Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2006 og administrasjonen... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5"

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2006 og administrasjonen Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr Resultatregnskap Bruk av midler Noter til årsregnskapet.. 11 Revisjonsberetning Fokus for Utviklingen av markedet for frukt og grønt i Forbruksutviklingen i kg. pr. capita Resultatmåling av OFG sin virksomhet i PR og redaksjonelle samarbeid. 17 Frukt og Grønt Forum PR - Informasjon Skolefrukt Markedsføring Økologisk kampanje MER-kampanjen

3 Styret i Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har tilbakelagt 2006 med en følelse av at året har stått i sunnhetens og helsens tegn. Kosthold generelt, og frukt og grønnsaker spesielt, har vært eksponert i alle mediekanaler med svært tett frekvens. Både kommersielle aktører, journalister, organisasjonsliv, myndighetsrepresentanter og politiske grupperinger har hatt et sterkt positivt fokus på saken. I sum har dette gitt oss en følelse av å reise i behagelig medvind. Med god tro på at tidligere års strategier har vært bidragsytende til den fine veksten, har vi gjennom 2006 forsøkt å se inn i fremtiden og fokusere rundt hva som må til for videre fremtidig vekst. Året har derfor vært preget av dyptpløyende selvransaking og mange lange strategidiskusjoner. Vi tror dette har vært sunt for virksomheten, og at den nå er enda bedre skodd for å møte en fremtid som kanskje gir mer motstand enn OFG møter for øyeblikket. Administrasjonen i opplysningskontoret har jobbet godt med å realisere styrets visjoner gjennom ytterligere videreføring og utvidelse med flere store prosjekter for å fremme konsumet av frukt og grønnsaker. Det suksessfulle samarbeidet med idretten om å legge til rette for egne fruktdisker på idrettsarrangementene gjennom MER-prosjektet, ble i 2006 videreført til å omfatte bedriftskantiner. Formålet er å gjøre frukt og grønnsaker godt synlig og tilgjengelig i alle bedriftskantiner i Norge, slik at arbeidstagerne kan gjøre sunne valg når de skal spise. Ordningen med skolefrukt har gått over i en ny ren driftsfase, og vil bli ytterligere utvidet i Siden året har vært preget av diskusjoner om gratis skolefrukt, ser vi med stor spenning på om de avanserte oppfølgingssystemene som OFG har utviklet vil kunne nyttiggjøres i enda større skala. OFG registrerer at den gode veksten i frukt- og grønnsaksforbruket også kommer de økologiske fruktene og grønnsakene til gode. Her ser OFG en gledelig drahjelp både fra regjeringens uttalte målsetting om økt forbruk, og markedsaktørenes tydelige satsing gjennom en historisk felles markedskampanje. Det er med glede OFG ser at mange aktører i norske produksjonsmiljøer fortsatt leverer godt i en stadig tøffere konkurransesituasjon. Det er derfor også med stor spenning vi sammen går inn i en usikker fremtid med dragkamper og diskusjoner som vi vet vil få sterk betydning for fremtiden for norsk produksjon av frukt og grønnsaker. Avslutningsvis er det med stor ydmykhet jeg vil takke de fremragende medarbeiderne på kontoret for den innsatsen og entusiasmen de legger for dagen for å øke forbruket av frukt og grønnsaker. De gir inspirasjon til sitt styre, og gjør styrearbeidet til en glede. Lørenskog, 30. januar 2007 Trond Storrud 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), lokalisert i Oslo, er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge, som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ni like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Landslag, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama-Gruppen, Coop og ICA. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, andre jordbruksavtalemidler, oppdragsmidler (bl.a. fra norske produsenter) og andre bidrag. I tillegg mottar OFG midler fra Sosial og helsedirektoratet for finansiering av Skolefrukt-prosjektet, som driftes gjennom et eget kostnadssenter i OFG. Rettmessig bilde av utviklingen og resultatet Etter styrets oppfatning gir årsberetningen for 2006 et rettmessig bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten for regnskapsåret

5 Styret 2006 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Norges Bondelag Endre A. Stakkerud (AU-medlem) Anne-Kari Hedlund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jostein Lutro Kirstin Sollid Norsk Gartnerforbund Hallstein Aase (AU-medlem) Jon Røine Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Hallvor Kirkemo Ola Langvasbråten OIKOS Marit Sundt Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Oddmund Østebø (AU-medlem) Stein Jørgensen Forbund Bama-Gruppen AS Jan Hammarstrøm John Niclas Hage Coop Norge AS Øyvind Bergstrøm Geir Ødevarp ICA Norge AS Trond Storrud (styreleder) Tomm Søgaard Administrasjon Kontoret var i 2006 bemannet som følger. Direktør: Informasjonssjef: Markedskonsulent: Web-master og administrativ assistent: Matkonsulent og prosjektkoordinator for MER: Prosjektleder Skolefrukt: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Tone Eggum Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Sveinung Grimsby 5

6 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Sykefraværet i 2006 var på et tilfredsstillende lavt nivå. Det var i 2006 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Likestilling OFGs administrasjon består av fire kvinner og to menn. Lederen for kontoret er mann. Styret i OFG har åtte mannlige og et kvinnelig styremedlem. Både styret og OFGs ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Oslo, 20. februar 2007 Trond Storrud Styreleder Endre A. Stakkerud Nestleder Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Hallstein Aase Marit Sundt Oddumund Østebø Jan Hammarstrøm Hallvor Kirkemo Guttorm Rebnes Direktør 6

7 EIENDELER noter Omløpsmidler VPS-konto Kundefordringer Fordring fylkesskattesjefen Andre kortsiktige fordringer Kasse Bank Bank skattetrekk Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Mva-reserve Ubenyttet ved Omsetningsrådet Ubenyttet ved Kvalitet og salgsfr.tiltak Ubenyttet ved Frukt og grønt i skolen Ubenyttet ved Økologisk Landbruk Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 noter Driftsinntekter Offentlige tilskudd Elevbetalinger Skolefrukt Salgsinntekter Driftsutgifter Lønns og personalkostnader Driftskostnader (opplysningsvirksomhet) Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra/til Omsetningsrådet Overført fra/til Kvalitet og salgsfr.tiltak Overført fra/til Frukt og grønt i skolen Overført/dekket Oslo, 20. februar 2007 Trond Storrud Styreleder Endre A. Stakkerud Nestleder Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Hallstein Aase Marit Sundt Oddumund Østebø Jan Hammarstrøm Hallvor Kirkemo Guttorm Rebnes Direktør 8

9 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Omsetningsavgiftens midler Ubenyttet pr Tilbakebetalt ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Langsiktige holdningskampanjer Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Opplæringskonsept rettet mot butikk Pressesamarbeid/informasjon Brosjyre/butikkplakater/leksikon Andre tiltak Reklamelager Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk Overført til neste år -761 Kvalitets- og salgsfremmende tiltak Ubenyttet pr Mottatte midler Langsiktige holdningskampanjer Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Opplæringskonsept rettet mot butikk Bransjeagenda Presseaktivitet Brosjyre/butikkplakater/leksikon Storhusholdning Skoletiltak/ernæring SUM Netto forbruk Overført til neste år

10 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Skolefrukt Ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Lønn og sosiale utgifter Driftsutgifter Informasjonstiltak Elevbetalinger Prisnedskrivning SUM Netto forbruk Overført til neste år Økologisk Inf.kampanje Ubenyttet pr Overført til neste år SUM 0 Netto forbruk 0 Overført til neste år Sum mottatt Netto forbruk Resultat

11 NOTE 1 Bundne midler Grunnkapital er satt inn på egen bankkonto med kr NOTE 2 Offentlig tilskudd Avgiftspliktig del av tilskudd er kostnadsført på prosjektene. NOTE 3 Elevbetalinger Skolefrukt Elevbetalinger er inntektsført med kr Elevbetalingene er basert på innbetalinger av kr. 2,50 pr. frukt pr. dag fra elever som har foretatt innbetaling via Skolefrukts administrasjonssystem. Beløpet har uavkortet blitt utbetalt til leverandørene som har levert frukt og grønnsaker på de aktuelle skoler. OFG foretar kun en administrativ jobb, ved innkreving og utbetaling, uten å trekke gebyrer eller å beregne avanse. NOTE 4 Lønns- og personalkostnader Lønn Kr Arbeidsgiveravgift Kr Pensjonsforsikring Kr Andre ytelser Kr Sum personalkostnader Kr Lønn og annen godtgjørelse til Daglig leder Kr Honorar til OFGs styre Kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Beløp er ekskl. mva. NOTE 5 Obligatorisk tjenestepensjon Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. 11

12 12

13 OFG har gjennom 2006 arbeidet etter OFG strategi-, markeds- og PR-plan for Planen skal, på samme måte som planen for 2005, lede OFGs arbeid med å finne frem til målrettede virkemidler, som bidrar til å rive ned barrierene som hindrer økt forbruk av friske frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Forbruket har gjennom 2006 økt betydelig. En av de viktigste årsakene til forbruksveksten er trolig den stadig sterkere fokuseringen på helse. Alle vestlige land, og der i blant Norge, står overfor en stadig voksende fedmeutfordring. Forbrukeren har imidlertid begynt å bli mer bevisst på hva han/hun spiser. Selv om kostholdsekspertene er noe uenige om midlene fra tid til annen, er alle enige i at forbruket av frukt og grønnsaker må opp. Frukt- og grøntbransjen kan med andre ord ikke få noe bedre utgangspunkt for økt vekst. Sammen med de andre opplysningskontorene i landbruket evaluerte OFG sin virksomhet inn mot forbruker. Resultatene var svært positive. Opplysningskontorene generelt og OFG spesielt har en svært troverdig og sterk posisjon hss den norske forbruker. Det er lagt opp til at en tilsvarende måling vil bli gjennomført hvert år. Den norske befolknings medievaner startet å endre seg sterkt i Løssalgsavisene fikk en betydelig nedgang kombinert med at internettbruken skyter fart. OFG erfarte også dette. Bruken av Frukt.no og Mat.no økte med respektive 53 % og 70 % i OFG sin strategi om å satse digitalt og definere seg som en innholdsleverandør synes derfor å være riktig. OFG gjennomførte i 2006 et strategiprosjekt for ytterligere å forbedre virkemiddelbruken. Resultatet av prosessen var at man beholdt hovedlinjene i strategien, men at man ytterligere besluttet å sikte seg inn mot hva som driver forbrukerens behov, og at OFG skal ta posisjonen som forbrukerens gode hjelper for å etablere gode vaner for et høyt forbruk av frukt og grønt i hverdagen. Strategien ble dreiet mot at man skal utnytte fokuset på helse, uten at man skal bruke noen pekefinger. Satsningen på å være en digital innholdsleverandør hvor man utnytter vinn-vinn-samarbeid ble beholdt. OFG sitt markeds- og PR-arbeid har gjennom 2006 spisset seg inn mot de enkelte produktene og deres barrierer for et økt forbruk. I all kommunikasjon i 2006 har man lagt til grunn at frukt er snacks og at grønnsaker er hurtigmat. Dette kommer også i den nye strategien til å bli videreført for MER-prosjektet har hatt en svært positiv utvikling. I alt 29 særforbund, 14 idrettskretser og 800 idrettsklubber gjennom Norges idrettsforbund har signert avtaler med OFG. MER-modellen får svært positive tilbakemeldinger, bl.a. gjennom mer enn 450 rapporter som idrettslagene løpende legger inn på prosjektweben for MER-prosjektet. I 2006 ble MER-prosjektet også videreutviklet med en pilot rettet mot barnehager. Resultatene var svært positive, og prosjektet er besluttet videreført i Skolefrukt-prosjektet har gjennom 2006 blitt driftet på samme måte som tidligere år i påvente av at regjeringen eventuelt beslutter å innføre gratis skolefrukt for klasse. 13

14 OFG utga i 2006 i samarbeid med Frukt- og grønnsaksgrossistenes servicekontor (FGS) og ACNielsen første utgave av Totaloversikten for frukt og grønnsaker. Totaloversikten skal være en årlig utgivelse og har til hensikt å gi en objektiv og nøytral oversikt over utviklingen av forbruket av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Målet er at Totaloversikten skal bli en nyttig oversikt for bransjen, pressen og alle andre som er opptatt av å få frem et korrekt bilde av utviklingen av forbruket. Totaloversikten er todelt. Dels gir den oversikt over total tonnasje ut fra grossist de siste ti år fordelt på norsk og import. Den andre delen er en oversikt over verdi av frukt og grønnsaker ut av butikk. Denne statistikken er samlet inn av ACNielsen. En avgjørende forutseting for god statistikk på frukt og grønnsaker er at alle forretninger følger den samme kodingen. Man følger generelt, for alle varer innen dagligvarehandelen en EAN-koding. EAN-kodingen benyttes også for frukt og grønt, men kun for pakkede produkter. For løse produkter har man kunnet benytte et internasjonalt kodesystem for frukt og grønt ved navn PLU. Praksisen i benyttelsen av PLU har imidlertid ikke vært konsistent mellom kjedene og det har derfor vært vanskelig å lage en oversikt over totalmarkedet. FGS og OFG tok høsten 2005 kontakt med ACNielsen for å se om det var mulig å ta tak i utfordringene for å fremskaffe god statistikk på frukt og grønnsaker med basis i PLU og EAN. ACNielsen hadde allerede startet arbeidet med å systematisere tall, men de hadde møtt noen utfordringer og inviterte derfor at FGS og OFG til å delta i kvalitetssikringsarbeidet sammen med AC- Nielsen. Dette har utviklet seg til et godt samarbeid, som bl.a. i tillegg resulterte i utgivelsen av Totalstatistikken og felles deltagelse på seminarer. Det er et ønske fra alle parter at dette samarbeidet fortsetter i Bidragsyterne til vekst innenfor Total grønnsaker vokste med 566 millioner NOK ut av butikk. POTETER ØVRIGE 22,5 % AGURK 13,8 % TOMAT 12,8 % PAPRIKA 10,0 % SALAT-OG BLADGRØNNSAKER ØVRIGE 7,8 % GULROT 7,5 % SUKKERERT ISBERGSALAT AVOCADO KEPALØK GUL KEPALØK RØD HJERTESALAT RUCCULASALAT PURRE ASPARGES MAIS KÅLROT ASTERIX POTET 3,8 % 3,0 % 2,5 % 2,2 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Denne grafen viser varegruppene innen grønnsaker sin andel av den totale veksten på 566 millioner NOK oppgitt i prosent. Kilde: ACNielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 7. januar ,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Bidragsyterne til vekst innenfor frukt Total frukt vokste med 630 millioner NO K ut av butikk DRUE EPLE 19,3 % 18,8 % APPELSIN 13,4 % BANAN 11,6 % MELON KLEMENTIN 14 5,4 % 9,3 % JORDBÆR 5,2 % NEKTARIN BRINGEBÆR MORELL ANANAS KIWI MANGO 1,8 % 1,6 % 1,5 % 3,1 % 4,0 % 3,7 % Denne grafen viser varegruppene innen grønnsaker sin andel av den totale veksten på 566 millioner NOK oppgitt i prosent. Kilde: ACNielsen Scan*Track Dagligvare. Rullerende 52 uker per 7. januar PLOMME 1,1 % 14 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 %

15 Tallene er basert på tonnasje inn til grossist Kg pr. capita Frukt Grønnsaker Sum F&G Poteter Sum F&G og poteter Frukt 54,8 54,0 53,7 56,3 56,9 58,4 59,4 62,3 64,8 68,1 69,6 Grønnsaker 39,6 39,4 39,5 36,4 36,7 37,9 38,8 39,7 41,2 39,7 41,8 Sum F&G 94,3 93,4 93,2 92,8 93,6 96,3 98,2 102,0 105,9 107,7 111,4 Poteter 28,6 25,3 26,6 27,0 30,5 30,4 26,5 24,9 25,2 23,3 26,7 Sum F&G og poteter 122,9 118,7 119,8 119,8 124,0 126,7 124,8 126,9 131,1 131,0 138,1 Totaloversikten for 2006 vil foreligge i trykt format og i web-format på frukt.no 15

16 For første gang presenteres resultatmål for Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker sin informasjons- og markedsføringsvirksomhet overfor forbrukerne. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), Opplysningskontoret for kjøtt (OFK), Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH) og Opplysningskontoret for Meieriprodukter (OFM) har i fellesskap utviklet et slikt målesystem. Resultatmålene er basert på intervjuundersøkelser blant forbrukere. Nærmere opplysninger om målemetode, etc., kan fås ved hendvendelse til Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Opplysningskontorets viktige rolle Opplysningskontoret spiller en helt sentrale rolle som en nøytral informatør innen frukt og grønt. Figuren til høyere viser at opplysningskontoret nyter atskillig større anseelse blant forbrukerne enn næringens bedrifter. Hele 61 % stoler mest på Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, bare 5 % stoler mest på frukt- og grønnsaksbedriftene. 10 % kjenner ikke til OFG/frukt.no 8 % vet ikke 5 % stoler mer på frukt- og grønnsaksbedriftene enn OFG 16 % stoler like mye på begge Vi finner tilsvarende resultater for de andre opplysningskontorene: tilliten til opplysnings-kontorene er svært sterk. Opplysningskontorene fremstår som sterke merkevarer på det norske matmarkedet, som det er alle opplysningskontorenes ansvar å verne om og videre utvikle. Resultater fra informasjonsvirksomheten 61 % stoler mer på OFG enn frukt- og grønnsaksbedriftene Opplysningskontorets resultater uttrykkes i indekser, der 0 er laveste nivå og 100 høyeste. Kunnskapen om de tre viktige produktkategoriene er høy, spesielt nivået for fersk frukt og bær og friske grønnsaker. Opplysningskontorets rolle i kunnskapsbyggingen er sterk. En indeks på 17,7 (som et gjennomsnitt av de tre kategoriene) betyr at 17,7 % av all kunnskapsøkning om disse pro-duktkategoriene tilskriver for-brukerne opplysningskontorets virksomhet. Dette er på nivå med, eller litt lavere enn for de andre opplysningskontorene, og skyldes først og fremst poteter. Holdningene til produktkategoriene er svært sterke og positive. Målet må være å opprett-holde dette nivået. Å øke fra dette høye nivået vil være svært krevende. Opplysningskontoret skal gjennom sin virksomhet skape forbrukslyst. Og det gjør det. En indeks på 33,8 betyr at 33,8 % av all endring i forbrukslyst tilskrives Opplysningskontoret for frukt og grønt. Dette er et svært godt resultat, og spesielt for poteter. Resultatene fra de andre opplysningskontorene viser at det er en klar sammenheng mellom medieinnsats og opplysningskontorenes betydning for forbruk. 16

17 OFG sin posisjon som en objektiv og troverdig kommunikator for frukt og grønnsaker er sterk hos den redaksjonelle pressen. Man har gjennom mange år hatt et svært høyt antall redaksjonelle samarbeid pr. år, og dette har ytterligere blitt styrket for Man har i 2006 omtrent ikke hatt en dag uten at mediene har hatt kostholdsrelaterte temaer på dagsorden. Frukt og grønnsaker har en unik posisjon i så måte. Det kan ofte være sterk uenighet omkring hvordan man skal angripe de store kostholdsutfordringene, men en ting er alle enige i og det er at forbruket av frukt og grønt bør økes. Dette avspeiler også medienes sterke interesse i å samarbeide med OFG om å fremskaffe tekst og bilder om produkter, tilberedningsmåter, effekter, etc. OFG sin strategi på å være en innholdsleverandør ser ut til å være et riktig valg da det muliggjør fleksibilitet i kommunikasjonen inn mot hvert enkelt medie. OFG tilstreber å bli referert i de redaksjonelle samarbeidene man inngår. Det er likevel mange som benytter seg av OFG sitt innhold uten å nevne at vi står bak. OFG har valgt å ha en pragmatisk holdning til dette, da det til syvende og sist er budskapet om frukt og grønnsaker som er det viktigste. OFG benytter Retriever som samarbeidspartner for å følge med på hvordan kommunikasjonen går inn i de redaksjonelle mediene (papir, web og eter. Kulørt ukepresse blir ikke fanget opp). I 2006 hadde OFG i alt 318 oppslag hvor 72 % var på internett og 28 % i papiraviser. 17

18 Frukt og Grønt Forum er et årlig bransjeforum for kategorien frukt og grønnsaker. Årets arrangement ble holdt på UBC Ullevål Stadion 3. oktober. Temaet for årets arrangement var: Forbruket av frukt og grønnsaker øker, men vil trenden fortsette? Helseargumentasjon er en av de sterkeste driverne for økt forbruk av frukt og grønnsaker, men utnytter frukt og grøntbransjen mulighetene? Produsentene av Functional Food lykkes med å bruke helse som et gjennomgående argument i sin kommunikasjon. Hva kan vi lære? Med all fokus i media og tilbakemeldinger fra bransjen vurderes arrangementet til å ha vært utbytterikt og en suksess. Årets foredragsholdere: Anne Bøhle Gjerset, AC Nielsen Professor Finn Måge, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Ås Göran Roos, Managing Director, Intellectual Capital Services Ltd., UK Morten Strunge Meyer, prosjektsjef, 6 om dagen-kampanjen og Kræftens Bekæmpelse i Danmark Pernilla Siberg Nakken, Tine Svein Bergheim, Norges Cykleforbund Robert Ulmann, daglig leder, Kanvas Guttorm Rebnes, OFG Frukt og Grønt Forum 2006 ble avholdt 3. oktober. Frukt og Grønt Forum er etablert som en årlig konferanse som setter fokus på strategisk viktige spørsmål for frukt- og grøntkategorien. Frukt og Grønt Forum 2006 var det fjerde i rekken. 18

19 Pressesamarbeide Det har vært et høyt aktivitetsnivå hva pressesamarbeidet angikk for Pressekonferanser, presseturer, samarbeider med dags-, fag- og ukepresse, radio- og TV-innslag, utsendte pressemeldinger og artikler lagt inn på frukt.no og mat.no i takt med årstiden, er kjernen i vårt virke. Alle aktiviteter har blitt gjennomført opp mot de skiftende årstidene og sesongene, og lagt opp mot den gjeldene strategi- og aktivitetsplan. Dagspresse Totalt har OFG deltatt i 116 avisoppslag i riks-, regional og lokalaviser. Antall dagspresseoppslag har økt med 78 % fra 2005 (65 oppslag) til 2006 (116 oppslag). Dette avspeiler en stadig økende interesse fra pressen om matstoff generelt og stoff om frukt og grønt spesielt. Samarbeidene med dagspressen har knyttet seg opp mot de skiftende sesongene, spesielle produkter, drikker, salater, sommermat og lignende, samt resultater fra pressekonferanser og presseturer. Et av samarbeidene var med VG og helseminister Sylvia Brustad og Helse og omsorgsdepartementet om en stor oppskriftskonkurranse for sunn og enkle hverdagsmat. OFG opprettholdt gjennom 2006 det løpende samarbeidet med Dagbladet om levering av oppskrifter og bilder til papiravisens siste sides spalte Dagens mattips. Oppskrifttips fra OFG trykkes én gang i uken gjennom 48 uker. Alle oppskriftene legges i tillegg ut på dagbladet.no. Fagpresse Totalt har OFG hatt 34 samarbeidsoppslag. OFG har levert artikler til samtlige av Gartneryrkets utgivelser i Videre har man hatt løpende samarbeider med Dagligvarehandelen om enkeltprodukter opp mot de skiftende sesongene. Fagpressen har totalt sett deltatt på presseturer og pressekonferanser som igjen har resultert i stoff i flere publikasjoner, samt flere generelle intervjuer over temaer som smoothie, vegetarmat, betydningen frukt og grønt i kostholdet, poteter, jordbær, epler, m.m. Oppslag i fagpressen Dagligvarehandelen 19

20 Ukepresse OFG har totalt samarbeidet om 206 helsider i Oppslagene i de forskjellige ukebladene har vært over produkter som hodekål, gulrot, løk, poteter, tomat, salater, asparges, sopp, jordbær, bringebær, epler, m.m. Videre har det blitt gjennomført samarbeider over temaene matsalater, smoothies, grønne wokfristelser, frukt/bærkaker, grønne supper, den lette sommermaten, julemat, m.m. OFGs Fruktfest-konsept har også vært tema, bl.a. i bladet Glad i Mat. Felles for oppslagene har i ukepressen er at de i hovedsak retter seg inn mot hverdagsmat som det er enkelt å lage. Radio Totalt har OFG deltatt i 98 radioprogrammer i Stort oppslag i Glad i Mat. Innslagene på lokal-, regional- og riksradio har vært rettet inn mot årstidens produkter, markedssituasjonen og høytidene. Det har i tillegg blitt produsert stoff med bakgrunn fra presseturer, pressekonferanser, utsendte pressemeldinger og stoff som har vært lagt ut på frukt.no. TV OFG har deltatt i 11 TV-programmer i Frukt og grønt er godt stoff for TV-kanalene. TV-kanalene har vært sterkt motivert til å fronte ulike innslag der frukt, bær, grønnsaker og poteter er fokusert. OFG har i 2006 bl.a. deltatt i NRK Dagsrevyens hovedsending, Frokost TV-programmer ognrks Påske og Julenøtter. Temaene for innslagene har vært forbruksøkningen av frukt og grønt, uttalelser om trendene videre, og om enkeltprodukter opp mot de aktuelle sesongene. Eksempler på samarbeid med ukepressen gjennom

21 Pressemeldinger og nyhetsbrev Totalt har det blitt sendt ut 16 pressemeldinger og 10 nyhetsbrev til presse og bransje. Pressemeldingene har fulgt de skiftende sesongene, men har også fanget opp trender og nyheter generelt, samt fulgt opp presseturer og pressearrangementer gjennom året. OFG har på samme måte som i 2005 sendt ut nyhetsbrev til pressen og bransjen i hele Som tidligere har tilbakemeldingene vært svært positive. Pressearrangementer OFG gjennomførte i juni en pressekonferanse på restaurant Bagatelle over temaet Ferskpotet. Konseptet Ferskpotet er tatt frem i samarbeid med bransjen med utgangspunkt i at man ønsker å løfte frem de første norske potetene på samme måte som man har gjort i Frankrike, Sverige, Danmark, på Jersey, etc. Man har valgt å bruke navnet Ferskpotet til forskjell fra nypoteter, da nypoteter er tilgjengelige store deler av året. De skal være et varsel på at nå er sommeren her, en åpning av den norske sesongen for norske frukt, grønnsaker og poteter, og et navn som signaliserer kvalitet, utsøkt smak og ikke minst stolthet. Det kommer til å bli lagt opp til at lignende pressekonferanser over temaet Ferskpotet blir arrangert hvert år. Et ambisiøst mål på sikt, riktignok ikke i samme omfang, kan være at man klarer å bygge et konsept rundt Ferskpotet som franskmennene har klart på vin med sin Beaujolais Nouveau. Kvalitet er et avgjørende stikkord. Kvalitet er den aller viktigste driveren for å få oss forbrukere til å spise mer frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er derfor spennende å holde en lansering av årets Ferskpotet på Bagatelle og i samarbeid med Eivind Hellstrøm. En mann som gjennom hele sin karriere har vært kompromissløs i forhold til sin vurdering av kvaliteten på råvarene. I oktober arrangerte OFG sammen med Eksportutvalget for fisk et felles pressearrangement på Restaurant Det Gamle Rådhus over tema Lutefisk og Potet. Det var en stor oppslutning fra pressens side. Ellers var OFG med på å arrangere oppskriftskonkurranse for barn i anledning årets Matfestival i Oslo i juni, idédugnad om mattrender med pressen, Smakens uke med Landbruks og matdepartementet og Den franske ambassade, og pressetur til Senja i anledning lanseringen av Midnattsolpoteten. Samtlige arrangementer har gitt en god pressedekning i dags-, fag- og ukepresse, radio og TV. Landbruks og matministeren sammen med den franske ambassadøren og barn fra Ruseløkka skole og den franske skolen ved åpningen av Smakens uke Oppslag etter pressekonferansen på Ferskpotet. 21

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr 31.12.2005.. 7 Resultatregnskap 2005.....

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF

Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF Rapport 42/2010 Utgitt desember 2010 Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF Jorunn Sofie Hansen, Nofima og Geir Håbesland,

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

KIOSK BENSIN SERVICE. Gir alt for rene biler. Supermat inntar 7-Eleven i Danmark > 14 > 04. Butikktesten 7-Eleven Arendal > 20

KIOSK BENSIN SERVICE. Gir alt for rene biler. Supermat inntar 7-Eleven i Danmark > 14 > 04. Butikktesten 7-Eleven Arendal > 20 KIOSK BENSIN SERVICE NR. 3 MAI 2015 > www.virke.no Supermat inntar 7-Eleven i Danmark > 14 Gir alt for rene biler > 04 Butikktesten 7-Eleven Arendal > 20 Hvordan håndtere sommervikarer? > 23 Tommelen opp

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Helsestasjoner i utvikling s. 2 4 Utfordringer i Oslo s. 6 11 Tannhelsetjenesten på laget s. 16 17 Samarbeidsprosjekt i Vestfold: Alle barn har rett

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge Årsrapport 2002 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer

TO STJERNER EN STJERNE

TO STJERNER EN STJERNE 2014 VINNERCASE 03 04 05 06 FORORD STELLA JURYEN FAGLIG RÅD JURYLEDER HAR ORDET 08 GRAND PRIX OG FIRE STJERNER FOR ALT VI HAR. OG ALT VI ER for Forsvaret av Reklamebyrået Ernö 27 44 TRE STJERNER HELE NORGE.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer