Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2006 og administrasjonen... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5"

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2006 og administrasjonen Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr Resultatregnskap Bruk av midler Noter til årsregnskapet.. 11 Revisjonsberetning Fokus for Utviklingen av markedet for frukt og grønt i Forbruksutviklingen i kg. pr. capita Resultatmåling av OFG sin virksomhet i PR og redaksjonelle samarbeid. 17 Frukt og Grønt Forum PR - Informasjon Skolefrukt Markedsføring Økologisk kampanje MER-kampanjen

3 Styret i Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har tilbakelagt 2006 med en følelse av at året har stått i sunnhetens og helsens tegn. Kosthold generelt, og frukt og grønnsaker spesielt, har vært eksponert i alle mediekanaler med svært tett frekvens. Både kommersielle aktører, journalister, organisasjonsliv, myndighetsrepresentanter og politiske grupperinger har hatt et sterkt positivt fokus på saken. I sum har dette gitt oss en følelse av å reise i behagelig medvind. Med god tro på at tidligere års strategier har vært bidragsytende til den fine veksten, har vi gjennom 2006 forsøkt å se inn i fremtiden og fokusere rundt hva som må til for videre fremtidig vekst. Året har derfor vært preget av dyptpløyende selvransaking og mange lange strategidiskusjoner. Vi tror dette har vært sunt for virksomheten, og at den nå er enda bedre skodd for å møte en fremtid som kanskje gir mer motstand enn OFG møter for øyeblikket. Administrasjonen i opplysningskontoret har jobbet godt med å realisere styrets visjoner gjennom ytterligere videreføring og utvidelse med flere store prosjekter for å fremme konsumet av frukt og grønnsaker. Det suksessfulle samarbeidet med idretten om å legge til rette for egne fruktdisker på idrettsarrangementene gjennom MER-prosjektet, ble i 2006 videreført til å omfatte bedriftskantiner. Formålet er å gjøre frukt og grønnsaker godt synlig og tilgjengelig i alle bedriftskantiner i Norge, slik at arbeidstagerne kan gjøre sunne valg når de skal spise. Ordningen med skolefrukt har gått over i en ny ren driftsfase, og vil bli ytterligere utvidet i Siden året har vært preget av diskusjoner om gratis skolefrukt, ser vi med stor spenning på om de avanserte oppfølgingssystemene som OFG har utviklet vil kunne nyttiggjøres i enda større skala. OFG registrerer at den gode veksten i frukt- og grønnsaksforbruket også kommer de økologiske fruktene og grønnsakene til gode. Her ser OFG en gledelig drahjelp både fra regjeringens uttalte målsetting om økt forbruk, og markedsaktørenes tydelige satsing gjennom en historisk felles markedskampanje. Det er med glede OFG ser at mange aktører i norske produksjonsmiljøer fortsatt leverer godt i en stadig tøffere konkurransesituasjon. Det er derfor også med stor spenning vi sammen går inn i en usikker fremtid med dragkamper og diskusjoner som vi vet vil få sterk betydning for fremtiden for norsk produksjon av frukt og grønnsaker. Avslutningsvis er det med stor ydmykhet jeg vil takke de fremragende medarbeiderne på kontoret for den innsatsen og entusiasmen de legger for dagen for å øke forbruket av frukt og grønnsaker. De gir inspirasjon til sitt styre, og gjør styrearbeidet til en glede. Lørenskog, 30. januar 2007 Trond Storrud 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), lokalisert i Oslo, er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge, som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ni like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Landslag, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama-Gruppen, Coop og ICA. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, andre jordbruksavtalemidler, oppdragsmidler (bl.a. fra norske produsenter) og andre bidrag. I tillegg mottar OFG midler fra Sosial og helsedirektoratet for finansiering av Skolefrukt-prosjektet, som driftes gjennom et eget kostnadssenter i OFG. Rettmessig bilde av utviklingen og resultatet Etter styrets oppfatning gir årsberetningen for 2006 et rettmessig bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten for regnskapsåret

5 Styret 2006 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Norges Bondelag Endre A. Stakkerud (AU-medlem) Anne-Kari Hedlund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jostein Lutro Kirstin Sollid Norsk Gartnerforbund Hallstein Aase (AU-medlem) Jon Røine Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Hallvor Kirkemo Ola Langvasbråten OIKOS Marit Sundt Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Oddmund Østebø (AU-medlem) Stein Jørgensen Forbund Bama-Gruppen AS Jan Hammarstrøm John Niclas Hage Coop Norge AS Øyvind Bergstrøm Geir Ødevarp ICA Norge AS Trond Storrud (styreleder) Tomm Søgaard Administrasjon Kontoret var i 2006 bemannet som følger. Direktør: Informasjonssjef: Markedskonsulent: Web-master og administrativ assistent: Matkonsulent og prosjektkoordinator for MER: Prosjektleder Skolefrukt: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Tone Eggum Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Sveinung Grimsby 5

6 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Sykefraværet i 2006 var på et tilfredsstillende lavt nivå. Det var i 2006 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Likestilling OFGs administrasjon består av fire kvinner og to menn. Lederen for kontoret er mann. Styret i OFG har åtte mannlige og et kvinnelig styremedlem. Både styret og OFGs ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Oslo, 20. februar 2007 Trond Storrud Styreleder Endre A. Stakkerud Nestleder Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Hallstein Aase Marit Sundt Oddumund Østebø Jan Hammarstrøm Hallvor Kirkemo Guttorm Rebnes Direktør 6

7 EIENDELER noter Omløpsmidler VPS-konto Kundefordringer Fordring fylkesskattesjefen Andre kortsiktige fordringer Kasse Bank Bank skattetrekk Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Mva-reserve Ubenyttet ved Omsetningsrådet Ubenyttet ved Kvalitet og salgsfr.tiltak Ubenyttet ved Frukt og grønt i skolen Ubenyttet ved Økologisk Landbruk Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 noter Driftsinntekter Offentlige tilskudd Elevbetalinger Skolefrukt Salgsinntekter Driftsutgifter Lønns og personalkostnader Driftskostnader (opplysningsvirksomhet) Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra/til Omsetningsrådet Overført fra/til Kvalitet og salgsfr.tiltak Overført fra/til Frukt og grønt i skolen Overført/dekket Oslo, 20. februar 2007 Trond Storrud Styreleder Endre A. Stakkerud Nestleder Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Hallstein Aase Marit Sundt Oddumund Østebø Jan Hammarstrøm Hallvor Kirkemo Guttorm Rebnes Direktør 8

9 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Omsetningsavgiftens midler Ubenyttet pr Tilbakebetalt ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Langsiktige holdningskampanjer Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Opplæringskonsept rettet mot butikk Pressesamarbeid/informasjon Brosjyre/butikkplakater/leksikon Andre tiltak Reklamelager Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk Overført til neste år -761 Kvalitets- og salgsfremmende tiltak Ubenyttet pr Mottatte midler Langsiktige holdningskampanjer Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Opplæringskonsept rettet mot butikk Bransjeagenda Presseaktivitet Brosjyre/butikkplakater/leksikon Storhusholdning Skoletiltak/ernæring SUM Netto forbruk Overført til neste år

10 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Skolefrukt Ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Lønn og sosiale utgifter Driftsutgifter Informasjonstiltak Elevbetalinger Prisnedskrivning SUM Netto forbruk Overført til neste år Økologisk Inf.kampanje Ubenyttet pr Overført til neste år SUM 0 Netto forbruk 0 Overført til neste år Sum mottatt Netto forbruk Resultat

11 NOTE 1 Bundne midler Grunnkapital er satt inn på egen bankkonto med kr NOTE 2 Offentlig tilskudd Avgiftspliktig del av tilskudd er kostnadsført på prosjektene. NOTE 3 Elevbetalinger Skolefrukt Elevbetalinger er inntektsført med kr Elevbetalingene er basert på innbetalinger av kr. 2,50 pr. frukt pr. dag fra elever som har foretatt innbetaling via Skolefrukts administrasjonssystem. Beløpet har uavkortet blitt utbetalt til leverandørene som har levert frukt og grønnsaker på de aktuelle skoler. OFG foretar kun en administrativ jobb, ved innkreving og utbetaling, uten å trekke gebyrer eller å beregne avanse. NOTE 4 Lønns- og personalkostnader Lønn Kr Arbeidsgiveravgift Kr Pensjonsforsikring Kr Andre ytelser Kr Sum personalkostnader Kr Lønn og annen godtgjørelse til Daglig leder Kr Honorar til OFGs styre Kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Beløp er ekskl. mva. NOTE 5 Obligatorisk tjenestepensjon Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. 11

12 12

13 OFG har gjennom 2006 arbeidet etter OFG strategi-, markeds- og PR-plan for Planen skal, på samme måte som planen for 2005, lede OFGs arbeid med å finne frem til målrettede virkemidler, som bidrar til å rive ned barrierene som hindrer økt forbruk av friske frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Forbruket har gjennom 2006 økt betydelig. En av de viktigste årsakene til forbruksveksten er trolig den stadig sterkere fokuseringen på helse. Alle vestlige land, og der i blant Norge, står overfor en stadig voksende fedmeutfordring. Forbrukeren har imidlertid begynt å bli mer bevisst på hva han/hun spiser. Selv om kostholdsekspertene er noe uenige om midlene fra tid til annen, er alle enige i at forbruket av frukt og grønnsaker må opp. Frukt- og grøntbransjen kan med andre ord ikke få noe bedre utgangspunkt for økt vekst. Sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket evaluerte OFG sin virksomhet inn mot forbruker. Resultatene var svært positive. Opplysningskontorene generelt og OFG spesielt har en svært troverdig og sterk posisjon hss den norske forbruker. Det er lagt opp til at en tilsvarende måling vil bli gjennomført hvert år. Den norske befolknings medievaner startet å endre seg sterkt i Løssalgsavisene fikk en betydelig nedgang kombinert med at internettbruken skyter fart. OFG erfarte også dette. Bruken av Frukt.no og Mat.no økte med respektive 53 % og 70 % i OFG sin strategi om å satse digitalt og definere seg som en innholdsleverandør synes derfor å være riktig. OFG gjennomførte i 2006 et strategiprosjekt for ytterligere å forbedre virkemiddelbruken. Resultatet av prosessen var at man beholdt hovedlinjene i strategien, men at man ytterligere besluttet å sikte seg inn mot hva som driver forbrukerens behov, og at OFG skal ta posisjonen som forbrukerens gode hjelper for å etablere gode vaner for et høyt forbruk av frukt og grønt i hverdagen. Strategien ble dreiet mot at man skal utnytte fokuset på helse, uten at man skal bruke noen pekefinger. Satsningen på å være en digital innholdsleverandør hvor man utnytter vinn-vinn-samarbeid ble beholdt. OFG sitt markeds- og PR-arbeid har gjennom 2006 spisset seg inn mot de enkelte produktene og deres barrierer for et økt forbruk. I all kommunikasjon i 2006 har man lagt til grunn at frukt er snacks og at grønnsaker er hurtigmat. Dette kommer også i den nye strategien til å bli videreført for MER-prosjektet har hatt en svært positiv utvikling. I alt 29 særforbund, 14 idrettskretser og 800 idrettsklubber gjennom Norges idrettsforbund har signert avtaler med OFG. MER-modellen får svært positive tilbakemeldinger, bl.a. gjennom mer enn 450 rapporter som idrettslagene løpende legger inn på prosjektweben for MER-prosjektet. I 2006 ble MER-prosjektet også videreutviklet med en pilot rettet mot barnehager. Resultatene var svært positive, og prosjektet er besluttet videreført i Skolefrukt-prosjektet har gjennom 2006 blitt driftet på samme måte som tidligere år i påvente av at regjeringen eventuelt beslutter å innføre gratis skolefrukt for klasse. 13

14 OFG utga i 2006 i samarbeid med Frukt- og grønnsaksgrossistenes servicekontor (FGS) og ACNielsen første utgave av Totaloversikten for frukt og grønnsaker. Totaloversikten skal være en årlig utgivelse og har til hensikt å gi en objektiv og nøytral oversikt over utviklingen av forbruket av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Målet er at Totaloversikten skal bli en nyttig oversikt for bransjen, pressen og alle andre som er opptatt av å få frem et korrekt bilde av utviklingen av forbruket. Totaloversikten er todelt. Dels gir den oversikt over total tonnasje ut fra grossist de siste ti år fordelt på norsk og import. Den andre delen er en oversikt over verdi av frukt og grønnsaker ut av butikk. Denne statistikken er samlet inn av ACNielsen. En avgjørende forutseting for god statistikk på frukt og grønnsaker er at alle forretninger følger den samme kodingen. Man følger generelt, for alle varer innen dagligvarehandelen en EAN-koding. EAN-kodingen benyttes også for frukt og grønt, men kun for pakkede produkter. For løse produkter har man kunnet benytte et internasjonalt kodesystem for frukt og grønt ved navn PLU. Praksisen i benyttelsen av PLU har imidlertid ikke vært konsistent mellom kjedene og det har derfor vært vanskelig å lage en oversikt over totalmarkedet. FGS og OFG tok høsten 2005 kontakt med ACNielsen for å se om det var mulig å ta tak i utfordringene for å fremskaffe god statistikk på frukt og grønnsaker med basis i PLU og EAN. ACNielsen hadde allerede startet arbeidet med å systematisere tall, men de hadde møtt noen utfordringer og inviterte derfor at FGS og OFG til å delta i kvalitetssikringsarbeidet sammen med AC- Nielsen. Dette har utviklet seg til et godt samarbeid, som bl.a. i tillegg resulterte i utgivelsen av Totalstatistikken og felles deltagelse på seminarer. Det er et ønske fra alle parter at dette samarbeidet fortsetter i Bidragsyterne til vekst innenfor Total grønnsaker vokste med 566 millioner NOK ut av butikk. POTETER ØVRIGE 22,5 % AGURK 13,8 % TOMAT 12,8 % PAPRIKA 10,0 % SALAT-OG BLADGRØNNSAKER ØVRIGE 7,8 % GULROT 7,5 % SUKKERERT ISBERGSALAT AVOCADO KEPALØK GUL KEPALØK RØD HJERTESALAT RUCCULASALAT PURRE ASPARGES MAIS KÅLROT ASTERIX POTET 3,8 % 3,0 % 2,5 % 2,2 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Denne grafen viser varegruppene innen grønnsaker sin andel av den totale veksten på 566 millioner NOK oppgitt i prosent. Kilde: ACNielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 7. januar ,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Bidragsyterne til vekst innenfor frukt Total frukt vokste med 630 millioner NO K ut av butikk DRUE EPLE 19,3 % 18,8 % APPELSIN 13,4 % BANAN 11,6 % MELON KLEMENTIN 14 5,4 % 9,3 % JORDBÆR 5,2 % NEKTARIN BRINGEBÆR MORELL ANANAS KIWI MANGO 1,8 % 1,6 % 1,5 % 3,1 % 4,0 % 3,7 % Denne grafen viser varegruppene innen grønnsaker sin andel av den totale veksten på 566 millioner NOK oppgitt i prosent. Kilde: ACNielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 7. januar PLOMME 1,1 % 14 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 %

15 Tallene er basert på tonnasje inn til grossist Kg pr. capita Frukt Grønnsaker Sum F&G Poteter Sum F&G og poteter Frukt 54,8 54,0 53,7 56,3 56,9 58,4 59,4 62,3 64,8 68,1 69,6 Grønnsaker 39,6 39,4 39,5 36,4 36,7 37,9 38,8 39,7 41,2 39,7 41,8 Sum F&G 94,3 93,4 93,2 92,8 93,6 96,3 98,2 102,0 105,9 107,7 111,4 Poteter 28,6 25,3 26,6 27,0 30,5 30,4 26,5 24,9 25,2 23,3 26,7 Sum F&G og poteter 122,9 118,7 119,8 119,8 124,0 126,7 124,8 126,9 131,1 131,0 138,1 Totaloversikten for 2006 vil foreligge i trykt format og i web-format på frukt.no 15

16 For første gang presenteres resultatmål for Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker sin informasjons- og markedsføringsvirksomhet overfor forbrukerne. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), Opplysningskontoret for kjøtt (OFK), Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) og Opplysningskontoret for Meieriprodukter (OFM) har i fellesskap utviklet et slikt målesystem. Resultatmålene er basert på intervjuundersøkelser blant forbrukere. Nærmere opplysninger om målemetode, etc., kan fås ved hendvendelse til Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Opplysningskontorets viktige rolle Opplysningskontoret spiller en helt sentrale rolle som en nøytral informatør innen frukt og grønt. Figuren til høyere viser at opplysningskontoret nyter atskillig større anseelse blant forbrukerne enn næringens bedrifter. Hele 61 % stoler mest på Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, bare 5 % stoler mest på frukt- og grønnsaksbedriftene. 10 % kjenner ikke til OFG/frukt.no 8 % vet ikke 5 % stoler mer på frukt- og grønnsaksbedriftene enn OFG 16 % stoler like mye på begge Vi finner tilsvarende resultater for de andre opplysningskontorene: tilliten til opplysnings-kontorene er svært sterk. Opplysningskontorene fremstår som sterke merkevarer på det norske matmarkedet, som det er alle opplysningskontorenes ansvar å verne om og videre utvikle. Resultater fra informasjonsvirksomheten 61 % stoler mer på OFG enn frukt- og grønnsaksbedriftene Opplysningskontorets resultater uttrykkes i indekser, der 0 er laveste nivå og 100 høyeste. Kunnskapen om de tre viktige produktkategoriene er høy, spesielt nivået for fersk frukt og bær og friske grønnsaker. Opplysningskontorets rolle i kunnskapsbyggingen er sterk. En indeks på 17,7 (som et gjennomsnitt av de tre kategoriene) betyr at 17,7 % av all kunnskapsøkning om disse pro-duktkategoriene tilskriver for-brukerne opplysningskontorets virksomhet. Dette er på nivå med, eller litt lavere enn for de andre opplysningskontorene, og skyldes først og fremst poteter. Holdningene til produktkategoriene er svært sterke og positive. Målet må være å opprett-holde dette nivået. Å øke fra dette høye nivået vil være svært krevende. Opplysningskontoret skal gjennom sin virksomhet skape forbrukslyst. Og det gjør det. En indeks på 33,8 betyr at 33,8 % av all endring i forbrukslyst tilskrives Opplysningskontoret for frukt og grønt. Dette er et svært godt resultat, og spesielt for poteter. Resultatene fra de andre opplysningskontorene viser at det er en klar sammenheng mellom medieinnsats og opplysningskontorenes betydning for forbruk. 16

17 OFG sin posisjon som en objektiv og troverdig kommunikator for frukt og grønnsaker er sterk hos den redaksjonelle pressen. Man har gjennom mange år hatt et svært høyt antall redaksjonelle samarbeid pr. år, og dette har ytterligere blitt styrket for Man har i 2006 omtrent ikke hatt en dag uten at mediene har hatt kostholdsrelaterte temaer på dagsorden. Frukt og grønnsaker har en unik posisjon i så måte. Det kan ofte være sterk uenighet omkring hvordan man skal angripe de store kostholdsutfordringene, men en ting er alle enige i og det er at forbruket av frukt og grønt bør økes. Dette avspeiler også medienes sterke interesse i å samarbeide med OFG om å fremskaffe tekst og bilder om produkter, tilberedningsmåter, effekter, etc. OFG sin strategi på å være en innholdsleverandør ser ut til å være et riktig valg da det muliggjør fleksibilitet i kommunikasjonen inn mot hvert enkelt medie. OFG tilstreber å bli referert i de redaksjonelle samarbeidene man inngår. Det er likevel mange som benytter seg av OFG sitt innhold uten å nevne at vi står bak. OFG har valgt å ha en pragmatisk holdning til dette, da det til syvende og sist er budskapet om frukt og grønnsaker som er det viktigste. OFG benytter Retriever som samarbeidspartner for å følge med på hvordan kommunikasjonen går inn i de redaksjonelle mediene (papir, web og eter. Kulørt ukepresse blir ikke fanget opp). I 2006 hadde OFG i alt 318 oppslag hvor 72 % var på internett og 28 % i papiraviser. 17

18 Frukt og Grønt Forum er et årlig bransjeforum for kategorien frukt og grønnsaker. Årets arrangement ble holdt på UBC Ullevål Stadion 3. oktober. Temaet for årets arrangement var: Forbruket av frukt og grønnsaker øker, men vil trenden fortsette? Helseargumentasjon er en av de sterkeste driverne for økt forbruk av frukt og grønnsaker, men utnytter frukt og grøntbransjen mulighetene? Produsentene av Functional Food lykkes med å bruke helse som et gjennomgående argument i sin kommunikasjon. Hva kan vi lære? Med all fokus i media og tilbakemeldinger fra bransjen vurderes arrangementet til å ha vært utbytterikt og en suksess. Årets foredragsholdere: Anne Bøhle Gjerset, AC Nielsen Professor Finn Måge, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Ås Göran Roos, Managing Director, Intellectual Capital Services Ltd., UK Morten Strunge Meyer, prosjektsjef, 6 om dagen-kampanjen og Kræftens Bekæmpelse i Danmark Pernilla Siberg Nakken, Tine Svein Bergheim, Norges Cykleforbund Robert Ulmann, daglig leder, Kanvas Guttorm Rebnes, OFG Frukt og Grønt Forum 2006 ble avholdt 3. oktober. Frukt og Grønt Forum er etablert som en årlig konferanse som setter fokus på strategisk viktige spørsmål for frukt- og grøntkategorien. Frukt og Grønt Forum 2006 var det fjerde i rekken. 18

19 Pressesamarbeide Det har vært et høyt aktivitetsnivå hva pressesamarbeidet angikk for Pressekonferanser, presseturer, samarbeider med dags-, fag- og ukepresse, radio- og TV-innslag, utsendte pressemeldinger og artikler lagt inn på frukt.no og mat.no i takt med årstiden, er kjernen i vårt virke. Alle aktiviteter har blitt gjennomført opp mot de skiftende årstidene og sesongene, og lagt opp mot den gjeldene strategi- og aktivitetsplan. Dagspresse Totalt har OFG deltatt i 116 avisoppslag i riks-, regional og lokalaviser. Antall dagspresseoppslag har økt med 78 % fra 2005 (65 oppslag) til 2006 (116 oppslag). Dette avspeiler en stadig økende interesse fra pressen om matstoff generelt og stoff om frukt og grønt spesielt. Samarbeidene med dagspressen har knyttet seg opp mot de skiftende sesongene, spesielle produkter, drikker, salater, sommermat og lignende, samt resultater fra pressekonferanser og presseturer. Et av samarbeidene var med VG og helseminister Sylvia Brustad og Helse og omsorgsdepartementet om en stor oppskriftskonkurranse for sunn og enkle hverdagsmat. OFG opprettholdt gjennom 2006 det løpende samarbeidet med Dagbladet om levering av oppskrifter og bilder til papiravisens siste sides spalte Dagens mattips. Oppskrifttips fra OFG trykkes én gang i uken gjennom 48 uker. Alle oppskriftene legges i tillegg ut på dagbladet.no. Fagpresse Totalt har OFG hatt 34 samarbeidsoppslag. OFG har levert artikler til samtlige av Gartneryrkets utgivelser i Videre har man hatt løpende samarbeider med Dagligvarehandelen om enkeltprodukter opp mot de skiftende sesongene. Fagpressen har totalt sett deltatt på presseturer og pressekonferanser som igjen har resultert i stoff i flere publikasjoner, samt flere generelle intervjuer over temaer som smoothie, vegetarmat, betydningen frukt og grønt i kostholdet, poteter, jordbær, epler, m.m. Oppslag i fagpressen Dagligvarehandelen 19

20 Ukepresse OFG har totalt samarbeidet om 206 helsider i Oppslagene i de forskjellige ukebladene har vært over produkter som hodekål, gulrot, løk, poteter, tomat, salater, asparges, sopp, jordbær, bringebær, epler, m.m. Videre har det blitt gjennomført samarbeider over temaene matsalater, smoothies, grønne wokfristelser, frukt/bærkaker, grønne supper, den lette sommermaten, julemat, m.m. OFGs Fruktfest-konsept har også vært tema, bl.a. i bladet Glad i Mat. Felles for oppslagene har i ukepressen er at de i hovedsak retter seg inn mot hverdagsmat som det er enkelt å lage. Radio Totalt har OFG deltatt i 98 radioprogrammer i Stort oppslag i Glad i Mat. Innslagene på lokal-, regional- og riksradio har vært rettet inn mot årstidens produkter, markedssituasjonen og høytidene. Det har i tillegg blitt produsert stoff med bakgrunn fra presseturer, pressekonferanser, utsendte pressemeldinger og stoff som har vært lagt ut på frukt.no. TV OFG har deltatt i 11 TV-programmer i Frukt og grønt er godt stoff for TV-kanalene. TV-kanalene har vært sterkt motivert til å fronte ulike innslag der frukt, bær, grønnsaker og poteter er fokusert. OFG har i 2006 bl.a. deltatt i NRK Dagsrevyens hovedsending, Frokost TV-programmer ognrks Påske og Julenøtter. Temaene for innslagene har vært forbruksøkningen av frukt og grønt, uttalelser om trendene videre, og om enkeltprodukter opp mot de aktuelle sesongene. Eksempler på samarbeid med ukepressen gjennom

21 Pressemeldinger og nyhetsbrev Totalt har det blitt sendt ut 16 pressemeldinger og 10 nyhetsbrev til presse og bransje. Pressemeldingene har fulgt de skiftende sesongene, men har også fanget opp trender og nyheter generelt, samt fulgt opp presseturer og pressearrangementer gjennom året. OFG har på samme måte som i 2005 sendt ut nyhetsbrev til pressen og bransjen i hele Som tidligere har tilbakemeldingene vært svært positive. Pressearrangementer OFG gjennomførte i juni en pressekonferanse på restaurant Bagatelle over temaet Ferskpotet. Konseptet Ferskpotet er tatt frem i samarbeid med bransjen med utgangspunkt i at man ønsker å løfte frem de første norske potetene på samme måte som man har gjort i Frankrike, Sverige, Danmark, på Jersey, etc. Man har valgt å bruke navnet Ferskpotet til forskjell fra nypoteter, da nypoteter er tilgjengelige store deler av året. De skal være et varsel på at nå er sommeren her, en åpning av den norske sesongen for norske frukt, grønnsaker og poteter, og et navn som signaliserer kvalitet, utsøkt smak og ikke minst stolthet. Det kommer til å bli lagt opp til at lignende pressekonferanser over temaet Ferskpotet blir arrangert hvert år. Et ambisiøst mål på sikt, riktignok ikke i samme omfang, kan være at man klarer å bygge et konsept rundt Ferskpotet som franskmennene har klart på vin med sin Beaujolais Nouveau. Kvalitet er et avgjørende stikkord. Kvalitet er den aller viktigste driveren for å få oss forbrukere til å spise mer frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er derfor spennende å holde en lansering av årets Ferskpotet på Bagatelle og i samarbeid med Eivind Hellstrøm. En mann som gjennom hele sin karriere har vært kompromissløs i forhold til sin vurdering av kvaliteten på råvarene. I oktober arrangerte OFG sammen med Eksportutvalget for fisk et felles pressearrangement på Restaurant Det Gamle Rådhus over tema Lutefisk og Potet. Det var en stor oppslutning fra pressens side. Ellers var OFG med på å arrangere oppskriftskonkurranse for barn i anledning årets Matfestival i Oslo i juni, idédugnad om mattrender med pressen, Smakens uke med Landbruks og matdepartementet og Den franske ambassade, og pressetur til Senja i anledning lanseringen av Midnattsolpoteten. Samtlige arrangementer har gitt en god pressedekning i dags-, fag- og ukepresse, radio og TV. Landbruks og matministeren sammen med den franske ambassadøren og barn fra Ruseløkka skole og den franske skolen ved åpningen av Smakens uke Oppslag etter pressekonferansen på Ferskpotet. 21

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2007 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2007 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2007 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2007... 7 Resultatregnskap 2007.....

Detaljer

planer og aktiviteter for 2007

planer og aktiviteter for 2007 planer og aktiviteter for 2007 Forbruket øker Både i tonnasje og i verdi Frukt og grønnsaker (eks. poteter) øker til sammen med 6,7% fra 2004 til 2005 Sammenlignet med andre land i Europa er Norge et av

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr 31.12.2005.. 7 Resultatregnskap 2005.....

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2009 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2009 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2009 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2009... 7 Resultatregnskap 2009.....

Detaljer

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) 5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) Lillestrøm 9 mai. 2012 Toril Gulbrandsen Prosjektleder, 5 om dagen-barnehage OFG er en nøytral stiftelse med offentlige

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2008 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2008 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2008 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2008... 7 Resultatregnskap 2008.....

Detaljer

Gartner 2015 Mattrender

Gartner 2015 Mattrender Gartner 2015 Mattrender OFG sett med nye øyne Oslo, 21. oktober 2015 Gerd Byermoen Opplysningskontoret for frukt og grønt Kort om Opplysningskontoret for frukt og grønt Mattrender i Norge Hvordan skal

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2004 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2004 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2004 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Fokus for 2004.. 7 Frukt og Grønt Forum 2004....

Detaljer

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruksutvikling av frukt og grønt Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruket har økt i 10 år Kilde: SSB/SLF/NFGF Norge har hatt en vekts i forbruket på både frukt

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2002 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2002.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2003 og administrasjonen... 5. Fokus for 2003..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2003 og administrasjonen... 5. Fokus for 2003.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2003 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2003.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2011 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2011 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2011 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2011... 7 Resultatregnskap 2011.....

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

[ En engasjert hverdag ]

[ En engasjert hverdag ] [ En engasjert hverdag ] Kanvas Stiftelsen Kanvas er Norges største private aktør innen utvikling og drift av barnehager. Med basis i vår visjon om en engasjert hverdag er vi pådrivere for å bedre barns

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Andel norske varer i forhold til import. Forbruksutviklingen siste 10 år

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Andel norske varer i forhold til import. Forbruksutviklingen siste 10 år Totaloversikten Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter 2004 2013 Oppdatert pr. 19. mars 2014 Forbruksutviklingen siste 10 år Andel norske varer i forhold til import Drivere for et økt forbruk Innholdsfortegnelse

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5 28.02.2014 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2013 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2013... 7 Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L10-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat 1. Rammevilkår/saksgang Landsstyret besluttet i 2011 å endre

Detaljer

Kosthold i Pioner barnehager 2014/ 2015

Kosthold i Pioner barnehager 2014/ 2015 Kosthold i Pioner barnehager 2014/ 2015 Forord Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av matglede, og at vi bevisstgjør barn og voksne på at maten vi

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

BA MA - LEDE ND E INNEN SI TT FELT

BA MA - LEDE ND E INNEN SI TT FELT Li# om Bama.. BA MA - LEDE ND E INNEN SI TT FELT - Omsetning på drøyt 15 Mrd kroner - 3 Mrd kommer fra virksomhet utenfor Norge - Kjøper varer fra mere enn 80 land - CSR og Miljø er viktige pilarer i hvordan

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT 2016

EVALUERINGSRAPPORT 2016 EVALUERINGSRAPPORT 2016 1 Innledning I 2016 ble det besluttet å lage et nytt konsept for idrettskampanjen. I tidligere år hadde AV-OG-TIL hatt stor suksess med Årets Trenerforbilde og Se & bli sett kampanjen

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut.

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Grunnlaget for gode helsevaner legges i oppveksten, derfor er det viktig

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Økologi i Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Innhold 1. NGs strategi for etikk og miljø i verdikjeden 2014-2017 2. Utvikling innen økologi i 3. Økologi forbrukeren Strategi etikk og miljø i verdikjeden

Detaljer

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av å utvikle smakssansene til barna ved å utfordre og oppmuntre til å

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Grossistenes utfordring med økt etterspørsel etter økologisk mat. Espen Gultvedt, Bama

Grossistenes utfordring med økt etterspørsel etter økologisk mat. Espen Gultvedt, Bama Grossistenes utfordring med økt etterspørsel etter økologisk mat Espen Gultvedt, Bama Utvikling Utvikling i salget de siste 3 år Litt historie Tilgang på varer Hvem selger Hvor selger Sette ting i system.

Detaljer

Trender på kornet. Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609

Trender på kornet. Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609 Trender på kornet Strategi- og analysesjef Hilde Mortvedt 090609 Kilde: PEJ gruppens Foodtrends, Spisefakta 2007 Foto: Opplysningskontoret for Kjøtt, Opplysningskontoret for Frukt og Grønt, Opplysningskontoret

Detaljer

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør mellom NAVN OG ADRESSE TIL LEVERANDØR ( Leverandøren ) og Opplysningskontoret for frukt og grønt ( OFG ) 1. Bakgrunn OFG administrerer på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhullet 2011 Ny nøkkelhullskampanje uke 10 og 11 Øke kunnskap om merket

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

slik selger du spiseklar frukt

slik selger du spiseklar frukt slik selger du spiseklar frukt SUNNE alternativer Har VærT mangelvare UNDEr IDrETTSarraNGEmENTEr. I denne brosjyren finner du det du trenger å vite for å selge kuttet, spiseklar frukt på idrettsarrangementer.

Detaljer

Mer frukt og grønt fra Østfold?

Mer frukt og grønt fra Østfold? Mer frukt og grønt fra Østfold? Espen Gultvedt Norskansvarlig Dec-13 1 Litt om Bama Litt om Gartnerhallen Hva har vi i dag fra Østfold Hvem samarbeider vi med i Østfold Krav som settes Konkrete ideer/prosjekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Frukt og grønt i sjette

Frukt og grønt i sjette Frukt og grønt i sjette Nanna Lien for Elling Bere og Knut-Inge Klepp Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap Involverte i prosjektet Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Salg i norsk dagligvare. Endring i volum og verdi 2015. Andel norsk i forhold til import

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Salg i norsk dagligvare. Endring i volum og verdi 2015. Andel norsk i forhold til import Totaloversikten Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter 21 215 Oppdatert pr. dato.år Endring i volum og verdi 215 Salg i norsk dagligvare Andel norsk i forhold til import INNHOLDSFORTEGNELSE Fakta om Totaloversikten

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Skolefruktansvarlige Gjennomført for vårsemesteret 2017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret

Detaljer

VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER!

VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER! VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER! Erfaringer fra økokampanjen FRI 2013 Adm.dir Nina Sundqvist SISTE GANG I perioden 2005-2008 3,5 mill kr Samarbeid SLF og Dagligvarehandelen Kompromissløsning på budskap

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

NORDENS STØRSTE HJEMME- ELEKTRONIKKMAGASIN

NORDENS STØRSTE HJEMME- ELEKTRONIKKMAGASIN MEDIAKIT 2016 LESERTALL PR. UTG.: 101.000 UTGAVER PR. ÅR: 11 UTGAVER BRUTTOOPPLAG: 27.500 PR. UTG. MENN: 89 % KVINNER: 11 % ABONNENTER: 7.900 LYDOGBILDE.NO: 60.000 UNIKE PR. UKE NORDENS STØRSTE HJEMME-

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Fremtidens potetforbruker

Fremtidens potetforbruker Fremtidens potetforbruker En del av Bama`s interne potetstrategi Jan-13 1 Punkter jeg vil snakke om: Endringer i markedet de siste årene Hva gjør GH og Bama for å øke salget av norske poteter Jan-13 2

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Slik kutter og selger du frukt

Slik kutter og selger du frukt Slik kutter og selger du frukt Vi gir deg 50 % avslag på alle BAMA-produkter du kjøper til klubben i ditt hjerte. BAMA skal gjøre Norge ferskere og sunnere. BAMA sin visjon er å gjøre Norge ferskere og

Detaljer

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 0 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen kraftsport Treningsforum.no startet opp i 00 og er Norges største nettsted innen kraftsport

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for LNU

Resultatregnskap for LNU Resultatregnskap for LNU LNU-drift 5 713 572 613 717 Norsklæreren 1 081 129 1 026 284 Landsseminar 1 003 165 541 085 Sum driftsinntekter 2 797 866 2 181 085 Driftskostnader Driftskostnader LNU-drift 3,

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land

Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land Undersøkelse i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Frankrike og Spania Gjennomført av Kantar TNS på vegne av Stiftelsen Opplysningskontoret

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Kostholdsveileder for Pioner Barnehager KOSTHOLDSPLAN FUREHAUGEN BARNEHAGE - EN DEL AV PIONER BARNEHAGER Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av matglede,

Detaljer