Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole"

Transkript

1 Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole Berit H. Johnsen Det er nå 40 år siden Blom-utvalget leverte sin stortingsinnstilling som la grunnen til den store snuoperasjonen fra segregert elevorganisering til individuell tilrettelegging i skolen for alle. Denne vendingen krever fundamentale forandringer i lærerrollen. Store ressurser har blitt brukt til dette gjennom årene. Nyere studier viser eksempler på inkluderende praksiser, men også at det er langt igjen før den norske skole kan sies å være inkluderende. Hvordan kan vi forklare at mange barn med funksjonshemming fremdeles ikke blir sett, ønsket velkommen i den vanlige klasse eller gitt opplæring i samsvar med evner og behov? Hva kommer det av at en i den aktuelle NOU 2009: 18:«Rett til læring» ønsker å usynliggjøre konseptet spesialpedagogikk som representerer et fagområde med spisskompetansen i faglig forsvarlig individuell tilrettelegging og utvikling av inkluderende arbeidsformer? Kan én grunn til dette være vår egen angst som profesjonelle og medmennesker? Er det den som forhindrer oss i å ta fullt ansvar for elever med særskilte behov? Den bulgarskfranske filosofen og dybdepsykologen Julia Kristeva stiller dette ubehagelige spørsmålet. Hun går videre og postulerer et nytt etisk-politisk prosjekt: sårbarhetens politikk. I denne artikkelen drøftes sårbarhetens politikk med vekt på hvordan den kan anvendes i kritikk av norsk pedagogisk og spesialpedagogisk praksis, og som et perspektiv for videre utviklingsarbeid. Berit H. Johnsen Institutt for spesialpedagogikk, UiO isp.uio.no Nøkkelord: Julia Kristeva og sårbarhetens politikk, inkluderende praksis, pedagogisk og spesialpedagogisk samarbeid Johnsen, B.H. (2011). Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole. Tidsskriftet FoU i praksis, 5(1),

2 FoU i praksis nr Innledning En av de store snuoperasjonene i grunnskolens indre virksomhet dreier seg om vendingen fra segregert elevorganisering med klasseromsbasert opplæring til individuell tilrettelegging for alle elver i den inkluderende klasse og skole. Det er nå 40 år siden det banebrytende Blom-utvalget leverte sin stortingsinnstilling (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1970) og 35 år siden den tredje og siste spesialskoleloven ble integrert i grunnskoleloven (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1975). Det nye lovvedtaket slo fast at alle barn har rett til individuelt tilrettelagt opplæring i sin egen lokale grunnskole også barn i førskolealder. Denne snuoperasjonen krevde fundamentale forandringer av lærerrollen. Store ressurser har blitt brukt til dette innen profesjonell oppgradering og utdanning av lærere, spesialpedagoger og skoleledere. Studier fra denne perioden viser bestrebelser, fortvilelse og motstand i den mangeårige innovasjonsprosessen av individuell tilrettelegging i en skole som skal være for alle (Mjøs, 2007; Nilsen, 1997a, 1997b). De viser også eksempler på inkluderende praksiser (Flem, Moen, & Gudmundsdottir, 2005; Moen, 2004). Selv om mange nye arbeidsformer har blitt innført i skolen, viser likevel nyere studier at det nasjonale målet om en inkluderende skole ikke er nådd (Nordahl & Hausstätter, 2009; Ytterhus & Tøssebro, 2005). Hvordan kan vi forklare at mange barn med funksjonshemming fremdeles ikke blir sett, ønsket velkommen i den vanlige klasse og gitt opplæring i samsvar med evner og behov? Hva kommer det av at en ikke har klart å integrere nødvendige spesialpedagogiske og pedagogiske kunnskaper og ferdigheter med den ordinære klassen for alle, men fremdeles henviser en del av spesialpedagogikken til segregerte spesialklasser og -skoler? Kan én grunn være vår egen angst som profesjonelle og medmennesker? Er det den som hindrer oss i å ta fullt ansvar for elever med funksjonshemming, og i særdeleshet elever med utviklingshemming? Den bulgarsk-franske filosofen og dybdepsykologen Julia Kristeva stiller dette ubehagelige spørsmålet. Hun går også videre og postulerer et nytt etisk-politisk prosjekt: en ny humanistisk opplysning, som hun kaller sårbarhetens politikk. I denne artikkelen introduseres og drøftes dette prosjektet i lys av norske forhold. Kristeva har lenge vært kjent innen lingvistikk og litteraturteori, psykologi og likerettsdiskurs, mens hennes fokus på funksjonshemming blir tydelig først på 2000-tallet. Det er derfor på sin plass å gi en kort presentasjon av henne i dette miljøet. Julia Kristeva bakgrunn og virkefelt Julia Kristeva ble født i Bulgaria i Hun lærte tidlig fransk språk og kultur gjennom sin utdanning hos franske nonner. Samtidig tilegnet hun 68

3 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle seg marxistisk og slavisk kultur, inkludert russisk språk og litteratur. Som 25-åring, i 1966, ankom hun Paris med et fransk-bulgarsk doktorgradsstipend i lomma. Der arbeidet hun videre med studier og skriving under veiledning av Lucien Goldmann og Roland Barthes. Da hun publiserte sitt doktorgradsarbeid, La révolution du langage poétique (Revolution in poetic language, Kristeva, 1997a), hadde hun allerede utgitt to bøker og et antall artikler. Senere utdannet hun seg til klinisk psykoanalytiker, og hun praktiserer fremdeles denne profesjonen ved siden av sin akademiske karriere. Som nybakt doktor ble Kristeva ansatt ved Forskningsinstitutt for tekst og dokumentstudier ved Universitetet i Paris 7 Denis Diderot, hvor hun fremdeles arbeider. I tillegg til sitt arbeid i Frankrike er hun ansatt ved Columbia Universitet i Toronto. Som nevnt innledningsvis har Kristeva vakt interesse og skapt diskusjon også i flere norske fagmiljøer. Kristeva kom inn i det lingvistiske og litteraturteoretiske miljøet i Paris som et friskt pust med sin evne til å se sammenhenger mellom teoretikere fra øst og vest. Hun ble ønsket velkommen i den politisk radikale Tel Quelgruppen, hvor hun raskt ble en av de sentrale skikkelsene. Her arbeidet hun sammen med sin landsmann og nære kollega, den fransk-bulgarske filosofen og lingvisten Tzvetan Todorov, med Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault og andre sentrale skikkelser i det franske vitenskapsmiljøet. Mairevolusjonen i Paris, som har gitt benevnelsen 68-generasjonen til intellektuelle over hele Europa, inkludert her i Norden, satte sitt preg på Kristeva, og hun nevner dette i sitt selvbiografiske essay. Men hun beskriver også Tel Quel-gruppen som sentral i den intellektuelle og politiske gjæringen som førte til marsjen mot Sorbonne (Kristeva, 1997b; Moi, 1987; Oliver, 1997; Witt-Brattström, 1990). Kristevas tekster er gjennomsyret av en filosofisk, idéhistorisk forståelse. Argumentasjonen hennes bærer preg av at hun bruker tekster fra Platon og Aristoteles, Kant og Hegel, og mange andre filosofer sammen med samtidige kollegaer, i utvikling av nye ideer. Sigmund Freuds og andres psykoanalytiske tekster har imidlertid en sentral rolle i hennes analyser. Kristevas etisk-politiske program tar utgangspunkt i dybdepsykologisk analyse av forholdet mellom subjektets indre psyke og sosial bevissthet. Kristeva om den fremmede i oss selv På anmodning fra den franske presidenten Chirac utarbeidet Kristeva en rapport i form av et brev til presidenten om mennesker med funksjonshemminger i 2003 (til norsk i 2008). Der fokuserte hun på møtet mellom den funksjonshemmede og den ikke-funksjonshemmede. Hun la særlig vekt på likegyldighet og frykt som ofte er en del av den spontane holdningen til mennesker med funksjonsnedsettelse. Han eller hun framstår som en 69

4 FoU i praksis nr fremmed i møtet med en ikke-funksjonshemmet. Mennesker med funksjonshemming «utestenges» ikke engang på samme måte som andre; for mer enn andre «utestengte» på grunn av økonomi, kultur eller religion, konfronterer de oss med angsten for vår egen sårbarhet, våre egne manglende evner, vår egen fysiske eller mentale død. Det handler om individuelle holdninger til våre medborgere, som har medmenneskelige og samfunnsmessige konsekvenser. På denne måten trekker Kristeva fram funksjonshemming i en utvidet argumentasjonsrekke for det fenomenet hun kaller «den fremmede i oss selv». Den andre eller den fremmede i oss står for en psykoanalytisk konstruksjon som Kristeva videreutvikler fra Sigmund Freuds drøfting av «das Unheimliche», på engelsk «uncanny strangeness». Begrepet, som hun gir en detaljert drøfting i teksten Strangers to ourselves (Beardsworth, 2004; Kristeva, 1997c; McAfee, 2000), står for noe kjent, mystisk og uhyggelig, som er gjemt i vår underbevissthet den fremmede i oss og som aktiveres i møtet med noe eller noen vi spontant oppfatter som fremmed. Teksten Strangers to ourselves beskriver denne psykiske reaksjonen overfor utlendinger. Men i brevet til presidenten argumenterer Kristeva for at møtet med funksjonshemminger aktiverer denne frykten med større intensitet. Dette gjelder møtet med psykisk utviklingshemming i enda større grad enn sensorisk og motorisk funksjonshemming. Her føyer Kristevas argumentasjon seg til norske stemmer som setter spørsmålstegn ved hvor inkluderende vi er i vår omgangskrets og vårt nærmiljø. En av dem er Barbro Sætersdal (1998), som presenterer eksempler fra folkeminnetekster på den ikke-offentlige historien om holdninger til mennesker med utviklingshemming. Hun spør om vi egentlig har plass til disse menneskene i en moderne hverdag, hvor vi jager etter å bli vakrere, mer begavet, mer trendy og få mer penger (Engebretsen, Johnsen, & Markussen, 2008). Men Kristeva går videre i sin analyse når hun argumenterer for en dybdepsykologisk forklaring på «vårt bortvendte ansikt» i møte med et funksjonshemmet medmenneske vår angst for den fremmede i oss selv (Johnsen, 2010b). Kristeva stopper heller ikke ved denne nedslående erkjennelsen, men vender den til et optimistisk etisk-politisk prosjekt med vekt på vår egen individuelle erkjennelse og ansvar for egne holdninger i møtet med den fremmende i denne sammenhengen med en funksjonshemmet medborger. Et nytt opplysningsprosjekt Grunnlaget for sitt etisk-politiske prosjekt plasserer Kristeva altså i et psykisk dypdykk som fører til bevissthet om vår egen angst for den fremmede i oss selv. Det dreier seg om vår egen sårbarhet. Ved å vedgå vår sår- 70

5 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle barhet gir vi oss selv muligheter til å erkjenne at det finnes et slektskap mellom oss og «de Andre» de som er annerledes, de vi holder på avstand. Dette slektskapet er dypere enn språklige kategorier og konvensjoner. Vi må derfor erkjenne vår egen sårbarhet for å kunne anerkjenne andres sårbarhet. En slik holdningsforandring åpner for en ny og utvidet opplysning, argumenterer Kristeva, en fornyelse av den opprinnelige franske opplysningsideen om likhet, frihet og fellesskap 1 og sårbarhet. Utvidelsen dreier seg om å erkjenne fellesskapet i sårbarhet, så vel som friheten (Kristeva, 2010). I sin drøfting av Kristevas arbeider oppsummerer Oliver (1997, s. xxvii) hvordan hun setter enkeltmenneskets underbevissthet i sammenheng med individuelle etiske valg, som igjen står i sammenheng med fellesskapets etiske mentalitet. Samfunnskritikk I sitt brev til den franske presidenten gir Kristeva (2003/2008) en detaljert kritikk av manglende samfunnsmessig tilrettelegging for borgere med funksjonsnedsettelser, få muligheter til offentlige tjenesteytelser og begrenset omsorg. Hun peker på mangelen på utdanning for alle og etterlyser utdanning av spesialpedagoger og spesialkompetanse på andre livsområder. Med journalistens grove pensel sammenligner hun Frankrikes utilstrekkelighet i forhold til andre land, og bruker svensk velferdspraksis som et eksempel til etterfølging. Kristeva trekker også fram den internasjonale rettighetsdiskursen med henvisning til FNs barnerettighetskonvensjon (FN, 1991) og til de daværende Standard rules on the equalization of opportunities for persons with disability (på norsk ved Sosial- og helsedirektoratet, Original utgivelse av FN, 1994), samt til UNESCOs (1994) Salamancaerklæring om en inkluderende skole. Med henvisning til den internasjonale rettighetsdebatten og gode praksiseksempler argumenterer hun for at vi står foran en ny fase av det hun kaller modernitetens historie om tiltak for mennesker med funksjonshemminger (Kristeva, 2003/2008). Den er preget av en ny måte å anerkjenne mennesket med funksjonshemming på, som subjekt i et samfunn som hun/han deler med andre i felles solidaritet. Dette er den historiske fasen for det nye og utvidede opplysningsprosjektet. 1 Fra 26. august 1789 ble «frihet, likhet og brorskap» motto for den franske revolusjon. Kristeva viser direkte til dette. Vekten på brødrefellesskapet ble raskt kritisert av datidens kvinnerettighetsforkjempere, gjennom den franske Olympe de Gouges kvinnerettighetserklæring i 1791, og den engelske filosofen og pedagogen Mary Wollstonecrafts argumentasjon for kvinners likestilling med menn (Rustad, 2007). Det gamle mottoet blir derfor mindre haltende når det blir «oversatt» til «frihet, likhet og fellesskap». 71

6 FoU i praksis nr Fra normalitet til normalisering: nordisk initiativ i internasjonal diskurs Julia Kristeva trekker altså fram dikotomier som «jeg og den fremmede» og «normalitet og avvik», og argumenterer for å bryte dem ned og erstatte dem med relasjonsbegrepene likhet, frihet, fellesskap og sårbarhet, som nøkkelord i sitt etisk-politiske prosjekt. Den internasjonale debatten hun løfter fram, har vært preget av desentraliseringen av den nordiske velferdsstatsmodellen som pionerene Niels Bank-Mikkelsen fra Danmark og Bengt Nirje fra Sverige representerte, da de innførte normaliseringskonseptet. Gjennom sitt samarbeid med Wolf Wolfensberger og kollegaer ved Syracuse University, USA, førte de an i internasjonal kritikk og nytenkning om et samfunn som skal fungere normalt for alle borgere, med eller uten funksjonshemminger det såkalte normaliseringsprinsippet (Bank-Mikkelsen, 1980; Johnsen, 2001b; Kirkebæk, 2001; Nirje, 1980; Wolfensberger, 1980). Normalisering handler altså om å tilrettelegge samfunnet for alle på alle områder i et livsperspektiv. Den norske skole for alle Normalisering handler også om alles rett til utdanning, og dette har vært et særlig innsatsområde i Norge (Johnsen, 2010b). Den norske debatten om den moderne skolen for alle skøyt fart på 1960-tallet. Den hadde sitt utspring i to hovedtendenser: En økende segregeringsmotstand synliggjort gjennom skarp mediekritikk parallelt med opprettelse av foreldre- og brukerorganisasjoner Felles oppslutning om den norske enhetsskolen, en betalingsfri skole som i dag består av tiårig grunnskole med aldersinndelte klassetrinn samt treårig videregående skole inndelt i akademiske- og yrkesrettede linjer Det spesialpedagogiske fagfeltet vokste kraftig i etterkrigstiden. Formell utdanning av spesialpedagoger startet likevel ikke før med opprettelsen av Spesiallærerskolen i 1961, som i dag er Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (Johnsen, 2001a). En OECD-rapport (1982, sitert i Johnsen, 1985) ga topp evaluering av undervisning og fasiliteter ved skolen. Den samme OECD-rapporten viste at Norge hadde det høyeste antallet lærere med spesialpedagogisk videreutdanning i den ordinære grunnskolen av OECD-landene. På 1960-tallet ble mange spesialpedagogiske avdelinger opprettet ved ordinære norske skoler, samtidig som det ble utarbeidet planer for storstilt utvidelse av spesialskolenes kapasitet. 72

7 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle Målet var utdanning for alle barn med særskilte behov. Men før planene ble realisert, avla det nevnte Blom-utvalget sin Innstilling til lovregler for spesialundervisning m.v. (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1970). Det markerte et vendepunkt i norsk spesialpedagogisk historie. Utvalget trakk fram prinsippet om integrering og ga det følgende innholdsbeskrivelse: Tilhørighet i sosialt fellesskap Delaktighet i fellesskapets goder Medansvar for oppgaver og forpliktelser. Ut fra denne forståelsen presiserte utvalget at grunnskolens generelle målsetting burde gjelde for alle barn; altså måtte spesialskoleloven legges ned, og nødvendige bestemmelser for barn med særskilte opplæringsbehov integreres i den vanlige grunnskoleloven. Denne argumentasjonen var i tråd med normaliseringsprinsippets idé om at alle lover for særskilte grupper skulle integreres i felles lover som fungerte for alle borgere. Det medførte følgende endringer og tillegg i daværende grunnskolelov (Kirkeog undervisningsdepartementet, 1975). Alle barn skulle nå ha rett til å begynne sin skolegang i sin lokale grunnskole. Et hovedprinsipp dreide seg om likeverdig og tilpasset opplæring for alle elever. Et viktig aspekt ved dette prinsippet var bestemmelsen om spesialundervisning for barn og unge som trenger særlig hjelp. Prinsippene ble videre konkretisert i den gjeldende nasjonale læreplanen, M87, og fulgt opp i senere opplæringslov (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1998) og nasjonale læreplaner (Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet, 1996; Utdanningsdepartementet, 2008). «Skolen for alle» ble et nøkkelbegrep for denne snuoperasjonen. Det ble imidlertid presisert fra flere hold at det var nødvendig med en gjennomgripende forandring i grunnskolens indre virksomhet for å innfri prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring av alle barn og unge (Johnsen, 2000). Prinsippet om inkludering i UNESCOs (1994) Salamanca-erklæring, var en bekreftelse og styrking av de tiltakene som allerede var lovhjemlet og videreført i norsk lov. Videre ble det presisert i den påfølgende nasjonale læreplanen at: «For å kunne ta omsyn til ulikskap i bakgrunn og føresetnader hos elevane må einskapsskulen vere eit romsleg og inkluderande fellesskap» (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1987, s. 57). Ideen om den romslige skole ble utdypet i en studie av den danske forskeren Susan Tetler (2000), hvor hun drøftet romslighetens didaktikk, som innebærer tole- 73

8 ranse, respekt for ulikheter og omsorgsforpliktelse for hverandre. Det er nødvendige egenskaper i det humanistiske møtet med den andre, som er kjernen i Kristevas etisk-politiske prosjekt. Offentlige intensjoner og praksis Det er hevet over tvil at mulighetene til meningsfylt utdanning har blitt forbedret som en konsekvens av den pedagogiske snuoperasjonen fra segregering til integrering, og utviklingen henimot en inkluderende skole. Barn med alvorlig utviklingshemming har nå skoleplass. Spesialpedagogisk arbeid med barn i førskolealder er et viktig kapittelskifte. Fleksibilitet i grunn- og videregående skole gir dem som trenger flere år for å nå maksimalt mestringsnivå, mulighet til dette. Mange skoler har utviklet et stadig økende arsenal av inkluderende praksiser. Likevel er det slående å observere den store kreativiteten mange kommuner og skoler viser for å gå utenom intensjonene om inkluderende skoler. I skjul av kommunalt ansvar foregår utstrakt segregering og organisering av såkalte spesialpedagogiske enheter innenfor veggene til den ordinære skole. Et antall større kommuner organiserer såkalte forsterkede skoler, hvor de samler ekspertise innen avgrensede spesialpedagogiske felt. Foreldre blir konfrontert med valget mellom å sende barnet vekk fra barnehagekamerater og lokalskole til en skole med spesialkompetanse i en annen bydel. I sin detaljerte intervjustudie om spesialpedagogens rolle i lys av prinsippene om inkludering og tilpasset opplæring, trekker Marit Mjøs (2007) fram frustrasjoner, følelser av manglende mestring og dilemmaer i skolenes praksis. Hun synliggjør gode og mindre bra praksiser ved bruk av individuelle læreplaner, interne samarbeidsformer mellom lærere og spesialpedagoger i skolen samt samarbeid mellom skole og kommunal pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste (PPT). En spørreundersøkelse til foreldre og lærere av ca. 350 grunnskoleelever med utviklingshemming i årene dokumenterte at 57 prosent av disse elevene mottok opplæring i spesielt organiserte grupper eller klasser. 34 prosent av elevene var til stede fem timer eller færre i sin ordinære klasse. Studien viser at det ikke var elevenes pedagogiske hjelpebehov, men praktiske forhold og subjektive oppfatninger hos skole og lærere som avgjorde omfanget av segregeringen (Ytterhus & Tøssebro, 2005). Disse funnene støttes av en rapport (Nordahl & Hausstätter, 2009) som dokumenterer generell økning i segregert spesialpedagogisk praksis mellom 2006 og Rapporten viser også at en tredjedel av spesialpedagogisk praksis som ble registrert i utvalget, ikke gjennomføres av spesialpedagoger, men av assistenter uten profesjonell lærer- og spesialpedagogisk kompetanse. Disse funnene avslører alvorlige sprik mellom offentlige intensjoner om en inkluderende skole og praksis. Offentlige ambisjoner har ikke blitt reali-

9 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle sert. Er det mulig at funnene også indikerer at utviklingen har tatt feil retning? Nordahl og Hausstätters undersøkelse indikerer dette. De konkluderer med at: «Det ser ut til at fokuset på faglige resultater i en global kontekst og en ansvarsdelegering til det lokale nivået blir møtt med strategier som reduserer aksepten for avvik og annerledeshet» (Nordahl & Hausstätter, 2009, s. 175). Julia Kristeva advarer mot fallgruver i den tredje fasens anerkjenning av mennesker med funksjonshemming. Hun retter særlig oppmerksomhet mot det hun kaller en bakvendt tolkning. Den innebærer en ny reduksjonistisk ideologi som fornekter mentale lidelser og behov for særskilt pedagogisk og annen støtte, samtidig som en lovpriser den måten funksjonshemmingen nærmest forsvinner på gjennom å gi den funksjonshemmede det Kristeva kaller «større samfunnsansvar». Hun argumenterer videre at bak denne holdningen ligger et ønske om økonomisk innsparing. Denne forenklingen kan vi gjenkjenne hos dem som argumenterer for at spesialpedagogikk ikke hører hjemme i en inkluderende skole. Og den samme holdningen kommer til uttrykk i den offentlige utredningen NOU 2009:18: Rett til læring, som har som hovedintensjon å bidra til bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Flere konkrete forbedringer spores i teksten. Det er imidlertid ikke til å unngå å legge merke til utvalgsflertallets bestrebelser på å usynliggjøre det spesialpedagogiske fagområdet. Jeg vil peke på to av utvalgsflertallets forslag til nye offentlig gjeldende formuleringer (Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 225): 1 «Den som har ansvar for gjennomføring av ekstra tilrettelegging i opplæringen, må ha relevant kompetanse til å møte de utfordringene som ligger til grunn for tilretteleggingen, eksempelvis spesialpedagogisk kompetanse» (forfatterens utheving). Her burde det stå «spesialpedagogisk eller annen relevant kompetanse». Dette er særlig viktig i lys av den utstrakte anvendelsen av assistenter dokumentert ovenfor, som blant annet må antas å ha økonomiske årsaker. 2 Det foreslås også at formuleringen «retten til spesialundervisning» i gjeldende opplæringslov 5 1 erstattes av «rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen». Uttrykket «ekstra» er et kvantitativt uttrykk uten retning. Det viser tilbake på at såkalt ordinær opplæring ikke strekker til. Rent praktisk viser det til behov for ekstra finansiering uten nærmere retningslinjer. I stedet for «ekstra» foreslår jeg det kvalitative uttrykket «rett til særskilt tilrettelegging i opplæringen». Særskilt viser til at skolen har behov for særskilte kunnskaper, ferdigheter og utstyr for å tilrettelegge for en spesifikk funksjonshemming eller særskilt behov. «Særskilt» bidrar til å synliggjøre et opplæringsbehov og et kunnskapsområde, nemlig spesialpedagogikken, for å imøtekomme dette behovet. 75

10 FoU i praksis nr Hva er spesialpedagogikk i den inkluderende skole? Det må besvares i relasjon til lærerprofesjonen, for begge disse profesjonene er nødvendige i en inkluderende skole. Læreren og spesialpedagogen har en rekke felles didaktiske kunnskaper som gjør nært samarbeid på felles arena mulig. Læreren har kompetanse innen skolefag som spesialpedagogen ikke har, og spesialpedagogen har kompetanse på elevers ulike læringsprosesser og behov for pedagogisk støtte, både generelt og spesifikt, som går langt ut over lærerutdanningens innhold. Sammen kan de skape inkluderende praksiser i den polyfone kasse og skole. Jeg har prøvd dette det fungerer. Avsluttende kommentar Utvikling av inkluderende praksiser i skolen krever kontinuerlig bevissthet og prioritering av dette perspektivet. Den krever åpent, fleksibelt og nært samarbeid mellom fylkeskommunal ledelse (for den videregående skole), kommunal ledelse og skoleledelse, lærer og spesialpedagog. Det er den retningen norsk skolepolitikk og praksis må ivaretas og videreføres i, på vei mot en anerkjennende humanistisk aksept av alle elever, og av den fremmede i oss profesjonelle så vel som forskere og politikere. Det dreier seg om en inderliggjort inkluderende praksis på individ- og samfunnsnivå. Her har Julia Kristevas etisk-politiske imperativ noe å lære den norske foregangsnasjonen. Det er imidlertid ikke slik at vi kan innarbeide denne anerkjenningens humanisme og pedagogikk en gang for alle gjennom et stort prosjekt. Den fremmede i oss selv forsvinner ikke, den kommer tilbake fra situasjon til situasjon, fra generasjon til generasjon. Litteratur Bank-Mikkelsen, N. (1980). Denmark. I R. Flynn & K. Nitsch (red.), Normalization, social integration, and community services (s ). Austin, TX: PRO-ED. Beardsworth, S. (2004). Julia Kristeva psychoanalysis and modernity. Albany, NY: State University of New York Press. Engebretsen, E., Johnsen, B.H., & Markussen, I. (2008). Livet bøyes i flertall. Introduksjon. I J. Kristeva, Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemminger (s. 7 49). Oslo: Cappelen akademisk forlag. (Originalen utgitt i 2003) Flem, A., Moen, T., & Gudmundsdottir, S. (2005). An empirical study of how to put inclusive education into practice. I B.H. Johnsen (red.), Socio-emotional growth and development of learning strategies (s ). Oslo: Unipub. FN. (1991). FNs konvensjon om barnets rettigheter. New York: Forfatteren. (Vedtatt av De forente nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar 1991) 76

11 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle Johnsen, B. (1985). Utvikling av læreplan for grunnutdanning i spesialpedagogikk for lærere på Øst-Island. Upublisert hovedfagsoppgave, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Johnsen, B.H. (2000). Idéhistorisk perspektiv på spesialpedagogikk i skolen for alle. Årbok for norsk utdanningshistorie , 18, Johnsen, B.H. (2001a). Special needs education as a university discipline the Department of Special Needs Education, UiO. I B.H. Johnsen & M.D. Skjørten (red.), Education special needs education. An introduction (s ). Oslo: Unipub. Johnsen, B.H. (2001b). Introduction to the history of special needs education toward inclusion. I B.H. Johnsen & M.D. Skjørten (red.), Education special needs education. An introduction (s ). Oslo: Unipub. Johnsen, B.H. (2010a). Julia Kristeva om funksjonshemming, usynliggjøring og solidaritet i lys av og sårbarhetens politikk. I S. Reindal & R. Hausstätter (red.), Spesialpedagogikk og etikk: Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter (s ). Kristiansand: Høyskoleforlaget. Johnsen, B.H. (2010b). Annerledeshet og utdanning. Didaktiske muligheter i lys av sårbarhetens politikk. I E. Engebretsen (red.) & J. Kristeva, Annerledeshet sårbarhetens politikk (s ). Oslo: Gyldendal. Kirke- og undervisningsdepartementet. (1970). Innstilling om lovregler for spesialundervisning m. v. (Blom-utvalget). Oslo: Forfatteren. Kirke- og undervisningsdepartementet. (1975). Lov av 13. juni 1969 om grunnskolen med endringer av 13. juni Oslo: Forfatteren. Kirke- og undervisningsdepartementet. (1987). Mønsterplan for grunnskolen. M87. Oslo: Forfatteren. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1998). Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Oslo: Forfatteren. Kirkebæk, B. (2001). Normaliseringens periode. Dansk åndssvageforsorg med særligt fokus på forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen og udviklingen af Statens Åndssvageforsorg Holte: Forlaget SocPol. Kristeva, J. (1997a). Revolution in poetic language. I K. Oliver (red.), The portable Kristeva (s ). New York: Columba University Press. (Originalen utgitt i 1974) Kristeva, J. (1997b). My memory s hyperbole. I K. Oliver (red.), The portable Kristeva (s. 3 21). New York: Columba University Press. (Originalen utgitt i 1984) Kristeva, J. (1997c). Strangers to ourselves. I K. Oliver (red.), The portable Kristeva (s ). New York: Columbia University Press. Kristeva, J. (2008). Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemminger. Oslo: Cappelen akademisk forlag. (Originalen utgitt i 2003) Kristeva, J. (2010). Frihet, likhet, brorskap og sårbarhet. I E. Engebretsen (red.) & J. Kristeva, Annerledeshet sårbarhetens politikk (s ). Oslo: Gyldendal. Kunnskapsdepartementet. (2008). Innføring av Kunnskapsløftet. Rundskriv F-12/ Oslo: Forfatteren. Kunnskapsdepartementet. (2009). NOU (2009:18) Rett til læring. Oslo: Forfatteren. 77

12 FoU i praksis nr McAfee, N. (2000). Habermas, Kristeva, and citizenship. Ithaca, NY: Cornell University Press. Mjøs, M. (2007). Spesialpedagogens rolle i dagens skole. Upublisert PhD-avhandling, Universitetet i Oslo. Moen, T. (2004). Kids need to be seen. A narrative study of a teacher s inclusive education. Upublisert PhD-avhandling, NTNU, Trondheim. Moi, T. (1987). Introduction. I T. Moi (red.), The Kristeva reader (s. 1 22). Oxford: Basil Blackwell. Nilsen, S. (1997a). Individuelle opplæringsplaner utbredelse, innhold og kvalitet. Upublisert forskningsrapport, Universitetet i Oslo. Nilsen, S. (1997b). Lærernes erfaringer med individuelle opplæringsplaner. Upublisert forskningsrapport, Universitetet i Oslo. Nirje, B. (1980). The normalization principle. I R. Flynn & K. Nitsch (red.), Normalization, social integration, and community services (s ). Austin, TX: PRO- ED. Nordahl, T., & Hausstätter, R.S. (2009). Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Rapport nr. 2 fra prosjektet «Gjennomgang av spesialundervisning, evaluering av Kunnskapsløftet». Hamar: Høgskolen i Hedmark. Oliver, K. (1997). Introduction: Kristeva s revolution. I K. Oliver (red.), The portable Kristeva (s. xi xxix). New York: Columbia University Press. Rustad, L.M. (2007). Mary Wollstonecraft: Frihet, likhet og humanisme. I K. Steinsholt & L. Løvlie (red.), Pedagogikkens mange ansikter (s ). Oslo: Universitetsforlaget. Sosial- og helsedirektoratet. (2004). FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming. (Særtrykk. Originalen utgitt i 1994: UN. (1994). Standard rules on the equalization of opportunities for persons with disability. New York: Forfatteren) Sætersdal, B. (1998). Tullinger, skrullinger og skumlinger: Fra fattigdom til velferdsstat. Oslo: Universitetsforlaget. Tetler, S. (2000). Den inkluderende skole fra vision til virkelighed. København: Gyldendal Uddannelse. UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Paris: Forfatteren. Witt-Brattström, E. (1990). Inledning. I E. Witt-Brattström (red.), Stabat Mater Julia Kristeva i urval (s. 1 29). Stockholm: Natur och Kultur. Wolfensberger, W. (1980). A brief overview of the principle of normalization. I R. Flynn & K. Nitsch (red.), Normalization, social integration, and community services (s. 3 6). Austin, TX: PRO-ED. Ytterhus, B., & Tøssebro, J. (2005). En skole for alle? En studie av organisering av opplæringa til barn med generelle lærevansker eller utviklingshemming i norsk grunnskole. NTNU-rapport. Trondheim: NTNU. 78

13 Berit H. Johnsen: Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle English abstract: Julia Kristeva, politics of vulnerability and the role of special needs education in the Norwegian school Forty years have now passed since the so-called Blom Committee delivered its proposition to the Norwegian Parliament in 1970, starting a major turn from segregated educational organisation towards individual adaptation in schools for all pupils. This turn has necessitated fundamental changes in the role of teachers. Through the years large amounts of funding have been invested in this changing operation. Current studies show examples of inclusion practices, but also that the goal of creating inclusive schools is far from having been reached. How can we explain why many children with disabilities still are not seen or welcomed in classrooms and offered education in accordance with their abilities and needs? Why is it that the Official Norwegian Report NOU 2009: 18: Right to Learn calls for a cover-up of the concept special needs education, a concept representing expert knowledge and skills in individually adapted education and the development of inclusive practices in school? Could one reason be our own fears as professionals and fellow human beings? Is that what prevents us from taking full responsibility for pupils with special needs? The French-Bulgarian philosopher and psychoanalyst Julia Kristeva raises this unpleasant question, arguing for a new ethical-political project: the policy of vulnerability. This article presents an introductory discussion on the policy of vulnerability, emphasising how it may be applied as a tool for criticising Norwegian educational and special needs educational practice, as well as providing a perspective for further development towards inclusion. Keywords: Julia Kristeva s policy of vulnerability, inclusive practices, educational and special needs educational cooperation 79

Gløgt er gjestens øye

Gløgt er gjestens øye Gløgt er gjestens øye Julia Kristevas blikk på språket, kjærligheten, den Andre og det funksjonshemmede mennesket Af Berit H. Johnsen Disse overvejelser hører sammen med et pågåemde projekt, der går ud

Detaljer

Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl

Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl 27.10.17 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Kristin Børte, PhD og Lotta Johansson, PhD Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning Faglig råd for PP-tjenestens konferanse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl 16.01.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Hva og hvem passer inn? Å ha rett og få rett makt, avmakt, språk og byråkrati

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogikk

Inkludering og spesialpedagogikk Inkludering og spesialpedagogikk Kjell-Arne Solli Høgskolen i Østfold avdeling lærerutdanning Motsetninger eller to sider av samme sak? Tegning af Roald Als i Dagbladet Politiken februar 2009 INCLUSION

Detaljer

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Statped viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev av 2. desember 2016

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017

Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017 Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017 MENNESKERETTIGHETER OG OPPLÆRING «The mankind owes to the child the best it has to give» Declaration of the rights of the Child (the 1924 Declaration of Geneva)

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Innhold. Eivind Engebretsen og Per Koren Solvang. Julia Kristeva... 34 KAPITTEL 1 ANNERLEDESHET KAPITTEL 2 FRIHET, LIKHET, BRORSKAP OG SÅRBARHET

Innhold. Eivind Engebretsen og Per Koren Solvang. Julia Kristeva... 34 KAPITTEL 1 ANNERLEDESHET KAPITTEL 2 FRIHET, LIKHET, BRORSKAP OG SÅRBARHET Innhold KAPITTEL 1 ANNERLEDESHET SÅRBARHETENS SPRÅK OG POLITIKK... 11 Eivind Engebretsen og Per Koren Solvang Julia Kristevas språkpolitikk... 13 Språkfilosofisk aktivisme... 15 Opprør mot normaliteten...

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 14. oktober 2015

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 14. oktober 2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 14. oktober 2015 Høringsinnspill til NOU 2015:8 Fremtidens skole Folkehøgskolerådet ser mye positivt i Ludvigsenutvalgets utredning Fremtidens skole

Detaljer

Inkludering på hvilke premisser? Oslo 09.04.2013

Inkludering på hvilke premisser? Oslo 09.04.2013 Inkludering på hvilke premisser? Oslo 09.04.2013 1 Fra segregering til inkludering Spesialskoleloven av 1951 Segregering som det rådende prinsipp Spesialundervisning i samsvar med reparasjonsprinsippet

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl

Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl 12.05.16 Innhold Barnehager og skolers betydning det moralske imperativ Hva er en god lærer og hvilken kompetanse har denne læreren?

Detaljer

Annerledeshet som ressurs. Per Koren Solvang

Annerledeshet som ressurs. Per Koren Solvang Annerledeshet som ressurs Per Koren Solvang Funksjonshemming som kroppslig defekt: medisinsk rehabilitering, hjelpemidler og adferdstrening som potensielt diskrimineringsgrunnlag: inkludering, tilrettelegging

Detaljer

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold viser til Kunnskapsdepartements sitt høringsutkast av 10. april 2017. Her følger

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger

Eksamensoppgave i PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger Faglig kontakt under eksamen: Lena Buseth Tlf.: 924 90 778 Eksamensdato: 8.12 2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Læringsfremmende respons Vurdering for læring

Læringsfremmende respons Vurdering for læring Læringsfremmende respons Vurdering for læring Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negative (Hattie & Timperley 2007) Christensen,

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole ESSUNGA KOMMUN 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas Nossebro skole Utgangspunkt 1 Den nasjonale statistikken viste at Essunga kommun var blant de absolutt svakeste i landet. Utgangspunkt 2:

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig av eirik s. Jenssen og sølvi lillejord Tilpasset opplæring er et politisk vellykket begrep, i den forstand at ulike politiske regimer har tatt det i bruk og

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 En inkluderende skole = Et godt læringsmiljø for alle elever De gode relasjonene http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/

Detaljer

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer.

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Ulobas visjon Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. FN KONVENSJONEN FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Artikkel 24

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Progresjonen i studiet innebærer

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole

Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole Et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP) og Statped Program 09.30-10.15 Innledning og introduksjon

Detaljer

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene nedenfor og de tre kortsvaroppgavene Besvar enten oppgave A eller oppgave B: 1. Gjør rede for John Deweys reformpedagogiske ideer.

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsledelsen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref Dato 2016/10091-ARR 29.11.2016 Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Kristiansand 20. august 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Innledning Elementer fra skolens historie

Innledning Elementer fra skolens historie Innhold Innledning... 13 Lærernes handlingsrom Peder Haug Eksempler på sammenhenger... 14 Utøya 22. juli 2011... 14 Kristendomsfaget blir til religion, livssyn og etikk... 15 Svekket lærerautoritet...

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet VEDLEGG: I Organisering av Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) Dybde forståelse Dybde Pedagogikk og elevkunnskap: GLU/NGLU/NGLUSS 5-10 (PEL 501, 502 og 503) - studieåret 2015-2016 forståelse DIDAKTIKK DIDAKTIKK

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar?

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? 1 Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? En sektor med styringsutfordringer kunnskap for ledelse May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Internasjonale studier

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Quality Airport Hotel, Gardermoen 10.-11. februar 2015 Svein Nergaard Læringsmiljøsenteret Betydningen av læringsmiljøet En film-snutt om skolens mål Et godt læringsmiljø

Detaljer

Refleksjoner og tanker fra en vernepleier

Refleksjoner og tanker fra en vernepleier Bodø mai 2014 Refleksjoner og tanker fra en vernepleier Cato Brunvand Ellingsen cbe@online.no, vernepleieren.com @catobellingsen 1 Mirakelspørsmålet Når du våkner opp i morgen i det inkluderende mangfoldige

Detaljer

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig»

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Kirkenes 15.11.2016 Sissel Kløvjan Statped nord Disposisjon Kort info om Statped Kort om oppdraget «Vi sprenger grenser»

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

PP-tjenesten som skolens partner i arbeid med utvikling av læringsmiljø. Lars Arild Myhr - SePU

PP-tjenesten som skolens partner i arbeid med utvikling av læringsmiljø. Lars Arild Myhr - SePU PP-tjenesten som skolens partner i arbeid med utvikling av læringsmiljø Lars Arild Myhr - SePU Sentrale problemstillinger for PPT og skole Hvordan kan PP-tjenesten forankre sin rolle og funksjon i kommunenes

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13 Den gode skole Thomas Nordahl 04.12.13 Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert at en rekke elever går ut av grunnskolen uten å få realisert sitt potensial for læring

Detaljer

Små barns læring Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Toddler-konferansen Bergen 2013.10.31 Eva Johansson Universitetet i Stavanger

Små barns læring Møter mellom barn og voksne i barnehagen. Toddler-konferansen Bergen 2013.10.31 Eva Johansson Universitetet i Stavanger Små barns læring Møter mellom barn og voksne i barnehagen Toddler-konferansen Bergen 2013.10.31 Eva Johansson Universitetet i Stavanger Små barns læring Om møter mellom barn og voksne i barnehagen og læringsmuligheterne

Detaljer

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole...

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole... Forord Som det går fram av introduksjonen, er denne boka i noen grad basert på tidligere tekster jeg har skrevet om utvikling av skolen fra 1980-årene og fram til i dag. Samtidig er det med nytt innhold

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Kristine Vedal

Detaljer

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Erlend Mulelid, avdelingsleder, og Sissel Fuglestad, rektor, e-post: Sissel.Fuglestad@bergen.kommune.no

Detaljer

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater Thomas Nordahl Innhold Utdanningens betydning for barn og unge. Hva virker og hva virker ikke på læring? Et rammeverk for forbedringsarbeid.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks:

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks: www.nfunorge.org Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo E-post:post@nfunorge.org Telefon:22 39 60 50 Telefaks:22 39 60 60 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 15.12.2008 954/2.00/IS

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Om presentasjonen. Vi har lagt til utfyllende tekst i notat-feltet på mange av lysbildene, som dere også kan velge å bruke.

Om presentasjonen. Vi har lagt til utfyllende tekst i notat-feltet på mange av lysbildene, som dere også kan velge å bruke. Om presentasjonen Presentasjonen er bygget opp på følgende måte: Lysbilde 2-4: Om Kultur for læring. Vi mener det er vesentlig å ta med dette for å si noe om konteksten. Lysbilde 5-16: Om FoU-prosjektet.

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Hvordan ivareta likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT

Hvordan ivareta likeverdsprinsippet? Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder Bærum PPT 5 dilemmaer knyttet til vurderingen av likeverdsprinsippet 1) Definisjonsdilemmaet 2) Identifikasjonsdilemmaet 3) Innholdsdilemmaet 5) Ressursfordelingsdilemmaet

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Skolen som utviklingsarena for ansatte og elever. Thomas Nordahl

Skolen som utviklingsarena for ansatte og elever. Thomas Nordahl Skolen som utviklingsarena for ansatte og elever Thomas Nordahl 04.10.16 Innhold Utdanningens betydning i dagens kunnskapssamfunn Felles mål og retning Kollektiv læring Bruk av resultater En forskningsinformert

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Ledelse på alle nivå i Kultur for læring. Hilde Forfang, SePU

Ledelse på alle nivå i Kultur for læring. Hilde Forfang, SePU Ledelse på alle nivå i Kultur for læring Hilde Forfang, SePU Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i skolen, fra skoleeiere ut til den enkelte lærer. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk

Detaljer

Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006).

Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006). Jeg er bestevenn med en innvandrer. Men jeg tror ikke han vet at han er innvandrer. Jeg har i alle fall ikke sagt noe (Samuel 7 år i Hauge, 2006). Etnisitet og kultur Majoritet og minoritet oss og de andre

Detaljer

Slik skaper vi en bedre skole. Senter for praksisrettet utdanningsforskning Lars Arild Myhr

Slik skaper vi en bedre skole. Senter for praksisrettet utdanningsforskning Lars Arild Myhr Slik skaper vi en bedre skole Senter for praksisrettet utdanningsforskning Lars Arild Myhr 20.05.14 Mitt innlegg 1. Et bilde av nå-situasjonen 2. En plan framover Konklusjon: Mestring i skolen fremmer

Detaljer

Likeverdig og inkluderende opplæring

Likeverdig og inkluderende opplæring Elsa Skarbøvik: 1 Likeverdig og inkluderende opplæring Innlegg 15. oktober 2004 I innstillingen (nr. 268) til St.m. 30 står det om skolens mål: å gi barn og unge allmenndannelse, personlig utvikling, kunnskap

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland Meld. St. 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Regionale konferanser Seniorrådgiver Jens Rydland Historisk utvikling Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 Hjelpeundervisning introdusert som

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst

Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst Fra Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt NOU 2010:8 Med

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer