Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF"

Transkript

1 Oslo kommune Rapport 12/ Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping

2 Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter Rapport 2/2010 Styring, tilsyn og kontroll med særskilt fokus på anskaffelsesområdet i eiendomsforetak Rapport 3/2010 Sluttrapport - Undersøkelser rettet mot økonomiske misligheter i Undervisningsbygg Oslo KF Rapport 4/2010 Barneverntjenestenes anskaffelse, kontroll og oppfølging av private leverandører av tiltak i hjemmet i to bydeler. Rapport 5/2010 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Rapport 6/2010 Ulike undersøkelser i regnskapsrevisjonen - Samlerapport Rapport 7/2010 Bydelsutvalgenes tilsynsansvar - tilrettelegging for tilsyn gjennom organisering og rapportering Rapport 8/2010 Misligheter ved frivillig forvaltning av klientmidler i sosialtjenesten - Bydel Grorud Rapport 9/2010 Ren Oslofjord Rapport 10/2010 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer Rapport 11/2010 Intern kontroll i og rundt IT-systemer - Samlerapport 2009 For mer informasjon om og våre rapporter se 2

3 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo. Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble vedtatt av Oslo kommunes kontrollutvalg i møte 20. januar 2009 (sak 3). Prosjektet tilhører området virksomhetsstyring i overordnet plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt av bystyret (sak 259). Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune etter kommuneloven av med endringer av Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven 77 nr. 4, som har følgende ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Prosjektet er gjennomført av Kari Breisnes (prosjektleder) og Hilde Ludt (prosjektmedarbeider). I et eget vedlegg følger resultatet av en IT-revisjon av prosjektstyringssystemet Exie i Undervisningsbygg Oslo KF gjennomført av seniorrådgiver Jan Gunnar Thoresen. vil takke Undervisningsbygg Oslo KF for nødvendig bistand i prosjektperioden Lars Norman Mikkelsen avdelingsdirektør Kari Breisnes seniorrådgiver 3

4 Rapport 12/2010 4

5 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold Hovedbudskap...7 Sammendrag Innledning Problemstillinger Revisjonskriterier Metode Rapportens oppbygging Generelt om foretakets investeringsvirksomhet og de utvalgte... investeringsprosjektene Investeringsvirksomheten i Undervisningsbygg Nærmere om de tre utvalgte prosjektene Grunnlag for økonomisk styring av investeringsprosjekter Vedtak investeringsprosjektene Prosjektorganisering Roller, ansvar og myndighet Planer og nødvendige styringsrammer Planer for kommunikasjon, rapportering og arkivering Økonomisk styring og oppfølging i gjennomføringsfasen Oppfølging av entreprenør Overvåking av risiko Endringsmeldinger Økonomisk styring i gjennomføringsfasen Oppsummering, konklusjon og anbefalinger Oppsummering s konklusjon Anbefalinger Uttalelser til rapporten og s kommentarer til disse Byrådsavdeling for finans og nærings uttalelser Undervisningsbyggs uttalelser Referanser...43 Vedlegg 1 Revisjonskriterier...45 Problemstilling Vedtak Prosjektorganisering Roller, ansvar og myndighet Planer og andre nødvendige styringsrammer må være etablert

6 Rapport 12/2010 Problemstilling Oppfølging av entreprenør Overvåking av risiko Endringer Økonomisk styring i gjennomføringsfasen...49 Vedlegg 2 Nærmere om forvaltningsprosjektets metode og gjennomføring...51 Vedlegg 3 Rapport etter IT-revisjon av prosjektstyringssystemet Exie...53 Vedlegg 4 Høringsuttalelse fra Byrådsavdeling for finans og næring...73 Vedlegg 5 Høringsuttalelse fra Undervisningsbygg

7 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Hovedbudskap Undervisningsbygg Oslo KF er en av de største enkeltaktørene i Oslo kommune når det gjelder investeringsaktiviteter. I 2009 investerte foretaket for 2,2 milliarder kroner. Etter mislighetssakene i har foretaket lagt ned mye arbeid for å bedre foretakets rutiner, prosedyrer og praksis på investeringsområdet. I denne undersøkelsen har vi vurdert om foretakets investeringsprosjekter var under lagt tilfredsstillende økonomisk styring. Problem stilling er belyst gjennom en vurdering av foretakets praksis i tre utvalgte investeringsprosjekter. Etter s oppfatning var de to største prosjektene underlagt tilfredsstillende økonomisk styring. Det tredje investeringsprosjektet, et mindre rehabiliteringsprosjekt, var etter s opp fatning ikke underlagt tilstrekkelig god økonomisk styring. Sammendrag Undervisningsbyggs investeringsportefølje besto i 2009 av vel 100 prosjekter av ulik omfang og kompleksitet, hvor det minste hadde et budsjett på under 1 millioner kroner og det største et budsjett på over 800 millioner kroner. I denne undersøkelsen er foretakets praksis i tre prosjekter vurdert; totalrehabiltering på Lindeberg skole (kostnadsramme 248 millioner kroner), nybygg Rommen skole (kostnadsramme 451 millioner kroner), og et mindre rehabiliterings prosjekt på Den franske skole (kostnadsramme 31 millioner kroner). Undersøkelsens hovedproblemstilling har vært; Er investeringsprosjektene i Undervisningsbygg underlagt tilfredsstillende økonomisk styring? Problemstilling ble belyst gjennom en drøfting av følgende spørsmål: 1. Er det etablert tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i gjennomføringsfasen? 2. Er den økonomiske styringen i gjennomføringen av investeringsprosjektene tilfredsstillende? Sentrale funn i prosjektene på Lindeberg og Rommen Praksis i de to største investeringsprosjektene kan tyde på at foretaket har kommet langt i sitt arbeid med å etablere god praksis for økonomisk styring og oppfølging av større investeringsprosjekter. Grunnlaget for styring Begge prosjektene var vedtatt av styret og dermed godkjent i tråd med våre revisjonskriterier. Vi konstaterer likevel at opprinnelig kostnadsramme i prosjektet på Lindeberg var basert på et noe mangelfullt prosjekteringsgrunnlag, noe som blant annet medførte et behov for å oppjustere prosjektets styringsramme underveis i byggeprosessen. Prosjektorganisasjonen i begge prosjektene syntes å ha nødvendig kapasitet og kompetanse etter at det var gjort tilpasninger underveis i byggeprosessen. Samtidig var roller, ansvar og myndighet etter vår vurdering klare og entydig nedfelt i generelle retningslinjer og i prosjektspesifikke dokumenter. I begge prosjektene var det utarbeidet planer og rammer for styring av prosjektene underveis i byggeperioden. Vurdering av realismen knyttet til fremdrift og kostnader ble ivaretatt gjennom eksterne usikkerhetsanalyser og prosjektledernes egne vurderinger. Krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og arkivering var nedfelt skriftlig i ulike dokumenter, noe som er i tråd med våre revisjonskriterier på dette området. Økonomisk styring og oppfølging i gjennomføringsfasen Entreprenørenes utførelse i henhold til kontrakt var underlagt fortløpende oppfølging i de to prosjektene, blant annet gjennom regelmessige byggemøter, prosjektleders bruk av fremdriftsog betalingsplaner, endringslogger, tilstedeværelse på byggeplassene, og skriftlige rap p- orter fra entreprenørene. Selv om vi ikke har 7

8 Rapport 12/2010 indikasjoner på at foretaket hadde mangelfull informasjon, vil vi likevel kommentere det forhold at begge prosjektlederne valgte å ikke be om skriftlig rapportering fra byggelederne slik rammekontraktene la opp til og som PA-boken i ett av prosjektene stilte krav til. Etter vår oppfatning har ikke entreprenør samme incentiver ved rapportering som en uavhengig byggeleder. Videre stiller rapporering direkte fra entreprenør større krav til prosjektleders evne til foreta en uavhengig vurdering av investeringsprosjektets utvikling. I tråd med revisjonskriteriene syntes risikoforhold å ha blitt fortløpende vurdert og rapp ortert i prosjektet på Lindeberg. I de måneds rapportene fra prosjektet på Rommen som vi gjennomgikk for februar, mars, mai og desember 2009, fremsto noen av risikoforholdene som relativt overordnede. Vi stiller derfor spørsmål ved om de var av tilstrekkelig verdi. Ettersom flere risikoforhold var identiske i disse månedsrapportene, setter vi også et spørsmålstegn ved om de ble gjort til tilstrekkelig gjenstand for fortløpende vurderinger. Når det gjelder håndtering av endrings meldinger i disse to prosjektene, viste testene våre at foretakets praksis i all hovedsak var i tråd med anerkjent praksis og våre revisjonskriterier. Foretaket hadde etter vår oppfatning etablert et hensiktsmessig rapporteringssystem som sikret foretakets ledelse og styre nødvendig informasjon om prosjektporteføljen. Dette blant annet gjennom skriftlige rapporter fra prosjektleder og videre i linjeorganisasjonen. Videre ble informasjon om porteføljen aggregert og tilpasset det enkelte ledelsesnivå sitt behov. I tillegg hentet linjeledelsen informasjon etter behov fra styringssystemet Exie. Konklusjon vedrørende prosjektene på Lindeberg og Rommen Etter s oppfatning var det for totalprosjektene på Lindeberg og Rommen etablert et tilfredsstillende grunnlag for styring i gjennomføringsfase. På samme måte mener vi at den økonomiske styringen underveis i byggefasen i all hovedsak var tilfredsstillende i disse to prosjektene. Sentrale funn i prosjektet på Den franske skole Dette prosjektet er et mindre rehabiliteringsprosjekt som sorterer innunder akutt-tiltak/ generell rehabilitering, og er på enkelte områder underlagt andre rutiner og praksis enn store prosjekter. Grunnlaget for styring Investeringsprosjektets kostnadsramme ble vedtatt av foretakets styre i tråd med våre revisjonskriterier. Roller, ansvar og myndighet var etter vår vurdering klare og entydig nedfelt i generelle retningslinjer og i prosjektspesifikke dokumenter. Prosjektleder opplevde å ha nødvendig kapasitet og kompetanse. Vi vil likevel kommentere at en tredjedel av endringsmeldingene i dette prosjektet ble godkjent etter utførelse av tiltak, noe som kan indikere at prosjektleder ikke hadde tilstrekkelig kapasitet. Det var utarbeidet fremdriftplan og prosjektkalkyle, og realismen i disse var vurdert. Etter vår oppfatning fremstår avsetningene som relativt høye, og vi reiser spørsmål ved om foretaket vedtok prosjektet uten å ha tilstrekkelig oppfatning av prosjektets omfang og arbeid. På generell basis mener vi at høye usikkerhetsavsetninger ikke gir nødvendig incitament til å holde kostnadene nede. Videre stiller usikre styringsrammer store krav til styring underveis. Kontrakten som ble inngått med entreprenør, utgjorde halvparten av vedtatt prosjektkalkyle i styringsdokumentet. Entreprenørens anbud var basert på en tilbudsbeskrivelse som prosjekt leder mente var utarbeidet med bakgrunn i en mangelfull prosjektbeskrivelse. Prosjektleder oppfattet derfor ikke kontrakten som realistisk i henhold til forventet arbeidsomfang i rehabiliterings prosjektet. Det å inngå 8

9 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF en kontrakt som ikke anses å være realistisk, er etter vår opp fatning ikke tilfredsstillende praksis og innebar etter vår oppfatning flere typer risiko. For det første var det høyst sannsynlig at det ville oppstå mange endringer underveis i byggeprosessen, noe som både kunne skape styringsmessige utfordringer og usikkerhet knyttet til prosjektets endelige totalkostnad og ferdigstillelsesdato. Videre var det risiko knyttet til entreprenørens kapasitet og til hvilken pris entreprenøren var villig til å gjøre merarbeidet for. Krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og arkivering var nedfelt skriftlig i ulike dokumenter, noe som er i tråd med våre revisjonskriterier på dette området. Økonomisk styring og oppfølging i gjennomføringsfasen Entreprenørens utførelse syntes å ha vært underlagt fortløpende oppfølging i dette prosjektet, noe som er i tråd med våre revisjonskriterier. Selv om vi ikke har indikasjoner på at foretaket hadde mangelfull informasjon om entreprenørens utførelse, vil vi også for dette prosjektet kommentere det forhold at prosjektleder valgte å ikke be om skriftlig rapportering direkte fra byggeleder. I tråd med revisjonskriteriene syntes risikoforhold å ha blitt fortløpende vurdert og rapportert i prosjektet. På undersøkelsestidspunktet var 48 endringsmeldinger fakturert og kostnadsført i Agresso. En tredjedel av disse var godkjent etter utførelse og etter at den økonomiske forplik telsen hadde oppstått. Vi mener derfor at foretakets praksis på området ikke var i tråd med våre revisjonskriterier. Etter det vi kjenner til forventet prosjektleder mange endringer etter som inngått kontrakt var basert på en mangelfull tilbudsbeskrivelse. Vi mener det er kritikkverdig at det i en slik situasjon ikke ble iverksatt tiltak for å sikre en god håndtering av de forventede endrings meldingene, særlig med tanke på å få godkjent flest mulig av endringsmeldingene før arbeidet ble utført. Prosjektleder i prosjektet ved Den franske skole opplevde å ha oversikt over prosjektets økonomiske og fremdriftsmessige utvikling, gjennom betalings- og fremdriftsplaner og kontroll av faktura mot produksjon. Vi ser også at prosjektleder på denne måten hadde oversikt over hva som til enhver tid var kostnadsført prosjektet og produsert. Med tanke på det store endringsomfanget, hvor hver tredje endringsmelding ikke var godkjent før arbeidet ble utført, mener vi det er grunn til å reise spørsmål ved hvor god oversikt prosjektleder til enhver tid faktisk har hatt, også i forhold til å fastsette realistiske prognoser for prosjektets sluttkostnad. Konklusjon om prosjektet på Den franske skole Oppsummert mener vi det er enkelte forhold i dette prosjektet som til sammen gjør at vi ikke kan si at det er tilstrekkelig god økonomisk styring i dette prosjektet. Hovedsakelig fordi: usikkerhetsavsetninger i styringsrammen var høyere enn normal praksis i foretaket tilsa, noe som kan bety at foretaket vedtok prosjektet uten å ha tilstrekkelig oppfatning av prosjektets omfang og arbeid. Videre kan høye usikkerhetsavsetninger ha redusert incentivet til nødvendige kostnadsbesparelser innen prosjektleders tildelte styringsramme prosjekteringsgrunnlaget som var lagt til grunn for tilbudsinnbydelsen, ble oppfattet som mangelfullt av prosjektleder inngått kontrakt utgjorde vel halvparten av prosjektkalkylen i Styringsdokument 2, og var etter prosjektleders oppfatning urealistisk det ikke var avkrevd skriftlig rapportering fra byggeleder at selv om det var forventet mange endringer i prosjektet, syntes ikke prosjektleder å ha rigget et system som sikret at slike meldinger ble godkjent før utførelse det var mange endringer i dette prosjektet, og en tredjedel av disse var godkjent etter utførelse. Det kan ha påvirket prosjektleders mulighet og evne til enhver tid å ha oversikt og kontroll med prosjektet, og til å fastsette realistiske prognoser. 9

10 Rapport 12/2010 s viktigste anbefalinger etter gjennomført forvaltningsrevisjon Undervisningsbygg bør sikre at prosjekteringsgrunnlaget og tilbudsbeskrivelsene er dekkende i forhold til et prosjekts arbeidsomfang inngå kontrakt med entreprenør med utgangspunkt i realistiske tilbudsbeskrivelser sikre skriftlig rapportering fra innleid byggeleder sikre at endringsmeldinger i all hovedsak godkjennes i forkant Funn i s IT-revisjon av prosjektstyringssystemet Exie har gjennomført en egen IT-revisjon av Undervisningsbyggs prosjektstyringssystem Exie. Rapporten etter IT-revisjonen følger som vedlegg 3 i denne rapporten, og konkluderer med at Undervisningsbygg i hovedsak har etablert intern kontroll i og rundt systemet som er med på å sikre at prosjektene i foretaket følges opp i forhold til vedtatte rammer. Uttalelser til rapporten Rapporten ble sendt til byråden for næring og eierskap og Undervisningsbygg til uttalelse. Byrådsavdeling for finans og næring kommenterte rapporten i brev av , og Undervisningsbygg Oslo KF i brev av Begge instanser vil iverksette tiltak som er relevante for s anbefalinger. Uttalel sene følger i sin helhet i vedlegg 4 og 5. 10

11 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF 1. Innledning I denne rapporten ser vi på Undervisningsbygg Oslo KFs økonomiske styring og oppfølging av tre utvalgte investeringsprosjekter. Undervisningsbyggs investeringsomfang har vært økende de siste årene, og det forventets en videre økning i investeringsomfanget. En stor økning i omfanget innebærer en risiko for at investeringsprosessene ikke blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk, anerkjent praksis og/eller i henhold til foretakets egne systemer. påpekte i rapport 16/2004 betydelige svakheter i foretakets praksis knyttet til investeringsvirksomhet 1. Gjennom vår granskning av de to mislighetssakene som ble avdekket i Undervisningsbygg i 2006, kom det frem at flere av svakhetene påpekt i rapport 16/2004 også var til stede i Noen av svakhetene var direkte knyttet til anskaffelser, noen var relatert til vedlikehold (budsjett, planer, oppfølging og registrering av tiltak), mens andre var relatert til foretakets økonomiske styring og oppfølging av investeringsprosjekter i gjennomføringsfasen. Svakhetene var i hovedsak knyttet til foretakets praksis, og ikke til de etablerte systemene for internkontroll og styring. I brev av ba kontrollutvalget Undervisningsbygg redegjøre for iverksatte tiltak. Foretaket redegjorde for iverksatte tiltak i eget brev til kommunens kontrollutvalg av Bystyret behandlet nevnte rapp orter i sak 139 sammen med Under visningsbyggs redegjørelse. By styret tok redegjørelsen til orientering, men ba vurdere om Under visningsbygg 1 Rapport 16/2004 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF 2 Rapport 16/2006 Granskningsrapport Undervisningsbygg Oslo KF, Rapport 27/2006 Granskningsrapport 2 og Rapport 1/2007 Oppfølgingsundersøkelse Undervisningsbygg Oslo KF. hadde iverksatt varslede tiltak og om Kommune revisjonens anbefalinger var ivaretatt. gjennomførte i 2007 en revisjon av leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg Oslo KF i prosjektet Søndre Nordstrand videregående skole 3. I tillegg til kontroll av anskaffelser ble også plan legging, rapportering og oppfølging av prosjektet behandlet. Rapporten konkluderte blant annet med at løpende oppfølging og registrering av aktiviteter syntes ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Videre at prosjektet var hensiktsmessig organisert og at fullmaktsstruktur, fremdrifts- og kostnads planer, ansvarsfordeling og rapporteringsregime var tydelig. I rapporten ble det påpekt at tilleggs- og endringsarbeider var håndtert og dokumentert i samsvar med fastsatt regime, og at byggeleders kontroll med leveranser fremstod som overholdt. Formål med den undersøkelsen som nå rapporteres, har vært å gi kontrollutvalget og bystyret s vurdering av om Undervisningsbygg har iverksatt de tiltakene foretaket tidligere har varslet innenfor området økonomisk styring og oppfølging av investeringsprosjekter. Dette er gjort gjennom en ordinær forvaltningsrevisjon av foretakets praksis i tre utvalgte investeringsprosjekter. 1.1 Problemstillinger Undersøkelsens hovedproblemstilling har vært; Er investeringsprosjektene i Undervisningsbygg underlagt tilfredsstillende økonomisk styring? Hovedproblemstillingen er belyst gjennom en drøfting av følgende spørsmål: 3 Rapport 14/2007 Leveranser fra PEAB Norge AS til Undervisningsbygg OSLO KF 11

12 Rapport 12/ Er det etablert tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i gjennomføringsfasen? Er investeringsprosjektet vedtatt på korrekt nivå? Er det etablert en hensiktsmessig prosjektorganisasjon? Er planer og andre nødvendige styringsrammer etablert? 2. Er den økonomiske styringen i gjennomføringen av investeringsprosjektene tilfredsstillende? Følges entreprenøren opp for å sikre at kontraktsbetingelsene overholdes? Er prosjektet underlagt tilfredsstillende styring i selve byggefasen. Herunder; er prosjektets risiko både den som ble identifisert innledningsvis og risiko som oppstår underveis fulgt tilstrekkelig opp? er endringsmeldinger håndtert på en tilfredsstillende måte, d.v.s. i tråd med interne føringer og anerkjent praksis? er økonomisk og fremdrifts messig status fulgt opp på en hensiktsmessigmåte og i tråd med gjeldende rutiner og prosedyrer? rapporteres prosjektets risiko, økonomi og fremdrift på en hensiktsmessig måte og i tråd med gjeldene rutiner og prosedyrer langs prosjekt og linjeorganisasjonen? 1.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er målestokken som legges til grunn for s vurderinger. I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene hentet fra Oslo kommunes krav og føringer til økonomistyring og rapportering. I tillegg har vi benyttet ISO-standard 10006, som er et rammeverk for prosjektstyring og oppfølging. 4 Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet i vedlegg 1. For øvrig blir kriteriene presentert i de kapitlene hvor de kommer til anvendelse. 4 ISO Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter Metode Undersøkelsen er basert på praksis i tre utvalgte investeringsprosjekter; rehabilitering/ ombygging av Lindeberg skole, bygging ny skole og aktivitetssenter på Rommen og rehabilitering av klimaskjerm på Den franske skole. Undersøkelsen er basert på et omfattende datamateriale hentet fra de tre investeringsprosjektene. Det er gjennomført intervju med de tre aktuelle prosjektlederne. Videre er det gjennomført ett intervju med hver av de to aktuelle seksjonslederne, ett med direktør for Utbyggingsavdelingen og ett med foretakets økonomidirektør. Intervjuene ble gjennomført i perioden september til november I tillegg er det innhentet informasjon fra prosjektspesifikke dokumenter som styringsdokument 2, Prosjektadministrative håndbøker (PA-bøker), månedsrapporter, tertialrapporter, årsberetninger, utskrifter fra styringssystemet Exie og Agresso utvalgte regnskapsbilag/endringsmeldinger, møtereferater, avrop på rammeavtaler, rammeavtaler med flere. Datamaterialet undersøkelsen bygger på er verifisert av Undervisningsbygg i perioden desember 2009 til januar Nærmere redegjørelse for fremgangsmåte og metode følger i vedlegg Rapportens oppbygging I kapittel 2 gir vi en generell beskrivelse av Undervisningsbyggs ansvar og investeringsvirksomhet. Vi beskriver også sentrale aktører og begreper knyttet til gjennomføring av investerings prosjekter. Videre beskriver vi kort de tre utvalgte prosjektenes økonomiske og fremdriftsmessige utvikling og status. I kapitel 3 drøfter vi om grunnlaget for styring og oppfølging i gjennomføringsfasen var tilfredsstillende i de tre investeringsprosjektene som inngår i undersøkelsen. I kapitel 4 drøfter vi om de tre prosjektene var underlagt tilfredsstillende økonomisk styring og oppfølging i selve gjennomføringsfasen. Oppsummering og Kom-

13 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF munerevisjonens konklusjoner og anbefa linger fremkommer av rapportens kapittel 5. Rapporten ble sendt byråden for næring og eierskap og Undervisningsbygg Oslo KF for uttalelse. I kapittel 6 sammenfatter vi de mottatte uttalelsene og vår vurdering av disse. De mottatte uttalelsene er gjengitt i sin helhet i vedlegg 4 og 5. I vedlegg 1 redegjør vi nærmere for revisjonskriteriene som er lagt til grunn for våre vurderinger i rapporten, mens vi i vedlegg 2 redegjør nærmere for undersøkelsens metode. I vedlegg 3 følger en rapport utarbeidet etter en IT-revisjon av prosjektstyringssystemet Exie i Undervisningsbygg. 13

14 Rapport 12/ Generelt om foretakets investeringsvirksomhet og de utvalgte investeringsprosjektene 2.1 Investeringsvirksomheten i Undervisningsbygg Undervisningsbyggs ansvarsområde og hovedoppgave er å ivareta eieransvaret for Oslo kommunes skole- og undervisningseiendommer. Foretaket har videre ansvar for å sikre kostnadseffektiv utvikling og utbygging av skoleeiendommer. Figur 1 viser hvordan Undervisningsbygg har organisert sin virksomhet i forhold til ansvarsområdene. Figur 1 Organisasjonskart Undervisningsbygg Utviklingsavdelingens hovedoppgave er å utvikle ideer og skisseprosjekter samt planlegge undervisningslokaler på et overordnet nivå. Utbygg ingsavdelingen har ansvaret for en kostnads effektiv utbygging av skoleeiendommer. Eiendoms avdelingens oppgave er å ivareta foretakets eieransvar, blant annet gjennom å forvalte, drifte og vedlikeholde bygningsmassen. Undervisningsbygg er en av de største enkeltaktørene i Oslo kommune når det gjelder omfang av investeringsaktiviteter. Investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Tabell 1 viser foretakets investeringsutgifter i perioden og budsjett Styret Internrevisor Administrerende direktør Utbygging Økonomi Eiendom Utvikling Innkjøp/juridisk Organisasjon Informasjon Kilde; Undervisningsbygg årsberetning

15 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Tabell 1 Omfang av investeringer i perioden , og budsjett Tallene er oppgitt i millioner. Type investering Regnskap Budsjett Akutttiltak/ gen.rehabilitering Kap.utvidelse/reahbilitering/nybygg Finansiell leasing Investering internt Paviljonger Inventarprosjekter , Investerings-avsetninger Ikke fordelt Utfasing oljefyr Sum investeringsutgifter Kilde: Undervisningsbygg årsberetning 2008 og 2009, samt Sak 1 Forslag til budsjett Som tabellen viser, ble foretakets investeringsvolum doblet fra 2007 til 2009, og skal etter planen øke ytterligere i Det fremgår av årsmeldingene for 2008 og 2009 at Undervisningsbygg har iverksatt flere tiltak etter 2007 for å øke organisasjonens kapasitet og kompetanse, og for å styrke virksom hetens intern kontroll. Blant annet har antall egne ansatte økt med 50 personer, fra 74 til 124 fra desember 2007 til desember Antall innleide (vel 40 personer) har vært stabil i samme periode. Foretaket har videre opprettet en egen avdeling med ansvar for innkjøp, kontrakter og juridiske forhold, og det er opprettet en egen internrevisjonsfunksjon som rapporterer direkte til foretak ets styre. I følge årsmeldingene påbegynte Undervisningsbygg I 2007 en prosess med å innføre helhetlig risikostyring og utarbeidet i 2009 et metodedokument for dette. Foretaket har gjennomført risikokartlegging på virksomhets- og avdelingsnivå som en del av en strategisk planleggingsprosess. Fra og med januar 2010 skal det gjennomføres tertialvis risikorapportering til styret. Foretaket etablerte i 2008 et helhetlig styringssystem basert på ISO 9001:2000; Kvalitetssystemer 5. Foretaket har videre innført 5 Jf foretakets årsmelding 2008 og styringssystemet PROSMART, et system som skal ivareta alle foretakets prosedyrer og tilhørende dokumentasjon 6. Undervisningsbygg har siden 2002 benyttet det eksternt utviklede prosjekt styringssystemet Exie som verktøy for økonomisk styring og oppfølging av investeringsprosjekter. Begge systemene har vært under bearbeiding for å tilpasse dem til virksomhetens bruk. Undervisningsbyggs investeringsportefølje er variert, og består av både små og store prosjekter. Eksempler på dette er rehabiliteringsprosjekter, ombygginger, tilbygg og nybyggprosjekter. Enkeltprosjektene varierer i størrelse fra i underkant av 1 million kroner til over 800 millioner kroner, og byggetiden varierer fra et par måneder og opp mot tre år. Ved utgangen av august 2009 bestod porteføljen av om lag 107 investeringsprosjekter av ulikt omfang og kompleksitet. Utbyggings- og totalrehabiliteringsprosjekter som sorterer innunder kategorien Kapitalutvidelse/rehabilitering/nybygg er definert som totalprosjekter. Mange totalprosjekter går over flere år - fra planlegging til endelig avslutning, og er i følge foretaket underlagt en omfattende prosess, se illustrasjon i figur 2. 6 Styringssystemet PROSMART erstattet systemet KOST+ som foretaket benyttet tidligere. 15

16 Rapport 12/2010 Figur 2 Utvikling og gjennomføring av totalprosjekter. Kilde; Mottatt dokumentasjon (Powerpoint-presentasjon) fra Undervisningsbygg høsten Utbyggingsavdelingen overtar prosjektene fra Utviklingsavdelingen når det foreligger et ferdig forprosjekt og det foreligger en signert husleiekontrakt som finansierer prosjektet. I tillegg må prosjektets styringsdokument være vedtatt av styret. Undervisningsbygg betegner styringsdokumentet som Styringsdokument 2. Dokumentet inneholder blant annet informasjon om prosjektorganisasjonen, prosjektets kostnadskalkyle, prosjekt- og seksjonsleders kostnadsramme, dato for ferdigstillelse mm. 16 Mindre rehabiliteringsprosjekter finansieres i følge Undervisningsbygg normalt gjennom samlebevilgningen Akutt-tiltak/Generell rehabilitering, og er delvis underlagt egne rutiner og prosedyrer. Disse rehabiliteringsprosjektene starter i Utbygg ingsavdelingen. Seksjonsleder i Seksjon for rehabilitering prioriterer igangsetting av prosjekter i samarbeid med Eiendoms avdelingen og kunde. Ansvarlig prosjektleder utreder nødvendig prosjektering, etablerer styringsdokument ( Styringsdokument 2) og utreder antatt investerings kostnad og husleieeffekt av prosjektet på basis av bestilling fra kunden. Denne undersøkelsen omhandler investeringsprosjekter i gjennomføringsfasen, som Utbyggingsavdelingen i foretaket har ansvaret for. Avdelingen ledes av utbyggingsdirektør. Avdelingen er organisert med fire seksjoner, hhv Total prosjekter 1 og 2 og Rehabiliteringsprosjekter 1 og 2, som ledes av seksjonsledere. Investeringsprosjektene er fordelt mellom de fire seksjonene, og hvert prosjekt ledes av dedikerte prosjektledere. Det er mange aktører involvert i et investerings prosjekt. Under følger en beskrivelse av viktige aktører og møtefora i en klassisk prosjekt organisasjon i Undervisningsbygg slik det fremkommer av foretakets mal for prosjektorganisering og PA-bøker:

17 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Byggherre; Den som er ansvarlig for utbyggingen; dette er alltid Undervisningsbygg. Prosjektleder; En aktør som på foretakets vegne har ansvar for styring og oppfølging av investeringsprosjektet. Normalt er prosjektleder byggherrens representant i prosjektorganisasjonen. Kan være en ansatt i foretaket eller innleid fra eksterne. Prosjektlederassistenten; En person som bistår prosjektleder. Kan være en ansatt i foretaket eller innleid fra eksterne. Prosjektleder for interiør; En person som har ansvar for prosjektenes interiørmessige utbygging. Kan være en ansatt i foretaket eller innleid fra eksterne. Prosjekteringsgruppe/prosjekteringsgruppeleder; Prosjekteringsgruppen har hovedsakelig ansvar for å planlegge og prosjektere bygget i henhold til bygg herrens spesifikasjoner og de krav det offentlige stiller til slike bygg. Gruppen ledes av en prosjekteringsgruppeleder, som vanligvis er en arkitekt. Gruppen består normal av innleid kompetanse. Byggeleder; er byggeteknisk fagkyndig rådgiver for byggherren og vil vanligvis være byggherrens representant på byggeplassen. En byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen, og å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen er i henhold til spesifikasjoner i entreprenørkontrakten. Byggeleder er bindeleddet mellom byggherren og entreprenør, og er alltid innleid. Entreprenør; det selskapet som gjennom kontrakt med Undervisningsbygg har ansvar for å gjennomføre selve byggingen basert på prosjekteringsgruppens beskrivelse. Byggemøter; møter mellom representanter fra byggherren, entreprenøren og de fleste fagområdene som er representert i prosjektet. Byggmøtene behandler blant annet fremdrift, usikkerhetsmomenter, konsekvenser og mulige tiltak o.l. Byggherremøter; møter hvor foretaket som byggherre oppdateres om prosjektets utvikling og status, og hvor viktige prosjektrelaterte avklaringer og beslutninger blir fattet. 2.2 Nærmere om de tre utvalgte prosjektene I dette prosjektet ser vi nærmere på følgende investeringsprosjekter; Rehabilitering/ombygging Lindeberg skole Nybygg Rommen skole og aktivitetssenter Rehabilitering av klimaskjerm Den franske skole Prosjektene på Lindeberg- og Rommen tilhører seksjonen Totalprosjekter 2 i foretaket, mens prosjektet ved Den franske skole hører innunder seksjonen Rehabiliteringsprosjekter 1. 17

18 Rapport 12/2010 De aktuelle seksjonslederne var ansatt i Undervisningsbygg, mens prosjektlederne i utvalget vårt var innleid gjennom ramme avtaler for p rosjektledelse. Prosjekteringsgruppene bestod av innleid kompetanse. Nærmere informasjon om prosjektene følger av tabell 2. Som tabell 2 viser, var det betydelig variasjon i størrelsen på de tre prosjektene. Tabell 2 Nærmere informasjon om de tre utvalgte prosjektene. Alle beløp er inklusive mva og er oppgitt i millioner Investeringsgruppe iht bystyrets vedtak Type investeringsprosjekt Vedtatt prosjektkostnad (Prosjektleders styringsramme P50) Lindeberg skole Rommen skole Den franske skole Kap.utvidelse/ reahbilitering/nybygg Totalrehabilitering/ ombygging Opprinnelig jf. styresak 17/07 Oppjustert jf. styresak 13/08 Kap.utvidelse/ reahbilitering/nybygg Nybygg 172 Opprinnelig jf. styresak 114/07 Akutttiltak/ gen.rehabilitering Rehabilitering klimaskjerm 388 Opprinnelig Styresak 11/ Oppjustert jf. styresak 142/08 * Oppjustert jf styresak 26/09 Regnskapsført per desember Totalprognose per desember Byggestart April 2008 August 2008 Juli/august 2008 Opprinnelig vedtatt ferdigstillelsesdato (Styringsdok. 2) Bygg Utomhus Skolestart 2009 (mål) Med tidsreserve August 2009 Faktisk ferdigstillelse/prognose ferdigstillelse Byggene ble overlevert i januar 2010 Mars 2010 (3.kvartal 2010 utomhus) Januar 2010 Overlevering til eiendomsavdelingen Note; *Prosjektleders styringsramme ble oppjustert, men ikke prosjektets totalrammer. Se nærmere i kapitel Kilde, Styringsdokument 2 og månedrapport fra desember 2009 for de respektive investeringsprosjektene, Undervisningsbyggs årsberetning 2009 og Agresso. 18

19 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF 3. Grunnlag for økonomisk styring av investeringsprosjekter I dette kapitlet ser vi på grunnlaget for økonomisk styring i de tre prosjektene. Med grunnlag tenker vi i denne sammenheng på om investeringsprosjektene var vedtatt av riktig instans, om det var etablert en prosjektorganisasjon tilpasset hver enkelts prosjekts omfang og kompleksitet, om ansvar/myndighet/ roller var synliggjort og kommunisert, samt om det var etablert nødvendige og realistiske styringsdokumenter som fremdriftplaner og kostnads rammer. 3.1 Vedtak investeringsprosjektene Revisjonskriterier Bystyret skal vedta alle investeringsprosjekter med budsjett større enn 5 millioner kroner og alle prosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår. I de tilfeller bystyret vedtar en samlet budsjettramme for en gruppe prosjekter, må foretakets styre vedta kostnadsrammen etter samme regler som for bykasse investeringer. Det innebærer at Undervisningsbyggs styre skal godkjenne investerings prosjekter med budsjetter større enn 5 millioner kroner og alle prosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår Fakta Alle tre prosjektene var vedtatt av bystyret innen en samlet budsjettramme for en gruppe prosjekter. Prosjektene var videre vedtatt av foretakets styre gjennom egne styresaker 7. På Lindeberg skole har styret gjennom to ulike styresaker vedtatt oppjusteringer av den totale kostnadsrammen og prosjektleders styringsramme. Første justering av kostnadsrammen skjedde i februar 2008, og skyldtes i følge styresaken høyere markedspris enn forventet 8. 7 Lindeberg skole - totalrehabilitering, vedtatt på styremøtet , styresak 17/07. Rommen skole og aktivitetssenter - nybygg, vedtatt på styremøtet , styresak 114/07. Den franske skole - rehabilitering av klimaskjerm, vedtatt på styremøtet , styresak 11/08. 8 Styremøtet , styresak 13/08. Andre oppjustering av kostnadsrammen skyldtes i følge styresaken kostnadsøkning grunnet lengre byggetid, avdekkede svakheter i eksiste rende betongs konstruksjoner og svært mangelfull kontraheringsunderlag 9. I Rommen-prosjektet ble prosjektleders styrings ramme oppjustert gjennom egen styresak. Prosjektets totale kostnadsramme ble ikke endret s vurdering Alle tre prosjektene var vedtatt av styret, og dermed godkjent i tråd med gjeldende regelverk. På Lindeberg og Rommen var også justeringer i kostnadsrammen vedtatt av styret. I prosjektet på Lindeberg ble kostnadsrammen oppjustert blant annet fordi prosjekteringsgrunnlaget viste seg å være mangelfullt. Etter vår oppfatning er det uheldig at byggeprosjekter startes uten at foretaket som byggherre har sikret seg at prosjekteringsgrunnlaget er tilstrekkelig dekkende. 3.2 Prosjektorganisering Revisjonskriterier Erfaring fra tidligere og tilsvarende prosjekter bør vektlegges ved etablering av en hensiktsmessig prosjektorganisasjon. Prosjektorganisasjonen bør ha nødvendig kapasitet og kompetanse ut fra behovet i det enkelte i nvesteringsprosjekt, og det bør jevnlig vurderes om organisasjonen fungerer som forutsatt. 9 Styremøtet , styresak 26/ Jf styremøtet , sak 142/08). Grunnkalkylen økte med vel 40 millioner etter inngåelse av kontrakter. Markedsprisene var høyere enn forventet, men ble dekket av avsatt beløp til prosjektspesifikk markedsrisiko, som opprinnelig lå innenfor administrerende direktørs styringsramme (P85). Det resterende beløpet avsatt til markedsusikkerhet, ble fordelt mellom postene forventet tillegg og byggelånsrente. Førstnevnte lå innenfor prosjektleders styringsramme og medførte følgelig en økning i prosjektleders styringsramme. 19

20 Rapport 12/ Fakta En standard prosjektorganisasjon i Undervisningsbygg ble ifølge foretaket som regel satt sammen etter modellen som er standard i bransjen. Etter det vi kan se av innhentede styringsdokumenter, ble denne modellen også lagt til grunn for prosjektorganiseringen i de tre prosjektene som inngår i undersøkelsen. Nærmere informasjon om aktører i modellen er gitt i kapitel 2. I følge utbyggingsdirektør hadde foretaket erfart at det ikke alltid var like lett å bemanne et prosjekt riktig fra start. Kompetanse- og kapasitets behovet kunne endre seg avhengig av prosjektets utvikling, og/eller av hvor godt prosjekteringsgruppen, entreprenøren og byggeleder fungerte. I tillegg kunne uforutsette forhold oppstå underveis. Det var ikke uvanlig at prosjektorganisasjonene ble forsterket med en prosjektlederassistent når de gikk over fra utviklings- til utbyggingsfasen. Prosjektene på Lindeberg og Rommen ble tilført prosjektlederassistenter i byggeperioden. Som nevnt tidligere i rapporten viste prosjektet på Lindeberg seg å bli kritisk underveis mht kostnads utvikling og fremdrift. Seksjonsleder startet i jobben som seksjonsleder i Undervisningsbygg høsten 2008, og opplyste at han senhøstes samme år så et behov for å tilføre prosjektorganisasjonen en prosjektlederassistent. Utbyggingsdirektør opplyste at prosjektet på Lindeberg kanskje burde ha blitt tilført prosjektassistanse tidligere, men påpekte at det var en erfaring foretaket ville ta med seg videre. Prosjektleder på Rommen opplyste at han tidlig i byggefasen så at det var nødvendig med assistanse. Prosjektet ble dermed tilført en prosjektlederassistent tidlig i byggefasen. Av de månedsrapportene som vi har gjennomgått fra prosjektet på Rommen, så vi at prosjektleder fortløpende vurderte behovet for assistanse. Seksjonsleder for prosjektene Lindeberg og Rommen opplyste at han fortløpende vurderte prosjektenes kapasitet og kompetanse både gjennom månedrapporter og løpende kontakt med prosjektlederne. Prosjektorganisasjonen på Den franske skolen ble i følge seksjonsleder og prosjektleder også vurdert, men ikke endret, underveis. Prosjektleder viste til at selve prosjektorganisasjonen fungerte som forutsatt, men at mangelfullt prosjekteringsunderlag medførte merarbeid både for ham og byggeleder. Som det fremkommer i rapportens kapitel 4.3 var det i dette prosjektet et stort omfang av endringsmeldinger, og en tredjedel av disse var ikke godkjent før utførelse. Utbyggingsdirektør informerte oss om at Utbyggings avdelingen ville bli oppbemannet med en ekstra seksjonsleder. Formålet med oppbemanningen var at seksjonslederne skulle få kapasitet til å delta mer i utviklingsfasen og dermed i større grad kunne tilbakeføre erfaringer fra prosjekters byggefase til utviklings- og planleggingsfase s vurdering De tre prosjektene startet ut med det som var Undervisningsbyggs standard prosjektorganisasjon i denne typen prosjekter, og som er en typisk prosjektorganisasjon i denne typen investeringsprosjekter. De gjennomgåtte månedsrapporter, det faktum at Undervisningsbygg tilførte to av prosjektene ekstra kapasitet gjennom prosjektlederassistenter og utsagn fra informantene viser at foretaket løpende vurderte prosjektorganisasjonens kompe tanse og kapasitet og kunne gjøre nødvendige tilpasninger. Vi konstaterer samtidig at prosjektassistenten kanskje burde vært satt inn noe tidligere i Lindebergprosjektet, og vi stiller spørsmål ved om det var tilstrekkelig kapasitet i prosjektet Den franske skole. En tredjedel av endringsmeldingene i det prosjektet ble godkjent etter utførelse av tiltak. Forholdet kan indikere at prosjektleder ikke hadde tilstrekkelig kapasitet 20

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300614-3 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 900 48043 OPPFØLGING ETTER RAPPORT

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Omsorgsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Omsorgsbygg Oslo KF Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 5/2008 2008 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Omsorgsbygg Oslo KF Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport5/2008 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

Revisjon av store investeringsprosjekter i Oslo kommune

Revisjon av store investeringsprosjekter i Oslo kommune Revisjon av store investeringsprosjekter i Oslo kommune Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 29. oktober 2014 Hilde Ludt og Geir Lunde, Oslo kommune, 1 Innhold Befolkningsvekst og investeringer

Detaljer

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget Dato: 02,12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 14/01133-2 Arve Alstad +47 23486817 126.2.2 Revisjonsref.: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Økonomisk styring og oppfølging av rehabiliteringen på Tøyenbadet

Økonomisk styring og oppfølging av rehabiliteringen på Tøyenbadet Oslo kommune Rapport 7/2009 2 0 09 Økonomisk styring og oppfølging av rehabiliteringen på Tøyenbadet - integritet og verdiskaping Rapport 7/2009 Publikasjoner fra i Oslo i 2008 1/2008 Bydelenes tilsyn,

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2014 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2014 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. august 2014 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 61/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.2014...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. august 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 71/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 17.3.2017 Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Formål

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27.

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. Overlevering Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. august 2010 Ketil Asklien, Seksjonsleder Undervisningsbygg

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000335-19 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 15. juni 2010 kl OBS TIDSPUNKTET!

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 15. juni 2010 kl OBS TIDSPUNKTET! Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 15. juni 2010 kl 15.30 OBS TIDSPUNKTET! Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 19. juni 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 OBS!! MERK TIDSPUNKT Kart I Sak Side 66/07 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

Tilsynsrapport sak Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter TILSYNSRAPPORT

Tilsynsrapport sak Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport sak 2017-11 Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter 1 Saksnummer 2017-11 Publiseringsdato 21.11.2017 Tilsynslag Stefan Karlstrøm, tilsynsleder Haakon Innset, fagrevisor veg Ida Blomhoff

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF

Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF Oslo kommune Rapport 11/2014 Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF 2 0 1 4 - integritet og verdiskaping Rapport 11/2014 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2013 Internkontroll

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter April 2017 «Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter» April 2017 Prosjektplan utarbeidet for Bergen kommune

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 30.05.2016 Saksnummer xx/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 15.06.2016 Sak: Endret framme

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Planlegging, styring og oppfølging av investeringsprosjekter i Energigjenvinningsetaten

Planlegging, styring og oppfølging av investeringsprosjekter i Energigjenvinningsetaten Oslo kommune Planlegging, styring og oppfølging av investeringsprosjekter i Energigjenvinningsetaten Rapport 01/2011 2011 Planlegging, styring og oppfølging av investeringsprosjekter i Energigjenvinningsetaten

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter. Bakgrunn og muligheter Hva finner vi?

Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter. Bakgrunn og muligheter Hva finner vi? Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter Bakgrunn og muligheter Hva finner vi? - Prosjekter de siste årene Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt (2011) Tromstun skole (Tromsø kommune, 2012)

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 22.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300506-1 LNM/RAB 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: FØRINGER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 21.03.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Åseral kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Vedtatt 20. april 2016 Agder Sekretariat Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Tidspunkt onsdag 12. september

Detaljer