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på åtte prosent, kursreguleringsfondet og eventuelle tilleggsavsetninger. Ved inngangen til 2 utgjorde den samlede bufferkapitalen i OPF mill. kroner. Av dette beløpet sto den overskytende ansvarlige kapitalen for 61 mill. kroner, i sin helhet i form av egenkapital. Kursreguleringsfondet utgjorde 836 mill. kroner. I tillegg hadde selskapet på grunnlag av resultatet i 23 satt av 19 mill. kroner til tilleggsavsetninger. Slike avsetninger hadde selskapet tidligere ikke hatt. Selskapet oppnådde et betydelig overskudd i 2. For å kunne øke selskapets motstandskraft overfor fremtidige verdifall på investeringssiden, foreslår styret mill. kroner Fordeling av overskudd Forutsatt at styrets forslag til fordeling blir tatt til følge, vil den samlede bufferkapitalen utgjøre 2 78 mill. kroner. Den delen av bufferkapitalen som utgjøres av den overskytende ansvarlige kapitalen ble også i 2 noe redusert som følge av at kravene til slik kapital økte gjennom året, noe som i første rekke skyldtes verdiøkningen i selskapets beholdning av aksjer og eiendom ,8 3,2 3,5 7, 1,5 3,2, 6, Gjennomsnitt 5,9 6,6 at det av årets overskudd settes av 189 mill. kroner i tilleggsavsetninger. Det foreslås også at 377 mill. kroner av overskuddet blir overført til annen egenkapital. Begge disse avsetningene bidrar til å styrke selskapets bufferkapital. I løpet av de siste årene er selskapets samlede bufferkapital blitt betydelig styrket, og selskapets evne til å motstå verdifall er følgelig klart bedre enn før, jf. figuren på neste side. Samtidig foreslås det at de resterende 7 mill. kroner av overskuddet settes av til et premiefond for selskapets kunder. Midlene i premiefondet teller ikke med i selskapets bufferkapital. En gitt avsetning til premiefondet innebærer derfor at bufferkapitalen blir tilsvarende redusert. Til/fra annen egenkapital Til/fra premiefond Til kundene som premiereduksjon Til/fra tilleggsavsetning Fra overkursfond Kursreguleringsfondet økte imidlertid til 1 23 mill. kroner, til tross for at det ble realisert kursreserver for betydelige beløp gjennom året. Tilleggsavsetningene vil i henhold til styrets forslag ved årets slutt utgjøre 68 mill. kroner, svarende til om lag to prosent av selskapets forvaltningskapital

10 Oppsummering Selskapet vil i 25 ha særlig fokus på utvikling av sys- Styret er tilfreds med de resultater selskapet har opp- temløsninger for å imøtekomme de krav kundene og mill. kroner Bufferkapital Bufferkapitalen skal sette selskapet i stand til å motstå fall i markedsverdiene til selskapets aktiva. Kredittilsynets anbefalte stresstest gir et mål for hvor stort tap bufferkapitalen ville bli utsatt for dersom aksjemarkedet Tilleggsavsetninger Overskytende ansvarlig kapital Kursreguleringsfond faller med 3 prosent i Norge og 2 prosent i utlandet, samtidig som det alminnelige rentenivået stiger med to prosentenheter. nådd i 2, men ser at den utfordringen som det lave rentenivået representerte i 2 også krever særskilt oppmerksomhet i 25. Størstedelen av OPFs forvaltningskapital er plassert i rentepapirer. Det laveste rentenivået på svært mange år som vi hadde i 23 både nasjonalt og internasjonalt fortsatte gjennom 2. Utsikter til at nivået vil holde seg lavt over lang tid, representerer særlig på kort sikt en utfordring i forhold til rentegarantien. Styret har derfor foreslått at 189 mill. kroner av årets overskudd brukes til å styrke tilleggsavsetningene, slik at disse samlet vil utgjøre 68 mill. kroner. Fra og med 2 må full reguleringspremie dekkes separat og uavhengig av samme års overskudd utover garantert rente. Til dekning for fremtidig reguleringspremie foreslår styret at det av årets overskudd settes av i overkant av 7 mill. kroner i premiefond. eier har til tjenestene og pensjonsproduktene. Fordelingen mellom kjønn er 5/5 både i kontrollkomiteen og styret. I administrasjonen er fordelingen mellom kvinner og menn henholdsvis 7/3. I selskapet forekommer ikke forskjellsbehandling på grunn av kjønn, rase eller etnisk bakgrunn. Livsforsikringsselskapets drift forurenser ikke det ytre miljøet. Styret fastslår at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Årets overskudd ble på 1 77 kroner, som foreslås anvendt slik: Premiefond 7 5 kr Overført til annen egenkapital kr Utviklingen i selskapets samlede bufferkapital, sammenholdt med utviklingen i det potensielle tapet i henhold til Kredittilsynets anbefaling, viser følgende utvikling: 35 Samlet bufferkapital 3 Potensielt tap Oslo, 8.februar 25 John Giverholt styreleder 5 Anne Grete Steinkjer Torild Lien Utvik Tor Aamot Kristian Lund mill. kroner Situasjonen pr. utgangen av 2 er vist før disponeringen av årets overskudd er foretatt, og følgelig før den foreslåtte avsetnigen til premiefond. Mari Sanden Jan-Edvard Monsrud Henk Sivertsen Beregningen illustrerer at selv etter et betydelig verdifall som det en stresstest representerer vil det fort- risiko på aktivasiden hvis dette skulle bli aktuelt i tiden fremover, noe som antas å redusere risikoen for at man Olaf Gohn adm. direktør satt være bufferkapital tilgjengelig til å møte ytterlige i enkelte år ikke oppnår tilstrekkelig høy avkastning til å tap. Det fremgår også at utviklingen på dette området kunne finansiere selskapets rentegaranti. Styret legger har vært positiv gjennom 2. En større buffer enn den derfor til grunn at det vil være ønskelig å styrke selska selskapet i dag har, vil gjøre det mulig å ta noe større pets samlede bufferkapital også i årene fremover.

11 Resultatregnskap Premieinntekter note 2 23 Forfalte premier Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og andre faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler enn bygninger og faste eiendommer Urealiserte gevinster, og reversering av urealisert tap på finansielle omløpsmidler Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler inntekter av finansielle eiendeler Erstatninger mv Pensjoner Overføring andre forsikringsselskaper erstatninger mv Endring i forsikringsmessige avsetninger mv Til premiereserve i forsikringsfondet Til/fra tilleggsavsetning Til/fra sikkerhetsfond endring i forsikringsmessige avsetninger mv Kostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Urealisert tap og reversering av urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler kostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte kostnader Til/fra kursreguleringsfondet Resultat av teknisk regnskap Andre inntekter Resultat av ordinær virksomhet Skattekostnad 13 Årsresultat Overføringer Overført kundene som premiereduksjon Overført premiefond Overført annen egenkapital overføringer

12 BALANSE PR. 31. DESEMBER BALANSE PR. 31. DESEMBER Eiendeler note 2 23 Egenkapital og gjeld note 2 23 Finansielle eiendeler Innskutt egenkapital Bygninger og andre faste eiendommer Aksjekapital Aksjer og andeler i datterselskaper Overkursfond Finansielle anleggsmidler Opptjent egenkapital Aksjer Annen egenkapital Obligasjoner som holdes til forfall egenkapital Utlån Kursreguleringsfond Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning finansielle eiendeler Forsikringsmessige avsetninger Premiereserve Tilleggsavsetning Premiefond Fordringer Sikkerhetsfondsavsetninger Andre fordringer forsikringsmessige avsetninger fordringer Avsetning for forpliktelser Andre eiendeler Avsetning til pensjonsforpliktelser OPF-ansatte Varige driftsmidler unntatt bygninger og andre faste eiendommer avsetning for forpliktelser Bank andre eiendeler Gjeld Diverse kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter kortsiktig gjeld eiendeler Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter egenkapital og gjeld Oslo, 8.februar 25 John Giverholt styreleder Anne Grete Steinkjer Torild Lien Utvik Tor Aamot Kristian Lund Mari Sanden Jan-Edvard Monsrud Henk Sivertsen Olaf Gohn adm. direktør

13 Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Innbetalte premier Utbetalte pensjoner Innbetalte refusjoner Innbetaling av leieinntekter Innbetalinger vedrørende finansielle eiendeler Utbetalinger vedrørende finansielle eiendeler Innbetaling av utbytte Andre utbetalinger vedrørende driften Andre innbetalinger vedrørende driften Økning/reduksjon av kortsiktige fordringer og gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetaling ved kjøp av bygninger Innbetaling ved salg av bygninger Utbetaling av lån til kunder Innbetaling av lån fra kunder Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Utbetaling ved kjøp av obligasjoner, sertifikater m.v. Innbetaling ved salg av obligasjoner, sertifikater m.v. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 23 Netto endring i kasse, bank Beholdning kasse, bank pr Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr

14 Noter til regnskap 2 Selskapet Oslo Pensjonsforsikring AS ( OPF) ble stiftet Det nye selskapet er en fortsettelse av driften i Oslo kommunale pensjonskasse (OKP). Alle tall i notene er i hele tusen kroner. 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i henhold til Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper fastsatt av Finans- og tolldepartementet med hjemmel i lov av nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 9.1, tredje ledd og god regnskapsskikk. Eiendomsinvesteringer Eiendomsinvesteringene er vurdert/beregnet til virkelig verdi ut fra reglene i 3-1 i forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper. Aksjer og andeler i datterselskap Selskapet eier 1% av OPF Eiendomsandeler AS, DSB Kaldnes AS og ANS Hoffsveien 65B, alle med kontor i Oslo. Aksjene og andelene er oppført til kostpris på 217 tusen kroner. Konsernregnskap er ikke utarbeidet fordi datterselskapene ikke driver virksomhet foruten å eie skjøte på OPFs eiendommer. Egenkapitalen i datterselskapene utgjør 25 tusen kroner per Anleggsaksjer Anleggsaksjer er oppført til anskaffelseskost. Aksjene blir først nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Obligasjoner som holdes til forfall Obligasjonene er anskaffet til varig eie og skal holdes til forfall. Over/underkurs ved anskaffelsen amortiseres over obligasjonens gjenværende løpetid. I resultatregnskapet inngår amortisert beløp som korreksjon til renteinntekten. Pantelån og gjeldsbrevlån med eller uten garanti Utlånene er verdsatt til pålydende med fradrag for uspesifisert avsetning til tap. Inntektsføring av renter i regnskapet stoppes når tapet er konstatert. Provisjoner og gebyrer ved lån inntektsføres ved utbetaling. Finansielle omløpsmidler og kursreguleringsfond Finansielle omløpsmidler føres opp med markedsverdi. Markedsverdi for norske aksjefond og norske obligasjoner tilsvarer ligningskurs per For utenlandske aksjefond og utenlandske obligasjoner er nyttet verdier fastsatt av forvalterne. Endringer i netto urealiserte mer- eller mindreverdier blir resultatført med motpost i kursreguleringsfondet i balansen. Valuta Poster i valuta omregnes etter balansedagens kurs. Forsikringsmessige avsetninger Pensjonsordningens ytelser samordnes med folketrygden og gir samlet et brutto pensjonsnivå på 7% for alderspensjon. I tillegg omfatter ordningen uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Opptjeningen av pensjonsrettigheter skjer lineært. Dette innebærer at den enkeltes opptjente ytelser utgjør den forholdsmessige del av de ytelser vedkommende vil ha rett til ved fortsatt tjeneste til pensjonsalder. Ordningen er basert på sluttlønnsprinsippet, G-regulering av løpende pensjoner og G- regulering av oppsatte rettigheter. Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Den inkluderer avsetning til administrasjonsreserve. OPF anvender et beregningsgrunnlag med 3, prosent grunnlagsrente og særskilt meldt dødelighets- og uførhetstariff. Sikkerhetsfondet skal dekke eventuelle ekstraordinære tap ved forsikringsvirksomheten. Tilleggsavsetningene skal dekke den del av rentegarantien som selskapets avkastning eventuelt ikke greier å dekke. Premiefondet er kundenes avsetning til fremtidige premieinnbetalinger. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper Forfalte premier omfatter alle beløp som er forfalt i løpet av regnskapsåret. Gevinster/tap føres som inntekt/kostnad på realisasjonstidspunktet. Urealiserte gevinster/tap på finansielle omløpsmidler føres som inntekt/kostnad knyttet til finansielle eiendeler og tilbakeføres til/fra kursreguleringsfondet. Gevinster/tap ved salg av aksjer beregnes etter FIFO-metoden (først inn - først ut), mens gevinster/tap ved salg, innløsning og avdrag av obligasjoner og sertifikater beregnes i forhold til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Aksjeutbytte inntektsføres etter kontantprinsippet. Kontantstrømoppstilling Analysen er utarbeidet på grunnlag av Foreløpig Norsk Regnskapsstandard Kontantstrømoppstilling og viser de faktiske inn- og utbetalinger i 2. Skatt Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Selskapet har netto utsatt skattefordel etter utligning som følge av skattemessig underskudd til fremføring og ubenyttet godtgjørelse til fremføring. Da det knytter seg usikkerhet til om denne vil bli utnyttet i nærmeste fremtid er ikke skattefordelen oppført i selskapets balanse

15 2. FORFALTE PREMIER 2 23 Oslo kommune Kommunale foretak Aksjeselskaper Helseforetak Andre INNTEKTER FRA ANDRE FINANSIELLE EIENDELER ENN BYGNINGER OG FASTE EIENDOMMER 2 23 Utbytte norske og utenlandske aksjer Utbytte aksjer anlegg Renter av norske obligasjoner omløp Renter av utenlandske obligasjoner omløp Renter av obligasjoner anlegg Renter og gebyr for utlån Renter av særinnskudd Renter bank Andre finansinntekter (Aker RGI) UREALISERTE GEVINSTER OG REVERSERING AV UREALISERT TAP PÅ FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 2 23 Norske aksjer Utenlandske aksjer Norske obligasjoner Utenlandske obligasjoner Reversering av utgiftsført, urealisert tap PENSJONER Alderspensjoner Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uførepensjoner, varige Uførepensjoner, midlertidige Refusjonskrav I tillegg til disse utbetalinger kommer førtidspensjoner og AFP 62-6 år med i alt tusen kr. Disse utbetalingene får OPF refundert. 7. TIL PREMIERESERVE I FORSIKRINGSFONDET Til premiereserve i forsikringsfondet svarer til det beløp som må avsettes for å oppnå full dekning i forsikringsfondet i samsvar med beregninger foretatt i forsikringsteknisk oppgjør. Beløpet inkluderer administrasjonsreserve. 8. ANDRE KOSTNADER KNYTTET TIL FINANSIELLE EIENDELER Gebyrer til VPS og banker Utgifter vedrørende utenlandske verdipapirer Andre omkostninger forvaltning Tap på utlån Kostnader vedrørende utlån Kostnader andre eiendommer Driftskostnader Styregodtgjørelse m.m Diverse utgifter vedr. styret Kredittilsynet Revisjon Disse kostnadene er skjønnsmessig fordelt med 33% på denne posten og 67% på posten Andre forsikringsrelaterte kostnader. Fordelingen er i hovedsak basert på lønnsutgifter, jf. note GEVINST VED REALISASJON AV FINANSIELLE EIENDELER UREALISERT TAP OG REVERSERING AV UREALISERTE GEVINSTER PÅ FINANSIELLE OMLØPSMIDLER Norske aksjer Aksjer anlegg Utenlandske aksjer Norske obligasjoner Reversering av inntektsført, urealisert gevinst Obligasjoner anlegg Utenlandske obligasjoner Eiendom Valutagevinst

16 1. TAP VED REALISASJON AV FINANSIELLE EIENDELER SKATTEKOSTNAD OPF har ingen skattekostnad i Norske aksjer Spesifikasjon av skattepliktig resultat Norske obligasjoner Resultat av ordinær virksomhet Obligasjoner anlegg Overført kundene som premiefond/premiereduksjon Utenlandske obligasjoner Permanente forskjeller: Utbytte Valutatap Gevinst/tap ved salg aksjer Andre forskjeller Regulering anleggsobligasjoner Endring midlertidig forskjeller bygning og driftsmidler ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE KOSTNADER Endring midlertidig forskjeller pensjonsforpliktelser Omkostninger vedrørende pensjoner Driftskostnader Årets skattegrunnlag Overført til/fra (-) fremførbart underskudd OPF har pr valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel, men vil kunne utnytte fordelen ved skattepliktig overskudd i senere - 19 år. 911 Styregodtgjørelse m.m Diverse utgifter vedrørende styret Kredittilsynet Revisjon Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel Bygninger og driftsmidler Obligasjoner Pensjonsforpliktelse ANDRE INNTEKTER Fremførbart underskudd Godtgjøring til fremføring Adm. godtgjørelse fra OSP Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel 28 prosent av grunnlaget Tilfeldige inntekter

17 1. BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER 15. ANLEGGSAKSJER Eiendommen i Schweigaardsgate 6, Oslo, er kontorlokaler utleiet til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Eiendommen Schweigaardsgate 1, Oslo, er kontorlokaler som er anskaffet i april 22 til eget bruk og fremleie. Leietaker er Akershus fylkestrygdekontor. Leieinntekt ved egen bruk av Schweigaardsgt. 1 er beregnet på basis av antatt markedsleie. Eiendommen Fløisbonnveien 2-, Oppegård, er kombinert lagerbygning og kontorlokaler som er anskaffet i november 22. Leietaker er Jernia ASA. Eiendommen er solgt 1... Eiendommen Hoffsveien 65 B, Oslo, er kontorlokaler som er anskaffet i februar 23. Leietaker er Elkem ASA. Eiendommen Henrik Ibsensgate 12, Oslo, er kontorlokaler med noe næringslokaler der OPF har anskaffet 5 prosent av eiendommen den Leietakere er Sparebank 1 Gruppen AS, Narvesen Norge AS, Leonard Restauranter AS og Hi-fi Center Kjeden AS. Eiendommen Rambergveien 9, Tønsberg, er kontorlokaler som er anskaffet i desember 2. Leietaker er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sameieandeler i API Eiendomsfond Norge er anskaffet i desember 2. Sameiet forvaltes av Aberdeen Property Investors. Inngående balanse Anskaffelseskost Tilgang/avgang Verdiregulering Utgående balanse Schweigaardsgt 6 Schweigaardsgt 1 Fløisbonnveien 2- Hoffsveien 65 B Henrik Ibsensgt 12 Rambergveien 9 API Eiendomsfond Det har ikke vært foretatt verdireguleringer i 2. Samlet areal (m 2 ) Herav til eget bruk (m2) Gj.snittt leie (kr pr. m 2 ) Schweigaardsgt 6 Schweigaardsgt 1 Hoffsveien 65 B Henrik Ibsensgt 12 Rambergveien Leiebeløpene kan i henhold til kontraktene i de fleste tilfelle justeres i 911 takt 993 med konsumprisindeksen Investert i eiendom Avgang til salgssum Gjenstående varighet i år,, Antall aksjer Markedsverdi Anskaffelseskost Ekornes ASA Orkla ASA Norsk Hydro ASA Veidekke ASA DnB NOR ASA Telenor ASA Beholdningsendringen gjennom året kan spesifiseres slik: Beholdning pr Tilgang Avgang Beholdning pr Andel børsnoterte papirer i anleggsaksjeporteføljen. Anleggsaksjene er i sin helhet utstedt av børsnoterte selskaper. 16. OBLIGASJONER SOM HOLDES TIL FORFALL Verdiene på anleggsobligasjonene var som følger: Lånesektor Risikovekt Pålydende verdi Markedsverdi Balanseført Ansk. kost Over-/ (prosent) underkurs Stat, statsgarantert Statsforetak Finanssektoren Kommunesektoren Øvrige norske sektorer Avdrag/uttrekk Beholdningsendringen gjennom året kan spesifiseres slik: Beholdning pr Avdrag/uttrekk Tilgang 33 6 Avgang Årets periodiserte over/underkurs Avdrag/uttrekk Beholdning pr andre eiendeler

18 Fordelingen av anleggsporteføljen på utstedersektor var som følger: 18. AKSJER OG ANDELER Stat, statsgarantert Statsforetak Finanssektoren Kommunesektoren Øvrige norske sektorer Utenlandske statsobligasjoner valutasikret Avdrag/uttrekk Herav aksjeindekserte obligasjoner 2 23 (kroner) (prosent) (kroner) (prosent) Markedsverdi Andel (prosent) Markedsverdi Andel (prosent) Norske aksjefond Utenlandske aksjefond Valutasikring utenlandske aksjefond Pr var kostprisen for de norske aksjefondene tusen kroner, og for de utenlandske aksjefondene tusen kroner. OPF har ingen utestående opsjonsforpliktelser. Valutarisiko i aksjebeholdningen Utenlandske aksjefond med markedsverdi tusen kroner er valutasikret i norske kroner. 17. UTLÅN Andel børsnoterte papirer i aksjeporteføljen Aksjene i både de norske og utenlandske aksjefondene er i sin helhet utstedt av børsnoterte selskaper Risikoprofilen i aksjeporteføljen Pantelån innenfor 6 prosent Pantelån 6 8 prosent Den norske porteføljen av omløpsaksjer består av to fond. Den utenlandske porteføljen består av fem fond fordelt på forskjellige regioner. Mellomfinansieringslån Innskuddslån, garantert Innskuddslån, u/garanti Pr utgjorde største investering i ett enkelt norsk fond 16, prosent, og i ett enkelt utenlandsk fond 18,3 prosent av den samlede aksjeporteføljen. Uspesifisert avsetning til tap Nærmere detaljer om de norske aksjefond og utenlandske aksjefond og andeler er gitt nedenfor: Antall Anskaffelseskost Markedsverdi Carnegie Aksje Norge III Cheyne Special Situations Fund KLP - AksjeUSA Indeks USD Latitude Fund Bermuda Ltd Class A Lynx Bermuda Class A Macquarie European Infrastructure Fund Merrill Lynch European Value Portfolio Norodin Macro Rv Overseas Fund Ltd Pareto Aksje Norge Schroder Japanese Equity Fund Cl. I Schroder Pacific Equity Fund Cl. I Storebrand Tactical Allocation Fund Cl. I EUR

19 19. OBLIGASJONER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING: 21. VARIGE DRIFTSMIDLER UNNTATT BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER 2 23 Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Andel Anskaffelseskost Markedsverdi Andel (prosent) (prosent) (prosent) Stat/Statsgarantert Statsforetak Finansforetak Kommunesektoren Andre sektorer Utenlandske obligasjoner Avdrag/uttrekk Valutarisiko i obligasjonsbeholdningen Utenlandske obligasjoner og utenlandske obligasjonsfond er valutasikret i norske kroner. Renterisiko Durasjon på norske rentebærende omløpsplasseringer pr ,3 år Reduksjon i markedsverdi på norske rentebærende omløpsplasseringer ved generell renteøkning på én prosentenhet Gjennomsnittlig effektiv rente og andel plassert i børsnoterte papirer. Tall i prosent. Gj.snittlig effektiv rente 1 Andel plassert i børsnoterte papirer Omløpsobligasjoner og sertifikater Obligasjoner som holdes til forfall 2,6 2, Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet ut fra papirenes effektive rente vektet med markedsverdi og durasjon. 2. ANDRE FORDRINGER Kontorutstyr med anskaffelseskost over 15 kroner blir avskrevet over tre år. Inngående balanse Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning Utgående balanse Året avskrivninger utgjør 9 tusen kroner. 22. BANK Innestående beløp pr på skattetrekkskontoen utgjør tusen kroner. 23. FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER 2 23 Påløpte renter, obligasjoner Påløpte renter, utlån Påløpte renter, særinnskudd 99 6 Forskuddsbetalte kostnader Opptjente ikke mottatte inntekter EGENKAPITAL. Selskapets aksjekapital består av 72 aksjer à 1 kroner. Det er kun én aksjeklasse og vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger. OPF eies 1 prosent av Oslo kommune. Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital pr Overført fra årets overskudd Egenkapital pr Refusjonskrav mot trygdekontorer Forfalte avdrag, renter og gebyrer Utenlandske obligasjoner Gjensidige NOR Ubetalt pensjonspremie fra kommunale bedrifter, aksjeselskaper og helseforetak Ubetalte refusjonskrav AFP/førtidspensjon Aker RGI Salg av Telenor anleggsaksjer Innbetalt Diverse krav Etter regler fastsatt av Kredittilsynet skal den ansvarlige kapitalen utgjøre minst åtte prosent av den risikovektede kapitalen. Ansvarlig kapital ved årets utgang 2 Balanseført egenkapital/ansvarlig kapital Risikovektet volum Risikovekt 1 prosent Risikovekt 1 prosent Risikovekt 2 prosent Risikovekt 5 prosent Risikovekt 1 prosent Fradrag Beregningsgrunnlag Kapitaldekning (prosent) 16,3 16,

20 25. KURSREGULERINGSFONDET Kursreguleringsfondet viser differansen mellom markedsverdi og historisk kost for OPFs omløpspapirer. Dette representerer en buffer mot fremtidig verdinedgang på disse papirene. Fondet er sammensatt slik: 2 23 Merverdier i norske aksjer Merverdier i utenlandske aksjer Merverdier i norske obligasjoner Merverdier i utenlandske obligasjoner PREMIERESERVE OG RESULTAT Den pliktige avsetning i 2 til premiereserve utgjør tusen kroner, inklusive administrasjonsreserve på tusen kroner. 27. AVSETNING TIL PENSJONSFORPLIKTELSER OPF-ANSATTE De ansatte i OPF er omfattet av Oslo kommunes pensjonsordning. Ved full opptjening utgjør pensjonen 7 prosent av årslønn begrenset oppad til 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Pensjonen blir samordnet med folketrygden. Ansatte over 62 år kan ta ut AFP. Pr omfatter ordningen 5 yrkesaktive, 28 pensjonister og 23 oppsatte. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer er resultatført. Selskapets pensjonsplan skal regnskapsmessig behandles som en ytelsesplan i henhold til Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Ved årets beregninger er følgende forutsetninger lagt til grunn (tall i prosent) : Diskonteringsrente 6, Forventet avkastning 6,5 Lønnsregulering 3,2 Inflasjon/G-regulering 3, Pensjonsregulering 3, Uttakstilbøylighet AFP, Premiereserven dekkes ved: Pliktig avsetning IB Forsikringsteknisk premie Avsatt av årets avkastning Utbetaling av pensjoner Utflyttet premiereserve Utgifter til administrasjon Pliktig avsetning UB Ingen foretak flyttet sin pensjonsordning fra OPF i Netto pensjonskostnader er sammensatt som følger: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av årets pensjonsforpliktelse Avkastning på pensjonsmidlene Resultatført avvik Administrasjonskostnad Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad Resultatet for 2 fordeles slik: Renteresultat Administrasjonsresultat Risikoresultat Balanse per : Estimert verdi av pensjonsmidler Estimert påløpte pensjonsforpliktelser Estimert netto pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Renteresultatet er selskapets forvaltningsresultat ut over rentegarantien på 3% av premiereserven. Administrasjonsresultatet er differansen mellom normal administrasjonspremie for 2 tillagt frigjort administrasjonsreserve knyttet til løpende pensjoner og faktiske administrasjonskostnader. Risikoresultatet er resultatet av den forsikringstekniske driften av selskapet. netto balanseført pensjonsforpliktelse

OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3

OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3 OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3 Årsberetning 2003 Innhold Nøkkeltall s. 2 Hva er Oslo Pensjonsforsikring AS? s. 5 Styret og kontrollkomité s. 5 Hovedpunkter i 2003 s. 6 Pensjonsforpliktelser

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer