Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole"

Transkript

1 Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole Berit H. Johnsen Det er nå 40 år siden Blom-utvalget leverte sin stortingsinnstilling som la grunnen til den store snuoperasjonen fra segregert elevorganisering til individuell tilrettelegging i skolen for alle. Denne vendingen krever fundamentale forandringer i lærerrollen. Store ressurser har blitt brukt til dette gjennom årene. Nyere studier viser eksempler på inkluderende praksiser, men også at det er langt igjen før den norske skole kan sies å være inkluderende. Hvordan kan vi forklare at mange barn med funksjonshemming fremdeles ikke blir sett, ønsket velkommen i den vanlige klasse eller gitt opplæring i samsvar med evner og behov? Hva kommer det av at en i den aktuelle NOU 2009: 18:«Rett til læring» ønsker å usynliggjøre konseptet spesialpedagogikk som representerer et fagområde med spisskompetansen i faglig forsvarlig individuell tilrettelegging og utvikling av inkluderende arbeidsformer? Kan én grunn til dette være vår egen angst som profesjonelle og medmennesker? Er det den som forhindrer oss i å ta fullt ansvar for elever med særskilte behov? Den bulgarskfranske filosofen og dybdepsykologen Julia Kristeva stiller dette ubehagelige spørsmålet. Hun går videre og postulerer et nytt etisk-politisk prosjekt: sårbarhetens politikk. I denne artikkelen drøftes sårbarhetens politikk med vekt på hvordan den kan anvendes i kritikk av norsk pedagogisk og spesialpedagogisk praksis, og som et perspektiv for videre utviklingsarbeid. Berit H. Johnsen Institutt for spesialpedagogikk, UiO isp.uio.no Nøkkelord: Julia Kristeva og sårbarhetens politikk, inkluderende praksis, pedagogisk og spesialpedagogisk samarbeid Johnsen, B.H. (2011). Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole. Tidsskriftet FoU i praksis, 5(1),

2 FoU i praksis nr Innledning En av de store snuoperasjonene i grunnskolens indre virksomhet dreier seg om vendingen fra segregert elevorganisering med klasseromsbasert opplæring til individuell tilrettelegging for alle elver i den inkluderende klasse og skole. Det er nå 40 år siden det banebrytende Blom-utvalget leverte sin stortingsinnstilling (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1970) og 35 år siden den tredje og siste spesialskoleloven ble integrert i grunnskoleloven (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1975). Det nye lovvedtaket slo fast at alle barn har rett til individuelt tilrettelagt opplæring i sin egen lokale grunnskole også barn i førskolealder. Denne snuoperasjonen krevde fundamentale forandringer av lærerrollen. Store ressurser har blitt brukt til dette innen profesjonell oppgradering og utdanning av lærere, spesialpedagoger og skoleledere. Studier fra denne perioden viser bestrebelser, fortvilelse og motstand i den mangeårige innovasjonsprosessen av individuell tilrettelegging i en skole som skal være for alle (Mjøs, 2007; Nilsen, 1997a, 1997b). De viser også eksempler på inkluderende praksiser (Flem, Moen, & Gudmundsdottir, 2005; Moen, 2004). Selv om mange nye arbeidsformer har blitt innført i skolen, viser likevel nyere studier at det nasjonale målet om en inkluderende skole ikke er nådd (Nordahl & Hausstätter, 2009; Ytterhus & Tøssebro, 2005). Hvordan kan vi forklare at mange barn med funksjonshemming fremdeles ikke blir sett, ønsket velkommen i den vanlige klasse og gitt opplæring i samsvar med evner og behov? Hva kommer det av at en ikke har klart å integrere nødvendige spesialpedagogiske og pedagogiske kunnskaper og ferdigheter med den ordinære klassen for alle, men fremdeles henviser en del av spesialpedagogikken til segregerte spesialklasser og -skoler? Kan én grunn være vår egen angst som profesjonelle og medmennesker? Er det den som hindrer oss i å ta fullt ansvar for elever med funksjonshemming, og i særdeleshet elever med utviklingshemming? Den bulgarsk-franske filosofen og dybdepsykologen Julia Kristeva stiller dette ubehagelige spørsmålet. Hun går også videre og postulerer et nytt etisk-politisk prosjekt: en ny humanistisk opplysning, som hun kaller sårbarhetens politikk. I denne artikkelen introduseres og drøftes dette prosjektet i lys av norske forhold. Kristeva har lenge vært kjent innen lingvistikk og litteraturteori, psykologi og likerettsdiskurs, mens hennes fokus på funksjonshemming blir tydelig først på 2000-tallet. Det er derfor på sin plass å gi en kort presentasjon av henne i dette miljøet. Julia Kristeva bakgrunn og virkefelt Julia Kristeva ble født i Bulgaria i Hun lærte tidlig fransk språk og kultur gjennom sin utdanning hos franske nonner. Samtidig tilegnet hun 68

3 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle seg marxistisk og slavisk kultur, inkludert russisk språk og litteratur. Som 25-åring, i 1966, ankom hun Paris med et fransk-bulgarsk doktorgradsstipend i lomma. Der arbeidet hun videre med studier og skriving under veiledning av Lucien Goldmann og Roland Barthes. Da hun publiserte sitt doktorgradsarbeid, La révolution du langage poétique (Revolution in poetic language, Kristeva, 1997a), hadde hun allerede utgitt to bøker og et antall artikler. Senere utdannet hun seg til klinisk psykoanalytiker, og hun praktiserer fremdeles denne profesjonen ved siden av sin akademiske karriere. Som nybakt doktor ble Kristeva ansatt ved Forskningsinstitutt for tekst og dokumentstudier ved Universitetet i Paris 7 Denis Diderot, hvor hun fremdeles arbeider. I tillegg til sitt arbeid i Frankrike er hun ansatt ved Columbia Universitet i Toronto. Som nevnt innledningsvis har Kristeva vakt interesse og skapt diskusjon også i flere norske fagmiljøer. Kristeva kom inn i det lingvistiske og litteraturteoretiske miljøet i Paris som et friskt pust med sin evne til å se sammenhenger mellom teoretikere fra øst og vest. Hun ble ønsket velkommen i den politisk radikale Tel Quelgruppen, hvor hun raskt ble en av de sentrale skikkelsene. Her arbeidet hun sammen med sin landsmann og nære kollega, den fransk-bulgarske filosofen og lingvisten Tzvetan Todorov, med Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault og andre sentrale skikkelser i det franske vitenskapsmiljøet. Mairevolusjonen i Paris, som har gitt benevnelsen 68-generasjonen til intellektuelle over hele Europa, inkludert her i Norden, satte sitt preg på Kristeva, og hun nevner dette i sitt selvbiografiske essay. Men hun beskriver også Tel Quel-gruppen som sentral i den intellektuelle og politiske gjæringen som førte til marsjen mot Sorbonne (Kristeva, 1997b; Moi, 1987; Oliver, 1997; Witt-Brattström, 1990). Kristevas tekster er gjennomsyret av en filosofisk, idéhistorisk forståelse. Argumentasjonen hennes bærer preg av at hun bruker tekster fra Platon og Aristoteles, Kant og Hegel, og mange andre filosofer sammen med samtidige kollegaer, i utvikling av nye ideer. Sigmund Freuds og andres psykoanalytiske tekster har imidlertid en sentral rolle i hennes analyser. Kristevas etisk-politiske program tar utgangspunkt i dybdepsykologisk analyse av forholdet mellom subjektets indre psyke og sosial bevissthet. Kristeva om den fremmede i oss selv På anmodning fra den franske presidenten Chirac utarbeidet Kristeva en rapport i form av et brev til presidenten om mennesker med funksjonshemminger i 2003 (til norsk i 2008). Der fokuserte hun på møtet mellom den funksjonshemmede og den ikke-funksjonshemmede. Hun la særlig vekt på likegyldighet og frykt som ofte er en del av den spontane holdningen til mennesker med funksjonsnedsettelse. Han eller hun framstår som en 69

4 FoU i praksis nr fremmed i møtet med en ikke-funksjonshemmet. Mennesker med funksjonshemming «utestenges» ikke engang på samme måte som andre; for mer enn andre «utestengte» på grunn av økonomi, kultur eller religion, konfronterer de oss med angsten for vår egen sårbarhet, våre egne manglende evner, vår egen fysiske eller mentale død. Det handler om individuelle holdninger til våre medborgere, som har medmenneskelige og samfunnsmessige konsekvenser. På denne måten trekker Kristeva fram funksjonshemming i en utvidet argumentasjonsrekke for det fenomenet hun kaller «den fremmede i oss selv». Den andre eller den fremmede i oss står for en psykoanalytisk konstruksjon som Kristeva videreutvikler fra Sigmund Freuds drøfting av «das Unheimliche», på engelsk «uncanny strangeness». Begrepet, som hun gir en detaljert drøfting i teksten Strangers to ourselves (Beardsworth, 2004; Kristeva, 1997c; McAfee, 2000), står for noe kjent, mystisk og uhyggelig, som er gjemt i vår underbevissthet den fremmede i oss og som aktiveres i møtet med noe eller noen vi spontant oppfatter som fremmed. Teksten Strangers to ourselves beskriver denne psykiske reaksjonen overfor utlendinger. Men i brevet til presidenten argumenterer Kristeva for at møtet med funksjonshemminger aktiverer denne frykten med større intensitet. Dette gjelder møtet med psykisk utviklingshemming i enda større grad enn sensorisk og motorisk funksjonshemming. Her føyer Kristevas argumentasjon seg til norske stemmer som setter spørsmålstegn ved hvor inkluderende vi er i vår omgangskrets og vårt nærmiljø. En av dem er Barbro Sætersdal (1998), som presenterer eksempler fra folkeminnetekster på den ikke-offentlige historien om holdninger til mennesker med utviklingshemming. Hun spør om vi egentlig har plass til disse menneskene i en moderne hverdag, hvor vi jager etter å bli vakrere, mer begavet, mer trendy og få mer penger (Engebretsen, Johnsen, & Markussen, 2008). Men Kristeva går videre i sin analyse når hun argumenterer for en dybdepsykologisk forklaring på «vårt bortvendte ansikt» i møte med et funksjonshemmet medmenneske vår angst for den fremmede i oss selv (Johnsen, 2010b). Kristeva stopper heller ikke ved denne nedslående erkjennelsen, men vender den til et optimistisk etisk-politisk prosjekt med vekt på vår egen individuelle erkjennelse og ansvar for egne holdninger i møtet med den fremmende i denne sammenhengen med en funksjonshemmet medborger. Et nytt opplysningsprosjekt Grunnlaget for sitt etisk-politiske prosjekt plasserer Kristeva altså i et psykisk dypdykk som fører til bevissthet om vår egen angst for den fremmede i oss selv. Det dreier seg om vår egen sårbarhet. Ved å vedgå vår sår- 70

5 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle barhet gir vi oss selv muligheter til å erkjenne at det finnes et slektskap mellom oss og «de Andre» de som er annerledes, de vi holder på avstand. Dette slektskapet er dypere enn språklige kategorier og konvensjoner. Vi må derfor erkjenne vår egen sårbarhet for å kunne anerkjenne andres sårbarhet. En slik holdningsforandring åpner for en ny og utvidet opplysning, argumenterer Kristeva, en fornyelse av den opprinnelige franske opplysningsideen om likhet, frihet og fellesskap 1 og sårbarhet. Utvidelsen dreier seg om å erkjenne fellesskapet i sårbarhet, så vel som friheten (Kristeva, 2010). I sin drøfting av Kristevas arbeider oppsummerer Oliver (1997, s. xxvii) hvordan hun setter enkeltmenneskets underbevissthet i sammenheng med individuelle etiske valg, som igjen står i sammenheng med fellesskapets etiske mentalitet. Samfunnskritikk I sitt brev til den franske presidenten gir Kristeva (2003/2008) en detaljert kritikk av manglende samfunnsmessig tilrettelegging for borgere med funksjonsnedsettelser, få muligheter til offentlige tjenesteytelser og begrenset omsorg. Hun peker på mangelen på utdanning for alle og etterlyser utdanning av spesialpedagoger og spesialkompetanse på andre livsområder. Med journalistens grove pensel sammenligner hun Frankrikes utilstrekkelighet i forhold til andre land, og bruker svensk velferdspraksis som et eksempel til etterfølging. Kristeva trekker også fram den internasjonale rettighetsdiskursen med henvisning til FNs barnerettighetskonvensjon (FN, 1991) og til de daværende Standard rules on the equalization of opportunities for persons with disability (på norsk ved Sosial- og helsedirektoratet, Original utgivelse av FN, 1994), samt til UNESCOs (1994) Salamancaerklæring om en inkluderende skole. Med henvisning til den internasjonale rettighetsdebatten og gode praksiseksempler argumenterer hun for at vi står foran en ny fase av det hun kaller modernitetens historie om tiltak for mennesker med funksjonshemminger (Kristeva, 2003/2008). Den er preget av en ny måte å anerkjenne mennesket med funksjonshemming på, som subjekt i et samfunn som hun/han deler med andre i felles solidaritet. Dette er den historiske fasen for det nye og utvidede opplysningsprosjektet. 1 Fra 26. august 1789 ble «frihet, likhet og brorskap» motto for den franske revolusjon. Kristeva viser direkte til dette. Vekten på brødrefellesskapet ble raskt kritisert av datidens kvinnerettighetsforkjempere, gjennom den franske Olympe de Gouges kvinnerettighetserklæring i 1791, og den engelske filosofen og pedagogen Mary Wollstonecrafts argumentasjon for kvinners likestilling med menn (Rustad, 2007). Det gamle mottoet blir derfor mindre haltende når det blir «oversatt» til «frihet, likhet og fellesskap». 71

6 FoU i praksis nr Fra normalitet til normalisering: nordisk initiativ i internasjonal diskurs Julia Kristeva trekker altså fram dikotomier som «jeg og den fremmede» og «normalitet og avvik», og argumenterer for å bryte dem ned og erstatte dem med relasjonsbegrepene likhet, frihet, fellesskap og sårbarhet, som nøkkelord i sitt etisk-politiske prosjekt. Den internasjonale debatten hun løfter fram, har vært preget av desentraliseringen av den nordiske velferdsstatsmodellen som pionerene Niels Bank-Mikkelsen fra Danmark og Bengt Nirje fra Sverige representerte, da de innførte normaliseringskonseptet. Gjennom sitt samarbeid med Wolf Wolfensberger og kollegaer ved Syracuse University, USA, førte de an i internasjonal kritikk og nytenkning om et samfunn som skal fungere normalt for alle borgere, med eller uten funksjonshemminger det såkalte normaliseringsprinsippet (Bank-Mikkelsen, 1980; Johnsen, 2001b; Kirkebæk, 2001; Nirje, 1980; Wolfensberger, 1980). Normalisering handler altså om å tilrettelegge samfunnet for alle på alle områder i et livsperspektiv. Den norske skole for alle Normalisering handler også om alles rett til utdanning, og dette har vært et særlig innsatsområde i Norge (Johnsen, 2010b). Den norske debatten om den moderne skolen for alle skøyt fart på 1960-tallet. Den hadde sitt utspring i to hovedtendenser: En økende segregeringsmotstand synliggjort gjennom skarp mediekritikk parallelt med opprettelse av foreldre- og brukerorganisasjoner Felles oppslutning om den norske enhetsskolen, en betalingsfri skole som i dag består av tiårig grunnskole med aldersinndelte klassetrinn samt treårig videregående skole inndelt i akademiske- og yrkesrettede linjer Det spesialpedagogiske fagfeltet vokste kraftig i etterkrigstiden. Formell utdanning av spesialpedagoger startet likevel ikke før med opprettelsen av Spesiallærerskolen i 1961, som i dag er Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (Johnsen, 2001a). En OECD-rapport (1982, sitert i Johnsen, 1985) ga topp evaluering av undervisning og fasiliteter ved skolen. Den samme OECD-rapporten viste at Norge hadde det høyeste antallet lærere med spesialpedagogisk videreutdanning i den ordinære grunnskolen av OECD-landene. På 1960-tallet ble mange spesialpedagogiske avdelinger opprettet ved ordinære norske skoler, samtidig som det ble utarbeidet planer for storstilt utvidelse av spesialskolenes kapasitet. 72

7 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle Målet var utdanning for alle barn med særskilte behov. Men før planene ble realisert, avla det nevnte Blom-utvalget sin Innstilling til lovregler for spesialundervisning m.v. (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1970). Det markerte et vendepunkt i norsk spesialpedagogisk historie. Utvalget trakk fram prinsippet om integrering og ga det følgende innholdsbeskrivelse: Tilhørighet i sosialt fellesskap Delaktighet i fellesskapets goder Medansvar for oppgaver og forpliktelser. Ut fra denne forståelsen presiserte utvalget at grunnskolens generelle målsetting burde gjelde for alle barn; altså måtte spesialskoleloven legges ned, og nødvendige bestemmelser for barn med særskilte opplæringsbehov integreres i den vanlige grunnskoleloven. Denne argumentasjonen var i tråd med normaliseringsprinsippets idé om at alle lover for særskilte grupper skulle integreres i felles lover som fungerte for alle borgere. Det medførte følgende endringer og tillegg i daværende grunnskolelov (Kirkeog undervisningsdepartementet, 1975). Alle barn skulle nå ha rett til å begynne sin skolegang i sin lokale grunnskole. Et hovedprinsipp dreide seg om likeverdig og tilpasset opplæring for alle elever. Et viktig aspekt ved dette prinsippet var bestemmelsen om spesialundervisning for barn og unge som trenger særlig hjelp. Prinsippene ble videre konkretisert i den gjeldende nasjonale læreplanen, M87, og fulgt opp i senere opplæringslov (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1998) og nasjonale læreplaner (Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet, 1996; Utdanningsdepartementet, 2008). «Skolen for alle» ble et nøkkelbegrep for denne snuoperasjonen. Det ble imidlertid presisert fra flere hold at det var nødvendig med en gjennomgripende forandring i grunnskolens indre virksomhet for å innfri prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring av alle barn og unge (Johnsen, 2000). Prinsippet om inkludering i UNESCOs (1994) Salamanca-erklæring, var en bekreftelse og styrking av de tiltakene som allerede var lovhjemlet og videreført i norsk lov. Videre ble det presisert i den påfølgende nasjonale læreplanen at: «For å kunne ta omsyn til ulikskap i bakgrunn og føresetnader hos elevane må einskapsskulen vere eit romsleg og inkluderande fellesskap» (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1987, s. 57). Ideen om den romslige skole ble utdypet i en studie av den danske forskeren Susan Tetler (2000), hvor hun drøftet romslighetens didaktikk, som innebærer tole- 73

8 ranse, respekt for ulikheter og omsorgsforpliktelse for hverandre. Det er nødvendige egenskaper i det humanistiske møtet med den andre, som er kjernen i Kristevas etisk-politiske prosjekt. Offentlige intensjoner og praksis Det er hevet over tvil at mulighetene til meningsfylt utdanning har blitt forbedret som en konsekvens av den pedagogiske snuoperasjonen fra segregering til integrering, og utviklingen henimot en inkluderende skole. Barn med alvorlig utviklingshemming har nå skoleplass. Spesialpedagogisk arbeid med barn i førskolealder er et viktig kapittelskifte. Fleksibilitet i grunn- og videregående skole gir dem som trenger flere år for å nå maksimalt mestringsnivå, mulighet til dette. Mange skoler har utviklet et stadig økende arsenal av inkluderende praksiser. Likevel er det slående å observere den store kreativiteten mange kommuner og skoler viser for å gå utenom intensjonene om inkluderende skoler. I skjul av kommunalt ansvar foregår utstrakt segregering og organisering av såkalte spesialpedagogiske enheter innenfor veggene til den ordinære skole. Et antall større kommuner organiserer såkalte forsterkede skoler, hvor de samler ekspertise innen avgrensede spesialpedagogiske felt. Foreldre blir konfrontert med valget mellom å sende barnet vekk fra barnehagekamerater og lokalskole til en skole med spesialkompetanse i en annen bydel. I sin detaljerte intervjustudie om spesialpedagogens rolle i lys av prinsippene om inkludering og tilpasset opplæring, trekker Marit Mjøs (2007) fram frustrasjoner, følelser av manglende mestring og dilemmaer i skolenes praksis. Hun synliggjør gode og mindre bra praksiser ved bruk av individuelle læreplaner, interne samarbeidsformer mellom lærere og spesialpedagoger i skolen samt samarbeid mellom skole og kommunal pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste (PPT). En spørreundersøkelse til foreldre og lærere av ca. 350 grunnskoleelever med utviklingshemming i årene dokumenterte at 57 prosent av disse elevene mottok opplæring i spesielt organiserte grupper eller klasser. 34 prosent av elevene var til stede fem timer eller færre i sin ordinære klasse. Studien viser at det ikke var elevenes pedagogiske hjelpebehov, men praktiske forhold og subjektive oppfatninger hos skole og lærere som avgjorde omfanget av segregeringen (Ytterhus & Tøssebro, 2005). Disse funnene støttes av en rapport (Nordahl & Hausstätter, 2009) som dokumenterer generell økning i segregert spesialpedagogisk praksis mellom 2006 og Rapporten viser også at en tredjedel av spesialpedagogisk praksis som ble registrert i utvalget, ikke gjennomføres av spesialpedagoger, men av assistenter uten profesjonell lærer- og spesialpedagogisk kompetanse. Disse funnene avslører alvorlige sprik mellom offentlige intensjoner om en inkluderende skole og praksis. Offentlige ambisjoner har ikke blitt reali-

9 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle sert. Er det mulig at funnene også indikerer at utviklingen har tatt feil retning? Nordahl og Hausstätters undersøkelse indikerer dette. De konkluderer med at: «Det ser ut til at fokuset på faglige resultater i en global kontekst og en ansvarsdelegering til det lokale nivået blir møtt med strategier som reduserer aksepten for avvik og annerledeshet» (Nordahl & Hausstätter, 2009, s. 175). Julia Kristeva advarer mot fallgruver i den tredje fasens anerkjenning av mennesker med funksjonshemming. Hun retter særlig oppmerksomhet mot det hun kaller en bakvendt tolkning. Den innebærer en ny reduksjonistisk ideologi som fornekter mentale lidelser og behov for særskilt pedagogisk og annen støtte, samtidig som en lovpriser den måten funksjonshemmingen nærmest forsvinner på gjennom å gi den funksjonshemmede det Kristeva kaller «større samfunnsansvar». Hun argumenterer videre at bak denne holdningen ligger et ønske om økonomisk innsparing. Denne forenklingen kan vi gjenkjenne hos dem som argumenterer for at spesialpedagogikk ikke hører hjemme i en inkluderende skole. Og den samme holdningen kommer til uttrykk i den offentlige utredningen NOU 2009:18: Rett til læring, som har som hovedintensjon å bidra til bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Flere konkrete forbedringer spores i teksten. Det er imidlertid ikke til å unngå å legge merke til utvalgsflertallets bestrebelser på å usynliggjøre det spesialpedagogiske fagområdet. Jeg vil peke på to av utvalgsflertallets forslag til nye offentlig gjeldende formuleringer (Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 225): 1 «Den som har ansvar for gjennomføring av ekstra tilrettelegging i opplæringen, må ha relevant kompetanse til å møte de utfordringene som ligger til grunn for tilretteleggingen, eksempelvis spesialpedagogisk kompetanse» (forfatterens utheving). Her burde det stå «spesialpedagogisk eller annen relevant kompetanse». Dette er særlig viktig i lys av den utstrakte anvendelsen av assistenter dokumentert ovenfor, som blant annet må antas å ha økonomiske årsaker. 2 Det foreslås også at formuleringen «retten til spesialundervisning» i gjeldende opplæringslov 5 1 erstattes av «rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen». Uttrykket «ekstra» er et kvantitativt uttrykk uten retning. Det viser tilbake på at såkalt ordinær opplæring ikke strekker til. Rent praktisk viser det til behov for ekstra finansiering uten nærmere retningslinjer. I stedet for «ekstra» foreslår jeg det kvalitative uttrykket «rett til særskilt tilrettelegging i opplæringen». Særskilt viser til at skolen har behov for særskilte kunnskaper, ferdigheter og utstyr for å tilrettelegge for en spesifikk funksjonshemming eller særskilt behov. «Særskilt» bidrar til å synliggjøre et opplæringsbehov og et kunnskapsområde, nemlig spesialpedagogikken, for å imøtekomme dette behovet. 75

10 FoU i praksis nr Hva er spesialpedagogikk i den inkluderende skole? Det må besvares i relasjon til lærerprofesjonen, for begge disse profesjonene er nødvendige i en inkluderende skole. Læreren og spesialpedagogen har en rekke felles didaktiske kunnskaper som gjør nært samarbeid på felles arena mulig. Læreren har kompetanse innen skolefag som spesialpedagogen ikke har, og spesialpedagogen har kompetanse på elevers ulike læringsprosesser og behov for pedagogisk støtte, både generelt og spesifikt, som går langt ut over lærerutdanningens innhold. Sammen kan de skape inkluderende praksiser i den polyfone kasse og skole. Jeg har prøvd dette det fungerer. Avsluttende kommentar Utvikling av inkluderende praksiser i skolen krever kontinuerlig bevissthet og prioritering av dette perspektivet. Den krever åpent, fleksibelt og nært samarbeid mellom fylkeskommunal ledelse (for den videregående skole), kommunal ledelse og skoleledelse, lærer og spesialpedagog. Det er den retningen norsk skolepolitikk og praksis må ivaretas og videreføres i, på vei mot en anerkjennende humanistisk aksept av alle elever, og av den fremmede i oss profesjonelle så vel som forskere og politikere. Det dreier seg om en inderliggjort inkluderende praksis på individ- og samfunnsnivå. Her har Julia Kristevas etisk-politiske imperativ noe å lære den norske foregangsnasjonen. Det er imidlertid ikke slik at vi kan innarbeide denne anerkjenningens humanisme og pedagogikk en gang for alle gjennom et stort prosjekt. Den fremmede i oss selv forsvinner ikke, den kommer tilbake fra situasjon til situasjon, fra generasjon til generasjon. Litteratur Bank-Mikkelsen, N. (1980). Denmark. I R. Flynn & K. Nitsch (red.), Normalization, social integration, and community services (s ). Austin, TX: PRO-ED. Beardsworth, S. (2004). Julia Kristeva psychoanalysis and modernity. Albany, NY: State University of New York Press. Engebretsen, E., Johnsen, B.H., & Markussen, I. (2008). Livet bøyes i flertall. Introduksjon. I J. Kristeva, Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemminger (s. 7 49). Oslo: Cappelen akademisk forlag. (Originalen utgitt i 2003) Flem, A., Moen, T., & Gudmundsdottir, S. (2005). An empirical study of how to put inclusive education into practice. I B.H. Johnsen (red.), Socio-emotional growth and development of learning strategies (s ). Oslo: Unipub. FN. (1991). FNs konvensjon om barnets rettigheter. New York: Forfatteren. (Vedtatt av De forente nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar 1991) 76

11 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle Johnsen, B. (1985). Utvikling av læreplan for grunnutdanning i spesialpedagogikk for lærere på Øst-Island. Upublisert hovedfagsoppgave, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Johnsen, B.H. (2000). Idéhistorisk perspektiv på spesialpedagogikk i skolen for alle. Årbok for norsk utdanningshistorie , 18, Johnsen, B.H. (2001a). Special needs education as a university discipline the Department of Special Needs Education, UiO. I B.H. Johnsen & M.D. Skjørten (red.), Education special needs education. An introduction (s ). Oslo: Unipub. Johnsen, B.H. (2001b). Introduction to the history of special needs education toward inclusion. I B.H. Johnsen & M.D. Skjørten (red.), Education special needs education. An introduction (s ). Oslo: Unipub. Johnsen, B.H. (2010a). Julia Kristeva om funksjonshemming, usynliggjøring og solidaritet i lys av og sårbarhetens politikk. I S. Reindal & R. Hausstätter (red.), Spesialpedagogikk og etikk: Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter (s ). Kristiansand: Høyskoleforlaget. Johnsen, B.H. (2010b). Annerledeshet og utdanning. Didaktiske muligheter i lys av sårbarhetens politikk. I E. Engebretsen (red.) & J. Kristeva, Annerledeshet sårbarhetens politikk (s ). Oslo: Gyldendal. Kirke- og undervisningsdepartementet. (1970). Innstilling om lovregler for spesialundervisning m. v. (Blom-utvalget). Oslo: Forfatteren. Kirke- og undervisningsdepartementet. (1975). Lov av 13. juni 1969 om grunnskolen med endringer av 13. juni Oslo: Forfatteren. Kirke- og undervisningsdepartementet. (1987). Mønsterplan for grunnskolen. M87. Oslo: Forfatteren. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1998). Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Oslo: Forfatteren. Kirkebæk, B. (2001). Normaliseringens periode. Dansk åndssvageforsorg med særligt fokus på forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen og udviklingen af Statens Åndssvageforsorg Holte: Forlaget SocPol. Kristeva, J. (1997a). Revolution in poetic language. I K. Oliver (red.), The portable Kristeva (s ). New York: Columba University Press. (Originalen utgitt i 1974) Kristeva, J. (1997b). My memory s hyperbole. I K. Oliver (red.), The portable Kristeva (s. 3 21). New York: Columba University Press. (Originalen utgitt i 1984) Kristeva, J. (1997c). Strangers to ourselves. I K. Oliver (red.), The portable Kristeva (s ). New York: Columbia University Press. Kristeva, J. (2008). Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemminger. Oslo: Cappelen akademisk forlag. (Originalen utgitt i 2003) Kristeva, J. (2010). Frihet, likhet, brorskap og sårbarhet. I E. Engebretsen (red.) & J. Kristeva, Annerledeshet sårbarhetens politikk (s ). Oslo: Gyldendal. Kunnskapsdepartementet. (2008). Innføring av Kunnskapsløftet. Rundskriv F-12/ Oslo: Forfatteren. Kunnskapsdepartementet. (2009). NOU (2009:18) Rett til læring. Oslo: Forfatteren. 77

12 FoU i praksis nr McAfee, N. (2000). Habermas, Kristeva, and citizenship. Ithaca, NY: Cornell University Press. Mjøs, M. (2007). Spesialpedagogens rolle i dagens skole. Upublisert PhD-avhandling, Universitetet i Oslo. Moen, T. (2004). Kids need to be seen. A narrative study of a teacher s inclusive education. Upublisert PhD-avhandling, NTNU, Trondheim. Moi, T. (1987). Introduction. I T. Moi (red.), The Kristeva reader (s. 1 22). Oxford: Basil Blackwell. Nilsen, S. (1997a). Individuelle opplæringsplaner utbredelse, innhold og kvalitet. Upublisert forskningsrapport, Universitetet i Oslo. Nilsen, S. (1997b). Lærernes erfaringer med individuelle opplæringsplaner. Upublisert forskningsrapport, Universitetet i Oslo. Nirje, B. (1980). The normalization principle. I R. Flynn & K. Nitsch (red.), Normalization, social integration, and community services (s ). Austin, TX: PRO- ED. Nordahl, T., & Hausstätter, R.S. (2009). Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Rapport nr. 2 fra prosjektet «Gjennomgang av spesialundervisning, evaluering av Kunnskapsløftet». Hamar: Høgskolen i Hedmark. Oliver, K. (1997). Introduction: Kristeva s revolution. I K. Oliver (red.), The portable Kristeva (s. xi xxix). New York: Columbia University Press. Rustad, L.M. (2007). Mary Wollstonecraft: Frihet, likhet og humanisme. I K. Steinsholt & L. Løvlie (red.), Pedagogikkens mange ansikter (s ). Oslo: Universitetsforlaget. Sosial- og helsedirektoratet. (2004). FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming. (Særtrykk. Originalen utgitt i 1994: UN. (1994). Standard rules on the equalization of opportunities for persons with disability. New York: Forfatteren) Sætersdal, B. (1998). Tullinger, skrullinger og skumlinger: Fra fattigdom til velferdsstat. Oslo: Universitetsforlaget. Tetler, S. (2000). Den inkluderende skole fra vision til virkelighed. København: Gyldendal Uddannelse. UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Paris: Forfatteren. Witt-Brattström, E. (1990). Inledning. I E. Witt-Brattström (red.), Stabat Mater Julia Kristeva i urval (s. 1 29). Stockholm: Natur och Kultur. Wolfensberger, W. (1980). A brief overview of the principle of normalization. I R. Flynn & K. Nitsch (red.), Normalization, social integration, and community services (s. 3 6). Austin, TX: PRO-ED. Ytterhus, B., & Tøssebro, J. (2005). En skole for alle? En studie av organisering av opplæringa til barn med generelle lærevansker eller utviklingshemming i norsk grunnskole. NTNU-rapport. Trondheim: NTNU. 78

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Inkluderende spesialundervisning?

Inkluderende spesialundervisning? Inkluderende spesialundervisning? RAPPORT 19/2007 Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007 Rapport nr. 1 fra prosjektet: Gjennomgang av Spesialundervisning, Evaluering av Kunnskapsløftet Eifred

Detaljer

Forskning om tilpasset opplæring

Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr. 62 Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring HØGSKULEN I VOLDA MØREFORSKING VOLDA Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr.

Detaljer

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 7 2014 Senter

Detaljer

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig av eirik s. Jenssen og sølvi lillejord Tilpasset opplæring er et politisk vellykket begrep, i den forstand at ulike politiske regimer har tatt det i bruk og

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten

Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten UTBILDNING & DEMOKRATI 2004, VOL 13, NR 2, S 13 44 Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten Lise Vislie The philosophers of the Enlightenment age formulated a set of new ideas and visions about access

Detaljer

Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason

Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason Innledning Jeg leder studieprogrammet spesialpedagogikk i et inkluderende miljø ved fakultet for pedagogikk ved

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

Hva skal jeg med det a?

Hva skal jeg med det a? Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2012 Hva skal jeg med det a? En studie som belyser eleven Zits opplevelse av relevans i opplæringen på Vg1 og Vg2 Kjersti Hovland Institutt for yrkeslærerutdanning

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

«I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse.

«I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse. «I barnehagen skal vi snakke norsk!» Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse. Image not shown Kjartan Andersen Belseth Masteroppgave i barnehagepedagogikk

Detaljer

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis.

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis Ingrid Fylling Doktoravhandling for graden Doctor rerum politicarum Sosiologisk institutt

Detaljer

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring F O R S K N I N G S S E R I E E U R E K A NR. 2-2008 SIW SKRØVSET Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring E U R E K A F O R L A G Siw Skrøvset Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og

Detaljer

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen TEMAHEFTE om barns medvirkning Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen Innholdsfortegnelse forord 5 Perspektiver på barns medvirkning i barnehage Av Berit Bae 6 I. Hvordan forstå

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Vurdering for yrkesrelevant opplæring

Vurdering for yrkesrelevant opplæring This is a Reviewed Article Vurdering for yrkesrelevant opplæring Ann Lisa Sylte, Førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus Sammendrag (Abstract) Nye vurderingsverktøy som var kjent for elevene førte til

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer